doradzamy pomagamy informujemy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "doradzamy pomagamy informujemy"

Transkrypt

1 Informator Prawno Ubezpieczeniowy Sierpień 2013 W BIEŻĄCYM NUMERZE: Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Błędy medyczne nadal znajdują rozstrzygnięcie w sądach doradzamy pomagamy informujemy

2 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI NOWE PRAWO str. 4 str. 4 str. 4 str. 4 str. 5 str. 5 Od 7 lipca trzeba wskazać PESEL w pozwie. Na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa będzie mogło się zażalić więcej podmiotów. Od 2014 r. będziemy nosić znaki odblaskowe. Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Propozycja rządu w sprawie zmian w aktach stanu cywilnego. Projekt w sprawie pełnomocników ofiar przestępstw. ORZECZNICTWO str. 6 str. 6 str. 7 str. 7 str. 8 str. 8 Zarząd miasta jako zarządca drogi krajowej w granicach miasta na prawach powiatu odpowiada za szkody wynikłe z powodu nienależytego utrzymania nawierzchni - Uchwała SN z dnia r., sygn. akt: III CZP 33/13. Strona wygrana, też może wnieść apelację - Orzeczenie SN z dnia r., sygn. akt: III CZP 34/13. Roszczenie o naprawienie umyślnie wyrządzonej szkody przez pracownika przedawnia się po 20 latach - Wyrok SN z dnia r., sygn. akt: I PK 277/12. Zadośćuczynienie dla babci za śmierć wnuka - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia r. I ACa 98/13. Interpretacja Ministra Finansów dotycząca wyroku w sprawie VAT od ubezpieczenia leasingu - Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia r., Nr PT3/033/1/101/AEW/13/ Nim oddasz kluczyki od samochodu w myjni, zapytaj czy pracownik ma prawo jazdy - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia r., sygn. akt: IV Ca 329/13. PRAWO CO DNIA str. 9 str. 9 str. 9 str. 9 Taryfikator mandatów do Trybunału Konstytucyjnego. Bezpieczeństwo na polskich drogach wzrasta. 600 euro za odwołany lot. Błędy medyczne nadal znajdują rozstrzygnięcie w sądach. str. 2

3 SPIS TREŚCI str. 10 str. 10 str. 11 str. 11 str. 11 str. 11 str. 11 str. 12 str. 12 PZU zaniża odszkodowania z polis OC nawet o 70%. Warto ubezpieczyć się od szkód wyrządzonych przez psa. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Przegląd cen polis komunikacyjnych. Czarne skrzynki w samochodach. Ubezpieczenie umożliwiające tani zakup antybiotyków. Możliwość dziedziczenia składek z OFE. Kary dla Generali i UNIQA. KUKE prognozuje coraz więcej upadłości firm. PROWADZONE SPRAWY str. 13 Potrącenie na przejściu dla pieszych dochodzenie związanych z tym roszczeń. str. 3

4 AKTUALNOŚCI NOWE PRAWO Od 7 lipca trzeba wskazać PESEL w pozwie. 7 lipca weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego (Ustawa o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia r., Dz. U. z 2013 r., poz. 654). Wprowadzone zmiany zakładają, iż w każdym piśmie procesowym, będącym pierwszym pismem w sprawie, powód wskazuje swój numer PESEL (gdy jest osobą fizyczną) albo nr KRS lub NIP (gdy jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną która nie jest osobą prawną, ale której zdolność prawną nadaje ustawa). Zmiany nakładają także na sędziów obowiązek ustalania numeru PESEL pozwanego (dłużnika). Jeśli powód nie wskaże numeru PESEL pozwanego, jego ustalenie będzie obowiązkiem sądu. Ten będzie zwracał się do bazy PESEL, a w razie trudności ze wskazaniem, np. gdy w danej miejscowości czy na danej ulicy mieszka kilku Janów Kowalskich, będzie wzywał powoda do podania dodatkowych danych pozwanego. Jeśli mimo to nie ustali numeru PESEL (NIP), nie nada sprawie biegu. Ma to zapobiegać pomyłkom komorników co do osoby dłużnika podczas egzekucji. Nieco odmiennie kształtuje się sytuacja w przypadku elektronicznego postępowania upominawczego. W tym postępowaniu powód będzie musiał sam wskazać PESEL pozwanego. Po drugie, w e-procedurze będzie mógł dochodzić tylko należności nie starszych niż trzyletnie, co wyłączy z tej procedury ok. 17 proc. najstarszych roszczeń, a przy nich zwykle dochodziło do pomyłek. Wprowadzone zmiany zakładają, iż w każdym piśmie procesowym, będącym pierwszym pismem w sprawie, powód wskazuje swój numer PESEL (gdy jest osobą fizyczną) albo nr KRS lub NIP (gdy jest osobą prawną albo jednostką organizacyjną która nie jest osobą prawną, ale której zdolność prawną nadaje ustawa). Na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa będzie mogło się zażalić więcej podmiotów. Obowiązująca od dnia r. nowelizacja kodeksu postępowania karnego zakłada, że na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa zażalenie przysługuje pokrzywdzonemu, a także instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, która złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oraz osobie, jeżeli wskutek przestępstwa doszło do naruszenia jej praw. Temu samemu katalogowi podmiotów przysługuje zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa. Podmioty uprawnione do składania zażaleń, otrzymały także prawo do przeglądania akt postępowania. Od 2014 r. będziemy nosić znaki odblaskowe. Od 1 stycznia 2014 r. piesi poruszający się po zmroku w terenie niezabudowanym będą musieli mieć na sobie znaki odblaskowe. Zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym uchwalona przez Sejm r. nakłada na każdego pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obsza- rem zabudowanym obowiązek używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że pieszy porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla niego lub po chodniku. Projekt ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Sejm rozpoczął prace nad projektem ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, który przewiduje m.in. jasne zasady odstąpienia od umowy, zagwarantowanie prawa do przedterminowej spłaty str. 4

5 AKTUALNOŚCI kredytu. Obecnie jedynym rozwiązaniem dotyczącym przeniesienia prawa do nieruchomości w zamian za zobowiązanie się przez fundusz hipoteczny do zapewnienia tej osobie dożywotniej renty oraz prawa dożywotniego mieszkania w nieruchomości jest umowa dożywocia. Przepisy nie regulują jednak żadnych reguł i zasad kontroli nad podmiotami, które takie umowy oferują. Projekt reguluje zasady udzielania odwróconego kredytu hipotecznego osobom fizycznym, którym przysługuje prawo własności nieruchomości, prawo własności ułamkowej części nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Instytucje, które będą oferowały odwrócony kredyt hipoteczny będą musiały spełniać wymogi kapitałowe i nie będą anonimowymi firmami. Własność nieruchomości ma przejść na bank dopiero po upływie 12 miesięcy od śmierci klienta, kiedy spadkobiercy nie zdecydują się spłacić kredytu. Klient będzie miał prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni po jej zawarciu. Projekt nie zawiera ograniczeń wiekowych odnośnie beneficjentów. Zabezpieczeniem transakcji będzie hipoteka ustanowiona na nieruchomości lub na określonym prawie do nieruchomości. Propozycja rządu w sprawie zmian w aktach stanu cywilnego. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego. Obecnie obowiązująca ustawa nie spełnia standardów przejrzystej legislacji, większość przepisów wymaga modyfikacji ze względu na zmiany społeczno-prawne i postęp technologiczny. Elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego, udostępnienie obywatelom odpisów aktów stanu cywilnego w postaci elektronicznej, szybsze i prostsze załatwianie spraw w urzędach stanu cywilnego takie cele zakłada rządowy projekt. Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja aktów stanu cywilnego będzie informatyzowana, a procedury dotyczące rejestracji stanu cywilnego będą uproszczone. Zainteresowani będą mogli zawrzeć związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, jednak w miejscu gwarantującym zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Możliwe stanie się także nadawanie dzieciom imion obcych, co będzie szczególnie ważne dla małżeństw mieszanych i imigrantów, uzyskujących obywatelstwo polskie. Elektroniczna rejestracja aktów stanu cywilnego, udostępnienie obywatelom odpisów aktów stanu cywilnego w postaci elektronicznej, szybsze i prostsze załatwianie spraw w urzędach stanu cywilnego takie cele zakłada rządowy projekt. Projekt w sprawie pełnomocników ofiar przestępstw. Projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego i kodeksu w sprawach o wykroczenia zakłada, że pełnomocnikiem pokrzywdzonego w postępowaniu karnym lub wykroczeniowym, obok adwokata i radcy prawnego, mogłaby być także osoba najbliższa pokrzywdzonemu. Aktualnie prace nad projektem prowadzi sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach. str. 5

6 AKTUALNOŚCI ORZECZNICTWO Zarząd miasta jako zarządca drogi krajowej w granicach miasta na prawach powiatu odpowiada za szkody wynikłe z powodu nienależytego utrzymania nawierzchni. Uchwała SN z dnia r., sygn. akt: III CZP 33/13. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy Piotra S., który w 1999 r. spowodował wypadek drogowy na ulicach Chełma orzekł, że zarząd miasta jako zarządca drogi krajowej w granicach miasta na prawach powiatu odpowiada za szkody wynikłe z powodu nienależytego utrzymania nawierzchni. Auto Piotra S. wpadło w poślizg i uderzyło w drzewo. Szkody materialne wyceniono na 8 tys. zł. Ponieważ Piotr S. zawarł umowę ubezpieczenia Autocasco, zwrócił się o wypłacenie odszkodo- wania z tytułu OC i AC do ubezpieczyciela. Odszkodowanie przyznano, ale pieniędzy nie wypłacono z powodu ogłoszenia upadłości przez Towarzystwo, z którym poszkodowany miał zawartą umowę ubezpieczenia. Środki pieniężne wypłacone w ramach planu podziału masy upadłościowej nie wystarczyły na zaspokojenie roszczenia Piotra S., co stwierdził sąd w 2005 roku. Wobec tego poszkodowany w kwietniu 2010 roku wniósł pozew o zasądzenie 8 tys. zł od Skarbu Państwa reprezentowanego przez prezydenta miasta Chełma oraz wezwał do udziału w sprawie w charakterze pozwanego Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., odpowiedzialne za zimowe odśnieżanie i utrzymanie ulic w mieście. Sąd I instancji oddalił pozew, tłumacząc, że pozwany prezydent i Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych nie było następcami prawnymi upadłego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Piotr S. złożył apelację od tego wyroku. Sąd Okręgowy w Lublinie powziął wątpliwość, kogo reprezentuje prezydent miasta, a wcześniej zarząd miasta na prawach powiatu, jako zarządca dróg. Sąd Najwyższy w uchwale podjętej 24 lipca br. stwierdził, że zarząd miasta jako zarządca drogi krajowej w granicach miasta na prawach powiatu w zakresie odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu nienależytego utrzymania nawierzchni reprezentował miasto na prawach powiatu. Strona wygrana, też może wnieść apelację. Orzeczenie SN z dnia r., sygn. akt: III CZP 34/13. W wyniku wniesionego pytania prawnego przez sąd II instancji do Sądu Najwyższego, czy strona dla której orzeczenie jest korzystne może wnieść środek odwoławczy do sądu wyższej instancji, Sąd Najwyższy przejął sprawę do rozpoznania. Źródłem sprawy był spór pomiędzy polską spółką z Kędzierzyna-Koźla a jej czeskim kontrahentem. Spółka polska pozwała czeską firmę o zapłatę ponad 150 tys. zł za niedostarczenie zamówionej papy termoizolacyjnej. Sąd I instancji oddalił powództwo, ponieważ czeska spółka podniosła w procesie, że spółka z Kędzierzyna jest jej winna 158 tys. zł z tytułu innego kontraktu. Czeska spółka, mimo że na skutek wyroku I instancji nie musiała nic płacić, złożyła jednak apelację. Chciała bowiem, by sąd merytorycznie rozpatrzył sprawę dotyczącą jej 150-tysięcznego długu. Sąd I instancji pominął tę kwestię, bo potrącił należność polskiej spółki z jej długiem wobec Czechów. Wstępna kontrola środka zaskarżenia przeprowadzona przez sąd I instancji, spowodowała odrzucenie go. Zdaniem sądu, skoro wyrok był dla spółki z Czech jednoznacznie korzystny, to nie mogła wnieść apelacji. Wątpliwości co do...zarząd miasta jako zarządca drogi krajowej w granicach miasta na prawach powiatu odpowiada za szkody wynikłe z powodu nienależytego utrzymania nawierzchni....sn wskazał, że sąd I instancji oddalił powództwo z powodu potrącenia długów, a nie z powodu rozstrzygnięcia co do jego istnienia. Takie rozstrzygnięcie nie zaspokaja pozwanej spółki, dlatego ma ona prawo do zaskarżenia takiego wyroku i żądania rozstrzygnięcia istoty sporu. str. 6

7 AKTUALNOŚCI tego nabrał sąd II instancji, do którego czeska spółka złożyła zażalenie. Sąd II instancji uznał, że w tej kwestii powinien wypowiedzieć się Sąd Najwyższy. SN nie wydał uchwały w tej sprawie, tylko przejął sprawę do rozpoznania. Jednocześnie, uchylił zaskarżone postanowienie sądu I instancji i nakazał merytoryczne rozpoznanie apelacji. W uzasadnieniu SN wskazał, że sąd I instancji oddalił powództwo z powodu potrącenia długów, a nie z powodu rozstrzygnięcia co do jego istnienia. Takie rozstrzygnięcie nie zaspokaja pozwanej spółki, dlatego ma ona prawo do zaskarżenia takiego wyroku i żądania rozstrzygnięcia istoty sporu. Roszczenie o naprawienie umyślnie wyrządzonej szkody przez pracownika przedawnia się po 20 latach. Wyrok SN z dnia r., sygn. akt: I PK 277/12. Przedsiębiorca Adam H. prowadzący pizzerię w miejscowości uzdrowiskowej zaskarżył do sądu pracy swego pracownika Damiana G. Zażądał on zwrotu 30 tys. złotych, które stracił z powodu oszustw dokonanych przez nieuczciwego pracownika. Oszustwa dokonane na niekorzyść firmy w latach zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem karnym. Według kodeksu pracy roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody, wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia. Jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, do przedawnienia roszczenia o naprawienie tej szkody stosuje się prze- pisy Kodeksu cywilnego. Sąd Pracy w I i II instancji zasądził na rzecz Adama H. żądaną kwotę. Sądy przyjęły, że powód poniósł szkodę, a trzyletni termin przedawnienia nie upłynął. W skardze kasacyjnej do Sądu Najwyższego Damian G. podniósł że roszczenie się przedawniło. Oszustwa miały miejsce w latach , w 2008 roku pracodawca dowiedział się o występku i spłacił kontrahentów, a pozew do sądu pracy wpłynął we wrześniu 2011 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Damiana G. Według art.11 kpc sąd cywilny jest związany prawomocnym wyrokiem zapadłym w tej sprawie. A więc nie ulega wątpliwości, że szkoda powstała w wyniku popełnionego przestępstwa. Skoro nastąpiło umyślne wyrządzenie szkody pracodawcy przez pracownika, to należy wobec takiego pracownika zastosować najdłuższy termin przedawnienia, czyli 20 lat...szkoda powstała w wyniku popełnionego przestępstwa. Skoro nastąpiło umyślne wyrządzenie szkody pracodawcy przez pracownika, to należy wobec takiego pracownika zastosować najdłuższy termin przedawnienia, czyli 20 lat. Zadośćuczynienie dla babci za śmierć wnuka. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia r. I ACa 98/13. Sąd zasądził na rzecz powódki kwotę złotych zadośćuczynienia oraz złotych odszko- dowania za śmierć wnuka w następstwie wypadku komunikacyjnego. Sąd uznał, że babcia może otrzymać zadośćuczynienie za śmierć wnuka, który zginął w wypadku, gdy udowodni, że była związana z nim emocjonalnie, a wnuk jej pomagał. Powódka w przedmiotowej sprawie wykazała, iż mieszkała z wnukiem niemal od dnia jego urodzenia. Poświęcała mu dużo czasu i uczestniczyła w jego życiu. Gdy wnuk usamodzielnił się dbał o nią, kupując lekarstwa i opłacając wizyty lekarskie oraz uczestnicząc w kosztach utrzymania mieszkania. Wnuk pomagał także babci w spłacie rat za mieszkanie. Sąd ocenił, że więź łącząca babcię i wnuka jak na stosunki zachodzące w typowych str. 7

8 AKTUALNOŚCI relacjach między babcią a wnukiem, była wyjątkowa, zaś nagła śmierć wnuka okazała się dla niej wydarzeniem traumatycznym, które wywarło duży negatywny wpływ na jej stan psychiczny i emocjonalny. Powyższe uzasadniało przyznanie na rzecz powódki zadośćuczynienia i odszkodowania. Interpretacja Ministra Finansów dotycząca wyroku w sprawie VAT od ubezpieczenia leasingu. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia r., Nr PT3/033/1/101/AEW/13/ Minister finansów w dniu r. wydał interpretację w sprawie skutków wyroku unijnego Trybunału dot. VAT od leasingu. Minister podkreślił, że usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne dla celów opodatkowania podatkiem VAT. Rozstrzygnięcie podejmowane w zakresie ustalenia czy dane czynności są w takim stopniu powiązane ze sobą, że należy je traktować jako stanowiące jedną usługę, czy też przeciwnie stanowią one usługi odrębne w świetle przepisów ustawy o VAT, wymaga każdorazowo szczegółowej i obiektywnej analizy stanu faktycznego konkretnej sprawy. Z interpretacji wynika, że firmy leasingowe mogą, lecz nie muszą korygować swoich rozliczeń VAT. Jeżeli to zrobią i odzyskają z urzędu skarbowego niesłusznie zapłacony VAT od usługi ubezpieczenia leasingu, to klienci tych firm, czyli leasingobiorcy muszą o tę kwotę skorygować podatek VAT, który odliczyli wcześniej do własnego podatku. Nim oddasz kluczyki od samochodu w myjni, zapytaj czy pracownik ma prawo jazdy. Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia r., sygn. akt: IV Ca 329/13. Właściciel samochodu, który przekazał kluczyki do swojego auta pracownikowi myjni, nie sprawdzając, czy ma on prawo jazdy, nie dostanie odszkodowania za uszkodzenie samochodu. Wyrok dotyczy mężczyzny, który dwa lata temu oddał swój samochód do myjni. Jak zwykle przekazał kluczyki pracownikowi myjni, a po umówionym czasie wrócił po auto. Wówczas zobaczył, że samochód jest poważnie uszkodzony. Okazało się, że inny pracownik, wjeżdżając do pomieszcze- nia myjni, uderzył w ścianę budynku. Pracownik ten nie miał prawa jazdy i z tego powodu firma ubezpieczeniowa odmówiła właścicielowi auta wypłaty odszkodowania. Firma powołała się na Ogólne Warunki Ubezpieczenia, na podstawie których zawarła z właścicielem samochodu umowę ubezpieczenia autocasco. Wynikało z nich, że ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w czasie, gdy kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Sąd pierwszej instancji po rozpoznaniu sprawy, nakazał ubezpieczycielowi wypłacenie pełnego odszko- dowania. Na skutek apelacji, Sąd Okręgowy w Słupsku uchylił wyrok pierwszej instancji. Orzekł, że firma ubezpieczeniowa nie musi nic wypłacać, bo umowa autocasco jest dobrowolna i właściciel samochodu nie musi godzić się na jej postanowienia. Skoro więc zawarł umowę, z której wynikało, że ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w sytuacji, gdy samochodem kierowała osoba bez prawa jazdy, to musiał się na taki warunek zgodzić. Sąd Okręgowy wskazał, że w takiej sytuacji obowiązkiem właściciela auta było sprawdzić, czy wszyscy pracownicy myjni, którym przekazał swój samochód, mają prawo jazdy. Właściciel samochodu, który przekazał kluczyki do swojego auta pracownikowi myjni, nie sprawdzając, czy ma on prawo jazdy, nie dostanie odszkodowania za uszkodzenie samochodu. str. 8

9 PRAWO CO DNIA Taryfikator mandatów do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem Prokuratury Generalnej, rozporządzenie zawierające taryfikator mandatów jest niekonstytucyjne. Zawarty w załączniku taryfikator przewiduje w 318 przypadkach kary w sztywnej wysokości. W efekcie wszyscy sprawcy danego wykroczenia otrzymują mandat w identycznej wysokości. Tymczasem kodeks wykroczeń nakazuje, aby przy wymierzaniu kary brać pod uwagę takie okoliczności, jak np. stopień winy, niekaralność sprawcy itp. A przepisy rozporządzenia uniemożliwiają uwzględnienie tych czynników przy karaniu mandatem. Bezpieczeństwo na polskich drogach wzrasta. Od początku roku w wypadkach drogowych zginęły 1264 osoby, to o 308 osób mniej niż przez pierwsze sześć miesięcy ubiegłego roku. Z przedstawionych najnowszych statystyk policyjnych wynika, że w pierwszym półroczu tego roku na drogach doszło do 14,2 tys. wypadków. To o 2,4 tys. mniej niż w analogicznym okresie 2012 roku. W pierwszej połowie roku spadła także o ponad 3 tys. (16 proc.) liczba osób rannych w wypadkach drogowych. Według danych policji w 2012 r. na drogach doszło do 36,5 tys. wypadków; zginęło w nich 3,5 tys. osób, a 45 tys. zostało rannych. Choć liczba zabitych była najniższa od 1989 r., to w przeliczeniu na milion mieszkańców jest wciąż wysoka w porównaniu z innymi krajami europejskimi. 600 euro za odwołany lot. Opóźniony lub odwołany lot czy zgubiony bagaż mogą skutecznie popsuć humor oczekujących na urlop turystów. Jeśli jednak będziemy wiedzieli, co zrobić w takiej sytuacji możemy liczyć na odszkodowanie nawet do 600 euro. Jak przypomina Urząd Lotnictwa Cywilnego, w przypadku, gdy lot został opóźniony, przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerowi posiłki i napoje. Gdy opóźnienie przeciągnie się aż do następnego dnia, przysługuje nam hotel, łącznie z transportem do niego i z powrotem na lotnisko. Pasażerom takie prawa przysługują m.in. wówczas, gdy z powodu usterki maszyna nie może odlecieć o czasie. Takie same prawa przysługują podróżnym, gdy linia odmawia wejścia na pokład samolotu. Gdy dojdzie do odwołania lotu, pasażer ma prawo do zwrotu (w terminie 7 dni) pełnego kosztu biletu lub zmiany planu podróży. Dodatkowo, poza zwrotem równowartości ceny biletu, możemy wtedy liczyć na odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. Odszkodowanie nie przysługuje jednak w przypadku odwołania lotu z przyczyn niezależnych od przewoźnika, np. złych warunków atmosferycznych. O problemach ze zgubionym bagażem i to w jaki sposób sobie z nimi radzić, pisaliśmy w poprzednim wydaniu Informatora Prawno - Ubezpieczeniowego (Lipiec 2013). Gdy dojdzie do odwołania lotu, pasażer ma prawo do zwrotu (w terminie 7 dni) pełnego kosztu biletu lub zmiany planu podróży. Dodatkowo, poza zwrotem równowartości ceny biletu, możemy wtedy liczyć na odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy. Błędy medyczne nadal znajdują rozstrzygnięcie w sądach. Wprowadzona nowelizacja z 2011 r. w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta miała ułatwić dochodzenie roszczeń pacjentom w razie wystąpienia błędu medycznego. Z nowej możliwości jednak niewiele osób korzysta, bowiem pacjenci stający przed specjalną komisją nie przyjmują niskich odszkodowań od lecznic. Odszkodowania, jakie pacjenci dostają od szpitali po walce zakończonej przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, rozczarowują ich. To nierzadko kilka tysięcy złotych. Większość spraw znajduje swój finał w sądzie. str. 9

10 PRAWO CO DNIA W Małopolsce na ponad 100 spraw, które wpłynęły do tej pory, komisja orzekła dwa razy na korzyść chorego. Z tego jednemu pacjentowi, któremu po zabiegu na żylaki zrobiły się zakrzepy w nogach, szpital zaoferował zaledwie 7 tys. zł. Podobnie było w śląskiej komisji, do której trafiło 108 wniosków. W dziewięciu przypadkach komisja uznała, że doszło do zdarzenia medycznego. W sześciu pacjenci nie przyjęli proponowanych kwot, bowiem były rażąco niskie - zaledwie kilka procent żądanej kwoty. Niskie odszkodowania trafiają się też na Mazowszu. Tu na 130 spraw w 15 komisjach podjęto decyzję na korzyść pacjenta. Jej przewodniczący podał, że 80 tys. odszkodowania zamiast żądanych 300 tys. przyjęła córka za śmierć ojca, któremu nie wykryto w szpitalu tętniaka. W innym przypadku na propozycję szpitala nie zgodziła się chora, której jeden z mazowieckich szpitali zaproponował 14 tys. zł odszkodowania. Z przepisów wynika, że chory może dostać maksymalnie 100 tys. zł, ale np. za pogorszenie się stanu zdrowia w szpitalu nie powinno być to mniej niż 60 proc. tej kwoty. Okazuje się, że nie tylko szpitale, ale i ich ubezpieczyciele nie przestrzegają przepisów. Jednemu z pacjentów na Mazowszu zaproponował 30 tys. zł. Ma on amputowaną nogę, bo po złamaniu szpital dopuścił do zakrzepicy. Pacjent, nie przyjmując odszkodowania, idzie do sądu i ma znacznie większe szanse na wywalczenie od lecznicy kilkukrotnie wyższego odszkodowania. PZU zaniża odszkodowania z polis OC nawet o 70%. Pomimo wyroku Sądu Najwyższego, PZU nadal zaniża odszkodowania z polis OC nawet o 70 proc., czyli o tzw. amortyzację, a poszkodowany nie ma co liczyć na auto zastępcze. Te praktyki PZU są niezgodne z prawem. Do naprawy muszą bowiem zostać użyte nowe części, co chroni poszkodowanych kierowców przed montowaniem tańszych zamienników albo koniecznością dopłacania do naprawy z własnej kieszeni, mimo że stłuczka nie była z ich winy. Także niepokrywanie kosztów auta zastępczego jest wbrew prawu, albowiem SN w listopadzie 2011 r. uznał, że właścicielowi uszkodzonego samochodu należy się auto zastępcze z polisy OC sprawcy. Nawet jeśli ma on dostęp do komunikacji miejskiej. Zaniżanie odszkodowań firmy tłumaczą utartymi schematami. Mają wzory pism, które wysyłają do poszkodowanych. Warto ubezpieczyć się od szkód wyrządzonych przez psa. Jadąc na wakacje często zabieramy ze sobą naszego pupila. Zdezorientowany, może o wiele szybciej wyrządzić szkodę i zamiast pięknego urlopu pozostaniemy z dużym problemem. Wystarczy, że podczas zabawy pies wpadnie przypadkowej osobie pod nogi i spowoduje jej upadek oraz kontuzję. Może także wybiec przed nadjeżdżający samochód, zmuszając kierowcę do nagłego skrętu, a w konsekwencji do zderzenia z innymi autem. W każdym przypadku odpowiedzialność za taką szkodę ponosi opiekun zwierzęcia. Dlatego podróżując z pupilem, zwłaszcza psem, warto rozważyć zakup ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla osób prywatnych. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wyrządzone przez ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, które towarzyszą mu w czasie podróży i za które ponosi on odpowiedzialność. Wykupując takie ubezpieczenie, warto zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i sprawdzić czy dotyczy ono opiekuna, z którym podróżuje a nie tylko właściciela zwierząt. Pomimo wyroku Sądu Najwyższego, PZU nadal zaniża odszkodowania z polis OC nawet o 70 proc., czyli o tzw. amortyzację, a poszkodowany nie ma co liczyć na auto zastępcze. Te praktyki PZU są niezgodne z prawem. str. 10

11 PRAWO CO DNIA Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. W przypadku spowodowania szkody w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, odszkodowanie co do zasady wypłacane jest z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ochrona ubezpieczeniowa nie jest jednak pełną ochroną. Między innymi nie są nią objęte tzw. szkody środowiskowe. Należy również mieć na uwadze górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela (sumy gwarancyjne). Obecnie wynoszą one w Polsce 5 mln euro w przypadku szkód osobowych oraz 1 mln przy szkodach na mieniu. Ochrony ubezpieczeniowej sprawca nie otrzyma co do zasady, gdy szkoda powstała w wyniku udziału lub przygotowywania się do udziału w zawodach motoryzacyjnych, naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców, gdy pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych, umyślnego działania kierowcy lub w wyniku rażącego niedbalstwa oraz wypadków związanych z umyślnym popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia. Przegląd cen polis komunikacyjnych. Polska Izba Motoryzacji dokonała przeglądu cen polis komunikacyjnych w 14 największych firmach ubezpieczeniowych w siedmiu miastach. Firmami, które mają najbardziej atrakcyjne stawki są towarzystwa wywodzące się z systemu direct: LINK4, AXA Direct, Proama. Izba zbadała zarówno ceny obowiązkowych polis OC, jak też pakietów OC i AC dotyczące samochodów używanych oraz kierowców o różnych profilach ryzyka, w różnym wieku oraz z różną historią szkodowości. Ochrona ubezpieczeniowa nie jest jednak pełną ochroną. Między innymi nie są nią objęte tzw. szkody środowiskowe. Należy również mieć na uwadze górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela (sumy gwarancyjne). Obecnie wynoszą one w Polsce 5 mln euro w przypadku szkód osobowych oraz 1 mln przy szkodach na mieniu. Czarne skrzynki w samochodach. Link4 chce montować w samochodach czarne skrzynki, zapisujące m.in. liczbę przejechanych kilometrów pokonywanych każdego dnia, prędkość i styl jazdy. Pomysł ten miałby zweryfikować i doprecyzować czy kierowcy w wieku rzeczywiście stanowią grupę najwyższego zagrożenia szkodowego. Czarna skrzynka pozwoli na precyzyjną ocenę ryzyka, dzięki czemu możliwe będzie dopasowanie składki do indywidualnego profilu kierowcy. Ubezpieczenie umożliwiające tani zakup antybiotyków. PZU wprowadza nowe ubezpieczenie PZU Antybiotyk. Ubezpieczenie ma gwarantować zakup antybiotyków jedynie za jego 1/5 ceny. Ubezpieczenie to jest kierowane do klientów indywidualnych. Osoba ubezpieczona ma otrzymać kartę, dzięki której od razu ubezpieczony będzie płacił niższą cenę za lek, bez konieczności starania się o refundację od wystawcy polisy. Eksperci zastanawiają się jednak, czy ubezpieczenie wpłynie na zwiększenie zażywania przez Polaków antybiotyków, a przez to uodpornienie się na antybiotyki. Możliwość dziedziczenia składek z OFE. Według przeprowadzonych badań tylko 37 % członków OFE wie, że mogą po zmarłych bliskich otrzymać pieniądze gromadzone w OFE. Bardzo często ludzie nie wiedzą do jakiego OFE należą, jak również nie wiedzą do jakiego funduszu należą bliscy. Obowiązujące od maja 2011 r. specjalne subkonto w I filarze daje możliwość dziedziczenia składek z OFE. Jak poinformował rzecznik str. 11

12 PRAWO CO DNIA prasowy ZUS na tym subkoncie znajduje się już ponad 35 mld złotych. Uczestnik funduszu może dysponować, na wypadek swojej śmierci, pieniędzmi zgromadzonymi na jego rachunku w OFE, pod warunkiem wskazania osoby uprawnionej. Kary dla Generali i UNIQA. W dniu r. podczas sto osiemdziesiątego szóstego posiedzenia Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o ukaraniu towarzystw majątkowych Generali i UNIQA. Generali otrzymało karę pieniężną w wysokości 50 tys. złotych z powodu niewypłacenia w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu. Tych samych przewinień dopuściła się Uniqa, z tym że KNF ukarał to towarzystwo karą 10 tys. złotych. KUKE prognozuje coraz więcej upadłości firm. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) szacuje, iż w całym 2013 r. upaść może nawet 1157 firm, co oznaczałoby wzrost o 31,9 proc. względem wyniku z 2012 r. Z danych KUKE wynika, iż w drugim kwartale 2013 r. zbankrutowało 228 firm, a więc o 6,5 proc. więcej niż przed rokiem. Tylko w czerwcu br. opublikowano 85 orzeczeń o upadłości firm, czyli o 41,7 proc. więcej niż w maju, oraz o 25 proc. więcej niż w czerwcu 2012 r. - twierdzi KUKE, powołując się na informacje z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Najwyższe natężenie upadłości w czerwcu 2013 r. było w województwie zachodniopomorskim (2,43 proc.) i dolnośląskim (2,10 proc.). Najmniejsze natężenie upadłości odnotowano w województwach lubelskim (0,83 proc.), opolskim (0,97 proc.) i świętokrzyskim (0,99 proc.). Zdaniem ekspertów KUKE, w 2013 r. może ogłosić upadłość około 284 firm prowadzonych w postaci indywidualnej działalności gospodarczej, czyli 46,4 proc. więcej w stosunku do 2012 r. W drodze prawa upadłościowego i naprawczego zakończy działalność 873 spółek prawa handlowego, co stanowić będzie wzrost o 27,8 proc. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) szacuje, iż w całym 2013 r. upaść może nawet 1157 firm, co oznaczałoby wzrost o 31,9 proc. względem wyniku z 2012 r. Z danych KUKE wynika, iż w drugim kwartale 2013 r. zbankrutowało 228 firm, a więc o 6,5 proc. więcej niż przed rokiem. str. 12

13 PROWADZONE SPRAWY Potrącenie na przejściu dla pieszych dochodzenie związanych z tym roszczeń. W październiku 2012 r. w Rawiczu doszło do zdarzenia drogowego, w wyniku którego obrażeń ciała doznała nasza klientka, która podczas przechodzenia przez oznakowane i oświetlone przejście dla pieszych, została uderzona przez nadjeżdżający samochód osobowy. Do zdarzenia doszło na skutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym prze kierującego samochodem osobowym, który nie udzielił pierwszeństwa prawidłowo poruszającej się pieszej. Nasza klientka w wyniku wypadku doznała następujących urazów: wieloodłamowego złamania kości piszczelowej prawej, złamania guzka większego kości ramiennej lewej, skręcenia i naderwania stawu mostkowo obojczykowego prawego oraz ogólnych potłuczeń ciała. Nasza klientka za pośrednictwem spółki Xaltum zgłosiła roszczenie do ubezpieczyciela domagając się zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz zwrotu kosztów leczenia, a także odszkodowania za zniszczoną odzież. Ubezpieczyciel początkowo wydał decyzję uznaniową na kwotę złotych tytułem zadośćuczynienia odmawiając jednocześnie uznania roszczeń z pozostałych zgłoszonych tytułów. Nasza klientka w wyniku wypadku doznała następujących urazów: wieloodłamowego złamania kości piszczelowej prawej, złamania guzka większego kości ramiennej lewej, skręcenia i naderwania stawu mostkowo obojczykowego prawego oraz ogólnych potłuczeń ciała. Xaltum odwołało się od ww. decyzji kwestionując wysokość przyznanego zadośćuczynienia, a także podważając stanowisko zakładu ubezpieczeń w przedmiocie pozostałych roszczeń. Xaltum podnosiło, że poszkodowana przez długi okres poddana była hospitalizacji, podczas której przeprowadzono zabieg operacyjny z zastosowaniem śrub stabilizacyjnych. Nadto podnieśliśmy, iż z uwagi na utrzymujący się stan zdrowia, w tym przede wszystkim silne dolegliwości bólowe oraz ograniczenie ruchomości, poszkodowana została skierowana na długotrwałą rehabilitację oraz pozostawała przez okres kilku miesięcy na zwolnieniu lekarskim. Xaltum wskazało, że rodzaj doznanych obrażeń, długotrwałość leczenia oraz wpływ następstw wypadku na życie rodzinne i społeczne poszkodowanej świadczą o tym, że doznana krzywda jest znacznych rozmiarów i kwota złotych nawet w minimalnym stopniu jej nie rekompensuje. Xaltum wykazało także, iż zarówno poniesione przez poszkodowaną koszty leczenia, jak i szkoda w postaci zniszczonej odzieży pozostają w adekwatnym związku z wypadkiem i tym samym także w tym zakresie zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do wypłaty stosownych świadczeń. W wyniku ww. odwołania zakład ubezpieczeń zaproponował ugodowe zakończenie sprawy, poprzez dopłatę kwoty zł. Z uwagi jednak na okoliczność, iż w międzyczasie Xaltum dokonało zgłoszenia roszczeń poszkodowanej z ubezpieczenia NNW, gdzie nasza klientka została skierowana na komisję lekarską, która orzekła, że następstwa wypadku w postaci ww. obrażeń ciała niosą za sobą trwały uszczerbek na zdrowiu na poziomie 15 %, nie przystaliśmy na propozycję ubezpieczyciela. Powołując się na stwierdzony uszczerbek oraz na fakt, iż naszą klientkę czeka je-zszcze długotrwałe leczenie i rehabilitacja, poinformowaliśmy zakład ubezpieczeń, iż w przyszłości skłonni jesteśmy powrócić do negocjacji ugodowych, lecz musi to zostać poprzedzone weryfikacją str. 13

14 PROWADZONE SPRAWY pierwotnego stanowiska, poprzez wydanie kolejnej decyzji. W odpowiedzi zakład ubezpieczeń wypłacił dalszą kwotę zadośćuczynienia w wysokości złotych, a także odszkodowanie z tytułu zniszczonej odzieży oraz zwrócił naszej klientce poniesione przez nią koszty leczenia. Kwota ta nadal nie stanowiła pełnej rekompensaty doznanej przez poszkodowaną szkody. Po wystosowaniu ostatecznego wezwania do zapłaty zakład ubezpieczeń w rezultacie wypłacił na rzecz poszkodowanej z tytułu zadośćuczynienia łączną kwotę złotych. str. 14

15 KONTAKT XALTUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Wyspiańskiego 14/37, Poznań tel , fax NIP , KRS Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Redakcja: Anna Jackowska, mail: Dorota Ossowska, mail: Niniejszy biuletyn stanowi informację dostarczaną bezpłatnie. Nie stanowi usługi doradztwa prawnego oraz nie powinien być podstawą do podejmowania decyzji biznesowych.

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

POSTANOWIENIE. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt II CZ 147/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 stycznia 2012 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 320/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt I CSK 197/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2014 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 186/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa J. A.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CK 706/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 655/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 września 2015 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 403/06. Dnia 21 lutego 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 403/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CK 240/04. Dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CK 240/04 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 października 2004 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian SSA Elżbieta Strelcow w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 93/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 grudnia 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt I PZ 1/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

doradzamy pomagamy informujemy

doradzamy pomagamy informujemy Informator Prawno Ubezpieczeniowy Lipiec 2014 W BIEŻĄCYM NUMERZE: Internetowa weryfikacja punktów karnych Odcinkowy pomiar prędkości od 2015 r. doradzamy pomagamy informujemy SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 469/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lutego 2009 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Bożena Kowalska

UCHWAŁA. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka. Protokolant Bożena Kowalska Sygn. akt III CZP 74/16 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 listopada 2016 r. SSN Maria Szulc (przewodniczący) SSN Marian Kocon (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Protokolant Bożena Kowalska w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Sprawy dotyczące odpowiedzialności majątkowej żołnierzy są rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 1 k.p.c. w związku z art.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CZ 53/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 21/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 grudnia 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska Sygn. akt III CZ 76/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 stycznia 2012 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 11 lutego 2003 r., V CKN 1664/00

Wyrok z dnia 11 lutego 2003 r., V CKN 1664/00 Wyrok z dnia 11 lutego 2003 r., V CKN 1664/00 Jeżeli kierujący pojazdem mechanicznym spowodował szkodę czynem niedozwolonym będącym przestępstwem, to roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 201/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 listopada 2010 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSA

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowa ubezpieczenia Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec SSA Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec SSA Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt III UZ 1/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 marca 2011 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec SSA Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Filomena Barczewska (przewodniczący i sprawozdawca) Marian Kocon Zbigniew Strus

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Filomena Barczewska (przewodniczący i sprawozdawca) Marian Kocon Zbigniew Strus 1. Wymagalne jest roszczenie o świadczenie należne od ubezpieczyciela w ramach ustawowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu kosztów przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego niezależnie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 184/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 lutego 2013 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Romualda Spyt

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 361/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 sierpnia 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Antoni

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 293/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 marca 2014 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 470/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z odwołania B.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 173/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 października 2010 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz SSA Anna

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla Techników Elektoradiologii

Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla Techników Elektoradiologii Tytuł prezentacji Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla Techników Elektoradiologii Diana Bożek Centrala TU INTER Polska SA Małgorzata Ziółkowska Dyrektor Oddziału w Katowicach Agenda 1. Za co odpowiada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 258/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sygn. akt I CSK 218/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 listopada 2006 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt III UZ 8/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 sierpnia 2015 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie z odwołania A. S.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt I BP 11/14. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 października 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CNP 47/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 listopada 2009 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Jan Katner SSA Barbara

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Zwrot kosztów procesu strony korzystającej z pomocy radcy prawnego w sprawie o ustalenie odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zaległości z tytułu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 77/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 77/12. Dnia 25 października 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CZ 77/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 października 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSA Władysław Pawlak w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Bartłomiej Chmielowiec główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Podatki w ubezpieczeniach część 2 Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 145/12. Dnia 16 maja 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V CZ 145/12. Dnia 16 maja 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt V CZ 145/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 maja 2013 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

TRUDNOŚCI DOWODOWE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ POWSTAŁĄ W DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI

TRUDNOŚCI DOWODOWE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ POWSTAŁĄ W DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI TRUDNOŚCI DOWODOWE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ POWSTAŁĄ W DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI Zdzisława Cwalińska-Weychert Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Problematyka zadośćuczynienia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt III UK 122/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 września 2014 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie z wniosku P.

Bardziej szczegółowo

Następstwo wypadku: obrażenie ciała, ciężkie kalectwo, śmierd

Następstwo wypadku: obrażenie ciała, ciężkie kalectwo, śmierd Kancelaria Prawno - Podatkowa Capital Legis Sp. z o. o. (Oddział w Polsce) ul. Walczaka 112; 66-400 Gorzów Wielkopolski e-mail: kancelaria@pl.capitallegis.com tel. (22) 270 12 12 ZGŁOSZENIE SZKODY - KOMUNIKACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Antoni Górski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Antoni Górski Sygn. akt III CK 235/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 listopada 2005 r. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 16/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 czerwca 2010 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) Sygn. akt IV CK 203/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 listopada 2005 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt II CSK 524/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 marca 2008 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 lutego 2010 r., V CSK 248/09

Wyrok z dnia 25 lutego 2010 r., V CSK 248/09 Wyrok z dnia 25 lutego 2010 r., V CSK 248/09 W razie bezskuteczności egzekucji prowadzonej przeciwko spółce, odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w art. 299 k.s.h. ponoszą osoby będące członkami

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 września 2007 r. III UK 24/07

Wyrok z dnia 14 września 2007 r. III UK 24/07 Wyrok z dnia 14 września 2007 r. III UK 24/07 Członek zarządu spółki handlowej, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki na podstawie art. 116 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) Sygn. akt I CZ 108/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 kwietnia 2011 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Katarzyna Tyczka-Rote (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Dorota Szczerbiak Sygn. akt IV KK 413/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Wiesław Kozielewicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Kazimierz Klugiewicz SSA del.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan Górowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan Górowski Sygn. akt V CSK 153/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 lutego 2006 r. II PK 152/05

Wyrok z dnia 3 lutego 2006 r. II PK 152/05 Wyrok z dnia 3 lutego 2006 r. II PK 152/05 Umowa ubezpieczenia wypadkowego pracownika zatrudnionego za granicą może być zawarta na podstawie prawa obcego (art. 25 1 ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. -

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 439/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 kwietnia 2011 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III PK 40/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 5 grudnia 2013 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara Myszka Sygn. akt II CSK 276/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 stycznia 2014 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) SSN Barbara

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 02.04.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 02.04.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 02.04.2015 WYKŁAD NR 6 1. Odpowiedzialność prawna lekarza w ogólności 2. Odpowiedzialność karna Mechanizm procesowy Ryzyko dla lekarza 3. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 212/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 października 2008 r. SSN Helena Ciepła (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . Sygn. akt V CSK 407/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 października 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 260/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 maja 2007 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Romualda Spyt w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. UCHWAŁA Nr IX/103/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 8 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Opolskiego. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 365/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 kwietnia 2014 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 270/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2013 r. SSN Kazimierz Klugiewicz (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt V CZ 41/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 13 grudnia 2005 r. II UZP 14/05

Postanowienie z dnia 13 grudnia 2005 r. II UZP 14/05 Postanowienie z dnia 13 grudnia 2005 r. II UZP 14/05 1. Przedmiotem zagadnienia prawnego przedstawianego Sądowi Najwyższemu może być tylko problem prawny, od rozwiązania którego zależy rozstrzygnięcie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III PZ 4/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 maja 2011 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa M. K.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 183/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 sierpnia 2014 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za wrzesień 2014 r.

Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za wrzesień 2014 r. Zestawienie orzecznictwa w sprawach cywilnych za wrzesień 2014 r. Orzeczenia Sądu Najwyższego opublikowane w Orzecznictwie Sądu Najwyższego Izba Cywilna zeszyt 9: 1. RĘKOJMIA ZA WADY Uchwała Składu Siedmiu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie z powództwa L. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. przeciwko Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa z siedzibą w W.

POSTANOWIENIE. w sprawie z powództwa L. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. przeciwko Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa z siedzibą w W. Sygn. akt I CSK 550/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 czerwca 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Niedużak w sprawie z

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 236/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 maja 2011 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) Sygn. akt V CZ 129/12 POSTANOWIENIE Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Anna Owczarek (przewodniczący) SSN Katarzyna Tyczka-Rote SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 218/13. Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 218/13. Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CSK 218/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 listopada 2013 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (druk nr 900) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 529/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2014 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II PK 130/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 września 2010 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II PK 68/07. Dnia 17 lipca 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt II PK 68/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 lipca 2007 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa S. M. przeciwko D. Sp. z o.o. w D. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 329/13. Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CSK 329/13. Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CSK 329/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 listopada 2013 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Marta Romańska Sygn. akt I CSK 274/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 kwietnia 2015 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Marta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 662/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Marian Kocon SSN Zbigniew Kwaśniewski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 480/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 maja 2014 r. SSN Agnieszka Piotrowska (przewodniczący) SSN Iwona Koper SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska Sygn. akt I UZ 104/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 czerwca 2010 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska w sprawie z odwołania C.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 81/09. Dnia 17 grudnia 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 81/09. Dnia 17 grudnia 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CZ 81/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 grudnia 2009 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski SSA Barbara Trębska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 368/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego - postępowanie:

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego - postępowanie: Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych Informacje ogólne 1. Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Gdańsku orzeka o zdarzeniu medycznym lub jego braku.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera Sygn. akt I BP 3/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 listopada 2015 r. SSN Katarzyna Gonera w sprawie z powództwa M. J. przeciwko D. R. o wznowienie postępowania w sprawie Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 108/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 czerwca 2015 r. SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Andrzej Stępka SSA del. do SN Mariusz Młoczkowski

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) Sygn. akt IV CZ 27/13 POSTANOWIENIE Dnia 12 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) Sygn. akt IV CZ 38/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 października 2015 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo