IMMANENTNO RELACJI PROCESÓW GOSPODARCZYCH RODOWISKIEM ZASTOSOWA OUTSOURCINGU NA PRZYKŁADZIE BIUR PODRÓ Y I BANKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IMMANENTNO RELACJI PROCESÓW GOSPODARCZYCH RODOWISKIEM ZASTOSOWA OUTSOURCINGU NA PRZYKŁADZIE BIUR PODRÓ Y I BANKÓW"

Transkrypt

1 IMMANENTNO RELACJI PROCESÓW GOSPODARCZYCH RODOWISKIEM ZASTOSOWA OUTSOURCINGU NA PRZYKŁADZIE BIUR PODRÓ Y I BANKÓW EWA SZKIC CZECH Wy sza Szkoła Handlowa we Wrocławiu Streszczenie Artykuł przedstawia outsourcing jako proefektywno ciow metod gospodarowania i wzrostu konkurencyjno ci firmy mo liw do stosowania obok innych metod obsługi zewn trznej. Skupia si na sile powi za obszarów działania przedsi biorstwa z jego głównym procesem biznesowym i te obszary, których zwi zek z procesem kluczowym jest immanentny wskazuje przestrzeni dla zastosowa outsourcingu i warunkiem jego efektywno ci. Istot prowadzonych rozwa a autorka ilustruje na przykładach z bran y turystycznej i finansowej. Obszary aktywno ci gospodarczej biur podró y pozostaj ce w immanentnych zwi zkach z kluczow działalno ci tych podmiotów pozwoliły autorce na wykazanie uzale nienia bran y turystycznej od zastosowa outsourcingu, natomiast przykład banku okazał si kontrastem w tym zakresie. Wykazał istotny poziom ograniczenia zdolno ci tej grupy podmiotów do wspierania outsourcingiem swoich procesów gospodarczych immanentnie zwi zanych z działalno ci kluczow. Artykuł wykazuje, e nie jest mo liwa implementacja outsourcingu w pełen zakres procesów powi zanych immanentnie z procesem głównym, gdy te mo liwo ci determinuje bezpo rednio specyfika bran y. Artykuł wykazuje ponadto, e nie ka dy rodzaj usług zewn trznych jest outsourcingiem, co jest spostrze eniem szczególnie istotnym dla praktyków gospodarowania. Słowa kluczowe: outsourcing, alians, zlecenie, kluczowy proces gospodarczy, immanentno powi za, współrealizacja ła cucha warto ci, zasoby własne i obce. 1. Wprowadzenie Celem artykułu jest wykazanie tego, e: - outsourcing ma zastosowanie w obszarach pozostaj cych z głównym procesem biznesowym przedsi biorstwa w immanentnych zwi zkach i nie ka dy rodzaj usług zewn trznych jest outsourcingiem, - identyfikacja obszarów o powi zaniach immanentnych z procesem bazowym nie jest jednoznaczna z wyznaczeniem zbioru procesów, który przedsi biorstwo mo e obsłu y outsourcingiem, podzbiór uprawniony do powierze outsourcingowych wyznacza specyfika bran y,któr reprezentuje podmiot gospodarczy. Istota realizacji celu publikacji wyrasta na gruncie potrzeb praktyki gospodarczej, która funkcjonuje w warunkach rosn cego poziom kosztów konkurowania wynikaj cego z coraz wi kszej liczby podmiotów gospodaruj cych w poszczególnych bran ach a tak e powodowanego globalizacj rynków i konkurencji. Te uwarunkowania wprowadziły podmioty gospodarcze na drog pozaproduktowych metod konkurowania.

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 14, Przedsi biorcy docenili walory usług zewn trznych zintegrowanych procesem współtworzenia ła cucha warto ci. W szczególno ci uznali outsourcing ze wzgl du na jego zdolno do synergizacji efektów zespołowego działania zwi kszaj cej szanse na wzrost pozycji rynkowej oraz rozwój firm stosuj cych outsourcing. Skonsolidowana outsourcingiem eksploatacja potencjału ulokowanego w zespołowym współtworzeniu warto ci za któr rynek chce zapłaci zaprezentowała si współczesnemu rodowisku gospodarczemu jako wysokozaawansowana metoda uzyskiwania przewagi konkurencyjnej [8]. Atuty outsourcingu zyskały akceptacj tego rodowiska, stały si jego po daniem mi dzy innymi dlatego, e za po rednictwem outsourcingu mo na zredukowa dotychczasow wielko organizacji gospodarczej i wybran grup kosztów stałych przedsi biorstwa zamieni na koszty zmienne. Walory outsourcingu spopularyzowały trend do współpracy przedsi biorstw nie mniej praktycy gospodarowania zachowuj pow ci gliwo w potwierdzaniu korzy ci uzyskiwanych z outsourcingu i coraz mielej podejmuj publiczn dyskusj nad jego efektywno ci efektywno ci. Odpowied na potrzeby praktyki gospodarczej skłania do rozpatrywania aspektu niezadowalaj cej efektywno ci outsourcingu. Z uwagi na liczne grono zainteresowanych problemem, zagadnienie posiada szerszy kontekst poniewa wskazuje na ywiołowy charakter implementacji outsourcingu. Tymczasem bezpiecze stwo gospodarcze stosuj cego niekonwencjonalne metody konkurowania wymaga wieloaspektowego ich rozpoznania. Analiza problematyki outsourcingu w zakresie podj tym w niniejszym artykule jest jedynie cz ci wi kszej cało ci i chocia ogranicza si do identyfikacji przestrzeni, w których outsourcing osi ga zdolno generowania wzrostu efektywno ci przedsi biorstwa u ywaj cego outsourcingu, to pozwala oceni pod tym k tem zrealizowane implementacje a nast pnie doj przyczyn rozczarowania ich rezultatami. 2. Przestrze gospodarcza outsourcingu Istot outsourcingu opisuje realizacja własnego biznesu w oparciu o eksploatacj zasobów obcych. To oznacza, e outsourcing wspiera efektywno realizacji głównego procesu gospodarczego przedsi biorstwa czyli tego procesu, który stanowi kluczow działalno ci firmy. Zatem, outsourcing nie funkcjonuje w dowolnych lokalizacjach ale realizuje swoje funkcje w obszarach szczególnych tj. immanentnie zwi zanych z kluczowym procesem gospodarczym stosuj cego outsourcing [2],[5],[9]. Sfera tego rodzaju powi za jest przestrzeni dla gospodarczych zastosowa outsourcingu, rodowiskiem jego efektywnych implementacji i ródłem mo liwo ci uzyskiwania skokowego wzrostu efektywno ci działa oraz przewagi konkurencyjnej podmiotów, u ywaj cych outsourcingu w rywalizacji rynkowej. Oznacza to, e: - immanentny charakter powi za procesów gospodarczych firmy z jej podstawowym procesem biznesowym konsoliduje efektywno uzyskiwan w poszczególnych procesach oraz synergizuje j na poziomie efektywno ci głównego procesu gospodarczego przedsi biorstwa, który uzyskuje t drog wyniki o parametrach rynkowo atrakcyjnych, - im dalej obszarom działalno ci firmy od jej biznesowego procesu gospodarczego tj. im lu niejszy charakter wi zi ł czy je z tym procesem, tym bardziej wzrasta odległo tych obszarów od systemu procesów tworz cych warto dodan produktu bazowego firmy, a tym samym maleje do wyga ni cia wł cznie wpływ tych obszarów na warto rynkow procesu podstawowego. Obszary, o których mowa ( jak np. : sprz tanie dla firm, które profesjonalnie nie zajmuj si tego rodzaju

3 118 Ewa Szkic-Czech Immanentno relacji procesów gospodarczych rodowiskiem zastosowa outsourcingu na przykładzie biur podró y i banków biznesem ) klasyfikuj si w grupie realizowanych na pozaoutsourcingowych zasadach np. tradycyjnego zlecenia. 3. Outsourcing w działalno ciach immanentnych biura podró y Usługi turystyczne w praktyce stanowi produkt zintegrowany (rys.1). Zło ono tego produktu okre la przez Altkorna [1] pakietem usług czyli kombinacj dwóch lub wi cej oferowanych usług przez ich sprzedawc jako jeden produkt po okre lonej cenie - mo na rozpatrywa z punktu widzenia innej klasyfikacji. Jako usług zło on z czynno ci bezpo rednio wykonywanych przez biuro podró y na rzecz klienta (usługi frontowe) i opartych o eksploatacj zasobów własnych biura oraz jako zbiór usług po rednich ( usługi zapleczowe) dostarczanych klientowi za po rednictwem biura przez jego partnerów biznesowych które s przez tych partnerów wytwarzane na bazie zasobów własnych. Działalno biura podró y posadawia si zatem na zasobach własnych i obcych ze znakomit przewag tych drugich, warunkuj cych jednocze nie zdolno prowadzenia działalno ci gospodarczej przez biura podró y. Skal zasobów obcych determinuj cych egzystencj gospodarcz biur podró y ilustruje rys 1 Rys.1. Skala zasobów obcych warunkuj cych działalno gospodarcz biur podró y ródło: opracowanie własne obja nienia: outsourcingowi dostawcy składowych, biuro zintegrowane produkty produktu głównego biura podró y; podró y; biura podró y; Rys.1 przekonuje, e produkty biura podró y: P 1,P 2,P 3, za które w cało ci płaci klient (skierowania na: pobyty wczasowe; udział w wyprawach turystycznych i inne), stanowi zintegrowany pakiet tj. produkt zespalaj cy usługi o wielobran owym charakterze (transportowe, gastronomiczne, hotelarskie itp.,), które mo liwe s do zaoferowania klientowi pod warunkiem posiadania wysoce specjalistycznych i kapitałochłonnych zasobów ( rodki transportu: powietrznego, l dowego, morskiego; baza hotelowa, obiekty gastronomiczne itp.). Zaporowy poziom kosztów nabycia

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 14, i eksploatacji tych zasobów, wraz z dynamik zmian preferencji klienta bran y turystycznej oraz poziomem konkurencji globalnej w tej bran y sprawiaj, e biura podró y pozbawione s szans uzyskania prawa własno ci wobec zasobów o kluczowym znaczeniu dla swojej działalno ci gospodarczej. Ich brak uzupełniaj masow eksploatacj zasobów obcych tj. outsourcingiem, na którym opieraj realizacj swojego biznesu. Dla biur podró y outsourcerami s partnerzy rynku globalnego (rys.1) a outsourcing jest dla nich narz dziem o strategicznym znaczeniu ukształtowanym przez dynamik rozwoju konkurencji rynkowej jako standard funkcjonowania w tej bran y. Istota i cechy rynku (ruchliwo przestrzenna o dobrowolnym i czasowym charakterze [6]) oraz produktu turystycznego jak i profile klienckich oczekiwa stanowi argument dla biur podró y oraz innych małych i rednich przedsi biorstw tej bran y do niewł czania we własne struktury organizacyjne kluczowych zasobów, które stawiaj do ich dyspozycji partnerzy outsourcingowi całego wiata. Czyni tak nie tylko ze wzgl du na wielko kapitału potrzebnego do sfinansowania ich nabycia ale przede wszystkim ze wzgl du na nieracjonalno ekonomiczn takiego działania. Funkcj regulatora tej racjonalno ci wspiera outsourcing, zapewniaj cy globaln dost pno do materialnej bazy turystycznej. Nie tylko du ym ale głównie małym i rednim przedsi biorstwom tej bran y outsourcing obsługuje procesy (obszary) immanentnie zwi zane z ich kluczowym biznesem przez co pozwala sprawnie adoptowa si tym przedsi biorstwom do rytmu zmian w oczekiwaniach klientów wyznaczanych poziomem ich zamo no ci i trendami mody, z których te ostatnie skutecznie kieruj preferencjami szlaków turystycznych. Ła cuchy warto ci tworz ce produkty z listy ofertowej biur podró y powstaj w wyniku zasilenia tych procesów materialnymi i niematerialnymi zasobami podmiotów zewn trznych oraz uzupełniaj cym tylko wkładem zasobów własnych biura. ródło: opracowanie własne Rys. 2. Zasoby własne i obce biur podró y zestawienie proporcji Jak wynika z rys.2 ladowa ilo tych ostatnich pochodzi z mikrootoczenia i ma pozakluczowe znaczenie. To udowadnia dominacj outsourcingu w obsłudze procesów immanentnie zwi zanych z kluczow działalno ci tych podmiotów i realizacj ich biznesu opart na eksploatacji zasobów obcych poniewa do grupy zasobów własnych biura podró y zalicza si najcz ciej tylko wyposa enie biu-

5 120 Ewa Szkic-Czech Immanentno relacji procesów gospodarczych rodowiskiem zastosowa outsourcingu na przykładzie biur podró y i banków rowe bo ju nie zawsze pomieszczenia biura czy rodki kołowego transportu zbiorowego (autokary). Obja nienia: Procesy realizowane biznesowy proces biuro zasoby zasoby własne przez outsourcerów; biura podró y; podró y; mikrootoczenia; biura podró y; 4. Outsourcing we wspomaganiu działalno ci banku Banki to nie tylko podmioty gospodarcze konkuruj ce na ryku, walcz ce o redukcj poziomu kosztów działa i zwi kszenie przychodów ale równie instytucje zaufania publicznego co sprawia, e spektrum obszarów mo liwych do poddawania outsourcingowi ulega zaw eniu. Przede wszystkim dlatego, e outsourcing ogranicza a nawet powoduje całkowit utrat kontroli nad powierzonymi w outsourcing operacjami finansowymi i mo e uzale ni ich realizacj od outsourcera a w konsekwencji nadu y zaufanie publiczne banku. Ten aspekt statusu bankowego w praktyce jest zabezpieczany przez system norm ostro no ciowych, zezwole i nadzór bankowy, tj. cisłe re imy powstawania, organizacji i funkcjonowania banków [5] i re imy te nie mog ulega rozpadowi w wyniku podejmowania przez banki outsourcingu. W praktyce oznacza to, e przedsi biorstwa wiadcz ce usługi outsourcingowe bankom musz gwarantowa bezpiecze stwo wykonywanych na rzecz banku operacji na poziomie bezpiecze stwa co najmniej wła ciwego bankowemu. Zatem zakres outsourcingu bankowego mimo, e bezproblemowo mo liwy w przedsi biorstwie innej bran y w tym przypadku zale y w du ym stopniu od regulacji prawnych, wł czaj cych partnerów outsourcingowych banku do legislacyjnego re imu którym obj te SA banki. Oznacza to, e te podprocesy gospodarcze, które realizuje bank i które z jego bazowym procesem immanentnie s zwi zane nie mog by bezwarunkowo oddane w outsourcing poniewa warunki tego typu powierzenia determinuje w przypadku banku specyfika bran y która charakteryzuje mi dzy innymi status zaufania społecznego wła ciwy bankowo ci. Rang tego statusu wzmacnia instytucja Nadzoru Bankowego ograniczaj ca zastosowania outsourcingu i regulacje prawne przenosz ce okre- lony rodzaj powinno ci ostro no ciowych na outsourcerów. To sugeruje, e np. wynajem pomieszcze, prowadzenie stołówki bankowej czy ochrona banku, sprz tanie, socjalna obsługa słu b bankowych nie jest obszarem zastosowa outsourcingu poniewa ten rodzaj usług nie mie ci si w charakterystyce głównego procesu biznesowego banku i nie jest obj ty systemem re imów okre laj cych zasady i mo liwo ci funkcjonowania tych instytucji. Z analogicznych powodów nie stanowi outsourcingu bankowego tak e zlecane podmiotom zewn trznym ekspertyzy: techniczne, prawne i wyceny nieruchomo ci b d cych przedmiotem kredytowania. Do grupy przykładów pozaoutsourcingowych relacji banku z podmiotami zewn trznymi nale tak e te, które: dotycz opracowania oprogramowania informatycznego dla banku; stanowi zlecenia zapewnienia infrastrukturze informatycznej banku permanentnej sprawno ci albo te wynikaj z nakazu regulacji prawnych, obliguj cych bank do przymusowej współpracy z innym podmiotem ze wzgl du na aspekt ekonomiczny [5],[9].

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 14, Problematyka zastosowa outsourcingu w bran y finansowej jest na tyle zło onym problemem, e wymaga odr bnego rozpatrywania. Nie mniej omówiony zakres sfery działalno ci bankowej dowodzi tego, e: - outsourcing podlega implementacjom do czynno ci i procesów stanowi cych istot działalno- ci przedsi biorstwa, - zło ono problematyki zastosowa outsourcingu i indywidualny charakter decyzji w tym zakresie wyznaczany jest specyfik przedsi biorstwa i jego bran y [4], cechami procesu podstawowego a nawet społecznego znaczenia podmiotu. Przykład statusu instytucji zaufania publicznego wskazuje na sił wpływu specyfiki zamawiaj cego outsourcing jak przenosi on do rodowiska swoich outsourcerów w ramach sprzymierzonego z nimi gospodarczo partnerstwa outsourcingowego. 4. Outsourcing a inne formy obsługi potrzeb klienta Outsourcing realizuje si poprzez długotrwałe przymierza, w których outsourcer przejmuje odpowiedzialno za poziom efektywno ci w jakiej dostarcza rezultat zamówiony przez stosuj cego outsourcing. Strony tego typu współrealizacji ła cucha warto ci pozostaj odr bnymi podmiotami, które integruje partnerstwo działania oraz intencja prowadzenia działalno ci gospodarczej. Outsourcerem zostaje wyselekcjonowany z rynku dostawców usług outsourcingowych podmiot gospodarczy, który potrafi zrealizowa i dostarczy przedmiot outsourcingu lepiej, szybciej i taniej ni zrobiłby to bezpo redni wła ciciel procesu w ramach samoobsługi jego potrzeb. Strony przymierza nie s wzgl dem siebie konkurentami. Współtworz ła cuch warto ci przedsi biorstwa zlecaj cego obsług outsourcingow, które przekazuje zewn trznemu podmiotowi do cyklicznej realizacji wybrany fragment okre lonego procesu lub cały podproces. Powierzenie, o którym mowa chocia materializuje si zaniechaniem samoobsługi i rezygnacj zamawiaj cego z wykonywania powierzonego procesu to przesuni cie jego realizacji w struktury outsourcera w praktyce nie oznacza tego, e rezultat procesu zleconego obsłudze zewn trznej przestał by istotnym dla powierzaj cego. Taki wariant oznacza jedynie przekazanie prawa do realizacji tego procesu i upowa nienie wykonawcy do parametryzowania cech usługi oraz takiego konfigurowania zasobów procesu i zarz dzania tym procesem, aby: - parametry rezultatu dostarczanego zamawiaj cemu osi gały wy szy poziom racjonalno ci ni by uzyskał je realizuj c przedmiotowy proces we własnym zakresie, - wł czenie rezultatu procesu dostarczonego przez outsourcera w sie immanentnych powi za procesów przedsi biorstwa zlecaj cego obsług outsourcingow przeło yło si na wzrost warto ci rynkowej produktu tego przedsi biorstwa. Specyfika odpowiedzialno ci outsourcera wraz z przestrzeni zastosowa outsourcingu stanowi charakterystyczne cechy outsourcingowej filozofii współtworzenia warto ci atrakcyjnej rynkowo. Wskazane cechy outsourcingu nie wyczerpuj pełnego ich zakresu ale pozwalaj na odró nienie outsourcingu od innych form współpracy gospodarczej firm jak np. tradycyjne zlecenie dostawy i zlecenie wykonania usługi czy alians, które w praktyce uto samiane s z outsourcingiem Zlecenie dostawy i realizacji usługi we współpracy przedsi biorstw Tradycyjne zlecenie wykonania usługi lub realizacji dostawy jest tak form interakcji gospodarczej, w której rol zamawiaj cego jest sparametryzowanie cech usługi i wielko ci dostawy oraz aplikowanie dostarczonych rezultatów do swojego system procesów gospodarczych tj. samodzielne

7 122 Ewa Szkic-Czech Immanentno relacji procesów gospodarczych rodowiskiem zastosowa outsourcingu na przykładzie biur podró y i banków zarz dzanie iniekcj dostarczonych zasobów do ła cucha tworzonej warto ci. Dostawca jest zwolniony z ingerencji w parametry dostawy nawet wówczas, kiedy pozostaj one w merytorycznym, jako ciowym i ilo ciowym konflikcie z racjonalno ci gospodarowania zamawiaj cego oraz potrzebami jego ła cucha warto ci. Nie uczestniczy w procesie wewn trznego gospodarowania elementami dostawy. Nie odpowiada za kryteria wyboru cechy dostawy i nie interesuje si efektami gospodarczymi jej zastosowa przez zamawiaj cego. Zewn trzny usługodawca ocenia transakcj wg kryteriów własnego a nie zespolonego biznesu. Nie jest konkurentem wobec podmiotu na rzecz, którego realizuje dostawy produktów czy usług Alianse gospodarcze w gospodarczym współdziałaniu przedsi biorstw Alianse gospodarcze to domena współdziałania konkurentów danego sektora, lub sektorów pokrewnych, którzy decyduj c si na powołanie aliansu zmieniaj najcz ciej struktur gry ekonomicznej w sektorze poprzez: eliminacj konkurentów i radykalne wzmocnienie pozycji partnerów na rynku, wzmocnienie barier wej cia do sektora lub pozycji wobec dostawców [3], [7]. Przedsi biorstwa zawi zuj alianse, aby realizowa wspólny cel gospodarczy przy pomocy komplementarnych zasobów. To oznacza, e dobieraj si wg kryteriów: jednakowej determinacji do realizacji przedsi wzi cia gospodarczego oraz posiadanych zasobów, które b d c komplementarnymi, w poł czeniu wystarcz do zrealizowania podj tego przedsi wzi cia. Ka da z poszczególnych filozofii współdziałania gospodarczego anga uje zewn trznych partnerów, wyznacza im jednak ró ne role st d proces ich doboru prowadzony jest przez pryzmat innych kryteriów. W przypadku ka dej z koncepcji mo e by kontynuowana długookresowa współpraca. O ile dla outsourcingu i aliansu długotrwało współpracy jest genotypow cech tych koncepcji, o tyle dla obsługi tradycyjnych zlece jest to szczególny przypadek i jedna z bezpo rednich przyczyn uto samiania jej z outsourcingiem [4],[10]. 5. Podsumowanie Lokalizacja outsourcingu w przestrzeni powi za o immanentnym charakterze z głównym procesem gospodarczym przedsi biorstwa daje podstawy oczekiwania skokowego wzrostu efektywno- ci stosuj cego outsourcing i wyodr bnia outsourcing spo ród innych form współpracy przedsi biorstw. Ten rodzaj przestrzeni zastosowa outsourcingu sprawia, e istotnie wzrasta ryzyko gospodarowania powierzaj cego w outsourcing, co sprawia,ze outsourcing klasyfikuje si w grupie koncepcji wysokiego ryzyka i wysoko zaawansowanych metod obsługi konkurencyjnego rynku. Lokalizacja outsourcingu w immanentnych obszarach powi za procesów z działalno ci podstawow przedsi biorstwa czy instytucji dowodzi tak e tego, e: nie ka dy rodzaj współdziałania podmiotów jest outsourcingiem i nie mo na po ka dym z mo liwych rodzajów współpracy oczekiwa korzy ci wła ciwych dla outsourcingu, outsourcing nie eliminuje innych form współgospodarowania. Mo e funkcjonowa równolegle ze: zleceniem wykonania usługi i zrealizowania dostawy; aliansem i innymi, mo e by barier w zastosowaniach outsourcingu jak np. dla sektora bankowego czy publicznego. Jednostki administracji publicznej stosuj inne podej cia i kryteria przy podejmowaniu decyzji o outsourcingu ni eli kryteria jakimi kieruj si przedstawiciele sektorów komercyjnych [4].

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 14, Skala mo liwo ci zastosowa outsourcingu wynika z predyspozycji bran y do której nale y podmiot zainteresowany outsourcingiem i struktury cech jego kluczowego procesu gospodarczego. Bran turystyczna reprezentowana przez biura podró y poprzez bezwarunkow zdolno implementowania outsourcingu do wszystkich niemal obszarów działalno ci immanentnie zwi zanych z kluczowym biznesem biur podró y reprezentuje uzale nienie od outsourcingu tj. zwi zki o symbiotycznym charakterze. Natomiast specyfika działalno ci banków nie daje ju takiej mo liwo ci, dowodz c tego, e gospodarczo skuteczne i bezpieczne implementacje outsourcingu bazuj na kryteriach decyzyjnych o zindywidualizowanym charakterze, co przes dza o tym, e outsourcing chocia mo liwy w sferach immanentnych powi za z biznesem przedsi biorstwa nie jest w tych obszarach jednakowo dost pny dla wszystkich podmiotów i instytucji. Bibliografia 1. Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN W-wa 1995, 2. Czaba ski J., Chru ciak M., Outsourcing czy inna usługa, Rzeczpospolita 273/2004, 3. Drewniak R., Rozwój przedsi biorstwa przez alians strategiczny, Dom Organizatora, Toru, 2004, 4. Ole ski J., Strategie outsourcingu informacyjnego w sektorze publicznym, (w:) mat. konferencyjne, Katowice - Szczyrk Olszak M., Outsourcing w działalno ci bankowej, Wyd. LexisNexis, W- wa Przecławski K., Terminologia turystyczna, WTO, W-wa Romanowska M., Alianse strategiczne przedsi biorstw, PWE, Warszawa Szkic-Czech E. Przymierza outsourcingowe we wzmacnianiu ła cuchów warto ci i kształtowaniu przedsi biorstw sieciowych, (w:) mat. konferencyjne AE Wrocław, Piechowice 2006, 9. Szkic-Czech E., Identyfikacja outsourcingu jako problem polskich organizacji gospodarczych (w:) Human-Computer Interaction, ISBN: ; mat.konferencyjne. UG, Gda sk 2003, 10. Szkic- Czech E. Granice to samo ci wiod cych metod wielopodmiotowej realizacji ła cucha warto ci (w:) Informatyka w zarz dzaniu logistyk, mat. konferencyjne PTI, Katowice - Szczyrk 2006.

9 124 Ewa Szkic-Czech Immanentno relacji procesów gospodarczych rodowiskiem zastosowa outsourcingu na przykładzie biur podró y i banków IMMANENCE OF RELATIONS BETWEEN ECONOMIC PROCESSES AND ENVIRONMENT OF OUTSOURCING APPLICATIONS, ON THE EXAMPLES OF TRAVEL AGENCIES AND BANKS Summary The article presents outsourcing as a pro-effective method of managing and growth of a company effectiveness applicable apart from other methods of cooperation of companies. It focuses on specificity of space, its applications, and propriety of the space indicates by the source of effectiveness, those who apply outsourcing. The clue of these considerations the author explains on the example of tourist trade and ( financial trade) banking. Specificity of travel agencies, their activities and banks has been used to indicate a range of individual abilities of outsourcing applications. Keywords: outsourcing, alliance, order, key economic process, immanence of relations, corealization of chain of values, self- resources and outer ( strange) resources Ewa Szkic Czech Katedra Ekonomii, Wy sza Szkoła Handlowa we Wrocławiu ul. Fabryczna 14, Wrocław

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy

stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy Page 1 of 6 Katowice: Naprawa przecieków w dachu oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach przy ulicy Powsta ców 31 Numer ogłoszenia: 226428-2010;

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer ogłoszenia: 187851-2015; data zamieszczenia: 21.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-12-21 23:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk2.pl/zp/pokaz2.php?n=408_2015 Poznań: Usługa ochrony szpitala Numer

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. UCHWAŁA Nr XXIV/178/05 RADY GMINY WARLUBIE z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyj cia na 2006 rok programu współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarz dowymi oraz z innymi podmiotami prowadz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Centrum, dzia a na podstawie: 1) n. zm.); 2) alno ci kulturalnej (Dz. U. n. zm.); 3) n. zm.); 4) n. zm.);

Rozdzia 1. Centrum, dzia a na podstawie: 1) n. zm.); 2) alno ci kulturalnej (Dz. U. n. zm.); 3) n. zm.); 4) n. zm.); Rozdzia 1 1. Centrum jest samorz dow instytucj Centrum, dzia a na podstawie: 1) n. zm.); 2) alno ci kulturalnej (Dz. U. n. zm.); 3) n. zm.); 4) n. zm.); 5) niniejszego Statutu. wpisu do rejestru uzyskuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do uchwały Senatu UG nr 69/14 REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH I SZKOLEŃ W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1. Regulamin kursów dokształcających i szkoleń, zwany dalej Regulaminem określa: 1) zasady tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

społeczna odpowiedzialność biznesu?

społeczna odpowiedzialność biznesu? SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 1. WPROWADZENIE Z czym kojarzy się Państwu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1 z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Szczepan Figiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Wydzia Nauk Ekonomicznych Mi dzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej

Szczepan Figiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Wydzia Nauk Ekonomicznych Mi dzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej Za enia i efekty Projektu EAP E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej Szczepan

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt III CSK 72/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2015 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania nadzoru i kontroli stacji kontroli pojazdów. Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz.

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz. Data generacji: 2009-5-11 20:13 ID aktu: 25900 brzmienie od 2007-07-20 Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora...... adres Krzanowice, dnia... Burmistrz Miasta Krzanowice ul. 15 Grudnia 5 47-470 Krzanowice nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30%

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 9 miesięcy 2,30% Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 27 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu

Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Kontrola na zakończenie realizacji projektu. Trwałość projektu Agnieszka Tomaszewska Ewa Sikora 21-23.10.2013r. Elbląg Kontrola na zakończenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH proinfosec Jarosław Żabówka proinfosec@odoradca.pl Wymogi rozporządzenia 2 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Śląskiego Klastra Nano

Regulamin Śląskiego Klastra Nano Regulamin Śląskiego Klastra Nano PREAMBUŁA Misją Klastra jest stworzenie platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz zwiększenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo