Cz stochowska huta og osi upad oêç?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cz stochowska huta og osi upad oêç?"

Transkrypt

1 R E K L A M A Cz stochowska huta og osi upad oêç? Czarne chmury zawis y nad ISD Hutà Cz stochowa. Zarzàd zak adu twierdzi, e niezwykle trudna sytuacja ekonomiczna wymusza restrukturyzacj zatrudnienia. Prac mo e straciç co najmniej 1500 osób! Pod uwag brana jest równie inna opcja og oszenie upad oêci huty, wià àce si z tym, e wypowiedzenia mo- e otrzymaç nawet 3000 osób. Przechodnie uratowali dziecko Stró e prawa z Cz stochowy zatrzymali w sztok pijanà matk, która opiekowa a si 20-miesi cznym synkiem. Gdyby nie reakcja przechodniów 20-miesi czny, wyzi biony ch opczyk spad by z prawie dwumetrowego parapetu na chodnik. Do zdarzenia dosz o w minionà sobot oko o po udnia. Kobiety przechodzàce ulicà Aleja Pokoju w Cz stochowie zauwa y y stojàce w oknie wysokiego parteru, ma e dziecko. Dziecko by o niekompletnie ubrane. Kobiety próbowa y Êciàgnàç ch opczyka z okna, lecz parapet ten by zbyt wysoki. Dopiero z pomocà przechodzàcego wysokiego m czyzny, uda o si zdjàç dziecko z okna. 20-miesi czny ch opiec mia na sobie tylko lekkie body i przemoczonà pieluch. Kobiety go przebra- y i zakupi y w pobliskim sklepie ubranko dla zmarzni tego malucha. W tym czasie powiadomieni policjanci próbowali dostaç si do mieszkania z którego zosta zabrany ch opczyk. Po przebudzeniu matki dziecka okaza o si, i jest ona kompletnie pijana. 37-latka mia a ponad 3.2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 20-miesi czny ch opczyk trafi do szpitala. Jego matka zosta a zatrzymana pod zarzutem nara enia swojego dziecka na niebezpieczeƒstwo utraty ycia i zdrowia. Prokurator zastosowa wobec kobiety Êrodek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. mag Nr 51 (104) Nr ISSN Rok Cz stochowskà hut przejmuje spó ka ISD Polska, która nale y do Rosjan i Ukraiƒców. Podczas prywatyzacji przedsi biorstwa zwiàzkowcy wywalczyli pakiet socjalny gwarantujàcy pracownikom (obecnie obj tych jest nim blisko 3 tys. osób) niezmiennoêç p acy, stanowiska i zatrudnienia do paêdziernika 2015 roku. Przez pierwsze trzy lata wszystko idzie zgodnie z planem. Jednak kryzys pod koniec roku 2008 niesie za k opoty. ISD Huta Cz stochowa zamiast przynosiç zyski, odnotowuje straty. Do tego dochodzi du a awaria transformatora w stalowni, która negatywnie wp ywa na opini klientów wspó pracujàcych z cz stochowskim zak adem. Na dodatek okazuje si, e zatrudnionych hutników jest za du o g ównie chodzi o pracowników umys owych na stanowiskach nieprodukcyjnych (stanowià oni 1/4 ca ej za ogi). Zarzàd zak adu twierdzi, e huta jeszcze dzia a, bo w aêciciel spó ka ISD dok ada do niej. Podobno w ostatnich czterech latach by to miliard z otych. Teraz stwierdzi, e pora powiedzieç stop. Zdaniem w aêciciela zwolnienie 1500 osób mo e uratowaç zak ad. Na razie pracownicy majà byç zach cani do dobrowolnych odejêç. JeÊli jednak nie b dzie spodziewanych efektów i hutnicy sami si nie zwolnià, to koniecznie b dzie og oszenie upad oêci huty. Wtedy prac straci ca a za- oga, czyli oko o 3000 osób. Sytuacj t z niepokojem obserwuje cz stochowski magistrat. W adze miasta w zwiàzku z powa nà sytuacjà huty przedstawi y mo liwoêci pomocy dotyczàce, np. ewentualnego roz o enia na raty zaleg oêci w podatku od nieruchomo- Êci i op at za u ytkowanie wieczyste oraz wykorzystania z myêlà o pracownikach huty wszystkich mo liwych instrumentów aktywizacyjnych CZWARTEK-NIEDZIELA, 2-5 MAJA 2013 Prac mo e straciç 1500 osób R E K L A M A Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! W Êrod 8 maja od godz. 10 do 12 w naszej redakcji dy urowaç b dzie dr nauk med. Ma gorzata Klimza pediatra, specjalista onkologii i hematoligii dzieci cej, kierownik oddzia u dzieci cego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej w Cz stochowie Mo na zadawaç pytania online na czacie lub dzwoniç pod numer tel W kolejnym numerze ycia zamieêcimy wszystkie pytania i odpowiedzi. Mieszkaƒcy powiedzieli nie dla ruchu ko owego w III alei PoznaliÊmy rezultat konsultacji spo ecznych dotyczàcych ruchu ko owego w III alei. Zdecydowana wi kszoêç cz stochowian bioràcych udzia w ankiecie opowiedzia a za ca kowitym jej zamkni ciem dla samochodów. Konsultacje dotyczàcej ruchu ko- owego w III alei trwa y od poczàtku marca. Jednym z wa niejszych elementów by a ankieta opracowana przez Biuro Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Spo ecznych. Wzi o w niej udzia 1871 osób, ale 133 ankiety by y niewa ne. Cz stochowianie wybierali spoêród trzech wariantów. i os onowych Powiatowego Urz du Pracy w Cz stochowie. Podczas piàtkowego spotkania strony w adze miasta i zarzàd spó ki uzgodni y koniecznoêç wspólnych konsultacji i reagowania na bie àcà sytuacj, w celu zminimalizowania spo ecznych skutków kryzysu, jaki dotknà du ego cz stochowskiego pracodawc. Miasto Zdecydowana wi kszoêç, bo a 798 osób opowiedzia a si za opcjà pierwszà, czyli za ca kowitym zamkni ciem III alei dla ruchu ko owego. 589 ankietowanych uzna o, e powinna byç ona otwarta (wariant III). Najmniej zwolenników mia wariant drugi kompromisowy zak adajàcy zamkni cie dla ruchu tylko po udniowej nitki. Jak na te wyniki zareagowa Krzysztof Matyjaszczyk? Ja wola bym przyjechaç samochodem w aleje, wysadziç z samochodu swoje dzieciaki i pójêç do wybranego lokalu. To jest wed ug zobowiàza o si te do wystàpienia do Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej, a tak e Wojewódzkiego Urz du Pracy w sprawie zabezpieczenia dodatkowych Êrodków z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Spo ecznego dla zainteresowanych otrzymaniem wsparcia, odchodzàcych z pracy hutników informuje W odzimierz Tutaj, mnie wygodniejsze, szczególnie wiosnà, jesienià i zimà. Nie mówi- em o tym na adnym etapie konsultacji, bo to jest moje prywatne zdanie, nie prezydenta miasta mówi Matyjaszczyk. Prezydent podkreêla jednak, e wprowadzi rozwiàzanie wybrane przez cz stochowian. Szanujemy opini naszych mieszkaƒców i wyniki tych konsultacji nale y wdro yç w ycie dodaje. W ka dym z wariantów by o równie pytanie dotyczàce wprowadzenia komunikacji miejskiej w III alei. Jak si okaza o bioràcy udzia w ankiecie w tej kwestii sà zgodni. Zdecydowana wi kszoêç Zdj. arc rzecznik prasowy UM. Przedstawiciele huty poinformowali o pracy nad planem naprawczym i szukaniu mo liwych rozwiàzaƒ wyjêcia z kryzysowej sytuacji. Zadeklarowali kontynuowanie rozmów ze zwiàzkami zawodowymi i pracownikami, w sprawie koniecznoêci restrukturyzacji zatrudnienia. kg w ka dym z trzech wariantów uzna a, e autobusy przeje d ajàce przez III alej to dobre rozwiàzanie. Najlepiej by oby, gdyby ta komunikacja by a cicha, ekologiczna i nieucià liwa. Rozpoznamy, czy jest mo liwoêç, eby MPK zakupi o autobusy elektryczne przeznaczone tylko do jazdy na ca ej d ugoêci alei NMP twierdzi prezydent. Dwoma kraƒcowymi przystankami na tej trasie mia yby byç du e parkingi: ten przy Galerii Jurajskiej oraz ten znajdujàcy si na ty ach Jasnej Góry. Nowe rozwiàzania zostanà prawdopodobnie wprowadzone dopiero od przysz ego sezonu. kg

2 2. CZWARTEK-NIEDZIELA, 2-5 MAJA 2013 MOTORYZACJA Oferta wybrana z dnia r z AUDI A3 1.9TDI 105KM.super z NIEMIEC, 2007, km, 105 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, pierwszy w aêciciel, z BMW D IDEA Z NIEMIEC, 2004, km, 115 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, pod. powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kier. wielof., czujnik parkowania, podgrz. przednia szyba, I w., z BMW D. SUPER STAN Z NIEMIEC, kombi, 2005, km, automat, 150 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tempomat, podgrz. fotele, kier. wielof., czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, I w aêciciel, z BMW X1 2.0D X-DRIVE, NA GWARANCJI, 2009, km, 177 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, pierwszy w aêciciel, z Citroen C4 COUPE HDI - IDEA Z NIEMIEC, 2008 r., km, 110 KM diesel, szary-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierown. wielof., czujnik parkowania, I w aêc., serwisow., z Ford Focus 1.6-TDCI I W AÂCICIEL, Z NIEMIEC 2006, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, z Ford Focus 1.6-TDCI ORYGINA Z NIEMIEC, kombi 2009, km, 90 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, kier. wielofunkcyjna, I w aêciciel, serwisowany w ASO, z HONDA CIVIC V JEDEN W AÂCICIEL, 2006, km, 83 KM benzyna, czarny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wsp. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna z HONDA CIVIC V Z NIEMIEC, JEDEN W AÂCICIEL, 2007, km, 83 KM benzyna, czarny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna z MAZDA CITD FULL OPCJA Z NIEMIEC, kombi, 2007, km, 143 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspom. kierown., komputer, tempomat, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielof., czujnik parkowania, I w aêc., serwis. w ASO, z MERCEDES-BENZ C super stan tylko 158 tys. km, 1993, 122 KM benzyna, czerwony, alufelgi, szyberdach, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. lusterka, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa pierwszy w aêciciel, z MITSUBISHI SPACE STAR V MODEL ROKU , km, 82 KM benzyna, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, z Opel Astra III 1.9 CDTI ORYGINA Z NIEMIEC, kombi, 2007, km, 100 KM diesel, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z Opel Astra1.7-CDTI 110KM, 6-BIEGÓW, kombi, 2007, km, 110 KM diesel, grafitowy-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kier. wielof., podgrzewana przednia szyba, I w aêciciel, serwis. w ASO, bezwypadk., z Opel Corsa1.4-16V SPORT ECO-TEC 90KM, 2000, km, 90 KM benzyna, niebieski-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, z RENAULT LAGUNA1.9 DCI- PRIVILAGE- KRAJOWA, 2003, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z RENAULT MODUS V SUPER STAN Z NIEMIEC, 2004, km, 88 KM benzyna, bordowy-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, z RENAULT SCENIC 2.0 BENZYNA, 1998, km, 115 KM benzyna, bordowy-metallic, alufelgi, szyberdach, ksenony, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa z SEAT ALHAMBRA 2.0-TDI JEDEN W AÂC. Z NIEMIEC, 2007, km, 140 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkc., podgrz. przednia szyba, z SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDIS, 2010, km, 130 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, przyc. szyby, homol. na ci arowy, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, EDS, blokada dyferencja u, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, podgrz. fotele, kierownica wielofunkcyjna, podgrzewana przednia szyba, pierwszy w a[ciciel, z SUZUKI SWIFT 1.0i, Salon Polska, 2001, km, benzyna, srebrny-metallic, 2/3 drzwi, z SUZUKI SX4 1.9 DDIS JEDEN W AÂCICIEL, 2007, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, hak, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, z SKODA OCTAVIA 1.9 TDI FAKTURA VAT-SALON POLSKA, 2010, km, 105 KM diesel, czarny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP,el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, z BURSTNER IXEO TIME IT 695-MOONLIGHT EDITION Samochód campingowy, 2013, 115 KM diesel, z otymetallic, ABS, ASR. el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, ogrzewanie postojowe, kabina sypialna, lodówka, kuchnia, TV, WC z IVECO DAILY 35S13 AUTO-LAWETA, 2012, km 130 KM diesel, bia y, hak, ABS, EBS, ASR, pneumatyczne zawieszenie, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, CB radio, kabina sypialna, TV pierwszy w aêciciel, z PEUGEOT BOXER CAMPINGOWY 2.2 HDI-120KM 2008, km, 120 KM diesel, bia y, drzwi odsuwane, ABS, EBS, ASR, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, ogrzewanie postojowe, kabina sypialna, lodówka, kuchnia, TV, WC pierwszy w aêciciel, z LAWETA NA DWA AUTA SUPER LEKKA, 2013, adownoêç: kg, szary, 2 osie, I w aêciciel, 2x1800kg, zaczep firmy Knott, rama stalowa, ocynkowana, platforma i najzady aluminiowe, oêwietlenie ledowe d. 810 cm, szer. 210 cm, DMC 3500kg. waga 790 kg z VOLKSWAGEN BEETLE 1.9-TDI STAN WZOROWY, Z NIEMIEC, 2003, km, 101 KM diesel, szary-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, I w aêciciel, serwisow. w ASO,

3 AKTUALNOÂCI CZWARTEK-NIEDZIELA, 2-5 MAJA Pupile w obiektywie Do SP nr 50 na Mi dzyszkolny Konkurs Fotograficzny Mój pupil nap yn o ponad dziewi çdziesiàt prac. Dzieci zaprezentowa y na zdj ciach swoje psy, koty, papugi, legwany i patyczaki. Na uroczyste rozstrzygni cie (24 kwietnia) Mi dzyszkolnego Konkursu Fotograficznego Mój pupil oprócz laureatów i ich nauczycieli, przybyli uczniowie klas trzecich SP nr 50. GoÊçmi specjalnymi programu byli: lekarz weterynarii Marek K dzia z cz stochowskiego Eskulapa oraz groomer i stylista psich pi knoêci Piotr Mika z salonu Pupilek. Z ich ràk czterdziestu m odych fotografów przyj o dyplomy i nagrody. Weterynarz opowiada jak nale y opiekowaç si zwierz tami, czuwaç nad ich zdrowiem i rozwojem, jak byç odpowiedzialnym za ka dego przyniesionego do domu pupila. Zwierz ta, bowiem, czujà jak ludzie i wymagajà troski, wsparcia a nawet i pomocy. I podobnie, jak MOPS w nowej siedzibie Zmieni a si siedziba oraz numery telefonów Rejonowego Zespo u Pomocy Spo ecznej Nr 2 Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo ecznej w Cz stochowie. Wystawa cieszy a si du ym zainteresowaniem nie tylko wêród uczniów Zespó pracuje teraz w budynku przy ul. Staszica 10 w Cz stochowie. Nowe numery telefonów to: (34) ; (34) ; (34) ; (34) W tym samym budynku dzia a tak e Cz stochowskie Centrum AktywnoÊci Seniorów prowadzone przez Stowarzyszenie Cz stochowskie Amazonki. Szczegó owe informacje na temat bie àcego funkcjonowania Centrum mo na uzyskaç pod numerem: Procedurà zwiàzanà z kierowaniem osób zainteresowanych korzystaniem z pobytu i us ug Êwiadczonych przez Dzienny Dom Pomocy Spo ecznej zajmuje si Zespó ds. Obs ugi Stypendiów i OÊrodków Wsparcia Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo ecznej w Cz stochowie, al. Niepodleg o- Êci 20/22, tel mag nam, potrzeba im odpowiedniej diety ywieniowej, utrzymania higieny i podkreêlenia urody. Na te aspekty zwróci uwag s uchaczy stylista z salonu piel gnacyjnego psów. Podczas pogadanek zrodzi o si wêród uczestników spotkania mnóstwo pytaƒ. Na wszystkie dzieci otrzymywa y od razu fachowe odpowiedzi i porady. Wokó prac wyeksponowanych na okolicznoêciowej wystawie ustawia y si kolejki ch tnych do podziwiania kunsztu fotograficznego m odych artystów oraz pi kna i uroku osobistego ich pupili. Organizatorkami przedsi wzi cia by y nauczycielki SP nr 50: Aleksandra S aby i Maria Ogrodniczak. mag apówkarz z promilami W r ce myszkowskiej policji wpad pijany kierowca volkswagena, który próbowa uniknàç odpowiedzialnoêci. 37-latek usi owa wr czyç mundurowym 3 tysiàce z otych, aby ci zapomnieli o sprawie. Teraz b dzie odpowiada przed sàdem nie tylko za jazd w stanie nietrzeêwoêci, ale równie za przest pstwo korupcyjne... W Cynkowie na ulicy Âlàskiej, policjanci zatrzymali do kontroli volkswagena. Szybko okaza o si, e kierowca jest pod wp ywem alkoholu. Badanie stanu trzeêwoêci 37-latka wykaza o blisko promil alkoholu w jego organizmie. Kierowca myêlàc, e dogada si z funkcjonariuszami i w ten sposób uniknie odpowiedzialnoêci za jazd na podwójnym gazie, usi owa im wr czyç 3000 z otych apówki. W efekcie zosta zatrzymany. Us ysza ju prokuratorskie zarzuty. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sàd. Za przest pstwo korupcyjne grozi nawet do 10 lat wi zienia. mag Pan W adys aw skoƒczy sto lat Zdj. arc Pan W adys aw Êwi towa setne urodziny zdj. arc Teraz placówka mieêci si przy ul. Staszica 10 zdj. arc Najstarszy cz stochowski cieêla ma Êwietnà pami ç i poczucie humoru. Nazywa si W adys aw Krzewicki i 25 kwietnia skoƒczy 100 lat. Z tej okazji, w imieniu Prezydenta Cz stochowy i wszystkich mieszkaƒców, yczenia z o y mu Rafa Bednarz, kierownik Urz du Stanu Cywilnego. Pan W adys aw od urodzenia mieszka w Cz stochowie. Podczas wojny zosta wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec przepracowa tam ponad 5 lat. Ca e ycie, jako cieêla, pracowa na budowach, m.in. w cz stochowskiej firmie Komobex. mag

4 4. CZWARTEK-NIEDZIELA, 2-5 MAJA 2013 KONSULTACJE YCIA O mandatach, strefie parkowania i blokadach 1. Dlaczego mandaty wystawiane sà przez Stra Miejskà a pieniàdze wp ywajà do MZD? Pieniàdze z mandatów wystawionych przez stra ników miejskich wp ywajà na konto Urz du Miasta Cz stochowy. 2. Kto zatwierdzi mundury Stra- y Miejskiej? Umundurowanie stra nika miejskiego i gminnego jest jednolite na ca- ym terytorium Polski. Wzór umundurowania okreêla Rozporzàdzenie Rady Ministrów w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych stra ników gminnych (miejskich). 3. Co zrobiç, eby zostaç przyj tym do Stra y Miejskiej? Nale y spe niç warunki okreêlone w art. 24. Ustawy o stra ach gminnych. Kandydat: posiada obywatelstwo polskie, ukoƒczy 21 lat, korzysta z pe ni praw publicznych, posiada co najmniej wykszta cenie Êrednie, cieszy si nienagannà opinià, jest sprawny pod wzgl dem fizycznym i psychicznym, nie by skazany prawomocnym wyrokiem sàdu za Êcigane z oskar enia publicznego i umyêlnie pope nione przest pstwo lub przest pstwo skarbowe, ma uregulowany stosunek do s u by wojskowej. Ponadto kandydat musi przejêç testy sprawnoêciowe, psychologiczne. Obecnie prowadzimy nabór na aplikanta stra y miejskiej. Szczegó y znajdujà si na stronie internetowej BIP Stra y miejskiej w Cz stochowie. 4. Jak rozpoznaç stref parkowania p atnego, kiedy nigdzie nie jest to oznaczone? Stra Miejska w Cz stochowie nie zajmuje si Strefà P atnego Parkowania. Nie jest tak e odpowiedzialna za sprawdzanie kart parkingowych, to tak e nie le y w kompetencjach stra ników miejskich. Wszelkiego rodzaju pytanie odnoênie strefy parkingowej prosimy kierowaç do Miejskiego Zarzàdu Dróg i Transportu gdy to jest w aêciwy podmiot. Kontrolà kart, oznakowaniem zajmujà si pracownicy powy szej instytucji czyli MZDiT. 5. Zak adacie blokady na ko a i co dalej? Czekamy na informacj od kierujàcego pojazdem. Gdy zg osi si kierujàcy telefonicznie lub osobiêcie, stra nik miejski wykonuje czynno- Êci s u bowe polegajàce na ukaraniu sprawcy wykroczenia, a nast pnie zdejmuje blokad. 6. Ile zarabia stra nik miejski? Ârednie wynagrodzenie stra nika to 2697z. brutto. 7. Ile zarabia komendant, a ile naczelnik? Pensja komendanta wynosi 4243 z. brutto, naczelnika 3643 z brutto. 8. Na Lisiƒcu by am kilkakrotnie, eby zap aciç mandat, ale nikogo nie zasta am. W jakich godzinach pracujà? Stra nicy miejscy w Sekcji Terenowej przy ul. Wr czyckiej pracujà przewa nie w godz i Je eli otrzyma- a Pani mandat karny to powinna go Pani uiêciç na poczcie, w banku, bàdê w inny dowolny sposób dokonujàc np. przelewu bankowego na konto Urz du Miasta Cz stochowy. Nie ma takiej mo liwoêci, aby mog a Pani zap aciç mandat karny w Sekcji Terenowej na Lisiƒcu czy te w Komendzie Stra y. Stra nicy tej sekcji pracujà g ównie w terenie dlatego mo na jedynie ich zastaç na prze omie zmian np. o godz. 14: Czy stra nicy sà uprawnieni do karania w aêcicieli psów, którzy nie sprzàtajà po swoich pupilach? Czat z pracownikami Stra y Miejskiej w Cz stochowie: Arturem Kucharskim i Arturem Wojciechowskim, naczelnikiem Oddzia u Ochrony Porzàdku Publicznego. (ciàg dalszy odpowiedzi z 26.04) Tak, mamy takie prawo. Obowiàzki w aêcicieli psów sà okreêlone m.in. w regulaminie utrzymania czystoêci i porzàdku dla miasta Cz stochowy. Mówiàc krótko. Ka dy w aêciciel psa musi zaszczepiç swojego pupila przeciwko wêciekliênie. Ka dy pies musi byç wyprowadzany na smyczy, a pies agresywny równie w kagaƒcu. W aêciciele muszà tak e sprzàtaç w miejscach publicznych po swoich psach. 10. Czy ka dy pies powinien mieç kaganiec? Nie. Zgodnie z regulaminem utrzymania czystoêci i porzàdku dla miasta Cz stochowy w kagaƒcu trzeba wyprowadzaç tylko psy agresywne. 11. By am Êwiadkiem jak policja konna wjecha a w III Aleje i konie zostawia y po sobie Êlady. Kto ma to posprzàtaç? Zadanie to nale y do firmy, która utrzymuje czystoêç na terenie miasta. 12. Czy mo na dokarmiaç ptaki? Uwa am, e dokarmianie ptaków powinno odbywaç si w sytuacjach dramatycznych dla nich. Mam tu na my- Êli bardzo trudne warunki atmosferyczne zima, mróz. Wyrzucenie wiosnà, latem kilogramów makaronu, bochenka chleba na trawniki, zieleƒce czy te na chodnik nie b dzie formà dokarmiania ptaków lecz zanieczyszczania miejsc publicznych. Jestem zdania, e dokarmianie ptaków powinno odbywaç si w formie np. ustawiania karmników jak to robi obecnie Wydzia Ochrony Ârodowiska Urz du Miasta Cz stochowy. 13. Czy stra nicy mogà podejmowaç interwencje wobec kierujàcych na drogach wewn trznych? Nie, nie mo emy. 14. Czy na wyci cie drzewa na w asnej posesji potrzebne jest pozwolenie? Tak. Jednak e prosz o szczegó y pytaç w Wydziale Ochrony Ârodowiska Urz du Miasta w Cz stochowie, gdy sà od tego wyjàtki. 15. Czy podrzucanie Êmieci do cudzego Êmietnika jest karalne? Tak. Wykorzystanie cudzego mienia do osiàgni cia w asnej korzyêci jest karalne. W aêciciel kosza mo e, àdaç odszkodowania z powództwa cywilnego. 16. Czy na ulicach Cz stochowy mo na bezkarnie rozdawaç ulotki? Tak rozdawaç mo na. Za to nie ma przewidzianego mandatu. 17. Czy mo na wieszaç plakaty na drzewach? Nie. Mo na za ten czyn dostaç mandat karny. 18. Jakie sà kary za nieêciàgni cie plakatów z drzew? Najcz stszà karà jest mandat karny. 19. Czy mo na anulowaç mandat karny? Stra nicy miejscy sà uprawnieni do nak adania mandatów karnych na wybrane rodzaje wykroczeƒ. Osoba ukarana mandatem ma prawo odmowy jego przyj cia. Jest o tym pouczona przez stra nika miejskiego przed podpisaniem mandatu. JeÊli odmówi przyj cia mandatu, wówczas wobec osoby b dzie skierowany wniosek o ukaranie do Sàdu. O tym te informujà stra nicy. Podpisany mandat nabiera prawomocnoêci i mo e uchyliç go tylko Sàd. Odwo anie nale- y sk adaç do w aêciwego Sàdu w terminie 7 dni od momentu wystawienia mandatu. Komendant Stra y Miejskiej nie ma kompetencji do anulowania mandatu. 20. Ile interwencji podejmujà stra nicy miejscy w ciàgu roku? W roku 2012 Stra nicy miejscy podj li interwencje 21. Czy za roznoszenie ulotek nie powinien byç mandat? Za roznoszenie ulotek nie ma przewidzianego mandatu. 22. Dlaczego Stra Miejska w Cz stochowie cz sto przekracza swoje kompetencje. Mianowice, dlaczego podchodzi do grupki m odych ludzi i ich legitymuje skoro bezpodstawnego legitymowania nie mo e dopuêciç si nawet policja? Nie docierajà do nas informacje, aby stra nicy miejscy cz sto przekraczali swoje kompetencje. Je eli osoba uwa a, e stra nik miejski interweniowa bezpodstawnie ma prawo z o yç skarg. 23. Czy Stra Miejska kontroluje urzàdzenia pomiarowe, np. wagi? Tak. Stra Miejska ma uprawnienia do kontroli legalizacji przyrzàdów pomiarowych np. wag. 24. Widzia am, jak samochód przejecha na czerwonym Êwietle. Niedaleko stali stra nicy miejscy i nie interweniowali. Dlaczego? Stra nik miejski ma ograniczone uprawnienia do kontroli pojazdów b dàcych w ruchu. Co do zasady nie mamy uprawnieƒ do zatrzymywania pojazdów do tzw. kontroli. Wyjàtkiem jest tu poruszanie si pojazdów na drodze obj tej znakiem zakaz ruchu w obu kierunkach. Wtedy mo emy dany pojazd zatrzymaç do kontroli. JeÊli samochód przejecha na czerwonym Êwietle lub nie zatrzyma si np. przed znakiem stop to stra nicy nie majà uprawnieƒ, aby podjàç interwencj. 25. Komu zg osiç uszkodzony parkomat? W aêcicielem parkomatów w Cz stochowie jest Miejski Zarzàd Dróg i Transportu. Uwagi prosz kierowaç do tego podmiotu. 26. Czy stra miejska mo e karaç mandatami? Tak, stra nicy miejscy mogà wypisywaç mandaty karne. 27. Jak mo na zostaç stra nikiem miejskim? Wymagania niezb dne zawarte sà w ustawie o stra ach miejskich i gminnych. Mo na je te znaleêç na naszej stronie internetowej. Kandydat: musi posiadaç obywatelstwo polskie, ukoƒczyç 21 lat, korzystaç z pe ni praw publicznych, posiadaç co najmniej wykszta cenie Êrednie, cieszyç si nienagannà opinià, byç sprawnym pod wzgl dem fizycznym i psychicznym, nie mo na byç skazanym prawomocnym wyrokiem sàdu za Êcigane z oskar enia publicznego i umyêlnie pope nione przest pstwo lub przest pstwo skarbowe, mieç uregulowany stosunek do s u by wojskowej. Ponadto kandydat musi przejêç testy sprawnoêciowe, psychologiczne. 28. Czy du o jest melin w centrum miasta. Jak z nimi radzà sobie stra nicy? Stra Miejska w zakresie ujawniania melin w Cz stochowie wspó pracuje ze S u bà Celnà i Policjà. Informacje o ujawnionych melinach przekazywane sà na Policj. 29. Czy za sprzeda bukietu mo na dostaç mandat? Ile kasy? Za sprzeda bukietu nie dostaje si mandatu. Mandat mo na dostaç za prowadzenie dzia alnoêci gospodarczej bez wymaganego zezwolenia, bàdê sprzedawanie towaru w miejscach do tego nie wyznaczonych. 30. Czy stra mo e karaç rowerzystów? Stra Miejska ma prawo zatrzymaç rowerzystów, którzy pope niajà wykroczenia i ich karaç 31. Jak wyglàdajà testy sprawno- Êciowe do Stra y Miejskiej? Jest to podciàganie si na drà ku, a tak e sprint na 60 metrów i bieg na 1000 metrów. Wszystkie informacj dotyczàce rekrutacji do Stra y Miejskiej mo na znaleêç na naszej stronie internetowej w BIP-ie. 32. Gdzie mo na zg osiç, e ktoê pali Êmieciami i ró nymi plastikami w piecu? Np. do dy urnego Stra y Miejskiej, tel Kiedy sà najbli sze przyj cia do Stra y Miejskiej? Obecny nabór trwa do dnia 17 maja 2013r. Zach camy do sk adania dokumentów. 34. Czy Stra Miejska zak ada blokady na ko a. Jak wtedy odebraç samochód? Tak. Nale y wówczas telefonicznie skontaktowaç si z dy urnym Stra y Miejskiej, tel Czy pracujecie w nocy? Tak, stra nicy miejscy pracujà w systemie trzyzmianowym. Do Stra y Miejskiej mo na dzwoniç 24 godziny na dob. 36. Czy Stra Miejska mo e ukaraç za brak czytelnego oznaczenia budynku? Tak, zgodnie z art. 64. Kodeksu Wykroczeƒ, kto b dàc w aêcicielem, administratorem, dozorcà lub u ytkownikiem nieruchomoêci nie dope nia obowiàzku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w nale ytym stanie tabliczki z numerem porzàdkowym nieruchomoêci podlega karze grzywny do 250 z lub karze nagany. 37. Czy Stra Miejska mo e pomóc w przypadku nielegalnego umieszczania przez sàsiada reklamy na prywatnym terenie? Stra nicy miejscy mogà jedynie interweniowaç wobec osób, które umieszczajà bez zgody ulotki, og oszenia, plakaty w miejscach publicznych. 38. Czy mog grillowaç na balkonie? Proponujemy, aby grilla rozpalaç na dzia ce, np. u znajomych. 39. Czy umieszczanie ulotek za szybami pojazdów jest karalne? Zgodnie z art. 63a Kodeksu Wykroczeƒ stra nicy miejscy mogà jedynie interweniowaç wobec osób, które umieszczajà bez zgody ulotki, og oszenia, plakaty w miejscach publicznych. 40. Co grozi za wyprowadzenia psa bez smyczy i kagaƒca? Ka dego psa nale y wyprowadzaç na smyczy, a psy agresywne równie w kagaƒcu. Osob, która nie dope nia tego obowiàzku stra nik miejski mo e pouczyç lub ukaraç mandatem. 41. Czy w aêciciel psa szczekajàcego g oêno po godz. 22 mo e byç ukarany? Tak. 42. Mieszkam w blokach i s ysza- em, e po 1 lipca 2013 roku b d móg bezp atnie zamówiç wywóz gruzu z remontu mojego mieszkania. Czy to prawda? Sugerujemy zadaç to pytanie do Cz stochowskiego Przedsi biorstwa Komunalnego w Sobuczynie. CzPK od 1 lipca 2013 b dzie realizowaç zadania zwiàzane z tzw. ustawà Êmieciowà. 43. W sprawach takich jak zak ócanie porzàdku lepiej dzwoniç na Policj czy do Stra y Miejskiej? Wybór nale y do zg aszajàcego. Stra Miejska ma prawo do podejmowania interwencji w zakresie zak ócania porzàdku w miejscach publicznych. 44. Czy sà wlepiane mandaty za palenie w piecu plastików i innych Êmieci. Mój sàsiad smrodzi wieczorami i wydaje mi si, e jest bezkarny? Prosz taki fakt zg osiç do dy urnego Stra y Miejskiej. 45. Jakie auta posiada Stra Miejska? Czy stra nicy majà rejonizacj? Stra Miejska ma szeêç radiowozów i jeden u yczony samochód elektryczny. Tak, stra nicy miejscy majà swoje rejony. Mamy Sekcje Terenowe przy ul. Orkana, Wr czyckiej i Dekabrystów. 46. Jak zostaç stra nikiem? Mam matur. Trzeba spe niç wymagania niezb dne, które zawarte sà w ustawie o stra ach miejskich i gminnych. Wykszta cenie Êrednie uprawnia do starania si o stanowisko stra nika miejskiego. Zapraszamy na naszà stron internetowà, gdzie sà podane wszystkie informacje na temat aktualnego naboru i wymagaƒ. 47. Kiedy przechodzicie na emerytur? W wieku 67 lat. 48. Czy w III Al. mo na zawracaç, poniewa nie ma zakazu? W III Al. NMP nale y stosowaç si do obowiàzujàcych przepisów i aktualnego oznakowania.

5 SPORT CZWARTEK-NIEDZIELA, 2-5 MAJA Zbigniew Nieradka zwyci y na zawodach w Prievidzy Âwietnie rozpoczà sezon szybowcowy Zbigniew Nieradka z Aeroklubu Cz stochowskiego. Zwyci y w klasie 15-metrowej na Flight Challenge Cup Gliding 2013 w s owackiej Prievidzy. Jestem zadowolony. Szcz Êliwie wygra- em, choç Francuzi latali lepiej oceni pilot, jak zwykle skromnie, swoje zwyci stwo w zawodach. Zbigniew Nieradka, szybowcowy mistrz Êwiata w klasie 18-metrowej, wicemistrz Europy w klasie 18-metrowej, aktualny mistrz Polski w klasie otwartej by faworytem zawodów w klasie 15-metrowej. Cz Êç zawodników mia a jednak lepsze szybowce od niego. Zbigniew Nieradka lata na swoim LS 8 szybowcu, na który narzeka podczas ubieg orocznych mistrzostw Polski w klasie 18- metrowej. Tym razem pilot nie mia jednak powodów do narzekaƒ. By w czo ówce przez ca e szybowcowe zawody na S owacji lokujàc si na dobrych miejscach w kolejnych w kolejnych konkurencjach. Troch gorzej posz a mu jedynie wtorkowa konkurencja, w której uplasowa si na 13. miejscu. Szybko jednak odrobi straty, zajmujàc w kolejnych konkurencjach: czwarte, ósme i szóste miejsce. Wysunà si na prowadzenie i wygra Flight Challenge Cup Gliding w klasie 15-metrowej gromadzàc w àcznej punktacji pkt. O jeden punkt wyprzedzi Francuza JD Barrois i o 57 pkt. drugiego reprezentanta Francji Christophe Ruch. W pierwszej dziesiàtce w klasie 15- metrowej znalaz o si jeszcze dwóch Polaków: Pawe Wojciechowski (4. lokata) i Przemyslaw Bartczak (8. miejsce). W sumie w tej XI Ogólnopolski Maraton Kolarski Na zakoƒczenie majówki w Olsztynie odb dzie ogólnopolski wyêcig na czas oraz Ogólnopolski Rajd Rowerowy o Puchar Wójta Gminy Olsztyn. WyÊcig na czas odbywa si w ramach cyklu Orange Polska Rajd rowerowy zaliczany jest do Challenge 2013 i RR. Program: biuro zawodów Hala sportowa w Olsztynie, ul. Zielona odprawa techniczna start do indywidualnej jazdy na czas pod gór na dystansie 10 km Olsztyn- Biskupice-Olsztyn (czasówka przy ruchu drogowym zamkni tym) start rajdu rowerowego na dystansie 40 km: Olsztyn Janów Julianka Lipnik uraw Koby czyce Turów Olsztyn (ruch drogowy otwarty) og oszenie wyników, wr czenie pucharów, dyplomów i nagród Wydarzenie pod patronatem wójta Gminy Olsztyn organizuje AL-REM Sport Cz stochowa, K.W. Jura Skating Cz stochowa, Gmina Olsztyn, Gminny OÊrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie. Partnerzy: Jurajska Grupa GOPR, jednostka OSP w Olsztynie. Zbigniew Nieradka wygra zawody szybowcowe na S owacji klasie startowa o 8 reprezentantów Polski. Francuzi latali lepiej, odwa niej komentowa Zbigniew Nieradka w minionà sobot podczas drogi powrotnej z zawodów. Latali na szybowcach klapowych: ASW 27 i Ventusie 2ax, a ja na gorszym od tych szybowców LS 8. Je eli zawodnicy Jazda indywidualna na czas pod gór trasa: Olsztyn Biskupice Olsztyn 1 runda 10km, czasówka odb dzie si przy ruchu drogowym zamkni tym Rajd rowerowy trasa: Olsztyn Janów Julianka Lipnik uraw Koby czyce Turów Olsztyn 1 runda 40 km, godzina startu i limity czasowe zostanà podane na odprawie technicznej. Uczestnicy rajdu startujà w grupach max 15 osób przy otwartym ruchu drogowym i zobowiàzani sà do przestrzegania przepisów o ruchu na drogach publicznych, o zwyci stwie w rajdzie rowerowym decyduje jazda na czas Prawo startu majà zawodnicy Masters posiadajàcy licencj PZKol, pe ny kask. Organizator dopuszcza do udzia u w zawodach zawodników bez licencji, którzy podpiszà stosowne oêwiadczenia. Kategorie wiekowe: M30, M40, M50, M60, M70, M80 Kobiety masters: K30 rocznik , K50 rocznik 1962 i starsze, Cyklosport cm i amator m czyêni lat, cyklosport ck i amator kobiety lat. ts latajà na ró nych szybowcach, to jest wspó czynnik, wed ug którego przelicza si ich wyniki. Francuzi narzekali, e wspó czynnik nie by fair. RzeczywiÊcie przy s abej pogodzie by dla nich niekorzystny, ale przy dobrej pogodzie, silnych noszeniach wspó czynnik by korzystny dla Francuzów dodaje pilot Aero- zdj. ACz klubu Cz stochowskiego. Bardzo dobrze spisali si te Polacy w klasie mieszanej s owackich zawodów. W tej klasie wygra Sebastian Kawa (Aeroklub Bielsko-Bialski), a w pierwszej dziesiàtce znalaz si tak e Wiktor Koêlik (Ostrów Wielkopolski). Starowa o w niej 9 Polaków. W klasie Club lata o 24 Polaków. Najlepszy z nich Micha Zdun (Aeroklub Leszczyƒski) zajà 10. Lokat. Pozostali znaleêli si poza pierwszà dziesiàtkà. Polacy licznie wzi li udzia w s owackich zawodach. To dla nich dobry trening przed najwa niejszymi szybowcowymi zawodami w tym sezonie. èród o: Areoklub Cz stochowski W Olsztynie odb dzie si ogólnopolski maraton kolarski zdj. arc

6 6. CZWARTEK-NIEDZIELA, 2-5 MAJA 2013 Z POLICYJNEGO NOTATNIKA Pot ne uderzenie w nielegalny hazard internetowy 826 przeszukaƒ, 11 zatrzymanych osób, 1194 zabezpieczone terminale internetowe to efekt akcji Centralnego Biura Âledczego, wspieranego przez S u b Celnà, przeprowadzonej w ramach Êledztwa nadzorowanego przez Prokuratur Apelacyjnà w Rzeszowie. W akcj zaanga owanych by o dwa i pó tysiàca policjantów. Ta najwi ksza, jak dotàd, ogólnopolska operacja wymierzona w przest pczoêç hazardowà, wstrzàsn a tym Êrodowiskiem i mo e na d u szy czas zahamowaç jego rozwój. W ciàgu 24 godzin na terenie ca ego kraju, dzia ajàcy na polecenie Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy S u by Celnej, przeprowadzili akcj wymierzonà w nielegalny hazard. W tym czasie przeszukali ponad 800 lokali gastronomicznych, salonów gier oraz stacji paliw i zabezpieczyli prawie 1200 terminali internetowych do gry o àcznej wartoêci ok. 9,5 miliona z otych. Zatrzymano te 11 osób podejrzanych o udzia w zorganizowanej grupie przest pczej czerpiàcej zyski z nielegalnego hazardu, w tym jej lidera i organizatora Adama G., pochodzàcego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego informujà stró e prawa. Dwóm osobom, w tym wspomnianemu liderowi, przedstawiono równie zarzuty prania pieni dzy. W historii policji nie przeprowadzano dotychczas w jeden dzieƒ tak szeroko zakrojonych dzia aƒ. Zaanga owanych w nià by o dwa i pó tysiàca policjantów z Centralnego Biura Âledczego, jednostek antyterrorystycznych, komend wojewódzkich, miejskich i powiatowych z ca ej Polski. Wspierali ich funkcjonariusze S u by Celnej, którzy przeprowadzili m.in. 245 eksperymentów w postaci rejestracji procesu przebiegu gry na zakwestionowanych automatach. Opisywana realizacja policyjna jest reakcjà na ewolucj mechanizmów przest pczych zwiàzanych z nielegalnym hazardem. Ju w 2008 roku Prokuratura Apelacyjna w Bia- ymstoku wspólnie z policjantami Centralnego Biura Âledczego wszcz a pierwsze Êledztwo, zwiàzane z funkcjonowaniem w kraju fa szywie rejestrowanych automatów do gry. Przest pstwo polega o na tym, e urzàdzenia, oficjalnie zarejestrowane i opodatkowane jako niskowygraniowe, w rzeczywistoêci nie posiada y adnych ograniczeƒ co do kwot mo liwych do zainwestowania lub wygrania. Rok póêniej na terenie ca ego kraju zabezpieczono niemal e 300 takich automatów i postawiono zarzuty blisko stu osobom wyjaêniajà mundurowi. W 2011 roku policjanci CBÂ i funkcjonariusze S u by Celnej, w ramach Êledztwa nadzorowanego przez Prokuratur Apelacyjnà w Rzeszowie, rozbili pierwszà zorganizowanà grup przest pczà, która na du à skal zorganizowa a masowe gry losowe przy wykorzystaniu terminali internetowych. W dwunastu województwach zatrzymano wówczas 68 cz onków tej grupy i zabezpieczono 202 urzàdzenia. Dodatkowo na Podkarpaciu przeszukano fabryk, która produkowa a takie urzàdzenia wraz z oprogramowaniem. W nast pnym roku akcj powtórzono w tych samych województwach. Wówczas zatrzymano 52 cz onków kolejnej grupy hazardowej, którym odebrano tym razem 115 urzàdzeƒ. Ujawniono te nowy mechanizm pozornie legalizujàcy dzia alnoêç w tym obszarze przest pczoêci. Po dokonaniu zmian legislacyjnych na rynku, oprócz terminali, których legalnoêç nie by a w aden sposób legendowana i które dzia- a y ca kowicie w szarej strefie, pojawi y si terminale internetowe zwane MT Kiosk pracujàce w systemie Csani. Urzàdzenia te pod legendà gry na gie dzie walutowej FO- REX, w rzeczywistoêci umo liwia y losowà gr hazardowà opartà na wizualizacji i podk adzie dêwi kowym najbardziej popularnej gry SIZZLING HOT automatu HOT SPOT t umaczà policjanci. By y w nich zainstalowane programy do gier losowych, ustawione Êrednio na co dwudziestà wygranà, a algorytm losowoêci móg byç zmieniany. Szereg ekspertyz i opinii bieg ych wykaza, e terminale te nie wspó pracujà z serwerami obs ugujàcymi gie dy walutowe, a jedynie przedstawiajà wykres skoków kursów walut wzgl dem siebie. Ponadto nie zachowano elementarnych zasad i procedur prawnych dotyczàcych inwestowania przez osoby fizyczne na gie dzie FOREX, a grajàcy na MT Kioskach byli przekonani, e uczestniczà w normalnej grze hazardowej, bez ÊwiadomoÊci, e mo e to mieç coê wspólnego z gie dà, co w rzeczywistoêci by o fikcjà. Dodatkowo restauratorom wr czano, celem pozoracji legalnoêci procederu, wybiórcze (nie wszystkie, tylko te korzystne) pisma z urz dów skarbowych czy Ministerstwa Finansów, które nie odnosi y si kompleksowo do zastosowanego mechanizmu, a by y jedynie odpowiedzià na zapytania lidera grupy dotyczàce ogólnych zasad funkcjonowania gie dy FOREX dodajà mundurowi. Przeprowadzona w ostatnich dniach policyjna akcja wymierzona by a w grup przest pczà usi ujàcà oszukaç obowiàzujàcà ustaw hazardowà przez stworzenie mechanizmu pozorujàcego gr na gie dzie, który w niekontrolowany sposób w ramach oficjalnej dzia alnoêci gospodarczej legalizowa zysk przest pczy. Na jednym automacie mo na by o zarobiç Êrednio od 8 do 10 tysi cy z otych miesi cznie! Z kalkulacji wynika, e liderzy grupy przest pczej oraz tzw. operatorzy serwisanci terminali, jak i w a- Êciciele lokali, mogli rocznie uzyskiwaç nawet 150 milionów z otych. Z pewnoêcià spora cz Êç tej kwoty by a wykazywana w obrocie fakturowym pomi dzy powiàzanymi firmami przed Urz dami Skarbowymi, co w konsekwencji legalizowa o zysk przest pczy. Aktualnie dzia ania policyjne skupiajà si na zdj ciu z rynku jak najwi kszej liczby terminali i przerwaniu tego procederu podsumowujà stró e prawa. Kompletnie pijany m czyzna zajmowa si pó torarocznà córkà Nawet 5 lat wi zienia grozi m czyênie, który kompletnie pijany opiekowa si swojà maleƒkà córkà. 28-latek zupe nie straci kontakt z rzeczywistoêcià. Nie by nawet w stanie poddaç si badaniu na zawartoêç alkoholu w organizmie. Oficer dy urny i awskiej komendy policji otrzyma zg oszenie o m czyênie, który zataczajàc si od nadmiaru wypitego alkoholu mia pod opiekà ma e dziecko, znajdujàce si w wózku. Policjanci na miejscu interwencji potwierdzili zg oszenie. M czyzna by kompletnie pijany, a w wózku mia kilkunastomiesi czne dziecko. Chwiejàc si na nogach i be koczàc, nie reagowa na pytania policjantów. Nie potrafi te wskazaç policjantom miejsca zamieszkania i podaç swoich danych personalnych relacjonujà mundurowi. W tej sytuacji funkcjonariusze postanowili, e odwiozà m czyzn do i awskiego szpitala. 28-latek i jego 7 kg amfetaminy u znanego leszczyƒskiego sportowca Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie zatrzymali szeêç osób podejrzanych o handel narkotykami. WÊród nich jest znany leszczyƒski sportowiec. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleêli i zabezpieczyli blisko 7 kg amfetaminy, 2 kg marihuany oraz tytoƒ. Czarnorynkowa wartoêç narkotyków to oko o çwierç miliona z otych. Zatrzymanym grozi kara nawet 10 lat pozbawienia wolnoêci. Kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie od kilku miesi cy zbierali szczegó owe informacje o osobach zajmujàcych si handlem narkotykami. Zebrane materia y dowodowe przed o yli prokuratorom z Prokuratury Okr gowej w Poznaniu. Pozwoli o to wszczàç Êledztwo. Po analizie zebranych danych Êledczy uznali, e nale y zatrzymaç wszystkie podejrzane osoby jednego dnia relacjonujà mundurowi. Do przygotowanej akcji w àczono kilkudziesi ciu policjantów z Leszna podzielonych na kilkuosobowe zespo y. Do pomocy w przeszukaniach wykorzystano specjalnie szkolone psy z Poznania i Gostynia. W piàtek rano, na sygna, wszystkie grupy realizacyjne równocze- Ênie wkroczy y do mieszkaƒ zajmowanych przez podejrzanych. Byli oni kompletnie zaskoczeni i nie stawiali oporu dodajà. Zatrzymani to mieszkaƒcy Leszna, m czyêni w wieku od 23 do 26 lat. Niektórzy z nich byli notowani ju za sprawy narkotykowe, a jeden siedzia nawet za to w wi zieniu. Podczas przeszukania mieszkaƒ Zarzuty uszkodzenia cia a i gróêb pozbawienia ycia us ysza 45-letni Krzysztof M. Sprawca bi swojà konkubin trzonkiem - z wystajàcym gwoêdziem - po g owie, r kach, tu owiu i nogach informujà policjanci. Pokrzywdzona dozna a licznych obra eƒ w postaci ran ci tych, t uczonych, szarpanych i k utych. Mia a st uczone ebra, po amane obie r ce i lewà nog. Jej stan by ci ki. Z miejsca interwencji zosta a przewieziona na oddzia ortopedii urazowej. 45-latek trafi do policyjnego aresztu. Mia ponad 1 promil alkoholu w organizmie. Na razie za kratkami sp dzi trzy miesiàce. Jednak kara mo e okazaç si znacznie d u sza. Grozi mu nawet 10 lat wi zienia. W miniony piàtek rano pokrzywdzona wezwa a na pomoc policjantów. Mówi a, e zosta- a mocno pobita przez konkubenta. Kiedy funkcjonariusze przyjechali pod wskazany adres, zobaczyli posiniaczonà i pokrwawionà kobiet. Nie by a w stanie ruszaç lewà r kà. Mówi a, e kiedy rano przysz a do Krzysztofa M. zadzwoni do niej jej by y ch opak. Konkubent wpad w szal. Wzià trzonek od siekiery z wbitym gwoêdziem i zaczà jà ok adaç po ca ym ciele. Nie wie ile razy dosta a relacjonujà stró e prawa. Policjanci wezwali karetk pogotowia. Kobieta b yskawicznie trafi a na oddzia ortopedii córka zostali zbadani przez lekarza. Co ciekawe nieodpowiedzialny tatuê podczas badaƒ lekarskich... zasnà. Lekarz stwierdzi u niego upojenie alkoholowe i zdecydowa o pozostawieniu go w szpitalu na obserwacji. Od m czyzny pobrano krew do badaƒ na zawartoêç alkoholu. Zdaniem lekarza dziecko nie posiada o adnych obra eƒ i wyglàda o na zdrowe dodajà funkcjonariusze. W szpitalu b yskawicznie pojawi a si matka 17-letniej dziewczynki. Kobieta zapewnia a, e kilka godzin wczeêniej, gdy zostawi a dziecko u ojca, m czyzna by trzeêwy. Ostatecznie dziewczynka zosta a przekazana matce. W wózku obok dziecka, policjanci znaleêli jeszcze pó butelki wódki. Je eli m czyzna us yszy zarzut nara- enia dziecka na bezpoêrednie niebezpieczeƒstwo utraty ycia bàdê zdrowia, mo e mu groziç kara nawet do 5 lat pozbawienia wolnoêci podsumowujà policjanci. zajmowanych przez podejrzanych Êledczy znaleêli replik pistoletu, tytoƒ bez polskich znaków akcyzowych, pieniàdze pochodzàce z nielegalnego handlu oraz 2 kg marihuany i 7 kg amfetaminy. Te ostatnie znajdowa y si w mieszkaniu 26-latka, znanego w Lesznie zawodnika klubu sportowego. W oparciu o materia y dowodowe Êledztwa prokuratorzy z Prokuratury Okr gowej w Poznaniu sformu owali zarzuty handlu narkotykami i posiadania narkotyków w du ej iloêci. Za tego rodzaju przest pstwa grozi kara nawet 10 lat wi zienia podsumowujà stró e prawa. Policja i prokuratura skierowa- y wniosek do sàdu o tymczasowe aresztowanie zatrzymanych. Bi konkubin trzonkiem od siekiery urazowej. Krzysztof M. trafi do policyjnej celi. M czyzna zaprzecza, e pobi swojà konkubin. Twierdzi, e jego partnerka k amie i e w takim stanie przysz a do domu. Jednak podczas przeszukania policjanci znaleêli zakrwawiony, z amany trzonek od siekiery, którym bi pokrzywdzonà oraz w asnor cznie wykonany tasak tzw. maczet. Przedmioty zosta y zabezpieczone jako dowód w sprawie. Badanie lekarskie wykaza o, e kobieta dozna a licznych ran ci tych, t uczonych, k utych i szarpanych na g owie, r kach, tu owiu i nogach. Mia a st uczone ebra i wielood amowe z amanie koêci okciowej prawej r ki oraz z amanie palca d oni. W lewej r ce dozna a z amania dwóch koêci Êródr cza oraz wielomiejscowego z amania koêci promieniowej oraz z amania palca wskazujàcego. Lewa noga nie wyglàda a lepiej, otwarte z amanie koêci piszczelowej i rozbita rzepka kolanowa dodajà mundurowi. Obra enia w sposób realny zagra a y jej yciu. Na wniosek policjantów i prokuratora, bartoszycki sàd zastosowa wobec 45-letniego Krzysztofa M. trzymiesi czny areszt tymczasowy. Za uszkodzenia cia a konkubiny grozi mu kara do 10 lat wi zienia. oprac. kg

7 PRACA CZWARTEK-NIEDZIELA, 2-5 MAJA Pracownik ochrony fizycznej z licencjà I stopnia pe ny etat Nazwa pracodawcy: F.U. "DOMINATOR" Sp.z o.o. Pracodawca kontakt: Wojciech Szmida, tel: Adres zg oszeniodawcy: Cz stochowa, Królewska 69, tel: Wynagrodzenie od: z brutto Adres pracy : Cz stochowa, Królewska 69 Opis stanowiska: Oferta pracy dost pna dla osób niepe nosprawnych, typowa praca ochroniarza Rodzaj oferty: Niepe nosprawni Wykszta cenie: zasadnicze zawodowe Operator frezarki konwecjonalnej pe ny etat Opis stanowiska: obs uga frezarki konwencjonalnej starego typu ZmianowoÊç: trzy zmiany Wymagania: zasadnicze zawodowe typ wykszta cenia: techniczne Operator wtryskarki do tworzyw sztucznych pe ny etat Nazwa pracodawcy: ZPH KAJ Jan Krawczyk Pracodawca kontakt: Jan Krawczyk, tel: Wynagrodzenie od: z brutto Adres pracy: Koniecpol, Armii Ludowej 36 Opis stanowiska: obs uga wtryskarki; konfigurowanie procesu technologicznego /oferta z GCP Koniecpol/ Wykszta cenie: Êrednie zawodowe, zasadnicze zawodowe Spedytor krajowy i mi dzynarodowy pe ny etat Nazwa pracodawcy: AT Habere Sp. z o.o. Pracodawca kontakt: Zenon Dàbrowski, tel: , Wynagrodzenie od: z brutto Adres pracy: Cz stochowa, 1 Maja 21 Opis stanowiska: Pozyskiwanie klientów i obs uga. Przyjmowanie i zlecanie wykonania us ugi transportowej. Bezwzgl dnie wymagane doêwiadczenie w spedycji. Pracodawca oferuje szkolenia, pakiet zdrowotny.osoby z doêwiadczeniem min. 2 letnim na stanowisku spedytor-logistyk, mile widziane minimum dobra znajomoêç dwóch j zyków obcych. ZnajomoÊç bran y handlowej i transportowej, ZnajomoÊç przepisów CMR, przepisów ustaw spedycyjnych i transportowych. ZmianowoÊç: jedna zmiana Wymagania: Osoby z doêwiadczeniem min. 2 letnim na stanowisku spedytor-logistyk, mile widziane minimum dobra znajomoêç dwóch j zyków obcych. ZnajomoÊç bran y handlowej i transportowej, ZnajomoÊç przepisów CMR, przepisów ustaw spedycyjnych i transportowych Wykszta cenie: Êrednie zawodowe, typ wykszta cenia: techniczne Mechanik pojazdów samochodowych pe ny etat Opis stanowiska: naprawa pojazdów samochodowych, dbanie o czystoêç i bezpieczeƒstwo stanowiska pracy/oferta z GCP Koniecpol/ ZmianowoÊç: jedna zmiana Wykszta cenie: Êrednie zawodowe, typ wykszta cenia: mechaniczne; zasadnicze zawodowe, typ wykszta cenia: mechaniczne Pracownik ochrony fizycznej bez licencji pe ny etat Nazwa pracodawcy: PRZEDSI BIORSTWO US UG OCHRONY MIENIA RIM ROMAN MONETA I WSPÓLNICY - SPÓ KA JAWNA Pracodawca kontakt: Tomasz Moneta, tel: Wynagrodzenie od: z brutto Opis stanowiska: Oferta pracy dost pna dla osób niepe nosprawnych. ochrona mienia ZmianowoÊç: dwie zmiany Rodzaj oferty: niepe nosprawni Ploterzysta/ grafik komputerowy pe ny etat Nazwa pracodawcy: TKTEX Sp. z o.o. Pracodawca kontakt: Tomasz Stadler, tel: Adres pracy: Cz stochowa, 1 Maja 21 Opis stanowiska: Obs uga plotera tnàcego, znajomoêç programu EURO-CUT, COREL, osoby z doêwiadczeniem ZmianowoÊç: trzy zmiany Wykszta cenie: Êrednie zawodowe Doradca klienta telefonicznego pe ny etat Pracodawca: F.H. SFINKS Pracodawca kontakt: Milena Ciekot, tel: Adres pracy: Cz stochowa, Mirowska 35 Opis stanowiska: telefoniczna prezentacja oraz sprzeda produktów, obs uga klientów sta ych oraz aktywne pozyskiwanie nowych, budowanie pozytywnego wizerunku firmy Wykszta cenie: wy sze, Êrednie zawodowe, Êrednie Przedstawiciel handlowy pe ny etat Nazwa pracodawcy: Reed In Partnership Poland Sp. z o.o. Pracodawca kontakt: Anna Stochliƒska, tel: -----, Wynagrodzenie od: z brutto Opis stanowiska: Dokonanie analizy rynku i potrzeb potencjalnych klientów - dystrybucja gazu na bazie otrzymanych wykazów, opracowanie atrakcyjnej oferty dla nowych klientów w oparciu o otrzymane narz dzia sprzeda y, aktywne Brukarz Opatów, CieÊla szalunkowy Paj czno, Dekarz Rad ów, Kierowca C+E Stanis awów, Kierowca/operator koparki Opatów, Kontroler jakoêci wyrobów mechanicznych Panki, Operator frezarki CNC Panki, Operator koparki Dzia oszyn, Operator koparki CNC Panki, Pakowacz pieczywa Krzepice, OFERTY PRACY PUP W CZ STOCHOWIE pozyskiwanie klientów i podpisywanie umów, nawiàzywanie i utrzymywanie d ugofalowych relacji z klientami, realizowanie planów sprzeda y, monitorowanie obs ugiwanego obszaru i Êledzenie konkurencji, analiza jakoêci us ug Êwiadczonych dla klientów w celu ich ciàg ego poprawiania ZmianowoÊç: ruch ciàg y Wymagania: Konieczne doêwiadczenie na stanowisku przedstawiciela handlowego, prawo jazdy kat. B CieÊla pe ny etat Nazwa pracodawcy: BUDWOJ Sp.z o.o. Pracodawca kontakt: Sebastian Mró, tel: Adres pracy: Blachownia, Starowiejska Opis stanowiska: znajomoêç prac na budowie, cieêla z doêwiadczeniem Wykszta cenie: zasadnicze zawodowe, typ wykszta cenia: budowlane Zbrojarz pe ny etat Nazwa pracodawcy: BUDWOJ Sp.z o.o. Pracodawca kontakt: Sebastian Mró, tel: Adres pracy: Blachownia, Starowiejska Opis stanowiska: ZnajomoÊç prac na budowie, zwiàzane ze zbrojeniem, osoby z doêwiadczeniem Wykszta cenie: zasadnicze zawodowe, typ wykszta cenie: budowlane Stolarz - produkcja listew obrazowych pe ny etat Nazwa pracodawcy: PPH Listwpol Pracodawca kontakt: Robert Gaj, tel: Adres pracy: Gorzelnia, Gorzelnia Nowa 39 Opis stanowiska: produkcja listew obrazowych, praca na stolarni ZmianowoÊç: dwie zmiany Magazynier pe ny etat Opis stanowiska: wydawanie i przyjmowanie towaru (oferta GCP Koniecpol) Wymagania: prawo jazdy kat. B Referent w dziale handlowym pe ny etat Nazwa pracodawcy: Pracownia Informatyki " Numeron" Sp. z o.o. Pracodawca kontakt: El bieta Milkiewicz, tel: Wynagrodzenie od: z brutto Adres pracy: Cz stochowa, Wa y Dwernickiego 117/121 Opis stanowiska: sprzeda towarów i us ug stanowiàcych ofert firmy, samodzielne pozyskiwanie klientów B2B, przygotowywanie ofert handlowych i przetargowych, wdro enia oprogramowania Wymagania: prawo jazdy kat. B Wykszta cenie: wy sze, typ wykszta cenia: techniczne Koordynator d/s us ug z orzeczeniem o niepe nosprawnoêci pe ny etat Opis stanowiska: Oferta pracy dost pna dla osób niepe nosprawnych. Nadzór i kontrola osób sprzàtajàcych, nadzór nad pracami sezonowymi (np koszenie) Rodzaj oferty: niepe nosprawni Wykszta cenie: Êrednie ogólnokszta càce, Êrednie zawodowe Kucharz pe ny etat Nazwa pracodawcy: FHUP "Dom Pod Orzechem" Ma gorzata Dydu a Pracodawca kontakt: Ma gorzata Dydy a, tel: Wynagrodzenie od: 8.00 z brutto Adres pracy: Cz stochowa, W adys awa okietka 57 Opis stanowiska: Przygotowywanie i obróbka produktów kuchni tradycyjnej - domowej. IloÊç wydawanych posi ków 30/40 dziennie ZmianowoÊç: dwie zmiany Wymagania: osoba z doêwiadczeniem ok pó roku, ksià eczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych Wykszta cenie: Êrednie zawodowe, wy sze, zasadnicze zawodowe Operator CNC pe ny etat Opis stanowiska: operator CNC z doêwiadczeniem Specjalista kontroli jakoêci pe ny etat Opis stanowiska: kontrolowanie wyrobów gotowych,przygotowanie produkcji Wykszta cenie: zasadnicze zawodowe, Êrednie zawodowe Szwaczka pe ny etat Opis stanowiska: szycie na st bnówce i overloku (oferta GCP KONIECPOL) Wykszta cenie: zasadnicze zawodowe, typ wykszta cenia: inne; Êrednie zawodowe, typ wykszta cenia: inne Sprzedawca Nazwa pracodawcy: Sklep Spo ywczy Baran Zofia Pracodawca kontakt: Zofia Baran, tel: Wynagrodzenie od: z brutto Adres pracy: Koniecpol, Robotnicza 26A Pomocnik piekarza Krzepice, Pracownik biurowy informatyk Wr czyca Wielka, Pracownik biurowy przy bezpoêrednim kontakcie z klientem (bran a motoryzacyjna) Krzepice, Rozbieracz drobiu Borowe, Technik elektronik Wr czyca Ma a, Pracownik produkcyjny w przetwórstwie warzyw i owoców - KleÊniska, Zbrojarz Paj czno. Sprzàtaczka biurowa oferta dla osób z aktualnym Opis stanowiska: obs uga klienta, kasy fiskalnej, utrzymania porzàdku w sklepie i jego obr bie. Umiej tnoêç zamawiania towaru /Oferta z GCP Koniecpol/ ZmianowoÊç: dwie zmiany Wymagania: ksià eczka sanitarno-epidemiologiczna, mile widziane orzeczenie o niepe nosprawnoêci Wykszta cenie: zasadnicze zawodowe, Êrednie zawodowe, Êrednie Kierowca samochodu osobowego osoby niepe nosprawne pe ny etat Nazwa pracodawcy: Firma Zajfert Zajfert Aleksandra Pracodawca kontakt: El bieta Winiarska, tel: Opis stanowiska: Oferta pracy dost pna dla osób niepe nosprawnych. Kierowca samochodu osobowego - osoby niepe nosprawne ZmianowoÊç: dwie zmiany Rodzaj oferty: niepe nosprawni Projektowanie stron internetowych (webmaster) pe ny etat Opis stanowiska: projektowanie stron internetowych, obs uga istniejàcych stron i sklepów internetowych polegajàca na ich aktualizacji Wymagania: grafik komputerowy i pochodne Wykszta cenie: Êrednie zawodowe, typ wykszta cenia: informatyczne Krawcowa pe ny etat Nazwa pracodawcy: Jolanta Szczuka NIP Studio Mody Âlubnej i Wieczorowej JOLANTEX Pracodawca kontakt: Jolanta Szczuka, tel: Adres pracy: Cz stochowa, Równoleg a 26/28 Opis stanowiska: Szycie sukienek z przygotowanych i wykrojonych tkanin Wykszta cenie: Êrednie zawodowe, typ wykszta cenia: odzie owe, zasadnicze zawodowe, typ wykszta cenia: odzie owe Elektromechanik pe ny etat Nazwa pracodawcy: SPÓ DZIELCZY ZAK AD ZABAWKARSKI "UNIWERSUM" Pracodawca kontakt: Roman Ochocki, tel: w 115 Wynagrodzenie od: z brutto Adres pracy: Cz stochowa, Legionów 63 Opis stanowiska: do obs ugi, konserwacji, monta u urzàdzeƒ, maszyn, sieci instalacji i urzàdzeƒ przetwarzajàcych Wykszta cenie: zasadnicze zawodowe, typ wykszta cenia: elektryczne; Êrednie zawodowe, typ wykszta cenia: elektryczne Sprzàtaczka bloków (z orzeczeniem o niepe nosprawnoêci) pe ny etat Nazwa pracodawcy: Przedsi biorstwo Us ug Specjalistycznych "ULISSES" Pracodawca kontakt: Sylwia Arkabus, tel: Adres zg oszeniodawcy: Cz stochowa, Aleja Wojska Polskiego 113, tel: Adres pracy: Cz stochowa, Cz stochowa Opis stanowiska: Oferta pracy dost pna dla osób niepe nosprawnych. Utrzymanie w czystoêci korytarzy, klatek schodowych, budynków, chodników, dróg osiedlowych, terenów zielonych Wymagania: najpierw kontakt telefoniczny Monter p yt kartonowo-gipsowych pe ny etat Opis stanowiska: montowanie p yt karton - gips System wynagradzania: Akord zespo owy Dociepleniowiec budynków pe ny etat Opis stanowiska: wykonywanie dociepleƒ budynków System wynagradzania: akord zespo owy Spawacz metodà MIG I MAG pe ny etat Nazwa pracodawcy: Zak ad Produkcyjno-Us ugowo Handlowy "Stalbud" Pracodawca kontakt: Kazimierz Kolodziejczyk, tel: Adres pracy: Cz stochowa, Kopalniana 12c Opis stanowiska: konstrukcje stalowe,ogrodzenia,bramy,êlusarka budowlana ZmianowoÊç: dwie zmiany Operator maszyn ciên. urzàdzeƒ odlewniczych pe ny etat Opis stanowiska: Obs uga maszyn ciênieniowych ZmianowoÊç: dwie zmiany Operator maszyn i urzàdzeƒ odlewniczych Opis stanowiska: obs uga maszyny - mieszajàcej masy formierskiej mile widziana obs. wózka wid owego ZmianowoÊç: dwie zmiany OFERTY PRACY PUP W K OBUCKU (na dzieƒ r.) orzeczeniem lekarskim o stopniu niepe nosprawnoêci, Pracownik ochrony - oferta dla osób z aktualnym orzeczeniem lekarskim o stopniu niepe nosprawnoêci. Krawiec do szycia wózków Bia a, Robotnik budowlany/pomoc tynkarza Panki, Âlusarz Gruszewnia Murarz-tynkarz Miedêno,Starokzrepice, Malarz budowlany Starokrzepice, Kierownik budowy Starokrzepice.

8 8. CZWARTEK-NIEDZIELA, 2-5 MAJA 2013 SPORT Dziewcz ta rywalizowa y na boisku Dziewcz ta ze szkó podstawowych zakoƒczy y rozgrywki w pi k no nà w ramach Miejskich Igrzysk M odzie y Szkolnej 2012/2013. Mistrzostwa rozegrane zosta y na boisku o sztucznej nawierzchni w przyjaznej dla sportu szkolnego i goêcinnej Szkole Podstawowej 38. Do rozgrywek zg osi o si 7 zespo ów szkolnych, które po eliminacjach grupowych rozegra y turniej fina owy. I miejsce zdoby y gospodynie turnieju zawodniczki Szko y Podstawowej 38 pokonujàc w finale wszystkie zespo y. Mecze fina owe sta y na dobrym poziomie, a niektóre bramki pada y po doskona ych podaniach g owà (zawodniczki SP 38). Najlepsze zespo y otrzyma y dyplomy i puchary. ts ELIMINACJE Lp SP Nr SP Nr Wynik GRUPA I 1 SP 38 SP 52 4 : 0 2 SP 25 SP 42 1 : 7 3 SP 52 SP 25 7 : 0 4 SP 38 SP 25 8 : 0 5 SP 42 SP 52 4 : 0 6 SP 38 SP 42 1 : 0 GRUPA II /losowanie/ 1 SP 36 SP 21 1 : 0 2 SP 36 SP 34 1 : 2 3 SP 34 SP 21 4 : 1 TABELA KO COWA GIER ELIMINACYJNYCH MIEJSCE SP NR PKTY BRAMKI GRUPA I I SP : 0 II SP : 2 III SP : 8 IV SP : 22 GRUPA II I SP : 2 II SP : 2 III SP : SP 38 Zdj. arc FINA A Lp SP Nr SP Nr Wynik 1 SP 38 SP 36 5 : 0 2 SP 34 SP 42 4 : 0 3 SP 34 SP 36 2 : 1 4 SP 42 SP 38 0 : 3 5 SP 42 SP 36 3 : 0 6 SP 38 SP 34 3 : 1 FINA B 1 SP 52 SP 21 1 : SP 34 Zdj. arc TABELA KO COWA MISTRZOSTW MIEJSCE SP NR PKTY BRAMKI Punkty do wspó zaw. FINA A I SP : 1 11 II SP : 4 9 III SP : 7 8 IV SP : 10 7 FINA B V SP 21 6 VI SP 52 5 Szko a Podstawowa 38: Rajek Julia,Wróbel Justyna, KaliÊciak Karolina, Wang Eliza,Piotrowska Aleksandra,Wróblewska Marlena, Gancarek Magdalena, Gàtkiewicz Wiktoria, Pó torak Natalia. Nauczyciel Robert Ogrodniczek. Szko a Podstawowa 34: Konieczna Karolina, Rogozik Natalia, Baszanowska Julia, Stacherczak Nadia, U amek Natalia, Chóras Anna, Stanirowska Julia, BuÊ Katarzyna,Wawrzyniak Ewa, Joƒczyk Laura. Nauczyciel Mariusz St pieƒ. Szko a Podstawowa 42: Jundzi Patrycja, Morawska Julia, Jasak Adrianna, Halkiewicz Klaudia, Gawron Katarzyna, Staniec Karolina. Nauczyciel Barbara Ujma. Szko a Podstawowa 36: LeÊniak Emilia, Kupis Wiktoria, Kaczmarczyk Wiktoria, Knysak Natalia, Knysak Ewelina, Kulbat Agata, Langier Ola, Salomon Jola, Kotasiƒska Ola, Zi tal Marcelina. Nauczyciel Anna Lewandowska SP 42 Zdj. arc WyjaÊnienie Podczas Gimnazjady w Badmintonie Dziewczàt i Ch opców w Hali Polonia pierwsze miejsce wêród dziewczàt zaj a Weronika Szyjewska z Gimnazjum nr 6, a nie jak podaliêmy Gimnajzum nr 3. Za pomy k zainteresowanych przepraszamy ts 252-SP 36 Zdj. arc

9 SZKO Y CZWARTEK-NIEDZIELA, 2-5 MAJA Si dzieje! W Traugucie Wybór liceum to nie taka prosta sprawa, jakby si ka demu wydawa o. Trudno jest oceniç, czy to w aênie w murach tej konkretnej szko y b dzie si chcia o sp dziç kolejne trzy lata, a dni otwarte cz sto dajà tylko namiastk prawdziwego ycia w LO. Okazuje si jednak, e by odnaleêç si w tej d ungli przetrwania, niekoniecznie trzeba od razu zmieniaç si w Tarzana. To specjalne wydanie szkolnej gazetki II Liceum im. R. Traugutta LOT oddajemy z okazji Dnia Otwartego naszej szko y do ràk wszystkich Gimnazjalistów, byêcie w jednym miejscu znaleêç mogli zarówno du o przydatnych informacji o rekrutacji, jak i, uj tà zgrabnie w kilkanaêcie zdaƒ, ca à istot Traugutta. Poniewa, jak zapewne zdà yliêcie ju zauwa yç, w II LO po prostu si dzieje! Ju od dawna wiadomo, e cz stochowski Traugutt pulsuje swoim w asnym rytmem, wspó tworzonym zarówno przez wyjàtkowà m odzie, jak i grono pedagogiczne i opiekunów naszego liceum. W aênie dziê macie mo liwoêç doêwiadczyç unikatowego dynamizmu i energii, jakà odczuç si daje w ka dym zakàtku gmachu, a to zaledwie kilka godzin wyj tych z sobotniego przedpo udnia. To zaanga owanie, te pozytywne wibracje nie niknà wraz z pierwszym wrzeênia- wr cz przeciwnie! Co niezwyk e, ta dobra atmosfera wspó tworzona jest przez uczniów. To odró nia nasze LO od pozosta- ych cz stochowskich szkó. M odzie sama ma okazj wp ywaç na ycie szko y i wykorzystuje te mo liwoêci niezwykle cz sto. Do tego, mo emy pochwaliç si niesamowitym gronem pedagogicznym, które nie tylko Êwietnie naucza i wychowuje, ale i bawi si wraz z uczniami, i ugruntowanà ju reputacjà jednego z najlepszych liceów w Cz stochowie. Zapewne zastanawiacie si, co takiego tu ma miejsce. By nie byç go os ownymi, przedstawiamy Wam krótkà esencj mijajàcego ju roku szkolnego 2012/2013: Dzieƒ Dresa w stylu Harlem, czyli tradycyjny ju dzieƒ poêwi cony na ubieranie ukochanych dresów, w tym roku wyjàtkowo zwieƒczony odtaƒczeniem Harlem Shake Wieczory filmowe - regularne spotkania kinomanów z naszego LO i najlepsze filmy wszechczasów Tematyczne dyskoteki, które systematycznie ka dy Trauguciak wpisuje do swojego kalendarza, ostatnia przebiega a pod has em Lata 70. i 80. Dzieƒ Patrona, czyli patriotyzm na weso o - ca y dzieƒ poêwi cony grom i konkursom tematycznie zwiàzanym z naszà szko à i Romualdem Trauguttem Turniej Czterech Skoczni - emocje sportowe w Finlandii, Szwajcarii, Czechach i Bia orusi, a to wszystko w Êwietlicy naszego LO Noworoczny Turniej FIFA 2012/2013, czyli jedyna mo liwoêç, by daç si porwaç pi karskim emocjom, gdy zawodzi polska reprezentacja Mi dzyklasowy Turniej Pi ki Halowej - ca y Traugutt harata w ga! Traugutt Rock Music Festival - najlepsze cz stochowskie zespo y, niezapomniana atmosfera, kilka godzin najlepszej muzyki Wielka Wbita do Bufetu, czyli coroczne bicie rekordu w iloêci osób, jakà jest w stanie pomieêciç nasz szkolny bufet Regularne audycje w Radio Traugutt, czyli niedzielne wieczory przygotowywane i przedstawiane przez samych Trauguciaków, poêwi cone ró norodnym dêwi kom z ca ego Êwiata Szkolna gazetka LOT - najlepsze wydawnictwo dla wszystkich lubiàcych czytaç i pisaç Gangnam Style w Traugucie - keep calm and Gangam Style! XXX Rajd Traubeanów - niezwyk a impreza powitalna wszystkich klas pierwszych z obowiàzkowà w drówkà, konkursami i pieczeniem kie basek Traugutt Bikers Team - stowarzyszenie wszystkich pasjonatów wycieczek rowerowych Turbo Patio Party, czyli coroczna impreza inauguracyjna dla pierwszaków, obowiàzkowo na patio liczne konkursy, ko a zainteresowaƒ, turnieje sportowe, i wiele, wiele wi cej!... Jak zapewne sami widzicie tego nie da si opisaç, po prostu trzeba tu byç! Mamy nadziej, e te kilka informacji pomo e Wam w dokonaniu trafnego wyboru. Serdecznie zapraszamy Wszystkich do wstàpienia w progi naszego LO - jedynego w swoim rodzaju. REKRUTACJA 2013 W roku szkolnym 2013/2014 utworzymy nast pujàce kierunki kszta cenia: klasa IA - 30 miejsc z rozszerzeniem: geografia, j.angielski, j. polski nauczane j zyki: angielski i drugi do wyboru* przedmioty przeliczane na punkty: geografia, j.angielski, j.polski, wos. co dalej po liceum? przyk adowo: socjologia, dziennikarstwo, politologia, turystyka, geografia, ekonomia, archeologia, etnologia. klasa IB oraz IC - po 30 miejsc z rozszerzeniem: biologia, fizyka, chemia nauczane j zyki: angielski i drugi do wyboru* przedmioty przeliczane na punkty: j. polski, biologia, fizyka i astronomia, chemia. co dalej po liceum? przyk adowo: fizjoterapia, piel gniarstwo, po o nictwo, ratownictwo medyczne, psychologia klasa ID - 30 miejsc z rozszerzeniem: matematyka, geografia, wos nauczane j zyki: angielski i drugi do wyboru* przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, matematyka, geografia, wos. co dalej po liceum? przyk adowo: ekonomia, international business, public relations, meteorologia klasa IE - 30 miejsc z rozszerzeniem: I grupa Ei - 15 miejsc - matematyka, fizyka, informatyka przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka II grupa Em-15 miejsc - matematyka, fizyka przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, matematyka, fizyka i astronomia oraz chemia lub informatyka nauczane j zyki w obu grupach: angielski i drugi do wyboru* co dalej po liceum? przyk adowo: gospodarka przestrzenna, architektura i urbanistyka, budownictwo, elektrotechnika, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, energetyka klasa IF 30 miejsc z rozszerzeniem: biologia, chemia, j. angielski nauczane j zyki: angielski i drugi do wyboru* przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, j. angielski, biologia, chemia. co dalej po liceum? przyk adowo: fizjoterapia, biologia, biotechnologia, psychologia, ochrona Êrodowiska * drugi j zyk do wyboru: j zyk niemiecki, j zyk francuski, j zyk rosyjski Progi punktowe w roku 2012: -1Ei (mat-fiz-inf): 146,8 punktów -1 F (biol-chem): 141,2 punktów -1 Em (mat-fiz): 137,2 punktów -1 D (mat-geogr-wos): 131,8 punktów -1 BC (biol-chem-fiz): 121 punktów -1 A (pol-hist-wos): 116 punktów Uczniowie o szkole: Traugutt to miejsce jedyne w swoim rodzaju. Nigdzie indziej nie ma takiej atmosfery i takich ludzi! Kasia, kl.1 Najlepsze w tej szkole sà liczne imprezy, nie tylko te oficjalne, ale zw aszcza te uczniowskie. Dzieƒ Dresa, Wielka Wbita do Bufetu, czy odtaƒczenie Gangnam Style. Tylko tu mo na si uczyç, ale i Êwietnie bawiç. Patrycja, kl.2 To liceum jest istnà mieszankà wybuchowà! Nie tylko Êwietny poziom w nauczaniu, ale przede wszystkim drugi dom, w którym sp dzasz mnóstwo czasu. Âwietni nauczyciele, jeszcze lepsi ludzie, a do tego non stop coê si dzieje! U nas nie mo na si nudziç! Micha, kl.3 Wa ne informacje: Co powinna zawieraç teczka sk adana w Traugucie? Kandydaci sk adajà: - wydruki ze strony elektronicznej rekrutacji, - yciorys w formie tradycyjnej, nie CV (poni ej wyjaêniamy, co warto napisaç w yciorysie), - 3 zdj cia legitymacyjne (czytelnie podpisane z ty u: imi i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania) W czym mam z o yç dokumenty? W teczce. Najlepiej bia ej, sznurowanej. Gdzie szukaç pomocy, jeêli b d mia /a trudnoêci z rekrutacjà? Ka dy uczeƒ mo e zadzwoniç do naszej szko y pod nr. tel lub szukaç pomocy bezpoêrednio u pedagoga naszego liceum - Marka Podgórskiego. Wi cej informacji na temat kierunków kszta cenia oferowanych w naszym LO, jak i o rekrutacji znajdziecie na stronie internetowej 2lo.traugutt.net

10 10. CZWARTEK-NIEDZIELA, 2-5 MAJA 2013 AKTUALNOÂCI Administracje budynków majà k opot z go biami ObecnoÊç go bi na budynkach wià e si nie tylko z zanieczyszczaniem elewacji, dachów czy rynien. Administratorzy sà Êwiadomi tego, e latajàce szkodniki doprowadzajà do fizycznego uszkodzenia obiektów i korozji, a nawet rozprzestrzeniania si chorób odzwierz cych. Czy istnieje metoda, aby temu skutecznie zapobiec? Problemy z go biami to dla wielu chleb powszedni. Zapaskudzone parapety, elewacje czy rynny, nie pozwalajà w pe ni cieszyç si widokiem, który mamy za oknami. Ptasie odchody sà odpychajàcym widokiem nie tylko dla mieszkaƒców, ale tak e dla przechodniów. Samo oczyszczanie budynków jest dzia aniem nie tyle kosztownym, co po prostu tymczasowym. Dzia ajàc w ten sposób, administracja nie pozb dzie si problemu raz na zawsze. Z drugiej strony, odchody nieposprzàtane przez d u szy okres czasu mogà spowodowaç trwa e uszkodzenia elementów budynku. W czasie deszczu ekskrementy sp ywajà po Êcianach, niszczàc w ten sposób kosztownà elewacj. Szkodliwe go bie Coraz cz Êciej stosowanym systemem zabezpieczeƒ elewacji przed ptakami sà modu y mechaniczne, tzw. BirdSystemy, które sà bezpieczne dla go bi, a zarazem nie godzà w estetyk obiektów. - Ludzie decydujà si na profesjonalne zabezpieczenia opracowane z myêlà o relokacji go bi i jest to rozsàdny wybór, bioràc pod uwag koszt i czas zwiàzany z regularnym usuwaniem ptasich zanieczyszczeƒ uwa a Pawe åwierzyƒski, przedstawiciel firmy BirdSystem. ObecnoÊç go bi jest nie tylko szkodliwa dla zdrowia, gdy sà one nosicielami wielu chorób, ale niekiedy tak e dla ycia! Takie zagro enie pojawia si w przypadku zaczadzenia, do którego mogà przyczyniç si go bie gniazda budowane w kominach na dachach budynków. Kiedy znikajà nasady kominowe, b dàce elementem poprawiajàcym ciàg w kanale wentylacyjnym, nic nie ochrania wlotu do komina. Mo e si w nim znaleêç wszystko, tak e ptaki szukajàce schronienia, szczególnie w zimne i deszczowe dni. Gdy dojdzie do zatrucia spalinami, go bie spadajà w g àb przewodu, skutecznie go zatykajàc. Niesprawny komin nieodpowiednio odprowadza spaliny, czego efektem jest niepe ne spalanie gazu do trujàcego tlenku w gla. W takiej sytuacji go bie mogà staç si odpowiedzialne za tragedi. - Administracja cz sto decyduje si na zak adanie specjalistycznych siatek na kominy, które skutecznie uniemo liwiajà ptakom przedostanie si do Êrodka komentuje Pawe åwierzyƒski z BirdSystem. Âwiadome dokarmianie Administratorzy budynków g owià si, w jaki sposób mo na zapobiec takim sytuacjom. Wydawaç by si mog o, e rozwiàzaniem by oby zamykanie dachów dla mieszkaƒców, aby ci nie mieli mo liwoêci Êciàgania nasad z kominów i wrzucania do Êrodka sterty Êmieci. Niestety, w wi kszoêci przypadków jest to niemo liwe. Administracje t umaczà to koniecznoêcià udost pnienia dróg ewakuacyjnych, które znajdujà si w aênie na galeriach zlokalizowanych na szczycie budynków. Przepisy przeciwpo arowe mówià, e taka droga musi byç ogólnodost pna. Wszystko rzecz jasna sprowadza si do kosztów, które administracja musi ponosiç nie tylko za oczyszczanie budynków, ale tak e za regularne monitorowanie przewodów wentylacyjnych przez kominiarzy. Na konferencji o uzale nieniach ObecnoÊç ptaków na budynkach okazuje si m czàca tak e dla mieszkaƒców, szczególnie w czasie tak d ugiej zimy, jak ta miniona. Go- bie trzepoczàce skrzyd ami w wadliwie zamontowane metalowe elementy zadaszenia robià du o ha asu, przeszkadzajàcego domownikom mieszkajàcym w najwy szych partiach budynków. Ptasi problem sprowadza si ostatecznie do kwestii dokarmiania ptaków, które nie przylatywa yby w konkretne miejsca bez przyczyny. Niewàtpliwie du o zale y od dokarmiajàcych, aby ich wra liwoêç nie sz a w parze z bezmyêlnoêcià. Rolà administracji jest zach canie do dokarmiania ptaków w miejscu specjalnie do tego wydzielonym, najlepiej w okre- Êlonej odleg oêci od budynku mieszkalnego. oprac. ts, zdj. arc Lekarze i terapeuci niemal e z ca ego kraju wzi li udzia w szóstej ju Konferencji Naukowej, która odby a si w Sport Hotelu w Be chatowie. Spotkanie zorganizowa a Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzale nieƒ Wolmed oraz Fundacja Rozwój Lepsza Przysz oêç. Temat konferencji to Nowoczesne metody leczenia i diagnostyki chorób psychicznych. Problemy uzale nienia w kryzysie ekonomicznym. WÊród wyk adowców znaleêli si prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyƒski, prof. dr hab. n. przyrodniczych Jerzy Vetulani oraz mgr Karina Stasiak, kierownik Oddzia u Leczenia Uzale nieƒ w Klinice Wolmed. W konferencji udzia wzi o ok. 70 lekarzy i terapetuów. Patronat honorowy nad konferencjà obj a wojewoda ódzki Jolanta Che miƒska oraz starosta be chatowski Szczepan Chrz st Jak podkreêla podczas spotkania S awomir Wolniak, lekarz specjalista psychiatra ordynator Kliniki Wolmed, na ca ym Êwiecie specjaliêci obserwujà wzrost liczby osób uzale nionych przy pogarszajàcej si sytuacji kryzysowej. I to nie tylko od alkoholu, ale i leków, czy narkotyków. Niejednokrotnie si gni cie po u ywki jest próbà ucieczki od przyt aczajàcej rzeczywistoêci i niemo noêci poradzenia sobie z problemami. A taki stan zazwyczaj nast puje na skutek d ugotrwa ego stresu. Wybitny specjalista od teorii stresu bojowego, prof. Wojciech Gruszczyƒski zaznacza, e przewlek y stres niszczy komórki kory czo owej, odpowiedzialnej za myêlenie oraz kory limbicznej, odpowiadajàcej za nasze emocje - tzw. mózgu emocjonalnego. Je eli te nadal sprawia pacjentowi przyjemnoêç, podobnie jak s uchanie muzyki czy smaczne potrawy. Ogólnopolska Konferencja Naukowa by a okazjà do zainaugurowania dzia alnoêci Rady Naukowej Kliniki Wolmed w nast pujàcym sk adzie: przewodniczàca prof. Lucyna Goliƒska, wiceprzewodniczàcy prof. Wojciech Gruszczyƒski, wiceprzewodniczàcy prof. Jerzy Vetulani, lek. med. S awomir Wolniak, mgr pedagogiki Karina Stasiak, mgr ekonomii Liliana Mik a. Do zadaƒ Rady Naukowej nale y: sprawowanie bie àcego nadzoru naukowego nad dzia alnoêcià Kliniki Psychiatrycznej i Terapii Uzale nieƒ Wolmed, dbanie o wysoki poziom realizacji dzia alnoêci medycznej oraz naukowej; okreêlenie profilu badawfunkcje zostanà zniszczone, czyni to z nas kalekami psychicznymi mówi prof. Wojciech Gruszczyƒski. WÊród przyczyn przewlek ego stresu znajdujà si wypalenie zawodowe, bezrobocie, przemoc. Skutki dla organizmu sà zatrwa ajàce. D ugotrwa y stres poprzez zmiany biochemiczne niszczy komórki mózgu, komórki stawów, uk adu pokarmowego, uk adu krà enia, a przede wszystkim uszkadza nasze DNA, wyzwala toksyczne wolne rodniki i sprawia, e ludzkie komórki szybciej si starzejà. S awomir Wolniak w spo ecznych zmianach, za którymi nie ka dy potrafi nadà yç, widzi nie tylko zagro enie d ugotrwa ym stresem. Zmieniajàca si sytuacja na rynku pracy, bezrobocie, wywo ujà frustracj i zniech cenie podkreêla lekarz. Ci ko im uciec od negatywnych wp ywów na psychik. Wielu osobom wydaje sie, e jedynym sposobem, ale te dla nich najprostszym, jest ucieczka w odpr - ajàcy, ale i niezmiernie zgubny alkohol czy leki uspokajajàce. W takiej sytuacji jednym ratunkiem dla osoby uzale nionej jest rozpocz cie terapii. Zdaniem specjalistów pierwszym i najwa niejszym krokiem jest przekonanie chorego o koniecznoêci jej podj cia. Jak najszybciej nale y rozpoczàç psychoterapi wspomaganà przez farmakologi stwierdza prof. Jerzy Vetulani. I objaênia zasady dzia ania jednego z leków pod chemicznà nazwà naltrekson. Podanie leku daje pacjentowi dodatkowe wzmocnienie blokuje bowiem proces uwalniania endorfin w czasie spo ywania alkoholu i zmniejsza ch ç napicia si go. JednoczeÊnie nie zmniejsza najogólniej mówiàc radoêci z ycia. Czytanie Na zdj. od lewej: prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyƒski, redaktor Iwona Schymalla, prof. dr hab. n. przyr. Jerzy Vetulani, psychiatrzy Joanna Wysoglàd-Wolniak i S awomir Wolniak, w aêciciele Kliniki Wolmed, Liliana Mik a, manager Kliniki zdj. MA czego Kliniki, uwzgl dniajàcego kierunki rozwoju Êwiatowej nauki; tworzenie projektów badawczych rozwojowych nowych dziedzin nauki w zakresie zaburzeƒ psychicznych i uzale nieƒ; poszukiwanie nowoczesnych metod leczenia, na bazie leków ju istniejàcych i podejmowanie prób àczenia Êrodków farmakologicznych. Takie dzia ania majà przyczyniç si do uzyskania lepszych rezultatów w leczeniu zaburzeƒ psychicznych i uzale nieƒ. W tym celu Rada mo e inicjowaç i wykonywaç badania kliniczne. Jak podkreêla S awomir Wolniak, funkcjonowanie Rady ma te cel dydaktyczny sprawowanie nadzoru nad sta ami prowadzonymi na poszczególnych oddzia ach Kliniki Wolmed oraz poradniach zdrowia psy- chicznego. Rada zajmie si te dokonywaniem oceny aktywnoêci naukowej pracowników i zespo ów badawczych Kliniki mówi ordynator Wolmedu. Ma ona mo liwoêç zg aszania i opiniowania kandydatur do nagród naukowych. Celem Rady jest wspó praca z innymi instytucjami naukowymi w kraju i za granicà m.in. w kwestii inicjowania i tworzenia wspólnych programów badawczych, programów wspó pracy naukowej, uczestniczenia w projektach i badaniach, tak e unijnych oraz programów dzia alnoêci wydawniczej. Rada b dzie wspó pracowaç z zarzàdem Fundacji Rozwój Lepsza Przysz oêç w ramach prowadzonej przez Fundacj dzia alnoêci Statutowej. ts

11 OG OSZENIA CZWARTEK-NIEDZIELA, 2-5 MAJA BIURA BIURA RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE ANIN Pe na obs uga firm PoÊrednictwo kredytowe Cz stochowa, ul. Krakowska 31 tel BUDOWNICTWO ART. ROBOCZO-OCHRONNE KARNISZE OKNA DRZWI OG OSZENIA ABONAMENTOWE OGRÓD EKO Autoryzowany dealer firm: Stihl, Viking, Briggs and Stratton oferuje: odênie arki, pilarki, kosiarki, kosy spalinowe, opryskiwacze, urzàdzenia do ci cia betonu i stali, cz Êci zamienne, aƒcuchy tnàce do wszystkich typów pilarek. Serwis. Urzàdzanie zieleni. Âcinanie drzew. WYPRZEDA ODÂNIE AREK Cz stochowa, ul. Kiedrzyƒska 24/32, tel./fax (034) MATERIA Y BUDOWLANE US UGI REMONTOWE INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Wykonuje: instalacje Êwiat a i si y przy àcza; remonty zaêwiadczenia odbioru budynków; punkt od 20 z tel JARKO REMONTY TANIO!!! malowanie; kafelkowanie; hydraulika; wymiana drzwi Cz stochowa, tel SZKO Y KURSY-SZKOLENIA KURSY-SZKOLENIA KURSY: Ksi gowoêci wspomaganej komputerem; Specjalista kadrowo-p acowy; Obs uga: komputerów, kas fiskalnych; Masa u; Bukieciarstwa; Tworzenie i obs uga sklepu internetowego; Pedagogiczny dla wyk adowców i instruktorów pozaszkolnych form kszta cenia. OÂWIATA , KURSY: Kosmetyczne; Fryzjerskie; Manicure-Pedicure- Tipsy; Kelner-Kucharz-Barman; Kroju-Szycia i Modelowania; Artystycznego upinania firan; Operator wózków (uprawnienia unijne); Palacz CO; BHP; HACCP; Pomocy przedlekarskiej; Opiekun osób starszych, niepe nosprawnych; J zyk niemiecki dla opiekunów; Inne. OÂWIATA , SZKOLENIE PODYPLOMOWE PIEL GNIAREK KURSY KWALIFIKACYJNE: piel gniarstwo rodzinne dla: piel gniarek i po o nych, anestezjologiczne i intensywnej opieki; opieki d ugoterminowej, kardiologiczne; ratunkowe kursy specjalistyczne: szczepienia, EKG, endoskopia, leczenie ran, dializoterapia, inne. OÂWIATA , FINANSE KOMISY - LOMBARDY PIERWSZY CZ STOCHOWSKI LOMBARD 25 lat istnienia. Skup i sprzeda z ota NAJLEPSZE CENY W MIEÂCIE!!! Solidnie, pewnie, najkorzystniejsze warunki. Cz stochowa, Al. NMP 18, tel Filie: ul. Jagielloƒska 1 w Mrówkowcu, al. AK róg KoÊciuszki i WolnoÊci. LOMBARD KAPS 20 lat doêwiadczenia RABAT 50% u nas to dzia a! NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw z ota, sprz tu RTV i wszystkiego, co przedstawia jakàkolwiek wartoêç. TANIE WYROBY JUBILERSKIE Al. NMP 1, tel Al. NMP 16, tel Al. WolnoÊci 6, tel PO YCZKI - KREDYTY NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw Skup za gotówk RTV, z ota, Audio-Video, Foto, komputerów. Sprzeda ratalna bez yrantów i pierwszej wp aty. Cz-wa, al. NMP 3, tel Stary Rynek (DH Puchatek ), tel K obuck, Rynek, Jana Paw a II 12 tel MEDYCYNA ART. ORTOPEDYCZNE DIETETYKA PORADNIA DIETETYCZNA Otrzymujesz fachowà wiedz oraz pomoc w jej praktycznym zastosowaniu. Nasza wspó praca opiera si na wzajemnym zaufaniu i zaanga owaniu. Poliklinika MSWiA ul. Kopernika 38, Cz stochowa Tel PSYCHIATRIA WOLMED Prywatny Oddzia Psychiatryczny i Terapii Uzale nieƒ LECZENIE depresji, nerwic, uzale nieƒ ODTRUCIA poalkoholowe, ponarkotykowe PSYCHOTERAPIA uzale nieƒ od alkoholu, depresji, nerwic. Tel. kontaktowy: REHABILITACJAA REHABILITACJA I MASA z dojazdem do domu Pacjenta Masa Kinezyterapia Fizykoterapia (laser, ultradêwi ki, pràdy) Tel DERMATOLOGIA GABINET DERMATOCHIRURGII ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ lek. Kinga Nicer spec. dermatolog-wenerolog & lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg DERMATOLOGIA ESTETYCZNA modelowanie twarzy (Voluma) bezoperacyjne usuwanie zmarszczek (Botox, Surgiderm); biorewitalizacja skóry; mezoterapia twarzy, szyi i dekoltu (Surgilift); modelowanie ust (Surgilips); peelingi lecznicze (Yellow peel, peeling migda owy i inne); mikrodermabrazja diamentowa; leczenie nadpotliwoêci (Botox), lipoterapia LASEROTERAPIA trwa e usuwanie zb dnego ow osienia (nogi, bikini, pachy, wàsik) zamykanie naczyƒ na twarzy, koƒczynach dolnych; rumieƒ, fotoodm adzanie DERMATOCHIRURGIA plastyczne usuwanie zmian skórnych zamra anie brodawek; leczenie wrastajàcych paznokci; obliteracja ylaków i drobnych naczyƒ wideodermatooskopia komputerowa nieinwazyjna ocena znamion ul. Dekabrystów 33, paw. 42, pon , Êr , tel , , LECZNICE DLA ZWIERZÑT TURYSTYKA TOURS-ECO Biuro Podró y Cz-wa, ul. Âlàska 20 (w budynku KoÊcio a Ewangelickiego) LATO 2013 LATO 2013 Promocje zni ki najlepsze oferty Gwarancja Najni szej Ceny Gwarancja NiezmiennoÊci Ceny Jednorazowa Zmiana Imprezy Kompletna cena S OWACJA S OWACJA Pobyty od 695 z z wy ywieniem Baseny termalne i Aquaparki Uzdrowiska i Pobyty lecznicze SPA Wycieczki integracyjne SAMOLOTEM i AUTOKAREM Oferty LAST MINUTE: Tunezja, Turcja i Egipt od 990 z All incl, Grecja od 990 z Wyspy Kanaryjskie od 1995z Hiszpania, Maroko, Jordania, Izrael, W ochy, Francja, Krym, Grecja, Cypr, Pielgrzymki Ziemia Âwi ta i Rzym EGZOTYKA Kuba, Chiny, Meksyk, Tajlandia, Malediwy, Wenezuela, Argentyna, Peru, Kenia, Senegal, Etiopia, RPA, Sri Lanka, Goa, Indie OFERTY DLA SENIORÓW Hiszpania Cypr Tunezja wycieczka w cenie pobytu HOTEL w PRADZE Rezerwacje indywidualne IMPREZY GRUPOWE Wycieczki integracyjne Konferencje Wycieczki szkolne ZAPRASZAMY 18 lat na rynku :) rezerwacje on-line aktualna oferta tel. 34/

12 12. OG OSZENIA CZWARTEK-NIEDZIELA, 2-5 MAJA 2013 ODZIE BLACHARSTWO BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE Hurtownia Odzie y U ywanej IMEX NIESORT, SORT Szwajcaria, Szwecja. Dowóz. NIERUCHOMOÂCI Sprzedam M-4 ul. Micha owskiego, 4 pi tro z Sprzedam mieszkanie M-2 Tysiàclecie, ul. windà. Blok ocieplony, du a loggia, okna PCV, Czartoryskiego, pow m2, 6 p., wie owiec, KUPI MIESZKANIE opomiarowane wodomierze, aneks kuchenny zamykany korytarz, balkon, okna PCV, pod oga w holu, wn ka na szafy, blisko markety. pokój mozaika, meble kuchenne. Cena 88 tys. Cena 90 tys. z. Tel Tel M-2 lub kawalerk w III Alei zdecydowanie kupi, Koƒskie, tel mo e byç do remontu. Tel Sprzedam M-4 Wrzosowiak, ul. Brzozowa, pow. SPRZEDAM MIESZKANIE 59 m2, parter, blok z 1998 r. Du e, w kwadracie, kuchnia, osobne WC i azienka. Du y balkon, Sprzedam niedrogo mieszkanie w Blachowni Westerplatte. Tel Sprzedam M-2 34 m2, I p. ul. Kiliƒskiego 6, 46 m, pierwsze pi tro, Êrodkowe. Stan bardzo okna PCV. Tel dobry. Tel Sprzedam mieszkanie M-2 36 m2, II pi tro. Pokój, Sprzedam M-3 47,5 m2, I pi tro, blok 4-pi trowy, kuchnia, azienka, balkon i piwnica. Ul. LeÊmiana, mieszkanie, biuro, gabinet, kancelari prawnà itp. przy al. Pokoju. Tel rata kredytu jest ni sza od ceny wynajmu w tej 2 MOTORYZACJA Sprzedam mieszkanie M-2 30 m2, ul. nowe okna drewno, panele. Dzielnica Pó noc. 2 Sprzedam mieszkanie w Blachowni, pow. 46 m Bez poêredników. Tel przed pogotowiem, wielofunkcyjne: na okolicy. Tel KUPI DOM (dwa pokoje, kuchnia, przedpokój) stan dobry. Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w centrum, Cena ok. 90 tys. z. Tel Kupi ma y budynek z ma à dzia kà w M-2 centrum k. Ratusza. Cena 80 tys. Cz stochowie lub na wsi blisko Cz stochowy. Mieszkanie w bloku, po remoncie, 37,7 m2, dwa Tel Mo e byç do remontu. Tel pokoje z kuchnià. Bez poêredników. Sprzedam mieszkanie, 8 pi tro, wie owiec, pow. Cena 120 tys. z.tel m2. Dwa pokoje z kuchnià. Centrum miasta. M-3 2 pokoje + kuchnia (w zabudowie), Tel po godz. 18 azienka (glazura, ogrzewanie gazowe (nowy Sprzedam M-2 31,5 m2 al. Niepodleg oêci, II p, junkers). Okolice Galerii Jurajskiej. 105 tys. z. wie owiec. bez poêredników. Cena 85 tys. z. Tel wieczorem Tel blisko uczelni. Tel , T UMIKI KUPI GARA Kupi gara murowany w okolicy ul. Tetmajera. Tel POSZUKUJ Poszukuj pokoju w zamian za pomoc na terenie Cz stochowy. Tel SPRZEDAM DOM Sprzedam dom parterowy, dwurodzinny w Cz stochowie. Tel , Dom, rok budowy 2013, drewniany, idealnie docieplony, pow. ca kowita 197 m2, du y gara, TRANSPORT do wykoƒczenia. Cena z. Tel AKUMULATORY ZUS Oddzia w Cz stochowie Cz stochowa, ul. Dàbrowskiego 43/45 Tel.: (34) ; Fax.: (34) Godziny urz dowania pon ; wt. pt Godziny przyj ç klientów pon ; wt. pt Powiatowy Urzàd Pracy w Cz stochowie Cz stochowa, ul. Szymanowskiego 15 Tel ; Fax Godziny Pracy PUP Cz stochowa i Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Godziny otwarcia urz du: 7:00 15:00 Godziny przyjmowania interesantów: 7:30 14:00 K U P O N na MOTORYZACJA MATRYMONIALNE AUTOKLIMATYZACJA US UGI bezp atne NIERUCHOMOÂCI INNE og oszenie SPRZEDAM KUPI PRACA TreÊç og oszenia:... ABATEX AUTOKLIMATYZACJA ch odnictwo transportowe ch odnice sprzeda, naprawa klimatyzacja pomieszczeƒ ul. Jesienna 116, Cz-wa tel./fax kom WYPE NIONY KUPON NALE Y DOSTARCZYå DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I pi tro) US UGI POGRZEBOWE

13 OG OSZENIA CZWARTEK-NIEDZIELA, 2-5 MAJA Dom nowy 303 m 2 pow. zabudowy, ok. 170 m 2 pow. mieszkalnej. Stradom, ulica Admiralska r. Do wprowadzenia. Dzia ka 1150 m 2 szer. 44 m, zagospodarowana, gara na 2 auta z kanalizacjà, bramy na pilota. Bruk, tuje, alarm. Do wprowadzenia. Ewentualnie wynajm firmie lub osobie prywatnej, inne propozycje. Tel Dom ok. 100 m 2 na wsi, okolice Koniecpola, z gara em na 2 auta, po kapitalnym remoncie, wszystko nowe, dzia ka 7000 m 2. 2 w asne uj cia wody. Oaza ciszy, wko o lasy, rzeka Pilica. Ew. rozlicz na bloki w Cz stochowie, inne propozycje. Tel SPRZEDAM DZIA K Sprzedam dzia k ogrodowà. Tel Blachownia Trzepizury dzia ka budowlana 2400 m 2 (pràd, si a, domek na narz dzia) PILNIE SPRZEDAM! Kontakt tel po godz Dzia ka budowlana 1000 m 2. Atrakcyjna lokalizacja i cena, ul. Azaliowa. Tel Dzia ka budowlana 858 m 2 przy ul. Przybyszewskiego. Pe ne media. Tel Sprzedam dzia ki budowlane dowolnej wielkoêci. 15 z /m 2. Tel Sprzedam dzia k budowlanà 1070 m 2 w spokojnym miejscu w Kiedrzynie, dojazd od ul. Sejmowej przez ul. Kuronia. Woda i pràd w ulicy, gaz w budowie. Cena do uzgodnienia. Bez poêredników. Tel Sprzedam dzia k budowlanà m 2, przy u. Przestrzennej 31 w Cz-wie (gaz, woda, si a). Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam dzia k ogrodowà zagospodarowanà. Tel Sprzedam dzia k ogrodniczà nr 469 przy ul. Rolniczej w Cz stochowie. WiadomoÊç tel w godz Wydzier awi dzia k, pow. 500 m 2, CENTRUM. Tel po godz Sprzedam dzia k budowlanà Stradom, ul. Kawodrzaƒska, pow m 2, naro na, bardzo dobry dojazd. Wszystkie media w ulicy. Obok nowe domy. Cena do negocjacji. Tel wirownia piaskownia 1,82 ha w Dzia oszynie. Koncesja na 10 lat, 5 otworów z opisem, pe na dokumentacja geologiczna. Super cena! Inne propozycje. OKAZJA! Tel SPRZEDAM LOKAL Sprzedam lub wynajm stanowisko handlowe w Nowym G uchowie pod odzià. I, II lub III alei. Tel Sprzedam pawilon handlowy murowany 21 m 2 Ryneczek Wa y Dwernickiego. Tel WYNAJM Wynajm pokój z kuchnià 50 m 2 w starym budownictwie. Woda i Êwiat o. WC na zewnàtrz murowane. Potrzebne piece do ogrzewania. Tel (wieczorem) TANIO! Wynajm lokal przy ul. Mireckiego o pow ok. 41 m 2 po zak adzie fryzjerskim. Tel Wynajm lokal handlowo-us ugowy 40 m 2. Bdb lokalizacja w Biznes Centrum z /m-c. Tel Wydzier awi reklam dwustronnà o wys. 7 m, ul. Êw. Rocha, kierunek K obuck. TANIO! Tel Do wynaj cia M-3 umeblowane. Dzielnica Wrzosowiak. Tel DO WYNAJ CIA lokale u ytkowe w III Alei NMP: 62 m 2, 1 pi tro, budynek frontowy, ogrzewanie, wejêcie z bramy; 8,5 m 2, 1 pi tro, bud. front., ogrzew., wejêcie z bramy; 86 m 2 (4 pomieszcz.), ogrzew. gaz., wejêcie od podwórka; 84 m 2 (4 pom.), ogrzew., wejêcie od podwórka; 18 m 2 ogrzew., wejêcie od podwórka. Tel ( ) INNE Pami ç Koncentracja uwagi MyÊlenie logiczne i twórcze Szybkie czytanie. Tel MOTORYZACJA SPRZEDAM SAMOCHÓD Fiat SC 900 SX, 1998 r. z oty metalik, 149 tys. km, ko a lato - zima,, blokada skrzyni, ktualne op aty. Cena do uzgodnienia. Tel AUDI A r., 2.0 TDI, 170 KM, tiptronik, 7 biegów, kombi,. OKAZJA! Cena z. Tel Honda CIVIC5D, 2004 r., poj. 1.4 l, srebrny. Tel BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE Ford ESCORT 1.8D kombi, 1993 r., airbag, centralny zamek. Cena do uzgodnienia. Tel Sprzedam Ford FIESTA 1999 r., czerwony. Tel Sprzedam Fiata Seicento Brush, 2001 r., 900 cm 3, I w aêciciel,, instal. gazowa, elektryczne szyby, blokada skrzyni biegów, radio, komplet kó zimowych. Bezwypadkowy. Cena do uzgodnienia Tel Ford ESCORT CABRIO, 1.8 XRI3, benzyna, Êliwa, stan pi kny,, 1996 r. Tel BMW X5 XI r., 174 tys. km, serwis, 3.0 diesel, 218 KM, automat, tiptronic, czarna skóra, czarny dach panorama, biksenon, hak, wersja Limited, grafit metalic, od 2007 r. w kraju, homologacja na ci arowy, +5 osób, stan perfekcyjny ewentualnie zamieni na limuzyn Audi, BMW 5, Mercedes. Tel CZ ÂCI I AKCESORIA Klocki i szcz ki hamulcowe do przodu i ty u do Peugeota 406 ceny na pude kach. Opona do auta W400 INTER Radial 175/65 R14 1 szt. 10 z. Tel NAUKA NAUKA KOREPETYCJE J. ANGIELSKI wszystkie poziomy. Centrum. Anglistka po studiach w Polsce i Anglii (Newman University College Birmingham). 30 z /godz. zegarowà. Tel J. ANGIELSKI KOREPETYCJE 30 z /h z dojazdem. Nauczycielka w asna dzia alnoêç gospodarcza. Tel J. ANGIELSKI lekcje dla firm (umowa), general i business English, konwersacje, przygotowanie do egzaminów LCCI, lektor szko y wy szej, 16 lat doêwiadczenia, dojazd. Tel MGR MATEMATYKI doêwiadczony nauczyciel dyplomowany, egazminator prac maturalnych przygotowuje do matury 2013, udziela korepetycji oraz przygotowuje studentów do egzaminów semestralnych ze wszystkich dzia ów matematyki wy szej. Warunki dotyczàce kosztów i miejsca spotkaƒ do omówienia pod nr tel , SPRZEDAM BUDOWNICTWO Sprzedam pomp hydroforowà III stopnia Grudziàdz.Tel Sprzedam za 2/3 ceny nowy kàtownik 50/50 walcowany na goràco. D ugoêç 11 mb. Tel Sprzedam kopalni i ów do produkcji ceramiki z koncesjà. W ca oêci lub na m 3 minera. Tel Szlaka oraz ziemia czarna ogrodowa, piasek budowlany, podsypkowy, gruz, t uczeƒ. Dowo do klienta. Us ugi koparkà. Tel Oferujemy drzwi zewn trzne na wymiar oraz drzwi wewn trzne o szerokoêci 2 cm felca na obecnà starà futryn. Tel ELEKTRONIKA Sprzedam Magnetofon Grundig ZK120 wraz z nagranymi taêmami ze starymi melodiami za 50 z. Tel Aparat fotograficzny KODAK 50 z. Kamera fotograficzna V6000 z radiem 195 z. Radio dwuzakresowe Unifon, 4 szt, nowe 48 z. Telefon PANASONIC z sekretarkà 45 z. Tel HOBBY Sprzedam monety Mennicy Polskiej: Dinozaury, Znaki Zodiaku, Cuda Âwiata, Jan Pawe II, Piastowie. Pe ne kolekcje, stan idealny. Cena 60 z /kpl. Tel KSIÑ KI Encyklopedia Staropolska Zygm. Glogera w twardej oprawie, nowa. Cena do uzgodnienia. Tel Encyklopedia Medycyny Rodzinnej w 16 tomach. Cena 100 z. Tel Ksi gozbiór, ró na tematyka po bardzo niskich cenach sprzedam. Tel , MASZYNY I URZÑDZENIA Sprzedam pomp hydroforowà III stopnia Grudziàdz.Tel Sprzedam wózek wid owy GPW 2,5 tony udêwigu, ko a bliêniacze. Tel Sprzedam trak pionowy. Cena 8 tys. z. Tel Sprzedam piec 24 kw olejowy dwufunkcyjny HEF, palnik GIERSCH, stan bdb. Zborniki 2 x 1000 l. Tel Maszyny do szycia: PFAFF praworamienna, potrójny transport, reg. wys., sto u. Stan idealny. Cena 1700 z. SINGER centralne smarowanie 600 z. MINERWA pojedynczy i podwójny transport, srebrna. Dobra cena. Tel ODZIE Marynarka bràzowa ze sztruksu, nowa, rozm. 176 cm. Cena do uzgodnienia. Tel Garnitur luksus czarny, m ski, rozm. 50/176 nowy 150 z. Garnitur luksus czarny, m ski, rozm. 88/175 nowy 150 z. Spodnie luksus czarne, m skie, rozm. 90/176 nowe 25 z. Tel Ocieplacz narciarski na 12 lat 30 z. P aszcz m ski 40 z. Teczka skórzana 10 z. Tel Sprzedam futro kurtk tchórzofretki na t szà osob. Cena 2500 z do uzgodnienia. Tel Futro z norek na atki lub do przerobienia na kurtk. Kolor bràzowy. Rozmiar Cena 200 z. Tel RÓ NE Sprzedam miejsce na cmentarzu Kule. Op acone. Tanio!. Tel Przyjm nieodp atnie s oiki, butelki szklane i plastikowe. Tel Sprzedam grób na cmentarzu Êw. Rocha. TANIO! Tel wieczorem WYPOSA ENIE WN TRZ Sprzedam MOSKITIER DRZWIOWÑ na drzwi balkonowe lub inne. Zabezpiecza przed wszelkimi owadami. Rama aluminiowa (zmontowana) o wymiarach: szerokoêç maks. 78,5 cm, wysokoêç maks. 210,5 cm. Kolor bia y. Siatka w kolorze antracyt (ciemna). Zawiasy samozamykajàce z dodatkowymi uchwytami magnetycznymi. Cena 120 z. Tel Sprzedam meble kalwaryjskie robione na zamówienie. 2 komody z nadstawkami za szk em. Cena 650 z do negocjacji.tel ó ko do masa u Syogra, ma o u ywane. Tanio! Tel Sprzedam obraz - Martwa natura z ba antem. E. Richards, 55 x 76 cm, stan b.dobry, w ramie. W posiadaniu od 1975 r. Cena 1800 z. Zdj cia i informacje: Tel Materac przeciwodle ynowy, nowy. Gratis przeêcierad o nieprzemakalne. Aparat s uchowy Siemensa zauszny. Ceny do uzgodnienia. Tel Sprzedam meble ró ne. Tel , Prostownik do adowania akumulatorów od 6 do 12 V 250 z. Pralka INDESIT nowa 650 z. Narty zjazdowe na licencji ATOMICA + wiàzania i kijki 650 z. Tel Kryszta y: wazonik, popielniczka i cukiernica 70 z. Deskorolka 30 z. Rakieta dzieci ca do tenisa ziemnego 20 z. Konewka 10 l 7 z. Rakieta do tenisa ziemnego Head JUnior 50 z. Walizka 30 z. Tel Maszynka r czna do krojenia chleba i w dlin 45 z. yrandol mosi ny 5-cio ramienny 500 z. Tel Dywan we niany 3,5 x 2,5 mb nowy 800 z. Chodniki, 2 szt. 100 z. Deska do prasowania 30 z. Odkurzacz 90 z. Obrazy 10 szt. cena do uzgodnienia. Ikona Êw. Jerzego 200 z. Tel Tornister szkolny 40 z. Lewarek do auta nowy 30 z. Deska do prasowania 30 z. Kasety magnetowidowe mistrzowie sztuk walki 34 szt. 10 z /szt. Tel Pianino Calisia, stan bardzo dobry. Cena 3000 z. Tel Lampa stojàca pokojowa, stylowa. Tel Meble sklepowe rega y + lady, bia e, przeszklone, podêwietlane, z lustrami. Cena 1300 z. Tel Sprzedam stare drewniane beczki, telewizor w drewnianej obudowie oraz stare radio lampowe Pioneer. Tel Sprzedam meble sto owe rumuƒskie, inkrustowane oraz wiele mebloêcianek i wypoczynków. Tel Atrakcyjne meble pokojowe 3-witrynowe po àczone z barkiem (1,2 x 1,5 m) z daszkiem, 3 wysokie sto ki, awa. Cena 450 z. Tel Sprzedam poduszk do masa u, patelni do pizzy i wiele innych ciekawych przyrzàdów. Ceny do uzgodnienia. Tel Kanap dwuosobowà rozk adanà. Stan dobry. Cena 100 z. Tel US UGI Malowanie Gipsowanie Tapetowanie Monta paneli. Inne us ugi wykoƒczeniowe. Tel Z ota Ràczka drobne remonty i naprawy. Tel Us ugi dekarskie: termozgrzew, gont, blacha, obróbki i podbitki. Tel Dachy wszystkie pokrycia, obróbki, rynny, panele, kominy, remonty i uszczelnianie. Tel Czyszczenie KARCHEREM dywanów i tapicerki meblowej. Tel Sprzàtanie podwórka, strychy i piwnice. Zapewniam wywóz zb dnych rzeczy. Tel SUPER NOWOÂå! Fala uderzeniowa na cellulit. Tylko w kwietniu OKSYBRAZJA nowoczesna metoda z uszczania 59 z. Gabinet Kinesis, ul. 3 Maja 1. Tel , Us ugi remontowe. Hydraulika. Instalacje sanitarne. Kafelkowanie. Tel , Sprzàtanie, mycie okien. Tel Cyklinowanie, uk adanie paneli, renowacja schodów oraz roboty malarskie. Tel Naprawa telewizorów nowego i starego typu. Monta anten telewizyjnych i satelitarnych. Gwarancja na wykonanà us ug. DOjazd do klienta. Tel Profesjonalne przed u anie paznokci i ich stylizacja. Âwiàteczne promocje! Wolne terminy. Zapraszam! Tel Naprawa pomp wodnych hydroforowych, samochodowych, cyrkulacyjnych. Tel Us ugi blacharsko-dekarskie. Przebudowy i remonty. Tel Blacharstwo-dekarstwo. us ugi kompleksowe oraz drobne naprawy. Tel Gipsówki 10 z /m 2, malowanie 6 z /m 2, Êciany gips/karton 37 z /m 2, sufity gips/karton 28 z /m 2. Remonty kompleksowo. Tel Hydraulik wykonuje szybko, tanio i dok adnie instalacje i naprawy wod.-kan., C.O. i gazowe. Monta azienek i drobne naprawy Tel Pogotowie hydrauliczne dla Cz stochowy i okolic. tel Szycie przeróbki futer. Tel Serwis i sprzeda sprz tu komputerowego. Zgrywanie kaset Wideo na DVD/Blu-Ray. Wywo ywanie zdj ç i fotoprezenty. Tel Drobne naprawy domowe, drobne remonty (elektryka, hydraulika, malowanie). Tel PRACA DAM PRAC Przyjm pracownika elektromechanika na 1/2 etatu.tel SZUKAM PRACY Podejm prac na wtryskarkach, prace magazynowe, gospodarcze, w ochronie. Posiadam orzeczenie o niepe nosprawnoêci. Tel Szukam pracy w charakterze pedagoga olinofrenopedagoga. Posiadam jedenastoletnie doêwiadczenie w pracy z dzieçmi i m odzie à. Tel Kobieta po 50-ce, orzeczenie o niepe nosprawnoêci, szuka pracy stalej lub dorywczej (sprzàtanie biur, roznoszenie ulotek, cha upnictwo). Tel M czyzna, 47 lat, kierowca kat. A+B, uprawnienia na wózki wid owe, ks. sanepidu podejmie prac w Cz stochowie lub okolicy. Tel Kierowca kategorii ABCDE z wszelkimi uprawnieniami. Tel Dekarz poszukuje pracy. Tel , Poszukujemy na sta z urz du pracy stanowisko GRAFIK KOMPUTEROWY Praca w cesin.pl szczegó y tel zg oszenia: zapraszamy M ody, 30-letni m czyzna podejmie prac fizycznà lub robienie zakupów starszym osobom. Tel Ma eƒstwo pilnie poszukuje pracy, niekoniecznie razem. Tylko powa ne oferty. Tel letni z drugà grupà podejmie prac fizycznà prac. sprzàtajàcy, roznoszenie ulotek, praca cha upnicza. bez kontaktu z maszynami. Tel Podejm si opieki nad dzieckiem, mo e byç niemowl. Jestem obowiàzkowa, lubi zajmowaç si dzieçmi. Mam 50 lat i doêwiadczenie. Bez rejestracji. Tel Mam 50 lat. Poszukuj pracy cha upniczej (oprócz szycia). Posiadam stopieƒ niepe nosprawnoêci. Jestem dyspozycyjna i odpowiedzialna za wykonywanie pracy. Bez rejestracji. Tel Poszukuj zatrudnienia na terenie Niemiec w charakterze pracownika fizycznego. Najch tniej w rolnictwie. Nr kontaktowy Szukam ma ego sprzàtania typu pracownik gospodarczy. Tel Szukam roznoszenia ulotek. Tel Poszukuj pracy budownictwo. Posiadam uprawnienia budowlane, nale do Izby In ynierów, a tak e us ugi, marketing, dyspozytor i inne. Ukoƒczona Politechnika (Zarzàdzanie z Marketingiem). Tel MATRYMONIALNE Rozwiedziony, po czterdziestce, pozna kobiet, bardzo ch tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety oboj tne. Tel Poznam samotnà panià w wieku powy ej 60 lat z dzielnicy B eszno. Tel Poznam pana od lat powy ej 170 cm bez na ogu alkoholowego kobieta lat 55, 154 cm, 59 kg, szatynka z pasemkami. Cel matrymonialny. Prosz o powa ne oferty. Tel po Poznam samotnego pana w wieku lat. Cel sta y zwiàzek. Tel Kawaler lat 45, bezdzietny, wysoki, normalny, niezale ny finansowo, ciemny blondyn, pozna panià w wieku do 46 lat. Stan cywilny pani nieistotny. Pani mo e posiadaç dzieci. Cel sta y zwiàzek. Tel Samotna wdowa pozna bezdzietnego, niezale nego finansowo wdowca lat. Mile widziany Pan zmotoryzowany. Cel - sta y zwiàzek. Tel po godz. 18. Poznam panià w wieku lat bez zobowiàzaƒ. Jestem osobà niezale nà finansowo, mieszkam sam. pragn sp dzaç mi o i weso o wspólne lata dalszego naszego zwiàzku. Czekam pilnie na odpowiedzi. Tel Poznam panià w wieku lat stanu wolnego. Jestem w wieku 50 lat, niezale ny finansowo, w asne mieszkanie. Lubi rozrywk i dobre towarzystwo aby mile sp dzaç czas, Chcia bym dlatego poznaç osob o podobnych cechach charakteru. Tel Samotny kawaler 26 lat pozna panie do lat 40. Cel sta y zwiàzek. Chc kochaç i byç kochanym. Nie patrz na wyglàd, lecz na serce. Odpowiadam tylko na listy. Jestem niskiego wzrostu (167 cm), ale co male to pi kne. Prosz pisaç, naprawd warto. ukasz D u eƒ, ul. Âwierczewskiego 3, Strzelce Opolskie Samotna wdowa pozna niezale nego finansowo 62-letniego wdowca celem sta ego zwiàzku. Mile widziany pan zmotoryzowany. Kontakt tel po godz. 18. M czyzna, 29 lat szuka kobiety w wieku lat w celu utworzenia szcz Êliwego zwiàzku. Tel ZWIERZ TA Oddam w dobre r ce 3-letniego owczarka Êrodkowoazjatyckiego. Du y i drogi pies. Tel Oddam pieski 2 suczki 7-tygodniowe. Tel Firma po yczkowa poszukuje AGENTÓW FINANSOWYCH Oczekujemy: dyspozycyjnoêci, niekaralnoêci Oferujemy: auto firmowe, atrakcyjne wynagrodzenie CV ze zdj ciem przeêlij na

14 14. CZWARTEK-NIEDZIELA, 2-5 MAJA 2013 SPORT W ókniarz jedzie do lidera z Torunia. Czy stawi opór? W niedziel (5 maja) W ókniarz zmierzy si na wyjeêdzie z niepokonanà jak dotàd dru ynà Unibaxu Toruƒ. Mam nadziej, e Emil i Michael wrócà do naszego sk adu i powalczymy w Toruniu o jak najlepszy wynik mówi Jaros aw Dymek, menad er W ókniarza. Skra faworytem meczu z LKS-em Czaniec Po wa nym zwyci stwie nad Pniówkiem Paw owice cz stochowska Skra zagra w sobot (4 maja) na wyjeêdzie z dziesiàtym W ostatnim swoim meczu torunianie pokonali Falubaz w Zielonej Górze. Po czterech rozegranych spotkaniach Tomasz Gollob i spó ka majà komplet oêmiu punktów i prowadzà w tabeli. Cz stochowianie wygrali dwa mecze i doznali jednej pora ki. W ostatniej kolejce os abieni brakiem Emila Sajfutdinowa i Michaela Jepsena Jensena przegrali u siebie z Unià Leszno. JeÊli W ókniarz pojedzie w Toruniu w optymalnym sk adzie, wcale nie b dzie na straconej pozycji. Do koƒcowego sukcesu potrzebna jest jazda ca ego zespo u. Mecz rozpocznie si godz KR Raków potrzebuje zwyci stwa w Cz stochowie. W sobot gra z Polkowicami Cz stochowski Raków prze ama si w ostatniej kolejce i pokona w Toruniu Elan. W sobot (4 maja) czeka go trudniejsze zadanie. Zespó Jerzego Brz czka zagra przed w asnà publicznoêcià z czwartym w tabeli KS-em Polkowice. Mirecki piekielnie szybko na poczàtek Kia Lotos Race Bart omiej Mirecki, zawodnik BM Racing Team, by bezkonkurencyjny na torze Hungaroring na inauguracj Kia Lotos Race To by udany weekend. WykonaliÊmy plan w 100 procentach uwa a Bart omiej Mirecki. Mechanicy spisali si na medal, po reanimacji skrzyni nic nie dzia o si z samochodem. Ka dà mojà uwag dotyczàca ustawienia wprowadzali natychmiast w ycie. Ubieg oroczny zwyci zca cyklu Kia Lotos Race zdominowa zawody, które odby y si kwietnia. Z dobrej strony zaprezentowali si te nowi zawodnicy BM Racing Team Marcin Matczak i Dominik Morawski. Piàtkowe treningi i sobotnie kwalifikacje pokaza y, e Mirecki mo e byç niedoêcigniony. W sobot jako jedyny z 26 kierowców przekroczy granic 2 minut i 27 sekund. By równie najszybszy podczas drugiej i trzeciej cz Êci kwalifikacji. Nieco s abiej posz o debiutantom Matczakowi i Morawskiemu. Pierwszy wyêcig rozpoczynali z trzynastego i czternastego pola. Po starcie tu przed wejêciem w pierwszy zakr t Mirecki zosta wyprzedzony przez Filipa Tokara oraz Stanis awa Kostrzaka, ale ju na 6. okrà eniu powróci na fotel lidera i powi ksza przewag. Matczak próbowa przedrzeç si na piàte miejsce, ale zbyt mocno opóêni hamowanie, uderzy lekko w auto przed nim i uszkodzi ch odnic. Musia zrezygnowaç z dalszej jazdy. Tymczasem Morawski zakoƒczy wyêcig na dobrym 8. miejscu. Do drugiego startu zawodnicy ruszyli w odwróconej kolejno- Êci. Mirecki zosta ustawiony w polu numer 10, ale ju na trzecim okrà eniu objà prowadzenie, którego nie odda do koƒca. Z kolei Morawski ukoƒczy zawody na bardzo wysokim 5. miejscu. Podczas minionego weekendu zrealizowa em swój plan. Ukoƒczy em obydwa wyêcigi w pierwszej dziesiàtce. Mia em nawet okazj przez pó okrà enia poczuç jak to jest byç pierwszym - zauwa a Morawski. - Mog o byç jeszcze szybciej, ale wiem, e trzeba popracowaç nad wszystkim. Teraz w trakcie krótkiej dwutygodniowej przerwy b dziemy mieli czas na przygotowanie po Hungaroringu. KR W ALPN-ie ciasno w czubie tabeli Dru yny Amatorskiej Ligi Pi ki No nej w Cz stochowie rozegra- y 17. kolejk spotkaƒ. Do rozgrywek wrócà 6 maja. W tabeli z dorobkiem 40 punktów prowadzi ubieg oroczny triumfator ZC MichaÊ. O jedno oczko mniej ma Inprobud/Luminex. Trzecie miejsce zajmujà Jagielloƒczycy, którzy zgromadzili jak dotàd 37 punktów. Wyniki ostatniej kolejki ALPNu: TRW Polska - SGP 0:3 (T. Ca us- 3), Miedziƒski - Drog Bud 0:5 (J. Szkopiak, T. Baraƒski, D. Âpiewak, A. Kieras, S. Radecki), Azzarro - Meblodrew 1:6 (M.Mucha --- M. Rychter - 2, J. Kostarczyk - 3, M. Wachowicz), Koral K obuck - Klub 54 Exact Systems 2:4 (M. Palutkiewicz, A. Wydmuch --- A. Baydak, K. Leszczyna -3), Jagielloƒczycy - Dawid 7:0 (J. Ceglarek-3, P. ygaê-2, P. B aszczyk, Z. Nowak), Inprobud Cz stochowianie przerwali fatalnà pass rundy wiosennej dopiero kilka dni temu w Toruniu. W tym roku Raków wygra u siebie tylko z Chrobrym G ogów. Dobrze by oby, gdyby w aênie w sobot odbudowaç zaufanie kibiców / Luminex - ZC MichaÊ 5:1 (P. Zro- Êlak-2, R. Brzeziƒski, A. Wrzalik, D. Blaszczykowski --- J. WoÊ), Koral K obuck - Miedziƒski 14:0 (D. Szczypiór-5,. Golis -4, K. Kuênik- 3, M. Palutkiewicz, W. Jagielski), Amasol Romtrans - SGP 1:4 (R. Furch --- T. Ca us, M. Michalec, P. Bielecki, R. Sikora) KR Harmonogram spotkaƒ 6.05 (poniedzia ek) godz Dawid - Azzarro SDGP - Koral K obuck 7.05 (wtorek) 19 - TRW Polska - Miedziƒski Klub 54 Exact Systems - Amasol Romtrans 8.05 (Êroda) 19 - Jagielloƒczycy - ZC MichaÊ Drog Bud - Inprobud/Luminex i pokona dru yn z Polkowic. Dru ynie Jerzego Brz czka uda o si to w rundzie jesiennej. Wówczas Raków pokona Polkowice 2:0. Poczàtek meczu o godz. 17. KR w tabeli LKS-em Czaniec. W rundzie jesiennej cz stochowianie pokonali dru yn LKS-u Czaniec 4:0, dlatego w rewan owej konfrontacji b dà faworytem. Poczàtek meczu o godz. 17. KR (piàtek) 19 - TRW Polska - ZC MichaÊ Amasol Romtrans - Meblodrew Tabela 1. ZC MichaÊ :14 2. Inprobud/Luminex :16 3. Jagielloƒczycy :18 4. SGP :10 5. Meblodrew :13 6. Koral K obuck :23 7. TRW Polska :48 8. Klub 54 Exact Systems :33 9. Azzarro : Amasol Romtrans : Drog Bud : Dawid : Medziƒski 16 13:81 Mistrzostwa Polski w Pi ce Ulicznej Bezdomnych po raz pierwszy w Cz stochowie W sobot i niedziel (4 i 5 maja) na placu Biegaƒskiego odb dà si XI Mistrzostwa Polski w Pi ce Ulicznej Bezdomnych. Ich organizatorem jest Stowarzyszenie Cz stochowa Patronat nad imprezà objà Prezydent Miasta Cz stochowy Krzysztof Matyjaszczyk Mistrzostwa corocznie odbywajà si w centrum du ego miasta, tak aby pokazaç opinii publicznej, politykom, mieszkaƒcom i turystom zupe nie inny widok ludzi bezdomnych wyja- Ênia radny ukasz Kot, wspó organizator mistrzostw i przewodniczàcy Stowarzyszenia Cz stochowa Oko o 70 proc. widzów powiedzia o, e patrzàc na Mistrzostwa Polski Bezdomnych pozytywnie zmienia swoje poglàdy na temat osób bezdomnych i samej bezdomnoêci dodaje. Mistrzostwa Polski w Pi ce Ulicznej Bezdomnych sà najwi kszà imprezà pi karskà organizowanà w Cz stochowie w sezonie wiosennym. Tegoroczne zmagania rozgrywane b dà w nowej formule - turniej mistrzowski dla oêrodków MONAR, noclegowni Âw. Brata Alberta oraz organizacji BAR- KA oraz turniej mistrzowski dla klubów abstynenta i dru yn niezrzeszonych (formu a open). Oba rozegrane zostanà równolegle w dniach 4-5 maja. W tym pierwszym w ciàgu dwóch dni zaprezentuje si osiem ekip. W formule open natomiast rywalizowaç b dzie dziesi ç dru yn, podzielonych na dwie grupy. To w aênie wtedy na boisku zobaczymy wspó organizatora i gospodarza imprezy, dru yn J dryki Cz stochowa. Mistrzostwa organizowane sà od 2004 roku. W ubieg ym roku odby y si w Poznaniu. Wzi o w nich udzia 16 dru yn i 200 zawodników. Zwyci y zespó Przystaƒ ycia Gostynin. Jedenasta edycja, która odb dzie si w Cz stochowie, zapowiada si wyjàtkowo. Oprócz zmagaƒ dru yn bezdomnych zaplanowano mini turniej z udzia em reprezentacji olimpijczyków z Barcelony. Udzia potwierdzili ju m.in.jerzy Brz czek, Krzysztof Ko aczyk, Marek Citko, Andrzej Kobylaƒski, Dariusz G sior. W niedziel odb dzie si z kolei mecz pokazowy Rakowa Cz stochowa z kadrà Polski w pi ce ulicznej. Wi cej informacji na temat zbli ajàcej si imprezy znaleêç mo na na stronie internetowej: KR, kg Terminarz 4.05 (sobota) godz Rozgrywki grupowe Uroczyste otwarcie Mistrzostw Rozgrywki grupowe 21 - Mini Turniej z udzia em Reprezentacji Olimpijczyków Barcelona (niedziela) Mecze pó fina owe Pokaz freestyle u grupy R style Mecze o III miejsce Fina formu y Stowarzyszeƒ TrzeêwoÊciowych Fina formu y open Mecz pokazowy Reprezentacji Rakowa Cz stochowa i Kadry Polski w pi ce ulicznej Meksyk Uroczyste zakoƒczenie Mistrzostw Adres redakcji: Cz stochowa, al. NMP 51 Wydawca: Firma Handlowo-Us ugowa BTG Cz stochowa, ul. Drzewna Redaktor naczelny: Teresa Szajer Telefon Interwencje sprawy trudne Telefon Redakcja Telefon Biuro Og oszeƒ

15 AKTUALNOÂCI CZWARTEK-NIEDZIELA, 2-5 MAJA XXIII Mi dzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater Mi dzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater to najwi kszy w Polsce projekt promujàcy muzyk ró nych religii i kultur. W tym roku zaplanowano 10 koncertów z udzia em artystów z 14 krajów. NowoÊcià b dzie rozszerzenie festiwalu na inne miasta: Gdaƒsk, Kraków, Katowice, Radomsko i Lubliniec. Program Gaude Mater wytyczaç b dà dwa wielkie wydarzenia: 80. rocznica urodzin Henryka Miko aja Góreckiego, któremu poêwi cony b dzie koncert w Gdaƒsku 1 maja, w wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcjà Jana ukaszewskiego i 80-lecie Krzysztofa Pendereckiego - 5 maja w Cz stochowie na Jasnej Górze. Jednym z ciekawszych wydarzeƒ festiwalu b dzie Koncert z Misa Flamenca z udzia em hiszpaƒskiego gitarzysty Paco Pe?a, wybitnego interpretatora muzyki flamenco. W programie znajdà si równie koncerty gospel, muzyki cerkiewnej, muzyki ze zbiorów jasnogórskich i wawelskich, chora u gregoriaƒskiego oraz Êwiatowych prawykonaƒ. Festiwalowi towarzyszyç b dzie projekt Etno Gaude Mater, który ma na celu pokazanie wielokulturowoêci Êwiata w wymiarze profanum. Program 2 maja CZ STOCHOWA godz Bazylika Jasnogórska - Inauguracja Liturgiczna Festiwalu - Chór Uniwersytetu Kardyna a Stefana Wyszyƒskiego, Orkiestra Nova et vetera. Godz KoÊció Êw. Jakuba - Ultime Priére - orientalne pieêni sakralne FAWZY AL-AIEDY TRIO KATOWICE godz Katedra Chrystusa Króla, ul. Plebiscytowa 49 a - muzyka ze zbiorów jasnogórskich Katarzyna Dondalska sopran Capella Czestochoviensis 3 maja CZ STOCHOWA godz KoÊció Ewangelicko-Augsburski - koncert muzyki gospel IDMC (Wielka Brytania). LUBLINIEC godz KoÊció Êw. Miko aja - chora gregoriaƒski, Grazer Choralschola (Austria). 4 maja KRAKÓW godz Królewska Katedra na Wawelu - muzyka ze zbiorów jasnogórskich i wawelskich Katarzyna Dondalska sopran, Capella Czestochoviensis. CZ STOCHOWA godz KoÊció Seminaryjny, ul. Êw. Barbary 41 - koncert muzyki cerkiewnej, Chór Kameralny Soboru Smolnego (Rosja). 5 maja RADOMSKO godz Klasztor oo. Franciszkanów, ul. Narutowicza 2 - koncert muzyki cerkiewnej Chór Kameralny Soboru Smolnego (Rosja). CZ STOCHOWA godz Bazylika Jasnogórska - Koncert Nadzwyczajny z okazji 80. urodzin Krzysztofa Pendereckiego. Wr czenie nagród laureatom Konkursu Musica Sacra. mag INFORMATOR KULTURALNY REPERTUAR Cinema City WolnoÊç r. PREMIERY Park Jurajski 3D 10:20 (oprócz piàtku, poniedzia ku i wtorku), 13:00, 15:40, 18:20, 21:00 Olimp w ogniu 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30 BIE ÑCY REPERTUAR G.I. Joe: Odwet 3D 20:00 Imagine 17:45 Intruz 16:00, 20:30 Martwe z o 21:30 Nieobliczalni 13:45, 18:30 Niepami ç 10:00 (oprócz piàtku, poniedzia ku i wtorku), 12:40, 15:20, 18:00, 20:40 Kino jest otwierane 30 min przed pierwszym seansem i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru. REPERTUAR Cinema City Galeria Jurajska r. PREMIERY Olimp w ogniu 10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30 Park Jurajski 3D 11:40, 14:20, 17:00, 19:40, 22:20 BIE ÑCY REPERTUAR G.I. Joe: Odwet 3D 21:15 Imagine 10:45 Intruz 13:00 Martwe z o 19:45 Niepami ç 11:20, 14:00, 16:40, 19:20, 22:00 Spring Breakers 19:15, 22:30 (oprócz niedzieli, poniedzia ku i wtorku) Straszny film 5 12:45, 15:00, 17:15, 19:30, 21:45 Uk ad zamkni ty 14:15, 16:45, 19:15, 21:45 ywie Bie aruê! 11:15 FILMY FAMILIJNE: Jack pogromca olbrzymów 2D dubbing 10:30 (oprócz piàtku, poniedzia ku i wtorku) Krudowie 2D 10:00 (oprócz piàtku, poniedzia ku i wtorku), 12:15, 14:30, 17:00 Krudowie 3D 11:00, 13:15, 15:30 Oz: Wielki i pot ny 3D dubbing 11:30 Panaceum 15:45, 18:00, 20:15, 22:30 Spring Breakers 21:45 Straszny film 5 12:00, 14:15, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 Uk ad zamkni ty 13:45, 16:15, 18:45, 21:15 FILMY FAMILIJNE: Krudowie 2D 11:10, 13:20, 15:30, 17:40 Krudowie 3D 10:10, 12:20, 14:30, 16:40, 19:00A Oz: Wielki i pot ny 3D -dubbing 11:00 Zambezia 10:00 A oprócz Kino jest otwierane o godz. 10:00 i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru.

16 16. CZWARTEK-NIEDZIELA, 2-5 MAJA 2013 MOTORYZACJA Oferta wybrana z dnia r. Opel Astra Bertone skóra, serwis, kabriolet, 2003, km, 103 KM benzyna, bordowy-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, z Opel Astra Bertone Bezwypadk., klima, skóra, sportowy / coupe, 2002, km, 125 KM benzyna, zielony-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, podgrzewane fotele. Bezwypadkowy z Opel Meriva 1.7CDTi Bezwypadk., klima, serwis, 2005, km, 101 KM diesel, szary-metallic, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z Opel Vectra GTS Bezwypad klima serwis, 2006, km, 101 KM diesel, srebrny-metallic, hak, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z Opel Vectra 1.9CDTi Bezwypadkowy, skóra, 2007, km, diesel, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, z Opel Zafira 17CDTi Bezwypadk., klimatron., serwis, 2008, km, diesel, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania. Pierwszy w aêciciel, z Opel Zafira Cosmo Bezwypadk., klimatronik, serwis, 2006, km, 120 KM diesel, hak, alufelgi, przyciemniane szyby, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, z Opel Zafira Bezwypadk., klimatron, serwis, navi, 2004, km, 101 KM diesel, czarny-metallic, przyciemniane szyby, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, serwisowany w ASO, z Peugeot i Bezwypadkowy klima, serwis, 2009, km, 74 KM benzyna, srebrny-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO z Peugeot HDi Bezwypadkowy, klima, 2004, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, z Peugeot 407 SW Bezwypadk., klimatron., serwis, kombi, 2005, km, 110 KM diesel, szarymetallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania. Serwisowany w ASO, z Peugeot 407 Bezwypadkowy, klimatron., serwis, 2006, km. 110 KM diesel, szary-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkc. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z Peugeot 807 HDi Bezwypad, klimatron, serwis, 2004, km, 108 KM diesel, grafitowymetallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO z Renault Laguna 2.0+Gaz Bezwypadk., klima, serwis, kombi, 2008, km, 140 KM benzyna+lpg, granatowy-metallic, hak, alufelgi, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, z Renault Megane DCi Cabrio, Bezwypadkowy, serwis, 2005, km, 116 KM diesel, grafitowy-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, z Renault Megane V Cabrio. Bezwypadk., serwis, 2002, km, 107 KM benzyna, zielony-metallic, 2/3 drzwi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa. Pierwszy w aêciciel, z Renault Scenic 1.9DCi Bezwyp, klimatron, serwis, 2003, km, 116 KM diesel, srebrny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO z Rover CDT Bezwpadk., klimatronik, skóra, 2003, km, 116 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, I w aêciciel, z Seat Cordoba 1.4TDi klimatronik, serwis, 2004, km, 75 KM diesel, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, I w aêciciel, z Seat Toledo 1.9TDi klima, serwis, 2005, km, 105 KM, diesel, srebrny-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, z SsangYong Kyron 4x4 Bezwypadk., klimatronik, serwis, 2006, km, 136 KM diesel, czarny-metallic, hak, alufelgi, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, blokada dyferencja u, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, podgrzewane fotele, pierwszy w aêciciel, z Suzuki Grand Vitara 4x4 Bezwypadk., klimatron, serwis, 2006, km, 129 KM diesel, szarymetallic, 2/3 drzwi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna. Serwisowany w ASO, z Suzuki SX4 DDiS Bezwypadk., klima, serwis, SUV, 2007, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, z Volkswagen New Beetle 2.0+Gaz cabrio, serwis, 2003, km, 116 KM, benzyna+lpg, szarymetallic, 2/3 drzwi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tempomat, z Volkswagen Passat 2.0TDi klimatronik, serwis, kombi, 2006, km, 140 KM diesel, niebieskimetallic, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik parkowania, z Volvo C30 1.8i Bezwyp klimatronik xenon, coupe, 2006, km, 125 KM benzyna, szary-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, z Volvo C30 1.6D Bezwypadk., klimatronik, serwis, sportowy / coupe, 2007, km, 110 KM diesel, szary-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania. Serwisowany w ASO, z Âkoda Octavia 1.9TDi Bezwypad klima serwis, 1998, km, 90 KM diesel, srebrny-metallic, hak, alufelgi, szyberdach, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, podgrzewane fotele, pierwszy w aêciciel, z Alfa Romeo JTD Bezwyp., klimatron, serwis, kombi, 2004, km, 115 KM diesel, czarny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna. Serwisowany w ASO, z Audi A4 2.0i Bezwypadk., klimatronik, serwis, 2002, km, automat, 131 KM benzyna, granatowy-metallic, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik parkowania, serwisowany w ASO, z

17 REKLAMA CZWARTEK-NIEDZIELA, 2-5 MAJA

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 12 listopada 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 12 listopada 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 196 14504 Poz. 1520 1520 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez stra e gminne (miejskie)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-05-13 Data wygaśnięcia 2016-05-13 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referendarz w Departamencie Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Proszę o dofinansowanie (nazwa urządzenia)... Kwota wnioskowana dofinansowania...

W N I O S E K. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Proszę o dofinansowanie (nazwa urządzenia)... Kwota wnioskowana dofinansowania... .../.../... numer kolejny wniosku powiat rok złożenia wniosku... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok) W N I O S E K o p r z y z n a n i e d o f i n a n s o w a n i a z e ś r o d k ó w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Załącznik nr 1 do Regulaminu organizowania staży dla osób bezrobotnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu- Zdroju.. miejscowość, data Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju WNIOSEK O ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

czasu pracy 1/2 etatu

czasu pracy 1/2 etatu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko robotnika gospodarczego w Ośrodku Pomocy Społecznej wymiarze OPS 1100.6.2015 Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy -1 czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Międzyleska 4, 64-730 Wieleń, woj. 1 z 7 2011-07-31 08:21 Wieleń: PRZEPROWADZENIE KURSÓW, SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH ORAZ ORGANIZACJA TRANSPORTU Numer ogłoszenia: 207037-2011; data zamieszczenia: 31.07.2011 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu: Świdwińscy Romowie na rynku pracy (nr umowy POKL.01.03.) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 1. Informacje o uczestniku: DANE OSOBOWE: Nazwisko Data urodzenia Dowód osobisty (seria i numer) Imię Miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wielbark-ug.bip-wm.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wielbark-ug.bip-wm. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wielbark-ug.bip-wm.pl/public Wielbark: Dostawa samochodu ciężarowego wywrotki 8x4 (4 osiowy- 2 osie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4656551, faks 013 4656553. Sanok: Kontynuacja budowy hali sportowej w miejscowości Strachocina-roboty budowlane, wykończeniowe i towarzyszące Numer ogłoszenia: 62496-2010; data zamieszczenia: 08.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Nr zgłoszenia (ID) Wypełnia jednostka Data założenia Godzina FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Na rok szkolny 2012/2013 (dotyczy dzieci urodzonych w roku 2006,2007,2008,2009, które w bieżącym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 czerwca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 czerwca 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R.

W Z Ó R. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W Z Ó R Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie... pieczęć firmowa organizatora Tarnów, dnia 5.02.2014 R. W N I O S E K o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1. Dane dotyczące organizatora: - nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rekrutacji do Publicznego Przedszkola Centrum Rozwoju Dziecka Berek! we Wrocławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin nie dotyczy przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

referent prawny w Drugim Wydziale Kontroli Zamówień Departamentu Kontroli Doraźnej

referent prawny w Drugim Wydziale Kontroli Zamówień Departamentu Kontroli Doraźnej Ogłoszenie o pracę Stanowisko Email Telefon Fax Data składania 2016-03-31 Data wygaśnięcia 2016-03-31 Tagi Województwo Powiat Gmina Miasto Ulica Numer budynku 17 referent prawny w Drugim Wydziale Kontroli

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności

Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Ankieta dotycząca środowiska kierowców i pasażerów korzystających z usług motoryzacyjnych z uwzględnieniem ich potrzeb w zakresie mobilności Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta jest

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012 ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 20.08.2012 w sprawie wprowadzenie procedury dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600 Świnoujście: Wykonanie usług związanych z wywozem odpadów komunalnych wielkogabarytowych, opróżnianiem lokali i innych pomieszczeń z odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz na usuwanie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 5 2015-11-10 08:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa i wdrożenie oprogramowania wspomagającego

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Kraków: Roboty elektryczne w budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. ducha 1-2 (CPV 45310000-3) Numer ogłoszenia: 195760-2010; data zamieszczenia: 05.07.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Ankieta Aplikacyjna. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Ankieta Aplikacyjna. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie Kucharz Doskonały. Dziedzictwo kulinarne w pracy nauczycieli szkół gastronomicznych. Ankieta Aplikacyjna Tytuł projektu Nr projektu Priorytet,

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Monte Cassino 8, 72-600 Świnoujście: Wykonanie usług związanych z wywozem odpadów komunalnych wielkogabarytowych, opróżnianiem lokali i innych pomieszczeń z odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz na usuwanie odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Mikołów: Ochrona obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2,ul. K. Miarki 15, ul. Kard. Wyszyńskiego 13 oraz Konstytucji 3 Maja 18. Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Nr zamówienia MZK/ZP/02/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pksiemiatycze.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pksiemiatycze.pl Siemiatycze: Dostawa samowyładowczego samochodu ciężarowego Numer ogłoszenia: 34300-2014; data zamieszczenia: 30.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji

OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji OGŁOSZENIE Urząd Miejski w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Przygotowania Inwestycji w Biurze Inwestycji 1. Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko pracy musi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 * Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr K/681/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr K/681/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr K/681/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna 1 Na podstawie art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Grudzień 2014 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Listopad Grudzień Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo