Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych"

Transkrypt

1 KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna grupy urzędów nr K-052/4 Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych Urząd Skarbowy w Legnicy I. Kogo dotyczy? Niniejsza karta informacyjna dotyczy podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących przychody/ dochody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub zamierzających ją prowadzić. Uwaga: Niniejsza karta informacyjna dotyczy wyłącznie podatników zmieniających formę opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnicy, którzy nie dokonują zmian, w stosunku do roku ubiegłego, nie mają obowiązku składania oświadczenia. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w tym w formie spółek: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej), spełniające wymagane warunki, mają do wyboru następujące 4 formy płacenia podatku dochodowego: 1. ZASADY OGÓLNE PODATEK WG SKALI Jest to podstawowa forma płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, która może być wybrana bez względu na rodzaj i formę prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy wybierający ten sposób opodatkowania płacą podatek dochodowy od uzyskanego dochodu, a więc przychodu pomniejszonego o udokumentowane koszty jego uzyskania, wg obowiązującej skali podatkowej (18% i 32 %) i są zobowiązani do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Kwota wolna nie podlegająca opodatkowaniu w 2014 r. wynosi zł. 2. ZASADY OGÓLNE PODATEK LINIOWY Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych mogą skorzystać z możliwości płacenia podatku według jednolitej stawki wynoszącej 19% podstawy obliczenia podatku, bez względu na wysokość osiągniętego dochodu i obowiązani są do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Wybór podatku liniowego dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych (jeżeli podatnik prowadzi indywidualną działalność gospodarczą, a oprócz tego jest jeszcze wspólnikiem spółki niemającej osobowości i wybrał podatek liniowy, to wówczas podatek liniowy płaci ze wszystkich form prowadzenia tej działalności). Z opodatkowania jednolitą stawką wyłączono przedsiębiorców, którzy uzyskują przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które wykonywali lub wykonują w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. ul. NMP Legnica tel.: fax: Wybierając podatek liniowy podatnik płaci podatek według stawki 19% wyłącznie od dochodów z działalności gospodarczej. Jeżeli osiąga jeszcze inne dochody, np. z umowy o pracę albo z innych źródeł, to od nich płaci podatek według skali podatkowej. Wybór tego sposobu opodatkowania wiąże się jednak z utratą określonych przywilejów podatkowych np. wspólnego opodatkowania małżonków, czy opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Od dochodów opodatkowanych w sposób liniowy oraz obliczonego w ten Obowiązuje od r.

2 sposób podatku nie można również dokonać poszczególnych odliczeń, w tym wydatków na internet, darowizn czy też poniesionych z tytułu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Istnieje natomiast możliwość odliczania strat, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz przekazania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego. 3. RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY Z możliwości płacenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osiągniętych przychodów mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie oraz w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Podatnicy, którzy wybiorą opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów. Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Z formy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie mogą korzystać przedsiębiorcy: opłacający podatek w formie karty podatkowej, korzystający, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego, rozpoczynający działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki, osiągający w całości lub w części przychody z tytułu: prowadzenia aptek, działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów), działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, prowadzenia działalności w zakresie wolnych zawodów innych niż ustawowo określone, t.j. działalności wykonywanej osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu, wykonywania usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, wytwarzania wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, podjęcia wykonywania działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej: a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem, b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, 2/7

3 c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać podatnicy, którzy w roku poprzednim uzyskali przychody z działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej równowartości euro ( w 2014 roku ryczałt ewidencjonowany mogą opłacać podatnicy, których przychody w 2013 roku nie przekroczyły kwoty ,00 zł). Wybór tej formy opodatkowania wiąże się również z utratą określonych przywilejów podatkowych np. do wspólnego opodatkowania małżonków, czy opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przychodów opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy, którzy wybiorą opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są zobowiązani do stosowania tej formy przez cały rok podatkowy (chyba, że nastąpi utrata prawa do opodatkowania w tej formie, np. wykonanie czynności, która według ustawy nie może być opodatkowana w sposób zryczałtowany). 4. KARTA PODATKOWA Z możliwości płacenia podatku w formie karty podatkowej mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie oraz w formie spółki cywilnej osób fizycznych, przy zachowaniu limitu i formy zatrudnienia pracowników, określonej w ustawie oraz w sytuacji, gdy małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie. Formę tę mogą wybrać jedynie podmioty określone przez ustawę co do rodzaju, zakresu i rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnicy decydujący się na opodatkowanie w formie karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych. Na podstawie złożonego wniosku PIT-16 organ podatkowy w drodze decyzji ustali wysokość stawki karty podatkowej, którą to podatnik powinien wpłacać na rachunek bankowy urzędu skarbowego. Ustalona w drodze decyzji miesięczna stawka karty podatkowej może ulec zmniejszeniu o kwotę zapłaconej składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (należy pamiętać, że odliczenie to nie może przekroczyć 7,75% wymiaru składki). Wybór tej formy opodatkowania również wiąże się z utratą określonych przywilejów podatkowych np. do wspólnego opodatkowania małżonków, czy opodatkowania w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci Informacje szczegółowe dotyczące tej formy opodatkowania zawarto w karcie informacyjnej nr K-024 Karta podatkowa. II. Jakie dokumenty należy złożyć? Podatnik, który wybrał określoną formę opodatkowania powinien złożyć: oświadczenie o wyborze formy opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) albo oświadczenie o wyborze formy opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej (zasady ogólne podatek wg skali lub podatek liniowy) albo wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16 (patrz karta informacyjnej K-024). 3/7

4 III. Gdzie pobrać druki? Podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym oświadczenie składa poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), formularz CEIDG-1. Więcej informacji w tym zakresie dostępnych jest na stronie internetowej przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki Podatnik kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej ZASADY OGÓLNE / RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY Zmiana formy opodatkowania rodzi konieczność zaktualizowania wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dokonanie zmiany i złożenie oświadczenia we wniosku CEIDG jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wyborze formy opodatkowania przychodów / dochodów podatkiem dochodowym. Podatnik kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli chce zmienić formę opodatkowania przychodów / dochodów podatkiem dochodowym, może również poinformować urząd w formie pisemnego oświadczenia (w tym przypadku nie obowiązują druki urzędowe). Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej karty informacyjnej część C. pkt 1. Złożenie pisemnego oświadczenia w urzędzie nie skutkuje dokonaniem zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). KARTA PODATKOWA Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej o symbolu PIT-16 można pobrać w siedzibie urzędu skarbowego na sali obsługi klienta znajdującej się na paterze budynku, lub ze strony internetowej Ministerstwa Finansów - (zakładka Ministerstwo Finansów / Działalność / Podatki / Baza Wiedzy) lub urzędu skarbowego IV. Jaki jest termin złożenia dokumentów? Przedsiębiorcy kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli chcą zmienić formę opodatkowania przychodów/ dochodów podatkiem dochodowym, składają oświadczenie o wyborze formy opodatkowania przychodów/ dochodów (ryczałt/ zasady ogólne wg skali podatkowej/ zasady ogólne podatek liniowy) lub wniosek PIT-16 o opodatkowanie w formie karty podatkowej - do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego wyboru formy opodatkowania dokonują we wniosku o wpis do CEIDG. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania przychodów / dochodów stanowi integralną część w/w wniosku. W przypadku, gdy podatnik nie wypełni tej części wówczas obowiązany jest zgłosić wybór formy opodatkowania we właściwym urzędzie skarbowym nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli podatnik rozpocznie działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego i nie złoży w określonym terminie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jest obowiązany do założenia księgi przychodów i rozchodów oraz opłacania podatku na zasadach ogólnych (podatek według skali podatkowej), określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W terminie 20 dni od dnia zaprowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnik obowiązany jest powiadomić o tym fakcie właściwy organ podatkowy. 4/7

5 Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16 podatnik rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego składa przed jej rozpoczęciem (przynajmniej na dzień przed). Niezachowanie ustawowego terminu skutkuje odmownym załatwieniem wniosku V. Jaki jest tryb składania dokumentów? Oświadczenie (dotyczy podatników kontynuujących prowadzenie działalności gospodarczej) można złożyć w formie: - wniosku o dokonanie aktualizacji danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), - pisma - w siedzibie urzędu skarbowego na sali obsługi klienta, znajdującej się na paterze budynku, albo za pośrednictwem poczty, - lub dokumentu elektronicznego - uwierzytelnionego przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu (przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym), lub profilu zaufanego epuap: za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego (dostępną na platformie epuap)- Uwaga! Termin uważa się za zachowany, w szczególności jeżeli przed jego upływem pismo zostało: wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru, nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym. Zasady opisane powyżej dotyczą również podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, jednak wyłącznie w sytuacji, gdy we wniosku o wpis do CEIDG nie wypełnili oświadczenia o wyborze formy opodatkowania. VI. Czy wymagane są opłaty? Opłat się nie pobiera. VII. W jakim terminie, w jaki sposób i w jakiej formie sprawa zostanie załatwiona? Sprawa nie podlega rozstrzygnięciu przez organ podatkowy, z wyjątkiem wniosku o opodatkowanie kartą podatkową (patrz karta informacyjna K-024). Złożenie oświadczenia w ustawowym terminie powoduje, że podatnik korzysta z opodatkowania według wybranej formy. Wszystkie czynności związane z wyborem formy opodatkowania dokonane po ustawowym terminie są bezskuteczne. VIII. Czy przysługują środki odwoławcze? Nie dotyczy. 5/7

6 IX. Podstawa prawna 1. Art. 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), 2. Art. 9, art. 25 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), 3. Art. 25 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.). X. Dodatkowe informacje Dodatkowych informacji w zakresie objętym niniejszą kartą informacyjną udzielają pracownicy urzędu skarbowego w siedzibie urzędu sala obsługi klienta, a także pod numerem telefonu Wzór oświadczenia, stanowiący załącznik do niniejszej karty informacyjnej, obejmuje również zagadnienia związane z wyborem sposobu wpłacania ryczałtu lub zaliczek na podatek dochodowy (miesięcznie, kwartalnie lub w formie uproszczonej) część C. 2 oświadczenia. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawiono w karcie informacyjnej K-053 Wybór sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub ryczałtu przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Niniejsza karta ma charakter ogólnoinformacyjny 6/7