Zapytanie Ofertowe nr: SCOPUS/1/POIG 8.1/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie Ofertowe nr: SCOPUS/1/POIG 8.1/2014"

Transkrypt

1 Zapytanie Ofertowe nr: SCOPUS/1/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu: Stworzenie serwisu internetowego stanowiącego narzędzie planowania podróży - proscopus.pl przez: SCOPUS Jarosław Bazyl w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zapraszam Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie wykonawcy realizującego usługi marketingowe w ramach w/w projektu. Warszawa, dn r. 1

2 I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE: SCOPUS Jarosław Bazyl z siedzibą w Warszawie (zwany dalej: Zamawiającym lub SCOPUS) zaprasza do składania ofert na wykonanie usług marketingowych dla aplikacji Proscopus.pl. Usługi marketingowe w ramach projektu obejmują: Pozycjonowanie, Przygotowanie wzoru ulotek instruktażowych wraz z ich tłumaczeniem na trzy języki (niemiecki, angielski i rosyjski), Wydruk sztuk ulotek, Przeprowadzenie działań mass mailing, Zakup reklam na portalach społecznosciowych i branżowych, Zakup artykułów sponsorowanych na portalach branżowych, Zakup reklam w wyszukiwarkach, Zakup reklam w tradycyjnej prasie. Dane Zamawiającego: SCOPUS Jarosław Bazyl ul. Abrahama 12/ Warszawa Sposób uzyskania informacji dotyczących zamówienia: Osoba do kontaktów: Jarosław Bazyl e- mail: tel.:

3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac zdefiniowanych powyżej, w Dziale I. Wskazane działania będą realizowane w sześciu etapach, w okresie od 1 października 2014 r. do 31 stycznia 2015 roku. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie następujących działań: ETAP I od r r. 1. Pozycjonowanie strony proscopus.pl Pozycjonowanie stron, czyli optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych, polega na podejmowaniu działan zmierzajacych do osiagniecia przez dany serwis internetowy jak najwyzszej pozycji w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych dla wybranych słów np. narzedzie planowania podrózy, PROSCOPUS, mobilna lokalizacja. Własciwe pozycjonowanie strony sprawi, iz witryna Wnioskodawcy bedzie zauwazalna na rynku. Dzieki pozycjonowaniu, proscopus.pl: dostarczy informacji na temat oferowanych przez siebie usług klientom, wykreuje pozytywny wizerunek firmy i marki, zwiekszy sprzedaz przez Internet, marka stanie sie widoczna w sieci, nazwa firmy zaistnieje w swiadomosci potencjalnych uzytkowników i klientów. Pozycjonowanie proscopus.pl rozpocznie sie w V etapie realizacji projektu i potrwa przez 2 etapy (V i VI). Działania zwiazane z pozycjonowanie prowadzone beda łącznie przez 4 miesiace okresu realizacji projektu. 2. Przygotownie wzoru ulotek instruktażowych wraz z ich tłumaczeniem na trzy jęzki (niemiecki, angielski, rosyjski). Ulotki będą zawierały informacje o aplikacji oraz o możliwościach, jakie daje ona swoim 3

4 użytkownikom. 3. Wydruk ulotek Wydruk ulotek, które następnie będą dystrybuowane w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów i studentów. ETAP II od r. do r. 1. Mass mailing Ta forma promocji zostanie wystosowana zarówno do użytkowników końcowych jak i klientów biznesowych. W ramach tego zakupu nabyta zostanie również baza danych klientów. Planowane jest przeprowadzenie dwóch akcji mailingowych. 2. Zakup reklam na portalach społecznościowych i branżowych Zleceniodawca zamierza prowadzic kampanie promocyjne na serwisach zwiazanych z branza turystyczna, rozrywkowa, lokalizacyjna, na portalach miejskich, komunikacyjnych oraz na portalach społecznosciowych takich jak np. facebook. Dlatego tez zostana wykorzystane skojarzenia tematycznie zwiazane z oferta. Kampanie banerowe maja duze szanse powodzenia i moga przyniesc firmie znaczne zyski. Kampania rozpocznie sie w VI etapie realizacji projektu.. Planowany jest zakup ok. 30 reklam w róznego rodzaju serwisach odpowiednich dla grupy docelowej projektu. 3. Zakup artykułów sponsorowanych na portalach branżowych Artykuły umieszczane będą na serwisach cieszących się największą popularnością wśród grupy docelowej aplikacji. Planuje się zakup ok 15 tego typu artykułów. 4. Reklama w wyszukiwarkach Kampanie w wyszukiwarkach oraz linki sponsorowane rozpoczną sie w VI etapie realizacji projektu. 4

5 Przeprowadzona zostanie kampania reklamowa oparta na linkach sponsorowanych, 5. Pozycjonowanie 6. Reklama w tradycyjnej prasie Planowane jest zamieszczenie reklam w prasie lokalnej, umieszczenie ok 40 tego typu reklam. krajowej i branżowej. Zakładane jest III. ZAKRES OFERTY ORAZ KOMPLET DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANY JEST DOTARCZYĆ WYKONAWCA Oferta składana przez Wykonawcę na realizację prac szczegółowo opisanych w dziale II musi zawierać następujące informacje: nazwę i adres Wykonawcy, dane kontaktowe Wykonawcy, datę sporządzenia oferty, cenę jednostkową za wykonanie opisanych w ofercie działań, skrócony opis posiadanych doświadczeń w zakresie działań opisanych w dziale II, oświadczenie Wykonawcy, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewni wykonanie opisanych w zapytaniu ofertowym prac w pełnym zakresie i terminie. Wymogi formalne oferty: oferta musi być przygotowana na wzorze Zamawiającego; oferta musi być przygotowana w języku polskim; oferta powinna być ważna do dnia r. 5

6 cena usługi musi być podana w złotych polskich (netto i brutto) nie dopuszcza się składania ofert częściowych; do oferty musi być dołączone oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z SCOPUS Jarosław Bazyl IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. OTWARCIE OFERTYI WYBÓR WYKONAWCY 1. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego (Warszawa, , ul. Abrahama 12/25). 2. Termin składania ofert upływa w dniu 19 września 2014 roku o godzinie Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. O terminie złożenia decyduje faktyczna data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 3. Oferta powinna znajdować się w kopercie zaadresowanej do siedziby Zamawiającego wraz z dopiskiem wskazującym nazwę projektu wskazaną w zapytaniu ofertowym. 4. Otwarcia ofert nastąpi w dniu 20 września 2014 roku o godzinie Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony w dniu 21 września 2014 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z Oferentem, który zostanie wskazany jako Wykonawca. V. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBY OCENY OFERTY Oferty złożone w terminie oraz spełniające opisane powyżej wymogi formalne i merytoryczne zostaną ocenione zgodnie ze wskazanymi poniżej wagami parametru oceny. L.p. Parametr Waga procentowa 1. Cena za wykonanie usługi 100% Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowej oferty przedstawiającej ceny za wykonanie poszczególnych usług wg. poniższego wzoru: 6

7 Ceny usługi w poszczególnych etapach Cena PLN [Netto] I Etap - usługa II Etap Razem Cena - waga 100 % za całość usługi obliczana będzie wg. wzoru: PK1= [CN/CR] x 100 PK1 ilość punktów przy proponowanej cenie, CN cena oferty najkorzystniejszej czyli najniższej, CR cena oferty rozpatrywanej. VI. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn. Oferentom, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe, nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania Wykonawcy. 2. Zamawiający zastrzega sobie, że każdy z Oferentów ma obowiązek traktować informacje dotyczące projektu, jego zakresu oraz faktu otrzymania zaproszenia do złożenia oferty i do udziału w postępowaniu jako poufne. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dodatkowych, istotnych z punktu widzenia Wykonawcy oświadczeń, zawiadomień, informacji lub dodatkowych wyjaśnień za pośrednictwem danych teleadresowych wskazany w dziale I. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, może otrzymać zaproszenie do 7

8 negocjacji w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi. Przedmiotem negocjacji będzie określenie ostatecznego poziomu wynagrodzenia oraz czasu realizacji usług marketingowych określonych w przedmiocie zamówienia, a także formalnoprawnych warunków umowy na wykonanie prac. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wpisania do Umowy jaką zawrze z Oferentem wskazanym na Wykonawcę zapis, na podstawie którego będzie dokonywał akceptacji składu zespołu projektowego realizującego zlecenie, który zagwarantuje jego wykonanie zgodnie z Zamówieniem oraz wymogami realizowanego Projektu. 6. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca oraz Zamawiający nie dojdą do porozumienia w sprawie ustalenia ostatecznego kształtu warunków finansowych oraz formalno- prawnych warunków Umowy, Zamawiający- z uwagi na niespełnienie się warunku o podpisaniu Umowy- zastrzega sobie prawo do anulowania wyników wyboru Wykonawcy i przygotowania kolejnego Zapytania Ofertowego w przedmiotowej sprawie. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji poszczególnych usług przedstawionych w niniejszym zapytaniu jeżeli okaże się, że zmiany te są niezbędne z punktu widzenia efektywności realizacji Serwisu. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca przystąpił do wykonania przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego w dniu następującym po dniu zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta na okres realizacji projektu i będzie określała szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia wraz z jego ceną. Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane, po sporządzeniu stosownych protokołów odbioru potwierdzonych obustronnym podpisem. Załącznik: 1. Szablon ofert. Warszawa, dnia 12 września 2014r. 8

9 FORMULARZ OFERTOWY NR 1/POIG 8.1/2014 Dotyczący: Realizacji usług marketingowych serwisu Proscopus.pl Data: Dane oferenta: Nazwa firmy: Adres: Miejscowość: NIP: Osoba do kontaktu: Telefon kontaktowy: Fax: E- mail W imieniu <nazwa firmy> składam ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr SCOPUS/1/POIG 8.1/2014 firmy SCOPUS Jarosław Bazyl na następujących warunkach 1 : Wyszczególnienie prac w podziale na etapy 1. <01/10/2014- ETAP I Pozycjonowanie strony - proscopus.pl Cena (netto) 1 Oferent proponuje cenę dla każdego elementu zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Ocenione zostaną wyłącznie kompletne oferty, zawierające wyceny dla wszystkich elementów zamówienia. 9

10 2. 30/10/2014> Przygotowanie wzoru ulotek instruktażowych wraz z ich tłumaczeniem na trzy języki (niemiecki, angielski i rosyjski) 3. Wydruk sztuk ulotek instruktażowych ETAP II 1. Usługa mass mailingu 2. Zakup reklam na portalach społecznosciowych i branżowych 3. Zakup artykułów sponsorowanych na portalach branżowych 4. <01/11/ /01/2015> Reklama w wyszukiwarkach 5. Pozycjonowanie strony - proscopus.p 10

11 6. Reklama w tradycyjnej prasie Cena całościowa netto: Cena całościowa brutto: Skrócony opis posiadanych doświadczeń: <.> Oświadczam, że: 1. Zapoznałem się z warunkami Zapytania ofertowego SCOPUS/1/POIG 8.1/ Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotowego zamówienia; 3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa firmy zapewni wykonanie opisanych w zapytaniu ofertowym prac w pełnym zakresie i w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym; 4. Będę ściśle współpracował z innymi wykonawcami realizującymi prace na rzecz firmy SCOPUS Jarosław Bazyl. 5. W związku z ubieganiem się o realizację usług marketingowych zawartych w zapytaniu ofertowym nr: SCOPUS/1/POIG 8.1/2014 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 pragnę oświadczyć, iż firma <nazwa> nie jest powiązana osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, tj. z SCOPUS Jarosław Bazyl. 6. Niniejsza oferta jest ważna do dnia r 11