Prawo Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawo Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 STUDIA PRAWNICZE Prawo Unii Europejskiej Jacek Barcik Aleksandra Wentkowska C.H.BECK

2 STUDIA PRAWNICZE Prawo Unii Europejskiej

3 W sprzedaży: PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ, wyd. 19 Twoje Prawo dr A. Łazowski (red.) PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ. TESTY. KAZUSY. TABLICE, wyd. 5 Repetytoria C.H.Beck prof. dr hab. M. M. Kenig-Witkowska (red.) PRAWO INSTYTUCJONALNE UNII EUROPEJSKIEJ, wyd. 5 Podręczniki Prawnicze dr E. Cała-Wacinkiewicz CHARAKTER PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ W ŚWIETLE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO Monografie Prawnicze dr M. Ahlt, dr hab. M. Szpunar dr M. Nowacki (aktualizacja) PRAWO EUROPEJSKIE, wyd. 5 Podręczniki Prawnicze

4 Prawo Unii Europejskiej dr Jacek Barcik dr Aleksandra Wentkowska WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014

5 Propozycja cytowania: J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej, wyd. 1, Warszawa 2014 Poszczególne rozdziały opracowali: Jacek Barcik: I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII 33.II; XII; XIII; XV; XVI; XVII Aleksandra Wentkowska: VIII 31, 32, 33.I, IX; X; XI; XIV; XVIII Wydawca: Aneta Flisek Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN ISBN

6 Przedmowa Zamysłem przyświecającym stworzeniu niniejszego podręcznika była chęć kompleksowego uporządkowania i zaktualizowania zmienionego stanu prawnego, jaki nastąpił po wejściu w życie Traktatu lizbońskiego. Książka, która znalazła się w Państwa rękach napisana została przede wszystkim z myślą o studentach prawa i administracji. Cenną pomoc dydaktyczną odnajdą w nim również studenci zarządzania, ekonomii, nauk politycznych i pokrewnych kierunków studiów. Autorzy starali się uwzględniać w potrzebnym zakresie także problemy powstające przy stosowaniu prawa unijnego w polskim porządku prawnym, stąd odwołania do szeroko cytowanego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów państw członkowskich. Książka skupia się na praktycznym wykorzystaniu zdobywanej wiedzy, oferując liczne przykłady z praktyki orzeczniczej. Dołączony do książki wykaz aktualnej literatury przedmiotu zachęca Czytelników do samodzielnego pogłębienia posiadanych wiadomości. Omówiony materiał obejmuje najistotniejsze zagadnienia obowiązującego prawa instytucjonalnego i materialnego Unii Europejskiej z uwzględnieniem najnowszych zmian, wprowadzonych po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Stan prawny został uwzględniony na dzień r. Autorzy wyrażają wdzięczność wszystkim czytelnikom i komentatorom za wnikliwą i staranną analizę książki oraz szereg cennych uwag dotyczących treści podręcznika, które pozwoliły go ulepszyć i uniknąć rozmaitych uchybień. Katowice, kwiecień 2014 r. Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska

7

8 Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXVII Rozdział I. Zarys historii integracji europejskiej Periodyzacja historii integracji europejskiej... 1 I. Okres przed 1945 r Warunki konieczne dla rozwoju integracji... 1 II. Okres od 1946 r. do 1951 r Pierwsze powojenne inicjatywy integracyjne Deklaracja Schumana Traktat o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali Koncepcje integracji europejskiej... 5 III. Okres od 1951 r. do 1957 r Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej... 6 IV. Okres od 1957 r. do 1986 r Rozwój pozatraktatowy Jednolity Akt Europejski Utworzenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego... 8 V. Okres od 1986 r. do 1993 r Traktat z Maastricht Rozwój pozatraktatowy VI. Okres od 1993 r. do 1997 r Traktat z Amsterdamu VII. Okres od 1997 r. do 2001 r Traktat z Nicei Rozwój pozatraktatowy VIII. Okres od 2002 r. do 2009 r Proces postnicejski Prace Konwentu Europejskiego Konferencja Międzyrządowa 2003/ Proces ratyfikacyjny Traktatu Konstytucyjnego Przygotowanie Traktatu Reformującego... 16

9 VIII Spis treści 6. Proces ratyfikacyjny Traktatu Lizbońskiego IX. Okres od 2010 r. do 2014 r Przyszłość integracji europejskiej Rozdział II. Charakter prawny Unii Europejskiej Historyczne korzenie UE jako twór szczególny sui generis ( ) UE jako organizacja międzynarodowa (po r.) I. Ogólne informacje o organizacjach międzynarodowych Definicja organizacji międzynarodowej Typologie organizacji międzynarodowych Funkcje organizacji międzynarodowych Podmiotowość organizacji międzynarodowych II. Ogólna charakterystyka UE jako organizacji międzynarodowej Cele UE UE jako organizacja ponadnarodowa Zagadnienie podmiotowości prawnej UE UE jako organizacja półotwarta Przystąpienie do UE Stowarzyszenie z UE Wystąpienie z UE Możliwość wykluczenia z UE Przywileje i immunitety UE System językowy UE UE jako konfederacja in statu nascendi? I. Argumenty za konfederacją II. Argumenty przeciw konfederacji III. Symbole UE W kierunku federacji europejskiej? I. Argumenty za federacją II. Argumenty przeciw federacji Unia Europejska a suwerenność państw członkowskich Elastyczność w procesie integracji I. Istota elastyczności II. Wzmocniona współpraca III. Stała współpraca strukturalna Charakter Unii Europejskiej w świetle teorii stosunków międzynarodowych Rozdział III. Aksjologia Unii Europejskiej Zagadnienia wstępne Systematyka aksjologiczna UE Wartości UE I. Katalog wartości UE Poszanowanie godności osoby ludzkiej... 74

10 Spis treści IX 2. Wolność Demokracja Równość Państwo prawne Poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości Poszanowanie tożsamości narodowych państw członkowskich UE II. Sankcje na wypadek naruszenia wartości UE Rozdział IV. Prawa podstawowe w Unii Europejskiej Definicja pojęcia praw podstawowych Ewolucja koncepcji praw podstawowych w WE/UE I. Początki integracji ( r.) II. Wpływ orzecznictwa TSUE ( r.) III. Działalność Rady Europejskiej IV. Prawa podstawowe w nowej UE ( r.) Regulacje Traktatu z Maastricht Obywatelstwo europejskie Podstawy prawne obywatelstwa europejskiego Charakter prawny obywatelstwa europejskiego Prawa wiążące się z obywatelstwem europejskim V. Karta Praw Podstawowych UE ( r.) Proces przyjmowania Karty Praw Podstawowych Systematyka Karty Praw Podstawowych Porównanie Karty Praw Podstawowych z międzynarodowymi umowami z zakresu praw człowieka Ograniczanie praw podstawowych Stosowanie Karty Praw Podstawowych Zagadnienie charakteru prawnego Karty Praw Podstawowych VI. Prawa podstawowe w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy ( r.) VII. Powołanie Agencji Praw Podstawowych (2007 r.) VIII. Prawa podstawowe w regulacjach Traktatu Lizbońskiego IX. Przyszłość: przystąpienie UE do EKPC W kierunku jednolitego systemu ochrony praw podstawowych Podstawowe trudności w toku negocjacji akcesyjnych Rozdział V. Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej Pojęcie instytucji UE Zasady instytucjonalne I. Zasada jednolitych ram instytucjonalnych II. Zasada kompetencji przyznanych III. Zasady pomocniczości i proporcjonalności

11 X Spis treści IV. Zasada równowagi instytucjonalnej V. Zasada autonomii instytucjonalnej VI. Zasada lojalnej współpracy międzyinstytucjonalnej VII. Zasada otwartości Instytucje UE I. Parlament Europejski Geneza Podstawy prawne Charakter organu Skład Status członka PE Struktura wewnętrzna Funkcje Tryb działania II. Rada Europejska Geneza Podstawy prawne Charakter organu Skład Zagadnienie przewodnictwa Funkcje Tryb działania Wydawane akty III. Rada Geneza Podstawy prawne Charakter organu Skład Zagadnienie przewodnictwa Funkcje Tryb działania Organy pomocnicze Rady IV. Komisja Europejska Geneza Podstawy prawne Charakter organu Skład Procedura powoływania Zakończenie pełnienia funkcji przez KE Status członka KE Status przewodniczącego KE Struktura wewnętrzna Funkcje Tryb działania V. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Geneza

12 Spis treści XI 2. Podstawy prawne Charakter organu Struktura organów sądowych w UE Skład Rzecznicy Generalni Status członka Trybunału Sprawiedliwości UE Struktura wewnętrzna Funkcje Tryb działania VI. Europejski Bank Centralny VII. Trybunał Obrachunkowy Geneza Podstawy prawne Charakter organu Skład Status członka Trybunału Obrachunkowego Struktura wewnętrzna Funkcje Tryb działania Organy pomocnicze i doradcze I. Komitet Ekonomiczno-Społeczny Geneza Podstawy prawne Charakter organu Skład Status członka KES Funkcje II. Komitet Regionów Geneza Podstawy prawne Charakter organu Skład Status członka KR Funkcje III. Agencje Unii Europejskiej Siedziba instytucji unijnych Urzędnicy w Unii Europejskiej Rozdział VI. Pojęcie i źródła prawa Unii Europejskiej Pojęcie prawa UE i jego podziały Prawo UE jako system prawny Zakresy obowiązywania systemu prawa UE I. Zakres podmiotowy II. Zakres przedmiotowy Kategorie i dziedziny kompetencji UE Kompetencje wyłączne UE

13 XII Spis treści 1.2. Kompetencje dzielone UE z państwami członkowskimi Działania wspierające, koordynujące lub uzupełniające działania państw członkowskich III. Zakres czasowy IV. Zakres terytorialny Katalog źródeł prawa UE I. Prawo pierwotne Prawo traktatowe Akty konstytucyjne Rady lub Rady Europejskiej Ogólne zasady prawa Prawo zwyczajowe II. Prawo pochodne Rozporządzenie Dyrektywa Decyzja Zalecenia i opinie Inne akty spoza katalogu art. 288 TFUE III. Umowy międzynarodowe Hierarchia aktów prawa UE I. Akty prawodawcze II. Akty nieprawodawcze Akty delegowane Akty wykonawcze Rozdział VII. Stanowienie prawa Unii Europejskiej Stanowienie prawa pierwotnego I. Zmiana istniejących traktatów Zwykła procedura zmiany Uproszczone procedury zmiany Modyfikacja postanowień traktatowych II. Zawieranie traktatów akcesyjnych Stanowienie prawa pochodnego I. Zasady stanowienia prawa pochodnego Zasada przyznania kompetencji Zasada pomocniczości (subsydiarności) Zasada proporcjonalności Zasada niedyskryminacji ze względu na obywatelstwo Wytyczne legislacyjne z art TFUE Nakaz likwidowania nierówności i wspierania równości kobiet i mężczyzn Nakaz uwzględniania spraw socjalnych Nakaz zwalczania dyskryminacji Nakaz uwzględniania wymogów środowiska naturalnego

14 Spis treści XIII 5.5. Nakaz uwzględniania wymogów ochrony konsumentów Nakaz uwzględniania wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt II. Inicjatywa prawodawcza Bezpośrednia inicjatywa prawodawcza Pośrednia inicjatywa prawodawcza III. Planowanie działalności legislacyjnej IV. Procedury stanowienia prawa pochodnego Zagadnienia wprowadzające Zwykła procedura prawodawcza Specjalna procedura prawodawcza Procedury stanowienia aktów nieprawodawczych Stanowienie aktów delegowanych Stanowienie aktów wykonawczych V. Wybór rodzaju aktu i procedury jego przyjęcia VI. Rola parlamentów narodowych VII. Standardowa struktura aktu prawa pochodnego VIII. Wymogi formalne dotyczące aktów prawa pochodnego Zawieranie umów międzynarodowych przez UE Problem defragmentacji prawa UE Rozdział VIII. Stosowanie prawa Unii Europejskiej Zasady stosowania prawa UE I. Zagadnienia wprowadzające II. Katalog zasad Zasada jednolitego stosowania Zasada efektywności Zasada niezależności proceduralnej Zasada bezpośredniego skutku i bezpośredniego stosowania Zasada pierwszeństwa stosowania prawa UE Zasada solidarności (lojalności) Zasada pewności prawa Wykładnia prawa UE I. Definicja wykładni prawa II. Sprawa o charakterze unijnym III. Charakter wykładni prawa UE IV. Ogólne zasady prawa V. Metody wykładni Wykładnia językowa Wykładnia historyczna Wykładnia celowościowa Wykładnia kontekstowa Wykładnia porównawcza Orzeczenia prejudycjalne I. Istota orzeczenia wstępnego

15 XIV Spis treści 1. Postępowanie w sprawach o orzeczenie wstępne II. Pytania prejudycjalne w polskiej praktyce sądowej Rozdział IX. Prawo UE wobec prawa międzynarodowego i prawa krajowego Prawo UE a prawo międzynarodowe Prawo UE a prawo krajowe w wybranych państwach członkowskich I. Francja Podstawy konstytucyjne Rada Konstytucyjna Trybunał Kasacyjny Rada Stanu Sądy powszechne II. Holandia Podstawy konstytucyjne Sądy powszechne III. Niemcy Podstawy konstytucyjne Sprawa Solange I Sprawa Vielleicht-Beschluß Sprawa Mittlerweile-Beschluß Sprawa Solange II Sprawa Wenn- nicht- Beschluß Sprawa Maastricht Sądy powszechne IV. Włochy Podstawy konstytucyjne Sądy powszechne V. Wielka Brytania VI. Grecja Podstawy konstytucyjne Sądy powszechne VII. Austria Podstawy konstytucyjne Sądy powszechne Rozdział X. Sądowy system ochrony prawnej w Unii Europejskiej Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE I. Procedura pisemna II. Procedura ustna III. Pomoc prawna i reprezentacja stron w procesie IV. Koszty postępowania Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości UE I. Jurysdykcja administracyjna Skarga o stwierdzenie nieważności aktu UE

16 Spis treści XV 2. Kontrola legalności Skarga na bezczynność instytucji Skargi odszkodowawcze przeciwko instytucjom UE Konkurencyjna odpowiedzialność państw członkowskich II. Jurysdykcja kontrolna Odpowiedzialność państw członkowskich za naruszenie prawa UE Uchybienie zobowiązaniom nałożonych prawem UE Podmioty legitymowane Postępowanie na podstawie art. 258 i 259 TFUE Kontrola nad wykonaniem orzeczenia Funkcje kary pieniężnej Klauzula arbitrażowa Klauzula sądowa III. Jurysdykcja niesporna IV. Jurysdykcja odwoławcza Rozdział XI. Pozasądowy system ochrony prawnej w Unii Europejskiej Główne mechanizmy pozasądowej ochrony prawnej w UE I. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Status prawny i podstawy działalności Funkcje Czynna legitymacja skargowa Bierna legitymacja skargowa Wymogi czasowe Przedmiot skargi Prawo do dobrej administracji Przebieg postępowania skargowego II. Prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego Czynna legitymacja w zakresie petycji Bierna legitymacja w zakresie petycji Inne wymogi Decydowanie o dopuszczalności petycji Rozpatrywanie petycji III. Prawo do składania skargi do Komisji Europejskiej IV. SOLVIT Rozdział XII. Finansowanie Unii Europejskiej Zagadnienia wprowadzające Dochody UE Wydatki UE Wieloletnie ramy finansowe i roczne budżety UE Zasady budżetowe Procedura stanowienia budżetu

17 XVI Spis treści 45. Wykonanie budżetu i absolutorium Zwalczanie nadużyć finansowych Przyszłe perspektywy finansowania UE Rozdział XIII. Polityki i działania wewnętrzne Unii Europejskiej Zakres przedmiotowy Dziedziny kompetencji wyłącznych UE I. Wspólne reguły konkurencji Dziedziny kompetencji dzielonych UE I. Rolnictwo i rybołówstwo II. Transport III. Zatrudnienie IV. Polityka społeczna V. Zdrowie publiczne VI. Ochrona konsumentów VII. Sieci transeuropejskie VIII. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna IX. Badania i rozwój technologiczny oraz przestrzeń kosmiczna X. Środowisko naturalne XI. Energetyka Dziedziny działań UE wspierających, koordynujących lub uzupełniających działania państw członkowskich I. Edukacja, kształcenie zawodowe, młodzież i sport II. Kultura III. Przemysł IV. Turystyka V. Ochrona ludności VI. Współpraca administracyjna Inne polityki i działania wewnętrzne UE I. Usługi audiowizualne II. Polityka telekomunikacyjna Rozdział XIV. Swobody rynku wewnętrznego Definicja rynku wewnętrznego Katalog swobód rynku wewnętrznego I. Swoboda przepływu towarów Definicja towaru Wyłączenia od swobody przepływu towarów Istota swobody przepływu towarów II. Swoboda przepływu osób Pojęcie pracownika Zakaz dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji: Ograniczenia zakazu dyskryminacji Uznawanie wykształcenia i kwalifikacji III. Swoboda przedsiębiorczości

18 Spis treści XVII 1. Zasada traktowania narodowego Wyłączenia swobody przedsiębiorczości IV. Swoboda przepływu usług Definicja usługi Dopuszczalne ograniczenia swobody przepływu usług V. Swoboda przepływu kapitału i płatności Definicja przepływu kapitału i płatności Prawa państw członkowskich Rozdział XV. Unia Gospodarcza i Walutowa Definicja i założenia Unii Gospodarczej i Walutowej I. Zagadnienia wprowadzające II. Geneza UGiW Podstawy traktatowe Unii Gospodarczej i Walutowej Etapy tworzenia unii walutowej Zasady i instrumenty działania Unii Gospodarczej i Walutowej Członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej I. Zakres terytorialny Unii Gospodarczej i Walutowej II. Kryteria członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej III. Możliwość wystąpienia z Unii Gospodarczej i Walutowej IV. Perspektywy członkostwa Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej Instytucje działające w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej I. Europejski System Banków Centralnych II. Europejski Bank Centralny III. Komitet Ekonomiczno-Finansowy Unia fiskalna Unia bankowa Rozdział XVI. Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Istota PWBiS Geneza PWBiS I. Grupa TREVI II. Układy z Schengen III. Traktat z Maastricht IV. Traktat z Amsterdamu V. Szczyt w Tampere VI. Traktat z Nicei VII. Program haski VIII. Traktat z Lizbony IX. Program sztokholmski Zasady PWBiS Cele PWBiS Instytucje działające w ramach PWBiS I. Rada Europejska

19 XVIII Spis treści II. Rada UE III. Komisja Europejska IV. Parlament Europejski V. Trybunał Sprawiedliwości UE VI. Rola parlamentów narodowych Instrumenty realizacji PWBiS Mechanizm decyzyjny PWBiS I. Inicjatywa prawodawcza II. Procedury prawodawcze Kontrola graniczna, azyl i imigracja I. Kontrola graniczna II. Polityka azylowa III. Polityka imigracyjna Współpraca sądowa w sprawach cywilnych Współpraca sądowa w sprawach karnych I. Podstawy prawne II. Eurojust III. Europejska Sieć Sądowa ds. karnych IV. Sędziowie łącznikowi V. Prokuratura Europejska VI. Przykłady współpracy Europejski Nakaz Aresztowania Wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze Zabezpieczania dowodów i mienia Rasizm i ksenofobia Terroryzm Handel ludźmi i przestępstwa przeciwko dzieciom Handel narkotykami Korupcja i pranie brudnych pieniędzy Współpraca policyjna I. Podstawy prawne II. Europol III. CEPOL IV. Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości V. Przykłady współpracy Rozdział XVII. Działania zewnętrzne Unii Europejskiej Zagadnienia wprowadzające I. Zakres działań zewnętrznych II. Zasady działań zewnętrznych III. Cele działań zewnętrznych Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa I. Istota WPZiB II. Geneza WPZiB Plan Plevena i Europejska Wspólnota Obronna Plan Foucheta

20 Spis treści XIX 3. Raport Davignona i Europejska Współpraca Polityczna Jednolity Akt Europejski Traktat z Maastricht Traktat z Amsterdamu Traktat z Nicei Traktat z Lizbony III. Instytucje działające w ramach WPZiB Rada Europejska Rada UE Wysoki Przedstawiciel ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Przewodniczący Rady Europejskiej Komisja Europejska Parlament Europejski Trybunał Sprawiedliwości UE Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa Komitet Wojskowy Sztab Wojskowy Komitet ds. Cywilnych Aspektów Zarządzania Kryzysowego Centrum Satelitarne Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem Europejska Agencja Obrony Specjalni Przedstawiciele Korespondenci europejscy IV. Instrumenty realizacji WPZiB V. Mechanizm decyzyjny WPZiB Inicjatywa prawodawcza Procedury prawodawcze Stosowanie aktów WPZiB w prawie krajowym VI. Finansowanie WPZiB VII. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Istota Geneza WPBiO Podstawy prawne WPBiO Dotychczasowe osiągnięcia Europejska Strategia Bezpieczeństwa Misje WPBiO Rozwój zdolności wojskowych Rozwój zdolności cywilnych Współpraca w dziedzinie przemysłu zbrojeniowego Udział w zwalczaniu terroryzmu Przeciwdziałanie proliferacji broni masowego zniszczenia Wspólna Polityka Handlowa Współpraca na rzecz rozwoju

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XXI Przedmowa... XXVII Rozdzia³ I. Zagadnienia wstêpne... 1 1. Pojêcie instytucji europejskich w szerokim i w¹skim znaczeniu... 1 2. Informacje ogólne o organizacjach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI Spis treści Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXVII Rozdział I. Zarys historii integracji europejskiej... 1 1. Periodyzacja historii integracji europejskiej... 1 I. Okres przed 1945

Bardziej szczegółowo

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY. Autorzy: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. Wykaz skrótów. Wykaz literatury.

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY. Autorzy: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY Autorzy: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1.Pojęcie instytucji europejskich w

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ

System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 1. CHARAKTER PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 2. OSOBOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa (Artur Kuś)

Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa (Artur Kuś) Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa (Artur Kuś) Rozdział I. Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej (Tomasz Sieniow) ı2. PodłoŜe procesów integracyjnych w Europie po II

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo Unii Europejskiej jako akademicka dyscyplina prawa... 3 I. Rozwój autonomicznej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza TEORIA INTEGRACJI, CHARAKTER PRAWNY, STRUKTURA, ZAKRES PRZEDMIOTOWY I ZASADY DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ

Część pierwsza TEORIA INTEGRACJI, CHARAKTER PRAWNY, STRUKTURA, ZAKRES PRZEDMIOTOWY I ZASADY DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ INSTYTUCJE I PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ Autorzy: Barcz J., Górka M., Wyrozumska A. Część pierwsza TEORIA INTEGRACJI, CHARAKTER PRAWNY, STRUKTURA, ZAKRES PRZEDMIOTOWY I ZASADY DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015)

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) 1. Sposoby pojmowania terminów: prawo europejskie, prawo wspólnotowe, Prawo Unii Europejskiej. 2. Rada Europy charakter prawny, statutowe cele

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Testy. Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz stron internetowych Przedmowa XIII XVII XIX XXI

Spis treści. Część A. Testy. Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz stron internetowych Przedmowa XIII XVII XIX XXI Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz stron internetowych Przedmowa XIII XVII XIX XXI Część A. Testy Test 1 1 Odpowiedzi do testu 1 113 Test 2 6 Odpowiedzi do testu 2 115 Test 3 10 Odpowiedzi do testu 3

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TUE - Traktat o Unii Europejskiej. TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. KPP - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska]. wyd. 2. Warszawa, cop.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III.2.2. Definicja i cele... 92

SPIS TREŚCI. III.2.2. Definicja i cele... 92 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 13 Rozdział I. Pod znakiem idei ponadnarodowości... 29 I. Motywy i przesłanki integracji państw Europy Zachodniej... 29 II. Projekty federalistów... 35 II.1. Plan Schumana...

Bardziej szczegółowo

WERSJE SKONSOLIDOWANE

WERSJE SKONSOLIDOWANE 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/1 WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (2012/C 326/01) 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW SŁOWO WSTĘPNE WPROWADZENIE CZĘŚĆ I. PRZECIWDZIAŁANIE I ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział 1. Ewolucja III filaru Unii 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Grupa TREVI i

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Od autorów Wykaz skrótów CZĘŚĆ I PRAWO INSTYTUCJONALNE

Spis treści: Od autorów Wykaz skrótów CZĘŚĆ I PRAWO INSTYTUCJONALNE Spis treści: Od autorów Wykaz skrótów CZĘŚĆ I PRAWO INSTYTUCJONALNE ROZDZIAŁ I. GENEZA I ROZWÓJ INSTYTUCJONALNY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. OD TRAKTATU PARYSKIEGO PO TRAKTAT Z LIZBONY 2.Sytuacja gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Poszczególne rozdziały napisali 13 Od autorów 17 Wykaz skrótów 21

Spis treści. Poszczególne rozdziały napisali 13 Od autorów 17 Wykaz skrótów 21 Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony : zarys wykładu / pod red. Jana Galstera ; Paulina Justyńska [et al.]. Toruń, 2010 Spis treści Poszczególne rozdziały napisali 13 Od

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011

Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011 Recenzenci: prof. dr hab. Władysław Czapliński prof. dr hab. Piotr Hofmański Redakcja i korekta: Grażyna Polkowska-Nowak Projekt okładki: Marta Kurczewska Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty 1. Uwagi wstępne 2. Europeizacja prawa administracyjnego

Spis treści Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty 1. Uwagi wstępne 2. Europeizacja prawa administracyjnego Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Europeizacja prawa administracyjnego pojęcie i konteksty. 1 1. Uwagi wstępne... 10 I. Europeizacja............................................... 10 II.

Bardziej szczegółowo

Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej

Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej Janusz Józef Węc Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2010 Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna Kraków 2012 Spis treści Uwagi

Bardziej szczegółowo

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. Marta Statkiewicz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytet Wrocławski

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ. Marta Statkiewicz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytet Wrocławski HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Marta Statkiewicz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytet Wrocławski 1944 1948 9 maj 1950 1951 27 maj 1952 1957 1960 1965 1974 1986 1992 Ustanowienie

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) załącznik nr 6 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Ustrój polityczno-prawny w Polsce i UE Legal

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ I W PRAWIE POLSKIM

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ I W PRAWIE POLSKIM Przekazanie kompetencji ustawodawczych UE dr Aleksandra Sołtysińska Źródła prawa i procedury prawodawcze UE 1-2 grudnia 2017 roku przyjmowanie aktów prawnych wykonanie aktów prawnych środki proceduralne

Bardziej szczegółowo

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2013/2014)

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2013/2014) Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2013/2014) Prof. US dr hab. Jerzy Ciapała, mgr Marcin Przybysz I. 1. Sposoby pojmowania terminów: prawo europejskie, prawo wspólnotowe, Prawo Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne

Unit 3-03/ Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Unit 3-03/09.11.2016 Kompetencje Unii. Zasady strukturalne Fragmenty z podręcznika: Zasady działania UE: pkt 73-74 Zasada przyznania kompetencji (kompetencje wyłączne i dzielone; kompetencje wyraźnie i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne

Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne Jan Barcz Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska Krystyna Michałowska-Gorywoda Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów 1. Pojęcie, formy, efekty i koncepcje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1 1. Pojęcie prawa europejskiego i prawa Unii Europejskiej... 1 1 2. Proces integracji państw europejskich po II wojnie

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck

Akademia Prawa. Zdzisław Muras. Podstawy prawa. 3. wydanie. C.H.Beck Akademia Prawa Zdzisław Muras Podstawy prawa 3 wydanie CHBeck AKADEMIA PRAWA Podstawy prawa W sprzedaży: S Gurgul PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd 9 Duże Komentarze Becka K Flaga-Gieruszyńska PRAWO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej

System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej Krystyna Michałowska-Gorywoda System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej Z formalno - prawnego punktu widzenia należałoby mówić tutaj o systemie prawa i instytucji Wspólnot Europejskich. Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz najwa niejszej literatury...

Spis treœci. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz najwa niejszej literatury... Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz najwa niejszej literatury... XV XVII XXIII Rozdzia³ I. Zagadnienia wstêpne... 1 1. Pojêcie instytucji europejskich w szerokim i w¹skim znaczeniu... 1 2. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 21

Spis treści. Wstęp... 21 Spis treści Wstęp... 21 I. Historia procesu integracji europejskiej (Mariusz Muszyński)... 23 1. Systematyka procesu integracji... 23 2. Początki procesu integracji (1945 1951)... 23 3. Okres funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA

INTEGRACJA EUROPEJSKA A 388687 INTEGRACJA EUROPEJSKA Podręcznik,akademicki redakcja naukowa Antoni Marszałek Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 17 Część pierwsza PODSTAWOWE ZASADY INTEGRACJI 23

Bardziej szczegółowo

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2)

Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE. Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2) Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE Dr Agnieszka Nitszke IE ćw. 2016/17 (2) Ewolucja polityki bezpieczeństwa wewnętrznego WE/UE Traktat paryski i traktaty rzymskie; TREVI Traktat z Maastricht Traktat

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA SPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ

KONSTYTUCJA SPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ MONOGRAFIE PRAWNICZE KONSTYTUCJA SPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ BEATA RISCHKA-SŁOWIK Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE BEATA RISCHKA-SŁOWIK KONSTYTUCJA SPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ Polecamy nasze publikacje:

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne część ogólna

Prawo cywilne część ogólna Podręczniki Prawnicze Prawo cywilne część ogólna Zbigniew Radwański Adam Olejniczak 13. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak Prawo cywilne część ogólna W sprzedaży:

Bardziej szczegółowo

Spis treści VII. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI

Spis treści VII. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Przedmowa.................................................. XIX Wykaz skrótów............................................... XXI Część 1. Zagadnienia ogólne Rozdział I. Pojęcie europejskiego prawa karnego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Historia procesu integracji europejskiej II. Historia integracji Polski z Unią Europejską III. Istota prawna Unii Europejskiej

Spis treści Wstęp Historia procesu integracji europejskiej II. Historia integracji Polski z Unią Europejską III. Istota prawna Unii Europejskiej Spis treści Wstęp...17 I. Historia procesu integracji europejskiej...21 1. Systematyka procesu integracji...21 2. Początki procesu integracji (1945 1951)...21 3. Okres samodzielnego funkcjonowania EWG

Bardziej szczegółowo

Prawo pierwotne i prawo wtórne

Prawo pierwotne i prawo wtórne Prawo UE Prawo pierwotne i prawo wtórne Jednolity reżim prawny Prawo pierwotne = Traktaty założycielskie, rewizyjne, akcesyjne, ogólne zasady prawa Prawo wtórne = stanowione przez instytucje+ umowy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 czerwca 2012 r. (OR. en) 10449/12. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0431 (APP) LIMITE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 13 czerwca 2012 r. (OR. en) 10449/12. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2011/0431 (APP) LIMITE RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 3 czerwca 202 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 20/043 (APP) 0449/2 LIMITE FREMP 8 JAI 366 COSCE 7 COHOM 22 OC 292 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Reforma ustroju UE w latach Traktat nicejski

Reforma ustroju UE w latach Traktat nicejski Reforma ustroju UE w latach 1996-2007. Traktat nicejski Katedra Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ ul. Wenecja 2, 33-332 Kraków Aksjologia 1. Wzmocnienie procedury art. 7 ust. 1-6 TUE Etap

Bardziej szczegółowo

PRAWA PODSTAWOWE W UNII EUROPEJSKIEJ

PRAWA PODSTAWOWE W UNII EUROPEJSKIEJ PRAWA PODSTAWOWE W UNII EUROPEJSKIEJ Marta Statkiewicz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W EUROPIE OCHRONA

Bardziej szczegółowo

Trybunał Sprawiedliwości UE

Trybunał Sprawiedliwości UE mgr Ewa Bobin Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr Trybunał Sprawiedliwości UE ZAGADNIENIA OGÓLNE TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ Po co

Bardziej szczegółowo

Witam serdecznie na cyklu wykładów z podstaw prawa ustrojowego UE.

Witam serdecznie na cyklu wykładów z podstaw prawa ustrojowego UE. EUROPEISTYCZNE PODYPLOMOWE STUDIA UNIWERSYTECKIE CENTRUM EUROPEJSKIE UNIWERSYTET WARSZAWSKI EDYCJA XX 2009/2010 DR PATRYCJA DĄBROWSKA WYKŁAD PODSTAWY PRAWA USTROJOWEGO (INSTYTUCJONALNEGO) UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Test kwalifikacyjny z zakresu prawa unijnego i europejskiego

Test kwalifikacyjny z zakresu prawa unijnego i europejskiego . Imię i nazwisko Test kwalifikacyjny z zakresu prawa unijnego i europejskiego 1. Zgodnie z Traktatami założycielskimi, od daty wejścia w życie Traktatu z Lizbony Unia Europejska: a) ma osobowość prawną

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE "OCHRONA ŚRODOWISKA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ I W PRAWIE POLSKIM

STUDIA PODYPLOMOWE OCHRONA ŚRODOWISKA W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ I W PRAWIE POLSKIM 3 4 5 6 7 Unia Europejska i prawo unijne po Traktacie z Lizbony -zagadnienia wprowadzające Prof. dr hab. Stanisław Biernat 7 listopada 05 r. Droga Polski do Unii Europejskiej 99 Podpisanie Układu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Pytanie 1 150 1 Część B. Kazusy Kazus 1. Umowa międzynarodowa 109 Kazus 2. Immunitet, ułaskawienie 112 Kazus 3. Rozporządzenie z mocą ustawy, Trybunał Konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp... 19

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów Wstęp... 19 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów 15 Wstęp 19 1 Podstawowe pojęcia z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych 37 11 Wprowadzenie 37 12 Dane osobowe 39 121 Geneza definicji danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Idee socjalne w myśli głównych przedstawicieli okresu Okres nowożytny Społeczna sytuacja w okresie nowożytnym...

Idee socjalne w myśli głównych przedstawicieli okresu Okres nowożytny Społeczna sytuacja w okresie nowożytnym... Spis treści Spis tabel... 17 Przedmowa... 19 Wstęp... 23 Wprowadzenie w problematykę polityki społecznej... 23 Polityka społeczna a integracja... 25 Definiowanie pojęcia integracja socjalna"... 26 Przegląd

Bardziej szczegółowo

Droga Polski do Unii Europejskiej

Droga Polski do Unii Europejskiej Prof. dr hab. Stanisław Biernat Unia Europejska i prawo unijne po Traktacie z Lizbony -zagadnienia wprowadzające STUDIA PODYPLOMOWE 7 listopada 2015 r. Droga Polski do Unii Europejskiej 1991 Podpisanie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PRZEDMOWA Część pierwsza ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Rozdział I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1. Pojęcie administracji 2. Związanie administracji prawem 3. Pojęcie prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

Przyszłość i wyzwania przed Unią Europejską (wykład dla licealistów, listopad 2009, SGH)

Przyszłość i wyzwania przed Unią Europejską (wykład dla licealistów, listopad 2009, SGH) Przyszłość i wyzwania przed Unią Europejską (wykład dla licealistów, listopad 2009, SGH) Prof. dr hab. ElŜbieta Kawecka-Wyrzykowska, SGH, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta Wyzwania Polityczne

Bardziej szczegółowo

BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ

BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ pod redakcją Heleny Tendery-Właszczuk Kraków 2009 4 Autorzy Wojciech Bąba rozdz. 4 Czesław Kłak rozdz. 1 Helena Tendera-Właszczuk rozdz.

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M IV ROKU APLIKACJI RADCOWSKIEJ OIRP OPOLU NA ROK SZKOLENIOWY 2010 Data i godzina zajęd T EMAT ZAJĘĆ Imię i nazwisko wykładowcy

P R O G R A M IV ROKU APLIKACJI RADCOWSKIEJ OIRP OPOLU NA ROK SZKOLENIOWY 2010 Data i godzina zajęd T EMAT ZAJĘĆ Imię i nazwisko wykładowcy P R O G R A M IV ROKU APLIKACJI RADCOWSKIEJ OIRP OPOLU NA ROK SZKOLENIOWY 2010 Data i godzina zajęd T EMAT ZAJĘĆ Imię i nazwisko wykładowcy 03.09.2010 10.00--14.30 10. 09.2010 PRAWO EUROJSKIE /P.E/ 1.

Bardziej szczegółowo

Art. 263 TFUE (1) skarga o stwierdzenie nieważności

Art. 263 TFUE (1) skarga o stwierdzenie nieważności Art. 263 TFUE (1) skarga o stwierdzenie nieważności Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej kontroluje legalność aktów ustawodawczych, aktów Rady, Komisji i Europejskiego Banku Centralnego, innych niż

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15. Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające

Spis treści. Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15. Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające Spis skrótów... 11 Wprowadzenie... 15 Część I. Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające Rozdział I. Problemy definicyjne (E.W. Pływaczewski)... 21 1. Problem definicji przestępczości zorganizowanej...

Bardziej szczegółowo

I.Zawody I stopnia. Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG"

I.Zawody I stopnia. Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia IX Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej GWIEZDNY KRĄG I.Zawody I stopnia 1.System instytucjonalny Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... Od autora... Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XV XIX Część I. Zagadnienia wstępne... 1 Rozdział I. Rozwój polskiego prawa uchodźczego... 3 1. Etapy rozwoju polskiego prawa uchodźczego... 3 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wykłady. WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2008/2009

Wykłady. WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2008/2009 WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 008/009 Przedmiot: OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA Punkty ECTS: 5 W RADZIE EUROPY I UNII EUROPEJSKIEJ Wykładowca: dr Iwona Wrońska Prowadzący

Bardziej szczegółowo

NSP (Z) III ćwiczenia nr ZASADY DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ

NSP (Z) III ćwiczenia nr ZASADY DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ NSP (Z) III ćwiczenia nr 2 24.03.2013 ZASADY DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY KONSTYTUCYJNE UE 1. Zasada solidarności (lojalności) 2. Zasada pomocniczości 3. Zasada wzmocnionej współpracy ZASADY, NA

Bardziej szczegółowo

Pytania z Integracji Europejskiej

Pytania z Integracji Europejskiej Pytania z Integracji Europejskiej 1. Wskaż państwa założycielskie EWWiS. 2. Wskaż państwa założycielskie EURATOM. 3. Wskaż państwa założycielskie EWG. 4. W którym roku powstało EWWiS? 5. W którym roku

Bardziej szczegółowo

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 93V7 Kazimierz Łastawski HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Spis treści WSTĘP 9 I. ROZWÓJ IDEI ZJEDNOCZENIOWYCH W DZIEJACH EUROPY 15 1. Prapoczątki idei jednoczenia Europy (Grecja, Rzym) 15 2. Średniowieczna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP. B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34

CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP. B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34 Spis treści Wykaz skrótów str. 11 Od autorów str. 19 CZĘŚĆ PIERWSZA WSTĘP A. Wprowadzenie str. 23 B. Ochrona na płaszczyźnie międzynarodowej str. 34 I. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne Wykłady Becka Wojciech Federczyk Michał Klimaszewski Bartosz Majchrzak Postępowanie administracyjne 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Becka Postępowanie administracyjne W sprzedaży: M. Wierzbowski

Bardziej szczegółowo

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Europejski Trybunał Sprawiedliwości Europejski Trybunał Sprawiedliwości dr hab. Gertruda Uścińska Uniwersytet Warszawski Ekspert krajowy w programie tress (Training and reporting on European Social Security) dotyczącym implementacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji 6. Pozycja i zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 7. Treść i tryb uchwalania

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP ROZDZIAŁ I PODSTAWOWE ZAGADNIENIA UNIJNEGO SYSTEMU PRAWNEGO I FINANSOWEGO 1. Uwagi ogólne 2. Unijne regulacje prawne 3. Prawo pierwotne i prawo stanowione 4. Instytucje

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce... 1 1. Początki sądowej kontroli administracji na ziemiach polskich... 6 2. Najwyższy Trybunał

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA USTROJU UNII EUROPEJSKIEJ

EWOLUCJA USTROJU UNII EUROPEJSKIEJ EWOLUCJA USTROJU UNII EUROPEJSKIEJ ] Geneza nadania Unii Europejskiej statusu jednolitej organizacji międzynarodowej Projekt Altiero Spinelliego z 14 lutego 1984 r. nadanie Unii Europejskiej osobowości

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp

Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 POJĘCIE I ISTOTA GRANIC WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I STREFY SCHENGEN 1.1.Wprowadzenie 1.2.Podstawowe pojęcia związane z kształtowaniem się

Bardziej szczegółowo

2010/06 Struktura Dziennika Urzędowego - Dostosowanie w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego Dziennik Urzędowy seria L

2010/06 Struktura Dziennika Urzędowego - Dostosowanie w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego Dziennik Urzędowy seria L 200/06 Struktura Dziennika Urzędowego - Dostosowanie w związku z wejściem w życie traktatu lizbońskiego Dziennik Urzędowy seria L L I Akty ustawodawcze a) rozporządzenia b) dyrektywy c) decyzje d) budżety

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 30 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba

Bardziej szczegółowo

Ustrój Unii Europejskiej

Ustrój Unii Europejskiej Ustrój Unii Europejskiej dr Aleksandra Szczerba-Zawada Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 13 Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Rozwój nauki prawa administracyjnego w Polsce... 15 1. Początki nauki prawa administracyjnego...

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 21.9.2016 r. JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania,

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III. SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1887 r.

WYKŁAD III. SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1887 r. WYKŁAD III SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1887 r. I. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa II. Cechy systemu źródeł prawa w Polsce: 1. konstytucjonalizacja 2. dychotomiczny podział

Bardziej szczegółowo

Postępowanie cywilne

Postępowanie cywilne Kinga Flaga-Gieruszyńska Postępowanie cywilne pytania 7. wydanie REPETYTORIA C H BECK Postępowanie cywilne W sprzedaży: E. Marszałkowska-Krześ (red.) POSTĘPOWANIE CYWILNE, wyd. 2 Podręczniki Prawnicze

Bardziej szczegółowo

Geneza i struktura organizacyjna Cel i zadania Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)...

Geneza i struktura organizacyjna Cel i zadania Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)... Praca składa się z sześciu rozdziałów, opisujących przede wszystkim agencje, ich strukturę organizacyjną i powierzone im zadania. Aby jednak otrzymać pełen obraz, istotę i znaczenie agencji, szczegółową

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Zielonogórski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Pytania ogóle: 1.

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa do opracowania, przypisów, koncepcji redakcyjnej są własnością Wydawnictwa STO. Redakcja naukowa: Mariusz Muszyński Stefan Hambura

Wszelkie prawa do opracowania, przypisów, koncepcji redakcyjnej są własnością Wydawnictwa STO. Redakcja naukowa: Mariusz Muszyński Stefan Hambura Prawa autorskie Mariusz Muszyński, Warszawa 2010 r. Prawa autorskie Stefan Hambura, Berlin 2010 r. Prawa autorskie Wydawnictwo STO, Bielsko-Biała 2010 r. Wszelkie prawa do opracowania, przypisów, koncepcji

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE PRAWO ADMINISTRACYJNE RED. MAREK WIERZBOWSKI Część pierwsza ZAGADNIENIA I POJĘCIA OGÓLNE TEORII PRAWA ADMINISTRACYJNEGO ROZDZIAŁ I. Zagadnienia wstępne 1. Pojęcie administracji 2. Związanie administracji

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 8 Przedmowa CZĘŚĆ I Wzajemne relacje między konstytucją państwa członkowskiego a prawem UE wybrane problemy

Wykaz skrótów... 8 Przedmowa CZĘŚĆ I Wzajemne relacje między konstytucją państwa członkowskiego a prawem UE wybrane problemy Spis treści Wykaz skrótów...................................................... 8 Przedmowa.......................................................... 9 CZĘŚĆ I Wzajemne relacje między konstytucją państwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Administracja STOPIEŃ EDUKACJI Studia stacjonarne I stopnia SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II. B. 2 II.B.3 II B. 4 II. B. 5 II.B.6

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe

Spis treści Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa 31. Uwagi wstępne 32. Przedsiębiorstwo państwowe Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział VI. Państwowy sektor gospodarczy struktura podmiotowa... 1 31. Uwagi wstępne... 2 I. Przesłanki, zakres i kryteria wyodrębnienia sektora państwowego w gospodarce...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo