FAŁSZYWA TOśSAMOŚĆ KLIENTA - PROBLEM WIARYGODNOŚCI DANYCH W MARKETINGU RELACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FAŁSZYWA TOśSAMOŚĆ KLIENTA - PROBLEM WIARYGODNOŚCI DANYCH W MARKETINGU RELACJI"

Transkrypt

1 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 2/2009 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach L u d zi e J a k ość Organi z a c j a Urszula Świerczyńska-Kaczor 1 FAŁSZYWA TOśSAMOŚĆ KLIENTA - PROBLEM WIARYGODNOŚCI DANYCH W MARKETINGU RELACJI Wprowadzenie Współczesne firmy postrzegają marketing relacji jako drogę do sukcesu rynkowego. MenadŜerowie jak mantrę powtarzają słowa o budowie relacji, właściwym zarządzaniu relacjami z klientami, czy teŝ nawiązaniu długookresowej współpracy. U podstaw marketingu relacji leŝą dobrze zbudowane, wiarygodne, wysokiej jakości bazy danych zawierające informacje o aktualnych i potencjalnych klientach 2. Bazy te stanowią podstawę personalizacji kontaktu z klientem. Na ile jednak dane przekazywane przez konsumentów są wiarygodne? Badania wskazują, Ŝe konsumenci podają nie tylko dane prawdziwe, ale równieŝ informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym. Oznacza to, Ŝe marketingowe działania firm (np. wysyłanie ksiąŝeczek kuponowych, kart urodzinowych, personalizowanych maili z ofertą) są w niektórych sytuacjach bezwartościowe, gdyŝ oferta jest kierowana na nieistniejący lub fałszywy adres, lub teŝ przesyłane materiały nie są zgodne z rzeczywistymi oczekiwaniami konsumenta. Rodzi to zarówno bezpośrednie straty finansowe, jaki i straty wynikające z niewłaściwego planowania działań marketingowych (np. brak moŝliwości segmentacji klientów). Celem niniejszego artykułu jest omówienie wybranych aspektów problemu pozyskiwania niskiej wiarygodności danych wykorzystywanych w marketingu relacji. PoniewaŜ współczesny marketing relacji to przede wszystkim zbieranie danych przy 1 Dr Urszula Świerczyńska-Kaczor, adiunkt, Wydział Zarządzania i Administracji, Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. 2 M.K. Rich, The direction of marketing relationships, The Journal of Business & Industrial Marketing. Santa Barbara Vol. 15, Iss. 2/3, s

2 wykorzystaniu Internetu, zatem większość rozwaŝań dotyczy zachowań konsumentów na wirtualnym rynku. Szczególnie istotnym problemem jest brak wiarygodnych danych pozyskiwanych w budowie komunikacji marketingowej. Konsumenci decydujący się na zakup produktu na stronie internetowej są bardziej skłonni podać dane prawdziwe jeśli produkt ma postać materialną, dostawca musi go przesłać na rzeczywisty adres, łatwiej teŝ odebrać przesyłkę, gdy niezafałszowano nazwiska. I choć konsumenci niekiedy rezygnują z zakupu w momencie, gdy wymagana jest rejestracja uŝytkownika i podanie danych personalnych, lub decydują się na wprowadzenie fałszywych danych 3, to skala podawania nieprawdziwych informacji wydaje się mniejsza dla działań handlowych niŝ działań czysto promocyjnych. Struktura prowadzonych rozwaŝań jest następująca: w pierwszej części przedstawione zostały wyniki sondaŝu mającego na celu określenie potencjalnej skali wpisywania fałszywych danych w sytuacjach komunikacji marketingowej. W drugiej części artykułu zaprezentowane zostały działania marketingowe, które mogą zwiększać chęć podania danych rzeczywistych ze strony konsumentów. Artykuł kończy refleksja nad dalszym kształtem marketingu relacji. Czy młodzi konsumenci kłamią? wyniki studium badawczego Jednymi z podstawowych narzędzi stosowanych w marketingu relacji są skrzynki poczty elektronicznej oraz społeczności wirtualne. Podawane w trakcie rejestracji przez uŝytkowników dane są podstawą personalizacji kontaktu przedsiębiorstwa z klientami. Bezpłatne skrzynki pocztowe zakładane na portalach np. informacyjnych stały się popularną formą kontaktu przedsiębiorstwa z internautami. Pozyskiwane dane, takie jak zainteresowania, adres, wiek, płeć, czy data urodzenia internauty, stanowią źródło informacji marketingowej, pozwalającej przedsiębiorstwu na prowadzenie kampanii mailowych docierających do wybranych segmentów np. mailing skierowany jest wyłącznie do pań, lub teŝ do osób poniŝej 30 roku Ŝycia, albo teŝ do tych uŝytkowników poczty, którzy interesują się sportem. Innym sposobem dotarcia do potencjalnych klientów przedsiębiorstwa, jest budowa społeczności wirtualnej. Społeczności te, określane jako e-plemiona (e-tribes 4 ), stanowią cenne narzędzie marketingowe: pozwalają na pozyskiwanie informacji zwrotnej od uŝytkowników produktów, wzmacnianie wizerunku marki firmy przez działania informacyjne, rozpoczęcie działań marketingu wirusowego, popularyzację aplikacji promujących markę firmy (tzw. widget), a takŝe na przeprowadzanie badań marketingowych wśród uczestników społeczności wraz z testowaniem nowych produktów firmy. W większości społeczności wirtualnych wymagane jest podanie w procesie 3 A. Kobsa, Personalized Hypermedia And International Privacy, Communications Of The ACM, May 2001/Vol. 45. No. 5, s R. Kozinetz, Click to Connect: Netnography and and Tribal Advertising, Journal of Advertising Research, September 2006, s

3 rejestracji rzeczywistych danych uŝytkownika, natomiast sam internauta moŝe aktywnie uczestniczyć w społeczności ukryty pod wybranym pseudonimem. Prowadząc określoną społeczność wirtualną firma moŝe docierać do indywidualnego uŝytkownika zgodnie z podanymi w trakcie rejestracji danymi np. organizować promocje dla osób mieszkających w określonym regionie, dystrybuować kupony promocyjne wśród uŝytkowników o określonym profilu. W celu oszacowania stopnia podawania fałszywych danych przez młodych internautów, zostało przeprowadzone studium badawcze wśród studentów Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach w formie ankiety skierowanej do 62 respondentów. Studenci otrzymali opisy róŝnych sytuacji, w których mogliby znaleźć się jako klienci, a następnie określali, jakie dane prawdziwe bądź fałszywe, przekazaliby przedsiębiorstwu (wyniki - tabela nr 1 oraz 2). Dwie ze wskazanych sytuacji dotyczyły przekazywania danych na rynku internetowym (zakładanie skrzynki poczty oraz uczestniczenie w serwisie społecznościowym), trzeci opis sytuacji dotyczył rynku rzeczywistego. Wykorzystanie w badaniu opisów konkretnych sytuacji, a nie odwołanie się do ogólnych deklaracji (np. czy podaje Pan/Pani fałszywe dane ) miało ułatwić respondentom przyznanie się do faktu fałszowania informacji. Tabela 1. Odsetek respondentów, którzy podają dane prawdziwe (P) lub fałszywe (F) w przedstawionych sytuacjach. W trakcie zakładania skrzynki mailowej pojawiły się następujące wymagane pola. Na ile Twoje odpowiedzi są zgodne z rzeczywistością? Wyobraź sobie, Ŝe jesteś miłośnikiem samochodów. Na portalu poświęconemu samochodom zakładasz własny profil przy czym dla innych uŝytkowników jesteś widoczny pod określonym pseudonimem. W trakcie jednak rejestracji do portalu proszony jesteś o podanie pewnych rzeczywistych danych W sklepie odzieŝowym, w którym właśnie dokonałaś(eś) zakupu ekspedientka proponuje załoŝenie karty stałego klienta. Karta stałego klienta uprawniać Cię będzie do zniŝek, a takŝe ekspedientka wyjaśnia, Ŝe na Twój adres będą przychodzić ulotki np. kupony rabatowe. Postanawiasz wziąć kartę, ale jej uzyskanie wymaga wypełnienia formularza, w którym jesteś proszona/y o wpisanie Twoich danych Imię oraz nazwisko P - 79% F - 21% P -55% F -45% P-98% F-2% Adres P-60% F-40% P-40% F-60% P-95% F-5% Źródło: dane ankietowe badania. Wielkość próby 62 respondentów. Data urodzenia P-92% F- 8% P-79% F- 21% P-92% F-8% Płeć P -100% P-85% F-15% P-98% F-2% PESEL P-79% F-21% 165

4 Tabela 2. Wybór opcji zainteresowań w sytuacji zakładania skrzynki pocztowej. Portal na którym zakładasz skrzynkę prosi Cię o wskazanie na liście Twoich zainteresowań (np. motoryzacja, sport, giełda, gotowanie itp.). W takiej sytuacji (zaznacz jedną odpowiedź): Przeglądasz opcje do wyboru, a następnie zaznaczasz te, które są faktycznie zgodne z 90% Twoimi zainteresowaniami Przeglądasz opcje do wyboru, zaznaczasz niektóre zgodne z Twoimi zainteresowaniami, inne zaś wybierasz na chybił-trafił 8% Zaznaczasz przypadkowo wybrane opcje, na chybił-trafił 2% Źródło: dane ankietowe badania. Wielkość próby 62 respondentów. Wyniki badania pokazują, Ŝe skala fałszywych danych przekazywanych w Internecie moŝe być znacząca. W serwisie społecznościowym niemalŝe co drugi respondent podaje fikcyjne imię i nazwisko, trzech na pięciu respondentów fałszywy adres, jeden na pięciu respondentów fałszywą datę urodzenia. Respondenci są mniej skłonni fałszować informacje w przypadku zakładania skrzynki poczty elektronicznej w tej sytuacji tylko jeden na pięciu respondentów podaje fałszywe imię i nazwisko, dwóch na pięciu respondentów fałszywy adres i mniej niŝ 10% osób fałszywą datę urodzenia. Respondenci w obu sytuacjach najmniej skłonni są fałszować dane dotyczące płci w przypadku skrzynki pocztowej wszyscy respondenci zadeklarowali podanie prawdziwych danych, w przypadku zaś serwisu społecznościowego 85%. Analiza danych testem chi-kwadrat wskazuje, Ŝe istnieją róŝnice pomiędzy charakterem strony www (społeczność i poczta) a podawaniem prawdziwego lub fałszywego adresu (p<0.05). Respondentów zapytano takŝe o prawdziwość wskazań obszaru zainteresowań w trakcie zakładania skrzynki elektronicznej 90% respondentów zaznacza pola faktycznie zgodne z zainteresowaniami, około 8% natomiast częściowo fałszuje dane (tabela nr 2). Z badania wynika, Ŝe respondenci są bardziej prawdomówni w sytuacji, gdy podają dane w rzeczywistości, nie zaś w Internecie. JednakŜe równieŝ na rzeczywistym rynku jeden na pięciu respondentów podaje fałszywy PESEL. Podstawą określenia moŝliwych do zastosowania narzędzi marketingowych, które pozwoliłyby firmie na zwiększenie prawdziwości pozyskiwanych danych, jest diagnoza przyczyn fałszowania informacji. Przeprowadzone badanie nie potwierdza poglądu, iŝ dominującym powodem kłamstw są obawy związane z bezpieczeństwem danych ponad 50% respondentów deklaruje, Ŝe nie dostrzega problemu bezpieczeństwa (tabela nr 3). Natomiast respondenci w większym stopniu chcą pozostać anonimowi (róŝnica rozkładów między stwierdzeniem nr 1 i 2 istotna statystycznie test Wilcoxona, p<0.05). Ponad 95% respondentów uwaŝa, Ŝe przedsiębiorstwa nie powinny wymagać podawania danych osobowych, gdy nie jest to niezbędne. Jednocześnie ponad 70% nie jest skłonnych przekazywać danych osobowych firmom (róŝnice między rozkładami 3 i 4 istotne statystycznie, test Wilcoxona, p<0.05). 166

5 Tabela 3. Postawa respondentów wobec przekazywania danych przedsiębiorstwom. 1. Nie podaję swoich prawdziwych danych, bo obawiam się o ich bezpieczeństwo 2. Chcę pozostać anonimowym klientem, czy internautą, o tyle o ile jest to moŝliwe 3. Firma nie powinna ode mnie Ŝądać podawania danych osobowych, w sytuacji, gdy nie jest to konieczne 4. Chętnie podaję dane osobowych róŝnym firmom (bo np. mogą przesyłać do mnie interesujące oferty) Zdecydowanie nie Źródło: dane ankietowe badania. Wielkość próby 62 respondentów. Raczej nie Raczej tak Zdecydowanie tak 5% 48% 31% 16% 0% 23% 48% 29% 2% 2% 31% 66% 31% 42% 24% 3% Jak zwiększyć wiarygodność przekazywanych danych? kierunki działań marketingowych Przegląd literatury przedmiotu, jak i uzyskane rezultaty badania pozwalają sformułować kilka przypuszczeń, co do moŝliwych sposobów zwiększania wiarygodności pozyskiwanych danych. Jakie zatem techniki marketingowe przedsiębiorstwo moŝe zastosować, aby konsumenci byli prawdomówni? Taktyka 1 wskaŝ korzyści oraz cel pozyskiwania danych W przeprowadzonym sondaŝu respondenci deklarowali stosunkowo najniŝszy odsetek podawanych danych fałszywych w sytuacji, gdy pozyskiwano dane na rynku rzeczywistym, ale równieŝ ich przekazanie wiązało się z osiąganiem przez konsumentów zysków (karty klienta). Konsumenci postrzegają dane jako wartość, za którą pozyskująca je firma powinna zapłacić. Cena danych moŝe przekładać się na moŝliwość korzystania z rabatów, ale takŝe wyraŝać się np. w otrzymaniu bezpłatnych upominków od firmy, wzięciu udziału w konkursie z losowaniem cennej nagrody. JednakŜe pozyskiwane dane nie mogą być postrzegane jako nadmiarowe przez respondentów. W przytoczonym badaniu 97% uwaŝa, Ŝe firma nie powinna Ŝądać danych, które nie są niezbędne, ale takŝe opór przed podawaniem danych, które mogą być postrzegane jako niepotrzebne jest zauwaŝalny w relatywnie wysokim odsetku osób, które podadzą fałszywy PESEL w analizowanej sytuacji wydania karty klienta (tabela nr 2). Przekonanie klientów, Ŝe przekazywane przez nich dane mogą być przydatne im samym (np. nie będziesz otrzymywać reklam, które nie są dla Ciebie interesujące, ale takŝe bezpłatnie dostarczymy Ci informacje z interesującego zakresu ) moŝe zwiększyć odsetek osób, które zarówno dane podadzą, jak i będą to dane wiarygodne. Zda- 167

6 niem R. Larose oraz N. Rifon 5 firmy wręcz powinny edukować konsumentów wskazując potencjalne zyski oraz zagroŝenia związane z przekazywaniem danych osobowych w Internecie (tabela 4). Jednak jak zauwaŝają L. Ashworth, C. Free konsument powinien postrzegać wymianę danych jako sprawiedliwą transakcję 6. Tabela 4. Zyski a ryzyko przekazywania i pozyskiwania informacji. śądane przez firmę dane Zysk dla konsumenta Ryzyko Podanie adresu Stała informacja o produktach Niechciane reklamy (tzw. alerty), moŝliwość śledzenia stanu zamówienia, odpowiedź na zapytania Podanie imienia, nazwiska oraz adresu Podanie numeru karty kredytowej zapisanie numeru karty na stronie internetowej Śledzenie zachowań konsumenta na stronie Rekomendacje produktowe, podarunki związane z rejestracją, moŝliwość przekazywania ocen produktów, uczestnictwo w konkursach, czatach, dzielenie się informacjami z przyjaciółmi Wygodne zakupy (np. bez konieczności kaŝdorazowego podania nr karty) Lepsze zaprojektowanie strony sklepu Niechciane reklamy , otrzymywanie maili o charakterze napastliwym, obraźliwym itp. (naruszających dobre imię), kradzieŝ toŝsamości Bezprawne uŝycie karty Reklamy Źródło: wybrane elementy tabeli zamieszczonej [w:] R. Larose, N.J. Rifon, Promoting i-safety: Effects of Privacy Warnings and Privacy Seals on Risk Assessment and Online Privacy Behavior, Journal of Consumer Affairs, Summer 2007, Vol. 41 Issue 1, s Taktyka 2 permission marketing Punktem wyjścia dla przedsiębiorstw pozyskujących dane powinien stać się marketing przyzwolenia permission marketing. Przedsiębiorstwo w pierwszym kroku powinno uzyskać zgodę uŝytkownika na przekazanie danych. Jeśli takiej zgody nie ma, to powinna zostać zapewniona uŝytkownikowi moŝliwość uczestniczenia w działaniach organizowanych przez firmę (np. załoŝenie konta na serwisie społecznościowym), przy zachowaniu anonimowości. Wyniki przedstawionego badania wskazują, Ŝe pozostanie anonimowym jest dla większości internautów istotnym elementem Ŝycia w Sieci. A. Kobsa wskazuje takŝe na potrzebę stworzenia dostępu do serwisów internetowych w oparciu o dostęp anonimowy lub dostęp oparty na pseudonimie 7. Uzyskanie zgody konsumenta na podanie danych, tym samym przełamanie anonimowości, wiąŝe się z pozyskaniem zaufania kon- 5 R. Larose, N.J. Rifon, Promoting i-safety: Effects of Privacy Warnings and Privacy Seals on Risk Assessment and Online Privacy Behavior, Journal of Consumer Affairs; Summer 2007, Vol. 41 Issue 1, s L. Ashworth, C. Free, Marketing Dataveillance and Digital Privacy: Using Theories of Justice to Understand Consumers Online Privacy Concerns, Journal of Business Ethics; Aug 2006, Vol. 67 Issue 2, s A. Kobsa, Personalized Hypermedia And International Privacy, Communications Of The ACM, May 2001/Vol. 45. No. 5, s

7 sumenta do przedsiębiorstwa. Jednak zaufanie konsumentów przedsiębiorstwo pozyskuje stopniowo - jednym z czynników kształtujących zaufanie są przeszłe doświadczenia internauty z korzystania z danej strony internetowej. Skuteczna strategia pozyskiwania danych moŝe zatem zakładać, Ŝe uŝytkownik z biegiem czasu, stopniowo nabierając zaufania do przedsiębiorstwa, będzie niejako uzupełniał podawane dane 8. Poza czasem współpracy innym elementem budującym zaufanie i mogącym przełamać opór uŝytkowników przed podaniem danych prawdziwych jest polityka prywatności. Badania wskazują, Ŝe skłonność do dzielenia się informacjami z przedsiębiorstwem zaleŝy od postrzegania przez konsumentów polityki prywatności firmy 9. Dyskusja Wielu autorów publikacji poświęconych zagadnieniu fałszywych danych, koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa danych i wskazaniu sposobów zmniejszania ryzyka niepowołanego uŝycia danych m.in. wskazując konieczność instalowania programów anty-szpiegowskich, czyszczenia plików cookies, uŝywania programów anty-spamowych. Inni podkreślają, Ŝe problem przekazywania danych wiąŝe się z brakiem kontroli konsumenta nad danymi (zarówno w wymiarze świadomości konsumenta, Ŝe firma dane pozyskuje, jak i w wymiarze ich późniejszego wykorzystania) oraz wiąŝe się ze stopniem wraŝliwości danych 10. Z przeprowadzonego sondaŝu wynika jednak, Ŝe fałszowanie danych nie musi wynikać z obaw o bezpieczeństwo danych, ale moŝe wynikać z postaw konsumentów konsumenci nie chcą marketingu relacji opartego na personalizacji kontaktu (przynajmniej w oparciu o prawdziwe dane). Młodzi konsumenci funkcjonują w otoczeniu, w którym wszechobecne są komunikaty marketingowe róŝnych organizacji. Wysoki odsetek respondentów deklarujących niechęć do przekazywania danych firmom moŝe być interpretowany, jako obrona przed kolejnymi formami inwazyjnego marketingu otrzymywania kolejnych kart, kolejnych ksiąŝeczek rabatowych, kolejnych listów z prezentacją usługi itp. Personalizacja będąca podstawą marketingu relacji, moŝe równieŝ być postrzegana przez konsumentów negatywnie. A. Smith wskazuje na moŝliwy do pojawienia się w procesie personalizacji kontaktu z internautą efekt Big Brother a 11 czyli wraŝenie, Ŝe kaŝdy krok uŝytkownika jest śledzony i analizowany. Sprzeciw konsumentów wobec budowania relacji wbrew ich woli oddają tytuły artykułów prezentujących opinie niektórych ekspertów i praktyków marketingu m.in. Relationship marketing? But all 8 A. Kobsa, Privacy-Enhanced Personalization, Communications Of The ACM, August 2007/Vol. 50, No. 8, s T. Lauer, X. Deng, Building online trust through privacy practices, International Journal of Information Security; Sep2007, Vol. 6 Issue 5, s L. Ashworth, C. Free, Marketing Dataveillance and Digital Privacy: Using Theories of Justice to Understand Consumers Online Privacy Concerns, Journal of Business Ethics; Aug 2006, Vol. 67 Issue 2, s A. Smith, Exploring Service Marketing Aspects of E-Personalization and Its Impact on Online Consumer Behavior, Services Marketing Quarterly, 2005, Vol. 27 Issue 2, s

8 I really wanted was a one-night stand 12, lub teŝ w artykule Stephena Browna zamieszczonym w Harvard Business Review moŝna przeczytać W gruncie rzeczy [konsumenci] podświadomie tęsknią za czasami, kiedy transakcja była tylko transakcją; kiedy kupno mydła nie oznaczało nawiązania z producentem długoterminowej relacji handlowej 13. W wielu działaniach firm marketing relacji wiąŝe się z aspektem czysto technicznym tj. konsument swoje imię na stronie internetowej, otrzymuje spersonalizowaną listę rekomendowanych zakupów, czy wręcz propozycję indywidualnej ceny. Jednocześnie konsumenci mają świadomość, Ŝe w trybach personalizacji pozostają określonym numerem klienta. Personalizacja zatem nie zamienia się w humanizację kontaktu 14, w tym wypadku rozumianą jako budowę relacji opartej na przekazaniu klientowi szacunku i przekonania, Ŝe faktycznie jest wyjątkowym. Jak moŝna zmienić zatem personalizację w poczucie bycia wyjątkowym klientem? 1. Punktem wyjścia powinno być pozyskanie faktycznej zgody konsumenta na przekazanie danych - a nie wymuszenie zgody polegające na tym, Ŝe pola z wymaganymi danymi są obowiązkowe i konsument nie ma moŝliwości skorzystania z oferty firmy bez podania danych. Podstawą komunikacji firmy powinien stać się marketing za przyzwoleniem (permission marketing). 2. Przedsiębiorstwo powinno minimalizować ilość bezwzględnie wymaganych danych, zgodnie z zasadami: lepiej uzyskać jedną, ale prawdziwą informację (choćby na początku miałby to być pseudonim), niŝ olbrzymie ilości danych niewiarygodnych, daj konsumentowi czas na poznanie firmy z biegiem czasu, gdy nabierze zaufania, chętniej przekaŝe prawdziwe dane. Bibliografia 1. Ashworth L., Free C., Marketing Dataveillance and Digital Privacy: Using Theories of Justice to Understand Consumers Online Privacy Concerns, Journal of Business Ethics, Aug 2006, Vol. 67 Issue 2, s Brown S., Baw, Dręcz i zaskakuj swoich klientów, Harvard Business Review Polska, kwiecień 2003, s Cahill, Marketing News; 09/14/98, Vol. 32 Issue 19, s Kobsa A., Personalized Hypermedia And International Privacy, Communications Of The ACM, May 2001/Vol. 45. No. 5, s Cahill, Marketing News, 09/14/98, Vol. 32 Issue 19, s S. Brown, Baw, Dręcz i zaskakuj swoich klientów, Harvard Business Review Polska, kwiecień 2003, s Humanizacja komputera polega na zbudowaniu interakcji tak naturalnej jak w przypadku kontaktów międzyludzkich. Humanizacja ma za zadanie zmniejszyć stres, nieporadność, niedogodności czy wątpliwości związane z uŝywaniem komputera za: H. Yamaguchi, Y. Hushino, K. Suzuki, Ch. Ramamoorthy, Creating A New Service On The Web, International Journal on Artificial Intelligence Tools; Sep 2004, Vol. 13 Issue 3, s

9 5. Kobsa A., Privacy-Enhanced Personalization, Communications Of The ACM, August 2007/Vol. 50, No. 8, s Kozinetz R., Click to Connect: Netnography and Tribal Advertising, Journal of Advertising Research, September 2006, s Larose R., Rifon N.J., Promoting i-safety: Effects of Privacy Warnings and Privacy Seals on Risk Assessment and Online Privacy Behavior, Journal of Consumer Affairs; Summer2007, Vol. 41 Issue 1, s Lauer T., Deng X., Building online trust through privacy practices, International Journal of Information Security; Sep2007, Vol. 6 Issue 5, s Rich M.K., The direction of marketing relationships, The Journal of Business & Industrial Marketing. Santa Barbara:2000. Vol. 15, Iss. 2/3, s Smith A., Exploring Service Marketing Aspects of E-Personalization and Its Impact on Online Consumer Behavior, Services Marketing Quarterly; 2005, Vol. 27 Issue 2, s Yamaguchi H., Hushino Y., Suzuki K., Ramamoorthy Ch., Creating A New Service On The Web, International Journal on Artificial Intelligence Tools; Sep2004, Vol. 13 Issue 3, s Abstrakt Autorka artykułu wskazuje na problem przekazywania fałszywych danych przez konsumentów i związaną z tym niską jakość oraz brak wiarygodności baz danych wykorzystywanych w marketingu relacji. Wyniki przeprowadzonego sondaŝu wśród młodych uŝytkowników Internetu pozwalają przypuszczać, Ŝe skala fałszowania danych jest znaczna. W artykule wskazane zostały taktyki marketingowe, których zastosowanie moŝe przyczynić się do pozyskiwania bardziej wiarygodnych danych zastosowanie permission marketingu, zgoda na stopniowe uzupełnianie danych przez konsumentów, a takŝe zapewnienie anonimowości np. umoŝliwienie zastosowania pseudonimu w kontaktach z firmą. Client False Identity a Problem of Data Credibility in Marketing Relationship The author of the article discusses the problem of collecting false data from customers, which results in a low quality and the lack of credibility of the data used in marketing relations. The results of the presented survey carried out among young internet users indicate that the occurrence of providing false data is quite common. The author presents the marketing strategies, the use of which can result in obtaining more credible data the implementation of permission marketing, using pseudonyms by a customer, collecting data step by step and ensuring anonymity, i.e. enabling the use of pseudonyms in the contacts with a company. PhD Urszula Świerczyńska-Kaczor, Lecturer, The Jan Kochanowski University of Humanities And Natural Sciences in Kielce, Faculty of Management and Administration. 171

Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl. Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci

Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl. Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci Obsługa e-marketingowa Salonu z Aplikacją Gabi.NET.pl Natalia Waldowska, Gabi.NET w sieci Internet- platforma komunikacji między Salonem, a Klientem Gwałtowny rozwój nowych technologii sprawił, że pojawiły

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług:

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór dostawcy następujących usług: USŁUGI ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ PROJEKTU UTYLITARNA PLATFORMA SPOŁECZNOŚCIOWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 52/2014/JI z dnia 24 września 2014 r. Polityka prywatności Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia w jakim celu i w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy Twoje dane osobowe. Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Chcielibyśmy szczegółowo

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności NESTLÉ POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności NESTLÉ POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Data wejścia w życie 1.10.2015 r ; ostatnia aktualizacja listopad 2014 Nestle Waters Polska S.A. ( Nestlé ) stawia sobie za cel zabezpieczenia Twojej prywatności oraz zapewnienie,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI PORTALU BIK 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwane dalej BIK), ul. Zygmunta

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl www.ecommercepolska.pl Poradniki e-commerce Polska OFERTA ZAKUPU REKLAM e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 2013 Fundacja Rozwoju Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie.

Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie. Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie. Ewa Kucharczyk Akademia Górniczo - Hutnicza II rok, WH W ankiecie zatytułowanej: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie wzięło udział dokładnie 100

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM 1. Informacje wstępne. 1. Investmag S.C. Boroński Tomasz, Płocha Dariusz, Boroński Krzysztof z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41-303 Dąbrowa Górnicza, przy

Bardziej szczegółowo

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego Patronat branżowy Efekt ROPO Efekt ROPO (ang. Research Online Purchase Offline) polega na realizowaniu przez

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

Czym jest sportoryko?

Czym jest sportoryko? Czym jest sportoryko? Jest unikalnym portalem społeczno-informacyjnym skupiającym osoby pasjonujące się podróżami, sportami ekstremalnymi jednym słowem aktywnym życiem. System rezerwacyjny Oddajemy do

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA MOTYWACJI ZAKUPOWYCH W POLSKIM HANDLU INTERNETOWYM

ŹRÓDŁA MOTYWACJI ZAKUPOWYCH W POLSKIM HANDLU INTERNETOWYM Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 2/2009 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach L u d zi e J a k ość Organi z

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com POLITYKA PRYWATNOŚCI LANDINGHERO.com Niniejszy dokument odnosi się do aplikacji Landing Hero realizowanej w ramach Działania 8.2 Landing Hero, Campaign Hero. Aplikacja Landing Hero jest prowadzona, zarządzana

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest HPLM sp. z o.o., ul. Francuska 88A/4, 40-507 Katowice, NIP 7151885661 2. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Każdy ma prawo do rabatu Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ośrodka KARTA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Narbutta 29 ( Warszawa),

Fundacja Ośrodka KARTA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Narbutta 29 ( Warszawa), POLITYKA COOKIES Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. ZGODA POLITYKA PRYWATNOŚCI I. DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA

Whitepaper BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Whitepaper 26.08.2016 BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI - KLUCZ DO ZROZUMIENIA ZACHOWAŃ E-KLIENTA Płatności internetowe zdają się być naturalnym sposobem finalizowania transakcji w e-sklepach. Odbierane na ogół

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności. Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności. Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI Polityka prywatności Polityka prywatności POLITYKA PRYWATNOŚCI Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Jobhouse Sp. z.o.o. z siedzibą w Gdańsku (zwana dalej Jobhouse) ul.

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU POLSKICH SPÓŁDZIELNI

MAJĄTEK I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU POLSKICH SPÓŁDZIELNI Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 15, Nr 2/2011 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach L u d zi e, za r zą d za n i e, g o s p o d a r k a Izabela

Bardziej szczegółowo

OPENMailing.pl - innowacja, efektywność, nieograniczone możliwości kampanii ingowych.

OPENMailing.pl - innowacja, efektywność, nieograniczone możliwości kampanii  ingowych. OPENMailing.pl - innowacja, efektywność, nieograniczone możliwości kampanii e-mailingowych. Bezpłatny system, który umożliwia w bardzo prosty sposób wysyłać maile do wielu osób jednocześnie. Proste i intuicyjne

Bardziej szczegółowo

Czy na Polaków rzeczywiście działają promocje w sklepach?

Czy na Polaków rzeczywiście działają promocje w sklepach? Czy na Polaków rzeczywiście działają promocje w sklepach? data aktualizacji: 2017.02.15 Blisko jedna trzecia polskich konsumentów cyfrowych skorzystała z promocyjnych ofert dostępnych w różnych kanałach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:...

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA ZGŁOSZENIOWA. Nazwisko: Imię:... KARTA ZGŁOSZENIOWA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:.... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok. w........ PESEL... NIP. Wiek w latach:... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi Web 2.0 do promocji działań edukacyjnych. Marta Klimowicz. Co to jest Web 2.0?

Zastosowanie narzędzi Web 2.0 do promocji działań edukacyjnych. Marta Klimowicz. Co to jest Web 2.0? Zastosowanie narzędzi Web 2.0 do promocji działań edukacyjnych Marta Klimowicz Co to jest Web 2.0? Epoki literackie http://polakna5.blox.pl/resource/epo KI_LITERACKIEramy_czasowe.jpg Web 2.0 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/web20buzz_pl.jpg

Bardziej szczegółowo

Omnichannel w praktyce. Rafał Owczorz Account Manager w SARE SA

Omnichannel w praktyce. Rafał Owczorz Account Manager w SARE SA Omnichannel w praktyce Rafał Owczorz Account Manager w SARE SA Omnichannel komunikacja skierowana na klienta Omnichannel komunikacja skierowana na klienta Fundamentalna różnica między światem multichannel

Bardziej szczegółowo

Polityka Cookies. 1. Co to jest plik cookie? 2. Dlaczego korzystamy z Plików Cookies? 3. Z jakich rodzajów Plików Cookies korzystamy?

Polityka Cookies. 1. Co to jest plik cookie? 2. Dlaczego korzystamy z Plików Cookies? 3. Z jakich rodzajów Plików Cookies korzystamy? Polityka s Niniejsza polityka cookies ( Polityka s ) określa, w jaki sposób, z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną

Interaktywne formy promocji & reklamy. Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną Interaktywne formy promocji & reklamy Trzeba działać aby rzeczy się stawały, a nie czekać aż się staną 1 Agenda Kim jesteśmy O epromer Interaktywny epr Czym się zajmujemy Model współpracy Nasze doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Wchodzisz na stronę www.myecolife.pl i klikasz na Sklep.

Wchodzisz na stronę www.myecolife.pl i klikasz na Sklep. Wchodzisz na stronę www.myecolife.pl i klikasz na Sklep. WAśNE: NAJLEPIEJ NIE PRZERYWAĆ PROCESU REJESTRACJI I PRZEPROWADZIĆ JĄ ZA JEDNYM RAZEM DO SAMEGO KOŃCA! Następnie klikasz z lewej strony na Pakiety

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rezerwacji obozów poprzez panel on-line

Instrukcja rezerwacji obozów poprzez panel on-line Instrukcja rezerwacji obozów poprzez panel on-line (05.10.2015) Jak założyć konto? Na stronie do logowania i postępować zgodnie z procedurą. należy uruchomić procedurę rejestracji Podany przez Państwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin panelu Opinie.pl

Regulamin panelu Opinie.pl Regulamin panelu Opinie.pl I. Definicje pojęć i terminologia 1. Regulamin niniejszy zbiór postanowień będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

, NO 556 NATHAN ROAD, MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG. KRS: o

, NO 556 NATHAN ROAD, MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG. KRS: o Ochrona danych osobowych Rejestracja w Sklepie Internetowym Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego są przetwarzane przez BEST RICH Industry

Bardziej szczegółowo

Polityka ochrony danych osobowych w programie Norton Community Watch

Polityka ochrony danych osobowych w programie Norton Community Watch Polityka ochrony danych osobowych w programie Norton Community Watch Obowiązuje od: 5 sierpnia 1999 r. Ostatnia aktualizacja: 16 kwietnia 2010 r. Co to jest program Norton Community Watch? Program Norton

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Załącznik nr 4 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK...3 2 Logowanie do portalu SDK...4 3 Akceptacja regulaminu SDK...5 4 Główna strona portalu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.mybodie.pl (zwanego dalej: Sklepem ). 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

ZBIERASZ PUNKTY? TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE!

ZBIERASZ PUNKTY? TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE! PROGRAM BONUSOWY www.payback.pl ZBIERASZ PUNKTY? TWOJE DANE SĄ BEZPIECZNE! Ochrona danych w Programie Bonusowym PAYBACK OCHRONA DANYCH JEST NASZYM PRIORYTETEM PAYBACK nie sprzedaje danych. PAYBACK nie

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Systematyczne budowanie relacji z Darczyńcami indywidualnymi. Jak budować relacje z bazą danych? Piotr Cejnóg

Systematyczne budowanie relacji z Darczyńcami indywidualnymi. Jak budować relacje z bazą danych? Piotr Cejnóg Systematyczne budowanie relacji z Darczyńcami indywidualnymi. Jak budować relacje z bazą danych? Piotr Cejnóg Agenda Definicje Planowanie kampanii Ważne kroki Tekst i grafika Kryteria oceny Telemarketing

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

KLIENCIE JESTEŚ DLA NAS WAŻNY. JEŚLI STOSUJESZ TĘ ZASADĘ, NIE MUSISZ BAĆ SIĘ RODO

KLIENCIE JESTEŚ DLA NAS WAŻNY. JEŚLI STOSUJESZ TĘ ZASADĘ, NIE MUSISZ BAĆ SIĘ RODO KLIENCIE JESTEŚ DLA NAS WAŻNY. JEŚLI STOSUJESZ TĘ ZASADĘ, NIE MUSISZ BAĆ SIĘ RODO Współczesne firmy powinny... koncentrować się na komunikacji marketingowej, mającej na celu zrozumienie, odpowiadanie na

Bardziej szczegółowo

Początek formularza Dół formularza

Początek formularza Dół formularza Polityka prywatności Polityka prywatności www.narzedziak24.pl Początek formularza Dół formularza Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane

Bardziej szczegółowo

Klient banku w gąszczu informacji

Klient banku w gąszczu informacji Klient banku w gąszczu informacji 1 Zanim kupię % wśród internautów nie szukałe(a)m informacji przed zakupem Ubrania: 19% Żywność: 33% Alkohol: 33% Sprzęt komputerowy: 3% Zanim zrobisz popytaj, zanim popytasz

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Net Promoter Score. Piotr Jardanowski. A-Symetria

Net Promoter Score. Piotr Jardanowski. A-Symetria Net Promoter Score Piotr Jardanowski A-Symetria Plan prezentacji 1. Co to jest lojalność klienta i jak ją zmierzyć? 2. Co to jest Net Promoter Score i jak go wykorzystać? 3. Jak został opracowany NPS?

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Najbardziej rozwojowe rabaty Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

Budowanie marki salonu beauty

Budowanie marki salonu beauty Budowanie marki salonu beauty Czym jest marka? Klient dokonując zakupu danej usługi czy produktu, kupuje przede wszystkim zadowolenie wynikające ze swojego zakupu. Zatem marka jest wartością, która przekłada

Bardziej szczegółowo

kompleksowa prezentacja oferty

kompleksowa prezentacja oferty kompleksowa prezentacja oferty Wydawcy gwarantujemy dostęp do wydawców pracujących w wielu modelach biznesowych wyszukiwarki i porównywarki produktów serwisy społecznościowe i zakupowe fora i blogi tematyczne

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE

URZĄDZENIA GALWANICZNE, TECHNOLOGIE GALWANICZNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaŝ detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ].

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

marketing jako podstawowy kanał w multichannel. Waldemar Miśków marketing project manager

marketing jako podstawowy kanał w multichannel. Waldemar Miśków marketing project manager E-mail marketing jako podstawowy kanał w multichannel Waldemar Miśków marketing project manager Kilka danych z rynku amerykańskiego, przewidywane wydatki w digital marketing 2014-2019 Dlaczego e-mail marketing

Bardziej szczegółowo

OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny

OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny 1 OpiniaSerwis.pl Informator Promocyjny Szanowni Państwo. OPINIA SERWIS-SMS - ANKIETY HANDLOWE to nowy Tele-Serwis Handlowo Usługowy, w którym poprzez telefon komórkowy KLIENT moŝe zaopiniować produkt

Bardziej szczegółowo

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12 Użytkowniku, chcesz w szybki i przystępny sposób poznać możliwości serwisu FWF? Zapoznaj się instrukcją, z której dowiesz się, jak korzystać z funkcjonalności, które przyczynią się udoskonalenia procesów

Bardziej szczegółowo

INSIGHTS PIERWSZY KROK DO SUKCESU

INSIGHTS PIERWSZY KROK DO SUKCESU Blue Owl INSIGHTS PIERWSZY KROK DO SUKCESU KONTAKT Adres Telefon Online Blue Owl Albańska 8/4 60-123 Poznań tel office: 602 575 939 tel PM: 602 575 939 Email office: info@blueowl.pl Email PM: j.sledzinski@blueowl.pl

Bardziej szczegółowo

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH.

JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. JAK DZIAŁAĆ MARKETINGOWO W INTERNECIE- WYNIKI BADAŃ BEZPOŚREDNICH. dr Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Badania (ankieta internetowa) przeprowadzone w 2004 roku na grupie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Lubelska. Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia 2015/2016. Przykład rejestracji kandydata 1. Kliknij tutaj.

Politechnika Lubelska. Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia 2015/2016. Przykład rejestracji kandydata 1. Kliknij tutaj. Politechnika Lubelska Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia 2015/2016 Przykład rejestracji kandydata 1 Wybierz interesujący Cię Wydział Kliknij tutaj Kliknij tutaj 2 Z rozwiniętych zakładek Wydziału

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO REGULAMINU programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta MOODO

ANEKS DO REGULAMINU programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta MOODO ANEKS DO REGULAMINU programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta MOODO Z dniem 1 stycznia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta MOODO

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016.922.), jest Vescom

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH

POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH gemiusadhoc Polska 2006 SPIS TREŚCI Metodologia badania... Ogólne podsumowanie (executive summary)... Podsumowanie wyników...... Ogólne postawy wobec reklam

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Serwis interne.st (dalej

Bardziej szczegółowo

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Jakie dane zbiera Sklep Internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny? Polityka Prywatności Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez internetowy sklep prowadzony pod adresem www.inofem.pl

Bardziej szczegółowo

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl

Opis systemu lojalnościowego e-lar bank. www.e-lar.pl Opis systemu lojalnościowego e-lar bank www.e-lar.pl 1 Spis treści 1. strona startowa 2. założenie konta - rejestracja 3. logowanie 4. panel menu: 1. jak to działa 2. nagrody 3. sklepy 4. kontakt 5. menu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci w internecie: 4 rzeczy, które może zrobić rodzic MODUŁ 6 B

Bezpieczeństwo dzieci w internecie: 4 rzeczy, które może zrobić rodzic MODUŁ 6 B Bezpieczeństwo dzieci w internecie: 4 rzeczy, które może zrobić rodzic MODUŁ 6 B PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, KWIECIEŃ 2014 Przygotowano na podstawie informacji zawartych w serwisie Centrum Bezpieczeństwa Microsoft

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych

Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Innowacyjny na skalę światową system kart rabatowych Rabaty godne sukcesu Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie oka do dziewczyny po ciemku. Prowadzenie biznesu bez reklamy jest jak puszczanie

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest:

1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest: Regulamin Sklepu Massada The Natural Therapy Poland I. Informacje Ogólne 1. Właścicielem Internetowego Sklepu Massada The Natural Therapy Poland, zwanego dalej Sklepem jest: Transformulas-Poland Adres:

Bardziej szczegółowo

Czy omnichannel sprzedaje? Monika Wiśniowska Marketing Manager SARE SA

Czy omnichannel sprzedaje? Monika Wiśniowska Marketing Manager SARE SA Czy omnichannel sprzedaje? Monika Wiśniowska Marketing Manager SARE SA Kilka danych z rynku amerykańskiego, przewidywane wydatki w digital marketing 2014-2019 Email marketing rośnie 148% Digital marketing

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla

FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla FUNDUSZE STRUKTURALNE Raport z badania Omnibus 2. fala dla Data: Lipiec 2007 Przygotowanie: Agata Jackowska POPT-1.4-2006-40 WPROWADZENIE Główne cele badania Struktura badania i próba GŁÓWNE CELE BADANIA

Bardziej szczegółowo

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Brandle to narzędzie do organizacji, prowadzenia i sprawdzania efektów kampanii marketingu szeptanego

Bardziej szczegółowo

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość sprzedaży detalicznej w Polsce? Jakie

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt

Oferta reklamowa. w serwisie SalesNews.pl. O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt Oferta reklamowa w serwisie O serwisie Reklama na www.salesnews.pl Inne formy reklamy Oferty pracy Kontakt O serwisie, dzięki starannemu doborowi publikowanych materiałów, eksperckim poradom, bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu dyskusji w internecie Agencje, takie jak Twoja, prowadzą zwykle wiele działań związanych z promowaniem marki klientów,

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.morethanbag.pl

Bardziej szczegółowo