Marketing usług medycznych a dostarczanie niezamówionej informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zagadnienia wybrane)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing usług medycznych a dostarczanie niezamówionej informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zagadnienia wybrane)"

Transkrypt

1 92 Probl Hig Epidemiol 2009, 90(1): Marketing usług medycznych a dostarczanie niezamówionej informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zagadnienia wybrane) The marketing of medical services and supplying unrequested commercial information via electronic communication channels (chosen issues) Lubomira Wengler 1/, Piotr Popowski 2/ 1/ Zakład Prawa Medycznego, Akademia Medyczna w Gdańsku 2/ Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Akademia Medyczna w Gdańsku Świadczenia zdrowotne są traktowane w Polsce coraz częściej jako usługi, których lokowanie na rynku wymaga dobrej znajomości metod marketingu. Rozwój środków telekomunikacyjnych pozwala na prowadzenie skoordynowanych działań marketingowych między innymi przy pomocy poczty elektronicznej. Powyższe uwarunkowania skłaniają do zaprezentowania prawnych ograniczeń związanych ze stosowaniem marketingu usług, w tym zdrowotnych, przy użyciu poczty elektronicznej. Prawo europejskie oraz jego polskie implementacje stawiają podmiotom zainteresowanym stosowaniem marketingu bezpośredniego, w tym e mailingu szereg wymagań zasygnalizowanych w artykule. Słowa kluczowe: usługa medyczna, komunikacja elektroniczna, marketing, informacja handlowa, spam Health services in Poland are treated increasingly often as services which should be located on the market with the use of good marketing knowledge. The development of the telecommunication methods enables the management of the coordinated marketing activities by electronic mail, among other methods. These conditions inspired us to present the legal limitations connected with the offer of marketing services, including health services, by electronic mail. The European law and its Polish implementations impose a series of requirements mentioned in this article on the subjects interested in the implementation of direct marketing. Key words: medical service, commercial communication, marketing, commercial information, spam Probl Hig Epidemiol 2009, 90(1): Nadesłano: Zakwalifikowano do druku: Adres do korespondencji / Address for correspondence Dr n. prawnych Lubomira Wengler Zakład Prawa Medycznego Akademii Medycznej w Gdańsku ul Marii Skłodowskiej-Curie 3a, Gdańsk tel , faks , e- mail: Użyte skróty: Dz.U.UE.L., Dz. Urz. WE L Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Usude Ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Wybrane aksjologiczne i prawne problemy marketingu usług medycznych Komunikacja elektroniczna, zwłaszcza zaś poczta elektroniczna, stanowi z punktu widzenia celów marketingowych coraz atrakcyjniejszy w społeczeństwach informacyjnych sposób nawiązywania kontaktów, a w rezultacie kreowania klienteli i jej zasobów [1]. W tym kontekście warto postawić pytanie o prawne możliwości, a więc także ograniczenia, w zakresie prowadzenia marketingu usług medycznych, w szczególności zaś usług polegających na realizowaniu świadczeń zdrowotnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Na pierwszy plan wysuwa się przy tym kwestia uwarunkowanych głównie aksjologicznie, ograniczeń procesu marketingu, w odniesieniu do tej kategorii usług, opartych czy to na normach prawnych, zakazujących określonych zachowań w tej sferze, czy to na normach deontologicznych, zawartych w różnego typu kodeksach etyki zawodowej. W szczególności można wskazać tutaj art. 18b Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej [2], w świetle którego zakład opieki zdrowotnej (zarówno publiczny, jak i niepubliczny) ma prawo podawać do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, z tym że treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. Nie wchodząc w analizę ww. postanowienia, można już prima facie zauważyć, że:

2 Wengler L i wsp. Marketing usług medycznych a dostarczanie niezamówionej informacji handlowej powyższy zakaz odnosi się do reklamy podanej do wiadomości publicznej (reklamy publicznej) [3]; a contrario zatem nie obejmuje on reklamy niepublicznej, z którą to formułą należy łączyć pojęcie marketingu bezpośredniego [4], skierowanego do zindywidualizowanych adresatów [5], powyższy zakaz nie obejmuje reklamowania, także publicznie, działalności z zakresu promocji zdrowia [3], powyższy zakaz nie eliminuje innych aniżeli reklama publiczna form marketingu usług medycznych. Analogiczne rozwiązanie zawarte jest w art. 56 ust. 1 Ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty [6]. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską oraz grupowa praktyka lekarska mogą podawać do publicznej wiadomości informacje o udzielanych świadczeniach zdrowotnych, o których mowa w art. 2 tej ustawy, z tym że treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. A contrario zatem reklama niepubliczna zdaje się stanowić formułę prawnie dopuszczalną. Z kolei ani Ustawa z dn. 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej [7] ani Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej [8], nie zawierają zakazu prowadzenia reklamy publicznej usług realizowanych w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych czy grupowej praktyki pielęgniarek, położnych. Zgodnie jednak z art. 147a 2 Ustawy z dn. 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń [9]: kto podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych mające formę i treść reklamy podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Tak więc i w odniesieniu do tej grupy zawodowej zakaz reklamy publicznej w zakresie wyżej podanym obowiązuje. Już zatem dokonany pobieżnie przegląd regulacji prawnych dowodzi, że zagadnienie marketingu usług medycznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie jest bezprzedmiotowe. Opracowanie niniejsze odnosi się jednak tylko do wybranych aspektów wpisujących się w zakres ww. zagadnienia, a to kwestii uzyskiwania zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą wyżej podanych środków. Prawne uwarunkowania ingu Łatwy i tani dostęp do klienta (lub potencjalnego odbiorcy usług) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przesyłanie pocztą elektroniczną różnego typu informacji dotyczących towarów i usług, może pociągać za sobą częstokroć niepożądane wobec konsumentów i innych podmiotów świadczących usługi społeczeństwa informacyjnego skutki, a także zakłócić funkcjonowanie sieci interaktywnych. Przede wszystkim groźne i drogie staje się zjawisko tzw. spamu [1,10], a więc przesyłania niepożądanej, niezamawianej informacji z reguły o charakterze komercyjnym. W odpowiedzi na te zagrożenia, ściśle związane z transformacją społeczeństw w społeczeństwa informacyjne, zostaje przyjęta przez Parlament Europejski i Radę dyrektywa 2000/31/WE z dn. 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego [11] (dyrektywa o handlu elektronicznym) [12,13], a następnie dyrektywa 2002/58/WE z dn. 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) [14]. W ramach procesu dostosowawczego prawa polskiego do prawodawstwa Unii Europejskiej zostaje uchwalona Ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [15], implementująca dyrektywę o handlu elektronicznym [5]. Usude wprowadza mechanizm ograniczający rozpowszechnianie określonego typu przekazów środkami komunikacji elektronicznej. Przede wszystkim definiuje ona pojęcie informacji handlowej. Stosownie do art. 2 pkt 2 Usude pod pojęciem tym rozumie się każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi. Usude nie ma jednak zastosowania do używania poczty elektronicznej lub innego równorzędnego środka komunikacji elektronicznej między osobami fizycznymi, w celach osobistych niezwiązanych z prowadzoną przez te osoby, chociażby ubocznie, działalnością zarobkową lub wykonywanym przez nie zawodem. W piśmiennictwie zwraca się uwagę, że przetłumaczenie zawartego w dyrektywie o handlu elektronicznym pojęcia commercial communication jako informacja handlowa stanowi zabieg niefortunny, a to choćby z tego względu, iż nauka prawa reklamy odróżnia pojęcie reklamy i informacji handlowej [5,16]. To zaś prowadzi do konieczności ustalenia wzajemnego znaczenia obu terminów. Z kolei P. Litwiński proponuje, by w miejsce tego pojęcia wprowadzić termin komunikat handlowy (komercyjny) [17].

3 94 Probl Hig Epidemiol 2009, 90(1): Informacja może mieć charakter informacji handlowej niezależnie od tego, czy jej odbiorcą jest osoba fizyczna czy jednostka organizacyjna, np. osoba prawna. W szczególności wysłanie zatem przekazu odpowiadającego cechom informacji handlowej zarówno na osobisty adres poczty elektronicznej (personal ), jak i na adres poczty elektronicznej jednostki organizacyjnej (corporate ) podlegać będzie w świetle prawa polskiego reżimowi prawnemu Usude [10]. Informacja handlowa w świetle Usude winna spełniać pewne wymogi (art. 9 ust.1-2 Usude). I tak należy ją wyraźnie wyodrębnić i oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, z jakim typem informacji odbiorca ma do czynienia. Informacja taka ma nadto zawierać: oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne, wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty, wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia. W art. 10 ust. 1 Usude Ustawodawca wprowadza expressis verbis zakaz przesyłania niezamówionej informacji handlowej, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (tzw. zakaz spammingu). Informacja nie będzie miała takiego charakteru (a zatem będzie traktowana jak informacja handlowa zamówiona), jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny (opcja optin). Zgoda nie może przy tym zostać wyrażona przez czynności konkludente. W świetle bowiem art. 4 ust. 1 pkt 1 Usude nie może być ona ani domniemana ani dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Co więcej zgoda jest odwoływalna w każdym czasie. Ustawodawca nie wymaga, by była ona wyrażona w jakiejś zastrzeżonej formie, np. pisemnej. Należy pamiętać jednak o tym, że to usługodawcę obciąża obowiązek wykazania dla celów dowodowych, że zgoda taka została udzielona. Siłą rzeczy zatem usługodawca winien dążyć do stworzenia materialnego dowodu, że tak rzeczywiście było. Przesyłanie niezamówionej informacji handlowej jest bowiem z jednej strony wykroczeniem w świetle art. 24 Usude, podlegającym karze grzywny, ściganym na wniosek pokrzywdzonego, z drugiej - stanowi czyn nieuczciwej konkurencji [18] w rozumieniu Ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [19]. W piśmiennictwie podkreśla się przy tym, że Ustawodawca, dokonując implementacji dyrektywy o handlu elektronicznym do prawa polskiego, pominął właściwie jej art. 8, nakładający na Państwa Członkowskie obowiązek zapewnienia, żeby używanie informacji handlowych, które są częścią lub stanowią usługę społeczeństwa informacyjnego świadczoną przez przedstawiciela zawodu regulowanego (wolny zawód), było dozwolone pod warunkiem zgodności z zasadami wykonywania zawodu, dotyczącymi w szczególności niezależności, godności i prestiżu zawodu, tajemnicy zawodowej i rzetelności wobec klientów i innych przedstawicieli zawodu [5]. Podobnie rzecz się przedstawia w odniesieniu do przesyłania informacji handlowej przez usługodawcę do swoich klientów. Usude nie wyróżnia w ogóle kontaktów już istniejących, poddając je ogólnemu reżimowi prawnemu. Tymczasem w świetle art. 13 ust.2 dyrektywy o prywatności, w przypadku gdy osoba fizyczna lub prawna otrzymuje od swoich klientów szczegółowe elektroniczne dane kontaktowe dla potrzeb poczty elektronicznej, w kontekście sprzedaży produktu lub usługi, zgodnie z dyrektywą 95/46/WE, ta sama osoba fizyczna lub prawna może używać tych szczegółowych elektronicznych danych kontaktowych na potrzeby wprowadzania na rynek swoich własnych produktów podobnych lub usług, pod warunkiem że klienci zostali jasno i wyraźnie poinformowani o możliwości sprzeciwienia się, w sposób wolny od opłat i prosty, takiemu wykorzystywaniu elektronicznych danych kontaktowych w chwili ich zbierania oraz przy każdej okazji otrzymywania wiadomości, w przypadku klientów, którzy początkowo nie sprzeciwili się takiemu wykorzystywaniu (opcja opt-out) [5]. Rozważania dotyczące regulacji w zakresie ochrony prawnej przed niezamówioną informacją handlową Obowiązująca regulacja prawna odnosząca się do ochrony przed niezamówioną informacją handlową od dłuższego czasu stanowi przedmiot krytyki [20]. Sformułowany przez Ustawodawcę zakaz przesyłania tego typu informacji nie jest bowiem przestrzegany przez tę, oportunistyczną część społeczeństwa informacyjnego, która ważąc korzyści związane z jego naruszeniem oraz ewentualne dość iluzoryczne jednak sankcje z tego tytułu, godzi się na nieprzestrzeganie prawa gwoli osiągnięcia efektu marketingowego. Nie ulega wątpliwości, że zadośćuczynienia oraz odszkodowania zasądzone przez sądy polskie w porównaniu do żmudnej drogi procesowej, którą musi przejść osoba, której prawa zostały naruszone poprzez przesłanie niezamówionej informacji handlowej [10, 21-23] jak i traktowanie tego typu zachowania w kategoriach niewinnego wykroczenia, nie służy kształtowaniu postawy legalistycznej [24]. Z danych statystycznych

4 Wengler L i wsp. Marketing usług medycznych a dostarczanie niezamówionej informacji handlowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że ilość wszczętych postępowań w sprawach o wykroczenia polegające na przesyłaniu niezamówionej informacji handlowej (w latach Policja wszczęła 72 postępowania w sprawach o ukaranie na podstawie art. 24 Usude, przy czym tylko w 53 przypadkach złożono do sądów grodzkich wnioski o ukaranie sprawcy) [20] w stosunku do dostrzegalnego nawet przez laika - masowego zalewu spamem, ma wymiar wręcz marginalny, co z kolei dowodzi, pośrednio, nieadekwatności istniejących instrumentów prawnych do siły samego zjawiska [20]. Mając powyższe na uwadze Rada Ministrów przyjęła 3 lipca 2007 r projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra transportu, zwany dalej Projektem [25].W ramach proponowanych w nim zmian w zakresie regulacji antyspamowych, można wyróżnić następujące, zagadnienia: przypisanie ogółu kompetencji dot. zwalczania zjawiska spamu Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanemu dalej Prezesem UKE, wprowadzenie pojęcia informacji niezamówionej, obejmującego również informację handlową w rozumieniu Usude [26], jak i określenie wymogów, jakim winna ona odpowiadać, określenie zakazu przesyłania informacji niezamówionej bez uzyskania uprzedniej zgody (opcja opt-in), utworzenie przez Prezesie UKE ogólnopolskiego punktu przyjmowania zgłoszeń o przesyłaniu informacji niezamówionych, nałożenie na dostawców usług telekomunikacyjnych i operatorów obowiązku udzielania w wyznaczonym terminie informacji umożliwiających Prezesowi UKE wypełnianie zadań, pod rygorem kar pieniężnych ustalanych przez Prezesa UKE, zobowiązanie dostawców usług telekomunikacyjnych do utworzenia punktów przyjmowania skarg dotyczących naruszenia bezpieczeństwa telekomunikacyjnego, w tym incydentów przesyłania bądź otrzymywania informacji niezamówionej, w ramach oferowanych przez nich usług, pod rygorem kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UKE, przyznanie Prezesowi UKE kompetencji do nakładania kar pieniężnych na każdego, kto przesyła, zleca przesyłanie lub odnosi korzyści z przesłania w drodze decyzji administracyjnej. Przechodząc do sprawozdania wybranych, podstawowych kierunków zmian w zakresie regulacji antyspamowej, objętych Projektem, należy przede wszystkich zauważyć, że zawiera on postanowienia odnoszące się do zmiany Usude. I tak Projekt przewiduje: uchylenie przepisów art. art. 10, 24 i 25 Usude, co w kontekście proponowanych w nim zmian Ustawy Prawo telekomunikacyjne, o czym dalej, jest jak najbardziej uzasadnione, nakładanie w drodze decyzji administracyjnej kar administracyjnych z tytułu naruszenia obowiązków określonych w art. 9 Usude w wysokości od 100 do 5000 PLN. Konieczne jest podkreślenie, że Projekt zakłada wprowadzenie do Ustawy Prawo telekomunikacyjne nowej kategorii informacji, a mianowicie, informacji niezamówionej. Informacja taka jest definiowana tamże jako informacja mająca w szczególności charakter ideologiczny, polityczny, rozrywkowy, charytatywny lub informacja handlowa w rozumieniu Usude, przesłana do oznaczonego odbiorcy lub grupy odbiorców za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, wizjofonu, telefaksu, telefonu lub podobnego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na otrzymanie której odbiorca uprzednio nie wyraził zgody, w szczególności poprzez udostępnienie w tym celu identyfikującego go adresu elektronicznego lub innych danych umożliwiających porozumiewanie się na odległość. W świetle tak sformułowanej definicji każda informacja, co do której nie wyrażono uprzednio zgody (opcja opt-in) na jej przesłanie w sposób wyżej podany, stanowi niezamówioną informację, a informacja handlowa jest tylko szczególnym typem takiej informacji, poddanym również reżimowi Usude (w projekcie zawarta jest reguła interpretacyjna, że Ustawa Prawo telekomunikacyjne nie narusza Usude). Proponowane rozwiązanie wykracza zatem wyraźnie poza wymogi implementacji dyrektywy o handlu elektronicznym, posługującej się pojęciem commercial communication. Wprawdzie w Projekcie wymienia się tylko niektóre typy informacji niezamówionej, a to m.in. o charakterze ideologicznym, rozrywkowym czy charytatywnym, zabieg ten jednak ma wyłącznie wymiar egzemplifikacyjny i trudno powiedzieć właściwie, czemu ma służyć. Rozszerzenie zakazu na każdy typ informacji wydaje się co najmniej niewłaściwe, utrudniając ponad miarę i potrzeby ochrony kontakt z potencjalnym jej odbiorcą. Wobec bowiem pojemnego zakresu terminu informacja nawet dotychczas tolerowane - odpowiednio sformułowane pytanie, o to, czy adresat zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej, zawierające zwykle krótki opis podmiotu, który o nią ubiega się, a także wyjaśnienie (również skondensowane), czego ewentualnie miałaby ona dotyczyć [27], nie będzie mogło zostać zadane przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wydawać by się mogło przy tym prima facie że Projekt liberalizuje nieco wymogi dotyczące pozyska-

5 96 Probl Hig Epidemiol 2009, 90(1): nia takiej zgody. Mowa jest w nim bowiem o wyrażeniu zgody w szczególności poprzez udostępnienie adresu elektronicznego, to zaś sugerowałoby, dopuszczalność wyrażenia jej także przez czynności konkludente. Taka interpretacja jest jednak niedopuszczalna. Stosownie bowiem do obowiązującego art. 174 Ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, jeżeli przepisy Ustawy wymagają wyrażenia zgody przez abonenta lub użytkownika końcowego, zgoda ta: 1. nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; 2. może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez użytkownika; 3. może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat. Projekt, tak jak i Usude, formułuje explicite zakaz przesyłania informacji niezamówionej, jak i przenosi na wysyłającego ciężar dowodu, że taka zgoda została udzielona. Zakaz nie obejmuje jednak w świetle jego postanowień używania poczty elektronicznej lub innego środka porozumiewania się na odległość przez osoby fizyczne w celach osobistych, niezwiązanych z prowadzoną przez te osoby, chociażby ubocznie, działalnością zarobkową, wykonywanym zawodem lub pełnioną funkcją. Szukając elementów kontynuacyjnych, zauważyć należy, że Projekt tak jak i obecnie Usude traktuje przesyłanie ww. informacji w kategoriach czynu nieuczciwej konkurencji. W świetle proponowanych zmian każda informacja, przesłana po uprzednim uzyskaniu zgody odbiorcy winna spełniać pewne wymogi, a to zawierać oznaczenie wysyłającego, jego adres korespondencyjny oraz swoistego rodzaju pouczenie o możliwości i sposobie odwołania zgody. Informacja handlowa winna nadto odpowiadać wymogom określonym w art. 9 Usude, pod rygorem sankcji w postaci nakładanych w formie decyzji administracyjnej kar administracyjnych [5]. Projekt przewiduje rozszerzenie kręgu podmiotów ponoszących odpowiedzialność prawną za niezamówioną informację. Zakłada on, że Prezes UKE będzie mógł w drodze decyzji administracyjnej ukarać karą pieniężną w wysokości od 100 do PLN nie tylko tego, kto przesyła taką informację, ale także tego, kto zleca takie działanie lub odnosi z tego tytułu korzyści. Skuteczność działań sankcjonujących zakaz przesyłania informacji niezamówionej ma być gwarantowana przez regulacje o utworzeniu ogólnopolskiego punktu przyjmowania zgłoszeń o przesyłaniu informacji niezamówionych, jak i nałożeniu pewnych obowiązków na dostawców usług telekomunikacyjnych. I tak Projekt zakłada utworzenie przy Prezesie UKE ww. punktu w szczególności w celu gromadzenia i przetwarzania informacji na potrzeby prowadzonych postępowań, ale także dla wykrywania i eliminowania przypadków masowego przesyłania informacji niezamówionych. To ostatnie rozwiązania współgra niewątpliwie z zawartym w Projekcie postanowieniu w świetle, którego Prezes UKE wszczyna z urzędu postępowanie w sprawach o nałożenie kary pieniężnej, które ze względu na liczbę (tu zatem pojawia się kwestia masowego przesyłania informacji) lub cel przesyłania informacji niezamówionych, stanowią zagrożenie dla świadczenia usług drogą elektroniczną lub usług telekomunikacyjnych. Powyższe rozwiązanie, aczkolwiek zrozumiałe w kontekście zwykle wymienianych zagrożeń związanych ze spamem [10], nie wydaje się jednak poprawne od strony techniki prawodawczej. Przesłanki uaktywnienia kompetencji orzeczniczej organu administracji publicznej są bowiem tutaj niedookreślone. Obowiązek utworzenia i prowadzenia punktów przyjmowania skarg dotyczących naruszenia bezpieczeństwa telekomunikacyjnego, w tym incydentów przesyłania bądź otrzymywania informacji niezamówionej, w ramach oferowanych usług zostaje nałożony w Projekcie na dostawców usług telekomunikacyjnych, przede wszystkim w celu umożliwienia abonentom zgłaszania przypadków naruszeń bezpieczeństwa telekomunikacyjnego. Nadto też dostawcy w przypadku ujawnienia masowego przesyłania informacji niezamówionej w ramach dostarczanych usług będą zobowiązani w świetle Projektu do ustalenia zakończenia sieci, z którego zostały takie informacje wysłane oraz metody ich przesyłania, a następnie poinformowania ogólnopolskiego punktu przyjmowania zgłoszeń przy Prezesie UKE o zlokalizowaniu zakończenia sieci oraz podjętych przez nich działaniach z tym związanych. Projekt przewiduje jeszcze inne obowiązki i rozwiązania, których wobec ograniczonego zakresu niniejszego opracowania nie sposób przedstawić. Wydaje się jednak, że szczególną ochronę obejmuje się w nim te sytuacje, w którym informacja niezamówiona ma wymiar masowy czy narusza bezpieczeństwo telekomunikacyjne w inny sposób. Podsumowanie Opracowanie niniejsze nie wyczerpuje problematyki przesyłania informacji niezamówionej. Jego celem jest wyłącznie sygnalizacja oraz krótka analiza tego zagadnienia w kontekście marketingu usług medycznych. Warto jednak zwrócić uwagę, że stosowanie metod marketingowych przez świadczeniodawców medycznych w opisanym wyżej zakresie wymaga znajomości skomplikowanych, pod względem terminologicznym, regulacji prawnych. Opracowanie niniejsze sporządzono w oparciu o egzegezę tekstów aktów normatywnych oraz przegląd wybranych stron www. Stan prawny na

6 Wengler L i wsp. Marketing usług medycznych a dostarczanie niezamówionej informacji handlowej Piśmiennictwo / References 1. Supernat J. Zarządzanie. Kolonia Ltd. Wrocław 2005: , ***Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. z 2007, Nr 14, poz. 89 ze zm. (tekst jednolity). 3. Rek T [w:] Dercz M, Rek T. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, Lex Prestige, 2007; Kotler P. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Felberg.Warszawa 1999: Konarski X. Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Difin. Warszawa ***Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. z 2005 r., Nr 226, poz ze zm. (tekst jednolity). 7. ***Ustawa z dn. 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz. U. z 2001, Nr 57, poz. 602 ze zm. (tekst jednolity). 8. ***Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej, 9. ***Ustawa z dn. 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz. U. Nr 12, poz. 114 ze zm. 10. Krochmal-Węgrzyn A. Spam-użycie poczty elektronicznej w celach komercyjnych. Przegląd Prawa Handlowego, 2005; ***Dyrektywa 2000/31/WE z dn. 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego, Dz.U.UE.L Dz.U.UE-sp Kot D. Dyrektywa Unii Europejskiej o handlu elektronicznym i jej implikacje. Kwartalnik Prawa Prywatnego 2001; Stosio A. Umowy zawierane przez Internet, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002: ***Dyrektywa 2002/58/WE z dn. 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, Dz.U.UE.L Dz.U.UE-sp ***Ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U ze zm. 16. Frań A. Komentarz do art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U , LEX/el stan prawny: , Lex Prestige 2007; Litwiński P. Prawo Internetu (red.) Podrecki P. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. Warszawa 2004: Nowińska E. Nieuczciwa reklama w Internecie problemy prawne, [w:] Skubisz R (red.). Internet problemy prawne. Polihymnia. Lublin ***Ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. z 2003, Nr 153, poz ze zm. 20. ***Propozycje zmian prawa, lacznosc/telekomunikacja/projekty/projekty_ustaw/. 21. Meller A. Pierwszy proces spamera w Polsce, internetstandard.pl/news/60863.html. 22. Meller A. Kolejne etapy krucjaty antyspamowej, www. networld.pl/news/news.asp Kucharski P., Społeczne i prawne aspekty spamu, pl/esej/. 24. Augustyniak Sz. Grupa ziejąca spam, news/68367.html. 25. ***Projekt zmian prawa, htm.; 26. Rączka G. Informacja handlowa w prawie polskim, Radca Prawny 2006; 4: ***Ochrona konsumentów przed spamem, pl/pl/ochrona_konsumentow/konsument_w_sieci/spam.

POLITYKA ANTYSPAMOWA

POLITYKA ANTYSPAMOWA POLITYKA ANTYSPAMOWA 1. Zapisy dotyczące spamu w regulaminie TELENEXT 1. Definicje 21. Spam - przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych

10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych 10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych Konsumencie pamiętaj: 1. Naruszenia praw w zakresie ochrony danych osobowych zgłaszaj do Generalnego Inspektora Danych Osobowych W przypadku

Bardziej szczegółowo

Na co zwrócić uwagę przygotowując zgodną z prawem kampanię SMS

Na co zwrócić uwagę przygotowując zgodną z prawem kampanię SMS Na co zwrócić uwagę przygotowując zgodną z prawem kampanię SMS Michał Sztąberek isecuresp. z o.o. Dwa słowa o osobowych Administrator (ADO) Procesor organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 USTAWA. z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 USTAWA. z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/15 Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty prowadzenia strony internetowej

Prawne aspekty prowadzenia strony internetowej Prawne aspekty prowadzenia strony internetowej Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808.

Bardziej szczegółowo

Polityka antyspamowa platformy mailingowej Mail3

Polityka antyspamowa platformy mailingowej Mail3 Polityka antyspamowa platformy mailingowej Mail3 1 Szanując prawo Subskrybentów do nieotrzymywania niezamawianych wiadomości handlowych, operator platformy mailingowej Mail3, firma K2 Search sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Monika Szczotkowska *

Monika Szczotkowska * 50 * Kwalifikacja prawna spammingu jako czynu nieuczciwej konkurencji na gruncie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1 oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 2 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

,,Kiedy obejmowałem urząd prezydenta, jedynie eksperci od fizyki słyszeli o terminie World Wide Web. Teraz nawet mój kot ma swoją stronę.

,,Kiedy obejmowałem urząd prezydenta, jedynie eksperci od fizyki słyszeli o terminie World Wide Web. Teraz nawet mój kot ma swoją stronę. ,,Kiedy obejmowałem urząd prezydenta, jedynie eksperci od fizyki słyszeli o terminie World Wide Web. Teraz nawet mój kot ma swoją stronę. Bill Clinton, 1996r. Dane osobowe w e-marketingu - regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

PARTNER. www.lubasziwspolnicy.pl

PARTNER. www.lubasziwspolnicy.pl PARTNER Bezpieczeństwo danych przetwarzanych w serwerowni w świetle prawa polskiego gromadzenie, udostępnianie, ochrona. Witold Chomiczewski, LL.M. radca prawny Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Bardziej szczegółowo

Ochrony danych osobowych w Chinach, ostatni rozwój prawodawstwa 2015-11-22 02:10:17

Ochrony danych osobowych w Chinach, ostatni rozwój prawodawstwa 2015-11-22 02:10:17 Ochrony danych osobowych w Chinach, ostatni rozwój prawodawstwa 2015-11-22 02:10:17 2 Chiny są obecnie jednym z niewielu krajów w tej części globu nie posiadających kompleksowego ustawodawstwa regulującego

Bardziej szczegółowo

4Tel Partner Sp. z o.o.

4Tel Partner Sp. z o.o. 4Tel Partner Sp. z o.o. Obowiązki przedsiębiorcy telekomunikacyjnego na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ochrona informacji. Dominika Piniewicz Andrzej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Cywilnoprawny charakter reklamy... 19 1. Reklama jako oświadczenie woli... 19 1.1. Pojęcie zakres oświadczenia woli... 19 1.2. Adresat i złożenie oświadczenia woli a adresat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne Wrocław 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Panthers Wrocław I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY Stan prawny: 21 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. I. Aktywacja Pakietu Poczty Elektronicznej oraz stron WWW. 1. W celu

Bardziej szczegółowo

8. Sprawy dotyczące ochrony danych osobowych.

8. Sprawy dotyczące ochrony danych osobowych. 8. Sprawy dotyczące ochrony danych osobowych. W sprawie o sygn. akt II SA/Wa 736/08 Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 19 sierpnia 2008 r. uchylił zaskarżoną decyzję i decyzję ją

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie

DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie DYREKTYWA EUROPEJSKA W SPRAWIE PRAW KONSUMENTÓW CO ZMIENI SIĘ W 2014/2015 R. I. Wprowadzenie Dnia 30 maja 2014 r. Sejm RP uchwalił Ustawę o prawach konsumenta stanowiącą implementację dyrektywy Parlamentu

Bardziej szczegółowo

PRAWO W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH URZĘDU LUB INSTYTUCJI niezbędnik dla specjalistów ds. promocji i komunikacji. Adresaci:

PRAWO W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH URZĘDU LUB INSTYTUCJI niezbędnik dla specjalistów ds. promocji i komunikacji. Adresaci: PRAWO W DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH URZĘDU LUB INSTYTUCJI niezbędnik dla specjalistów ds. promocji i komunikacji Czas i lokalizacja: 14 listopada 2013 godziny: 9-16 Hotel Łazienkowski ul. 29 Listopada 3b

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 W dniu 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia br. ( Ustawa ). Ustawa stanowi implementację

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów Osoba odpowiedzialna za projekt

Bardziej szczegółowo

(przekład z języka angielskiego)

(przekład z języka angielskiego) KODEKS ETYKI LEKARZY DENTYSTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ (przekład z języka angielskiego) Przyjęto jednogłośnie na posiedzeniu plenarnym Rady Europejskich Lekarzy Dentystów w dniu 30 listopada 2007 r., nowelizując

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-11/12/MO/AK wersja niezawierająca tajemnicy przedsiębiorstwa oznaczono (xxx) Warszawa, dn. 30 grudnia 2013 r. DECYZJA

Bardziej szczegółowo

2012 (Legalis) 1 Szerzej: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod red. Prof. dr hab. B. Banaszaka, Warszawa

2012 (Legalis) 1 Szerzej: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz pod red. Prof. dr hab. B. Banaszaka, Warszawa Odpowiedź na apel o publiczne wyjaśnienie wątpliwości, jakie wiążą się z niektórymi zapisami zawartymi w uchwalonej przez Sejm 6 grudnia br. ustawie wprowadzającej istotne zmiany w funkcjonowaniu otwartych

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej,

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, NFOŚiGW Postanowienia wspólne Life+ W postanowieniach ogólnych umowy LIFE+, zawieranej miedzy Komisją Europejską a Beneficjentem, każdorazowo

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 12 lutego 2015 r. do odwołania 1.Słowniczek pojęć a) Cennik Cennik usług w ofercie Super Smart Plan, a także

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem. mec. Michała Koralewskiego

Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem. mec. Michała Koralewskiego Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem mec. Michała Koralewskiego Nowa ustawa o prawach konsumenta z komentarzem mec. Michała Koralewskiego Stan prawny: 25 czerwca 2014 r. Redaktor prowadząca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 915 USTAWA. z dnia 9 maja 2014 r. 1), 2)

Dz.U. 2014 poz. 915 USTAWA. z dnia 9 maja 2014 r. 1), 2) Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2014 poz. 915 USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. 1), 2) o informowaniu o cenach towarów i usług Art. 1. Ustawa określa sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług oraz

Bardziej szczegółowo

JAK NIE ZOSTAĆ SPAMEREM?

JAK NIE ZOSTAĆ SPAMEREM? JAK NIE ZOSTAĆ SPAMEREM? Poradnik Blink.pl Niemal każda firma działa w celu osiągania zysków, jednak w warunkach współczesnej gospodarki zadanie to wymaga coraz bardziej agresywnych działań handlowych

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet

NOWE PRAWA KONSUMENTA. Zwrot towaru zakupionego przez internet NOWE PRAWA KONSUMENTA Zwrot towaru zakupionego przez internet Sprzedaż towarów i usług przez Internet, ze względu na swoje walory praktyczne, ma coraz większe znaczenie dla klienta także tego, a może przede

Bardziej szczegółowo

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 agenda wprowadzenie zagrożenia przygotowanie umowy rynek detaliczny zmiana

Bardziej szczegółowo

1) Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej (sygn. Szt. Gen. 1537/2002),

1) Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej (sygn. Szt. Gen. 1537/2002), 1. WSTĘP W odróżnieniu od informacji niejawnych, których ochrona i tryb udostępniania określa szczegółowo ustawa z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Paweł Czerniewski radca prawny. Zawieranie umów drogą elektroniczną zadbaj o swoje interesy

Paweł Czerniewski radca prawny. Zawieranie umów drogą elektroniczną zadbaj o swoje interesy Paweł Czerniewski radca prawny Zawieranie umów drogą elektroniczną zadbaj o swoje interesy Umowa - definicja Umowa to oświadczenia woli co najmniej dwóch podmiotów (stron), wyrażające zgodny zamiar wywołania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO z 20-11-2012 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH Katowice, dnia 08. 06. 2005r. RKT 61 27/05/AD DECYZJA Nr RKT - 33 /2005 I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Ustawa o prawach konsumenta Przygotuj się na zmiany!

Ustawa o prawach konsumenta Przygotuj się na zmiany! 2014 Ustawa o prawach konsumenta Przygotuj się na zmiany! Autor: Prawnik Patricia Mitro Kancelaria Prawna Legalis Filie: Przeworsk-Rzeszów 2014-06-14 Nowa ustawa o prawach konsumenta- przygotuj się na

Bardziej szczegółowo

konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; OBOWIĄZKI przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

PrawoprasowewdziałalnościRzeczników PrasowychidziałówPublicRelations

PrawoprasowewdziałalnościRzeczników PrasowychidziałówPublicRelations 12.12.2013 Warszawa PrawoprasowewdziałalnościRzeczników PrasowychidziałówPublicRelations KORZYŚCI Za takie niewątpliwie uznać należy poznanie szczegółowych zasad związanych z kontaktami z dziennikarzami

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego BIORÓŻNORODNOŚĆ POLSKI POŁUDNIOWO WSCHODNIEJ W OBIEKTYWIE

Regulamin konkursu fotograficznego BIORÓŻNORODNOŚĆ POLSKI POŁUDNIOWO WSCHODNIEJ W OBIEKTYWIE Regulamin konkursu fotograficznego BIORÓŻNORODNOŚĆ POLSKI POŁUDNIOWO WSCHODNIEJ W OBIEKTYWIE 1. Organizator konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NEWSLETTER

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NEWSLETTER REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NEWSLETTER Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, dalej

Bardziej szczegółowo

8.1. Kancelaria zobowiązuje się zapewnić w swojej Proponowane zapisy są

8.1. Kancelaria zobowiązuje się zapewnić w swojej Proponowane zapisy są Postanowienie 1. Jan Kowalski jest radcą prawnym/ adwokatem wpisanym na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w [ ]/ wpisanym na listę adwokatów w Okręgowej Izbie Adwokackiej w [ ]. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radców Prawnych CIC Danuta Pikor, Michał Behnke Sp. p.

REGULAMIN. świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radców Prawnych CIC Danuta Pikor, Michał Behnke Sp. p. REGULAMIN świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radców Prawnych CIC Danuta Pikor, Michał Behnke Sp. p. I. Postanowienia ogólne: 1. Usługi prawne świadczone są drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław

REGULAMIN SELLO.PL. 1 Definicje. InsERT S.A. ul. Jerzmanowska 2, 54-519 Wrocław REGULAMIN SELLO.PL 1 Definicje 1. Abonament prawo do korzystania z oprogramowania Sello przez Kupującego przez okres odpowiednio 30 dni, 365 lub 730 dni, będący treścią cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej

Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk Uniwersytet Medyczny w Lublinie Warszawa 09.04.2011 ZAWÓD System czynności czy prac, który jest wewnętrznie spójny, skierowany

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności VikingCo Poland sp. z o.o. (dalej jako: VikingCo Poland lub Usługodawca ) skierowana jest do Użytkowników korzystających z usług

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 5/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 czerwca 2010 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Andrzej Wróbel (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE Transformacje Prawa Prywatnego 4/2010 ISSN 1641 1609 OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PROJEKT Tytuł: Obowiązki informacyjne Rozdział I. Obowiązki informacyjne przed dokonaniem czynności prawnej Art. 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias

Najczęstsze naruszenia praw konsumentów. Agnieszka Ciucias Najczęstsze naruszenia praw konsumentów Agnieszka Ciucias sprawowanie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: Firma: M&P Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2013 r. Informacja nt. obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarz i lekarza dentysty oraz podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12 UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI nr NDA/NO - /12 zawarta w dniu.. w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna ul. Powstańców 5/7, 41-100 Siemianowice Śl., Polska;

Bardziej szczegółowo

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO FSM POLSKA Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych

Bardziej szczegółowo

2. Serwis służy wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy osobami będącymi entuzjastami sportu.

2. Serwis służy wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy osobami będącymi entuzjastami sportu. REGULAMIN SERWISU www.crosstrec.pl 1. [Postanowienia ogólne] 1. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego www.crosstrec.pl jest TREC NUTRITION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Grupa robocza art. 29

Grupa robocza art. 29 Grupa robocza art. 29 00065/2010/PL WP 174 Opinia 4/2010 na temat europejskiego kodeksu postępowania Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Marketingu Bezpośredniego (FEDMA) w sprawie ochrony danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTER PRAWNY CEN I STAWEK OPŁAT ZAWARTYCH W TARYFIE PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH. Autor: Ryszard Taradejna, dyrektor Biura Prawnego URE

CHARAKTER PRAWNY CEN I STAWEK OPŁAT ZAWARTYCH W TARYFIE PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH. Autor: Ryszard Taradejna, dyrektor Biura Prawnego URE CHARAKTER PRAWNY CEN I STAWEK OPŁAT ZAWARTYCH W TARYFIE PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH Autor: Ryszard Taradejna, dyrektor Biura Prawnego URE (Biuletyn URE 1/2003 ) I. Problem charakteru prawnego cen i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07

RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-562607-IV-DZ/07 00-090 Warszawa Teł. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel Prezes Urzędu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS z dnia 25.12.2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Projects Abroad (UK) Limited

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Świadczenie usług drogą elektroniczną Świadczenie usług drogą elektroniczną Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ustala zasady świadczenia usług drogą elektroniczną. 2. Aktualna wersja Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. 1. Definicje

Polityka Prywatności. 1. Definicje Polityka Prywatności. 1. Definicje Użyte w niniejszej Polityce Prywatności wyrazy, należy rozumieć w następujący sposób: PRONAR PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, przy ul. Adama Mickiewicza 103,, wpisana

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowych Stena Recycling Sp. z o.o.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowych Stena Recycling Sp. z o.o. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowych Stena Recycling Sp. z o.o. Co zawiera niniejszy dokument? Niniejszy dokument zawiera Politykę prywatności i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357) Warszawa, dnia 6 września 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357) I. Cel i przedmiot ustawy Celem nowelizacji

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA WŁAŚCICIELI APTEK INTERNETOWYCH

PORADNIK DLA WŁAŚCICIELI APTEK INTERNETOWYCH PORADNIK DLA WŁAŚCICIELI APTEK INTERNETOWYCH SPRZEDAŻ PRODUKTÓW LECZNICZYCH OD 8 LUTEGO 2015 ROKU Szanowni Państwo, poniżej omawiamy najważniejsze zmiany dotyczące sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową?

W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? W jakim terminie konsument powinien poinformować przedsiębiorcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową? w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH

ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH Uchwała nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH Rozdział I: Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 października 1997 r. II UKN 284/97

Wyrok z dnia 3 października 1997 r. II UKN 284/97 Wyrok z dnia 3 października 1997 r. II UKN 284/97 1. Małżonek wykonujący czynności administracyjno-biurowe w indywidualnej kancelarii adwokackiej współmałżonka nie jest osobą współpracującą z nim w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci?

Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci? Nowa dyrektywa konsumencka a zakupy przez Internet - co zyskają konsumenci? Europejskie Centrum Konsumenckie Polska MSZ CIE Warszawa, 14 marca 2012 r. 1 Plan wykładu 1. Wprowadzenie 2. Założenia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Kierownik jednostki sektora finansów publicznych Prawa, obowiązki, odpowiedzialność (cz. I)

Kierownik jednostki sektora finansów publicznych Prawa, obowiązki, odpowiedzialność (cz. I) Kierownik jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki - ma określone obowiązki dotyczące rachunkowości, zamówień publicznych i kontroli finansowej. W każdej jednostce zaliczanej do

Bardziej szczegółowo

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów

Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa pośrednictwa w sprzedaży mailingów Umowa zawarta w dniu w Białymstoku, pomiędzy: BV Kontakty Międzynarodowe Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 76/ 67, zarejestrowaną przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WORTALU EKSPERTKI.ORG

REGULAMIN WORTALU EKSPERTKI.ORG REGULAMINWORTALUEKSPERTKI.ORG 1 1. Niniejszy Regulamin określazakres,rodzaj,sposóbizakresświadczeniausługi Użytkownika przez Usługodawcę na wortalu tematycznym znajdującym się pod adresemhttp://www.ekspertki.org.

Bardziej szczegółowo

dla Chiesi Poland Sp. z o.o. ( CHIESI ) w sprawie filmu instruktażowego

dla Chiesi Poland Sp. z o.o. ( CHIESI ) w sprawie filmu instruktażowego Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa tel.: +48 22 557 7600 fax: +48 22 557 7601 www.dzp.pl Warszawa, dnia OPINIA dla Chiesi Poland Sp. z o.o. ( CHIESI ) w sprawie filmu instruktażowego 1. CEL OPINII Celem opinii

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo