Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 października 2010 roku do 29 listopada 2010 roku W okresie między sesjami wydano 37 zarządzeń, zatwierdzono 17 wniosków, 44 wykazy nieruchomości oraz 6 ogłoszeń. Wydane zarządzenie dotyczy: 1) upoważnienia do załatwiania spraw dla p. A. Gajewskiej (nr 453/2010), 2) zmian w budżecie miasta na rok 2010 i zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2010 (nr 455/2010), 1) wyrażenia zgody na zmianę najemcy lokalu mieszkalnego na podstawie 20 ust. 1 pkt 4 uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Stargard Szczeciński oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej (nr 456/2010, nr 465/2010), 2) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na podstawie 20 ust. 1 pkt 7 uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Stargard Szczeciński oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej (nr 466/2010), 3) udzielenia obniżki czynszu na podstawie 26 i 27 uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata (nr 467/2010), 4) umorzenia wierzytelności na podstawie 3 ust. 2 w związku z 5 ust. 1 uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Gminy Miasta Stargard Szczeciński lub jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (nr 472/2010, nr 473/2010, nr 477/2010,), 5) wyrażenia zgody na złożenie oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego (nr 482/2010), 6) powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzania wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (nr 457/2010), 7) ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach , polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Stargardzie Szczecińskim zlokalizowanego w Kiczarowie 29, będącego zadaniem własnym Miasta Stargardu Szczecińskiego w dziedzinie ochrony zwierząt i bezpieczeństwa publicznego (nr 458/2010), 8) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku socjalno biurowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim, zamówienie powierzono firmie IBI Inżynieria Budownictwo Instalacje Sp. z o.o. ze Szczecina, kwota zamówienia ,00 zł (nr 459/2010), 9) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie parkingów i chodników w ciągu

2 ulicy Pogodnej w Stargardzie Szczecińskim (strona prawa) etap II, zamówienie powierzono przedsiębiorstwu BEN BRUK Benedykt Chłap ze Stargardu Szczecińskim, kwota zamówienia ,05 zł (nr 460/2010), 10) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dozorowanie obiektów Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim w 2011 roku, zamówienie powierzono firmie MULTISERVICE Sp. z o.o., kwota zamówienia ,64 zł (nr 1/2010) 11) zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulicy 11 Listopada w Stargardzie Szczecińskim zamówienie powierzono przedsiębiorstwu BEN-BRUK Benedykt Chłap, kwota zamówienia ,73 zł (nr 5/2010), 12) wysokości odpisu na fundusz nagród dla pracowników Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim (nr 461/2010), 13) ustalenia wysokości procentowego wskaźnika funduszu nagród i premii uznaniowej w jednostkach organizacyjnych miasta (nr 462/2010), 14) zmian budżetu miasta na rok 2010 i zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2010 (nr 2/2010), 15) zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli miejskich, szkół i placówki oświatowo wychowawczej prowadzonych przez Miasto Stargard Szczeciński na rok szkolny 2010/2011 (nr 463/2010), 16) zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji przedszkoli miejskich, szkół i placówki oświatowo wychowawczej prowadzonych przez Miasto Stargard Szczeciński na rok szkolny 2010/2011 (nr 479/2010), 17) zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (nr 464/2010), 18) zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego (nr 474/2010), 19) ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Miasta Stargard Szczeciński w dziedzinie spraw społecznych (nr 3/2010), 20) powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego (nr 4/2010), 21) określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej z dnia 26 października 2010 roku (nr 454/2010, nr 468/2010, nr 469/2010, nr 470/2010, nr 471/2010, nr 475/2010, nr 476/2010, nr 475/2010, nr 478/2010, nr 480/2010, nr 481/2010, nr 483/2010). Zatwierdzone wnioski dotyczyły: 1) wyznaczenia w 2011 roku podmiotów, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, 2) zatwierdzenia treści ogłoszenia oraz specyfikacji zamówienia przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki rowerowej w ciągu ulicy 11 Listopada w Stargardzie Szczecińskim, 3) zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia i wyrażenie zgody na zlecenie firmie STAN LED Usługi Budowlane i Kolejowe Stanisław Leder z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, wykonanie remontu odcinka drogi zlokalizowanej na działce nr geod. 109/63 obręb 5 przy ul. Pierwszej Brygady na terenie dawnych 2

3 zakładów ZNTK w Stargardzie Szczecińskim. 4) wyrażenia zgody na podjęcie działań, zmierzających do przygotowania sektorowej, zgodnej ze Strategią Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Stargardu Szczecińskiego, strategii wspierania innowacyjności, 5) zatwierdzenia treści ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego na przebudowę nawierzchni chodników i zjazdów na odcinku ul. Grodzkiej, 6) zatwierdzenia sposobu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie robót uzupełniających związanych z budową oświetlenia przy ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego, 7) odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr 21/3 o powierzchni 231m², położoną w obrębie 21 miasta przy ul. Władysława Broniewskiego, 8) zaopiniowania Regulaminu Konkursu na projekt logo konkursu, statuetki oraz dyplomu dla laureatów tytułu Mecenasa Kultury Stargardu Szczecińskiego oraz wyrażenie zgody na ogłoszenie ww. Konkursu, 9) zatwierdzenia treści ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego na dozorowanie obiektów Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim w 2011 roku, 10) zatwierdzenia protokołów Nr 44/2010 oraz 45/2010 z przetargów przeprowadzonych w dniu 08 listopada 2010 roku na najem garażu komunalnego na działce o nr geod. 102/1 oraz na dzierżawę części nieruchomości na działkach o nr geod. 193/14 i 193/15, 11) zaakceptowania planu zaangażowania pracowników Urzędu Miejskiego w dniach 20 i 21 listopada 2010 roku w związku z organizacją wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku, 12) zatwierdzenia protokołów uzgodnień dotyczących zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nieruchomości zabudowanych stacjami transformatorowymi zgodnie z pismem TG.4.w/72241/118/2010, 13) zatwierdzenia protokołu nr 2/2010 z dnia 3 listopada 2010 roku z posiedzeń Komisji ds. inkubatora, 14) zatwierdzenia sposobu postępowania przy realizacji zamówień publicznych o wartościach nie przekraczających euro oraz zatwierdzenia oferty firmy RUCH s. a. z siedzibą w Warszawie, na prenumeratę prasy na 2011 rok, 15) zatwierdzenia treści ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim w latach , 16) zatwierdzenia sposobu postępowania przy udzieleniu zamówienia publicznego na wykonanie oględzin i przeglądów dwóch stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenie Przemysłowego Parku Nowoczesnych Technologii w Stargardzie Szczecińskim, 17) odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr 23/20 o powierzchni 159 m², położonej przy ul. Głównej. Zatwierdzone wykazy dotyczyły nieruchomości: 1) zabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy o powierzchni 92,00 m² położony przy ul. Kramarskiej 2/2a 3

4 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 215 wykaz nr 344, 2) niezbudowanych przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, nieruchomości o łącznej powierzchni 622 m², oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 309 i 310, położone przy ul. Jana Kasprowicza wykaz nr 345, 3) zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 112,00 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 770/1, położona przy ul. Wielkopolskiej wykaz nr 346, 4) zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 178,00 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 84/3, położona przy ul. Dalekiej wykaz nr 347, 5) niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, nieruchomość o powierzchni 248,00 m², oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 337/4, położona przy ul. Ludwika Waryńskiego wykaz nr 348, 6) niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, nieruchomość o powierzchni 327,00 m², oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 29/11, położona w obrębie 1 miasta, przy ul. Jana Matejki wykaz nr 349, 7) niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, nieruchomość o powierzchni 181,00 m², oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 244, położona w obrębie miasta 19 wykaz nr 350, 8) zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 112,00 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 770/1, położona przy ul. Wielkopolskiej wykaz nr 351, 9) zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 1.234,00 m² ( dla pięciu dzierżawców ), oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 306, położona w obrębie 1 miasta, przy ul. Kwiatowej wykaz nr 352, 10) niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 315/28 o powierzchni 86 m² położona w obrębie 19 miasta wykaz 353, 11) zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, garaż o powierzchni 15,43m² wraz z działką oznaczoną w ewidencji gruntów nr 660 o powierzchni 24,00m², położona przy placu Majdanek wykaz nr 354, 12) zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, nieruchomość zabudowana garażem oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 464 o powierzchni 20,00m² przeznaczona do sprzedaży oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 1/37 części w nieruchomości oznaczonej nr 473/3 o powierzchni 1.137,00m² do dnia r., położona na osiedlu Kopernika wykaz nr 355, 13) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 49,14 m², położony na II piętrze w budynku na os. Zachód B22/C w Stargardzie Szczecińskim, w obrębie ewidencyjnym nr 9 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 32/10000 części działki gruntu o nr geod. 7/2, o obszarze m² wykaz nr 356, 14) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 60,10 m², położony na parterze w budynku na os. Zachód B22/G w Stargardzie Szczecińskim, w obrębie ewidencyjnym nr 9, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 41/10000 części działki gruntu o nr geod. 7/2, o obszarze m² wykaz nr 357, 15) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 3, położony w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego nr 4E, w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 4

5 w udziale 30/1000 części działek gruntu nr geod. 101, o powierzchni 722m² oraz nr geod. 100, o powierzchni 1277 m² wykaz nr 358, 16) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 7, położony w budynku przy ul. Grodzkiej 4B, w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 28/1000 w części działek gruntu o nr geod.: 114, powierzchnia 200 m², 115, powierzchnia 731 m² oraz w udziale 7/1000 części działki gruntu o nr geod. 112, powierzchnia 5756m² wykaz nr 359, 17) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 10, położony w budynku na os. Zachód A10/B, w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 23/1000 części działek gruntu o nr geod. 54, powierzchnia 596 m², oraz nr geod. 631, 53/7, 53/9, o łącznej powierzchni 1261 m² wykaz nr 360, 18) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 22, położony przy ul. Juliusza Słowackiego 13B, w obrębie 179/10000 części działek gruntu nr geod. 113, powierzchnia 401 m² oraz nr geod m² wykaz nr 361, 19) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 28, położony w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 13B, w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 179/10000 części działek gruntu o nr geod. 113, powierzchnia 401 m² oraz nr geod. 698/2, powierzchnia 1032 m² wykaz nr 362, 20) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 28, położony w budynku przy ul. Grodzkiej 10A w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 7/1000 części działek gruntu o nr geod. 303, o powierzchni 1277 m² oraz nr geod. 302, o powierzchni 1429 m² wykaz nr 363, 21) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia na drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 11, położony w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego nr 12 w obrębie ewidencyjnym nr 10 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 30/1000 części działki gruntu o nr geod. 155/17, o powierzchni 830 m² wykaz nr 364, 22) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 6, położony w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 22 w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 27/1000 części działek gruntu o nr geod.: 157, 623, 622/2, 622/1, 621 wykaz nr 365, 23) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 3, położony w budynku przy ul. Władysława Łokietka 7D, w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 24/1000 i 5/1000 części działek gruntu o nr geod. 117, 112 wykaz nr 366, 24) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 5, położony w budynku przy ul. Lechickiej nr 12, w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 207/1000 części działek gruntu o nr geod. : 603/3, 603/4 wykaz nr 367, 25) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 6, położony w budynku przy ul. Sikorskiego nr 9 w obrębie ewidencyjnym nr 12 miasta wraz ze sprzedażą w udziale 131/1000 części prawa własności nieruchomości gruntowej o nr geod.: 130, 126/3 wykaz nr 368, 5

6 26) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia na drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 4, położony w budynku przy ul. Kołłątaja nr 11 w obrębie ewidencyjnym nr 9 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 250/1000 części działki gruntu nr geod. 692, o powierzchni 607 m² wykaz nr 369, 27) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 22, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Garncarskiej 2 w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 36/1000 i 5/1000 części ułamkowych działek gruntu o nr geod.: 127, 128 i 608 wykaz nr 370, 28) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 6, położony w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części działek gruntu w udziale: 61/1000 nr geod. 186, oraz 15/1000 o nr geod. 175/16 wykaz nr 371, 29) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 10, położony w budynku przy ul. Piłsudskiego 2 w obrębie odpowiednio 82/1000 i 19/1000 części działek gruntu o nr geod. 175/15 oraz 175/16 wykaz nr 372, 30) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 3, położony w budynku przy ul. Piłsudskiego 2 w obrębie odpowiednio 73/1000 i 18/1000 części działek gruntu o nr geod. 175/15, o powierzchni 293 m² wykaz nr 373, 31) niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 13,44 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 658 położona w obrębie 10 miasta, przy ul. Juliusza Słowackiego wykaz nr 374, 32) niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 41,00 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 326/1, położona przy ul. Księdza Jana Twardowskiego wykaz nr 375, 33) zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 153,00 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 96/5, położona przy ul. Tadeusza Kościuszki wykaz nr 376, 34) zabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej, pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 6,27 m² usytuowane na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 437/3 w obrębie 11 miasta, przy ul. Księcia Bogusława IV 22 wykaz nr 377, 35) zabudowanej przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej, garaż komunalny o powierzchni 18,00 m², usytuowany na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38, położona przy ul. Szczecińskiej wykaz nr 378, 36) zabudowanej przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, nieruchomość zabudowana garażem, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 462, o powierzchni 19,00 m², przeznaczona do sprzedaży oraz oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w wysokości 1/37 części nieruchomości oznaczonej nr 473/3 o powierzchni 1.137,00 m², nieruchomości położone na os. Kopernika wykaz nr 379, 37) zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 12,00 m², oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 102/2 położona w obrębie 11 miasta, przy ul. Płatnerzy wykaz nr 380, 38) zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część 6

7 nieruchomości o powierzchni 160,00 m² oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 96/5, położona przy ul. Tadeusza Kościuszki wykaz nr 381, 39) niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 57,75 m² oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 20/9, położona przy ul. Gdańskiej wykaz nr 382, 40) zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 0,2500 ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1024/4, położona w obrębie 5 miasta wykaz nr 383, 41) zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości o powierzchni 18,00 m² oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 117, położona przy ul. Jugosłowiańskiej wykaz nr 384, 42) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 3, położony w budynku przy ul. Kościuszki 57, w obrębie 125/1000 części działek gruntu o nr geod. 475, o powierzchni 321 m², 591 o powierzchni 228 m², 588 o powierzchni 555 m² wykaz nr 385, 43) gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 7b, położony w budynku 1a przy ul. Kolejowej, w obrębie ewidencyjnym nr 20 miasta wraz ze sprzedażą w udziale 29/1000 części nieruchomości gruntowej o nr geod. 79, o obszarze 2.890,00 m² wykaz nr 386, 44) gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, lokal mieszkalny nr 6, położony w budynku przy ul. Dworcowej 31, w obrębie 98/1000 części działki gruntu o nr 691 o powierzchni 470 m² wykaz nr 387. Zatwierdzone ogłoszenia dotyczyły: 1) najmu w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego garażu komunalnego o powierzchni 12,88 m² usytuowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 177/8 w obrębie 1, przy ul. Marii Konopnickiej, 2) sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 9 o powierzchni użytkowej 45,54 m², położonego na III piętrze w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 17C, w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 22/1000 i 11/1000 części działki gruntu nr geod. 162, o powierzchni 636 m², 11/1000 części działki gruntu nr geod. 164/4, o powierzchni 2068 m², 3) sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 27 o powierzchni użytkowej 37,65 m², położonego na IV piętrze w budynku przy ul. Garncarskiej, w obrębie ewidencyjnym nr 11 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 36/1000 części działki gruntu nr geod.127, o powierzchni 245 m², 5/1000 części działek gruntu nr geod. 128 i 608, o łącznej powierzchni m², 4) sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 o powierzchni użytkowej 36,48 m², położonego na IV piętrze w budynku przy ul. Grodzkiej 10B w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 7/1000 części działek gruntu nr geod. 303 o powierzchni 1277 m² oraz nr geod. 302 o powierzchni 1429 m², 5) sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 10 o powierzchni użytkowej 45,90 m² wraz z przynależnym pomieszczeniem piwnicy o powierzchni 4,80 m², położonego na IV piętrze w budynku przy ul. Jugosłowiańskiej 37C w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta wraz z oddaniem 7

8 w użytkowanie wieczyste w udziale 99/10000 części działki gruntu nr geod. 274/1, o powierzchni 6139 m², 6) sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 13 o powierzchni użytkowej 36,51 m², położonego na II piętrze w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 1B w obrębie ewidencyjnym nr 11 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste w udziale 12/1000 części działki gruntu nr geod. 124, o powierzchni 746 m², 5/1000 części działek gruntu nr geod. 128 i 608, o łącznej powierzchni m². 8

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 27 września 2016 roku do dnia 24 października 2016 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 27 września 2016 roku do dnia 24 października 2016 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 27 września 2016 roku do dnia 24 października 2016 roku Wydano 18 zarządzeń, zatwierdzono 13 wniosków, 25 wykazów nieruchomości, 14 projektów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 26 stycznia 2016 roku do dnia 22 lutego 2016 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 26 stycznia 2016 roku do dnia 22 lutego 2016 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard za okres od dnia 26 stycznia 2016 roku do dnia 22 lutego 2016 roku Wydano 24 zarządzenia, zatwierdzono 14 wniosków, 16 wykazów nieruchomości, 7 projektów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 kwietnia 2012 roku do dnia 28 maja 2012 roku W okresie między sesjami wydano 32 zarządzenia, zatwierdzono 10 wniosków, 12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 29 marca 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 29 marca 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 29 marca 2011 roku do dnia 22 kwietnia 2011 roku W okresie między sesjami wydano 28 zarządzeń, zatwierdzono 16 wniosków, 14 wykazów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 19 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 19 grudnia 2011 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 30 listopada 2011 roku do dnia 19 grudnia 2011 roku W okresie między sesjami wydano 43 zarządzenia, zatwierdzono 11 wniosków,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 28 września 2009 roku do dnia 26 października 2009 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 28 września 2009 roku do dnia 26 października 2009 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 28 września 2009 roku do dnia 26 października 2009 roku W okresie między sesjami wydano 42 zarządzenia, zatwierdzono 7 wniosków,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 września 2013 roku do dnia 28 października 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 września 2013 roku do dnia 28 października 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 września 2013 roku do dnia 28 października 2013 roku Wydano 23 zarządzenia, zatwierdzono 13 wniosków, 28 wykazów nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 sierpnia 2009 roku do 28 września 2009 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 sierpnia 2009 roku do 28 września 2009 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 26 sierpnia 2009 roku do 28 września 2009 roku W okresie między sesjami wydano 40 zarządzeń, zatwierdzono 15 wniosków, 41 wykazów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 28 października 2014 roku do dnia 23 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 28 października 2014 roku do dnia 23 grudnia 2014 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 28 października 2014 roku do dnia 23 grudnia 2014 roku Wydano 32 zarządzenia, zatwierdzono 36 wniosków, 33 wykazy nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r.

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. W omawianym okresie zostały wydane 42 zarządzenia dotyczące różnych zagadnień z zakresu gospodarki miasta. W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 lutego 2010 roku do 29 marca 2010 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 lutego 2010 roku do 29 marca 2010 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 24 lutego 2010 roku do 29 marca 2010 roku W okresie miedzy sesjami wydano 49 zarządzeń, zatwierdzono 19 wniosków, 37 wykazów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 27 października 2009 roku do dnia 23 listopada 2009 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 27 października 2009 roku do dnia 23 listopada 2009 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 27 października 2009 roku do dnia 23 listopada 2009 roku W okresie między sesjami wydano 42 zarządzenia, zatwierdzono 22 wnioski,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego za okres od 27 maja 2008 roku do 23 czerwca 2008 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego za okres od 27 maja 2008 roku do 23 czerwca 2008 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego za okres od 27 maja 2008 roku do 23 czerwca 2008 roku W okresie miedzy sesjami wydałem 35 zarządzeń, zatwierdziłem 26 wniosków, 53 wykazy

Bardziej szczegółowo

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania

Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść. wydania Marzec 2014 r. Nr Zarządzenia i treść ZARZĄDZENIE Nr 155/2014 w sprawie waloryzacji rocznego ryczałtu ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia od 241 do

Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do Zarządzenia od 241 do - ZARZĄDZENIE NR 241/2004 w sprawie zmian w budżecie Gminy Oborniki - ZARZĄDZENIE NR 242/2004 w sprawie Układu wykonawczego budżetu - ZARZĄDZENIE NR 243/2004

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R.

INFORMACJA NR WO-KP PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R. INFORMACJA NR WO-KP.0057.8.2016 PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE O ZARZĄDZENIACH WYDANYCH OD 16 SIERPNIA 2016 R. DO 16 WRZEŚNIA 2016 R. NUMER DATA TYTUŁ ZARZĄDZENIA INFORMACJE DODATKOWE 471/2016 2016-08-16

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 55 (gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie) Przedmiot wynajmu: lokale użytkowe zlokalizowane w budynkach Poczty

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK 2012 ROK

SKOROWIDZ ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK 2012 ROK SKOROWIDZ ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK 2012 ROK SPIS TREŚCI 1. BUDŻET... 4 1.1. Przygotowanie, uchwalanie, wykonanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej... 4 1.2. Zmiany w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXI/247/16 Rady Gminy Mielno z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej.

U C H W A Ł A Nr XXI/247/16 Rady Gminy Mielno z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej. U C H W A Ł A Nr XXI/247/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. ZARZĄDZENIE NR 28/2014 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1426 OBWIESZCZENIE NR VI/2/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 15 lutego 2012 roku.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 2012 roku do 15 lutego 2012 roku. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 01 roku do 15 lutego 01 roku. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 17 stycznia 01 roku do 15 lutego 01 roku. W omawianym okresie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 135/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie mieszkania położonego przy ul. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 954 /GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 5 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 954 /GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 5 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 954 /GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIEROSZOWA rok 2015

REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIEROSZOWA rok 2015 Nr zarządzenia Data Tytuł zarządzenia Zmiany 1/2015 07.01.2015r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 13 lutego 2014 roku do 20 marca 2014r.

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 13 lutego 2014 roku do 20 marca 2014r. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 13 lutego 2014 roku do 20 marca 2014r. W omawianym okresie zostało wydanych 75 zarządzeń, dotyczących różnych zagadnień z zakresu gospodarki miasta.

Bardziej szczegółowo

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi UCHWAŁA Nr III/ 11 /2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Święciechowa oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

LOKALE UŻYTKOWE ŁOMŻA PLAC POCZTOWY 1 (powiat m. Łomża, województwo podlaskie)

LOKALE UŻYTKOWE ŁOMŻA PLAC POCZTOWY 1 (powiat m. Łomża, województwo podlaskie) LOKALE UŻYTKOWE ŁOMŻA PLAC POCZTOWY 1 (powiat m. Łomża, województwo podlaskie) Przedmiot wynajmu: 1. lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 69,51 m2, składa się z 4 pomieszczeń biurowych oraz łazienka,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 7 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazów budynków z zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych budynków i budowli przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STARGARD Stan na dzień 07 kwietnia 2016 roku

WYKAZ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STARGARD Stan na dzień 07 kwietnia 2016 roku WYKAZ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STARGARD Stan na dzień 07 kwietnia 2016 roku 1. OBOWIĄZUJĄCE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO uchwalone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową

Mienie komunalne. I. Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych wraz z wartością księgową Spis treści : 1. Wstęp. 2. Mienie komunalne. 3. Dzierżawa, najem i użyczenie mienia komunalnego. 4. Zbycie mienia komunalnego. 5. Nabycie nieruchomości. 6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004

Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 Rejestr Zarządzeń Burmistrza - styczeń 2004 dzierżawa- ogródek przydomowy - dot. wynajęcia pomieszczenia w budynku nr 23 przy ul.świdnickiej 38, na rzecz PPHU " Patra " w rozwiązanie umowy użyczenia nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 917/GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 17 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 917/GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 17 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 917/GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomości Miasta w 2014 roku Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV /725/08 Rady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku Zarządzenie Nr 108/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKALE UŻYTKOWE KOLNO UL. MARII KONOPNICKIEJ 2 (gmina Kolno, powiat kolneński, województwo podlaskie)

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKALE UŻYTKOWE KOLNO UL. MARII KONOPNICKIEJ 2 (gmina Kolno, powiat kolneński, województwo podlaskie) LOKALE UŻYTKOWE KOLNO UL. MARII KONOPNICKIEJ 2 (gmina Kolno, powiat kolneński, województwo podlaskie) Przedmiot wynajmu: lokale użytkowe zlokalizowane w budynkach Poczty Polskiej S.A. w Kolnie przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 25 lutego 2009 roku do 30 marca 2009 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 25 lutego 2009 roku do 30 marca 2009 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od 25 lutego 2009 roku do 30 marca 2009 roku W okresie między sesjami wydano 43 zarządzenia, zatwierdzono 16 wniosków, 27 wykazów nieruchomości

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Tuchomie ul. Jana III Sobieskiego 23 Przedmiot wynajmu: LOKAL MIESZKALNY Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 50,36 m 2 Stawka czynszu: netto 5,48 PLN/m2 miesięcznie POWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 44/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 20 czerwca 2016 r. w godzinach

Protokół Nr 44/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 20 czerwca 2016 r. w godzinach Protokół Nr 44/16 posiedzenia Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi, które odbyło się 20 czerwca 2016 r. w godzinach 14 45 15 55. W posiedzeniu Kolegium udział wzięli: 1. Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

Dębowa Góra 43a. Łódź, 20 maja 2014 roku

Dębowa Góra 43a. Łódź, 20 maja 2014 roku Nieruchomość do sprzedania Dębowa Góra 43a Łódź, 20 maja 2014 roku Przedmiot sprzedaży: Lokal stanowiący odrębną nieruchomość samodzielny lokal użytkowy (niemieszkalny) o powierzchni użytkowej 79,30 m²

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIA GARAŻOWE Pilawa, Al. Wyzwolenia 81 (gmina Pilawa - Miasto, powiat garwoliński, województwo mazowieckie)

POMIESZCZENIA GARAŻOWE Pilawa, Al. Wyzwolenia 81 (gmina Pilawa - Miasto, powiat garwoliński, województwo mazowieckie) POMIESZCZENIA GARAŻOWE Pilawa, Al. Wyzwolenia 81 (gmina Pilawa - Miasto, powiat garwoliński, województwo mazowieckie) - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie Kliknij przedmiotu wynajmu i zlokalizuj

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 232/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2008 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 232/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2008 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 232/WGIiOŚ/2008 Burmistrza Skarszew z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy stanowiących własność Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2845 OBWIESZCZENIE NR 6 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości powiatu zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe 2010 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem Nr 1 do informacji.

Wykaz nieruchomości powiatu zagospodarowania oraz zmiany wartościowo - ilościowe 2010 wykazano w tabeli, będącej załącznikiem Nr 1 do informacji. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 8/2011 Zarządu Powiatu Zambrowskiego z dnia 21 marca 2011 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego na terenie Powiatu Zambrowskiego w roku 2010 Informacją objęto wszystkie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia szczegółowej procedury sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę nieruchomości oraz

Bardziej szczegółowo

B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A I Na własność I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1. Nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 611/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, przeznaczonej do

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STARGARD Stan na dzień 31 stycznia 2017 roku

WYKAZ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STARGARD Stan na dzień 31 stycznia 2017 roku WYKAZ PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA STARGARD Stan na dzień 31 stycznia 2017 roku 1. OBOWIĄZUJĄCE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO uchwalone na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/ BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 9 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/ BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 9 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2015... BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Lubicz Dolny ulica Mostowa 1

NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY. Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 NIERUCHOMOŚĆ DO SPRZEDAŻY Lubicz Dolny ulica Mostowa 1 Przedmiot sprzedaży: lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 40,09 m2 usytuowany na I piętrze w budynku mieszkalno-użytkowym, posadowionym na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 92/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia na lata 2017-2019 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE WYSOKIE MAZOWIECKIE UL. JAGIELLOŃSKA 55 (gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie) - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij Budynek administracyjno

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY CHODZIEŻ. bezprzetargowej (lokale mieszkalne); przetargu (działka rolna, działki przeznaczone pod zabudowę);

WÓJT GMINY CHODZIEŻ. bezprzetargowej (lokale mieszkalne); przetargu (działka rolna, działki przeznaczone pod zabudowę); podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 października 2010 r. wywieszone zostały na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Chodzieży, ul. Notecka 28 wykazy nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1830/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-07-06 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na oddanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1

Regulamin dotyczący przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1 Regulamin dotyczący przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1 z dnia 04.02.2014 r. Strona 1/5 I. ORGANIZATOR ROKOWAŃ Organizatorem rokowań jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 Lp. Nr zarządzenia Z dnia Sprawa 1 1/2014 02.01.2014 W sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin 2 2/2014 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKALE UŻYTKOWE ŁOMŻA PLAC POCZTOWY 1 (gm. M. Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie)

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKALE UŻYTKOWE ŁOMŻA PLAC POCZTOWY 1 (gm. M. Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie) LOKALE UŻYTKOWE ŁOMŻA PLAC POCZTOWY 1 (gm. M. Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie) Przedmioty wynajmu: lokale użytkowe łącznie szt. 5, w tym: cztery lokale usytuowane na II piętrze budynku głównego:

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE o łącznej pow. użytkowej 286,50 m 2 GRUNT o powierzchni 1 200 m 2 Elbląg ul. Skrzydlata 13, 82-300 Elbląg (gmina Elbląg, powiat elbląski, woj. warmińsko- mazurskie) Przedmiot wynajmu/dzierżawy:

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 9 maja 2016 r. 87/16

poniedziałek, 9 maja 2016 r. 87/16 poniedziałek, 9 maja 2016 r. 87/16 AKTUALNOŚCI: NOWOŚĆ! O ZANIECZYSZCZENIU NA SESJI 43. sesja Rady Miasta Krakowa rozpocznie się 11 maja (środa), jak zwykle o godz. 10:00. W porządku obrad znalazło się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 22 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 183/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania

Nieruchomość do sprzedania Nieruchomość do sprzedania Parsów nr 27, gmina Bielice Szczecin, czerwiec 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 117,43 m 2 usytuowany na parterze i poddaszu budynku

Bardziej szczegółowo

BR Protokół Nr 35/16

BR Protokół Nr 35/16 BR.01.0012.1.5.35.2016 Protokół Nr 35/16 z posiedzenia Komisji Mienia i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Krakowa odbytego 5 lipca 2016 r. w sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa Pl. Wszystkich Świętych

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15

poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 poniedziałek, 25 maja 2015 97/15 AKTUALNOŚCI: PLANY, PROGRAM OSŁONOWY, EGZEKUCJA KOMORNICZA 27 maja (w środę) o godz. 13:00 rozpocznie się 14. sesja Rady Miasta Krakowa. W porządku obrad znalazło się 57

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE UŻYTKOWE PISZ, UL. GIZEWIUSZA 6, (gmina Pisz, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie) Przedmioty najmu: lokal i pomieszczenia użytkowe zlokalizowane w budynkach Poczty Polskiej S.A. w Piszu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 06 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 06 maja 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 06 maja 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŝy, oddania w uŝytkowanie wieczyste oraz do dzierŝawy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r.

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Zielona Góra. Na podstawie art.18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 0050. 55.2014 Burmistrza Blachowni Z dnia 28 kwietnia 2014 roku PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY BLACHOWNIA NA LATA 2014-2017 I. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 399/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 12 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 399/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 12 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 399/2015 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego nr 12, położonego w

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-11-2014r. o godz. 09:30 w nieruchomości 1) działka gruntu nr 73/11 o pow. 1,2831 ha, zabudowana

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata Załącznik do zarządzenia Nr 0050.39.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 09 kwietnia 2014 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Gryfino na lata 2014-2016 1. Podstawa prawna opracowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE

REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE REGULAMIN TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W RADZIEJOWIE PODSTAWA PRAWNA : 1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKAL UŻYTKOWY Mikołajki ul. 3 Maja 8 (gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko - mazurskie)

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKAL UŻYTKOWY Mikołajki ul. 3 Maja 8 (gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko - mazurskie) LOKAL UŻYTKOWY Mikołajki ul. 3 Maja 8 (gmina Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko - mazurskie) Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy o powierzchni 21,77 m 2 w budynku biurowym. Stawka czynszu:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/104/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 16 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr XII/104/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 16 kwietnia 2008 r. Uchwała Nr XII/104/08 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 173, poz. 1218) i art. 98a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 2 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 131 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 2 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 131 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kowary, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 LOKAL UŻYTKOWY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Lokal użytkowy o charakterze handlowo-usługowym o łącznej powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 110/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 11 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 110/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 11 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 110/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia gruntowych, stanowiących własność Gminy do sprzedaży i dzierżawy oraz ustalenia ich wykazów. Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r.

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego

Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego Wykaz nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w 2012 r. z terenu Powiatu Wodzisławskiego I. Z terenu miasta Wodzisław Śląski przedmiotem zbycia są następujące

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 509/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 31 marca 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 509/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 31 marca 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 509/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu Lokale na sprzedaż położone przy ul.: Moniuszki 11, Traugutta 15, Czajki 3, Błogosławionego Czesława 14, Wrocławskiej 19, Pszczyńskiej 11B, Pszczyńskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY Kolno, ul. Marii Konopnickiej 2 (gmina Kolno, powiat kolneński, woj. podlaskie) Przedmiot wynajmu: lokal mieszkalny Nr 2 usytuowany na II piętrze budynku biurowego, o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/335/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 1 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR XXV/335/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 1 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR XXV/335/2013 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXI/372/2004r. Rady Miasta Sopotu z dnia 29 października 2004 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego części niezabudowanej nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

«TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 1941/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania»

«TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 1941/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» «TableStart:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr 1941/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 22.07.2016 r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Jędrychowo 47. Lokal mieszkalny nr 1, lokal użytkowy nr 3 na sprzedaż

Jędrychowo 47. Lokal mieszkalny nr 1, lokal użytkowy nr 3 na sprzedaż Jędrychowo 47 Lokal mieszkalny nr 1, lokal użytkowy nr 3 na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jędrychowo Ulica, nr budynku 47 Powierzchnia lokalu Lokal mieszkalny nr 1 o łącznej powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego

Ostróda, dnia 15 października 2005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 16 Ostróda, dnia 15 października 005 r. Informacja o stanie mienia komunalnego 1. Mienie Gminy Miejskiej Ostródy: powierzchnia gruntów stanowiących własność: 3 ha, mienie zakładów i jednostek

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY LIPSK UL. ŻŁOBIKOWSKIEGO 2 (gmina Lipsk, powiat augustowski, woj. podlaskie)

LOKAL MIESZKALNY LIPSK UL. ŻŁOBIKOWSKIEGO 2 (gmina Lipsk, powiat augustowski, woj. podlaskie) LOKAL MIESZKALNY LIPSK UL. ŻŁOBIKOWSKIEGO 2 (gmina Lipsk, powiat augustowski, woj. podlaskie) - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcia budynku Poczty Polskiej S.A. w miejscowości Lipsk przy ul. Żłobikowskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR XV/90/15 RADY GMINY DOMANIÓW. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR XV/90/15 RADY GMINY DOMANIÓW. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 130 UCHWAŁA NR XV/90/15 RADY GMINY DOMANIÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r.

Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy

Bardziej szczegółowo

Nr Kw Położenie Opis Cena Rodzaj zbycia. Lokal mieszkalny nr 1 - pow. użyt. 55,00 m²

Nr Kw Położenie Opis Cena Rodzaj zbycia. Lokal mieszkalny nr 1 - pow. użyt. 55,00 m² Zarządzenie Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Na podstawie art. 30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 11 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 11 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 628/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin

Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia 11 stycznia 2016 r. autor: Wydział Gospodarowania Mieniem DRUK NR 445-1 Uchwała Nr... Rady Miasta Lublin z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Lp. 1. 2. 3. 4. 5. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem

Bardziej szczegółowo