Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS. www.fim.org."

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS Lublin, styczeń 2013 r.

2 Strona2 Spis treści: 1. Wprowadzenie do podręcznika Ogólne informacje i terminologia Specyfika outsourcingu w sektorze publicznym Idea i cel projektu KUS Cele i funkcje podręcznika Charakterystyka użytkowników i odbiorców projektu KUS Czas, koszt i niezbędne zasoby do wdrożenia projektu Działania w projekcie KUS Katalog usług społecznych Usługi publiczne a usługi społeczne Cechy definicyjne usług i ich konsekwencje ekonomiczne Charakterystyka usług społecznych Cele, funkcje i sposób organizacji usług społecznych według Komisji Europejskiej Usługi społeczne jako źródło świadczeń na rzecz dobrobytu społecznego Katalog usług społecznych Najważniejsze akty prawne dotyczące świadczenia usług społecznych Metodyka kontraktowania usług społecznych Proces kontraktowania usług społecznych Faza organizacyjna Powołanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych Przeprowadzenie szkoleń Faza administracyjna Utrzymanie systemu informatycznego i dokumentacji Organizacja spotkań RADAR Faza przygotowawcza (identyfikacja usług społecznych, podmiotów, które je świadczą i metod, którymi się posługują) Pierwsze spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych Spotkanie RADAR Drugie spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych Trzecie spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych Spotkanie RADAR Czwarte spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych Faza wyboru ofert... 50

3 Strona Piąte spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych Zwołanie Rady Szóste spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych Pierwsze spotkanie Komisji Przetargowej Siódme spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych Faza oceny ofert Drugie spotkanie Komisji Przetargowej Ósme spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych Dziewiąte spotkanie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych Załączniki do podręcznika KUS Załącznik nr 1. Wzór zarządzenia (Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Starosty, Marszałka) w sprawie wdrożenia systemu kontraktowania usług społecznych KUS Załącznik nr 2. Regulamin naboru Członków oraz Kierownika Zespołu ds. kontraktowania usług społecznych KUS Załącznik nr 3. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. kontraktowania usług społecznych (KUS) w związku z wdrożeniem w Urzędzie systemu KUS Załącznik nr 4. Regulamin pracy Zespołu ds. kontraktowania usług społecznych w ramach systemu KUS Załącznik nr 5. Mapa aktywności organizacji pozarządowych Załącznik nr 6. RADAR agendy spotkań Załącznik nr 7 Ankieta oceniająca podmioty zainteresowane świadczeniem usług społecznych Załącznik nr 8. Wzór zapytania ofertowego na realizację usług społecznych Załącznik nr 9. Wzór formularza oferty Załącznik nr 10. Wzór arkusza oceny oferty Załącznik nr 11. Program szkoleniowy w zakresie przygotowania, realizacji, badania jakości usług świadczonych w formie kontraktacji... 72

4 Strona4 1. Wprowadzenie do podręcznika Niniejszy podręcznik został opracowany w ramach projektu PI Nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich (FIM). Zawiera on szczegółową koncepcję wprowadzenia w życie innowacyjnego modelu umożliwiającego efektywniejsze zarządzanie usługami społecznymi świadczonymi w formie outsourcingu w samorządach gminnych i powiatowych Podkarpacia i Lubelszczyzny. Podręcznik opracowany na zlecenie Fundacji Inicjatyw Menedżerskich W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie Rozwój dialogu obywatelskiego

5 Strona5 2. Ogólne informacje i terminologia Pełna nazwa projektu realizowanego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich brzmi. W niniejszym podręczniku często zamiennie używany jest skrót KUS (od kontraktowania usług społecznych). Termin,,outsourcing jest skrótem od angielskich słów outside-resource-using i oznacza dosłownie,,korzystanie z zasobów zawnętrznych. Outsourcing traktowany jest jako nowoczesna strategia zarządzania daną organizacją (np. przedsiębiorstwem, jednostką samorządu terytorialnego itp.). Outsourcing jest postrzegany jako: metoda optymalizacji wykorzystania zasobów i środków przedsiębiorstwa polegająca na realizacji funkcji i procesów należących do zadań podmiotu gospodarczego lub społecznego (przedsiębiorstwa, jednostki administracji publicznej, instytucji społecznej i innych) przez podmioty zewnętrzne, proces transformacji funkcji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa, jednostki administracyjnej lub innego podmiotu polegający na przekazywaniu funkcji i procesów oraz zasobów związanych z realizacją tych funkcji podmiotom zewnętrznym. Asymetria odpowiedzialności między podmiotem dokonującym outsourcingu określonych zadań lub procesów a podmiotem podejmującym się ich realizacji na rzecz pierwszego podmiotu jest jednym z zagadnień dotąd nierozwiązanych zadowalająco. Stanowi więc jedną z barier ograniczających skłonność podmiotów do outsourcingu także w tych sytuacjach, w których może on przynieść znaczne korzyści ekonomiczne. W procesie outsourcingu podmiot społeczny lub gospodarczy rezygnuje z utrzymywania określonych zasobów (np. maszyn i urządzeń, kadry, systemów informatycznych, zbiorów informacji) niezbędnych do realizacji funkcji lub zadań, za które ten podmiot ponosi odpowiedzialność wobec kontrahentów, kooperantów, lub z mocy prawa we własnych wewnętrznych strukturach i zarządzania nimi. W wyniku outsourcingu następuje więc uzależnienie się podmiotu decydującego się na outsourcing od innych, zewnętrznych organizacji. Podmiot taki, pozbywając się części swoich zasobów, traci możliwość samodzielnej realizacji ważnych funkcji i zadań. Jest więc niejako skazany na obsługę zewnętrzną. Wymienić można następujące główne cele, jakie chcą osiągnąć podmioty decydujące się na outsourcing: zmniejszenie kosztów własnej działalności, Oczekuje się, że zewnętrzny realizator funkcji danego podmiotu będzie realizował te funkcje taniej, aniżeli gdyby były one realizowane przez własną kadrę i przy korzystaniu z własnych zasobów.

6 Strona6 usprawnienie zarządzania dzięki możliwości skoncentrowania się kierownictwa na podstawowych zadaniach i na zarządzaniu podstawową działalnością, bez zajmowania uwagi procesami o charakterze pomocniczym lub drugorzędnym, Te efekty są ważne zwłaszcza w organizacjach scentralizowanych, w których cała odpowiedzialność za funkcjonowanie jednostki spoczywa na centralnym kierownictwie. Do takich organizacji należą organy administracji publicznej, w których z mocy prawa kompetencje decyzyjne i cała odpowiedzialność spoczywa na kierowniku jednostki. poprawa jakości realizacji usług, Podejmujące decyzję outsourcingową oczekuje się, że zewnętrzny podmiot, dzięki wyspecjalizowaniu się w świadczeniu określonych usług, zapewni najwyższą jakość tych usług. dostęp do nowoczesnych technologii i know how, Oczekuje się, że firma podejmująca współpracę udostępni pracownikom podmiotu zleceniodawcy najnowsze technologie, wiedzę, know - how i dzięki temu podniesie poziom technologiczny i organizacyjny oraz kwalifikacje kadry. zwolnienie zasobów własnych do innych celów, uzyskanie dostępu do zasobów, którymi organizacja nie dysponuje, nie ma możliwości ich utworzenia lub efektywnego wykorzystania w ramach własnych, przyspieszenie korzyści, jakie można uzyskać dzięki restrukturyzacji, rozszerzenie zakresu działalności, tzn. realizacja zadań lub funkcji, które w warunkach posiadanych zasobów i kwalifikacji kadr były niemożliwe do podjęcia, pozyskanie kapitału, podział ryzyka między podmioty kooperujące w ramach outsourcingu, Efekt podziału ryzyka uzyskuje się tylko wtedy, gdy podmioty współpracujące powiązane są wzajemnymi powiązaniami outsourcingowymi, tzn. pomiot A korzysta z usług lub wyrobów podmiotu B w pewnym zakresie, a równocześnie podmiot B korzysta z usług lub wyrobów podmiotu A w innym zakresie, o zbliżonym znaczeniu dla funkcjonowania obu podmiotów. rozszerzenie działalności dzięki specjalizacji w określonym zakresie produktów/usług. Zastosowanie outsourcingu wymaga spełnienia szeregu warunków. Podstawowym jest akceptacja ze strony kierownictwa organizacji wydzielenia danego zadania/usługi i przekazania jej podmiotowi zewnętrznemu. Outsourcing doprowadzić powinien do poprawy jakości wykonywania danego zadania/świadczenia usługi w aspektach strategicznym, rynkowym, ekonomicznym, organizacyjnym i motywacyjnym. Ponadto outsourcing nie może spowodować osłabienia lub utraty kontroli nad wydzieloną działalnością. Przedmiotem outsourcingu powinna być działalność o wysokim stopniu autonomiczności. Powinna istnieć również możliwość określenia wymiernych ekonomicznie (a także np. społecznie) wyników takiej działalności. Ważnym warunkiem outsourcingu jest także istnienie stabilnego, konkurencyjnego rynku usług outsourcingowych. Decyzja o outsourcingu nie może być ani

7 Strona7 powierzchowna, ani pochopna. Musi być poprzedzona wszechstronnymi i wnikliwymi analizami obejmującymi wszystkie istotne aspekty problemu. Pod terminem,,kontraktowanie natomiast rozumie się takie wyrażenia jak:,,zawierać kontrakt/umowę na dostawę czegoś, w tym usługi czy zadania. Ostatnim terminem wartym wyjaśnienia na początku niniejszego opracowania są,,usługi społeczne. Stanowią one specyficzną grupę usług świadczonych przez samorząd dla obywateli w celu zaspokojenia ich potrzeb wynikających z praw człowieka. Więcej informacji na temat usług społecznych znajduje się w dalszej części podręcznika, w rozdziale Katalog usług społecznych Specyfika outsourcingu w sektorze publicznym Outsourcing w sektorze publicznym, w szczególności w administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej ma swoją wyraźną specyfikę, odróżniającą go od outsourcingu w sektorach działalności gospodarczej, w których głównym kryterium konkretnych decyzji outsourcingowych jest ekonomia. Natomiast przy określaniu strategii i podejmowaniu konkretnych decyzji outsourcingowych przez jednostki administracji publicznej stosuje się inne podejścia i kryteria, niż w sektorach komercyjnych. Te główne kryteria to: publiczny charakter usług społecznych, Sektor publiczny jest zorientowany na świadczenie usług społecznych, które powinny być świadczone przy respektowaniu jednej z dwóch zasadach ekonomicznych: - jako usługi publiczne nieodpłatne dla usługobiorcy, tzn. obywatel nie ponosi żadnych opłat za świadczone usługi, - jako usługi publiczne odpłatne udostępniane po kosztach własnych (nonprofit). Niestety, w związku z rosnącymi potrzebami coraz większych środków na usługi społeczne pojawiła się tendencja świadczenia ich na zasadach komercyjnych, tzn. wprowadza się opłaty za te usługi w wysokości przekraczającej koszty ich świadczenia. Komercyjne podejście do usług społecznych prowadzi do ograniczenia dostępu do tych usług, zwłaszcza do osób i jednostek nie dysponujących odpowiednimi środkami finansowymi. odpowiedzialność, Odpowiedzialność za realizację zadań i spełnianie funkcji przez jednostkę administracji rządowej lub samorządowej jest niezbywalna. Odpowiedzialność administracji jest określana przez prawo i przez to prawo powinna być skutecznie egzekwowana. Administracji publicznej nie dotyczą efekty outsourcingu ważne w sektorach komercyjnych, takie jak np. podział i optymalizacja ryzyka. W administracji publicznej nie może być także mowy o rozkładaniu odpowiedzialności i podziale ryzyka między zleceniodawcę - jednostkę administracji

8 Strona8 publicznej a zleceniobiorcę. Nic nie zwolni kierownika urzędu centralnego, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z odpowiedzialności za to, że firma, której powierzył realizację ważnych zadań z zakresie usług publicznych, wykonała je źle lub ogłosiła upadłość. zakres działalności, zadań i funkcji, W administracji publicznej o zakresie zadań decyduje władza ustawodawcza oraz właściwe nadrzędne organy władzy wykonawczej poprzez prawa stanowione odpowiednio ustawy oraz akty wykonawcze, takie jak rozporządzenia i zarządzenia. Żaden organ administracji publicznej nie ma jednak uprawnień do rozszerzenia zakresu swoich zadań lub rezygnacji z ich wykonywania. Może je co najwyżej realizować lepiej lub gorzej, w mniejszym lub większym zakresie, odpowiednio do możliwości finansowych, organizacyjnych i technicznych, a także od wewnętrznych priorytetów i preferencji. Dotyczy to w szczególności organów samorządowych. formy, organizacja, procedury i technologia realizacji zadań i funkcji, W administracji publicznej, a także w szerokim zakresie w innych jednostkach sektora publicznego formy, organizację, procedury i technologie, w tym dopuszczalne technologie informacyjne określają regulacje prawne i związane z nimi normy, które mogą ograniczać potencjalne efekty outsourcingu, zwłaszcza w dziedzinie systemów informacyjnych i informatyki 1. 1 J. Oleński, Outsourcing w e-administracji. Korzyści ekonomiczne i granice outsourcingu w e-administracji, Uniwersytet Warszawski.

9 Strona9 3. Idea i cel projektu KUS Projekt,,PI Nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych ma na celu wypracowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu umożliwiającego bardziej efektywne zarządzanie usługami społecznymi świadczonymi w formie outsourcingu w samorządach gminnych i powiatowych Podkarpacia i Lubelszczyzny. Projekt jest odpowiedzią na deficyt narzędzi wspierających outsourcing usług społecznych skutkujący słabą efektywnością w obszarze kontraktowania usług przez polskie samorządy. W ramach projektu zostanie wprowadzony i przetestowany nowatorski model ułatwiający outsourcing usług poprzez dostarczenie samorządom wiedzy na temat opłacalności kosztowej oraz celowości zlecanej usługi pod kątem potrzeb i użyteczności społecznej oraz dostarczenie sprawnych narzędzi do weryfikacji jakości kontraktowanej usługi w sześciu samorządach. Wartością dodaną innowacji jest zintegrowanie społeczności lokalnej wokół idei nowego spojrzenia na świadczenie usług społecznych przez synergiczne działania różnych interesariuszy tego procesu (urzędnicy, użytkownicy, odbiorcy). Produkt finalny to nowatorski, komplementarny model umożliwiający efektywne i projakościowe kontraktowanie usług, składający się z następujących elementów: narzędzi badawczych do identyfikacji i priorytetyzacji problemów i potrzeb społecznych, narzędzi badających efektywność społeczną i ekonomiczną zmiany formy realizacji usług społecznych na formę kontraktowania, narzędzi badających jakość realizacji usług społecznych w formie outsourcingu, programów edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości realizacji usług społecznych w formie kontraktowania. Produkt zostanie dostarczony użytkownikom i odbiorcom w postaci podręcznika KUS i wyżej wymienionych narzędzi badawczych (wzory i szablony wraz z instrukcją ich wypełniania) oraz materiałów i programów szkoleniowych.

10 Strona10 4. Cele i funkcje podręcznika Niniejszy podręcznik stanowi swoiste kompendium wiedzy o projekcie,,nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych. Zawiera o nim wszystkie niezbędne informacje, tj. idea i cel projektu, opis uczestników mechanizmu kontraktowania usług społecznych i działań przez nich podejmowanych, czy wyjaśnienie czym są i jaką tak naprawdę rolę pełnią usługi społeczne. Zawiera także szczegółową koncepcję wprowadzenia w życie innowacyjnego modelu umożliwiającego efektywniejsze zarządzanie usługami społecznymi świadczonymi w formie outsourcingu, przedstawioną za pomocą opisu kolejnych kroków składających się na całą metodykę KUS. Ponadto podręcznik zawiera opis wszystkich komponentów składających się na całość systemu KUS, relacji pomiędzy nimi, zasad i metod ich stosowania. Uzupełnieniem podręcznika jest zestaw załączników, znajdujących się w ostatniej części dokumentu, których stosowanie zapewni efektywne i skuteczne funkcjonowanie systemu KUS. Główną funkcją podręcznika jest zatem bycie,,instrukcją obsługi, opisem systemu kontraktowania usług społecznych. W skład tego systemu wchodzą dwa główne, wzajemnie ze sobą powiązane elementy. Są to: metodyka (proces) KUS oraz docelowo także portal KUS, przy czym koncepcja portalu KUS została opisana w osobnym dokumencie. Zakłada się, że głównym odbiorcą podręcznika KUS będzie w pierwszej kolejności osoba podejmująca decyzję o wdrożeniu mechanizmu kontraktowania usług społecznych w jednostce samorządu terytorialnego. W dalszej kolejności odbiorcami będą członkowie zespołu ds. kontraktowania usług społecznych (wyjaśnienie czym jest taki zespół znajduje się w dalszej części niniejszego podręcznika). Podręcznik opisuje funkcjonowanie mechanizmu kontraktowania usług społecznych w odniesieniu do różnych grup, stanowiących jego otoczenie: wójta, burmistrza, itd. (kluczowych decydentów), urzędników będących członkami zespołu ds. kontraktowania usług społecznych, urzędników nie będących członkami ww. zespołu, urzędników odpowiedzialnych za realizację lub monitorowanie poszczególnych usług społecznych, rady gminy, rady powiatu, itd., ogółu społeczeństwa będącego odbiorcą usług społecznych na terenie objętym ich kontraktowaniem np. gmina, powiat, podmiotów zewnętrznych, w tym różnego typu organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, podmiotów prywatnych, grup obywateli, którzy wyrażą chęć przejęcia od samorządu funkcji świadczenia danej usługi społecznej.

11 Strona11 5. Charakterystyka użytkowników i odbiorców projektu KUS Użytkownikami ostatecznego produktu będącego wynikiem projektu KUS będą członkowie zespołów ds. kontraktowania usług społecznych powołanych w sześciu samorządach województwa podkarpackiego i lubelskiego, tj.: w Starostwie Powiatowym w Leżajsku, Urzędzie Gminy Leżajsk, Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne, Urzędzie Gminy Wisznice, Urzędzie Gminy Jabłoń i Urzędzie Gminy Wólka Lubelska. Przy doborze użytkowników należy brać pod uwagę następujące kwestie formalne: zatrudnienie w urzędzie w ramach umowy o pracę, Powołanie osoby do zespołu ds. kontraktowania, która wykonuje swoje obowiązki w ramach umowy cywilno prawnej niesie za sobą ryzyko szybkiego odejścia z pracy, a co za tym idzie niewystarczającego zaangażowania się w prace według nowej metody. w ramach obowiązków służbowych członek zespołu ds. kontraktowania powinien zajmować się współpracą z organizacjami pozarządowymi (oraz innymi podmiotami zewnętrznymi) lub powinien nadzorować świadczenie poszczególnych usług społecznych. W zależności od wielkości urzędu zespoły ds. kontraktowania powinny składać się z 3 6 osób. Zakłada się, że osobami nadzorującymi proces kontraktowania będą osoby z kierownictwa urzędu bądź wyznaczeni przez niech przedstawiciele średniego szczebla, np. dyrektorzy departamentów, kierownicy komórek organizacyjnych etc. Ważnym aspektem dla trwałości i efektywności mechanizmu kontraktowania usług społecznych jest, aby skład zespołów ds. kontraktowania pozostawał niezmienny. Niemniej jednak w przypadku gdyby któryś z członków zakończył pracę w urzędzie, należy powołać na jego miejsce nową osobę. Nowy członek powinien zapoznać się z metodologią pracy szczegółowo opisaną w niniejszym podręczniku. Odbiorcami projektu w procesie testowania są przedstawiciele (kadra kierownicza, pracownicy, współpracownicy) organizacji pozarządowych oraz podmiotów z województwa lubelskiego i podkarpackiego wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, czyli: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne,

12 Strona12 spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Na potrzeby procesu testowania przydatnym byłoby doświadczenie odbiorcy we współpracy z administracją publiczną. Nie jest to jednak warunek, który musi być bezwzględnie spełniony aby przedstawiciele danej organizacji mogli wziąć udział w projekcie. Ostatnią grupą uczestniczącą w procesie kontraktowania usług społecznych są odbiorcy (beneficjenci) tych usług, czyli osoby tworzące lokalne społeczności. Otoczenie społeczne systemu KUS zostało przedstawione na poniższym rysunku. Rys. 1. Otoczenie społeczne systemu KUS.

13 Strona13 6. Czas, koszt i niezbędne zasoby do wdrożenia projektu Wdrożenie nowego modelu outsourcingu usług społecznych odbywać się będzie w oparciu o zasoby własne samorządu (zarówno personalne, jak i infrastrukturalne). Zespół ds. kontraktowania stanowią bowiem pracownicy urzędu odpowiedzialni za poszczególne usługi społeczne. W projekcie zaplanowane zostały szkolenia dla członków zespołów ds. kontraktowania usług społecznych. Dlatego też niezbędny czas do prawidłowego wdrożenia systemu w urzędach testujących produkt wynosi ok. 1,5 miesiąca. W przypadku innych zainteresowanych samorządów czas wdrożenia rozwiązań jest nieco dłuższy i wynosi 3 4 miesięce. Każdy urząd w miarę możliwości finansowych może skorzystać ze szkoleń przygotowujących do pracy wg nowej metodyki, ale również istnieje możliwość, by urzędnicy mogli przygotować się samodzielnie do pracy w oparciu o czytelne i szczegółowe informacje podane w niniejszym opracowaniu.

14 Strona14 7. Działania w projekcie KUS W zakres projektu,,pi Nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych wchodzi wiele różnorodnych działań. Główne z nich to: Pogłębiona analiza problemu Analiza w skali makro i mikro, przeprowadzona na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego wśród 800 samorządów i organizacji pozarządowych. Diagnoza pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące rodzajów, metod oraz kosztów realizacji usług świadczonych przez samorządy, metod pomiaru ich efektywności i jakości oraz problemów, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe. Przygotowanie wstępnej wersji produktu finalnego obejmujący: opracowanie kalkulatorów kosztów ekonomicznych i kosztów użyteczności społecznej zmiany formy realizacji usług z dotychczasowej na formę kontraktowania, opracowanie katalogu wskaźników do badania jakości realizacji usług w formie kontraktowania, opracowanie podręcznika KUS (metodologia, wzory dokumentów, instrukcje) niniejszy produkt, opracowanie koncepcji portalu, opracowanie programów szkoleniowych w zakresie przygotowania, realizacji, badania jakości usług świadczonych w formie outsourcingu, konsultacja wyżej wymienionych narzędzi i podręcznika KUS w 20-stu samorządach i 20-stu NGO, wniesienie ewentualnych korekt, przygotowanie Strategii Wdrażania Projektu Innowacyjnego Testującego, złożenie Strategii, podręcznika i narzędzi do oceny przez Krajową Sieć Tematyczną. Testowanie produktu Testowanie odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Leżajsku, Urzędzie Gminy Wólka Lubelska, Urzędzie Gminy Jabłoń, Urzędzie Gminy Wisznice, Urzędzie Gminy Leżajsk oraz Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne i będzie składać się z następujących etapów: rekrutacji użytkowników oraz powołania zespołów ds. kontraktowania usług społecznych, szkolenia członków zespołów ds. kontraktowania usług w zakresie nowej metody, zasad oceny użyteczności społecznej i ekonomicznej, jakości i efektywności kontraktowania usług, bieżącej pracy zespołów ds. kontraktowania obejmującej m.in. uruchomienie portalu KUS, organizację spotkań RADAR, zbudowanie matrycy z użyciem kalkulatora kosztów, przeprowadzenie Studium Celowości, uruchomienie procesu kontraktowania, ocenę efektywności, jakości i użyteczności danej usługi,

15 Strona15 organizacji warsztatów dla przedstawicieli NGO i innych zewnętrznych partnerów społecznych w zakresie nowej metody kontraktowania usług, wymogów i standardów świadczenia usług i współpracy z samorządem w obszarze outsourcingu. Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna zostanie przeprowadzona przez niezależnych ekspertów. Jej celem będzie weryfikacja efektywności produktu, jego potencjału i przydatności. Równocześnie zespół zarządzający przeprowadzi ewaluację wewnętrzną projektu. Opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego Omówienie wyników testowania, zidentyfikowanie obszarów do poprawy oraz naniesienie niezbędnych korekt. Następnie produkt zostanie złożony do walidacji. Powstanie ostateczna wersja produktu podręcznik KUS. Upowszechnianie i włączaenie do głównego nurtu Działania upowszechniające (konferencje, warsztaty robocze, foldery informacyjne, listy rekomendacyjne, film) wśród użytkowników i decydentów będą miały na celu wypromowanie nowatorskiego modelu kontraktowania usług społecznych.

16 Strona16 8. Katalog usług społecznych Niniejszy rozdział zawiera m.in. wyjaśnienie czym różnią się usługi publiczne od specyficznych usług społecznych, charakterystykę tych ostatnich (cele, funkcje, sposób organizacji), katalog usług społecznych oraz podstawy prawne dotyczące ich świadczenia Usługi publiczne a usługi społeczne Rys. 2. Usługi publiczne a usługi społeczne. Pod pojęciem usługi publiczne rozumie się usługi świadczone przez administrację publiczną (w szczególności samorządową) na rzecz obywateli albo bezpośrednio (w ramach sektora publicznego) albo poprzez finansowanie podmiotów prywatnych zapewniających jej realizację a niebędących administracją publiczną. Obszar usług publicznych obejmuje szeroki zakres aktywności ze strony samorządu terytorialnego, przybierając różnorodne formy organizacyjne. Usługi społeczne natomiast stanowią specyficzną grupę usług publicznych świadczonych przez samorząd dla obywateli w celu zaspokojenia ich potrzeb wynikających z praw człowieka. Samorząd lokalny dostarcza w ramach zadań ustawowych usługi społeczne w następujących obszarach: ochrona zdrowia, edukacja publiczna, kultura, w tym kultura fizyczna i rekreacja, pomoc i opieka społeczna, mieszkalnictwo, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.

17 Strona Cechy definicyjne usług i ich konsekwencje ekonomiczne Tab. 1. Cechy definicyjne usług i ich konsekwencje ekonomiczne Cechy usług Niematerialność Jednoczesność procesu świadczenia i konsumpcji Implikacje dla usługodawcy i konsumentów usługi nie mogą być ocenione przez potencjalnego nabywcę za pomocą zmysłów usługi nie mogą być pokazywane i przechowywane ograniczony czas dostępności usługi dla nabywcy ograniczone możliwości zwiększania skali świadczenia usług praca personelu wpływa na wyniki procesu świadczenia usługi brak możliwości zachowania tajemnicy produkcji, a tym samym brak ochrony patentowej Niejednolitość niemożność oferowania standardowych produktów usługowych, ze względu na to, że ostateczne cechy usługi kształtowane są przez personel firmy usługowej, samego usługobiorcę oraz współusługobiorców utrudnienia w wyliczaniu kosztów świadczenia poszczególnych usług, a co za tym idzie - utrudnienia w prowadzeniu racjonalnej polityki cenowej Nietrwałość Brak możliwości nabycia usług na własność niemożność składowania usług, a zatem również ich wytwarzania na zapas wielkość konsumpcji ograniczona jest aktualną wielkością potencjału ludzkiego i rzeczowego zaangażowanego w świadczenie danej usługi świadczone na czyjąś rzecz usługi nie mogą być przedmiotem wtórnego obrotu Na podstawie: Flejterski i in. (red.), Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa 2005, s. 43.

18 Strona Charakterystyka usług społecznych Usługi społeczne to forma świadczeń (społecznych), co oznacza, że świadczenia w formie pieniężnej nie brane są w tym wypadku pod uwagę. Zestaw cech definicyjnych usług społecznych jako formy świadczeń społecznych jest następujący: są czynnościami podejmowanymi w celu bezpośredniego zaspokojenia ludzkich potrzeb i nie polegają na wytwarzaniu dóbr materialnych, służą zaspokojeniu indywidualnych potrzeb jednostek i rodzin choć ich jakość i dostępność ma wpływ na jakość życia szerszych społeczności lokalnych, mogą być finansowane, organizowane i dostarczane zarówno przez instytucje publiczne, jak i niepubliczne (prywatne), np. organizacje pozarządowe, świadczone są bezpłatnie, częściowo lub w pełni odpłatnie. Realizacja usług społecznych przyczynia się do humanizacji życia m.in. poprzez: podtrzymywanie człowieka w dobrej kondycji zdrowotnej, powiększanie zasobów jego wiedzy i umiejętności, tworzenie i podtrzymywanie więzi społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, kształtowanie i upowszechnianie zdobyczy cywilizacyjnych, wpływanie na systemy wartości wyznawane przez ludzi, ich motywacje i zachowania. Usługi społeczne zdefiniowane zostały w dokumentach Unii Europejskiej. Dokonano tego na potrzeby opracowania długofalowej strategii UE dotyczącej reformy sektora usług gospodarczych stanowiących interesy ogólnonarodowe (np. telekomunikacja, energetyka, transport publiczny). Dodatkowym argumentem dla uporządkowania rynku usług społecznych jest projekt wprowadzenia dyrektywy usługowej, która ma otworzyć i zdynamizować rynek usług w UE.

19 Strona Cele, funkcje i sposób organizacji usług społecznych według Komisji Europejskiej Tab. 2. Cele, funkcje i sposób organizacji usług społecznych według Komisji Europejskiej. Cele i funkcje usług społecznych usługi społeczne zorientowane są na osobę, przeznaczone do zaspokajania życiowych potrzeb człowieka, zwłaszcza potrzeb słabszych grup w społeczeństwie; zapewniają ochronę przed ogólnymi i szczególnymi zagrożeniami dla życia oraz pomagają w realizacji osobistych wyzwań i w sytuacjach kryzysowych; świadczone są również na rzecz rodzin, w kontekście zmiany wzorców rodziny, wspierania ich roli w opiece nad młodymi i starszymi członkami rodziny, jak również nad osobami niepełnosprawnymi, oraz kompensują ewentualny rozpad rodzin; są to kluczowe instrumenty ochrony podstawowych praw człowieka i ludzkiej godności; pełnią rolę zapobiegawczą i integrują społecznie wszystkich członków populacji, niezależnie od ich stanu posiadania czy dochodów, przyczyniają się do zwalczania dyskryminacji, zapewnienia równości płci, poprawy warunków życia i tworzenia równych szans dla wszystkich, zwiększając tym samym zdolność jednostek do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Sposób organizacji świadczenia i finansowania usług społecznych zaspokojenie wielorakich potrzeb poszczególnych jednostek wymaga wszechstronności i personalizacji usług socjalnych, które muszą być opracowane i świadczone w sposób zintegrowany; często między odbiorcą usługi i usługodawcą istnieje osobista relacja; przy definiowaniu i świadczeniu usługi trzeba uwzględniać różnorodność ich adresatów; usługi socjalne świadczone w celu zaspokojenia potrzeb osób należących do słabszych grup społeczeństwa charakteryzuje często asymetryczny stosunek między usługodawcami i beneficjentami, odmienny od relacji mających miejsce między dostawcą handlowym a konsumentem; z uwagi na fakt, że usługi te często osadzone są w (lokalnych) tradycjach kulturowych, wybiera się rozwiązania dostosowane do szczególnych cech lokalnej sytuacji, gwarantujące bliskość między usługodawcą a użytkownikiem, zapewniając jednocześnie równy dostęp do usług na całym terytorium; usługodawcy często potrzebują dużej autonomii, by zaspokoić różne i zmieniające się potrzeby socjalne; z reguły usługi te opierają się na zasadzie solidarności i w dużym stopniu są one uzależnione od publicznego finansowania, co zapewnia równy dostęp, niezależnie od stanu posiadania czy dochodów; usługodawcy nienastawieni na zysk oraz pracownicy wolontariatu często odgrywają ważną rolę w świadczeniu usług socjalnych, wyrażając tym samym postawę obywatelską i przyczyniając się do integracji społecznej, spójności

20 Strona20 społecznej wspólnot lokalnych oraz do solidarności międzypokoleniowej. Źródło: Komunikat KE Usługi świadczone w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne świadczone w interesie ogólnym: nowe zobowiązanie europejskie, KOM(2007) 725 wersja ostateczna, s Usługi społeczne jako źródło świadczeń na rzecz dobrobytu społecznego Państwo organizuje i finansuje system usług społecznych, dostarczających ludziom świadczeń społecznych (w tym w formie usług), które zaspokajają ich indywidualne potrzeby i w ten sposób przyczyniają się do zwiększenia ich dobrobytu i wyrównania poziomu życia. Wyróżnia się dwa poziomy usług społecznych: I. poziom regulacyjno-organizacyjno-finansowy równoznaczny z polityką społeczną państwa, II. poziom świadczeń społecznych, które otrzymują dzięki niemu uprawnieni obywatele lub mieszkańcy w tym przypadku usługi są jednym z rodzajów świadczeń. Rys. 3. Usługi społeczne jako źródło świadczeń na rzecz dobrobytu społecznego.

21 Strona Katalog usług społecznych Katalog usług społecznych jest podstawowym narzędziem przygotowywania oferty usług społecznych. Opracowanie katalogu usług społecznych wymaga dokonania kompleksowego przeglądu działań w dziedzinie świadczenia tych usług. Stanowi on również punkt wyjścia do przeprowadzenia analizy efektywności ekonomicznej i oceny społecznej skuteczności oferowanych usług. Analiza ekonomiczna, w oparciu o przyjęte wskaźniki, powinna umożliwić wycenę usługi, natomiast ocena społecznej skuteczności powinna być oparta na kryteriach jakościowych. Katalog usług społecznych jest również niezbędnym narzędziem do kształtowania działań samorządu realizującego cele strategiczne o charakterze społecznym. Przede wszystkim jednak katalog służy komunikacji z mieszkańcami konsultowaniu z nimi zasad i warunków na jakich świadczone są usługi społeczne. Katalog usług społecznych pozwala samorządom przyjąć rolę usługodawcy dbającego o atrakcyjność i dostępność swojej oferty. Zakres działania samorządu w obszarach usług społecznych jest bardzo szeroki. Część przedsięwzięć jest obligatoryjna i powszechna, ale wiele zadań jest też podejmowanych z własnej inicjatywy. Charakterystyka usług zawartych w katalogu powinna być efektem rozpoznania potrzeb klientów (mieszkańców) z wykorzystaniem badania ich opinii czy technik z zakresu marketingu usług, tj. segmentacji obsługiwanych rynków. Użyteczność katalogu usług społecznych zależy od umiejętności praktycznego korzystania z wielu narzędzi marketingowych. Standardy świadczenia usług stanowią zobowiązanie usługodawcy wobec ich odbiorców do ich dostarczania na zagwarantowanym poziomie. Powinny one być tworzone z uwzględnieniem perspektywy odbiorcy usługi oraz opisywać cechy najważniejsze dla usługobiorców. Opracowanie standardów usług publicznych polega na wyznaczeniu wzorców świadczenia tych usług w postaci ich obserwowalnych cech oraz nieprzekraczalnych parametrów. Standardy usług mogą określać m.in.: zakres i charakterystykę usługi, sposób świadczenia usługi, czas dostępu do usługi, opłaty za usługę, warunki, które powinien spełnić podmiot świadczący usługę i odbiorca usługi. Standardy są przygotowywane przez pracowników samorządów odpowiedzialnych za poszczególne kategorie usług publicznych. Tak rozumiane standardy rozszerzają, uszczegóławiają lub uzupełniają ewentualne standardy obligatoryjne zawarte w ustawach lub rozporządzeniach wykonawczych. Pracownicy samorządu przygotowujący standardy powinni przede wszystkim uwzględnić te aspekty usług społecznych, które mają najważniejsze znaczenie dla odbiorców oraz ustalić ich gwarantowany poziom. Ewentualne opublikowanie standardów stanowi bodziec dla usługodawców do większego zaangażowania się w proces ich świadczenia. Niespełnianie standardów stanowi z kolei sygnał do ponownej analizy sposobu świadczenia usług oraz wdrożenia działań doskonalących a w ostateczności zmiany usługodawcy. W przypadku usług społecznych świadczonych przez jednostki zewnętrzne (np. organizacje pozarządowe), standardy świadczenia usług są istotnym elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, służącym zapewnieniu zakładanej jakości usługi. Podczas tworzenia standardów należy uwzględnić obecne oraz przyszłe prawa i potrzeby odbiorców usług społecznych.

22 Strona22 Wdrożenie systemu okresowego badania potrzeb i satysfakcji odbiorców usług społecznych powinno uwzględniać udział samych zainteresowanych m.in. w ramach tzw. partycypacji społecznej. Wyniki badań powinny być wykorzystywane do dokonywania korekt w sposobie świadczenia usług, w celu poprawy ich jakości i efektywności. Istotnym wsparciem merytorycznym do definiowania, pomiaru, oceny i poprawy jakości świadczenia usług społecznych są,,wspólne ramy jakości usług społecznych pożytku publicznego (ang. Common Quality Framework for Social Services of General Interest). Poniżej, w tabeli przedstawiono podstawowe zasady CQF for SSGI. Tab. 3. Zasady CQF for SSGI. Aspekty Obszary Warunki Kontekstualne Warunki wstępne udzielania usługi wspierające ramy polityki społecznej, podejście oparte na prawach, ramy prawne, stabilne i zrównoważone finansowanie, dialog z interesariuszami, dostępność finansowa (affordability), dostępność przestrzenna, architektoniczna i informacyjna (accesibility), dostępność do szerokiej oferty usług. Organizacyjne Wymogi w stosunku do organizacji usługowej dobre zarządzanie, odpowiedzialność i przejrzystość, planowanie roczne, zbieranie opinii zwrotnych, systematyczna poprawa jakości, zachowanie poufności. Proces udzielania usługi Potrzeby obsługiwanych karta praw, nie-dyskryminacja, procedury skargowe, wolność wyboru, zachowanie autonomii Korzyści i wyniki Wyniki usług orientacja na wyniki, korzyści dla użytkowników usług, rejestrowanie wyników, przeglądy wyników, przejrzystość wyników. Źródło: Common Quality Framework for Social Services of General Interest, wrzesień 2009, s

23 Strona23 W tabeli poniżej został przedstawiony Katalog usług społecznych, które mogą być realizowane na zlecenie administracji samorządowej (G-gmina, P-powiat, W-województwo) przez podmioty społeczne. Tab. 4. Katalog usług społecznych. Katalog usług społecznych Usługi społeczne stanowią szczególny rodzaj usług publicznych. Służą zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. Efektem ich świadczenia są dobra niematerialne. Obszar usług Nazwa usługi Kod - numer społecznych Edukacja publiczna 1. Prowadzenie szkoły podstawowej/ EP-01/G gimnazjum (zadania realizowane 2. Organizacja i prowadzenie pozaszkolnych i przez samorząd m.in. na EP-02/G pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży podstawie ustawy o samorządzie gminnymi 3. Organizacja zajęć edukacyjnych dla uczniów EP-03/G ustawy o systemie niepełnosprawnych oświaty) 4. Prowadzenie przedszkola gminnego EP-04/G 5. Organizacja i prowadzenie działań na rzecz EP-05/G rozwijania uzdolnień młodzieży szkolnej 6. Dowóz uczniów szkoły EP-06/G podstawowej/gimnazjum na zajęcia lekcyjne Ochrona zdrowia (Zadania realizowane przez samorząd m.in. na podstawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego) Kultura, kultura fizyczna i rekreacja (zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym/powiatowym) 1. Zapewnienie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej, położnictwa i ginekologii oraz stomatologii zgodnie z minimalnym OZ-01/G planem zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 2. Prowadzenie profilaktyki w ochronie zdrowia organizowanie i przeprowadzanie badań OZ-02/G OZ-02/P profilaktycznych 3. Prowadzenie profilaktyki związanej OZ-03/G OZ-03/P z przeciwdziałaniem uzależnieniom 4. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych OZ-04/G 5. Pomoc pielęgnacyjno-opiekuńcza w zakresie OZ-05/G długoterminowej opieki domowej 6. Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami OZ-06/G psychicznymi 1. Organizacja imprez kulturalnych na terenie gminy/powiatu KR-01/G KR-01/P 2. Promocja dziedzictwa kulturowego regionu KR-02/G KR-02/P 3. Ochrona miejsca pamięci narodowej KR-03/G 4. Prowadzenie Centrum Kultury KR-04/G KR-04/P 5. Organizacja zawodów i imprez sportoworekreacyjnych KR-05/G 6. Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych KR-06/G 7. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży KR-07/G 8. Organizacja turystyki pieszej/ rowerowej na terenie gminy/powiatu KR-04/G KR-04/P

24 Strona24 Pomoc i opieka społeczna (zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej) Mieszkalnictwo Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli (zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym/powiatowym oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych) 1. Pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez dostarczanie odzieży, żywności i opału 2. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób wymagających stałej opieki 3. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z ubogich rodzin 4. Opracowanie i realizacja systemu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży z rodzin o niskich dochodach 5. Udzielenie schronienia dla bezdomnych z terenu gminy 6. Organizowanie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy 1. Zapewnienie lokali socjalnych i zamiennych w sytuacjach kryzysowych 2. Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków domów dziecka 3. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1. Zabezpieczenie medyczne podczas imprezy masowej 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie patroli wodnych w okresie wakacyjnym PS-01/G PS-02/P PS-03/G PS-04/G PS-05/G PS-06/G MK-01/G MK-02/G MK-03/G PB-01/G PB-02/G 3. Monitoring obiektów użyteczności publicznej PB-02/G

25 Strona Najważniejsze akty prawne dotyczące świadczenia usług społecznych Poniżej znajduje się wykaz najważniejszych aktów prawnych, w których mowa jest o usługach społecznych. 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576) 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473) 8. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.) 9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) 10. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504)

26 Strona26 9. Metodyka kontraktowania usług społecznych Zgodnie z tym, co zostało napisane na początku niniejszego podręcznika, jednym z kluczowych komponentów systemu kontraktowania usług społecznych jest metodyka KUS, która w istotnym stopniu decyduje o innowacyjności projektu,,nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych. Innowacyjność metodyki KUS polega na tym, iż dostarcza ona kompleksowych narzędzi, których stosowanie ma na celu ułatwienie mechanizmu outsourcingu usług. Odbywa się to poprzez dostarczenie samorządom wiedzy na temat opłacalności kosztowej oraz celowości społecznej zlecenia danej usługi podmiotom zewnętrznym, jak również poprzez dostarczenie sprawnych narzędzi do weryfikacji jakości kontraktowanej usługi. Informacje na temat opłacalności kosztowej kontraktowania usług można znaleźć w osobnym dokumencie pt. Kalkulator kosztów ekonomicznych, natomiast na temat celowości społecznej w dokumencie pt. Kalkulator kosztów użyteczności społecznej. Istotną innowacją jest także zmiana polegająca na tym, iż w nowym podejściu oprócz pracowników administracji (którzy dotychczas zajmowali się świadczeniem usług społecznych) uczestniczą aktywnie różnego typu lokalne podmioty zewnętrzne (organizacje pozarządowe, inne związki i stowarzyszenia, grupy obywateli) zarówno na etapie badania jakości świadczonych usług przy użyciu dotychczasowej metody, dokonywania syntezy uzyskanej wiedzy i identyfikacji nowych metod i priorytetów, jak i przy wspólnej pracy nad wprowadzaniem istotnych zmian. Stanowi więc to istotny czynnik integrujący lokalne społeczności. Metodyka KUS wraz z komponentami niezbędnymi do jej uruchomienia i cyklicznej realizacji została szczegółowo opisana w kolejnych rozdziałach niniejszego podręcznika.

27 Strona Proces kontraktowania usług społecznych Podstawą metodyki KUS pozwalającą na realizację projektu PI Nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych jest proces KUS, który schematycznie, wraz z legendą, przedstawiony jest na poniższym diagramie. Rys. 4. Proces KUS.

KALKULATOR UŻYTECZNOŚCI SPOŁECZNEJ

KALKULATOR UŻYTECZNOŚCI SPOŁECZNEJ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KALKULATOR UŻYTECZNOŚCI SPOŁECZNEJ www.fim.org.pl Lublin, grudzień 2012 r. Strona2 Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRODUKT FINALNY PODRĘCZNIK KUS www.fim.org.pl Lublin, luty 2015 r. Spis treści Wprowadzenie do podręcznika... 4 1. Ogólne informacje i terminologia... 5 2. Specyfika outsourcingu w sektorze publicznym...

Bardziej szczegółowo

Analiza ekspercka w ramach ewaluacji zewnętrznej projektu PI Nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych

Analiza ekspercka w ramach ewaluacji zewnętrznej projektu PI Nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych Strona 1 Analiza ekspercka w ramach ewaluacji zewnętrznej projektu PI Nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych Opracował: Krzysztof Łątka Lublin, Styczeń 2015 Spis treści: FUNDACJA INICJATYW

Bardziej szczegółowo

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego,

1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 1. Definicja działalności pożytku publicznego, 2. Rodzaje działalności pożytku publicznego, 3. Jednostki realizujące działalność pożytku publicznego, 4. Przedmiot działalności pożytku publicznego, 5. Procedury,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:

PROJEKT. Wstęp. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: PROJEKT Program Współpracy Gminy Gostynin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANÓW PODLASKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Procedura Standardy realizacji zadań publicznych oraz kryteria oceny ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych

Procedura Standardy realizacji zadań publicznych oraz kryteria oceny ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Strona1 Procedura Standardy realizacji zadań publicznych oraz kryteria oceny ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Postanowienia ogólne.

I. Wstęp. II. Postanowienia ogólne. Program współpracy Gminy Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r. I. Wstęp. Podstawowym aktem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

PROJEKT. Rozdział 1 Postanowienia ogólne PROJEKT Program współpracy Gminy Krobia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 Program określa

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program Współpracy Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok. Program współpracy w 2015 r. Gminy Moszczenica z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2015 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje

Bardziej szczegółowo

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/13 Wójta Gminy Zielona Góra z dnia 04 października 2013r. Program współpracy na 2014 rok Gminy Zielona Góra z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r.

Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. Uchwała Nr. Rady Gminy Oleśnica z dnia.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST Projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA 2012 ROK Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016

Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016 Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Bydgoszczy z dnia PROJEKT Program współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej

Program Aktywności Lokalnej Miasto i Gmina Wąchock Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wąchock na lata 2009-2013 Wąchock, sierpień 2009 1 Wprowadzenie 3 Cele Programu Aktywności Lokalnej. 4 Kierunki działań.. 6 Odbiorcy programu

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA ŁAŃCUTA

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA ŁAŃCUTA Załącznik do UchwałyNr III/20/2014 RadyMiastaŁańcuta z dnia 18grudnia 2014 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA ŁAŃCUTA z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia projekt Uchwała Nr.. Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia w sprawie przyjęcia na rok 2014 programu współpracy Gminy Janów Lubelski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Uwarunkowania strategiczne Cele Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Cele Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Cel nadrzędny: W roku 2020

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Przewodniczący Rady Gminy. Ryszard Wieczorek

PROJEKT. Przewodniczący Rady Gminy. Ryszard Wieczorek PROJEKT Uchwała Nr... Rady Gminy Mircze z dnia... 2015 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mircze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w LIPNIE ZESPÓŁ KONTRAKT PROGRAM INTERDYSCYPLINARNY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - KONFERENCJA - MISJA CELE I ZADANIA PROCEDURY Lipno, 04 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

Wymagania na portal KUS

Wymagania na portal KUS Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wymagania na portal KUS www.fim.org.pl Lublin, Marzec 2013 r. Strona2 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1. Postanowienia ogólne. 1.Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Program obejmuje współpracę Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Gminy i jej mieszkańców.

Program obejmuje współpracę Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz Gminy i jej mieszkańców. PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr.../13 Rady Gminy Kowiesy z dnia. listopada 2013 r. Program współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r. Program współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2014.

Program współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2014. P R O J E K T Załącznik do uchwały nr./ /13 Rady Miejskiej w obornikach Śląskich z dnia.2013r. Program współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2014. Wstęp

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Lublin z dnia 2008 roku PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Lublin 2008 SPIS TERŚCI I. ZAŁOśENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 3 II.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PROJEKT PROGRMAU WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011 I. WSTĘP Organizacje pozarządowe, obok sektora

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRZYWIŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRZYWIŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik do Uchwały nr XI/99/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 26 października 2015 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRZYWIŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. Wstęp

Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. Wstęp Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2869/89/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2011r. Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 Wstęp Działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok.

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok. P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. WSTĘP Rozwój Chełmży i poprawa warunków życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

1. CELE PROGRAMU WSPÓŁPRACY

1. CELE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Wieloletni program współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012-2015. Program współpracy Powiatu Tomaszowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: rocznego Programu współpracy Gminy Swarzędz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w

Bardziej szczegółowo

Polityka darowizn Grupy Azoty

Polityka darowizn Grupy Azoty POLITYKA DAROWIZN GRUPY AZOTY Poprzez przekazywanie darowizn Grupa Azoty stara się aktywnie reagować na potrzeby fundacji, stowarzyszeń, szkół, instytucji pożytku publicznego oraz indywidualnych osób,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt,,Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych

Projekt,,Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Projekt Potencjał Działanie - Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych Procedura standardy realizacji zadań publicznych oraz kryteria oceny ofert składanych w otwartych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../15 Rady Powiatu w Rybniku z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr.../15 Rady Powiatu w Rybniku z dnia... 2015 r. PROJEKT Uchwała Nr.../15 Rady Powiatu w Rybniku z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Rybnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu:

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014, w brzmieniu: 1. Przepisy ogólne 1. Ilekroć w Programie współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 mowa jest o: a)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RYKACH z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r.

UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. UCHWAŁA NR. / 2015 RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia. 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KAMIENNA GÓRA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 23 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa lokalna- podstawa prawna

Inicjatywa lokalna- podstawa prawna Inicjatywa lokalna- podstawa prawna Pojęcie inicjatywy lokalnej (IL) wprowadziła nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa) z 2010 roku, definiując IL oraz poświęcając

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok Program współpracy Gminy Zwierzyniec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok WPROWADZENIE Partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi jest niezbędna dla skutecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy na 2011 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i możliwości regrantingu.

Potrzeby i możliwości regrantingu. Dorota Stronkowska Potrzeby i możliwości regrantingu. Projekt Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA SPOTKANIE INAUGURUJĄCE ROZPOCZĘCIE PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA NA LATA 2014-2020 Kraków 2014 1 AGENDA SPOTKANIA Wprowadzenie Pani Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU POZNAŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU POZNAŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU POZNAŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2016 I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot. na rzecz kontraktowania usług społecznych

Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot. na rzecz kontraktowania usług społecznych FUNDACJA NIESIEMY POMOC SPECTRUM PI Kontrakt na jakość Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na rzecz kontraktowania usług społecznych Nr projektu : POKL.05.04.02-00-C58/11 Biuro projektu: 81-381 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁYSKI. z dnia 2012 r.

Projekt UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁYSKI. z dnia 2012 r. Projekt z dnia 22 października 2012 r. Zatwierdzony przez UCHWAŁA NR RADY GMINY ŁYSKI z dnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Łyski z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr RADY GMINY ŻÓŁKIEWKA z dnia 2015 r.

Projekt UCHWAŁA Nr RADY GMINY ŻÓŁKIEWKA z dnia 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr RADY GMINY ŻÓŁKIEWKA z dnia 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Żółkiewka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/452/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Białystok 2014 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informacja Wójta Gminy Borki

Informacja Wójta Gminy Borki Borki, dn. 16 październik 2015 r. Informacja Wójta Gminy Borki Działając zgodnie z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JAROSŁAW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JAROSŁAW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Projekt z dnia 02 listopada 2015r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JAROSŁAW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 ROZDZIAŁ I P O S TA N O WIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SUŁKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SUŁKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2013 PROJEKT Załącznik do Uchwały Nr../../12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SUŁKOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

MODEL PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA I/LUB PROFILAKTYKI CHORÓB

MODEL PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA I/LUB PROFILAKTYKI CHORÓB MODEL PROGRAMU PROMOCJI ZDROWIA I/LUB PROFILAKTYKI CHORÓB Uwaga: Każdy z powiatów uprawniony do udziału w naborze może złożyć tylko jeden wniosek. Jednocześnie, dany powiat może być partnerem w nieograniczonej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności ROCZNY PROGRAM współpracy gminy Drawsko Pomorskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie organizacją pozarządową aspekty prawne, finansowe i społeczne

Zarządzanie organizacją pozarządową aspekty prawne, finansowe i społeczne Zarządzanie organizacją pozarządową aspekty prawne, finansowe i społeczne 1. Podstawy zarządzania organizacjami non-profit Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet Celem tego modułu jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL - specyfika Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, 30 listopada 1 grudnia 2011 r.

Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL - specyfika Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, 30 listopada 1 grudnia 2011 r. Projekty innowacyjne testujące (PIT) w PO KL - specyfika Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, 30 listopada 1 grudnia 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/526/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 października 2013 r. Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Szczecineckiego. z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi. działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami

Program współpracy Powiatu Szczecineckiego. z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi. działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami (PROJEKT) Program współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa

U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa U c h w a ł a Nr Rady Miejskiej Zagórowa w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia

Uchwała Nr /2015. Rady Gminy Trzyciąż. z dnia PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Trzyciąż z dnia w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Trzyciąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA UL. POZNAŃSKA 18 62-095 MUROWANA GOŚLINA

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA UL. POZNAŃSKA 18 62-095 MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 2015 r. PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MUROWANA GOŚLINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BOGORIA

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BOGORIA Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy w Bogorii z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BOGORIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr LII/656/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 października 2014 r. Program współpracy Gminy Miasta Jaworzna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Wstęp WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Wstęp Zaspokajanie potrzeb i stwarzanie optymalnych warunków do funkcjonowania społeczeństwa jest jednym z głównych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Program współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi Program współpracy powiatu lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

z dnia 31.12.2014 r.

z dnia 31.12.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 574/2014 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 31.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2015 r. placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia... 2015 roku. Projekt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia... 2015 roku. Projekt Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia... 2015 roku Projekt Program Współpracy Gminy Trąbki Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. PROJEKT Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. 1. 1.Celem programu jest określenie współpracy samorządu gminnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./../2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia.. października 2013r

Uchwała Nr./../2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia.. października 2013r Projekt Prezydenta z dn. 02.09.2013r. Uchwała Nr./../2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia.. października 2013r w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Tczew z podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr LXV.373.2014 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Krynicy-Zdroju z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3

Bardziej szczegółowo

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol.

publicznego, podejmować będą działania służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Narol. Wieloletni program współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy ul. Ruszczańska Nr 27 28-230 Połaniec woj. świętokrzyskie tel, 865-03-05 fax. 865-03-28 0537504

Urząd Miasta i Gminy ul. Ruszczańska Nr 27 28-230 Połaniec woj. świętokrzyskie tel, 865-03-05 fax. 865-03-28 0537504 Urząd Miasta i Gminy ul. Ruszczańska Nr 27 28-230 Połaniec woj. świętokrzyskie tel, 865-03-05 fax. 865-03-28 0537504 Projekt ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY POŁANIEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Strona 1 PI Nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji 1 INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Temat innowacyjny Analiza, testowanie i wdrażanie idei flexicurity Tytuł projektu Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE NA 2012 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE NA 2012 ROK PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU GŁUBCZYCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA PUBLICZNE NA 2012 ROK Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konsultujmy bo warto. Projekt upowszechniania i wdrażania mechanizmów konsultacji społecznych w gminie miejskiej Ciechanów realizacja projektu: 01.09.2013 31.03.2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo