2. Definicje Dla celów niniejszego regulaminu poniższe zwroty mają następujące znaczenie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Definicje Dla celów niniejszego regulaminu poniższe zwroty mają następujące znaczenie:"

Transkrypt

1 Przed zakupem Karty Studenton i rozpoczęciem jej używania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, uczestnik akceptuje w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania z Karty Studenton zawarte w Regulaminie Regulamin Programu Rabatowego Studenton 1. Wprowadzenie Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania programu rabatowego Studenton oraz warunki uczestnictwa w tym programie, w tym zasady korzystania przez uczestników tego programu z Profitów. 2. Definicje Dla celów niniejszego regulaminu poniższe zwroty mają następujące znaczenie: Regulamin oznacza niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania programu rabatowego Studenton, w szczególności zasady uczestnictwa w Programie, korzystania z Profitów a także prawa i obowiązki Organizatora oraz Posiadacza Karty; Program prowadzony przez Organizatora program rabatowy, którego Uczestnicy- Posiadacze Kart są uprawnieni do nabywania towarów lub usług oferowanych przez Partnerów w Punktach Handlowo Usługowych z uwzględnieniem preferencyjnych zasad i korzyści uzgodnionych w umowie zawartej pomiędzy Organizatorem a Partnerem, zdefiniowanych, poniżej jako Profity; Organizator Beneso sp z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Piękna 20; Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości złotych (kapitał w całości opłacony), NIP , REGON ; Karta wydawana przez Organizatora na okres wskazany w Karcie imienna karta rabatowa Studenton potwierdzająca uczestnictwo w Programie, uprawniająca Posiadacza Karty do korzystania z Profitów; Uczestnik Posiadacz Karty; Posiadacz Karty osoba fizyczna, będąca Studentem, której nazwisko i podpis znajduje się na Karcie; Partner przedsiębiorca, z którym Organizator zawarł umowę o udzielanie Posiadaczom Kart Profitów; Pośrednik wyznaczone przez Organizatora osoby fizyczne, prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, u których można nabyć Karty; Strona Internetowa Programu strona internetowa pod adresem: Punkt Handlowo-Usługowy miejsce, w którym Partner, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązuje się udzielać Posiadaczom Kart Profitów na oferowane tam towary lub usługi objęte Programem; Profity uzgodnione umownie pomiędzy Organizatorem a Partnerem korzyści, które Partner zobowiązuje się oferować Posiadaczom Kart, obejmujące co najmniej jedną z następujących form: Zniżkę, Ustaloną Niską Cenę, 2v1, 3v1, Gx2, Gx3; 1

2 Zniżka określony procentowo upust cenowy, udzielany Posiadaczowi Karty, na określone towary lub usługi oferowane przez Partnera w Punktach Handlowo- Usługowych; Student osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych legitymująca się ważną legitymacją studencką krajowej lub zagranicznej uczelni wyższej; Ustalona Niska Cena ustalona niniejszą Umową dla Posiadacza Karty cena za określone towary lub usługi oferowane przez Partnera w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w Punktach Handlowo-Usługowych, znacząco niższa od aktualnie obowiązujących u Partnera cen za dane towary lub usługi; 2v1 jednoczesny zakup przez Posiadacza Karty dwóch towarów lub usług objętych Programem, oferowanych przez Partnera w Punktach Handlowo-Usługowych, w przypadku którego cena drugiego (tańszego) towaru lub usługi wynosi 0,01 PLN; 3v1 jednoczesny zakup przez Posiadacza Karty trzech towarów lub usług objętych Programem, oferowanych przez Partnera w Punktach Handlowo-Usługowych, w przypadku którego cena za najdroższy z wybranych przez Posiadacza Karty towarów lub usług jest standardowa (zgodna z aktualnie obowiązującym u Partnera cennikiem) a cena drugiego i trzeciego towaru lub usługi wynosi 0,01 PLN; Gx2 jednoczesny zakup dwóch takich samych towarów lub usług oferowanych przez Partnera przez dwóch Posiadaczy Kart, w przypadku którego jeden z Posiadaczy Kart płaci cenę standardową (zgodną z aktualnie obowiązującym u Partnera cennikiem) a drugi płaci cenę 0,01 PLN; Gx3 jednoczesny zakup trzech takich samych towarów lub usług objętych Programem oferowanych przez Partnera przez trzech Posiadaczy Kart, w przypadku którego jeden z Posiadaczy Kart płaci cenę standardową (zgodną z aktualnie obowiązującym u Partnera cennikiem) a drugi i trzeci płacą cenę 0,01 PLN; Formularz Zgłoszeniowy - formularz zawierający dane osobowe Studenta niezbędne do przystąpienia do Programu, wydania Karty oraz wykonywania praw i obowiązków określonych w Regulaminie. 3. Warunki uczestnictwa w Programie 1. Uczestnikiem Programu może być każdy Student. 2. Warunkiem nabycia uczestnictwa w Programie jest: (i) akceptacja Regulaminu oraz (ii) uiszczenie opłaty za Kartę zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Stronie Internetowej Programu. 3. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i doręczenie go Organizatorowi lub Pośrednikowi. Poprzez doręczenie Formularza Zgłoszeniowego Organizatorowi rozumie się również wypełnienie go i odesłanie online poprzez Stronę Internetową Programu ( Przystąpienie online ). 4. Organizator nie ma obowiązku informować osoby składającej o błędnie wypełnionym Formularzu Zgłoszeniowym. Jeśli Formularz Zgłoszeniowy został wypełniony niekompletnie lub nieczytelnie, Organizator może podjąć próbę skontaktowania się z osobą składającą z prośbą o uzupełnienie danych. 5. Dane wprowadzone do Formularza Zgłoszeniowego winny być aktualizowane. Informacje o zmianie danych, podanych podczas przystępowania do Programu należy przekazywać na następujący adres mailowy Organizator nie odpowiada za skutki nie przekazania przez Uczestnika informacji o zmianie danych. 2

3 6. Opłatę za Kartę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Organizatora wskazany na Stronie Internetowej Programu. 7. Osobom, które spełniły warunki uczestnictwa w Programie, określone w ustępach 1 i 2 powyżej, Organizator lub Pośrednik niezwłocznie wystawia i doręcza Kartę. W przypadku złożenia Formularza Zgłoszeniowego online Karta zostanie doręczona Uczestnikowi pocztą na adres wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym nie później niż w ciągu 14 dni od spełnienia warunków uczestnictwa opisanych powyżej. 8. Osoba, która weszła w posiadanie Karty mimo niespełnionych warunków z ustępu 1 powyżej nie nabywa związanych z nią uprawnień oraz nie może żądać zwrotu kwoty, zapłaconej za Kartę. 9. Zakończenie uczestnictwa w Programie następuje z upływem terminu ważności Karty lub na skutek wypowiedzenia, o którym mowa w paragrafie 6 ustęp 7 Regulaminu. Z momentem zakończenia uczestnictwa w Programie ustaje prawo Posiadacza Karty do dalszego korzystania z Profitów. 4. Karta 1. Karta ma postać plastikowej karty imiennej o unikatowym numerze indentyfikacyjnym z polem przeznaczonym na podpis jej Posiadacza oraz oznaczonym terminem ważności. 2. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę. 3. Posiadacz Karty ma prawo legitymować się wyłącznie własną Kartą i nie może udostępniać jej osobom trzecim. Uprawnienia związane z posiadaniem Karty nie podlegają przeniesieniu na inną osobę. 4. Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową ani inną kartą z funkcją płatniczą. 5. Organizator lub Partner nie są odpowiedzialni za zagubione lub zniszczone Karty. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o fakcie utraty Karty poprzez wysłanie wiadomości na następujący adres mailowy 6. W przypadku utraty Karty w okresie jej ważności, Uczestnik może zwrócić się do Organizatora o wystawienie karty zastępczej. Koszt wydania karty zastępczej w wysokości określonej w cenniku zamieszczonym na Stronie Internetowej Programu ponosi Uczestnik. 5. Profity i Partnerzy 1. Uczestnik ma prawo do korzystania z Profitów. Profity w zależności od ustaleń pomiędzy Partnerem a Organizatorem mają postać Zniżki, Ustalonej Niskiej Ceny, 2v1, 3v1, Gx2 lub Gx3 lub innych zdefiniowanych prze Partnerów Studentona. Aktualna lista rodzajów Profitów udzielanych Posiadaczom Kart przez Partnerów znajduje się na Stronie Internetowej Programu. 2. Profity są dostępne tylko w tych Punktach Handlowo-Usługowych, które Partner wyznaczył do udziału w Programie i których lista znajduje się na Stronie Internetowej Programu. Profity mogą więc ale nie muszą być dostępne we wszystkich lokalizacjach, w których dany Partner prowadzi działalność gospodarczą. 3

4 3. W zależności od informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej Programu Profity mogą więc dotyczyć wszystkich lub wybranych towarów lub usług, które Partner oferuje klientom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 4. Profity są udzielane tylko w wyznaczonych przez Partnera dniach i godzinach. Informacja o czasowej dostępności Profitów udzielanych przez poszczególnych Partnerów znajduje się na Stronie Internetowej Programu. 5. Profity nie podlegają łączeniu między sobą ani z innymi zniżkami czy korzyściami udzielanymi przez Partnera, chyba że Partner postanowi inaczej. 6. Warunkiem uzyskania Profitu w Punkcie Usługowo-Handlowym jest okazanie ważnej Karty oraz ważnej legitymacji studenckiej. 7. Przed zgłoszeniem Partnerowi chęci skorzystania z Profitu, Posiadacz Karty ma obowiązek zapoznać się z wszystkimi warunkami uzyskania Profitu obowiązującymi u danego Partnera. Dotyczy to w szczególności czasowej dostępności Profitów oraz Punktów Handlowo-Usługowych biorących udział w Programie. Opis warunków udzielenia Profitów przez Partnera jest widoczny w profilu danego Partnera, dostępnym na Stronie Internetowej Programu. Sugerowane jest również skorzystanie z wyszukiwarki Profitów dostępnej na Stronie Internetowej Programu. 8. W odniesieniu do niektórych z usług objętych Profitami Partner ma prawo wymagać od Posiadacza Karty wcześniejszej rezerwacji usługi. Stosowna informacja znajduje się w profilu danego Partnera, dostępnym na Stronie Internetowej Programu. 9. Rodzaje udzielanych u danego Partnera Profitów, zakres ich dostępności czasowej jak i lista Punktów Handlowo-Usługowych, w których są udzielane Profity mogą ulegać zmianie. Zmiany te są niezwłocznie zamieszczane na Stronie Internetowej Programu i od chwili ich zamieszczenia skuteczne wobec Uczestnika. 10. W ramach swobody prowadzonej działalności gospodarczej Partner ma również prawo wycofania określonych towarów lub usług ze swojej oferty, zamknięcia/likwidacji poszczególnych Punktów Usługowo-Handlowych a także całkowitego wycofania się z udziału w Programie. 11. Posiadacz Karty jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu obowiązującego w Punkcie Handlowo-Usługowym, podczas korzystania ze świadczonych tam usług lub zakupu towarów. 12. Wszelkie działania mające na celu wyłudzenie Profitu, polegające w szczególności na próbie posłużenia się Kartą sfałszowaną, ukradzioną lub przywłaszczoną, korzystaniu z Karty po upływie ważności, są zabronione i stanowią naruszenie prawa, podlegające odpowiedzialności karnej. 13. Partner jest uprawniony do zatrzymania Karty w sytuacji posługiwania się nią przez osobę nieuprawnioną. Personel w Punkcie Handlowo-Usługowym ma prawo zatrzymać Kartę bez jakiejkolwiek rekompensaty dla posługującej się nią osoby nieuprawnionej, a następnie przekazać ją Organizatorowi. 6. Prawa i obowiązki Organizatora 1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej Organizator ma obowiązek na bieżąco aktualizować informacje dotyczące Profitów oraz Partnerów w zakresie form udzielanych Profitów, czasowej dostępności Profitów oraz Punktów Handlowo-Usługowych zamieszczone na Stronie Internetowej Programu. 2. W celu usunięcia wątpliwości, zobowiązanie powyższe nie dotyczy zmiany pojedynczych danych teleadresowych poszczególnych Punktów Usługowo- Handlowych, które będą aktualizowane w miarę posiadanych informacji. 4

5 3. Organizator dołoży należytej staranności, aby na bieżąco informować na Stronie Internetowej Programu przypadkach czasowej niedostępności towarów lub usług Partnera. 4. Niezwłocznie po powzięciu wiadomości od Partnera Organizator poinformuje Uczestników (poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej Programu) również o trwałym wycofaniu określonych towarów lub usług z oferty Partnera, o zamknięciu/likwidacji poszczególnych Punktów Usługowo-Handlowych a także całkowitym wycofaniu się Partnera z udziału w Programie. 5. Organizator dołoży należytej staranności w doborze Partnerów do Programu, mając na względzie potencjalne potrzeby Uczestników, w celu objęcia Profitami takich towarów i usług, których nabyciem Uczestnicy mogą być zainteresowani. W tym celu Organizator będzie podejmował starania aby, w miarę możliwości, przeprowadzać bieżącą analizę informacji o najczęściej wykorzystywanych Profitach oraz najpopularniejszych Partnerach a także umożliwić Uczestnikom dokonywanie ocen dostępnych Profitów i Partnerów oraz wymianę opinii. 6. O ile Uczestnik wyrazi na to zgodę, Organizator ma prawo wykorzystywać dane osobowe uczestnika do celów marketingowych, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania indywidualnie dobranych informacji o Profitach, samym Programie oraz do celów badań rynku. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może być w każdej chwili odwołana przez wysłanie Organizatorowi maila na adres: 7. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć Posiadaczowi Karty uczestnictwo w Programie w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie Karty osobie nieupoważnionej lub innego rodzaju naruszenie istotnych postanowień Regulaminu. 8. Organizator ma prawo wprowadzania zmian do Regulaminu. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu zostanie każdorazowo zamieszczone przez Organizatora w widocznym miejscu na Stronie Internetowej Programu oraz w newsletterze ( o ile Posiadacz Karty wyraził zgodę na jego otrzymywanie). Zmieniony Regulamin będzie niezwłocznie dostępny na Stronie Internetowej Programu, w zakładce, o której mowa powyżej. Zmianę Regulaminu uważa się za zaakceptowaną, jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia Posiadacz Karty nie wypowie uczestnictwa w Programie lub gdy przed upływem tego terminu użyje Karty w celu skorzystania z Profitów. 9. Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć Program. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu poprzez zamieszczenie tej informacji w widocznym miejscu na Stronie Internetowej Programu. Wraz z informacją o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Organizator poinformuje o zasadach rozliczeń z tytułu pobranych opłat za wydanie Karty. 7. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Posiadaczowi Karty przez Partnera wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Partnera umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji przysługują Posiadaczowi Karty wobec Partnera i nie mogą być kierowane do Organizatora. W przypadku jednak istotnych zastrzeżeń co do jakości objętych Profitami towarów lub usług Posiadacz Karty powinien niezwłocznie poinformować o nich Organizatora na adres mailowy: 5

6 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne lub nieprawdziwe informacje przekazane mu przez Partnera, inne niż informacje o Profitach i ich dostępności czasowej, które zostały umieszczone na Stronie Internetowej Programu. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dotyczące Profitów, o których mowa w paragrafie 5 ustęp 9 Regulaminu od momentu zaktualizowania informacji na Stronie Internetowej Programu a także za zamiany dotyczące profitów wynikające z decyzji Partnera, o których mowa w paragrafie 5 ustęp 10 Regulaminu. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieudzielanie przez Partnera Profitu będące następstwem: - odmowy wykonania usługi/ sprzedaży towaru z powodu braku wolnych miejsc lub wyczerpania zapasów, jak również z przyczyn technicznych lub eksploatacyjnych (np. remont, przerwa techniczna, przerwa urlopowa, przerwa spowodowana awarią urządzeń niezbędnych do prowadzonej działalności lub z powodu przerw w dostawie mediów) lub innej czasowej niedostępności towaru lub usługi w ofercie Partnera - trwałego wycofania towaru lub usługi objętych Profitami z oferty Partnera; - nieokazania przez Posiadacza Karty ważnej legitymacji studenckiej lub nieokazania Karty; - odmowy wykonania usługi lub sprzedaży towaru wobec Posiadacza Karty, ze względu na niespełnienie przez niego obowiązujących u Partnera lub wynikających z przepisów prawa wymogów dla nabycia usługi lub towaru objętego Profitem; - działania siły wyższej lub osób, za które Partner nie ponosi odpowiedzialności. 8. Reklamacje 1. Posiadacz Karty, któremu bezpodstawnie odmówiono skorzystania z Profitów obowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi. 2. W przypadku niezrealizowania przez Organizatora jego zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu Posiadacz ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacje mogą być składane pisemnie na następujący adres Organizatora ul. Pięknej 20, Warszawa; lub elektronicznie na adres mailowy 3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko Posiadacza Karty, numer Karty, powód złożenia reklamacji. W przypadku reklamacji z powodu nieuzasadnionego nieudzielania Profitu przez Partnera reklamacja powinna ponadto zawierać wskazanie Partnera, Punktu Handlowo-Usługowego oraz dnia i godziny odmowy udzielenia Profitu a także podanych przez Partnera (lub jego personel w Punkcie Handlowo-Usługowym) powodów nieudzielania Profitu. 4. Jeśli nieudzielanie przez Partnera Profitu jest następstwem okoliczności wymienionych w paragrafie 7 ustęp 4 Regulaminu, reklamacja nie przysługuje. 5. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. O wyniku postępowania 6

7 reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony zwrotnie na adres mailowy lub korespondencyjny wskazany w reklamacji lub w przypadku braku takiego wskazania - w Formularzu Zgłoszeniowym. 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. W przypadku reklamacji z powodu nieuzasadnionego nieudzielania Profitu przez Partnera, Organizator zwróci się niezwłocznie do Partnera o zajęcie przez niego stanowiska w przedmiocie reklamacji. W celu uzyskania wyjaśnień Partnera Organizator ma prawo przekazać mu kopię reklamacji złożonej przez Posiadacza Karty. 7. Niezależnie do powyższych postanowień Posiadacz Karty, któremu Partner niezasadnie odmówił udzielenia Profitu zachowuje prawo bezpośredniego wystąpienia z roszczeniem wobec Partnera. W takiej sytuacji Posiadacz Karty powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora. 9. Zawiadomienia i przekazywanie informacji dotyczących Programu Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom w zależności od charakteru informacji oraz stosownych wymogów prawa - na adres korespondencyjny, w formie elektronicznej (w tym: pocztą lub na numer telefonu wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym) lub na Stronie Internetowej Programu. 10. Ustawowe prawo odstąpienia: W terminie 14 dni od zawarcia umowy z Organizatorem o uczestnictwo w Programie Posiadacz Karty może bezkosztowo z niego zrezygnować. W takim przypadku, po otrzymaniu przez Organizatora oświadczenia Posiadacza Karty o rezygnacji z uczestnictwa, opłata za Kartę zostanie niezwłocznie zwrócona na numer rachunku bankowego wskazany w oświadczeniu o rezygnacji. W przypadku odstąpienia od uczestnictwa w Programie Uczestnik, któremu została już wydana Karta, obowiązany jest do jej niezwłocznego zwrotu Organizatorowi. 11. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników 1. Podane w Formularzu Zgłoszeniowym dane będą przetwarzane dla celów Programu przez Organizatora pełniącego rolę administratora danych osobowych. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art ustawy o ochronie danych osobowych. 2. O ile Uczestnik wyrazi na to zgodę w Formularzu Zgłoszeniowym jego dane będą mogły być również przetwarzane przez Organizatora w celu marketingu produktów i usług Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem i przesyłanie dotyczących ich informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, a także dla celów statystycznych i analiz rynkowych. 3. O ile Uczestnik wyrazi na to zgodę w Formularzu Zgłoszeniowym, Organizator może przekazać jego dane podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu marketingu produktów i usług tych podmiotów. W takim przypadku Uczestnik będzie otrzymywał informacje o produktach i usługach, w tym również drogą elektroniczną, bezpośrednio od tych podmiotów. 7

8 12. Postanowienia końcowe Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie. 8