Zasady korzystania z platformy internetowej 20 na 20

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady korzystania z platformy internetowej 20 na 20"

Transkrypt

1 Zasady korzystania z platformy internetowej 20 na 20 I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze zasady (dalej Zasady ) określają warunki na jakich można korzystać z platformy internetowej 20 na 20 dostępnej pod adresem (dalej Platforma ). 2. Operatorem i właścicielem Platformy jest Agencja Marketing Plus P. Kurowski, A.Selak sp.j. z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy ), przy ulicy Senatorskiej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON (dalej Marketing Plus ). 3. Marketing Plus prowadzi Platformę na zlecenie Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie (kod pocztowy ), przy ul. Żniwnej 5, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy ,00 zł w całości wpłacony (dalej Jeronimo Martins Polska ). 4. Platforma jest narzędziem umożliwiającym zgłaszanie przez zaproszonych przez Jeronimo Martins Polska dostawców, propozycji nowych produktów do dystrybucji w sklepach sieci Biedronka pod marką własną sieci Biedronka. Za nowe produkty Jeronimo Martins Polska uważa produkty, które do dnia ogłoszenia Zasad nie zostały wprowadzone do obrotu i nie są dostępne w sprzedaży na rynku polskim (dalej Nowy Produkt ). 5. Wybrane zgodnie z Zasadami Nowe Produkty zgłoszone poprzez Platformę będą poddane pod głosowanie konsumentów użytkowników serwisu Testujemy, które to głosowanie prowadzone będzie w ramach serwisu Testujemy prowadzonego na podstawie odrębnego regulaminu (dalej: Głosowanie ), przy czym Głosowanie połączone będzie z konkursem dla konsumentów użytkowników serwisu Testujemy prowadzonego na podstawie oddzielnego regulaminu konkursu. 6. Korzystanie z Platformy jest dobrowolne i nieodpłatne. 1

2 II. Użytkownicy Platformy 1. Z Platformy mogą korzystać wyłącznie zaproszeni przez Jeronimo Martins Polska przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego, tj. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 33 ¹ 1 Kodeksu cywilnego, którzy są producentami produktów, tj. rzeczy ruchomych przeznaczonych do użytku konsumentów, w tym do spożywania przez konsumentów (dalej Dostawcy ). 2. Jeronimo Martins Polska zaprosi do skorzystania z Platformy i zgłoszenia Nowych Produktów wybranych przez siebie Dostawców. 3. W mailingu z zaproszeniem do skorzystania z Platformy Dostawy otrzymają link kierujący do strony internetowej Platformy. III. Rejestracja na Platformie 1. W celu uzyskania dostępu do Platformy konieczne jest dokonanie przez Dostawcę w okresie od 30 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. rejestracji na Platformie i założenie przez Dostawcę na Platformie konta (dalej Konto ). 2. Rejestracji Dostawcy na Platformie i założenia Konta może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania Dostawcy. 3. Osoba uprawniona do reprezentowania Dostawcy zobowiązana jest do prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie. 4. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Dostawcy obejmuje: a) podanie: - hasła (hasło powinno składać się z ciągu co najmniej 6 znaków, wśród których muszą się znaleźć co najmniej jedna liczba, jedna duża litera i nie może zawierać znaków specjalnych ), - adresu osoby uprawnionej do reprezentowania Dostawcy wypełniającej formularz rejestracyjny, który pełnić będzie funkcję loginu Dostawcy, - firmy Dostawcy, - imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania Dostawcy wypełniającej formularz rejestracyjny, 2

3 - numeru telefonu komórkowego osoby uprawnionej do reprezentowania Dostawcy wypełniającej formularz rejestracyjny, b) zaakceptowanie Zasad poprzez zaznaczenia właściwego miejsca w formularzu rejestracyjnym, c) wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych dla celów związanych z funkcjonowaniem Platformy poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu rejestracyjnym. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z chęcią założenia Konta przez Dostawcę. 5. Założenia Konta jest zakończone z chwilą otrzymania potwierdzenia rejestracji przez osobę uprawnioną do reprezentowania Dostawcy i kliknięcia przez osobę uprawnioną do reprezentowania Dostawcy w link aktywacyjny wysłany przez Marketing Plus na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. 6. Dostawca może założyć jedno Konto na Platformie. 7. Zabronione jest udostępnianie Kont innym osobom, jak również korzystania z Kont należących do innych Dostawców. IV. Zgłaszanie Nowych Produktów 1. Po dokonaniu rejestracji na Platformie i założeniu Konta, zgodnie z pkt III Zasad i po zalogowaniu się na Konto na Platformie, osoba uprawniona do reprezentowania Dostawcy może zgłosić propozycje Nowych Produktów (dalej Zgłoszenie ). 2. Zgłoszenia Nowych Produktów można przesłać wyłącznie poprzez Platformę w okresie od 30 marca 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. 3. Przesyłając Zgłoszenie osoba uprawniona do reprezentowania Dostawcy zobowiązana jest do prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na Platformie po zalogowaniu na Konto Dostawcy. 4. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Dostawcy obejmuje: a) podanie następujących informacji: nazwy Nowego Produktu, 3

4 kategorii produktu, do której należy zgłaszany Nowy Produkt poprzez zaznaczenie wybranej kategorii spośród kategorii produktów wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, gramatury Nowego Produktu opisu Nowego Produktu wraz z uzasadnieniem na czym polega innowacyjność zgłaszanego Nowego Produktu oraz jakie są jego unikalne cechy na maksimum 320 znaków ze spacjami (opis Nowego Produktu będzie dostępny dla uczestników Głosowania), b) dodanie zgodnie z wskazówkami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym następujących materiałów: co najmniej trzech (3), ale nie więcej niż czterech (4) zdjęć opakowania Nowego Produktu lub samego Nowego Produktu (zdjęcia będą dostępne dla uczestników Głosowania), specyfikację Nowego Produktu (może być na zeskanowanym formularzu Dostawcy) w postaci dokumentu zawierającego: skład Nowego Produktu, kraje pochodzenia surowców, parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne produktu, sposób użytkowania i zastosowania (jeżeli nie jest to oczywiste), uzasadnienie w postaci dokumentu z opisem, dlaczego w ocenie Dostawcy Nowy Produkt jest innowacyjny w odniesieniu do produktów obecnych na rynku z danej kategorii produktów, stosownych atestów i badań dermatologicznych (w postaci dokumentów lub skanów dokumentów), wymaganych prawem w przypadku zgłaszania Nowego Produktu z kategorii kosmetyki i chemia gospodarcza. c) kliknięcie przycisku Wyślij. 5. Po kliknięciu przycisku Wyślij, Dostawca nie ma możliwości edycji Zgłoszenia 6. Pliki ze zdjęciami opakowania Nowego Produktu lub Nowego Produktu, przedstawionym na białym tle, powinny być zapisane w formacie jpg a pojedynczy plik z zdjęciem nie może być większy niż 3 MB. Przesłane zdjęcia powinny mieć rozdzielczość 800x800 px lub proporcjonalnie większą. 4

5 7. Każdy Dostawca, który założy Konto może przesłać maksymalnie pięć (5) Nowych Produktów, z zastrzeżeniem iż w jednym Zgłoszeniu Dostawca może przesłać jeden (1) Nowy Produkt. 8. Przesyłane Nowe Produkty mogą dotyczyć jednej lub więcej kategorii produktowych, spośród kategorii produktów wskazanych na Platformie. 9. Przesyłane propozycje powinny dotyczyć Nowych Produktów, które Dostawca jest w stanie wyprodukować w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Głosowania, tj. od dnia 28 maja 2015 r. 10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem Nowego Produktu ponosi Dostawca. 11. Osoba uprawniona do reprezentowania Dostawcy przesyłając Zgłoszenie, oświadcza, że: a) Dostawca posiada całość autorskich praw majątkowych do przesłanych materiałów, b) Dostawca jest w stanie wyprodukować zgłoszony Nowy Produkt w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników Głosowania, tj. od dnia 28 maja 2015 r., c) Dostawca wyraża zgodę na upublicznienie informacji dotyczących zgłoszonej propozycji Nowego Produktu oraz przesłanych materiałów dotyczących Nowych Produktów w celu realizacji badań rynkowych oceniających Nowy Produkt, przeprowadzenia Głosowania oraz prezentowania partnerom handlowym Jeronimo Martins Polska, d) opakowanie Nowego Produktu jest w pełni oryginalne, nie stanowi plagiatu ani przeróbki lub opracowania cudzego utworu, ani w żaden inny sposób nie narusza autorskich praw osobistych, ani majątkowych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich, e) bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć prawa do Nowego Produktu lub jego opakowania. V. Wybór Nowych Produktów 1. Oceny przesłanych propozycji Nowych Produktów oraz wyboru Nowych Produktów, które poddane zostaną pod Głosowania dokona komisja powołana przez Jeronimo Martins Polska (dalej Komisja Oceniająca ). 5

6 2. Komisja Oceniająca składa się z przedstawicieli Działu Marketingu, Działu Zakupów oraz Działu Rozwoju Jakości Produktu Jeronimo Martins Polska. 3. Spośród nadesłanych przez Dostawców prawidłowo wypełnionych Zgłoszeń Nowych Produktów, do których zostały załączone wszystkie wymagane dla danego produktu dokumenty, Komisja Oceniająca zakwalifikuje do udziału w Głosowaniu Nowe Produkty, które w ocenie Komisji Oceniającej będą spełniać kryteria określone w ust. 4 poniżej. 4. Wybór propozycji Nowych Produktów zostanie dokonany przez członków Komisji Oceniającej w oparciu o subiektywną ocenę przy uwzględnieniu następujących kryteriów: unikalność i innowacyjność Nowego Produktu lub opakowania Nowego Produktu, dopasowanie do asortymentu dostępnego w sieci sklepów Biedronki; zgodność Nowego Produktu z wymaganiami jakościowymi związanymi z wprowadzeniem go do sprzedaży. 5. W terminie do dnia 11 maja 2015 r. na Platformie zostanie opublikowana lista Nowych Produktów, które zostały zakwalifikowane do udziału w Głosowaniu, a Dostawcy otrzymają na adresy podane w formularzu rejestracyjnym, stosowną informację czy zgłoszony przez Dostawcę Nowy Produkt został zakwalifikowany do udziału w Głosowaniu czy też nie. VI. Głosowanie 1. W okresie od 11 maja 2015 r. do 24 maja 2015 r. pośród użytkowników serwisu Testujemy przeprowadzone zostanie Głosowanie. Użytkownicy serwisu Testujemy będą mogli oddać głosy na Nowe Produkty, zgodnie z oddzielnym regulaminem konkursu. 2. Na podstawie liczby uzyskanych w Głosowaniu przez poszczególne Nowe Produkty głosów Komisja Oceniająca wskaże co najmniej dwadzieścia (20) Nowych Produktów, które w Głosowaniu uzyska najwyższą liczbę głosów. 3. Dostawcom, których Nowe Produkty zostały wskazane przez Komisję Oceniającą, zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, Jeronimo Martins Polska zaproponuje podpisanie umów na podstawie których Nowe Produkty będą dystrybuowane w sklepach sieci Biedronka pod marką własną sieci Biedronka. Warunkiem dystrybucji 6

7 Nowych Produktów pod marką własną sieci Biedronka w sklepach sieci Biedronka jest ustalenie warunków współpracy i podpisanie przez Dostawcę z Jeronimo Martins Polska stosownej umowy. 4. W przypadku nie ustalenia warunków współpracy i nie podpisania umowy Nowy Produkt, Komisja Oceniająca ma prawo wskazać Nowy Produkt, który uzyskał w Głosowaniu kolejną najwyższą liczbę głosów. Postanowienia ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio. VII. Dane osobowe 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych podczas rejestracji na Platformę jest Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie (kod pocztowy ), przy ul. Żniwnej Dane osobowe przedstawiciela Dostawcy są zbierane i przetwarzane przez Organizatora doraźnie, wyłącznie dla celów związanych z funkcjonowaniem Platformy zgodnie z Zasadami, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz z późn. zm.). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w zakresie określonym w niniejszych Zasadach jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta i przesłania propozycji Produktu. Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 3. Jeronimo Martins Polska na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych powierzył Marketing Plus przetwarzanie danych przedstawicieli Dostawcy. VIII. Reklamacje 1. Reklamacje co do funkcjonowania Platformy mogą być zgłaszane przez Dostawców do Marketing Plus poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie z podaniem w tytule Reklamacja w terminie do 28 maja 2015 r. 7

8 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres, , numer telefonu kontaktowego osoby uprawnionej do reprezentowania Dostawcy jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji poprzez formularz kontaktowy wskazany w ust. 1 powyżej. Dostawca o decyzji Jeronimo Martins Polska zostanie powiadomiony poprzez wiadomość wysłaną na adres podany w reklamacji złożonej przez formularz kontaktowy. IX. Postanowienia końcowe 1. Marketing Plus może usunąć z Platformy Nowe Produkty zgłoszone przez Dostawcę w przypadku naruszenia przez Dostawcę postanowień niniejszych Zasad. 2. Niniejsze Zasady dostępne są na Platformie oraz w wersji papierowej w siedzibie Marketing Plus oraz Jeronimo Martins Polska. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 8