Finał Krajowy XVII Olimpiady Ochrony rodowiska pod hasłem Myle globalnie, działa lokalnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Finał Krajowy XVII Olimpiady Ochrony rodowiska pod hasłem Myle globalnie, działa lokalnie"

Transkrypt

1 Finał Krajowy XVII Olimpiady Ochrony rodowiska pod hasłem Myle globalnie, działa lokalnie 1. Typ krajobrazu powstajcy w wyniku przekształcenia fizjonomii powierzchni ziemi wywołanego aktywnoci gospodarcz człowieka to: a) krajobraz pierwotny, b) krajobraz naturalny, c) krajobraz kulturowy, d) krajobraz zdewastowany. 2. Zdolno rodowiska do znoszenia presji antropogenicznej to: a) pojemno rodowiska, b) maksimum ekologiczne, c) akumulacja biologiczna, d) kryzys ekologiczny. 3. Układ wzajemnie oddziałujcych na siebie czynników, sterowanych przez człowieka w celu uzyskania produktów rolnych, niezdolny do samoregulacji, to: a) fitocenoza, b) agrocenoza, c) biocenoza, d) agrobiocenoza. 4. Zielone Płuca Europy to obszar połoony: a) w południowo-wschodniej czci zlewiska Morza Bałtyckiego, b) we wschodniej czci Bałtyku (głównie w Finlandii), c) wzdłu pasm górskich Alp i Karpat, d) midzy Atlantykiem a Bałtykiem. 5. Proces polegajcy na tym, e ostateczny wynik współdziałania wielu czynników przewysza sum działania kadego z nich z osobna, to: a) eurytypowo, b) komensalizm, c) kompensacja czynników, d) synergizm. 6. Paludologia to: a) nauka zajmujca si poszukiwaniem złó minerałów, b) nauka o mokradłach, c) dziedzina botaniki zajmujca si badaniem pyłków rolinnych, d) nauka, która bada wzajemne relacje midzy czynnikami siedliskowymi a organizmami ywymi. 7. Przywrócenie rzece jej funkcji ekologicznych, włczenie jej w rodowisko doliny bez przywracania stanu z okresu sprzed regulacji (lub przyczyn, które wywołały niekorzystne zmiany w jej rodowisku) to: a) rewitalizacja, b) renaturyzacja, c) denaturalizacja, d) restytucja.

2 8. Leny Bank Genów Kostrzyca, którego celem jest ochrona lenej biorónorodnoci, zachowanie najcenniejszych zasobów genowych naszego kraju dla przyszłych pokole oraz edukacja ekologiczna grup społecznych, znajduje si w: a) Karpaczu, b) Jeleniej Górze, c) Miłkowie, d) Głbocku. 9. Autorem ksiki "Ziemia na Krawdzi. Człowiek a Ekologia" jest: a) Al Gore, b) Grayna Dzierdziuk Kwaniewska, c) Jane Goodall, d) Andrzej Delorme. 10. Utworzenie Parku Narodowego nastpuje w drodze: a) rozporzdzenia Ministra rodowiska, b) rozporzdzenia Rady Ministrów, c) rozporzdzenia wojewody, d) uchwały Sejmu. 11. Do której kategorii według IUCN naley wikszo Parków Narodowych w Polsce? a) I, b) II, c) III, d) IV. 12. Wród obszarów wodno-błotnych majcych znaczenie midzynarodowe (wg Konwencji o obszarach wodno-błotnych), najwiksze w Polsce skupisko pierzcych si łabdzi posiada: a) Rezerwat Stawy Milickie, b) Rezerwat Płosk, c) Jezioro Kara, d) Jezioro Łuknajno. 13. Konwencj w sprawie ograniczenia emisji trwałych zanieczyszcze organicznych (TZO) przyjto: a) 23 maja 2001 roku w Sztokholmie, b) 2 lutego 1971 roku w Ramsarze, c) 23 czerwca 1979 roku w Bonn, d) 19 wrzenia 1996 roku w Bernie. 14. Przedstawiony znak graficzny jest symbolem: a) wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO), b) wiatowego Funduszu na Rzecz Dzikich Zwierzt (WWF), c) Programu Ochrony rodowiska Narodów Zjednoczonych, d) Midzynarodowej Federacji Młodziey do Bada rodowiska.

3 15. Konwencja sporzdzona roku w Espoo (Finlandia) dotyczy: a) ochrony rodowiska Morza Bałtyckiego, b) zapobiegania zmianom klimatycznym, c) ocen oddziaływania na rodowisko w kontekcie transgranicznym, d) ochrony wdrownych gatunków zwierzt. 16. Rezerwaty Biosfery tworzone s w ramach midzynarodowego programu, który nosi nazw: a) Człowiek i jego rodowisko, b) Biosfera i rodowisko, c) Człowiek i Biosfera, d) Ochrona wiatowego Dziedzictwa Przyrodniczego i Rónorodnoci Biologicznej. 17. W Unii Europejskiej główn instytucj ds. ochrony rodowiska, której siedziba mieci si w Kopenhadze, jest: a) Europejska Rada ds. Ochrony Geoekosystemów, b) Rada Unii Europejskiej ds. Ochrony Zasobów Naturalnych i Zrównowaonego Rozwoju, c) Europejska Agencja Ochrony rodowiska, d) Europejska Komisja Ochrony rodowiska i Zrównowaonego Rozwoju listopada br. w Montrealu rozpoczła si midzynarodowa konferencja powicona: a) uytkowaniu cieków wodnych i jezior midzynarodowych, b) zmianom klimatycznym, c) zapobieganiu rozprzestrzeniania ptasiej grypy, d) kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych. 19. Na 58 sesji Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych okres od roku 2005 do roku 2015 został proklamowany Midzynarodow Dekad Akcji pod hasłem: a) rodowisko i Rozwój, b) Człowiek i Biorónorodno, c) Woda dla ycia, d) Powstrzyma Zmiany Klimatu. 20. Pierwszy, najbardziej rozpowszechniony raport Klubu Rzymskiego zatytułowany Granice wzrostu ostrzegał przed: a) nastpstwami pogoni za niepohamowanym wzrostem gospodarczym krajów wysoko uprzemysłowionych i niekontrolowanym rozwojem techniki, b) nastpstwami bioterroryzmu, c) gwałtownym wzrostem demograficznym, d) globalizacj. 21. Ozon naley do gazów charakteryzujcych smog fotochemiczny. W rejonach wystpowania smogu tego typu, ozon jest emitowany bezporednio do atmosfery przez: a) pojazdy napdzane silnikami Diesla, b) pojazdy napdzane silnikami benzynowymi, c) przemysł naftowy, d) brak poprawnej odpowiedzi.

4 22. Silnie toksyczny, kancerogenny pierwiastek o duej zdolnoci do bioakumulacji to: a) mied, b) nikiel, c) kadm, d) mangan. 23. Wska nik TEQ (toxic equivalent) okrela toksyczno: a) PCB, b) dioksyn, c) metali cikich, d) WWA. 24. Na podstawie dawek LD 50 wska substancj o najwikszej toksycznoci: a) < 25 mg kg -1, b) 200 mg kg -1, c) 0,3 g kg -1, d) 1g kg Do najbardziej niebezpiecznych zanieczyszcze organicznych zaliczamy: a) dioksyny, furany, PCBs, heksachlorobenzen, aldryna, chlordan, dieldryna, DDT, b) dioksyny, furany, PCBs, zwizki fosforoorganiczne, aldryna, chlordan, dieldryna, DDT, c) dioksyny, furany, PCBs, heksachlorobenzen, zwizki fosforoorganiczne, chlordan, dieldryna, DDT, d) dioksyny, furany, PCBs, heksachlorobenzen, aldryna, chlordan, formaldehyd, DDT. 26. Najwiksze zagroenie dla rodowiska ze wzgldu na zawarto metali cikich stwarzaj: a) nawozy azotowe, b) nawozy potasowe, c) nawozy fosforowe, d) gnojowica. 27. W Polsce, jako unieszkodliwianie biologiczne odpadów dominuje kompostowanie odpadów zmieszanych. Wytworzony na tej drodze kompost ma mał przydatno rolnicz z uwagi na: a) wysok zawarto metali cikich, b) nisk zawarto materii organicznej, c) due skaenie mikrobiologiczne, d) nisk zawarto składników pokarmowych. 28. Odpadem powstajcym przy produkcji nawozów fosforowych s fosfogipsy. Głównym pierwiastkiem stanowicym zagroenie dla wód powierzchniowych powodowanym przez te odpady jest: a) fosfor, b) fluor, c) siarka, d) chlor.

5 29. Według ustawy o odpadach, procesem unieszkodliwiania nie jest: a) składowanie odpadów na wysypiskach, b) spalanie odpadów w instalacjach, c) fermentacja biologiczna, d) brak poprawnej odpowiedzi. 30. Najwiksz ilo osadów z komunalnych oczyszczalni cieków w Polsce w 2003 roku przeznaczono do: a) termicznego przekształcenia, b) uprawy rolin przeznaczonych na kompost, c) rekultywacji terenów zdegradowanych, d) uprawy rolin rolniczych (na pasz lub do konsumpcji). 31. Stopie redukcji zanieczyszcze w urzdzeniach oczyszczajcych to procentowy udział iloci zanieczyszcze: a) zatrzymanych do całkowitej iloci zanieczyszcze wytworzonych, b) wyemitowanych do iloci zanieczyszcze zatrzymanych, c) zatrzymanych do iloci zanieczyszcze wyemitowanych, d) wyemitowanych do całkowitej iloci zanieczyszcze wytworzonych. 32. Jaki odsetek ludnoci Polski korzysta obecnie z oczyszczalni cieków? a) 68,2 %, b) 58,2 %, c) 48,2 %, d) 38,2 %. 33. Ze 100% odpadów przemysłowych produkowanych rocznie w Polsce, odzyskowi podlega ok.: a) 20%, b) 40%, c) 60%, d) 80 %. 34. Procesowi ługowania składników pokarmowych z gleb, a nastpnie ich migracji do wód powierzchniowych sprzyja: a) postpujce zakwaszenie gleb, b) zasolenie gleb, c) zmczenie gleb, d) erozja. 35. Dyrektywa Azotanowa wymaga, aby pastwa członkowskie okreliły wody powierzchniowe lub podziemne, w których stenie azotanów przekracza lub moe przekroczy pewne, bardzo wysokie stenie NO 3. Dla okrelonych w taki sposób wód, pastwa członkowskie musz wyznaczy powierzchni ich zlewni jako obszar szczególnie naraony. Jakie to stenie? a) 25 mg/litr, b) 50 mg/litr, c) 75 mg/litr, d) 100 mg/litr.

6 36. Według danych Pastwowego Monitoringu rodowiska w Polsce, do I klasy czystoci wód rzecznych pod wzgldem fizykochemicznym (według oceny miarodajnej) zaliczamy nastpujcy odsetek długoci cieków: a) ok. 1%, b) ok. 5%, c) ok. 10%, d) ok. 20%. 37. Głównym ródłem azotanów w wodach Morza Bałtyckiego jest: a) dopływ rzekami, b) depozycja atmosferyczna, c) zrzut cieków, d) transport morski. 38. W jakiej odległoci od wód powierzchniowych, stref ochrony wód i obszarów morskiego pasa nadbrzenego nie mona stosowa nawozów naturalnych, a nawozy mineralne powinny by rozsiewane rcznie? a) do10 m, b) do 20 m, c) do 30 m, d) do 40m. 39. Pojemno zbiorników na gnojowic i na gnojówk musi wystarcza na przechowywanie tych nawozów naturalnych przez okres co najmniej: a) 1 miesica, b) 3 miesicy, c) 6 miesicy, d) 12 miesicy. 40. Według danych GUS udział energii ze ródeł odnawialnych w stosunku do całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2003 roku wynosił: a) < 1%, b) 1-3%, c) 3-5%, d) 5-8%. 41. Zrównowaony rozwój ma na celu: a) zabezpieczenie ródeł bogacenia si ludzkoci, b) rozwój społeczno-ekonomiczny człowieka zharmonizowany z poszanowaniem rodowiska, c) stopniowe poszerzanie si terenów zurbanizowanych kosztem rodowiska naturalnego, d) jednoczesny rozwój obszarów rolniczych i przemysłowych. 42. Komisja Europejska dostrzegła trzy potencjalne rodzaje paliw alternatywnych, które mog osign udział 6-7% do 2010 r. i do 20% do 2020 r. w rynku paliw pdnych. Wybierz ten rodzaj paliw, który nie został wskazany przez Komisj: a) biopaliwa ciekłe w postaci bioetanolu i biodiesla oraz olejów pirolitycznych, b) gaz ziemny, c) wodór wytwarzany z wykorzystaniem odnawialnych ródeł energii (słonecznej, wiatrowej oraz biomasy) i zasilajcy ogniwa paliwowe napdzajce pojazdy, d) olej rolinny.

7 43. Wska instytucj, która nie wypłaca odszkodowa osobom fizycznym lub prawnym - posiadaczom upraw i płodów rolnych uszkodzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz za szkody powstałe przy wykonywaniu polowania: a) Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe, b) Agencja Nieruchomoci Rolnych, c) EkoFundusz, d) Polski Zwizek Łowiecki. 44. Wiosenne wypalanie traw to: a) podany i dozwolony zabieg, powszechnie stosowany w rolnictwie, b) zabieg, który w pewnych przypadkach jest dopuszczalny np. na nieuytkach, c) działanie szkodliwe i zakazane, d) zabieg bez wpływu na rodowisko. 45. Co oznacza pojcie inynieria ekologiczna krajobrazu?: a) doprowadzenie funkcjonujcego krajobrazu do standardów rodowiska naturalnego, b) likwidacj składowisk odpadów, c) kształtowanie jak najlepszych warunków rodowiska umoliwiajce zwikszenie produktywnoci np. gleby, d) zapobieganie lokalnym zmianom rónorodnoci biologicznej metodami technicznymi. 46. Najwikszy udział powierzchni upraw ekologicznych w stosunku do ogólnej powierzchni uytków rolnych ma: a) Austria, b) Belgia, c) Francja, d) Grecja. 47. Wska region o najwikszej liczbie torfowisk: a) Wyyna Małopolska, b) Nizina Mazowiecka, c) Pojezierze Mazurskie, d) Kotlina Sandomierska. 48. W jakim pastwie w listopadzie biecego roku doszło do jednego z najwikszych w historii skaenia wód rzecznych benzenem? a) Japonii, b) Chinach, c) Rumunii, d) Brazylii. 49. Jak nazw nosi podsystem Pastwowego Monitoringu rodowiska, w ramach którego prowadzone s badania wielu elementów rodowiska przyrodniczego w sieci Stacji Bazowych rozmieszczonych, w rónych strefach krajobrazowych Polski: a) Pastwowy Monitoring Bio- i Georónorodnoci, b) Zintegrowany Monitoring rodowiska Przyrodniczego, c) Krajowy Monitoring Ekosystemów Ldowych, d) Pastwowy Monitoring Biosfery.

8 50. W cigu ostatnich 10 lat liczba osób pozbawionych wody pitnej na wiecie zwikszyła si 4-krotnie i osignła w ten sposób w roku 2000: a) 0,5 miliarda, b) 1 miliard, c) 1,5 miliarda, d) 2 miliardy.

9 XVII Olimpiada Ochrony rodowiska Finał Krajowy Klucz poprawnych odpowiedzi 1. c 2. a 3. b 4. a 5. d 6. b 7. a 8. c 9. a 10. b 11. b 12. d 13. a 14. c 15. c 16. c 17. c 18. b 19. c 20. a 21. d 22. c 23. b 24. a 25. a 26. c 27. a 28. a 29. d 30. c 31. a 32. b 33. d 34. a 35. b 36. b 37. a 38. b 39. c 40. a 41. b 42. d 43. c 44. c 45. c 46. a 47. c 48. b 49. b

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.

Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Załącznik nr 2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. Wody powierzchniowe Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w ramach monitoringu diagnostycznego 1 wód

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY I ROZWOJU ZASOBÓW WODNYCH

PROGRAM OCHRONY I ROZWOJU ZASOBÓW WODNYCH Załcznik do Uchwały Nr 98/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 roku ZARZD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM OCHRONY I ROZWOJU ZASOBÓW WODNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE UDRONIENIA

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU TARNOBRZESKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO NA LATA 2004 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DO 2015 ROKU PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

GMINA SORKWITY PROGRAM

GMINA SORKWITY PROGRAM GMINA SORKWITY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1 Podstawa prawna...4 1.2 Metoda opracowania...4 1.3 Cele opracowania Programu...5 1.4 Okres obowiązywania Programu...6 2 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2004-2006 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 97/11/WE. z dnia 3 marca 1997 r.

DYREKTYWA RADY 97/11/WE. z dnia 3 marca 1997 r. DYREKTYWA RADY 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski

Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 43 Polish Journal of Agronomy 2011, 7, 43 58 Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski 1 Stanisław Krasowicz, 1 Wiesław Oleszek, 2 Józef Horabik, 3 Ryszard Dębicki, 4 Janusz Jankowiak, 5 Tomasz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 STAN ŚRODOWISKA GMINY ZIELONA GÓRA Wykonawca: Pracownia Ochrony Środowiska Ekorozwój 65-034 Zielona Góra ul.

Bardziej szczegółowo

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU

Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU Raport Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2006 ROKU INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA 2007 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA KIELC

STAN ŚRODOWISKA KIELC STAN ŚRODOWISKA KIELC Urząd Miasta Kielce, 2012 Rozdział: Położenie... 2 Ludność... 4 Gospodarka... 7 Budowa geologiczna... 9 Rzeźba terenu... 11 Gleby i grunty antropogeniczne... 17 Topoklimat... 23

Bardziej szczegółowo