K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY ul. Prusicka 2, Trzebnica Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej K-052/1 Obowiązuje od r. I. Kogo dotyczy: Niniejsza karta informacyjna dotyczy podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących przychody/ dochody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, lub zamierzających ją prowadzić. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym w formie spółek: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej), spełniające wymagane warunki, mają do wyboru następujące 4 formy płacenia podatku dochodowego: 1. ZASADY OGÓLNE PODATEK WG SKALI Jest to podstawowa forma płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, która moŝe być wybrana bez względu na rodzaj i formę prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy wybierający ten sposób opodatkowania płacą podatek dochodowy od uzyskanego dochodu, a więc przychodu pomniejszonego o udokumentowane koszty jego uzyskania, wg obowiązującej skali podatkowej (18% i 32 %) i są zobowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Kwota wolna nie podlegająca opodatkowaniu w 2011 r. wynosi zł. 2. ZASADY OGÓLNE PODATEK LINIOWY Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych mogą skorzystać z moŝliwości płacenia podatku według jednolitej stawki wynoszącej 19% podstawy obliczenia podatku, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu i obowiązani są do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Wybór podatku liniowego dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych (jeŝeli podatnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, a oprócz tego jest jeszcze wspólnikiem spółki niemającej osobowości i wybrał podatek liniowy, to wówczas podatek liniowy płaci ze wszystkich form prowadzenia tej działalności). Z opodatkowania jednolitą stawką wyłączono przedsiębiorców, którzy uzyskują przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które wykonywali lub wykonują w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Wybierając podatek liniowy podatnik płaci podatek według stawki 19% wyłącznie od dochodów z działalności gospodarczej. JeŜeli osiąga jeszcze inne dochody, np. z umowy o pracę albo z innych źródeł, to od nich płaci podatek według skali podatkowej. Wybór tego sposobu opodatkowania wiąŝe się jednak z utratą określonych przywilejów podatkowych np. wspólnego opodatkowania małŝonków, czy opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Od dochodów opodatkowanych w sposób liniowy oraz obliczonego w ten sposób Strona 1 z 6

2 podatku nie moŝna równieŝ dokonać poszczególnych odliczeń, w tym wydatków na internet, darowizn czy teŝ poniesionych z tytułu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Istnieje natomiast moŝliwość odliczania strat, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz przekazania 1% podatku naleŝnego na rzecz organizacji poŝytku publicznego. 3. RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY Z moŝliwości płacenia zryczałtowanego podatku od osiągniętych przychodów mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie oraz w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Podatnicy, którzy wybiorą opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów. Podstawę opodatkowania stanowi przychód, bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Z formy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie mogą korzystać przedsiębiorcy: opłacający podatek w formie karty podatkowej, korzystający, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego, osiągający w całości lub w części przychody z tytułu: prowadzenia aptek, działalności w zakresie udzielania poŝyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów), działalności w zakresie kupna i sprzedaŝy wartości dewizowych, prowadzenia działalności w zakresie wolnych zawodów innych niŝ ustawowo określone, t.j. działalności wykonywanej osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, połoŝne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym Ŝe za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uwaŝa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu, wykonywania usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wytwarzający wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, podejmujący wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej: a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małŝonkiem, b) w formie spółki z małŝonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub kaŝdego z małŝonków, c) samodzielnie przez małŝonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego Strona 2 z 6

3 małŝonka - jeŝeli małŝonek lub małŝonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach, rozpoczynający działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeŝeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy w roku poprzednim uzyskali przychody z działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej EURO. Wybór tej formy opodatkowania wiąŝe się równieŝ z utratą określonych przywilejów podatkowych np. do wspólnego opodatkowania małŝonków, czy opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przychodów opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy, którzy wybiorą opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są zobowiązani do stosowania tej formy przez cały rok podatkowy (chyba, Ŝe nastąpi utrata prawa do opodatkowania w tej formie, np. wykonanie czynności, która według ustawy nie moŝe być opodatkowana w sposób zryczałtowany). 4. KARTA PODATKOWA Z moŝliwości płacenia podatku w formie karty podatkowej mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie oraz w formie spółki cywilnej osób fizycznych, przy zachowaniu limitu i formy zatrudnienia pracowników, określonej w ustawie oraz w sytuacji, gdy małŝonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie. Formę tę mogą wybrać jedynie podmioty określone przez ustawę co do rodzaju, zakresu i rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnicy decydujący się na opodatkowanie w formie karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych. Na podstawie złoŝonego wniosku PIT-16 organ podatkowy w drodze decyzji ustali wysokość stawki karty podatkowej, którą to podatnik powinien wpłacać na rachunek bankowy urzędu skarbowego. Ustalona w drodze decyzji miesięczna stawka karty podatkowej moŝe ulec zmniejszeniu o kwotę zapłaconej składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (naleŝy pamiętać, Ŝe odliczenie to nie moŝe przekroczyć 7,75% wymiaru składki). Wybór tej formy opodatkowania równieŝ wiąŝe się z utratą określonych przywilejów podatkowych np. do wspólnego opodatkowania małŝonków, czy opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci Informacje szczegółowe dotyczące tej formy opodatkowania zawarto w karcie informacyjnej nr K-024 Karta podatkowa. II. Jakie dokumenty naleŝy złoŝyć Podatnik, który wybrał określoną formę opodatkowania powinien złoŝyć: oświadczenie o wyborze formy opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) albo oświadczenie o wyborze formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej (zasady ogólne podatek wg skali lub podatek liniowy) albo Strona 3 z 6

4 wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16 (patrz karta informacyjnej K-024). III. Gdzie pobrać druki Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym oświadczenie składa poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), formularz CEIDG-1. Więcej informacji w tym zakresie dostępnych jest na stronie internetowej przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki Podatnik kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej ZASADY OGÓLNE / RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY O podjętej decyzji podatnik kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej informuje urząd w formie pisemnego oświadczenia (w tym przypadku nie obowiązują druki urzędowe). Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej część C. pkt 1. KARTA PODATKOWA Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej o symbolu PIT-16 moŝna pobrać w siedzibie Urzędu Skarbowego w Trzebnicy na Sali Obsługi Interesantów znajdującej się na parterze budynku, lub w pok. nr 006, lub ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (zakładka Podatki/ Formularze podatkowe) lub ze strony internetowej Urzędu Skarbowego w Trzebnicy ( zakładka Formularze/US Trzebnica). IV. Termin złoŝenia dokumentów Przedsiębiorcy kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli chcą zmienić formę opodatkowania przychodów/ dochodów podatkiem dochodowym, składają oświadczenie o wyborze formy opodatkowania przychodów/ dochodów (ryczałt/ zasady ogólne wg skali podatkowej/ zasady ogólne podatek liniowy) lub wniosek PIT-16 o opodatkowanie w formie karty podatkowej - do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego wyboru formy opodatkowania dokonują we wniosku o wpis do CEIDG. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania przychodów / dochodów stanowi integralną część w/w wniosku. W przypadku, gdy podatnik nie wypełni tej części wówczas obowiązany jest zgłosić wybór formy opodatkowania we właściwym urzędzie skarbowym nie później niŝ w dniu uzyskania pierwszego przychodu. JeŜeli podatnik rozpocznie działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego i nie złoŝy w określonym terminie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jest obowiązany do załoŝenia księgi przychodów i rozchodów oraz opłacania podatku na zasadach ogólnych (podatek według skali podatkowej), określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16 podatnik rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego składa przed jej rozpoczęciem (przynajmniej na dzień przed). Niezachowanie ustawowego terminu skutkuje odmownym załatwieniem wniosku Strona 4 z 6

5 V. Tryb składania dokumentów Oświadczenie (dotyczy podatników kontynuujących prowadzenie działalności gospodarczej) moŝna złoŝyć w formie: - pisma - w siedzibie Urzędu Skarbowego w Trzebnicy na Sali Obsługi Interesantów znajdującej się na parterze budynku, lub w pokoju nr 06, albo za pośrednictwem poczty, - lub dokumentu elektronicznego - uwierzytelnionego przy uŝyciu kwalifikowanego certyfikatu (przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001r. o ie elektronicznym), lub profilu zaufanego epuap: -za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego (dostępną na platformie epuap)- - lub na informatycznych nośnikach danych w siedzibie urzędu skarbowego w pok. nr 124. Uwaga! Termin uwaŝa się za zachowany, w szczególności jeŝeli przed jego upływem pismo zostało: wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru, nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złoŝone w polskim urzędzie konsularnym. Zasady opisane powyŝej dotyczą równieŝ podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy we wniosku o wpis do CEIDG nie wypełnili oświadczenia o wyborze formy opodatkowania. Opłat się nie pobiera. VI. Wymagane opłaty VII. Sposób załatwienia sprawy Sprawa nie podlega rozstrzygnięciu przez organ podatkowy, z wyjątkiem wniosku o opodatkowanie kartą podatkową (patrz karta informacyjna K-024). ZłoŜenie oświadczenia w ustawowym terminie powoduje, Ŝe podatnik korzysta z opodatkowania według wybranej formy. Wszystkie czynności związane z wyborem formy opodatkowania dokonane po ustawowym terminie są bezskuteczne. Nie dotyczy. VIII. Środki odwoławcze IX. Podstawa prawna 1. Art. 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), 2. Art. 9, art. 25 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), Strona 5 z 6

6 3. Art. 25 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.). X. Dodatkowe informacje Dodatkowych informacji w zakresie objętych niniejszą kartą informacyjną udzielają pracownicy Urzędu Skarbowego w siedzibie Urzędu Skarbowego w Trzebnicy na Sali Obsługi Interesanta znajdującej się na parterze budynku, lub w pok. nr 006, a takŝe pod numerem telefonu Wzór oświadczenia, stanowiący załącznik do niniejszej karty informacyjnej, obejmuje równieŝ zagadnienia związane z wyborem sposobu wpłacania ryczałtu lub zaliczek na podatek dochodowy (miesięcznie, kwartalnie lub w formie uproszczonej) część C. 2 oświadczenia. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiono w karcie informacyjnej K-053 Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Informacje teleadresowe: URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY ul. Prusicka 2, Trzebnica tel , fax , www: Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:30-15:30, środy :8:00-18:00. Niniejsza karta ma charakter ogólnoinformacyjny KOPIA UśYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Opracował: Sprawdził: Zaakceptował: Zatwierdził: Starszy Inspektor Radca Prawny Pełnomocnik Koordynator p.o. Dyrektor Zatwierdził do stosowania w Urzędzie Skarbowym w Trzebnicy: Naczelnik Urzędu Skarbowego Strona 6 z 6