Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug"

Transkrypt

1 Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug Stefan Kadrowe Lachiewicz, uwarunkowania W artykule Marek podjêto i Matejun skutki problematykê outsourcingu us³ug wp³ywu outsourcingu us³ug na stan i strukturê zatrudnienia w przedsiêbiorstwach. W pierwszej czêœci przedstawiono pozytywne i negatywne strony outsourcingu, w drugiej zaprezentowano wyniki badañ prowadzonych w grupie 110 ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw wykorzystuj¹cych outsourcing w sferze rachunkowoœci i doradztwa podatkowego. Poddano tu analizie wp³yw outsourcingu na poziom i strukturê zatrudnienia w firmach macierzystych. Przedstawione wyniki wskazuj¹ na pozytywne tendencje w tym zakresie. Wstêp Outsourcing us³ug rozumiany jako rozwi¹zanie polegaj¹ce na wydzieleniu okreœlonych funkcji przedsiêbiorstwa i przeniesieniu ich do realizacji na zewn¹trz poprzez zlecenie innym firmom, posiada wiele aspektów kadrowych, czy te szerzej patrz¹c, zwi¹zanych z zarz¹dzaniem zasobami ludzkimi. Coraz szersze wykorzystanie outsourcingu w praktyce gospodarczej prowadzi bowiem do ró norodnych konsekwencji w sferze zatrudnienia oraz relacji spo³ecznych i organizacyjnych pomiêdzy przedsiêbiorstwem macierzystym (wydzielaj¹cym okreœlone us- ³ugi) a podmiotami realizuj¹cymi te us³ugi po wydzieleniu. Czêsto outsourcing wi¹ e siê z redukcj¹ lub restrukturyzacj¹ zatrudnienia w firmie macierzystej. Zwolnienia oraz przesuniêcia poszczególnych pracowników tworz¹ negatywn¹ otoczkê i opór wobec przedsiêwziêæ outsourcingowych. Z drugiej jednak strony outsourcing poprzez racjonalizacjê kosztów dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, koncentracjê na kluczowych kompetencjach i usprawnienie organizacji firmy mo e sprzyjaæ podwy szeniu efektywnoœci realizacji okreœlonych przedsiêwziêæ kadrowych i socjalnych. W opracowaniu zostan¹ pokazane kadrowe aspekty outsourcingu na przyk³adzie badañ ankietowych przeprowadzonych w 2006 roku w grupie 110 ma³ych i œrednich przed-

2 42 Stefan Lachiewicz, Marek Matejun siêbiorstw z regionu ³ódzkiego, w których nast¹pi³o wydzielenie us³ug w zakresie rachunkowoœci i doradztwa podatkowego. Pozytywne i negatywne strony outsourcingu o charakterze kadrowym Nale y zwróciæ uwagê, i cech¹ charakterystyczn¹ koncepcji outsourcingu jest rezygnacja z podporz¹dkowania i oddzia³ywania organizacyjnego (hierarchicznego i s³u bowego) na rzecz podporz¹dkowania kapita³owego i oddzia³ywania w³aœcicielskiego oraz podporz¹dkowania i oddzia³ywania kontraktowego [Trocki, 2001, s. 59], co stanowi podstawê do wyodrêbnienia outsourcingu kapita³owego i kontraktowego. Istot¹ outsourcingu kapita³owego jest zmiana zachodz¹ca w zwi¹zku z wydzieleniem dzia³alnoœci z podporz¹dkowania i oddzia³ywania organizacyjnego na podporz¹dkowanie i oddzia³ywanie w³aœcicielskie. Zastosowanie outsourcingu kapita³owego zwi¹zane jest równie z pozyskiwaniem przez nowy podmiot gospodarczy innych zleceniodawców, co ma zapewniæ rentownoœæ jednostki w d³ugim okresie i w rezultacie trwa³e jej usytuowanie na rynku [Ma³kus, 2001, s. 19]. W przypadku outsourcingu kapita³owego za³oga pracuj¹ca przy realizacji okreœlonego obszaru podlegaj¹cego wydzieleniu mo e zostaæ przeniesiona do podmiotu zale nego, jednak w praktyce mog¹ nast¹piæ tu pewne niekorzystne dla pracowników zmiany np. wysokoœci wynagrodzeñ, warunków pracy, atmosfery spo³ecznej i kultury organizacji, presti u zatrudnienia. Cech¹ charakterystyczn¹ outsourcingu kontraktowego jest natomiast przejœcie z podporz¹dkowania i oddzia³ywania organizacyjnego na podporz¹dkowanie i oddzia- ³ywanie kontraktowe. W praktyce oznacza to zazwyczaj likwidacjê wszystkich elementów zwi¹zanych z realizacj¹ funkcji w przedsiêbiorstwie, a wiêc najczêœciej zwolnienie pracowników, sprzeda b¹dÿ likwidacjê maj¹tku, likwidacjê komórki organizacyjnej [Buk³aha, 2001, s. 149]. Specyficzn¹ odmian¹ outsourcingu kontraktowego jest dobrowolne lub wymuszone samo pracownika, który po rozpoczêciu w³asnej dzia³alnoœci wykonuje pracê na rzecz dotychczasowego pracodawcy. Sytuacja taka mo e nast¹piæ w wyniku przekszta³ceñ lub zmian organizacyjnych pracodawcy, który doprowadzi³ do usamodzielnienia siê pracobiorcy. Nale y podkreœliæ, e najczêœciej osoby te kontynuuj¹ prace zlecone przez firmê w warunkach ekonomicznej zale noœci, jednak przy braku ochrony gwarantowanej przez system prawa pracy [Kryñska, 2003, s. 149], co równie wywo³uje niekorzystne skutki spo³eczne dla wykonawcy zewnêtrznego. M. Trocki zwraca uwagê, i outsourcing w polskich warunkach jest sposobem odchudzania przedsiêbiorstw od nieefektywnych, autarkicznych struktur organizacyjnych odziedziczonych po poprzednim systemie gospodarczym [Trocki, 2001, s. 10], co

3 Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug 43 zwi¹zane by³o miêdzy innymi z redukcjami i zmianami w strukturze zatrudnienia. Badania ukazuj¹, e w 1993 r. w wyniku zastosowania outsourcingu wielkie koncerny amerykañskie zwolni³y dziesi¹tki tysiêcy pracowników [Wzmo ony outsourcing..., 1994, s. 24]. Równolegle w Stanach Zjednoczonych powsta³o 1,8 miliona nowych miejsc pracy czêœæ z nich dziêki utworzeniu i rozwijaniu siê przedsiêbiorstw kooperuj¹cych z tymi koncernami na zasadzie outsourcingu. Po³owicznym rozwi¹zaniem mo e byæ tutaj przejmowanie przynajmniej czêœci pracowników z firmy rodzimej przez firm¹ outsourcingow¹ [Ma³kowski, 2001, s. 9], jednak praktyka wskazuje, e wielu zwolnionych pracowników nie znajduje ponownego zatrudnienia. Podobnych wniosków dostarczaj¹ równie badania Agencji Marketingowej Shreeveport przeprowadzone wœród 500 najwiêkszych organizacji w Wielkiej Brytanii. Wskazuj¹ one jednoznacznie, i podstawowymi czynnikami motywuj¹cymi do wykorzystania outsourcingu oraz najwa niejszymi korzyœciami uzyskanymi w wyniku tego przedsiêwziêcia by³a potrzeba obni ki kosztów realizacji us³ug i redukcja zatrudnienia [Gay, Essinger, 2002, s ]. Na zdecydowanie dalszych pozycjach respondenci wymieniali uzyskanie takich korzyœci prorozwojowych, jak koncentracja na podstawowej dzia³alnoœci, czy poprawa jakoœci realizowanych funkcji. Powy sze skutki dotycz¹ jednak przede wszystkim wiêkszych podmiotów gospodarczych. Outsourcing znajduje równie zastosowanie w sektorze MŒP, gdzie ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê skutki spo³eczne mog¹ byæ znacznie mniejsze. Nale y pamiêtaæ, i outsourcing jest koncepcj¹ szeroko anga uj¹c¹ czynnik ludzki i dlatego brak zrozumienia i akceptacji ze strony kadry pracowniczej dla nowej inicjatywy mo e byæ destruktywny. Opór pracowników mo e spowalniaæ proces outsourcingu, a nawet uniemo liwiæ nawi¹zanie wspó³pracy z partnerem zewnêtrznym. Warunkiem powodzenia realizacji wydzielenia w aspekcie pracowniczym jest przeprowadzenie w³aœciwego procesu informacyjnego, szkoleñ, poprawa komunikacji z pracownikami, wyjaœnianie potrzeby outsourcingu oraz stosowanie ró nych technik motywacyjnych, z finansowymi w³¹cznie [Kopczyñski, 2003, s. 128]. W wypadku niedostatecznej informacji za³oga mo e reagowaæ bardzo negatywnie na korzystanie z us³ug zewnêtrznego dostawcy. Mo e siê zdarzyæ, e dodatkowo zjawiska te wzmagane s¹ przez plotki, pojawia siê chaos informacyjny, w efekcie którego wiêkszoœæ pracowników nie rozumie, co oznacza outsourcing, i uto samia go ze zwolnieniami [Embleton, Wright, 1998, s. 19]. Wœród przyczyn zachowañ oportunistycznych w tym zakresie mo na wymieniæ brak przekonania pracowników co do znaczenia i celów outsourcingu [Os³abienie oporów..., 1998, s. 40], co powoduje powstawanie konfliktów miêdzy celami przedsiêbiorstwa a celami indywidualnymi. Wydzielenie powinno byæ akceptowane równie przez pracowników zwi¹zanych z wydzielan¹ dzia³alnoœci¹ [Trocki, 1997, s. 208]. Jeœli kadra, której bezpoœrednio dotyczy outsourcing, nie jest aktywnie w³¹czana do przygotowañ i realizacji wy-

4 44 Stefan Lachiewicz, Marek Matejun dzielenia, mo e nast¹piæ brak zgody pracowników wobec metod wprowadzania outsourcingu. Kolejn¹ przes³ank¹ jest niedostateczny poziom lub niew³aœciwy czas poinformowania za³ogi o okreœlonych dzia³aniach. Pracownicy mog¹ byæ przygnêbieni atmosfer¹ nowoœci i niepewnoœci towarzysz¹cej projektowi. Przyczyn¹ oporu mo e byæ równie brak wiary w sens zmian, obawy przed utrat¹ dotychczasowych przywilejów, bezpieczeñstwa, a nawet pracy. Oprócz zachowañ niechêtnych wobec samej inicjatywy wydzielenia mog¹ pojawiæ siê równie problemy na poziomie wspó³pracy za³ogi przedsiêbiorstwa macierzystego z firm¹ zewnêtrzn¹. W tym aspekcie identyfikuje siê szereg zachowañ pracowników w sytuacji wspó³pracy z firm¹ outsourcingow¹, pocz¹wszy od sytuacji pozytywnych, nastawionych na pe³ne uczestnictwo i wspó³udzia³, a do reakcji negatywnych zwi¹zanych z bojkotem wspó³pracy i oporem. Zosta³y one przedstawione w tabeli 1. Tabela 1. Zachowania uczestników wzglêdem partnera outsourcingowego Poziom konsensusu Pe³ne uczestnictwo Wspó³udzia³ Akceptacja Tolerancja Bojkot Opozycja Zachowania pracowników Pracownik traktuje kooperacjê zewnêtrzn¹ jako pracê w³asn¹ i robi wszystko, aby zrealizowaæ wyznaczone cele kooperacji. Pracownik rozumie koniecznoœæ wspó³pracy z firm¹ zewnêtrzn¹ i pomaga w realizacji tej wspó³pracy. Pracownik akceptuje zamiar wspó³pracy, ale nie czuje siê zobowi¹zany do pomocy w jej realizacji. Sytuacja neutralna; pracownik toleruje obecnoœæ firmy zewnêtrznej, nie podejmuje adnych dzia³añ za ani przeciw. Pracownik nie chce mieæ do czynienia z firm¹ zewnêtrzn¹ i bêdzie dzia³a³ przeciwko niej, stawiaj¹c bierny opór. Pracownik zmierza do udaremnienia dzia³alnoœci firmy zewnêtrznej, stawiaj¹c czynny opór. Mo e staraæ siê na przyk³ad wykazaæ niefachowoœæ zleceniobiorców. ród³o: Pañkowska, 1999, s. 70 Poza pracownikami operacyjnymi równie kadra kierownicza mo e byæ negatywnie nastawiona do procesu wydzielenia. Po pierwsze, jest to zagro enie dla ich wp³ywów w organizacji. Po drugie, poczucie, e trzecia strona mo e wykonywaæ ich pracê bardziej efektywnie lub taniej, jest dla nich szczególnie dyskomfortowe [Weston, 2004, s. 91]. Mo e to byæ spowodowane niepewnoœci¹ finansowych korzyœci p³yn¹cych z outsourcingu lub te brakiem zaufania do kontrahenta. Mog¹ pojawiæ siê obawy przed utrat¹ pozycji czy stanowiska zajmowanego w przedsiêbiorstwie oraz przed utrat¹ kontroli nad swoim obszarem dzia³alnoœci [Kopczyñski, 2003, s. 129].

5 Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug 45 Istotnym mankamentem outsourcingu o wymiarze organizacyjnym i personalnym jest utrata mo liwoœci pe³nego wykorzystania zdolnoœci i kreatywnoœci pracowników odchodz¹cych z przedsiêbiorstwa do firm zewnêtrznych. Przedsiêbiorstwo pozbywaj¹ce siê w³asnych kadr mo e bowiem pozbawiæ siê istotnego czynnika rozwoju [Krupski, 2002, s. 295] oraz wa nych kompetencji. Likwidacja pewnych funkcji i przekazanie ich na zewn¹trz przedsiêbiorstwa mog¹ bowiem oznaczaæ utrudnienie b¹dÿ uniemo liwienie wykorzystania nowej wiedzy i doœwiadczeñ powstaj¹cych w tych obszarach. Kupowanie wiedzy i innowacyjnych pomys³ów od wyspecjalizowanych podmiotów zewnêtrznych, w tym oœrodków badawczych, daje wprawdzie mo liwoœæ ich nabycia po cenie ni szej, ni wynosi³yby koszty ich samodzielnego osi¹gniêcia, mo e zamykaæ jednak szanse na rozwiniêcie kreatywnoœci w³asnych pracowników. Pracownicy w takich sytuacjach nie maj¹ mo liwoœci wykazania siê kreatywnoœci¹, bowiem przedsiêbiorstwo ogranicza oczekiwania w tym zakresie, korzystaj¹c z innowacji z zewn¹trz, lub te nie przejawiaj¹ kreatywnoœci z powodu barier psychologicznych. amie to jedn¹ z podstawowych zasad organizacji ucz¹cej siê, jak¹ jest zachêcanie do innowacyjnoœci i kreatywnoœci pracowników [Æwik, 2002, s. 89]. Podobne skutki wœród za³ogi mo e wywo³ywaæ poczucie braku stabilnoœci zatrudnienia wynikaj¹ce z zastosowania koncepcji outsourcingu. Poczucie zagro enia utrat¹ pracy ogranicza bowiem kreatywnoœæ i innowacyjnoœæ pracowników [Brilman, 2002, s. 175]. Wynika z tego, e przedsiêbiorstwa strategicznie nastawione na tworzenie i upowszechnianie innowacji (organizacja ucz¹ca siê) powinno ostro nie stosowaæ outsourcing,byproces ten nie uniemo liwia³ rozwijania i wzbogacania wiedzy w organizacji. M. Trocki wskazuje równie na pewne patologie zwi¹zane z realizacj¹ koncepcji outsourcingu [Trocki, 2001, s ], które mog¹ wynikaæ z niedostatecznej wiedzy b¹dÿ niezgodnych z interesami przedsiêbiorstwa intencji, a ich pojawienie siê mo e negatywnie wp³ywaæ na kulturê i spo³eczny podsystem organizacji. Brak wiedzy powoduje najczêœciej powierzchowne traktowanie problemu wydzieleñ, niedostrzeganie wielostronnych uwarunkowañ outsourcingu oraz jego strategicznego charakteru, stosowanie uproszczonych metod analizy celowoœci, nadmiernie optymistyczne szacowanie przewidywanych korzyœci, czy te lekcewa enie ryzyka i mog¹cych pojawiæ siê trudnoœci. Niew³aœciwe intencje mog¹ byæ zwi¹zane z chêci¹ uzyskania nielegalnych gratyfikacji w zwi¹zku z przekazaniem zadañ na rzecz niezale nego partnera, dzia³aniami maj¹cymi na celu wyprowadzanie œrodków finansowych poza firmê macierzyst¹ dziêki zawy aniu cen, transferem wartoœciowych sk³adników maj¹tku do spó³ek-córek w celu os³abienia kontroli w³aœcicieli nad firm¹, czy te tworzeniem intratnych stanowisk kierowniczych dla zaufanej grupy pracowników. Istotne problemy spo³eczne w wymiarze makroekonomicznym mog¹ pojawiæ siê przy wykorzystaniu outsourcingu zagranicznego lub transgranicznego (offshore outsourcing).

6 46 Stefan Lachiewicz, Marek Matejun Jest on okreœlany jako przeniesienie miejsca œwiadczenia us³ug poza granice kraju odbiorcy, obejmuj¹ce zarówno dzia³ania wyspecjalizowanych podmiotów, pracuj¹cych na zlecenie zagranicznych przedsiêbiorstw-klientów, jak równie tendencje do eksportu miejsc pracy w ramach struktur globalnych korporacji do krajów o relatywnie ni szych kosztach pracy [Klincewicz, 3-4,2005, s. 10]. Jest to rozwi¹zanie najczêœciej stosowane przez kraje wysoko rozwiniête, szczególnie akcentowane w Stanach Zjednoczonych oraz w krajach Europy Zachodniej. Us³ugi outsourcingowe s¹ w tym przypadku transferowane najczêœciej do krajów rozwijaj¹cych siê. Wyró nia siê dwa rodzaje outsourcingu zagranicznego, w zale noœci od odleg³oœci krajów, w których znajduj¹ siê dostawcy realizuj¹cy wydzielone funkcje, od kraju macierzystego. Offshore outsourcing oznacza przenoszenie zadañ do krajów bardziej egzotycznych. Dla Stanów Zjednoczonych s¹ to: Chiny, Indie, ilipiny, czy Afryka Po³udniowa. Nearshore outsourcing oznacza natomiast wykorzystywanie krajów po³o onych bli ej kraju macierzystego. Jednym z partnerów w tym zakresie dla Stanów Zjednoczonych jest Meksyk [Bielski, 2003, s. 79]. Jeszcze innym rozwi¹zaniem jest onshore outsourcing. W tym przypadku zarówno firma macierzysta, jak i partner zewnêtrzny pochodz¹ z kraju wysoko rozwiniêtego, jednak dostawca us³ugi zleca wykonanie zadania podwykonawcom z krajów rozwijaj¹cych siê [Edgell, 2003, s. 392]. Kolejn¹ odmian¹ jest do-it-yourself offshore. W tym przypadku firma decyduje siê na stworzenie oddzia³u lub spó³ki zale nej za granic¹, która bêdzie jej czêœci¹. Ta opcja zapewnia g³êbsz¹ integracjê z macierzyst¹ firm¹, pozwalaj¹c bardziej elastycznie zmieniaæ zadania [Call Center Offshore ]. Podstawowym stymulatorem transferowania dzia³alnoœci do krajów rozwijaj¹cych siê s¹ zarówno niskie koszty pracy, mo liwoœæ rozwoju na rynku globalnym, jak i preferencje podatkowe w innych czêœciach œwiata. Dla przyk³adu koszty wynagrodzeñ w typowym call center w Wielkiej Brytanii stanowi¹ 60% kosztów ogó³em, podczas gdy w Indiach ok. 30% [La erla, 2004, s. 27]. W przypadku outsourcingu zagranicznego mog¹ pojawiæ siê ograniczenia zwi¹zane nie tylko z barierami geograficznymi, takimi jak: odleg³oœæ, ró - nice czasu, bezpieczeñstwo podró y, ale równie ograniczenia jêzykowe czy kulturowe. Sukces outsourcingu zagranicznego jest równie uzale niony od uwarunkowañ geopolitycznych, takich jak: stabilnoœæ polityczna, wojny, zagro enie terroryzmem, czy poziom rozwi¹zañ infrastrukturalnych. Problemem mog¹ byæ równie nieetyczne dzia³ania korporacji, nadmiernie eksploatuj¹ce pracowników. Ponadto w krajach wysoko rozwiniêtych pojawiaæ siê mo e presja spo³eczna, zarówno ze strony opinii publicznej, jak i pracowników, zwi¹zana z negatywnymi skutkami transferu stanowisk pracy za granicê [Onshore, Offshore, 2003, s. 19A]. W ostatnim czasie nasili³ siê bowiem trend eksportu miejsc pracy z Ameryki w sektorze us³ug oraz w bran y IT. Spowodowa³o to, e oprócz prostych robotników outsourcing dotyczy równie informatyków, programistów, pracowników biur obs³ugi klienta, firm telemarketingowych i analitycznych, co wzbudza szcze-

7 Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug 47 gólne sprzeciwy spo³eczne, a nawet polityczne [Gadziñski, 2004, s. 30]. Roœnie równie zainteresowanie najbardziej zaawansowanymi, a zarazem dochodowymi us³ugami Knowledge Process Outsourcing (KPO), które obejmuj¹ m.in. sferê badañ i rozwoju. Us³ugi te s¹ czêsto realizowane przez pracowników z wy szym wykszta³ceniem [Klincewicz, 5, 2005, s. 35]. Przewiduje siê, e w ci¹gu najbli szych piêciu lat nast¹pi transfer oko³o 850 tys. amerykañskich miejsc pracy w sektorze us³ug do takich krajów, jak Indie, Chiny czy Meksyk [Offshoring bêdzie, 2005, s. 29]. Do roku 2015 liczba ta szacowana jest na 3-4 mln miejsc pracy [McDougall, 2004, s. 16]. Ekonomiœci amerykañscy podkreœlaj¹ jednak pewne zalety outsourcingu transgranicznego dla gospodarki. Kiedy ubogie kraje wzmocni¹ swoje systemy gospodarcze, utworz¹ siê nowe rynki zbytu dla amerykañskich produktów i us³ug [Weidenbaum, 2004, s. 21], tym bardziej e uwa a siê, i outsourcing zagraniczny tworzy proamerykañsk¹ klasê œredni¹ w Indiach i innych krajach rozwijaj¹cych siê [Griswold, 2004, s. 38]. Wyniki badañ W trakcie obszernych badañ ankietowych przeprowadzonych w 2006 roku w grupie 110 ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw z regionu ³ódzkiego poddano równie analizie wp³yw outsourcingu w zakresie rachunkowoœci i doradztwa podatkowego na poziom zatrudnienia w przedsiêbiorstwach macierzystych. Wœród badanych przedsiêbiorstw dominowa³y najmniejsze podmioty gospodarcze mikroprzedsiêbiorstwa. Stanowi³y one 86% analizowanych podmiotów, z tym e w tej grupie dla potrzeb analiz wyodrêbniono przedsiêbiorstwa prowadz¹ce dzia³alnoœæ bez zatrudniania pracowników (14%). W dalszych analizach, z powodu ma³ej licznoœci œrednich przedsiêbiorstw, dokonano równie po³¹czenia firm ma³ych i œrednich w jedn¹ grupê ma³ych/œrednich podmiotów. Wiêkszoœæ badanych firm dzia³a jako osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (68%). Wœród innych form organizacyjno-prawnych przedsiêbiorstw wystêpowa³y czêsto spó³ki cywilne (20%) oraz spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ (9%). Respondentami byli w³aœciciele lub kadra zarz¹dzaj¹ca badanych przedsiêbiorstw. Byli to przede wszystkim mê czyÿni (63%), osoby w wieku lat (43%), z wykszta³ceniem œrednim (47%) w kierunku technicznym (61%). Wyniki prowadzonych badañ wskazuj¹, i jedynie w przypadku 5% przedsiêbiorstw zmniejszono w wyniku nawi¹zania wspó³pracy z biurem rachunkowym i pozostawiono je w d³u szym okresie na ni szym poziomie. W przypadku 11% firm pocz¹tkowo wprawdzie zmniejszono, lecz z czasem zatrudniono nowych pracowników, natomiast w 6% przedsiêbiorstw od razu zwiêkszono dziêki outsourcingowi rachunkowoœci i doradztwa podatkowego. W najwiêkszej grupie przedsiê-

8 48 Stefan Lachiewicz, Marek Matejun biorstw, stanowi¹cej 76% próby, pozostawiono na takim samym poziomie. Dwóch respondentów wskaza³o przy tym, e wspó³praca z biurem rachunkowym nie ma adnego wp³ywu na zatrudnianie pozosta³ych pracowników. Co ciekawe, w najwiêkszym stopniu zmniejszenie zatrudnienia w wyniku wykorzystania outsourcingu osi¹gniêto w firmach najmniejszych. Prawdopodobnie wi¹za³o siê to ze zwolnieniem osoby prowadz¹cej ksiêgowoœæ, któr¹ mog³a byæ osoba z rodziny, lub byæ mo e zatrudniona na czarno. W wiêkszych przedsiêbiorstwach natomiast w ok. 12%-13% równie zmniejszono pocz¹tkowo stan zatrudnienia, jednak z czasem zatrudniono nowych pracowników. W przypadku a 20% ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw od razu jednak zwiêkszono. Analiza bezpoœrednich korzyœci z wykorzystania outsourcingu wskazuje, e mog³y pojawiæ siê tutaj wiêksze kwotowo oszczêdnoœci i w efekcie prawdopodobnie nast¹pi³a mo liwoœæ wzrostu zatrudnienia w firmach. Wp³yw outsourcingu rachunkowoœci i doradztwa podatkowego na poziom zatrudnienia w przedsiêbiorstwach macierzystych w zale noœci od wielkoœci firmy przedstawiono w tabeli 2. Tabela 2. Wp³yw outsourcingu rachunkowoœci i doradztwa podatkowego na poziom zatrudnienia w przedsiêbiorstwach macierzystych w zale noœci od wielkoœci firmy Wielkoœæ firmy zmniejszono i pozostawiono je na ni - szym poziomie pocz¹tkowo zmniejszono lecz z czasem zatrudniono nowych pracowników od razu zwiêkszono w firmie pozostawiono na takim samym poziomie inne rozwi¹zanie bez pracowników 33% 0% 0% 67% 0% mikro 3% 12% 4% 80% 1% ma³e/œrednie 7% 13% 20% 53% 7% ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ W przedsiêbiorstwach, w których zwiêkszono stan osobowy za³ogi, najczêœciej zatrudniano nowych pracowników w dziale produkcji lub œwiadczenia us³ug. Na ten kierunek zwiêkszania zatrudnienia wskaza³o 88% firm, a ³¹cznie w sferze produkcji lub œwiadczenia us³ug zatrudniono 114 osób. W znacznie mniejszej liczbie przedsiêbiorstw zatrudniano osoby w dziale marketingu lub sprzeda y oraz w sferze administracji. W dzia³ach handlowych zatrudniono ³¹cznie 13 osób, natomiast w obszarze administracyjnym 6 pracowników. ¹cznie w przedsiêbiorstwach, w których stwierdzono, e zwiêkszono

9 Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug 49 Wykres 1. Obszary, w których zatrudniono nowych pracowników dziêki wspó³pracy z biurami rachunkowymi Dzia³ produkcji lub œwiadczenia us³ug 88% Dzia³ marketingu lub sprzeda y 29% Sfera administracji firmy 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ dziêki wspó³pracy z biurem rachunkowym, zatrudniono zatem 133 osoby. Obszary, w których zatrudniono nowych pracowników dziêki wspó³pracy z biurami rachunkowymi w badanych przedsiêbiorstwach, przedstawiono na wykresie 1. Powy sze wskazania nie sumuj¹ siê do 100%, bowiem w 4 firmach zatrudniono nowe osoby w wiêcej ni jednym dziale przedsiêbiorstwa. Najwiêcej pracowników (w sumie 37 osób w 3 dzia³ach) zatrudniono w ma³ej firmie produkcyjnej, dzia³aj¹cej na rynku miêdzynarodowym, w której znacz¹cy wzrost zatrudnienia nast¹pi³ w latach (w tym czasie firma wspó³pracowa³a z obecnym biurem rachunkowym). W innej ma³ej firmie us³ugowej, równie dzia³aj¹cej na rynku miêdzynarodowym, zatrudniono 20 osób w tym przypadku wzrost zatrudnienia nast¹pi³ w latach Podobn¹ sytuacjê zanotowano równie w kolejnej ma³ej firmie, jednak w tym przypadku nast¹pi³ przyrost zatrudnienia o 15 osób. Inne znacz¹ce przyrosty zatrudnienia zanotowano w dwóch firmach, w których zatrudniono 16 i 12 osób. Obecnie jednak podmioty te nale ¹ do kategorii mikroprzedsiêbiorstw, nast¹pi³a wiêc tu z czasem redukcja poziomu zatrudnienia lub zmniejszenie jego wymiaru etatowego. W pozosta³ych podmiotach zatrudniano nowych pracowników w znacznie mniejszym zakresie, z regu³y 2-3 osoby (dominanta szeregu danych wynios³a w tym przypadku 3). Zaskakuj¹cy mo e wydawaæ siê fakt, e jedynie w firmach zlecaj¹cych funkcjê rachunkowoœci i doradztwa podatkowego respondenci wskazali na trwa³e zmniejszenie zatrudnienia w przedsiêbiorstwie w wyniku nawi¹zania wspó³pracy z biurem rachunkowym. Takie wskazanie mo e oznaczaæ, e dokonano zwolnienia pracowników z innych sfer przedsiêbiorstwa, mo e te byæ skutkiem b³êdnego lub niestarannego wype³nienia kwestionariusza ankiety. W przypadku firm wydzielaj¹cych obszar rachunkowoœci i doradztwa podatkowego, co teoretycznie jest zagro one koniecznoœci¹ eliminacji dotychczaso-

10 50 Stefan Lachiewicz, Marek Matejun wych miejsc pracy, znacznie czêœciej wskazywano na pocz¹tkow¹ redukcjê zatrudnienia, lecz z czasem zatrudniono nowych pracowników. Skutki outsourcingu dla sfery zatrudnienia w badanych przedsiêbiorstwach z punktu widzenia zlecenia lub wydzielenia funkcji przedstawiono w tabeli 3. Tabela 3. Wp³yw outsourcingu na sferê zatrudnienia w badanych przedsiêbiorstwach z punktu widzenia zlecenia lub wydzielenia funkcji orma outsourcingu zmniejszono i pozostawiono je na ni szym poziomie od razu zwiêkszono w firmie pocz¹tkowo zmniejszono, lecz z czasem zatrudniono nowych pracowników pozostawiono na takim samym poziomie inne rozwi¹zanie zlecenie funkcji wydzielenie funkcji 9% 7% 5% 77% 2% 0% 17% 7% 74% 2% ród³o: opracowanie w³asne na podstawie wyników badañ Analiza wp³ywu outsourcingu rachunkowoœci na sferê zatrudnienia w badanych przedsiêbiorstwach wskazuje na pozytywne tendencje w tym zakresie. W bardzo niewielkiej liczbie firm odnotowano zmniejszenie, natomiast znacznie wiêcej respondentów stwierdzi³o, e w efekcie wspó³pracy z biurem rachunkowym zwiêkszono w przedsiêbiorstwie. Wskazuje to na wystêpowanie w sektorze ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw skutków kadrowych o odmiennym charakterze ni przy wydzieleniach w sektorze du ych podmiotów gospodarczych. Uwagê zwraca fakt, e nawet w sytuacji pocz¹tkowej redukcji stanu zatrudnienia w wyniku outsourcingu w wielu przypadkach ponownie odbudowano stan za³ogi przedsiêbiorstwa. Zakoñczenie Z³o ony przebieg procesów outsourcingowych i du a ró norodnoœæ form w tej dziedzinie powoduj¹, e jednoznaczna ocena kadrowych konsekwencji outsourcingu jest doœæ znacznie utrudniona. Jak wykaza³y wyniki prezentowanych wy ej badañ, konsekwencje te, zale nie od sytuacji firmy oraz poziomu jej rozwoju, mog¹ przybieraæ kierunek pozytywny lub ujemny, a niekiedy o neutralnym charakterze.

11 Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu us³ug 51 Ponadto pe³na analiza tych skutków wymaga d³u szego horyzontu czasu, gdy opory spo³eczne wobec outsourcingu mog¹ byæ widoczne natychmiast, natomiast korzyœci dla sfery zatrudnienia i kszta³towania potencja³u kadrowego wystêpuj¹ z regu³y w d³u szej odleg³oœci czasowej od chwili wdro enia outsourcingu. Literatura Bielski L. (2003), Outsourcing s new global reach, Banking Journal, No. 6. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarz¹dzania, PWE, Warszawa. Buk³aha E. (2001), Zastosowanie strategii integracji wertykalnej oraz outsourcingu w sektorach podatnych na globalizacjê na przyk³adzie bran y piwowarskiej oraz ciê kiego sprzêtu AGD w Polsce [w:] Kaja J. (red.), Wp³yw otoczenia na zarz¹dzanie i finansowanie przedsiêbiorstw, Czêœæ II. Praca zbiorowa, Kolegium Zarz¹dzania i inansów SGH, Warszawa. Call Center Offshore Outsourcing: Polska, Masterplan, _pl.php. Æwik K. (2002), Organizacja ucz¹ca siê, a wybrane wspó³czesne koncepcje zarz¹dzania [w:] Skalik J., Be³z G. (red.), Management orum 2020, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroc³awiu, Wroc³aw. Edgell J. (2003), Offshoring which way to India, Computer Law & Security Report, Vol. 19, No. 5. Embleton P.R., Wright P.C. (1998), A Practical Guide to Successful Outsourcing, Empowerment in Organizations, Vol. 6. Gadziñski M. (2004), To przeklête s³owo na o, Gazeta Wyborcza, 19/04. Gay C., Essinger J. (2002), Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Griswold D.T. (2004), Outsource, Outsource, and Outsource Some More, National Review, Klincewicz K. (2005), Offshoring. Przyk³ad bran y informatycznej, Zarz¹dzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4. Klincewicz K. (2005), Rozwój kompetencji pracowników w firmach us³ug offshoringowych, Zarz¹dzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5. Kopczyñski T. (2003), Outsourcing a potencja³ pracowniczy przedsiêbiorstwa [w:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarz¹dzania we wspó³czesnym przedsiêbiorstwie, Zeszyty Naukowe, nr 36, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Krupski R., red. (2002), Metody zarz¹dzania przedsiêbiorstwem w przestrzeni marketingowej, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroc³awiu, Wroc³aw. Kryñska E. (2003), Wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia i organizacji pracy w przedsiêbiorstwach polskich [w:] Horodeñski R., Sadowska-Snarska C., Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. Praca zbiorowa, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Wy sza Szko³a Ekonomiczna w Bia³ymstoku, Bia³ystok-Warszawa. La erla B. (2004), Offshore Outsourcing, Out Of avour, IEE Review, No. 3. Ma³kowski J. (2001), Outsourcing mity i fakty, Manager, nr 6. Ma³kus T. (2001), Kryteria oceny outsourcingu w logistyce [w:] Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Transformacja przedsiêbiorstw problemy, metody, efekty, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wroc³awiu, Wroc³aw. McDougall P. (2004), There s No Stopping The Offshore-Outsourcing Train, InformationWeek, (2005), Offshoring bêdzie siê rozszerza³, Zarz¹dzanie na Œwiecie, nr 1.

12 52 Stefan Lachiewicz, Marek Matejun (2003), Onshore, Offshore, Nearshore... Outsourcing Continues To Grow, Chain Storage Age, No. 11. (1998), Os³abienie oporów przeciw zmianom, Zarz¹dzanie na Œwiecie, nr 3. Pañkowska M. (1999), Wybrane problemy zarz¹dzania zasobami pracy w szczup³ych organizacjach. irma na rynku pracy, PWE, Warszawa. Trocki M. (1997), Proces outsourcingu, Gospodarka Materia³owa i Logistyka, nr 2. Trocki M. (2001), Outsourcing, PWE, Warszawa. Weidenbaum M. (2004), Outsourcing Is a Good Thing Mostly, USA Today, No. 5. Weston R. (2004), BPO Grows As Companies Look To Save Money, InformationWeek, May 17. (1994), Wzmo ony outsourcing w koncernach USA, Zarz¹dzanie na Œwiecie, nr 7-8. S t e f a n L a c h i e w i c z dr hab., profesor Politechniki ódzkiej, kierownik Katedry Zarz¹dzania na Wydziale Organizacji i Zarz¹dzania P. Prowadzi zajêcia dydaktyczne z zakresu podstaw zarz¹dzania, przedsiêbiorczoœci oraz zarz¹dzania w ma³ym i œrednim biznesie. Jego zainteresowania naukowe dotycz¹ spo³ecznych i organizacyjnych uwarunkowañ procesu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem ze szczególnym uwzglêdnieniem roli kadry kierowniczej. Drugi obszar zainteresowañ naukowych wi¹ e siê z problematyk¹ przedsiêbiorczoœci w sektorze MŒP. Do najwa niejszych prac badawczych mo na zaliczyæ badania na temat: zmian strukturalnych i w³asnoœciowych w przedsiêbiorstwach regionu ³ódzkiego, przekszta³conych z dawnych du ych przedsiêbiorstw pañstwowych, stosunków pomiêdzy organami nadzoru w³aœcicielskiego a kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹ w dobranych celowo spó³kach kapita³owych z Polski centralnej, studia przypadków i badania ankietowe poœwiêcone procesom komunikacji interpersonalnej w organizacjach sieciowych. Efektem tych badañ jest ok. 150 publikacji naukowych, w tym 15 ksi¹ ek i podrêczników. Marek Matejun dr in., adiunkt w Katedrze Zarz¹dzania na Wydziale Organizacji i Zarz¹dzania Politechniki ódzkiej. Prowadzi zajêcia dydaktyczne z zakresu podstaw zarz¹dzania, zak³adania i prowadzenia ma³ej firmy oraz rachunkowoœci i systemów podatkowych. Jego zainteresowania naukowe zwi¹zane s¹ z funkcjonowaniem sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, wykorzystaniem wspó³czesnych koncepcji zarz¹dzania oraz specyfik¹ i uwarunkowaniami pracy kierowników w organizacjach gospodarczych. By³ cz³onkiem zespo³ów prowadz¹cych prace badawcze w wymienionych wy ej obszarach, w tym miêdzy innymi: projektu na temat stosunków pomiêdzy organami nadzoru w³aœcicielskiego a kadr¹ zarz¹dzaj¹c¹ w dobranych celowo spó³kach kapita³owych z Polski centralnej, projektu badawczego pt. Rola outsourcingu w zakresie rachunkowoœci i doradztwa podatkowego w rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jest autorem lub wspó³autorem ok. 30 publikacji naukowych, w tym wspó³autorem 3 ksi¹ ek i podrêczników.

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Marketing us³ug w teorii i praktyce Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Jolanta

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Obszary wsparcia EFS: -Rynek pracy -Integracja społeczna -Przedsiębiorczość -Edukacja -Obszary wiejskie Struktura PO Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11

Spis treœci. Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)... 11 Księgarnia PWN: Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk (red.) - Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie Wstêp (Beata Filipiak, Aleksander Panasiuk)............................................. 11 ROZDZIA 1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań

Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07. ul. Rubież 46 C3, 61-612 Poznań Stowarzyszenie REFA Wielkopolska Poznań, 2011-11-07 ul. Rubież 46 C3 tel. 0048 61 8279410 fax 0048 61 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: postępowania opartego na zasadzie efektywnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny KNO-4101-02-04/2010 P/10/071 Warszawa, dnia 18 luty 2011 r. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 Białystok, dn. 16.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/KadryWM13 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty dotyczącej realizacji szkoleń

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw)

Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Innowacje (pytania do przedsiębiorstw) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej Pani/a opinii na temat prawdopodobieństwa wystąpienia przedstawionych zjawisk w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4 Zapytanie ofertowe nr 4 Wrocław, dnia 22.10.2015 r. W związku z realizacją projektu Almas House in Poland dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne w Republice Senegalu

Uwarunkowania prawne w Republice Senegalu Uwarunkowania prawne w Republice Senegalu r. pr. dr Filip M. Elżanowski Biuro wwarszawie: ul. Kruczkowskiego 8 Budynek Nordic Park, 7 piętro 00 380 Warszawa Biuro w Dakarze: 20 Rue, Amadou Assane Ndoye

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania. Lubań, 12.06.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Rozdział I ZałoŜenia wstępne 1. Narkomania jest jednym z najpowaŝniejszych problemów społecznych w Polsce. Stanowi wyzwanie cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r.

Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym. ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. Dokumenty regulujące kwestie prawne związane z awansem zawodowym ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta a oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -

Bardziej szczegółowo