Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 1.2.2014"

Transkrypt

1 Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od Administrator elektronicznego systemu pobierania myta wydaje następujące Warunki umowy administratora elektronicznego systemu pobierania myta.(dalej tylko Warunki). (A) POSTANOWIENIA WSPÓLNE Postanowienia tego rozdziału (A) regulują prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora elektronicznego systemu pobierania Myta. 1 Definicje używanych pojęć Dla tych Warunków poniżej użyte terminy mają następujące znaczenie:,bank oznacza bank spełniający wymagania Administratora systemu jako banku, który wystawia Gwarancję bankową Bankowa gwarancja oznacza ważną i nieodwołalną Gwarancję bankową płatną na pierwsze wezwanie i bez zastrzeżeń, wystawioną przez Bank na korzyść Administratora systemu, w celu zabezpieczenia roszczeń Administratora systemu wobec Użytkownika pojazdu podlegającemu opłacie Myta w Systemie opłat w terminie późniejszym, w celu zabezpieczenia Kaucji, jak również innych roszczeń Administratora sytemu wobec Użytkownika pojazdu, powstałych na podstawie albo w związku z zawarciem Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym, włącznie z odsetkami od zaległych płatnosci i wydatkami związanymi z wykorzystaniem Bankowej gwarancji; "Autobus" oznacza pojazd kategorii M2 i M3 według Rozporządzenia Ministerstwa Transportu nr 341/2002, dotyczącego spraw uchvalania technicznej zdolności i warunków technicznych pojazdów w celu używania komunikacji naziemnych, załącznik nr 18. Punkt dystrybucyjny oznacza miejsce wyznaczone przez Administratora systemu, gdzie są dostępne usługi związane z elektronicznym systemem pobierania Myta wypływające z tych Warunków w znaczeniu 2 lit.a) Rozporządzenia; Umowa o warunkach płacenia w terminie późniejszym jest umową pomiędzy Administratorem systemu a Użytkownikiem pojazdu, a zawarcie której jest warunkiem umożliwiającym opłacanie Myta w terminie późniejszym; Urządzenie elektroniczne ma znaczenie wyjaśnione w. 22 ust. 2 Ustawy i 10 Rozporządzenia; Internetowa strona Administratora systemu oznacza internetowe strony ; ISSN oznacza informacyjny system zarządzania niedopłatami, z którego Adminstrator systemu korzysta w celu odzyskania długu Myta i innych zobowiązań (długu) Użytkownika, które nie były zapłacone sposobami podanymi w niniejszych Warunkach umowy.. IWP (Incident Web Portál) oznacza część Internetowej stronki Administratora systemu; Punkt kontaktowy oznacza miejsce wyznaczone przez Administratora systemu, w którym są dostępne usługi związane z elektronicznym systemem pobierania myta wypływające z tych Warunków w znaczeniu 2 lit.d) Rozporządzenia; Transkakcja Myta jest zapis przejazdu pojazdu przez Punkt pobierania Myta w znaczeniu 2 lit.e) Rozporządzenia; Myto ma znaczenie w brzmieniu odpowiadających przepisów Ustawy i Rozporządzenia; Punkt pobierania myta oznacza miejsce na płatnej drodze publicznej, w którym się ewiduje przejazd pojazdu w brzmieniu 2 lit.e) Rozporządzenia; "Dłużne Myto" oznacza Myto, które nie zostało zapłacone prawidłowym sposobem; Rozporządanie Rządu znaczy Rozporządanie Rządu nr 484/2006 Sb., o wysokości opłat czasowych i o wysokości taryfów myta za stosowanie określonych komunikacji, w brzmieniu prawomocnym; "Niespłacone zobowiązanie " jest w rozumieniu art 13.4 tych Warunków umowy sumą zanotowanych transakcji Myta, kaucji za wydane elektroniczne urządzenia i opłat za usługi stanowione aktualnymi stawkami Administratora systemu, które nie były dotąd zapłacone lub rozliczone, ale suma ta nie obejmuje dłużnego Myta. Karta płatnicza oznacza debetową lub płatniczą kartę akceptowaną przez Administratora systemu jako środek płatniczy opłacania Myta, jak również zlożenia Kaucji, lista kart płatniczych akceptowanych przez Administratora jest do dyspozycji w Punktach kontaktowych, w Punktach dystrybucyjnych, na Interetowej stronie Administratora i w Centrum obsługi klienta; "Opłata za uiszczenie zaległych opłat poprzez IWP" jest opłatą za uiszczenie zaległych opłat myta realizowaną pośrednictwem karty płatniczej na stronie internetowej administratora systemu. Uszkodzone urządzenie elektroniczne jest takie Urządzenie elektroniczne, które jest uszkodzone mechanicznie (naprz. ołamane, zepsute, rysy na urządzeniu albo uszkodzony kod kreskowy) albo wizualnie (naprz. porysowane, brudne albo zanieczyszczone od kleju lub posiada rzepy inne niż oryginalne, określone producentem albo otrzymane w punkcie Dystrybucyjnym lub Kontaktowym). Uszkodzone Urządzenie elektroniczne jest oceniane bez względu na funkcjonowanie kodu kreskowego albo samego Urządzenia elektronicznego. Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 1 MYTOCZ_325_008

2 Dzień roboczy oznaczy dzień, który nie jest ani sobotą ani niedzielą ani państwowym czy innym świętem ustanowionym w brzmieniu Dz.U.Nr 245/2000.(Sb),o świętach państwowych; Administrator systemu oznacza Dyrekcję ds. Dróg i Autostrad CR; Użytkownik pojazdu ma znaczenie stanowione w brzmieniu Dz.U.Nr 361/ lit.b), o komunikacji na drogach publicznych; Przedpłacone myto oznacza zaliczkę na opłatę myta złożoną przez Użytkownika w Systemie przedpłaty; RejestracjaUżytkownika oznacza włożenie danych Użytkownika do elektronicznego systemu pobierania myta za pośrednictwem samoobsługi na Internetowej stronie Administratora systemu, w Punktach kontaktowych czy też za pośrednictwem Centrum obsługi klienta.po zarejestrowaniu Użytkownik będzie miał dostęp do różnego rodzaju innych dodatkowych funkcji elektronicznego systemu pobierania Myta; System płacenia w terminie późniejszym oznacza opłacanie myta po wcześniejszym użyciu płatnej drogi publicznej w brzmieniu Rozporządzenia System predpłaty oznacza system, w którym przed użyciem płatnej drogi publicznej zostaje złożona zaliczka na opłaty Myta w brzmieniu Ustawy; Kierowca ma znaczenie stanowione w.brzmieniu Dz.U.Nr 361/2000 (Sb.)., 2 lit.d) ustawy.o komunikacji na drogach publicznych; Cennik Myta oznacza stawky za usługi udostępniane Administratorem systemu w związku z działaniem elektronicznego systemu pobierania Myta i sa one do dyspozycji na Internetowej stronie Administratora sytemu i w Centrum obsługi klienta; Ulga na myto jest kwota z ułożonego myta, która jest udzielona Użytkownikowi pojazdu zawsze za ubiegły rok po spełnieniu wszystkich warunków do udzielenia ulgi ze zgodnością Rozporządania Rządu łącznie z obowiązkem zaewidowania pojazdu w Systemie ulg na myto. System ulg na myto jest zbiór aplikacji do przetwarzania danych Ulga na myto, zarządzany Administratorem systemu. Karta paliwowa oznacza kartę (inną niż karta płatnicza), za pośrednictwem której można w CR opłacać Myto, Kaucję i w Systemie płacenia w terminie późniejszym również opłaty za usługi według Cenniku. I która jest akceptowatelna przez Administratora systemu, lista akceptowatelnych kart paliwowych jest do dyspozycji w Punktach kontaktowych, w Punktach dystrybucji, na Internetowej stronie Administratora i w Centrum obsługi klienta; Zapłata zaległości w IWP to dodatkowa opłata potencjalnego dłużnego Myta w IWP, która jest dostępna jako zwiększenie wygody Użytkowników w Reżimie płacenia w terminie późniejszym, nie wpływa to na możliwość Administratora systemu by wymagać niezapłacone dłużne Myto poprzez ISSN. Użytkownik oznacza Użytkownika pojazdu i/albo kierowcę; Konto Administratora systemu oznacza konto bankowe podane na fakturze wyliczonego Myta; Rozporządzenie oznacza rozporządzenie Ministerstwa Transportu w brzmieniu Dz.U.Nr 470/2012 (Sb.); Rejestracjapojazdu do elektronicznego systemu pobierania myta oznacza wlożenie danych o pojeździe, którego poruszanie sie po drogach CR podlega obowiązku płacenia Myta do eletronicznego systemu pobierania myta, zgodnie z brzmieniem postanowień 22c i 22i Ustawy oraz 4 aż 16 Rozporządzenia; Centrum obsługi klienta oznacza miejsce określone przez Administratora systemu w celu telefonicznej i pisemnej komunikacji, w którym są udostępnione służby powiązane z funkcjonowaniem systemu elektronicznego pobierania myta wypływające z tych warunków w brzmieniu 2 lit.h ) Rozporządzenia, informacje i kontakty sa dostępne na Internetowych stronach Administratora systemu; Ustawa oznacza ustawę w brzmieniu Dz.U. Nr 13 z 1997 (Sb.) o komunikacji drogowej; List gwarancyjny oznacza dokument wystawiony przez Bank na podstawie Bankowej gwarancji, odpowiadający wzorowemu dokumentu określonemu przez Administratora systemu, Ten wzorowy dokument Użytkownik pojazdu może odebrat w Punkcie kontaktowym albo wydrukować z Internetowej strony Administratora systemu; 2 Cel Warunków 2.1 Celem tych Warunków jest w brzmieniu Ustawy.22c ust. 5, szczegółowo opisać i wymienić niektóre prawa i obowiązki Administratora systemu i Użytkowników związane z opłatą myta na płatnych drogach publicznych oraz wypływające z elektronicznego systemu pobierania myta w CR. 3 Obowiązek przestrzegania Warunków 3.1 W Systemie przedpłaty Warunki obowiązują Użytkowniki od momentu rejestracji pojazdu do elektronicznego systemu pobierania myta albo od dnia ich wejścia w życie, pod warunkiem, że Rejestracjado elektronicznego systemu pobierania myta miała miejsce przed dniem wejścia w życie tych Warunków. Poprzez rejestrację do elektronicznego systemu pobierania myta Użytkownik stwierdza, że jest zaznajomiony z treścią Warunków, że je rozumie i się z nimi zgadza. 3.2 Użytkownika w Systemie przedpłaty Warunki zaczynają obowiązywać również w przypadku, jeżeli do elektronicznego systemu pobierania myta pojazd zarejestrował Kierowca. 3.3 W Systemie płacenia w terminie późniejszym Warunki zaczynają Użytkownika obowiązywać w momencie zawarcia Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym albo od dnia ich wejścia w życie, jeżeli do zawarcia Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym doszło przed dniem wejścia w życie Warunków. Poprzez zawarcie Umowy o warunkach Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 2 MYTOCZ_325_008

3 płacenia w terminie późniejszym Użytkownik stwierdza, że jest zaznajomiony z treścią Warunków, że je rozumie i się z nimi zgadza. 3.4 Jeżeli Kierowca nie zarejestrował pojazd, w momencie, kiedy zaczyna używać płatną drogą publiczną, obowiązują go Warunki.Użytkownik pojazdu jest zobowiązany zaznajomić Kierowcę z treścią Warunków. 4 Kaucja i elektroniczne urządzenie 4.1 W systemie przedpłaty Kaucję się składa przy przekazaniu elektronickiego urządzenia Użytkownikowi.W systemie płacenia w terminie późniejszym Kaucję się składa za pośrednictwem wydawcy Paliwowej karty albo jest ona zabezpieczona Gwarancją. bankową 4.2 Użytkownik ma obowiązek w pełni rekompensować ewentualną szkodę spowodowaną przez utratę, kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie Elektronicznego urządzenia.kaucja zostanie zwrócona Użytkownikowi tylko w przypadku zwrotu nieuszkodzonego Elektronicznego urządzenia rejestrowanego na Użytkownika pojazdu, który zwraca Elektroniczne urządzenie lub jest zwracane w jego Imieniu. Elektroniczne urządzenie nie może być określone jako Uszkodzone. Jeżeli Użytkownik zwróci niedziałające Elektroniczne urządzenie, ma prawo na zwrot kaucji tylko w przypadku, jeżeli Elektroniczne urządzenie nie działa w wyniku jakiegoś technicznego błędu, który jest spowodowany wyłącznie technicznymi właściwościami Elektronicznego urządzenia i nie jest ono Uszkodzonym Elektronicznym urządzeniem, za które zwrot kaucji się nie należy. W celu uniknięcia wątpliwości stanowi się, że właścicielem uszkodzonego Elektronicznego urządzenia jest Administrator systemu, a jeżeli miał je do dyspozycji Użytkownik, należy go zwrócić Administratorowi. 4.3 Kaucja przepada również i nie będzie zwrócona wtedy, jeżeli u zaewidowanego Elektronicznego urządzenia nie przebiegła od dnia jego odbioru, lub od dnia przebiegu ostatniej transakcji opłaty drogowej, przez czas dłuższy niż 1 rok, żadna transkacja opłaty drogowej, a Elektroniczne urządzenie nie było do tego czasu zwrócone Administratorowi systemu. 4.4 W przypadku jeżeli zostanie znalezione poprzez Administratora systemu, albo jakimś innym sposobem dostanie się do jego dyspozycji bez ingerencji Użytkownika, Elektroniczne urządzenie zostanie usunięte z rejestru pojazdów w elektronicznym systemie poboru Myta. W tej sytuacji Użytkownik, któremu Elektroniczne urządzenie było pierwotnie wydane, nadal ma prawo na zwrot Kaucji według Warunków Umowy - art W trybie płacenia z przedpłatą można Urządzenia elektroniczne zwrócić osobiście w punkcie Dystrybucyjnym lub Kontaktowym, ewentualnie zasłać je do dowolnego punktu Kontaktowego wraz z poprawnie wypełnionym formularzem, który można otrzymać w punkcie Dystrybucyjnym lub Kontaktowym albo, który można wydrukować ze strony Internetowej Administratora Systemu. W trybie płacenia w terminie późniejszym można Urządzenia elektroniczne zwrócić osobiście wyłącznie w punkcie Kontaktowym. 5 Rejestracja pojazdu do elektronicznego systemu pobierania Myta, szczegóły uiszczania Myta, Systemy jego płacenia i ich zmiany 5.1 W celu zarejestrowania pojazdu w systemie elektronicznego poboru opłat drogowych Użytkownik obowiązany jest zgodnie z postanowieniami Ustawy i Rozporządzenia udzielić Zarządcy systemu danych niezbędnych do Zarejestrowania pojazdu oraz przedstawić dowód rejestracyjny pojazdu bądź zaświadczenie o rejestracji pojazdu, ewentualnie dokument potwierdzający metalizację przedniej szyby oraz certyfikat zawierający informacje o klasie emisji spalin pojazdu. Użytkownik odpowiada za poprawność podanych i przedstawionych danych, ewentualnie stosownych dokumentów. Jeżeli podczas rejestracji Użytkownik jednoznacznie nie wykaże innej obowiązującej klasy emisji spalin zarejestrowanego pojazdu, pojazd zostaje zarejestrowany w klasie emisji EURO II. Przy następnym wykazywaniu klasy emisji spalin EURO III i wyższej, pojazd zostaje zarejestrowany w odpowiedniej kategorii.użytkownik pojazdu jesz zobowiązany informovać o wszystkich zmianach danych przekazanych do ewidencji do pięciu (5) dni roboczych od dnia, kiedy doszło do ich zmiany a musi w takim samym okresie dokonać zmian w Elektronicznym urządzeniu, jeżeli chodzi o dane zapisywane do Elektronicznego urządzenia. Po odbiorze Urządzenia elektronicznego Użytkownik otrzyma od Zarządcy systemu poboru opłat drogowych dokument zawierający podane dane, które Użytkownik obowiązany jest na miejscu sprawdzić. Jeżeli Użytkownik po przyjęciu dokumentu (zaświadczenia) nie zgłasza zastrzeżeń co do zarejestrowanych danych, ponosi następnie odpowiedzialność za ich poprawność. W przypadku, że Użytkownik pojazdu wprowadzi nieprawidłowe dane mające zasadnicze znaczenie dla określenia stawki opłaty drogowej, nie ma prawa z tego tytułu do obniżenia bądź zwrotu już stanowionej opłaty drogowej. Użytkownik pojazdu obowiązany jest niezwłocznie zapewnić skorygowanie nieprawidłowych danych w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych. Zarządca systemu poboru opłat przechowuje zarejestrowane dane w postaci elektronicznej przez okres 3 lat po anulowaniu konta przyporządkowanego do urządzenia elektronicznego. 5.2 Użytkownik jest zaznajomiony z możliwością ewentualnej kary czy innych konsekwencji wypływających z Ustawy w przypadku, że będzie korzystał z płatnej drogi publiczneji z błędnie nastawionymi danymi w Elektronicznym urządzeniu w okresie, w którym doszło do zmiany elektronicznych danych, zanim Użytkownik pojazdu tych samych zmian dokona w Elektronicznym urządzeniu. 5.3 Użytkownik pojazdu jesz zobowiązany informovać o wszystkich zmianach danych przekazanych do ewidencji do pięciu (5) dni roboczych od dnia, kiedy doszło do ich zmiany a musi w takim samym okresie dokonać zmian w Elektronicznym urządzeniu, jeżeli chodzi o dane zapisywane do Elektronicznego urządzenia. Użytkownik jest zaznajomiony z możliwością ewentualnej kary czy innych konsekwencji wypływających z Ustawy w przypadku, że będzie korzystał z płatnej drogi publiczneji z błędnie nastawionymi danymi w Elektronicznym urządzeniu w okresie, w którym doszło do zmiany elektronicznych danych, zanim Użytkownik pojazdu tych samych zmian dokona w Elektronicznym urządzeniu. Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 3 MYTOCZ_325_008

4 5.4 W pojeździe można używać tylko jedno Elektroniczne urządzenie zarejestrowane z tym pojazdem do systemu elektronicznego pobierania Myta. Każde następne Elektroniczne urządzenie musi być przechowywane w ochronnym opakowaniu. 5.5 Użytkownik ma obowiązek przy instalacji i używaniu Elektronicznego urządzenia postępować według instrukcji, którą otrzyma włącznie z Elektronicznym urządzeniem po rejestracji do systemu elektronicznego pobierania Myta. W przypadku, że Użytkownik jedynie przewozi Elektroniczne urządzenie w brzmieniu 20 Rozporządzenia, musi je umieścić do ochronnego opakowania, w celu uniknięcia Transakcji Myta. Jeżeli Użytkownik nie podporządkuje się temu postępowaniu, Administrator systemu naliczone Myto mu nie zwróci a Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za uiszczenie naliczonego Myta. Jedno ochronne opakowanie otrzyma Użytkownik bezpłatnie w którymkolwiek Punkcie dystrybucyjnym czy też w Punkcie kontaktowym. 5.6 W przypadku, że podczas mijania Punktu pobierania Myta urządzenie nie zasygnalizuje dokonania Transakcji Myta, Użytkownik ma obowiązek zjechać do najbliższego Punktu dystrybucyjnego i spełnić swój obowiązek uiszczenia opłaty. Późniejsze zapłacenie Myta w Punkcie dystrybucyjnym już jest niemożliwe, można go dokonać tylko w Punkcie kontaktowym. 5.7 W celu nałożenia obowiązku uiszczenia Myta używa się dane zarejestrowane przez elektroniczny system pobierania Myta (np. zapis o czasie przejazdów przez Punkt Myta). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na podstawie danych rejestrowanych przez elektroniczny system pobierania Myta ma obowiązek uiścić Myto, również i wtedy, jeżeli podczas mijania Punktu Myta nie zostanie zapisana żadna Transakca Myta, ale z rejestru w systemie elektronicznego pobierania Myta jasnie wypływa, że pojazd użył określony odcinek płatnej drogi publicznej.( szczególnie z rejestru o przejeździe przez Punkt Myta przed i za Punktem Myta, gdzie nie byla zarejestrowana Transakcja Myta). 5.8 W systemie elektronicznego pobierania Myta zgodnie Rozporządzenia, istnieje możliwość uiszczania Myta albo w Systemie przedpłaty albo w Systemie płacenia w terminie późniejszym. W obu Systemach Myto się płaci tylko w walucie Czeskiej Republiky, bez względu na to, jaki środek płatniczy jest użyty do jego uiszczenia. System płacenia jest ustalony przed Rejestrem pojazdu w systemie elektronicznego pobierania Myta. 5.9 Warunkiem umożliwiającym płacenie Myta w Systemie płacenia w terminie późniejszym jest spełnienie warunków ustanowionych przez Administratora systemu w zgodzie z art.12 tych Warunków. Jeżeli Użytkownik pojazdu nie spełni te Warunki lub do czasu, zanim Administrator systemu uzna je za spełnione, Myto musi być uiszczane tylko w Systemie przedpłaty Przy zmianie systemu płacenia musi dojsć do zwrócenia pierwotnego a odebrania nowego Elektronicznego urządzenia Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na prawo Operatora systemu do zablokowania urządzeń Elektronicznych, zwłaszcza w przypadku nieprawidłowości w uiszczeniu opłat myta, kaucji i innych świadczeń za usługi według Taryfy (art.6.4, 12.5, 14.2 Warunków), w razie niezapewnienia zobowiązań płatniczych (art.11.4,12.4, ), w przypadku zagubienia lub kradzieży elektronicznego urządzenia albo na przykład w związku z technicznymi problemami Elektronicznego urządzenia, na które Administrator systemu zwracał uwagę Użytkownikowi Użytkownik bierze pod uwagę, że w przypadku zagubienia albo kradzieży przez niego ewidowanego Urządzenia elektronicznego, mu na podstawie głównych danych zaznaczonych systemem elektronicznego myta powstanie obowiązek zapłacić wykorzystane Myto danym Urządzeniem elektronicznym Administratorowi systemu do momentu zgubienia lub kradzieży. 6 Ceny za usługi i ich uiszczanie 6.1 Ceny usług świadczonych przez Administratora systemu w związku z funkcjonowaniem systemu elektronicznego pobierania Myta publikuje Administrator systemu w Cenniku. Ceny usług są regulowane Cennikiem ważnym w okresie świadczenia usług, jeżeli się inaczej nie stanowi stanowione. 6.2 Administrator systemu ma prawo stale zmieniać Cennik w stosownym zakresie. Informace o zmianach Cenniku Myta są dostępne na Internetowej stronie Administratora systemu i obowiązujący Cennik jest do dyspozycji w Punktach kontaktowych i dystrybucyjnych. Użytkownik pojazdu w Systemie płacenia w terminie późniejszym o zaistniałych zmianach będzie poinformowany również w dokumencie o Naliczonym mytu.zmiana Cenniku Myta wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Internetowej stronie Administratora systemu lub w terminie późniejszym stanowionym w Cenniku. Użytkownik pojazdu ma prawo zmieniony Cennik pisemnie odrzucić do (5) dni od jego opublikowania pod warunkiem, że równocześnie ukończy relację umowną z Administratorem systemu. 6.3 Ceny świadczonych usług w reżimie płacenia z góry będą Użytkownikom naliczane podczas świadczonych usług a Użytkownikom w reżimie płacenia w terimnie późniejszym będą naliczane razem z Mytem za dany okres rozliczeniowy z wyjatkiem opłaty za zapłacenie długu w IWP, który będzie rozliczony bezpośrednio podczas świadczenia usługi a nie na zasadzie art W przypadku, że Użytkownik pojazdu nie zapłaci rachunku za usługi w taki sposób, by suma była najpóźniej w dzień płatności rachunku dopisana na konto Administratora systemu, dostaje się do opóźnienia w płaceniu. Użytkownik jest zobowiązany monitorować termin płatności i zapłacić rachunek za świadczone usługi. W przypadku że Użytkownik ma opóźnienie w płaceniu rachunku dluższe niż trzy dni (3), Administrator systemu ma prawo zablokować Elektroniczne urządzenie, któremu odpowiada udzielona usługa, w podobny sposób będzie stoowane ustanowienie art Zniżki opłat drogowych i postępowanie przy ich stosowaniu 7.1 Użytkownik pojazdu uprawniony jest do skorzystania ze zniżki opłaty drogowej na warunkach określonych w stosownej Ustawie i rozporządzeniu Rady Ministrów RCz. 7.2 Okres decydujący dla obliczenia Zniżki opłaty drogowej wynosi jeden rok kalendarzowy. Zniżka opłaty drogowej zostaje stanowiona na podstawie stawki procentowej z całkowitej wysokości stanowionej opłaty drogowej w wysokości określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów RCz. Do stanowionej opłaty drogowej nie jest wliczana opłata drogowa określona przed datą Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 4 MYTOCZ_325_008

5 przekazania danych i dokumentów pojazdu przez Użytkownika. Odmienna regulacja obliczania Zniżki opłaty drogowej za 2012 rok zawarta jest w postanowieniach przejściowych art. II. Rozporządzenia Rady Ministrów RCz nr 352/2012 Dz. U. 7.3 Użytkownik pojazdu może wykorzystać Zniżkę opłaty drogowej za pojazdy eksploatowane zarówno w Trybie opłacania opłat z góry jak też po upływie określonego terminu. 7.4 W celu skorzystania ze Zniżki opłat drogowych Użytkownik pojazdu bądź upoważniona przez niego osoba obowiązana jest najpierw zarejestrować się na portalu ewidencyjnym Systemu zniżek opłat drogowych na stronie internetowej oraz przesłać wszystkie niżej wymienione dokumenty pod adresem Zarządcy systemu opłat drogowych zamieszczonym na stronie internetowej 7.5 wypełniony i podpisany wniosek o zarejestrowanie na portalu ewidencyjnym Systemu zniżek opłat drogowych; 7.6 kopię dowodu rejestracyjnego pojazdów przeznaczonych do rejestracji wraz z podaniem kategorii pojazdu, najwyższej dozwolonej masy i klasy emisji spalin pojazdu; 7.7 upoważnienie na wypadek, gdy Użytkownik pojazdu reprezentowany jest w sprawie rejestracji w Systemie zniżek opłat drogowych przez osobę trzecią. 7.8 Zarządca systemu przetwarzania przyjętych dokumentów ewidencyjnych wymienionych w art. 7.4 prześle Użytkownikowi pojazdu informację o wyniku opracowania wniosku o rejestrację na jego adres poczty elektronicznej podany we wniosku. 7.9 W razie rozbieżności pomiędzy danymi podanymi przez Użytkownika pojazdu przy rejestracji w Systemie zniżek opłat drogowych w dokumentach ewidencyjnych Zarządcy systemu zgodnie z art. 7.4 i danymi wprowadzonymi do systemu elektronicznego poboru opłat drogowych, Użytkownik pojazdu obowiązany jest niezwłocznie dokonać stosownej korekty, a więc zgłosić zmianę powyższych danych Zarządcy systemu i udokumentować ich aktualny stan przy pomocy stosownych dokumentów. Do czasu usunięcia tych rozbieżności Zarządca systemu poboru opłat uprawniony jest do odmowy dokonania rejestracji w Systemie zniżek opłat drogowych Zarządca systemu obowiązany jest najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od końca roku kalendarzowego sprawdzić, czy w przypadku pojazdu zarejestrowanego w Systemie zniżek opłat drogowych istnieje prawo do zniżki opłaty drogowej i określić wysokość tej zniżki. W przypadku, gdy Użytkownik pojazdu będzie uprawniony do zniżki opłaty drogowej, zostanie wezwany przez Zarządcę systemu do przesłania numeru rachunku bankowego, na który ma zostać wpłacona równowartość zniżki Zarządca systemu najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od daty otrzymania danych dotyczących rachunku bankowego użytkownika pojazdu prześle na wyżej wymieniony rachunek kwotę (równowartość) zniżki opłaty drogowej zaokrągloną na całe korony w dół W przypadku podania przez Użytkownika pojazdu błędnych danych dotyczących rachunku bankowego, ponosi on wszelkie koszty związane z niezrealizowaną płatnością. Zarządca systemu upoważniony jest do jednostronnego ewentualnego naliczenia takich kosztów i odliczenia ich od zniżki opłaty drogowej zgłoszonej przez Użytkownika pojazdu Dodatkowa zapłata zaległej opłaty drogowej zostanie uwzględniona przy obliczaniu podstawy Zniżki opłaty drogowej tylko pod warunkiem, że została zrealizowana do dnia roku następującego po zakończeniu decydującego okresu dla obliczenia Zniżki opłaty drogowej. 8 Komunikacja pomiędzy Administratorem systemu i Użytkownikami 8.1 Komunikacja pomiędzy Administratorem systemu i Użytkownikami odbywa się za pośrednictwem Punktów kontaktowych i dystrybucyjnych, Centrum obsługi klienta lub Internetowych stron Administratora systemu. Adresy Punktów kontaktowych i dystrybucyjnych są dostępne na Internetowej stronie Administratora systemu albo można je uzyskać w Centrum obsługi klienta. 8.2 Punkt kontaktowy : (a) podaje informacje o elektronicznym systemie pobierania Myta; (b) umożliwia rejestrację pojazdu do elektronicznego systemu pobierania Myta w systemie przedpłacenia albo w Systemie płacenia w terminie późniejszym; (c) umożliwia uiszczenie Kaucji i wydanie Elektronicznego urządzenia lub jego zwrócenie z prośbą o zwrot Kaucji; (d) umożliwia zapłacenie zaliczki na Myto w Systemie przedpłacenia; (e) Umożliwia wybranie niewyczerpanej zaliczki przy równoczesnym zwróceniu elektronicznego urządzenia, (f) umożliwia dodatkowe zapłacenie dłużnej kwoty za Myto po udzieleniu porzebnych informaci przez Użytkownika (rekonstrukcja trasy według daty, miejsca i czasu wjazdu na płatną drogę i wyjazdu z niej); (g) umożliwia zawarcie albo rozwiązanie Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym; (h) umożliwia uzyskanie wypisu ostatnich dwudziestu (20) transakcji myta; (i) umożliwia uzyskanie rozliczeniowego dokumentu o wyliczonym Mytu za ubiegły kalendarzowy miesiąc, rozpisanego według indywidualnych dni (j) umożliwia wymianę elektronicznego urządzenia w przypadku jego technickiego uszkodzenia lub jeżeli mamy do czynienia z Uszkodzonym Elektronicznym urządzeniem, albo przydzielić nowe w przypadku zagubienia czy kradzieży, umożliwia przyjęcie raportu w opisanch przypadkach; (k) umożliwia uzyskanie szczegółowych wydruków Transakcji Myta; (l) umożliwia Rejestrację Użytkownika do elektronicznego systemu pobierania Myta w celu otrzmania dostępu do Internetowej samoobsługi; (m) zapewnia komunikację i dostarcza materiały w językach przeznaczonych do komunikacji; (n) zapewnia jeszcze inne czynności określone w tych Warunkach; 8.3 Do Punktu kontaktowego można się zwrócić w godzinach urzędowych osobiście, telefonicznie albo pisemnie. 8.4 Punkt dystrybucyjjny: Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 5 MYTOCZ_325_008

6 (a) podaje informacje o elektronicznym systemie pobierania Myta; (b) umożliwia w Sytemie przedpłaty wcześniej zarejestrować pojazd do systemu elektronicznego pobierania Myta;. (c) umożliwia w sytemie płacenia w terminie późniejszym zapłacenie Kaucji i wydanie elektronicznego urządzenia lubjego zwrócenie z prośbą o zwrot Kaucji; (d) umożliwia w Systemie przedpłaty, po wcześniejszym zarejestrowaniu pojazdu do elektronicznego systemu Myta w Punkcie kontaktowym albo przez wydawcę Paliwowej karty, wydanie Elektronicznego urządzenia ( po podaniu numeru ewidencyjnego, pod którym pojazd został zarejestrowany a po przedłożeniu dowodu rejestracyjnego pojazdu albo oświadczenia o rejestracji pojazdu; (e) umożliwia w Systemie przedpłaty składanie zaliczky na Myto (f) umożliwia zwrot niewyczerpanej zaliczki na Myto przy równoczesnym zwrocie Elektronicznego urządzenia; (g) umożliwia dodatkową opłatę dłużnego Myta, która wznikła w związku z użyciem płatnej drogi przed przyjazdem do Punktu dystrybucyjnego; (h) umożliwia dodatkową opłatę dłużnego Myta, która powstała w związku z użyciem drogi płatnej bezpośrednio przed przyjazdem do Punktu dystrybucyjnego, po udzieleniu niezbędnych informacji przez Użytkownika (rekonstrukcja trasa według daty, miejsca i czasu wjazdu na drogę płatną oraz zjazdu z niej).; (i) umożliwia uzyskanie rozliczeniowego dokumentu o naliczonym Mytu za ubiegły kalendarzowy miesiąc z szczegółowym rozpisaniem indywidualnych dni. (j) umożliwia wymianę Elektronicznego urządzenia w przypadku technicynego defektu lub jeżeli mamy do czynienia z Uszkodzonym Elektronicznym urządzeniem przydzielić nowe; w przypadku zagubienia czy kradzieży, umożliwia przyjęcie raportu w wymienionych przypadkach; (k) zapewnia komunikację w określonych i dostarcza materiały w językach przeznaczonych do komunikacji; (l) zapewnia jeszcze inne czynności określone w tych Warunkach; 8.5 Punkty dystrybucyjne są otwarte nieustannie, z wyjątkiem czasu niezbędnego w celu napraw i konserwacji systemu elektronicznego pobierania Myta, ewentualnie w celu napraw i konserwacji Punktu dystrybucyjnego. Informacje dotyczące planowanych napraw czy konserwacji, o których była wcześniej mowa są dostępne na Internetowej stronie Administratora systemu lub są do nabycia w Centrum obsługi klienta. 8.6 Centrum obsługi klienta: (a) podaje informacje o elektronicznym sytemie pobierania Myta; (b) umożliwia posyłanie pisemnych wypisów Transakcji Myta za okres ostatnich trzech (3) lat; (c) podaje wyjaśnienie do wyciągów transakcji Myta i przyjmuje wnioski na naprawę błędnie pobranego Myta. (d) przyjmuje zgłoszenia technickich defektów Elektronickiego urządzenia, jego zagubienia czy kradzieży; (e) zapewnia możliwość komunikacji w językach, które są wymienione na Internetowj stronie Administratora systemu; (f) na żądanie Użytkownika podaje informacje o ukończeniu Przedpłacenego Myta; (g) zapewnia usługi opisane w tych Warunkach; 8.7 Centrum obsługi klienta jest czynne całodobowo, z wyjątkiem czasu koniecznego dla usunięcia usterek technicznych i konserwacji elektronicznego systemu poboru myta. Z Centrum obsługi klienta można się skontaktować telefonicznie, faksem lub em. Do telefonicznej komunikacji w sieci państwowej służy bezpłatna linia telefoniczna. Dane kontaktowe Centrum obslugi klienta są dostępne na Internetowej stronie Administratora systemu. 8.8 Za pośrednictwem Internetowej strony Administratora systemu: (a) podaje się informacje o elektronicznym systemie Myta, włącznie z kalkulatorem Myta dla orientacyjnego wyliczenia Mytał (a) można dokonać Rejestracji Użytkownika do elektronicznego systemu pobierania Myta w celu uzyskania dostępu do internetowej samoobsługił (b) po Rejestracji do elektronicznego systemu pobierania Myta Użytkownik ma dostęp do wypisów Transakcji Myta do 24 godzin od ich dokonania się lub za okres ostatnich sześciu (6) miesięcył (c) można zgłosić technickie defekty Elektronicznego urządzenia, jego zagubienia czy kradzieży (d) można zapłacić Myto w Systemie płacenia w terminie późniejszymł (e) udostępnia się informacje o tablicach rejestracyjnych pojazdów, w których elektronicznych urządzeniach w okresie przyszłych sześciu miesięcy dojdzie do ukończenia płatności przedpłaconego Myta; (f) są dla Użytkowników w reżimie płacenia w terminie późniejszym dostarczane informacje na temat potencjalnego długu oraz możliwość zapłaty zaległości w IWP; (g) możliwe jest korzystanie z innych usług określonych w tych Warunkach. 8.9 Jzykami komunikacji w ramach elektronicznego systemu pobierania Myta są czeski język ( albo słowacki), angielski, niemiecki i rosyjski. Materiały informacyjne o elektronicznym systemie pobierania Myta są dostępne w następujących jązykach: czeskim, słowackim, niemieckim, angielskim, węgierskim, polskim rosyjskim, włoskim i holandskim. Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 6 MYTOCZ_325_008

Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 23.8.2015

Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 23.8.2015 Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 23.8.2015 Administrator elektronicznego systemu pobierania myta wydaje następujące Warunki umowy administratora elektronicznego

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulaminu pojedynczej transakcji płatniczej: 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ( dalej jako OWH ) Firmy METEL s.r.o. REGON : 25974289 1. Definicje : 1.1. Dostawca: METEL s.r.o. (dalej jako"dostawca") Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice Dostawca jest zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: REGULAMIN Usługi Billin 1 DEFINICJE Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: Cennik -stanowiący integralną część Umowy dokument określający wysokość wynagrodzenia Usługodawcy

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

1.1.Jedynie członkowie Intus S&L mogą aplikować o limit kredytowy Intus.

1.1.Jedynie członkowie Intus S&L mogą aplikować o limit kredytowy Intus. LIMIT KREDYTOWY WARUNKI I ZASADY 1.WARUNKI UMOWY 1.1.Jedynie członkowie Intus S&L mogą aplikować o limit kredytowy Intus. 1.2. Członkowie mogą zwracać się do Intus S&L o dokumenty związane z kredytem będą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp

Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK. 1. Wstęp Regulamin świadczenia usługi ITAKA SMYK 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin wydany jest przez spółkę Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Reymonta 39 na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@.

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Zawarta w dniu Data Miejscowość Pomiędzy Dane, pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000496085, NIP 525-257-76-29,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE spółki STARLIFE s.r.o., IČ [REGON]: 26772493, z siedzibą Husovo náměstí 1702, 253 01 Hostivice

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE spółki STARLIFE s.r.o., IČ [REGON]: 26772493, z siedzibą Husovo náměstí 1702, 253 01 Hostivice 1. Preambuła OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE spółki STARLIFE s.r.o., IČ [REGON]: 26772493, z siedzibą Husovo náměstí 1702, 253 01 Hostivice 1.1. Niniejsze warunki handlowe (dalej tylko OWH ) obowiązują w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów on-line. Sprzedaż on-line.

Regulamin sprzedaży biletów on-line. Sprzedaż on-line. Regulamin sprzedaży biletów on-line 1 Sprzedaż on-line. 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Teatr Lalek Banialuka, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 20. NIP: 547-004-63-73, Regon: 070-457-831

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA. Postanowienia ogólne

Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA. Postanowienia ogólne Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA 1 Postanowienia ogólne Użyte w Zasadach korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA (dalej Zasady ) określenia oznaczają: 1) Aktywacja otrzymanie

Bardziej szczegółowo

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro.

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Regulamin Allegro jest dostępny tutaj i znajduje on zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. Regulamin udzielania pożyczek dla osób fizycznych Usługowej Spółdzielni Uniwersum dalej: Regulamin 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania oraz obsługi pożyczek dla osób

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU

INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU INFORMATOR ANULOWANIE PRZEJAZDU Zarejestrowane przejazdy można anulować za pomocą terminali stacjonarnych oraz w internetowym portalu systemu poboru myta (IEBS). W niniejszym informatorze podano wskazówki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze służbowych kart płatniczych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie Załącznik Nr 1do zarządz. Nr 97/2013 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin korzystania ze służbowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów rabatowych na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży biletów rabatowych na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży biletów rabatowych na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży biletów rabatowych prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sopot dn.22.10.2014 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W odpowiedzi na zapytania z dnia 20.10.2014 Zakład Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723A, 81-853 Sopot, działając

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM)

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) a. definicje 1 Postanowienia ogólne CWWM Centrum Wspierania Wspólnot Mieszkaniowych Marcin Bednarski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej Regulamin ) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.e-doccenter.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA Szanowni Państwo, IFlexS Sp. z o.o. proponuje Państwu dokonanie angielskiego rozliczenia podatkowego za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków zagranicznych. Gwarantujemy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Płać kartą w ramach Pakietu Plan Agro/Agro Lider i zarabiaj

Regulamin Promocji Płać kartą w ramach Pakietu Plan Agro/Agro Lider i zarabiaj Regulamin Promocji Płać kartą w ramach Pakietu Plan Agro/Agro Lider i zarabiaj I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady przeprowadzenia promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL

Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL I. Postanowienia ogólne Regulamin realizacji wniosków o nadanie certyfikatów SSL 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi realizacji wniosków o nadanie Certyfikatów SSL przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Darłowo, dnia 27.11.2014 r.

Darłowo, dnia 27.11.2014 r. Darłowo, dnia 27.11.2014 r. dotyczy : przetargu nieograniczonego pn.:,, Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY REGULAMIN DOŁADOWANIA KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie: KM-Płock Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW WSTĘPU NA WYSTAWĘ BUDOWLI Z KLOCKÓW LEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży jednorazowych elektronicznych biletów wstępu na teren

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI. w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORAZ TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż będących przedmiotem obrotu zorganizowanego akcji spółki ŚRUBEX S.A. ogłoszonego w dniu

Bardziej szczegółowo

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia.

! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. GDY INTERNET LUB TELEFON ZAWODZI...! Cotygodniowa audycja w każdą środę od godz. 11:00 w Programie I Polskiego Radia. Jak wnieść reklamację? Reklamację możesz złożyć telefonicznie, ustnie do protokołu

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 843

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 843 Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 843 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje Regulamin Przelewy24 Definicje Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P L A T F O R M Y E - L E A R N I N G O W E J E - S Z K O L E N I A

R E G U L A M I N P L A T F O R M Y E - L E A R N I N G O W E J E - S Z K O L E N I A R E G U L A M I N P L A T F O R M Y E - L E A R N I N G O W E J E - S Z K O L E N I A Postanowienia ogólne 1. Regulamin służy do określenia zasad korzystania z e-szkoleń dostępnych na www.liderplus.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo