FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FINANSE I INWESTYCJE EKONOMIKA TRANSPORTU GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI"

Transkrypt

1 Lp. Nazwisko, imię Specjalnośd, której dotyczy seminarium Zakres tematyki prac magisterskich 1. Osioska Magdalena, prof. dr hab. FINANSE I INWESTYCJE 1. Charakterystyka procesów zachodzących na rynku pieniężnym, kapitałowym i walutowym w Polsce i na świecie 2. Inwestowanie na rynku kapitałowym portfele inwestycyjne 3. Analiza finansowa przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie 4. Analiza budżetów jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu dynamicznym 5. Analiza ekonomiczno-finansowa województwa kujawskopomorskiego na tle kraju 6. Analiza rozwoju społeczno-ekonomicznego w wybranym regionie 7. Bezrobocie, przyczyny i skutki na podstawie danych z Polski, regionów i w Unii Europejskiej. 8. Ekonometryczne modele zjawisk gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej 9. Prognozowanie zjawisk gospodarczych 10. Propozycje studentów 2. Gronowski Franciszek, prof. dr hab. EKONOMIKA TRANSPORTU 1. Teoria i praktyka funkcjonowania podmiotów gospodarczych 2. Polityka morska paostwa 3. Strategia rozwoju regionów nadmorskich 4. Strategia rozwoju turystyki w Polsce 5. Ekonomika transportu 3. Dorobek Stanisław, dr GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Kształtowanie zatrudnienia w firmie; 2. Organizacja instytucji sektora bankowego i ubezpieczeniowego; 3. Restrukturyzacja zatrudnienia; 4. Rynek pracy, modele rynku pracy; 5. Zarządzanie kompetencjami ludzi;

2 6. Motywowanie w procesie pracy; 7. Systemy wynagrodzeo w firmie; 8. Ocena pracy i pracownika; 9. Organizacja działalności personalnej w firmie; 10. Marketing personalny, wprowadzenie zasad marketingu do strategii firmy; 11. Dostosowanie procesu zarządzania przedsiębiorstwem do standardów UE 12. Techniki i narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu projektami 13. Zarządzanie informacją jako proces decyzyjny 14. Zarządzanie strategiczne i operacyjne małym przedsiębiorstwem 15. Generalne problemy zarządzania kadrami na przykładzie wybranej firmy. 4. Fladrowska Emilia, dr FINANSE I INWESTYCJE 1. Poziom zastosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach województwa Kujawsko-Pomorskiego 2. Rachunek kosztów stosowany w przedsiębiorstwach województwa Kujawsko-Pomorskiego 3. Zastosowanie rachunkowości zarządczej w uczelniach publicznych województwa Kujawsko Pomorskiego 4. Diagnoza i przygotowanie do wdrożenia 5. systemu rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie transportowym X 5. Geise Mirosław, dr GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Rynek pracy. Bezrobocie. Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy w układzie krajowym, regionalnym oraz lokalnym, w tym zmiany popytu na pracę czynniki koniunkturalne i technologiczne kształtujące popyt na pracę, zmiany w zasobach pracy zmiany w podaży pracy: czynniki kwalifikacyjne, demograficzne kształtujące podaż pracy, mobilnośd zawodowa, kwalifikacyjna i przestrzenna.

3 6. Jankowska Maria, dr GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA Bezrobocie transformacyjne i strukturalne w Polsce. Aktywna polityka rynku pracy. Pasywna polityka rynku pracy. Grupy problemowe na rynku pracy. Rynki pracy wtórne a pierwotne w praktyce gospodarczej. Teorie segmentacyjne rynku pracy. Heterogenicznośd polskiego rynku pracy. Wpływ globalizacji na funkcjonowanie lokalnych i regionalnych rynków pracy. Rynki pracy w krajach postkomunistycznych. 2. Kapitał ludzki. Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Sposoby pomiaru kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. Systemy szkoleo pracowników a wartośd kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Kapitał ludzki w firmie postindustrialnej znaczenie i wykorzystanie w praktyce. Problem wyceny kapitału ludzkiego. Problem relacji: płaca - wydajnośd pracy kapitał ludzki w przedsiębiorstwie ery globalizacyjnej. 3. Gospodarowanie na szczeblu lokalnym. Bariery rozwoju terytorialnego. Instrumenty rozwoju lokalnego i regionalnego. Uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego. Lokalne rynki pracy a rozwój terytorialny. Polityczne, ekonomiczne i społeczne czynniki rozwoju terytorialnego. Intensywne a ekstensywne czynniki rozwoju lokalnego i regionalnego. Lokalny system podatkowy a samodzielnośd finansowa gmin. Autonomia lokalna samodzielnośd finansowa- rozwój terytorium. 1. Rachunkowośd finansowa, rachunkowośd podatkowa 2. Sprawozdawczośd finansowa, badanie sprawozdao finansowych 3. Rachunkowośd zarządcza 4. Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa 5. Analiza finansowa 6. Biznes plan 7. Prawo finansów publicznych (w tym prawo podatkowe) 8. Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne

4 7. Jeran Agnieszka, dr GOSPDOAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 9. Prawo karne-skarbowe 1. Wymiar mikrostrukturalny patologii w miejscu pracy (wyzysk, alienacja, mobbing) spojrzenie z punktu widzenia interesów pracownika i/lub przedsiębiorstwa 2. Oceny podejmowanych w przedsiębiorstwie oddziaływao szkoleo, wyjazdów integracyjnych, zmian systemów motywacyjnych, przekształceo strukturalnych itp. ponownie z punktu widzenia interesów, subiektywnego wrażenia objętego nimi pracownika i/lub całej organizacji 3. Niespójności wewnętrzne organizacji pomiędzy strukturami formalną i nieformalną, pomiędzy sferą normatywną a rzeczywistością i ich skutki dla funkcjonowania całej organizacji i/lub jej części strukturalnych (działów, zespołów pracowniczych itp.) i/lub jednostek 4. Oczekiwania i wymagania dotyczące pracowników zatrudnianych procesy diagnozy zapotrzebowania na kadry, selekcji kandydatów oraz ich skutki w tym, ocena efektywności wykorzystanych narzędzi i trafności decyzji 8. Kamba-Kibatshi Marcel, dr GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1. Analiza wydatków budżetu paostwa w latach Analiza dochodów budżetu paostwa w latach System budżetowy Unii Europejskiej (np. Dochody i wydatki budżetu UE) 4. Rola kredytu w finansowaniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw 5. Funkcjonowanie publicznych funduszy celowych w Polsce (na przykładzie np.: FUS, KRUS, F. Pracy itd. 6. Leasing w aspekcie podatkowym, finansowym i księgowym 7. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa Fundusze strukturalne Wspólnot Europejskich i ich znaczenie dla jednostek samorządu terytorialnego. 9. Problemy i znaczenie społeczno-ekonomiczne napływu

5 bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. 10. Budżet gminy jako narzędzie realizacji zadao samorządowych 11. Wpływ euro na polski rynek finansowy wobec światowego kryzysu finansowego 12. Projekt monitorowania systemu ekonomiczno-finansowego jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Kozłowski Jerzy, prof. dr FINANSE I INWESTYCJE 1. Diagnozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 2. Zastosowanie narzędzi analizy finansowej w ocenie kondycji przedsiębiorstwa 3. Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w ocenie płynności finansowej przedsiębiorstwa 4. Ocena zarządzania należnościami i zobowiązaniami w przedsiębiorstwie 5. Metody monitorowania i prognozowania należności 6. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwa 7. Strategia optymalizacji wielkości kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie 8. Ekonomiczna ocena efektywności projektów inwestycyjnych 9. Metody wyboru źródeł finansowania wydatków efektywnych 10. Ocena ryzyka projektów inwestycyjnych 11. Zastosowanie franchisingu w rozwoju rynku zbytu przedsiębiorstwa 12. Zastosowanie metod reengineeringu w modyfikacji procesów biznesowych podmiotów gospodarczych 13. Rachunek kosztów jako narzędzie zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie 14. Możliwości wdrożenia Strategicznej Karty Wyników w przedsiębiorstwie 15. Innowacyjnośd jako narzędzie umacniania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa 10. Łacny Janusz, prof. dr EKONOMIKA TRANSPORTU 1. Analiza zmian infrastruktury drogowej w Polsce i polityki w

6 tym zakresie 2. Internalizacja kosztów zewnętrznych w transporcie 3. Rola transportu drogowego w rozwoju gospodarczym Polski/regionu 4. Podaż usług transportowych a ewolucja zasad dostępu do rynku przewozowego 5. Ewolucja zasad dostępu do zawodu kierowcy pojazdu ciężarowego a rynek pracy kierowców w Polsce 6. Bariery rozwoju transportu drogowego w Polsce i UE 7. Rola i znaczenie przewozów specjalnych w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym 8. Ewolucja struktury i podziału rynku przewozów lądowych w Polsce i UE 9. Bezpieczeostwo i proekologicznośd przewozów priorytetami rozwoju rynku usług transportu drogowego 10. Propozycje studentów 11. Marszałkowska Maria, dr GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Procesy wzrostu i rozwoju w tym na przykład: 1. Zróżnicowanie rozwoju krajów UE. Miejsce Polski w gospodarce UE 2. Wykorzystanie funduszy UE w procesach rozwoju Inwestycje (np. polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w...) 3. Zatrudnienie i bezrobocie na przykładzie Innowacje (Kapitał ludzki) jako czynnik rozwoju na przykładzie...msp w Funkcjonowanie instytucji okołobiznesowych i pozarządowych Procesy metropolizacji. Rozwój aglomeracji bydgoskotoruoskiej Możliwośd podjęcia tematów proponowanych przez studentów po konsultacji z prowadzącym seminarium

7 12. Montwiłł Andrzej, dr EKONOMIKA TRANSPORTU 13. Munyama Killion, dr FINANSE I INWESTYCJE 1. Transport wodny (żegluga morska i śródlądowa) w europejskim systemie transportowym, 2. Żegluga bałtycka i porty morskie jako podstawowe elementy systemu transportowego Bałtyckiego Regionu Morskiego (Baltic Sea Region), 3. Transport multimodalny, intermodalny i kombinowany w lądowo-morskich łaocuchach transportowych w Europie. Uwaga W ramach każdego z pakietów tematycznych studenci będą mieli możliwośd sformułowania kilku tematów prac i ich zakresów merytorycznych. Przykładowe tematy: 1. Scenariusze rozwoju żeglugi śródlądowej na drodze wodnej E70 jako determinanty rozwoju gospodarczego regionu kujawsko-pomorskiego, 2. Analiza rozwoju lądowo-morskich łaocuchów transportowych Skandynawia Polska i Południowa Europa przechodzących przez porty Zatoki Gdaoskiej, 3. Analiza rozwoju lądowo-morskich łaocuchów transportowych Skandynawia Polska i Południowa Europa przechodzących przez porty ujścia Odry i Zatoki Pomorskiej, 4. Analiza możliwości wykorzystania transportu wodnego w transporcie ładunków z grupy Project cargo w Polsce. 1. Operacje bierne banku, 2. Operacje czynne banku, 3. Operacje pośredniczące banku, 4. Funkcjonowanie międzynarodowych instytucji finansowych, 5. Operacje zagraniczne banków komercyjnych, 6. Finanse Unii Europejskiej, 7. Fundusze strukturalne 8. Fundusz spójności,

8 14. Oczki Jarosław, dr GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 9. Terminowy rynki typu forward i futures, 10. Factoring, 11. Forfaiting, 12. Ryzyko bankowe, 13. Zwyczaje i uzanse handlowe, 14. Rynek kapitałowy, 15. Rynek pieniężny, 16. Funkcjonowanie pieniądza w obrocie międzynarodowym. Warunki uczestnictwa w seminarium: 1. Znajomośd języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury ekonomicznej. 2. Interesowanie się finansami w skali światowej. 3. Chęd publikowanie w języku angielskim wyniki swoich badao. 4. Rozmowa z promotorem. 5. Chęd dążenia do pogłębienia wiedzy z zakresu tematyki seminaryjnej 1. Zarządzanie zasobami ludzkimi przykładowe tematy 2. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy 3. Wynagrodzenia i motywowanie poprzez wynagrodzenia 4. Premie i ich wpływ na motywowanie pracowników 5. Pozapłacowe narzędzia motywowania pracowników 6. Systemy motywowania pracowników 7. Zarządzanie karierami pracowników w firmie. Planowanie ścieżek karier 8. System ocen pracowniczych 9. Szkolenia pracowników i analiza efektywności szkoleo 10. Udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem 11. Przywództwo w organizacji 12. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi 13. Outsourcing jako alternatywa dla rekrutacji 14. Zespołowe formy organizacji pracy

9 15. Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie 16. Badanie satysfakcji pracowników 17. W ramach seminarium mogą byd również realizowane inne tematy zaproponowane przez studentów i zaakceptowane przez prowadzącego. 15. Posadzioska Iwona, dr GOSPODAROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Gospodarowanie zasobami ludzkimi, realizowanie funkcji kadrowych - planowanie, rekrutacja, szkolenia, oceny, przesunięcia; 2. Systemy motywowania pracowników, wykorzystanie teorii motywacji do analizy czynników motywacyjnych; 3. System wynagradzania, narzędzia płacowe i poza płacowe, nowoczesne metody oddziaływania na pracowników; 4. Instytucje rynku pracy, zjawisko bezrobocia i metody przeciwdziałania bezrobociu; 5. Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, zasoby ludzkie jako czynniki przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa; 6. Koncepcja marketingowa, analiza zachowao nabywców, segmentacja rynku, kreowanie produktu, ceny, dystrybucji i promocji; 7. Badania rynku, czynniki i tendencje zmian rynkowych. 16. Urbanyi-Popiołek Ilona, dr HANDEL ZAGRANICZNY Handel międzynarodowy, polityka żeglugowa, spedycja, transport morski, w tym: 1. Transakcje i warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym 2. Organizacja transportu morskiego 3. Spedycja lądowo-morska 4. Logistyka w lądowo-morskich systemach transportowych 5. Multimodalne systemy transportowe

10 6. Polityka transportowa Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnienie transportu morskiego 17. Tłoczyoski Dariusz, dr Ekonomika transportu 1. Funkcjonowanie rynku transportu lotniczego, kolejowego i komunikacji miejskiej 2. Badania marketingowe na rynkach transportowych 3. Segmentacja i analiza rynku transportowego 4. Wybrane aspekty rynku transportowego w turystyce 5. Działania promocyjne na rynku TSL 6. Organizacja procesu przemieszczania ludzi w transporcie 7. Działalnośd przewoźników niskokosztowych w Polsce 8. Analiza rynkowa i marketingowa europejskich portów lotniczych 9. Konkurencja w transporcie