Regulamin platformy insklep z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r."

Transkrypt

1 Regulamin platformy insklep z dnia r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy insklep.pl prowadzonej przez insolutions s.c. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, wyłącznie na rzecz przedsiębiorców. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Regulamin niniejszy regulamin Platformy sprzedaży internetowej insklep.pl. 2.Platforma sprzedaży internetowej insklep (Platforma) system informatyczny dostępny przez interfejs WWW w domenie za pomocą którego realizowana jest sprzedaż towarów i usług przez insolutions na rzecz określonych odbiorców (dalej Odbiorcy ). 3.inSolutions spółka cywilna prawa polskiego insolutions s.c. Łukasz Kristof, Agnieszka Kristof dokonująca sprzedaży za pośrednictwem Platformy, z siedzibą w Rudzie Śląskiej, Ruda Śląska, ul. Bukowa 13, NIP , REGON: Użytkownik osoba fizyczna reprezentująca w ramach służbowych obowiązków przedsiębiorcę, to jest osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą (dalej Odbiorca) i nabywającego Towar lub Usługę od insolutions, za pośrednictwem Platformy, w zakresie prowadzonej przez Odbiorcę działalności gospodarczej oraz posiadająca ważny Login i Hasło. Użytkownikiem Platformy nie może być konsument w rozumieniu właściwych przepisów. 5.Odbiorca - przedsiębiorca, to jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą i korzystająca z Platformy bezpośrednio lub za pośrednictwem prawnie umocowanych przedstawicieli - Użytkowników. 6.Usługa - usługi (sprzedaż towarów, udzielenie licencji lub świadczenie usług serwisowych, technicznych oraz doradczych) świadczone przez insolutions na rzecz Odbiorców za pośrednictwem Platformy. 7. Towar - rzecz, usługa lub prawo, które zgodnie z Regulaminem mogą być przedmiotem zamówienia lub innej czynności realizowanej przez insolutions na rzecz Odbiorcy. 8. Umowa sprzedaży umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy insolutions a Odbiorcą, zawierana z wykorzystaniem Platformy.

2 9. Login - indywidualny i niepowtarzalny identyfikator Użytkownika element uwierzytelnienia w postaci służbowego adresu mailowego Użytkownika, używany wraz z hasłem. 10. Hasło - ciąg znaków wykorzystywany przez Użytkownika, jako element uwierzytelnienia. 11. Rejestracja - procedura zakładania kont Użytkownika, poprzez którą uzyskuje on dostęp do usług świadczonych przez insolutions w ramach Platformy, na zasadach określonych w Regulaminie. 12. Konto Odbiorcy - konto prowadzone dla Odbiorcy przez insolutions, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Odbiorcy oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy. 13. Zamówienie oświadczenie woli Odbiorcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów lub Usług. I. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy dostępnej pod adresem Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Odbiorcy w ramach Platformy, b) Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Platformy c) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem Usług świadczonych w ramach Platformy 1.3 Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Odbiorca następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą ciasteczek, Java Script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki. b) Opera w wersji lub nowszej z włączoną obsługą ciasteczek, Java Script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki. c) Chrome z włączoną obsługą ciasteczek, Java Script, d) Firefox w wersji 3.6 lub nowszej z włączoną obsługą ciasteczek, Java Script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki. e) Safari w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą ciasteczek, Java Script, a ze względu na bezpieczeństwo i prawidłowe działanie zalecana jest najnowsza wersja przeglądarki. f) Minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 na 768 pikseli. 1.4 W celu korzystania z Platformy Odbiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu oraz dostępem do poczty elektronicznej Użytkownika wraz z możliwością odczytu wiadomości. 1.5 Odbiorcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pomocą odsyłacza o nazwie Regulamin (

3 zamieszczonego na stronie głównej Platformy oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 1.6 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Platformy, w szczególności ich opisy, parametry techniczne, użytkowe oraz ceny, są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego. II. Zasady korzystania z Platformy 2.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Platformy jest wpisanie adresu Platformy Odbiorcy mogą skorzystać z opcji rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych podmiotu gospodarczego oznaczonych jako obowiązkowe. 2.4 Odbiorca może być reprezentowany na Platformie przez jednego Użytkownika. 2.5 W celu rejestracji Odbiorcy/Użytkownika, Użytkownik lub inna osoba wypełnia formularz rejestracyjny. Osoba rejestrująca jest zobowiązana do wprowadzania danych kompletnych, rzetelnych i zgodnych ze stanem faktycznym. Każdy Użytkownik Platformy ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby i Odbiorcy. 2.6 Warunkiem korzystania z Platformy jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jak również na udostępnianie swoich danych osobowych insolutions w związku z realizacją konkretnych Usług przez insolutions lub za pośrednictwem insolutions na rzecz Odbiorców lub Użytkowników. 2.7 Wypełniając i przekazując za pośrednictwem Platformy formularz rejestracyjny Użytkownik oraz Odbiorca: akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz obowiązujące w dniu rejestracji ogólne warunki umów obowiązujące w insolutions; wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez insolutions zawartych w formularzu danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług insolutions za pośrednictwem Platformy; potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych; wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz innej korespondencji przesyłanej na podany podczas rejestracji Użytkownika adres Firma insolutions może pozbawić Odbiorcy praw do korzystania z Platformy, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Platformy, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Odbiorcę Regulaminu, a w szczególności gdy Odbiorca: a) podał w trakcie rejestracji w Platformie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, b) dopuścił się za pośrednictwem Platformy naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Odbiorców Platformy

4 c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez insolutions za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub godzące w dobre imię firmy insolutions. 2.9 Podjęcie przez insolutions czynności, o których mowa w ust. powyżej nie wyłącza innej odpowiedzialności Użytkownika lub/i Odbiorcy za jego działania będące podstawą zawieszenia lub usunięcia Konta Odbiorcy. Użytkownik i/lub Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem insolutions Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Platformy, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy insolutions Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz udostępniania swojego Loginu i Hasła innym osobom. insolutions nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań osób trzecich, które weszły w posiadanie Loginu i Hasła Użytkownika, do czasu przesłania przez niego prośby o zablokowanie Konta i potwierdzenia przez insolutions em zablokowania Konta W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Platformy Usługami, Platforma podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych w Internecie Za pośrednictwem Platformy Odbiorca i Użytkownik otrzymuje dostęp do informacji i Usług świadczonych on-line, w szczególności możliwości zakupu Towarów i Usług od insolutions W ramach przekazywania informacji handlowych i świadczenia Usług w zakresie i na zasadach określonych Regulaminem mieści się, w szczególności: otrzymywanie przez Użytkownika i Odbiorcę informacji dotyczących Towarów oferowanych do sprzedaży przez insolutions lub/i Dostawcę oraz dokonywanie zakupów Towarów oferowanych przez insolutions, na podstawie zamówienia złożonego przez Użytkownika w imieniu Odbiorcy ; przekazywanie przez i do Użytkownika i/lub Odbiorcy informacji dotyczących Towarów w ramach gwarancyjnych i pogwarancyjnych czynności serwisowych insolutions; przekazywanie i otrzymywanie informacji dotyczących transportu Towarów nabytych przez Odbiorcę od insolutions; uzyskiwanie informacji zawartych w księgowym systemie insolutions, dotyczących dokonanych przez Odbiorcę płatności z tytułu zawartych z insolutions umów sprzedaży oraz historii rozrachunków Stron; uzyskiwanie informacji w zakresie Usług wsparcia technicznego świadczonego przez insolutions; uzyskiwanie informacji dotyczących wyprzedaży Towarów przez insolutions Odbiorca zobowiązany jest w szczególności do: a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, b) korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności przez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy niezamówionej informacji handlowej (spam),

5 d) korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych Odbiorców oraz firmy insolutions, e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku, f) korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet insolutions nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz z późn. zm.) odnośnie oferowanych za pośrednictwem Platformy Towarów i Usług i nie świadczy usług na rzecz konsumentów. III. Procedura zawarcia umowy sprzedaży 3.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy należy wejść na stronę internetową dokonać wyboru spośród asortymentu Platformy i podjąć kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Odbiorcy komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 3.2 Wybór zamawianych Towarów przez Odbiorcę jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 3.3 W trakcie składania Zamówienia Odbiorca ma w koszyku możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Odbiorcy komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 3.4 Po podaniu przez Użytkownika korzystającego z platformy wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które zawierać będzie informacje dotyczące: a) Przedmiotu zamówienia, b) Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują). c) Wybranej metody płatności d) Wybranej metody dostawy e) Przewidywanego Czasu dostawy 3.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest naciśnięcie przycisku Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty!. 3.6 Zaakceptowanie przez Odbiorcę podsumowanie Zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty! stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą insolutions Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 3.7 Odbiorca zostanie drogą elektroniczną oraz na stronach Platformy poinformowany o przyjęciu Zamówienia. 3.8 Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Odbiorcę wiadomości , o przyjęciu Zamówienia do realizacji. 3.9 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem Utrwalanie, zabezpieczanie, udostępnianie oraz potwierdzanie Odbiorcy istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Odbiorcy na podany adres oraz poprzez dołączenie do przesyłki zamawiającej Towar wydruku specyfikacji Zamówienia (ZK) oraz faktury Vat.

6 3.11 insolutions zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin, poinformuje o tym Odbiorcę i zrealizuje zamówienie po wyjaśnieniu sytuacji. IV. Dostawa 4.1 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Odbiorcę/Użytkownika w trakcie składania Zamówienia. 4.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską (DHL, UPS). Koszty dostawy można sprawdzić na stronie Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia. 4.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Odbiorcę Zamówienia. 4.4 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców insolutions. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Odbiorca jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odwołanie całości zamówienia). 4.5 Termin dostawy może ulec zmianie i odpowiedniemu wydłużeniu w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez co rozumie się zdarzenia, których nie można było przewidzieć i im zapobiec takie jak, w szczególności: klęski żywiołowe, strajki, blokady, spory pracownicze, zmiany stanu prawnego, decyzje administracyjne, zarządzenia organów państwowych, o ile mają one znaczący wpływ na proces produkcji bądź dostawy zamówionego towaru. Dotyczy to także okoliczności, gdy tego rodzaju zdarzenia występują u dostawców bądź podwykonawców insolutions lub terminowe wykonanie zobowiązania przez insolutions jest niemożliwe lub znacznie utrudnione z przyczyn gospodarczych lub ekonomicznych. Na powyżej opisane okoliczności insolutions może się powoływać także podczas już istniejącej zwłoki w spełnieniu świadczenia. O chwili rozpoczęcia i ustania takich okoliczności w ważnych przypadkach insolutions niezwłocznie poinformuje Odbiorcę. 4.6 insolutions może powstrzymać się z realizacją zamówienia, jeżeli Odbiorca będzie pozostawał w opóźnieniu co do zapłaty za poprzednio zrealizowane zamówienia. 4.7 insolutions nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Odbiorcę w formularzu zamówienia w wyniku, których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. 4.8 Odbiorca może w złożonym przez siebie zamówieniu wskazać, iż preferowany przez niego sposób dostawy to odbiór za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez Odbiorcę lub odbiór środkiem transportu Odbiorcy z siedziby insolutions. W takim przypadku Odbiorca w uwagach do Zamówienia musi wskazać osobę upoważnioną do odbioru towaru z siedziby insolutions. 4.9 Nieodebranie przez Odbiorcę zamówionego towaru w terminie 14 dni od potwierdzenia gotowości realizacji zamówienia przez insolutions stanowi podstawę do dochodzenia przez insolutions stosownego odszkodowania od Odbiorcy w szczególności tytułem kosztów magazynowania nieodebranych przez Odbiorcę towarów czy też kosztów transportu według stosowanych przez insolutions cenników. Po

7 upływie 14 dni od daty potwierdzenia przez insolutions gotowości do realizacji zamówienia i nie wywiązania się z warunków umowy przez Odbiorcę, insolutions ma prawo dalszego odsprzedania towaru, a nowy termin realizacji zostanie przekazany Odbiorcy na nowych warunkach ustalonych przez insolutions. Dodatkowo insolutions jest uprawnione do naliczania kary umownej w wysokości 1% wartości towaru za każde dziesięć dni, licząc od dnia potwierdzenia gotowości realizacji dostawy W przypadku gdy towar dostarczany jest do Odbiorcy za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej, działającej na zlecenie insolutions, odpowiedzialność za towar przechodzi na Odbiorcę w momencie odbioru towaru od przewoźnika lub firmy spedycyjnej. Przesyłki objęte są ubezpieczeniem do momentu dostarczenia Odbiorcy W przypadku odbioru towaru przez Odbiorcę lub osobę przez niego upoważnioną z siedziby insolutions, odpowiedzialność za towar przechodzi na Odbiorcę w momencie wydania towaru z siedziby insolutions Potwierdzeniem odbioru towarów jest: pieczątka i podpis lub sam podpis Odbiorcy lub podpis osoby działającej w imieniu Odbiorcy na dokumencie przekazanym przez przewoźnika lub firmę spedycyjną działającą na zlecenie insolutions w chwili wydawania Odbiorcy lub osobie działającej w imieniu Odbiorcy przesyłki z Towarem objętym Zamówieniem, pieczątka i podpis lub sam podpis Odbiorcy lub podpis osoby działającej w imieniu Odbiorcy na dokumencie potwierdzającym wydanie towarów z siedziby insolutions, pieczątka i podpis lub sam podpis osoby działającej w imieniu przewoźnika lub w imieniu firmy spedycyjnej na dokumencie potwierdzającym wydanie towarów z siedziby insolutions - w przypadku odbioru towaru za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez Odbiorcę, wysłany na wskazany adres skrzynki pocztowej Odbiorcy lub inny aktualnie stosowany przez insolutions sposób powiadomienia w przypadku kontraktów serwisowych, kodów/kluczy aktywacyjnych do licencji i innych towarów dostarczanych w formie elektronicznej insolutions ma prawo uznać, że dostarczając Towar pod wskazany przez Odbiorcę w Zamówieniu adres dostawy, odbiór Towaru dokonany został przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy, a pokwitowanie odbioru jest wiążące dla Odbiorcy i insolutions. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do sytuacji, w której odbiór towarów ma nastąpić środkiem transportu Odbiorcy z siedziby insolutions W przypadku ewentualnych zastrzeżeń Odbiorca zobowiązany jest niezwłocznie (w ciągu 3 dni od odebrania towaru), poinformować o tym fakcie insolutions, a także umożliwić insolutions zbadanie dostarczonych Towarów. Dokonanie przez Odbiorcę odbioru towarów bez zgłoszenia zastrzeżeń będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie towarów zgodnie z zamówieniem Odbiorcy Towar objęty zamówieniami realizowanymi do godziny 13:00 każdego dnia roboczego insolutions przekazuje przewoźnikowi lub spedytorowi w tym samym dniu, w przypadku zamówień realizowanych po godzinie w tym samym dniu albo następnego dnia roboczego. Transport przesyłek wielkogabarytowych uzgadniany jest indywidualnie. Odbiór osobisty Towaru z siedziby insolutions możliwy jest w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16: insolutions zapewnia dostawę zamówionego przez Odbiorcę Towaru na adres wskazany przez Odbiorcę w Zamówieniu, za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub

8 przewoźnika działającej na zlecenie insolutions, z wyjątkiem kontraktów serwisowych, kodów/kluczy aktywacyjnych do licencji i innych towarów dostarczanych w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty . V. Ceny i metody płatności 5.1Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i przedstawiają wartości netto oraz brutto czyli z podatkiem Vat (z wyróżnieniem wysokości stawki). 5.2 Ceny sprzedaży Towarów określone na Platformie nie stanowią wiążącej insolutions oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie propozycję warunków do złożenia zamówienia przez Odbiorcę. 5.3 Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 5.4 insolutions zastrzega sobie prawo do zmian cen Towarów znajdujących się w ofercie na Platformie, wprowadzania nowych Towarów do oferty Platformy, wycofania ze sprzedaży niektórych Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Platformie, bądź wprowadzania w nich zmian. 5.5 Odbiorca jest zobowiązany dokonać zapłaty ceny sprzedaży Towarów w terminie wskazanym na fakturze dokumentującej dokonaną sprzedaż. 5.6 insolutions dopuszcza możliwość wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, na co Odbiorca może wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie składania zamówienia lub w panelu klienta. 5.7 Za opóźnienie w stosunku do terminu płatności poszczególnych faktur, Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty insolutions odsetek płatnych na tych samych zasadach jak odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia, aż do dnia całkowitej zapłaty ceny sprzedaży za Towar. 5.8 Z tytułu przedłużenia terminu zapłaty ceny za sprzedany Towar, insolutions może naliczyć Odbiorcy za każdy dzień przedłużenia odsetki ustawowe od kwoty pozostałej do zapłaty ceny sprzedaży. W takim przypadku insolutions uprawnione jest do wystawienia Odbiorcy noty odsetkowej, którą Odbiorca zobowiązuje się zapłacić nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. 5.9 Do ceny dostarczanych Towarów doliczany będzie podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi stawkami oraz koszty transportu i inne opłaty Odbiorca ma możliwość uiszczenia ceny: a) Przelewem na numer konta bankowego (Alior Bank). b) Gotówką przy odbiorze w siedzibie insolutions c) wykorzystując płatności elektroniczne: Płatności online obsługuje firma ecard S.A. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa Visa Electron MasterCard

9 MasterCard Electronic Maestro eprzelewy: Płacę z inteligo (inteligo) mtransfer (mbank) MultiTransfer (MultiBank) Płacę z ipkonet (PKO BP) Przelew24 (Bank Zachodni WBK) Przelew z BPH (Bank BPH) Płacę z ipko (PKO BP) Pekao24Przelew (Bank Pekao) Płacę z PeoPay (Bank Pekao) Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy) PayWay Toyota Bank (Toyota Bank) MeritumBank Przelew (Meritum Bank) Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska) Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank) Płacę z Alior Sync (Alior Bank) Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium) Płać z ING (ING Bank Śląski) Credit Agricole Bank Polska S.A. Eurobank płatność online (Euro Bank S.A.) db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.) iko (PKO BP) Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A) Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A) Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A). e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A) VI. Rękojmia i Gwarancja 6.1Z uwagi na prowadzenie sprzedaży Towarów wyłącznie dla przedsiębiorców nie stosuje się przepisów obowiązujących w tzw. obrocie konsumenckim, w tym ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza nie ma zastosowania uprawnienie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. 6.2 Niektóre Towary będące przedmiotem umów sprzedaży zawieranych przez insolutions z Odbiorcą objęte są gwarancją producenta na warunkach przez niego określonych. Obowiązki w zakresie gwarancji wykonują w imieniu producenta podmioty określone w dokumencie gwarancji lub dokumencie dołączonym do gwarancji. 6.3 Wyłącza się odpowiedzialność insolutions z tytułu rękojmi za wady na towary będące przedmiotem umów zawartych z Odbiorcą, których insolutions nie jest producentem. 6.4 Odpowiedzialność insolutions z tytułu umowy zawartej z Odbiorcą jest uzależniona od wyłącznej winy insolutions w niewykonaniu lub w nienależytym wykonaniu umowy

10 i jest ograniczona do kwoty zysków netto należnych insolutions w związku zawarciem takiej umowy z Odbiorcą. insolutions nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek inną szkodę Odbiorcy, w tym utratę zysków lub dochodów Odbiorcy, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez insolutions. VII. Reklamacje dotyczące Towarów 7.1Sprzedawca oświadcza, że produkty są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty. W przypadku kiedy z Produktem dostarczona jest oryginalna karta gwarancyjna, napraw gwarancyjnych dokonują wskazane autoryzowane punkty serwisowe w całym kraju. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego Produktu. 7.2 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamacje (imię, nazwisko, adres , firmę Odbiorcy) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez insolutions niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 7.3 Jeśli zakupiony towar posiada ukryte wady fabryczne insolutions na podstawie przepisów prawa wymieni go na towar wolny od wad. W tym celu Odbiorca powinien wysłać wadliwy na adres siedziby insolutions: insolutions s.c., ul. Bukowa 13, Ruda Śląska, wraz z dowodem zakupu doręczonym przy dostawie. 7.4 W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe, insolutions zaproponuje Odbiorcy inny towar, mogący stanowić substytut wadliwego towaru albo zwróci Odbiorcy równowartość ceny reklamowanego Towaru. W przypadku płatności kartą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty. Towar po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Odbiorcy za pośrednictwem przewoźnika lub firmy spedycyjnej wskazanej przez insolutions. VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 8.1 Firma insolutions podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Platformy, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników/Odbiorców. 8.2 Odbiorca/Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić insolutions o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy. 8.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Platformy Odbiorca/Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres: insolutions s.c., Bukowa 13, Ruda Śląska, mailowo pod adresem lub przy użyciu formularza kontaktowego. 8.4 W reklamacji Użytkownik/Odbiorca powinien podać swoje imię i nazwisko/nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem platformy. 8.5 Firma insolutions zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. IX. Prawa autorskie

11 9.1 Logo i termin insklep.pl jest nazwą i znakiem towarowym chronionym prawem, będącym własnością insolutions. Posługiwanie się tą nazwą lub/i znakiem wymaga uzyskania pisemnej zgody insolutions. 9.2 Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych na Platformie przysługują insolutions i dostawcom insolutions. 9.3 Platforma insklep.pl podlega ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2001 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 9.4 Zawartość Platformy insklep.pl stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2001 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia insolutions kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Platformie insklep.pl lub ich fragmentów jest zabronione. 9.5 insolutions zastrzega sobie prawo do umieszczania na Platformie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od insolutions lub dostawców insolutions oraz podmiotów trzecich. 9.6 Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Platformy, w tym do logo "insklep.pl", a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone na Platformie, przysługują insolutions. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników i Odbiorców elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących insolutions, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą insolutions. X. Odpowiedzialność insolutions 10.1 insolutions nie ponosi odpowiedzialności za: a) formę i treść informacji i materiałów nie pochodzących od administratorów Platformy, a zamieszczanych przez Użytkowników w komentarzach oraz w innych, przeznaczonych do tego miejscach na Platformie, b) formę i treść informacji i materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczonych na Platformie, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych, c) sposób w jaki Użytkownicy korzystają z Platformy ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, d) jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkowników lub Odbiorców, e) informacje pobrane z Platformy ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników lub Odbiorców oraz za ich przydatność dla Użytkowników lub Odbiorców, f) niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnionych Użytkownikom i Odbiorcom w ramach Platformy, g) szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od insolutions, w szczególności spowodowane siła wyższą, h) przerwy w świadczeniu Usług wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów telekomunikacyjnych będących spoza wpływem insolutions.

12 XI. Postanowienia końcowe 11.1 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia r 11.2 insolutions jest uprawniona do zmian Regulaminu, w tym do wprowadzenia jego nowej wersji Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez insolutions, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia przez insolutions zmienionego Regulaminu na stronach Platformy i przesłania informacji o jego zmianie i nowej treści pocztą elektroniczną Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem strony Regulamin w Platformie, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz jest dostępny w wersji pisemnej pod adresem siedziby insolutions Wszystkie oferowane towary i nazwy są wymieniane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli W wyniku złożenia Zamówienia, insolutions uprawnione jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między firmą insolutions a Odbiorcą zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło

Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło Regulamin Sklepu Internetowego Małe Sioło I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem sklep.malesiolo.pl. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

TEST REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [nazwa] z [data pierwszej publikacji na stronie internetowej] I. Definicje

TEST REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [nazwa] z [data pierwszej publikacji na stronie internetowej] I. Definicje TEST REGULAMIN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [nazwa] z [data pierwszej publikacji na stronie internetowej] I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO. z 20-11-2012 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CORMAX.INFO z 20-11-2012 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Firma ogólno-budowlana BUD-KAM z 1.11.2016 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO windbot.pl z 20.02.2014r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-dietabox.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRAWITO.pl z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY Regulamin dla Klientów hurtowych: KLIKINJ TUTAJ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SCANDINAVIAN BABY z dnia 13 listopada 2013 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba

Bardziej szczegółowo

3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Egzoland24;

3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Egzoland24; I. Regulamin Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY z

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY  z REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY WWW.TRANSFORMACJABIZNESU.COM.PL z 15.08.2017 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. z dnia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.  z dnia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ www.kreacjaciala.pl z dnia 31.05.2017 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Postanowienia wstępne $ 1 1. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zwany dalej regulaminem, opracowano na podstawie: 1) Kodeks cywilny-ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 'SKLEP-DOMWHISKY.PL'

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 'SKLEP-DOMWHISKY.PL' REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 'SKLEP-DOMWHISKY.PL' I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Little Star z

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Little Star z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Little Star z 23.04.2016 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Regulamin sklepu internetowego Audiomagic.pl z 01.01.2010r.

REGULAMIN Regulamin sklepu internetowego Audiomagic.pl z 01.01.2010r. REGULAMIN Regulamin sklepu internetowego Audiomagic.pl z 01.01.2010r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Psia Kraina z 01.05.2011r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne

Wrocław 25.12.2014. II. Postanowienia ogólne Wrocław 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Panthers Wrocław I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z r. REGULAMIN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.instalekarz.pl z 08.12.2017r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.fashionforyou.pl z dn. 17 luty 2017r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BiQL z 05.10.2016r I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FOTOZAKUPY.PL z 25 grudnia 2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FOTOZAKUPY.PL z 25 grudnia 2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FOTOZAKUPY.PL z 25 grudnia 2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIEGOFAN z dnia 01.09.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "BIEGOFAN" z dnia 01.09.2014 r. 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. CENY

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego PSIABUDA.com.pl

Regulamin sklepu internetowego PSIABUDA.com.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin sklepu internetowego PSIABUDA.com.pl 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego Herbatkowo.com.pl z dn. 11 lipca 2011 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.modnelampy.pl z dnia 01.07.2013 Sklep Odeo24.pl s.c ul.braniborska 58-68 53-680 Wrocław NIP: 895-202-45-84 Regon: 022255183 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

7. Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS

Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS Regulamin Sklepu Internetowego TECH-SAS z dnia 25.12.2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO erdaelectronic.com z 25 grudnia 2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin 1. Strona Langas.pl prowadzona jest przez: 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Langas.pl. 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ 25-12-2014 I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY SOLGAZ z 25-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO N-FASHION OUTLET STORE N-FASHION.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO N-FASHION OUTLET STORE N-FASHION.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO N-FASHION OUTLET STORE N-FASHION.PL I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne

II. Postanowienia ogólne Regulamin zakupów obowiązujący do 24-12-2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOLISTIC.SKLEP.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOLISTIC.SKLEP.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOLISTIC.SKLEP.PL DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "ESCO" obowiązujący od r. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESCO obowiązujący od r. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "ESCO" obowiązujący od 11.07.2016 r. I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.escott.com.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod sklep.farmaswietokrzyska.pl.

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod sklep.farmaswietokrzyska.pl. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Farma Świętokrzyska z 27.03.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

z 10.04.2013 I. Definicje II. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "edomator.pl"

z 10.04.2013 I. Definicje II. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO edomator.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "edomator.pl" z 10.04.2013 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem I. Postanowienia ogólne 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.maxpower.pl 2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.

Bardziej szczegółowo

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem Regulamin i Warunki świadczenia usług przez Serwis Internetowy www.wycena.net prowadzonego przez Nieruchomości Matysik, ul. Wyspowa 4c, 72-602 Świnoujście. Treść regulaminu z 03.03.2015r I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KODY Wnętrza Design & Concept Store z dnia 15.04.2014r. Informacje podstawowe: Sklep internetowy KODY Wnętrza Design& Concept Store, działający pod domeną http://sklep.kodywnetrza.pl,

Bardziej szczegółowo

4. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Feved INFORMACJE OGÓLNE Właścicielem sklepu internetowego Feved jest spkłka z o.o działająca pod firmą: Feved Sp z o.o z siedzibą w Krakowie, 31-010 Krakkw, ul. Rynek Głkwny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŚWIAT CEBUL.pl z 1.07.2013r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin II POSTANOWIENIA OGÓLNE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin II POSTANOWIENIA OGÓLNE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin REGULAMIN ZAKUPÓW EVA HOME AND GARDEN I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Villa Decor z dnia

Regulamin sklepu internetowego Villa Decor z dnia I. Definicje Regulamin sklepu internetowego Villa Decor z dnia 2014-01-07 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Regulamin Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą Regulamin Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r.

Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. Regulamin Sklepu Internetowego DaDum.pl z dnia 25. grudnia 2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [ MEDIKON ONLINE ]

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [ MEDIKON ONLINE ] REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [ MEDIKON ONLINE ] z 22.08.2017r. Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BAJKOWA CHATKA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BAJKOWA CHATKA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BAJKOWA CHATKA Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: I. Definicje 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego MODARIUM.PL z r.

Regulamin Sklepu Internetowego MODARIUM.PL z r. Regulamin Sklepu Internetowego MODARIUM.PL z 01.01.2016 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU ODEO24 OBOWIĄZUJĄCY DO 24.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.odeo24.pl z dnia 01.07.2013 Sklep Odeo24.pl s.c ul.braniborska 58-68 53-680 Wrocław NIP: 895-202-45-84 Regon: 022255183

Bardziej szczegółowo

Towar prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Towar prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego Sklep promedyczny.pl dostępny w domenie promedyczny.pl, prowadzony jest przez firmę InfoGEM Mirosław Gryszpiński z siedzibą w Opolu przy ul. Grunwaldzkiej 32/1A wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EKO Sklepik A&K z dnia 16.04.2013

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EKO Sklepik A&K z dnia 16.04.2013 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EKO Sklepik A&K z dnia 16.04.2013 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

10.Zamówienie oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

10.Zamówienie oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sukienki.shop I. Użyte w Regulaminie pojęcia: 1.Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy szczególne przyznają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 18.08.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu YOKODESIGN www.yokodesign.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 25.12.2014. I.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 25.12.2014. I. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Świat Cebul.pl z 25.12.2014. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego

rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO : HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW FORUM I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.OPALSC.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.OPALSC.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.OPALSC.COM I.Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym

Ogólne warunki Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym Ogólne warunki Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym www.sklep.zafiskalizuj.pl I. Definicje II. Postanowienia ogólne III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego M.UNIQUE

Regulamin Sklepu Internetowego M.UNIQUE Regulamin Sklepu Internetowego M.UNIQUE 1. Sklep Internetowy M.UNIQUE jest własnością M.UNIQUE Małgorzata Kredens, ul. Piotrkowska 33, 90-410 Łódź, NIP: 919-156-69-86 Dane kontaktowe: M.UNIQUE Małgorzata

Bardziej szczegółowo

3. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Klient każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

2.Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pieknoidom.pl 05.12.2016 I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO s-studio.com.pl. [stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.]

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO s-studio.com.pl. [stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.] REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO s-studio.com.pl [stosuje się do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.] I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MARELS.PL I. DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

2.Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2.Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin Sklepu Internetowego TECHNOLAND Sklep internetowy Technoland P.O.B, działający pod adresem www.technoland.com.pl, prowadzony jest przez firmę Daniel Firlej Technoland Przedsiębiorstwo Obsługi

Bardziej szczegółowo

3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.onezero.pl

3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.onezero.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ONEZERO.PL z 02.01.2010 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FiFi z dnia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FiFi z dnia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FiFi z dnia 01.01.2017 fi-fi.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży internetowej firmy DYBALA.PL Karol Salagierski XII. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Regulamin sprzedaży internetowej firmy DYBALA.PL Karol Salagierski XII. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Regulamin sprzedaży internetowej firmy DYBALA.PL Karol Salagierski 0. SPIS TREŚCI I. DEFINICJE II. POSTANOWIENIA OGÓLNE III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu i Serwisu Internetowego

Regulamin Sklepu i Serwisu Internetowego 1. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie Sprzedawca StudioHB Kazimierz Banulski; ul. Płochocińska 164; 03-044 Warszawa; NIP 118-089-47-25; REGON142806753. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje UŜyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez:

Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Księgarnia internetowa, działająca pod adresem internetowym www.fert.krakow.pl prowadzona jest przez: Grażyna Górecka FERT ul. Kazimierza Wielkiego 54 A, 30-074 Kraków, NIP 677-007-36-24; REGON 350651189.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.modema.pl/regulamin--cterms-pol-10.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ].

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY24.pl. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay24.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY24.pl. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay24. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU GOPAY24.pl Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z systemu GoPay24.pl 1 DEFINICJE 1. System GoPay24.pl - system informatyczny za pomocą, którego

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin sklepu internetowego www.ornari.pl prowadzonego przez Józef Rogaczewski Kwiaciarnia Fleur Hurt-Detal ul. Słowackiego 86/88 97-300 Piotrków Trybunalski NIP: 771-010-18-95. I. Definicje Użyte w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Hollystar.pl z dnia 02 stycznia 2016 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Hollystar.pl z dnia 02 stycznia 2016 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Hollystar.pl z dnia 02 stycznia 2016 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo