Prezentacja informacyjna.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja informacyjna. www.pcz.com.pl"

Transkrypt

1 Prezentacja informacyjna

2 Spis treści I. Struktura firmy II. Rodzaje i wartość kapitałów własnych III. Historia Emitenta IV. Zespół zarządzający V. Struktura akcjonariatu VI. Przedmiot działalności VII. Rynek usług medycznych VIII. Pozycja PCZ Instytut Medyczny na rynku usług medycznych IX. Konkurencja X. Strategie rozwoju XI. Struktura przychodów PCZ S.A XII. Struktura przychodów GK PCZ XIII. Dynamika sprzedaży XIV. Prognozy finansowe XV. Oferta prywatna akcji XVI. Oferta prywatna obligacji XVII. Dlaczego warto zainwestować? XVIII. Zastrzeżenie XIX. Kontakt

3 Struktura firmy PCZ S.A. GK PCZ LINIE BIZNESOWE PODMIOTY ZALEŻNE PCZ Polski Instytut Medyczny PCZ Polska Apteka PCZ Polski Deweloper PCZ Polish Business Club PCZ Polish Medical Solution PCZ Polski Projekt Inwestycyjny Sp. z o.o. PCZ Polski Projekt Inwestycyjny II Sp. z o.o PCZ Polska Kasa Chorych S.A. PCZ Polski Dom Finansowy Sp. z o.o Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o Polskie Centrum Zdrowia Oleśnica Syców Sp. z o.o PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o PCZ Polskie Uzdrowisko Krynica Morska Sp. z o.o PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Termy Sp. z o.o

4 Struktura firmy PCZ S.A. pełni funkcję zarządczą i właścicielską w Grupie Kapitałowej. Grupa Kapitałowa PCZ składa się łącznie z 11 podmiotów: PCZ S.A. i 10 spółek zależnych w tym 5 podmiotów celowych. PCZ S.A. jest 100 % udziałowcem w 9 spółkach należących do Grupy: Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o., PCZ Polski Dom Finansowy Sp. z o.o., PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o., Polskie Centrum Zdrowia Oleśnica Syców Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Ciepłowody Termy Sp. z o.o., PCZ Polskie Uzdrowisko Krynica Morska Sp. z o.o., PCZ Polski Projekt Inwestycyjny II Sp. z o.o., PCZ Polski Projekt Inwestycyjny Sp. z o.o., PCZ Polska Kasa Chorych Sp. z o.o. W Spółce Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o. Emitent posiada 96% udziałów. Pozostałe 4% należą do osoby fizycznej nie powiązanej w inny sposób z Grupą Kapitałową. Większościowym udziałowcem Emitenta, a także Prezesem Zarządu jest Pan Romuald Ściborski

5 Rodzaje i wartości kapitałów własnych Rodzaj kapitału Stan na dzień roku w zł Kapitał (fundusz) własny ,24 Kapitał (fundusz) podstawowy ,00 Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 Kapitał (fundusz) zapasowy* ,61* Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 Zyska (strata) z lat ubiegłych ,63 Zysk (strata) netto okresu bieżącego** 0,00** Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 * uwzględnia uchwałę WZ z dn w sprawie podziału zysku za rok 2010 ** Nie uwzględnia zysku z roku 2010, który został podzielony zgodnie z uchwałą WZ z dn oraz wyniku za I kwartał 2011

6 Historia Emitenta PCZ S.A. jako właściciel Grupy Kapitałowej PCZ funkcjonuje i dynamicznie się rozwija, prowadząc działalność własną i poprzez spółki zależne na rynku zdrowia ludzkiego, usług medycznych, rynku farmaceutycznym, finansowym i deweloperskim oraz na rynku aktywności pokrewnej. Początki działalności firmy sięgają 1998 roku, kiedy to wraz z wpisem do Rejestru Handlowego powstały dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - KD Sp. z o.o. oraz RP Sp. z o.o., które stały się podstawą dla dzisiejszej Grupy Kapitałowej PCZ. W 2000 roku rozpoczęła działalność firma PCZ założona przez dr n. med. Romualda J. Ściborskiego. Następne lata przyniosły kolejne przekształcenia i przejęcia m.in.: Prywatnego Pogotowia Ratunkowego Sal-med funkcjonującego we Wrocławiu, NZOZ Średzkiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Zakłady Opiekuńczo Lecznicze w Ziębicach i Kamieńcu Ząbkowickim oraz Przychodnię Miejską w Ziębicach co ostatecznie doprowadzając do powstania grupy kapitałowej PCZ S.A. w aktualnym kształcie, w skład której wchodzi kilkanaście spółek. Poza podmiotami z grupy kapitałowej które specjalizują się w świadczeniu wyspecjalizowanych usług medycznych w ramach PCZ S.A prowadzone jest kilka linii biznesowych pod nazwami własnymi. Stworzona w ten sposób struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej PCZ pozwala we własnym zakresie obsługiwać pełen cykl usług medycznych, od stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, produkcji mebli do wyposażania jednostek medycznych, sprzedaży leków, świadczenia usług transportu medycznego, prowadzenia przychodni lekarskich do świadczenia specjalistycznych usług medycznych we własnych szpitalach. Spółka jest pierwszą organizacją w Polsce, która posiada zintegrowany system zarządzania oparty na pięciu systemach BS 25999, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS Spółka w kolejnych latach zamierza utrzymać wysoką dynamikę wzrostu, co znajduje swe odzwierciedlenie w prognozach na lata Spółka prognozuje, że skonsolidowane przychody w 2011 r. wyniosą ponad 74 mln zł a zysk netto ponad 7 mln zł

7 Zespół zarządzający Prezes Zarządu dr n.med. Romuald J. Ściborski, lek.med., lek.stom., MOZ, ur r. Absolwent Wydziału Lekarskiego, Absolwent Wydziału Stomatologicznego, Absolwent Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej we Wrocławiu. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami ochrony zdrowia i uzyskał tytuł Menedżera Ochrony Zdrowia. Pełnił funkcję Adiunkta Studium Zdrowia Publicznego i Medycyny Publicznej oraz Członka Rady Programowej Studiów Polsko-Francuskich: Gestion et Management des Institutions et Organisations Sanitaires et Sociales. Ekspert z zakresu organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego Współautor lub autor 20 publikacji. Założyciel Grupy kapitałowej PCZ i Prezes Zarządu od 2002 roku. Wiceprezes Zarządu ds. organizacyjnych mgr Katarzyna Choinka, ur r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uzyskała certyfikat potwierdzający kwalifikacje do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 43642/2010 wydany przez Ministra Finansów w Warszawie. Współpracę z Grupą Kapitałową PCZ rozpoczęła w 2002 roku. W latach Wiceprezes Zarządu spółki Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o., od 2007r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w PCZ Spółka Akcyjna. Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych mgr Stanisław Pachołek, ur r. Absolwent Studiów Podyplomowych MBA- Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, w zakresie Zarządzania Marketingiem oraz Zarządzania Finansami poparty dyplomami i certyfikatem MUCIA Global EdukationGroup Uniwersytetów Amerykańskich, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada ponad trzydziesto letnie doświadczenie menadżerskie w zakresie Zarządzania Spółkami (Członek Zarządu- Polmos S.A. Wrocław, Prezes Zarządu- Korporacja Gorzelnie Polskie ). Sprawował funkcje zarządcze w Państwowej Instytucji Kontrolnej Administracji Rządowej w toku której współtworzył szereg programów kontroli, współpracował jako ekspert w komisjach ministerialnych i sejmowych.

8 Zespół zarządzający Członek Zarządu ds. Holdingu mgr Anna Kazek, ur r. Absolwentka Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ukończyła szkolenia z zakresu systemów zarządzania oraz posiada Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych. Ukończyła Menadżerskie Studia Podyplomowe, jak również Studia Podyplomowe w zakresie Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami oraz Zarządzania Nieruchomościami. Posiada licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami nr nadaną przez Ministra Infrastruktury. Współpracuje z Grupą Kapitałową PCZ od 2006 roku. Członek Zarządu ds. Infrastruktury Michał Podlejski, ur r. Współpracuje z Grupą Kapitałową PCZ od września 2007 roku. W strukturze PCZ S.A. nadzoruje Departament Zarządzania Infrastrukturą. Posiada doświadczenie w zakresie wdrażania i utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Odpowiada za zarządzanie ryzykiem w organizacji. Doświadczony w realiach administracji państwowej. Certyfikowany audytor wewnętrzny systemów zarządzania według norm: ISO 9001:2008, BS 25999:2006.

9 Struktura akcjonariatu Przed emisją akcji serii J Akcjonariu sz Typ akcji Seria akcji Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym % Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów % Romuald J. Ściborski Pozostali Imienne uprzywilejowane A, B, C, D,E1,E2, E3, F, , ,51 Zwykłe na okaziciela G, H, I , ,33 Suma , ,84 Zwykłe na okaziciela F , ,16 Suma Po emisji akcji serii J Akcjonariusz Seria akcji Liczba akcji Romuald J. Ściborski Pozostali Imienne uprzywilejowane Zwykłe na okaziciela A, B, C, D,E1,E2, E3, F, G, H, I Suma Zwykłe na okaziciela Udział w kapitale zakładowym % 89,08% 8,08% 97,16% Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie głosów , , ,42 F, J , ,58 Suma

10 Struktura akcjonariatu

11 Przedmiot działalności PCZ działając na rynku zdrowia ludzkiego, zajmuje się świadczeniem wszelkich usług medycznych mających na celu ochronę zdrowia oraz wytwarzaniem lub dystrybucją wszystkich produktów związanych z procesem świadczenia usług medycznych. Dzięki pełnej integracji przedsiębiorstwa Spółka obsługuje we własnym zakresie cały cykl medyczny, od stworzenia bazy lokalowej i sprzętowej, zbudowania rynku usług, pozyskiwania towarów zewnętrznych, do dostarczenia produktu. Strategia rozwoju PCZ jest dopasowana do aktualnej sytuacji w aspekcie ochrony zdrowia w Polsce. Kondycja, w szczególności w publicznej służbie zdrowia sprawia, że najbardziej skutecznym projektem rozwoju Grupy Kapitałowej PCZ jest tworzenie sieci wysoko wyspecjalizowanych jednostek medycznych na bazie majątku likwidowanych, zadłużonych oraz nierentownych oddziałów o charakterze lokalnym (powiatowych, wojewódzkich) oraz zakup prywatyzowanych lub sprzedawanych uzdrowisk. Dzięki przyjętej strategii PCZ jest jednym z liderów prywatnych jednostek zdrowia w Polsce.

12 Rynek usług medycznych Polski Holding Medyczny PCZ S.A. działa na rynku zdrowia ludzkiego, w tym usług medycznych oraz okołomedycznych ukierunkowanych na zakres: podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej rehabilitacji medycznej stomatologii opieki długoterminowej uzdrowisk szpitalnictwa ratownictwa medycznego diagnostyki medycznej aptek budowy jednostek medycznych produkcji mebli do placówek medycznych Stale rozwijający się rynek wymaga, by każdy wkraczający na niego podmiot prezentował ofertę bogatszą oraz w miarę możliwości korzystniejszą cenowo niż konkurenci. PCZ S.A., dzięki doświadczonej i profesjonalnej kadry, jest w stanie łatwo dostosowywać się do zmieniających się potrzeb rynku.

13 Pozycja PCZ Instytut Medyczny na rynku usług medycznych Źródło: Raport rynek usług medycznych- Kierunki rozwoju Opracowanie: Redakcja portalu Medicalnet.pl i miesięcznika Med- info. W 2009 roku Grupa Kapitałowa PCZ dysponowała w sumie 180 łóżkami, co stawiało ją na 2 miejscu na równi z Grupą Medicover pod względem liczby łóżek w niepublicznych szpitalach należących do największych sieci medycznych w 2009r. zgodnie z opublikowanym raportem Raport 2010 Rynek usług medycznych- kierunek rozwoju. Na chwilę obecną w wyniku rozwoju, ilość łóżek, którymi dysponuje GK PCZ wzrosła do 200 sztuk.

14 Pozycja PCZ Instytut Medyczny na rynku usług medycznych Źródło: Raport rynek usług medycznych- Kierunki rozwoju Opracowanie: Redakcja portalu Medicalnet.pl i miesięcznika Med- info. Grupa Kapitałowa PCZ zajmuje 4. pozycję równolegle do CM Enel Med w rankingu liczby pacjentów największych sieci medycznych, dzięki czemu jest w czołówce liderów świadczących usługi medycznych.

15 Konkurencja Szacuje się, że wartość rynku usług medycznych w Polsce wynosi ponad 100 mld złotych rocznie, jest to o tyle ważne że z każdym rokiem wartość ta wzrasta. PCZ S.A. wykazał swoją skuteczność i atrakcyjność na obsługiwanym rynku. Pośród potencjalnych konkurentów zdecydowanie największe zagrożenie niosą ze sobą międzynarodowe konsorcja posiadające zdecydowanie większy kapitał obrotowy. Jednak PCZ S.A. jest liderem wśród firm świadczących usługi medyczne na terenie Wrocławia oraz okolic, w perspektywie planując objęcie pozycji lidera na obszarze całej Polski południowo-zachodniej. Należy jednak zauważyć, że na terenie Wrocławia i okolic PCZ S.A posiada największą powierzchnię medyczną, 5 przychodni, 4 szpitale, 2 apteki, 2 uzdrowiska, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne, co jednoznacznie dystansuje wszelką konkurencję i stanowi skuteczny biznesowo oraz unikalny model w skali kraju.

16 Strategie rozwoju Zarządzanie placówkami ochrony zdrowia nie powiązanymi organizacyjnie lub kapitałowo z Grupą Kapitałową PCZ w oparciu o doświadczenia zespołu menedżerów zdobyte w trakcie zarządzania jednostkami, które są lub będą działać w Grupie. Wykorzystanie przewagi, wynikającej z funkcjonowania w grupie jednostek medycznych, poprzez oszczędności w kosztach działalności i świadczenie centralnie usług dla całej grupy. Tworzenie sieci wysoko wyspecjalizowanych jednostek medycznych na bazie majątku likwidowanych, zadłużonych oraz nierentownych oddziałów o charakterze lokalnym (powiatowym, wojewódzkim) Objęcie opieką medyczną specjalistyczną i szpitalną ok. 2,5 % obywateli Polski Przejmowanie uzdrowisk oraz budowa nowych szpitali w regionach, gdzie brakuje jednostek świadczących wysokiej jakości usługi medyczne, a występuje na nie zapotrzebowanie.

17 Struktura przychodów PCZ S.A r. 50% 17% 33% Sprzedaż leków, kosmetyków i materiałów medycznych (17%). 2 - Sprzedaż usług medycznych (33%). 3 - Sprzedaż usług i towarów paramedycznych, outsourcing i cosourcing (50%)

18 Struktura przychodów GK PCZ Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej PCZ 2009 % 2010 % PCZ Polska Apteka PCZ SA % % PCZ Polish Medical Solution PCZ SA % % PCZ SA % % Szpitalnictwo i usługi medyczne PCZ IM % % Sprzedaż towary medyczne PCZ IM % 955 0% Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny Sp. z o.o % % Szpitalnictwo i usługi medyczne PCZ SR 0 0% % Polskie Centrum Zdrowia Środa Śląska Sp. z o.o. 0 0% % Sprzedaż towary i usługi finansowe PCZ DF % 0 0% PCZ Polski Dom Finansowy Sp. z o.o % 0 0% Transport sanitarny i usługi medyczne PCZ PR 0 0% % PCZ Polskie Pogotowie Ratunkowe Sp. z o.o. 0 0% % PCZ Polska Kasa Chorych S.A. 0 0% % Σ % %

19 Dynamika sprzedaży Dynamika sprzedaży PCZ S.A. w latach 2008 do 2010 w oparciu o wielkość sprzedaży

20 Prognozy finansowe Prognozy finansowe skonsolidowane na lata (w zł) WYSZCZEGÓLNIENIE P 2012P 2013P 2014P Przychody ze sprzedaży , Zysk netto , P-prognoza Prognozy finansowe jednostkowe na lata (w zł) WYSZCZEGÓLNIENIE P 2012P 2013P 2014P Przychody ze sprzedaży , Zysk netto , P-prognoza

21 Prognozy finansowe zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) netto (K-L-M) złzł , P 2012 P 2013 P 2014 P P- Prognozy

22 Oferta prywatna akcji Środki pozyskane z obligacji serii J zostaną przeznaczone na sfinansowanie WYSZCZEGÓLNIENIE Emisja J budowa i wyposażenie Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią i Apteką w Ziębicach oraz Brzegu Skarbimierzu (2x7,5 mln tj. 10 mln z emisji + 5 mln środki własne lub kredyt- przyjęto w prognozach kredyt) w ramach posiadanych zezwoleń, PLANOWANE DO POZYSKANIA ŚRODKI ,00 PLN Wartość nominalna akcji serii J 0,10 PLN

23 Oferta prywatna obligacji Środki pozyskane z obligacji serii A, B zostaną przeznaczone na sfinansowanie WYSZCZEGÓLNIENIE Seria A remont i wyposażenie Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią i Apteką w Środzie Śląskiej w ramach posiadanych zezwoleń. PLANOWANE DO POZYSKANIA ŚRODKI ,00 PLN Seria B zakup lub przejęcie i restrukturyzacja podmiotów z branży ochrony zdrowia, w szczególności 1-2 uzdrowisk głównie w ramach negocjacji organizowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz ich dostosowanie do standardów obowiązujących w Grupie Kapitałowej Emitenta ,00 PLN Wartość nominalna obligacji serii A i B 1 000,00 PLN

24 Dla czego warto zainwestować? Wysoka dynamika przychodów i utrzymywanie pozycji jednego z liderów wśród prywatnych jednostek opieki zdrowotnej Przewaga nad konkurencją: Wieloletnie doświadczenie, Dobre kontakty i relacje z klientami/pacjentami Istotna pozycja na rynku wrocławskim Kompleksowy system zarządzania potwierdzony międzynarodowymi certyfikatami Koncentracja pionowa Grupy Kapitałowej Kompleksowość działalności Bardzo dobrze przygotowana kadra menadżerska oraz personel medyczny Rozpoznawalna marka i ugruntowana pozycja na rynku zdrowia ludzkiego Jasno sprecyzowane plany biznesowe Bardzo szeroka i profesjonalna oferta usług medycznych Ponad 10 letnie doświadczenie Dywersyfikacja linii biznesowych

25 Zastrzeżenie Niniejszy dokument ("Prezentacja") zawiera informacje odnoszące się do spółki PCZ S.A. ("Spółka"). Zaprezentowane informacje nie są wyczerpujące i zostały przygotowane w celu przedstawienia Odbiorcy jedynie podstawowej wiedzy o Spółce i możliwościach inwestycji w Spółkę. Prezentacja nie zawiera całej wiedzy, jakiej Odbiorca mógłby potrzebować w celu rozważenia możliwości inwestycji. W każdym wypadku Odbiorca Prezentacji powinien polegać na własnych badaniach i analizach zmierzających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Spółka nie deklaruje w sposób jawny lub domyślny poprawności, bezbłędności i kompletności informacji zawartych w Prezentacji. Spółka nie przyjmuje również odpowiedzialności za ewentualne błędy, pomyłki, i niekompletność Prezentacji oraz za ewentualny uszczerbek doznany przez Odbiorcę na skutek błędów, pomyłek i niekompletności Prezentacji. W szczególności Prezentacja może zawierać stwierdzenia będące ocenami, opisami planów, zamierzeń i projekcji odnoszącymi się do przyszłości. Spółka niedeklaruje, że przedstawione oceny są uprawnione, a plany, zamierzenia i projekcje są poprawne, i że zostaną w rzeczywistości osiągnięte. Odbiorca nie powinien polegać na przedstawionych ocenach, planach, opisach zamierzeń i projekcjach bez poddania ich dalszej niezależnej analizie. Przedstawiając niniejszą Prezentację Spółka zastrzega sobie prawo do jej uzupełnienia lub zmiany w części lub w całości w dowolnym czasie. Zastrzeżenie to nie powinno być jednak przez Odbiorcę rozumiane jako zobowiązanie Spółki do przedstawienia zmian, uaktualnień, uzupełnień lub korekt Prezentacji w przyszłości. Żadna z nowych lub zmienionych informacji nie może być przez Odbiorcę potraktowana jako pewna, chyba, że Spółka wyraźnie zaznaczy inaczej. Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej odnośnie Spółki, jakichkolwiek instrumentów finansowych z nią związanych, a nie odnoszących się do jakichkolwiek innych podmiotów. Prezentacja nie jest ofertą lub zaproszeniem do nabycia udziałów ani jakichkolwiek innych instrumentów finansowych związanych ze Spółką lub jakimkolwiek innym podmiotem. Prezentacja nie jest przeznaczona do swobodnej dystrybucji. Prezentacja zawiera informacje niebędące publicznie dostępne, poufne i prywatne co do zasady. Odbiorca przyjmując do wiadomości niepubliczny, poufny i prywatny statut informacji zawartych w Prezentacji akceptuje jednocześnie, że informacje te będą przez Niego traktowane w sposób poufny i że nie będą ujawniane osobom trzecim ani nie będą reprodukowane, rozpowszechniane, cytowane w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu, chyba że po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki, za wyjątkiem sytuacji, w których ujawnienie informacji poufnych (i) jest wymagane przez prawo (ii) następuje w odniesieniu do pracowników Odbiorcy, którzy zostali poinformowani o poufnym charakterze informacji i zobowiązali się do przestrzegania ich poufności. Zawartość Prezentacji nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej ani żadnej innej. Odbiorca Prezentacji jest zachęcany do skorzystania z porady inwestycyjnej, prawnej, podatkowej i innej uznanej przez Niego za właściwą przed rozważeniem inwestycji w Spółkę. Spółka nie będzie ponosić jakichkolwiek kosztów jakie Odbiorca może ponieść w związku z analizą niniejszej możliwości inwestycyjnej.

26 Kontakt AUTORYZOWANY DORADCA Salwix sp. z o.o. Piotr Wieczorek Prezes Zarządu ul. Szczytowa 30, Rzgów tel tel. kom fax ADRES SIEDZIBY PCZ S.A. ul. Legnicka 61, Wrocław tel.: , fax:

27 Dziękujemy za uwagę