IMMANENTNO RELACJI PROCESÓW GOSPODARCZYCH RODOWISKIEM ZASTOSOWA OUTSOURCINGU NA PRZYKŁADZIE BIUR PODRÓ Y I BANKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IMMANENTNO RELACJI PROCESÓW GOSPODARCZYCH RODOWISKIEM ZASTOSOWA OUTSOURCINGU NA PRZYKŁADZIE BIUR PODRÓ Y I BANKÓW"

Transkrypt

1 IMMANENTNO RELACJI PROCESÓW GOSPODARCZYCH RODOWISKIEM ZASTOSOWA OUTSOURCINGU NA PRZYKŁADZIE BIUR PODRÓ Y I BANKÓW EWA SZKIC CZECH Wy sza Szkoła Handlowa we Wrocławiu Streszczenie Artykuł przedstawia outsourcing jako proefektywno ciow metod gospodarowania i wzrostu konkurencyjno ci firmy mo liw do stosowania obok innych metod obsługi zewn trznej. Skupia si na sile powi za obszarów działania przedsi biorstwa z jego głównym procesem biznesowym i te obszary, których zwi zek z procesem kluczowym jest immanentny wskazuje przestrzeni dla zastosowa outsourcingu i warunkiem jego efektywno ci. Istot prowadzonych rozwa a autorka ilustruje na przykładach z bran y turystycznej i finansowej. Obszary aktywno ci gospodarczej biur podró y pozostaj ce w immanentnych zwi zkach z kluczow działalno ci tych podmiotów pozwoliły autorce na wykazanie uzale nienia bran y turystycznej od zastosowa outsourcingu, natomiast przykład banku okazał si kontrastem w tym zakresie. Wykazał istotny poziom ograniczenia zdolno ci tej grupy podmiotów do wspierania outsourcingiem swoich procesów gospodarczych immanentnie zwi zanych z działalno ci kluczow. Artykuł wykazuje, e nie jest mo liwa implementacja outsourcingu w pełen zakres procesów powi zanych immanentnie z procesem głównym, gdy te mo liwo ci determinuje bezpo rednio specyfika bran y. Artykuł wykazuje ponadto, e nie ka dy rodzaj usług zewn trznych jest outsourcingiem, co jest spostrze eniem szczególnie istotnym dla praktyków gospodarowania. Słowa kluczowe: outsourcing, alians, zlecenie, kluczowy proces gospodarczy, immanentno powi za, współrealizacja ła cucha warto ci, zasoby własne i obce. 1. Wprowadzenie Celem artykułu jest wykazanie tego, e: - outsourcing ma zastosowanie w obszarach pozostaj cych z głównym procesem biznesowym przedsi biorstwa w immanentnych zwi zkach i nie ka dy rodzaj usług zewn trznych jest outsourcingiem, - identyfikacja obszarów o powi zaniach immanentnych z procesem bazowym nie jest jednoznaczna z wyznaczeniem zbioru procesów, który przedsi biorstwo mo e obsłu y outsourcingiem, podzbiór uprawniony do powierze outsourcingowych wyznacza specyfika bran y,któr reprezentuje podmiot gospodarczy. Istota realizacji celu publikacji wyrasta na gruncie potrzeb praktyki gospodarczej, która funkcjonuje w warunkach rosn cego poziom kosztów konkurowania wynikaj cego z coraz wi kszej liczby podmiotów gospodaruj cych w poszczególnych bran ach a tak e powodowanego globalizacj rynków i konkurencji. Te uwarunkowania wprowadziły podmioty gospodarcze na drog pozaproduktowych metod konkurowania.

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 14, Przedsi biorcy docenili walory usług zewn trznych zintegrowanych procesem współtworzenia ła cucha warto ci. W szczególno ci uznali outsourcing ze wzgl du na jego zdolno do synergizacji efektów zespołowego działania zwi kszaj cej szanse na wzrost pozycji rynkowej oraz rozwój firm stosuj cych outsourcing. Skonsolidowana outsourcingiem eksploatacja potencjału ulokowanego w zespołowym współtworzeniu warto ci za któr rynek chce zapłaci zaprezentowała si współczesnemu rodowisku gospodarczemu jako wysokozaawansowana metoda uzyskiwania przewagi konkurencyjnej [8]. Atuty outsourcingu zyskały akceptacj tego rodowiska, stały si jego po daniem mi dzy innymi dlatego, e za po rednictwem outsourcingu mo na zredukowa dotychczasow wielko organizacji gospodarczej i wybran grup kosztów stałych przedsi biorstwa zamieni na koszty zmienne. Walory outsourcingu spopularyzowały trend do współpracy przedsi biorstw nie mniej praktycy gospodarowania zachowuj pow ci gliwo w potwierdzaniu korzy ci uzyskiwanych z outsourcingu i coraz mielej podejmuj publiczn dyskusj nad jego efektywno ci efektywno ci. Odpowied na potrzeby praktyki gospodarczej skłania do rozpatrywania aspektu niezadowalaj cej efektywno ci outsourcingu. Z uwagi na liczne grono zainteresowanych problemem, zagadnienie posiada szerszy kontekst poniewa wskazuje na ywiołowy charakter implementacji outsourcingu. Tymczasem bezpiecze stwo gospodarcze stosuj cego niekonwencjonalne metody konkurowania wymaga wieloaspektowego ich rozpoznania. Analiza problematyki outsourcingu w zakresie podj tym w niniejszym artykule jest jedynie cz ci wi kszej cało ci i chocia ogranicza si do identyfikacji przestrzeni, w których outsourcing osi ga zdolno generowania wzrostu efektywno ci przedsi biorstwa u ywaj cego outsourcingu, to pozwala oceni pod tym k tem zrealizowane implementacje a nast pnie doj przyczyn rozczarowania ich rezultatami. 2. Przestrze gospodarcza outsourcingu Istot outsourcingu opisuje realizacja własnego biznesu w oparciu o eksploatacj zasobów obcych. To oznacza, e outsourcing wspiera efektywno realizacji głównego procesu gospodarczego przedsi biorstwa czyli tego procesu, który stanowi kluczow działalno ci firmy. Zatem, outsourcing nie funkcjonuje w dowolnych lokalizacjach ale realizuje swoje funkcje w obszarach szczególnych tj. immanentnie zwi zanych z kluczowym procesem gospodarczym stosuj cego outsourcing [2],[5],[9]. Sfera tego rodzaju powi za jest przestrzeni dla gospodarczych zastosowa outsourcingu, rodowiskiem jego efektywnych implementacji i ródłem mo liwo ci uzyskiwania skokowego wzrostu efektywno ci działa oraz przewagi konkurencyjnej podmiotów, u ywaj cych outsourcingu w rywalizacji rynkowej. Oznacza to, e: - immanentny charakter powi za procesów gospodarczych firmy z jej podstawowym procesem biznesowym konsoliduje efektywno uzyskiwan w poszczególnych procesach oraz synergizuje j na poziomie efektywno ci głównego procesu gospodarczego przedsi biorstwa, który uzyskuje t drog wyniki o parametrach rynkowo atrakcyjnych, - im dalej obszarom działalno ci firmy od jej biznesowego procesu gospodarczego tj. im lu niejszy charakter wi zi ł czy je z tym procesem, tym bardziej wzrasta odległo tych obszarów od systemu procesów tworz cych warto dodan produktu bazowego firmy, a tym samym maleje do wyga ni cia wł cznie wpływ tych obszarów na warto rynkow procesu podstawowego. Obszary, o których mowa ( jak np. : sprz tanie dla firm, które profesjonalnie nie zajmuj si tego rodzaju

3 118 Ewa Szkic-Czech Immanentno relacji procesów gospodarczych rodowiskiem zastosowa outsourcingu na przykładzie biur podró y i banków biznesem ) klasyfikuj si w grupie realizowanych na pozaoutsourcingowych zasadach np. tradycyjnego zlecenia. 3. Outsourcing w działalno ciach immanentnych biura podró y Usługi turystyczne w praktyce stanowi produkt zintegrowany (rys.1). Zło ono tego produktu okre la przez Altkorna [1] pakietem usług czyli kombinacj dwóch lub wi cej oferowanych usług przez ich sprzedawc jako jeden produkt po okre lonej cenie - mo na rozpatrywa z punktu widzenia innej klasyfikacji. Jako usług zło on z czynno ci bezpo rednio wykonywanych przez biuro podró y na rzecz klienta (usługi frontowe) i opartych o eksploatacj zasobów własnych biura oraz jako zbiór usług po rednich ( usługi zapleczowe) dostarczanych klientowi za po rednictwem biura przez jego partnerów biznesowych które s przez tych partnerów wytwarzane na bazie zasobów własnych. Działalno biura podró y posadawia si zatem na zasobach własnych i obcych ze znakomit przewag tych drugich, warunkuj cych jednocze nie zdolno prowadzenia działalno ci gospodarczej przez biura podró y. Skal zasobów obcych determinuj cych egzystencj gospodarcz biur podró y ilustruje rys 1 Rys.1. Skala zasobów obcych warunkuj cych działalno gospodarcz biur podró y ródło: opracowanie własne obja nienia: outsourcingowi dostawcy składowych, biuro zintegrowane produkty produktu głównego biura podró y; podró y; biura podró y; Rys.1 przekonuje, e produkty biura podró y: P 1,P 2,P 3, za które w cało ci płaci klient (skierowania na: pobyty wczasowe; udział w wyprawach turystycznych i inne), stanowi zintegrowany pakiet tj. produkt zespalaj cy usługi o wielobran owym charakterze (transportowe, gastronomiczne, hotelarskie itp.,), które mo liwe s do zaoferowania klientowi pod warunkiem posiadania wysoce specjalistycznych i kapitałochłonnych zasobów ( rodki transportu: powietrznego, l dowego, morskiego; baza hotelowa, obiekty gastronomiczne itp.). Zaporowy poziom kosztów nabycia

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 14, i eksploatacji tych zasobów, wraz z dynamik zmian preferencji klienta bran y turystycznej oraz poziomem konkurencji globalnej w tej bran y sprawiaj, e biura podró y pozbawione s szans uzyskania prawa własno ci wobec zasobów o kluczowym znaczeniu dla swojej działalno ci gospodarczej. Ich brak uzupełniaj masow eksploatacj zasobów obcych tj. outsourcingiem, na którym opieraj realizacj swojego biznesu. Dla biur podró y outsourcerami s partnerzy rynku globalnego (rys.1) a outsourcing jest dla nich narz dziem o strategicznym znaczeniu ukształtowanym przez dynamik rozwoju konkurencji rynkowej jako standard funkcjonowania w tej bran y. Istota i cechy rynku (ruchliwo przestrzenna o dobrowolnym i czasowym charakterze [6]) oraz produktu turystycznego jak i profile klienckich oczekiwa stanowi argument dla biur podró y oraz innych małych i rednich przedsi biorstw tej bran y do niewł czania we własne struktury organizacyjne kluczowych zasobów, które stawiaj do ich dyspozycji partnerzy outsourcingowi całego wiata. Czyni tak nie tylko ze wzgl du na wielko kapitału potrzebnego do sfinansowania ich nabycia ale przede wszystkim ze wzgl du na nieracjonalno ekonomiczn takiego działania. Funkcj regulatora tej racjonalno ci wspiera outsourcing, zapewniaj cy globaln dost pno do materialnej bazy turystycznej. Nie tylko du ym ale głównie małym i rednim przedsi biorstwom tej bran y outsourcing obsługuje procesy (obszary) immanentnie zwi zane z ich kluczowym biznesem przez co pozwala sprawnie adoptowa si tym przedsi biorstwom do rytmu zmian w oczekiwaniach klientów wyznaczanych poziomem ich zamo no ci i trendami mody, z których te ostatnie skutecznie kieruj preferencjami szlaków turystycznych. Ła cuchy warto ci tworz ce produkty z listy ofertowej biur podró y powstaj w wyniku zasilenia tych procesów materialnymi i niematerialnymi zasobami podmiotów zewn trznych oraz uzupełniaj cym tylko wkładem zasobów własnych biura. ródło: opracowanie własne Rys. 2. Zasoby własne i obce biur podró y zestawienie proporcji Jak wynika z rys.2 ladowa ilo tych ostatnich pochodzi z mikrootoczenia i ma pozakluczowe znaczenie. To udowadnia dominacj outsourcingu w obsłudze procesów immanentnie zwi zanych z kluczow działalno ci tych podmiotów i realizacj ich biznesu opart na eksploatacji zasobów obcych poniewa do grupy zasobów własnych biura podró y zalicza si najcz ciej tylko wyposa enie biu-

5 120 Ewa Szkic-Czech Immanentno relacji procesów gospodarczych rodowiskiem zastosowa outsourcingu na przykładzie biur podró y i banków rowe bo ju nie zawsze pomieszczenia biura czy rodki kołowego transportu zbiorowego (autokary). Obja nienia: Procesy realizowane biznesowy proces biuro zasoby zasoby własne przez outsourcerów; biura podró y; podró y; mikrootoczenia; biura podró y; 4. Outsourcing we wspomaganiu działalno ci banku Banki to nie tylko podmioty gospodarcze konkuruj ce na ryku, walcz ce o redukcj poziomu kosztów działa i zwi kszenie przychodów ale równie instytucje zaufania publicznego co sprawia, e spektrum obszarów mo liwych do poddawania outsourcingowi ulega zaw eniu. Przede wszystkim dlatego, e outsourcing ogranicza a nawet powoduje całkowit utrat kontroli nad powierzonymi w outsourcing operacjami finansowymi i mo e uzale ni ich realizacj od outsourcera a w konsekwencji nadu y zaufanie publiczne banku. Ten aspekt statusu bankowego w praktyce jest zabezpieczany przez system norm ostro no ciowych, zezwole i nadzór bankowy, tj. cisłe re imy powstawania, organizacji i funkcjonowania banków [5] i re imy te nie mog ulega rozpadowi w wyniku podejmowania przez banki outsourcingu. W praktyce oznacza to, e przedsi biorstwa wiadcz ce usługi outsourcingowe bankom musz gwarantowa bezpiecze stwo wykonywanych na rzecz banku operacji na poziomie bezpiecze stwa co najmniej wła ciwego bankowemu. Zatem zakres outsourcingu bankowego mimo, e bezproblemowo mo liwy w przedsi biorstwie innej bran y w tym przypadku zale y w du ym stopniu od regulacji prawnych, wł czaj cych partnerów outsourcingowych banku do legislacyjnego re imu którym obj te SA banki. Oznacza to, e te podprocesy gospodarcze, które realizuje bank i które z jego bazowym procesem immanentnie s zwi zane nie mog by bezwarunkowo oddane w outsourcing poniewa warunki tego typu powierzenia determinuje w przypadku banku specyfika bran y która charakteryzuje mi dzy innymi status zaufania społecznego wła ciwy bankowo ci. Rang tego statusu wzmacnia instytucja Nadzoru Bankowego ograniczaj ca zastosowania outsourcingu i regulacje prawne przenosz ce okre- lony rodzaj powinno ci ostro no ciowych na outsourcerów. To sugeruje, e np. wynajem pomieszcze, prowadzenie stołówki bankowej czy ochrona banku, sprz tanie, socjalna obsługa słu b bankowych nie jest obszarem zastosowa outsourcingu poniewa ten rodzaj usług nie mie ci si w charakterystyce głównego procesu biznesowego banku i nie jest obj ty systemem re imów okre laj cych zasady i mo liwo ci funkcjonowania tych instytucji. Z analogicznych powodów nie stanowi outsourcingu bankowego tak e zlecane podmiotom zewn trznym ekspertyzy: techniczne, prawne i wyceny nieruchomo ci b d cych przedmiotem kredytowania. Do grupy przykładów pozaoutsourcingowych relacji banku z podmiotami zewn trznymi nale tak e te, które: dotycz opracowania oprogramowania informatycznego dla banku; stanowi zlecenia zapewnienia infrastrukturze informatycznej banku permanentnej sprawno ci albo te wynikaj z nakazu regulacji prawnych, obliguj cych bank do przymusowej współpracy z innym podmiotem ze wzgl du na aspekt ekonomiczny [5],[9].

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 14, Problematyka zastosowa outsourcingu w bran y finansowej jest na tyle zło onym problemem, e wymaga odr bnego rozpatrywania. Nie mniej omówiony zakres sfery działalno ci bankowej dowodzi tego, e: - outsourcing podlega implementacjom do czynno ci i procesów stanowi cych istot działalno- ci przedsi biorstwa, - zło ono problematyki zastosowa outsourcingu i indywidualny charakter decyzji w tym zakresie wyznaczany jest specyfik przedsi biorstwa i jego bran y [4], cechami procesu podstawowego a nawet społecznego znaczenia podmiotu. Przykład statusu instytucji zaufania publicznego wskazuje na sił wpływu specyfiki zamawiaj cego outsourcing jak przenosi on do rodowiska swoich outsourcerów w ramach sprzymierzonego z nimi gospodarczo partnerstwa outsourcingowego. 4. Outsourcing a inne formy obsługi potrzeb klienta Outsourcing realizuje si poprzez długotrwałe przymierza, w których outsourcer przejmuje odpowiedzialno za poziom efektywno ci w jakiej dostarcza rezultat zamówiony przez stosuj cego outsourcing. Strony tego typu współrealizacji ła cucha warto ci pozostaj odr bnymi podmiotami, które integruje partnerstwo działania oraz intencja prowadzenia działalno ci gospodarczej. Outsourcerem zostaje wyselekcjonowany z rynku dostawców usług outsourcingowych podmiot gospodarczy, który potrafi zrealizowa i dostarczy przedmiot outsourcingu lepiej, szybciej i taniej ni zrobiłby to bezpo redni wła ciciel procesu w ramach samoobsługi jego potrzeb. Strony przymierza nie s wzgl dem siebie konkurentami. Współtworz ła cuch warto ci przedsi biorstwa zlecaj cego obsług outsourcingow, które przekazuje zewn trznemu podmiotowi do cyklicznej realizacji wybrany fragment okre lonego procesu lub cały podproces. Powierzenie, o którym mowa chocia materializuje si zaniechaniem samoobsługi i rezygnacj zamawiaj cego z wykonywania powierzonego procesu to przesuni cie jego realizacji w struktury outsourcera w praktyce nie oznacza tego, e rezultat procesu zleconego obsłudze zewn trznej przestał by istotnym dla powierzaj cego. Taki wariant oznacza jedynie przekazanie prawa do realizacji tego procesu i upowa nienie wykonawcy do parametryzowania cech usługi oraz takiego konfigurowania zasobów procesu i zarz dzania tym procesem, aby: - parametry rezultatu dostarczanego zamawiaj cemu osi gały wy szy poziom racjonalno ci ni by uzyskał je realizuj c przedmiotowy proces we własnym zakresie, - wł czenie rezultatu procesu dostarczonego przez outsourcera w sie immanentnych powi za procesów przedsi biorstwa zlecaj cego obsług outsourcingow przeło yło si na wzrost warto ci rynkowej produktu tego przedsi biorstwa. Specyfika odpowiedzialno ci outsourcera wraz z przestrzeni zastosowa outsourcingu stanowi charakterystyczne cechy outsourcingowej filozofii współtworzenia warto ci atrakcyjnej rynkowo. Wskazane cechy outsourcingu nie wyczerpuj pełnego ich zakresu ale pozwalaj na odró nienie outsourcingu od innych form współpracy gospodarczej firm jak np. tradycyjne zlecenie dostawy i zlecenie wykonania usługi czy alians, które w praktyce uto samiane s z outsourcingiem Zlecenie dostawy i realizacji usługi we współpracy przedsi biorstw Tradycyjne zlecenie wykonania usługi lub realizacji dostawy jest tak form interakcji gospodarczej, w której rol zamawiaj cego jest sparametryzowanie cech usługi i wielko ci dostawy oraz aplikowanie dostarczonych rezultatów do swojego system procesów gospodarczych tj. samodzielne

7 122 Ewa Szkic-Czech Immanentno relacji procesów gospodarczych rodowiskiem zastosowa outsourcingu na przykładzie biur podró y i banków zarz dzanie iniekcj dostarczonych zasobów do ła cucha tworzonej warto ci. Dostawca jest zwolniony z ingerencji w parametry dostawy nawet wówczas, kiedy pozostaj one w merytorycznym, jako ciowym i ilo ciowym konflikcie z racjonalno ci gospodarowania zamawiaj cego oraz potrzebami jego ła cucha warto ci. Nie uczestniczy w procesie wewn trznego gospodarowania elementami dostawy. Nie odpowiada za kryteria wyboru cechy dostawy i nie interesuje si efektami gospodarczymi jej zastosowa przez zamawiaj cego. Zewn trzny usługodawca ocenia transakcj wg kryteriów własnego a nie zespolonego biznesu. Nie jest konkurentem wobec podmiotu na rzecz, którego realizuje dostawy produktów czy usług Alianse gospodarcze w gospodarczym współdziałaniu przedsi biorstw Alianse gospodarcze to domena współdziałania konkurentów danego sektora, lub sektorów pokrewnych, którzy decyduj c si na powołanie aliansu zmieniaj najcz ciej struktur gry ekonomicznej w sektorze poprzez: eliminacj konkurentów i radykalne wzmocnienie pozycji partnerów na rynku, wzmocnienie barier wej cia do sektora lub pozycji wobec dostawców [3], [7]. Przedsi biorstwa zawi zuj alianse, aby realizowa wspólny cel gospodarczy przy pomocy komplementarnych zasobów. To oznacza, e dobieraj si wg kryteriów: jednakowej determinacji do realizacji przedsi wzi cia gospodarczego oraz posiadanych zasobów, które b d c komplementarnymi, w poł czeniu wystarcz do zrealizowania podj tego przedsi wzi cia. Ka da z poszczególnych filozofii współdziałania gospodarczego anga uje zewn trznych partnerów, wyznacza im jednak ró ne role st d proces ich doboru prowadzony jest przez pryzmat innych kryteriów. W przypadku ka dej z koncepcji mo e by kontynuowana długookresowa współpraca. O ile dla outsourcingu i aliansu długotrwało współpracy jest genotypow cech tych koncepcji, o tyle dla obsługi tradycyjnych zlece jest to szczególny przypadek i jedna z bezpo rednich przyczyn uto samiania jej z outsourcingiem [4],[10]. 5. Podsumowanie Lokalizacja outsourcingu w przestrzeni powi za o immanentnym charakterze z głównym procesem gospodarczym przedsi biorstwa daje podstawy oczekiwania skokowego wzrostu efektywno- ci stosuj cego outsourcing i wyodr bnia outsourcing spo ród innych form współpracy przedsi biorstw. Ten rodzaj przestrzeni zastosowa outsourcingu sprawia, e istotnie wzrasta ryzyko gospodarowania powierzaj cego w outsourcing, co sprawia,ze outsourcing klasyfikuje si w grupie koncepcji wysokiego ryzyka i wysoko zaawansowanych metod obsługi konkurencyjnego rynku. Lokalizacja outsourcingu w immanentnych obszarach powi za procesów z działalno ci podstawow przedsi biorstwa czy instytucji dowodzi tak e tego, e: nie ka dy rodzaj współdziałania podmiotów jest outsourcingiem i nie mo na po ka dym z mo liwych rodzajów współpracy oczekiwa korzy ci wła ciwych dla outsourcingu, outsourcing nie eliminuje innych form współgospodarowania. Mo e funkcjonowa równolegle ze: zleceniem wykonania usługi i zrealizowania dostawy; aliansem i innymi, mo e by barier w zastosowaniach outsourcingu jak np. dla sektora bankowego czy publicznego. Jednostki administracji publicznej stosuj inne podej cia i kryteria przy podejmowaniu decyzji o outsourcingu ni eli kryteria jakimi kieruj si przedstawiciele sektorów komercyjnych [4].

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 14, Skala mo liwo ci zastosowa outsourcingu wynika z predyspozycji bran y do której nale y podmiot zainteresowany outsourcingiem i struktury cech jego kluczowego procesu gospodarczego. Bran turystyczna reprezentowana przez biura podró y poprzez bezwarunkow zdolno implementowania outsourcingu do wszystkich niemal obszarów działalno ci immanentnie zwi zanych z kluczowym biznesem biur podró y reprezentuje uzale nienie od outsourcingu tj. zwi zki o symbiotycznym charakterze. Natomiast specyfika działalno ci banków nie daje ju takiej mo liwo ci, dowodz c tego, e gospodarczo skuteczne i bezpieczne implementacje outsourcingu bazuj na kryteriach decyzyjnych o zindywidualizowanym charakterze, co przes dza o tym, e outsourcing chocia mo liwy w sferach immanentnych powi za z biznesem przedsi biorstwa nie jest w tych obszarach jednakowo dost pny dla wszystkich podmiotów i instytucji. Bibliografia 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN W-wa 1995, 2. Czaba ski J., Chru ciak M., Outsourcing czy inna usługa, Rzeczpospolita 273/2004, 3. Drewniak R., Rozwój przedsi biorstwa przez alians strategiczny, Dom Organizatora, Toru, 2004, 4. Ole ski J., Strategie outsourcingu informacyjnego w sektorze publicznym, (w:) mat. konferencyjne, Katowice - Szczyrk Olszak M., Outsourcing w działalno ci bankowej, Wyd. LexisNexis, W- wa Przecławski K., Terminologia turystyczna, WTO, W-wa Romanowska M., Alianse strategiczne przedsi biorstw, PWE, Warszawa Szkic-Czech E. Przymierza outsourcingowe we wzmacnianiu ła cuchów warto ci i kształtowaniu przedsi biorstw sieciowych, (w:) mat. konferencyjne AE Wrocław, Piechowice 2006, 9. Szkic-Czech E., Identyfikacja outsourcingu jako problem polskich organizacji gospodarczych (w:) Human-Computer Interaction, ISBN: ; mat.konferencyjne. UG, Gda sk 2003, 10. Szkic- Czech E. Granice to samo ci wiod cych metod wielopodmiotowej realizacji ła cucha warto ci (w:) Informatyka w zarz dzaniu logistyk, mat. konferencyjne PTI, Katowice - Szczyrk 2006.

9 124 Ewa Szkic-Czech Immanentno relacji procesów gospodarczych rodowiskiem zastosowa outsourcingu na przykładzie biur podró y i banków IMMANENCE OF RELATIONS BETWEEN ECONOMIC PROCESSES AND ENVIRONMENT OF OUTSOURCING APPLICATIONS, ON THE EXAMPLES OF TRAVEL AGENCIES AND BANKS Summary The article presents outsourcing as a pro-effective method of managing and growth of a company effectiveness applicable apart from other methods of cooperation of companies. It focuses on specificity of space, its applications, and propriety of the space indicates by the source of effectiveness, those who apply outsourcing. The clue of these considerations the author explains on the example of tourist trade and ( financial trade) banking. Specificity of travel agencies, their activities and banks has been used to indicate a range of individual abilities of outsourcing applications. Keywords: outsourcing, alliance, order, key economic process, immanence of relations, corealization of chain of values, self- resources and outer ( strange) resources Ewa Szkic Czech Katedra Ekonomii, Wy sza Szkoła Handlowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 14, Wrocław

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok

Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków Funduszu Por cze Unijnych Warszawa, 2006 rok Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Por cze Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) PROJEKT z dnia... 2007 r. w sprawie wysoko ci i sposobu pobierania op at zwi zanych z identyfikacj i rejestracj konia, wydaniem i dor czeniem paszportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Id: EF19B3A0-4229-4B91-8B25-9DADC02E93A0. Podpisany

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan. 17.01.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu Wdro enie strategii rozwoju PKPP Lewiatan realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji

Organizacja i prowadzenie szkolenia Animator sportu i rekreacji Nr sprawy: DRP/5/WSE/2015 Tłuszcz, dnia 03.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁO ENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I WIEDZA W KSZTAŁTOWANIU RACJONALNO CI DZIAŁA PRZEDSI BIORSTWA POPRZEZ OUTSOURCING

INFORMACJA I WIEDZA W KSZTAŁTOWANIU RACJONALNO CI DZIAŁA PRZEDSI BIORSTWA POPRZEZ OUTSOURCING NFRMACJA WEZA W SZTAŁTWANU RACJNALN C ZAŁA PRZES BRSTWA PPRZEZ UTSURCNG EWA SZC CZECH Wy sza Szkoła Handlowa we Wrocławiu Streszczenie nformacja i wiedza jako odr bne ródła decyzji o zastosowaniu outsourcingu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CEN EFS POKL

ZAPYTANIE O CEN EFS POKL Sosnowiec, 31.01.2012r. ZAPYTANIE O CEN EFS POKL nr 5/POKL/ZC/2012 P.U. HARISPAL Paulina Szilistowska w zwi zku z realizacj projektu Badania nieniszcz cesposób na innowacyjno ć współfinansowanego ze rodków

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 18 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 18 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 50 3195 Poz. 256 256 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. ratyfikacji Umowy mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Baliwatem Guernsey w sprawie

U S T AWA. z dnia. ratyfikacji Umowy mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Baliwatem Guernsey w sprawie U S T AWA Projekt z dnia o ratyfikacji Umowy mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych.

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Strona 1 z 5 1 ZAŁO ENIA PROGRAMOWE 1. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakupu zestawów solarnych, zwany dalej Programem realizowany

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNO INWESTOWANIA W METODY ZARZ DZANIA WIEDZ W AGROBIZNESIE

ATRAKCYJNO INWESTOWANIA W METODY ZARZ DZANIA WIEDZ W AGROBIZNESIE ATRAKCYJNO INWESTOWANIA W METODY ZARZ DZANIA WIEDZ W AGROBIZNESIE ROBERT RUSIELIK Katedra Zarz dzania Przedsi biorstwami Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule została poruszona problematyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDSI BIORCZO W ZPORR

PRZEDSI BIORCZO W ZPORR PRZEDSI BIORCZO W ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) lata 2004-2006 PRZEDSIEBIORCZO W ZPORR Zgodnie ze Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR) promocja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r. ń Program Operacyjny Kapitał Ludzki SYSTEM WDRA ANIA W WOJEWÓDZTWIE L SKIM Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Ustro, 7 grudnia 2007 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jest jednym z sze ciu programów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie zespołów powypadkowych wypadki przy pracy Materiał pomocniczy do szkolenia społecznych inspektorów pracy WERSJA DEMONSTRACYJNA SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Zał czniki do rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) Zał cznik nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Procedura dot. ustalenia wska nika rezultatu

Procedura dot. ustalenia wska nika rezultatu O Priorytetowa I Natura i kultura Cel szczegółowy 1 Wyja nienia szczegółowego celu 1 Wzrost atrakcyjno ci wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego (OP I, PI 6.c) ) Programu Współpracy ustalono nast

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI: Wprowadzenie. Podstawa prawna. Wst p. Cele i działania programu

SPIS TRE CI: Wprowadzenie. Podstawa prawna. Wst p. Cele i działania programu Bogdan Wankiewicz - Wicestarosta Wałecki Wanda Grochowska-Skonieczna - Kierownik PUP Marek Pawłowski - Radny Rady Powiatu Bogdan Białas - Przedsi biorca Jan Krzyszto - Radny Rady Powiatu Maciej Zar ba

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU

DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU DIAGNOZA STANU PRZEDSI BIORSTW SEKTORA ROLNO-PRODUKCYJNEGO W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA INTERNETU MAŁGORZATA ZAJDEL, MAŁGORZATA MICHALCEWICZ, CEZARY GRAUL Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23 Page 1 of 5 Zielona Góra: Przetarg nieograniczony na organizacj szkole w ramach projektu Lubuski Przedsi biorca, realizowanego w ramach Dzia ania 6.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Numer og oszenia:

Bardziej szczegółowo

Public Relations na rynku ksi ki

Public Relations na rynku ksi ki Public Relations na rynku ksi ki Public Relations na rynku ksi ki Kuba Frołow BibliotekaAnaliz Warszawa2007 Copyright by Biblioteka Analiz Sp. z o.o., 2007 Wszystkie prawa zastrze one. Kopiowanie lub

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO EKONOMICZNE I MATEMATYCZNE ASPEKTY KALKULOWANIA STOPY DYSKONTOWEJ

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO EKONOMICZNE I MATEMATYCZNE ASPEKTY KALKULOWANIA STOPY DYSKONTOWEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 394 PRACE KATERY EKONOMETRII I STATYSTYKI NR 15 2004 SEBASTIAN KOKOT Uniwersytet Szczeci ski EKONOMICZNE I MATEMATYCZNE ASPEKTY KALKULOWANIA STOPY YSKONTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Prezentacja wyników bada PKPP Lewiatan maja 200 r. Metodologia badania Cel badania Weryfikacja realnego wp ywu os abienia gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dziennik Ustaw Nr 238 16199 Poz. 1581 1581 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELOWANIA I WNIOSKOWANIA ROZMYTEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI WDRO ENIA SYSTEMU ERP APS W REDNIM PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM

ZASTOSOWANIE MODELOWANIA I WNIOSKOWANIA ROZMYTEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI WDRO ENIA SYSTEMU ERP APS W REDNIM PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM Lilianna WA NA Pawe KU DOWICZ Uniwersytet Zielonogórski ZASTOSOWANIE MODELOWANIA I WNIOSKOWANIA ROZMYTEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI WDRO ENIA SYSTEMU ERP APS W REDNIM PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1. Wst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju BS Bank Spó dzielczy W Czarnym Dunajcu REGULAMIN wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju Czarny Dunajec 2007 1 SPIS TRE CI Rozdzia I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotycz ce:

Zapytanie ofertowe dotycz ce: Zapytanie ofertowe dotycz ce: wiadczenia us ugi dostawy symetrycznego cza internetowego w technologii wiat owodowej o przepustowo ci min. 100Mbps/100Mbps do siedziby Instytutu Wzornictwa Przemys owego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/76/11 Rady Miasta Gda ska z dnia 17 lutego 2011 roku. uchwala si, co nast puje:

Uchwała Nr VII/76/11 Rady Miasta Gda ska z dnia 17 lutego 2011 roku. uchwala si, co nast puje: Uchwała Nr VII/76/11 Rady Miasta Gda ska z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie powołania miejskiej instytucji kultury pod nazw Gda sk 2016 oraz nadania statutu stanowi cego zał cznik do niniejszej Uchwały

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

Wst p. Podstawa prawna: MIEJSCE REALIZACJI: ADRESACI PROGRAMU: KOORDYNATOR PROGRAMU: PARTNERZY:

Wst p. Podstawa prawna: MIEJSCE REALIZACJI: ADRESACI PROGRAMU: KOORDYNATOR PROGRAMU: PARTNERZY: Wst p Powiat O wi cimski poprzez Program współpracy z organizacjami pozarz dowymi oraz innymi podmiotami prowadz cymi działalno po ytku publicznego, działa na rzecz jak najlepszego zaspokojenia zbiorowych

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nadzorze makroostro no ciowym nad systemem finansowym i zarz dzaniu. kryzysowym w systemie finansowym.

U S T AWA. z dnia. o nadzorze makroostro no ciowym nad systemem finansowym i zarz dzaniu. kryzysowym w systemie finansowym. U S T AWA Projekt z dnia o nadzorze makroostro no ciowym nad systemem finansowym i zarz dzaniu 1), 2) kryzysowym w systemie finansowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Nadzór makroostro no ciowy obejmuje

Bardziej szczegółowo

Plan zebrania w dniu 28.03.2012

Plan zebrania w dniu 28.03.2012 Plan zebrania w dniu 28.03.2012 1 ) rozpocz cie zebrania 2) informacja na temat ukonstytuowania si nowych w adz stowarzyszenia po wyborach z dnia 4 stycznia 2012 3) przedstawienie informacji zarz du na

Bardziej szczegółowo

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL Sieć SPLOT STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA INFORMATYK W POLSKICH PRZEDSI BIORSTWACH

ZAPOTRZEBOWANIE NA INFORMATYK W POLSKICH PRZEDSI BIORSTWACH ZAPOTRZEBOWANIE NA INFORMATYK W POLSKICH PRZEDSI BIORSTWACH MACIEJ MACIEJEC HLM spółka z o.o. Warszawa Streszczenie W pracy omówiono najnowsze tendencje w rozwoju zastosowa technik informacyjnych w zarz

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESÓW TRANSPORTU WEWN TRZNEGO STUDIA PRZYPADKÓW

ORGANIZACJA PROCESÓW TRANSPORTU WEWN TRZNEGO STUDIA PRZYPADKÓW P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 70 Transport 2009 Katarzyna DOHN Wydział Organizacji i Zarz dzania, Politechniki l skiej Katedra Zarz dzania Przedsi biorstwem

Bardziej szczegółowo

Zał cznik do Uchwały NR Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia

Zał cznik do Uchwały NR Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia Zał cznik do Uchwały NR Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KOŁOBRZESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZ DOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNO CI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r.

R O Z P O R Z D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. R O Z P O R Z D Z E N I E Projekt z dnia 4 marca 2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie wysoko ci minimalnych stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim

Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obs ugi Klienta (ibok) Miejskich Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ostrowcu wi tokrzyskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin okre la warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym

w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym FUNDACJA NORMALNA PRZYSZ zaprasza osoby z orzeczon niepe nosprawno ci w stopniu w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym do skorzystania ze wsparcia BIURA PO REDNICTWA PRACY Biuro zorganizowane jest

Bardziej szczegółowo

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw;

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw; MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Departament Wspó pracy z Jednostkami Samorz du Terytorialnego Instytucja Po rednicz ca II stopnia dla Dzia ania 5.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Zał cznik nr 5

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Zał cznik nr 5 Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Zał cznik nr 5 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PROWADZ CEJ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE (ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJ CEGO I SZKOŁY POLICEALNEJ)

Bardziej szczegółowo

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA

Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego OCHOTNICZE HUFCE PRACY LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA 65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1 tel. (68) 327-02-15 328-48-70

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2009 r. PROJEKT ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2009 r. w sprawie szczegó owego sposobu post powania z odpadami weterynaryjnymi Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009. Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich. dr Danuta Dudkiewicz

Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009. Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich. dr Danuta Dudkiewicz Turystyka wiejska i agroturystyka Kielce 2009 Zarz dzanie marketingowe ofert turystyczn na obszarach wiejskich dr Danuta Dudkiewicz 1 Ph. Kotler: miertelne grzechy marketingu brak dostatecznej znajomo

Bardziej szczegółowo

POKŁADOWY SYSTEM DECYZYJNY WSPOMAGAJ CY PROCES

POKŁADOWY SYSTEM DECYZYJNY WSPOMAGAJ CY PROCES POKŁADOWY SYSTEM DECYZYJNY WSPOMAGAJ CY PROCES EKSPLOATACJI RODKÓW TRANSPORTU JAROSŁAW DECZY SKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie Firmy transportowe nie prowadz celowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO

REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO PODSTAWA PRAWNA 1. Uchwała o systemie o wiaty z dn. 7.09.1991 z pó niejszymi zmianami. 2. Statut Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MEDYCZNY PZM

REGULAMIN MEDYCZNY PZM REGULAMIN MEDYCZNY PZM Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 1. 1. Przepisy Regulaminu Medycznego PZM maj zastosowanie w zawodach znajduj cych si w krajowych kalendarzach poszczególnych sportów motorowych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘśCZYZN W PO KL

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘśCZYZN W PO KL INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘśCZYZN W PO KL Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kaŝdy wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać

Bardziej szczegółowo

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013

III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 III Posiedzenie Grupy ds. MSP przy KK NSRO 2007-2013 SYSTEMY ZALICZKOWE DLA PRZEDSI BIORSTW W PO IG i RPO Na podstawie zestawienia informacji o systemach zaliczkowych w PO IG i RPO w schematach wsparcia

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZ DZANIA ŁA CUCHAMI DOSTAW

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZ DZANIA ŁA CUCHAMI DOSTAW SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZ DZANIA ŁA CUCHAMI DOSTAW ANNA WALLIS BEATA ZALESKA Politechnika Koszali ska Streszczenie Obecnie w dobie powszechnej informatyzacji wszystkie dziedziny działalno ci przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy)

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszego t umaczenia w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli Opracowane w ramach wykonanych bada modele sieci neuronowych pozwalaj na przeprowadzanie symulacji komputerowych, w tym dotycz cych m.in.: zmian twardo ci stali szybkotn cych w zale no ci od zmieniaj cej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Pozna, maj 2014 Dlaczego? Eutrofizacja Jak? KPO K Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Finansowanie 2014-2020 Eutrofizacja oznacza wzbogacenie wody sk adnikami od ywczymi, szczególnie zwi

Bardziej szczegółowo

OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK

OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK Streszczenie W artykule omówiono rol oprogramowania do e-handlu oraz kryteria jego oceny. Nast pnie przedstawiono procedur

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Rozdzia 1 Przepisy ogólne PROJEKT Z DNIA 27.11.2006 R. ROZPORZ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 wrze nia

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci Stosownie do art. 44 ust. 3, Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji szkole realizowanych w ramach projektu pn. Specjalistyczne i mened erskie szkolenia IT dla firm Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie i kooperuj cych 1 Podmiot odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 grudnia 2008 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 grudnia 2008 r. AKTY ZMIENIAJĄCE do: Zakres i forma projektu Dz.U.2008.228.1513 str. 1 Dz.U.2008.201.1239 str. 6 Dz.U.2008.228.1513 ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 grudnia 2008 r. wg stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Formalne i prywatne funkcje przestrzeni edukacyjnej

Formalne i prywatne funkcje przestrzeni edukacyjnej 315 Dr Tamara Tkacz Klasyczny Prywatny Uniwersytet w Melitopolu (Ukraina) Formalne i prywatne funkcje przestrzeni edukacyjnej Jednym z głównych problemów współczesnego człowieka jest to, e post p naukowo-techniczny

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE.

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. unkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. Jan zczucki, Krajowe towarzyszenie unduszy or czeniowych Aktualna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU PO YCZKOWEGO mikro START PODLASKIEJ FUNDACJI ROZWOJU REGIONALNEGO

REGULAMIN FUNDUSZU PO YCZKOWEGO mikro START PODLASKIEJ FUNDACJI ROZWOJU REGIONALNEGO REGULAMIN FUNDUSZU PO YCZKOWEGO mikro START PODLASKIEJ FUNDACJI ROZWOJU REGIONALNEGO Wydanie 27.05.2011 I. OGÓLNE ZASADY DZIA ANIA 1. Forma prawna Fundusz dzia a w strukturze Podlaskiej Fundacji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

1 Wg komunikatu Prezesa GUS z 25 marca 2008 r. w sprawie tablicy redniego dalszego trwania ycia kobiet i

1 Wg komunikatu Prezesa GUS z 25 marca 2008 r. w sprawie tablicy redniego dalszego trwania ycia kobiet i Zasady czenia wiadcze emerytalnych ze zreformowanego powszechnego systemu emerytalnego i systemu ubezpieczenia spo ecznego rolników obowi zuj ce od 8 stycznia 2009 r. 1. Geneza 8 stycznia 2009 r. wesz

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia

Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Zał cznik nr do porozumienia/umowy z dnia Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Watch Health Care

Fundacja Watch Health Care Krzysztof Łanda 1 z 9 KSI YCE : DEIMOS I PHOBOS OBSZAR A KOSZYK WIADCZE rodki ze sk adki podstawowej GWARANTOWANYCH OBSZAR B tanie drogie A+B= REALNY KOSZYK NEGATYWNY KSI YCE : DEIMOS I PHOBOS Pacjenci

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T o dofinansowanie ze rodków PFRON w ramach programu pn. Program wyrównywania ró nic mi dzy regionami OBSZAR C

P R O J E K T o dofinansowanie ze rodków PFRON w ramach programu pn. Program wyrównywania ró nic mi dzy regionami OBSZAR C Wniosek z ono Nr sprawy: w dniu... P R O J E K T o dofinansowanie ze rodków PFRON w ramach programu pn. Program wyrównywania ró nic mi dzy regionami OBSZAR C Cz 1 PROJEKTU: Dane i informacje o Projektodawcy

Bardziej szczegółowo