Marketing usług medycznych a dostarczanie niezamówionej informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zagadnienia wybrane)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing usług medycznych a dostarczanie niezamówionej informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zagadnienia wybrane)"

Transkrypt

1 92 Probl Hig Epidemiol 2009, 90(1): Marketing usług medycznych a dostarczanie niezamówionej informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (zagadnienia wybrane) The marketing of medical services and supplying unrequested commercial information via electronic communication channels (chosen issues) Lubomira Wengler 1/, Piotr Popowski 2/ 1/ Zakład Prawa Medycznego, Akademia Medyczna w Gdańsku 2/ Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Akademia Medyczna w Gdańsku Świadczenia zdrowotne są traktowane w Polsce coraz częściej jako usługi, których lokowanie na rynku wymaga dobrej znajomości metod marketingu. Rozwój środków telekomunikacyjnych pozwala na prowadzenie skoordynowanych działań marketingowych między innymi przy pomocy poczty elektronicznej. Powyższe uwarunkowania skłaniają do zaprezentowania prawnych ograniczeń związanych ze stosowaniem marketingu usług, w tym zdrowotnych, przy użyciu poczty elektronicznej. Prawo europejskie oraz jego polskie implementacje stawiają podmiotom zainteresowanym stosowaniem marketingu bezpośredniego, w tym e mailingu szereg wymagań zasygnalizowanych w artykule. Słowa kluczowe: usługa medyczna, komunikacja elektroniczna, marketing, informacja handlowa, spam Health services in Poland are treated increasingly often as services which should be located on the market with the use of good marketing knowledge. The development of the telecommunication methods enables the management of the coordinated marketing activities by electronic mail, among other methods. These conditions inspired us to present the legal limitations connected with the offer of marketing services, including health services, by electronic mail. The European law and its Polish implementations impose a series of requirements mentioned in this article on the subjects interested in the implementation of direct marketing. Key words: medical service, commercial communication, marketing, commercial information, spam Probl Hig Epidemiol 2009, 90(1): Nadesłano: Zakwalifikowano do druku: Adres do korespondencji / Address for correspondence Dr n. prawnych Lubomira Wengler Zakład Prawa Medycznego Akademii Medycznej w Gdańsku ul Marii Skłodowskiej-Curie 3a, Gdańsk tel , faks , e- mail: Użyte skróty: Dz.U.UE.L., Dz. Urz. WE L Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Usude Ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Wybrane aksjologiczne i prawne problemy marketingu usług medycznych Komunikacja elektroniczna, zwłaszcza zaś poczta elektroniczna, stanowi z punktu widzenia celów marketingowych coraz atrakcyjniejszy w społeczeństwach informacyjnych sposób nawiązywania kontaktów, a w rezultacie kreowania klienteli i jej zasobów [1]. W tym kontekście warto postawić pytanie o prawne możliwości, a więc także ograniczenia, w zakresie prowadzenia marketingu usług medycznych, w szczególności zaś usług polegających na realizowaniu świadczeń zdrowotnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Na pierwszy plan wysuwa się przy tym kwestia uwarunkowanych głównie aksjologicznie, ograniczeń procesu marketingu, w odniesieniu do tej kategorii usług, opartych czy to na normach prawnych, zakazujących określonych zachowań w tej sferze, czy to na normach deontologicznych, zawartych w różnego typu kodeksach etyki zawodowej. W szczególności można wskazać tutaj art. 18b Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej [2], w świetle którego zakład opieki zdrowotnej (zarówno publiczny, jak i niepubliczny) ma prawo podawać do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, z tym że treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. Nie wchodząc w analizę ww. postanowienia, można już prima facie zauważyć, że:

2 Wengler L i wsp. Marketing usług medycznych a dostarczanie niezamówionej informacji handlowej powyższy zakaz odnosi się do reklamy podanej do wiadomości publicznej (reklamy publicznej) [3]; a contrario zatem nie obejmuje on reklamy niepublicznej, z którą to formułą należy łączyć pojęcie marketingu bezpośredniego [4], skierowanego do zindywidualizowanych adresatów [5], powyższy zakaz nie obejmuje reklamowania, także publicznie, działalności z zakresu promocji zdrowia [3], powyższy zakaz nie eliminuje innych aniżeli reklama publiczna form marketingu usług medycznych. Analogiczne rozwiązanie zawarte jest w art. 56 ust. 1 Ustawy z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty [6]. Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską oraz grupowa praktyka lekarska mogą podawać do publicznej wiadomości informacje o udzielanych świadczeniach zdrowotnych, o których mowa w art. 2 tej ustawy, z tym że treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy. A contrario zatem reklama niepubliczna zdaje się stanowić formułę prawnie dopuszczalną. Z kolei ani Ustawa z dn. 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej [7] ani Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej [8], nie zawierają zakazu prowadzenia reklamy publicznej usług realizowanych w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych czy grupowej praktyki pielęgniarek, położnych. Zgodnie jednak z art. 147a 2 Ustawy z dn. 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń [9]: kto podaje do wiadomości publicznej informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych mające formę i treść reklamy podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Tak więc i w odniesieniu do tej grupy zawodowej zakaz reklamy publicznej w zakresie wyżej podanym obowiązuje. Już zatem dokonany pobieżnie przegląd regulacji prawnych dowodzi, że zagadnienie marketingu usług medycznych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie jest bezprzedmiotowe. Opracowanie niniejsze odnosi się jednak tylko do wybranych aspektów wpisujących się w zakres ww. zagadnienia, a to kwestii uzyskiwania zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą wyżej podanych środków. Prawne uwarunkowania ingu Łatwy i tani dostęp do klienta (lub potencjalnego odbiorcy usług) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przesyłanie pocztą elektroniczną różnego typu informacji dotyczących towarów i usług, może pociągać za sobą częstokroć niepożądane wobec konsumentów i innych podmiotów świadczących usługi społeczeństwa informacyjnego skutki, a także zakłócić funkcjonowanie sieci interaktywnych. Przede wszystkim groźne i drogie staje się zjawisko tzw. spamu [1,10], a więc przesyłania niepożądanej, niezamawianej informacji z reguły o charakterze komercyjnym. W odpowiedzi na te zagrożenia, ściśle związane z transformacją społeczeństw w społeczeństwa informacyjne, zostaje przyjęta przez Parlament Europejski i Radę dyrektywa 2000/31/WE z dn. 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego [11] (dyrektywa o handlu elektronicznym) [12,13], a następnie dyrektywa 2002/58/WE z dn. 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) [14]. W ramach procesu dostosowawczego prawa polskiego do prawodawstwa Unii Europejskiej zostaje uchwalona Ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [15], implementująca dyrektywę o handlu elektronicznym [5]. Usude wprowadza mechanizm ograniczający rozpowszechnianie określonego typu przekazów środkami komunikacji elektronicznej. Przede wszystkim definiuje ona pojęcie informacji handlowej. Stosownie do art. 2 pkt 2 Usude pod pojęciem tym rozumie się każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi. Usude nie ma jednak zastosowania do używania poczty elektronicznej lub innego równorzędnego środka komunikacji elektronicznej między osobami fizycznymi, w celach osobistych niezwiązanych z prowadzoną przez te osoby, chociażby ubocznie, działalnością zarobkową lub wykonywanym przez nie zawodem. W piśmiennictwie zwraca się uwagę, że przetłumaczenie zawartego w dyrektywie o handlu elektronicznym pojęcia commercial communication jako informacja handlowa stanowi zabieg niefortunny, a to choćby z tego względu, iż nauka prawa reklamy odróżnia pojęcie reklamy i informacji handlowej [5,16]. To zaś prowadzi do konieczności ustalenia wzajemnego znaczenia obu terminów. Z kolei P. Litwiński proponuje, by w miejsce tego pojęcia wprowadzić termin komunikat handlowy (komercyjny) [17].

3 94 Probl Hig Epidemiol 2009, 90(1): Informacja może mieć charakter informacji handlowej niezależnie od tego, czy jej odbiorcą jest osoba fizyczna czy jednostka organizacyjna, np. osoba prawna. W szczególności wysłanie zatem przekazu odpowiadającego cechom informacji handlowej zarówno na osobisty adres poczty elektronicznej (personal ), jak i na adres poczty elektronicznej jednostki organizacyjnej (corporate ) podlegać będzie w świetle prawa polskiego reżimowi prawnemu Usude [10]. Informacja handlowa w świetle Usude winna spełniać pewne wymogi (art. 9 ust.1-2 Usude). I tak należy ją wyraźnie wyodrębnić i oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, z jakim typem informacji odbiorca ma do czynienia. Informacja taka ma nadto zawierać: oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne, wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem, a także jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty, wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia. W art. 10 ust. 1 Usude Ustawodawca wprowadza expressis verbis zakaz przesyłania niezamówionej informacji handlowej, skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (tzw. zakaz spammingu). Informacja nie będzie miała takiego charakteru (a zatem będzie traktowana jak informacja handlowa zamówiona), jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny (opcja optin). Zgoda nie może przy tym zostać wyrażona przez czynności konkludente. W świetle bowiem art. 4 ust. 1 pkt 1 Usude nie może być ona ani domniemana ani dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Co więcej zgoda jest odwoływalna w każdym czasie. Ustawodawca nie wymaga, by była ona wyrażona w jakiejś zastrzeżonej formie, np. pisemnej. Należy pamiętać jednak o tym, że to usługodawcę obciąża obowiązek wykazania dla celów dowodowych, że zgoda taka została udzielona. Siłą rzeczy zatem usługodawca winien dążyć do stworzenia materialnego dowodu, że tak rzeczywiście było. Przesyłanie niezamówionej informacji handlowej jest bowiem z jednej strony wykroczeniem w świetle art. 24 Usude, podlegającym karze grzywny, ściganym na wniosek pokrzywdzonego, z drugiej - stanowi czyn nieuczciwej konkurencji [18] w rozumieniu Ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [19]. W piśmiennictwie podkreśla się przy tym, że Ustawodawca, dokonując implementacji dyrektywy o handlu elektronicznym do prawa polskiego, pominął właściwie jej art. 8, nakładający na Państwa Członkowskie obowiązek zapewnienia, żeby używanie informacji handlowych, które są częścią lub stanowią usługę społeczeństwa informacyjnego świadczoną przez przedstawiciela zawodu regulowanego (wolny zawód), było dozwolone pod warunkiem zgodności z zasadami wykonywania zawodu, dotyczącymi w szczególności niezależności, godności i prestiżu zawodu, tajemnicy zawodowej i rzetelności wobec klientów i innych przedstawicieli zawodu [5]. Podobnie rzecz się przedstawia w odniesieniu do przesyłania informacji handlowej przez usługodawcę do swoich klientów. Usude nie wyróżnia w ogóle kontaktów już istniejących, poddając je ogólnemu reżimowi prawnemu. Tymczasem w świetle art. 13 ust.2 dyrektywy o prywatności, w przypadku gdy osoba fizyczna lub prawna otrzymuje od swoich klientów szczegółowe elektroniczne dane kontaktowe dla potrzeb poczty elektronicznej, w kontekście sprzedaży produktu lub usługi, zgodnie z dyrektywą 95/46/WE, ta sama osoba fizyczna lub prawna może używać tych szczegółowych elektronicznych danych kontaktowych na potrzeby wprowadzania na rynek swoich własnych produktów podobnych lub usług, pod warunkiem że klienci zostali jasno i wyraźnie poinformowani o możliwości sprzeciwienia się, w sposób wolny od opłat i prosty, takiemu wykorzystywaniu elektronicznych danych kontaktowych w chwili ich zbierania oraz przy każdej okazji otrzymywania wiadomości, w przypadku klientów, którzy początkowo nie sprzeciwili się takiemu wykorzystywaniu (opcja opt-out) [5]. Rozważania dotyczące regulacji w zakresie ochrony prawnej przed niezamówioną informacją handlową Obowiązująca regulacja prawna odnosząca się do ochrony przed niezamówioną informacją handlową od dłuższego czasu stanowi przedmiot krytyki [20]. Sformułowany przez Ustawodawcę zakaz przesyłania tego typu informacji nie jest bowiem przestrzegany przez tę, oportunistyczną część społeczeństwa informacyjnego, która ważąc korzyści związane z jego naruszeniem oraz ewentualne dość iluzoryczne jednak sankcje z tego tytułu, godzi się na nieprzestrzeganie prawa gwoli osiągnięcia efektu marketingowego. Nie ulega wątpliwości, że zadośćuczynienia oraz odszkodowania zasądzone przez sądy polskie w porównaniu do żmudnej drogi procesowej, którą musi przejść osoba, której prawa zostały naruszone poprzez przesłanie niezamówionej informacji handlowej [10, 21-23] jak i traktowanie tego typu zachowania w kategoriach niewinnego wykroczenia, nie służy kształtowaniu postawy legalistycznej [24]. Z danych statystycznych

4 Wengler L i wsp. Marketing usług medycznych a dostarczanie niezamówionej informacji handlowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że ilość wszczętych postępowań w sprawach o wykroczenia polegające na przesyłaniu niezamówionej informacji handlowej (w latach Policja wszczęła 72 postępowania w sprawach o ukaranie na podstawie art. 24 Usude, przy czym tylko w 53 przypadkach złożono do sądów grodzkich wnioski o ukaranie sprawcy) [20] w stosunku do dostrzegalnego nawet przez laika - masowego zalewu spamem, ma wymiar wręcz marginalny, co z kolei dowodzi, pośrednio, nieadekwatności istniejących instrumentów prawnych do siły samego zjawiska [20]. Mając powyższe na uwadze Rada Ministrów przyjęła 3 lipca 2007 r projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra transportu, zwany dalej Projektem [25].W ramach proponowanych w nim zmian w zakresie regulacji antyspamowych, można wyróżnić następujące, zagadnienia: przypisanie ogółu kompetencji dot. zwalczania zjawiska spamu Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanemu dalej Prezesem UKE, wprowadzenie pojęcia informacji niezamówionej, obejmującego również informację handlową w rozumieniu Usude [26], jak i określenie wymogów, jakim winna ona odpowiadać, określenie zakazu przesyłania informacji niezamówionej bez uzyskania uprzedniej zgody (opcja opt-in), utworzenie przez Prezesie UKE ogólnopolskiego punktu przyjmowania zgłoszeń o przesyłaniu informacji niezamówionych, nałożenie na dostawców usług telekomunikacyjnych i operatorów obowiązku udzielania w wyznaczonym terminie informacji umożliwiających Prezesowi UKE wypełnianie zadań, pod rygorem kar pieniężnych ustalanych przez Prezesa UKE, zobowiązanie dostawców usług telekomunikacyjnych do utworzenia punktów przyjmowania skarg dotyczących naruszenia bezpieczeństwa telekomunikacyjnego, w tym incydentów przesyłania bądź otrzymywania informacji niezamówionej, w ramach oferowanych przez nich usług, pod rygorem kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UKE, przyznanie Prezesowi UKE kompetencji do nakładania kar pieniężnych na każdego, kto przesyła, zleca przesyłanie lub odnosi korzyści z przesłania w drodze decyzji administracyjnej. Przechodząc do sprawozdania wybranych, podstawowych kierunków zmian w zakresie regulacji antyspamowej, objętych Projektem, należy przede wszystkich zauważyć, że zawiera on postanowienia odnoszące się do zmiany Usude. I tak Projekt przewiduje: uchylenie przepisów art. art. 10, 24 i 25 Usude, co w kontekście proponowanych w nim zmian Ustawy Prawo telekomunikacyjne, o czym dalej, jest jak najbardziej uzasadnione, nakładanie w drodze decyzji administracyjnej kar administracyjnych z tytułu naruszenia obowiązków określonych w art. 9 Usude w wysokości od 100 do 5000 PLN. Konieczne jest podkreślenie, że Projekt zakłada wprowadzenie do Ustawy Prawo telekomunikacyjne nowej kategorii informacji, a mianowicie, informacji niezamówionej. Informacja taka jest definiowana tamże jako informacja mająca w szczególności charakter ideologiczny, polityczny, rozrywkowy, charytatywny lub informacja handlowa w rozumieniu Usude, przesłana do oznaczonego odbiorcy lub grupy odbiorców za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących, wizjofonu, telefaksu, telefonu lub podobnego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na otrzymanie której odbiorca uprzednio nie wyraził zgody, w szczególności poprzez udostępnienie w tym celu identyfikującego go adresu elektronicznego lub innych danych umożliwiających porozumiewanie się na odległość. W świetle tak sformułowanej definicji każda informacja, co do której nie wyrażono uprzednio zgody (opcja opt-in) na jej przesłanie w sposób wyżej podany, stanowi niezamówioną informację, a informacja handlowa jest tylko szczególnym typem takiej informacji, poddanym również reżimowi Usude (w projekcie zawarta jest reguła interpretacyjna, że Ustawa Prawo telekomunikacyjne nie narusza Usude). Proponowane rozwiązanie wykracza zatem wyraźnie poza wymogi implementacji dyrektywy o handlu elektronicznym, posługującej się pojęciem commercial communication. Wprawdzie w Projekcie wymienia się tylko niektóre typy informacji niezamówionej, a to m.in. o charakterze ideologicznym, rozrywkowym czy charytatywnym, zabieg ten jednak ma wyłącznie wymiar egzemplifikacyjny i trudno powiedzieć właściwie, czemu ma służyć. Rozszerzenie zakazu na każdy typ informacji wydaje się co najmniej niewłaściwe, utrudniając ponad miarę i potrzeby ochrony kontakt z potencjalnym jej odbiorcą. Wobec bowiem pojemnego zakresu terminu informacja nawet dotychczas tolerowane - odpowiednio sformułowane pytanie, o to, czy adresat zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej, zawierające zwykle krótki opis podmiotu, który o nią ubiega się, a także wyjaśnienie (również skondensowane), czego ewentualnie miałaby ona dotyczyć [27], nie będzie mogło zostać zadane przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wydawać by się mogło przy tym prima facie że Projekt liberalizuje nieco wymogi dotyczące pozyska-

5 96 Probl Hig Epidemiol 2009, 90(1): nia takiej zgody. Mowa jest w nim bowiem o wyrażeniu zgody w szczególności poprzez udostępnienie adresu elektronicznego, to zaś sugerowałoby, dopuszczalność wyrażenia jej także przez czynności konkludente. Taka interpretacja jest jednak niedopuszczalna. Stosownie bowiem do obowiązującego art. 174 Ustawy z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, jeżeli przepisy Ustawy wymagają wyrażenia zgody przez abonenta lub użytkownika końcowego, zgoda ta: 1. nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; 2. może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez użytkownika; 3. może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat. Projekt, tak jak i Usude, formułuje explicite zakaz przesyłania informacji niezamówionej, jak i przenosi na wysyłającego ciężar dowodu, że taka zgoda została udzielona. Zakaz nie obejmuje jednak w świetle jego postanowień używania poczty elektronicznej lub innego środka porozumiewania się na odległość przez osoby fizyczne w celach osobistych, niezwiązanych z prowadzoną przez te osoby, chociażby ubocznie, działalnością zarobkową, wykonywanym zawodem lub pełnioną funkcją. Szukając elementów kontynuacyjnych, zauważyć należy, że Projekt tak jak i obecnie Usude traktuje przesyłanie ww. informacji w kategoriach czynu nieuczciwej konkurencji. W świetle proponowanych zmian każda informacja, przesłana po uprzednim uzyskaniu zgody odbiorcy winna spełniać pewne wymogi, a to zawierać oznaczenie wysyłającego, jego adres korespondencyjny oraz swoistego rodzaju pouczenie o możliwości i sposobie odwołania zgody. Informacja handlowa winna nadto odpowiadać wymogom określonym w art. 9 Usude, pod rygorem sankcji w postaci nakładanych w formie decyzji administracyjnej kar administracyjnych [5]. Projekt przewiduje rozszerzenie kręgu podmiotów ponoszących odpowiedzialność prawną za niezamówioną informację. Zakłada on, że Prezes UKE będzie mógł w drodze decyzji administracyjnej ukarać karą pieniężną w wysokości od 100 do PLN nie tylko tego, kto przesyła taką informację, ale także tego, kto zleca takie działanie lub odnosi z tego tytułu korzyści. Skuteczność działań sankcjonujących zakaz przesyłania informacji niezamówionej ma być gwarantowana przez regulacje o utworzeniu ogólnopolskiego punktu przyjmowania zgłoszeń o przesyłaniu informacji niezamówionych, jak i nałożeniu pewnych obowiązków na dostawców usług telekomunikacyjnych. I tak Projekt zakłada utworzenie przy Prezesie UKE ww. punktu w szczególności w celu gromadzenia i przetwarzania informacji na potrzeby prowadzonych postępowań, ale także dla wykrywania i eliminowania przypadków masowego przesyłania informacji niezamówionych. To ostatnie rozwiązania współgra niewątpliwie z zawartym w Projekcie postanowieniu w świetle, którego Prezes UKE wszczyna z urzędu postępowanie w sprawach o nałożenie kary pieniężnej, które ze względu na liczbę (tu zatem pojawia się kwestia masowego przesyłania informacji) lub cel przesyłania informacji niezamówionych, stanowią zagrożenie dla świadczenia usług drogą elektroniczną lub usług telekomunikacyjnych. Powyższe rozwiązanie, aczkolwiek zrozumiałe w kontekście zwykle wymienianych zagrożeń związanych ze spamem [10], nie wydaje się jednak poprawne od strony techniki prawodawczej. Przesłanki uaktywnienia kompetencji orzeczniczej organu administracji publicznej są bowiem tutaj niedookreślone. Obowiązek utworzenia i prowadzenia punktów przyjmowania skarg dotyczących naruszenia bezpieczeństwa telekomunikacyjnego, w tym incydentów przesyłania bądź otrzymywania informacji niezamówionej, w ramach oferowanych usług zostaje nałożony w Projekcie na dostawców usług telekomunikacyjnych, przede wszystkim w celu umożliwienia abonentom zgłaszania przypadków naruszeń bezpieczeństwa telekomunikacyjnego. Nadto też dostawcy w przypadku ujawnienia masowego przesyłania informacji niezamówionej w ramach dostarczanych usług będą zobowiązani w świetle Projektu do ustalenia zakończenia sieci, z którego zostały takie informacje wysłane oraz metody ich przesyłania, a następnie poinformowania ogólnopolskiego punktu przyjmowania zgłoszeń przy Prezesie UKE o zlokalizowaniu zakończenia sieci oraz podjętych przez nich działaniach z tym związanych. Projekt przewiduje jeszcze inne obowiązki i rozwiązania, których wobec ograniczonego zakresu niniejszego opracowania nie sposób przedstawić. Wydaje się jednak, że szczególną ochronę obejmuje się w nim te sytuacje, w którym informacja niezamówiona ma wymiar masowy czy narusza bezpieczeństwo telekomunikacyjne w inny sposób. Podsumowanie Opracowanie niniejsze nie wyczerpuje problematyki przesyłania informacji niezamówionej. Jego celem jest wyłącznie sygnalizacja oraz krótka analiza tego zagadnienia w kontekście marketingu usług medycznych. Warto jednak zwrócić uwagę, że stosowanie metod marketingowych przez świadczeniodawców medycznych w opisanym wyżej zakresie wymaga znajomości skomplikowanych, pod względem terminologicznym, regulacji prawnych. Opracowanie niniejsze sporządzono w oparciu o egzegezę tekstów aktów normatywnych oraz przegląd wybranych stron www. Stan prawny na

6 Wengler L i wsp. Marketing usług medycznych a dostarczanie niezamówionej informacji handlowej Piśmiennictwo / References 1. Supernat J. Zarządzanie. Kolonia Ltd. Wrocław 2005: , ***Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. z 2007, Nr 14, poz. 89 ze zm. (tekst jednolity). 3. Rek T [w:] Dercz M, Rek T. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, Lex Prestige, 2007; Kotler P. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Felberg.Warszawa 1999: Konarski X. Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Difin. Warszawa ***Ustawa z dn. 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. z 2005 r., Nr 226, poz ze zm. (tekst jednolity). 7. ***Ustawa z dn. 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, Dz. U. z 2001, Nr 57, poz. 602 ze zm. (tekst jednolity). 8. ***Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej, 9. ***Ustawa z dn. 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, Dz. U. Nr 12, poz. 114 ze zm. 10. Krochmal-Węgrzyn A. Spam-użycie poczty elektronicznej w celach komercyjnych. Przegląd Prawa Handlowego, 2005; ***Dyrektywa 2000/31/WE z dn. 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego, Dz.U.UE.L Dz.U.UE-sp Kot D. Dyrektywa Unii Europejskiej o handlu elektronicznym i jej implikacje. Kwartalnik Prawa Prywatnego 2001; Stosio A. Umowy zawierane przez Internet, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002: ***Dyrektywa 2002/58/WE z dn. 12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej, Dz.U.UE.L Dz.U.UE-sp ***Ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U ze zm. 16. Frań A. Komentarz do art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U , LEX/el stan prawny: , Lex Prestige 2007; Litwiński P. Prawo Internetu (red.) Podrecki P. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. Warszawa 2004: Nowińska E. Nieuczciwa reklama w Internecie problemy prawne, [w:] Skubisz R (red.). Internet problemy prawne. Polihymnia. Lublin ***Ustawy z dn. 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. z 2003, Nr 153, poz ze zm. 20. ***Propozycje zmian prawa, lacznosc/telekomunikacja/projekty/projekty_ustaw/. 21. Meller A. Pierwszy proces spamera w Polsce, internetstandard.pl/news/60863.html. 22. Meller A. Kolejne etapy krucjaty antyspamowej, www. networld.pl/news/news.asp Kucharski P., Społeczne i prawne aspekty spamu, pl/esej/. 24. Augustyniak Sz. Grupa ziejąca spam, news/68367.html. 25. ***Projekt zmian prawa, htm.; Rączka G. Informacja handlowa w prawie polskim, Radca Prawny 2006; 4: ***Ochrona konsumentów przed spamem, pl/pl/ochrona_konsumentow/konsument_w_sieci/spam.

OCHRONA PRZED SPAMEM

OCHRONA PRZED SPAMEM OCHRONA PRZED SPAMEM USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Podstawowe instrumenty ochrony przed spamem określone zostały w ustawie z 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016,

Bardziej szczegółowo

Przetwarzania danych osobowych

Przetwarzania danych osobowych Załącznik #1 do dokumentu Strategii programu email marketingowego Wymogi polskiego prawa dotyczące Przetwarzania danych osobowych Kompendium zasad komunikacji drogą elektroniczną 1 Postępowanie wg. ściśle

Bardziej szczegółowo

10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych

10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych 10 zasad ochrony danych osobowych w usługach telekomunikacyjnych Konsumencie pamiętaj: 1. Naruszenia praw w zakresie ochrony danych osobowych zgłaszaj do Generalnego Inspektora Danych Osobowych W przypadku

Bardziej szczegółowo

Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu?

Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu? Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu? Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Zmiana przepisów dotyczących spamu W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYSPAMOWA

POLITYKA ANTYSPAMOWA POLITYKA ANTYSPAMOWA 1. Zapisy dotyczące spamu w regulaminie TELENEXT 1. Definicje 21. Spam - przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Departament Inspekcji

BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Departament Inspekcji BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Departament Inspekcji Zestawienie wyników sprawdzeń zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, które zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Na co zwrócić uwagę przygotowując zgodną z prawem kampanię SMS

Na co zwrócić uwagę przygotowując zgodną z prawem kampanię SMS Na co zwrócić uwagę przygotowując zgodną z prawem kampanię SMS Michał Sztąberek isecuresp. z o.o. Dwa słowa o osobowych Administrator (ADO) Procesor organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej w Warszawie

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej w Warszawie OPINIA PRAWNA Do: Od: Data: Temat: Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej w Warszawie Ewelina Grabiec, Łukasz Bazański - itb Legal 23 marca 2015 roku Wybrane, prawne aspekty stosowania marketingu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

W ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną zastosowano następujące określenia:

W ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną zastosowano następujące określenia: Ogólne zasady świadczenia e-usług serwisu Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa uchwalona przez Sejm w dn. 18 lipca 2002 roku, regulująca kwestie prawne związane ze świadczeniem usług drogą

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w Internecie

Ochrona konsumenta w Internecie Ochrona konsumenta w Internecie Ochrona konsumenta w Internecie UMOWY ZAWIERANE NA ODLEGŁOŚĆ Ochrona konsumentów w prawie polskim Polskie prawo chroni konsumentów w związku z umowami zawieranymi z przedsiębiorcami.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 USTAWA. z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 USTAWA. z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/15 Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 144 poz z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 144 poz z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/15 Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 U S T AWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1

1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1 UsłElektrU 1 1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1 z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) (zm.: Dz.U. 2004, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; 2007, Nr 50, poz. 331; 2008, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.)

USTAWA. z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) Dz.U.02.144.1204 2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959 2004.08.21 zm. Dz.U.04.173.1808 USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Ochrona antyspamowa w podmiotach publicznych

Ochrona antyspamowa w podmiotach publicznych Ochrona antyspamowa w podmiotach publicznych dr Justyna Kurek Konferencja Naukowa Ochrona dostępności i integralności stron www podmiotów publicznych 19 sierpnia 2013, Hel Co to jest spam brak definicji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 1) (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 1) (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2002.144.1204 pokaż informacje o zmianach (10) 2013.01.21 zm. Dz.U.2012.1445 art. 6 USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 1) (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 1) (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 1) (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) Rozdział 1. Dz.U.2002.144.1204 2004.05.01 zm. Dz.U.2004.96.959 2004.08.21 zm. Dz.U.2004.173.1808 2007.04.21 zm. Dz.U.2007.50.331 2008.10.08 zm. Dz.U.2008.171.1056 2008.12.20 zm. Dz.U.2008.216.1371 2009.06.06 zm. Dz.U.2008.216.1371

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty prowadzenia strony internetowej

Prawne aspekty prowadzenia strony internetowej Prawne aspekty prowadzenia strony internetowej Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul.

Bardziej szczegółowo

Jak współpracować z agencją e mail marketingową w zakresie powierzenia przetwarzania danych. Michał Sztąberek isecure Sp. z o.o.

Jak współpracować z agencją e mail marketingową w zakresie powierzenia przetwarzania danych. Michał Sztąberek isecure Sp. z o.o. Jak współpracować z agencją e mail marketingową w zakresie powierzenia przetwarzania danych Michał Sztąberek isecure Sp. z o.o. Kilka podstawowych pojęć Agenda Przegląd obowiązków spoczywających na administratorze

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) (zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 1445, Dz.U. 2011 Nr 134, poz. 779, Dz.U. 2011 Nr 85, poz. 459, Dz.U. 2009 Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA 1 [Postanowienia wstępne] 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego Łatwa Ratka dostępnego pod domeną (http://www.latwaratka.pl),

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - wprowadzenie. European Commission Enterprise and Industry

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - wprowadzenie. European Commission Enterprise and Industry Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - wprowadzenie European Commission Enterprise and Industry Title of the presentation Date 2 Zanim zaczniemy: krótki przewodnik po najważniejszych przepisach

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO THE SWAN SCHOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników

Bardziej szczegółowo

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH dr Piotr Rodziewicz adwokat REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH I. ZAKRES DOPUSZCZLANEJ INFORMACJI O ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra

Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO Autorzy: Mariusz Chudzik, Aneta Frań, Agnieszka Grzywacz, Krzysztof Horus, Marcin Spyra Rozdział I OŚWIADCZENIE WOLI W POSTACI ELEKTRONICZNEJ I PODPIS ELEKTRONICZNY 1. 2. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1422 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 października 2013 r.

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1422 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 15 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1422 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1422

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1422 Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r. Poz. 1422 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

1 Definicje. 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: Regulamin Usługi Systemu lokalizacji GSP AlfaTRACK 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: Regulamin niniejszy regulamin. Użytkownik jest nim osoba, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY z

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY  z REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY WWW.TRANSFORMACJABIZNESU.COM.PL z 15.08.2017 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

Polityka antyspamowa platformy mailingowej Mail3

Polityka antyspamowa platformy mailingowej Mail3 Polityka antyspamowa platformy mailingowej Mail3 1 Szanując prawo Subskrybentów do nieotrzymywania niezamawianych wiadomości handlowych, operator platformy mailingowej Mail3, firma K2 Search sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami.

Ustawa ma zastosowanie do umów zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami. 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie ustawa, której celem jest unifikacja i doprecyzowanie regulacji prawnych w obszarze zawierania umów na odległość. Ustawa w szczególności dotyczy następujących zagadnień:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty prowadzenia działalności e-commerce. UBIK Business Consulting

Prawne aspekty prowadzenia działalności e-commerce. UBIK Business Consulting Prawne aspekty prowadzenia działalności e-commerce Marcin Karolewski UBIK Business Consulting Prawne aspekty prowadzenia działalności e-commerce Przykładowe zagrożenia dla Przedsiębiorcy na podstawie analizy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DDK- 61- /07/JK Warszawa, dn. lutego 2007 r. POSTANOWIENIE I. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji

Bardziej szczegółowo

Damian Klimas Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

Damian Klimas Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna Damian Klimas Szostek Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna Społeczeństwo informacyjne Ujawnienie informacji Art. 266 1 KK Każdy kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

Vanquis Bank Ltd Wymogi prawne i regulacyjne reklamowania produktów kredytowych

Vanquis Bank Ltd Wymogi prawne i regulacyjne reklamowania produktów kredytowych Vanquis Bank Ltd Wymogi prawne i regulacyjne reklamowania produktów kredytowych Witamy serdecznie, Jest nam bardzo miło, że rozpoczęliśmy współpracę w zakresie promocji produktu Vanquis Bank w internecie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

ZGODY I OŚWIADCZENIA, O JAKIE WARTO ZADBAĆ, NAWIĄZUJĄC WSPÓŁPRACĘ Z NOWYM KLIENTEM

ZGODY I OŚWIADCZENIA, O JAKIE WARTO ZADBAĆ, NAWIĄZUJĄC WSPÓŁPRACĘ Z NOWYM KLIENTEM ZGODY I OŚWIADCZENIA, O JAKIE WARTO ZADBAĆ, NAWIĄZUJĄC WSPÓŁPRACĘ Z NOWYM KLIENTEM Beinsured to nie tylko informacja, ale to również praktyczne wskazówki dotyczące codziennej działalności zakładu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w Title błąd of the jak unikać presentation szkodliwych Date praktyk # 2 Reklama oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PARTNER. www.lubasziwspolnicy.pl

PARTNER. www.lubasziwspolnicy.pl PARTNER Bezpieczeństwo danych przetwarzanych w serwerowni w świetle prawa polskiego gromadzenie, udostępnianie, ochrona. Witold Chomiczewski, LL.M. radca prawny Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r.

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r. STANOWISKO (opinia) Komisji ds. wykonywania zawodu i etyki Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dotyczące przedmiotu działalności kancelarii radcy prawnego oraz możliwości jednoczesnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną [1] z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną [1] z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) brzmienie od 2009-06-06 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną [1] z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres ustawy] Ustawa określa: 1) obowiązki

Bardziej szczegółowo

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Z SERWISU INTERNETOWEGO FSM POLSKA Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne przy świadczeniu usług drogą elektroniczną Przemysław Marcol Prezes Zarządu Fundacji FORCE

Aspekty prawne przy świadczeniu usług drogą elektroniczną Przemysław Marcol Prezes Zarządu Fundacji FORCE Aspekty prawne przy świadczeniu usług drogą elektroniczną Przemysław Marcol Prezes Zarządu Fundacji FORCE BIZNES Jakich dokumentów potrzebujemy przy świadczeniu usług drogą elektroniczną? 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.

Definicje: Użytkownik w rozumieniu Polityki oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej Polityka ) określa zasady wykorzystywania plików cookies oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z

Bardziej szczegółowo

Monika Szczotkowska *

Monika Szczotkowska * 50 * Kwalifikacja prawna spammingu jako czynu nieuczciwej konkurencji na gruncie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1 oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 2 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY

KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY KOMENTARZ DO NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADW. PAWŁA SIKORY Stan prawny: 21 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

Orzeczenie z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98

Orzeczenie z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98 Orzeczenie z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98 Lekarz medycyny nie może godzić się na wykorzystywanie swojego nazwiska i tytułu przy wykonywaniu przez spółkę cywilną, której jest wspólnikiem, działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYSPAMOWA. załącznik do Ramowego Regulaminu Usługi HotSender.pl [ link ]

POLITYKA ANTYSPAMOWA. załącznik do Ramowego Regulaminu Usługi HotSender.pl [ link ] POLITYKA ANTYSPAMOWA załącznik do Ramowego Regulaminu Usługi HotSender.pl [ link ] I. WSTĘP Niniejszy dokument określa reguły współpracy pomiędzy Świadczeniodawcą, podmiotem Leaders sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Wprowadzenie... 13 Rozdział I Cywilnoprawny charakter reklamy... 19 1. Reklama jako oświadczenie woli... 19 1.1. Pojęcie zakres oświadczenia woli... 19 1.2. Adresat i złożenie oświadczenia woli a adresat

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 28 lutego 2013 r. DOLiS/DEC-233/13 dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 l ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z 1.11.2016 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 28 lipca 2015 r.

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 28 lipca 2015 r. OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 28 lipca 2015 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o działalności leczniczej Krajowa Rada Sądownictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

,,Kiedy obejmowałem urząd prezydenta, jedynie eksperci od fizyki słyszeli o terminie World Wide Web. Teraz nawet mój kot ma swoją stronę.

,,Kiedy obejmowałem urząd prezydenta, jedynie eksperci od fizyki słyszeli o terminie World Wide Web. Teraz nawet mój kot ma swoją stronę. ,,Kiedy obejmowałem urząd prezydenta, jedynie eksperci od fizyki słyszeli o terminie World Wide Web. Teraz nawet mój kot ma swoją stronę. Bill Clinton, 1996r. Dane osobowe w e-marketingu - regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy BRIT, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.brit.pl, prowadzony przez firmę NetRom s.c. Zbigniew Kunert, Roman Nahlik,

Bardziej szczegółowo

Czy automatyczne przedłużenie umowy zawartej z konsumentem jest dozwolone

Czy automatyczne przedłużenie umowy zawartej z konsumentem jest dozwolone Czy automatyczne przedłużenie umowy zawartej z konsumentem jest dozwolone Przedsiębiorcy często zastrzegają w umowach z konsumentami, że po upływie podstawowego okresu obowiązywania, ulegnie ona przedłużeniu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pacjenta

Regulamin Portalu Pacjenta Regulamin Portalu Pacjenta I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), tworzy się regulamin

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty akcji promocyjnej oferty publicznej.

Prawne aspekty akcji promocyjnej oferty publicznej. Jarosław Nowacki Prawne aspekty akcji promocyjnej oferty publicznej. Przepisy regulujące prawne aspekty akcji promocyjnej oferty publicznej zawarte są w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej,

POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, POMOC PUBLICZNA w projektach Life+ Zespół ds. Pomocy Publicznej, NFOŚiGW Postanowienia wspólne Life+ W postanowieniach ogólnych umowy LIFE+, zawieranej miedzy Komisją Europejską a Beneficjentem, każdorazowo

Bardziej szczegółowo

Ochrony danych osobowych w Chinach, ostatni rozwój prawodawstwa 2015-11-22 02:10:17

Ochrony danych osobowych w Chinach, ostatni rozwój prawodawstwa 2015-11-22 02:10:17 Ochrony danych osobowych w Chinach, ostatni rozwój prawodawstwa 2015-11-22 02:10:17 2 Chiny są obecnie jednym z niewielu krajów w tej części globu nie posiadających kompleksowego ustawodawstwa regulującego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r.

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szanowna Pani dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie w miejscu OPINIA PRAWNA wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez KANCLEX Usługi Prawne Katarzyna Rolecka-Hillar, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów... 13

Spis treści. Od autorów... 13 Od autorów... 13 Henryk Babis Rozdział 1 Monopole jako geneza przekształceń i wdrażania polityki konkurencji na rynku pocztowym... 15 1. Wprowadzenie... 15 2. Charakterystyka struktur rynkowych... 17 2.1.

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów obowiązujący do 24-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z r. REGULAMIN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.instalekarz.pl z 08.12.2017r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne Wrocław 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Panthers Wrocław I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ RZECZNIKA PATENTOWEGO 1)

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ RZECZNIKA PATENTOWEGO 1) ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ RZECZNIKA PATENTOWEGO 1) Rozdział I ZASADY OGÓLNE 1 1. 2) Zasady Etyki obowiązują, bez względu na formę wykonywania zawodu rzeczników patentowych oraz obywateli państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZED ZAWARCIEM UMOWY Umowa obejmuje odpłatne udostępnienie Konsumentowi wskazanej przez niego treści cyfrowej w ramach konta Konsumenta w serwisie www.virtualo.pl oraz upoważnienie

Bardziej szczegółowo

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA

JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA MONOGRAFIE PRAWNICZE JAWNOŚĆ I JEJ OGRANICZENIA Redaktor naukowy GRAŻYNA SZPOR TOM IV ZNACZENIE ORZECZNICTWA MAŁGORZATA JAŚKOWSKA (red.) Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE GRAŻYNA SZPOR (Redaktor

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r.

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w sprawie : czy w obecnym stanie prawnym tj. wobec wejścia w życie z dniem 01 lipca 2011 r. nowelizacji art. 53 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 12 lutego 2015 r. do odwołania 1.Słowniczek pojęć a) Cennik Cennik usług w ofercie Super Smart Plan, a także

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO erdaelectronic.com z 25 grudnia 2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Rozdział I ZASADY OGÓLNE

Rozdział I ZASADY OGÓLNE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ RZECZNIKA PATENTOWEGO Tekst jednolity, wraz ze zmianami uchwalonymi na IV Krajowym Zjeździe Rzeczników Patentowych w dniu 07 września 2005 r. Rozdział I ZASADY OGÓLNE 1 Zasady etyki

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

4. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Feved INFORMACJE OGÓLNE Właścicielem sklepu internetowego Feved jest spkłka z o.o działająca pod firmą: Feved Sp z o.o z siedzibą w Krakowie, 31-010 Krakkw, ul. Rynek Głkwny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 W dniu 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia br. ( Ustawa ). Ustawa stanowi implementację

Bardziej szczegółowo

TEST REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [nazwa] z [data pierwszej publikacji na stronie internetowej] I. Definicje

TEST REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [nazwa] z [data pierwszej publikacji na stronie internetowej] I. Definicje TEST REGULAMIN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [nazwa] z [data pierwszej publikacji na stronie internetowej] I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub

Bardziej szczegółowo