Cz stochowska huta og osi upad oêç?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cz stochowska huta og osi upad oêç?"

Transkrypt

1 R E K L A M A Cz stochowska huta og osi upad oêç? Czarne chmury zawis y nad ISD Hutà Cz stochowa. Zarzàd zak adu twierdzi, e niezwykle trudna sytuacja ekonomiczna wymusza restrukturyzacj zatrudnienia. Prac mo e straciç co najmniej 1500 osób! Pod uwag brana jest równie inna opcja og oszenie upad oêci huty, wià àce si z tym, e wypowiedzenia mo- e otrzymaç nawet 3000 osób. Przechodnie uratowali dziecko Stró e prawa z Cz stochowy zatrzymali w sztok pijanà matk, która opiekowa a si 20-miesi cznym synkiem. Gdyby nie reakcja przechodniów 20-miesi czny, wyzi biony ch opczyk spad by z prawie dwumetrowego parapetu na chodnik. Do zdarzenia dosz o w minionà sobot oko o po udnia. Kobiety przechodzàce ulicà Aleja Pokoju w Cz stochowie zauwa y y stojàce w oknie wysokiego parteru, ma e dziecko. Dziecko by o niekompletnie ubrane. Kobiety próbowa y Êciàgnàç ch opczyka z okna, lecz parapet ten by zbyt wysoki. Dopiero z pomocà przechodzàcego wysokiego m czyzny, uda o si zdjàç dziecko z okna. 20-miesi czny ch opiec mia na sobie tylko lekkie body i przemoczonà pieluch. Kobiety go przebra- y i zakupi y w pobliskim sklepie ubranko dla zmarzni tego malucha. W tym czasie powiadomieni policjanci próbowali dostaç si do mieszkania z którego zosta zabrany ch opczyk. Po przebudzeniu matki dziecka okaza o si, i jest ona kompletnie pijana. 37-latka mia a ponad 3.2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 20-miesi czny ch opczyk trafi do szpitala. Jego matka zosta a zatrzymana pod zarzutem nara enia swojego dziecka na niebezpieczeƒstwo utraty ycia i zdrowia. Prokurator zastosowa wobec kobiety Êrodek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. mag Nr 51 (104) Nr ISSN Rok Cz stochowskà hut przejmuje spó ka ISD Polska, która nale y do Rosjan i Ukraiƒców. Podczas prywatyzacji przedsi biorstwa zwiàzkowcy wywalczyli pakiet socjalny gwarantujàcy pracownikom (obecnie obj tych jest nim blisko 3 tys. osób) niezmiennoêç p acy, stanowiska i zatrudnienia do paêdziernika 2015 roku. Przez pierwsze trzy lata wszystko idzie zgodnie z planem. Jednak kryzys pod koniec roku 2008 niesie za k opoty. ISD Huta Cz stochowa zamiast przynosiç zyski, odnotowuje straty. Do tego dochodzi du a awaria transformatora w stalowni, która negatywnie wp ywa na opini klientów wspó pracujàcych z cz stochowskim zak adem. Na dodatek okazuje si, e zatrudnionych hutników jest za du o g ównie chodzi o pracowników umys owych na stanowiskach nieprodukcyjnych (stanowià oni 1/4 ca ej za ogi). Zarzàd zak adu twierdzi, e huta jeszcze dzia a, bo w aêciciel spó ka ISD dok ada do niej. Podobno w ostatnich czterech latach by to miliard z otych. Teraz stwierdzi, e pora powiedzieç stop. Zdaniem w aêciciela zwolnienie 1500 osób mo e uratowaç zak ad. Na razie pracownicy majà byç zach cani do dobrowolnych odejêç. JeÊli jednak nie b dzie spodziewanych efektów i hutnicy sami si nie zwolnià, to koniecznie b dzie og oszenie upad oêci huty. Wtedy prac straci ca a za- oga, czyli oko o 3000 osób. Sytuacj t z niepokojem obserwuje cz stochowski magistrat. W adze miasta w zwiàzku z powa nà sytuacjà huty przedstawi y mo liwoêci pomocy dotyczàce, np. ewentualnego roz o enia na raty zaleg oêci w podatku od nieruchomo- Êci i op at za u ytkowanie wieczyste oraz wykorzystania z myêlà o pracownikach huty wszystkich mo liwych instrumentów aktywizacyjnych CZWARTEK-NIEDZIELA, 2-5 MAJA 2013 Prac mo e straciç 1500 osób R E K L A M A Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! W Êrod 8 maja od godz. 10 do 12 w naszej redakcji dy urowaç b dzie dr nauk med. Ma gorzata Klimza pediatra, specjalista onkologii i hematoligii dzieci cej, kierownik oddzia u dzieci cego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej w Cz stochowie Mo na zadawaç pytania online na czacie lub dzwoniç pod numer tel W kolejnym numerze ycia zamieêcimy wszystkie pytania i odpowiedzi. Mieszkaƒcy powiedzieli nie dla ruchu ko owego w III alei PoznaliÊmy rezultat konsultacji spo ecznych dotyczàcych ruchu ko owego w III alei. Zdecydowana wi kszoêç cz stochowian bioràcych udzia w ankiecie opowiedzia a za ca kowitym jej zamkni ciem dla samochodów. Konsultacje dotyczàcej ruchu ko- owego w III alei trwa y od poczàtku marca. Jednym z wa niejszych elementów by a ankieta opracowana przez Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Spo ecznych. Wzi o w niej udzia 1871 osób, ale 133 ankiety by y niewa ne. Cz stochowianie wybierali spoêród trzech wariantów. i os onowych Powiatowego Urz du Pracy w Cz stochowie. Podczas piàtkowego spotkania strony w adze miasta i zarzàd spó ki uzgodni y koniecznoêç wspólnych konsultacji i reagowania na bie àcà sytuacj, w celu zminimalizowania spo ecznych skutków kryzysu, jaki dotknà du ego cz stochowskiego pracodawc. Miasto Zdecydowana wi kszoêç, bo a 798 osób opowiedzia a si za opcjà pierwszà, czyli za ca kowitym zamkni ciem III alei dla ruchu ko owego. 589 ankietowanych uzna o, e powinna byç ona otwarta (wariant III). Najmniej zwolenników mia wariant drugi kompromisowy zak adajàcy zamkni cie dla ruchu tylko po udniowej nitki. Jak na te wyniki zareagowa Krzysztof Matyjaszczyk? Ja wola bym przyjechaç samochodem w aleje, wysadziç z samochodu swoje dzieciaki i pójêç do wybranego lokalu. To jest wed ug zobowiàza o si te do wystàpienia do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej, a tak e Wojewódzkiego Urz du Pracy w sprawie zabezpieczenia dodatkowych Êrodków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Spo ecznego dla zainteresowanych otrzymaniem wsparcia, odchodzàcych z pracy hutników informuje W odzimierz Tutaj, mnie wygodniejsze, szczególnie wiosnà, jesienià i zimà. Nie mówi- em o tym na adnym etapie konsultacji, bo to jest moje prywatne zdanie, nie prezydenta miasta mówi Matyjaszczyk. Prezydent podkreêla jednak, e wprowadzi rozwiàzanie wybrane przez cz stochowian. Szanujemy opini naszych mieszkaƒców i wyniki tych konsultacji nale y wdro yç w ycie dodaje. W ka dym z wariantów by o równie pytanie dotyczàce wprowadzenia komunikacji miejskiej w III alei. Jak si okaza o bioràcy udzia w ankiecie w tej kwestii sà zgodni. Zdecydowana wi kszoêç Zdj. arc rzecznik prasowy UM. Przedstawiciele huty poinformowali o pracy nad planem naprawczym i szukaniu mo liwych rozwiàzaƒ wyjêcia z kryzysowej sytuacji. Zadeklarowali kontynuowanie rozmów ze zwiàzkami zawodowymi i pracownikami, w sprawie koniecznoêci restrukturyzacji zatrudnienia. kg w ka dym z trzech wariantów uzna a, e autobusy przeje d ajàce przez III alej to dobre rozwiàzanie. Najlepiej by oby, gdyby ta komunikacja by a cicha, ekologiczna i nieucià liwa. Rozpoznamy, czy jest mo liwoêç, eby MPK zakupi o autobusy elektryczne przeznaczone tylko do jazdy na ca ej d ugoêci alei NMP twierdzi prezydent. Dwoma kraƒcowymi przystankami na tej trasie mia yby byç du e parkingi: ten przy Galerii Jurajskiej oraz ten znajdujàcy si na ty ach Jasnej Góry. Nowe rozwiàzania zostanà prawdopodobnie wprowadzone dopiero od przysz ego sezonu. kg

2 2. CZWARTEK-NIEDZIELA, 2-5 MAJA 2013 MOTORYZACJA Oferta wybrana z dnia r z AUDI A3 1.9TDI 105KM.super z NIEMIEC, 2007, km, 105 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, pierwszy w aêciciel, z BMW D IDEA Z NIEMIEC, 2004, km, 115 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, pod. powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kier. wielof., czujnik parkowania, podgrz. przednia szyba, I w., z BMW D. SUPER STAN Z NIEMIEC, kombi, 2005, km, automat, 150 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, podgrz. fotele, kier. wielof., czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, I w aêciciel, z BMW X1 2.0D X-DRIVE, NA GWARANCJI, 2009, km, 177 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, pierwszy w aêciciel, z Citroen C4 COUPE HDI - IDEA Z NIEMIEC, 2008 r., km, 110 KM diesel, szary-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierown. wielof., czujnik parkowania, I w aêc., serwisow., z Ford Focus 1.6-TDCI I W AÂCICIEL, Z NIEMIEC 2006, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, z Ford Focus 1.6-TDCI ORYGINA Z NIEMIEC, kombi 2009, km, 90 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, kier. wielofunkcyjna, I w aêciciel, serwisowany w ASO, z HONDA CIVIC V JEDEN W AÂCICIEL, 2006, km, 83 KM benzyna, czarny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wsp. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna z HONDA CIVIC V Z NIEMIEC, JEDEN W AÂCICIEL, 2007, km, 83 KM benzyna, czarny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna z MAZDA CITD FULL OPCJA Z NIEMIEC, kombi, 2007, km, 143 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspom. kierown., komputer, tempomat, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielof., czujnik parkowania, I w aêc., serwis. w ASO, z MERCEDES-BENZ C super stan tylko 158 tys. km, 1993, 122 KM benzyna, czerwony, alufelgi, szyberdach, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. lusterka, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa pierwszy w aêciciel, z MITSUBISHI SPACE STAR V MODEL ROKU , km, 82 KM benzyna, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, z Opel Astra III 1.9 CDTI ORYGINA Z NIEMIEC, kombi, 2007, km, 100 KM diesel, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z Opel Astra1.7-CDTI 110KM, 6-BIEGÓW, kombi, 2007, km, 110 KM diesel, grafitowy-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kier. wielof., podgrzewana przednia szyba, I w aêciciel, serwis. w ASO, bezwypadk., z Opel Corsa1.4-16V SPORT ECO-TEC 90KM, 2000, km, 90 KM benzyna, niebieski-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, z RENAULT LAGUNA1.9 DCI- PRIVILAGE- KRAJOWA, 2003, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z RENAULT MODUS V SUPER STAN Z NIEMIEC, 2004, km, 88 KM benzyna, bordowy-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, z RENAULT SCENIC 2.0 BENZYNA, 1998, km, 115 KM benzyna, bordowy-metallic, alufelgi, szyberdach, ksenony, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa z SEAT ALHAMBRA 2.0-TDI JEDEN W AÂC. Z NIEMIEC, 2007, km, 140 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkc., podgrz. przednia szyba, z SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDIS, 2010, km, 130 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, przyc. szyby, homol. na ci arowy, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, EDS, blokada dyferencja u, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, podgrz. fotele, kierownica wielofunkcyjna, podgrzewana przednia szyba, pierwszy w a[ciciel, z SUZUKI SWIFT 1.0i, Salon Polska, 2001, km, benzyna, srebrny-metallic, 2/3 drzwi, z SUZUKI SX4 1.9 DDIS JEDEN W AÂCICIEL, 2007, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, hak, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, z SKODA OCTAVIA 1.9 TDI FAKTURA VAT-SALON POLSKA, 2010, km, 105 KM diesel, czarny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP,el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, z BURSTNER IXEO TIME IT 695-MOONLIGHT EDITION Samochód campingowy, 2013, 115 KM diesel, z otymetallic, ABS, ASR. el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, ogrzewanie postojowe, kabina sypialna, lodówka, kuchnia, TV, WC z IVECO DAILY 35S13 AUTO-LAWETA, 2012, km 130 KM diesel, bia y, hak, ABS, EBS, ASR, pneumatyczne zawieszenie, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, CB radio, kabina sypialna, TV pierwszy w aêciciel, z PEUGEOT BOXER CAMPINGOWY 2.2 HDI-120KM 2008, km, 120 KM diesel, bia y, drzwi odsuwane, ABS, EBS, ASR, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, ogrzewanie postojowe, kabina sypialna, lodówka, kuchnia, TV, WC pierwszy w aêciciel, z LAWETA NA DWA AUTA SUPER LEKKA, 2013, adownoêç: kg, szary, 2 osie, I w aêciciel, 2x1800kg, zaczep firmy Knott, rama stalowa, ocynkowana, platforma i najzady aluminiowe, oêwietlenie ledowe d. 810 cm, szer. 210 cm, DMC 3500kg. waga 790 kg z VOLKSWAGEN BEETLE 1.9-TDI STAN WZOROWY, Z NIEMIEC, 2003, km, 101 KM diesel, szary-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, I w aêciciel, serwisow. w ASO,

3 AKTUALNOÂCI CZWARTEK-NIEDZIELA, 2-5 MAJA Pupile w obiektywie Do SP nr 50 na Mi dzyszkolny Konkurs Fotograficzny Mój pupil nap yn o ponad dziewi çdziesiàt prac. Dzieci zaprezentowa y na zdj ciach swoje psy, koty, papugi, legwany i patyczaki. Na uroczyste rozstrzygni cie (24 kwietnia) Mi dzyszkolnego Konkursu Fotograficznego Mój pupil oprócz laureatów i ich nauczycieli, przybyli uczniowie klas trzecich SP nr 50. GoÊçmi specjalnymi programu byli: lekarz weterynarii Marek K dzia z cz stochowskiego Eskulapa oraz groomer i stylista psich pi knoêci Piotr Mika z salonu Pupilek. Z ich ràk czterdziestu m odych fotografów przyj o dyplomy i nagrody. Weterynarz opowiada jak nale y opiekowaç si zwierz tami, czuwaç nad ich zdrowiem i rozwojem, jak byç odpowiedzialnym za ka dego przyniesionego do domu pupila. Zwierz ta, bowiem, czujà jak ludzie i wymagajà troski, wsparcia a nawet i pomocy. I podobnie, jak MOPS w nowej siedzibie Zmieni a si siedziba oraz numery telefonów Rejonowego Zespo u Pomocy Spo ecznej Nr 2 Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo ecznej w Cz stochowie. Wystawa cieszy a si du ym zainteresowaniem nie tylko wêród uczniów Zespó pracuje teraz w budynku przy ul. Staszica 10 w Cz stochowie. Nowe numery telefonów to: (34) ; (34) ; (34) ; (34) W tym samym budynku dzia a tak e Cz stochowskie Centrum AktywnoÊci Seniorów prowadzone przez Stowarzyszenie Cz stochowskie Amazonki. Szczegó owe informacje na temat bie àcego funkcjonowania Centrum mo na uzyskaç pod numerem: Procedurà zwiàzanà z kierowaniem osób zainteresowanych korzystaniem z pobytu i us ug Êwiadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Spo ecznej zajmuje si Zespó ds. Obs ugi Stypendiów i OÊrodków Wsparcia Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo ecznej w Cz stochowie, al. Niepodleg o- Êci 20/22, tel mag nam, potrzeba im odpowiedniej diety ywieniowej, utrzymania higieny i podkreêlenia urody. Na te aspekty zwróci uwag s uchaczy stylista z salonu piel gnacyjnego psów. Podczas pogadanek zrodzi o si wêród uczestników spotkania mnóstwo pytaƒ. Na wszystkie dzieci otrzymywa y od razu fachowe odpowiedzi i porady. Wokó prac wyeksponowanych na okolicznoêciowej wystawie ustawia y si kolejki ch tnych do podziwiania kunsztu fotograficznego m odych artystów oraz pi kna i uroku osobistego ich pupili. Organizatorkami przedsi wzi cia by y nauczycielki SP nr 50: Aleksandra S aby i Maria Ogrodniczak. mag apówkarz z promilami W r ce myszkowskiej policji wpad pijany kierowca volkswagena, który próbowa uniknàç odpowiedzialnoêci. 37-latek usi owa wr czyç mundurowym 3 tysiàce z otych, aby ci zapomnieli o sprawie. Teraz b dzie odpowiada przed sàdem nie tylko za jazd w stanie nietrzeêwoêci, ale równie za przest pstwo korupcyjne... W Cynkowie na ulicy Âlàskiej, policjanci zatrzymali do kontroli volkswagena. Szybko okaza o si, e kierowca jest pod wp ywem alkoholu. Badanie stanu trzeêwoêci 37-latka wykaza o blisko promil alkoholu w jego organizmie. Kierowca myêlàc, e dogada si z funkcjonariuszami i w ten sposób uniknie odpowiedzialnoêci za jazd na podwójnym gazie, usi owa im wr czyç 3000 z otych apówki. W efekcie zosta zatrzymany. Us ysza ju prokuratorskie zarzuty. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sàd. Za przest pstwo korupcyjne grozi nawet do 10 lat wi zienia. mag Pan W adys aw skoƒczy sto lat Zdj. arc Pan W adys aw Êwi towa setne urodziny zdj. arc Teraz placówka mieêci si przy ul. Staszica 10 zdj. arc Najstarszy cz stochowski cieêla ma Êwietnà pami ç i poczucie humoru. Nazywa si W adys aw Krzewicki i 25 kwietnia skoƒczy 100 lat. Z tej okazji, w imieniu Prezydenta Cz stochowy i wszystkich mieszkaƒców, yczenia z o y mu Rafa Bednarz, kierownik Urz du Stanu Cywilnego. Pan W adys aw od urodzenia mieszka w Cz stochowie. Podczas wojny zosta wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec przepracowa tam ponad 5 lat. Ca e ycie, jako cieêla, pracowa na budowach, m.in. w cz stochowskiej firmie Komobex. mag

4 4. CZWARTEK-NIEDZIELA, 2-5 MAJA 2013 KONSULTACJE YCIA O mandatach, strefie parkowania i blokadach 1. Dlaczego mandaty wystawiane sà przez Stra Miejskà a pieniàdze wp ywajà do MZD? Pieniàdze z mandatów wystawionych przez stra ników miejskich wp ywajà na konto Urz du Miasta Cz stochowy. 2. Kto zatwierdzi mundury Stra- y Miejskiej? Umundurowanie stra nika miejskiego i gminnego jest jednolite na ca- ym terytorium Polski. Wzór umundurowania okreêla Rozporzàdzenie Rady Ministrów w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych stra ników gminnych (miejskich). 3. Co zrobiç, eby zostaç przyj tym do Stra y Miejskiej? Nale y spe niç warunki okreêlone w art. 24. Ustawy o stra ach gminnych. Kandydat: posiada obywatelstwo polskie, ukoƒczy 21 lat, korzysta z pe ni praw publicznych, posiada co najmniej wykszta cenie Êrednie, cieszy si nienagannà opinià, jest sprawny pod wzgl dem fizycznym i psychicznym, nie by skazany prawomocnym wyrokiem sàdu za Êcigane z oskar enia publicznego i umyêlnie pope nione przest pstwo lub przest pstwo skarbowe, ma uregulowany stosunek do s u by wojskowej. Ponadto kandydat musi przejêç testy sprawnoêciowe, psychologiczne. Obecnie prowadzimy nabór na aplikanta stra y miejskiej. Szczegó y znajdujà si na stronie internetowej BIP Stra y miejskiej w Cz stochowie. 4. Jak rozpoznaç stref parkowania p atnego, kiedy nigdzie nie jest to oznaczone? Stra Miejska w Cz stochowie nie zajmuje si Strefà P atnego Parkowania. Nie jest tak e odpowiedzialna za sprawdzanie kart parkingowych, to tak e nie le y w kompetencjach stra ników miejskich. Wszelkiego rodzaju pytanie odnoênie strefy parkingowej prosimy kierowaç do Miejskiego Zarzàdu Dróg i Transportu gdy to jest w aêciwy podmiot. Kontrolà kart, oznakowaniem zajmujà si pracownicy powy szej instytucji czyli MZDiT. 5. Zak adacie blokady na ko a i co dalej? Czekamy na informacj od kierujàcego pojazdem. Gdy zg osi si kierujàcy telefonicznie lub osobiêcie, stra nik miejski wykonuje czynno- Êci s u bowe polegajàce na ukaraniu sprawcy wykroczenia, a nast pnie zdejmuje blokad. 6. Ile zarabia stra nik miejski? Ârednie wynagrodzenie stra nika to 2697z. brutto. 7. Ile zarabia komendant, a ile naczelnik? Pensja komendanta wynosi 4243 z. brutto, naczelnika 3643 z brutto. 8. Na Lisiƒcu by am kilkakrotnie, eby zap aciç mandat, ale nikogo nie zasta am. W jakich godzinach pracujà? Stra nicy miejscy w Sekcji Terenowej przy ul. Wr czyckiej pracujà przewa nie w godz i Je eli otrzyma- a Pani mandat karny to powinna go Pani uiêciç na poczcie, w banku, bàdê w inny dowolny sposób dokonujàc np. przelewu bankowego na konto Urz du Miasta Cz stochowy. Nie ma takiej mo liwoêci, aby mog a Pani zap aciç mandat karny w Sekcji Terenowej na Lisiƒcu czy te w Komendzie Stra y. Stra nicy tej sekcji pracujà g ównie w terenie dlatego mo na jedynie ich zastaç na prze omie zmian np. o godz. 14: Czy stra nicy sà uprawnieni do karania w aêcicieli psów, którzy nie sprzàtajà po swoich pupilach? Czat z pracownikami Stra y Miejskiej w Cz stochowie: Arturem Kucharskim i Arturem Wojciechowskim, naczelnikiem Oddzia u Ochrony Porzàdku Publicznego. (ciàg dalszy odpowiedzi z 26.04) Tak, mamy takie prawo. Obowiàzki w aêcicieli psów sà okreêlone m.in. w regulaminie utrzymania czystoêci i porzàdku dla miasta Cz stochowy. Mówiàc krótko. Ka dy w aêciciel psa musi zaszczepiç swojego pupila przeciwko wêciekliênie. Ka dy pies musi byç wyprowadzany na smyczy, a pies agresywny równie w kagaƒcu. W aêciciele muszà tak e sprzàtaç w miejscach publicznych po swoich psach. 10. Czy ka dy pies powinien mieç kaganiec? Nie. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystoêci i porzàdku dla miasta Cz stochowy w kagaƒcu trzeba wyprowadzaç tylko psy agresywne. 11. By am Êwiadkiem jak policja konna wjecha a w III Aleje i konie zostawia y po sobie Êlady. Kto ma to posprzàtaç? Zadanie to nale y do firmy, która utrzymuje czystoêç na terenie miasta. 12. Czy mo na dokarmiaç ptaki? Uwa am, e dokarmianie ptaków powinno odbywaç si w sytuacjach dramatycznych dla nich. Mam tu na my- Êli bardzo trudne warunki atmosferyczne zima, mróz. Wyrzucenie wiosnà, latem kilogramów makaronu, bochenka chleba na trawniki, zieleƒce czy te na chodnik nie b dzie formà dokarmiania ptaków lecz zanieczyszczania miejsc publicznych. Jestem zdania, e dokarmianie ptaków powinno odbywaç si w formie np. ustawiania karmników jak to robi obecnie Wydzia Ochrony Ârodowiska Urz du Miasta Cz stochowy. 13. Czy stra nicy mogà podejmowaç interwencje wobec kierujàcych na drogach wewn trznych? Nie, nie mo emy. 14. Czy na wyci cie drzewa na w asnej posesji potrzebne jest pozwolenie? Tak. Jednak e prosz o szczegó y pytaç w Wydziale Ochrony Ârodowiska Urz du Miasta w Cz stochowie, gdy sà od tego wyjàtki. 15. Czy podrzucanie Êmieci do cudzego Êmietnika jest karalne? Tak. Wykorzystanie cudzego mienia do osiàgni cia w asnej korzyêci jest karalne. W aêciciel kosza mo e, àdaç odszkodowania z powództwa cywilnego. 16. Czy na ulicach Cz stochowy mo na bezkarnie rozdawaç ulotki? Tak rozdawaç mo na. Za to nie ma przewidzianego mandatu. 17. Czy mo na wieszaç plakaty na drzewach? Nie. Mo na za ten czyn dostaç mandat karny. 18. Jakie sà kary za nieêciàgni cie plakatów z drzew? Najcz stszà karà jest mandat karny. 19. Czy mo na anulowaç mandat karny? Stra nicy miejscy sà uprawnieni do nak adania mandatów karnych na wybrane rodzaje wykroczeƒ. Osoba ukarana mandatem ma prawo odmowy jego przyj cia. Jest o tym pouczona przez stra nika miejskiego przed podpisaniem mandatu. JeÊli odmówi przyj cia mandatu, wówczas wobec osoby b dzie skierowany wniosek o ukaranie do Sàdu. O tym te informujà stra nicy. Podpisany mandat nabiera prawomocnoêci i mo e uchyliç go tylko Sàd. Odwo anie nale- y sk adaç do w aêciwego Sàdu w terminie 7 dni od momentu wystawienia mandatu. Komendant Stra y Miejskiej nie ma kompetencji do anulowania mandatu. 20. Ile interwencji podejmujà stra nicy miejscy w ciàgu roku? W roku 2012 Stra nicy miejscy podj li interwencje 21. Czy za roznoszenie ulotek nie powinien byç mandat? Za roznoszenie ulotek nie ma przewidzianego mandatu. 22. Dlaczego Stra Miejska w Cz stochowie cz sto przekracza swoje kompetencje. Mianowice, dlaczego podchodzi do grupki m odych ludzi i ich legitymuje skoro bezpodstawnego legitymowania nie mo e dopuêciç si nawet policja? Nie docierajà do nas informacje, aby stra nicy miejscy cz sto przekraczali swoje kompetencje. Je eli osoba uwa a, e stra nik miejski interweniowa bezpodstawnie ma prawo z o yç skarg. 23. Czy Stra Miejska kontroluje urzàdzenia pomiarowe, np. wagi? Tak. Stra Miejska ma uprawnienia do kontroli legalizacji przyrzàdów pomiarowych np. wag. 24. Widzia am, jak samochód przejecha na czerwonym Êwietle. Niedaleko stali stra nicy miejscy i nie interweniowali. Dlaczego? Stra nik miejski ma ograniczone uprawnienia do kontroli pojazdów b dàcych w ruchu. Co do zasady nie mamy uprawnieƒ do zatrzymywania pojazdów do tzw. kontroli. Wyjàtkiem jest tu poruszanie si pojazdów na drodze obj tej znakiem zakaz ruchu w obu kierunkach. Wtedy mo emy dany pojazd zatrzymaç do kontroli. JeÊli samochód przejecha na czerwonym Êwietle lub nie zatrzyma si np. przed znakiem stop to stra nicy nie majà uprawnieƒ, aby podjàç interwencj. 25. Komu zg osiç uszkodzony parkomat? W aêcicielem parkomatów w Cz stochowie jest Miejski Zarzàd Dróg i Transportu. Uwagi prosz kierowaç do tego podmiotu. 26. Czy stra miejska mo e karaç mandatami? Tak, stra nicy miejscy mogà wypisywaç mandaty karne. 27. Jak mo na zostaç stra nikiem miejskim? Wymagania niezb dne zawarte sà w ustawie o stra ach miejskich i gminnych. Mo na je te znaleêç na naszej stronie internetowej. Kandydat: musi posiadaç obywatelstwo polskie, ukoƒczyç 21 lat, korzystaç z pe ni praw publicznych, posiadaç co najmniej wykszta cenie Êrednie, cieszyç si nienagannà opinià, byç sprawnym pod wzgl dem fizycznym i psychicznym, nie mo na byç skazanym prawomocnym wyrokiem sàdu za Êcigane z oskar enia publicznego i umyêlnie pope nione przest pstwo lub przest pstwo skarbowe, mieç uregulowany stosunek do s u by wojskowej. Ponadto kandydat musi przejêç testy sprawnoêciowe, psychologiczne. 28. Czy du o jest melin w centrum miasta. Jak z nimi radzà sobie stra nicy? Stra Miejska w zakresie ujawniania melin w Cz stochowie wspó pracuje ze S u bà Celnà i Policjà. Informacje o ujawnionych melinach przekazywane sà na Policj. 29. Czy za sprzeda bukietu mo na dostaç mandat? Ile kasy? Za sprzeda bukietu nie dostaje si mandatu. Mandat mo na dostaç za prowadzenie dzia alnoêci gospodarczej bez wymaganego zezwolenia, bàdê sprzedawanie towaru w miejscach do tego nie wyznaczonych. 30. Czy stra mo e karaç rowerzystów? Stra Miejska ma prawo zatrzymaç rowerzystów, którzy pope niajà wykroczenia i ich karaç 31. Jak wyglàdajà testy sprawno- Êciowe do Stra y Miejskiej? Jest to podciàganie si na drà ku, a tak e sprint na 60 metrów i bieg na 1000 metrów. Wszystkie informacj dotyczàce rekrutacji do Stra y Miejskiej mo na znaleêç na naszej stronie internetowej w BIP-ie. 32. Gdzie mo na zg osiç, e ktoê pali Êmieciami i ró nymi plastikami w piecu? Np. do dy urnego Stra y Miejskiej, tel Kiedy sà najbli sze przyj cia do Stra y Miejskiej? Obecny nabór trwa do dnia 17 maja 2013r. Zach camy do sk adania dokumentów. 34. Czy Stra Miejska zak ada blokady na ko a. Jak wtedy odebraç samochód? Tak. Nale y wówczas telefonicznie skontaktowaç si z dy urnym Stra y Miejskiej, tel Czy pracujecie w nocy? Tak, stra nicy miejscy pracujà w systemie trzyzmianowym. Do Stra y Miejskiej mo na dzwoniç 24 godziny na dob. 36. Czy Stra Miejska mo e ukaraç za brak czytelnego oznaczenia budynku? Tak, zgodnie z art. 64. Kodeksu Wykroczeƒ, kto b dàc w aêcicielem, administratorem, dozorcà lub u ytkownikiem nieruchomoêci nie dope nia obowiàzku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w nale ytym stanie tabliczki z numerem porzàdkowym nieruchomoêci podlega karze grzywny do 250 z lub karze nagany. 37. Czy Stra Miejska mo e pomóc w przypadku nielegalnego umieszczania przez sàsiada reklamy na prywatnym terenie? Stra nicy miejscy mogà jedynie interweniowaç wobec osób, które umieszczajà bez zgody ulotki, og oszenia, plakaty w miejscach publicznych. 38. Czy mog grillowaç na balkonie? Proponujemy, aby grilla rozpalaç na dzia ce, np. u znajomych. 39. Czy umieszczanie ulotek za szybami pojazdów jest karalne? Zgodnie z art. 63a Kodeksu Wykroczeƒ stra nicy miejscy mogà jedynie interweniowaç wobec osób, które umieszczajà bez zgody ulotki, og oszenia, plakaty w miejscach publicznych. 40. Co grozi za wyprowadzenia psa bez smyczy i kagaƒca? Ka dego psa nale y wyprowadzaç na smyczy, a psy agresywne równie w kagaƒcu. Osob, która nie dope nia tego obowiàzku stra nik miejski mo e pouczyç lub ukaraç mandatem. 41. Czy w aêciciel psa szczekajàcego g oêno po godz. 22 mo e byç ukarany? Tak. 42. Mieszkam w blokach i s ysza- em, e po 1 lipca 2013 roku b d móg bezp atnie zamówiç wywóz gruzu z remontu mojego mieszkania. Czy to prawda? Sugerujemy zadaç to pytanie do Cz stochowskiego Przedsi biorstwa Komunalnego w Sobuczynie. CzPK od 1 lipca 2013 b dzie realizowaç zadania zwiàzane z tzw. ustawà Êmieciowà. 43. W sprawach takich jak zak ócanie porzàdku lepiej dzwoniç na Policj czy do Stra y Miejskiej? Wybór nale y do zg aszajàcego. Stra Miejska ma prawo do podejmowania interwencji w zakresie zak ócania porzàdku w miejscach publicznych. 44. Czy sà wlepiane mandaty za palenie w piecu plastików i innych Êmieci. Mój sàsiad smrodzi wieczorami i wydaje mi si, e jest bezkarny? Prosz taki fakt zg osiç do dy urnego Stra y Miejskiej. 45. Jakie auta posiada Stra Miejska? Czy stra nicy majà rejonizacj? Stra Miejska ma szeêç radiowozów i jeden u yczony samochód elektryczny. Tak, stra nicy miejscy majà swoje rejony. Mamy Sekcje Terenowe przy ul. Orkana, Wr czyckiej i Dekabrystów. 46. Jak zostaç stra nikiem? Mam matur. Trzeba spe niç wymagania niezb dne, które zawarte sà w ustawie o stra ach miejskich i gminnych. Wykszta cenie Êrednie uprawnia do starania si o stanowisko stra nika miejskiego. Zapraszamy na naszà stron internetowà, gdzie sà podane wszystkie informacje na temat aktualnego naboru i wymagaƒ. 47. Kiedy przechodzicie na emerytur? W wieku 67 lat. 48. Czy w III Al. mo na zawracaç, poniewa nie ma zakazu? W III Al. NMP nale y stosowaç si do obowiàzujàcych przepisów i aktualnego oznakowania.