KLASA OPTIMA Charakterystyka drzwi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLASA OPTIMA Charakterystyka drzwi"

Transkrypt

1

2 KLASA OPTIMA Charakterystyka drzwi Drzwi o gruboœci skrzyd³a 60 mm! Nowa klasa drzwi stalowych OPTIMA grubość 60 mm! Konstrukcja drzwi gruboœæ skrzyd³a 60 mm skrzyd³o wykonane w wersji przylgowej ok³adziny z blachy stalowej, t³oczonej w 2 mm wzór Wykoñczenie powierzchni drewnopodobna folia PCV w dwóch kolorach: z³oty d¹b, orzech rustico dodatkowa folia ochronna (do usuniêcia niezw³ocznie po monta u drzwi) Ocieplenie ekspandowany polistyren o wysokiej gêstoœci dobra izolacyjnoœæ cieplna i akustyczna ZAWIASY I ZAMKI zawiasy regulowane w trzech p³aszczyznach 3 szt. zamki wpuszczane 3-bolcowe 2 szt. bolce antywywa eniowe 3 szt. OŒcie nice wykonane z kszta³towników z blachy stalowej 1 rodzaj oœcie nicy: sk³adana laminowana w kolorze skrzyd³a (Patrz str. 17) wraz z oœcie nic¹ uszczelka (dla szczelnoœci i cichej pracy drzwi) SZKLENIE W skrzyd³ach z przeszkleniem stosowane s¹ szyby zespolone, wykonane z termicznie hartowanego szk³a bezpiecznego. Szyby osadzone s¹ w dwudzielnej laminowanej ramce. Plomba gwarancyjna (na bocznej lub górnej krawêdzi skrzyd³a) WA NE! Nie zrywaæ w okresie gwarancji! TOLEDO PORTO MALAGA MADRYT Szklenie lustro 80, Venge Orzech rustico 1099,- (1351,77 brutto) 1199,- (1474,77 brutto) 1249,- (1536,27 brutto) 1349,- (1659,27 brutto) Venge 100 Orzech rustico 1149,- (1413,27 brutto) 1249,- (1536,27 brutto) 1299,- (1597,77 brutto) 1399,- (1720,77 brutto) tel.:

3 KLASA OPTIMA Charakterystyka drzwi Drzwi o gruboœci skrzyd³a 60 mm! NOWOŒÆ Gruboœæ skrzyd³a 60 mm! Dostêpne w nowym kolorze VENGE oraz trzech rozmiarach: 80, i 100 cm! Optymalny wybór! Toledo Porto Dostêpne kolory: Venge Złoty dąb Orzech rustico Malaga Madryt UWAGA: Istnieje mo liwoœæ skracania skrzyde³ klasy OPTIMA maksymalnie o 160 mm. Drzwi stalowe musz¹ byæ zadaszone w celu zapobie enia szkodliwemu dzia³aniu warunków atmosferycznych. Ceny drzwi nie zawieraj¹ dodatkowego wyposa enia (klamek, szyldów, wk³adek i progów). OZNAKOWANIE CE: Zgodnoœæ z PN-EN A1: tel.:

4 Klasa Charakterystyka drzwi Drzwi w 2 klasie odpornoœci na w³amanie o gruboœci skrzyd³a 55 mm! Konstrukcja drzwi gruboœæ skrzyd³a 55 mm 2 klasa odpornoœci na w³amanie skrzyd³o wykonane w wersji przylgowej ramiak z tarcicy sosnowej klejonej warstwowo ca³kowicie os³oniêty blach¹ ok³adziny z blachy stalowej, t³oczonej w g³êboki 7 mm wzór Wykoñczenie powierzchni drewnopodobna folia PCV dodatkowa folia ochronna (do usuniêcia niezw³ocznie po monta u drzwi) Ocieplenie pianka poliuretanowa bez dodatku freonu (Rys. 1.) niski wspó³czynnik przenikania ciep³a U < 1,5 W/m 2 *K wysoka izolacyjnoœæ akustyczna Rw = 31 db OŒcie nice wykonane z kszta³towników z blachy stalowej 2 rodzaje oœcie nic: sk³adana laminowana w kolorze skrzyd³a lub spawana, zabezpieczona poliestrow¹ pow³ok¹ proszkow¹ (Patrz str. 17) dwie uszczelki przylgowe: jedna w oœcie nicy, a druga specjalnie zaprojektowana do skrzyd³a (dla szczelnoœci i cichej pracy drzwi) Wyposa enie 1. Zawiasy regulowane w trzech p³aszczyznach 4 szt. 2. ZAMKI wpuszczane, 3-bolcowe 2 szt. 3. BOLCE antywywa eniowe 3 szt. 4. Oœcie nica pe³na Seria drzwi wystêpuje w modelach: Kolory Oznakowanie CE Zgodnoœæ z PN EN :2006 UWAGA: pianka poliuretanowa blacha stalowa, galwanizowana drewnopodobna folia PCV rama z drewna klejonego warstwowo Rys. 1 Wymogiem uzyskania certyfikatu potwierdzaj¹cego klasê 2 odpornoœci na w³amanie jest koniecznoœæ zastosowania klamek i szyldów klasy 2 oraz wk³adek bêbenkowych min. klasy 4. Drzwi stalowe musz¹ byæ zadaszone w celu zapobie enia szkodliwemu dzia³aniu warunków atmosferycznych. Ceny drzwi nie zawieraj¹ dodatkowego wyposa enia (klamek, szyldów, wk³adek i progów). Aby produkt spe³nia³ oczekiwania Klienta, producent zaleca monta drzwi metod¹ otwierania na zewn¹trz. (UWAGA! Ma to du y wp³yw na bezpieczeñstwo BHP, PPO oraz na walory estetyczne). 80 lub cm tylko cm y Modele Neapol Neapol Plus Wenecja szyba standard Wenecja szyba karo Wenecja Plus szyba standard Wenecja Plus szyba karo Verona Verona Plus szyba lotos lub witra Verona Lux szyba lotos Verona Lux szyba reflex Orzech ciemny Mahoñ Orzech rustico z oœcie nic¹ sk³adan¹ lub spawan¹ 1019,- (1253,37 brutto) 1159,- (1425,57 brutto) 1269,- (1560,87 brutto) 1339,- (1646,97 brutto) 1369,- (1683,87 brutto) 1439,- (1769,97 brutto) 1138,- (1393,74 brutto) 1369,- (1683,87 brutto) 1469,- (1806,87 brutto) 1419,- (1745,37 brutto) D¹b brazylijski tylko z oœcie nic¹ sk³adan¹ 4 tel.:

5 Klasa Charakterystyka drzwi Drzwi w 2 klasie odpornoœci na w³amanie o gruboœci skrzyd³a 55 mm! Gruboœæ skrzyd³a 55 mm! Jeszcze lepsze parametry izolacyjnoœci cieplnej i akustycznej! Ramiak ca³kowicie os³oniêty blach¹! Nowe szklenie w modelu Toro Verona Lux Mo liwoœæ zamówienia drzwi skracanych dopytaj w punkcie sprzeda y Dostêpne kolory: Neapol Neapol Plus Złoty dąb Orzech ciemny Mahoń Orzech rustico Dąb brazylijski MODEL DRZWI DOSTĘPNE SZKLENIA Verona Lux lotos lub reflex Verona Verona Plus Verona Lux Verona Plus witraż lub lotos Wenecja Wenecja Plus standard lub karo Wenecja Wenecja Plus Plomba gwarancyjna (na bocznej krawêdzi skrzyd³a) WA NE! Nie zrywaæ w okresie gwarancji! tel.:

6 Klasa PREMIUM Charakterystyka drzwi Drzwi zewnêtrzne i wewnêtrzne wejœciowe o gruboœci skrzyd³a 42 mm Konstrukcja drzwi gruboœæ skrzyd³a 42 mm skrzyd³o wykonane w wersji przylgowej ramiak z tarcicy sosnowej klejonej warstwowo ok³adziny z blachy stalowej, t³oczonej w g³êboki 7 mm wzór Wykoñczenie powierzchni drewnopodobna folia PCV lub lakier w jednolitym kolorze dodatkowa folia ochronna (do usuniêcia niezw³ocznie po monta u drzwi) Ocieplenie pianka poliuretanowa bez dodatku freonu (Rys. 1) niski wspó³czynnik przenikania ciep³a U=1,5-1,6 W/m 2 *K dobra izolacyjnoœæ akustyczna Rw=27 db Zamki i zawiasy 3 komplety zawiasów czopowych, regulowanych w trzech p³aszczyznach 2 zamki wpuszczane (3-ryglowe) 3 bolce antywywa eniowe dodatkowe wzmocnienia w miejscu osadzenia zamków i zawiasów Oœcie nice wykonane z kszta³towników z blachy stalowej 2 rodzaje oœcie nic: sk³adana laminowana w kolorze skrzyd³a lub spawana, zabezpieczona poliestrow¹ pow³ok¹ proszkow¹ (Patrz str. 17) wraz z oœcie nic¹ uszczelka (dla szczelnoœci i cichej pracy drzwi) Szklenie W skrzyd³ach z przeszkleniem stosowane s¹ zdobione szyby zespolone, wykonane z termicznie hartowanego szk³a bezpiecznego. Szyby osadzone s¹ w dwudzielnej ramce. pianka poliuretanowa Rys. 1 Verona Plomba gwarancyjna (na bocznej lub górnej krawêdzi skrzyd³a) WA NE! Nie zrywaæ w okresie gwarancji! blacha stalowa, galwanizowana drewnopodobna folia PCV UWAGA: Ze wzglêdu na zastosowan¹ drewnian¹ ramê kategorycznie zabrania siê skracania skrzyde³ klasy Premium. Drzwi stalowe musz¹ byæ zadaszone w celu zapobie enia szkodliwemu dzia³aniu warunków atmosferycznych. Ceny drzwi nie zawieraj¹ dodatkowego wyposa enia (klamek, szyldów, wk³adek i progów). Aby produkt spe³nia³ oczekiwania Klienta, producent zaleca monta drzwi metod¹ otwierania na zewn¹trz. (UWAGA! Ma to du y wp³yw na bezpieczeñstwo BHP, PPO oraz na walory estetyczne). rama z drewna klejonego warstwowo Aprobata techniczna: AT /2006 (Drzwi Monako Plus) at /2006 (Pozosta³e modele drzwi) 6 tel.:

7 Drzwi Verona, Verona Plus, Verona Lux gruboœæ skrzyd³a 42 mm Verona Klasa Premium Kolor Verona Orzech ciemny Mahoñ 968,- (11,64 brutto) Verona Plus Kolor Verona Plus Szklenie Orzech ciemny Mahoñ 1199,- (1474,77 brutto) Verona Lux Kolor Orzech ciemny Mahoñ szyba lustro 1249,- (1536,27 brutto) Verona Lux szyba witra, szyba diament 1299,- (1597,77 brutto) Szklenie od lewej: diament, lustro, witra tel.:

8 KLASA PREMIUM Drzwi Wenecja, Wenecja Plus, Wenecja w satynie gruboœæ skrzyd³a 42 mm Wenecja 80/ Orzech ciemny Mahoñ Calvados Bia³y Buk, rozmiar Br¹z promocja Wenecja 1099,- (1351,77 brutto) 989,- (1216,47 brutto) Szklenie Wenecja Plus 80/ Orzech ciemny Mahoñ Calvados Bia³y Br¹z Wenecja PLUS 1199,- (1474,77 brutto) 1089,- (1339,47 brutto) Szklenie Wenecja w satynie jeden rodzaj oœcie nicy: sk³adana Wenecja w satynie Szklenie Wyprzeda do wyczerpania zapasów Orzech ciemny 1129,- (1388,67 brutto) tulipan diament Mahoñ kryszta³ geometria 8 tel.:

9 KLASA PREMIUM Drzwi Neapol, Neapol Plus gr. skrzyd³a 42 mm, Monako Plus gr. skrzyd³a 40 mm Neapol 80/ Orzech ciemny Mahoñ Calvados Br¹z NEAPOL 849,- (1044,27 brutto) 799,- (982,77 brutto) Neapol Plus 80/ Orzech ciemny Mahoñ Br¹z NEAPOL PLUS 989,- (1216,47 brutto) 899,- (1105,77 brutto) Szklenie Monako Plus drzwi wykonane w wersji bezprzylgowej dwa rodzaje oœcie nic: metalowa i drewniana Wyprzeda do wyczerpania zapasów Bia³y MONAKO PLUS 869,- 799,- (982,77 brutto) nowa ni sza cena Szklenie tel.:

10 klasa C-4 Berno Drzwi antyw³amaniowe, przeciwpo arowe, dÿwiêko- i dymoszczelne Zalety drzwi drzwi antyw³amaniowe w klasie C-4 ognioodporne (El 2 30) dÿwiêkoszczelne 41 db wyt³umienia ha³asu (jeden z najwy szych poziomów na rynku) Konstrukcja drzwi gruboœæ skrzyd³a 45 mm skrzyd³o wykonane w wersji przylgowej ramiak z tarcicy sosnowej klejonej warstwowo ok³adziny skrzyd³a wykonane z ocynkowanych p³aszczy stalowych wewn¹trz hartowane prêty dla zabezpieczenia przed przeciêciem Wykoñczenie powierzchni blacha stalowa wykoñczona foli¹ PCV o fakturze i kolorze drewna Ocieplenie we³na mineralna o wysokiej gêstoœci Zamki i zawiasy okucia, zamki i rygle blokuj¹ce (9 ruchomych i 3 sta³e) najwy szej jakoœci klasa 7. Oœcie nica wykonana z blachy stalowej sk³adana, laminowana w kolorze skrzyd³a wraz z oœcie nic¹ uszczelka (dla szczelnoœci i cichej pracy drzwi) Ca kowite nowoœci na rynku Teleskopowo regulowany panel sterowania wysokoœci¹ drzwi Sprê ynowa nasadka na zawiasy powoduj¹ca samoczynne zamykanie siê skrzyd³a drzwiowego 80, Orzech ciemny BERNO 18,- (2324,70 brutto) Parametry Odpornoœæ na w³amanie: C-4 (wg PN - /B-92270, PN - ENN 1627 : 2006/V) Odpornoœæ ogniowa: El 2 30 (wg PN - EN : 2005) WskaŸnik izolacyjnoœci akustycznej: Rw = 41 db (ITBNT AT /2007) Dymoszczelnoœæ: Sm, Sa (wg PN - EN : 2005) Wyposa enie w CENIE DRZWI 1. WIZJER panoramiczny szerokok¹tny 2. SAMOZAMYKACZ ON/OFF 3. ZAMEK CENTRALNY ROMUS rom 11 i ROM 8 najwy sza klasa odpornoœci na w³amanie 4. RYGLE 9 ruchomych antywywa eniowych 5. BOLCE 3 antywywa eniowe 6. OŒCIE NICA z uszczelk¹ 7. PRÓG metalowy 8. WK ADKA atestowana 5 klasy ELITE, komplet kluczy z kart¹ kodow¹ 9. ZAWIASY regulowane wielokierunkowo 10. KLAMKA z szyldami 11. P³ynna regulacja wysokoœci Aprobata techniczna AT / tel.:

11 klasa C-3 Oslo Drzwi antyw³amaniowe wejœciowe, wewnêtrzne Zalety drzwi drzwi antyw³amaniowe w klasie C-3 doskona³a izolacyjnoœæ akustyczna 36 db Konstrukcja drzwi gruboœæ skrzyd³a 54 mm skrzyd³o wykonane w wersji przylgowej skonstruowane na bazie profili stalowych (konstrukcja ramowa) p³yta MDF o gr. 6 mm blacha ocynkowana profilowana o gr. 0,8 mm brzegi skrzyd³a zamkniête specjalnymi profilami PCV Wykoñczenie powierzchni folia PCV w kolorach drewnopodobnych (niezabezpieczona foli¹ ochronn¹) Ocieplenie spieniony polistyren o wysokiej gêstoœci OKUCIA zamek rozporowy wielo-blokadowy 9-cio punktowy 3 sta³e bolce antywywa eniowe Oœcie nica wykonana z blachy stalowej sk³adana, laminowana w kolorze br¹zowym wraz z oœcie nic¹ uszczelka (dla szczelnoœci i cichej pracy drzwi) Certyfikat zgodnoœci WYROBU P41/074/2011(4209) Orzech ciemny oslo od 15,- (1955,70 brutto) Wyposa enie STANDARDOWE W CENIE DRZWI 1. WK ADKA atestowana klasy C 2. KLAMKA z szyldami 3. WIZJER szerokok¹tny 4. PRÓG z blachy ocynkowanej 5. USZCZELKA do oœcie nicy wykonana z EPDM 6. AKCESORIA DO OŒCIE NICY œruby, podk³adki i nakrêtki 7. ZAWIASY regulowane w trzech kierunkach 8. ZATRZASKI do mocowania oœcie nicy w murze Wyposa enie DODATKOWE DOP ATA DO CENY ZAKUPU 1. ZAMEK: 129,- (158,67 brutto) dodatkowy zamek górny z szyldem i wk³adk¹ 2. PRÓG: 39,- (47,97 brutto) dodatkowy próg drewniany 3. WK ADKA: 19,- (23,37 brutto) techniczna tel.:

12 KLASA STANDARD PLUS Drzwi zewnêtrzne i wewnêtrzne wejœciowe o gruboœci skrzyd³a 55 mm! Konstrukcja drzwi gruboœæ skrzyd³a 55 mm skrzyd³o wykonane w wersji przylgowej ok³adziny z blachy stalowej, t³oczonej w p³ytki wzór Wykoñczenie powierzchni drewnopodobna folia PCV dodatkowa folia ochronna (do usuniêcia niezw³ocznie po monta u drzwi) Ocieplenie spieniony polistyren niski wspó³czynnik przenikania ciep³a U<1,5 W/m 2 *K jeszcze lepsza izolacyjnoœæ akustyczna Rw=29 db zawiasy I ZAMKI 3 komplety zawiasów kl. 7, regulowanych, trzyczêœciowych 2 zamki wpuszczane (3-bolcowe) 3 specjalne bolce antywywa eniowe Oœcie nica Galena Plus wykonana z kszta³towników z blachy stalowej pe³na sk³adana, laminowana w kolorze skrzyd³a (Patrz str. 17) wraz z oœcie nic¹ uszczelka (dla szczelnoœci i cichej pracy drzwi) SZKLENIE Zastosowano szyby zespolone, wykonane z termicznie hartowanego szk³a bezpiecznego. Szyby osadzone s¹ w dwudzielnej, laminowanej ramce. UWAGA: Istnieje mo liwoœæ skracania skrzyde³ klasy Standard Plus maksymalnie o 160 mm. Drzwi stalowe musz¹ byæ zadaszone w celu zapobie enia szkodliwemu dzia³aniu warunków atmosferycznych. Ceny drzwi nie zawieraj¹ dodatkowego wyposa enia (klamek, szyldów, wk³adek, progów) DEKLARACJA ZGODNOŒCI EC nr 9/2010 Orzech rustico Szklenie galena plus 1199,- (1474,77 brutto) trzy pakiety szybowe lustro galena LUX 1299,- (1597,77 brutto) piêæ pakietów szybowych lustro Galena Lux 12 tel.:

13 klasa STANDARD Charakterystyka drzwi Konstrukcja drzwi gruboœæ skrzyd³a 40 mm skrzyd³o wykonane w wersji przylgowej ok³adziny z blachy stalowej, p³ytko t³oczone lub g³adkie Wykoñczenie powierzchni drewnopodobna folia PCV, lakier w jednolitym kolorze lub ocynk dodatkowa folia ochronna (do usuniêcia niezw³ocznie po monta u drzwi) Ocieplenie p³yta styropianowa dobry wspó³czynnik przenikania ciep³a dobra izolacyjnoœæ akustyczna Zamki i zawiasy 3 komplety zawiasów czopowych, regulowanych, dwudzielnych 2 zamki wpuszczane (dolny 1-ryglowy i górny 3-ryglowy) lub 1 zamek 1-ryglowy (w drzwiach Berlin oraz Hamburg) 3 bolce antywywa eniowe Oœcie nice wykonane z kszta³towników z blachy stalowej oœcie nice do wyboru: pe³na sk³adana lub spawana oraz naro na sk³adana lub spawana (Patrz str. 17) wraz z oœcie nic¹ uszczelka (dla szczelnoœci i cichej pracy drzwi) Galena Galena Koral UWAGA: Istnieje mo liwoœæ skracania skrzyde³ klasy Standard maksymalnie o 160 mm. Drzwi stalowe musz¹ byæ zadaszone w celu zapobie enia szkodliwemu dzia³aniu warunków atmosferycznych. Ceny drzwi nie zawieraj¹ dodatkowego wyposa enia (klamek, szyldów, wk³adek i progów). Aprobata techniczna: AT / tel.:

14 klasa STANDARD Monachium, Rubin, Szafir, Koral, Galena Skrzyd³a zewnêtrzne, wewn¹trzklatkowe, drzwi techniczne i gospodarcze Skrzyd³a drzwiowe g³adkie lub t³oczone idealne do Twojego mieszkania lub domu Rubin Galena Koral Szafir Monachium Kolory: Mahoñ Orzech rustico Ceny oœcie nic (rozmiary 80 lub ) sk³adana laminowana orzech rustico, z³oty d¹b, mahoñ spawana lakierowana br¹zowa lub miodowa pe³na naro na pe³na naro na 259,- (318,57 brutto) 199,- (244,77 brutto) 169,- (207,87 brutto) 149,- (183,27 brutto) Ceny skrzyde³ (rozmiary 80 lub ) Monachium Rubin, Koral, Szafir Galena o o o o o o o 499,- (613,77 brutto) 585,- (719,55 brutto) 599,- (736,77 brutto) Ceny DRZWI Ceny DRZWI wybierz odpowiedni wariant 758,- (932,34 brutto) 844,- (1038,12 brutto) 858,- (1055,34 brutto) 698,- (858,54 brutto) 784,- (964,32 brutto) 798,- (981,54 brutto) 668,- (821,64 brutto) 754,- (927,42 brutto) 768,- (944,64 brutto) 648,- (797,04 brutto) 734,- (2,82 brutto) 748,- (920,04 brutto) 14 tel.:

15 klasa Standard Hamburg, Berlin, Zurich Eco Drzwi techniczne wejœciowe lub wewnêtrzne gospodarcze Hamburg 80 i 100 Ocynk 386,- 436,- (474,78 brutto) (536,28 brutto) Berlin 80 i 100 Bia³y 466,- 516,- (573,18 brutto) (634,68 brutto) Br¹z 489,- 549,- (601,47 brutto) (675,27 brutto) Zurich Eco Bia³y Br¹z 80 i 479,- (589,17 brutto) 509,- (626,07 brutto) tel.:

16 OŒCIE NICE i Wymiary (mm) Wymiary (mm) Klasa OPTIMA Klasa 80 wysokoœæ szerokoœæ w œwietle oœcie nicy minimalny otwór w murze zewn. wewn. zewn. wewn. wysokoœæ szerokoœæ wysokoœæ szerokoœæ skrzyd³o oœcie nica pe³na sk³adana skrzyd³o oœcie nica pe³na spawana/sk³adana 100 Klasa PREMIUM 80 skrzyd³o oœcie nica pe³na spawana do skrzyd³o oœcie nica pe³na sk³adana ~ oœcie nica pe³na spawana do Klasa STANDARD PLUS (GALENA PLUS oraz GALENA LUX) skrzyd³o oœcie nica pe³na sk³adana Klasa STANDARD skrzyd³o oœcie nica pe³na spawana/sk³adana oœcie nica naro na spawana/sk³adana skrzyd³o oœcie nica pe³na spawana/sk³adana oœcie nica naro na spawana/sk³adana skrzyd³o oœcie nica pe³na spawana/sk³adana oœcie nica naro na spawana/sk³adana Klasa C-4 (BERNO) 80 skrzyd³o oœcie nica pe³na sk³adana skrzyd³o oœcie nica pe³na sk³adana Klasa C-3 (OSLO) skrzyd³o oœcie nica pe³na sk³adana skrzyd³o oœcie nica pe³na sk³adana skrzyd³o oœcie nica pe³na sk³adana skrzyd³o oœcie nica pe³na sk³adana gruboœæ 16 tel.:

17 AKCESORIA Oœcie nice Rodzaj oœcie nicy Venge W komplecie z drzwiami klasy pe³na sk³adana 80 i laminat pe³na spawana lakier W komplecie z drzwiami klasy PREMIUM pe³na sk³adana laminat pe³na spawana 80 i lakier D¹b brazylijski d¹b brazylijski Orzech rustico orzech rustico orzech rustico Z³oty d¹b W komplecie z drzwiami klasy OPTIMA pe³na sk³adana 80, i 100 laminat venge orzech rustico z³oty d¹b z³oty d¹b miodowa z³oty d¹b miodowa Kolor skrzyd³a Orzech Mahoñ Calvados Bia³y Br¹z Ocynk ciemny orzech ciemny orzech ciemny orzech ciemny orzech ciemny W komplecie z drzwiami klasy STANDARD PLUS (GALENA PLUS oraz GALENA LUX) pe³na sk³adana laminat orzech rustico z³oty d¹b mahoñ br¹zowa mahoñ br¹zowa calvados bia³a br¹zowa W komplecie z drzwiami klasy STANDARD naro na spawana 80, i 100 lakier szara* br¹zowa szara* W komplecie z drzwiami klasy C-4 (BERNO) pe³na sk³adana 80 i laminat z³oty d¹b orzech W komplecie z drzwiami klasy C-3 (OSLO) pe³na sk³adana laminat br¹zowa br¹zowa * oœcie nica pomalowana farb¹ podk³adow¹ w kolorze szarym, powinna zostaæ odt³uszczona i zabezpieczona farb¹ nawierzchniow¹ Progi i inne akcesoria Próg do OPTIMY aluminiowy, wzmocniony z uszczelk¹ ROZMIAR 80, 100 CENA 54,50 (67,04 brutto) 59,50 (73,19 brutto) PRZEKRÓJ Próg do aluminiowy, wzmocniony z uszczelk¹ 80, 54,50 (67,04 brutto) Próg do GALENY PLUS aluminiowy z uszczelk¹ 47,50 (58,43 brutto) Próg uniwersalny aluminiowy z uszczelk¹ 80, ,50 (58,43 brutto) 52,50 (64,58 brutto) Uszczelka do oœcie nicy do drzwi klasy PREMIUM oraz 19,50 (23,99 brutto) tel.:

18 Klamki 2 klasa odpornoœci na w³amanie do drzwi o gruboœci skrzyd a 55 oraz 60 mm Klamka TRIO z kompletem tarczek klasa 3, kolor: tytan 199,00 (244,77 brutto) Klamka do z kompletem tarczek prawa/lewa, kolor: stare z³oto 99,00 (121,77 brutto) Klamka Trapez z kompletem tarczek, kolor: tytan 99,00 (121,77 brutto) Klamka DHM z kompletem tarczek, kolor: z³oto lub stare z³oto 69,00 (84,87 brutto) Klamka Œlimak z kompletem tarczek, kolor: stare z³oto 69,00 (84,87 brutto) Klamka DELFIN z kompletem tarczek kolor: z³oto lub satyna 59,00 (72,57 brutto) Klamka DHO z kompletem tarczek, kolor: satyna 59,00 (72,57 brutto) Klamka ARGUS kolor: srebro 37,- (45,51 brutto) Tarczka ARGUS kolor: srebro 13,00 (15,99 brutto) Klamka BISZKOPT z kompletem tarczek kolor: z³oto 29,00 (35,67 brutto) Klamka PCV kolor: br¹z lub czarny 9, (12,18 brutto) Wk adki Klasa oraz klasa STANDARD PLUS Klasa Klasa PREMIUM Klasa STANDARD kolor mosi¹dz mosi¹dz lub satyna bez ga³ki z ga³k¹ rozmiar/sposób otwierania cena rozmiar/sposób otwierania cena 30/55 do drzwi otwieranych 24, 30/55 do drzwi otwieranych na zewn. 34, na zewn. i do wewn. (30,38 brutto) 55/30 do drzwi otwieranych do wewn. (42,93 brutto) 26/55 kompl. wk³adek (z ga³k¹ i bez ga³ki) w klasie B4 do drzwi otwieranych na zewn. 55/26 kompl. wk³adek (z ga³k¹ i bez ga³ki) w klasie B4 do drzwi otwieranych do wewn. 139, (172,08 brutto) 30/40 do drzwi otwieranych na zewn. i do wewn. 30/35 do drzwi otwieranych na zewn. i do wewn. 19, (24,28 brutto) 30/40 do drzwi otwieranych na zewn. 40/30 do drzwi otwieranych do wewn. 30/35 do drzwi otwieranych na zewn. 35/30 do drzwi otwieranych do wewn. 24, (30,63 brutto) zdjêcie tylko dla modelu MONAKO PLUS mosi¹dz 30/30 do drzwi otwieranych na zewn. i do wewn. 8, (10,86 brutto) UWAGI KOLOR CENA ZDJÊCIE Komplet A: Komplet wk³adek wk³adka 35/50 bez ga³ki wk³adka G35/50 z ga³k¹ system 1 klucza; do drzwi otwieranych na zewn¹trz mosi¹dz 99,00 (121,77 brutto) Komplet wk³adka 50/35 bez ga³ki system 1 klucza; do drzwi 99,00 Komplet B: mosi¹dz wk³adek wk³adka G50/35 z ga³k¹ otwieranych do wewn¹trz (121,77 brutto) Klasa OPTIMA Klamka z tarczk¹ stare z³oto wk³adka 35/50 bez ga³ki do drzwi w rozmiarze ; Komplet mosi¹dz 119,00 Komplet C: do drzwi otwieranych akcesoriów wk³adka G35/50 z ga³k¹ na zewn¹trz (146,37 brutto) próg aluminiowy do OPTIMY Klamka z tarczk¹ stare z³oto wk³adka 50/35 bez ga³ki do drzwi w rozmiarze ; Komplet mosi¹dz 119,00 Komplet D: do drzwi otwieranych akcesoriów wk³adka G50/35 z ga³k¹ do wewn¹trz (146,37 brutto) próg aluminiowy do OPTIMY 18 tel.:

19 INNOWACJE Drzwi stalowe zdobione aerografem tel.:

20 BORYSZEW ERG S.A. w Sochaczewie jest producentem: drzwi stalowych, sidingu winylowego, podsufitki dachowej, p³ynów dla motoryzacji i ch³odnictwa, klejów do papieru i drewna, opakowañ z EPS oraz surowców chemicznych dla przetwórstwa PCV. BORYSZEW ERG S.A. nale y do Grupy Kapita³owej Boryszew, jednej z najwiêkszych grup przemys³owych w Polsce. Regionalni szefowie sprzedaży: tel tel tel tel BORYSZEW ERG S.A. ul. 15-go Sierpnia 106, Sochaczew Centrala: tel , fax ; ZESPÓ PRODUKTÓW MATERIA Y BUDOWLANE: tel , fax , tel , wew. 278, 358 wew. 493, 336 obs³uga dystrybutorów; 552 obs³uga klientów sieciowych Boryszew ERG S.A. zastrzega sobie prawo do b³êdów w druku. Kolorystyka przedstawiona w katalogu mo e odbiegaæ od rzeczywistych kolorów drzwi i innych produktów. Niniejszy katalog wydanie 2/2011 nie stanowi oferty w rozumieniu prawa oraz uniewa nia wczeœniejsze wydania katalogów. Stan prawny na maj 2011 r. Dystrybutor

NowoϾ! Skrzyd o Galena

Nowoœæ! Skrzyd o Galena Nowoœæ! Skrzyd o Galena Skrzyd³o zewnêtrzne i wewnêtrzne klasa Standard 625,00 (762,50 brutto) Konstrukcja drzwi skrzyd³o wykonane w wersji przylgowej ok³adziny z blachy stalowej, t³oczonej w p³ytki wzór

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZEWNĘTRZNE. Klasa optima. Toledo Porto Madryt. www.boryszewerg.com.pl

DRZWI ZEWNĘTRZNE. Klasa optima. Toledo Porto Madryt. www.boryszewerg.com.pl 2 DRZWI ZEWNĘTRZNE Klasa optima Malaga Toledo Porto Madryt Konstrukcja drzwi grubość skrzydła 60 mm skrzydło wykonane w wersji przylgowej okładziny z blachy stalowej, tłoczonej w płytki wzór Wykończenie

Bardziej szczegółowo

KLASA TORO Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe

KLASA TORO Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe KLASA Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe Drzwi o grubości skrzydła 55 mm! MODEL drzwi dwuskrzydłowe Verona Lux SZKLENIE (skrzydło i dostawka) lotos lub refl ex NOWOŚĆ ROZMIAR Złoty dąb Orzech rustico 120 (90+30)

Bardziej szczegółowo

Ościeżnica. Klamka TRIO z kompletem tarczek klasa 3, kolor: tytan 199,00 (244,77 brutto)

Ościeżnica. Klamka TRIO z kompletem tarczek klasa 3, kolor: tytan 199,00 (244,77 brutto) 2 DRZWI dwuskrzydłowe Klasa toro drzwi o grubości skrzydła 55 mm Konstrukcja drzwi drzwi dwuskrzydłowe zbudowane ze skrzydła głównego i rozwieralnej dostawki, przedzielonej słupkiem skrzydła o grubości

Bardziej szczegółowo

Toledo Porto Madryt.

Toledo Porto Madryt. 2 Malaga Toledo Porto Madryt KONSTRUKCJA DRZWI grubość skrzydła 60 mm skrzydło wykonane w wersji przylgowej okładziny z blachy stalowej, tłoczonej w płytki wzór WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI drewnopodobna folia

Bardziej szczegółowo

Toledo Porto Madryt. www.boryszewerg.com.pl

Toledo Porto Madryt. www.boryszewerg.com.pl 2 Malaga Toledo Porto Madryt KONSTRUKCJA DRZWI grubość skrzydła 60 mm skrzydło wykonane w wersji przylgowej okładziny z blachy stalowej, tłoczonej w płytki wzór WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI drewnopodobna folia

Bardziej szczegółowo

ZESPÓ PRODUKTÓW MATERIA Y BUDOWLANE OFERUJE: Drzwi. Siding. Kasetony. Rynny. Podsufitka

ZESPÓ PRODUKTÓW MATERIA Y BUDOWLANE OFERUJE: Drzwi. Siding. Kasetony. Rynny. Podsufitka ZESPÓ PRODUKTÓW MATERIA Y BUDOWLANE OFERUJE: Siding Drzwi Kasetony Podsufitka Rynny NOWOŒÆ! SERIA DRZWI TORO Drzwi o gruboœci 55 mm! klasa Premium KONSTRUKCJA DRZWI skrzyd³o wykonane w wersji przylgowej

Bardziej szczegółowo

KLASA TORO Charakterystyka drzwi

KLASA TORO Charakterystyka drzwi 3/2010 KLASA TORO Charakterystyka drzwi Drzwi w 2 klasie odpornoœci na w³amanie o gruboœci skrzyd³a 55 mm! KONSTRUKCJA DRZWI skrzyd³o wykonane w wersji przylgowej ramiak z tarcicy sosnowej klejonej warstwowo

Bardziej szczegółowo

NOWOή! SKRZYD O GALENA

NOWOŒÆ! SKRZYD O GALENA NOWOŒÆ! SKRZYD O GALENA Skrzyd³o zewnêtrzne i wewnêtrzne klasa Standard 625,00 (762,50 brutto) KONSTRUKCJA DRZWI skrzyd³o wykonane w wersji przylgowej ok³adziny z blachy stalowej, t³oczonej w p³ytki wzór

Bardziej szczegółowo

KLASA TORO Charakterystyka drzwi

KLASA TORO Charakterystyka drzwi KLASA TORO Charakterystyka drzwi Drzwi w 2 klasie odpornoœci na w³amanie o gruboœci skrzyd³a 55 mm! KONSTRUKCJA DRZWI gruboœæ skrzyd³a 55 mm skrzyd³o wykonane w wersji przylgowej ramiak z tarcicy sosnowej

Bardziej szczegółowo

Drzwi Optima Inox. Cena od 1500,- netto. Drzwi zewnętrzne o grubości skrzydła 60 mm

Drzwi Optima Inox. Cena od 1500,- netto. Drzwi zewnętrzne o grubości skrzydła 60 mm 1/2015 Drzwi Optima Inox Drzwi zewnętrzne o grubości skrzydła 60 mm Cena od 1500,- netto KONSTRUKCJA DRZWI grubość skrzydła 60 mm wykonane w wersji przylgowej okładziny z blachy stalowej, tłoczonej w płytki

Bardziej szczegółowo

DRZWI OPTIMA INOX Drzwi zewnętrzne o grubości skrzydła 60 mm

DRZWI OPTIMA INOX Drzwi zewnętrzne o grubości skrzydła 60 mm 1/2017 DRZWI OPTIMA INOX Drzwi zewnętrzne o grubości skrzydła 60 mm KONSTRUKCJA DRZWI grubość skrzydła 60 mm skrzydło wykonane w wersji przylgowej okładziny z blachy stalowej, tłoczonej w płytki 2 mm wzór

Bardziej szczegółowo

Drzwi Optima Inox. Cena od 1500,- netto. Drzwi zewnętrzne o grubości skrzydła 60 mm.

Drzwi Optima Inox. Cena od 1500,- netto. Drzwi zewnętrzne o grubości skrzydła 60 mm. 1/2016 1/2015 Drzwi Optima Inox Drzwi zewnętrzne o grubości skrzydła 60 mm Cena od 1500,- netto KONSTRUKCJA DRZWI grubość skrzydła 60 mm skrzydło wykonane w wersji przylgowej okładziny z blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

Drzwi Optima Inox NOWOŚĆ! Cena od 1500,- netto. Drzwi zewnętrzne o grubości skrzydła 60 mm

Drzwi Optima Inox NOWOŚĆ! Cena od 1500,- netto. Drzwi zewnętrzne o grubości skrzydła 60 mm Drzwi Optima Inox Drzwi zewnętrzne o grubości skrzydła 60 mm NOWOŚĆ! Cena od 1500,- netto KONSTRUKCJA DRZWI grubość skrzydła 60 mm wykonane w wersji przylgowej okładziny z blachy stalowej, tłoczonej w

Bardziej szczegółowo

Drzwi Optima Inox NOWOŚĆ! Cena od 1500,- netto. Drzwi zewnętrzne o grubości skrzydła 60 mm

Drzwi Optima Inox NOWOŚĆ! Cena od 1500,- netto. Drzwi zewnętrzne o grubości skrzydła 60 mm Drzwi Optima Inox Drzwi zewnętrzne o grubości skrzydła 60 mm NOWOŚĆ! Cena od 1500,- netto KONSTRUKCJA DRZWI grubość skrzydła 60 mm wykonane w wersji przylgowej okładziny z blachy stalowej, tłoczonej w

Bardziej szczegółowo

2/2012. PROMOCJA 1399,74 zł

2/2012. PROMOCJA 1399,74 zł 2/2012 PROMOCJA 1399,74 zł SKRZYDŁA GALER 2 ORZECH GALER 2 PEŁNE 60, 70, 80, 90 GALER 2 WC 60, 70, 80 GALER 2 POKÓJ 70, 80, 90 netto: 194,00 zł brutto: 238,62 zł netto: 194,00 zł brutto: 238,62 zł netto:

Bardziej szczegółowo

Katalog 2010. Drzwi stalowe. wejściowe zewnętrzne

Katalog 2010. Drzwi stalowe. wejściowe zewnętrzne Katalog 2010 Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne Modern Door Design Drzwi Modern o grubości 55 mm wypełnione płytą z twardego polistyrenu spienionego charakteryzują się doskonałymi parametrami izolacji

Bardziej szczegółowo

Katalog 1/2015. * jeżeli nie określono inaczej w katalogu

Katalog 1/2015. * jeżeli nie określono inaczej w katalogu Katalog 1/2015 * jeżeli nie określono inaczej w katalogu DRZWI GŁĘBOKO TŁOCZONE Krokus 899 zł* / 1105,77 zł** Mały Płomyk 1299 zł* / 1597,77 zł** Płomyk 1299 zł* / 1597,77 zł** Łezka na lustrze Łezka Lyra

Bardziej szczegółowo

Komplet już od: 1537 zł netto. Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane przeszklone. Zastosowanie. Zalety. Parametry techniczne

Komplet już od: 1537 zł netto. Drzwi stalowe wejściowe zewnętrzne laminowane przeszklone. Zastosowanie. Zalety. Parametry techniczne Zastosowanie Drzwi KMT PLUS z przeszkleniem stosuje się głównie jako drzwi wejściowe w budownictwie jednorodzinnym. Przeszklenie z szyby antywłamaniowej P4 lub szkła hartowanego oraz system wielopunktowych

Bardziej szczegółowo

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1

M a j 2 0 1 2. w w w. j u w e n t. p l 1 M a j 2 0 1 2 w w w. j u w e n t. p l 1 drzwi stalowe wzmocnione odporność na włamanie kl. -1- zamek o odporności na włamanie kl.-5- Drzwi typu Juwent są wzmocnionymi stalowymi drzwiami wielofunkcyjnymi.

Bardziej szczegółowo

SKRZYDŁA GALER 2. Twój sprawdzony dostawca GALER 2 POKÓJ 70, 80, 90

SKRZYDŁA GALER 2. Twój sprawdzony dostawca  GALER 2 POKÓJ 70, 80, 90 SKRZYDŁA GALER 2 JASNA AKACJA AKACJA ORZECH GALER 2 POKÓJ 70, 80, 90 GALER 2 WC 60, 70, 80 GALER 2 PEŁNE 60, 70, 80, 90 netto: 194,00 zł brutto: 238,62 zł netto: 194,00 zł brutto: 238,62 zł OŚCIEŻNICA

Bardziej szczegółowo

419,- 343.44,- +VAT 389,- 318.85,- +VAT 449,- 368.03,- +VAT. LIZBONA skrzyd³a okleinowe. softline softline LIZBONA skrzyd³a okleinowe

419,- 343.44,- +VAT 389,- 318.85,- +VAT 449,- 368.03,- +VAT. LIZBONA skrzyd³a okleinowe. softline softline LIZBONA skrzyd³a okleinowe LIZBONA skrzyd³a okleinowe softline softline LIZBONA skrzyd³a okleinowe 389,- 318.85,- +VAT 419,- 343.44,- +VAT 449,- 368.03,- +VAT Wenge - Ramiak skrzydła wykonany jest z drewna iglastego - Skrzydło pokryte

Bardziej szczegółowo

magic door KATALOG drzwi zewnętrznych na pilota drzwi na pilota

magic door KATALOG drzwi zewnętrznych na pilota  drzwi na pilota magic door drzwi na pilota KATALOG drzwi zewnętrznych na pilota ważny od 01/06/2015 2 799,- * z przeszkleniem, lustro lub szyba piaskowana DRZWI NA PILOTA 2 55 MD wzór 01 72 MD wzór 01 55 MD wzór 02 72

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZEWNĘTRZNE. Drzwi stalowe. Ciepła ościeżnica TERMO EDYCJA LISTOPAD 2012

DRZWI ZEWNĘTRZNE. Drzwi stalowe. Ciepła ościeżnica TERMO EDYCJA LISTOPAD 2012 DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA LISTOPAD 2012 Ciepła ościeżnica TERMO Drzwi stalowe Drzwi stalowe Szanowni klienci Wybierając nasze drzwi macie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA LUTY Drzwi stalowe

DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA LUTY Drzwi stalowe DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA LUTY 2012 Drzwi stalowe Drzwi stalowe Szanowni klienci Wybierając nasze drzwi macie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej jakości wykonania. Do produkcji

Bardziej szczegółowo

DRZWI TECHNICZNE STALOWE

DRZWI TECHNICZNE STALOWE 10 DRZWI TECHNICZNE STALOWE Uniwersalne drzwi do pom. gospodarczych Metal SOLID Metalowe EI 30 Metalowe EI 60, 37 db Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w KATALOGU DRZWI STALOWYCH porta.com.pl/do-pobrania

Bardziej szczegółowo

WENUS. głębokie tłoczenie. 48Wenus. 48Wenus Roco 1-2 Łezki. 48Wenus Roco 1 - Czarny diament 989 zł skrzydło, ościeżnica laminowana /cena netto+23%vat/

WENUS. głębokie tłoczenie. 48Wenus. 48Wenus Roco 1-2 Łezki. 48Wenus Roco 1 - Czarny diament 989 zł skrzydło, ościeżnica laminowana /cena netto+23%vat/ 48Wenus 759 zł 48Wenus Roco 1-2 Łezki 989 zł 48Wenus Roco 1 - Czarny diament 989 zł WENUS głębokie tłoczenie 48 WENUS 48Wenus Roco 2-2 Łezki 1054 zł 48Wenus Roco 2 - Megres 1054 zł 48Wenus Roco - Czarny

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA CZERWIEC Drzwi stalowe

DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA CZERWIEC Drzwi stalowe DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA CZERWIEC 2011 Drzwi stalowe Szanowni klienci Wybierając nasze drzwi macie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej jakości wykonania. Do produkcji naszych

Bardziej szczegółowo

DRZWI STALOWE ANTYWŁAMANIOWE

DRZWI STALOWE ANTYWŁAMANIOWE K A T A L O G P R O D U K T Ó W 2 / 2 0 1 1 / 2 0 1 2 DRZWI STALOWE ANTYWŁAMANIOWE ECO VENUS - DOSTĘPNE PRZESZKLENIA A B J T L1 L2 2 ECO VENUS DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE PŁASKIE ROZMIARY: 80, 90, 100 ZŁOTY

Bardziej szczegółowo

Twój komfort Twoje bezpieczeństwo. Katalog. drzwi.

Twój komfort Twoje bezpieczeństwo. Katalog. drzwi. Twój komfort Twoje bezpieczeństwo 1 Katalog drzwi 2017 o firmie Od początku istnienia głównym priorytetem działalności firmy KOMSTA jest jej ciągły rozwój i dbanie o potrzeby klienta. Dzięki ciężkiej pracy

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZEWNĘTRZNE AJ 2013 YCJA M ED Ciepła ościeżnica TERMO

DRZWI ZEWNĘTRZNE AJ 2013 YCJA M ED Ciepła ościeżnica TERMO DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA MAJ 2013 Ciepła ościeżnica TERMO Drzwi stalowe Szanowni klienci Wybierając nasze drzwi macie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej jakości wykonania.

Bardziej szczegółowo

KATALOG na wizualizacji drzwi Lynx w kolorze antracyt KATALOG METALOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

KATALOG na wizualizacji drzwi Lynx w kolorze antracyt KATALOG METALOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH KATALOG 2017 na wizualizacji drzwi Lynx w kolorze antracyt KATALOG METALOWYCH DRZWI ZEWNĘTRZNYCH EDYCJA I łezka łezka KROKUS MAŁY PŁOMYK diament 1 PŁOMYK diament 1 cena: 929 zł * / 1142,67 zł ** 1 do wyboru

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy producentem drzwi stalowych i nowoczesnych ościeżnic składanych.

Jesteśmy producentem drzwi stalowych i nowoczesnych ościeżnic składanych. KATALOG 2011 AUTORYZOWANY SKŁAD FABRYCZNY EDYCJA II PRODUKT P O I L S K 2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAR - TOM Sp. z o.o. zostało utworzone w 1999 roku. Od 2000 r. działamy na rynku budowlanym, w branży

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA WRZESIEŃ 2012. Drzwi stalowe

DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA WRZESIEŃ 2012. Drzwi stalowe DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA WRZESIEŃ 2012 Drzwi stalowe Drzwi stalowe Szanowni klienci Wybierając nasze drzwi macie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej jakości wykonania. Do

Bardziej szczegółowo

Pełna oferta drzwi dostępnych od ręki. Katalog Drzwi I/2016

Pełna oferta drzwi dostępnych od ręki. Katalog Drzwi I/2016 Pełna oferta drzwi dostępnych od ręki Katalog Drzwi I/2016 Drzwi i wewnętrzne zewnętrzne Odział Koszalin ul. Mieszka I 22C, 75-124 Koszalin tel. 94 343 00 39 email: door_pol@wp.pl Edward Woch (dyrektor

Bardziej szczegółowo

Katalog drzwi 2014/2015

Katalog drzwi 2014/2015 Katalog drzwi 2014/2015 Nasza OFERTA Drzwi ŚRÓDLOKALOWE od strony 2 Drzwi STALOWE od strony 8 Drzwi STALOWE, antywłamaniowe od strony 10 Drzwi PRZECIWPOŻAROWE i DYMOSZCZELNE od strony 18 Poland Door Katarzyna

Bardziej szczegółowo

POLSKIE DRZWI. Kolekcja 1/2014

POLSKIE DRZWI. Kolekcja 1/2014 POLSKIE DRZWI Kolekcja 1/2014 drzwi głęboko tłoczone Krokus 899 zł* / 1105,77 zł** Łezka Mały Płomyk 1299 zł* / 1597,77 zł** Łezka na lustrze Płomyk 1299 zł* / 1597,77 zł** Andromeda 2199 zł* / 2704,77

Bardziej szczegółowo

O D U R K P T P O I L S K EDYCJA I

O D U R K P T P O I L S K EDYCJA I PRODUKT PO I LSK EDYCJA I Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAR-TOM Sp. z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie zostało utworzone w 1999 roku. Od 2000 roku rozpoczęliśmy produkcję drzwi metalowych zewnętrznych. Na

Bardziej szczegółowo

Twój komfort Twoje bezpieczeństwo. Katalog. drzwi.

Twój komfort Twoje bezpieczeństwo. Katalog. drzwi. Twój komfort Twoje bezpieczeństwo 1 Katalog drzwi 2017 o firmie Od początku istnienia głównym priorytetem działalności firmy KOMSTA jest jej ciągły rozwój i dbanie o potrzeby klienta. Dzięki ciężkiej pracy

Bardziej szczegółowo

drzwi ZEWNĘTRZNE Pozwól sobie na jakość! GDAŃSK SZCZECIN TORUŃ ROMA nowa kolekcja! WROCŁAW GDYNIA Naświetla do drzwi GDYNIA

drzwi ZEWNĘTRZNE Pozwól sobie na jakość! GDAŃSK SZCZECIN TORUŃ ROMA nowa kolekcja! WROCŁAW GDYNIA Naświetla do drzwi GDYNIA drzwi ZEWNĘTRZNE U zupełnieniem oferty drzwi wewnątrzlokalowych i wewnętrznych wejściowych są drzwi zewnętrzne. Drzwi zewnętrzne mogą być użytkowane na zewnątrz budynku i są odporne na działanie warunków

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI DELTA UNIVERSAL 45

CENNIK DRZWI DELTA UNIVERSAL 45 CENNIK DELTA UNIVERSAL 45 STALOWE, WZMOCNIONE DELTA UNIVERSAL 45: KOLOR CALVADOS (TYLKO 80 LONDYN) GŁADKIE PŁYTKO GŁĘBOKO JASNY ORZECH (TYLKO LONDYN) 80, 90E MAHOŃ (GŁADKIE, LONDYN, LONDYN 2, SŁONKO 2)

Bardziej szczegółowo

24 MIESIĄCE GERDA WD GERDA WDT > drzwi DO MIESZKAŃ METALOWE WD, WDT. KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic. *dla 100E nie występuje w kolorze FCC Calvados

24 MIESIĄCE GERDA WD GERDA WDT > drzwi DO MIESZKAŃ METALOWE WD, WDT. KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic. *dla 100E nie występuje w kolorze FCC Calvados db 31 drzwi DO MIESZKAŃ METALOWE WD, WDT WDT (widok od zewnątrz mieszkania) DRZWI W NAJNIŻSZEJ CENIE Polecamy klientom, którzy chcą mieć dodatkowe zabezpieczenie wejścia, niezależnie od istniejących systemów

Bardziej szczegółowo

DRZWI TECHNICZNE I WEJŚCIOWE

DRZWI TECHNICZNE I WEJŚCIOWE DRZWI TECHNICZNE I WEJŚCIOWE Oferta drzwi technicznych to solidne i bezpieczne kolekcje: Triton, Neptun, Orion, Presa, Saturn i WM, które ze względu na bardzo dobre parametry izolacyjności akustycznej,

Bardziej szczegółowo

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE PRZYLGOWE RAMIAKOWE

SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE PRZYLGOWE RAMIAKOWE 1 SKRZYDŁO WEWNĘTRZNE PRZYLGOWE RAMIAKOWE MAGNOLIA 1 MAGNOLIA 4 MAGNOLIA 8 435,00 netto / 535,05 brutto orzech szerokość 60, 70, 80cm 420,00 netto / 516,60 brutto orzech szerokość 60, 70, 80, 90cm ościeżnice

Bardziej szczegółowo

DRZWI NORMAL (drzwi wejściowe wewnątrzklatkowe)

DRZWI NORMAL (drzwi wejściowe wewnątrzklatkowe) Drzwi stalowe DRZWI (drzwi wejściowe wewnątrzklatkowe) Drzwi występują tylko w wersji Komplet drzwi Normal obejmuje w standardzie: Ościeżnica Ościeżnica 9 lub 11 laminowana 3 bolce antywyważeniowe Skrzydło

Bardziej szczegółowo

StS. drzwi typu. (nie dot. dr z wi dwusk r z ydłow ych i z naświetlami) Ceny netto

StS. drzwi typu. (nie dot. dr z wi dwusk r z ydłow ych i z naświetlami) Ceny netto JUWENT Sp. z o.o. 08-500 Ryki, ul. Budowlana 3, tel.: +48 81 86 52 742, +48 81 86 53 922, +48 81 86 54 922, fax +48 81 86 51 666, e-mail: info@juwent.pl www.juwent.pl C e n n i k ko m p l e t U (nie dot.

Bardziej szczegółowo

StS-pro 68. StS-pro 68 L. skrzydło drzwi

StS-pro 68. StS-pro 68 L. skrzydło drzwi polska firma Kwiecień 2015 polski Produkt skrzydło drzwi o gr. mm skrzydło drzwi o gr. mm Nowa linia drzwi Juwent skrzydło drzwi o gr. mm L skrzydło drzwi o gr. mm TIzolacyjność ermiczna =1,6 W m 2 K ermiczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA THERMIKA - TERMOIZOLACYJNE DRZWI ANTYWŁAMANIOWE KLASY 2 WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U = 1,0 [W/m 2 K] Wyposażenie standardowe: - Głęboko tłoczone skrzydło o grubości 57 mm wypełnione

Bardziej szczegółowo

DRZWI TECHNICZNE CENNIK obowiązuje od dnia 01.01.2015 r.

DRZWI TECHNICZNE CENNIK obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. DRZWI TECHNICZNE CENNIK obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Niniejszy Cennik Drzwi Technicznych obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. ( z dniem tym wcześniejsze cenniki drzwi technicznych tracą ważność ) DRZWI

Bardziej szczegółowo

KATALOG DRZWI ZEWNĘTRZNE

KATALOG DRZWI ZEWNĘTRZNE KATALOG DRZWI ZEWNĘTRZNE EDYCJA I 2015 www.aldrew-bielice.pl FIRMA ALDREW POWSTAŁA W 2003 ROKU jesteśmy producentem okien i drzwi drewnianych. Zbudowaliśmy przez 5 lat swoją dobrą pozycje na rynku stolarki

Bardziej szczegółowo

Magazyn Fabryczny Piła ul. Powstańców Wielkopolskich 167; 64-920 Piła tel. (0 67) 213-70-35 tel./fax (0 67) 213-70-36 e-mail: pila@artsevice.com.

Magazyn Fabryczny Piła ul. Powstańców Wielkopolskich 167; 64-920 Piła tel. (0 67) 213-70-35 tel./fax (0 67) 213-70-36 e-mail: pila@artsevice.com. 21 dni 21 dni 21 dni 21 dni 275 335,50 295 359,90 275 335,50 ceny dla kolorów: calvados, buk, erle, mahoñ, klon, wi¹z 290 353,80 ceny dla kolorów: koniak, imbir, nut 310 378,20 315 384,30 335 408,70 380

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne i wewnętrzne, oraz ościeżnice regulowane

Zewnętrzne i wewnętrzne, oraz ościeżnice regulowane Zewnętrzne i wewnętrzne, oraz ościeżnice regulowane Ulotka ważna od 23 maja 2016. Wszystkie dotychczasowe tracą ważność Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny.

Bardziej szczegółowo

Drzwi metalowe, zewnętrzne

Drzwi metalowe, zewnętrzne Drzwi metalowe, zewnętrzne KATALOG 014 Edycja Twój komfort, Twoje bezpieczeństwo, Twoja wizytówka O FIRMIE Od początku istnienia głównym priorytetem działalności firmy KOMSTA jest jej ciągły rozwój i dbanie

Bardziej szczegółowo

ATESTOWANE, WZMOCNIONE DRZWI DO DOMÓW

ATESTOWANE, WZMOCNIONE DRZWI DO DOMÓW ATESTOWANE, WZMOCNIONE DRZWI DO DOMÓW drzwi zewnętrzne Gerda TT 1102,46 zł netto 1345 zł brutto Drzwi Gerda TT w kolorze ORZECH. UWAGI: Dopłata za wkładkę WKM 3M 43 zł brutto. Aby drzwi funkcjonowały długo

Bardziej szczegółowo

katalog drzwi LINE TREND Edycja 1/2017

katalog drzwi LINE TREND  Edycja 1/2017 RADEX Poland Sp. z o.o. Sp. K. ul. Komunalna 2, 14-200 Iława, tel. +48 89 644 82 88, Fax +48 89 644 82 89, email : biuro@okdoors.pl www.okdoors.pl katalog drzwi www.okdoors.eu TREND LINE Edycja 1/2017

Bardziej szczegółowo

Centrum Drzwi Okna Utworzono : 16 styczeń 2017

Centrum Drzwi Okna Utworzono : 16 styczeń 2017 Drzwi Gerda > Do mieszkań - metalowe > Model : - Producent : Gerda Drzwi w najniższej cenie polecane dla klientów chcących mieć dodatkowe zabezpieczenie wejścia w ramach istniejących systemów ochrony mieszkania

Bardziej szczegółowo

Drzwi stalowe. Szanowni klienci

Drzwi stalowe. Szanowni klienci Drzwi stalowe Szanowni klienci Wybierając nasze drzwi macie Państwo pewność bezpieczeństwa na długie lata i gwarancję wysokiej jakości wykonania. Do produkcji naszych drzwi używamy tylko sprawdzonych technologii

Bardziej szczegółowo

1 899,00 1 739,00. Cenowe hity sezonu. 1 543,90 netto. 1 413,82 netto TITANIUM T9 RAFFAELLO UNO BASTION T9 SERPENTE

1 899,00 1 739,00. Cenowe hity sezonu. 1 543,90 netto. 1 413,82 netto TITANIUM T9 RAFFAELLO UNO BASTION T9 SERPENTE EDYCJA I / 2015 WAŻNE OD 18.05.2015 Cenowe hity sezonu TITANIUM T9 RAAELLO UNO grubość skrzydła 55mm, głębokie tłoczenie, dwa niezależne zamki, bolce antywyważeniowe, ramka przyszybowa ze stali nierdzewnej,

Bardziej szczegółowo

DRZWI STALOWE \ DRZWI ANTYWŁAMANIOWE \ DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE \ BRAMY GARAŻOWE \ STOLARKA ALUMINIOWA

DRZWI STALOWE \ DRZWI ANTYWŁAMANIOWE \ DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE \ BRAMY GARAŻOWE \ STOLARKA ALUMINIOWA DRZWI STALOWE \ DRZWI ANTYWŁAMANIOWE \ DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE \ BRAMY GARAŻOWE \ STOLARKA ALUMINIOWA wersja: maj 2015 Spis treści Drzwi stalowe 40 mm str. 3 drzwi techniczne str. 10 Drzwi

Bardziej szczegółowo

24 MIESIĄCE GERDA AP 30 EI 2. drzwi DO MIESZKAŃ METALOWE AP 30. KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic OSZYLDOWANIE ROZMIARY DRZWI WZORY DRZWI

24 MIESIĄCE GERDA AP 30 EI 2. drzwi DO MIESZKAŃ METALOWE AP 30. KOLORYSTYKA drzwi i ościeżnic OSZYLDOWANIE ROZMIARY DRZWI WZORY DRZWI db 33 drzwi DO MIESZKAŃ METALOWE AP AP (widok od zewnątrz mieszkania) OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Z WYSOKĄ ODPORNOŚCIĄ NA WŁAMANIE W stosunku do drzwi przeciwpożarowych serii CP (S) zamek główny wyposażony

Bardziej szczegółowo

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA. Skrzydło drzwi wypełnione jest płytą z polistyrenu spienionego EPS. W miejscach okuć znajdują się dodatkowe drewniane wzmocnienia.

PRZEKRÓJ SKRZYDŁA. Skrzydło drzwi wypełnione jest płytą z polistyrenu spienionego EPS. W miejscach okuć znajdują się dodatkowe drewniane wzmocnienia. RC 2 30dB Drzwi antywłamaniowe o grubości 55 wyposażone w zawiasy wzmocnione oraz główny zamek pięciobolcowy spełniają wymagania odporności na włamanie w klasie RC2. Zawias trójdzielny φ18. Zamek dodatkowy

Bardziej szczegółowo

DRZWI STALOWE \ DRZWI ANTYWŁAMANIOWE \ DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE \ BRAMY GARAŻOWE \ STOLARKA ALUMINIOWA

DRZWI STALOWE \ DRZWI ANTYWŁAMANIOWE \ DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE \ BRAMY GARAŻOWE \ STOLARKA ALUMINIOWA DRZWI STALOWE \ DRZWI ANTYWŁAMANIOWE \ DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE \ BRAMY GARAŻOWE \ STOLARKA ALUMINIOWA wersja: lipiec 2015 Spis treści Drzwi stalowe 40 mm str. 3 drzwi techniczne str. 10 Drzwi

Bardziej szczegółowo

AKUSTYCZNE DRZWI ANTYWŁAMANIOWE DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE BRAMY GARAŻOWE STOLARKA ALUMINIOWA

AKUSTYCZNE DRZWI ANTYWŁAMANIOWE DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE BRAMY GARAŻOWE STOLARKA ALUMINIOWA DRZWI ZEWNĘTRZNE wersja kwiecień 2017 POLSKA TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ Sp. z o.o. grupa stalprodukt DRZWI AKUSTYCZNE DRZWI ANTYWŁAMANIOWE DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE BRAMY GARAŻOWE STOLARKA ALUMINIOWA

Bardziej szczegółowo

AKUSTYCZNE DRZWI ANTYWŁAMANIOWE DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE BRAMY GARAŻOWE STOLARKA ALUMINIOWA

AKUSTYCZNE DRZWI ANTYWŁAMANIOWE DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE BRAMY GARAŻOWE STOLARKA ALUMINIOWA DRZWI ZEWNĘTRZNE wersja październik 2016 POLSKA TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ Sp. z o.o. grupa stalprodukt DRZWI AKUSTYCZNE DRZWI ANTYWŁAMANIOWE DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE BRAMY GARAŻOWE STOLARKA ALUMINIOWA

Bardziej szczegółowo

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA

CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA CENNIK DRZWI ZEWNĘTRZNE SYSTEMU TYMAWA 68 Edycja 4/2010 obowiązuje od 19.07.2010r. Bielice 13-330 Krotoszyny Telefony: informacja (056) 47 47 670; dział handlowy (056) 47 47 666, 47 47 671, 47 47 675,

Bardziej szczegółowo

Szerokości drzwi: 80, 90E

Szerokości drzwi: 80, 90E To dla Państwa wprowadziliśmy do swojej oferty drzwi wejściowe Delta. Drzwi dostępne są w różnych wariantach kolorystycznych (okleiny PVC drewnopodobne) ze skrzydłami w wersji gładkiej oraz tłoczeniem

Bardziej szczegółowo

BASTION T9. Dostępne kolory: Złoty dąb. Orzech. Mahoń. Wenge. Dostępne wymiary: 80, 90.

BASTION T9. Dostępne kolory: Złoty dąb. Orzech. Mahoń. Wenge. Dostępne wymiary: 80, 90. BASTION T9 Dostępne kolory: Złoty dąb Orzech Mahoń Wenge Dostępne wymiary: 80, 90 Waga skrzydła pełnego kg ( 80 ), kg ( 90 ) Waga ościeżnicy kg Przenikalność cieplna, W (m * K) Izolacyjność akustyczna

Bardziej szczegółowo

Nowoœæ w kolekcji p³ytowe modele: D-Z-K P YT D-Z-L P YT D-Z-B P YT

Nowoœæ w kolekcji p³ytowe modele: D-Z-K P YT D-Z-L P YT D-Z-B P YT Nowoœæ w kolekcji p³ytowe modele: D-Z-K P YT D-Z-L P YT D-Z-B P YT wykonanie i wyposa enie zgodnie ze standardem Drzwi p³ytowe (katalog str 8) D-Z-K P YT 2460 brutto 2000 netto Gruboœæ skrzyd³a 74 mm D-Z-B

Bardziej szczegółowo

38 db. Drzwi do Twojego mieszkania. Rw= udokumentowany współczynnik izolacji akustycznej

38 db. Drzwi do Twojego mieszkania. Rw= udokumentowany współczynnik izolacji akustycznej udokumentowany współczynnik izolacji akustycznej Rw= 38 db Drzwi do Twojego mieszkania 20 lat doświadczenia oraz ciągła dbałość o uatrakcyjnianie oferty sprawiają, że dziś jesteśmy przedsiębiorstwem o

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ 2015 KRÓTKIE TERMINY POLSKI PRODUCENT. Drzwi stalowe 68 mm. z zamkiem listwowym w standardzie 2015 / 1

NOWOŚĆ 2015 KRÓTKIE TERMINY POLSKI PRODUCENT. Drzwi stalowe 68 mm. z zamkiem listwowym w standardzie 2015 / 1 NOWOŚĆ 05 KRÓTKIE TERMINY POLSKI PRODUENT Drzwi stalowe 68 mm z zamkiem listwowym w standardzie 05 / Przekrój drzwi stalowych Tytan (gr. 68 mm) Postawiliśmy na wysoką termoizolacyjność oraz wzmocnioną

Bardziej szczegółowo

DRZWI STALOWE SERIA EKO NOVA

DRZWI STALOWE SERIA EKO NOVA R STAL rok założenia 1967 DRZWI STALOWE SERIA EKO NOVA 2015 Marzec ą s a l k z e i c Wejś Lider rynku stolarki 2014 wg. Szanowni Państwo, Gepard Biznesu 2010 Proponujemy Państwu drzwi, które będą znakomitą

Bardziej szczegółowo

w w w. w e g r z y n. b i z

w w w. w e g r z y n. b i z w w w. w e g r z y n. b i z CHARAKTERYSTYKA DRZWI 4 5 4 A B Konstrukcja Skrzydło drzwi stalowych (o grubości 68 mm, 55 mm lub 45 mm) wykonane jest z B blachy ocynkowanej ogniowo. Zapewnia odpowiednią izolację

Bardziej szczegółowo

Twój komfort Twoje bezpieczeństwo. Katalog. drzwi.

Twój komfort Twoje bezpieczeństwo. Katalog. drzwi. Twój komfort Twoje bezpieczeństwo 1 Katalog drzwi 2017 o firmie Od początku istnienia głównym priorytetem działalności firmy KOMSTA jest jej ciągły rozwój i dbanie o potrzeby klienta. Dzięki ciężkiej pracy

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYROBÓW. Rok założenia 1967

CENNIK WYROBÓW. Rok założenia 1967 KMT DZWI OWE CENNIK WYOBÓW - UNIWESALNE KMT UNI - UNIWESALNE KMT PL - WEJŚCIOWE KMT EKO - WEJŚCIOWE KMT STANDAD - WEJŚCIOWE KMT STANDAD 55 - WEJŚCIOWE KMT CLASSIC - ZEWNĘTZNE KMT Plus - ANTYWŁAMANIOWE

Bardziej szczegółowo

KOLEKCJA 2015 DRZWI ZEWNETRZNE PRODUKT POLSKI

KOLEKCJA 2015 DRZWI ZEWNETRZNE PRODUKT POLSKI KOLEKCJA 2015 DRZWI ZEWNETRZNE PRODUKT POLSKI, 2 DRZWI ANTYWŁAMANIOWE DOSTĘPNE KOLORY złoty dąb nut *Klasa odporności na włamania nie dotyczy drzwi przeszklonych. ZAMKI ANTYWŁAMANIOWE STRATUS RC2 STRATUS

Bardziej szczegółowo

27 db. 0,74 W/(m 2 K) WSPÓŁCZYNNIK HAŁASU WSPÓŁCZYNNIK CIEPŁA

27 db. 0,74 W/(m 2 K) WSPÓŁCZYNNIK HAŁASU WSPÓŁCZYNNIK CIEPŁA 27 db 0,74 W/(m 2 K) DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE KATALOG PRODUKTÓW 1/2016 INFORMACJE TECHNICZNE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 92 mm FORTE 92 Bezkompromisowa jakość Ościeżnica ENERGO USZCZELKA W SKRZYDLE I OŚCIEŻNICY

Bardziej szczegółowo

KATALOG DRZWI WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH

KATALOG DRZWI WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH KATALOG DRZWI WEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH 2 Zastosowanie: Drzwi Fort One mają zastosowanie jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym (wielorodzinnym) i użyteczności publicznej. Konstrukcja:

Bardziej szczegółowo

Fabryka drzwi DRZWI TECHNICZNE. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U = 1,62 [W/m 2 K]

Fabryka drzwi DRZWI TECHNICZNE. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U = 1,62 [W/m 2 K] Fabryka drzwi SPECYFIKACJA DRZWI TECHNICZNE WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U = 1,62 [W/m 2 K] Wyposażenie standardowe: - Skrzydło o grubości 42 mm wypełnione sztywną pianką poliuretanową powlekane farbą

Bardziej szczegółowo

AKUSTYCZNE DRZWI ANTYWŁAMANIOWE DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE BRAMY GARAŻOWE STOLARKA ALUMINIOWA

AKUSTYCZNE DRZWI ANTYWŁAMANIOWE DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE BRAMY GARAŻOWE STOLARKA ALUMINIOWA DRZWI ZEWNĘTRZNE wersja kwiecień 2017 POLSKA TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ Sp. z o.o. grupa stalprodukt DRZWI AKUSTYCZNE DRZWI ANTYWŁAMANIOWE DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE BRAMY GARAŻOWE STOLARKA ALUMINIOWA

Bardziej szczegółowo

T ó p n ost P O L S KI. www.grupaexpert.com.pl

T ó p n ost P O L S KI. www.grupaexpert.com.pl 1 T ó p n ost PRODUKT P O L S KI kat log drzwi os pnych o i edy j 1/2015 2 DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE MAGNOLIA 1 MAGNOLIA 4 MAGNOLIA 8 435,00 netto / 535,05 brutto szerokość 60, 70, 80cm UNO- SKRZYDŁO

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY ANTYWŁAMANIOWE Wysokie parametry antywłamaniowe i niska cena sprawiają, że drzwi te cieszą się dużym powodzeniem u klientów.

PARAMETRY ANTYWŁAMANIOWE Wysokie parametry antywłamaniowe i niska cena sprawiają, że drzwi te cieszą się dużym powodzeniem u klientów. db 32 drzwi DO MIESZKAŃ METALOWE C, CT CT (widok od zewnątrz mieszkania) PARAMETRY ANTYWŁAMANIOWE Wysokie parametry antywłamaniowe i niska cena sprawiają, że drzwi te cieszą się dużym powodzeniem u klientów.

Bardziej szczegółowo

DRZWI STALOWE DRZWI ANTYWŁAMANIOWE DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE BRAMY GARAŻOWE STOLARKA ALUMINIOWA

DRZWI STALOWE DRZWI ANTYWŁAMANIOWE DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE BRAMY GARAŻOWE STOLARKA ALUMINIOWA wersja: czerwiec 2015 POLSKA TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ Sp. z o.o. grupa stalprodukt DRZWI STALOWE DRZWI ANTYWŁAMANIOWE DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE BRAMY GARAŻOWE STOLARKA ALUMINIOWA Spis treści Drzwi

Bardziej szczegółowo

Lp. Symbol okna Szerokość w (cm) okapnika zewnętrznego w rozwinięciu z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm

Lp. Symbol okna Szerokość w (cm) okapnika zewnętrznego w rozwinięciu z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm Specyfikacja - załącznika nr 7 do SIWZ Właściwości jakie Zamawiający stawia co do przedmiotu zamówienia: 1.Część I - Stolarka okienna drewniana zewnętrzna i drzwi zewnętrzne : Ilość: 241szt. - wg. zestawienia

Bardziej szczegółowo

DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE

DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE PRODUKT P O L S KI DRZWI WEWNĘTRZNE RAMIAKOWE Magnolia 1 Magnolia 4 Magnolia 8 JUKA 1 JUKA 2 JUKA 3 420,00 netto 516,60 brutto 435,00 netto 535,05 brutto 420,00 netto 516,60 brutto 420,00 netto 516,60

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE WKŁADKI. kpl. wkładek 40x55 system jednego klucz. kpl. wkładek antywłamaniowych 40x55 system jednego klucz kl. 6.2.C

DOSTĘPNE WKŁADKI. kpl. wkładek 40x55 system jednego klucz. kpl. wkładek antywłamaniowych 40x55 system jednego klucz kl. 6.2.C Drzwi 72 TERMO charakteryzują się nie tylko wysoką estetyką, ale również posiadają bardzo dobre parametry przenikalności cieplnej. Stanowią idealne rozwiązanie do domów energooszczędnych. Zamek dodatkowy

Bardziej szczegółowo

ul. Kilińskiego Zamość Fax: tel:

ul. Kilińskiego Zamość Fax: tel: ul. Kilińskiego 86 22-400 Zamość Fax: 0-84 638 97 92 tel: 0-84 638 97 85-86 www.futryna.com.pl e-mail: sekretariat@futryna.com.pl CENNIK DRZWI SIERPIEŃ '2013 STALOWE SKRZYDŁA DRZWIOWE WEJSCIOWE 40mm, SZEROKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

DRZWI STALOWE KATALOG WYROBÓW

DRZWI STALOWE KATALOG WYROBÓW R KMT STAL rok założenia 1967 DRZWI STALOWE KATALOG WYROBÓW 2015 Marzec dla drzwi KMT Ud=0,75 MTP BUDMA 2015 NAGRODA EKSPERTÓW ą s a l k z e i c ś j We Tradycja Lider rynku stolarki 2014 wg. Historia tworzenia

Bardziej szczegółowo

ATESTOWANE DRZWI DO DOMÓW

ATESTOWANE DRZWI DO DOMÓW ATESTOWANE DRZWI DO DOMÓW drzwi panelowe GERDA WX20 KLASA ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE 39 ZASTOSOWANIE Przeznaczone do instalowania jako drzwi zewnętrzne w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Nowości! Drzwi stalowe. Zamki. Wkładki. Okucia. Przeszklenia. Akcesoria CENNIK PRODUKTÓW

Nowości! Drzwi stalowe. Zamki. Wkładki. Okucia. Przeszklenia. Akcesoria CENNIK PRODUKTÓW Drzwi stalowe antywłamaniowe przeciwpożarowe zewnętrzne wewnętrzne wejściowe Zamki wpuszczane wielopunktowe elektroniczne hotelowe Wkładki profilowe atestowane Okucia klamki rozety ochronne zawiasy Przeszklenia

Bardziej szczegółowo

SUPER CENY! KOLEKCJE patrz strona 4 model pełne. Kolekcje drzwi do mieszkań marki

SUPER CENY! KOLEKCJE patrz strona 4 model pełne. Kolekcje drzwi do mieszkań marki już od 106 PLN patrz strona 4 model pełne SUPER CENY! KOLEKCJE 2013 Kolekcje drzwi do mieszkań marki nowość VERTE BASIC PLUS MODEL DUŻA I MAŁA RAMKA, DĄB MONACO 3 PEŁNE MAŁA RAMKA DUŻA RAMKA TRIO 122 150,06

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZEWNĘTRZNE KATALOG PRODUKTÓW 2015

DRZWI ZEWNĘTRZNE KATALOG PRODUKTÓW 2015 DRZWI ZEWNĘTRZNE KATALOG PRODUKTÓW 2015 Standardy drzwi zewnętrznych STANDARD skrzydło drzwi o grubości 56 mm wypełnienie termoizolacyjne EPS PREMIUM skrzydło drzwi o grubości 56 mm wypełnienie termoizolacyjne

Bardziej szczegółowo

c z e r w i e c 2 0 0 8... i możesz d r z w i b e z p i e c z n e

c z e r w i e c 2 0 0 8... i możesz d r z w i b e z p i e c z n e c z e r w i e c 2 0 0 8... i możesz spać bezpiecznie d r z w i b e z p i e c z n e 1 DRZWI TYPU JUWENT ST stalowe wzmocnione (kl -1-) Budowa drzwi typu Juwent ST Drzwi typu JUWENT ST są drzwiami wielofunkcyjnymi.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE DRZWI ZEWNĘTRZNE. katalog produktów 1/2017

POLSKIE DRZWI ZEWNĘTRZNE. katalog produktów 1/2017 POLSKIE DRZWI ZEWNĘTRZNE katalog produktów 1/2017 2 DLACZEGO IPORTI? nasze drzwi produkowane są w Polsce, wykonywane ze sprawdzonych materiałów najwyższej jakości oferujemy nowoczesne i ponadczasowe wzornictwo

Bardziej szczegółowo

STALOWE DRZWI ANTYWŁAMANIOWE DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE BRAMY GARAŻOWE STOLARKA ALUMINIOWA

STALOWE DRZWI ANTYWŁAMANIOWE DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE BRAMY GARAŻOWE STOLARKA ALUMINIOWA DRZWI ZEWNĘTRZNE wersja wrzesień 2016 POLSKA TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ Sp. z o.o. grupa stalprodukt DRZWI STALOWE DRZWI ANTYWŁAMANIOWE DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE BRAMY GARAŻOWE STOLARKA ALUMINIOWA

Bardziej szczegółowo

Drzwi antywłamaniowo-ognioodporne Juwent ao2ce (kl. -C-, kl. -4-, EI30, EI45) oraz drzwi ognioodporne wzmocnione Juwent ao2e

Drzwi antywłamaniowo-ognioodporne Juwent ao2ce (kl. -C-, kl. -4-, EI30, EI45) oraz drzwi ognioodporne wzmocnione Juwent ao2e drzwi antywłamaniowe i ognioodporne AO2E odporność ogniowa EI 30, EI 45 odporność na włamanie kl. -C-, kl. -4- Drzwi antywłamaniowo-ognioodporne Juwent ao2ce (kl. -C-, kl. -4-, EI30, EI45) oraz drzwi ognioodporne

Bardziej szczegółowo

POLSKIE DRZWI ZEWNĘTRZNE

POLSKIE DRZWI ZEWNĘTRZNE POLSKIE DRZWI ZEWNĘTRZNE SPIS TREŚCI OPTIMA TERMA SPECTRA 2 3 Schematy / kolorystyka Nowość -drzwi passiva 5 1 6 2 7 3 8 4 4-12 Modele drzwi 15 16 13 14 Rodzaje przeszkleń Naświetla 17 17 17 17 9 9 9 10

Bardziej szczegółowo

DRZWI STALOWE CENNIK WYROBÓW. R o k z a ł o ż e n i a 1 9 6 7 PRODUKT POLSKI - U N I W E R S A L N E K M T P L STAL - W E J Ś C I O W E K M T E K O

DRZWI STALOWE CENNIK WYROBÓW. R o k z a ł o ż e n i a 1 9 6 7 PRODUKT POLSKI - U N I W E R S A L N E K M T P L STAL - W E J Ś C I O W E K M T E K O KMT DZWI OWE CENNIK WYOBÓW PODUKT POLSKI o k z a ł o ż e n i a 1 9 6 7 - U N I W E S A L N E K M T P L - W E J Ś C I O W E K M T E K O - W E J Ś C I O W E K M T S TA N D A D - W E J Ś C I O W E K M T S

Bardziej szczegółowo

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi normatywne (typowe)... 4 2. Drzwi niestandardowe... 5 II. drzwi profilowe... 9 3. drzwi niestandardowe...

Bardziej szczegółowo

DRZWI DLA TWOJEGO DOMU KOLEKCJA 2011

DRZWI DLA TWOJEGO DOMU KOLEKCJA 2011 DRZWI DLA TWOJEGO DOMU KOLEKCJA 2011 KOLEKCJA 2011 COPYRIGHT BY Economic nowoœć 2011 3 lata gwarancji na lakier najwyższa jakoœć odporne na warunki atmosferyczne głębokie tłoczenie kolekcja chroniona patentem

Bardziej szczegółowo

DRZWI STALOWE \ DRZWI ANTYWŁAMANIOWE \ DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE \ BRAMY GARAŻOWE \ STOLARKA ALUMINIOWA

DRZWI STALOWE \ DRZWI ANTYWŁAMANIOWE \ DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE \ BRAMY GARAŻOWE \ STOLARKA ALUMINIOWA DRZWI STALOWE \ DRZWI ANTYWŁAMANIOWE \ DRZWI PANELOWE DRZWI PRZECIWPOŻAROWE \ BRAMY GARAŻOWE \ STOLARKA ALUMINIOWA wersja: sierpień 2016 Spis treści Drzwi stalowe 40 mm str. 3 drzwi techniczne str. 6 Drzwi

Bardziej szczegółowo