Marketing Prof. Henryk Mruk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing Prof. Henryk Mruk"

Transkrypt

1 wiedza doświadczenie kontakty Marketing 1

2

3 Schemat szkoleń Plato PLATO POLSKA Strategia Strategia sprzedaży Zabezpieczenie płatności Motywacja personelu Kreatywność Marketing Satysfakcja klienta Uzyskanie pieniędzy od od państwa Rekrutacja personelu Listopad 2004 : zostań zwycięzcą award! Mój business plan Mój business plan 2

4

5 Nasz trener 17 Września Tel: WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE UNIWERSYTECKIE Od 1970 Kariera Akademicka związana z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu: 1976 doktorat 1985 habilitacja 1992 profesor zatrudniony w Katedrze Strategii Marketingowyc Wykładowca przedmiotów: marketing, strategie marketingowe, komunikowanie się w biznesie, negocjacje, rola lidera w pracy zespołu, kreatywność w biznesie, współczesne problemy marketingu Najwyżej oceniany wykładowca na studiach podyplomowych oraz programach MBA. KSIĄŻKI I PUBLIKACJE Autor około 400 publikacji naukowych, w tym najważniejsze, ostatnio wydane: Podstawy marketingu, AE Poznań 1999 Komunikowanie się w biznesie, AE Poznań 2002 Strategie marketingowe, AE Poznań 2002 Zarządzanie marką, WSZiB w Poznaniu, 2002 Analiza rynku, PWE, Warszawa 2003 Komunikowanie się w marketingu - PWE, Warszawa 2004 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Jedynka Poznań: przewodniczący rady nadzorczej od 1993 Palarnia Kawy Astra, Poznań: członek rady nadzorczej Szkolenia in company training z zakresu: wystąpień publicznych, komunikowania się, negocjacji, procesu sprzedaży, kultury obsługi klienta, strategii marketingowych dla takich firm jak: Centrala PZU w Warszawie (lata ), Exbud w Kielcach, Bahlsen Polska, Polskie Sano, Arot Polska, Grundfos Polska, Wix Filtron, PGNiG Oddział w Poznaniu, Poznańska Energetyka Cieplna. Współpraca na zasadzie doradztwa z przedsiębiorstwami w Polsce, oraz z oddziałami firm globalnych działającymi na terenie Polski. 3

6 Today s programme Marketing in Small and Medium Enterprises 5 Object of the training: Introduction to the rules of marketing management in a company. Marketing management techniques and methods allowing owners and managers to improve market activities of their companies. 6

7 5. Dzisiejszy temat Marketing w małym i średnim przedsiębiorstwie 5 6. Cel szkolenia: Przedstawienie zasad marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem. W oparciu o podane sposoby i techniki zarządzania marketingowego, właściciele i liderzy udoskonalą rynkowe działania własnych przedsiębiorstw. 6 4

8 Workshop discussion subjects: Procedure for making a company s marketing strategy Company s situation analysis (close and distant environment analysis) Knowledge of the customers and market segments Information on competitors and means of differentiating from competitors 7 Workshop discussion subjects: Ways of improving product, brand, price, distribution channels, promotion and personnel management Importance of the leader and the owner in the process of formulating and implementing of the marketing management concept in the company Literature on marketing management of a company 8

9 7. Zajęcia warsztatowe: Procedura tworzenia strategii marketingowej przedsiębiorstwa Analiza sytuacji przedsiębiorstwa (analiza otoczenia dalszego i bliższego) Wiedza na temat klientów oraz obsługiwanych segmentów Informacje o konkurencji oraz sposoby odróżniania się od konkurentów 7 8. Zajęcia warsztatowe cd.: Sposoby usprawniania zarządzania produktem, marką, ceną, kanałami dystrybucji, promocją i personelem Znaczenie lidera i właściciela w pracach nad tworzeniem i wdrażaniem koncepcji marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem Literatura rozszerzająca wiedzę na temat marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem 8 5

10 Workshop group work subjects 1. Make a list of threats and opportunities for a company. Write down the importance of each position and sum it up. 2. Make a list of strong and weak points of a company. Write down the importance of each position and sum it up. 3. On the basis of this analysis, formulate recommendations for marketing management of a company. 9 Workshop group work subjects 4. List customers expectations. How will these expectations change in the future? How can you get information on customer satisfaction? Make a plan of how to complete information on customers needs. Are there other segments of customers which could be interested in the current and modified product? What kind of modifications (changes) of the product would be crucial? 10

11 9. Tematyka zajęć warsztatowych zagadnienia do opracowania w zespołach. 1. Zbuduj listę zagrożeń i szans dla firmy. Zapisz wagi dla każdej pozycji i je podsumuj. 2. Zbuduj listę słabych i silnych stron firmy. Zapisz wagi dla każdej pozycji i je podsumuj. 3. Podaj zalecenia dla marketingowego zarządzania firmą na podstawie tej analizy Zajęcia warsztatowe zagadnienia zespołowe cd. 4. Podaj listę oczekiwań klientów. Jak będą się zmieniać te oczekiwania w przyszłości? Jak można zdobywać informacje o zadowoleniu klienta? Przygotuj plan uzupełniania informacji o potrzebach klientów. Czy są inne segmenty klientów, które mogłyby być zainteresowane aktualnym lub zmodyfikowanym produktem? Jakie modyfikacje (zmiany) produktu byłyby niezbędne? 10 6

12 Workshop group work subjects 5. Show the differences between a company with its products and the competition. Extend the list with additional differences. How can a company and its products differ from the competitor s company and its products? 11 Workshop group work subjects 6. Give possibilities of introducing changes related to product, brand, prices, distribution and promotion. Name lowbudget methods of company, brand and product promotion. 7. What kind of skills and qualifications will be needed to implement the marketing management of a company? 8. What kind of skills and qualifications will a leader and an owner need to marketmanage their company? 12

13 11. Zajęcia warsztatowe zagadnienia zespołowe cd. 5. Podaj różnice między firmą i jej produktami a konkurentami. Przygotuj listę dalszych różnic. Czym jeszcze może różnić się firma i jej produkty od konsumentów oraz ich produktów? Zajęcia warsztatowe zagadnienia zespołowe, cd. 6. Podaj możliwości wprowadzania zmian w odniesieniu do produktu, marki, cen, dystrybucji i promocji. Zaprezentuj niskonakładowe sposoby promowania firmy, marki i produktu. 7. Jakie umiejętności i kwalifikacje pracowników będą potrzebne, aby wprowadzać w życie opracowaną koncepcję marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem? 8. Jakie umiejętności i kwalifikacje są potrzebne właścicielowi i liderowi, aby marketingowo zarządzał przedsiębiorstwem? 12 7

14 The core and the areas of a company s marketing management Marketing management through the viewpoint of the market and the customer. Segmentation. Integration of activities. Analysis of environment and competition: SWOT analysis. Marketing strategy ability to set goals and set up procedures to achieve it. 13 The core and the areas of the marketing management of a company Product and brand Price and distribution Promotion Personnel 14

15 13. Istota i obszary marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem Marketing zarządzanie przez pryzmat rynku i klienta. Segmentacja. Integracja działań. Analiza otoczenia i konkurencji: analiza SWOT Strategia marketingowa umiejętność stawiania celu i budowania procedury jego osiągania Istota i obszary marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem cd. Produkt i marka Cena i dystrybucja Promocja Personel 14 8

16 Goals of a company Profit through customer satisfaction Marketing strategies Resources Environment Competition 15 SWOT analysis Strengths Weaknesses Opportunities Threats 16

17 15. Cele firmy Zysk przez satysfakcję klienta Strategie marketingowe Zasoby firmy Otoczenie Konkurencja Analiza SWOT Strengths (Mocne strony) Weaknesses (Słabe strony ) Opportunities Threats (Możliwości) (Zagrożenia) 16 9

18 Conditions for defining and implementing a strategy Strategy procedure 1. Environment, resources and actions 2. Define - mission - goals of activities - general methods for achieving the goal - general politics of the company 3. Implementation detailed implementation programmes - fixing the budget - establishing a procedure 4. Control and evaluation of the strategy implementation. 17 Market position Rule of priority create you own market Give uniqueness to your company differ from competitors Conceive the market globally Control the expenses Market-manage your company Set concrete goals Concentrate on strategic thinking Choose local people for managing 18

19 17. Uwarunkowania tworzenia i realizowania strategii Procedura strategii 1. Otoczenie, zasoby i warunki działania 2. Formułowanie - misja - cele działania - ogólne sposoby osiągania celu - ogólna polityka firmy 3. Wdrażanie- szczegółowe programy wdrażania - ustalenie budżetów - opracowanie procedur postępowania 4. Kontrola i ocena wdrażania strategii Pozycja rynkowa Zasada pierwszeństwa stwórz własny rynek Buduj unikatowość firmy odróżniaj się od konkurenta Traktuj rynek globalnie Kontroluj koszty Zarządzaj marketingowo przedsiębiorstwem Stawiaj konkretne cele Koncentruj się na myśleniu strategicznym Wybieraj ludzi miejscowych do zarządzania 18 10

20 Customer relations Know and meet your customers Care for quality of service Customer is comfortable Complex customer service Create a customer community Segmentation or individualisation? Databases Marketing research vs. personal contacts with customers Partnership and loyality programmes 19 Competition Have at least one advantage over them Know the customer better Know your competitors as good as you know your customer Compete with the best Don t undervalue the matter of costs Defend immediately when the competitor strikes 20

21 19. Relacje z klientami Znaj i spotykaj się z klientem Dbaj o jakość obsługi Klient jest wygodny Kompleksowa obsługa klienta Stwórz wspólnotę z klientów Segmentacja czy indywidualizacja? Bazy danych Badania marketingowe a osobiste kontakty z klientami Partnerstwo i programy lojalnościowe Konkurencja Miej przynajmniej jedną przewagę Lepiej znaj klienta Znaj rywali tak samo jak klienta Konkuruj z najlepszymi Nie lekceważ kwestii kosztów Natychmiast broń, kiedy konkurent zaatakuje 20 11

22 Competition Avoid competitional weaknesses Stick to your common sense High quality, close relationship with the customer, personal contact, excellent service It s better to do a lot of things better than the others, than to do better in just one thing Fast and firm actions 21 Product and brand Product is an addition to the service The highest quality of products General innovativeness and creativity Building of the brand consciousness Brand management Brand pricing 22

23 21. Konkurencja cd. Unikaj słabości konkurencyjnych Trzymanie się zdrowego rozsądku Wysoka jakość, bliskość z klientem, Osobisty kontakt, doskonałe usługi Lepiej robić wiele rzeczy lepiej niż inni niż jedną rzecz dużo lepiej Szybkie i zdecydowane działania Produkt i marka Produkt dodatkiem do usługi Najwyższa jakość produktów Powszechna innowacyjność i kreatywność Budowanie świadomości marki Zarządzanie marką Wycena marki 22 12

24 Product and brand Brand of the producer vs. brand of the agent Wrapping vs. design Uniqueness of the offer Global market Local people should operate on global markets 23 Distribution strategy Distribution channels vs. logistics Intensive, selective, exclusive Strong position and growing importance Horizontal and vertical integration Information accessibility Strong negotiating position 24

25 23. Produkt i marka cd. Marka producenta a marka pośrednika Opakowanie a design Unikatowość oferty Rynek globalny Miejscowi ludzie powinni zarządzać na rynkach globalnych Strategia dystrybucji Kanały dystrybucji a logistyka Intensywna, selektywna, wyłączna Silna pozycja i rosnące znaczenie Integracja pozioma i pionowa Dostęp do informacji Silna pozycja negocjacyjna 24 13

26 Distribution strategy Bigger possibility of influencing the customer Customer s comfort: one step shopping Trade marketing E-commerce Merchandising 25 Pricing strategies Price in the marketing mix Price functions Effects of the change in prices Price perception Kinds of products vs. prices 26

27 25. Strategia dystrybucji cd. Większa możliwość oddziaływania na klienta Wygoda klientów: one step shopping Trade marketing E-commerce Merchandising Strategie cenowe Cena w koncepcji marketingu mix Funkcje cen Efekty zmian cen Postrzeganie cen Rodzaje produktów a ceny 26 14

28 Pricing strategies Skimming strategy Penetration strategy Geographical strategies Psychological strategies - traditional price - uneven prices - prestige prices 27 Pricing strategies Methods of price setting» by price cost» by demand» by competition 28

29 27. Strategie cenowe cd Strategia skimming Strategia penetracji Strategie geograficzne Strategie psychologiczne - cena tradycyjna - ceny nieparzyste - ceny prestiżowe Strategie cenowe cd. Metody ustalania cen» kosztowa» popytowa» konkurencji 28 15

30 Pricing strategies Discounts connected to the period of payment (longer or shorter) cash or certified cheque on the turnover (set by percentage) permissible debt limits delivery with producer s means of transport above a settled minimum purchase sum additional discount for payment in advance (percentage) trade discounts seasonal discounts particular dicsounts 29 Pricing strategies Other strategies: leader prices prices of the product lines two-piece prices permanent and variable price prices of complementary products down sizing low-interest credit package of additional services 30

31 29. Strategie cenowe cd. Opusty związane z terminem płatności (dłuższy lub krótszy) gotówka lub czek potwierdzony od obrotu (ustalony procentowo) dopuszczalne limity zadłużenia dostawa środkami transportu producenta powyżej ustalonego minimum zakupu dodatkowy opust za przedpłatę (procentowy) handlowe sezonowe szczególne Strategie cenowe cd. Inne strategie: ceny lidera cen linii produktów cen dwuczęściowych ceny stałej i zmiennej cen produktów uzupełniających down sizing nisko oprocentowanego kredytu pakietu usług dodatkowych 30 16

32 Advertising (ATL) - television -radio -press - billboards Promotion Personal selling (sales representative) Sales promotion (complementary) - customer sales promotions - trade sales promotions 31 Promotion Public relations - relations with mass media - crisis management - lobbying - internal public relations - sponsoring 32

33 31. Promocja Reklama (ATL) - telewizja -radio -prasa -bilbordy Sprzedaż osobista (przedstawiciel handlowy) Promocja sprzedaży (uzupełniająca) - konsumencka - handlowa Promocja cd. Public relations - relacje z mediami -zarządzanie sytuacjami kryzysowymi - lobbing - public relations wewnętrzne - sponsoring 32 17

34 Promotion Direct marketing (BTL) - events (marketing events) -fairs - mailing - ing -infoline New communication channels and new combinations of the existing communication channels 33 Literature: 1. Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa Ghyczy von Tiha., Oetinger von Bolko, Bassford Ch., Clausewitz o strategii, PWE, Warszawa Gordon I. H., Relacje z klientem, Marketing partnerski, PWE, Warszawa Hill S., Marketing radykalny, Prószyński i S-ka, Warszawa Johnson S., Kto zabrał mój ser?, Studio Emka, Warszawa Koch R., Strategia, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner&S-ka, Warszawa Kotler Ph., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa Lundin S.C., Paul H., Christensen J., Fish! Chwyciło!, Studio Emka, Warszawa Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa Ries A., Trout J., 22 niezmienne prawa marketingu, PWE, Warszawa Simon H., Tajemniczy mistrzowie, Studia przypadków, PWN, Warszawa Westerby G., Na terytorium wroga. Tajemnice Mosadu, Wyd. Bellona

35 33. Promocja cd. Marketing bezpośredni (BTL) - wydarzenia (eventy marketingowe) -targi - mailing - ing - infolinia Nowe kanały komunikacji oraz nowe kombinacje dotychczasowych kanałów komunikacji Literatura: 1. Drucker P., Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa Ghyczy von Tiha., Oetinger von Bolko, Bassford Ch., Clausewitz o strategii, PWE, Warszawa Gordon I. H., Relacje z klientem, Marketing partnerski, PWE, Warszawa Hill S., Marketing radykalny, Prószyński i S-ka, Warszawa Johnson S., Kto zabrał mój ser?, Studio Emka, Warszawa Koch R., Strategia, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner&S-ka, Warszawa Kotler Ph., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa Lundin S.C., Paul H., Christensen J., Fish! Chwyciło!, Studio Emka, Warszawa Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa Ries A., Trout J., 22 niezmienne prawa marketingu, PWE, Warszawa Simon H., Tajemniczy mistrzowie, Studia przypadków, PWN, Warszawa Westerby G., Na terytorium wroga. Tajemnice Mosadu, Wyd. Bellona

36 Next Plato training Customer satisfaction Jean Nicolaï from SB Marketing 36

37 35. Następne szkolenie Plato Satysfakcja klienta Jean Nicolaï Z SB Marketing 36 19