Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 1.2.2014"

Transkrypt

1 Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od Administrator elektronicznego systemu pobierania myta wydaje następujące Warunki umowy administratora elektronicznego systemu pobierania myta.(dalej tylko Warunki). (A) POSTANOWIENIA WSPÓLNE Postanowienia tego rozdziału (A) regulują prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora elektronicznego systemu pobierania Myta. 1 Definicje używanych pojęć Dla tych Warunków poniżej użyte terminy mają następujące znaczenie:,bank oznacza bank spełniający wymagania Administratora systemu jako banku, który wystawia Gwarancję bankową Bankowa gwarancja oznacza ważną i nieodwołalną Gwarancję bankową płatną na pierwsze wezwanie i bez zastrzeżeń, wystawioną przez Bank na korzyść Administratora systemu, w celu zabezpieczenia roszczeń Administratora systemu wobec Użytkownika pojazdu podlegającemu opłacie Myta w Systemie opłat w terminie późniejszym, w celu zabezpieczenia Kaucji, jak również innych roszczeń Administratora sytemu wobec Użytkownika pojazdu, powstałych na podstawie albo w związku z zawarciem Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym, włącznie z odsetkami od zaległych płatnosci i wydatkami związanymi z wykorzystaniem Bankowej gwarancji; "Autobus" oznacza pojazd kategorii M2 i M3 według Rozporządzenia Ministerstwa Transportu nr 341/2002, dotyczącego spraw uchvalania technicznej zdolności i warunków technicznych pojazdów w celu używania komunikacji naziemnych, załącznik nr 18. Punkt dystrybucyjny oznacza miejsce wyznaczone przez Administratora systemu, gdzie są dostępne usługi związane z elektronicznym systemem pobierania Myta wypływające z tych Warunków w znaczeniu 2 lit.a) Rozporządzenia; Umowa o warunkach płacenia w terminie późniejszym jest umową pomiędzy Administratorem systemu a Użytkownikiem pojazdu, a zawarcie której jest warunkiem umożliwiającym opłacanie Myta w terminie późniejszym; Urządzenie elektroniczne ma znaczenie wyjaśnione w. 22 ust. 2 Ustawy i 10 Rozporządzenia; Internetowa strona Administratora systemu oznacza internetowe strony ; ISSN oznacza informacyjny system zarządzania niedopłatami, z którego Adminstrator systemu korzysta w celu odzyskania długu Myta i innych zobowiązań (długu) Użytkownika, które nie były zapłacone sposobami podanymi w niniejszych Warunkach umowy.. IWP (Incident Web Portál) oznacza część Internetowej stronki Administratora systemu; Punkt kontaktowy oznacza miejsce wyznaczone przez Administratora systemu, w którym są dostępne usługi związane z elektronicznym systemem pobierania myta wypływające z tych Warunków w znaczeniu 2 lit.d) Rozporządzenia; Transkakcja Myta jest zapis przejazdu pojazdu przez Punkt pobierania Myta w znaczeniu 2 lit.e) Rozporządzenia; Myto ma znaczenie w brzmieniu odpowiadających przepisów Ustawy i Rozporządzenia; Punkt pobierania myta oznacza miejsce na płatnej drodze publicznej, w którym się ewiduje przejazd pojazdu w brzmieniu 2 lit.e) Rozporządzenia; "Dłużne Myto" oznacza Myto, które nie zostało zapłacone prawidłowym sposobem; Rozporządanie Rządu znaczy Rozporządanie Rządu nr 484/2006 Sb., o wysokości opłat czasowych i o wysokości taryfów myta za stosowanie określonych komunikacji, w brzmieniu prawomocnym; "Niespłacone zobowiązanie " jest w rozumieniu art 13.4 tych Warunków umowy sumą zanotowanych transakcji Myta, kaucji za wydane elektroniczne urządzenia i opłat za usługi stanowione aktualnymi stawkami Administratora systemu, które nie były dotąd zapłacone lub rozliczone, ale suma ta nie obejmuje dłużnego Myta. Karta płatnicza oznacza debetową lub płatniczą kartę akceptowaną przez Administratora systemu jako środek płatniczy opłacania Myta, jak również zlożenia Kaucji, lista kart płatniczych akceptowanych przez Administratora jest do dyspozycji w Punktach kontaktowych, w Punktach dystrybucyjnych, na Interetowej stronie Administratora i w Centrum obsługi klienta; "Opłata za uiszczenie zaległych opłat poprzez IWP" jest opłatą za uiszczenie zaległych opłat myta realizowaną pośrednictwem karty płatniczej na stronie internetowej administratora systemu. Uszkodzone urządzenie elektroniczne jest takie Urządzenie elektroniczne, które jest uszkodzone mechanicznie (naprz. ołamane, zepsute, rysy na urządzeniu albo uszkodzony kod kreskowy) albo wizualnie (naprz. porysowane, brudne albo zanieczyszczone od kleju lub posiada rzepy inne niż oryginalne, określone producentem albo otrzymane w punkcie Dystrybucyjnym lub Kontaktowym). Uszkodzone Urządzenie elektroniczne jest oceniane bez względu na funkcjonowanie kodu kreskowego albo samego Urządzenia elektronicznego. Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 1 MYTOCZ_325_008

2 Dzień roboczy oznaczy dzień, który nie jest ani sobotą ani niedzielą ani państwowym czy innym świętem ustanowionym w brzmieniu Dz.U.Nr 245/2000.(Sb),o świętach państwowych; Administrator systemu oznacza Dyrekcję ds. Dróg i Autostrad CR; Użytkownik pojazdu ma znaczenie stanowione w brzmieniu Dz.U.Nr 361/ lit.b), o komunikacji na drogach publicznych; Przedpłacone myto oznacza zaliczkę na opłatę myta złożoną przez Użytkownika w Systemie przedpłaty; RejestracjaUżytkownika oznacza włożenie danych Użytkownika do elektronicznego systemu pobierania myta za pośrednictwem samoobsługi na Internetowej stronie Administratora systemu, w Punktach kontaktowych czy też za pośrednictwem Centrum obsługi klienta.po zarejestrowaniu Użytkownik będzie miał dostęp do różnego rodzaju innych dodatkowych funkcji elektronicznego systemu pobierania Myta; System płacenia w terminie późniejszym oznacza opłacanie myta po wcześniejszym użyciu płatnej drogi publicznej w brzmieniu Rozporządzenia System predpłaty oznacza system, w którym przed użyciem płatnej drogi publicznej zostaje złożona zaliczka na opłaty Myta w brzmieniu Ustawy; Kierowca ma znaczenie stanowione w.brzmieniu Dz.U.Nr 361/2000 (Sb.)., 2 lit.d) ustawy.o komunikacji na drogach publicznych; Cennik Myta oznacza stawky za usługi udostępniane Administratorem systemu w związku z działaniem elektronicznego systemu pobierania Myta i sa one do dyspozycji na Internetowej stronie Administratora sytemu i w Centrum obsługi klienta; Ulga na myto jest kwota z ułożonego myta, która jest udzielona Użytkownikowi pojazdu zawsze za ubiegły rok po spełnieniu wszystkich warunków do udzielenia ulgi ze zgodnością Rozporządania Rządu łącznie z obowiązkem zaewidowania pojazdu w Systemie ulg na myto. System ulg na myto jest zbiór aplikacji do przetwarzania danych Ulga na myto, zarządzany Administratorem systemu. Karta paliwowa oznacza kartę (inną niż karta płatnicza), za pośrednictwem której można w CR opłacać Myto, Kaucję i w Systemie płacenia w terminie późniejszym również opłaty za usługi według Cenniku. I która jest akceptowatelna przez Administratora systemu, lista akceptowatelnych kart paliwowych jest do dyspozycji w Punktach kontaktowych, w Punktach dystrybucji, na Internetowej stronie Administratora i w Centrum obsługi klienta; Zapłata zaległości w IWP to dodatkowa opłata potencjalnego dłużnego Myta w IWP, która jest dostępna jako zwiększenie wygody Użytkowników w Reżimie płacenia w terminie późniejszym, nie wpływa to na możliwość Administratora systemu by wymagać niezapłacone dłużne Myto poprzez ISSN. Użytkownik oznacza Użytkownika pojazdu i/albo kierowcę; Konto Administratora systemu oznacza konto bankowe podane na fakturze wyliczonego Myta; Rozporządzenie oznacza rozporządzenie Ministerstwa Transportu w brzmieniu Dz.U.Nr 470/2012 (Sb.); Rejestracjapojazdu do elektronicznego systemu pobierania myta oznacza wlożenie danych o pojeździe, którego poruszanie sie po drogach CR podlega obowiązku płacenia Myta do eletronicznego systemu pobierania myta, zgodnie z brzmieniem postanowień 22c i 22i Ustawy oraz 4 aż 16 Rozporządzenia; Centrum obsługi klienta oznacza miejsce określone przez Administratora systemu w celu telefonicznej i pisemnej komunikacji, w którym są udostępnione służby powiązane z funkcjonowaniem systemu elektronicznego pobierania myta wypływające z tych warunków w brzmieniu 2 lit.h ) Rozporządzenia, informacje i kontakty sa dostępne na Internetowych stronach Administratora systemu; Ustawa oznacza ustawę w brzmieniu Dz.U. Nr 13 z 1997 (Sb.) o komunikacji drogowej; List gwarancyjny oznacza dokument wystawiony przez Bank na podstawie Bankowej gwarancji, odpowiadający wzorowemu dokumentu określonemu przez Administratora systemu, Ten wzorowy dokument Użytkownik pojazdu może odebrat w Punkcie kontaktowym albo wydrukować z Internetowej strony Administratora systemu; 2 Cel Warunków 2.1 Celem tych Warunków jest w brzmieniu Ustawy.22c ust. 5, szczegółowo opisać i wymienić niektóre prawa i obowiązki Administratora systemu i Użytkowników związane z opłatą myta na płatnych drogach publicznych oraz wypływające z elektronicznego systemu pobierania myta w CR. 3 Obowiązek przestrzegania Warunków 3.1 W Systemie przedpłaty Warunki obowiązują Użytkowniki od momentu rejestracji pojazdu do elektronicznego systemu pobierania myta albo od dnia ich wejścia w życie, pod warunkiem, że Rejestracjado elektronicznego systemu pobierania myta miała miejsce przed dniem wejścia w życie tych Warunków. Poprzez rejestrację do elektronicznego systemu pobierania myta Użytkownik stwierdza, że jest zaznajomiony z treścią Warunków, że je rozumie i się z nimi zgadza. 3.2 Użytkownika w Systemie przedpłaty Warunki zaczynają obowiązywać również w przypadku, jeżeli do elektronicznego systemu pobierania myta pojazd zarejestrował Kierowca. 3.3 W Systemie płacenia w terminie późniejszym Warunki zaczynają Użytkownika obowiązywać w momencie zawarcia Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym albo od dnia ich wejścia w życie, jeżeli do zawarcia Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym doszło przed dniem wejścia w życie Warunków. Poprzez zawarcie Umowy o warunkach Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 2 MYTOCZ_325_008

3 płacenia w terminie późniejszym Użytkownik stwierdza, że jest zaznajomiony z treścią Warunków, że je rozumie i się z nimi zgadza. 3.4 Jeżeli Kierowca nie zarejestrował pojazd, w momencie, kiedy zaczyna używać płatną drogą publiczną, obowiązują go Warunki.Użytkownik pojazdu jest zobowiązany zaznajomić Kierowcę z treścią Warunków. 4 Kaucja i elektroniczne urządzenie 4.1 W systemie przedpłaty Kaucję się składa przy przekazaniu elektronickiego urządzenia Użytkownikowi.W systemie płacenia w terminie późniejszym Kaucję się składa za pośrednictwem wydawcy Paliwowej karty albo jest ona zabezpieczona Gwarancją. bankową 4.2 Użytkownik ma obowiązek w pełni rekompensować ewentualną szkodę spowodowaną przez utratę, kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie Elektronicznego urządzenia.kaucja zostanie zwrócona Użytkownikowi tylko w przypadku zwrotu nieuszkodzonego Elektronicznego urządzenia rejestrowanego na Użytkownika pojazdu, który zwraca Elektroniczne urządzenie lub jest zwracane w jego Imieniu. Elektroniczne urządzenie nie może być określone jako Uszkodzone. Jeżeli Użytkownik zwróci niedziałające Elektroniczne urządzenie, ma prawo na zwrot kaucji tylko w przypadku, jeżeli Elektroniczne urządzenie nie działa w wyniku jakiegoś technicznego błędu, który jest spowodowany wyłącznie technicznymi właściwościami Elektronicznego urządzenia i nie jest ono Uszkodzonym Elektronicznym urządzeniem, za które zwrot kaucji się nie należy. W celu uniknięcia wątpliwości stanowi się, że właścicielem uszkodzonego Elektronicznego urządzenia jest Administrator systemu, a jeżeli miał je do dyspozycji Użytkownik, należy go zwrócić Administratorowi. 4.3 Kaucja przepada również i nie będzie zwrócona wtedy, jeżeli u zaewidowanego Elektronicznego urządzenia nie przebiegła od dnia jego odbioru, lub od dnia przebiegu ostatniej transakcji opłaty drogowej, przez czas dłuższy niż 1 rok, żadna transkacja opłaty drogowej, a Elektroniczne urządzenie nie było do tego czasu zwrócone Administratorowi systemu. 4.4 W przypadku jeżeli zostanie znalezione poprzez Administratora systemu, albo jakimś innym sposobem dostanie się do jego dyspozycji bez ingerencji Użytkownika, Elektroniczne urządzenie zostanie usunięte z rejestru pojazdów w elektronicznym systemie poboru Myta. W tej sytuacji Użytkownik, któremu Elektroniczne urządzenie było pierwotnie wydane, nadal ma prawo na zwrot Kaucji według Warunków Umowy - art W trybie płacenia z przedpłatą można Urządzenia elektroniczne zwrócić osobiście w punkcie Dystrybucyjnym lub Kontaktowym, ewentualnie zasłać je do dowolnego punktu Kontaktowego wraz z poprawnie wypełnionym formularzem, który można otrzymać w punkcie Dystrybucyjnym lub Kontaktowym albo, który można wydrukować ze strony Internetowej Administratora Systemu. W trybie płacenia w terminie późniejszym można Urządzenia elektroniczne zwrócić osobiście wyłącznie w punkcie Kontaktowym. 5 Rejestracja pojazdu do elektronicznego systemu pobierania Myta, szczegóły uiszczania Myta, Systemy jego płacenia i ich zmiany 5.1 W celu zarejestrowania pojazdu w systemie elektronicznego poboru opłat drogowych Użytkownik obowiązany jest zgodnie z postanowieniami Ustawy i Rozporządzenia udzielić Zarządcy systemu danych niezbędnych do Zarejestrowania pojazdu oraz przedstawić dowód rejestracyjny pojazdu bądź zaświadczenie o rejestracji pojazdu, ewentualnie dokument potwierdzający metalizację przedniej szyby oraz certyfikat zawierający informacje o klasie emisji spalin pojazdu. Użytkownik odpowiada za poprawność podanych i przedstawionych danych, ewentualnie stosownych dokumentów. Jeżeli podczas rejestracji Użytkownik jednoznacznie nie wykaże innej obowiązującej klasy emisji spalin zarejestrowanego pojazdu, pojazd zostaje zarejestrowany w klasie emisji EURO II. Przy następnym wykazywaniu klasy emisji spalin EURO III i wyższej, pojazd zostaje zarejestrowany w odpowiedniej kategorii.użytkownik pojazdu jesz zobowiązany informovać o wszystkich zmianach danych przekazanych do ewidencji do pięciu (5) dni roboczych od dnia, kiedy doszło do ich zmiany a musi w takim samym okresie dokonać zmian w Elektronicznym urządzeniu, jeżeli chodzi o dane zapisywane do Elektronicznego urządzenia. Po odbiorze Urządzenia elektronicznego Użytkownik otrzyma od Zarządcy systemu poboru opłat drogowych dokument zawierający podane dane, które Użytkownik obowiązany jest na miejscu sprawdzić. Jeżeli Użytkownik po przyjęciu dokumentu (zaświadczenia) nie zgłasza zastrzeżeń co do zarejestrowanych danych, ponosi następnie odpowiedzialność za ich poprawność. W przypadku, że Użytkownik pojazdu wprowadzi nieprawidłowe dane mające zasadnicze znaczenie dla określenia stawki opłaty drogowej, nie ma prawa z tego tytułu do obniżenia bądź zwrotu już stanowionej opłaty drogowej. Użytkownik pojazdu obowiązany jest niezwłocznie zapewnić skorygowanie nieprawidłowych danych w elektronicznym systemie poboru opłat drogowych. Zarządca systemu poboru opłat przechowuje zarejestrowane dane w postaci elektronicznej przez okres 3 lat po anulowaniu konta przyporządkowanego do urządzenia elektronicznego. 5.2 Użytkownik jest zaznajomiony z możliwością ewentualnej kary czy innych konsekwencji wypływających z Ustawy w przypadku, że będzie korzystał z płatnej drogi publiczneji z błędnie nastawionymi danymi w Elektronicznym urządzeniu w okresie, w którym doszło do zmiany elektronicznych danych, zanim Użytkownik pojazdu tych samych zmian dokona w Elektronicznym urządzeniu. 5.3 Użytkownik pojazdu jesz zobowiązany informovać o wszystkich zmianach danych przekazanych do ewidencji do pięciu (5) dni roboczych od dnia, kiedy doszło do ich zmiany a musi w takim samym okresie dokonać zmian w Elektronicznym urządzeniu, jeżeli chodzi o dane zapisywane do Elektronicznego urządzenia. Użytkownik jest zaznajomiony z możliwością ewentualnej kary czy innych konsekwencji wypływających z Ustawy w przypadku, że będzie korzystał z płatnej drogi publiczneji z błędnie nastawionymi danymi w Elektronicznym urządzeniu w okresie, w którym doszło do zmiany elektronicznych danych, zanim Użytkownik pojazdu tych samych zmian dokona w Elektronicznym urządzeniu. Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 3 MYTOCZ_325_008

4 5.4 W pojeździe można używać tylko jedno Elektroniczne urządzenie zarejestrowane z tym pojazdem do systemu elektronicznego pobierania Myta. Każde następne Elektroniczne urządzenie musi być przechowywane w ochronnym opakowaniu. 5.5 Użytkownik ma obowiązek przy instalacji i używaniu Elektronicznego urządzenia postępować według instrukcji, którą otrzyma włącznie z Elektronicznym urządzeniem po rejestracji do systemu elektronicznego pobierania Myta. W przypadku, że Użytkownik jedynie przewozi Elektroniczne urządzenie w brzmieniu 20 Rozporządzenia, musi je umieścić do ochronnego opakowania, w celu uniknięcia Transakcji Myta. Jeżeli Użytkownik nie podporządkuje się temu postępowaniu, Administrator systemu naliczone Myto mu nie zwróci a Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za uiszczenie naliczonego Myta. Jedno ochronne opakowanie otrzyma Użytkownik bezpłatnie w którymkolwiek Punkcie dystrybucyjnym czy też w Punkcie kontaktowym. 5.6 W przypadku, że podczas mijania Punktu pobierania Myta urządzenie nie zasygnalizuje dokonania Transakcji Myta, Użytkownik ma obowiązek zjechać do najbliższego Punktu dystrybucyjnego i spełnić swój obowiązek uiszczenia opłaty. Późniejsze zapłacenie Myta w Punkcie dystrybucyjnym już jest niemożliwe, można go dokonać tylko w Punkcie kontaktowym. 5.7 W celu nałożenia obowiązku uiszczenia Myta używa się dane zarejestrowane przez elektroniczny system pobierania Myta (np. zapis o czasie przejazdów przez Punkt Myta). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że na podstawie danych rejestrowanych przez elektroniczny system pobierania Myta ma obowiązek uiścić Myto, również i wtedy, jeżeli podczas mijania Punktu Myta nie zostanie zapisana żadna Transakca Myta, ale z rejestru w systemie elektronicznego pobierania Myta jasnie wypływa, że pojazd użył określony odcinek płatnej drogi publicznej.( szczególnie z rejestru o przejeździe przez Punkt Myta przed i za Punktem Myta, gdzie nie byla zarejestrowana Transakcja Myta). 5.8 W systemie elektronicznego pobierania Myta zgodnie Rozporządzenia, istnieje możliwość uiszczania Myta albo w Systemie przedpłaty albo w Systemie płacenia w terminie późniejszym. W obu Systemach Myto się płaci tylko w walucie Czeskiej Republiky, bez względu na to, jaki środek płatniczy jest użyty do jego uiszczenia. System płacenia jest ustalony przed Rejestrem pojazdu w systemie elektronicznego pobierania Myta. 5.9 Warunkiem umożliwiającym płacenie Myta w Systemie płacenia w terminie późniejszym jest spełnienie warunków ustanowionych przez Administratora systemu w zgodzie z art.12 tych Warunków. Jeżeli Użytkownik pojazdu nie spełni te Warunki lub do czasu, zanim Administrator systemu uzna je za spełnione, Myto musi być uiszczane tylko w Systemie przedpłaty Przy zmianie systemu płacenia musi dojsć do zwrócenia pierwotnego a odebrania nowego Elektronicznego urządzenia Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na prawo Operatora systemu do zablokowania urządzeń Elektronicznych, zwłaszcza w przypadku nieprawidłowości w uiszczeniu opłat myta, kaucji i innych świadczeń za usługi według Taryfy (art.6.4, 12.5, 14.2 Warunków), w razie niezapewnienia zobowiązań płatniczych (art.11.4,12.4, ), w przypadku zagubienia lub kradzieży elektronicznego urządzenia albo na przykład w związku z technicznymi problemami Elektronicznego urządzenia, na które Administrator systemu zwracał uwagę Użytkownikowi Użytkownik bierze pod uwagę, że w przypadku zagubienia albo kradzieży przez niego ewidowanego Urządzenia elektronicznego, mu na podstawie głównych danych zaznaczonych systemem elektronicznego myta powstanie obowiązek zapłacić wykorzystane Myto danym Urządzeniem elektronicznym Administratorowi systemu do momentu zgubienia lub kradzieży. 6 Ceny za usługi i ich uiszczanie 6.1 Ceny usług świadczonych przez Administratora systemu w związku z funkcjonowaniem systemu elektronicznego pobierania Myta publikuje Administrator systemu w Cenniku. Ceny usług są regulowane Cennikiem ważnym w okresie świadczenia usług, jeżeli się inaczej nie stanowi stanowione. 6.2 Administrator systemu ma prawo stale zmieniać Cennik w stosownym zakresie. Informace o zmianach Cenniku Myta są dostępne na Internetowej stronie Administratora systemu i obowiązujący Cennik jest do dyspozycji w Punktach kontaktowych i dystrybucyjnych. Użytkownik pojazdu w Systemie płacenia w terminie późniejszym o zaistniałych zmianach będzie poinformowany również w dokumencie o Naliczonym mytu.zmiana Cenniku Myta wchodzi w życie z dniem opublikowania go na Internetowej stronie Administratora systemu lub w terminie późniejszym stanowionym w Cenniku. Użytkownik pojazdu ma prawo zmieniony Cennik pisemnie odrzucić do (5) dni od jego opublikowania pod warunkiem, że równocześnie ukończy relację umowną z Administratorem systemu. 6.3 Ceny świadczonych usług w reżimie płacenia z góry będą Użytkownikom naliczane podczas świadczonych usług a Użytkownikom w reżimie płacenia w terimnie późniejszym będą naliczane razem z Mytem za dany okres rozliczeniowy z wyjatkiem opłaty za zapłacenie długu w IWP, który będzie rozliczony bezpośrednio podczas świadczenia usługi a nie na zasadzie art W przypadku, że Użytkownik pojazdu nie zapłaci rachunku za usługi w taki sposób, by suma była najpóźniej w dzień płatności rachunku dopisana na konto Administratora systemu, dostaje się do opóźnienia w płaceniu. Użytkownik jest zobowiązany monitorować termin płatności i zapłacić rachunek za świadczone usługi. W przypadku że Użytkownik ma opóźnienie w płaceniu rachunku dluższe niż trzy dni (3), Administrator systemu ma prawo zablokować Elektroniczne urządzenie, któremu odpowiada udzielona usługa, w podobny sposób będzie stoowane ustanowienie art Zniżki opłat drogowych i postępowanie przy ich stosowaniu 7.1 Użytkownik pojazdu uprawniony jest do skorzystania ze zniżki opłaty drogowej na warunkach określonych w stosownej Ustawie i rozporządzeniu Rady Ministrów RCz. 7.2 Okres decydujący dla obliczenia Zniżki opłaty drogowej wynosi jeden rok kalendarzowy. Zniżka opłaty drogowej zostaje stanowiona na podstawie stawki procentowej z całkowitej wysokości stanowionej opłaty drogowej w wysokości określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów RCz. Do stanowionej opłaty drogowej nie jest wliczana opłata drogowa określona przed datą Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 4 MYTOCZ_325_008

5 przekazania danych i dokumentów pojazdu przez Użytkownika. Odmienna regulacja obliczania Zniżki opłaty drogowej za 2012 rok zawarta jest w postanowieniach przejściowych art. II. Rozporządzenia Rady Ministrów RCz nr 352/2012 Dz. U. 7.3 Użytkownik pojazdu może wykorzystać Zniżkę opłaty drogowej za pojazdy eksploatowane zarówno w Trybie opłacania opłat z góry jak też po upływie określonego terminu. 7.4 W celu skorzystania ze Zniżki opłat drogowych Użytkownik pojazdu bądź upoważniona przez niego osoba obowiązana jest najpierw zarejestrować się na portalu ewidencyjnym Systemu zniżek opłat drogowych na stronie internetowej oraz przesłać wszystkie niżej wymienione dokumenty pod adresem Zarządcy systemu opłat drogowych zamieszczonym na stronie internetowej 7.5 wypełniony i podpisany wniosek o zarejestrowanie na portalu ewidencyjnym Systemu zniżek opłat drogowych; 7.6 kopię dowodu rejestracyjnego pojazdów przeznaczonych do rejestracji wraz z podaniem kategorii pojazdu, najwyższej dozwolonej masy i klasy emisji spalin pojazdu; 7.7 upoważnienie na wypadek, gdy Użytkownik pojazdu reprezentowany jest w sprawie rejestracji w Systemie zniżek opłat drogowych przez osobę trzecią. 7.8 Zarządca systemu przetwarzania przyjętych dokumentów ewidencyjnych wymienionych w art. 7.4 prześle Użytkownikowi pojazdu informację o wyniku opracowania wniosku o rejestrację na jego adres poczty elektronicznej podany we wniosku. 7.9 W razie rozbieżności pomiędzy danymi podanymi przez Użytkownika pojazdu przy rejestracji w Systemie zniżek opłat drogowych w dokumentach ewidencyjnych Zarządcy systemu zgodnie z art. 7.4 i danymi wprowadzonymi do systemu elektronicznego poboru opłat drogowych, Użytkownik pojazdu obowiązany jest niezwłocznie dokonać stosownej korekty, a więc zgłosić zmianę powyższych danych Zarządcy systemu i udokumentować ich aktualny stan przy pomocy stosownych dokumentów. Do czasu usunięcia tych rozbieżności Zarządca systemu poboru opłat uprawniony jest do odmowy dokonania rejestracji w Systemie zniżek opłat drogowych Zarządca systemu obowiązany jest najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od końca roku kalendarzowego sprawdzić, czy w przypadku pojazdu zarejestrowanego w Systemie zniżek opłat drogowych istnieje prawo do zniżki opłaty drogowej i określić wysokość tej zniżki. W przypadku, gdy Użytkownik pojazdu będzie uprawniony do zniżki opłaty drogowej, zostanie wezwany przez Zarządcę systemu do przesłania numeru rachunku bankowego, na który ma zostać wpłacona równowartość zniżki Zarządca systemu najpóźniej w ciągu 4 miesięcy od daty otrzymania danych dotyczących rachunku bankowego użytkownika pojazdu prześle na wyżej wymieniony rachunek kwotę (równowartość) zniżki opłaty drogowej zaokrągloną na całe korony w dół W przypadku podania przez Użytkownika pojazdu błędnych danych dotyczących rachunku bankowego, ponosi on wszelkie koszty związane z niezrealizowaną płatnością. Zarządca systemu upoważniony jest do jednostronnego ewentualnego naliczenia takich kosztów i odliczenia ich od zniżki opłaty drogowej zgłoszonej przez Użytkownika pojazdu Dodatkowa zapłata zaległej opłaty drogowej zostanie uwzględniona przy obliczaniu podstawy Zniżki opłaty drogowej tylko pod warunkiem, że została zrealizowana do dnia roku następującego po zakończeniu decydującego okresu dla obliczenia Zniżki opłaty drogowej. 8 Komunikacja pomiędzy Administratorem systemu i Użytkownikami 8.1 Komunikacja pomiędzy Administratorem systemu i Użytkownikami odbywa się za pośrednictwem Punktów kontaktowych i dystrybucyjnych, Centrum obsługi klienta lub Internetowych stron Administratora systemu. Adresy Punktów kontaktowych i dystrybucyjnych są dostępne na Internetowej stronie Administratora systemu albo można je uzyskać w Centrum obsługi klienta. 8.2 Punkt kontaktowy : (a) podaje informacje o elektronicznym systemie pobierania Myta; (b) umożliwia rejestrację pojazdu do elektronicznego systemu pobierania Myta w systemie przedpłacenia albo w Systemie płacenia w terminie późniejszym; (c) umożliwia uiszczenie Kaucji i wydanie Elektronicznego urządzenia lub jego zwrócenie z prośbą o zwrot Kaucji; (d) umożliwia zapłacenie zaliczki na Myto w Systemie przedpłacenia; (e) Umożliwia wybranie niewyczerpanej zaliczki przy równoczesnym zwróceniu elektronicznego urządzenia, (f) umożliwia dodatkowe zapłacenie dłużnej kwoty za Myto po udzieleniu porzebnych informaci przez Użytkownika (rekonstrukcja trasy według daty, miejsca i czasu wjazdu na płatną drogę i wyjazdu z niej); (g) umożliwia zawarcie albo rozwiązanie Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym; (h) umożliwia uzyskanie wypisu ostatnich dwudziestu (20) transakcji myta; (i) umożliwia uzyskanie rozliczeniowego dokumentu o wyliczonym Mytu za ubiegły kalendarzowy miesiąc, rozpisanego według indywidualnych dni (j) umożliwia wymianę elektronicznego urządzenia w przypadku jego technickiego uszkodzenia lub jeżeli mamy do czynienia z Uszkodzonym Elektronicznym urządzeniem, albo przydzielić nowe w przypadku zagubienia czy kradzieży, umożliwia przyjęcie raportu w opisanch przypadkach; (k) umożliwia uzyskanie szczegółowych wydruków Transakcji Myta; (l) umożliwia Rejestrację Użytkownika do elektronicznego systemu pobierania Myta w celu otrzmania dostępu do Internetowej samoobsługi; (m) zapewnia komunikację i dostarcza materiały w językach przeznaczonych do komunikacji; (n) zapewnia jeszcze inne czynności określone w tych Warunkach; 8.3 Do Punktu kontaktowego można się zwrócić w godzinach urzędowych osobiście, telefonicznie albo pisemnie. 8.4 Punkt dystrybucyjjny: Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 5 MYTOCZ_325_008

6 (a) podaje informacje o elektronicznym systemie pobierania Myta; (b) umożliwia w Sytemie przedpłaty wcześniej zarejestrować pojazd do systemu elektronicznego pobierania Myta;. (c) umożliwia w sytemie płacenia w terminie późniejszym zapłacenie Kaucji i wydanie elektronicznego urządzenia lubjego zwrócenie z prośbą o zwrot Kaucji; (d) umożliwia w Systemie przedpłaty, po wcześniejszym zarejestrowaniu pojazdu do elektronicznego systemu Myta w Punkcie kontaktowym albo przez wydawcę Paliwowej karty, wydanie Elektronicznego urządzenia ( po podaniu numeru ewidencyjnego, pod którym pojazd został zarejestrowany a po przedłożeniu dowodu rejestracyjnego pojazdu albo oświadczenia o rejestracji pojazdu; (e) umożliwia w Systemie przedpłaty składanie zaliczky na Myto (f) umożliwia zwrot niewyczerpanej zaliczki na Myto przy równoczesnym zwrocie Elektronicznego urządzenia; (g) umożliwia dodatkową opłatę dłużnego Myta, która wznikła w związku z użyciem płatnej drogi przed przyjazdem do Punktu dystrybucyjnego; (h) umożliwia dodatkową opłatę dłużnego Myta, która powstała w związku z użyciem drogi płatnej bezpośrednio przed przyjazdem do Punktu dystrybucyjnego, po udzieleniu niezbędnych informacji przez Użytkownika (rekonstrukcja trasa według daty, miejsca i czasu wjazdu na drogę płatną oraz zjazdu z niej).; (i) umożliwia uzyskanie rozliczeniowego dokumentu o naliczonym Mytu za ubiegły kalendarzowy miesiąc z szczegółowym rozpisaniem indywidualnych dni. (j) umożliwia wymianę Elektronicznego urządzenia w przypadku technicynego defektu lub jeżeli mamy do czynienia z Uszkodzonym Elektronicznym urządzeniem przydzielić nowe; w przypadku zagubienia czy kradzieży, umożliwia przyjęcie raportu w wymienionych przypadkach; (k) zapewnia komunikację w określonych i dostarcza materiały w językach przeznaczonych do komunikacji; (l) zapewnia jeszcze inne czynności określone w tych Warunkach; 8.5 Punkty dystrybucyjne są otwarte nieustannie, z wyjątkiem czasu niezbędnego w celu napraw i konserwacji systemu elektronicznego pobierania Myta, ewentualnie w celu napraw i konserwacji Punktu dystrybucyjnego. Informacje dotyczące planowanych napraw czy konserwacji, o których była wcześniej mowa są dostępne na Internetowej stronie Administratora systemu lub są do nabycia w Centrum obsługi klienta. 8.6 Centrum obsługi klienta: (a) podaje informacje o elektronicznym sytemie pobierania Myta; (b) umożliwia posyłanie pisemnych wypisów Transakcji Myta za okres ostatnich trzech (3) lat; (c) podaje wyjaśnienie do wyciągów transakcji Myta i przyjmuje wnioski na naprawę błędnie pobranego Myta. (d) przyjmuje zgłoszenia technickich defektów Elektronickiego urządzenia, jego zagubienia czy kradzieży; (e) zapewnia możliwość komunikacji w językach, które są wymienione na Internetowj stronie Administratora systemu; (f) na żądanie Użytkownika podaje informacje o ukończeniu Przedpłacenego Myta; (g) zapewnia usługi opisane w tych Warunkach; 8.7 Centrum obsługi klienta jest czynne całodobowo, z wyjątkiem czasu koniecznego dla usunięcia usterek technicznych i konserwacji elektronicznego systemu poboru myta. Z Centrum obsługi klienta można się skontaktować telefonicznie, faksem lub em. Do telefonicznej komunikacji w sieci państwowej służy bezpłatna linia telefoniczna. Dane kontaktowe Centrum obslugi klienta są dostępne na Internetowej stronie Administratora systemu. 8.8 Za pośrednictwem Internetowej strony Administratora systemu: (a) podaje się informacje o elektronicznym systemie Myta, włącznie z kalkulatorem Myta dla orientacyjnego wyliczenia Mytał (a) można dokonać Rejestracji Użytkownika do elektronicznego systemu pobierania Myta w celu uzyskania dostępu do internetowej samoobsługił (b) po Rejestracji do elektronicznego systemu pobierania Myta Użytkownik ma dostęp do wypisów Transakcji Myta do 24 godzin od ich dokonania się lub za okres ostatnich sześciu (6) miesięcył (c) można zgłosić technickie defekty Elektronicznego urządzenia, jego zagubienia czy kradzieży (d) można zapłacić Myto w Systemie płacenia w terminie późniejszymł (e) udostępnia się informacje o tablicach rejestracyjnych pojazdów, w których elektronicznych urządzeniach w okresie przyszłych sześciu miesięcy dojdzie do ukończenia płatności przedpłaconego Myta; (f) są dla Użytkowników w reżimie płacenia w terminie późniejszym dostarczane informacje na temat potencjalnego długu oraz możliwość zapłaty zaległości w IWP; (g) możliwe jest korzystanie z innych usług określonych w tych Warunkach. 8.9 Jzykami komunikacji w ramach elektronicznego systemu pobierania Myta są czeski język ( albo słowacki), angielski, niemiecki i rosyjski. Materiały informacyjne o elektronicznym systemie pobierania Myta są dostępne w następujących jązykach: czeskim, słowackim, niemieckim, angielskim, węgierskim, polskim rosyjskim, włoskim i holandskim. Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 6 MYTOCZ_325_008

7 (B) SYSTEM PREDPŁATY Ustanowienie artykułu (B) reguluje prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora systemu w Systemie przedpłaty 9 Środki płatnicze w Systemie przedpłaty 9.1 W systemie przedpłaty Myto może być w Punktach kontaktowych i dystrybucyjnych przedpłacone w następujący sposób: (a) gotówką; (b) Kartami płatniczymi; (c) Kartami paliwowymi; 10 Regulamin Systemu przedpłaty, zwrot przedpłaconego Myta i Kaucji 10.1 Minimalna stawka przy dokonywaniu przedpłaty Myta wynosi 500,- Kc. Maksymalni stawka Przedpłaty Myta na Elektronicznym urządzeniu może być 5.000,- w gotówce a ,- kc Kartą. płatniczą lub Kartą paliwową. Wysokość przedpłaconego Myta na jednym Elektronicznym urządzeniu bez wzglądu na to, jeśli przedpłata została dokonana w gotówce, Kartą płatniczą czy Kartą paliwową, nie może przekroczyć wysokości ,-kc Jeżeli przedpłacone Myto spadnie pod 600,- kc, Elektroniczne urządzenie zacznie wydawać przy mijaniu Punktów Myta sygnał opisany w instrukcji użycia Elektronicznego urządzenia. Sygnał ten zwraca uwagę Użytkownika na obniżający się stan przedpłaconego Myta i na obowiązek dokonania przedpłaty lub ukończenia używania płatnej drogi publicznej najpóźniej do wyczerpania przedpłacenego Myta. Użytkownik jest świadomy ewentualnych kar wypływających z Ustawy w przypadku użycia płatnej drogi publicznej bez przedpłaty Myta w odpowiedniej wysokości, jak również jest świadomy swych obowiązków zgodnie z art.5.8 tych Warunków 10.3 Niewykorzystane Przedpłacone myto można zwrócić wyłącznie w całości po odebraniu pojazdu z systemu, częściowy zwrot nie jest możliwy. Niewykorzystane Przedpłacone myto i/albo Kaucja zwacane jest Użytkownikowi taką samą drogą płatniczą, jaką były zapłacone. Niewykorzystane Przedpłacone myto i Kaucja zapłacone kartą płatniczą albo kartą paliwową będą zwrócone (u karty paliwowej przy stosowaniu postępu według artykułu 19 Warunków umowy) na rachunek danej karty, którą były płacone albo na inny rachunek wyznaczony wydawcą karty. Jeśli nie można zwrócić kwoty za pośrednictwem wydawcy karty płatniczej albo paliwowej, kwota będzie zwrócona na rachunek podany przez Użytkownika. Wypłaty gotówką są zaokrąglone na całe najniższe obowiązujące monety w dół, u wypłat na rachunek zaokrąglenia się nie stosuje. Opłaty bankowe łączące się z przelewem środków finansowych kierują się ustawą nr 284/2009 o stosunkach płatniczych, w brzmieniu prawomocnym. Wypłacone środki finansowe musi Użytkownik skontrolować na miejscu według otrzymanych kwitów (naprz. kwit o zwrocie Kaucji, kwit o zwrocie Przedpłaconego myta). Późniejsze reklamacje nie będą brane pod uwagę Użytkownik pojazdu zgadza się z tym, że częścią opłaty Kartą paliwową jest przejście roszczenia opłaty przedpłaconego Myta, Kaucji albo opłat powiązanych z opłatą Myta z Administratora systemu na wydawcę Karty paliwowej. Roszczenie przechodzi za pośrednictwem Československé obchodní banky, a.s, z siedzibą na ul.radlicka 333/150 kod pocztowy:15057, Praha na wydawcę Paliwowej karty W przypadku rozbierzności co do wysokości wyczerpanego przedpłacenego Myta, Kaucji czy świadczeń za usługi zgodnie z Cennikiem postępuje Użytkownik zgodnie z art.17 i 18 tych Warunków. (C) SYSTEM PŁACENIA W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM Postanowienia rozdziału (C) regulują prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora systemu w Systemie płacenia w terminie późniejszym. 11 środki płatnicze w systemie płacenia w terminie późniejszym 11.1 W systemie płacenia w terminie późniejszym można Myto,Kaucję i inne świadczenia za usługi zgodnie z Cennikiem, ewentualnie uiszczać: za pośrednictwem wydawcy Karty paliwowej albo z odroczoną płatnością na podstawie dokumentu wystawionego przez Administratora systemu, a to którymkolwiek z następujących sposobów: (a) przelewem bankowym na konto Administratora systemu; (b) inkasem z konta Użytkownika na konto Administratora systemu; (c) poprzez złożenie wkładu gotówkowego na konto Administratora systemu; (d) opłatą dokonaną poprzez Internetową stronę Administratora systemu; 12 Regulamin systemu płacenia w terminie późniejszym 12.1 Warunkiem umożliwiającym płacenie Myta w systemie płacenia w terminie późniejszym jest zawarcie Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym z odłożoną płatnością ( z Gwarancją bankową) albo Umowy o warunkach płacenia za pośrednictwem karty paliwowej. Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 7 MYTOCZ_325_008

8 12.2 Warunkiem umożliwiającym płacenie Myta sposobem według punktu jest następnie akceptacja Karty paliwowej w celu płacenia Myta, Kaucji i poprzez jej wydawcę Warunkiem umożliwiającym płacenie Myta według sposobu z punktu jest dalej zawarcie umowz o Gwarancji bankowej i przekazanie Listu gwarancyjnego Administratorowi systemu. Gwarancja bankowa musi odpowiadać wysokości wymaganej przez Administratora systemu zgodnie z art Użytkownik pojazdu przyjmuje do wiadomości, że Administrator systemu ma prawo kiedykolwiek wykluczyć Kartę paliwową z listy akceptowanych Kart paliwowych. Jeżeli dojdzie do wykluczenia Paliwowej karty z listy akceptowanych kart, Administrator systemu ma prawo zablokować odpowiednie Elektroniczne urządzenie Użytkownik pojazdu zgadza się z tym, że częścią opłaty Kartą paliwową jest przejście roszczenia opłaty przedpłaconego Myta, Kaucji albo opłat powiązanych z opłatą Myta z Administratora systemu na wydawcę Karty paliwowej. Roszczenie przechodzi za pośrednictwem Československé obchodní banky, a.s., z siedzibą na ul. Radlicka 333/150 kod pocztowy:15057, Praha na wydawcę Karty paliwowej W przypadku zmian podstawowych danych Użytkownika pojazdu ( dotyczy to jedynie zmiany nazwy włącznie z ewentualnym dodatkiem, nazwy handlowej, statusu prawnego albo REGON) zapisanych w Umowie o warunkach płacenia w terminie późniejszym, Użytkownik pojazdu ma obowiązek zwrócić wszystkie pierwotnie używane Elektronickie urzadzenia i zawrzeć nową Umowę o warunkach płacenia w terminie późniejszym. 13 Umowa o warunkach płacenia w terminie późniejszym z odroczoną płatnością a Gwarancja bankowa 13.1 Zawarcie Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym z odroczoną płatnością Każdy Użytkownik pojazdu może w Punkicie kontaktowym, w Centrum obsługi klienta albo na Internetowej stronie Administratora systemu poprosić o zawarcie Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym z odroczoną płatnością dla jakiejkolwiek liczby pojazdów, których jest Użytkownikeim. Umowę o warunkach płacenia w terminie późniejszym może Użytkownik odebrać w Punkcie kontaktowym albo wydrukować z Internetowej strony Administratora systemu. Równocześnie z tą Umową musi być przedłożony List gwarancyjny - zaświadczenie potwierdzające Gwarancję bankową, a jej wysokość jest wyliczana w następujący sposób: BZ=PKM*4,05*(1+SPL/OBD)*1,3+PV*1550, gdzie: BZ oznacza Gwarancję bankową PKM oznacza oczekiwaną liczbę km przejechanych po płatnych drogach publlicznych w ciągu okresu rozliczeniowego dla wszystkich pojazdów, które obejmuje Umowa o warunkach płacenia w terminie późniejszym SPL oznacza wymaganą płatność faktur w dniach (15,30 albo 60 dni) OBD oznacza wymaganą długosć rozliczeniowego okresu podawaną w dniach ( dla celu rozliczeniowego dwa tygodnie rozumie się jako piętnaście dni(15) a miesiącem kalendarzowym rozumie się trzydzieści (30) dni PV liczba pojazdów objętych Umową o warunkach płacenia w terminie późniejszym Właściwie wypełniony i podpisany wniosek Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym w dwóch egzemplarzach razem z Listem gwarancyjnym potwierdzującym Gwarancję bankową musi być doręczony Administratorowi systemu a Administrator systemu taki wniosek załatwi bez zbytecznej zwłoki, najpóźniej jednak do sześciu (6) tygodni od jego doręczenia. Rezultat rozpatrzenia wniosku razem z odpowiednimi dokumentami będzie Użytkownikowi przekazany używając sposobów komunikacji, jak również danych kontaktowych podanych przez Użytkownika we wniosku. Na wezwanie Administratora systemu Użytkownik pojazdu może w Punkcie kontaktowym odebrać Elektroniczne urządzenie/a Zmiana danych kontaktowych Użytkownika pojazdu musi zostać Administratorowi systemu zgłoszona zgodnie z art.5.2 w pisemnej formie a nabiera ważności następnego dnia roboczego po doręczeniu tego zgłoszenia Jakiekolwiek inne zmiany, niż te określone w art.11.6, , i zostaną zapisane w nowym formularzu uzawieranej Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym z odroczoną płatnością, który Użytkownik przekazuje w dwóch (2) egzemplarzach Administratorow systemu. Ten załatwi wniosek bez zbytecznej zwłoki, najpóźniej jednak do sześciu (6) tygodni od jego doręczenia. W takich przypadkach używane pierwotnie Elektroniczne urządzenia nie podlegają zwrotowi Pełnomocnictwo Jeżeli mają być sprawy dotyczące zawarcia czy zmiany Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym z odroczoną płatnością załatwiane pełnomocnikiem Użytkownika pojazdu, musi ten pełnomocnik okazać się Administratorowi systemu pisemnym pełnomocnictwem uwierzytelnionym notarialnie. Formularz przekazujący pełnomocnictwo Użytkownik pojazdu może uzyskać w Punkcie kontaktowym lub wydrukować na Internetowe stronie Administratora systemu Gwarancja. bankowa Użytkownik pojazdu przyznaje, że całkowita kwota jego niespłaconego (rozumi się jako spłaconego i niespłaconego) długu w stosunku do Administratora systemu nie może przekroczyć 90% wysokości kwoty zabezpieczonej gwarancją bankową. Za kontrolę wysokości niespłaconego długu odpowiedzialny jest Użytkownik pojazdu. Jeśli nespłacone dług Użytkownika pojazdu w stosunku do Administratora systemu osiągnie 90% wyskości kwoty zabezpieczonej gwarancją bankową, Administrator systemu ma prawo do natychmiastowego blokowania wszystkich urządzeń elektronicznych wydanych dla pojazdów Użytkownika pojazdów spadających pod daną gwarancję bankową. Jeśli wysokość niespłaconego długu Użytkownika pojazdu w stosunku do Administratora systemu osiągnie 70% wysokości kwoty zabezpieczonej gwarancją bankową, przwoźnikowi pojazu będzie zasłano powiadomienie. Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 8 MYTOCZ_325_008

9 Użytkownik pojazdu ma obowiązek zapewnić, aby Gwarancja bankowa została wystawiona na okres przynajmniej osiemnastu (18) miesięcy i aby zawsze najpóźniej cztery (4) miesiące przed ukończeniem ważności Gwarancji bankowej była aktualna (dotychczas ważna) Gwarancja bankowa przedłużona, ewentualnie aby została wystawiona nowa Gwarancja bankowa a aby Administrator systemu potwierdził List gwarancyjny. Okres ważności Gwarancji bankowej nie może być krótszy niż termin płatności jakiegokolwiek wyliczonego Myta, Kaucji czy innych świadczeń za usługi zgodnie z Cennikiem. Za kontrolowanie ważności Gwarancji bankowej jest odpowiedzialny Użytkownik pojazdu. Sześć (6) miesiący przed ukończeniem ważności Gwarancji bankowej Administrator systemu pośle Użytkownikowi zawiadomienie. W przypadku, że najpóźniej cztery (4) miesiące od zakończenia ważności Gwarancji bankowej nie zostanie Gwarancja bankowa przedłużona, ewentualnie wystawiona nowa Gwarancja bankowa lub jeśli Administrator systemu nie potwierdzi List gwarancyjny, Administrator systemu jest uprawniony natychmiast zablokować wszystkie Elektroniczne urządzenia objęte odpowiadającą Gwarancją bankową. Administrator systemu ma prawo wypowiedzieć Umowę o warunkach płacenia w terminie późniejszym a wypowiedź nabiera ważności w dzień jej doręczenia. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator systemu ma na potwierdzenie nowej Gwarancji bankowej czy też jej zmiany okres sześciu (6) tygodni od jej doręczenia Rozliczenie i płatnosć Myta, Kaucji i innych świadczeń za usługi zgodnie z Cennikiem Myto Kaucja i inne świadczenia za usługi zgodnie z Cennikiem są Użytkownikowi pojazdy wyliczone za okres rozliczeniowy, który może być w Umowie o warunkach płacenia w terminie późniejszym z odroczoną płatnością określony w długości dwóch (2) kalendarzowych miesiący albo jednego (1) kalendarzowego miesiąca Do trzech (3) dni roboczych od ukończenia okresu rozliczeniowego Administrator systemu wystawi rachunek za opłaty Myta, Kaucji i innych innych świadczeń za usługi zgodnie z Cennikiem, który będzie Użytkownikowi pojazdu wysłany pocztą na adres kontaktowy Użytkownika pojazdu Termin płatności rachunku za Myto, Kaucję czy inne świadczeia za usługi zgodnie z Cennikiem może być w Umowie o warunkach płacenia w terminie późniejszym z odroczoną płatnością ustalony w długości piętnastu (15) dni, trzydziestu (30) albo sześćdzięsięciu (60). Termin płatności zaczyna się liczyć od daty wystawienia rachunku za opłaty Myta, Kaucji i innych świadczeń za usługi zgodnie z Cennikiem W przypadku płacenia przelewem na konto suma odpowiadająca rachunkowi za Myto, Kaucję czy inne świadczenia za usługi zgodnie z Cennikiem musi zostać dopisana na konto Administratora systemu najpóźniej w dzień płatności rachunku Podczas płatności na rachunek bankowy Użytkownik pojazdu zawsze powinien wprowadzić symbol zmienny podany na dowodzie zapłaty za Myto, kaucji i innych opłat za usługi zgodnie z obowiązującą taryfą. Użytkownik pojazdu przyznaje, że jego opłata jest użyta zawsze do zapłaty zaległego najstarszego Myta, kaucji i innych opłat za usługi w ramach taryfy. Administrator systemu powiadamia Użytkownika pojazdu, że w przypadku nie wpisania lub błędnie wpisanego symblou zmiennego płatność będzie, aż do momentu jej należytego zaksięgowania, uważana za niedokonaną a Użytkownik pojazdu poniesie wszystkie związane z tym konsekwencje (np. blokowanie urządzeń elektronicznych ze względu na zwłokę). 14 Umowa o warunkach płacenia w terminie późniejszym za pośrednictwem Karty paliwowej 14.1 Zawarcie Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym za pośrednictwem Karty paliwowej Każdy Użytkownik pojazdu może w Punkcie kontaktowym albo u wyznaczonych przez Administratora systemu wydawców Kart paliwowych podać wniosek o zawarcie Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym za pośrednictwem Karty paliwowej dla jakiejkolwiek liczby pojazdów, których jest Użytkownikiem a które poruszają się po platnej drodze publiczneji. Formularz wniosku może Użytkownik odebrać w Punkcie kontaktowym albo wydrukować z Internetowej strony Administratora systemu. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany zgłosić Administratorowi systemu wszystkie Karty paliwowe, które będą używane w celu uiszczenia Myta, Kaucji i innych świadczeń za usługi zgodnie z Cennikiem, w celu autoryzacji przez wydawcę karty. Postanowienie jest ważne i w przypadku Rejestracji następnego pojazdu pod już zawartą Umową U mowa o warunkach płacenia w terminie późniejszym Kartą paliwową nabiera ważności po spełnieniu wszystkich obowiązków Użytkownika pojazdu określonych w poprzednim art tzn.po potwierdzeniu autoryzacji przez wystawcę Karty paliwowej Jeżeli dojdzie do ukończenia ważności Karty paliwowej albo zablokowania Karty paliwowej ze strony wydawcy Karty paliwowej,zostanie odpowiednie Elektroniczne urządzenie ( tym się rozumie każde Elektroniczne urządzenie, które wykazuje Transakcje Myta opłacane tą Kartą paliwową) zablokowane przez Administratora systemu Zmiana Umowy o podminkach płacenia w późniejszym terminie Jeżeli Użytkownik pojazdu składa wniosek o zmianę Karty paliwowej, ( tym się rozumie wniosek o używanie innej Karty paliwowej identycznego wystawcy), ma obowiązek przekazać Administratorowi systemu nową Kartę paliwową w celu autoryzacji, ewentualnie złożyć wniosek o dokonanie zmiany wydawcy Karty. paliwowej Jeżeli Użytkownik pojazdu domaga się zmiany wydawcy Karty paliwowej, Użytkownik pojazdu ma obowiązek zwrócić wszystkie pierwotnie używane Elektroniczne urządzenia a następnie uzawrzeć nową Umowę o warunkach płacenia w terminie późniejszym Kartą paliwową zgodnie z art Zmiana danych kontaktowych Użytkownika pojazdu musi być Administratorowi systemu zgłoszona zgodnie z art.5.2 w pisemnej formie a nabiera ważności następnego dnia roboczego od doręczenia tego zgłoszenie Administratorowi systemu. Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 9 MYTOCZ_325_008

10 Jakiekolwiek inne zmiany niż te określone w art.12.6, i będą zaewidowane w nowym formularzu aktualnej Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym Kartą paliwową, który Użytkownik przekaże Administratorowi systemu Pełnomocnictwo Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym kartą paliwową mogą być zawierane lub zmieniane za Użytkownika pojazdu jego organem statutowym, ewentualnie inną osobą, która okaże się Administratorowi systemu pisemnym pełnomocnictwem z urzędowo potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa. Formularz pełnomocnictwa może Użytkownik pojazdu uzyskać w Punkcie kontaktowym albo wydrukować z Internetowej strony Administratora systemu Według warunków określonych w tych Warunkach Kaucja uiszczona Kartą Paliwową będzie zwrócona na konto Karty paliwowej, którą była zapłacona lub na inne konto podane przez Użytkownika zgodnie z art Niezapłacenie Myta, Kaucji lub innych świadczeń za usługi zgodnie z Cennikiem 15.1 W przypadku, że Użytkownik pojazdu nie zapłaci za Myto, Kaucję lub inne świadczenia za usługi zgodnie z Cennikiem tak, aby była opłata najpóźniej w dzień jej płatności dopisana na konto Administratora systemu, dostaje się do opóźnienia w płaceniu. Użytkownik pojazdu jest odpowiedzialny za kontrolowanie daty płatności jak również wczesne uiszczenie opłaty za Myto, Kaucję lub inne świadczenia za usługi zgodnie z Cennikiem Jeżeli Użytkownik opóźnił się w płaceniu za Myto, Kaucję lub inne świadczenia za usługi zgodnie z Cennikiem dłużej niż trzy (3) dni, Administrator systemu jest uprawniony zablokować wszystkie Elektroniczne urządzenia ewidowane na Użytkownika pojazdu w Systemie płacenia w terminie późniejszym i domagać się aby Bank zapłacił z Gwarancji bankowej. Wszystkie Elektroniczne urządzenia ewidowane na Użytkownika pojazdu zostaną zablokowane do czasu uiszczenia dłużnej sumy zgodnie z rachunkiem za Myta, Kaucjii i inne świadczenia za usługi zgodnie z Cennikiem albo do czasu zapłacenia rachunku z Gwarancji bankowej, w zależności od tego, która sytuacja nastanie wcześniej Po wykluczeniu wątpliwości Administrator systemu postanowi, że Użytkownik pojazdu dostał się do opóźnienia w zapłacie Myta, Kaucji i innych świadczeń za usługi zgodnie z Cennikiem, a w przypadku, kiedy się wydawca Karty paliwowej dostanie z jakiegokolwiek powodu do opóźnienia w zapłacie rachunku za Myto, Kaucję czy inne świadczenia za usługi zgodnie z Cennikiem Użytkownik pojazdu w takim przypadku się dostaje do opóźnienia z zapłatą tedo dnia, w którym miała być zapłata dokonana przez wadawcę Paliwowej karty zgodnie z warunkami wydawcy tej Karty paliwowej. 16 Zakończenie Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym 16.1 Każda strona jest uprawniona wypowiedzieć Umowę o warunkach płacenia w terminie późniejszym bez podania przyczyn. Okres wypowiedzi trwa jeden (1) miesiąc, a zaczyna się liczyć od następnego dnia po dniu, który się traktuje za dzień doręczenia zgodnie z art tych Warunków Równoznaczny ze złożeniem wypowiedzenia Porozumienia o warunkach późniejszej zapłaty opłaty drogowej przez Użytkownika pojazdu jest również zwrot wszystkich Urządzeń elektronicznych zarejestrowanych na Użytkownika pojazdu bądź niedokonanie odbioru żadnego Urządzenia elektronicznego w terminie sześciu (6) miesięcy od daty zawarcia Porozumienia o warunkach zapłaty opłaty drogowej, o ile Użytkownik pojazdu nie dokona w okresie wypowiedzenia porozumienia czynności skierowanych przeciw takiemu wypowiedzeniu Administrator systemu jest uprawniony wypowiedzieć Umowę o warunkach płacenia w terminie późniejszym, która nabiera ważności dnia poważowanego za dzień doręczenia zgodnie z art.16.4 tych Warunków, Jeżeli Użytkownik pojazdu jest opóźniony w płaceniu rachunku za Myto, Kaucje czy inne świadczenia za usługi zgodnie z Cennikiem według art. 15.2, 16.4 W przypadku podania wypowiedzi przez Użytkownika pojazdu, wypowiedź musi być doręczona Administratorowi systemu pocztą. Uważa się, że doręczona przesyłka odesłana za pośrednictwem administratora usług pocztowych, została doręczona trzeciego dnia pracy po odesłaniu, jeżeli jednak została odesłana na adres innego Państwa, to piętnasty dzień po odesłaniu Ustanowienia art.16 nie odbierają prawa obu stron na wypowiedzenie Umowy o warunkach płacenia w terminie późniejszym zgodnie z innymi artkułami tych Warunków. Również w celu złożenia wypowiedź na podstawie innych artykułów Warunków będą użyte ustanowienia art.16.4 tych Warunków. (D) REKLAMACJA Postanowienia rozdziału.(d) regulują prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora systemu w elektronicznym systemie pobierania Myta. 17 Ogólne warunki reklamacji 17.1 Jeżeli Użytkownik zauważy rozbieżności w usługach albo we fakturach za Myto, Kaucji czy inne świadczenia za usługi zgodnie z cennikiem, jest oprawniony u Administratora sytemu w Punkcie kontaktowym albo dystrybucyjnym, na Internetowej stronie Administratora systemu albo przez Centrum obsługi klienta zgłosić reklamcję wraz z jej uzasadnieniem i okazaniem dowodów do domniemanych faktów jeżeli Warunki nie stanowią inaczej. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uiszczania opłaty za Myto, Kaucję czy inne świadczenia za usługi zgodnie z Cennikiem w terminie ich płatności Przy zgłoszeniu reklamacji Użytkownik ma obowiązek przedłożyć uzasadnienie potwierdzujące jej słuszność. Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 10 MYTOCZ_325_008

11 17.3 Pod terminem skorzystanie z prawa reklamacji rozumie się zawsze doręczenie reklamacji Administratorowi systemu. W celu wykluczenia wątpliwości definiuje się dosłownie, że skorzystaniem z prawa rekalmacji, ewentualnie dopełnieniem zgodnie z art.17.7, rozumie się w przypadku pisemnego zgłoszenia moment jego doręczenia Administratorowi systemu Administrator systemu przyjmuje reklamację tylko na formularzach, które są dostępne w Punkcie kontaktowym albo dystrybucyjnym, ewentualnie można je wydrukować z Internetowej strony Administratora systemu. Jeżeli na to pozwala charakter reklamacji, można ją zgłosić i telefonicznie za pośrednictwem Centrum obsługi klienta. Właściwie wypełniony reklamacyjny formularz może być doręczony Administratorowi systemu również faksem albo elektroniczna pocztą jako elektroniczna kopia oryginału formularza, ewentualnie w formie uzasadnienia potwierdzującego jej słuszność. Administrator systemu z góry nie uznaje reklamacji, która nie jest zgłoszona na odpowiednim formularzu lub nie zostanie zgłoszona telefonicznie za pośrednictwem Centrum obsługi klienta. Jeżeli reklamacja jest przyjmowana w Punkcie kontaktowym, wydrukuje Administrator systemu zgłoszoną reklamację ze wszystkimi danymi potrzebnymi do wypełnienia formularza. Użytkownik ją skontroluje i potwierdzi własnym podpisem Jeżeli reklamacja jest zgloszona przez Użytkownika niezarejestrowanego w Internetowej samoobsłudze Administratora systemu a w tej reklamacji domaga się zwrotu środków finansowych, jest niezbędne, aby Użytkownik się zarejestrował na Internetowej stronie Administratora systemu. Rejestracjamoże być dokonana również przez Administratora systemu Skorzystać z prawa na reklamację można do trzydziestu (30) kalendarzowych dni od dnia, w którym nastała sytuacja uprawniająca Użytkownika do zgłoszenia reklamacji, jeżeli niniejsze warunki nie mówią o innej zasadzie liczenia terminów Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga uzupełnienia informacji albo dowodów, Użytkownik jest informowany przez Administratora systemu o konieczności dostarczenia dokumentów. Użytkownik jest zobowiązany uzupełnienić wymagane informacje w ciągu czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia odesłania informacji przez Administratora systemu. W przeciwnym razie reklamacja zostanie zamknięta Administrator systemu ma obowiązek reklamację rozpatrzyć do trzydziestu (30) kalendarzowych dni licząc od jej właściwego zgłoszenia. Okres od dnia odesłania wezwania przez Administratora systemu Użytkownikowi w celu dopełnienia informacji według art.17.7 aż do otrzymania informacji nie dolicza się do terminu, w którym ma być reklamacja. rozpatrzona O rezultacie reklamacji będzie Użytkownik zawiadomiony używając sposób komunikacji i danych kontaktowych podanych przez Użytkownika przy zgłoszeniu reklamacji. 18 Rozbierzności co do wyskości opłat za Myto, Kaucję lub inne świadczenia za usługi zgodnie z Cennikiem 18.1 Jeżeli przedmiotem reklamacji jest dopłata za Myto i była ona przy uiszczaniu w gotowości zaokrąglona, a reklamacja jest rozpatrzona pozytywnie, w wyniku reklamacji zostaną zwrócone finanse bez pierwotnego zaokrąglenia Jeżeli w wyniku reklamacji należy dokonać zwrotu środków finansovych Użytkownikowi, są one zwrócone tym samym sposobem, jakim były wpłacone, poza wyjątkiem uiszczenia płatności gotówką, uiszczenia zaległych opłat poprzez IWP, uiszczenia pośrednictwem karty płatniczej lub paliwowej w przypadkach według art 10.3 i przelewów bankowych. Wtedy kwota jest zwrócona na konto bankowe podane przez Użytkownika wraz z danymi identyfikacyjnymi wybranego konta bankowego. Opłaty bankowe związane z przelewem środków finansowych są ustanowione prawomocnym brzmieniem Ustawy o płatności nr 284/2009. Kosztami za podanie nieprawidłowych danych dotyczących konta bankowego obarcza się Użytkownika. (E) KOŃCOWE POSTANOWIENIA Postanowienia rozdziału (E) regulują prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora w elektronicznym systemie pobierania Myta 19 Użytkownicy zwrotu w przypadku płatności kartą Fleet 19.1 W przypadku opłat wstecznych Użytkownika pojazdu, który zgodnie z tymi Warunkami wywiązał się ze długu wobec Administratora sytemu za pośrednictwem Karty paliwowej, dług Administratora systemu wobec Użytkownika pojazdu jest spełnione w ten sposób, że dług Administratora systemu przeweźmie je wydawca Karty paliwowej Podpisując wniosek o ewidencji do systemu elektronicznego myta albo podpisując Umowę o warunkach płacenia w terminie późniejszym kartą Paliwową, Użytkownik pojazdu wyraża zgodę z tym, że wydawca karty Paliwowej bierze za pośrednictwem Československé obchodní banky, a.s., z siedzibą firmy na ul. Radlicka 333/150, kod pocztowy 15057, Praha 5, numer identyfikacyjny : , zobowiązanie Administratora systemu wobec Użytkownika pojazdu, którym jest zwrot odpowiedniej kwoty finansowej przedstawiającej opłatę za Myto i/lub Kaucję. Odpowiednia kwota finansowa będzie zwrócona przez wydawcę karty Paliwowej za pośrednictwem Československé obchodní banky, a.s., zgodnie z warunkami wydawcy karty Paliwowej. W przypadku, że wydawca karty Paliwowej ukończy działalność albo z powodu wykluczenia wydawcy karty Paliwowej, przez Administratora systemu odpowiednia kwota finansowa będzie zwrócona na konto bankowe, które Użytkownik pojazdu zawczasu zgłosi. 20 Doręczanie i komunikacja 20.1 Jeżeli w Warunkach Umowy nie jest podane inaczej, dokumenty są doręczane Użytkownikowi pojazdu pocztą, faksem albo pocztą elektroniczną. Dane kontaktowe podane są na stronie internetowej Operatora systemu Pocztą się doręcza na adres siedziby/miejsca zamieszkania Użytkownika zgłoszoną Administratorowi systemu, w innym wypadku na adres załączony w odpowiednim rejestrze subjektów ekonomicznych albo innej ewidencji, w której Użytkownik Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 11 MYTOCZ_325_008

12 pojazdu jest ewidowany. Uważa się, że doręczona przesyłka odesłana za pośrednictwem administratora usług pocztowych, została doręczona trzeciego dnia pracy po odesłaniu, jeżeli jednak została odesłana na adres innego Państwa, to piętnasty dzień po odesłaniu Elektroniczną pocztą się doręcza na owy adres Użytkownika pojazdu podaną do informacji Administratorowi systemu. Dokument jest uznany za doręczony po otrzymaniu potwierdzenia, że server pocztowy wiadomość doręczył Faksem dorącza się na numer faksowy Użytkownika pojazdu podany do informacji Administratorowi systemu. Dokument uznaje się za doręczony po otrzymaniu potwierdzenia o pomyślnym przeniesieniu wiadomości Jeżeli od terminu doręczenia dokumentu Administratorowi systemu za pośrednictwem poczty zależy dotrzymanie jakiegoś terminu, wtedy w celu wykluczenia wątpliwości przyjmuje się, że dokument jest doręczony we właściwym terminie, jeżeli doręczenie miało miejsce ostatniego dnia tego terminu Godziny otwarcia i lista Punktów kontaktowych są dostępne na Internetowej stronie Administratora systemu. 21 Przetwarzanie danych osobowych 21.1 W związku ze zmianą 22 Ustęp 2 Ustawy obowiązującej od 1 lipca 2011, która wprowadziła nowy typ pojazdu, jako parametr do określania opłat specjalnych Elektronicznego poboru myta, stawka odpowiadająca nowej kategorii "Bus" będzie obowiązywać Użytkownika od chwili wprowadzania informacji o rodzaju pojazdu do urządzenia elektronicznego, zgodnie z artykułami 5.1 i 5.2 warunków Umowy Użytkownik zgadza się z tym, że Administrator systemu ma prawo udostępnione mu przez Użytkownika dane osobowe przetwarzać w ramach elektronicznego systemu pobierania Myta, naliczenia, wybierania i wymagania opłaty za Myto, Kaucję i inne świadczenia za usługi zgodnie z Cennikiem, jak również przekazywać osobom trzecim, które należą do elektronicznego systemu pobierania Myta a będą te dane przetwarzać zgodnie z ustawą w brzmieniu Dz. U. Nr 101/2000, o ochronie danych osobowych, w brzmieniu Dz.U.Nr.365/2000, o systemach informacyjnych w administracji państwowej.zgodę tę wyraża aż do wygaśnięcia wszystkich praw i obowiązków, które wypływają, w związku z pracą elektronicznego systemu pobierania Myta, naliczenia, wybierania i wymagania Myta, Kaucji i innych świadczeń za usługi zgodnie z Cennikiem oraz z jakimkolwiek prawnego powiązania między Administratorem systemu i Użytkownikiem Dane osobowe Użytkowników w zasięgu wypływającym z Ustawy i z Rozporządzenia będą przetwarzane przez Administratora systemu, spoleczności ceskoslovenska obchodni banka, a.s z siedzibą na ul. Radlicka 333/150 kod pocztowy:15057, Praha 5, nr.ident.: w celu funkcjonowania elektronicznego systemu pobierania Myta, wyliczania, wybierania, i wymagania opłat za Myto, Kaucję i inne świadczenia za usługi zgodnie z Cennikiem, a to na wszystkie sposoby niezbędne do napełnienia tego celu. Dane osobowe mogą również oprócz wymienionych subjektów być udostępnione Republice Czeskiej Ministerstwu Transportu CR. Użytkownik ma następnie prawo zgodnie z brzmieniem Dz.U.Nr 101 z , o ochronie danych osobowych, domagać się uzasadnienia zaistnienia niewłaściwego stanu rzeczy w kwestii przetwarzania danych osobowych a następnie jego usunięcia Użytkownik pojazdu oświadcza, że zgodnie z brzmieniem ustawy Dz.U.Nr 101/2000, ochronie danych osobowych, otrzymał zgodę wszystkich osób występujących za Użytkownika pojazdu wobec Administratora systemu na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym w art.21.1 tych Warunków. W przypadku braku/wygaśnięcia tej zgody i/albo w przyszłości w przypadkach, kiedy dojdzie do zmiany osób występujących za Użytkownika pojazdu, Użytkownik pojazdu zobowiązuje się Administratora systemu o tej sytuacji niezzwłocznie zawiadomić i uzyskać od nich potrzebną zgodę. 22 Końcowe i tymczasowe postanowienia 22.1 Specjalna wysokość Myta odpowiadająca kategorji Bus jest prawomocna dla Użytkownika aż po wpisaniu danych o rodzaju pojazdu do Urządzenia elektronicznego ze zgodnością artykułów 5.1 i 5.3 tych Warunków umowy Práva się povinnosti Stráň ve věcech těmito Podmínkami dohodou str. podmínkách následného placení výslovně neupravených nie Ridin příslušnými právními předpisy. Poku jsou Tyto Zasady i warunki Provozovatelem systému vypracovány iv Ji Nez Cesko jazyce, je pro výklad ustanovení těchto Podmínek vždy rozhodující jejich České znění Administrator systemu jest oprawniony zmieniać te Warunki. Zmienione warunki obowiązują Użytkownika pojazdu od dnia w nich stanowionego. Zmienione warunki Administrator systemu udostępni na Internetowej stronie Administratora systemu i zapewni, aby były do dyspozycji w Punktach kontaktowych i dystrybucyjnych minimalnie piętnaście (15) dni przed ich wejściem w życie. Użytkownik pojazdu w Systemie płacenia w terminie późniejszym jest uprawniony zmienione warunki do pięciu (5) dni od ich opublikowania pisemnie odrzucić, zakładając, że równocześnie wypowie Umowę o warunkach płacenia w terminie późniejszym. W ciągu terminu trwania wypowiedzi tych Warunków obowiązują go Warunki pierwotne Użytkownik według 1753 ustawy nr. 89/2012 Sb., kodeksu ciwilnego, jednoznacznie przyjmuje warunki handlowe podane w akapicie 12.4, , 15.2, 15.3 a 17.4, danych Warunków umowy Warunki nabierają ważności od Pavel Kočica, v.r. Dyrektor naczelny Dyrekcja ds.dróg I autostrad CR Dyrekcja ds.dróg i autostrad CR 12 MYTOCZ_325_008

Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 23.8.2015

Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 23.8.2015 Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 23.8.2015 Administrator elektronicznego systemu pobierania myta wydaje następujące Warunki umowy administratora elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Warunki umowy ważne od: Administratora elektronicznego systemu pobierania myta

Warunki umowy ważne od: Administratora elektronicznego systemu pobierania myta Warunki umowy ważne od: Administratora elektronicznego systemu pobierania myta 1.9.2011 Administrator elektronicznego systemu pobierania myta wydaje następujące Warunki umowy administratora elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od

Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od Warunki umowy Administratora elektronicznego systemu pobierania myta ważne od 1. 5. 2016 Administrator elektronicznego systemu pobierania myta wydaje następujące Warunki umowy administratora elektronicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 1406 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH I KODÓW RABATOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH I KODÓW RABATOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 2 REGULAMIN KART UPOMINKOWYCH I KODÓW RABATOWYCH 1. NABYWANIE KART UPOMINKOWYCH 1.1. Karty Upominkowe są emitowane przez Administratora. 1.2. Użytkownik może nabyć od Administratora Kartę

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj!

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! gratis Tygodnik Poradnik Rolniczy przez 3 miesiące oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy zyskaj czas i wygodę pomożemy Ci ze wszelkimi

Bardziej szczegółowo

1. [Postanowienia ogólne]

1. [Postanowienia ogólne] Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do dnia 25 grudnia 2014 Spis treści: 1. [Postanowienia ogólne] 2. [Rejestracja użytkownika] 3. [Złożenie zamówienia oraz realizacja transakcji] 4. [Płatność]

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW NA PRZEJAZD AUTOSTRADĄ A4 KATOWICE-KRAKÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK)

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA RAPORTÓW PLUS ORAZ RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) RAPORTÓW PLUS Z INFORMACJĄ O OCENIE PUNKTOWEJ (PUBLIKACJA NA WWW.BIK.PL I W BOK) Warszawa, styczeń 2011 roku I. DEFINICJE 1. BIK Biuro Informacji Kredytowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. 2. BOK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży abonamentów na przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady sprzedaży abonamentów prowadzonej przez koncesjonariusza Stalexport Autostrada

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków:

Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: Załącznik nr 3 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie następujących warunków: 1. Kwota kredytu: 65.934.524,45 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi mysafety SMYK. 1. Wstęp

Regulamin świadczenia usługi mysafety SMYK. 1. Wstęp Regulamin świadczenia usługi mysafety SMYK 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin wydany jest przez mysafety Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer Wyszyńskiego 5 na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: REGULAMIN Usługi Billin 1 DEFINICJE Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: Cennik -stanowiący integralną część Umowy dokument określający wysokość wynagrodzenia Usługodawcy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulaminu pojedynczej transakcji płatniczej: 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE ( dalej jako OWH ) Firmy METEL s.r.o. REGON : 25974289 1. Definicje : 1.1. Dostawca: METEL s.r.o. (dalej jako"dostawca") Žižkův kopec 617, 552 03 Česká Skalice Dostawca jest zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

1.1.Jedynie członkowie Intus S&L mogą aplikować o limit kredytowy Intus.

1.1.Jedynie członkowie Intus S&L mogą aplikować o limit kredytowy Intus. LIMIT KREDYTOWY WARUNKI I ZASADY 1.WARUNKI UMOWY 1.1.Jedynie członkowie Intus S&L mogą aplikować o limit kredytowy Intus. 1.2. Członkowie mogą zwracać się do Intus S&L o dokumenty związane z kredytem będą

Bardziej szczegółowo

Regulamin skupu metali szlachetnych

Regulamin skupu metali szlachetnych Regulamin skupu metali szlachetnych 1. Definicje 1. RALF-MET z siedzibą w Warszawie, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu metali szlachetnych pod adresem Marcina z Wrocimowic 12E/15

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sopot dn.22.10.2014 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W odpowiedzi na zapytania z dnia 20.10.2014 Zakład Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723A, 81-853 Sopot, działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy:

UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU. Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: UMOWA FAKTORINGU Z PRAWEM REGRESU Niniejsza Umowa Faktoringu z Prawem Regresu ( Umowa ) została zawarta pomiędzy: 1) FINIATA SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro.

Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Niniejsza strona O mnie jest przyporządkowana do Konta Sprzedającego jaapee na platformie handlowej Allegro. Regulamin Allegro jest dostępny tutaj i znajduje on zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA. Postanowienia ogólne

Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA. Postanowienia ogólne Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA 1 Postanowienia ogólne Użyte w Zasadach korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA (dalej Zasady ) określenia oznaczają: 1) Aktywacja otrzymanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@.

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Zawarta w dniu Data Miejscowość Pomiędzy Dane, pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000496085, NIP 525-257-76-29,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU. zawarta w., dnia.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU POJAZDU. zawarta w., dnia.. pomiędzy: UMOWA NAJMU POJAZDU zawarta w., dnia.. pomiędzy:.. z siedzibą w, ul.., (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy.... pod nr., o numerze NIP:., reprezentowaną przez:.. zwaną dalej Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 61, 00-848

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

I Ogólne zasady naliczania odsetek za zwłokę.

I Ogólne zasady naliczania odsetek za zwłokę. Naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowo opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową.

1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Regulamin, cennik przesyłek 1. Sklep Lampadina, Marta Babik prowadzi sprzedaż towarów przez sieć internetową. Dane rejestrowe firmy: Lampadina, Marta Babik, ul. Gawota 11a/1, 02-830 Warszawa, NIP: 951-187-

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ON-LINE W KRAKOWSKIM TEATRZE KOMEDIA 1 Postanowienia ogólne 1. Definicje: "Bilet" - oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym spektaklu, na nieoznaczonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży biletów on-line. Sprzedaż on-line.

Regulamin sprzedaży biletów on-line. Sprzedaż on-line. Regulamin sprzedaży biletów on-line 1 Sprzedaż on-line. 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi Teatr Lalek Banialuka, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mickiewicza 20. NIP: 547-004-63-73, Regon: 070-457-831

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie

Regulamin uczestnictwa w konferencjach. 1. Zasady Ogólne. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie Regulamin uczestnictwa w konferencjach 1. Zasady Ogólne 1. Definicje. a) Konferencja spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie b) Organizator Magma Rafał Krzycki, ul. Górczewska

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O.

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O. REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FORECAST CONSULTING SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizowanych szkoleń oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej Regulamin ) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.e-doccenter.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

Rejestracja użytkownika

Rejestracja użytkownika Regulamin dostępu i korzystania z serwisu e-bok w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: a. Moduł - program komputerowy pozwalający na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ z dnia 14.04.2017r. Umowa. zawarta w dniu 2017 r. w u pomiędzy Powiatem Radziejowskim z siedzibą przy ul. Kościuszki 17 w Radziejowie, NIP: 889 14 91 327, reprezentowany przez: 1.....-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: DALEJ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ:  DALEJ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ON-LINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ: www.przystanekempatia.pl DALEJ ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM)

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) a. definicje 1 Postanowienia ogólne CWWM Centrum Wspierania Wspólnot Mieszkaniowych Marcin Bednarski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Reklamacja usług telekomunikacyjnych Reklamacja usług telekomunikacyjnych Jak i gdzie złożyć reklamację? Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu, a nawet e-mailem, jeśli operator daje taką możliwość. Ze

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE spółki STARLIFE s.r.o., IČ [REGON]: 26772493, z siedzibą Husovo náměstí 1702, 253 01 Hostivice

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE spółki STARLIFE s.r.o., IČ [REGON]: 26772493, z siedzibą Husovo náměstí 1702, 253 01 Hostivice 1. Preambuła OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE spółki STARLIFE s.r.o., IČ [REGON]: 26772493, z siedzibą Husovo náměstí 1702, 253 01 Hostivice 1.1. Niniejsze warunki handlowe (dalej tylko OWH ) obowiązują w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym KOCARKY.PL działającym pod adresem www.kocarky.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę. 2. O ile w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR.

UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. UMOWA NAJMU RUCHOMOŚCI NR. zawarta w dniu r w Warszawie, pomiędzy: Firmą Classeq Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 05-077 Warszawa, ul. Trakt Brzeski 62B, NIP: 822-220-80-18,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl

Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl Regulamin sklepu internetowego www.kucaj.pl 1 Definicje Sprzedawca oznacza Jan Paweł Grzesikiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jan Paweł Grzesikiewicz, adres: ul. Żytnia 66/25, 01-156

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 843

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 843 Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 843 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności

Bardziej szczegółowo

Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. I Ogólne zasady naliczania odsetek za zwłokę.

Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. I Ogólne zasady naliczania odsetek za zwłokę. Naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowo opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:...

Imię i nazwisko Pożyczkobiorcy:... Adres poczty elektronicznej (e-mail):... Numer Pożyczki:... Załącznik nr 1 do UMOWY POŻYCZKI RATALNEJ WZÓR OŹWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Pożyczki) KS Marcin Lipiński 18-400

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 1776 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA Szanowni Państwo, IFlexS Sp. z o.o. proponuje Państwu dokonanie angielskiego rozliczenia podatkowego za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków zagranicznych. Gwarantujemy

Bardziej szczegółowo