Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych"

Transkrypt

1 Jerzy Wêc³awski * Jerzy Wêc³awski Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Wstêp Banki w ostatnich latach, w zwi¹zku z kryzysem finansowym, zosta³y zmuszone do podejmowania bie ¹cych dzia³añ dostosowawczych wynikaj¹cych z wprowadzania nowych regulacji ostro noœciowych. W warunkach destabilizacji rynków finansowych podstawowego znaczenia nabra³y kwestie zwi¹zane z adekwatnoœci¹ kapita³ow¹ i p³ynnoœci¹ banków. Tymczasem kryzys finansowy doprowadzi³ tak e do zmiany sytuacji ekonomicznej klientów i przewartoœciowania ich nastawienia do instytucji finansowych, a rosn¹ca konkurencja rynkowa wymusza poszukiwania nowych strategii marketingowych, w szczególnoœci w zakresie zarz¹dzania cenami. Celem artyku³u jest analiza przes³anek wprowadzania i istoty nowoczesnych strategii cenowych banków w warunkach zmian otoczenia rynkowego. Opracowanie opiera siê na analizie opisowej i porównawczej odnosz¹cej siê do doœwiadczeñ systemów bankowych o wysokim poziomie rozwoju. 1. Zmiana podejœcia do zarz¹dzanie cenami w bankach Instytucje finansowe, w tym banki, czêsto wdra a³y pewne rozwi¹zania pochodz¹ce ze sfery produkcji b¹dÿ ró nych dziedzin dzia³alnoœci us³ugowej z okreœlonym opóÿnieniem (marketing, outsourcing, zarz¹dzanie jakoœci¹). Obecnie dotyczy to strategii ustalania cen (pricing), które wczeœniej pojawi³y siê przyk³adowo w bran y motoryzacyjnej czy telekomunikacji. Koniecznoœæ ich wprowadzania w bankach wynika z kilku przyczyn: rosn¹cej liczby i ró norodnoœci cen, zmian relacji bank- -klient, poszukiwania Ÿróde³ zysku w polityce cenowej. Wspó³czesny bank uniwersalny o rozwiniêtej dzia³alnoœci operacyjnej ma do czynienia nawet z ponad 200 elementami cenowymi [Klenk, 2009, s. 53]. Uwzglêdnienie w procesach decyzyjnych takiej iloœci informacji wymaga wdro enia odpowiednich metod zarz¹dzania cenami. Z drugiej * Prof. dr hab., Katedra Bankowoœci, Wydzia³ Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie- -Sk³odowskiej w Lublinie, pl. M. Curie- -Sk³odowskiej 5, Lublin

2 644 Jerzy Wêc³awski jednak strony stwarza mo liwoœci wykorzystania przewag konkurencyjnych przez aktywn¹ politykê cen. Banki mog¹ osi¹gn¹æ jeden ze swoich g³ównych celów dzia³alnoœci, jakim jest zysk, poprzez racjonalizacjê kosztów b¹dÿ zwiêkszanie przychodów. Rosn¹ca konkurencja na rynku finansowym sk³ania³a dotychczas mened erów bankowych do koncentracji wysi³ków przede wszystkim na poszukiwaniu sposobów obni ania kosztów. St¹d najczêœciej obecnie stosowan¹ metod¹ ustalania cen jest metoda kosztowa [Niemeyer i inni, 2012, s. 89]. Mniejsz¹ wagê przywi¹zywano do zwiêkszania przychodów w oparciu o stosowanie aktywnych modeli cenowych. W warunkach rosn¹cej œwiadomoœci rynkowej klientów i stawianych przez nich wymagañ, kreatywne strategie cenowe staj¹ siê jednym z warunków nie tylko pozyskania nowych klientów, ale tak e utrzymania dotychczasowych. Dla banku korzystne mo e byæ w pewnych sytuacjach ustalanie faktycznych cen poni ej granicy kosztów, je eli mo e uzyskaæ rekompensatê z cross-sellingu, pakietyzacji czy innych przedsiêwziêæ marketingowych. Silna konkurencja w sektorze bankowym zwiêksza nacisk na ceny. Ich proste obni ki nie wchodz¹ w grê, gdy doprowadzi³yby do wyniszczaj¹cej wszystkich wojny cenowej. Kreatywne wykorzystanie cen do wzrostu przychodów i zysku wymaga od decydentów cenowych wiedzy na temat zale noœci zachodz¹cych pomiêdzy zmian¹ ceny a wynikaj¹c¹ z niej zmian¹ popytu. Praktyka wskazuje, e nawet na rozwiniêtych rynkach bankowych brak wiedzy na temat elastycznoœci cenowej prowadzi do ich ustalania metod¹ prób i b³êdów [Wübker, Gorzeñ, 2010, s. 69]. Tymczasem jej znajomoœæ pozwala na zwiêkszenie zysków banku przez zró nicowanie oferty produktowej i cenowej i dopasowanie jej do ka dego z segmentów klientów. 2. Proces zarz¹dzania cenami Wskazanie na potrzebê wzrostu znaczenia polityki cen w ramach dzia³alnoœci banku nie mo e byæ traktowane w oderwaniu od faktu, e stanowi ona tylko jeden z elementów marketingu bankowego. Niezbêdna jest jej koordynacja w szczególnoœci z polityk¹ produktow¹ i polityk¹ konkurencji. Poniewa ka da cena jest powi¹zana z produktem b¹dÿ us³ug¹ oferowan¹ na wysoce konkurencyjnym rynku, konieczne jest ich ³¹czne ujmowanie w ramach strategii marketingowej banku. W dalszej

3 Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych 645 analizie uwaga zostanie jednak skoncentrowana na zagadnieniach zwi¹zanych z cenami. Kompleksowe podejœcie do zarz¹dzania cenami wymaga rozpatrzenia czterech wa nych kwestii: strategii cen, ustalania (tworzenia) cen, wprowadzania cen, kontroli stosowania cen. Instytucja finansowa, przyjmuj¹c strategiê cen, powinna okreœliæ w jej ramach cele strategiczne, pozycjonowanie na rynku oraz zasady postêpowania. Wa nymi elementami strategii cen s¹ tak e wytyczne dotycz¹ce ró nicowania cen, ustalania cen dla pakietów produktów i us³ug, stosowania premii i rabatów, przyznawania specjalnych warunków korzystania z us³ug. Doœwiadczenia odnosz¹ce siê do rozwiniêtych rynków finansowych wskazuj¹, e nawet je eli wiêkszoœæ banków posiada strategiê cen, to czêsto nie jest ona przenoszona na odpowiedni¹ strategiê konkurencji [Wübker i inni, 2009, s. 27]. Ustalanie cen polega na okreœleniu ceny dla ka dego produktu/ /us³ugi w aspekcie jego/jej wp³ywu na powstawanie dochodu przedsiêbiorstwa bankowego. Wymaga to uwzglêdnienia czynników kosztowych, cen ustalanych przez podmioty konkurencyjne oraz przewidywanych reakcji klientów na cenê. Im wy ej klienci ceni¹ sobie korzyœci zwi¹zane z danym produktem, tym wy sza mo e byæ jego cena. Bank powinien prowadziæ regularne analizy rynku pozwalaj¹ce na sformu³owanie optymalnej strategii cen. Badania procesu tworzenia cen w bankach przeprowadzone na rynku niemieckim wskazuj¹, e podmioty te w szerokim zakresie uwzglêdniaj¹ w ramach procesów decyzyjnych informacje kosztowe i odnosz¹ce siê do konkurencji. W pierwszym przypadku oznacza to nastawienie na uwzglêdnianie wewnêtrznych uwarunkowañ poziomu cen. Natomiast jedynie poni ej 1/3 banków bierze pod uwagê takie czynniki, jak gotowoœæ klienta do zap³acenia ustalonej ceny i jego elastycznoœæ cenow¹ [Klenk, Göpfert, 2008, s. 44]. Skuteczna strategia cenowa powinna d¹ yæ do okreœlania w oparciu o wyniki badañ klientów przedzia³ów cenowych dla poszczególnych produktów uwzglêdniaj¹cych mo liwe reakcje nabywcy na zaproponowan¹ cenê. Ceny ustalone w wyniku procesu decyzyjnego s¹ wprowadzane na rynek w ramach rzeczywistych transakcji zwi¹zanych ze sprzeda ¹ produktów i us³ug. Dlatego w trakcie poprzedniego etapu nie powinny byæ one ustalone w sposób sztywny, ale jednoczeœnie musz¹ podlegaæ ograniczeniom zabezpieczaj¹cym interes banku. Faktyczne ceny sprzeda y powstan¹ w wyniku interakcji pracownika banku okreœlaj¹cego cenê

4 646 Jerzy Wêc³awski i warunki realizacji us³ugi, a z drugiej strony nabywcy akceptuj¹cego przed³o on¹ propozycjê. Wymaga to okreœlenia kompetencji pracowników sprzeda y w zakresie zmiany ceny wyjœciowej i standardowych warunków sprzeda y. Dziêki elastycznoœci decyzyjnej mog¹ siê oni dopasowywaæ do sytuacji rynkowej, a w szczególnoœci utrzymaæ dotychczasowych b¹dÿ pozyskaæ nowych klientów. Dba³oœæ o realizowany dziêki cenom dochód zwi¹zana jest tak e z kontrol¹ przestrzegania dyscypliny cenowej. Praktyka stosowania cen wskazuje, e w wielu przypadkach (prawie 1/3) odchylaj¹ siê one w dó³ od celów przyjêtych w ramach strategii cen [Klenk, Göpfert, 2008, s. 46]. Znaczenie skutecznoœci wdra ania polityki cenowej dla realizacji jego celów strategicznych wymaga podejmowania wielu przedsiêwziêæ odnosz¹cych siê do stosowania cen. Po pierwsze, niezbêdne jest precyzyjne okreœlenie zakresu swobody sprzedawców przy udzielaniu rabatów, premii, przyznawaniu specjalnych warunków oraz ich powi¹zanie z korzyœci¹ wzajemn¹ uzyskiwan¹ od klienta (wiêksza wartoœæ transakcji, wy sza wiarygodnoœæ). Po drugie, systematyczne szkolenie sprzedawców w zakresie technik sprzeda y oraz dostarczanie im aktualnej wiedzy odnosz¹cej siê do produktów/us³ug w³asnego banku i oferowanych przez konkurencjê. Po trzecie, wyposa enie sprzedawców w narzêdzia informatyczne umo liwiaj¹ce bie ¹c¹ ocenê wp³ywu podejmowanych przez nich decyzji cenowych na realizacjê przyjêtych za³o eñ polityki cenowej. Po czwarte, stosowanie systemów motywacyjnych sprzyjaj¹cych realizacji polityki sprzeda y banku, ale z poszanowaniem interesów klientów. Ostatnim elementem procesu zarz¹dzania cenami jest kontrola realizacji przyjêtych w strategii zasad ustalania i stosowania cen oraz wyników tego postêpowania. Kontroling w zakresie zarz¹dzania cenami s³u y tak e wsparciu decyzji podejmowanych przez mened erów produktowych i sprzedawców produktów i us³ug bankowych. Analizy przeprowadzane przez kontroling cenowy maj¹ równie zastosowanie w odniesieniu do nowych procesów tworzenia cen. 3. Zasady skutecznego zarz¹dzania cenami Ceny produktów/us³ug stanowi¹cych przedmiot dzia³alnoœci operacyjnej banków s¹ podstawowym parametrem wyznaczaj¹cym jego zysk. Tymczasem ustalanie cen czêsto nastêpuje pod silnym wp³ywem czynników subiektywnych. W zwi¹zku z tym podejmowane s¹ wysi³ki zmierzaj¹ce do ustalenia racjonalnych zasad zarz¹dzania cenami produktów/

5 Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych 647 us³ug bankowych. Jedna z propozycji takiego dekalogu, sformu³owanych w konfrontacji z praktyk¹ bankow¹, sprowadza siê do nastêpuj¹cego zestawienia [Wübker, Bauer, 2010, s. 45]: 1. Nale y posiadaæ strategiê cenow¹ i produktow¹. Badania wskazuj¹, e 90 % banków nie posiada takich strategii sformu³owanych w formie dokumentu. Wielu mened erów nie ma przy tym œwiadomoœci, e cena jest podstawowym czynnikiem okreœlaj¹cym zysk banku. 2. Nale y posiadaæ bank danych cenowych. Decyzje cenowe powinny opieraæ siê na wynikach analiz ekonomicznych odzwierciedlaj¹cych ich wp³yw na sytuacjê finansow¹ banku oraz rynkowych opisuj¹cych kontakty z klientami i ich postêpowanie. 3. Nale y zintegrowaæ sprzeda z zarz¹dzaniem cenami i zarz¹dzaniem produktami. Sprzedawcy s¹ czêsto krytycznie nastawieni do ustalonych przez mened erów cen i w konsekwencji w ramach zawieranych transakcji czêsto stosuj¹ dla nich specjalne warunki, nie bior¹c pod uwagê ich wp³ywu na wolumen sprzeda y i zyski. 4. Nale y znaæ elastycznoœæ cenow¹ swoich klientów. Przy ustalaniu cen nale y braæ pod uwagê cenow¹ funkcjê zbytu i elastycznoœæ cen. Badania wskazuj¹, e znajomoœæ wynikaj¹cych z nich zale noœci jest niezadowalaj¹ca. 5. Nale y stosowaæ zasadê samoselekcji. Klienci s¹ w stanie sami dostosowaæ siê, bior¹c pod uwagê swoje potrzeby i preferencje, do zró nicowanej oferty produktów, us³ug, pakietów i ustalonych dla nich cen, pod warunkiem, e bêd¹ one odpowiednio obszerne i zró nicowane. 6. Nale y oferowaæ obszerne mo liwoœci ró nicowania cen. Poszczególnym segmentom klientów nale y przyporz¹dkowaæ dostosowane do ich potrzeb i preferencji rodzaje produktów i us³ug o zró nicowanej ofercie cenowej powi¹zanej z wolumenem transakcji, pakietyzacj¹, zakupem grupowym (rodzinnym) itd. 7. Nale y uwzglêdniaæ problemy i inicjatywy sprzedawców w kszta³towaniu cen i oferty produktowej. Wprowadzenie nowych cen powinno byæ przedmiotem wczeœniejszych konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za sprzeda i uwzglêdniaæ propozycje wynikaj¹ce z ich kontaktów z klientami. Uwagi sprzedawców nale y jednak skonfrontowaæ z danymi z banku informacji cenowych. 8. Nale y konsekwentnie wdra aæ przyjêty model cen. Kluczem do sukcesu skutecznego wdro enia przyjêtego modelu cen jest w³aœciwa ko-

6 648 Jerzy Wêc³awski munikacja wewnêtrzna (ze sprzedawcami) i zewnêtrzna (z klientami) wyjaœniaj¹ca jego zalety. 9. Nale y wspieraæ sprzedawców we wprowadzaniu modeli cenowych i biznesowych. Sprzedawcy musz¹ byæ w pe³ni przekonani do zalet nowej oferty cenowej i produktowej. 10. Nale y systemowo wdro yæ pe³ny proces ustalania cen w organizacji. Zarz¹dzanie cenami i produktami musi nale eæ do podstawowych elementów strategii banku i znaleÿæ odzwierciedlenie we wprowadzeniu w nim wszystkich elementów tego procesu (por. pkt 2). Celowoœæ stosowania tych zasad znajduje potwierdzenie w poprawie wyników finansowych banków dzia³aj¹cych w warunkach wysokiej konkurencji i potencja³u poœredników finansowych [Wübker, Bauer, 2010, s. 48]. 4. Psychologiczne aspekty decyzji cenowych klientów W odniesieniu do produktów i us³ug bankowych cena jest jednym z najwa niejszych czynników decyduj¹cych o dokonaniu zakupu. Reakcja klienta na cenê zale y od tego, jak j¹ postrzega i wartoœciuje. Sprzedawca bankowy musi mieæ œwiadomoœæ, e ka dy klient obiektywnie ustalone ceny i warunki sprzeda y przetwarza na swoj¹ subiektywn¹ ocenê [Klenk, 2009, s. 54]. Ceny wielu produktów i us³ug sk³adaj¹ siê przy tym z kilku elementów: stóp procentowych, op³at, prowizji, które mog¹ byæ elastycznie ustalane w formie obni ek, rabatów, zwolnieñ, karencji itp. Do tego dochodz¹ premie, losowania, upominki i inne œwiadczenia dodatkowe. Dlatego pe³ne poznanie reakcji klienta na tak z³o ony zestaw instrumentów polityki cenowej wymaga ustalenia znaczenia dla niego poszczególnych sk³adników ceny. Dla prowadzenia skutecznej polityki cenowej wa ne jest okreœlenie sposobu i intensywnoœci korzystania z oferty banku oraz znajomoœæ si³y oddzia³ywania ka dego z komponentów cenowych. To z kolei w du ym stopniu zale y od stanu informacji cenowych posiadanych przez klientów. Pos³ugiwanie siê sk³adnikiem cenowym komplikuje fakt, e z regu³y wystêpuje asymetria informacji miêdzy bankiem a jego klientami. Tak wiêc, chocia cena jest instrumentem ekonomicznym, to jej prawid³owe stosowanie wymaga znajomoœci sposobu postrzegania i wartoœciowania ceny przez klienta. Wp³yw polityki cenowej banku na wielkoœæ sprzeda y produktów i us³ug zale y tak e od reakcji klientów na zmiany cen. Jest ona determinowana przez wiele czynników o charakterze subiektywnym. Istotne

7 Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych 649 znaczenie ma zw³aszcza stan wiedzy klientów o poziomie stóp procentowych, op³at i prowizji wystêpuj¹cych aktualnie na rynku bankowym, wiedza na temat struktury cen stosowanych przez bank, renoma banku, poczucie lojalnoœci i nastawienie do zmiany poœrednika finansowego. Znajomoœæ i umiejêtnoœæ wykorzystania tych czynników mo e mieæ znacz¹cy wp³yw na dochody banku. Traktuj¹c cenê jako jedn¹ (obok kosztów) z podstawowych dÿwigni okreœlaj¹cych wysokoœæ dochodu, bank powinien w ramach polityki sprzeda y uwzglêdniaæ ró ne reakcje klientów. Przyk³adowo ich reakcja na podwy ki cen w ramach jednostkowych transakcji zwi¹zanych z przelewami jest niewielka. Natomiast s¹ bardziej wra liwi na zmiany warunków zwi¹zanych z obs³ug¹ rachunku bie ¹cego b¹dÿ finansowaniem budownictwa mieszkaniowego [Wübker i inni, 2009, s. 28]. Wykorzystuj¹c te prawid³owoœci, bank mo e dokonywaæ podwy ek cen jednych produktów, nie ryzykuj¹c utraty klientów, a jednoczeœnie godziæ siê na obni ki dla sk³adników ceny z niewielkim wp³ywem na jego dochody, ale pozwalaj¹cych na utrzymywanie pozycji konkurencyjnej na rynku. Produkty i us³ugi bankowe ze wzglêdu na swój niematerialny charakter nie s¹ oznaczane w sposób tak przystêpny i jednoznaczny jak dobra materialne, na których z regu³y wprost umieszcza siê cenê. W przypadku produktów/us³ug bankowych przekaz informacji o cenie nastêpuje bardzo czêsto ustnie i jest podawany przez pracownika bankowego w trakcie przygotowania do sprzeda y produktu (us³ugi) jednoczeœnie z wieloma innymi informacjami. Pozyskanie i analiza informacji wymaga od klienta du ej percepcji i dokonuje siê pod presj¹ czasu i warunków otoczenia. Kolejn¹ kwesti¹ zwi¹zan¹ z pozyskaniem informacji cenowej jest stopieñ jej znajomoœci w odniesieniu do ró nych banków. Du a ró norodnoœæ i zmiennoœæ produktów i us³ug bankowych oraz zwi¹zanych z nimi cen powoduje, e wielu klientów nie orientuje siê nie tylko w tym, jakie s¹ aktualnie ceny w banku, z którego us³ug korzystaj¹, ale tym bardziej, jak kszta³tuj¹ siê one u konkurencji [Lipowski, 2003, s. 30]. Ci¹g³y rozwój oferty asortymentowej banków zarówno w ujêciu liczby oferowanych produktów i us³ug, jak i ich rozbudowanej struktury wewnêtrznej sprawia, e klienci nie s¹ w stanie ogarn¹æ ca³ego skomplikowania cen, które jest du o wiêksze ni na innych rynkach [Masiukiewicz, 2003, s. 138]. Czêœæ produktów ma poza tym charakter substytucyjny i ich sprzeda w konkurencyjnie nastawionych do siebie komór-

8 650 Jerzy Wêc³awski kach banku mo e byæ przyczyn¹ trudnoœci w pozyskaniu przez klienta, zw³aszcza masowego, prawid³owej informacji cenowej. Jest zatem zjawiskiem doœæ powszechnym, e klienci banków nie znaj¹ i nie pamiêtaj¹ wszystkich cen zwi¹zanych z bogat¹ palet¹ produktów bankowych. Badania prowadzone na niemieckim rynku bankowym wskazuj¹, e znajomoœæ cen wœród klientów banków jest bardzo niska. Wielu spoœród nich nie zna rzeczywistych cen zakupywanych produktów i us³ug bankowych [Wübker, Engelke, 2006, s. 56]. Co wiêcej, strategie cenowe sprzedawców opieraj¹ siê czêsto na za³o eniu, e nabywcy zawsze zachowuj¹ siê w sposób przewidywalny i logiczny. Tymczasem przy zakupie produktów finansowych istotne znaczenie maj¹ czynniki emocjonalne, takie jak zaufanie, bezpieczeñstwo, sympatie, wygoda [Bauer, Beckenbach, 2008, s. 55]. Dla banków oznacza to, e w ramach swojej polityki promocji i sprzeda y musz¹ przyk³adaæ du ¹ wagê do komunikacji tego elementu produktu, jakim jest cena. Dotychczas w bankach przywi¹zywano niewielk¹ wagê do zjawiska progów cenowych. Próg cenowy oznacza wysokoœæ ceny, której przekroczenia prowadzi do odp³ywu klientów i w rezultacie spadku przychodów banku. Ich zastosowanie jest niemal powszechne w handlu detalicznym i traktowane jako istotny element polityki cenowej. Znajomoœæ progów cenowych pozwala bankom na prowadzenie aktywnej polityki cen. Klienci banków wykazuj¹ odmienne podejœcie do cen ju oferowanych na rynku produktów i produktów nowych. W odniesieniu do pierwszej grupy banki mog¹ co najwy ej dokonywaæ niewielkich korekt dotychczasowej ceny, podczas gdy nowe produkty daj¹ wiêksz¹ swobodê ustalenia ceny, ale i stwarzaj¹ okreœlone wyzwania. Zachêt¹ do skorzystania z nowej oferty jest czêsto promocyjna cena, ale oferowanie nowoœci po niskich cenach mo e budziæ niechêæ dotychczasowych klientów, którzy nie s¹ objêci promocjami. Badania wskazuj¹, e wiêkszoœæ klientów niezadowolonych z oferty banku rezygnuje z jego us³ug w sposób dyskretny, bez wczeœniejszego wyra ania swojego niezadowolenia [Niemeyer, 2011, s. 53]. Opisany powy ej stan rzeczy pozwala bankowi na prowadzenie aktywnej polityki cenowej, ale klienta stawia przed powa nym wyzwaniem dotycz¹cym zdolnoœci oceny korzyœci cenowych z oferowanych mu produktów i us³ug. Niektóre banki, bazuj¹c na niskiej œwiadomoœci cenowej klientów, staraj¹ siê wyrobiæ u nich korzystn¹ opiniê o cenach oferowanych produktów i us³ug, dokonuj¹c ich wewnêtrznego ró nicowania.

9 Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych 651 Ustalaj¹ relatywnie niskie ceny dla wybranych produktów i agresywnie je reklamuj¹, podczas gdy inne s¹ na tyle wysokie, e pozwol¹ na zrekompensowanie strat na obni onych cenach. Niskie ceny ustalane s¹ w takim przypadku na produkty i us³ugi le ¹ce aktualnie w centrum zainteresowania klientów b¹dÿ te elementy ceny produktu (us³ugi), na które klienci s¹ szczególnie wra liwi. Polityka tego typu ma za zadanie wyrobienie u klientów opinii, e bank prowadzi politykê korzystnych dla klienta cen. Agresywne wykorzystanie przez bank ceny do pozyskiwania klientów oznacza, e musi on skutecznie docieraæ z przekazem informacyjnym do potencjalnych odbiorców. Natomiast banki o ustabilizowanym krêgu klientów i przyjmuj¹ce defensywne podejœcie w polityce cenowej mog¹ opieraæ siê na za³o eniu, e wiêkszoœæ klientów nie zna dostatecznie cen i nie reaguje silnie na ich zmiany. Banki, naœladuj¹c przedsiêwziêcia marketingowe podejmowane w innych dziedzinach, chocia w pewnym dystansem, stosuj¹ tzw. ceny ³amane, typu 9,99 z³. Ustalanie takich cen zmierza do osi¹gniêcia kilku efektów psychologicznych [Simon, 1996, s. 603]. Po pierwsze, klient ma przekonanie, e jest to cena ni sza ni 10,00 z³, chocia w rzeczywistoœci ta ró nica jest minimalna. Po drugie, u klienta powstaje wra enie, e dokonuje oszczêdnoœci w stosunku do ceny wyra onej w pe³nych jednostkach. Po trzecie, na klienta najbardziej intensywnie oddzia³uje pierwsza czêœæ ceny ( 9 ), chocia rzeczywista jej wysokoœæ jest bardzo zbli ona do 10. Wykorzystanie takiego odbioru cen przez klientów mo e byæ w odniesieniu do niektórych produktów i us³ug bankowych istotnym elementem strategii sprzeda y. 5. Elastycznoœæ decyzji cenowych Cena jest pieniê nym wyrazem wartoœci produktu b¹dÿ us³ugi i poœrednikiem w wymianie. Aktywna polityka cenowa banku jest w zwi¹zku z tym w okreœlony sposób powi¹zana ze sprzeda ¹ produktów. Przyk³adami dla stosowania aktywnej polityki cenowej przez banki mog¹ byæ pakietyzacja, nieliniowe modele cenowe czy kszta³towanie cen w oparciu o relacje z klientami. Dla klienta banku wa na jest nie tylko cena danego produktu, ale ³¹czna cena, jak¹ musi zap³aciæ za korzystanie z wszystkich produktów i us³ug banku. Sta³o siê to podstaw¹ pakietyzacji umo liwiaj¹cej ³¹czn¹ sprzeda klientowi kilku produktów i us³ug po cenie z regu³y ni szej od sumy cen sprzedawanych odrêbnie pojedynczych sk³adników pakietu

10 652 Jerzy Wêc³awski [Wübker, Gorzeñ, 2010, s. 71]. Klient dokonuj¹cy zakupu pakietu postrzega swoje korzyœci w kompleksowoœci zaspokojenia potrzeb i ni szej ³¹cznej cenie. Nie jest natomiast w stanie dokonaæ analizy rzeczywistej op³acalnoœci transakcji uwzglêdniaj¹cej np., czy z pewnych elementów pakietu bêdzie i w jakim zakresie korzysta³. Dla banku pakietyzacja przyniesie korzyœci przy odpowiednim skalkulowaniu zwiêkszonych przychodów wynikaj¹cych ze sprzeda y wiêkszej liczby produktów/us³ug i wy szych kosztów zmiennych zwi¹zanych ze wzrostem wielkoœci sprzeda y i obni ek cen elementów sk³adowych pakietu. Strategie cenowe oparte na nieliniowych modelach cenowych przewiduj¹ ustalanie dwóch elementów sk³adowych ceny produktu/us³ugi bankowej. Cena bazowa jest niezale na od wolumenu dokonywanych przez klienta zakupów, a wraz z jego wzrostem stosowana jest odpowiednio obni ana czêœæ zmienna ceny [Wübker, Gorzeñ, 2010, s. 72]. Stosowanie takiego modelu cen zachêca klienta do zakupu spadaj¹c¹ œredni¹ cen¹ transakcji, a dla banku posiada korzyœci zwi¹zane z zachêcaniem go do wzrostu wolumenu zakupów oraz trwalszym zwi¹zaniem z bankiem. Dynamiczne ustalanie cen w oparciu o relacje z klientami opiera siê na koncepcji oferowania ka demu klientowi indywidualnej oferty cenowej w zale noœci takich czynników, jak: status spo³eczny, zainteresowanie produktem, historia wspó³pracy z bankiem. Budowanie relacji nie jest celem samym w sobie. Powodzenie tej strategii wymaga zapewnienia korzyœci obydwu stronom: zapewnienia oczekiwanego zysku bankowi i stworzenia klientom mo liwoœci zakupu potrzebnych im produktów po konkurencyjnych cenach. Punktem wyjœcia ustalania cen w oparciu o relacje z klientem jest stworzenie profilu okreœlaj¹cego jego aktywnoœæ i poziom wspó³pracy z bankiem oraz gotowoœæ do akceptacji oferty produktowej i cenowej. Przy takim podejœciu do ustalania cen traci na znaczeniu metoda kosztowa i wynikaj¹ce z niej cenniki, a finalna cena kszta³towana jest w formie umowy o wspó³pracê obejmuj¹cej sprzeda przez bank ró - nych produktów i us³ug. Dynamiczne zarz¹dzanie cenami przez relacje jest stosunkowo prostsze w zastosowaniu w odniesieniu do klientów korporacyjnych czy private banking. Natomiast objêcie nim klientów masowych wymaga zastosowania zaawansowanych narzêdzi informatycznych, zw³aszcza w przypadku chêci wykorzystania automatycznych kana³ów sprzeda y [Michalik, 2012, s. 60]. Personalizacja œwiadczenia us³ug ma dla banku dodatkowe zalety zwi¹zane ze zwiêkszeniem

11 Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych 653 lojalnoœci klienta. Dla niego powstaje jednak zagro enie opodatkowania osi¹ganych korzyœci materialnych. Zakoñczenie W nadchodz¹cych latach nale y w Polsce spodziewaæ siê wzrostu znaczenia zarz¹dzania cenami jako sposobu realizacji strategii banków. Rozwój sektora bankowego na przestrzeni ostatnich dwóch dekad doprowadzi³ bowiem do sytuacji, w której banki maj¹ coraz mniejsze mo liwoœci obni ania kosztów prowadzenia dzia³alnoœci. Wzrost wolumenu sprzeda y na coraz bardziej nasyconym rynku bêdzie móg³ nastêpowaæ przez zmianê udzia³ów poszczególnych banków w rynku. Celowi temu mo e s³u yæ doskonalenie procesu ustalania cen i ich skutecznego stosowania. Odpowiednie zarz¹dzanie cenami pozwala nie tylko na zwiêkszanie zysku, ale i na utrzymanie lojalnoœci klientów. Istotn¹ rolê ma tak e do odegrania kontrola stosowania polityki cen okreœlaj¹ca odchylenia cen przyjêtych w ramach strategii banku od rzeczywiœcie stosowanych oraz przyczyny wystêpowania takich zjawisk. Literatura 1. Bauer F., Beckenbach A. (2008), Psychologisches statt rationales Pricing, Die Bank, Nr Janzen M., Bauer Ch. (2009), Gewinnimpulse durch ausgefeiltes Pricing, Die Bank, Nr Klenk P. (2009), Den Preisfindungsprozess optimieren, Die Bank, Nr Klenk P, Göpfert A. (2008), Ertragschancen verbessern, Die Bank, Nr Lipowski M. (2003), Marketing bankowy. Zarz¹dzanie popytem i poda ¹. Wydawnictwo UMCS, Lublin. 6. Michalik J. (2012), Dynamic Relationship Pricing, Miesiêcznik Finansowy Bank, nr Masiukiewicz P. (2003), Wykorzystanie kryterium luki wartoœci i luki percepcji w marketingu bankowym, w: Marketing bankowy, Wydawnictwo WSZiM, Warszawa. 8. Niemeyer F. (2011), Die Kunst des Loyalitäts-Pricing, Die Bank, Nr Niemeyer F. Kraus M., Nowakowska M. (2012), 11 najwiêkszych b³êdów w zarz¹dzaniu cenami us³ug finansowych. Jak ich unikaæ?, Gazeta Bankowa, nr Simon H. (1996), Zarz¹dzanie cenami. Wydawnictwo PWN, Warszawa.

12 654 Jerzy Wêc³awski 11. Wübker G., Bauer Ch. (2010), Die zehn Gebote des Pricing, Die Bank, Nr Wübker G., Engelke J.(2006), Preisbewusstsein der Kunden, Die Bank, Nr Wübker G., Gorzeñ W. (2010), Pricing sztuka wyznaczania ceny, Gazeta Bankowa, nr Wübker G., Janzen M., Bauer Ch. (2009), Gewinnimpulse durch ausgefeiltes Pricing, Die Bank, Nr 10. Streszczenie Konkurencja rynkowa zmusza banki do poszukiwania Ÿróde³ wzrostu dochodu nie tylko w racjonalizacji kosztów, ale i stosowaniu aktywnych strategii cenowych. Kompleksowy proces zarz¹dzania cenami obejmuje wyznaczenie celów strategicznych, modeli i zasad ustalania cen, wprowadzania cen na rynek oraz kontroli efektywnoœci ich stosowania. Doœwiadczenia z rozwiniêtych rynków finansowych pozwalaj¹ na sformu³owanie racjonalnych zasad zarz¹dzania cenami i jednoczeœnie wskazuj¹ na wiele b³êdów pope³nianych w tym zakresie. Utrudnieniem dla banków w stosowaniu polityki cen jest fakt silnego wp³ywu czynników psychologicznych na decyzje podejmowane przez klientów. Z drugiej jednak strony stwarzaj¹ bankom mo liwoœæ stosowania wielu technik wykorzystuj¹cych behawioralne aspekty ich decyzji cenowych. S³owa kluczowe strategie cenowe, ustalanie cen, œwiadomoœæ cenowa klientów Price management of banking services (Summary) Competition on the market forces banks to seek sources of income growth, not only in rationalization of the costs, but also in using active pricing strategies. A comprehensive price management process includes outline a strategic objectives, models and pricing rules, effectuate market prices and control the efficiency of their use. Experience of developed financial markets allow to formulate rational pricing policy and at the same time indicate mistakes. Strong influence of psychological factors on customers decisions is a difficult for the banks in using pricing policy. On the other hand, banks create the possibility of using techniques which exploit behavioral aspects of their pricing decisions. Keywords pricing strategies, pricing, customers price awareness

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólny spis treœci

1.1 Ogólny spis treœci Ogólny spis treœci.. Ogólny spis treœci. Spis treœci i wykazy. Ogólny spis treœci.2 Informacje o autorach.3 Wykaz autorów.4 Recenzje ksi¹ ek 2. Wprowadzenie i aktualnoœci 2. Spis treœci 2.2 Istota controllingu.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Kalkulartor Mar Wstêp Przedsiêbiorstwa produkcyjne i handlowe dzia³aj¹c w warunkach wolnorynkowej konkurencji, stale rozszerzaj¹ swoj¹ ofertê i dostosowuj¹ j¹ do zmiennego

Bardziej szczegółowo

Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Andrzej Zieliñski* Zarz¹dzanie wskaÿnikami efektywnoœci zwi¹zanymi z zasobami ludzkimi (HR KPI) w Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. irma Polska Telefonia Cyfrowa (PTC) Sp. z o.o. operator sieci Era

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 610 KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY AUDYTORÓW WEWNÊTRZNYCH Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

F Ă MD LH Q D ] G È ] U

F Ă MD LH Q D ] G È ] U Metoda 5S Fachowa VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, 02 133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 829 27 27 Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Oferta pozycjonowania

Oferta pozycjonowania www.kamelot.pl 2012 Oferta pozycjonowania Iloœæ stron w Google Iloœæ stron Iloœæ linków w Google Iloœæ linków podstron w Pañstwa strony w wyszukiwarce google: podstron w Pañstwa strony wed³ug Majesticseo:

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

FUNDRAISING. Przewodnik dla pracowników UŒ

FUNDRAISING. Przewodnik dla pracowników UŒ FUNDRAISING Przewodnik dla pracowników UŒ FUNDRAISING Szanowni Pañstwo, oddajemy w Pañstwa rêce krótki przewodnik nt. Mo liwoœci wspó³pracy z szeroko rozumianym otoczeniem spo³eczno-gospodarczym realizowanej

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001

Studia podyplomowe. Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy. Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001 Studia podyplomowe Zarz¹dzanie produkcj¹ Lean Sigma Academy Zarz¹dzanie jakoœci¹ Quality Excellence. Auditor Wiod¹cy ISO 9001 Pomagamy osi¹gn¹æ sukces www.luqam.com/podyplomowe Dlaczego studia LUQAM? W

Bardziej szczegółowo

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS XPRIMER.APS Planowanie produkcji i harmonogramowanie zleceñ produkcyjnych jest procesem z³o onym, wymagaj¹cym du ego doœwiadczenia i wiedzy, w szczególnoœci z zakresu optymalizacji procesów i zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœæ opcji kupna o uwarunkowanej premii Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii

Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœæ opcji kupna o uwarunkowanej premii Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii Ewa Dziawgo * Ewa Dziawgo Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœæ opcji kupna o uwarunkowanej premii Wp³yw czasu wygaœniêcia na w³asnoœci opcji kupna o uwarunkowanej premii Wstêp Rosn¹ca zmiennoœæ warunków

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie sieci¹ wielkopowierzchniowych sklepów samoobs³ugowych

Zarz¹dzanie sieci¹ wielkopowierzchniowych sklepów samoobs³ugowych AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 Bogus³aw Filipowicz *, Joanna Kwiecieñ * Zarz¹dzanie sieci¹ wielkopowierzchniowych sklepów samoobs³ugowych. Wprowadzenie W ci¹gu ostatnich kilku lat nast¹pi³ znacz¹cy rozwój

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Wp³yw wdro enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na przewagê konkurencyjn¹ Grupy LOTOS SA

Wp³yw wdro enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na przewagê konkurencyjn¹ Grupy LOTOS SA Wp³yw wdro eia Zitegrowaego Systemu Iformatyczego a przewagê kokurecyj¹ Grupy LOTOS SA Warszawa, 22 listopada 2004 r. Tadeusz Rogaczewski, Szef Biura Zarz¹dzaia Iformatyk¹ Warszawa, 22 listopada 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo! O FIRMIE

Szanowni Pañstwo! O FIRMIE Szanowni Pañstwo! Zapewnienie du ej sprzeda y produktu na konkurencyjnym rynku farmaceutycznym jest trudnym zadaniem, a zbudowanie skutecznego zespo³u przedstawicieli medycznych wymaga czasu i sporych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

LIDERÓW ORUM. Renata Brajer-Marczak* Agencja pracy tymczasowej czy zwyk³a firma IT?

LIDERÓW ORUM. Renata Brajer-Marczak* Agencja pracy tymczasowej czy zwyk³a firma IT? ORUM LIDERÓW Renata Brajer-Marczak* Agencja pracy tymczasowej czy zwyk³a firma IT? orum Wci¹ liderów rosn¹ce wymagania klientów, konkurencja na rynku i postêp technologiczny zmuszaj¹ firmy do wdra ania

Bardziej szczegółowo

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 Agenda: Prowadz¹ca konferencjê: Katarzyna Nakielska-Pawluk, NPK Nauka-Praca-Kariera W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 przybycia. (rejestracja

Bardziej szczegółowo

Wasza droga od zgodnoœci do doskona³oœci DNV - Audyty dopasowane do wyzwañ, którym stawiacie czo³a Zmieniæ zagro enia w zyski Dzisiejszym firmom niezale nie od rozmiarów stawiane s¹ coraz wiêksze wymagania

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRAKTYK BIZNESOWYCH GRUPY IMPEL

KODEKS ETYKI PRAKTYK BIZNESOWYCH GRUPY IMPEL KODEKS ETYKI PRAKTYK BIZNESOWYCH GRUPY IMPEL PRZEDMOWA O rozwoju Impela od zawsze decydowali ludzie. To oni, w oparciu o swój potencja³, wiedzê i ambicje ka dego dnia tworzyli i nadal tworz¹ tê firmê.

Bardziej szczegółowo

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Monitoring oraz rozliczenie zu ycia energii i mediów Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Zacznij mierzyæ i zobacz swój zysk O firmie Metronic Systems jest nowoczesn¹ firm¹ in

Bardziej szczegółowo

Spis treœci 1. Istotne dla realizowanej w praktyce polityki gospodarczej osi¹gniêcia szkó³ ekonomicznych

Spis treœci 1. Istotne dla realizowanej w praktyce polityki gospodarczej osi¹gniêcia szkó³ ekonomicznych Spis treœci Wstêp... 9 1. Istotne dla realizowanej w praktyce polityki gospodarczej osi¹gniêcia szkó³ ekonomicznych... 11 1.1. Merkantylizm... 11 1.2. Fizjokratyzm... 12 1.3. Klasyczna myœl ekonomiczna...

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki

Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki www.przetargpolska.pl Przetargi on-line to najlepsze rozwi¹zanie aby zredukowaæ wydatki Dzisiejsza wysoka konkurencja gospodarcza wymaga od ka dej z firm ci¹g³ego wprowadzania innowacji i sta³ego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Marketing us³ug w teorii i praktyce. Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski. Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Marketing us³ug w teorii i praktyce Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Jolanta

Bardziej szczegółowo

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy)

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszego t umaczenia w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku elektroniczny system WDM obiegu dokumentów

folder przygotowany do druku elektroniczny system WDM obiegu dokumentów folder przygotowany do druku elektroniczny system obiegu dokumentów Wstêp Wiedza jest jednym z najcenniejszych zasobów ka dego przedsiêbiorstwa. Zamkniêta w dokumentach, danych i liczbach stanowi nierozerwalny

Bardziej szczegółowo

Problem czasu w strukturach systemów produkcyjnych

Problem czasu w strukturach systemów produkcyjnych AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 2 W³adys³aw Jod³owski*, Edward Michlowicz* Problem czasu w strukturach systemów produkcyjnych 1. Wprowadzenie Podczas analizy systemów czêsto przewija siê pojêcie czasu. Dok³adniejsza

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 1 EMITENT ROZDZIA II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1.1 Informacje o Emitencie PEKAES Spó³ka Akcyjna ul. Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o.

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Realizacja projektu wdro eniowego przebieg³a wzorcowo. Na ka dym etapie wdro enia wszystko by³o przewidywalne i jasne, a proces przejœcia na nowy system

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 1. Wprowadzenie

Rozdzia³ 1. Wprowadzenie Rozdzia³ 1. Wprowadzenie Niniejsza Rozdzia³ pozycja 1. Wprowadzenie adresowana jest do czytelników, którzy zainteresowani s¹ zagadnieniami zwi¹zanymi z dziedzin¹ zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Kierujê

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRU YNOWYCH W ZHP PROGRAM W ZHP Za³¹cznik do Uchwa³y G³ównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7.04.2011 r. w sprawie przyjêcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego dru ynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz

Bardziej szczegółowo

Liderzy doskonalenia biznesu

Liderzy doskonalenia biznesu Liderzy doskonalenia biznesu Dla w³aœcicieli, prezesów i dyrektorów firm produkcyjnych œredniej wielkoœci, którzy chc¹, aby ich firmy rozwija³y siê szybciej. Program opracowany we wspó³pracy z University

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań

Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań Zygmunt Mazur, Marek Dudek Proces przygotowania produkcji nowych wyrobów w małych przedsiębiorstwach wyniki badań Uwagi wstępne Przygotowanie produkcji nowych wyrobów w ma³ych firmach przebiega odmiennie

Bardziej szczegółowo

Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o. Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o. Sekretem biznesu jest wiedzieæ to, czego nie wiedz¹ inni. Arystoteles Onassis Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹

Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹ Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹ Zawarta w dniu... r. przez:...... dzia³aj¹cych za zarz¹d Wspólnoty Mieszkaniowej..., Kraków ul.... NIP:..., zwany w dalszej czêœci umowy Zleceniodawc¹ a TWW Sp.

Bardziej szczegółowo

zdanie finansowe jednostk

zdanie finansowe jednostk Sprawo wozdan zdanie finansowe jednostk tki i pn. Fundacja na rzecz wspier z siedzib¹ w Gdañsku za rok 2004. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia 1994 roku (Dz.U. z 1994 roku,

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-030 Zarz¹dzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT. Ekonomia. I stopieñ. Ogólnoakademicki

Z-EKO-030 Zarz¹dzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT. Ekonomia. I stopieñ. Ogólnoakademicki KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-030 Zarz¹dzanie strategiczne STRATEGIC MANAGEMENT A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA LICZBY BEZROBOTNYCH W POLSCE W PIERWSZYM ROKU CZ ONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ

PROGNOZA LICZBY BEZROBOTNYCH W POLSCE W PIERWSZYM ROKU CZ ONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Micha³ Bednarz Maciej Tracz * PROGNOZA LICZBY BEZROBOTNYCH W POLSCE W PIERWSZYM ROKU CZ ONKOSTWA W UNII EUROPEJSKIEJ 1. Bezrobocie w Polsce i w Unii Europejskiej Bezrobocie jest obecnie jednym z najwa

Bardziej szczegółowo

Spis treœci: 1. Wprowadzenie... 1. 2. Badania Instytutu Gallupa... 2. 3. Inwestycje w kapita³ ludzki... 3

Spis treœci: 1. Wprowadzenie... 1. 2. Badania Instytutu Gallupa... 2. 3. Inwestycje w kapita³ ludzki... 3 Opis systemu IPS Spis treœci: 1. Wprowadzenie... 1 2. Badania Instytutu Gallupa... 2 3. Inwestycje w kapita³ ludzki... 3 4. System okresowych ocen pracowniczych... 4 5. IPS wspomaga mened era... 5 6. Modu³y...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³ UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarnoœæ, dzia³aj¹c na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej i Werbalnej dla Kampanii promuj¹cej produkt turystyki biznesowej miasta Katowice - Ksiêga Marki

System Identyfikacji Wizualnej i Werbalnej dla Kampanii promuj¹cej produkt turystyki biznesowej miasta Katowice - Ksiêga Marki System Identyfikacji Wizualnej i Werbalnej dla Kampanii promuj¹cej produkt turystyki biznesowej miasta Katowice - Ksiêga Marki Warszawa 2008 roku PART SA w Warszawie SPIS TREŒCI 2 ZNAK KONSTRUKCJA SYMOBLU

Bardziej szczegółowo

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE

B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1. prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE B A D A N I A S U C H A L N O Œ C I RADIO TRACK W R Z E S I E Ñ 2 0 1 1 prowadzone w systemie ci¹g³ym przez KATOLICKIE RADIO PODLASIE R A D I O, K T Ó R E S I Ê Z N A W SKRÓCIE: PRZYZWYCZAILIŒMY WAS JU

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Ewa Widz * Ewa Widz. Wstêp. 1. Wybór strategii inwestycyjnej

Ewa Widz * Ewa Widz. Wstêp. 1. Wybór strategii inwestycyjnej Ewa Widz * Ewa Widz Efektywnoœæ strategii long straddle w warunkach wysokiej zmiennoœci indeksu WIG20 Efektywnoœæ strategii long straddle w warunkach wysokiej zmiennoœci... Wstêp Celem artyku³u jest okreœlenie

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Internetowe Wstêp Sprzeda dla ka dego przedsiêbiorstwa jest kluczowym procesem, zapewniaj¹cym mu byt i œrodki potrzebne na dalsze inwestycje. Przedsiêbiorstwa w naturalny sposób

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

Wartoœci WSK Rzeszów. ul. Hetmañska 120. tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50

Wartoœci WSK Rzeszów. ul. Hetmañska 120. tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50 Wartoœci WSK Rzeszów ul. Hetmañska 120 3 5-0 7 8 R z e s z ó w tel: +48 17 854 66 00 fax: +48 17 862 07 50 w w w. w s k r z. c o m Szanowni Pracownicy. WSK PZL-Rzeszów ju od 70-ciu lat jest jednym z najwa

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czo³owym producentem mebli metalowych w Polsce. Pocz¹wszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

24 paêdziernika 2005. Implementacja przepisów prawa ywnoœciowego w Polsce

24 paêdziernika 2005. Implementacja przepisów prawa ywnoœciowego w Polsce 24 paêdziernika 2005 Implementacja przepisów prawa ywnoœciowego w Polsce Fundamentalne wymagania dotycz¹ce higieny i bezpieczeñstwa zdrowotnego w produkcji i obrocie znajduj¹ siê w ustawie z dnia 11 maja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU mplan NR..

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU mplan NR.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU mplan NR.. I. PRZEZNACZENIE KREDYTU Zakup Budowa Po yczka Dom Jednorodz Dom jednorodz Refinansowanie Lokal mieszkalny Lokal mieszkalny Inne Dzia³ka budowlana Rynek pierwotny

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego

Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Strategie inwestycyjne przedsi biorstw w czasie spowolnienia gospodarczego Prezentacja wyników bada PKPP Lewiatan maja 200 r. Metodologia badania Cel badania Weryfikacja realnego wp ywu os abienia gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE.

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. unkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. Jan zczucki, Krajowe towarzyszenie unduszy or czeniowych Aktualna

Bardziej szczegółowo

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro-

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Poczta e-mail sta³a siê dziœ podstawowym narzêdziem codziennej komunikacji.

Poczta e-mail sta³a siê dziœ podstawowym narzêdziem codziennej komunikacji. Poczta e-mail sta³a siê dziœ podstawowym narzêdziem codziennej komunikacji. W Polsce z Internetu korzysta ju ponad 9 milionów osób - dla wiêkszoœci z nich adres e-mail jest tak samo wa ny w identyfikacji,

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA OPODATKOWANIA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

OPTYMALIZACJA OPODATKOWANIA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW 54 NR 2-2007 OPTYMALIZACJA OPODATKOWANIA MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW mgr Agnieszka Anna Sznajder 1. Wstêp Optymalizacjê podatkow¹ definiuje siê na kilka sposobów. Jest potocznie rozumiana jako planowanie

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online PMR Online Rynek Budowlany Online Aktualnoœci rynkowe Wykonawcy Materia³y budowlane Inwestycje publiczne Nieruchomoœci Planowane budowy Dane rynkowe Podsumowania na temat bie ¹cych

Bardziej szczegółowo