FAŁSZYWA TOśSAMOŚĆ KLIENTA - PROBLEM WIARYGODNOŚCI DANYCH W MARKETINGU RELACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAŁSZYWA TOśSAMOŚĆ KLIENTA - PROBLEM WIARYGODNOŚCI DANYCH W MARKETINGU RELACJI"

Transkrypt

1 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 2/2009 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach L u d zi e J a k ość Organi z a c j a Urszula Świerczyńska-Kaczor 1 FAŁSZYWA TOśSAMOŚĆ KLIENTA - PROBLEM WIARYGODNOŚCI DANYCH W MARKETINGU RELACJI Wprowadzenie Współczesne firmy postrzegają marketing relacji jako drogę do sukcesu rynkowego. MenadŜerowie jak mantrę powtarzają słowa o budowie relacji, właściwym zarządzaniu relacjami z klientami, czy teŝ nawiązaniu długookresowej współpracy. U podstaw marketingu relacji leŝą dobrze zbudowane, wiarygodne, wysokiej jakości bazy danych zawierające informacje o aktualnych i potencjalnych klientach 2. Bazy te stanowią podstawę personalizacji kontaktu z klientem. Na ile jednak dane przekazywane przez konsumentów są wiarygodne? Badania wskazują, Ŝe konsumenci podają nie tylko dane prawdziwe, ale równieŝ informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym. Oznacza to, Ŝe marketingowe działania firm (np. wysyłanie ksiąŝeczek kuponowych, kart urodzinowych, personalizowanych maili z ofertą) są w niektórych sytuacjach bezwartościowe, gdyŝ oferta jest kierowana na nieistniejący lub fałszywy adres, lub teŝ przesyłane materiały nie są zgodne z rzeczywistymi oczekiwaniami konsumenta. Rodzi to zarówno bezpośrednie straty finansowe, jaki i straty wynikające z niewłaściwego planowania działań marketingowych (np. brak moŝliwości segmentacji klientów). Celem niniejszego artykułu jest omówienie wybranych aspektów problemu pozyskiwania niskiej wiarygodności danych wykorzystywanych w marketingu relacji. PoniewaŜ współczesny marketing relacji to przede wszystkim zbieranie danych przy 1 Dr Urszula Świerczyńska-Kaczor, adiunkt, Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2 M.K. Rich, The direction of marketing relationships, The Journal of Business & Industrial Marketing. Santa Barbara Vol. 15, Iss. 2/3, s

2 wykorzystaniu Internetu, zatem większość rozwaŝań dotyczy zachowań konsumentów na wirtualnym rynku. Szczególnie istotnym problemem jest brak wiarygodnych danych pozyskiwanych w budowie komunikacji marketingowej. Konsumenci decydujący się na zakup produktu na stronie internetowej są bardziej skłonni podać dane prawdziwe jeśli produkt ma postać materialną, dostawca musi go przesłać na rzeczywisty adres, łatwiej teŝ odebrać przesyłkę, gdy niezafałszowano nazwiska. I choć konsumenci niekiedy rezygnują z zakupu w momencie, gdy wymagana jest rejestracja uŝytkownika i podanie danych personalnych, lub decydują się na wprowadzenie fałszywych danych 3, to skala podawania nieprawdziwych informacji wydaje się mniejsza dla działań handlowych niŝ działań czysto promocyjnych. Struktura prowadzonych rozwaŝań jest następująca: w pierwszej części przedstawione zostały wyniki sondaŝu mającego na celu określenie potencjalnej skali wpisywania fałszywych danych w sytuacjach komunikacji marketingowej. W drugiej części artykułu zaprezentowane zostały działania marketingowe, które mogą zwiększać chęć podania danych rzeczywistych ze strony konsumentów. Artykuł kończy refleksja nad dalszym kształtem marketingu relacji. Czy młodzi konsumenci kłamią? wyniki studium badawczego Jednymi z podstawowych narzędzi stosowanych w marketingu relacji są skrzynki poczty elektronicznej oraz społeczności wirtualne. Podawane w trakcie rejestracji przez uŝytkowników dane są podstawą personalizacji kontaktu przedsiębiorstwa z klientami. Bezpłatne skrzynki pocztowe zakładane na portalach np. informacyjnych stały się popularną formą kontaktu przedsiębiorstwa z internautami. Pozyskiwane dane, takie jak zainteresowania, adres, wiek, płeć, czy data urodzenia internauty, stanowią źródło informacji marketingowej, pozwalającej przedsiębiorstwu na prowadzenie kampanii mailowych docierających do wybranych segmentów np. mailing skierowany jest wyłącznie do pań, lub teŝ do osób poniŝej 30 roku Ŝycia, albo teŝ do tych uŝytkowników poczty, którzy interesują się sportem. Innym sposobem dotarcia do potencjalnych klientów przedsiębiorstwa, jest budowa społeczności wirtualnej. Społeczności te, określane jako e-plemiona (e-tribes 4 ), stanowią cenne narzędzie marketingowe: pozwalają na pozyskiwanie informacji zwrotnej od uŝytkowników produktów, wzmacnianie wizerunku marki firmy przez działania informacyjne, rozpoczęcie działań marketingu wirusowego, popularyzację aplikacji promujących markę firmy (tzw. widget), a takŝe na przeprowadzanie badań marketingowych wśród uczestników społeczności wraz z testowaniem nowych produktów firmy. W większości społeczności wirtualnych wymagane jest podanie w procesie 3 A. Kobsa, Personalized Hypermedia And International Privacy, Communications Of The ACM, May 2001/Vol. 45. No. 5, s R. Kozinetz, Click to Connect: Netnography and and Tribal Advertising, Journal of Advertising Research, September 2006, s

3 rejestracji rzeczywistych danych uŝytkownika, natomiast sam internauta moŝe aktywnie uczestniczyć w społeczności ukryty pod wybranym pseudonimem. Prowadząc określoną społeczność wirtualną firma moŝe docierać do indywidualnego uŝytkownika zgodnie z podanymi w trakcie rejestracji danymi np. organizować promocje dla osób mieszkających w określonym regionie, dystrybuować kupony promocyjne wśród uŝytkowników o określonym profilu. W celu oszacowania stopnia podawania fałszywych danych przez młodych internautów, zostało przeprowadzone studium badawcze wśród studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach w formie ankiety skierowanej do 62 respondentów. Studenci otrzymali opisy róŝnych sytuacji, w których mogliby znaleźć się jako klienci, a następnie określali, jakie dane prawdziwe bądź fałszywe, przekazaliby przedsiębiorstwu (wyniki - tabela nr 1 oraz 2). Dwie ze wskazanych sytuacji dotyczyły przekazywania danych na rynku internetowym (zakładanie skrzynki poczty oraz uczestniczenie w serwisie społecznościowym), trzeci opis sytuacji dotyczył rynku rzeczywistego. Wykorzystanie w badaniu opisów konkretnych sytuacji, a nie odwołanie się do ogólnych deklaracji (np. czy podaje Pan/Pani fałszywe dane ) miało ułatwić respondentom przyznanie się do faktu fałszowania informacji. Tabela 1. Odsetek respondentów, którzy podają dane prawdziwe (P) lub fałszywe (F) w przedstawionych sytuacjach. W trakcie zakładania skrzynki mailowej pojawiły się następujące wymagane pola. Na ile Twoje odpowiedzi są zgodne z rzeczywistością? Wyobraź sobie, Ŝe jesteś miłośnikiem samochodów. Na portalu poświęconemu samochodom zakładasz własny profil przy czym dla innych uŝytkowników jesteś widoczny pod określonym pseudonimem. W trakcie jednak rejestracji do portalu proszony jesteś o podanie pewnych rzeczywistych danych W sklepie odzieŝowym, w którym właśnie dokonałaś(eś) zakupu ekspedientka proponuje załoŝenie karty stałego klienta. Karta stałego klienta uprawniać Cię będzie do zniŝek, a takŝe ekspedientka wyjaśnia, Ŝe na Twój adres będą przychodzić ulotki np. kupony rabatowe. Postanawiasz wziąć kartę, ale jej uzyskanie wymaga wypełnienia formularza, w którym jesteś proszona/y o wpisanie Twoich danych Imię oraz nazwisko P - 79% F - 21% P -55% F -45% P-98% F-2% Adres P-60% F-40% P-40% F-60% P-95% F-5% Źródło: dane ankietowe badania. Wielkość próby 62 respondentów. Data urodzenia P-92% F- 8% P-79% F- 21% P-92% F-8% Płeć P -100% P-85% F-15% P-98% F-2% PESEL P-79% F-21% 165

4 Tabela 2. Wybór opcji zainteresowań w sytuacji zakładania skrzynki pocztowej. Portal na którym zakładasz skrzynkę prosi Cię o wskazanie na liście Twoich zainteresowań (np. motoryzacja, sport, giełda, gotowanie itp.). W takiej sytuacji (zaznacz jedną odpowiedź): Przeglądasz opcje do wyboru, a następnie zaznaczasz te, które są faktycznie zgodne z 90% Twoimi zainteresowaniami Przeglądasz opcje do wyboru, zaznaczasz niektóre zgodne z Twoimi zainteresowaniami, inne zaś wybierasz na chybił-trafił 8% Zaznaczasz przypadkowo wybrane opcje, na chybił-trafił 2% Źródło: dane ankietowe badania. Wielkość próby 62 respondentów. Wyniki badania pokazują, Ŝe skala fałszywych danych przekazywanych w Internecie moŝe być znacząca. W serwisie społecznościowym niemalŝe co drugi respondent podaje fikcyjne imię i nazwisko, trzech na pięciu respondentów fałszywy adres, jeden na pięciu respondentów fałszywą datę urodzenia. Respondenci są mniej skłonni fałszować informacje w przypadku zakładania skrzynki poczty elektronicznej w tej sytuacji tylko jeden na pięciu respondentów podaje fałszywe imię i nazwisko, dwóch na pięciu respondentów fałszywy adres i mniej niŝ 10% osób fałszywą datę urodzenia. Respondenci w obu sytuacjach najmniej skłonni są fałszować dane dotyczące płci w przypadku skrzynki pocztowej wszyscy respondenci zadeklarowali podanie prawdziwych danych, w przypadku zaś serwisu społecznościowego 85%. Analiza danych testem chi-kwadrat wskazuje, Ŝe istnieją róŝnice pomiędzy charakterem strony www (społeczność i poczta) a podawaniem prawdziwego lub fałszywego adresu (p<0.05). Respondentów zapytano takŝe o prawdziwość wskazań obszaru zainteresowań w trakcie zakładania skrzynki elektronicznej 90% respondentów zaznacza pola faktycznie zgodne z zainteresowaniami, około 8% natomiast częściowo fałszuje dane (tabela nr 2). Z badania wynika, Ŝe respondenci są bardziej prawdomówni w sytuacji, gdy podają dane w rzeczywistości, nie zaś w Internecie. JednakŜe równieŝ na rzeczywistym rynku jeden na pięciu respondentów podaje fałszywy PESEL. Podstawą określenia moŝliwych do zastosowania narzędzi marketingowych, które pozwoliłyby firmie na zwiększenie prawdziwości pozyskiwanych danych, jest diagnoza przyczyn fałszowania informacji. Przeprowadzone badanie nie potwierdza poglądu, iŝ dominującym powodem kłamstw są obawy związane z bezpieczeństwem danych ponad 50% respondentów deklaruje, Ŝe nie dostrzega problemu bezpieczeństwa (tabela nr 3). Natomiast respondenci w większym stopniu chcą pozostać anonimowi (róŝnica rozkładów między stwierdzeniem nr 1 i 2 istotna statystycznie test Wilcoxona, p<0.05). Ponad 95% respondentów uwaŝa, Ŝe przedsiębiorstwa nie powinny wymagać podawania danych osobowych, gdy nie jest to niezbędne. Jednocześnie ponad 70% nie jest skłonnych przekazywać danych osobowych firmom (róŝnice między rozkładami 3 i 4 istotne statystycznie, test Wilcoxona, p<0.05). 166

5 Tabela 3. Postawa respondentów wobec przekazywania danych przedsiębiorstwom. 1. Nie podaję swoich prawdziwych danych, bo obawiam się o ich bezpieczeństwo 2. Chcę pozostać anonimowym klientem, czy internautą, o tyle o ile jest to moŝliwe 3. Firma nie powinna ode mnie Ŝądać podawania danych osobowych, w sytuacji, gdy nie jest to konieczne 4. Chętnie podaję dane osobowych róŝnym firmom (bo np. mogą przesyłać do mnie interesujące oferty) Zdecydowanie nie Źródło: dane ankietowe badania. Wielkość próby 62 respondentów. Raczej nie Raczej tak Zdecydowanie tak 5% 48% 31% 16% 0% 23% 48% 29% 2% 2% 31% 66% 31% 42% 24% 3% Jak zwiększyć wiarygodność przekazywanych danych? kierunki działań marketingowych Przegląd literatury przedmiotu, jak i uzyskane rezultaty badania pozwalają sformułować kilka przypuszczeń, co do moŝliwych sposobów zwiększania wiarygodności pozyskiwanych danych. Jakie zatem techniki marketingowe przedsiębiorstwo moŝe zastosować, aby konsumenci byli prawdomówni? Taktyka 1 wskaŝ korzyści oraz cel pozyskiwania danych W przeprowadzonym sondaŝu respondenci deklarowali stosunkowo najniŝszy odsetek podawanych danych fałszywych w sytuacji, gdy pozyskiwano dane na rynku rzeczywistym, ale równieŝ ich przekazanie wiązało się z osiąganiem przez konsumentów zysków (karty klienta). Konsumenci postrzegają dane jako wartość, za którą pozyskująca je firma powinna zapłacić. Cena danych moŝe przekładać się na moŝliwość korzystania z rabatów, ale takŝe wyraŝać się np. w otrzymaniu bezpłatnych upominków od firmy, wzięciu udziału w konkursie z losowaniem cennej nagrody. JednakŜe pozyskiwane dane nie mogą być postrzegane jako nadmiarowe przez respondentów. W przytoczonym badaniu 97% uwaŝa, Ŝe firma nie powinna Ŝądać danych, które nie są niezbędne, ale takŝe opór przed podawaniem danych, które mogą być postrzegane jako niepotrzebne jest zauwaŝalny w relatywnie wysokim odsetku osób, które podadzą fałszywy PESEL w analizowanej sytuacji wydania karty klienta (tabela nr 2). Przekonanie klientów, Ŝe przekazywane przez nich dane mogą być przydatne im samym (np. nie będziesz otrzymywać reklam, które nie są dla Ciebie interesujące, ale takŝe bezpłatnie dostarczymy Ci informacje z interesującego zakresu ) moŝe zwiększyć odsetek osób, które zarówno dane podadzą, jak i będą to dane wiarygodne. Zda- 167

6 niem R. Larose oraz N. Rifon 5 firmy wręcz powinny edukować konsumentów wskazując potencjalne zyski oraz zagroŝenia związane z przekazywaniem danych osobowych w Internecie (tabela 4). Jednak jak zauwaŝają L. Ashworth, C. Free konsument powinien postrzegać wymianę danych jako sprawiedliwą transakcję 6. Tabela 4. Zyski a ryzyko przekazywania i pozyskiwania informacji. śądane przez firmę dane Zysk dla konsumenta Ryzyko Podanie adresu Stała informacja o produktach Niechciane reklamy (tzw. alerty), moŝliwość śledzenia stanu zamówienia, odpowiedź na zapytania Podanie imienia, nazwiska oraz adresu Podanie numeru karty kredytowej zapisanie numeru karty na stronie internetowej Śledzenie zachowań konsumenta na stronie Rekomendacje produktowe, podarunki związane z rejestracją, moŝliwość przekazywania ocen produktów, uczestnictwo w konkursach, czatach, dzielenie się informacjami z przyjaciółmi Wygodne zakupy (np. bez konieczności kaŝdorazowego podania nr karty) Lepsze zaprojektowanie strony sklepu Niechciane reklamy , otrzymywanie maili o charakterze napastliwym, obraźliwym itp. (naruszających dobre imię), kradzieŝ toŝsamości Bezprawne uŝycie karty Reklamy Źródło: wybrane elementy tabeli zamieszczonej [w:] R. Larose, N.J. Rifon, Promoting i-safety: Effects of Privacy Warnings and Privacy Seals on Risk Assessment and Online Privacy Behavior, Journal of Consumer Affairs, Summer 2007, Vol. 41 Issue 1, s Taktyka 2 permission marketing Punktem wyjścia dla przedsiębiorstw pozyskujących dane powinien stać się marketing przyzwolenia permission marketing. Przedsiębiorstwo w pierwszym kroku powinno uzyskać zgodę uŝytkownika na przekazanie danych. Jeśli takiej zgody nie ma, to powinna zostać zapewniona uŝytkownikowi moŝliwość uczestniczenia w działaniach organizowanych przez firmę (np. załoŝenie konta na serwisie społecznościowym), przy zachowaniu anonimowości. Wyniki przedstawionego badania wskazują, Ŝe pozostanie anonimowym jest dla większości internautów istotnym elementem Ŝycia w Sieci. A. Kobsa wskazuje takŝe na potrzebę stworzenia dostępu do serwisów internetowych w oparciu o dostęp anonimowy lub dostęp oparty na pseudonimie 7. Uzyskanie zgody konsumenta na podanie danych, tym samym przełamanie anonimowości, wiąŝe się z pozyskaniem zaufania kon- 5 R. Larose, N.J. Rifon, Promoting i-safety: Effects of Privacy Warnings and Privacy Seals on Risk Assessment and Online Privacy Behavior, Journal of Consumer Affairs; Summer 2007, Vol. 41 Issue 1, s L. Ashworth, C. Free, Marketing Dataveillance and Digital Privacy: Using Theories of Justice to Understand Consumers Online Privacy Concerns, Journal of Business Ethics; Aug 2006, Vol. 67 Issue 2, s A. Kobsa, Personalized Hypermedia And International Privacy, Communications Of The ACM, May 2001/Vol. 45. No. 5, s

7 sumenta do przedsiębiorstwa. Jednak zaufanie konsumentów przedsiębiorstwo pozyskuje stopniowo - jednym z czynników kształtujących zaufanie są przeszłe doświadczenia internauty z korzystania z danej strony internetowej. Skuteczna strategia pozyskiwania danych moŝe zatem zakładać, Ŝe uŝytkownik z biegiem czasu, stopniowo nabierając zaufania do przedsiębiorstwa, będzie niejako uzupełniał podawane dane 8. Poza czasem współpracy innym elementem budującym zaufanie i mogącym przełamać opór uŝytkowników przed podaniem danych prawdziwych jest polityka prywatności. Badania wskazują, Ŝe skłonność do dzielenia się informacjami z przedsiębiorstwem zaleŝy od postrzegania przez konsumentów polityki prywatności firmy 9. Dyskusja Wielu autorów publikacji poświęconych zagadnieniu fałszywych danych, koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa danych i wskazaniu sposobów zmniejszania ryzyka niepowołanego uŝycia danych m.in. wskazując konieczność instalowania programów anty-szpiegowskich, czyszczenia plików cookies, uŝywania programów anty-spamowych. Inni podkreślają, Ŝe problem przekazywania danych wiąŝe się z brakiem kontroli konsumenta nad danymi (zarówno w wymiarze świadomości konsumenta, Ŝe firma dane pozyskuje, jak i w wymiarze ich późniejszego wykorzystania) oraz wiąŝe się ze stopniem wraŝliwości danych 10. Z przeprowadzonego sondaŝu wynika jednak, Ŝe fałszowanie danych nie musi wynikać z obaw o bezpieczeństwo danych, ale moŝe wynikać z postaw konsumentów konsumenci nie chcą marketingu relacji opartego na personalizacji kontaktu (przynajmniej w oparciu o prawdziwe dane). Młodzi konsumenci funkcjonują w otoczeniu, w którym wszechobecne są komunikaty marketingowe róŝnych organizacji. Wysoki odsetek respondentów deklarujących niechęć do przekazywania danych firmom moŝe być interpretowany, jako obrona przed kolejnymi formami inwazyjnego marketingu otrzymywania kolejnych kart, kolejnych ksiąŝeczek rabatowych, kolejnych listów z prezentacją usługi itp. Personalizacja będąca podstawą marketingu relacji, moŝe równieŝ być postrzegana przez konsumentów negatywnie. A. Smith wskazuje na moŝliwy do pojawienia się w procesie personalizacji kontaktu z internautą efekt Big Brother a 11 czyli wraŝenie, Ŝe kaŝdy krok uŝytkownika jest śledzony i analizowany. Sprzeciw konsumentów wobec budowania relacji wbrew ich woli oddają tytuły artykułów prezentujących opinie niektórych ekspertów i praktyków marketingu m.in. Relationship marketing? But all 8 A. Kobsa, Privacy-Enhanced Personalization, Communications Of The ACM, August 2007/Vol. 50, No. 8, s T. Lauer, X. Deng, Building online trust through privacy practices, International Journal of Information Security; Sep2007, Vol. 6 Issue 5, s L. Ashworth, C. Free, Marketing Dataveillance and Digital Privacy: Using Theories of Justice to Understand Consumers Online Privacy Concerns, Journal of Business Ethics; Aug 2006, Vol. 67 Issue 2, s A. Smith, Exploring Service Marketing Aspects of E-Personalization and Its Impact on Online Consumer Behavior, Services Marketing Quarterly, 2005, Vol. 27 Issue 2, s

8 I really wanted was a one-night stand 12, lub teŝ w artykule Stephena Browna zamieszczonym w Harvard Business Review moŝna przeczytać W gruncie rzeczy [konsumenci] podświadomie tęsknią za czasami, kiedy transakcja była tylko transakcją; kiedy kupno mydła nie oznaczało nawiązania z producentem długoterminowej relacji handlowej 13. W wielu działaniach firm marketing relacji wiąŝe się z aspektem czysto technicznym tj. konsument swoje imię na stronie internetowej, otrzymuje spersonalizowaną listę rekomendowanych zakupów, czy wręcz propozycję indywidualnej ceny. Jednocześnie konsumenci mają świadomość, Ŝe w trybach personalizacji pozostają określonym numerem klienta. Personalizacja zatem nie zamienia się w humanizację kontaktu 14, w tym wypadku rozumianą jako budowę relacji opartej na przekazaniu klientowi szacunku i przekonania, Ŝe faktycznie jest wyjątkowym. Jak moŝna zmienić zatem personalizację w poczucie bycia wyjątkowym klientem? 1. Punktem wyjścia powinno być pozyskanie faktycznej zgody konsumenta na przekazanie danych - a nie wymuszenie zgody polegające na tym, Ŝe pola z wymaganymi danymi są obowiązkowe i konsument nie ma moŝliwości skorzystania z oferty firmy bez podania danych. Podstawą komunikacji firmy powinien stać się marketing za przyzwoleniem (permission marketing). 2. Przedsiębiorstwo powinno minimalizować ilość bezwzględnie wymaganych danych, zgodnie z zasadami: lepiej uzyskać jedną, ale prawdziwą informację (choćby na początku miałby to być pseudonim), niŝ olbrzymie ilości danych niewiarygodnych, daj konsumentowi czas na poznanie firmy z biegiem czasu, gdy nabierze zaufania, chętniej przekaŝe prawdziwe dane. Bibliografia 1. Ashworth L., Free C., Marketing Dataveillance and Digital Privacy: Using Theories of Justice to Understand Consumers Online Privacy Concerns, Journal of Business Ethics, Aug 2006, Vol. 67 Issue 2, s Brown S., Baw, Dręcz i zaskakuj swoich klientów, Harvard Business Review Polska, kwiecień 2003, s Cahill, Marketing News; 09/14/98, Vol. 32 Issue 19, s Kobsa A., Personalized Hypermedia And International Privacy, Communications Of The ACM, May 2001/Vol. 45. No. 5, s Cahill, Marketing News, 09/14/98, Vol. 32 Issue 19, s S. Brown, Baw, Dręcz i zaskakuj swoich klientów, Harvard Business Review Polska, kwiecień 2003, s Humanizacja komputera polega na zbudowaniu interakcji tak naturalnej jak w przypadku kontaktów międzyludzkich. Humanizacja ma za zadanie zmniejszyć stres, nieporadność, niedogodności czy wątpliwości związane z uŝywaniem komputera za: H. Yamaguchi, Y. Hushino, K. Suzuki, Ch. Ramamoorthy, Creating A New Service On The Web, International Journal on Artificial Intelligence Tools; Sep 2004, Vol. 13 Issue 3, s

9 5. Kobsa A., Privacy-Enhanced Personalization, Communications Of The ACM, August 2007/Vol. 50, No. 8, s Kozinetz R., Click to Connect: Netnography and Tribal Advertising, Journal of Advertising Research, September 2006, s Larose R., Rifon N.J., Promoting i-safety: Effects of Privacy Warnings and Privacy Seals on Risk Assessment and Online Privacy Behavior, Journal of Consumer Affairs; Summer2007, Vol. 41 Issue 1, s Lauer T., Deng X., Building online trust through privacy practices, International Journal of Information Security; Sep2007, Vol. 6 Issue 5, s Rich M.K., The direction of marketing relationships, The Journal of Business & Industrial Marketing. Santa Barbara:2000. Vol. 15, Iss. 2/3, s Smith A., Exploring Service Marketing Aspects of E-Personalization and Its Impact on Online Consumer Behavior, Services Marketing Quarterly; 2005, Vol. 27 Issue 2, s Yamaguchi H., Hushino Y., Suzuki K., Ramamoorthy Ch., Creating A New Service On The Web, International Journal on Artificial Intelligence Tools; Sep2004, Vol. 13 Issue 3, s Abstrakt Autorka artykułu wskazuje na problem przekazywania fałszywych danych przez konsumentów i związaną z tym niską jakość oraz brak wiarygodności baz danych wykorzystywanych w marketingu relacji. Wyniki przeprowadzonego sondaŝu wśród młodych uŝytkowników Internetu pozwalają przypuszczać, Ŝe skala fałszowania danych jest znaczna. W artykule wskazane zostały taktyki marketingowe, których zastosowanie moŝe przyczynić się do pozyskiwania bardziej wiarygodnych danych zastosowanie permission marketingu, zgoda na stopniowe uzupełnianie danych przez konsumentów, a takŝe zapewnienie anonimowości np. umoŝliwienie zastosowania pseudonimu w kontaktach z firmą. Client False Identity a Problem of Data Credibility in Marketing Relationship The author of the article discusses the problem of collecting false data from customers, which results in a low quality and the lack of credibility of the data used in marketing relations. The results of the presented survey carried out among young internet users indicate that the occurrence of providing false data is quite common. The author presents the marketing strategies, the use of which can result in obtaining more credible data the implementation of permission marketing, using pseudonyms by a customer, collecting data step by step and ensuring anonymity, i.e. enabling the use of pseudonyms in the contacts with a company. PhD Urszula Świerczyńska-Kaczor, Lecturer, The Jan Kochanowski University of Humanities And Natural Sciences in Kielce, Faculty of Management and Administration. 171

Polityka Prywatności NESTLÉ POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności NESTLÉ POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Data wejścia w życie 1.10.2015 r ; ostatnia aktualizacja listopad 2014 Nestle Waters Polska S.A. ( Nestlé ) stawia sobie za cel zabezpieczenia Twojej prywatności oraz zapewnienie,

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA MOTYWACJI ZAKUPOWYCH W POLSKIM HANDLU INTERNETOWYM

ŹRÓDŁA MOTYWACJI ZAKUPOWYCH W POLSKIM HANDLU INTERNETOWYM Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 2/2009 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach L u d zi e J a k ość Organi z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r. Polityka prywatności Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe. Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Chcielibyśmy szczegółowo

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług:

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług: USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ PROJEKTU UTYLITARNA PLATFORMA SPOŁECZNOŚCIOWA

Bardziej szczegółowo

Internet w Centrum Nauki Kopernik

Internet w Centrum Nauki Kopernik Internet w Centrum Nauki Kopernik Aneta Prymaka Plan prezentacji: 1. Po co nam Internet? 2. Strona www Centrum Nauki Kopernik: obecnie działająca; nowa strona, przygotowywana na otwarcie Centrum plany,

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl. Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci

Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl. Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci Internet- platforma komunikacji między Salonem, a Klientem Gwałtowny rozwój nowych technologii sprawił, że pojawiły

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM 1. Informacje wstępne. 1. Investmag S.C. Boroński Tomasz, Płocha Dariusz, Boroński Krzysztof z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41-303 Dąbrowa Górnicza, przy

Bardziej szczegółowo

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 2013 Fundacja Rozwoju Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Czym jest cyberprzemoc?

Czym jest cyberprzemoc? Cyberprzemoc Czym jest cyberprzemoc? Cyberprzemoc to inaczej przemoc z uŝyciem mediów elektronicznych przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieŝy.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Załącznik nr 4 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

Obsługa kampanii AdWords Spis treści

Obsługa kampanii AdWords Spis treści Obsługa kampanii AdWords Spis treści 1. Wstęp...2 2. Dwa modele kampanii...3 2.1. Reklama płatna za działanie (PPA)...3 2.2. Reklama płatna za kliknięcie (PPC)...3 3. Współpraca...4 4. Słowa kluczowe...4

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. PLIKÓW COOKIES GoPay Sp. z o.o. jako firma przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników

Bardziej szczegółowo

Łuków, Zespół Szkół nr 4 i Medyczne Studium Zawodowe

Łuków, Zespół Szkół nr 4 i Medyczne Studium Zawodowe Łuków, Zespół Szkół nr 4 i Medyczne Studium Zawodowe Bezpieczny internet konkurs Przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Udało nam się pozyskać sponsora nagród przekazała je internetowa księgarnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Marketing szeptany i wirusowy w sieciach społecznych

Marketing szeptany i wirusowy w sieciach społecznych Marketing szeptany i wirusowy w sieciach społecznych Dr (Uniwersytet Warszawski i SmartNet Research & Solutions) X Kongres E-Marketing, Warszawa, 8-9 czerwca 2010 O czym powiem? Jak działa marketing szeptany

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Każdy ma prawo do rabatu Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.mybodie.pl (zwanego dalej: Sklepem ). 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi Web 2.0 do promocji działań edukacyjnych. Marta Klimowicz. Co to jest Web 2.0?

Zastosowanie narzędzi Web 2.0 do promocji działań edukacyjnych. Marta Klimowicz. Co to jest Web 2.0? Zastosowanie narzędzi Web 2.0 do promocji działań edukacyjnych Marta Klimowicz Co to jest Web 2.0? Epoki literackie http://polakna5.blox.pl/resource/epo KI_LITERACKIEramy_czasowe.jpg Web 2.0 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/web20buzz_pl.jpg

Bardziej szczegółowo

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego.

Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Kluczowe umiejętności marketingowe. Strategie, techniki i narzędzia sukcesu rynkowego. Autor: Peter Cheverton Przekuj strategię w rzeczywistość Poznaj nowe sposoby osiągania sukcesu rynkowego Zdobądź wiedzę

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Telefony, akcesoria, doładowania

Telefony, akcesoria, doładowania Telefony, akcesoria, doładowania Listopad 2014 Wprowadzenie Drogi czytelniku! Jednym z celów statutowych IAB Polska jest dostarczanie wiedzy na temat medium XXI wieku, którym jest internet. Bierzemy pod

Bardziej szczegółowo

Rejestracja oraz uruchomienie usługi Poczta e-mail oraz forum OIRP w Łodzi.

Rejestracja oraz uruchomienie usługi Poczta e-mail oraz forum OIRP w Łodzi. Rejestracja oraz uruchomienie usługi Poczta e-mail oraz forum OIRP w Łodzi. Usługi poczty internetowej oraz Forum dostępne są wyłącznie dla Radców Prawnych oraz Aplikantów Radowskich Okręgowej Izby Radców

Bardziej szczegółowo

Referencje pisemne. Czemu warto zadbać o posiadanie referencji?

Referencje pisemne. Czemu warto zadbać o posiadanie referencji? Referencje pisemne Referencje zwane takŝe listem polecającym lub referencyjnym są waŝnym elementem składowym procesu aplikowania o pracę. W Polsce jeszcze niezbyt popularne, w krajach Unii są niezbędnym

Bardziej szczegółowo

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD

BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD BROKER EDUKACYJNY NOWY ZAWÓD MARZEC 2008 R. Spis treści: 1. Wstęp 2. Opis zawodu przyszłości: broker edukacyjny (Podobieństwa i róŝnice do innych zawodów) 3. Wnioski z przeprowadzonych badań (Analiza SWOT

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.morethanbag.pl

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych

Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych Wykorzystanie serwisów i sieci społecznościowych do realizacji badań marketingowych Katarzyna Rutkowska PMB Polska O czym to będzie? Jakie są metody badania wykorzystywane przy użyciu internetu? Czym jest

Bardziej szczegółowo

SEKRETARIAT. Dokumentacja eksploatacyjna

SEKRETARIAT. Dokumentacja eksploatacyjna SEKRETARIAT Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 3 1 Deklaracja rejestrów i dzienników... 4 1.1 Nadawanie uprawnień... 5 2 Rejestr korespondencji... 6 2.1 Korespondencja przychodząca... 6 2.1.1

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych

Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Załącznik nr 4 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Programu lojalnościowego dla absolwentów UPJPII w związku z monitorowaniem ich losów zawodowych Dla Uniwersytetu Papieskiego

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ROZWINIĘCIA FUNKCJI JAKO METODY ZARZĄDZANIA POTENCJAŁEM LUDZKIM W ORGANIZACJI

ZASTOSOWANIE ROZWINIĘCIA FUNKCJI JAKO METODY ZARZĄDZANIA POTENCJAŁEM LUDZKIM W ORGANIZACJI Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 2/2009 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach L u d zi e J a k ość Organi z

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w procesie zakupu usług telekomunikacyjnych

Rola internetu w procesie zakupu usług telekomunikacyjnych Warszawa, 17 lutego 2011 r. Rola internetu w procesie zakupu usług telekomunikacyjnych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że dla Internautów odpowiedzialnych za zakup usług operatorów

Bardziej szczegółowo

Płatne treści w Internecie

Płatne treści w Internecie Warszawa, 8/11/2012 Press release Płatne treści w Internecie Polscy internauci często kupują w Internecie chętnie płacą za dodatki do telefonów komórkowych czy gry online. Uważają jednak, że skoro dostęp

Bardziej szczegółowo

Internetowa wymiana danych z wykonawcą geodezyjnym W OKNIE PRZEGLĄDAKI

Internetowa wymiana danych z wykonawcą geodezyjnym W OKNIE PRZEGLĄDAKI Artykuł został opublikowany w Magazynie Geoinformacyjnym GEODETA nr 11 (186) w 2010 r. Internetowa wymiana danych z wykonawcą geodezyjnym W OKNIE PRZEGLĄDAKI Trochę historii W celu wykonania pracy geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu

Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu Zarządzanie prywatnością i wizerunkiem przez dorosłych w przestrzeni social media Popularność witryn wśród dzieci 7-14 Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu Dwa projekty badawcze PBI Internauci 18-54

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media

Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media 2012 Narzędzia do analizy działań marketingowych w internecie: Google Analytics & Webmaster Tools, analityka social media Maciej Jankowski Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp Mierzenie skuteczności

Bardziej szczegółowo

Innowacje rynkowe Wykład 5. Podejmowanie decyzji zakupowych i społeczności internetowe

Innowacje rynkowe Wykład 5. Podejmowanie decyzji zakupowych i społeczności internetowe Innowacje rynkowe Wykład Podejmowanie decyzji zakupowych i społeczności internetowe Uwarunkowania zachowań konsumentów Makroekonomiczne Siła nabywcza główne czynniki zakupowe Słaby etnocentryzm Samoobsługa

Bardziej szczegółowo

SYNERGIA PROJEKTY SYNDYKATOWE

SYNERGIA PROJEKTY SYNDYKATOWE 1 Kim jesteśmy? ASM to polska firma badawcza, załoŝona w 1996 roku. Jesteśmy agencją badawczą, która specjalizuje się w badaniach dedykowanych rynkowi inwestycyjno budowlanemu. Specjalizacja oznacza kumulację

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

POLITYKA PLIKÓW COOKIE POLITYKA PLIKÓW COOKIE Data aktualizacji: 21-03- 2013 W poniższej Polityce ws. Cookies opisujemy rodzaje plików Cookies oraz inne technologie stosowane na naszej Witrynie i platformie, jak również wyjaśniamy,

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

a urzędnik też człowiek, czyli zarządzanie relacjami z petentem w praktyce

a urzędnik też człowiek, czyli zarządzanie relacjami z petentem w praktyce Łukasz Szymański, Specjalista ds. e-marketingu III Kongres Innowacyjnego Marketingu w samorządach 22.11.2013 Przychodzi człowiek do urzędu a urzędnik też człowiek, czyli zarządzanie relacjami z petentem

Bardziej szczegółowo

Klient banku w gąszczu informacji

Klient banku w gąszczu informacji Klient banku w gąszczu informacji 1 Zanim kupię % wśród internautów nie szukałe(a)m informacji przed zakupem Ubrania: 19% Żywność: 33% Alkohol: 33% Sprzęt komputerowy: 3% Zanim zrobisz popytaj, zanim popytasz

Bardziej szczegółowo

Wystarczy kilka prostych kroków!

Wystarczy kilka prostych kroków! Przewodnik po integracji systemu PayPal dla klientów firmy ecard Wystarczy kilka prostych kroków! 1 2 3 4 ZałoŜenie i aktywacja konta Dodanie rachunku bankowego Konfiguracja dostępu Weryfikacja konta www.paypal.pl

Bardziej szczegółowo

Rynek marketing technologies w Polsce. Czerwiec 2015

Rynek marketing technologies w Polsce. Czerwiec 2015 Rynek marketing technologies w Polsce Czerwiec 2015 Wprowadzenie Niniejszy raport przedstawia wyniki badania zrealizowanego wśród użytkowników technologii marketingowych tj. rozwiązań online działających

Bardziej szczegółowo

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przedstawiamy ofertę dotyczącą serwisów internetowych, jakie moŝemy zaoferować. PoniewaŜ dostrzegamy, iŝ róŝni nasi klienci oczekują

Bardziej szczegółowo

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza

N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9. Nasze Długi - główne wyniki badań. Próba badawcza N AS Z E DŁUGI A. D. 2009 N a s z e D ł u g i A. D. 2 0 0 9 Nasze Długi - główne wyniki badań 45% Polaków ma obecnie większe problemy finansowe, niŝ przed kryzysem 77% społeczeństwa uwaŝa, Ŝe osoby, które

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci w internecie: 4 rzeczy, które może zrobić rodzic MODUŁ 6 B

Bezpieczeństwo dzieci w internecie: 4 rzeczy, które może zrobić rodzic MODUŁ 6 B Bezpieczeństwo dzieci w internecie: 4 rzeczy, które może zrobić rodzic MODUŁ 6 B PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, KWIECIEŃ 2014 Przygotowano na podstawie informacji zawartych w serwisie Centrum Bezpieczeństwa Microsoft

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Drogi czytelniku!

Wprowadzenie. Drogi czytelniku! Kwiecień 2015 Wprowadzenie Drogi czytelniku! Jednym z celów statutowych IAB Polska jest dostarczanie wiedzy na temat medium XXI wieku, którym jest internet. Bierzemy pod lupę różne aspekty z nim związane,

Bardziej szczegółowo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo BeamYourScreen Bezpieczeństwo Spis treści Informacje Ogólne 3 Bezpieczeństwo Treści 3 Bezpieczeństwo Interfejsu UŜytkownika 3 Bezpieczeństwo Infrastruktury 3 Opis 4 Aplikacja 4 Kompatybilność z Firewallami

Bardziej szczegółowo

Wchodzisz na stronę www.myecolife.pl i klikasz na Sklep.

Wchodzisz na stronę www.myecolife.pl i klikasz na Sklep. Wchodzisz na stronę www.myecolife.pl i klikasz na Sklep. WAśNE: NAJLEPIEJ NIE PRZERYWAĆ PROCESU REJESTRACJI I PRZEPROWADZIĆ JĄ ZA JEDNYM RAZEM DO SAMEGO KOŃCA! Następnie klikasz z lewej strony na Pakiety

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI NOWEGO CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI

INSTRUKCJA REJESTRACJI NOWEGO CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI INSTRUKCJA REJESTRACJI NOWEGO CZŁONKA EKOSPOŁECZNOŚCI 1) W oknie przeglądarki podaj adres indywidualnego sklepu Twojej Osoby Polecającej: (podano przykładowy format adresu o dokładną nazwę sklepu zapytaj

Bardziej szczegółowo

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR

PR i Internet. Dzień pod patronatem. Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC. Badania wśród członków społeczności InternetPR KONGRES PR, Rzeszów 2007 Badania wśród członków społeczności InternetPR Kuba Antoszewski PR Manager, MillwardBrown SMG/KRC Dzień pod patronatem Wprowadzenie 1. Cel badań: opinie o roli Internetu w działaniach

Bardziej szczegółowo

SOCIAL MEDIA ACADEMY

SOCIAL MEDIA ACADEMY SOCIAL MEDIA ACADEMY Oferta Szkoleń 2015 www.smacademy.pl Powered by: Wstęp Poniższy dokument ma na celu przybliżenie Państwu najważniejszych kwestii związanych ze szkoleniami w ramach Social Media Academy

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com Niniejszy dokument odnosi się do aplikacji Landing Hero realizowanej w ramach Działania 8.2 Landing Hero, Campaign Hero. Aplikacja Landing Hero jest prowadzona, zarządzana

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Program studiów rozszerzających Międzynarodowe Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami

Program studiów rozszerzających Międzynarodowe Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Program studiów rozszerzających Międzynarodowe Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami MGP7140 Ocena finansowa projektu (3 pkt. kredytowe) MGP7150 Analiza wykonalności projektu (3 pkt. kredytowe) MGP7180

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Najbardziej rozwojowe rabaty Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Portal A sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych w Portalu danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. 2. Portal A sp. z o.o. realizuje politykę

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie, dzięki starannemu doborowi publikowanych materiałów, eksperckim poradom, bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Dane osobowe Ilekroć mowa jest o Danych Osobowych, rozumie się to Dane Użytkownika, pozyskane przez Usługodawcę z następujących źródeł:: a. Zapytanie b. Wniosek Pożyczkowy (uzupełniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CUKIER PUDER VINTAGE STORE 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.cukier-puder.com jest Agnieszka Pawliczak

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Serwis interne.st (dalej

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Autor: Anna Miotk, PR Manager, ITBC Communication Skuteczne działania public relations opierają się na przemyślanej strategii, proponują taktykę, czyli narzędzia,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KREATYWNEDZIECI.COM.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KREATYWNEDZIECI.COM.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KREATYWNEDZIECI.COM.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Spółka KRATER prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie!

Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Jedyna tak dopasowana usługa do potrzeb marketingowych banku. Kreatywne SOCIAL MEDIA Oferta promocyjna, miesiąc próbny w prezencie! Nadanie marce banku osobowości społecznej w świecie social media Budowa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów

Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów wrzesień 2012 Metodologia Metodologia badania CELE BADANIA 1. Ocena zadowolenia klientów z Firmy Zewnętrzny Dział Personalny 2. Ocena współpracy z Firmą Zewnętrzny Dział Personalny

Bardziej szczegółowo

Badania ankietowe w procesie tworzenia LPR

Badania ankietowe w procesie tworzenia LPR Badania ankietowe w procesie tworzenia LPR podstawowe załoŝenia, najczęstsze problemy Adam Stańczyk Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - Oddział w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM SPRZEDAŻ I MARKETING Moduł Sprzedaż i Marketing w systemie Microsoft Navision zapewnia dostęp do kompletnych i dokładnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki salonu beauty

Budowanie marki salonu beauty Budowanie marki salonu beauty Czym jest marka? Klient dokonując zakupu danej usługi czy produktu, kupuje przede wszystkim zadowolenie wynikające ze swojego zakupu. Zatem marka jest wartością, która przekłada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

Jakość i dostęp do informacji internetowych. społecznej edukacji zdrowotnej

Jakość i dostęp do informacji internetowych. społecznej edukacji zdrowotnej Jakość i dostęp do informacji internetowych jako źródło społecznej edukacji zdrowotnej prof. UM dr hab. MARIA DANUTA GŁOWACKA INFORMACJA, WIEDZA, EDUKACJA ZDROWOTNA - ustalenia definicyjne 2 Wiedza pacjenta

Bardziej szczegółowo

najwyższego szczebla.

najwyższego szczebla. Skutecznie docieramy do Twoich Klientów Lider na rynku informacji B2B Wydawnictwo IDG to czołowy dostawca informacji o rynku IT w Polsce i na świecie. Dzięki szerokiej gamie produktów i usług zdobyliśmy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MIRACULUM. Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MIRACULUM. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MIRACULUM 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa cel zbierania danych osobowych od Użytkowników Sklepu Internetowego Miraculum, uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe i ubezpieczenia

Usługi finansowe i ubezpieczenia Usługi finansowe i ubezpieczenia Luty 2015 Wprowadzenie Drogi czytelniku! Jednym z celów statutowych IAB Polska jest dostarczanie wiedzy na temat medium XXI wieku, jakim jest internet. Bierzemy pod lupę

Bardziej szczegółowo

Efektywność kampanii społecznych dotyczących

Efektywność kampanii społecznych dotyczących Efektywność kampanii społecznych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS Joanna Głogowska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu Opole, 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulaminu*świadczenia*usług*drogą*elektroniczną*Portalu*nf.pl*(Regulamin)*

Regulaminu*świadczenia*usług*drogą*elektroniczną*Portalu*nf.pl*(Regulamin)* RegulaminuświadczeniausługdrogąelektronicznąPortalunf.pl(Regulamin) Rozdział1.Zasadyogólne 1.Wstęp 1) NiniejszyRegulaminokreślazasadyświadczeniausługprzezNowoczesnąFirmęS.A.DigitalKnowledge Village ul.

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności http://tanieprojekty24h.pl Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Administrator i właściciel danych Beata Dutkiewicz Stan Surowy 95-015 Głowno Ul. Kopernika

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK...3 2 Logowanie do portalu SDK...4 3 Akceptacja regulaminu SDK...5 4 Główna strona portalu

Bardziej szczegółowo

Platforma opiniac.com

Platforma opiniac.com Platforma opiniac.com Innowacja w zarządzaniu satysfakcją użytkowników Zbigniew Nowicki Customer Experience Management opiniac.com od czego wszystko się zaczęło? Rok 2008 Dane statystyczne serwisów WWW

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity regulaminu 1.10.2012.

Tekst jednolity regulaminu 1.10.2012. Tekst jednolity regulaminu 1.10.2012. Regulamin programu lojalnościowego Karta stałego klienta sklepów Buczek 1 Definicje Określenie użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji

Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji Nowy Sącz, 3 grudnia 2010 dr Marek Rutkowski Relacje to stosunki zachodzące między dwoma (lub więcej) osobami, organizacjami, przedmiotami, zdarzeniami;

Bardziej szczegółowo