PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ..."

Transkrypt

1 PEŁNOMOCNICTWO Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) (PESEL/KRS)*.. (adres)... (nr telefonu ) (adres owy) Akcjonariusz/a* spółki pod firmą "NOVITA" Spółka Akcyjna w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, udzielam pełnomocnictwa, (imię i nazwisko(firma) Pełnomocnika) (PESEL/KRS)* (nr dowodu osobistego, paszportu, innego urzędowego dokumentu tożsamości/nip Pełnomocnika)*.. (adres)... (nr telefonu ) (adres owy) do uczestniczenia i wykonywania w imieniu.(imię i nazwisko(firma) akcjonariusza)* prawa głosu z..(określić liczbę akcji objętych umocowaniem) zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika* na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą "NOVITA" Spółka Akcyjna w Zielonej Górze, Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3, zwołanym na dzień 02 lipca 2015 roku w siedzibie Spółki. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest Członek Zarządu NOVITA S.A. upoważniam go do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej. Niezałączenie instrukcji, wypełnienie jej w sposób nieprawidłowy lub uniemożliwiający oddanie głosu lub upoważnienie go do głosowania według jego uznania będzie traktowane jako instrukcja do głosowania za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd. Pełnomocnik może/nie może* udzielać dalszych pełnomocnictw. Pełnomocnik może głosować według własnego uznania /zgodnie z instrukcjami wynikającymi z Formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika, podpisanego przez Akcjonariusza *.. (Podpis Akcjonariusza/osób reprezentujących Akcjonariusza).. Miejscowość i data wystawienia pełnomocnictwa *niepotrzebne skreślić Objaśnienie W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od KDPW akcjonariusz nie może zostać dopuszczony do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Przypominamy, że zgodnie z art. 87 ust.1 pkt 4, w związku z art.90 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na pełnomocniku któremu nie udzielono pisemnej wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania, ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69ww. ustawy, w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia KNF oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczbie głosów w Spółce. W związku z powyższymi obowiązkami informacyjnymi Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze, którzy zamierzają udzielić pełnomocnictwa do głosowania Członkom Zarządu powinni załączyć prawidłowo wypełnioną wiążącą instrukcję do głosowania pod rygorem głosowania przez Zarząd za uchwałami w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, za projektami uchwał zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki, które w istotny sposób nie zmieniają uchwał zaproponowanych przez Zarząd, ani nie uniemożliwiają osiągnięcia celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd oraz przeciwko projektom uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki, które są sprzeczne z projektami zaproponowanym przez Zarząd lub uniemożliwiają osiągnięcie celu uchwał zaproponowanych przez Zarząd.

2 FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY "NOVITA" S.A. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 02 LIPCA 2015 ROKU Akcjonariusz.. (imię i nazwisko (firma)akcjonariusza) PESEL/NR KRS Adres zamieszkania/siedziba Akcjonariusza: Miasto, kod pocztowy Ulica i nr lokalu. Adres nr telefonu. Pełnomocnik:.. (imię i nazwisko (firma) Pełnomocnika) PESEL/NR KRS Adres zamieszkania/siedziba Pełnomocnika: Miasto, kod pocztowy Ulica i nr lokalu. Adres nr telefonu. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Zarząd NOVITA S.A., działając na podstawie art par.4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że o udzieleniu w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza Spółki na walnych zgromadzeniach akcjonariusz powinien powiadomić Spółkę faksem na nr (48) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie pdf (lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę) podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Pełnomocnictwo może być sporządzone na formularzu, o którym mowa w art par.5 Kodeksu spółek handlowych, udostępnionych na stronie internetowej Spółki. Spółka nie będzie nakładać obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik w formacie pdf, lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę): a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną- kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna- kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej przy sporządzaniu listy obecności, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania: a)w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną- kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna- oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

3 Instrukcja dotycząca sposobu głosowania dla Pełnomocnika Uchwała w sprawie Za Wstrzymuje Przeciw Sprzeciw do proto- Według uznania się kołu pełnomocnika Dodatkowe instrukcje dla Pełnomocnika: (miejscowość i data) (podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza)

4 PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 02 LIPCA 2015 ROKU Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. 2.

5 Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze, działając na podstawie 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, rezygnuje z wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na komputerowy system oddawania i liczenia głosów. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. 2. Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

6 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą Zielonej Górze przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu połączenia "Novita" S.A. oraz "Novitex" Sp. z o.o. 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia "Novita "Spółka Akcyjna oraz "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. 2.

7 Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna z dnia 02 lipca 2015 r. w sprawie: połączenia "Novita "Spółka Akcyjna oraz "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1. Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze ( Spółka Przejmująca ) niniejszy postanawia o połączeniu, w trybie art pkt 1) KSH, Spółki Przejmującej ze spółką działającą pod nazwą "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , ( Spółka Przejmowana ), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej postanawia, Ŝe połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art KSH bez podwyŝsza kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia (Plan Połączenia ) uzgodnionym pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną w dniu 01 czerwca 2015 roku, udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej (www.novita.com.pl Dział Relacje inwestorskie ) oraz Spółki Przejmowanej (www.novitex.com.pl Dział Ogłoszenia ) nieprzerwanie od dnia 01 czerwca 2015 roku do dnia zakończenia niniejszego Zgromadzenia, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 3. PoniewaŜ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art KSH w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, Ŝe Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraŝa zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia. 5. UpowaŜnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. 6.

8 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr NWZ "Novita" S.A. z dnia r. PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA I "NOVITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

9 Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej Plan połączenia ) został uzgodniony w dniu 01 czerwca 2015 roku pomiędzy następującymi Spółkami: 1. "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , posiadająca nr REGON oraz NIP , o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 złotych, wpłaconym w całości, (zwana dalej Spółka Przejmująca lub Novita ), 2. "NOVITEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , posiadająca nr REGON oraz NIP , o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 złotych, (zwana dalej Spółka Przejmowana lub Novitex ), zwanych dalej łącznie Spółkami Uczestniczącymi. PREAMBUŁA I. Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej. II. Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I Rozdziałem I (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 2 (Łączenie się spółek kapitałowych art. 498 i następne) ustawy Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1030 z późn. zm.) zwany dalej KSH, w następstwie czego: a. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji, oraz b. wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej, przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz c. spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. III. Spółka Przejmująca jest spółką publiczną i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. IV. Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez Spółki Uczestniczące. Spółki Uczestniczące uzgodniły co następuje: 1. Typ, firma i siedziba statutowa łączących się Spółek 1.1. Spółka Przejmująca: Firma: "NOVITA" Spółka Akcyjna Typ: spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizo-

10 wanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1382). Siedziba: Rzeczpospolita Polska, Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3, Zielona Góra. Oznaczenie rejestru: Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: Numer NIP: PL Numer Regon: Kapitał zakładowy: ,00 zł Kapitał wpłacony: ,00 zł 1.2. Spółka przejmowana: Firma: "NOVITEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Siedziba: Rzeczpospolita Polska, Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 3, Zielona Góra. Oznaczenie rejestru: Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: Numer NIP: Numer Regon: Kapitał zakładowy: ,00 zł Kapitał wpłacony: ,00 zł Wspólnikiem posiadający 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł kaŝdy. 2. Definicje uŝyte w Planie Połączenia O ile w niniejszym Planie Połączenia nie określono inaczej lub o ile kontekst nie wskazuje inaczej, poniŝsze terminy pisane z wielkiej litery mają w niniejszym Planie Połączenia następujące znaczenia: Dzień Połączenia KSH Plan Połączenia Oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla NO- VITY Oznacza ustawę z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013r., poz.1030 z późn. zm.) Oznacza niniejszy plan połączenia przez przejęcie.

11 Połączenie Spółki Uczestniczące Spółka Przejmująca lub NOVITA Spółka Przejmowana lub NOVITEX Oznacza połączenie spółki "Novita" Spółka Akcyjna i "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, opisane w pkt. 3 niniejszego Planu Połączenia. Oznacza spółki "Novita" Spółka Akcyjna i "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Oznacza "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Oznacza "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Sposób łączenia Spółek Uczestniczących: 3.1. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi poprzez: 1) przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej zgodnie z postanowieniami art pkt 1) KSH, oraz 2) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art KSH ( Połączenie ) W wyniku połączenia, Novita zgodnie z postanowieniem art KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Novitex ZwaŜywszy, Ŝe wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca: Zgodnie z art KSH Połączenie nastąpi bez podwyŝszania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej; Zgodnie z art KSH w zw. z art Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy; Zgodnie z art KSH w zw. z art nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów Spółek Uczestniczących Z uwagi na fakt, Ŝe Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, art zd. 1 KSH nie znajdzie zastosowania i zgodnie z art. 506 KSH podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novita zawierająca zgodę akcjonariuszy Novita na Plan Połączenia oraz uchwała Zgromadzenia

12 Wspólników Novitex zawierająca zgodę jedynego wspólnika Novitex, tj. Novita, na Plan Połączenia. 4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, jak równieŝ osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw, o których mowa w art pkt. 5) KSH śadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem Ŝadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, jak równieŝ członkom organów Spółki Przejmującej, jak równieŝ innym osobom uczestniczącym w Połączeniu. 5. Pozostałe postanowienia 5.1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaŝe się niewaŝne lub niewykonalne, nie wpłynie to na waŝność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. NiewaŜne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione waŝnym i wykonalnym postanowieniem, które moŝliwie jak najbli- Ŝej odzwierciedla cel niewaŝnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia Do Planu Połączenia, zgodnie z art KSH, zostały załączone następujące załączniki: 1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących. 2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących. 3) Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 maja 2015 roku. 4) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 01 maja 2015 roku Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część Z uwagi na fakt, Ŝe Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art KSH, tj. bez podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz Ŝe Połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla kaŝdej ze Spółek Uczestniczących.

13 Podpisano w Zielonej Górze, dnia 01 czerwca 2015 roku "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze:. Radosław Muzioł Prezes Zarządu. Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze:... Małgorzata Chołost Członek Zarządu

14 Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Novita S.A. i Novitex Sp. z o.o. Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" Spółka Akcyjna z dnia roku w sprawie: połączenia "Novita "Spółka Akcyjna oraz "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1. Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Novita" S.A. z siedzibą w Zielonej Górze ( Spółka Przejmująca ) niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art pkt 1) KSH, Spółki Przejmującej ze spółką działającą pod nazwą "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , ( Spółka Przejmowana ), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej postanawia, Ŝe połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art KSH bez podwyŝsza kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia (Plan Połączenia ) uzgodnionym pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną w dniu 01 czerwca 2015 roku, udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej (www.novita.com.pl Dział Relacje inwestorskie ) oraz Spółki Przejmowanej (www.novitex.com.pl Dział Ogłoszenia ) nieprzerwanie od dnia 01 czerwca 2015 roku do dnia zakończenia niniejszego Zgromadzenia, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 3. PoniewaŜ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art KSH w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, Ŝe Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraŝa zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia. 5. UpowaŜnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. 6.

15 Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Novita S.A. i Novitex Sp. z o.o. Uchwała Nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 2015 roku w sprawie: połączenia "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z "Novita" Spółka Akcyjna. 1. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych ("KSH") Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze ("Spółka Przejmowana"), niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art pkt 1) KSH, Spółki Przejmowanej ze spółką działającą pod firmą "Novita" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ("Spółka Przejmująca"), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, Ŝe połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art KSH bez podwyŝszania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia (Plan Połączenia ) uzgodnionym pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną w dniu 01 czerwca 2015 roku, udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej (www.novita.com.pl Dział Relacje inwestorskie ) oraz Spółki Przejmowanej (www.novitex.com.pl Dział Ogłoszenia ) nieprzerwanie od dnia 01 czerwca 2015 roku do dnia zakończenia niniejszego Zgromadzenia, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 3. PoniewaŜ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art KSH w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, Ŝe Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. 4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraŝa zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia. 5. UpowaŜnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną. Uchwała wchodzi w Ŝycie z chwilą podjęcia. 6.

16 Załącznik Nr 3 do Planu Połączenia Novita S.A. i Novitex Sp. z o.o. Oświadczenie Zarządu "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 01 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia wartości majątku "Novitex" Sp. z o.o. na dzień 01 maja 2015 roku Zgodnie z art pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") Zarząd "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , posiadająca nr REGON oraz NIP , o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 złotych ("Spółka Przejmowana") oświadcza, Ŝe wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 maja 2015 roku wynosi ,95 zł (słownie: jedenaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy). Wartość majątku Spółki Przejmowanej określona została na podstawie wartości księgowej kapitału własnego, co zdaniem Zarządu, uwzględnia na dzień wyceny specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w najwyŝszym stopniu wartość jej majątku. Wszystkie dane w tabeli poniŝej wykazano w złotych. Dane Spółki Przejmowanej (według stanu na dzień r.) Aktywa Razem ,80 Zobowiązania Razem ,85 Aktywa Netto ,95 Podpisy Członków Zarządu "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:.... Rado- Małgorzata Chołost Członek Zarządu... sław Muzioł Prezes Zarządu

17 Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia Novita S.A. i Novitex Sp. z o.o. Oświadczenie Zarządu "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 01 czerwca 2015 roku o stanie księgowym "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 01 maja 2015 roku Działając na podstawie art pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , posiadająca nr REGON oraz NIP , o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 złotych ( Spółka Przejmowana ) oświadcza, Ŝe stan księgowy Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę ,80 zł (słownie: dwanaście milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt groszy). Wskazany powyŝej stan księgowy Spółki przedstawiony został w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie Spółki sporządzonym według stanu na dzień 01 maja 2015 roku zgodnie z obowiązującymi Spółkę Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 01 maja 2015 roku. Zarząd oświadcza, Ŝe załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

18 AKTYWA A.Aktywa trwałe (długoterminowe) , ,02 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2. Wartości niematerialne 3. Akcje i udziały w jednostkach zaleŝnych 4. Nieruchomości , ,85 5. Inne inwestycje długoterminowe 6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,17 7. Inne rozliczenia długoterminowe B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) , ,64 1. Zapasy 2. NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności , ,31 3.NaleŜności z tytułu bieŝącego podatku dochodowego od osób prawnych 554,00 4. Środki pienięŝne i ekwiwalenty , ,33 5.Inwestycje krótkoterminowe 6. Pozostałe aktywa obrotowe ,73 AKTYWA RAZEM , ,66 PASYWA Stan na dzień A.Kapitał własny , ,27 1. Kapitał akcyjny , ,00 2. Pozostałe kapitały 3. Nabyte akcje własne 4. Zyski zatrzymane ( ,05) ( ,73) B. Zobowiązania , ,39 I. Zobowiązania długoterminowe , ,44 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 2. Kredyty, poŝyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,44 4. Rezerwa na świadczenia pracownicze 5.Pozostałe rezerwy II. Zobowiązania krótkoterminowe , ,95 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania , ,95 2. Kredyty, poŝyczki i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 3. Zobowiązania z tytułu bieŝącego podatku dochodowego od osób prawnych 4. Rezerwa na świadczenia pracownicze 5.Pozostałe rezerwy 2 500,00 6. Pozostałe pasywa PASYWA RAZEM , ,66 kwoty w tabelach wyraŝone są w złotych Podpisy Członków Zarządu "Novitex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Radosław Muzioł Prezes Zarządu Małgorzata Chołost Członek Zarządu

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Raport bieżący nr 07/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Działając zgodnie z treścią 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA): Imię i nazwisko: Nr i

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka działa pod nazwą: Czerwona Torebka spółka akcyjna. 2. Spółka moŝe uŝywać nazwy skróconej: Czerwona Torebka S.A. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 01/06/2015 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna. ------------------------ 2. Spółka może używać w obrocie skrótu e-muzyka S.A..

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz prowadzenia prac przez Radę Nadzorczą spółki ACTION S.A. Użyte w regulaminie

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka moŝe uŝywać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu MISPOL Spółki Akcyjnej, w tym zakres spraw wymagających uchwały

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE

JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ TWORZONEJ PRZEZ OSOBY PRAWNE Biblioteka Spółdzielczości Socjalnej tom 1 Zbigniew Prałat JAK TO DZIAŁA: FORMALNO

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo