Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 1.2.2014"

Transkrypt

1 Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od Administrator elektronicznego systemu pobierania myta wydaje następujące Warunki umowy administratora elektronicznego systemu pobierania myta.(dalej tylko Warunki). (A) POSTANOWIENIA WSPÓLNE Postanowienia tego rozdziału (A) regulują prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora elektronicznego systemu pobierania Myta. 1 Definicje używanych pojęć Dla tych Warunków poniżej użyte terminy mają następujące znaczenie:,bank oznacza bank spełniający wymagania Administratora systemu jako banku, który wystawia Gwarancję bankową Bankowa gwarancja oznacza ważną i nieodwołalną Gwarancję bankową płatną na pierwsze wezwanie i bez zastrzeżeń, wystawioną przez Bank na korzyść Administratora systemu, w celu zabezpieczenia roszczeń Administratora systemu wobec Użytkownika pojazdu podlegającemu opłacie Myta w Systemie opłat w terminie późniejszym, w celu zabezpieczenia Kaucji, jak również innych roszczeń Administratora sytemu wobec Użytkownika pojazdu, powstałych na podstawie albo w związku z zawarciem Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym, włącznie z odsetkami od zaległych płatnosci i wydatkami związanymi z wykorzystaniem Bankowej gwarancji; "Autobus" oznacza pojazd kategorii M2 i M3 według Rozporządzenia Ministerstwa Transportu nr 341/2002, dotyczącego spraw uchvalania technicznej zdolności i warunków technicznych pojazdów w celu używania komunikacji naziemnych, załącznik nr 18. Punkt dystrybucyjny oznacza miejsce wyznaczone przez Administratora systemu, gdzie są dostępne usługi związane z elektronicznym systemem pobierania Myta wypływające z tych Warunków w znaczeniu 2 lit.a) Rozporządzenia; Umowa o warunkach płacenia w terminie późniejszym jest umową pomiędzy Administratorem systemu a Użytkownikiem pojazdu, a zawarcie której jest warunkiem umożliwiającym opłacanie Myta w terminie późniejszym; Urządzenie elektroniczne ma znaczenie wyjaśnione w. 22 ust. 2 Ustawy i 10 Rozporządzenia; Internetowa strona Administratora systemu oznacza internetowe strony ; ISSN oznacza informacyjny system zarządzania niedopłatami, z którego Adminstrator systemu korzysta w celu odzyskania długu Myta i innych zobowiązań (długu) Użytkownika, które nie były zapłacone sposobami podanymi w niniejszych Warunkach umowy.. IWP (Incident Web Portál) oznacza część Internetowej stronki Administratora systemu; Punkt kontaktowy oznacza miejsce wyznaczone przez Administratora systemu, w którym są dostępne usługi związane z elektronicznym systemem pobierania myta wypływające z tych Warunków w znaczeniu 2 lit.d) Rozporządzenia; Transkakcja Myta jest zapis przejazdu pojazdu przez Punkt pobierania Myta w znaczeniu 2 lit.e) Rozporządzenia; Myto ma znaczenie w brzmieniu odpowiadających przepisów Ustawy i Rozporządzenia; Punkt pobierania myta oznacza miejsce na płatnej drodze publicznej, w którym się ewiduje przejazd pojazdu w brzmieniu 2 lit.e) Rozporządzenia; "Dłużne Myto" oznacza Myto, które nie zostało zapłacone prawidłowym sposobem; Rozporządanie Rządu znaczy Rozporządanie Rządu nr 484/2006 Sb., o wysokości opłat czasowych i o wysokości taryfów myta za stosowanie określonych komunikacji, w brzmieniu prawomocnym; "Niespłacone zobowiązanie " jest w rozumieniu art 13.4 tych Warunków umowy sumą zanotowanych transakcji Myta, kaucji za wydane elektroniczne urządzenia i opłat za usługi stanowione aktualnymi stawkami Administratora systemu, które nie były dotąd zapłacone lub rozliczone, ale suma ta nie obejmuje dłużnego Myta. Karta płatnicza oznacza debetową lub płatniczą kartę akceptowaną przez Administratora systemu jako środek płatniczy opłacania Myta, jak również zlożenia Kaucji, lista kart płatniczych akceptowanych przez Administratora jest do dyspozycji w Punktach kontaktowych, w Punktach dystrybucyjnych, na Interetowej stronie Administratora i w Centrum obsługi klienta; "Opłata za uiszczenie zaległych opłat poprzez IWP" jest opłatą za uiszczenie zaległych opłat myta realizowaną pośrednictwem karty płatniczej na stronie internetowej administratora systemu. Uszkodzone urządzenie elektroniczne jest takie Urządzenie elektroniczne, które jest uszkodzone mechanicznie (naprz. ołamane, zepsute, rysy na urządzeniu albo uszkodzony kod kreskowy) albo wizualnie (naprz. porysowane, brudne albo zanieczyszczone od kleju lub posiada rzepy inne niż oryginalne, określone producentem albo otrzymane w punkcie Dystrybucyjnym lub Kontaktowym). Uszkodzone Urządzenie elektroniczne jest oceniane bez względu na funkcjonowanie kodu kreskowego albo samego Urządzenia elektronicznego. Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 1 MYTOCZ_325_008

2 Dzień roboczy oznaczy dzień, który nie jest ani sobotą ani niedzielą ani państwowym czy innym świętem ustanowionym w brzmieniu Dz.U.Nr 245/2000.(Sb),o świętach państwowych; Administrator systemu oznacza Dyrekcję ds. Dróg i Autostrad CR; Użytkownik pojazdu ma znaczenie stanowione w brzmieniu Dz.U.Nr 361/ lit.b), o komunikacji na drogach publicznych; Przedpłacone myto oznacza zaliczkę na opłatę myta złożoną przez Użytkownika w Systemie przedpłaty; RejestracjaUżytkownika oznacza włożenie danych Użytkownika do elektronicznego systemu pobierania myta za pośrednictwem samoobsługi na Internetowej stronie Administratora systemu, w Punktach kontaktowych czy też za pośrednictwem Centrum obsługi klienta.po zarejestrowaniu Użytkownik będzie miał dostęp do różnego rodzaju innych dodatkowych funkcji elektronicznego systemu pobierania Myta; System płacenia w terminie późniejszym oznacza opłacanie myta po wcześniejszym użyciu płatnej drogi publicznej w brzmieniu Rozporządzenia System predpłaty oznacza system, w którym przed użyciem płatnej drogi publicznej zostaje złożona zaliczka na opłaty Myta w brzmieniu Ustawy; Kierowca ma znaczenie stanowione w.brzmieniu Dz.U.Nr 361/2000 (Sb.)., 2 lit.d) ustawy.o komunikacji na drogach publicznych; Cennik Myta oznacza stawky za usługi udostępniane Administratorem systemu w związku z działaniem elektronicznego systemu pobierania Myta i sa one do dyspozycji na Internetowej stronie Administratora sytemu i w Centrum obsługi klienta; Ulga na myto jest kwota z ułożonego myta, która jest udzielona Użytkownikowi pojazdu zawsze za ubiegły rok po spełnieniu wszystkich warunków do udzielenia ulgi ze zgodnością Rozporządania Rządu łącznie z obowiązkem zaewidowania pojazdu w Systemie ulg na myto. System ulg na myto jest zbiór aplikacji do przetwarzania danych Ulga na myto, zarządzany Administratorem systemu. Karta paliwowa oznacza kartę (inną niż karta płatnicza), za pośrednictwem której można w CR opłacać Myto, Kaucję i w Systemie płacenia w terminie późniejszym również opłaty za usługi według Cenniku. I która jest akceptowatelna przez Administratora systemu, lista akceptowatelnych kart paliwowych jest do dyspozycji w Punktach kontaktowych, w Punktach dystrybucji, na Internetowej stronie Administratora i w Centrum obsługi klienta; Zapłata zaległości w IWP to dodatkowa opłata potencjalnego dłużnego Myta w IWP, która jest dostępna jako zwiększenie wygody Użytkowników w Reżimie płacenia w terminie późniejszym, nie wpływa to na możliwość Administratora systemu by wymagać niezapłacone dłużne Myto poprzez ISSN. Użytkownik oznacza Użytkownika pojazdu i/albo kierowcę; Konto Administratora systemu oznacza konto bankowe podane na fakturze wyliczonego Myta; Rozporządzenie oznacza rozporządzenie Ministerstwa Transportu w brzmieniu Dz.U.Nr 470/2012 (Sb.); Rejestracjapojazdu do elektronicznego systemu pobierania myta oznacza wlożenie danych o pojeździe, którego poruszanie sie po drogach CR podlega obowiązku płacenia Myta do eletronicznego systemu pobierania myta, zgodnie z brzmieniem postanowień 22c i 22i Ustawy oraz 4 aż 16 Rozporządzenia; Centrum obsługi klienta oznacza miejsce określone przez Administratora systemu w celu telefonicznej i pisemnej komunikacji, w którym są udostępnione służby powiązane z funkcjonowaniem systemu elektronicznego pobierania myta wypływające z tych warunków w brzmieniu 2 lit.h ) Rozporządzenia, informacje i kontakty sa dostępne na Internetowych stronach Administratora systemu; Ustawa oznacza ustawę w brzmieniu Dz.U. Nr 13 z 1997 (Sb.) o komunikacji drogowej; List gwarancyjny oznacza dokument wystawiony przez Bank na podstawie Bankowej gwarancji, odpowiadający wzorowemu dokumentu określonemu przez Administratora systemu, Ten wzorowy dokument Użytkownik pojazdu może odebrat w Punkcie kontaktowym albo wydrukować z Internetowej strony Administratora systemu; 2 Cel Warunków 2.1 Celem tych Warunków jest w brzmieniu Ustawy.22c ust. 5, szczegółowo opisać i wymienić niektóre prawa i obowiązki Administratora systemu i Użytkowników związane z opłatą myta na płatnych drogach publicznych oraz wypływające z elektronicznego systemu pobierania myta w CR. 3 Obowiązek przestrzegania Warunków 3.1 W Systemie przedpłaty Warunki obowiązują Użytkowniki od momentu rejestracji pojazdu do elektronicznego systemu pobierania myta albo od dnia ich wejścia w życie, pod warunkiem, że Rejestracjado elektronicznego systemu pobierania myta miała miejsce przed dniem wejścia w życie tych Warunków. Poprzez rejestrację do elektronicznego systemu pobierania myta Użytkownik stwierdza, że jest zaznajomiony z treścią Warunków, że je rozumie i się z nimi zgadza. 3.2 Użytkownika w Systemie przedpłaty Warunki zaczynają obowiązywać również w przypadku, jeżeli do elektronicznego systemu pobierania myta pojazd zarejestrował Kierowca. 3.3 W Systemie płacenia w terminie późniejszym Warunki zaczynają Użytkownika obowiązywać w momencie zawarcia Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym albo od dnia ich wejścia w życie, jeżeli do zawarcia Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym doszło przed dniem wejścia w życie Warunków. Poprzez zawarcie Umowy o warunkach Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 2 MYTOCZ_325_008

3 płacenia w terminie późniejszym Użytkownik stwierdza, że jest zaznajomiony z treścią Warunków, że je rozumie i się z nimi zgadza. 3.4 Jeżeli Kierowca nie zarejestrował pojazd, w momencie, kiedy zaczyna używać płatną drogą publiczną, obowiązują go Warunki.Użytkownik pojazdu jest zobowiązany zaznajomić Kierowcę z treścią Warunków. 4 Kaucja i elektroniczne urządzenie 4.1 W systemie przedpłaty Kaucję się składa przy przekazaniu elektronickiego urządzenia Użytkownikowi.W systemie płacenia w terminie późniejszym Kaucję się składa za pośrednictwem wydawcy Paliwowej karty albo jest ona zabezpieczona Gwarancją. bankową 4.2 Użytkownik ma obowiązek w pełni rekompensować ewentualną szkodę spowodowaną przez utratę, kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie Elektronicznego urządzenia.kaucja zostanie zwrócona Użytkownikowi tylko w przypadku zwrotu nieuszkodzonego Elektronicznego urządzenia rejestrowanego na Użytkownika pojazdu, który zwraca Elektroniczne urządzenie lub jest zwracane w jego Imieniu. Elektroniczne urządzenie nie może być określone jako Uszkodzone. Jeżeli Użytkownik zwróci niedziałające Elektroniczne urządzenie, ma prawo na zwrot kaucji tylko w przypadku, jeżeli Elektroniczne urządzenie nie działa w wyniku jakiegoś technicznego błędu, który jest spowodowany wyłącznie technicznymi właściwościami Elektronicznego urządzenia i nie jest ono Uszkodzonym Elektronicznym urządzeniem, za które zwrot kaucji się nie należy. W celu uniknięcia wątpliwości stanowi się, że właścicielem uszkodzonego Elektronicznego urządzenia jest Administrator systemu, a jeżeli miał je do dyspozycji Użytkownik, należy go zwrócić Administratorowi. 4.3 Kaucja przepada również i nie będzie zwrócona wtedy, jeżeli u zaewidowanego Elektronicznego urządzenia nie przebiegła od dnia jego odbioru, lub od dnia przebiegu ostatniej transakcji opłaty drogowej, przez czas dłuższy niż 1 rok, żadna transkacja opłaty drogowej, a Elektroniczne urządzenie nie było do tego czasu zwrócone Administratorowi systemu. 4.4 W przypadku jeżeli zostanie znalezione poprzez Administratora systemu, albo jakimś innym sposobem dostanie się do jego dyspozycji bez ingerencji Użytkownika, Elektroniczne urządzenie zostanie usunięte z rejestru pojazdów w elektronicznym systemie poboru Myta. W tej sytuacji Użytkownik, któremu Elektroniczne urządzenie było pierwotnie wydane, nadal ma prawo na zwrot Kaucji według Warunków Umowy - art W trybie płacenia z przedpłatą można Urządzenia elektroniczne zwrócić osobiście w punkcie Dystrybucyjnym lub Kontaktowym, ewentualnie zasłać je do dowolnego punktu Kontaktowego wraz z poprawnie wypełnionym formularzem, który można otrzymać w punkcie Dystrybucyjnym lub Kontaktowym albo, który można wydrukować ze strony Internetowej Administratora Systemu. W trybie płacenia w terminie późniejszym można Urządzenia elektroniczne zwrócić osobiście wyłącznie w punkcie Kontaktowym. 5 Rejestracja pojazdu do elektronicznego systemu pobierania Myta, szczegóły uiszczania Myta, Systemy jego płacenia i ich zmiany 5.1 W celu zarejestrowania pojazdu w systemie elektronicznego poboru opłat drogowych Użytkownik obowiązany jest zgodnie z postanowieniami Ustawy i Rozporządzenia udzielić Zarządcy systemu danych niezbędnych do Zarejestrowania pojazdu oraz przedstawić dowód rejestracyjny pojazdu bądź zaświadczenie o rejestracji pojazdu, ewentualnie dokument potwierdzający metalizację przedniej szyby oraz certyfikat zawierający informacje o klasie emisji spalin pojazdu. Użytkownik odpowiada za poprawność podanych i przedstawionych danych, ewentualnie stosownych dokumentów. Jeżeli podczas rejestracji Użytkownik jednoznacznie nie wykaże innej obowiązującej klasy emisji spalin zarejestrowanego pojazdu, pojazd zostaje zarejestrowany w klasie emisji EURO II. Przy następnym wykazywaniu klasy emisji spalin EURO III i wyższej, pojazd zostaje zarejestrowany w odpowiedniej kategorii.użytkownik pojazdu jesz zobowiązany informovać o wszystkich zmianach danych przekazanych do ewidencji do pięciu (5) dni roboczych od dnia, kiedy doszło do ich zmiany a musi w takim samym okresie dokonać zmian w Elektronicznym urządzeniu, jeżeli chodzi o dane zapisywane do Elektronicznego urządzenia. Po odbiorze Urządzenia elektronicznego Użytkownik otrzyma od Zarządcy systemu poboru opłat drogowych dokument zawierający podane dane, które Użytkownik obowiązany jest na miejscu sprawdzić. Jeżeli Użytkownik po przyjęciu dokumentu (zaświadczenia) nie zgłasza zastrzeżeń co do zarejestrowanych danych, ponosi następnie odpowiedzialność za ich poprawność. W przypadku, że Użytkownik pojazdu wprowadzi nieprawidłowe dane mające zasadnicze znaczenie dla określenia stawki opłaty drogowej, nie ma prawa z tego tytułu do obniżenia bądź zwrotu już stanowionej opłaty drogowej. Użytkownik pojazdu obowiązany jest niezwłocznie zapewnić skorygowanie nieprawidłowych danych w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych. Zarządca systemu poboru opłat przechowuje zarejestrowane dane w postaci elektronicznej przez okres 3 lat po anulowaniu konta przyporządkowanego do urządzenia elektronicznego. 5.2 Użytkownik jest zaznajomiony z możliwością ewentualnej kary czy innych konsekwencji wypływających z Ustawy w przypadku, że będzie korzystał z płatnej drogi publiczneji z błędnie nastawionymi danymi w Elektronicznym urządzeniu w okresie, w którym doszło do zmiany elektronicznych danych, zanim Użytkownik pojazdu tych samych zmian dokona w Elektronicznym urządzeniu. 5.3 Użytkownik pojazdu jesz zobowiązany informovać o wszystkich zmianach danych przekazanych do ewidencji do pięciu (5) dni roboczych od dnia, kiedy doszło do ich zmiany a musi w takim samym okresie dokonać zmian w Elektronicznym urządzeniu, jeżeli chodzi o dane zapisywane do Elektronicznego urządzenia. Użytkownik jest zaznajomiony z możliwością ewentualnej kary czy innych konsekwencji wypływających z Ustawy w przypadku, że będzie korzystał z płatnej drogi publiczneji z błędnie nastawionymi danymi w Elektronicznym urządzeniu w okresie, w którym doszło do zmiany elektronicznych danych, zanim Użytkownik pojazdu tych samych zmian dokona w Elektronicznym urządzeniu. Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 3 MYTOCZ_325_008

4 5.4 W pojeździe można używać tylko jedno Elektroniczne urządzenie zarejestrowane z tym pojazdem do systemu elektronicznego pobierania Myta. Każde następne Elektroniczne urządzenie musi być przechowywane w ochronnym opakowaniu. 5.5 Użytkownik ma obowiązek przy instalacji i używaniu Elektronicznego urządzenia postępować według instrukcji, którą otrzyma włącznie z Elektronicznym urządzeniem po rejestracji do systemu elektronicznego pobierania Myta. W przypadku, że Użytkownik jedynie przewozi Elektroniczne urządzenie w brzmieniu 20 Rozporządzenia, musi je umieścić do ochronnego opakowania, w celu uniknięcia Transakcji Myta. Jeżeli Użytkownik nie podporządkuje się temu postępowaniu, Administrator systemu naliczone Myto mu nie zwróci a Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za uiszczenie naliczonego Myta. Jedno ochronne opakowanie otrzyma Użytkownik bezpłatnie w którymkolwiek Punkcie dystrybucyjnym czy też w Punkcie kontaktowym. 5.6 W przypadku, że podczas mijania Punktu pobierania Myta urządzenie nie zasygnalizuje dokonania Transakcji Myta, Użytkownik ma obowiązek zjechać do najbliższego Punktu dystrybucyjnego i spełnić swój obowiązek uiszczenia opłaty. Późniejsze zapłacenie Myta w Punkcie dystrybucyjnym już jest niemożliwe, można go dokonać tylko w Punkcie kontaktowym. 5.7 W celu nałożenia obowiązku uiszczenia Myta używa się dane zarejestrowane przez elektroniczny system pobierania Myta (np. zapis o czasie przejazdów przez Punkt Myta). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na podstawie danych rejestrowanych przez elektroniczny system pobierania Myta ma obowiązek uiścić Myto, również i wtedy, jeżeli podczas mijania Punktu Myta nie zostanie zapisana żadna Transakca Myta, ale z rejestru w systemie elektronicznego pobierania Myta jasnie wypływa, że pojazd użył określony odcinek płatnej drogi publicznej.( szczególnie z rejestru o przejeździe przez Punkt Myta przed i za Punktem Myta, gdzie nie byla zarejestrowana Transakcja Myta). 5.8 W systemie elektronicznego pobierania Myta zgodnie Rozporządzenia, istnieje możliwość uiszczania Myta albo w Systemie przedpłaty albo w Systemie płacenia w terminie późniejszym. W obu Systemach Myto się płaci tylko w walucie Czeskiej Republiky, bez względu na to, jaki środek płatniczy jest użyty do jego uiszczenia. System płacenia jest ustalony przed Rejestrem pojazdu w systemie elektronicznego pobierania Myta. 5.9 Warunkiem umożliwiającym płacenie Myta w Systemie płacenia w terminie późniejszym jest spełnienie warunków ustanowionych przez Administratora systemu w zgodzie z art.12 tych Warunków. Jeżeli Użytkownik pojazdu nie spełni te Warunki lub do czasu, zanim Administrator systemu uzna je za spełnione, Myto musi być uiszczane tylko w Systemie przedpłaty Przy zmianie systemu płacenia musi dojsć do zwrócenia pierwotnego a odebrania nowego Elektronicznego urządzenia Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na prawo Operatora systemu do zablokowania urządzeń Elektronicznych, zwłaszcza w przypadku nieprawidłowości w uiszczeniu opłat myta, kaucji i innych świadczeń za usługi według Taryfy (art.6.4, 12.5, 14.2 Warunków), w razie niezapewnienia zobowiązań płatniczych (art.11.4,12.4, ), w przypadku zagubienia lub kradzieży elektronicznego urządzenia albo na przykład w związku z technicznymi problemami Elektronicznego urządzenia, na które Administrator systemu zwracał uwagę Użytkownikowi Użytkownik bierze pod uwagę, że w przypadku zagubienia albo kradzieży przez niego ewidowanego Urządzenia elektronicznego, mu na podstawie głównych danych zaznaczonych systemem elektronicznego myta powstanie obowiązek zapłacić wykorzystane Myto danym Urządzeniem elektronicznym Administratorowi systemu do momentu zgubienia lub kradzieży. 6 Ceny za usługi i ich uiszczanie 6.1 Ceny usług świadczonych przez Administratora systemu w związku z funkcjonowaniem systemu elektronicznego pobierania Myta publikuje Administrator systemu w Cenniku. Ceny usług są regulowane Cennikiem ważnym w okresie świadczenia usług, jeżeli się inaczej nie stanowi stanowione. 6.2 Administrator systemu ma prawo stale zmieniać Cennik w stosownym zakresie. Informace o zmianach Cenniku Myta są dostępne na Internetowej stronie Administratora systemu i obowiązujący Cennik jest do dyspozycji w Punktach kontaktowych i dystrybucyjnych. Użytkownik pojazdu w Systemie płacenia w terminie późniejszym o zaistniałych zmianach będzie poinformowany również w dokumencie o Naliczonym mytu.zmiana Cenniku Myta wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Internetowej stronie Administratora systemu lub w terminie późniejszym stanowionym w Cenniku. Użytkownik pojazdu ma prawo zmieniony Cennik pisemnie odrzucić do (5) dni od jego opublikowania pod warunkiem, że równocześnie ukończy relację umowną z Administratorem systemu. 6.3 Ceny świadczonych usług w reżimie płacenia z góry będą Użytkownikom naliczane podczas świadczonych usług a Użytkownikom w reżimie płacenia w terimnie późniejszym będą naliczane razem z Mytem za dany okres rozliczeniowy z wyjatkiem opłaty za zapłacenie długu w IWP, który będzie rozliczony bezpośrednio podczas świadczenia usługi a nie na zasadzie art W przypadku, że Użytkownik pojazdu nie zapłaci rachunku za usługi w taki sposób, by suma była najpóźniej w dzień płatności rachunku dopisana na konto Administratora systemu, dostaje się do opóźnienia w płaceniu. Użytkownik jest zobowiązany monitorować termin płatności i zapłacić rachunek za świadczone usługi. W przypadku że Użytkownik ma opóźnienie w płaceniu rachunku dluższe niż trzy dni (3), Administrator systemu ma prawo zablokować Elektroniczne urządzenie, któremu odpowiada udzielona usługa, w podobny sposób będzie stoowane ustanowienie art Zniżki opłat drogowych i postępowanie przy ich stosowaniu 7.1 Użytkownik pojazdu uprawniony jest do skorzystania ze zniżki opłaty drogowej na warunkach określonych w stosownej Ustawie i rozporządzeniu Rady Ministrów RCz. 7.2 Okres decydujący dla obliczenia Zniżki opłaty drogowej wynosi jeden rok kalendarzowy. Zniżka opłaty drogowej zostaje stanowiona na podstawie stawki procentowej z całkowitej wysokości stanowionej opłaty drogowej w wysokości określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów RCz. Do stanowionej opłaty drogowej nie jest wliczana opłata drogowa określona przed datą Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 4 MYTOCZ_325_008

5 przekazania danych i dokumentów pojazdu przez Użytkownika. Odmienna regulacja obliczania Zniżki opłaty drogowej za 2012 rok zawarta jest w postanowieniach przejściowych art. II. Rozporządzenia Rady Ministrów RCz nr 352/2012 Dz. U. 7.3 Użytkownik pojazdu może wykorzystać Zniżkę opłaty drogowej za pojazdy eksploatowane zarówno w Trybie opłacania opłat z góry jak też po upływie określonego terminu. 7.4 W celu skorzystania ze Zniżki opłat drogowych Użytkownik pojazdu bądź upoważniona przez niego osoba obowiązana jest najpierw zarejestrować się na portalu ewidencyjnym Systemu zniżek opłat drogowych na stronie internetowej oraz przesłać wszystkie niżej wymienione dokumenty pod adresem Zarządcy systemu opłat drogowych zamieszczonym na stronie internetowej 7.5 wypełniony i podpisany wniosek o zarejestrowanie na portalu ewidencyjnym Systemu zniżek opłat drogowych; 7.6 kopię dowodu rejestracyjnego pojazdów przeznaczonych do rejestracji wraz z podaniem kategorii pojazdu, najwyższej dozwolonej masy i klasy emisji spalin pojazdu; 7.7 upoważnienie na wypadek, gdy Użytkownik pojazdu reprezentowany jest w sprawie rejestracji w Systemie zniżek opłat drogowych przez osobę trzecią. 7.8 Zarządca systemu przetwarzania przyjętych dokumentów ewidencyjnych wymienionych w art. 7.4 prześle Użytkownikowi pojazdu informację o wyniku opracowania wniosku o rejestrację na jego adres poczty elektronicznej podany we wniosku. 7.9 W razie rozbieżności pomiędzy danymi podanymi przez Użytkownika pojazdu przy rejestracji w Systemie zniżek opłat drogowych w dokumentach ewidencyjnych Zarządcy systemu zgodnie z art. 7.4 i danymi wprowadzonymi do systemu elektronicznego poboru opłat drogowych, Użytkownik pojazdu obowiązany jest niezwłocznie dokonać stosownej korekty, a więc zgłosić zmianę powyższych danych Zarządcy systemu i udokumentować ich aktualny stan przy pomocy stosownych dokumentów. Do czasu usunięcia tych rozbieżności Zarządca systemu poboru opłat uprawniony jest do odmowy dokonania rejestracji w Systemie zniżek opłat drogowych Zarządca systemu obowiązany jest najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od końca roku kalendarzowego sprawdzić, czy w przypadku pojazdu zarejestrowanego w Systemie zniżek opłat drogowych istnieje prawo do zniżki opłaty drogowej i określić wysokość tej zniżki. W przypadku, gdy Użytkownik pojazdu będzie uprawniony do zniżki opłaty drogowej, zostanie wezwany przez Zarządcę systemu do przesłania numeru rachunku bankowego, na który ma zostać wpłacona równowartość zniżki Zarządca systemu najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od daty otrzymania danych dotyczących rachunku bankowego użytkownika pojazdu prześle na wyżej wymieniony rachunek kwotę (równowartość) zniżki opłaty drogowej zaokrągloną na całe korony w dół W przypadku podania przez Użytkownika pojazdu błędnych danych dotyczących rachunku bankowego, ponosi on wszelkie koszty związane z niezrealizowaną płatnością. Zarządca systemu upoważniony jest do jednostronnego ewentualnego naliczenia takich kosztów i odliczenia ich od zniżki opłaty drogowej zgłoszonej przez Użytkownika pojazdu Dodatkowa zapłata zaległej opłaty drogowej zostanie uwzględniona przy obliczaniu podstawy Zniżki opłaty drogowej tylko pod warunkiem, że została zrealizowana do dnia roku następującego po zakończeniu decydującego okresu dla obliczenia Zniżki opłaty drogowej. 8 Komunikacja pomiędzy Administratorem systemu i Użytkownikami 8.1 Komunikacja pomiędzy Administratorem systemu i Użytkownikami odbywa się za pośrednictwem Punktów kontaktowych i dystrybucyjnych, Centrum obsługi klienta lub Internetowych stron Administratora systemu. Adresy Punktów kontaktowych i dystrybucyjnych są dostępne na Internetowej stronie Administratora systemu albo można je uzyskać w Centrum obsługi klienta. 8.2 Punkt kontaktowy : (a) podaje informacje o elektronicznym systemie pobierania Myta; (b) umożliwia rejestrację pojazdu do elektronicznego systemu pobierania Myta w systemie przedpłacenia albo w Systemie płacenia w terminie późniejszym; (c) umożliwia uiszczenie Kaucji i wydanie Elektronicznego urządzenia lub jego zwrócenie z prośbą o zwrot Kaucji; (d) umożliwia zapłacenie zaliczki na Myto w Systemie przedpłacenia; (e) Umożliwia wybranie niewyczerpanej zaliczki przy równoczesnym zwróceniu elektronicznego urządzenia, (f) umożliwia dodatkowe zapłacenie dłużnej kwoty za Myto po udzieleniu porzebnych informaci przez Użytkownika (rekonstrukcja trasy według daty, miejsca i czasu wjazdu na płatną drogę i wyjazdu z niej); (g) umożliwia zawarcie albo rozwiązanie Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym; (h) umożliwia uzyskanie wypisu ostatnich dwudziestu (20) transakcji myta; (i) umożliwia uzyskanie rozliczeniowego dokumentu o wyliczonym Mytu za ubiegły kalendarzowy miesiąc, rozpisanego według indywidualnych dni (j) umożliwia wymianę elektronicznego urządzenia w przypadku jego technickiego uszkodzenia lub jeżeli mamy do czynienia z Uszkodzonym Elektronicznym urządzeniem, albo przydzielić nowe w przypadku zagubienia czy kradzieży, umożliwia przyjęcie raportu w opisanch przypadkach; (k) umożliwia uzyskanie szczegółowych wydruków Transakcji Myta; (l) umożliwia Rejestrację Użytkownika do elektronicznego systemu pobierania Myta w celu otrzmania dostępu do Internetowej samoobsługi; (m) zapewnia komunikację i dostarcza materiały w językach przeznaczonych do komunikacji; (n) zapewnia jeszcze inne czynności określone w tych Warunkach; 8.3 Do Punktu kontaktowego można się zwrócić w godzinach urzędowych osobiście, telefonicznie albo pisemnie. 8.4 Punkt dystrybucyjjny: Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 5 MYTOCZ_325_008

6 (a) podaje informacje o elektronicznym systemie pobierania Myta; (b) umożliwia w Sytemie przedpłaty wcześniej zarejestrować pojazd do systemu elektronicznego pobierania Myta;. (c) umożliwia w sytemie płacenia w terminie późniejszym zapłacenie Kaucji i wydanie elektronicznego urządzenia lubjego zwrócenie z prośbą o zwrot Kaucji; (d) umożliwia w Systemie przedpłaty, po wcześniejszym zarejestrowaniu pojazdu do elektronicznego systemu Myta w Punkcie kontaktowym albo przez wydawcę Paliwowej karty, wydanie Elektronicznego urządzenia ( po podaniu numeru ewidencyjnego, pod którym pojazd został zarejestrowany a po przedłożeniu dowodu rejestracyjnego pojazdu albo oświadczenia o rejestracji pojazdu; (e) umożliwia w Systemie przedpłaty składanie zaliczky na Myto (f) umożliwia zwrot niewyczerpanej zaliczki na Myto przy równoczesnym zwrocie Elektronicznego urządzenia; (g) umożliwia dodatkową opłatę dłużnego Myta, która wznikła w związku z użyciem płatnej drogi przed przyjazdem do Punktu dystrybucyjnego; (h) umożliwia dodatkową opłatę dłużnego Myta, która powstała w związku z użyciem drogi płatnej bezpośrednio przed przyjazdem do Punktu dystrybucyjnego, po udzieleniu niezbędnych informacji przez Użytkownika (rekonstrukcja trasa według daty, miejsca i czasu wjazdu na drogę płatną oraz zjazdu z niej).; (i) umożliwia uzyskanie rozliczeniowego dokumentu o naliczonym Mytu za ubiegły kalendarzowy miesiąc z szczegółowym rozpisaniem indywidualnych dni. (j) umożliwia wymianę Elektronicznego urządzenia w przypadku technicynego defektu lub jeżeli mamy do czynienia z Uszkodzonym Elektronicznym urządzeniem przydzielić nowe; w przypadku zagubienia czy kradzieży, umożliwia przyjęcie raportu w wymienionych przypadkach; (k) zapewnia komunikację w określonych i dostarcza materiały w językach przeznaczonych do komunikacji; (l) zapewnia jeszcze inne czynności określone w tych Warunkach; 8.5 Punkty dystrybucyjne są otwarte nieustannie, z wyjątkiem czasu niezbędnego w celu napraw i konserwacji systemu elektronicznego pobierania Myta, ewentualnie w celu napraw i konserwacji Punktu dystrybucyjnego. Informacje dotyczące planowanych napraw czy konserwacji, o których była wcześniej mowa są dostępne na Internetowej stronie Administratora systemu lub są do nabycia w Centrum obsługi klienta. 8.6 Centrum obsługi klienta: (a) podaje informacje o elektronicznym sytemie pobierania Myta; (b) umożliwia posyłanie pisemnych wypisów Transakcji Myta za okres ostatnich trzech (3) lat; (c) podaje wyjaśnienie do wyciągów transakcji Myta i przyjmuje wnioski na naprawę błędnie pobranego Myta. (d) przyjmuje zgłoszenia technickich defektów Elektronickiego urządzenia, jego zagubienia czy kradzieży; (e) zapewnia możliwość komunikacji w językach, które są wymienione na Internetowj stronie Administratora systemu; (f) na żądanie Użytkownika podaje informacje o ukończeniu Przedpłacenego Myta; (g) zapewnia usługi opisane w tych Warunkach; 8.7 Centrum obsługi klienta jest czynne całodobowo, z wyjątkiem czasu koniecznego dla usunięcia usterek technicznych i konserwacji elektronicznego systemu poboru myta. Z Centrum obsługi klienta można się skontaktować telefonicznie, faksem lub em. Do telefonicznej komunikacji w sieci państwowej służy bezpłatna linia telefoniczna. Dane kontaktowe Centrum obslugi klienta są dostępne na Internetowej stronie Administratora systemu. 8.8 Za pośrednictwem Internetowej strony Administratora systemu: (a) podaje się informacje o elektronicznym systemie Myta, włącznie z kalkulatorem Myta dla orientacyjnego wyliczenia Mytał (a) można dokonać Rejestracji Użytkownika do elektronicznego systemu pobierania Myta w celu uzyskania dostępu do internetowej samoobsługił (b) po Rejestracji do elektronicznego systemu pobierania Myta Użytkownik ma dostęp do wypisów Transakcji Myta do 24 godzin od ich dokonania się lub za okres ostatnich sześciu (6) miesięcył (c) można zgłosić technickie defekty Elektronicznego urządzenia, jego zagubienia czy kradzieży (d) można zapłacić Myto w Systemie płacenia w terminie późniejszymł (e) udostępnia się informacje o tablicach rejestracyjnych pojazdów, w których elektronicznych urządzeniach w okresie przyszłych sześciu miesięcy dojdzie do ukończenia płatności przedpłaconego Myta; (f) są dla Użytkowników w reżimie płacenia w terminie późniejszym dostarczane informacje na temat potencjalnego długu oraz możliwość zapłaty zaległości w IWP; (g) możliwe jest korzystanie z innych usług określonych w tych Warunkach. 8.9 Jzykami komunikacji w ramach elektronicznego systemu pobierania Myta są czeski język ( albo słowacki), angielski, niemiecki i rosyjski. Materiały informacyjne o elektronicznym systemie pobierania Myta są dostępne w następujących jązykach: czeskim, słowackim, niemieckim, angielskim, węgierskim, polskim rosyjskim, włoskim i holandskim. Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 6 MYTOCZ_325_008