Warunki ogólne General Terms

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki ogólne General Terms"

Transkrypt

1 Warunki gólne General Terms Uwaga: zawarte w niniejszym dkumencie tłumaczenie zstał zamieszczne wyłącznie z myślą wygdzie Klienta i w przypadku jakiegklwiek knfliktu pmiędzy wersją angielską a tłumaczeniem pierwszeństw ma zawsze wersja angielska, która stanwi dkument, na pdstawie któreg będą utwrzne i utrzymywane stsunki umwne pmiędzy Klientem i GFT Markets. Please nte that the translatins included in this dcument are strictly fr yur cnvenience nly and in the event f any cnflict between the English and translated versins f these dcuments the English versin will take precedent and is the dcument n which the cntractual relatinship between yurself and GFT Markets will be established and maintained. Indeks/ Index Tytuł / Heading Numer punktu/ Clause Number Struktura / Structure 1 Definicje / Definitins 2, i / and 51 Ważne infrmacje / Imprtant Infrmatin 3 Uprawnienia GFT/ Our rights 4 Numery rachunków, hasła i nazwy użytkwnika / Accunt numbers, 5 passwrds and lg-in Klasyfikacja / Classificatin 6 Składanie i akceptwanie zleceń / Placing and acceptance f bets and trades 7 Ceny / Prices 8 Depzyt Zabezpieczający / Initial Margin 9 Minimalna i maksymalna wielkść transakcji / Minimum and maximum stakes/trades 10 Inne płaty i krekty dtyczące kntraktów Spread Bets / Other charges and 11 adjustments relating t Spread Bets Inne płaty i krekty dtyczące kntraktów CFDs i Spt Frex / 12 Other charges and adjustments relating t CFDs and Spt Frex Depzyt Uzupełniający / Variatin Margin 13 Zamykanie transakcji / Clsure f bets and trades 14 Zlecenia / Orders 15 - Infrmacje gólne / General Rdzaje zleceń / Order Types Realizacja zleceń / Executin f Orders Strategie / Strategies 15.9 Obliczanie zysków i strat / Calculatin f prfits and lsses 16 Wypłata zysków i pkrycie strat / Payments f Prfits and Lsses 17 Pstanwienia administracyjne / Administrative Prvisins 18 Zmiana klasyfikacji Klienta / Client re-classificatin 19 Uprawnienie GFT d zamknięcia Rachunku Klienta / Our right t clse yur Accunt 20 Uprawnienie GFT d zawieszenia Rachunku Klienta 21 Our right t suspend yur Accunt Uprawnienie GFT d zamknięcia lub unieważnienia transakcji; 22 d anulwania Zleceń / Our right t clse r vid yur bets and trades; t cancel Orders GFT Markets is a trading name f GAIN Capital FOREX.cm UK Limited and is authrised and regulated by the Financial Cnduct Authrity. FCA N TERMS - GENERAL (UK Plish): 05/01/2014 Page 1 f 64

2 Różnicwanie wskaźników DZ, wielkści kntraktów i spreadów 23 Variatin f IM Factrs, stake / trade sizes and spreads Specyfikacje i zasady / Specificatins and rules 24 Odsetki za zwłkę i kszty / Interest n late payments and csts 25 Netting / Netting 26 Waluta / Currency 27 Przestrzeganie przepisów / Cmpliance with law 28 Siła Wyższa i Zakłócenia Rynku / 29 Events Outside Our Cntrl and Market Disruptin Events Niewypłacalnść / Inslvency 30 Błędy / Errrs 31 Realizacja praw z papierów wartściwych / Crprate Actin 32 Pieniądze Klienta / Client Mney 33 Odsetki / Interest 34 Skargi i kwestie sprne / Cmplaints and Disputes 35 Oświadczenia i gwarancje / Representatins and Warranties 36 Wymgi regulacyjne / Regulatry Requirements 37 Nadużycia na rynku / Market Abuse 38 Ochrna danych / Data Prtectin 39 Oprgramwanie / Sftware 40 Zmiana warunków / Alteratin f Terms 41 Kmunikacja / Cmmunicatins 42 Rzwiązanie umwy / Terminatin 43 Ograniczenia i dpwiedzialnść / Limitatin and Liability 44 Zrzeczenie się itp. / Waiver etc 45 Kumulacja uprawnień / Cumulative Rights 46 Klauzula salwatryjna / Severance 47 Uprawnienia sób trzecich / Rights f Third Parties 48 Cesja / Assignment 49 Całść Umwy / Whle Agreement 50 Definicje / Definitins 3 i/ and 51 Obwiązujące praw i właściwść sądów / Law and Jurisdictin 52 GFT Markets is a trading name f GAIN Capital FOREX.cm UK Limited and is authrised and regulated by the Financial Cnduct Authrity. FCA N TERMS - GENERAL (UK Plish): 05/01/2014 Page 2 f 64

3 1. Struktura Structure 1.1 Zawieramy kntrakty Spred Bet, CFD lub Spt Frex na pdstawie: - When we engage in Spread Betting, CFD r Spt Frex trading with yu, we d s n the basis f: - 2. Definicje Definitins niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne bwiązują dla transakcji Spread Bet, CFD i Spt Frex; these terms, called the General Terms. The General Terms apply t Spread Betting, CFD and Spt Frex trading; Warunków dla kntraktów Spread Bet (Warunków dla kntraktów Spread Bet); the Spread Terms, in relatin t Spread Betting; Warunków dla kntraktów CFD i Spt Frex (CFD and Spt Frex Terms); the CFD and Spt Frex Terms, in relatin t CFD and Spt Frex trading; Arkuszy infrmacji rynkwej (Market Infrmatin Sheets). the Market Infrmatin Sheets. Kpie wszystkich pwyższych dkumentów są dstępne na strnie i mżna je także trzymać pisząc d naszeg Zespłu Obsługi Klienta na adres: Cpies f all the abve are available n and frm ur Custmer Services Team by ing 2.1 Słwm pisanym wielką literą nadan specjalne znaczenie. Patrz pkt. 51. Wrds with capital letters have particular meanings. Please refer t clause Ważne Infrmacje Imprtant Infrmatin 3.1 Istnieje kilka kwestii, na które chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę: - There are sme matters we wish t specifically draw t yur attentin, as fllws: - Ryzyk: transakcje Spread Bet, CFD i Spt Frex bciążne są wyskim stpniem ryzyka i nie są dpwiednie dla każdeg. Z wyjątkiem Binarnych kntraktów CFD i Binarnych transakcji Spread Bet wielkść strat mże być niegraniczna. Żadna kaucja ani inna wpłacna na naszą rzecz kwta (np. Depzyt Zabezpieczający lub Depzyt Uzupełniający) nie granicza pnsznych przez Klienta strat. Mżna złżyć zlecenia graniczające straty. Patrz pkt. 15. Risk: Spread Betting, CFD and Spt Frex trading invlves a high degree f risk and is nt suitable fr everyne. With the exceptin f Binary CFD trades and Binary Spread Bets, yur lsses can be unlimited. N depsit r ther amunt yu have paid t us (such as Initial Margin r Variatin Margin) will limit yur lsses. Yu can place Orders t limit yur lsses. See clause 15. Egzekucja: Transakcje związane ze Spread Bettingiem, kntraktami typu CFD i Spt Frex pdlegają egzekucji prawnej. Oznacza t na przykład, że GFT mże wszcząć pstępwanie prawne w celu dzyskania swich wierzytelnści. Enfrcement: Transactins in relatin t Spread Bets, CFDs and Spt Frex trading are legally enfrceable. This means, fr example, that we can take legal actin t recver mney yu we us. Transakcje internetwe: GFT Markets realizuje transakcje w trybie n-line. Chć w wyjątkwych klicznściach (patrz pkt. 7.10) mżemy dknać transakcji przez telefn, Klient musi być przygtwany na wykrzystywanie w tym celu wyłącznie Internetu. Dlateg też knieczne jest psiadanie dpwiednieg zaplecza techniczneg (w szczególnści pczty elektrnicznej i dstępu d Internetu) w celu krzystania z transakcji internetwych. W mmencie publikacji niniejszych Warunków, DealBk bejmie Wszystkie systemy, ale nie tylk te, zapisane w definicji DealBk w pkt Binarne kntrakty typu CFD raz Binarne transakcje Spread Bet mgą być zawierane tylk przez DealBk WEB pdczas gdy Opcje walutwe tylk przez DealBk 360. W przypadku bu rdzajów transakcji które mg być zawierane przez BealBk 360, znaczna większść funkcji jest dstępna przez nasze prgramwania. Wszystkie pstanwienia Warunków pwinny być dpwiedni interpretwane. Internet Dealing: GFT Markets deals via Dealing On-line. Althugh in exceptinal circumstances (see clause 7.10) we may deal with yu ver the telephne yu must be prepared t deal with us by Dealing On-line nly. Therefre yu must make sure yu have the facilities (in particular and internet access) t enable yu t Deal On-line. At the date f publicatin f the Terms, DealBk includes but is nt limited t the systems listed under the definitin DealBk in clause Binary CFDs and Binary Spread Bets can nly be traded by way f DealBk WEB whilst FX Optins can nly be traded by way f DealBk 360. In respect f thse prduct types that can be traded using DealBk 360, the mst functinality is prvided by using this frm f ur sftware. All prvisins f the Terms shuld be cnstrued accrdingly. Odpwiedzialnść: Klient pnsi dpwiedzialnść za swje działania i zaniechania. Klient musi mnitrwać swje twarte pzycje. Patrz pkt Respnsibility: Yu are respnsible fr everything yu d r mit t d. Yu must mnitr yur pen psitins. Please see clause 3.6. Zamknięcie: GFT przysługuje praw d zamknięcia wszystkich twartych pzycji w pewnych klicznściach; (patrz tabela z zestawieniem uprawnień GFT w pkt. 4.1). Jeżeli Klient chce utrzymać twarte pzycje, mże zaistnieć kniecznść dknania na naszą rzecz wpłaty w krótkim terminie. GFT Markets is a trading name f GAIN Capital FOREX.cm UK Limited and is authrised and regulated by the Financial Cnduct Authrity. FCA N TERMS - GENERAL (UK Plish): 05/01/2014 Page 3 f 64

4 Clsure: We have the right t clse pen psitins in certain circumstances; (see the summary table f ur rights at clause 4.1). If yu wish t maintain pen psitins, yu may be required t make payment t us at shrt ntice. Terminlgia: Dknywanie transakcji Spread Bets, CFDs i Spt Frex wymaga używania specjalistycznej terminlgii związanej z tym rynkiem. W przypadku braku znajmści tej terminlgii nie pwinn się dknywać żadnych transakcji. Patrz pkt Terminlgy: Dealing in Spread Bets, CFDs and Spt Frex invlves using terminlgy specific t the Market. Unless yu understand the terminlgy yu shuld nt deal. Please see clause 3.6. Kmunikacja elektrniczna: Klient w szczególnści wyraża zgdę na kmunikwanie się z nim za pśrednictwem elektrnicznych śrdków kmunikacji, np. przez strnę via DealBk lub e- mailem. Electrnic Cmmunicatins: Yu specifically cnsent t us cmmunicating with yu via electrnic cmmunicatins, such as via DealBk r . Warunki: Warunki są wiążące dla Klienta i bwiązują w stsunku d wszelkich czynnści związanych z jeg Rachunkiem. W najlepszym interesie Klienta leży przeczytanie i zrzumienie tych Warunków przed złżeniem wnisku twarcie Rachunku. Jeżeli zdaniem Klienta cś jest niezrzumiałe, czegś nie mżna zaakceptwać lub czegś brakuje, należy skntaktwać się z naszym Zespłem Obsługi Klienta. Również w przypadku, gdy Klientwi pwiedzian cś, na czym klient plegał, ale czeg nie ma w Warunkach, należy pinfrmwać nasz Zespół Obsługi Klienta. Jednakże nic pnad t nie będzie stanwić części umwy pmiędzy Klientem i GFT, chyba że zstanie t uzgdnine na piśmie w frmie wiążącej bie strny. The Terms: The Terms will bind yu and will gvern the peratin f yur Accunt. It is in yur wn best interests t read and understand the Terms befre yu apply t pen an Accunt. If there is anything yu d nt understand r d nt want t agree t r if yu think anything is missing, please cntact ur Custmer Services Team. Als, if we have tld yu smething yu have relied n, but it is nt in the Terms, please infrm ur Custmer Services Team. Hwever, nthing else will frm part f the cntract between us unless we have agreed in writing with yu that it binds us and yu. Zrzumienie: W najlepszym interesie Klienta leży zrzumienie charakteru transakcji Spread Bet, CFD i/lub Spt Frex, w jakie zamierza się n angażwać. Jeżeli cś jest niezrzumiałe, należy skntaktwać się z naszym Zespłem Obsługi Klienta. W najlepszym interesie Klienta szczególnie leży upewnienie się, że rzumie n: - Understanding: It is in yur wn best interests t understand the nature f the Spread Betting, CFD and/r Spt Frex trading yur prpse t carry n. If there is anything yu d nt understand, please cntact ur Custmer Services Team. In particular it is in yur wn best interests t ensure yu understand: - w jaki spsób siąga się zyski i pnsi straty. Patrz pkt. 16; hw yu make a prfit r a lss. See clause 16; w jaki spsób blicza się kwty, jakie klient musi zapłacić, np. straty, Depzyt Zabezpieczający i Depzyt Uzupełniający (i kiedy należy je wpłacić). Patrz pkt. 9, 13, 16 i 17; hw t calculate amunts yu have t pay, such as lsses, Initial Margin and Variatin Margin (and when t pay thse amunts). See clauses 9, 13, 16 and 17; w jakich klicznściach GFT ma praw zamknąć twarte pzycje Klienta (patrz tabela z zestawieniem uprawnień GFT w pkt. 4.1); the circumstances in which we are entitled t clse yur pen psitins, (see the summary table f ur rights at clause 4.1); jak twierać i zamykać transakcje. Ptarz pkt. 7 i 14; hw t pen and clse a bet/trade. See clauses 7 and 14; jak składać zlecenie. Patrz pkt. 15; hw t place an Order. See clause 15; jak działają Zlecenia. Patrz pkt. 15. hw Orders perate. See clause 15. Patrz także pkt Please als refer t clause 3.6. Knta sób trzecich: T, że mżna zawierać kntrakty z kimklwiek innym, nie ma wpływu na transakcje z GFT Markets. Third Party Accunts: The fact that yu may bet r trade with anyne else will nt affect yur dealings with GFT Markets. Opdatkwanie: W kwestiach związanych z pdatkwaniem: - Tax: In relatin t tax: - GFT nie świadczy usług w zakresie dradztwa pdatkweg. GFT nie infrmuje Klientów c d istniejących przepisów pdatkwych i ich nwelizacjach; we are nt prviding tax advice. We will nt advise yu f existing tax laws r changes t tax laws; Klient sam musi uzyskać prady w zakresie pdatkwania; it is up t yu t btain yur wn tax advice; sytuacja pdatkwa Klienta jest uzależnina np. d jeg sytuacji sbistej raz bwiązującej g jurysdykcji pdatkwej; GFT Markets is a trading name f GAIN Capital FOREX.cm UK Limited and is authrised and regulated by the Financial Cnduct Authrity. FCA N TERMS - GENERAL (UK Plish): 05/01/2014 Page 4 f 64

5 yur tax situatin will depend n, fr example, yur persnal circumstances and the tax jurisdictin that applies t yu; pdatkwanie mże w przyszłści ulec zmianie; tax treatment may well change in the future; Klient pnsi dpwiedzialnść za uregulwanie wszystkich pdatków innych bciążeń cywilnprawnych (w tym płaty skarbwej i pdatku d zysków kapitałwych) płatnych przez Klienta z tytułu zawieranych transakcji. Jeżeli GFT będzie musiała zapłacić jakieklwiek pdatki lub płaty w imieniu Klienta, będą pdlegać ne zwrtwi. yu are respnsible fr any and all taxes (including stamp duty and capital gains tax) payable by yu in cnnectin with yur bets, trades and ther transactins. If we have t pay any f these n yur behalf, yu must repay us. Płatnści Klienta na rzecz GFT Markets: Wszystkie kwty płatne przez Klienta na rzecz GFT Markets muszą zstać wpłacne w Walucie Bazwej Klienta; dtyczy t Depzytu Zabezpieczająceg, Depzytu Uzupełniająceg, prwizji, płat za finanswanie i strat. Patrz pkt. 27 dnśnie d knwersji walut. W przypadku zrealizwania przez Klienta płatnści w walucie innej niż jeg Waluta Bazwa GFT zwykle przeliczy tę wpłatę na Walutę Bazwą Klienta zgdnie z pkt. 27 i bciąży Klienta wszystkimi pniesinymi w związku z tym ksztami. Payments by yu t GFT Markets: All amunts payable by yu t GFT Markets must be paid in yur Base Currency; this includes Initial Margin, Variatin Margin, cmmissin, financing charges and lsses. See clause 27 in relatin t currency cnversin. If yu pay us in a currency ther than yur Base Currency, we will nrmally cnvert int yur Base Currency in accrdance with clause 27 and charge yu any csts we incur. Waluta Bazwa: Uwaga: dla celów bliczenia salda Śrdków Klienta i wszystkich innych związanych z tym kwestii dknamy knwersji wszystkich wchdzących w grę walut na Walutę Bazwą Klienta. Patrz pkt Base Currency: Please nte that fr the purpse f calculating yur Cash and all ther relevant matters we will cnvert any relevant currencies int yur Base Currency. Please refer t clause Opłaty Giełdwe: Z zastrzeżeniem, że Klient przestrzega pkt. 8.4, GFT Markets zwykle nie bciąża Klientów Nieprfesjnalnych jakimiklwiek Opłatami Giełdwymi, które mgą bwiązywać w przypadku transakcji z GFT Markets. Jednak GFT Markets zastrzega sbie d teg praw p zawiadmieniu Klienta z wyprzedzeniem 10 dni rbczych. Będziemy przy tym krzystać z metd wspmnianych w punkcie Exchange Fees: Subject t yu cmplying with Clause 8.4, GFT Markets will nt nrmally charge Nn- Prfessinal custmers any Exchange Fees that may be applicable t their trading with GFT Markets. Hwever, GFT Markets reserves the right t d s by giving yu 10 Business Days ntice, and this can be dne by us using any f the methds referred t in clauses Klient, który spełnia następujące kryteria będzie zazwyczaj akceptwany przez GFT Markets jak Nieprfesjnalny: A custmer wh meets the fllwing criteria will generally be accepted as a Nn-Prfessinal by GFT Markets: 1. Klient subskrybuje się (tzn. rejestruje i płaci), i nie działa w charakterze zawdwym, ale wyłącznie na własny rachunek, jak prywatny inwestr; The custmer subscribes, (i.e. registers and pays), and is nt acting in a prfessinal capacity, but slely fr their wn accunt as a private investr; 2. Klient, jeśli jest: The custmer, if: a. becnie zarejestrwany lub zakwalifikwany na pdstawie jakiejklwiek krajwej lub nardwej giełdy, rganów regulacyjnych, stwarzyszeń zawdwych lub uznanych rganizacji zawdwych, jak zarejestrwany brker-dealer, makler handlujący papierami wartściwymi, dradca inwestycyjny, makler transakcji terminwych, agent wprwadzający twary lub sba zarządzająca aktywami klienta, człnek giełdy papierów wartściwych lub stwarzyszenia lub makler kntraktów terminwych lub właściciel, partner lub sba pwiązana z którąklwiek z pwyższych (niezależnie d teg, czy są d teg upważnine), lub currently registered r qualified with any natinal r state exchange, regulatry authrity, prfessinal assciatin r recgnised prfessinal bdy as a registered securities brker-dealer, investment adviser, futures cmmissin merchant, cmmdities intrducing brker r cmmdity trading advisr, member f a securities exchange r assciatin r futures cntract maker, r an wner, partner r assciated persn f any f the freging, (whether r nt they have at sme time in the past been qualified t d s), r; b. becnie zatrudniny w banku lub innej rganizacji zwlninej z rejestracji d wyknywania zadań, które wymagałyby d nieg takiej rejestracji lub zakwalifikwania d wyknywania takich funkcji dla rganizacji niepsiadającej takieg zwlnienia; currently emplyed by a bank r ther rganisatin exempt frm registratin t perfrm functins that wuld require him r her t be s registered r qualified if he r she were t perfrm such functins fr an rganisatin nt s exempt; nie działa w charakterze zawdwym, ale wyłącznie na własny rachunek, jak prywatny inwestr; Is nt acting in a prfessinal capacity, but slely fr their wn accunt as a private investr; GFT Markets is a trading name f GAIN Capital FOREX.cm UK Limited and is authrised and regulated by the Financial Cnduct Authrity. FCA N TERMS - GENERAL (UK Plish): 05/01/2014 Page 5 f 64

6 3. Klient używa wszelkich danych dstarcznych przez GFT Markets wyłącznie w celu zarządzania swimi sbistymi funduszami i nie będzie z nich krzystać jak przedsiębirca publiczny lub w celu inwestwania w fundusze krpracyjne. The custmer uses any data prvided by GFT slely in relatin t the management f their persnal funds and nt as a trader t the public r fr the investment f crprate funds; 4. Klient nie będzie rzprwadzać, publikwać lub w inny spsób przedstawiać jakichklwiek danych udstępninych przez GFT strnm trzecim w jakiklwiek spsób lub wykrzystywać lub przetwarzać danych dla celów kmercyjnych. The custmer des nt redistribute, republish r therwise prvide any data prvided by GFT t any third party in any manner r use r prcess data fr any cmmercial purpse. W razie wątpliwści prsimy nie dknywać transakcji raz skrzystać z niezależnych prad finanswych pdatkwych i/lub prawnych. If in dubt d nt bet r trade and take independent financial, tax and/r legal advice. 3.2 Otwierając Rachunek w GFT Klient akceptuje: - If yu pen an Accunt with us, yu cnsent t: - nasze Zasady Realizacji Zleceń. Zawierają ne infrmacje m.in. na temat budwania cen, ksztów i płat pnsznych przez Klienta, miejsc realizacji i raz spsbu realizwania transakcji; ur Executin Plicy. This prvides infrmatin n (amng ther matters) price cnstructin, csts and charges payable by yu, executin venues and hw bets/trades are executed; nasze Infrmacje na temat Ryzyka. ur Risk Warning Ntice. 3.3 GFT Markets: - GFT Markets: - działa we własnym imieniu; acts as principal; nie udziela prad; w szczególnści nie udziela prad merytrycznych i innych prad dtyczących transakcji klienta. GFT nie ma wpływu na t, jakie będą skutki transakcji Klienta dla jeg pzycji łącznej. Wszystkie transakcje mają charakter kupna lub sprzedaży, niezależnie d teg, czy twierają, czy zamykają pzycję; des nt give advice; in particular we d nt give advice as t the merits r therwise f yur bets r trades. We have n regard as t the effect f yur bet/trade n yur verall psitins with us. All bets and trades are either a buy r sell, regardless f whether they pen r clse a psitin; nie ma bwiązku mnitrwania transakcji Klienta. Pnadt GFT nie ma bwiązku ceniania lub dradzania, czy rdzaj transakcji, jaką Klient zamierza przeprwadzić, jest dla nieg dpwiedni. is nt bliged t mnitr yur bets r trades. In additin we have n bligatins t assess r advise whether the type f betting/trading yu wish t carry n is suitable fr yu. 3.4 D ceny, czy transakcje Spread Bet, CFD i/lub Spt Frex są dla Klienta dpwiednie, zbwiązują nas Pstanwienia COBS (Cnduct f Business Surcebk). W tym celu będziemy plegać na infrmacjach przekazanych nam przez Klienta na żądanie. Jeżeli infrmacje te ulegną isttnej zmianie, Klient musi nas tym jak najszybciej pwiadmić. Jeżeli uznamy (na pdstawie przekazanych przez Klienta infrmacji), że transakcje Spread Bet, CFD i/lub Spt Frex trading ( ile dtyczy) nie są dla nieg dpwiednie, wystsujemy d Klienta strzeżenie. Jeżeli Klient nie przekaże żadnych infrmacji umżliwiających nam tę cenę, alb jeżeli przekazane infrmacje są niewystarczające, aby nam ją umżliwić, wystsujemy d Klienta strzeżenie. We are bliged under COBS t assess whether Spread Betting, CFD trading and/r Spt Frex trading (as relevant) is apprpriate fr yu. T d this we will rely n yu t prvide us with the infrmatin we request. If there is any material change t that infrmatin yu must tell us as sn as practicable. If we cnsider (n the basis f the infrmatin yu have prvided) that Spread Betting, CFD trading and/r Spt Frex trading (as relevant) is nt apprpriate fr yu, we will warn yu. If yu d nt prvide any infrmatin t enable us t assess apprpriateness, r if the infrmatin yu have prvided is insufficient t enable us t d s, we will warn yu. 3.5 Z zastrzeżeniem bwiązków na mcy pstanwień COBS, których mwa w pkt. 3.4, Klient sam musi pdejmwać niezależne decyzje dtyczące: - Subject t the bligatins under COBS referred t in clause 3.4, yu must make independent decisins in relatin t the fllwing: - twarcia lub nietwarcia Rachunku raz rdzaju twieraneg Rachunku; whether r nt t pen an Accunt and the type f Accunt yu pen; rdzaju realizwanych transakcji; the type f betting/trading yu carry n; wszystkich peracji na swim Rachunku, na przykład w związku ze wszystkimi transakcjami i Zleceniami. all activities n yur Accunt, fr example in relatin t all bets/trades and Orders. 3.6 Birąc pd uwagę pwyższe, Klient pwinien być świadmy teg, c następuje: - Bearing in mind the abve, yu need t knw the fllwing: - DealBk umżliwia wyknywanie następujących peracji:- DealBk allws yu t d the fllwing:- Otwieranie i zamykanie pzycji; GFT Markets is a trading name f GAIN Capital FOREX.cm UK Limited and is authrised and regulated by the Financial Cnduct Authrity. FCA N TERMS - GENERAL (UK Plish): 05/01/2014 Page 6 f 64

7 Open and clse psitins; Składanie zleceń; Place Orders; Wyświetlanie dstępnych Śrdków; View Cash; Wyświetlanie szczegółwej histrii transakcji; View detailed transactin histry; Wyświetlanie histrii sesji; View sessin histry; Wyświetlanie histrii Rachunku; View Accunt histry; Wyświetlanie i persnalizwanie wykresów i analizy technicznej; View and custmise charting/technical analysis; Analizwanie wiadmści/kmentarzy; Analyse news/cmmentary; Wyświetlanie i tam, gdzie jest t dzwlne, pprawianie lub dwływanie Zleceń czekujących; View and, where permitted, amend and cancel current (wrking) Orders; Wyświetlanie twartych pzycji; View pen psitins; Wyświetlanie Zmiennych Zysków i Strat; View Flating P&L; Wyświetlanie Niezrealizwanych Zysków i Strat; View Unrealised P&L; Wyświetlanie Wymaganeg Depzytu Zabezpieczająceg; View Margin Req; Wyświetlanie Dstępneg Kapitału; View Available Equity; Wyświetlanie Całeg Kapitału; View Ttal Equity; Wyświetlanie Skredytwaneg Depzytu Zabezpieczająceg (ta pzycja występuje w DealBk jak IMCA ); View Initial Margin Credit Allcatin (this appears as IMCA n DealBk ); Wyświetlanie wykrzystania Skredytwaneg Depzytu Zabezpieczająceg (ta pzycja występuje w DealBk jak UIMCA ); View utilised Initial Margin Credit Allcatin (this appears as UIMCA n DealBk ); Wyświetlanie Skredytwaneg Depzytu Uzupełniająceg (ta pzycja występuje w DealBk jak VMCA ); View Variatin Margin Credit Allcatin (this appears as VMCA n DealBk ); Wyświetlanie wykrzystania Skredytwaneg Depzytu Uzupełniająceg (ta pzycja występuje w DealBk jak UVMCA ); View utilised Variatin Margin Credit Allcatin (this appears as UVMCA n DealBk ). Uwaga: jak wspmnian w pdpkt 3 pkt. 3.1, w przypadku rdzajów transakcji, które mgą być zawierane przez BealBk 360, znaczna większść funkcji jest dstępna przez nasze prgramwania. Pzstałe elementy aplikacji DealBk mgą bsługiwać mniej funkcjnalnści. Please nte that, as mentined in the 3 rd bullet pint f clause 3.1, in respect f thse prduct types that can be traded using DealBk 360, the mst functinality is prvided by using this frm f ur sftware. The ther elements f DealBk may prvide less functinality. Arkusze infrmacji rynkwej (Market Infrmatin Sheets) zawierają infrmacje prdukcie, takie jak dstępne rynki, gdziny handlu, minimalne/maksymalne wyskści stawek/transakcji raz spready. Arkusze infrmacji rynkwej (Market Infrmatin Sheets) mżna znaleźć na strnie The Market Infrmatin Sheets cntain prduct infrmatin, such as available Markets, trading hurs, minimum and maximum stake/trade sizes and spreads. The Market Infrmatin Sheets are available n Zespół Obsługi Klienta GFT Markets jest dstępny (telefnicznie) w przypadku, gdy Klient ma jakieklwiek pytania alb w celu udzielenia infrmacji w przypadku, gdy Klient nie ma dstępu d aplikacji DealBk. Z Zespłem mżna się także kntaktwać em pd adresem GFT Markets Custmer Services Team is available (n the telephne) t discuss any questins yu may have r t prvide infrmatin, in the event that yu d nt have access t DealBk. They can als be cntacted by using GFT Markets is a trading name f GAIN Capital FOREX.cm UK Limited and is authrised and regulated by the Financial Cnduct Authrity. FCA N TERMS - GENERAL (UK Plish): 05/01/2014 Page 7 f 64

8 Strna wyjaśnia działanie kntraktów Spread Bet, CFD i Spt Frex; znajdują się tam również praktyczne przykłady i wyjaśnienie niektórych terminów. Ogólnych wyjaśnień mże także udzielić Zespół Obsługi Klienta. explains hw Spread Betting, CFD and Spt Frex trading perate; it als gives wrking examples and explains sme terminlgy. Our Custmer Services Team will als be able t give yu general explanatins. Za wyjątkiem Opcji na kntrakty CFD i kntraktów Spread Bet, które umżliwiają jedynie krzystanie ze zleceń rynkwych raz tylk tych zleceń z limitem ceny, które wyszczególnin w punkcie 15, raz Opcji Walutwych granicznych d zleceń rynkwych i tych tylk zleceń stp i zleceń z limitem ceny, które wyszczególnin w punkcie 15, istnieje mżliwść składania zleceń graniczających straty, patrz pkt. 15. With the exceptin f Optins n CFDs and Spread Bets, which are limited t market rder and nly the limit rder detailed under clause 15, and FX Optins which are restricted t market rder and nly the stp and limit rders detailed under clause 15, yu can place Orders t limit yur lsses, see clause 15. DealBk wyświetli Zmianę Nett ; jest t najbardziej aktualna cena zamknięcia GFT pmniejszna bieżącą średnią cenę GFT Markets (dla daneg Rynku). W celu bliczenia Zmiany Nett, tam gdzie dwłujemy się d średniej ceny GFT, znacza t średnią cenę między Ceną Sprzedaży GFT i Ceną Kupna GFT dla daneg rynku. DealBk will display "Net Change"; this will be the mst recent GFT Clse Price minus the current GFT Markets mid price (fr the relevant Market). Fr the purpse f calculating Net Change, where we refer t the GFT mid price this means the mid price between the GFT Sell Price and GFT Buy Price fr the relevant market. DealBk wyświetli cenę zamknięcia ; jest t Cena Sprzedaży GFT półncy czasu GMT. DealBk will display "Clse" price; this will be GFT Sell Price at Midnight GMT. DealBk wyświetli cenę twarcia, jest t pierwsza Cena Sprzedaży GFT p półncy czasu GMT. DealBk will display "Open" price; this will be the first GFT Sell Price issued after Midnight GMT. 3.7 Spread Bet, CFD (kntrakt na różnicę kursów) i Spt Frex plegają na twieraniu transakcji w dniesieniu d zmian Ceny GFT. Na przykład nie nabywa się teg Instrumentu Bazweg ani żadnych innych związanych z nim zbwiązań. Jednakże właściciel pcji walutwej, która wygasa w cenie, nabędzie pzycję transakcji Frex partą na pzycji wraz z twarzyszącymi zbwiązaniami związanymi z Depzytem Zabezpieczającym i ptencjalnym Depzytem Uzupełniającym. 4. Uprawnienia GFT Our rights In Spread Betting, CFD and Spt Frex trading, yu are placing bets and trades in relatin t GFT Price mvements. Yu are nt, fr example, acquiring the Underlying nr any delivery bligatins in relatin t it. Hwever, the hlder f a FX Optin that expires in the mney will acquire a Pstin Based Frex psitin with the assciated liabilities fr Initial Margin and ptential Variatin Margin. 4.1 GFT psiada szereg uprawnień, na które specjalnie chcemy zwrócić uwagę Klienta. Jest również szereg klauzul wyłączających lub graniczających dpwiedzialnść GFT wbec Klienta. Są ne następujące (należy jednak zauważyć, że nie wymienin wszystkich uprawnień, wyłączeń lub graniczeń, jedynie te, które uważa się za najisttniejsze): - We have a number f rights that we think it particularly imprtant t draw t yur attentin. Als, there are a number f clauses that exclude r limit ur liability t yu. These are as fllws (but please nte that we have nt listed all ur rights nr all the exclusins r limits, we have just listed the nes that seem t us mst material): - Nasze uprawnienie Our Right Odmwa realizacji zlecenia T reject yur prpsed bets/trades Zmiana Cen GFT i spreadów T change GFT Prices and spreads Zmiana wskaźników DZ T change IM Factrs Zmiana minimalnej i maksymalnej wielkści transakcji T change minimum and maximum stake/trade sizes Zmiana klasyfikacji klienta T re-classify yu Zamknięcie Rachunku Klienta T clse yur Accunt Zawieszenie Rachunku Klienta T suspend yur Accunt Numer punktu (Warunków Ogólnych, chyba że zaznaczn inaczej) Clause number (General Terms, unless therwise indicated) , 23.1, 29.1, 30.1 i/ and , 29.1, 30.1 i/ and , 29.1, 30.1 i/ and GFT Markets is a trading name f GAIN Capital FOREX.cm UK Limited and is authrised and regulated by the Financial Cnduct Authrity. FCA N TERMS - GENERAL (UK Plish): 05/01/2014 Page 8 f 64

9 Zamknięcie/ unieważnienie twartych pzycji Klienta; anulwanie Zleceń T clse/vid yur pen psitins; t cancel Orders Zmiana specyfikacji i zasad T change specificatins and rules Naliczanie dsetek T charge interest W przypadku zdarzenia spwdwaneg działaniem Siły Wyższej In the case f an Event Outside Our Cntrl W przypadku Zakłócenia Rynku In the case f a Market Disruptin Event W przypadku Niewypłacalnści In the case f an Inslvency Event W przypadku Oczywisteg Błędu In the case f Manifest Errr W przypadku Realizacji Praw z Papierów Wartściwych In the case f Crprate Actin 20.3, 21.2 (statni pdpunkt), 22.2, 29 d 32 (włącznie) i 38.3, a także 8.10 Warunków dla Kntraktów Spread Bet i 9.10 Warunków dla Kntraktów CFD i Spt Frex 20.3, 21.2 (final bullet pint), 22.2, 29 t 32 (inclusive) and 38.3, als 8.10 f the Spread Terms and 9.10 f the CFD and Spt Frex Terms Numery rachunków, hasła i nazwy użytkwnika Accunt numbers, passwrds and lg-in 5.1 Aby twrzyć Rachunek w GFT Markets, należy wypełnić Frmularz Wnisku. Plegamy na przedstawinych przez Klienta infrmacjach nie tylk przy rzpatrywaniu wnisku, ale także wówczas, kiedy dknujemy ceny dpwiedniści (pkt. 3.4), klasyfikacji (patrz pkt. 6) i zawieramy transakcje z Klientem. Dlateg bardz ważne jest, aby Klient infrmwał nas bezzwłcznie każdej isttnej zmianie w przekazanych nam infrmacjach; na przykład jeżeli nastąpi zmiana adresu (krespndencyjneg lub ), isttna zmiana sytuacji finanswej Klienta alb zmiana danych dtyczących banku, karty kredytwej itp. In rder t pen an Accunt with GFT Markets yu will need t cmplete an Applicatin Frm. We rely n the infrmatin yu prvide, nt nly when we cnsider yur applicatin, but als when we assess apprpriateness (clause 3.4), classify (see clause 6) and deal with yu. It is therefre very imprtant that yu tell us immediately if there is any material change in the infrmatin yu have prvided t us; fr example, if yu change address (pstal r ), if there is a material change in yur financial status r if yur bank, credit card r ther like details change. Regulacje dtyczące zapbiegania praniu brudnych pieniędzy wymagają d GFT zweryfikwania Państwa tżsamści i adresu zamieszkania w dpwiednim czasie p twarciu rachunku. W celu przestrzegania niniejszeg regulaminu GFT wymaga, aby Państwa tżsamść i adres zamieszkania zstały zweryfikwane w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzwych d daty twarcia pierwszeg rachunku. Jeśli Państwa tżsamść i/lub adres zamieszkania nie zstały zweryfikwane w mmencie twarcia rachunku, w ciągu jedneg dnia rbczeg p jeg twarciu GFT pinfrmuje Państwa drgą mailwą tym, jakie infrmacje są ptrzebne d zakńczenia weryfikacji. Dzień rbczy znacza dzień, w którym GFT pdejmuje działania w zakresie animacji rynku. ten służyć będzie jak pwiadmienie infrmujące, że jeśli Państwa tżsamść i/lub adres zamieszkania nie zstaną zweryfikwane p myśli GFT d trzydziesteg dnia kalendarzweg d dnia twarcia pierwszeg rachunku, GFT zlikwiduje wszystkie twarte pzycje na rachunku (rachunkach) i zamknie g(je) na gdzinę przed zamknięciem działalnści bizneswej trzydziesteg dnia kalendarzweg raz zwróci Państwu wszelkie śrdki znajdujące się na rachunku. Jeśli trzydziesty dzień kalendarzwy wypada w sbtę, likwidacja wszystkich twartych pzycji na Państwa rachunku (rachunkach) raz zamknięcie Państwa rachunku (rachunków) nastąpi w klejnym dniu rbczym. W przypadku wniskwania w ramach wspólneg rachunku, baj psiadacze rachunku będą musieli zstać zweryfikwani w ciągu 30 dni. Na gdzinę przed zamknięciem działalnści bizneswej znacza 16:00 EST dla klientów z USA i 20:00 czasu lndyńskieg dla klientów z Wielkiej Brytanii. W razie jakichklwiek pytań dtyczących weryfikacji tżsamści i/lub adresu zamieszkania należy dzwnić d Biura Obsługi Klienta GFT pd numer (Klienci z USA), (Klienci z Wielkiej Brytanii) lub Anti-mney laundering regulatins require GFT t verify yur identity and residential address within a reasnable time after the accunt is pened. T cmply with these regulatins, GFT requires that yur identity and residential address be verified within thirty (30) calendar days after the date the first accunt is pened. If yur identity and/r residential address have nt been verified at the time f accunt pening, GFT will infrm yu by , within ne business day after the accunt is pened, what infrmatin is needed frm yu t cmplete the verificatin. Business day means a day in which GFT makes a market. This will serve as giving yu ntice that if yur identity and/r residential address are nt verified t GFT s satisfactin by the thirtieth calendar day after the date yur first accunt is pened, GFT will liquidate all pen psitins in yur accunt(s) and clse yur accunt(s) ne hur befre the clse f business n the thirtieth calendar day, and will return any funds in the GFT Markets is a trading name f GAIN Capital FOREX.cm UK Limited and is authrised and regulated by the Financial Cnduct Authrity. FCA N TERMS - GENERAL (UK Plish): 05/01/2014 Page 9 f 64

10 accunt t yu. If the thirtieth calendar day falls n a Saturday all pen psitins in yur accunt(s) will be liquidated and yur accunt(s) will be clsed n the next business day. If yu are applying under a jint accunt, bth accunt hlders will have t be verified within the 30 day perid. One hur befre clse f business is defined as 4:00 pm EST fr US custmers and 8:00 pm Lndn time fr UK custmers. If yu have any questins regarding verificatin f yur identity and/r residential address, please call GFT custmer service at (US Custmers), (UK Custmers) r Jeśli przyjmiemy Twój wnisek lub Twój wnisek zstanie niezależnie d teg przyjęty zgdnie z punktem 5.1 pwyżej, przydzielimy: If we accept yur applicatin, and irrespective if yur applicatin has been accepted subject t clause 5.1 abve, we will allcate yu: - nazwę użytkwnika; a lg-in; numer Rachunku; an Accunt number; hasł. a passwrd. Pnadt w ramach prcesu aplikacyjneg zadajemy Klientwi pewne pytania kntrlne i rejestrujemy jeg dpwiedzi. Mżemy zadać Klientwi te pytania kntrlne w każdym mmencie dknywania transakcji; mamy praw dmówić realizacji zlecenia jeżeli Klient nie udzieli prawidłwej dpwiedzi. In additin, as part f the applicatin prcess, we will ask yu sme security questins and recrd yur answers. At any time when dealing with yu we may ask yu thse security questins; we are entitled t refuse t deal with yu if yu d nt answer them crrectly. Patrz także pkt Please als refer t clause Jeżeli twrzymy Rachunek na nazwisk Klienta i nazwisk innej sby, bu sbm zstanie przydzielna ta sama nazwa użytkwnika, numer Rachunku i hasł (chciaż ze względu na charakter pytań kntrlnych prawidłwe dpwiedzi na te pytania mgą być inne dla każdej z sób). Obie sby będą slidarnie dpwiedzialne za Rachunek, np. mżemy wszcząć krki prawne w celu dzyskania jakiejklwiek wierzytelnści wbec jednej lub bu sób. Za wyjątkiem wypłaty śrdków, która wymaga a z ptwierdzenia d bu sób, GFT mże działać na pdstawie instrukcji d każdej z sób bez kniecznści uprzednieg sknsultwania się z drugą sbą lub jej pinfrmwania. If we have pened an Accunt fr yu in yur name and the name f anther persn, yu will bth be allcated the same lg-in, Accunt number and passwrd (thugh, because f the nature f the security questins the crrect respnses fr each f yu may differ). Yu will bth be jintly and severally respnsible fr the Accunt; fr example, we can take actin against either f yu r bth f yu fr any amunt due. Als, with the exceptin f funds withdrawals which will require cnfirmatin frm yu bth, we can act n the instructins f either f yu withut having t first check with r tell the ther. 5.4 Prsimy zawiadmić nas niezwłcznie jakichklwiek pdejrzeniach dtyczących wykrzystywania Rachunku przez sby trzecie lub uzyskania przez takie sby nazwy użytkwnika, numeru Rachunku, hasła lub dpwiedzi na pytania kntrlne. Patrz pkt. 7.2 (statni akapit) dnśnie d dpwiedzialnści Klienta w przypadku nieautryzwanych transakcji. Tell us immediately if yu think anyne is dealing n yur Accunt r has ascertained yur lg-in, Accunt number, passwrd r security answers. See clause 7.2 (final paragraph) in relatin t yur liability fr unauthrised bets/trades. 6. Klasyfikacja Classificatin 6.1 Klient zaklasyfikwany zstanie d jednej z następujących grup: Klienci Detaliczni, Klienci Prfesjnalni lub Uprawnieni Kntrahenci. Pd warunkiem spełnienia wymgów Systemu Regulacyjneg mżemy zmienić klasyfikację Klienta, patrz pkt. 19. We will classify yu as a Retail Client, Prfessinal Client r Eligible Cunterparty. As lng as we cmply with the Regulatry System we can re-classify yu, see clause Składanie i akceptwanie zleceń Placing and acceptance f bets and trades 7.1 GFT Markets realizuje transakcje w trybie n-line. Z wyjątkiem sytuacji, których mwa w pkt. 7.10, wszystkie zlecenia są składane, a transakcje są realizwane n-line. GFT Markets deals via Dealing On-line. Except as permitted by clause 7.10 all bets, trades, Orders and ther transactins must be placed by Dealing On-line. 7.2 Klient mże realizwać transakcje wyłącznie: - Yu can nly deal: - w przypadku transakcji internetwych przy użyciu swjej nazwy użytkwnika, hasła i p udzieleniu prawidłwej dpwiedzi na zadane pytanie zabezpieczające; GFT Markets is a trading name f GAIN Capital FOREX.cm UK Limited and is authrised and regulated by the Financial Cnduct Authrity. FCA N TERMS - GENERAL (UK Plish): 05/01/2014 Page 10 f 64

11 in the case f Dealing On-line using yur lg-in, passwrd and crrectly answering any security questin we may ask yu; w przypadku transakcji telefnicznych (w zakresie dzwlnym w pkt. 7.10) przy użyciu swjeg nazwiska, numeru Rachunku i p udzieleniu prawidłwej dpwiedzi na zadane pytanie zabezpieczające; in the case f telephne dealing (as permitted by clause 7.10) using yur name, Accunt number and crrectly answering any security questin we may ask yu; pdczas gdzin handlu bwiązujących dla daneg Rynku (patrz pkt. 7.3). during ur trading hurs fr the relevant Market (see clause 7.3). Uwaga: transakcje zawieramy tylk z sbami, które przekażą nam infrmacje, których mwa pwyżej. Klient mże uzyskać dstęp d aplikacji DealBk z dwlnej dmeny, a GFT nie będzie rzpznawać lub weryfikwać dmeny, z której wysyłane są plecenia. W przypadku składania zlecenia przez telefn nie Klient mże czekiwać, iż jeg głs zstanie rzpznany. Klient pnsi dpwiedzialnść za wszelkie działania lub zaniechania z wykrzystaniem infrmacji, których mwa pwyżej (w tym twieranie i zamykanie pzycji raz składanie zleceń), jednakże GFT pkryje bezpśrednie straty spwdwane uzyskaniem dstępu d Rachunku Klienta przez sbę trzecią z winy GFT. Please nte that we will deal with anyne wh prvides the details referred t abve. Yu can access DealBk frm any dmain and we will nt recgnise r verify the dmain frm which instructins are sent. In the case f telephne dealing, we cannt be expected t recgnise yur vice. Yu are respnsible fr everything dne r mitted using the infrmatin referred t abve (including psitins pened r clsed and Orders placed), but we will pay yu the direct lsses yu suffer because smene has access t yur Accunt as a direct result f ur negligence. 7.3 Przed złżeniem zlecenia należy upewnić się, że znane są bwiązujące gdziny handlu i że rzumie się wszystkie specyfikacje lub zasady dtyczące teg zlecenia. Patrz arkusze infrmacji rynkwej (Market Infrmatin Sheets). Befre yu ffer t place a bet r trade make sure yu knw the applicable trading hurs and understand all the specificatins/rules that apply t that bet/trade. Please refer t the Market Infrmatin Sheets. Arkusze infrmacji rynkwej (Market Infrmatin Sheets) również pdają nasze gdziny handlu dla każdeg Rynku. Uwaga: GFT mże zmienić gdziny handlu pwiadamiając alb nie pwiadamiając tym uprzedni Klienta (jednakże pwiadmimy uprzedni Klienta zmianie naszych gdzin handlu w stsunku d jeg twartych pzycji, chyba że w danych klicznściach nie byłby t mżliwe). Pnadt nasze gdziny handlu będą się zmieniać zgdnie z terminami świąt państwwych raz gdzinami handlu bwiązującymi dla Instrumentu Bazweg. Jeśli dany Rynek jest zamknięty lub nie przeprwadza się na nim transakcji, DealBk nie pzwli na złżenie Zlecenia. The Market Infrmatin Sheets als set ut ur trading hurs fr each Market. Please nte that we can vary ur trading hurs with r withut giving yu prir ntice (thugh we wuld, unless nt practicable in the circumstances, give yu prir ntice befre changing ur trading hurs in relatin t yur pen psitins). In additin, ur trading hurs will vary accrding t public hlidays and trading hurs f the Underlying. If a Market is clsed r nt tradable DealBk will nt permit yu t place any bet/trade r Order. W przypadku niepewnści nie należy składać zlecenia alb należy skntaktwać się za nami za pśrednictwem aplikacji DealBk lub z naszym Zespłem Obsługi Klienta z prśbą wyjaśnienie. W żadnym wypadku nie należy składać zleceń, jeżeli nie ma się pewnści, czy rzumie się w pełni swje działanie. If yu are unsure either d nt place the bet/trade r cntact us via DealBk r ur Custmer Services Team and ask fr clarificatin. In any case, d nt bet/trade unless yu are sure yu understand what yu are ding. 7.4 Aby twrzyć pzycję, należy najpierw złżyć nam fertę, która pdlega naszej akceptacji patrz pkt Mżna twrzyć pzycję tylk wówczas, gdy ferta zstanie zaakceptwana. Obwiązują pniższe zasady: - T place a bet r trade yu first have t make us an ffer t bet r trade; that ffer is subject t acceptance by us see clause 7.6. Yu will nly have placed a bet r trade if we accept yur ffer. The fllwing apply: - Klient mże złżyć zlecenie kupna p Cenie Kupna GFT. Jeśli zstanie n zaakceptwane, będzie t transakcja zakupu, znana również pd nazwą pzycji długiej. W przypadku Opcji, jeśli Klient złży zlecenie zakupu pcji kupna, będzie chciał, by cena Instrumentu Bazweg wzrsła, ale jeśli złży zlecenie zakupu pcji sprzedaży, będzie chciał, aby cena Instrumentu Bazweg spadła. Jeśli chdzi Cenę Kupna GFT, patrz pdpunkt 3 pniżej raz punkt 8; yu can ffer t place an up bet/trade at the GFT Buy Price. If accepted this will be an up bet/trade, als knwn as a buy r a lng psitin. In the case f Optins if yu place an up trade n a Call yu will want the price f the underlying t rise, but if yu place an up trade n a Put yu will want the price f the underlying t fall. As t the GFT Buy Price see the 3 rd bullet pint belw and clause 8; Klient mże złżyć zlecenie sprzedaży p Cenie Sprzedaży GFT. Jeśli zstanie n zaakceptwane, będzie t transakcja sprzedaży, znana również pd nazwą pzycji krótkiej. W przypadku Opcji, jeśli Klient złży zlecenie sprzedaży pcji kupna, będzie chciał, aby cena Instrumentu Bazweg spadła, ale jeśli złży zlecenie sprzedaży pcji sprzedaży, będzie chciał, aby cena Instrumentu Bazweg wzrsła. Jeśli chdzi Cenę Sprzedaży GFT, patrz pdpunkt 3 pniżej raz punkt 8; yu can ffer t place a dwn bet/trade at the GFT Sell Price. If accepted this will be a dwn bet/trade, als knwn as a sell r a shrt psitin. In the case f Optins if yu place a dwn trade n a Call yu will want the price f the underlying t fall, but if yu place a dwn trade n a Put yu will want the price f the underlying t rise. As t the GFT Sell Price see the 3 rd bullet pint belw and clause 8; GFT Markets is a trading name f GAIN Capital FOREX.cm UK Limited and is authrised and regulated by the Financial Cnduct Authrity. FCA N TERMS - GENERAL (UK Plish): 05/01/2014 Page 11 f 64

12 w każdym przypadku (z wyjątkiem Zleceń pisanych w pkt. 15), ferta klienta (jak wyżej) musi mieć charakter zlecenia bezpśrednieg lub zlecenia rynkweg, pisanymi pniżej: - in any case (and except fr Orders under clause 15), yur ffer t bet/trade (as abve) must be n a direct deal r market rder basis, as fllws: - zlecenie bezpśrednie znacza (jeśli ferta zstała zaakceptwana), że cena realizacji będzie równa, dpwiedni, Cenie Kupna GFT lub Cenie Sprzedaży GFT w mmencie złżenia ferty. Jeśli (w mmencie trzymania ferty) dpwiedni Cena Kupna GFT lub Cena Sprzedaży GFT nie będzie już ważna, ferta zstanie drzucna i trzeba będzie złżyć nwą fertę p bieżącej wówczas dpwiedni Cenie Kupna GFT lub Cenie Sprzedaży GFT; direct deal means that (if the ffer t bet r trade is accepted) yu will have placed a bet r trade at the GFT Buy Price r the GFT Sell Price (as apprpriate) current at the time yu made the ffer t bet r trade. If (by the time we receive yur ffer t bet r trade) the GFT Buy Price r the GFT Sell Price (as apprpriate) is n lnger valid, yur ffer t bet r trade will be rejected and yu will need t make a further ffer t bet r trade at ur then current GFT Buy Price r GFT Sell Price (as apprpriate); zlecenie rynkwe znacza (jeśli ferta zstała zaakceptwana), że cena realizacji będzie równa dpwiedni Cenie Kupna GFT lub Cenie Sprzedaży GFT w mmencie realizacji zlecenia. Uwaga: dpwiedni Cena Kupna GFT lub Cena Sprzedaży GFT mgą ulec zmianie pmiędzy mmentem akceptacji ferty i mmentem realizacji zlecenia. W przypadku złżenia ferty charakterze zlecenia rynkweg Klient akceptuje ryzyk związane z tymi zmianami Ceny GFT; market rder means that (if the ffer t bet r trade is accepted) yu will have placed a bet r trade at the GFT Buy Price r the GFT Sell Price (as apprpriate) which is current at the time we execute yur bet/trade. Please nte that the GFT Buy Price r the GFT Sell Price (as apprpriate) may mve between the time we accept yur ffer t bet r trade and executin. If yu ffer t bet r trade n a market rder basis yu are accepting the risk in relatin t thse GFT Price mvements; W przypadku transakcji dtyczących Binarnych kntraktów CFD i Binarnych transakcji Spread Bet, gdy klient ma twartą pzycję lub złżył zlecenie główne na ten sam instrument w przeciwnym kierunku a takie zlecenie Główne ma character zlecenie warunkweg, jak pisane w pkt.. 15 dkumentu załączneg, wówczas gdy zlecenie gówne zstanie wyknane, następujące będzie miał miejsce W dniesieniu d transakcji binarnych CFD raz binarnych Spread Bet In respect f Binary CFDs and Binary Spread Bets, if yu hld an existing pen psitin and place a parent Order fr that same instrument in the ppsite directin, and such parent Order has any type f Cntingent Order cntained within clause 15 attached t it, when such parent Order is executed the fllwing will ccur. Jeśli transakcja zlecenia Główneg jest mniejsza lub taka sama jak istniejąca twarta pzycja, zlecenie Główne zstanie wyknane, całść lub część twartych pzycji zstanie zamknęta dpwiedni a Zlecenie Warunkwe anulwane. Where the parent Order bet/trade size is smaller than r the same size as yur existing pen psitin, the parent Order will be filled, all r part f yur pen psitin will be clsed as applicable and the Cntingent Orders cancelled. Jeśli transakcja zlecenia Główneg jest większa niż istniejąca twarta pzycja, zlecenie Główne zstanie wyknane, twarte pzycje Klienta zstaną zamknięte, nwa pzycja zstanie twarta jak przypmnienie a Zlecenia warunkwe pzstaną w mcy ale ich wielkść zstanie zmniejszna by dzwieciedlić wielkść transakcji tak jak nwa twarta pzycja. Where the parent Order is f a greater bet/trade size than yur existing pen psitin, the parent Order will be filled, yur pen psitin will be clsed, a new psitin will be created fr the remainder and the and the Cntingent Orders will remain in place but in a reduced size t reflect the same bet/trade size as the new pen psitin. Klient mże również złżyć Zlecenie zgdnie z pkt. 15. yu can als ffer t bet r trade by placing an Order in accrdance with clause 15. Za wyjątkiem Opcji na kntrakty CFD i transakcji Spread Bet, które umżliwiają jedynie krzystanie ze zleceń rynkwych raz tylk tych zleceń z limitem ceny, które wyszczególnin w punkcie 15, raz Opcji Walutwych, które są graniczne d zlecenia rynkweg i tych tylk zleceń stp i zleceń z limitem ceny, które wyszczególnin w punkcie 15, prces zawierania transakcji pprzez DealBk umżliwia wybór pcji zlecenie bezpśrednie, zlecenie rynkwe i złżenie zlecenia zgdnie z punktem 15. W sytuacji gdy Klient mże dknać transakcji przez telefn (patrz punkt 7.10), wyjaśnimy, czy jeg zlecenie jest składane jak zlecenie bezpśrednie, zlecenie rynkwe, czy zlecenie zgdne z punktem 15 With the exceptin f Optins n CFDs and Spread Bets, which are limited t market rder and nly the limit rder detailed under clause 15, and FX Optins which are restricted t market rder and nly the stp and limit rders detailed under clause 15, the betting/trading prcess n DealBk allws yu the ptins f direct deal, market rder and placing an Order under clause 15. In the circumstances in which yu are permitted t bet/trade by telephne (see clause 7.10) we will clarify with yu whether yur ffer t bet r trade is n the basis f direct deal r market rder r is an Order under clause 15. Nie mżna wycfać żadnej ferty transakcji, chciaż mżna anulwać Zlecenia zgdnie z pkt. 15. Yu cannt withdraw any ffer yu have made t bet r trade, althugh yu can cancel Orders in accrdance with clause 15. Wszystkie składane ferty pdlegają naszej akceptacji. Patrz pkt All ffers t bet r trade are subject t acceptance by us. See clause Infrmacje dtyczące Cen GFT, patrz pkt. 8. GFT Markets is a trading name f GAIN Capital FOREX.cm UK Limited and is authrised and regulated by the Financial Cnduct Authrity. FCA N TERMS - GENERAL (UK Plish): 05/01/2014 Page 12 f 64

13 In relatin t GFT Prices, please refer t clause Mamy praw d dmwy zaakceptwania ferty, ale będziemy pstępwać w spsób uzasadniny. Mamy także praw d drzucenia transakcji w następujących klicznściach: - We are entitled t refuse t accept an ffer t place a bet/trade, but we will act reasnably. We are als entitled t reject yur bets/trades in the fllwing circumstances: - jeżeli akceptacja takiej transakcji spwdwałaby ujemną wartść Dstępneg Kapitału na rachunku, kiedy transakcja ta jest szacwana w stsunku d bieżąceg kntraktu lub ferty GFT (dpwiedni). if accepting such a bet/trade wuld immediately put the accunt in t negative Available Equity when the trade is valued against the current GFT bid r ffer as applicable. jeżeli jakaklwiek należnść (np. Depzyt Uzupełniający) jest przeterminwana; if any amunt yu we (e.g. Variatin Margin) is verdue; jeżeli nie spełnin wymagań dtyczących Depzytu Zabezpieczająceg w stsunku d danej transakcji; if any Initial Margin requirement relating t that bet/trade has nt been cmplied with; jeżeli transakcja nie ma dpwiedniej ceny zgdnie z pkt. 7.4 i 8 i/lub nie mieści się w ramach dpwiednich minimalnych i maksymalnych wielkści gdnie z pkt. 10; if the bet/trade is nt at the relevant GFT Price in accrdance with clauses 7.4 and 8 and/r within the apprpriate minimum/maximum stake/trade sizes in accrdance with clause 10; jeżeli mamy uzasadnine pdstawy, aby sądzić, że transakcja stanwiłaby naruszenie niniejszych Warunków, przepisów prawa (angielskieg lub inneg) alb wymgów Systemu Regulacyjneg, alb jeżeli mamy uzasadnine bawy dtyczące prania brudnych pieniędzy lub nielegalneg wykrzystywania infrmacji pufnych; if we reasnably believe the bet/trade wuld breach the Terms r any law (English r elsewhere) r the Regulatry System r we have reasnable cncerns regarding mney laundering r insider dealing; jeżeli Klient zstanie pstawiny w stan Upadłści; if an Inslvency Event has ccurred in relatin t yu; w razie śmierci lub chrby psychicznej Klienta stwierdznej zgdnie z dpwiednimi przepisami ustawy zdrwiu psychicznym, alb jeżeli mamy uzasadnine pwdy, aby uznać, że tak się stał; yu die r becme a patient under relevant mental health legislatin, r we have reasnable grunds t believe that yu have dne s; jeżeli (działając racjnalnie) uznamy, że akceptacja zlecenia nie byłaby uzasadnina eknmicznie; if (acting reasnably) we think it wuld nt be cmmercially viable t accept that bet/trade; jeżeli (działając racjnalnie) uznamy, że transakcja jest zbyt duża lub zbyt mała. Na przykład mżemy zabezpieczyć transakcje Klienta na rynku rzeczywistym; w zależnści d wielkści prpnwaneg kntraktu nasze zaangażwanie w Instrument Bazwy w pstaci akcji lub udziału mże dprwadzić d siągnięcia stpnia zaangażwania kapitałweg w stsunku d danej firmy pdlegająceg zgłszeniu i/lub wymagać d nas złżenia ferty przejęcia - jeżeli uznamy, że mże t mieć miejsce, mamy praw drzucić zlecenie. if (acting reasnably) we think the bet/trade is t large r t small. Fr example, we may hedge yur bets/trades in the Underlying; depending n the size f yur prpsed bet/trade ur expsure t the Underlying share/equity may amunt t a declarable interest in the relevant cmpany and/r require us t make a takever ffer if we think this may ccur we are entitled t refuse the bet/trade; jeżeli z pwdu działania Siły Wyższej DealBk nie mże akceptwać zleceń i nie mżemy przyjąć ich telefnicznie. if due t an Event Outside Our Cntrl DealBk is unable t accept yur bets/trades and we are unable t accept them ver the telephne. 7.7 Jak już stwierdzn pwyżej, wszystkie zlecenia dtyczą transakcji kupna lub sprzedaży. Jedną z teg knsekwencji jest fakt, że nie ma (generalnie) mżliwści jednczesneg dknania transakcji kupna i sprzedaży na tym samym Rynku (z tym samym terminem wygaśnięcia). Transakcja bjęta zleceniem złżnym jak pierwsze zstanie (zazwyczaj) w całści lub w części zamknięta przez klejne zlecenie złżne na tym samych Rynku (z tym samym terminem wygaśnięcia) i w wyniku teg klejneg zlecenia mże zstać twarta nwa pzycja. Wyjątki d tej reguły, patrz pkt As already stated, all bets/trades are a buy r a sell. One f the cnsequences f this is that yu cannt (generally) simultaneusly hld a buy and a sell in the same Market (fr the same expiry date, where relevant). Whichever bet/trade yu place first will (usually) be clsed in whle r in part by the subsequent bet/trade yu place in the same Market (fr the same expiry date, where relevant) and that subsequent bet/trade may create a new pen psitin. Fr the exceptins, see clause W zależnści d wielkści transakcji mamy praw zaakceptwać ją i wyknać w transzach. Mże t być knieczne np. dla graniczenia transakcji dtyczących akcji brytyjskich d NMS (Systemu Rynku Krajweg). Depending n the size f any ffer t bet/trade, we are entitled t accept and execute it in tranches. This may be necessary, fr example, t restrict bets/trades in relatin t UK equities t NMS. 7.9 Jeżeli Klient chce złżyć fertę, musi t zrbić za pśrednictwem kmpatybilnych systemów zapisanych w definicji DealBk w punkcie 51.1 (z wyjątkiem wypadków kreślnych w pkt. 7.10). i DealBk wyjaśnia, w jaki spsób złżyć fertę transakcji; w razie wątpliwści prsimy kntakt telefniczny z naszym Zespłem Obsługi Klienta. GFT Markets is a trading name f GAIN Capital FOREX.cm UK Limited and is authrised and regulated by the Financial Cnduct Authrity. FCA N TERMS - GENERAL (UK Plish): 05/01/2014 Page 13 f 64

14 If yu wish t ffer t place a bet/trade, yu must d this via a cmpatible system listed under the definitin DealBk in clause (save as mentined in clause 7.10). and DealBk explain hw t place an ffer t bet/trade; if yu are unsure please telephne ur Custmer Service Team. Pnadt: - In additin: - jeżeli Klient chce sprawdzić, czy trzymaliśmy fertę transakcji, należy twrzyć kn zleceń czekujących w DealBk ; w knie tym wyświetlane są wszystkie ferty transakcji trzymane d Klienta. Pnadt karta transakcji (deal ticket) w DealBk również pkaże, czy Klient złżył nam fertę; if yu wish t check whether any ffer t bet/trade has been received by us yu must access the wrking rder windw n DealBk ; that windw will display all the ffers we have received frm yu t place a bet/trade. In additin, the deal ticket n DealBk will als shw if yu have submitted an ffer t us; jeżeli ferta transakcji zstanie zaakceptwana, infrmacje na jej temat będą natychmiast wyświetlne w knie zleceń wyknanych w DealBk. Klient ma bwiązek sprawdzenia, czy jeg ferta zstała zaakceptwana; patrz w szczególnści pkt. 7.6 dnśnie d drzucenia fert. if yur ffer t place a bet/trade has been accepted, the details f the bet/trade will immediately be displayed in the filled rders windw n DealBk. Yu are respnsible fr checking whether an ffer yu have made has been accepted; see in particular clause 7.6 in relatin t refusal f yur ffers. W sytuacji, gdy zlecenie mże być złżne przez telefn (patrz pkt. 7.10), zstanie n wyknane tylk wówczas, gdy dealer GFT Markets pinfrmuje Klienta, że zstał n zaakceptwane. In the circumstances in which a bet/trade can be placed by telephne (see clause 7.10) that bet/trade will nly be accepted if the GFT Markets dealer tells yu it is accepted. W razie jakichklwiek wątpliwści dtyczących teg, czy dane zlecenie (lub jakaklwiek inna transakcja) zstał należy bezzwłcznie skntaktwać się z nami (za pśrednictwem DealBk alb telefnicznie). Yu must cntact us immediately (via DealBk r by telephne) if yu have any cncerns as t whether a bet/trade (r any ther transactin, such as an Order) has been accepted Jak już pwiedzian, transakcje realizwane są za pśrednictwem DealBk. Klient mże skntaktwać się z nami telefnicznie (w celu złżenia ferty, Zlecenia lub zrealizwania innej transakcji), jeżeli z jakiegklwiek pwdu mżliwść zrealizwania zlecenia (lub innej transakcji) za pśrednictwem DealBk jest niedstępna i/lub Klient próbwał w racjnalnym zakresie uzyskać dstęp d DealBk, ale bez pwdzenia. W tej sytuacji mżna zadzwnić d naszeg Centrum Operacyjneg. Nie mżna złżyć ferty, Zlecenia alb wydać jakichklwiek instrukcji pprzez zstawienie wiadmści na autmatycznej sekretarce lub pczcie głswej, jaką mżemy udstępnić Klientm. Wszystkie pstanwienia niniejszych Warunków dtyczą zarówn składania dyspzycji przez telefn, jak i n-line. As already stated, ur business is cnducted via DealBk. Yu may nly cntact us by telephne (t bet, trade, place an Order r cnduct any ther transactin) if fr any reasn betting/trading (r ther transactin) facilities are nt available via DealBk and/r yu have made reasnable effrts t access DealBk but are unable t d s. In these circumstances yu may telephne ur dealing desk. Yu cannt place a bet/trade r Order r give any ther instructin by leaving a message n any answer phne r vic facility we may make available. All prvisins f the Terms apply t dealing ver the telephne as they d t Dealing On-line Opóźnienia związane z Internetem i płączeniem raz błędy w zakresie strumienia cenweg mgą skutkwać tym, że ceny wyświetlane w systemie Dealbk mgą niedkładnie dzwierciedlać stawki rynkwe. GFT Markets nie zezwala na stswanie arbitrażu, nie zezwala także Zlecenidawcm na wykrzystywanie latencji cenwej (późnień w zakresie przekazywania danych cenach) wynikającej z późnień związanych z nieprawidłwym funkcjnwaniem Internetu. Transakcje realizwane z uwzględnieniem latencji cenwej lub kazji w zakresie arbitrażu mgą zstać unieważnine. GFT Markets zastrzega sbie praw d dknania niezbędnych pprawek lub krekt we właściwych rachunkach, w szczególnści d wstrzymania wypłaty zysków zrealizwanych przez Zlecenidawcę w wyniku stswania tych taktyk w zakresie brtu. Rachunki, które bazują na strategiach arbitrażu, mgą, według wyłączneg uznania GFT Markets, pdlegać interwencji ze strny GFT Markets, a zlecenia ich dtyczące będą musiały być zatwierdzane. Internet, cnnectivity delays, and price feed errrs may create a situatin where the prices displayed n Dealbk d nt accurately reflect market rates. GFT Markets des nt permit the practice f arbitrage, nr des it allw Custmer t take advantage f price latency due t internet delays. Transactins that rely n price latency r arbitrage pprtunities may be revked. GFT Markets reserves the right t make the necessary crrectins r adjustments n the Accunt(s) invlved, including, but nt limited t, withhlding any prfits made by Custmer while using these trading tactics. Accunts that rely n arbitrage strategies may at the sle discretin f GFT Markets be subject t GFT Markets interventin and apprval f any Orders. 8. Ceny Prices 8.1 Dla każdeg Rynku pdajemy następujące Ceny GFT: - Fr each Market we qute GFT Prices as fllws: - Cena Kupna GFT jest t wyższa cena dla daneg rynku (i z wyjątkiem niektórych rynków zlecenie złżne p tej cenie jest transakcją zakupu; patrz punkt 7.4); GFT Markets is a trading name f GAIN Capital FOREX.cm UK Limited and is authrised and regulated by the Financial Cnduct Authrity. FCA N TERMS - GENERAL (UK Plish): 05/01/2014 Page 14 f 64

15 the GFT Buy Price, this is the higher price fr the Market cncerned (and with the exceptin f sme Optins markets a bet/trade placed at this price is an up bet/trade; see clause 7.4); Cena Sprzedaży GFT jest t niższa cena dla daneg rynku (i z wyjątkiem niektórych rynków zlecenie złżne p tej cenie jest transakcją zakupu; patrz punkt 7.4); patrz pkt. 7.4); the GFT Sell Price, this is the lwer price fr the Market cncerned (and with the exceptin f sme Optins markets a bet/trade placed at this price is a dwn bet/trade; see clause 7.4). Różnica pmiędzy tymi dwma cenami na danym Rynku t spread. The difference between the GFT Prices n any given Market is the spread. 8.2 Bieżące Ceny GFT są dstępne w aplikacji DealBk raz w Centrum Operacyjnym GFT Markets. Transakcje Spread Bet i Zlecenia Spread Bet będą denminwane w Walucie Bazwej Klienta. Z wyłączeniem Binarnych kntraktów CFD i Zleceń dtyczących Binarnych kntraktów CFD, które będą denminwane w Walucie Bazwej Klienta. Transakcje CFD i Spt Frex (raz Zlecenia CFD i Spt Frex) będą denminwane w walucie bazwej dla daneg rynku, zgdnie z infrmacją pdaną w Market Infrmatin Sheets. Current GFT Prices are available n DealBk and frm the GFT Markets dealing desk. Spread Bets and Spread Bet Orders will be denminated in yur Base Currency. With the exceptin f Binary CFDs and Binary CFD Orders which will be denminated in yur Base Currency, CFD and Spt Frex trades (and CFD and Spt Frex Orders) will be denminated in the base currency f the relevant Market, as specified in the Market Infrmatin Sheets. 8.3 Wskazania dtyczące spreadu na knkretnych Rynkach mżna znaleźć w Market Infrmatin Sheets. Pdczas ustalania Cen GFT zastrzegamy sbie praw d ddania spreadu Instrumentu Bazweg d Ceny GFT, w szczególnści w wypadku wystąpienia Siły Wyższej lub Zakłócenia Rynku. Indicatins f spreads n particular Markets can be fund in the Market Infrmatin Sheets. When setting GFT Prices we reserve the right t add the spread f the Underlying t the GFT Price, in particular in the case f an Event Outside Our Cntrl and/r a Market Disruptin Event. Mamy praw różnicwania spreadu, patrz pkt. 23.1, 29.1, 30.1 i We have the right t vary spreads, see clauses 23.1, 29.1, 30.1 and W stsunku d Cen GFT bwiązują następujące reguły: - The fllwing apply in relatin t GFT Prices: - Cena GFT jest udstępniana Klientwi przez GFT Markets d wyłączneg niekmercyjneg użytku Klienta w ramach platfrmy GFT DealBk. Klient mże użyć Ceny GTF wyłącznie d transakcji z nami lub/i naszymi Spółkami Stwarzysznymi. The GFT Price is made available t yu by GFT Markets fr yur exclusive nn-cmmercial use within the GFT DealBk platfrm. Yu are nly permitted t use the GFT Price t deal with us and/r ur Assciated Cmpanies. W dniesieniu d wszelkich danych rynkwych lub innych infrmacji, które GFT lub zewnętrzny dstawca usług dstarcza Klientwi (1) GFT raz jakiklwiek dstawca nie pnsi dpwiedzialnści, jeżeli takie dane lub infrmacje są nieprecyzyjne lub niekmpletne pd jakimklwiek względem; (2) GFT raz jakiklwiek dstawca nie pnsi dpwiedzialnści za jakieklwiek działania, które Klient pdejmuje lub nie pdejmuje w parciu takie dane lub infrmacje; (3) Klient będzie krzystać z takich danych lub infrmacji wyłącznie dla celów kreślnych w niniejszej Umwie. With respect t any market data r ther infrmatin that we r any third party service prvider prvide t yu (1) we and any such prvider are nt respnsible r liable if any such data r infrmatin is inaccurate r incmplete in any respect; (2) we and any such prvider are nt respnsible r liable fr any actins that yu take r d nt take based n such data r infrmatin; (3) yu will use such data r infrmatin slely fr the purpses set ut in this Agreement. Klient nie mże: (chyba że frmalnie przystąpił d knkretnej Umwy Subskrybenta Danych Rynkwych z dpwiednią i wymaganą giełdą): Yu are nt permitted t: (unless yu have frmally signed up t the specific Market Data Subscriber Agreement with the relevant and requisite exchange): wyłudzać Ceny GFT d DealBk ; extract the GFT Price frm DealBk ; przekazywać, rzprwadzać, publikwać, ujawniać lub wyświetlać w całści lub w części takich danych lub infrmacji strnm trzecim z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez Obwiązujący Regulamin Giełdy; retransmit, redistribute, publish, disclse r display in whle r in part such data r infrmatin t third parties except as required by Applicable Exchange Regulatins; używać Ceny GFT w innym celu niż wynika t z niniejszej umwy. use the GFT Price fr any purpse ther than allwed under this agreement. Ceny GFT są ustalane według naszeg wyłączneg uznania; GFT Prices are set by us in ur abslute discretin; mżemy zmienić lub wycfać Cenę GFT w dwlnym czasie, a w szczególnści w dwlnym czasie przed zaakceptwaniem ferty Klienta złżnej p danej Cenie GFT; GFT Markets is a trading name f GAIN Capital FOREX.cm UK Limited and is authrised and regulated by the Financial Cnduct Authrity. FCA N TERMS - GENERAL (UK Plish): 05/01/2014 Page 15 f 64

16 we can change r withdraw a GFT Price at any time and in particular can d s at any time befre yur ffer t bet/trade n that GFT Price has been accepted; nie mżna dknywać transakcji p Cenie GFT, która nie jest już ważna. DealBk wyraźnie pkazuje, że Cena GFT utraciła ważnść (np. pprzez wyświetlenie innej Ceny GFT lub pprzez wyraźne wskazanie w inny spsób, że cena jest nieważna). W wypadku dknywania transakcji telefnicznie dealer GFT Markets pinfrmuje Klienta zmianie Ceny GFT lub utracie jej ważnści. Mże na przykład pwiedzieć zmiana, nieważna lub przerwane ; yu cannt bet/trade n a GFT Price which is n lnger valid. DealBk will make clear if a GFT Price has ceased t be valid (e.g. by giving a different GFT Price r therwise clearly indicating that it is n lnger valid). In the case f dealing ver the telephne the GFT Markets dealer will tell yu if a GFT Price has changed r is n lnger valid. Fr example he might say change, ff r interrupt ; transakcji telefnicznych mżna dknywać p Cenie GFT pdczas tej samej rzmwy, w której zstała na pdana Klientwi; when dealing n the telephne yu can nly deal n a GFT Price during the same cnversatin in which the GFT Price was given t yu; niektóre Ceny GFT są pdawane wyłącznie w celach rientacyjnych i nie mżna dknywać piewających na nie transakcji. I w tym przypadku zstanie t wyraźnie kreślne. sme GFT Prices are just given fr guidance prpses and yu cannt bet/trade n these. Again it will be made clear if that is the case. 8.5 Mżna złżyć fertę transakcji w każdej walucie, jaką GFT akceptuje dla daneg Rynku. Patrz DealBk i arkusze infrmacji rynkwej (Market Infrmatin Sheets). Yu can place a bet/trade in whatever currency we accept fr the relevant Market. Please refer t DealBk and the Market Infrmatin Sheets. 8.6 Wszystkie zlecenia pdlegają naszej akceptacji. Patrz pkt. 7. All bets/trades are subject t acceptance by us. See clause Depzyt Zabezpieczający Initial Margin 9.1 Depzyt Zabezpieczający jest naliczany przez GFT Markets przy twarciu każdej transakcji. Depzyt Zabezpieczający dnsi się d wszystkich twartych pzycji. Initial Margin is due t GFT Markets n each pening bet/trade yu place. Initial Margin must be maintained in respect f all pen psitins. 9.2 Depzyt Zabezpieczający blicza się w dmienny spsób dla transakcji Spread Bet, CFD i Spt Frex. Initial Margin is calculated differently fr Spread Bets, CFDs and Spt Frex. Dla transakcji Spread Bet, patrz pkt. 3 Warunków dla kntraktów Spread Bet. Fr Spread Bets, please refer t clause 3 f the Spread Terms. Dla transakcji CFD i Spt Frex, patrz pkt. 3 Warunków dla kntraktów CFD i Spt Frex. Fr CFDs and Spt Frex, please refer t clause 3 f the CFD and Spt Frex Terms. 9.3 Należy się upewnić c d swjej wiedzy, w jaki spsób bliczany jest Depzyt Zabezpieczający raz stswny wskaźnik DZ dla zlecenia, które ma zstać złżne. Wskaźniki DZ pdają arkusze infrmacji rynkwej (Market Infrmatin Sheets) znajdujące się na strnie W razie jakichklwiek wątpliwści należy skntaktwać się z naszym Centrum Operacyjnym lub Zespłem Obsługi Klienta. Yu must make sure yu knw hw Initial Margin is calculated and the relevant IM Factr fr any bet/trade yu prpse t place. IM Factrs are in the Market Infrmatin Sheets lcated at If in dubt, please cntact ur dealing desk r Custmer Services Team. 9.4 GFT Markets mże: - GFT Markets can: - zrezygnwać z naliczania Depzytu Zabezpieczająceg w stsunku d jakiegklwiek zlecenia; waive Initial Margin in relatin t any particular bet/trade; różnicwać Wskaźniki DZ z jakiegklwiek pwdu, lecz w szczególnści w dniesieniu d jakiegklwiek knta (lub knt), które zdaniem GFT stał się w znacznym stpniu lub nadmiernie ryzykwne w związku z jakimklwiek instrumentem. Patrz punkty 23.1, 29.1, 30.1 i Należy również zwrócić uwagę, że nwy wskaźnik DZ dnsi się d pzycji twartych, a więc mże zaistnieć kniecznść uzupełnienia Depzytu Zabezpieczająceg w celu utrzymania twartych pzycji. vary IM Factrs fr any reasn but particularly in respect f any accunt/s that in GFTs sle discretin is cnsidered t have established large r excessive cncentrated risk in respect f any instrument. See clauses 23.1, 29.1, 30.1 and 32.1 and nte that the new IM Factr applies t pen psitins s additinal Initial Margin may becme due t maintain pen psitins. 10. Minimalna i maksymalna wielkść transakcji Minimum and maximum stakes/trades 10.1 Wielkść transakcji na wszelkie złżne przez Klienta zlecenia pdlega następującym limitm. There are limits n the stake/trade size f any bet r trade yu wish t place. Dla transakcji Spread Bet, patrz pkt. 4 Warunków dla kntraktów Spread Bet. Fr Spread Bets, please refer t clause 4 f the Spread Terms. GFT Markets is a trading name f GAIN Capital FOREX.cm UK Limited and is authrised and regulated by the Financial Cnduct Authrity. FCA N TERMS - GENERAL (UK Plish): 05/01/2014 Page 16 f 64

17 Dla transakcji CFD i Spt Frex, patrz pkt. 4 Warunków dla kntraktów CFD i Spt Frex. Fr CFDs and Spt Frex trading please refer t clause 4 f the CFD and Spt Frex Terms. Nie mżna złżyć żadneg zlecenia, ile nie mieści się w granicach minimalnej i maksymalnej wielkści transakcji. Yu cannt place any bet r trade unless it is within the relevant minimum and maximum stake/trade size GFT mże: - We can: - zmienić minimalne i maksymalne wielkści transakcji, patrz pkt. 23.1, 29.1, 30.1 i 32.1; change minimum and maximum stake/trade sizes, see clauses 23.1, 29.1, 30.1 and 32.1; znieść jakieklwiek minimalne i maksymalne wielkści transakcji; waive any minimum r maximum stake/trade sizes; w szczególnści, w wypadku akcji ntwanych na giełdzie brytyjskiej, graniczyć transakcje d systemu NMS. in particular in the case f equities quted n a UK exchange, restrict bets/trades t NMS Należy się upewnić, c d swjej znajmści bieżących wielkści minimalnych i maksymalnych transakcji bwiązujących dla rzważaneg zlecenia. Należy również upewnić się c d swjeg zrzumienia spsbu bliczania maksymalnej wielkści transakcji. W wypadku transakcji Spread Bet patrz pkt. 4 Warunków dla kntraktów Spread Bet; w wypadku transakcji CFD i Spt Frex patrz pkt. 4 Warunków dla kntraktów CFD i Spt Frex. W razie jakichklwiek wątpliwści należy skntaktwać się z naszym Centrum Operacyjnym lub Zespłem Obsługi Klienta. Yu must make sure yu knw the current minimum and maximum stake/trade sizes applicable t any bet r trade yu wish t place. Yu must als ensure yu understand hw t calculate maximum stake/trade sizes. In the case f Spread Bets, please refer t clause 4 f the Spread Terms; in the case f CFDs and Spt Frex, please refer t clause 4 f CFD and Spt Frex Terms. If in dubt, please cntact ur dealing desk r Custmer Services Team. 11. Inne płaty i krekty dtyczące kntraktów Spread Bets Other charges and adjustments relating t Spread Bets 11.1 Cdzienne finanswanie kntraktów Spread Bet pciąga za sbą naliczenie ddatkwych płat. Patrz pkt. 6.2 Warunków dla kntraktów Spread Bet. Daily funded Spread Bets incur additinal charges. See clause 6.2 f the Spread Terms Krekty bwiązują także w przypadku Realizacji praw z papierów wartściwych; patrz pkt. 32 dtyczący Realizacji praw z papierów wartściwych. Adjustments als apply in the case f Crprate Actin; see clause 32 relating t Crprate Actin. 12. Inne płaty i krekty dtyczące kntraktów CFD i Spt Frex Other charges and adjustments relating t CFDs and Spt Frex 12.1 W stsunku d transakcji Spt Frem partych na pzycji i niektórych transakcji CFD bwiązuje płata za finanswanie. Patrz pkt. 6 Warunków dla kntraktów CFD i Spt Frex. W stsunku d niektórych transakcji CFD bwiązuje prwizja. Patrz pkt. 7 Warunków dla kntraktów CFD i Spt Frex. A financing charge applies t psitin based Spt Frex trades sme CFD trades. Please refer t clause 6 f the CFD and Spt Frex Terms. Cmmissin applies t sme CFD trades. Please refer t clause 7 f the CFD and Spt Frex Terms Krekty bwiązują także w przypadku Realizacji praw z papierów wartściwych; patrz pkt. 32 dtyczący Realizacji praw z papierów wartściwych. Adjustments als apply in the case f Crprate Actin; see clause 32 relating t Crprate Actin. 13. Depzyt Uzupełniający Variatin Margin 13.1 W stsunku d Rachunku bwiązuje Depzyt Uzupełniający. Variatin Margin applies t the Accunt. W przypadku psiadania Rachunku dla transakcji Spread Bet, patrz pkt. 8 Warunków dla kntraktów Spread Bet. If yu have a Spread Bet Accunt, please refer t clause 8 f the Spread Terms. W przypadku psiadania Rachunku dla transakcji CFD/Spt Frex, patrz pkt. 9 Warunków dla kntraktów CFD i Spt Frex. If yu have a CFD/Spt Frex Accunt, please refer t clause 9 f the CFD and Spt Frex Terms Warunki dla kntraktów Spread Bet i Warunki dla kntraktów CFD i Spt Frex przewidują również praw GFT Markets d zamknięcia pzycji Klienta, jeżeli Depzyt Uzupełniający nie zstanie wpłacny w dpwiednim terminie alb Pzim Ryzyka lub Pzim Ryzyka Kredytweg siągnie pewien pułap. Patrz pkt Warunków dla kntraktów Spread Bet i pkt Warunków dla kntraktów CFD i Spt Frex. W najlepszym interesie Klienta leży zapznanie się z tymi warunkami raz zrzumienie klicznści, w jakich mżemy zamknąć jeg pzycje. The Spread Terms and the CFD and Spt Frex Terms als cntain rights f GFT Markets t clse yur psitins if Variatin Margin is nt paid when due r yur Risk Level r Credit Risk Level reaches a certain pint. See clause GFT Markets is a trading name f GAIN Capital FOREX.cm UK Limited and is authrised and regulated by the Financial Cnduct Authrity. FCA N TERMS - GENERAL (UK Plish): 05/01/2014 Page 17 f 64

18 8.10 f the Spread Terms and clause 9.10 f the CFD and Spt Frex Terms. It is in yur best interests that yu refer t thse terms and understand the circumstances in which we can clse yur psitins. 14. Zamykanie transakcji Clsure f bets and trades 14.1 Z wyjątkiem pewnych transakcji CFD, które nie mają kreślnej daty wygaśnięcia, raz z zastrzeżeniem pkt. 14.6, transakcja pzstaje twarta d terminu jej wygaśnięcia alb zaistnienia dpwiednieg wydarzenia; wówczas zstanie autmatycznie zamknięta. Jednakże pwyższa reguła bwiązuje z zastrzeżeniem: - With the exceptin f certain CFDs that d nt have an expiry date and subject t clause 14.6, a bet/trade will cntinue until its expiry date r the ccurrence f the relevant event; it will then be autmatically clsed. Hwever, this is subject t: - prawa Klienta d zamknięcia transakcji; patrz niniejszy pkt. 14; yur right t clse the bet/trade; see this clause 14; naszeg prawa d zamknięcia transakcji; patrz pkt. 20.3, 21.2, 22.2, 29 d 32 (włącznie) i 38.3; 8.10 Warunków dla kntraktów Spread Bet i 9.10 Warunków dla kntraktów CFD i Spt Frex; ur right t clse the bet/trade; see clauses 20.3, 21.2, 22.2, 29 t 32 (inclusive) and 38.3; 8.10 f the Spread Terms and 9.10 f the CFD and Spt Frex Terms; realizacji jakiegklwiek Zlecenia zamykająceg transakcję, patrz pkt. 15. executin f any Order that clses the bet/trade, see clause Klient mże zamknąć transakcję w następujący spsób: - Yu can clse bets/trades as fllws: - Klient zamyka transakcję sprzedaży pprzez dknanie zakupu p Cenie GFT bwiązującej w mmencie zamknięcia; yu clse a sell (r a dwn) bet/trade by buying at the GFT Buy Price current n clsing; Klient zamyka transakcję kupna pprzez dknanie sprzedaży p Cenie GFT bwiązującej w mmencie zamknięcia; yu clse a buy (r an up) bet/trade by selling at the GFT Sell Price current n clsing. Patrz również pdpkt 3 pkt See als the 3 rd bullet pint f clause 7.4. Pwyższe bwiązuje bez względu na Ceny GFT lub spready bwiązujące w mmencie twarcia. Pnadt: The abve applies regardless f GFT Prices r spreads current n pening. In additin: - ile wyraźnie nie uzgdnin inaczej, Klient mże dknać zamknięcia tylk w gdzinach naszeg handlu dla daneg Rynku; unless we specifically agree therwise, yu can nly clse during ur trading hurs fr the Market; maksymalna wielkść transakcji (w mmencie zamknięcia) będzie graniczna d wielkści bwiązującej w mmencie zamknięcia niezależnie d maksymalnej wielkści transakcji, jaka bwiązywała w mmencie twarcia. W związku z tym mże wystąpić kniecznść wyknania więcej niż jednej transakcji zamknięcia w celu kmpletneg zamknięcia twartej pzycji, a Cena GFT dla każdeg zamknięcia mże być znacząc różna. yur maximum stake/trade size (n clsing) will be limited t that applicable n clsing, regardless f the maximum stake/trade size that applied n pening. Cnsequently, yu may need t execute mre than ne clsing bet/trade in rder t cmpletely clse an pen bet/trade and the GFT Price f each clsing bet/trade may vary cnsiderably Infrmacje na temat gdzin handlu, patrz Market Infrmatin Sheets. Fr trading hurs, please refer t the Market Infrmatin Sheets Kntrakty, które zstały twarte dla teg sameg rynku z tą sama datą wygaśnięcia, zstaną zazwyczaj zamknięte zgdnie z zasadą FIFO ( First In, First Out czyli pierwsze przyszł, pierwsze wyszł ), tzn. pierwsza zlecna transakcja zstanie zamknięta jak pierwsza. Jednakże zasada FIFO nie bwiązuje: - Bets/trades that are pen in the same Market fr the same expiry date, will nrmally be clsed in the rder First In, First Out (cmmnly knwn as FIFO ) i.e. the first bet/trade t be placed will be the first t be clsed. Hwever, FIFO des nt apply: - jeżeli uzgdniliśmy z Klientem inną klejnść zamykania transakcji; if we have agreed smething different with yu as t the rder in which bets/trades shuld be clsed; jeżeli d transakcji dłączn Gwarantwane Zlecenie Stp Lss. if the bet/trade has a Guaranteed Stp Lss Order which is attached t it. jeżeli użytkwnik krzysta ze Zlecenia na zamknięcie rynku w celu zamknięcia knkretnej transakcji Spread Bet lub CFD. yu use a Clse at Market Order t clse a specific Spread Bet r CFD trade. Pwyższe transakcje zstaną zamknięte zgdnie z instrukcjami Klienta, chyba że Klient zamknie transakcję, zanim jeg instrukcja lub dpwiednie Zlecenie zstanie wyknane (raz z zastrzeżeniem naszeg prawa d zamknięcia transakcji, którym mwa w pkt. 14.1). The abve bets/trades will be clsed in accrdance with yur instructins r the relevant Order, unless yu specifically clse the bet/trade befre yur instructin r the relevant Order is executed (and subject t ur right t clse the bet/trade as referred t in clause 14.1). GFT Markets is a trading name f GAIN Capital FOREX.cm UK Limited and is authrised and regulated by the Financial Cnduct Authrity. FCA N TERMS - GENERAL (UK Plish): 05/01/2014 Page 18 f 64

19 14.5 Transakcje wygasające alb zamykane autmatycznie zstaną zamknięte na pdstawie rzliczenia przedstawineg w Market Infrmatin Sheets, alb jeżeli takieg rzliczenia tam nie ma, na pdstawie kwtwanej przez nas w mmencie zamknięcia. Bets/trades that expire r are clsed autmatically will clse n the basis f the settlement set ut in the Market Infrmatin Sheets r, if nne is set ut there, n the basis quted by us n clsure Pkt 5 Warunków dla kntraktów Spread Bet zawierają pstanwienia dtyczące transakcji futures. Pkt 5 Warunków dla kntraktów CFD i Spt Frex zawiera pstanwienia dtyczące rlwania transakcji Spt Frem partych na sieci. Clause 5 f the Spread Terms cntains prvisins relating t rll-ver f futures bets. Clause 5 f the CFD and Spt Frex Terms cntains prvisins relating t the rll-ver f net based Spt Frex trades Wszystkie Opcje na kntrakty CFD i transakcje Spread Bet będą rzliczane gtówkw, ile w mmencie twarcia pzycji nie uzgdnin inaczej. All Optins n CFDs and Spread Bets will be cash settled unless agreed therwise at the time f the pening Jeśli w mmencie twierania pzycji na Opcjach na kntrakty CFD lub na kntraktach Spread Bet wybran dstawę Opcji (w pstaci kntraktu CFD lub Instrumentu pdstawweg dla kntraktu Spread Bet), raz dknan zakupu Opcji, należy pinfrmwać nas swim zamiarze jej wyknania (lub nie wyknania), w terminie nie późniejszym niż 5 minut przed zamknięciem bwiązujących w GFT gdzin handlu, statnieg dnia ntwań danej pcji. W przypadku niepinfrmwania nas zamiarze wyknania Opcji zgdnie z pwyższymi zapisami, GFT samdzielnie pdejmie właściwe czynnści, w parciu należytą starannść. If at the time f the pening an Optin n a CFD r Spread Bet yu pt t take delivery f the Optin (int a CFD r Spread Bet in the Underlying), and yu have bught the Optin, then yu are required t infrm us f yur intentin t exercise, (r nt exercise), n later than 5 minutes prir the clse f GFTs Trading hurs n the Last Dealing Day applicable t that Optin. If yu fail t infrm us f yur intentin t exercise in accrdance with the abve, we will, acting reasnably, use ur best effrt discretin. 15. Zlecenia Orders Jeśli w mmencie twierania pzycji na Opcjach na kntrakty CFD lub na kntraktach Spread Bet wybran dstawę Opcji (w pstaci kntraktu CFD lub Instrumentu pdstawweg dla kntraktu Spread Bet), raz dknan sprzedaży Opcji, dknamy jej rzliczenia jeśli Opcja jest Opcją w cenie birąc pd uwagę cenę rzliczeniwą, zamknięcia lub statnią cenę transakcyjną dla rynku bazweg (właściwą dla danej pcji). Nie skrzystamy z prawa jej wyknania jeśli Opcja jest Opcją p cenie lub Opcją pza ceną birąc pd uwagę cenę rzliczeniwą, zamknięcia lub statnią cenę transakcyjną dla rynku bazweg (właściwą dla danej pcji). If at the time f the pening an Optin n a CFD r Spread Bet yu pt t take delivery f the Optin (int a CFD r Spread Bet in the Underlying), and yu have sld the Optin, we will exercise the Optin if the Optin is In the Mney based n the settlement, clsing r last price f the underlying market (whichever is relevant t that ptin). We will nt exercise the Optin if the Optin is At the Mney r Out f the Mney based n the settlement, clsing r last price f the underlying market (whichever is relevant t that ptin). W przypadku wszystkich rzliczanych gtówkw Opcji na kntrakty CFD lub kntraktów Spread Bet stswać będziemy cenę rzliczeniwą, zamknięcia lub statnią cenę transakcyjną dla rynku bazweg (właściwą dla danej pcji). Opcje p cenie raz Opcje pza ceną na kntrakty CFD lub kntrakty Spread Bet wygasać będą p kursie równym 0. Opcje kupna w cenie na kntrakty CFD lub kntrakty Spread Bet wygasać będą p cenie rzliczeniwej, zamknięcia lub statniej cenie transakcyjnej dla rynku bazweg (właściwej dla danej Opcji) czyli p Cenie Wyknania. Opcje sprzedaży w cenie na kntrakty CFD lub kntrakty Spread Bet wygasać będą p Cenie Wyknania cenie rzliczeniwej, zamknięcia lub statniej cenie transakcyjnej dla rynku bazweg (właściwej dla danej Opcji). Fr all cash settled Optins n a CFD r Spread Bet we will use the settlement, clsing r last price f the underlying market (whichever is relevant t that ptin). At the Mney and Out f the Mney Optins n a CFD r Spread Bet will expire at 0. In the Mney Call Optins n a CFD r Spread Bet will expire at the settlement, clsing r last price f the underlying market (whichever is relevant t that Optin) Strike Price. In the Mney Put Optins n a CFD r Spread Bet will expire at; Strike Price - the settlement, clsing r last price f the underlying market (whichever is relevant t that Optin). Infrmacje gólne General 15.1 Z zastrzeżeniem niniejszeg pkt. 15, GFT akceptuje instrukcje ( Zlecenia ) zrealizwania transakcji, kiedy Cena GFT siągnie pewien pzim. Przyjmujemy Zlecenia dtyczące wszystkich Rynków z wyjątkiem Rynków wymieninych w Market Infrmatin Sheets jak te, dla których Zlecenia nie są przyjmwane. Zlecenia na Binarne kntrakty CFD raz Binarne transakcje Spread Bet, które nie zstały uruchmine przed Ostatnią Chwilą na Składanie Zleceń nie będą już ważne i będą natychmiast drzucane. Subject t this clause 15, we will accept instructins ( Orders ) t bet/trade when the GFT Price reaches a certain level. We accept Orders n all Markets except the Markets identified in the Market Infrmatin Sheets as thse in respect f which Orders are nt accepted. Orders n Binary CFD trades and Binary Spread Bets that have nt been triggered prir t the Last Dealing Time will n lnger be valid and will be rejected immediately Następujące pstanwienia stsują się d wszystkich Zleceń: - The fllwing apply t all Orders:- GFT Markets is a trading name f GAIN Capital FOREX.cm UK Limited and is authrised and regulated by the Financial Cnduct Authrity. FCA N TERMS - GENERAL (UK Plish): 05/01/2014 Page 19 f 64

20 ile wyraźnie nie uzgdnin inaczej, Klient mże złżyć, anulwać i udzielić innych instrukcji dnśnie d Zlecenia za pśrednictwem aplikacji DealBk (alb telefnicznie w sytuacjach, których mwa w pkt. 7.10); unless specifically agreed therwise yu can nly place, cancel and give any ther instructin in relatin t an Order via DealBk (r by telephne in the circumstances referred t in clause 7.10); wszystkie warunki bwiązujące dla twierania transakcji muszą być spełnine zarówn w mmencie składania Zlecenia, jak i w mmencie jeg wyknania. Na przykład pkt. 10 dnśnie d minimalnej i maksymalnej wielkści transakcji, raz punkt 7.11 dtyczący latencji cenwej; all terms and cnditins that apply t placing bets/trades must be cmplied with bth when yu place an Order and when that Order is due t be executed. Fr example clause 10 in relatin t minimum and maximum stake/trade sizes, and clause 7.11 with regard t price latency; GFT przyjmuje Zlecenia tylk pdczas gdzin handlu dla daneg Rynku (chciaż zastrzegamy sbie praw, według naszeg bezwzględneg uznania, d przyjmwania Zleceń pza tymi gdzinami); we will nly accept Orders during ur trading hurs fr the relevant Market (thugh we reserve the right in ur abslute discretin t accept Orders utside thse hurs); mamy takie sam praw d dmwy przyjęcia bądź wyknania Zlecenia, jak w stsunku d dmwy przyjęcia transakcji (patrz pkt. 7.6). Jeśli skrzystamy ze swjeg prawa d dmwy wyknania Zlecenia, t Zlecenie będzie uważane za autmatycznie anulwane; we have the same right t refuse t accept r execute an Order as we have t refuse t accept a bet/trade (see clause 7.6). If being entitled t d s we refuse t execute an Order, that Order will be deemed autmatically cancelled; wszystkie Zlecenia muszą piewać na cenę wyknania ustalną przez Klienta i zaakceptwaną przez GFT; all Orders must be at an executin price set by yu and agreed by us; wszystkie Zlecenia muszą być składane na mżliwych d zaakceptwania przez GFT warunkach, przy załżeniu uzasadnineg działania; all Orders must be n terms acceptable t us, acting reasnably; wszystkie zlecenia uważa się za Ważne d dwłania lub GTC ( Gd Till Cancelled ). Patrz pkt. 15.3; all Orders are deemed Gd Till Cancelled r GTC. See clause 15.3; wszystkie Zlecenia uważa się za Kwtwane przez GFT Markets. Patrz pkt. 15.4; all Orders are deemed GFT Markets Qute / Our Qute. See clause 15.4; cena, p której wyknywane są zlecenia nie jest gwarantwana, z wyjątkiem ceny dnszącej się d Gwarantwanych Zleceń Stp Lss. Patrz pkt. 15.6, 15.7 i 15.8; the price at which we execute Orders is nt guaranteed, except in relatin t Guaranteed Stp Lss Orders. See clauses 15.6, 15.7 and 15.8; żadne Zlecenie nie jest mnitrwane ani wyknywane pza gdzinami handlu GFT Markets dla daneg rynku; n Orders are mnitred r executed utside GFT Markets trading hurs fr the relevant Market; nie pbiera się ddatkwej płaty lub spreadu w stsunku d Zleceń, z wyjątkiem Gwarantwanych Zleceń Stp Lss. Patrz pkt. 15.5; there is n additinal charge r spread in relatin t Orders, except fr Guaranteed Stp Lss Orders. See clause 15.5; Klient musi wyraźnie dwłać każde złżne przez siebie Zlecenie. O ile teg nie zrbi i z zastrzeżeniem wszystkich pzstałych pstanwień niniejszeg pkt. 15, Zlecenie zstanie wyknane; yu must specifically cancel any Order yu have placed. Unless yu d s, and subject t all ther prvisins f this clause 15, the Order will be executed; Zlecenia dtyczące akcji ntwanych na giełdzie brytyjskiej mgą być graniczne d systemu NMS; Orders relating t equities listed n a UK exchange may be restricted t NMS; Wielkść Zleceń dtyczących akcji ntwanych na giełdach innych niż Lndn Stck Exchange Plc mże być graniczna w zależnści d płynnści danych akcji na dpwiedniej giełdzie w mmencie wyknania. Orders relating t equities listed n exchanges ther than the Lndn Stck Exchange Plc may be restricted in size depending n liquidity f the relevant equities n the relevant exchange at the time f executin Wszystkie zlecenia uważa się za Ważne d dwłania lub GTC ( Gd Till Cancelled ). Oznacza t, że Zlecenie pzstaje ważne d mmentu nastąpienia pierwszeg z następujących zdarzeń: - All Orders are Gd Till Cancelled r GTC. This means that the Order will remain in place until the earlier f:- anulwanie przez Klienta zgdnie z pstanwieniami niniejszeg pkt. 15; cancellatin by yu r as therwise prvided in this clause 15; wyknanie; executin; jeżeli zlecenie jest Gwarantwanym Zleceniem Stp Lss lub Dłączne Zlecenie Stp lub zlecenie z Limitem Ceny, zamknięcie transakcji, d której dłączne jest t Gwarantwane Zlecenie Stp Lss lub Dłączne Zlecenie Stp lub zlecenie z Limitem Ceny. Patrz pkt Oznacza t, że wszystkie zlecenia GFT Markets is a trading name f GAIN Capital FOREX.cm UK Limited and is authrised and regulated by the Financial Cnduct Authrity. FCA N TERMS - GENERAL (UK Plish): 05/01/2014 Page 20 f 64