Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku W okresie między sesjami wydano 37 zarządzeń, zatwierdzono 17 wniosków, 44 wykazy nieruchomości oraz 6 ogłoszeń. Wydane zarządzenie dotyczy: 1) upoważnienia do załatwiania spraw dla p. A. Gajewskiej (nr 453/2010), 2) zmian w budżecie miasta na rok 2010 i zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2010 (nr 455/2010), 1) wyrażenia zgody na zmianę najemcy lokalu mieszkalnego na podstawie 20 ust. 1 pkt 4 uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Stargard Szczeciński oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej (nr 456/2010, nr 465/2010), 2) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na podstawie 20 ust. 1 pkt 7 uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Stargard Szczeciński oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej (nr 466/2010), 3) udzielenia obniżki czynszu na podstawie 26 i 27 uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata (nr 467/2010), 4) umorzenia wierzytelności na podstawie 3 ust. 2 w związku z 5 ust. 1 uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Gminy Miasta Stargard Szczeciński lub jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (nr 472/2010, nr 473/2010, nr 477/2010,), 5) wyrażenia zgody na złożenie oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (nr 482/2010), 6) powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzania wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (nr 457/2010), 7) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach , polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Stargardzie Szczecińskim zlokalizowanego w Kiczarowie 29, będącego zadaniem własnym Miasta Stargardu Szczecińskiego w dziedzinie ochrony zwierząt i bezpieczeństwa publicznego (nr 458/2010), 8) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku socjalno biurowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim, zamówienie powierzono firmie IBI Inżynieria Budownictwo Instalacje Sp. z o.o. ze Szczecina, kwota zamówienia ,00 zł (nr 459/2010), 9) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie parkingów i chodników w ciągu

2 ulicy Pogodnej w Stargardzie Szczecińskim (strona prawa) etap II, zamówienie powierzono przedsiębiorstwu BEN BRUK Benedykt Chłap ze Stargardu Szczecińskim, kwota zamówienia ,05 zł (nr 460/2010), 10) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dozorowanie obiektów Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim w 2011 roku, zamówienie powierzono firmie MULTISERVICE Sp. z o.o., kwota zamówienia ,64 zł (nr 1/2010) 11) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulicy 11 Listopada w Stargardzie Szczecińskim zamówienie powierzono przedsiębiorstwu BEN-BRUK Benedykt Chłap, kwota zamówienia ,73 zł (nr 5/2010), 12) wysokości odpisu na fundusz nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim (nr 461/2010), 13) ustalenia wysokości procentowego wskaźnika funduszu nagród i premii uznaniowej w jednostkach organizacyjnych miasta (nr 462/2010), 14) zmian budżetu miasta na rok 2010 i zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2010 (nr 2/2010), 15) zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli miejskich, szkół i placówki oświatowo wychowawczej prowadzonych przez Miasto Stargard Szczeciński na rok szkolny 2010/2011 (nr 463/2010), 16) zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli miejskich, szkół i placówki oświatowo wychowawczej prowadzonych przez Miasto Stargard Szczeciński na rok szkolny 2010/2011 (nr 479/2010), 17) zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (nr 464/2010), 18) zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego (nr 474/2010), 19) ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Miasta Stargard Szczeciński w dziedzinie spraw społecznych (nr 3/2010), 20) powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego (nr 4/2010), 21) określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej z dnia 26 października 2010 roku (nr 454/2010, nr 468/2010, nr 469/2010, nr 470/2010, nr 471/2010, nr 475/2010, nr 476/2010, nr 475/2010, nr 478/2010, nr 480/2010, nr 481/2010, nr 483/2010). Zatwierdzone wnioski dotyczyły: 1) wyznaczenia w 2011 roku podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, 2) zatwierdzenia treści ogłoszenia oraz specyfikacji zamówienia przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulicy 11 Listopada w Stargardzie Szczecińskim, 3) zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia i wyrażenie zgody na zlecenie firmie STAN LED Usługi Budowlane i Kolejowe Stanisław Leder z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, wykonanie remontu odcinka drogi zlokalizowanej na działce nr geod. 109/63 obręb 5 przy ul. Pierwszej Brygady na terenie dawnych 2

3 zakładów ZNTK w Stargardzie Szczecińskim. 4) wyrażenia zgody na podjęcie działań, zmierzających do przygotowania sektorowej, zgodnej ze Strategią Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Stargardu Szczecińskiego, strategii wspierania innowacyjności, 5) zatwierdzenia treści ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni chodników i zjazdów na odcinku ul. Grodzkiej, 6) zatwierdzenia sposobu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie robót uzupełniających związanych z budową oświetlenia przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego, 7) odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr 21/3 o powierzchni 231m², położoną w obrębie 21 miasta przy ul. Władysława Broniewskiego, 8) zaopiniowania Regulaminu Konkursu na projekt logo konkursu, statuetki oraz dyplomu dla laureatów tytułu Mecenasa Kultury Stargardu Szczecińskiego oraz wyrażenie zgody na ogłoszenie ww. Konkursu, 9) zatwierdzenia treści ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego na dozorowanie obiektów Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim w 2011 roku, 10) zatwierdzenia protokołów Nr 44/2010 oraz 45/2010 z przetargów przeprowadzonych w dniu 08 listopada 2010 roku na najem garażu komunalnego na działce o nr geod. 102/1 oraz na dzierżawę części nieruchomości na działkach o nr geod. 193/14 i 193/15, 11) zaakceptowania planu zaangażowania pracowników Urzędu Miejskiego w dniach 20 i 21 listopada 2010 roku w związku z organizacją wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku, 12) zatwierdzenia protokołów uzgodnień dotyczących zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nieruchomości zabudowanych stacjami transformatorowymi zgodnie z pismem TG.4.w/72241/118/2010, 13) zatwierdzenia protokołu nr 2/2010 z dnia 3 listopada 2010 roku z posiedzeń Komisji ds. inkubatora, 14) zatwierdzenia sposobu postępowania przy realizacji zamówień publicznych o wartościach nie przekraczających euro oraz zatwierdzenia oferty firmy RUCH s. a. z siedzibą w Warszawie, na prenumeratę prasy na 2011 rok, 15) zatwierdzenia treści ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim w latach , 16) zatwierdzenia sposobu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie oględzin i przeglądów dwóch stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenie Przemysłowego Parku Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim, 17) odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr 23/20 o powierzchni 159 m², położonej przy ul. Głównej. Zatwierdzone wykazy dotyczyły nieruchomości: 1) zabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy o powierzchni 92,00 m² położony przy ul. Kramarskiej 2/2a 3

4 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 215 wykaz nr 344, 2) niezbudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, nieruchomości o łącznej powierzchni 622 m², oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 309 i 310, położone przy ul. Jana Kasprowicza wykaz nr 345, 3) zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 112,00 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 770/1, położona przy ul. Wielkopolskiej wykaz nr 346, 4) zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 178,00 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 84/3, położona przy ul. Dalekiej wykaz nr 347, 5) niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, nieruchomość o powierzchni 248,00 m², oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 337/4, położona przy ul. Ludwika Waryńskiego wykaz nr 348, 6) niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, nieruchomość o powierzchni 327,00 m², oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 29/11, położona w obrębie 1 miasta, przy ul. Jana Matejki wykaz nr 349, 7) niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, nieruchomość o powierzchni 181,00 m², oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 244, położona w obrębie miasta 19 wykaz nr 350, 8) zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 112,00 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 770/1, położona przy ul. Wielkopolskiej wykaz nr 351, 9) zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 1.234,00 m² ( dla pięciu dzierżawców ), oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 306, położona w obrębie 1 miasta, przy ul. Kwiatowej wykaz nr 352, 10) niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 315/28 o powierzchni 86 m² położona w obrębie 19 miasta wykaz 353, 11) zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, garaż o powierzchni 15,43m² wraz z działką oznaczoną w ewidencji gruntów nr 660 o powierzchni 24,00m², położona przy placu Majdanek wykaz nr 354, 12) zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, nieruchomość zabudowana garażem oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 464 o powierzchni 20,00m² przeznaczona do sprzedaży oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 1/37 części w nieruchomości oznaczonej nr 473/3 o powierzchni 1.137,00m² do dnia r., położona na osiedlu Kopernika wykaz nr 355, 13) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 49,14 m², położony na II piętrze w budynku na os. Zachód B22/C w Stargardzie Szczecińskim, w obrębie ewidencyjnym nr 9 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 32/10000 części działki gruntu o nr geod. 7/2, o obszarze m² wykaz nr 356, 14) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 60,10 m², położony na parterze w budynku na os. Zachód B22/G w Stargardzie Szczecińskim, w obrębie ewidencyjnym nr 9, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 41/10000 części działki gruntu o nr geod. 7/2, o obszarze m² wykaz nr 357, 15) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 3, położony w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 4E, w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 4

5 w udziale 30/1000 części działek gruntu nr geod. 101, o powierzchni 722m² oraz nr geod. 100, o powierzchni 1277 m² wykaz nr 358, 16) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 7, położony w budynku przy ul. Grodzkiej 4B, w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 28/1000 w części działek gruntu o nr geod.: 114, powierzchnia 200 m², 115, powierzchnia 731 m² oraz w udziale 7/1000 części działki gruntu o nr geod. 112, powierzchnia 5756m² wykaz nr 359, 17) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 10, położony w budynku na os. Zachód A10/B, w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 23/1000 części działek gruntu o nr geod. 54, powierzchnia 596 m², oraz nr geod. 631, 53/7, 53/9, o łącznej powierzchni 1261 m² wykaz nr 360, 18) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 22, położony przy ul. Juliusza Słowackiego 13B, w obrębie 179/10000 części działek gruntu nr geod. 113, powierzchnia 401 m² oraz nr geod m² wykaz nr 361, 19) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 28, położony w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 13B, w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 179/10000 części działek gruntu o nr geod. 113, powierzchnia 401 m² oraz nr geod. 698/2, powierzchnia 1032 m² wykaz nr 362, 20) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 28, położony w budynku przy ul. Grodzkiej 10A w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 7/1000 części działek gruntu o nr geod. 303, o powierzchni 1277 m² oraz nr geod. 302, o powierzchni 1429 m² wykaz nr 363, 21) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia na drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 11, położony w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego nr 12 w obrębie ewidencyjnym nr 10 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 30/1000 części działki gruntu o nr geod. 155/17, o powierzchni 830 m² wykaz nr 364, 22) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 6, położony w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 22 w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 27/1000 części działek gruntu o nr geod.: 157, 623, 622/2, 622/1, 621 wykaz nr 365, 23) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 3, położony w budynku przy ul. Władysława Łokietka 7D, w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 24/1000 i 5/1000 części działek gruntu o nr geod. 117, 112 wykaz nr 366, 24) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 5, położony w budynku przy ul. Lechickiej nr 12, w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 207/1000 części działek gruntu o nr geod. : 603/3, 603/4 wykaz nr 367, 25) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 6, położony w budynku przy ul. Sikorskiego nr 9 w obrębie ewidencyjnym nr 12 miasta wraz ze sprzedażą w udziale 131/1000 części prawa własności nieruchomości gruntowej o nr geod.: 130, 126/3 wykaz nr 368, 5

6 26) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia na drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 4, położony w budynku przy ul. Kołłątaja nr 11 w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 250/1000 części działki gruntu nr geod. 692, o powierzchni 607 m² wykaz nr 369, 27) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 22, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Garncarskiej 2 w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 36/1000 i 5/1000 części ułamkowych działek gruntu o nr geod.: 127, 128 i 608 wykaz nr 370, 28) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 6, położony w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części działek gruntu w udziale: 61/1000 nr geod. 186, oraz 15/1000 o nr geod. 175/16 wykaz nr 371, 29) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 10, położony w budynku przy ul. Piłsudskiego 2 w obrębie odpowiednio 82/1000 i 19/1000 części działek gruntu o nr geod. 175/15 oraz 175/16 wykaz nr 372, 30) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 3, położony w budynku przy ul. Piłsudskiego 2 w obrębie odpowiednio 73/1000 i 18/1000 części działek gruntu o nr geod. 175/15, o powierzchni 293 m² wykaz nr 373, 31) niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 13,44 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 658 położona w obrębie 10 miasta, przy ul. Juliusza Słowackiego wykaz nr 374, 32) niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 41,00 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 326/1, położona przy ul. Księdza Jana Twardowskiego wykaz nr 375, 33) zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 153,00 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 96/5, położona przy ul. Tadeusza Kościuszki wykaz nr 376, 34) zabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej, pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 6,27 m² usytuowane na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 437/3 w obrębie 11 miasta, przy ul. Księcia Bogusława IV 22 wykaz nr 377, 35) zabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej, garaż komunalny o powierzchni 18,00 m², usytuowany na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38, położona przy ul. Szczecińskiej wykaz nr 378, 36) zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, nieruchomość zabudowana garażem, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 462, o powierzchni 19,00 m², przeznaczona do sprzedaży oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w wysokości 1/37 części nieruchomości oznaczonej nr 473/3 o powierzchni 1.137,00 m², nieruchomości położone na os. Kopernika wykaz nr 379, 37) zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 12,00 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 102/2 położona w obrębie 11 miasta, przy ul. Płatnerzy wykaz nr 380, 38) zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część 6

7 nieruchomości o powierzchni 160,00 m² oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 96/5, położona przy ul. Tadeusza Kościuszki wykaz nr 381, 39) niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 57,75 m² oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 20/9, położona przy ul. Gdańskiej wykaz nr 382, 40) zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 0,2500 ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1024/4, położona w obrębie 5 miasta wykaz nr 383, 41) zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 18,00 m² oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 117, położona przy ul. Jugosłowiańskiej wykaz nr 384, 42) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 3, położony w budynku przy ul. Kościuszki 57, w obrębie 125/1000 części działek gruntu o nr geod. 475, o powierzchni 321 m², 591 o powierzchni 228 m², 588 o powierzchni 555 m² wykaz nr 385, 43) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 7b, położony w budynku 1a przy ul. Kolejowej, w obrębie ewidencyjnym nr 20 miasta wraz ze sprzedażą w udziale 29/1000 części nieruchomości gruntowej o nr geod. 79, o obszarze 2.890,00 m² wykaz nr 386, 44) gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 6, położony w budynku przy ul. Dworcowej 31, w obrębie 98/1000 części działki gruntu o nr 691 o powierzchni 470 m² wykaz nr 387. Zatwierdzone ogłoszenia dotyczyły: 1) najmu w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego garażu komunalnego o powierzchni 12,88 m² usytuowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 177/8 w obrębie 1, przy ul. Marii Konopnickiej, 2) sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 o powierzchni użytkowej 45,54 m², położonego na III piętrze w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 17C, w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 22/1000 i 11/1000 części działki gruntu nr geod. 162, o powierzchni 636 m², 11/1000 części działki gruntu nr geod. 164/4, o powierzchni 2068 m², 3) sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 27 o powierzchni użytkowej 37,65 m², położonego na IV piętrze w budynku przy ul. Garncarskiej, w obrębie ewidencyjnym nr 11 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 36/1000 części działki gruntu nr geod.127, o powierzchni 245 m², 5/1000 części działek gruntu nr geod. 128 i 608, o łącznej powierzchni m², 4) sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 o powierzchni użytkowej 36,48 m², położonego na IV piętrze w budynku przy ul. Grodzkiej 10B w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 7/1000 części działek gruntu nr geod. 303 o powierzchni 1277 m² oraz nr geod. 302 o powierzchni 1429 m², 5) sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 o powierzchni użytkowej 45,90 m² wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicy o powierzchni 4,80 m², położonego na IV piętrze w budynku przy ul. Jugosłowiańskiej 37C w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta wraz z oddaniem 7

8 w użytkowanie wieczyste w udziale 99/10000 części działki gruntu nr geod. 274/1, o powierzchni 6139 m², 6) sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 13 o powierzchni użytkowej 36,51 m², położonego na II piętrze w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 1B w obrębie ewidencyjnym nr 11 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 12/1000 części działki gruntu nr geod. 124, o powierzchni 746 m², 5/1000 części działek gruntu nr geod. 128 i 608, o łącznej powierzchni m². 8

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 29 marca 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 29 marca 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 29 marca 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku W okresie między sesjami wydano 28 zarządzeń, zatwierdzono 16 wniosków, 14 wykazów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 19 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 19 grudnia 2011 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 19 grudnia 2011 roku W okresie między sesjami wydano 43 zarządzenia, zatwierdzono 11 wniosków,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 września 2013 roku do dnia 28 października 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 września 2013 roku do dnia 28 października 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 września 2013 roku do dnia 28 października 2013 roku Wydano 23 zarządzenia, zatwierdzono 13 wniosków, 28 wykazów nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 28 września 2009 roku do dnia 26 października 2009 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 28 września 2009 roku do dnia 26 października 2009 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 28 września 2009 roku do dnia 26 października 2009 roku W okresie między sesjami wydano 42 zarządzenia, zatwierdzono 7 wniosków,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 sierpnia 2009 roku do 28 września 2009 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 sierpnia 2009 roku do 28 września 2009 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 sierpnia 2009 roku do 28 września 2009 roku W okresie między sesjami wydano 40 zarządzeń, zatwierdzono 15 wniosków, 41 wykazów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 28 października 2014 roku do dnia 23 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 28 października 2014 roku do dnia 23 grudnia 2014 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 28 października 2014 roku do dnia 23 grudnia 2014 roku Wydano 32 zarządzenia, zatwierdzono 36 wniosków, 33 wykazy nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego za okres od 27 maja 2008 roku do 23 czerwca 2008 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego za okres od 27 maja 2008 roku do 23 czerwca 2008 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego za okres od 27 maja 2008 roku do 23 czerwca 2008 roku W okresie miedzy sesjami wydałem 35 zarządzeń, zatwierdziłem 26 wniosków, 53 wykazy

Bardziej szczegółowo

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść ZARZĄDZENIE Nr 155/2014 w sprawie waloryzacji rocznego ryczałtu ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia od 241 do

Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do - ZARZĄDZENIE NR 241/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oborniki - ZARZĄDZENIE NR 242/2004 w sprawie Układu wykonawczego budżetu - ZARZĄDZENIE NR 243/2004

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 15 lutego 2012 roku.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 15 lutego 2012 roku. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 01 roku do 15 lutego 01 roku. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 01 roku do 15 lutego 01 roku. W omawianym okresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 7 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazów budynków z zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych budynków i budowli przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową Spis treści : 1. Wstęp. 2. Mienie komunalne. 3. Dzierżawa, najem i użyczenie mienia komunalnego. 4. Zbycie mienia komunalnego. 5. Nabycie nieruchomości. 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 dzierżawa- ogródek przydomowy - dot. wynajęcia pomieszczenia w budynku nr 23 przy ul.świdnickiej 38, na rzecz PPHU " Patra " w rozwiązanie umowy użyczenia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości powiatu zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe 2010 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem Nr 1 do informacji.

Wykaz nieruchomości powiatu zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe 2010 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem Nr 1 do informacji. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 8/2011 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 21 marca 2011 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego w roku 2010 Informacją objęto wszystkie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Tuchomie ul. Jana III Sobieskiego 23 Przedmiot wynajmu: LOKAL MIESZKALNY Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 50,36 m 2 Stawka czynszu: netto 5,48 PLN/m2 miesięcznie POWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1

Regulamin dotyczący przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1 Regulamin dotyczący przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1 z dnia 04.02.2014 r. Strona 1/5 I. ORGANIZATOR ROKOWAŃ Organizatorem rokowań jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 AKTUALNOŚCI: PLANY, PROGRAM OSŁONOWY, EGZEKUCJA KOMORNICZA 27 maja (w środę) o godz. 13:00 rozpocznie się 14. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 57

Bardziej szczegółowo

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 16 Ostróda, dnia 15 października 005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego 1. Mienie Gminy Miejskiej Ostródy: powierzchnia gruntów stanowiących własność: 3 ha, mienie zakładów i jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r.

Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Zarządzenie Nr V/81/W/2007 Wójta Gminy Zębowice z dnia 10 grudnia 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości.. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Łomży. Wniosek

Rada Miejska Łomży. Wniosek GNL.0201 103/09 Łomża 30.11.2009r. Rada Miejska Łomży Wniosek o podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE o łącznej pow. użytkowej 286,50 m 2 GRUNT o powierzchni 1 200 m 2 Elbląg ul. Skrzydlata 13, 82-300 Elbląg (gmina Elbląg, powiat elbląski, woj. warmińsko- mazurskie) Przedmiot wynajmu/dzierżawy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r.

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego I. Z terenu miasta Wodzisław Śląski przedmiotem zbycia są następujące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/288/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXVI/288/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXVI/288/2004 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu oddłużenia wierzytelności z tytułu opłat za używanie lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

WYKAZ Nr 11/ZBiLK/2015 z dnia 12 maja 2015 r. Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m². Usytuowanie lokalu. Piwnica Front.

WYKAZ Nr 11/ZBiLK/2015 z dnia 12 maja 2015 r. Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m². Usytuowanie lokalu. Piwnica Front. WYKAZ Nr 11/ZBiLK/2015 z dnia 12 maja 2015 r. Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r., poz. 518, poz. 659, poz. 805,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 15.11.2004r. CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ MIĘDZYRZEC PODLASKI NA DZIEŃ 5..2004r. CZEŚĆ OPISOWA W wyniku komunalizacji mienia ogólnonarodowego trwającego od czerwca 990 r. oraz w wyniku obrotu

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 LOKAL UŻYTKOWY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Lokal użytkowy o charakterze handlowo-usługowym o łącznej powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku z dnia 17.02.2014r.

UCHWAŁA NR. Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku z dnia 17.02.2014r. UCHWAŁA NR. Walnego Zgromadzenia Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrzeszcz w Gdańsku z dnia 17.02.2014r. w sprawie: zbycia lokalu użytkowego przeznaczonego na cele mieszkaniowe wraz z

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. W dniu r. w Stargardzie Szczecińskim pomiędzy: 1. Gminą-Miasto Stargard Szczeciński z siedzibą przy.., którą reprezentują:

POROZUMIENIE. W dniu r. w Stargardzie Szczecińskim pomiędzy: 1. Gminą-Miasto Stargard Szczeciński z siedzibą przy.., którą reprezentują: POROZUMIENIE w sprawie zasiedlania mieszkań wspomaganych zrealizowanych przez Stargardzkie TBS sp. z o. o., wynajmowanych Gminie-Miasto Stargard Szczeciński w celu ich podnajmowania gospodarstwom domowym,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 613/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 613/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 29 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 613/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie oddania w dzierżawę w trybie I-publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r.

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. Uchwała Nr 1/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r.

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. W DNIU 23 czerwca 2015 r.: o godz. 8,00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu z następującym proponowanym porządkiem: 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ Nr 34/ZBiLK/2015 z dnia 25 września 2015 r.

WYKAZ Nr 34/ZBiLK/2015 z dnia 25 września 2015 r. WYKAZ Nr 34/ZBiLK/2015 z dnia 25 września 2015 r. Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 782, poz. 985, poz. 1039,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1557/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2013 roku

Zarządzenie Nr 1557/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2013 roku Zarządzenie Nr 1557/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Gdańsku w rejonie ulicy Lendziona, Dulin a i Guderskiego pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA NR IX/75/15 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE Krynica-Zdrój, ul. Zdrojowa 28 (powiat nowosądecki, województwo małopolskie) Przedmiot wynajmu: PARTER: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 26,76 m 2, Lokal użytkowy nr 2 o łącznej

Bardziej szczegółowo

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały:

z obrad senatu Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: 4 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego na zwyczajnym posiedzeniu w dniu 24 września 2014 r. podjął następujące uchwały: Nr 339 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podziału Wydziału Ekonomii i Zarządzania,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Komorniki, ul. Polna 120 LOKAL UŻYTKOWY Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 106,94 m 2 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj na mapie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Projekt z dnia 16 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste terenu przyległego do nieruchomości zabudowanej budynkiem przy placu Bohaterów

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TORZYM UL. WOJSKA POLSKIEGO 20 Przedmiot wynajmu: (gmina Torzym, powiat sulęciński, województwo lubuskie) Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 72,43m 2 wraz z 2 pomieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2497 UCHWAŁA NR XXXVII/200/2014 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 22 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2497 UCHWAŁA NR XXXVII/200/2014 RADY POWIATU LEGNICKIEGO. z dnia 22 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 2497 UCHWAŁA NR XXXVII/200/2014 RADY POWIATU LEGNICKIEGO z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 października 2015 r. Poz. 1707 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY GMINY KRZESZYCE z dnia 28 września 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

210,00 zł/ 10.000 m2/rocznie ( VAT zwolniony) 0,40 zł/ m2/ rocznie + VAT

210,00 zł/ 10.000 m2/rocznie ( VAT zwolniony) 0,40 zł/ m2/ rocznie + VAT WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA KONINA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM I DZIERŻAWĘ OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI OPIS NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZENIE W MIESCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

PROTOKÅŁ z kontroli problemowej

PROTOKÅŁ z kontroli problemowej Wielkopolski Urząd WojewÅdzki Poznań, dnia 31 sierpnia 2006 r. w Poznaniu Wydział Prawny i Nadzoru PN.III 4.0932-26/06 Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Adres nieruchomości NOWE n/ Wisłą ul. Bydgoska 11 Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 53,03 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o powierzchni użytkowej 10,72

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄD BUDYNKÓW

OGŁOSZENIE ZARZĄD BUDYNKÓW OGŁOSZENIE ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25 W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności Burmistrza Gostynia w okresie międzysesyjnym

Informacja z działalności Burmistrza Gostynia w okresie międzysesyjnym Informacja z działalności Burmistrza Gostynia w okresie międzysesyjnym 21.12.2012 r. - 04.01.2013 r. 1. Przyjęto zarządzenia w sprawie: zatwierdzenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w Gostyniu

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1/9 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Janusz Jakobiszyn Marek Fryźlewicz Data: 14 grudnia 2007r. Data:17 grudnia 2007r. Obowiązuje od: 1 stycznia 2008r,Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne nr 10 i 40 w budynku nr 13 położonym przy ul. Michałowicza w Czechowicach-Dziedzicach.

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne nr 10 i 40 w budynku nr 13 położonym przy ul. Michałowicza w Czechowicach-Dziedzicach. ZARZĄDZENIE Nr 127/07 BURMISTRZA CZECHOWIC-DZIEDZIC w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 13 przy ul. Michałowicza, wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Adres nieruchomości Bydgoszcz ul. Bydgoska 40/2 Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 62,60 m 2 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj

Bardziej szczegółowo

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Sprzedaży w Szczecinie, tel. 91 471 58 42; kom. 693 302 184, e-mail:sprzedaz.szczecin@pkp.

Informacji na temat rokowań udziela Wydział Sprzedaży w Szczecinie, tel. 91 471 58 42; kom. 693 302 184, e-mail:sprzedaz.szczecin@pkp. ZAPRASZA DO ROKOWAŃ NA ZBYCIE: PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI w Poznaniu Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań nieruchomości, położonej w budynku mieszkalnym w Przelewicach 14 gmina Przelewice,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 15 UCHWAŁA NR III/13/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Pomieszczenia biurowo - usługowe Olsztyn, ul. Towarowa 4 (gmina Olsztyn M., powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: 1) pomieszczenie biurowe nr 2.4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

RP.0057.5.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 29.06.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 28.05.2015r.do 29.06.2015 r.

RP.0057.5.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 29.06.2015. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 28.05.2015r.do 29.06.2015 r. RP.0057.5.2015.IS Skarżysko-Kamienna, 29.06.2015 Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 28.05.2015r.do 29.06.2015 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W

Bardziej szczegółowo

... Nazwisko i imię najemcy PESEL NIP Nr i seria dowodu osobistego ...

... Nazwisko i imię najemcy PESEL NIP Nr i seria dowodu osobistego ... PREZYDENT MIASTA KOSZALINA ul. Rynek Staromiejski 6 7 w Koszalinie za pośrednictwem: ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH w Koszalinie Koszalin, dnia... W N I O S E K W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA. z dnia 25 października 2011 r.

UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA. z dnia 25 października 2011 r. UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna w latach 2012 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY TRZCIEL UL. POZNAŃSKA 2 (gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, województwo lubuskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 84,32m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.

Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09. Załącznik do uchwały budżetowej na 2008 rok. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIEJSKIEJ PIEKARY ŚLĄSKIE NA DZIEŃ 30.09.2007 Wstęp Mienie komunalne stanowią rzeczowe składniki majątku trwałego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej i z realizacji uchwał Rady Miejskiej (9 grudnia 2004 26 stycznia 2005)

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej i z realizacji uchwał Rady Miejskiej (9 grudnia 2004 26 stycznia 2005) Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej i z realizacji uchwał Rady Miejskiej (9 grudnia 2004 26 stycznia 2005) Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 31 sierpnia 2011 roku do dnia 26 września 2011 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 31 sierpnia 2011 roku do dnia 26 września 2011 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 31 sierpnia 2011 roku do dnia 26 września 2011 roku W okresie między sesjami wydano 36 zarządzeń, zatwierdzono 11 wniosków,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Rewal, ul. Sikorskiego 3 i 5 LOKALE UŻYTKOWE Przedmiotem najmu są niewyodrębnione 2 lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 141,20 m 2. Informacje o powierzchniach pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/11/14 RADY MIASTA KUTNO. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/11/14 RADY MIASTA KUTNO w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kutnie stanowiących własność Miasta Kutno na rzecz dotychczasowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY Białośliwie, ul. Dworcowa 2 (gmina Białośliwie, powiat pilski, województwo wielkopolskie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: Lokal

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 70/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 70/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin Na podstawie art. 25 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Zestawienie nieruchomości na sprzedaż Miejscowość Dywity 1. Budynek wielorodzinny w budowie w tym lokale niemieszkalne o pow. 540 m2 oraz lokale

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku PROTOKÓŁ nr 14 z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, z dnia 13 czerwca 2007 roku O godzinie 15 30 posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Filip Rżewski, przywitał wszystkich zebranych i stwierdził

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

12/DM/338/10 Stargard Szczeciński, ul. M. Konopnickiej 14/1, Tel. 516280868, lokal komunalny, 3 pokoje o pow. 56,00m 2, pow. użytkowej 79,85m 2, wc w

12/DM/338/10 Stargard Szczeciński, ul. M. Konopnickiej 14/1, Tel. 516280868, lokal komunalny, 3 pokoje o pow. 56,00m 2, pow. użytkowej 79,85m 2, wc w Poszukujesz lokalu mieszkalnego o wyższym lub niższym standardzie? Stargardzkie TBS Sp. z o.o. informuje o następujących ofertach zamian lokali mieszkalnych dokonywanych między stronami: 1/ DM.7/09/10

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Burmistrza Opalenicy z dnia 20 listopada 2015 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Załącznik do zarządzenia nr 264/2015 Arkusz mapy 4, obręb 0001 Opalenica Działka nr 260/48 0,0879 ha 2. Księga wieczysta Kw nr PO1N/00037416/9 Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, W dziale III wpisane jest ograniczone

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Jarosław, ul. Jana Pawła II 10 powiat jarosławski, województwo podkarpackie POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 85,14

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE KATOWICE UL. ROLNA 7 (gmina Katowice M., powiat Katowice M., województwie śląskim) Przedmiot wynajmu: 1. lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 31,28 m 2 2. lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Łódź, ul. Żwirki 1B m. 6

Łódź, ul. Żwirki 1B m. 6 Przedmiot najmu: LOKAL MIESZKALNY Łódź, ul. Żwirki 1B m. 6 Lokal mieszkalny nr 6 położony na III piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 48,93 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WROCŁAWIU

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WROCŁAWIU WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH WE WROCŁAWIU I. PRZEDMIOT PRZETARGU Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonych we Wrocławiu, obręb Partynice.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO

PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO PROGRAM ODDŁUŻENIA WIERZYTELNOŚCI Z TYTUŁU OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY MIASTA STARGARDU SZCZECIŃSKIEGO PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU art. 34a ustawy z dnia 26 listopada

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 23 kwietnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 23 kwietnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 51/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 481/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN. z dnia 24 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 481/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN. z dnia 24 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 481/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/13/013 Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE

PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE PROSPEKT INFORMACYJNY PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO GÓRCE.142 PRZY UL. GÓRCZEWSKIEJ 142 W WARSZAWIE MIESZKANIE NR. WARSZAWA, dnia. 2013 r. 1 CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z 28 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z 28 czerwca 2006 r. Uchwała Nr LXIV/650/06 Rady Miasta Oświęcim z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oświęcim. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH ------------------------------------------------------------------------------------ INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 2013 ROK ---------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2016-2021

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE ul. Rynek 22 18-411 Śniadowo Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy położony na poddaszu budynku eksploatacyjnego o powierzchni użytkowej 47,19 m2, który składa się z czterech pomieszczeń: Pomieszczenie

Bardziej szczegółowo