X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A."

Transkrypt

1 Sprawozdanie Finansowe X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku 1

2 Spis treści I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3 II. Bilans III. Rachunek zysków i strat IV. Zestawienie zmian w kapitale własnym V. Rachunek przepływów pieniężnych VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

3 I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Nazwa i siedziba Spółki Firma: X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba Spółki: Ogrodowa 58, Warszawa Numer Regon: Numer NIP: Numer w KRS: Zakres działalności Spółki X-Trade Brokers Dom Maklerski jest spółką akcyjną założoną aktem notarialnym z dnia 2 września 2004 roku - Rep. A-2712/2004. Do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana w dniu 22 września 2004 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wdział Gospodarczy KRS pod nr Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie działalności maklerskiej (PKD A.). Zgodnie w wymaganiami przepisów prawa Spółka uzyskała w dniu 8 listopada 2005 roku zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Nr DDM-M /2005 na prowadzenie działalności maklerskiej. 3. Czas trwania Spółki Spółka została utworzona na czas nieograniczony. 4. Okres objęty sprawozdaniem finansowym zostało sporządzone za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Dane porównawcze obejmują okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. 5. Informacja o strukturze organizacyjnej Spółki Niniejsze sprawozdanie finansowe jest sprawozdaniem łącznym w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości. W skład Domu Maklerskiego wchodzą następujące oddziały zagraniczne samodzielnie sporządzające sprawozdania finansowe: 3

4 - X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna, organizačni složka oddział utworzony w dniu 7 marca 2007 roku w Republice Czeskiej. Oddział wpisany został do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze pod numerem oraz posiada następujący numer identyfikacji podatkowej CZK , - X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna, Sucursal en Espana - oddział utworzony w dniu 19 grudnia 2007 roku w Hiszpanii. W dniu 16 stycznia 2008 roku oddział zarejestrowany został przez władze Hiszpanii oraz posiada następujący numer identyfikacji podatkowej ES W A, - X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna, organizačná zložka - oddział utworzony w dniu 1 lipca 2008 roku w Republice Słowackiej. W dniu 6 sierpnia 2008 roku oddział wpisany został do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Bratysławie pod numerem oraz posiada następujący numer identyfikacji podatkowej SK , - X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Sucursala Bucuresti Romania (oddział w Rumunii) - oddział utworzony w dniu 31 lipca 2008 roku w Rumunii. W dniu 4 sierpnia 2008 roku oddział wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem oraz posiada następujący numer identyfikacji podatkowej CUI , - X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., German Branch (oddział w Niemczech) - oddział utworzony w dniu 5 września 2008 roku w Republice Federalnej Niemiec. W dniu 24 października 2008 roku oddział wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem HRB oraz posiada następujący numer identyfikacji podatkowej , - X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., Magyarorszagi Fioktelepe (oddział na Węgrzech) oddział utworzony w dniu 21 kwietnia 2010 roku w Republice Węgierskiej. W dniu 11 maja 2010 oddział wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem oraz posiada następujący numer identyfikacji podatkowej HU X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna oddział we Francji oddział utworzony w dniu 21 kwietnia 2010 roku w Republice Francuskiej. W dniu 31 maja 2010 oddział wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., Sucursal Portugesa oddział utworzony w dniu 7 lipca 2010 roku w Portugalii. W dniu 7 lipca 2010 oddział wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., Succursale in Italia (oddział we Włoszech) oddział utworzony w dniu 28 lipca 2010 roku we Włoszech. W dniu 28 lipca 2010 oddział wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem Kontynuacja działalności Sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności w dającej przewidzieć się przyszłości, tj. w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę, na skutek zamierzonego lub 4

5 przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności, przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. 7. Połączenie spółek W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym, jak i w okresach poprzednich, nie nastąpiło połączenie spółek, o którym mowa w art. 44 b i art. 44 c Ustawy o rachunkowości. 8. Przyjęte zasady rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów (w tym amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego 8.1 Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich. Sprawzodanie finansowe zostało sporządzone i przedstawione w walucie polski złoty (PLN). 8.2 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy. Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w rachunku przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. Środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. 8.3 Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz wszelkie odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Koszty poniesione po dacie oddania środka trwałego do używania, takie jak koszty konserwacji i napraw, obciążają rachunek zysków i strat w momencie ich poniesienia. Amortyzacja naliczana jest metodą liniową przez szacowany okres użytkowania danego składnika aktywów. Okresy amortyzacji zastosowane przez Spółkę przedstawia poniższa tabela. 5

6 Typ Komputery Środki transportu Meble i urządzenia biruowe Wartości niematerialne i prawne Okres amortyzacji 3 lata 5 lat 5 lat 5 lat Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej zł podlegają jednorazowej amortyzacji. Wartość końcową, okres użytkowania oraz metodę amortyzacji składników aktywów weryfikuje się, i w razie konieczności koryguje, na koniec każdego roku obrotowego. 8.4 Należności Należności krótkoterminowe Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności od klientów z tytułu zawartych transakcji oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Wartość należności pomniejszana jest o odpisy aktualizujące, tworzone w oparciu o analizę ściągalności należności od poszczególnych dłużników. Odpis na należności oszacowywany jest w przypadku wzrostu ryzyka nie ściągnięcia pełnej kwoty należności. Spółka tworzy odpisy na należności według indywidualnej oceny wierzytelności. Odpisy na należności są dokonywane w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych i prezentowane w sprawozdaniu w rachunku wyników w pozycji: utworzenie odpisów aktualizujących należności. Koszty związane z odpisaniem należności w momencie potwierdzenia nieściągalności należności stanowią koszt uzyskania przychodu, w pozostałych przypadkach nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Na dzień bilansowy należności wyrażone w walutach obcych wycenia się po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Należności długoterminowe Należności długoterminowe to należności, których termin wymagalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. 6

7 8.5 Instrumenty finansowe Instrumenty finansowe dzielone są na następujące kategorie: 1. Aktywa finansowe - aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, - pożyczki udzielone i należności własne, - aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. 2. Zobowiązania finansowe - zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, - pozostałe zobowiązania finansowe. Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Aktywa i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu to instrumenty finansowe nabyte na rachunek własny w związku z zawartymi transakcjami i wyceniane w wartości godziwej uwzględniającej ich wartość rynkową na dzień bilansowy, a w przypadku instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek wartość godziwa ustalana jest w inny sposób. Dla potrzeb wyceny Spółka uwzględnia giełdowe kursy zamknięcia poszczególnych instrumentów ogłaszane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) ostatniego dnia roboczego okresu sprawozdawczego. W przypadku instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu nienotowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka kwotuje ceny instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu w oparciu o ceny odpowiadającym im instrumentów bazowych obowiązujące na rynku międzybankowym lub innym rynku finansowym, na którym wolumen obrotu jest najwyższy i najbardziej płynny. Ceny transakcyjne podlegają wycenie na podstawie aktualnych cen udostępnianych przez renomowane agencje informacyjne, takie jak Bloomberg i Reuters. Zmiany wartości tych instrumentów finansowych uwzględniane są w przychodach lub kosztach z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu. Opcje wyceniane są w wartości rynkowej według modelu wyceny opartej na wzorze Blacka-Scholesa (B-S) z zyskami lub stratami ujmowanymi w rachunku zysków i strat. Opcje binarne (digital options) wyceniane na podstawie rozkładu prawdopodobieństwa wystąpienia danej wartości ceny instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia opcji. Ten rozkład prawdopodobieństwa wyznaczany jest poprzez przeliczenie z rynkowej powierzchni zmienności, używając przy tym równań z modelu Blacka-Scholesa. Aktywa i zobowiązania finansowe nabyte w wyniku transakcji dokonanych w obrocie regulowanym wprowadzane są do ksiąg Spółki pod datą zawarcia transakcji. Aktywa finansowe wprowadzane są do ksiąg na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe wprowadzane są do ksiąg na dzień zawarcia 7

8 kontraktu w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień Spółka uwzględnia poniesione koszty transakcji. Na dzień bilansowy zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu ujęte zostały w pozycji zobowiązań wobec klientów. Pożyczki udzielone i należności własne Do pożyczek udzielonych i należności własnych zalicza się, niezależnie od terminu wymagalności (zapłaty), aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej stronie kontraktu środków pieniężnych. Pożyczki udzielone i należności własne wycenia się w wysokości skorygowanej ceny nabycia oszacowanej za pomocą efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej, wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. W Spółce do tej kategorii zalicza się głównie lokaty bankowe oraz środki pieniężne. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności są to inwestycje o określonych lub możliwych do określenia płatnościach oraz ustalonym terminie wymagalności, które Spółka zamierza i ma możliwość utrzymać w posiadaniu do tego czasu. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności kwalifikowane są jako aktywa długoterminowe, jeżeli ich zapadalność przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. W Spółce nie wystąpiły aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Wszystkie pozostałe instrumenty finansowe są aktywami finansowymi dostępnymi do sprzedaży. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży ujmowane są według wartości godziwej, bez potrącania kosztów transakcji, z uwzględnieniem wartości rynkowej na dzień bilansowy. Pozostałe zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane są w zamortyzowanym koszcie. W roku bilansowym i poprzednim pozycja nie wystąpiła. Składnik instrumentów finansowych zostaje usunięty z bilansu, gdy Spółka traci kontrolę nad prawami umownymi składającymi się na dany instrument finansowy; zazwyczaj ma to miejsce w przypadku sprzedaży instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków pieniężnych przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezależną stronę trzecią. Nabycie i sprzedaż instrumentów finansowych rozpoznawane są na dzień dokonania transakcji. 8.6 Utrata wartości instrumentów finansowych Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne przesłanki utraty wartości składnika instrumentów finansowych lub grupy instrumentów finansowych. 8

9 Spółka dokonuje na każdy dzień bilansowy oceny, czy występują obiektywne dowody na to, że nastąpiła utrata wartości składnika aktywów finansowych lub grupy aktywów finansowych. Do obiektywnych dowodów wskazujących na utratę wartości instrumentów kapitałowych zalicza się również informacje na temat znaczących negatywnych zmian mających miejsce w środowisku technologicznym, rynkowym, gospodarczym, prawnym lub innym, w którym działa emitent, wskazujące, że koszty inwestycji w instrument kapitałowy mogą nie zostać odzyskane. Znaczący i przedłużający się spadek wartości godziwej inwestycji w instrument kapitałowy poniżej kosztu również stanowi obiektywny dowód utraty wartości. 8.7 Rozliczenia międzyokresowe czynne Krótkoterminowe Koszty poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, lecz dotyczące przyszłych okresów odnosi się w krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, o ile koszty te zostaną rozliczone w terminie 12 miesięcy od dnia bilansowego. Długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz inne rozliczenia międzyokresowe, które rozliczone zostaną w okresie późniejszym niż 12 miesięcy licząc od dnia bilansowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać powyższe różnice. 8.8 Zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe to zobowiązania, których termin wymagalności przypada w okresie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe obejmują ogół zobowiązań wobec klientów, zobowiązań wobec jednostek powiązanych, zobowiązań wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich z tytułu zawartych transakcji, zobowiązań wobec Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i giełdowych izb rozrachunkowych, zobowiązań wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i zobowiązań z tytułu kredytów oraz innych zobowiązań nie zaklasyfikowanych jako zobowiązania długoterminowe, rozliczenia międzyokresowe ani rezerwy na zobowiązania. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, za wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu oraz pozostałych zobowiązań finansowych, których wycena została opisana w punkcie

10 Zobowiązania ujmuje się w księgach w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe wycenia się według wartości godziwej. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych ujmuje się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe to zobowiązania, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. 8.9 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne Rozliczenia międzyokresowe bierne Przypadające na okres sprawozdawczy, lecz zapłacone po dacie bilansowej koszty obejmuje się biernymi rozliczeniami międzyokresowymi i prezentuje się w zobowiązaniach krótkoterminowych. W rozliczeniach międzyokresowych prezentowana jest wartość pożytków naliczonych w związku z zarządzaniem środkami pieniężnymi zgromadzonymi w systemie rekompensat przez Krajowy Depozyt. Rezerwy Rezerwy obejmują: - rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego, - rezerwę na świadczenia emerytalne i podobne, - pozostałe rezerwy. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów tworzona jest z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne jest wykazywana w bilansie z podziałem na: - długoterminowe są to rezerwy lub ich części, których przewidywany termin wykorzystania jest dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, - krótkoterminowe są to rezerwy lub ich części, których przewidywane wykorzystanie nastąpi w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. 10

11 Pozostałe rezerwy Pozostałe rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Pozostałe rezerwy obejmują w szczególności również koszty przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, które nie zostały jeszcze opłacone do dnia sporządzenia sprawozdania. Pozostałe rezerwy są wykazywana w bilansie z podziałem na: - długoterminowe są to rezerwy lub ich części, których przewidywany termin wykorzystania jest dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, - krótkoterminowe są to rezerwy lub ich części, których przewidywane wykorzystanie nastąpi w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego Kapitał Kapitał własny składa się z następujących elementów: - kapitału podstawowego, - kapitału zapasowego, - kapitału z aktualizacji wyceny, - pozostałych kapitałów rezerwowych, - zysku (straty) z lat ubiegłych, - zysku (straty) netto. Kapitał własny wykazywany jest w wartości nominalnej z podziałem na poszczególne składniki, ustalone zgodnie z przepisami prawa i umową Spółki. Kapitał podstawowy wykazuje się w wysokości zgodnej ze statutem Spółki i zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych. Składa się z zysku z lat ubiegłych, który na podstawie uchwały Akcjonariuszy w został zatrzymany w Spółce. Kapitał z aktualizacji wyceny wykazywany jest w związku z dokonywaniem przeliczeń sprawozdań finansowych oddziałów zagranicznych Spółki. Sprawozdania finansowe oddziałów wyrażone są w walutach obcych, w związku z czym Spółka dokonuje przeliczenia bilansów na walutę polską po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, a rachunków zysków i strat po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku obrotowego ogłoszonych dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Wartość stanowiąca różnicę pomiędzy kursem zastosowanym do przeliczenia wartości bilansowych a kursem zastosowanym do przeliczenia wartości wynikowych stanowi kapitał z aktualizacji wyceny. 11

12 Pozostałe kapitały rezerwowe tworzone są z zysków z lat ubiegłych zatrzymanych w wysokości przewyższającej minimalną wartość odnoszoną na kapitał zapasowy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Zysk (strata) z lat ubiegłych zawiera niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych. Zysk (strata) netto obejmuje łączny wynik finansowy bieżącego roku obrotowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych oraz maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów Spółka jest zobligowana do wyliczania kapitałów nadzorowanych. Do kapitałów nadzorowanych Spółka zalicza sumę kapitałów podstawowych i uzupełniających II kategorii (wyjaśnione poniżej) pomniejszoną o wartość akcji lub udziałów banków, innych domów maklerskich, zagranicznych firm inwestycyjnych, instytucji kredytowych i instytucji finansowych oraz udzielone tym instytucjom pożyczki podporządkowane, które zaliczane są do ich kapitałów. Kapitały podstawowe ustalane na potrzeby obliczania nadzorowanych kapitałów obejmują: - kapitał podstawowy, - kapitał zapasowy, - pozostałe kapitały rezerwowe, - pozycje dodatkowe kapitałów podstawowych, tj. niepodzielony zysk z lat ubiegłych, zysk bieżącego okresu sprawozdawczego, - pozycje pomniejszające kapitały podstawowe, tj. należne wpłaty na kapitał podstawowy, akcje własne posiadane przez dom maklerski, wycenione według cen nabycia, pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości, wartość firmy, inne niż wartość firmy wartości niematerialne i prawne, niepokryta strata z lat ubiegłych, również w trakcie jej zatwierdzania oraz strata na koniec okresu sprawozdawczego. Kapitały uzupełniające II kategorii domu maklerskiego obejmują: - kapitał z aktualizacji wyceny utworzony na podstawie odrębnych przepisów, - zobowiązania podporządkowane z pierwotnym terminem zapadalności nie krótszym niż pięć lat w kwocie pomniejszanej na koniec każdego roku w ciągu ostatnich pięciu lat trwania umowy o 20% tej kwoty, - zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności Przychody i koszty W księgach rachunkowych Spółki ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. 12

13 8.12 Podatek dochodowy Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje: - część bieżącą, - część odroczoną. Podatek bieżący Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych, które prawnie lub faktycznie już obowiązywały na dzień bilansowy. Podatek odroczony Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Część odroczona podatku dochodowego wykazana w rachunku zysków i strat stanowi różnicę między stanem rezerw oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec i początek okresu. Wysokość rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazuje się w bilansie oddzielnie, bez kompensat Podatek od towarów i usług Spółka prowadzi działalność maklerską pod numerem EKD 6712A. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 z późn. zm.) usługi finansowe, objęte Sekcją J, są zwolnione z podatku od towarów i usług Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią Przeliczanie pozycji wyrażonych w walutach obcych Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - odpowiednio po kursie: 13

14 1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, 2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt. 1, a także w przypadku pozostałych operacji. Na dzień bilansowy aktywa i zobowiązania pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty przeliczane są na złote polskie przy zastosowaniu odpowiednio obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych. Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej: 31 grudnia grudnia 2009 Waluta Rachunek Rachunek Bilans Bilans zysków i strat zysków i strat USD 2,9641-2, EUR 3,9603 4,0044 4,1082 4,3406 CZK 0,1580 0,1585 0,1554 0,1639 RON 0,9238 0,9502 0,9698 1,0255 HUF 0,0142 0, Zmiany szacunków i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zmiany szacunków i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego Zmiany stosowanych zasad rachunkowości W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości. Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku Jakub Zabłocki Ewa Stefaniak Piotr Baszak Prezes Zarządu Członek Zarządu Główny Księgowy Członek Zarządu 14

15 II. Bilans AKTYWA Nota I ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE 1,6, W kasie Na rachunkach bankowych Inne środki pieniężne II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE Od klientów Od Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych Z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych Pozostałe 6, III INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU Akcje Instrumenty pochodne Pozostałe IV KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE V INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY Akcje i udziały a) jednostek podporządkowanych VI NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE VII UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE 6, VIII WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w 1 tym: oprogramowanie komputerowe Zaliczki na wartości niematerialne i prawne IX RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 11, Środki trwałe, w tym: a) zespoły komputerowe b) pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie X DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM

16 PASYWA Nota I ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Wobec klientów Wobec biur maklerskich, innych domów maklerskich i 19 2 towarowych domów maklerskich Wobec Krajowego Depozytu i giełdowych izb 20 3 rozrachunkowych Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych Z tytułu wynagrodzeń Fundusze specjalne Pozostałe II ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z tytułu umów leasingu finansowego a) pozostałe III ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE Inne rozliczenia międzyokresowe a) krótkoterminowe IV REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA Z tytułu odroczonego podatku dochodowego Na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa Pozostałe b) krótkoterminowe VI KAPITAŁ WŁASNY Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy a) utworzony ustawowo Kapitał z aktualizacji wyceny ( ) 4 Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych (48 510) a) strata z lat ubiegłych (wielkość ujemna) (48 510) 6 Zysk (strata) netto PASYWA RAZEM

17 POZYCJE POZABILANSOWE Nota I Zobowiązania warunkowe, w tym: 1. Gwarancje 2. Kaucje, poręczenia II Majątek obcy w użytkowaniu Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i III na rachunek domu maklerskiego Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku Jakub Zabłocki Ewa Stefaniak Piotr Baszak Prezes Zarządu Członek Zarządu Główny Księgowy Członek Zarządu 17

18 III. Rachunek zysków i strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota I PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ, w tym od jednostek powiązanych 1 Prowizje: a) od operacji instrumentami finansowymi we własnym 41 imieniu, lecz na rachunek dającego zlecenie Inne przychody a) pozostałe II KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ Opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych oraz na rzecz Krajowego Depozytu i giełdowych izb rozrachunkowych Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Świadczenia na rzecz pracowników Zużycie materiałów i energii Koszty utrzymania i wynajmu budynków Pozostałe koszty rzeczowe Amortyzacja Podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym Prowizje i inne opłaty Pozostałe III ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ (I-II) ( ) ( ) PRZYCHODY Z INSTUMENTÓW FINANSOWYCH IV PRZEZNACZONYCH DO OBROTU Dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych 2 Korekty aktualizujące wartość Zysk ze sprzedaży/umorzenia KOSZTY Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH V PRZEZNACZONYCH DO OBROTU Korekty aktualizujące wartość Strata ze sprzedaży/umorzenia ZYSK (STRATA) Z OPERACJI INSTRUMENTAMI VI FINANSOWYMI PRZENACZONYMI DO OBRTOU (IV-V) VII POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE Zysk ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów 1 trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Pozostałe

19 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota VIII POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE Strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów 1 trwałych i watości niematerialnych i prawnych Pozostałe RÓŻNICA WARTOŚCI REZERW I ODPISÓW IX AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI ( ) ( ) 1 Rozwiązanie rezerw 79 2 Utworzenie rezerw (66 864) 3 Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności Utworzenie odpisów aktualizujących należności ( ) ( ) ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ X (III+VI+VII-VIII+IX) XI PRZYCHODY FINANSOWE Odsetki od lokat i depozytów, w tym: od jednostek powiązanych 2 Dodatnie różnice kursowe a) zrealizowane b) niezrealizowane 3 Pozostałe XII KOSZTY FINANSOWE Pozostałe odsetki Ujemne różnice kursowe a) zrealizowane b) niezrealizowane Pozostałe ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (X+XI- XIII XII) XIV ZYSK (STRATA) BRUTTO XV PODATEK DOCHODOWY XVI ZYSK (STRATA) NETTO (XIV-XV) Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku Jakub Zabłocki Ewa Stefaniak Piotr Baszak Prezes Zarządu Członek Zarządu Główny Księgowy Członek Zarządu 19

20 IV. Zestawienie zmian w kapitale własnym ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Nota I. Kapitał własny na początek okresu (BO) Kapitał podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) podwyższenie z kapitału rezerwowego b) zmniejszenia ( ) ( ) - umorzenie akcji własnych ( ) ( ) 1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia b) zmniejszenia ( ) ( ) 2.1 Akcje własne na koniec okresu 2 Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) podziału wyniku finansowego Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu ( ) ( ) 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenie (z tytułu) różnice kursowe z przeliczenia Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu ( ) 4 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) podziału wyniku finansowego b) zmniejszenie (z tytułu) ( ) ( ) - pokrycia straty z lat ubiegłych (48 510) - podwyższenie kapitału podstawowego ( ) ( ) - wykup akcji własnych od akcjonariuszy ( ) ( ) - zapłaty podatku od podwyższenia kapitału zakładowego ( ) 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (48 510)