FAŁSZYWA TOśSAMOŚĆ KLIENTA - PROBLEM WIARYGODNOŚCI DANYCH W MARKETINGU RELACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAŁSZYWA TOśSAMOŚĆ KLIENTA - PROBLEM WIARYGODNOŚCI DANYCH W MARKETINGU RELACJI"

Transkrypt

1 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 2/2009 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach L u d zi e J a k ość Organi z a c j a Urszula Świerczyńska-Kaczor 1 FAŁSZYWA TOśSAMOŚĆ KLIENTA - PROBLEM WIARYGODNOŚCI DANYCH W MARKETINGU RELACJI Wprowadzenie Współczesne firmy postrzegają marketing relacji jako drogę do sukcesu rynkowego. MenadŜerowie jak mantrę powtarzają słowa o budowie relacji, właściwym zarządzaniu relacjami z klientami, czy teŝ nawiązaniu długookresowej współpracy. U podstaw marketingu relacji leŝą dobrze zbudowane, wiarygodne, wysokiej jakości bazy danych zawierające informacje o aktualnych i potencjalnych klientach 2. Bazy te stanowią podstawę personalizacji kontaktu z klientem. Na ile jednak dane przekazywane przez konsumentów są wiarygodne? Badania wskazują, Ŝe konsumenci podają nie tylko dane prawdziwe, ale równieŝ informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym. Oznacza to, Ŝe marketingowe działania firm (np. wysyłanie ksiąŝeczek kuponowych, kart urodzinowych, personalizowanych maili z ofertą) są w niektórych sytuacjach bezwartościowe, gdyŝ oferta jest kierowana na nieistniejący lub fałszywy adres, lub teŝ przesyłane materiały nie są zgodne z rzeczywistymi oczekiwaniami konsumenta. Rodzi to zarówno bezpośrednie straty finansowe, jaki i straty wynikające z niewłaściwego planowania działań marketingowych (np. brak moŝliwości segmentacji klientów). Celem niniejszego artykułu jest omówienie wybranych aspektów problemu pozyskiwania niskiej wiarygodności danych wykorzystywanych w marketingu relacji. PoniewaŜ współczesny marketing relacji to przede wszystkim zbieranie danych przy 1 Dr Urszula Świerczyńska-Kaczor, adiunkt, Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2 M.K. Rich, The direction of marketing relationships, The Journal of Business & Industrial Marketing. Santa Barbara Vol. 15, Iss. 2/3, s

2 wykorzystaniu Internetu, zatem większość rozwaŝań dotyczy zachowań konsumentów na wirtualnym rynku. Szczególnie istotnym problemem jest brak wiarygodnych danych pozyskiwanych w budowie komunikacji marketingowej. Konsumenci decydujący się na zakup produktu na stronie internetowej są bardziej skłonni podać dane prawdziwe jeśli produkt ma postać materialną, dostawca musi go przesłać na rzeczywisty adres, łatwiej teŝ odebrać przesyłkę, gdy niezafałszowano nazwiska. I choć konsumenci niekiedy rezygnują z zakupu w momencie, gdy wymagana jest rejestracja uŝytkownika i podanie danych personalnych, lub decydują się na wprowadzenie fałszywych danych 3, to skala podawania nieprawdziwych informacji wydaje się mniejsza dla działań handlowych niŝ działań czysto promocyjnych. Struktura prowadzonych rozwaŝań jest następująca: w pierwszej części przedstawione zostały wyniki sondaŝu mającego na celu określenie potencjalnej skali wpisywania fałszywych danych w sytuacjach komunikacji marketingowej. W drugiej części artykułu zaprezentowane zostały działania marketingowe, które mogą zwiększać chęć podania danych rzeczywistych ze strony konsumentów. Artykuł kończy refleksja nad dalszym kształtem marketingu relacji. Czy młodzi konsumenci kłamią? wyniki studium badawczego Jednymi z podstawowych narzędzi stosowanych w marketingu relacji są skrzynki poczty elektronicznej oraz społeczności wirtualne. Podawane w trakcie rejestracji przez uŝytkowników dane są podstawą personalizacji kontaktu przedsiębiorstwa z klientami. Bezpłatne skrzynki pocztowe zakładane na portalach np. informacyjnych stały się popularną formą kontaktu przedsiębiorstwa z internautami. Pozyskiwane dane, takie jak zainteresowania, adres, wiek, płeć, czy data urodzenia internauty, stanowią źródło informacji marketingowej, pozwalającej przedsiębiorstwu na prowadzenie kampanii mailowych docierających do wybranych segmentów np. mailing skierowany jest wyłącznie do pań, lub teŝ do osób poniŝej 30 roku Ŝycia, albo teŝ do tych uŝytkowników poczty, którzy interesują się sportem. Innym sposobem dotarcia do potencjalnych klientów przedsiębiorstwa, jest budowa społeczności wirtualnej. Społeczności te, określane jako e-plemiona (e-tribes 4 ), stanowią cenne narzędzie marketingowe: pozwalają na pozyskiwanie informacji zwrotnej od uŝytkowników produktów, wzmacnianie wizerunku marki firmy przez działania informacyjne, rozpoczęcie działań marketingu wirusowego, popularyzację aplikacji promujących markę firmy (tzw. widget), a takŝe na przeprowadzanie badań marketingowych wśród uczestników społeczności wraz z testowaniem nowych produktów firmy. W większości społeczności wirtualnych wymagane jest podanie w procesie 3 A. Kobsa, Personalized Hypermedia And International Privacy, Communications Of The ACM, May 2001/Vol. 45. No. 5, s R. Kozinetz, Click to Connect: Netnography and and Tribal Advertising, Journal of Advertising Research, September 2006, s

3 rejestracji rzeczywistych danych uŝytkownika, natomiast sam internauta moŝe aktywnie uczestniczyć w społeczności ukryty pod wybranym pseudonimem. Prowadząc określoną społeczność wirtualną firma moŝe docierać do indywidualnego uŝytkownika zgodnie z podanymi w trakcie rejestracji danymi np. organizować promocje dla osób mieszkających w określonym regionie, dystrybuować kupony promocyjne wśród uŝytkowników o określonym profilu. W celu oszacowania stopnia podawania fałszywych danych przez młodych internautów, zostało przeprowadzone studium badawcze wśród studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach w formie ankiety skierowanej do 62 respondentów. Studenci otrzymali opisy róŝnych sytuacji, w których mogliby znaleźć się jako klienci, a następnie określali, jakie dane prawdziwe bądź fałszywe, przekazaliby przedsiębiorstwu (wyniki - tabela nr 1 oraz 2). Dwie ze wskazanych sytuacji dotyczyły przekazywania danych na rynku internetowym (zakładanie skrzynki poczty oraz uczestniczenie w serwisie społecznościowym), trzeci opis sytuacji dotyczył rynku rzeczywistego. Wykorzystanie w badaniu opisów konkretnych sytuacji, a nie odwołanie się do ogólnych deklaracji (np. czy podaje Pan/Pani fałszywe dane ) miało ułatwić respondentom przyznanie się do faktu fałszowania informacji. Tabela 1. Odsetek respondentów, którzy podają dane prawdziwe (P) lub fałszywe (F) w przedstawionych sytuacjach. W trakcie zakładania skrzynki mailowej pojawiły się następujące wymagane pola. Na ile Twoje odpowiedzi są zgodne z rzeczywistością? Wyobraź sobie, Ŝe jesteś miłośnikiem samochodów. Na portalu poświęconemu samochodom zakładasz własny profil przy czym dla innych uŝytkowników jesteś widoczny pod określonym pseudonimem. W trakcie jednak rejestracji do portalu proszony jesteś o podanie pewnych rzeczywistych danych W sklepie odzieŝowym, w którym właśnie dokonałaś(eś) zakupu ekspedientka proponuje załoŝenie karty stałego klienta. Karta stałego klienta uprawniać Cię będzie do zniŝek, a takŝe ekspedientka wyjaśnia, Ŝe na Twój adres będą przychodzić ulotki np. kupony rabatowe. Postanawiasz wziąć kartę, ale jej uzyskanie wymaga wypełnienia formularza, w którym jesteś proszona/y o wpisanie Twoich danych Imię oraz nazwisko P - 79% F - 21% P -55% F -45% P-98% F-2% Adres P-60% F-40% P-40% F-60% P-95% F-5% Źródło: dane ankietowe badania. Wielkość próby 62 respondentów. Data urodzenia P-92% F- 8% P-79% F- 21% P-92% F-8% Płeć P -100% P-85% F-15% P-98% F-2% PESEL P-79% F-21% 165

4 Tabela 2. Wybór opcji zainteresowań w sytuacji zakładania skrzynki pocztowej. Portal na którym zakładasz skrzynkę prosi Cię o wskazanie na liście Twoich zainteresowań (np. motoryzacja, sport, giełda, gotowanie itp.). W takiej sytuacji (zaznacz jedną odpowiedź): Przeglądasz opcje do wyboru, a następnie zaznaczasz te, które są faktycznie zgodne z 90% Twoimi zainteresowaniami Przeglądasz opcje do wyboru, zaznaczasz niektóre zgodne z Twoimi zainteresowaniami, inne zaś wybierasz na chybił-trafił 8% Zaznaczasz przypadkowo wybrane opcje, na chybił-trafił 2% Źródło: dane ankietowe badania. Wielkość próby 62 respondentów. Wyniki badania pokazują, Ŝe skala fałszywych danych przekazywanych w Internecie moŝe być znacząca. W serwisie społecznościowym niemalŝe co drugi respondent podaje fikcyjne imię i nazwisko, trzech na pięciu respondentów fałszywy adres, jeden na pięciu respondentów fałszywą datę urodzenia. Respondenci są mniej skłonni fałszować informacje w przypadku zakładania skrzynki poczty elektronicznej w tej sytuacji tylko jeden na pięciu respondentów podaje fałszywe imię i nazwisko, dwóch na pięciu respondentów fałszywy adres i mniej niŝ 10% osób fałszywą datę urodzenia. Respondenci w obu sytuacjach najmniej skłonni są fałszować dane dotyczące płci w przypadku skrzynki pocztowej wszyscy respondenci zadeklarowali podanie prawdziwych danych, w przypadku zaś serwisu społecznościowego 85%. Analiza danych testem chi-kwadrat wskazuje, Ŝe istnieją róŝnice pomiędzy charakterem strony www (społeczność i poczta) a podawaniem prawdziwego lub fałszywego adresu (p<0.05). Respondentów zapytano takŝe o prawdziwość wskazań obszaru zainteresowań w trakcie zakładania skrzynki elektronicznej 90% respondentów zaznacza pola faktycznie zgodne z zainteresowaniami, około 8% natomiast częściowo fałszuje dane (tabela nr 2). Z badania wynika, Ŝe respondenci są bardziej prawdomówni w sytuacji, gdy podają dane w rzeczywistości, nie zaś w Internecie. JednakŜe równieŝ na rzeczywistym rynku jeden na pięciu respondentów podaje fałszywy PESEL. Podstawą określenia moŝliwych do zastosowania narzędzi marketingowych, które pozwoliłyby firmie na zwiększenie prawdziwości pozyskiwanych danych, jest diagnoza przyczyn fałszowania informacji. Przeprowadzone badanie nie potwierdza poglądu, iŝ dominującym powodem kłamstw są obawy związane z bezpieczeństwem danych ponad 50% respondentów deklaruje, Ŝe nie dostrzega problemu bezpieczeństwa (tabela nr 3). Natomiast respondenci w większym stopniu chcą pozostać anonimowi (róŝnica rozkładów między stwierdzeniem nr 1 i 2 istotna statystycznie test Wilcoxona, p<0.05). Ponad 95% respondentów uwaŝa, Ŝe przedsiębiorstwa nie powinny wymagać podawania danych osobowych, gdy nie jest to niezbędne. Jednocześnie ponad 70% nie jest skłonnych przekazywać danych osobowych firmom (róŝnice między rozkładami 3 i 4 istotne statystycznie, test Wilcoxona, p<0.05). 166

5 Tabela 3. Postawa respondentów wobec przekazywania danych przedsiębiorstwom. 1. Nie podaję swoich prawdziwych danych, bo obawiam się o ich bezpieczeństwo 2. Chcę pozostać anonimowym klientem, czy internautą, o tyle o ile jest to moŝliwe 3. Firma nie powinna ode mnie Ŝądać podawania danych osobowych, w sytuacji, gdy nie jest to konieczne 4. Chętnie podaję dane osobowych róŝnym firmom (bo np. mogą przesyłać do mnie interesujące oferty) Zdecydowanie nie Źródło: dane ankietowe badania. Wielkość próby 62 respondentów. Raczej nie Raczej tak Zdecydowanie tak 5% 48% 31% 16% 0% 23% 48% 29% 2% 2% 31% 66% 31% 42% 24% 3% Jak zwiększyć wiarygodność przekazywanych danych? kierunki działań marketingowych Przegląd literatury przedmiotu, jak i uzyskane rezultaty badania pozwalają sformułować kilka przypuszczeń, co do moŝliwych sposobów zwiększania wiarygodności pozyskiwanych danych. Jakie zatem techniki marketingowe przedsiębiorstwo moŝe zastosować, aby konsumenci byli prawdomówni? Taktyka 1 wskaŝ korzyści oraz cel pozyskiwania danych W przeprowadzonym sondaŝu respondenci deklarowali stosunkowo najniŝszy odsetek podawanych danych fałszywych w sytuacji, gdy pozyskiwano dane na rynku rzeczywistym, ale równieŝ ich przekazanie wiązało się z osiąganiem przez konsumentów zysków (karty klienta). Konsumenci postrzegają dane jako wartość, za którą pozyskująca je firma powinna zapłacić. Cena danych moŝe przekładać się na moŝliwość korzystania z rabatów, ale takŝe wyraŝać się np. w otrzymaniu bezpłatnych upominków od firmy, wzięciu udziału w konkursie z losowaniem cennej nagrody. JednakŜe pozyskiwane dane nie mogą być postrzegane jako nadmiarowe przez respondentów. W przytoczonym badaniu 97% uwaŝa, Ŝe firma nie powinna Ŝądać danych, które nie są niezbędne, ale takŝe opór przed podawaniem danych, które mogą być postrzegane jako niepotrzebne jest zauwaŝalny w relatywnie wysokim odsetku osób, które podadzą fałszywy PESEL w analizowanej sytuacji wydania karty klienta (tabela nr 2). Przekonanie klientów, Ŝe przekazywane przez nich dane mogą być przydatne im samym (np. nie będziesz otrzymywać reklam, które nie są dla Ciebie interesujące, ale takŝe bezpłatnie dostarczymy Ci informacje z interesującego zakresu ) moŝe zwiększyć odsetek osób, które zarówno dane podadzą, jak i będą to dane wiarygodne. Zda- 167

6 niem R. Larose oraz N. Rifon 5 firmy wręcz powinny edukować konsumentów wskazując potencjalne zyski oraz zagroŝenia związane z przekazywaniem danych osobowych w Internecie (tabela 4). Jednak jak zauwaŝają L. Ashworth, C. Free konsument powinien postrzegać wymianę danych jako sprawiedliwą transakcję 6. Tabela 4. Zyski a ryzyko przekazywania i pozyskiwania informacji. śądane przez firmę dane Zysk dla konsumenta Ryzyko Podanie adresu Stała informacja o produktach Niechciane reklamy (tzw. alerty), moŝliwość śledzenia stanu zamówienia, odpowiedź na zapytania Podanie imienia, nazwiska oraz adresu Podanie numeru karty kredytowej zapisanie numeru karty na stronie internetowej Śledzenie zachowań konsumenta na stronie Rekomendacje produktowe, podarunki związane z rejestracją, moŝliwość przekazywania ocen produktów, uczestnictwo w konkursach, czatach, dzielenie się informacjami z przyjaciółmi Wygodne zakupy (np. bez konieczności kaŝdorazowego podania nr karty) Lepsze zaprojektowanie strony sklepu Niechciane reklamy , otrzymywanie maili o charakterze napastliwym, obraźliwym itp. (naruszających dobre imię), kradzieŝ toŝsamości Bezprawne uŝycie karty Reklamy Źródło: wybrane elementy tabeli zamieszczonej [w:] R. Larose, N.J. Rifon, Promoting i-safety: Effects of Privacy Warnings and Privacy Seals on Risk Assessment and Online Privacy Behavior, Journal of Consumer Affairs, Summer 2007, Vol. 41 Issue 1, s Taktyka 2 permission marketing Punktem wyjścia dla przedsiębiorstw pozyskujących dane powinien stać się marketing przyzwolenia permission marketing. Przedsiębiorstwo w pierwszym kroku powinno uzyskać zgodę uŝytkownika na przekazanie danych. Jeśli takiej zgody nie ma, to powinna zostać zapewniona uŝytkownikowi moŝliwość uczestniczenia w działaniach organizowanych przez firmę (np. załoŝenie konta na serwisie społecznościowym), przy zachowaniu anonimowości. Wyniki przedstawionego badania wskazują, Ŝe pozostanie anonimowym jest dla większości internautów istotnym elementem Ŝycia w Sieci. A. Kobsa wskazuje takŝe na potrzebę stworzenia dostępu do serwisów internetowych w oparciu o dostęp anonimowy lub dostęp oparty na pseudonimie 7. Uzyskanie zgody konsumenta na podanie danych, tym samym przełamanie anonimowości, wiąŝe się z pozyskaniem zaufania kon- 5 R. Larose, N.J. Rifon, Promoting i-safety: Effects of Privacy Warnings and Privacy Seals on Risk Assessment and Online Privacy Behavior, Journal of Consumer Affairs; Summer 2007, Vol. 41 Issue 1, s L. Ashworth, C. Free, Marketing Dataveillance and Digital Privacy: Using Theories of Justice to Understand Consumers Online Privacy Concerns, Journal of Business Ethics; Aug 2006, Vol. 67 Issue 2, s A. Kobsa, Personalized Hypermedia And International Privacy, Communications Of The ACM, May 2001/Vol. 45. No. 5, s

7 sumenta do przedsiębiorstwa. Jednak zaufanie konsumentów przedsiębiorstwo pozyskuje stopniowo - jednym z czynników kształtujących zaufanie są przeszłe doświadczenia internauty z korzystania z danej strony internetowej. Skuteczna strategia pozyskiwania danych moŝe zatem zakładać, Ŝe uŝytkownik z biegiem czasu, stopniowo nabierając zaufania do przedsiębiorstwa, będzie niejako uzupełniał podawane dane 8. Poza czasem współpracy innym elementem budującym zaufanie i mogącym przełamać opór uŝytkowników przed podaniem danych prawdziwych jest polityka prywatności. Badania wskazują, Ŝe skłonność do dzielenia się informacjami z przedsiębiorstwem zaleŝy od postrzegania przez konsumentów polityki prywatności firmy 9. Dyskusja Wielu autorów publikacji poświęconych zagadnieniu fałszywych danych, koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa danych i wskazaniu sposobów zmniejszania ryzyka niepowołanego uŝycia danych m.in. wskazując konieczność instalowania programów anty-szpiegowskich, czyszczenia plików cookies, uŝywania programów anty-spamowych. Inni podkreślają, Ŝe problem przekazywania danych wiąŝe się z brakiem kontroli konsumenta nad danymi (zarówno w wymiarze świadomości konsumenta, Ŝe firma dane pozyskuje, jak i w wymiarze ich późniejszego wykorzystania) oraz wiąŝe się ze stopniem wraŝliwości danych 10. Z przeprowadzonego sondaŝu wynika jednak, Ŝe fałszowanie danych nie musi wynikać z obaw o bezpieczeństwo danych, ale moŝe wynikać z postaw konsumentów konsumenci nie chcą marketingu relacji opartego na personalizacji kontaktu (przynajmniej w oparciu o prawdziwe dane). Młodzi konsumenci funkcjonują w otoczeniu, w którym wszechobecne są komunikaty marketingowe róŝnych organizacji. Wysoki odsetek respondentów deklarujących niechęć do przekazywania danych firmom moŝe być interpretowany, jako obrona przed kolejnymi formami inwazyjnego marketingu otrzymywania kolejnych kart, kolejnych ksiąŝeczek rabatowych, kolejnych listów z prezentacją usługi itp. Personalizacja będąca podstawą marketingu relacji, moŝe równieŝ być postrzegana przez konsumentów negatywnie. A. Smith wskazuje na moŝliwy do pojawienia się w procesie personalizacji kontaktu z internautą efekt Big Brother a 11 czyli wraŝenie, Ŝe kaŝdy krok uŝytkownika jest śledzony i analizowany. Sprzeciw konsumentów wobec budowania relacji wbrew ich woli oddają tytuły artykułów prezentujących opinie niektórych ekspertów i praktyków marketingu m.in. Relationship marketing? But all 8 A. Kobsa, Privacy-Enhanced Personalization, Communications Of The ACM, August 2007/Vol. 50, No. 8, s T. Lauer, X. Deng, Building online trust through privacy practices, International Journal of Information Security; Sep2007, Vol. 6 Issue 5, s L. Ashworth, C. Free, Marketing Dataveillance and Digital Privacy: Using Theories of Justice to Understand Consumers Online Privacy Concerns, Journal of Business Ethics; Aug 2006, Vol. 67 Issue 2, s A. Smith, Exploring Service Marketing Aspects of E-Personalization and Its Impact on Online Consumer Behavior, Services Marketing Quarterly, 2005, Vol. 27 Issue 2, s

8 I really wanted was a one-night stand 12, lub teŝ w artykule Stephena Browna zamieszczonym w Harvard Business Review moŝna przeczytać W gruncie rzeczy [konsumenci] podświadomie tęsknią za czasami, kiedy transakcja była tylko transakcją; kiedy kupno mydła nie oznaczało nawiązania z producentem długoterminowej relacji handlowej 13. W wielu działaniach firm marketing relacji wiąŝe się z aspektem czysto technicznym tj. konsument swoje imię na stronie internetowej, otrzymuje spersonalizowaną listę rekomendowanych zakupów, czy wręcz propozycję indywidualnej ceny. Jednocześnie konsumenci mają świadomość, Ŝe w trybach personalizacji pozostają określonym numerem klienta. Personalizacja zatem nie zamienia się w humanizację kontaktu 14, w tym wypadku rozumianą jako budowę relacji opartej na przekazaniu klientowi szacunku i przekonania, Ŝe faktycznie jest wyjątkowym. Jak moŝna zmienić zatem personalizację w poczucie bycia wyjątkowym klientem? 1. Punktem wyjścia powinno być pozyskanie faktycznej zgody konsumenta na przekazanie danych - a nie wymuszenie zgody polegające na tym, Ŝe pola z wymaganymi danymi są obowiązkowe i konsument nie ma moŝliwości skorzystania z oferty firmy bez podania danych. Podstawą komunikacji firmy powinien stać się marketing za przyzwoleniem (permission marketing). 2. Przedsiębiorstwo powinno minimalizować ilość bezwzględnie wymaganych danych, zgodnie z zasadami: lepiej uzyskać jedną, ale prawdziwą informację (choćby na początku miałby to być pseudonim), niŝ olbrzymie ilości danych niewiarygodnych, daj konsumentowi czas na poznanie firmy z biegiem czasu, gdy nabierze zaufania, chętniej przekaŝe prawdziwe dane. Bibliografia 1. Ashworth L., Free C., Marketing Dataveillance and Digital Privacy: Using Theories of Justice to Understand Consumers Online Privacy Concerns, Journal of Business Ethics, Aug 2006, Vol. 67 Issue 2, s Brown S., Baw, Dręcz i zaskakuj swoich klientów, Harvard Business Review Polska, kwiecień 2003, s Cahill, Marketing News; 09/14/98, Vol. 32 Issue 19, s Kobsa A., Personalized Hypermedia And International Privacy, Communications Of The ACM, May 2001/Vol. 45. No. 5, s Cahill, Marketing News, 09/14/98, Vol. 32 Issue 19, s S. Brown, Baw, Dręcz i zaskakuj swoich klientów, Harvard Business Review Polska, kwiecień 2003, s Humanizacja komputera polega na zbudowaniu interakcji tak naturalnej jak w przypadku kontaktów międzyludzkich. Humanizacja ma za zadanie zmniejszyć stres, nieporadność, niedogodności czy wątpliwości związane z uŝywaniem komputera za: H. Yamaguchi, Y. Hushino, K. Suzuki, Ch. Ramamoorthy, Creating A New Service On The Web, International Journal on Artificial Intelligence Tools; Sep 2004, Vol. 13 Issue 3, s

9 5. Kobsa A., Privacy-Enhanced Personalization, Communications Of The ACM, August 2007/Vol. 50, No. 8, s Kozinetz R., Click to Connect: Netnography and Tribal Advertising, Journal of Advertising Research, September 2006, s Larose R., Rifon N.J., Promoting i-safety: Effects of Privacy Warnings and Privacy Seals on Risk Assessment and Online Privacy Behavior, Journal of Consumer Affairs; Summer2007, Vol. 41 Issue 1, s Lauer T., Deng X., Building online trust through privacy practices, International Journal of Information Security; Sep2007, Vol. 6 Issue 5, s Rich M.K., The direction of marketing relationships, The Journal of Business & Industrial Marketing. Santa Barbara:2000. Vol. 15, Iss. 2/3, s Smith A., Exploring Service Marketing Aspects of E-Personalization and Its Impact on Online Consumer Behavior, Services Marketing Quarterly; 2005, Vol. 27 Issue 2, s Yamaguchi H., Hushino Y., Suzuki K., Ramamoorthy Ch., Creating A New Service On The Web, International Journal on Artificial Intelligence Tools; Sep2004, Vol. 13 Issue 3, s Abstrakt Autorka artykułu wskazuje na problem przekazywania fałszywych danych przez konsumentów i związaną z tym niską jakość oraz brak wiarygodności baz danych wykorzystywanych w marketingu relacji. Wyniki przeprowadzonego sondaŝu wśród młodych uŝytkowników Internetu pozwalają przypuszczać, Ŝe skala fałszowania danych jest znaczna. W artykule wskazane zostały taktyki marketingowe, których zastosowanie moŝe przyczynić się do pozyskiwania bardziej wiarygodnych danych zastosowanie permission marketingu, zgoda na stopniowe uzupełnianie danych przez konsumentów, a takŝe zapewnienie anonimowości np. umoŝliwienie zastosowania pseudonimu w kontaktach z firmą. Client False Identity a Problem of Data Credibility in Marketing Relationship The author of the article discusses the problem of collecting false data from customers, which results in a low quality and the lack of credibility of the data used in marketing relations. The results of the presented survey carried out among young internet users indicate that the occurrence of providing false data is quite common. The author presents the marketing strategies, the use of which can result in obtaining more credible data the implementation of permission marketing, using pseudonyms by a customer, collecting data step by step and ensuring anonymity, i.e. enabling the use of pseudonyms in the contacts with a company. PhD Urszula Świerczyńska-Kaczor, Lecturer, The Jan Kochanowski University of Humanities And Natural Sciences in Kielce, Faculty of Management and Administration. 171