2. Definicje Dla celów niniejszego regulaminu poniższe zwroty mają następujące znaczenie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Definicje Dla celów niniejszego regulaminu poniższe zwroty mają następujące znaczenie:"

Transkrypt

1 Przed zakupem Karty Studenton i rozpoczęciem jej używania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, uczestnik akceptuje w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania z Karty Studenton zawarte w Regulaminie Regulamin Programu Rabatowego Studenton 1. Wprowadzenie Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania programu rabatowego Studenton oraz warunki uczestnictwa w tym programie, w tym zasady korzystania przez uczestników tego programu z Profitów. 2. Definicje Dla celów niniejszego regulaminu poniższe zwroty mają następujące znaczenie: Regulamin oznacza niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania programu rabatowego Studenton, w szczególności zasady uczestnictwa w Programie, korzystania z Profitów a także prawa i obowiązki Organizatora oraz Posiadacza Karty; Program prowadzony przez Organizatora program rabatowy, którego Uczestnicy- Posiadacze Kart są uprawnieni do nabywania towarów lub usług oferowanych przez Partnerów w Punktach Handlowo Usługowych z uwzględnieniem preferencyjnych zasad i korzyści uzgodnionych w umowie zawartej pomiędzy Organizatorem a Partnerem, zdefiniowanych, poniżej jako Profity; Organizator Beneso sp z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Piękna 20; Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości złotych (kapitał w całości opłacony), NIP , REGON ; Karta wydawana przez Organizatora na okres wskazany w Karcie imienna karta rabatowa Studenton potwierdzająca uczestnictwo w Programie, uprawniająca Posiadacza Karty do korzystania z Profitów; Uczestnik Posiadacz Karty; Posiadacz Karty osoba fizyczna, będąca Studentem, której nazwisko i podpis znajduje się na Karcie; Partner przedsiębiorca, z którym Organizator zawarł umowę o udzielanie Posiadaczom Kart Profitów; Pośrednik wyznaczone przez Organizatora osoby fizyczne, prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, u których można nabyć Karty; Strona Internetowa Programu strona internetowa pod adresem: Punkt Handlowo-Usługowy miejsce, w którym Partner, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązuje się udzielać Posiadaczom Kart Profitów na oferowane tam towary lub usługi objęte Programem; Profity uzgodnione umownie pomiędzy Organizatorem a Partnerem korzyści, które Partner zobowiązuje się oferować Posiadaczom Kart, obejmujące co najmniej jedną z następujących form: Zniżkę, Ustaloną Niską Cenę, 2v1, 3v1, Gx2, Gx3; 1

2 Zniżka określony procentowo upust cenowy, udzielany Posiadaczowi Karty, na określone towary lub usługi oferowane przez Partnera w Punktach Handlowo- Usługowych; Student osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych legitymująca się ważną legitymacją studencką krajowej lub zagranicznej uczelni wyższej; Ustalona Niska Cena ustalona niniejszą Umową dla Posiadacza Karty cena za określone towary lub usługi oferowane przez Partnera w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w Punktach Handlowo-Usługowych, znacząco niższa od aktualnie obowiązujących u Partnera cen za dane towary lub usługi; 2v1 jednoczesny zakup przez Posiadacza Karty dwóch towarów lub usług objętych Programem, oferowanych przez Partnera w Punktach Handlowo-Usługowych, w przypadku którego cena drugiego (tańszego) towaru lub usługi wynosi 0,01 PLN; 3v1 jednoczesny zakup przez Posiadacza Karty trzech towarów lub usług objętych Programem, oferowanych przez Partnera w Punktach Handlowo-Usługowych, w przypadku którego cena za najdroższy z wybranych przez Posiadacza Karty towarów lub usług jest standardowa (zgodna z aktualnie obowiązującym u Partnera cennikiem) a cena drugiego i trzeciego towaru lub usługi wynosi 0,01 PLN; Gx2 jednoczesny zakup dwóch takich samych towarów lub usług oferowanych przez Partnera przez dwóch Posiadaczy Kart, w przypadku którego jeden z Posiadaczy Kart płaci cenę standardową (zgodną z aktualnie obowiązującym u Partnera cennikiem) a drugi płaci cenę 0,01 PLN; Gx3 jednoczesny zakup trzech takich samych towarów lub usług objętych Programem oferowanych przez Partnera przez trzech Posiadaczy Kart, w przypadku którego jeden z Posiadaczy Kart płaci cenę standardową (zgodną z aktualnie obowiązującym u Partnera cennikiem) a drugi i trzeci płacą cenę 0,01 PLN; Formularz Zgłoszeniowy - formularz zawierający dane osobowe Studenta niezbędne do przystąpienia do Programu, wydania Karty oraz wykonywania praw i obowiązków określonych w Regulaminie. 3. Warunki uczestnictwa w Programie 1. Uczestnikiem Programu może być każdy Student. 2. Warunkiem nabycia uczestnictwa w Programie jest: (i) akceptacja Regulaminu oraz (ii) uiszczenie opłaty za Kartę zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Stronie Internetowej Programu. 3. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i doręczenie go Organizatorowi lub Pośrednikowi. Poprzez doręczenie Formularza Zgłoszeniowego Organizatorowi rozumie się również wypełnienie go i odesłanie online poprzez Stronę Internetową Programu ( Przystąpienie online ). 4. Organizator nie ma obowiązku informować osoby składającej o błędnie wypełnionym Formularzu Zgłoszeniowym. Jeśli Formularz Zgłoszeniowy został wypełniony niekompletnie lub nieczytelnie, Organizator może podjąć próbę skontaktowania się z osobą składającą z prośbą o uzupełnienie danych. 5. Dane wprowadzone do Formularza Zgłoszeniowego winny być aktualizowane. Informacje o zmianie danych, podanych podczas przystępowania do Programu należy przekazywać na następujący adres mailowy Organizator nie odpowiada za skutki nie przekazania przez Uczestnika informacji o zmianie danych. 2

3 6. Opłatę za Kartę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Organizatora wskazany na Stronie Internetowej Programu. 7. Osobom, które spełniły warunki uczestnictwa w Programie, określone w ustępach 1 i 2 powyżej, Organizator lub Pośrednik niezwłocznie wystawia i doręcza Kartę. W przypadku złożenia Formularza Zgłoszeniowego online Karta zostanie doręczona Uczestnikowi pocztą na adres wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym nie później niż w ciągu 14 dni od spełnienia warunków uczestnictwa opisanych powyżej. 8. Osoba, która weszła w posiadanie Karty mimo niespełnionych warunków z ustępu 1 powyżej nie nabywa związanych z nią uprawnień oraz nie może żądać zwrotu kwoty, zapłaconej za Kartę. 9. Zakończenie uczestnictwa w Programie następuje z upływem terminu ważności Karty lub na skutek wypowiedzenia, o którym mowa w paragrafie 6 ustęp 7 Regulaminu. Z momentem zakończenia uczestnictwa w Programie ustaje prawo Posiadacza Karty do dalszego korzystania z Profitów. 4. Karta 1. Karta ma postać plastikowej karty imiennej o unikatowym numerze indentyfikacyjnym z polem przeznaczonym na podpis jej Posiadacza oraz oznaczonym terminem ważności. 2. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę. 3. Posiadacz Karty ma prawo legitymować się wyłącznie własną Kartą i nie może udostępniać jej osobom trzecim. Uprawnienia związane z posiadaniem Karty nie podlegają przeniesieniu na inną osobę. 4. Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową ani inną kartą z funkcją płatniczą. 5. Organizator lub Partner nie są odpowiedzialni za zagubione lub zniszczone Karty. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o fakcie utraty Karty poprzez wysłanie wiadomości na następujący adres mailowy 6. W przypadku utraty Karty w okresie jej ważności, Uczestnik może zwrócić się do Organizatora o wystawienie karty zastępczej. Koszt wydania karty zastępczej w wysokości określonej w cenniku zamieszczonym na Stronie Internetowej Programu ponosi Uczestnik. 5. Profity i Partnerzy 1. Uczestnik ma prawo do korzystania z Profitów. Profity w zależności od ustaleń pomiędzy Partnerem a Organizatorem mają postać Zniżki, Ustalonej Niskiej Ceny, 2v1, 3v1, Gx2 lub Gx3 lub innych zdefiniowanych prze Partnerów Studentona. Aktualna lista rodzajów Profitów udzielanych Posiadaczom Kart przez Partnerów znajduje się na Stronie Internetowej Programu. 2. Profity są dostępne tylko w tych Punktach Handlowo-Usługowych, które Partner wyznaczył do udziału w Programie i których lista znajduje się na Stronie Internetowej Programu. Profity mogą więc ale nie muszą być dostępne we wszystkich lokalizacjach, w których dany Partner prowadzi działalność gospodarczą. 3

4 3. W zależności od informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej Programu Profity mogą więc dotyczyć wszystkich lub wybranych towarów lub usług, które Partner oferuje klientom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 4. Profity są udzielane tylko w wyznaczonych przez Partnera dniach i godzinach. Informacja o czasowej dostępności Profitów udzielanych przez poszczególnych Partnerów znajduje się na Stronie Internetowej Programu. 5. Profity nie podlegają łączeniu między sobą ani z innymi zniżkami czy korzyściami udzielanymi przez Partnera, chyba że Partner postanowi inaczej. 6. Warunkiem uzyskania Profitu w Punkcie Usługowo-Handlowym jest okazanie ważnej Karty oraz ważnej legitymacji studenckiej. 7. Przed zgłoszeniem Partnerowi chęci skorzystania z Profitu, Posiadacz Karty ma obowiązek zapoznać się z wszystkimi warunkami uzyskania Profitu obowiązującymi u danego Partnera. Dotyczy to w szczególności czasowej dostępności Profitów oraz Punktów Handlowo-Usługowych biorących udział w Programie. Opis warunków udzielenia Profitów przez Partnera jest widoczny w profilu danego Partnera, dostępnym na Stronie Internetowej Programu. Sugerowane jest również skorzystanie z wyszukiwarki Profitów dostępnej na Stronie Internetowej Programu. 8. W odniesieniu do niektórych z usług objętych Profitami Partner ma prawo wymagać od Posiadacza Karty wcześniejszej rezerwacji usługi. Stosowna informacja znajduje się w profilu danego Partnera, dostępnym na Stronie Internetowej Programu. 9. Rodzaje udzielanych u danego Partnera Profitów, zakres ich dostępności czasowej jak i lista Punktów Handlowo-Usługowych, w których są udzielane Profity mogą ulegać zmianie. Zmiany te są niezwłocznie zamieszczane na Stronie Internetowej Programu i od chwili ich zamieszczenia skuteczne wobec Uczestnika. 10. W ramach swobody prowadzonej działalności gospodarczej Partner ma również prawo wycofania określonych towarów lub usług ze swojej oferty, zamknięcia/likwidacji poszczególnych Punktów Usługowo-Handlowych a także całkowitego wycofania się z udziału w Programie. 11. Posiadacz Karty jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu obowiązującego w Punkcie Handlowo-Usługowym, podczas korzystania ze świadczonych tam usług lub zakupu towarów. 12. Wszelkie działania mające na celu wyłudzenie Profitu, polegające w szczególności na próbie posłużenia się Kartą sfałszowaną, ukradzioną lub przywłaszczoną, korzystaniu z Karty po upływie ważności, są zabronione i stanowią naruszenie prawa, podlegające odpowiedzialności karnej. 13. Partner jest uprawniony do zatrzymania Karty w sytuacji posługiwania się nią przez osobę nieuprawnioną. Personel w Punkcie Handlowo-Usługowym ma prawo zatrzymać Kartę bez jakiejkolwiek rekompensaty dla posługującej się nią osoby nieuprawnionej, a następnie przekazać ją Organizatorowi. 6. Prawa i obowiązki Organizatora 1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej Organizator ma obowiązek na bieżąco aktualizować informacje dotyczące Profitów oraz Partnerów w zakresie form udzielanych Profitów, czasowej dostępności Profitów oraz Punktów Handlowo-Usługowych zamieszczone na Stronie Internetowej Programu. 2. W celu usunięcia wątpliwości, zobowiązanie powyższe nie dotyczy zmiany pojedynczych danych teleadresowych poszczególnych Punktów Usługowo- Handlowych, które będą aktualizowane w miarę posiadanych informacji. 4

5 3. Organizator dołoży należytej staranności, aby na bieżąco informować na Stronie Internetowej Programu przypadkach czasowej niedostępności towarów lub usług Partnera. 4. Niezwłocznie po powzięciu wiadomości od Partnera Organizator poinformuje Uczestników (poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej Programu) również o trwałym wycofaniu określonych towarów lub usług z oferty Partnera, o zamknięciu/likwidacji poszczególnych Punktów Usługowo-Handlowych a także całkowitym wycofaniu się Partnera z udziału w Programie. 5. Organizator dołoży należytej staranności w doborze Partnerów do Programu, mając na względzie potencjalne potrzeby Uczestników, w celu objęcia Profitami takich towarów i usług, których nabyciem Uczestnicy mogą być zainteresowani. W tym celu Organizator będzie podejmował starania aby, w miarę możliwości, przeprowadzać bieżącą analizę informacji o najczęściej wykorzystywanych Profitach oraz najpopularniejszych Partnerach a także umożliwić Uczestnikom dokonywanie ocen dostępnych Profitów i Partnerów oraz wymianę opinii. 6. O ile Uczestnik wyrazi na to zgodę, Organizator ma prawo wykorzystywać dane osobowe uczestnika do celów marketingowych, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania indywidualnie dobranych informacji o Profitach, samym Programie oraz do celów badań rynku. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może być w każdej chwili odwołana przez wysłanie Organizatorowi maila na adres: 7. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć Posiadaczowi Karty uczestnictwo w Programie w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie Karty osobie nieupoważnionej lub innego rodzaju naruszenie istotnych postanowień Regulaminu. 8. Organizator ma prawo wprowadzania zmian do Regulaminu. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu zostanie każdorazowo zamieszczone przez Organizatora w widocznym miejscu na Stronie Internetowej Programu oraz w newsletterze ( o ile Posiadacz Karty wyraził zgodę na jego otrzymywanie). Zmieniony Regulamin będzie niezwłocznie dostępny na Stronie Internetowej Programu, w zakładce, o której mowa powyżej. Zmianę Regulaminu uważa się za zaakceptowaną, jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia Posiadacz Karty nie wypowie uczestnictwa w Programie lub gdy przed upływem tego terminu użyje Karty w celu skorzystania z Profitów. 9. Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć Program. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu poprzez zamieszczenie tej informacji w widocznym miejscu na Stronie Internetowej Programu. Wraz z informacją o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Organizator poinformuje o zasadach rozliczeń z tytułu pobranych opłat za wydanie Karty. 7. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Posiadaczowi Karty przez Partnera wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Partnera umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji przysługują Posiadaczowi Karty wobec Partnera i nie mogą być kierowane do Organizatora. W przypadku jednak istotnych zastrzeżeń co do jakości objętych Profitami towarów lub usług Posiadacz Karty powinien niezwłocznie poinformować o nich Organizatora na adres mailowy: 5

6 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne lub nieprawdziwe informacje przekazane mu przez Partnera, inne niż informacje o Profitach i ich dostępności czasowej, które zostały umieszczone na Stronie Internetowej Programu. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dotyczące Profitów, o których mowa w paragrafie 5 ustęp 9 Regulaminu od momentu zaktualizowania informacji na Stronie Internetowej Programu a także za zamiany dotyczące profitów wynikające z decyzji Partnera, o których mowa w paragrafie 5 ustęp 10 Regulaminu. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieudzielanie przez Partnera Profitu będące następstwem: - odmowy wykonania usługi/ sprzedaży towaru z powodu braku wolnych miejsc lub wyczerpania zapasów, jak również z przyczyn technicznych lub eksploatacyjnych (np. remont, przerwa techniczna, przerwa urlopowa, przerwa spowodowana awarią urządzeń niezbędnych do prowadzonej działalności lub z powodu przerw w dostawie mediów) lub innej czasowej niedostępności towaru lub usługi w ofercie Partnera - trwałego wycofania towaru lub usługi objętych Profitami z oferty Partnera; - nieokazania przez Posiadacza Karty ważnej legitymacji studenckiej lub nieokazania Karty; - odmowy wykonania usługi lub sprzedaży towaru wobec Posiadacza Karty, ze względu na niespełnienie przez niego obowiązujących u Partnera lub wynikających z przepisów prawa wymogów dla nabycia usługi lub towaru objętego Profitem; - działania siły wyższej lub osób, za które Partner nie ponosi odpowiedzialności. 8. Reklamacje 1. Posiadacz Karty, któremu bezpodstawnie odmówiono skorzystania z Profitów obowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi. 2. W przypadku niezrealizowania przez Organizatora jego zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu Posiadacz ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacje mogą być składane pisemnie na następujący adres Organizatora ul. Pięknej 20, Warszawa; lub elektronicznie na adres mailowy 3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko Posiadacza Karty, numer Karty, powód złożenia reklamacji. W przypadku reklamacji z powodu nieuzasadnionego nieudzielania Profitu przez Partnera reklamacja powinna ponadto zawierać wskazanie Partnera, Punktu Handlowo-Usługowego oraz dnia i godziny odmowy udzielenia Profitu a także podanych przez Partnera (lub jego personel w Punkcie Handlowo-Usługowym) powodów nieudzielania Profitu. 4. Jeśli nieudzielanie przez Partnera Profitu jest następstwem okoliczności wymienionych w paragrafie 7 ustęp 4 Regulaminu, reklamacja nie przysługuje. 5. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. O wyniku postępowania 6

7 reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony zwrotnie na adres mailowy lub korespondencyjny wskazany w reklamacji lub w przypadku braku takiego wskazania - w Formularzu Zgłoszeniowym. 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. W przypadku reklamacji z powodu nieuzasadnionego nieudzielania Profitu przez Partnera, Organizator zwróci się niezwłocznie do Partnera o zajęcie przez niego stanowiska w przedmiocie reklamacji. W celu uzyskania wyjaśnień Partnera Organizator ma prawo przekazać mu kopię reklamacji złożonej przez Posiadacza Karty. 7. Niezależnie do powyższych postanowień Posiadacz Karty, któremu Partner niezasadnie odmówił udzielenia Profitu zachowuje prawo bezpośredniego wystąpienia z roszczeniem wobec Partnera. W takiej sytuacji Posiadacz Karty powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora. 9. Zawiadomienia i przekazywanie informacji dotyczących Programu Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom w zależności od charakteru informacji oraz stosownych wymogów prawa - na adres korespondencyjny, w formie elektronicznej (w tym: pocztą lub na numer telefonu wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym) lub na Stronie Internetowej Programu. 10. Ustawowe prawo odstąpienia: W terminie 14 dni od zawarcia umowy z Organizatorem o uczestnictwo w Programie Posiadacz Karty może bezkosztowo z niego zrezygnować. W takim przypadku, po otrzymaniu przez Organizatora oświadczenia Posiadacza Karty o rezygnacji z uczestnictwa, opłata za Kartę zostanie niezwłocznie zwrócona na numer rachunku bankowego wskazany w oświadczeniu o rezygnacji. W przypadku odstąpienia od uczestnictwa w Programie Uczestnik, któremu została już wydana Karta, obowiązany jest do jej niezwłocznego zwrotu Organizatorowi. 11. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników 1. Podane w Formularzu Zgłoszeniowym dane będą przetwarzane dla celów Programu przez Organizatora pełniącego rolę administratora danych osobowych. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art ustawy o ochronie danych osobowych. 2. O ile Uczestnik wyrazi na to zgodę w Formularzu Zgłoszeniowym jego dane będą mogły być również przetwarzane przez Organizatora w celu marketingu produktów i usług Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem i przesyłanie dotyczących ich informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, a także dla celów statystycznych i analiz rynkowych. 3. O ile Uczestnik wyrazi na to zgodę w Formularzu Zgłoszeniowym, Organizator może przekazać jego dane podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu marketingu produktów i usług tych podmiotów. W takim przypadku Uczestnik będzie otrzymywał informacje o produktach i usługach, w tym również drogą elektroniczną, bezpośrednio od tych podmiotów. 7

8 12. Postanowienia końcowe Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie. 8

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SPHINX Kids Club

Regulamin Programu SPHINX Kids Club Regulamin Programu SPHINX Kids Club Obowiązujący od dnia 25.11.2014 r. Definicje: Organizator Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, która odpowiada za prawidłowy przebieg procesu obsługi Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Definicje: Organizator i Zarządzający Programem - Martex Sp. z o.o. z siedzibą 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, NIP: 6422466043.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 03.08.2012r.

Obowiązuje od dnia 03.08.2012r. Obowiązuje od dnia 03.08.2012r. REGULAMIN PROGRAMU AKAMEDIK 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin (zwany w dalszej części Regulaminem ), określa warunki i zasady uczestnictwa w Programie,,Akamedik.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne

Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS. 1. Warunki ogólne Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu BONUS 1. Warunki ogólne Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego ( Uczestnik ). Państwa dane osobowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego w centrum handlowym Galeria Mokotów w Warszawie. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bon na nowy start. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bon na nowy start. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bon na nowy start 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Bon na nowy start (dalej: Promocja ), przeprowadzonej przez Dom

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin skupu metali szlachetnych

Regulamin skupu metali szlachetnych Regulamin skupu metali szlachetnych 1. Definicje 1. RALF-MET z siedzibą w Warszawie, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie skupu metali szlachetnych pod adresem Marcina z Wrocimowic 12E/15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI "Obraz na wagę złota" (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 7 września 2017 r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Obraz na wagę złota (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 7 września 2017 r. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI "Obraz na wagę złota" (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 7 września 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Obraz na wagę złota (zwanej dalej Akcją promocyjną )

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Akcja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Akcja SMS (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w Programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS. I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Reduta

REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS. I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Reduta REGULAMIN KLUBU STAŁEGO KLIENTA REDUTA FRIENDS I. Klub Stałego Klienta Reduta Friends Centrum Handlowego Reduta 1. Członkostwo w Klubie Stałego Klienta ( Reduta Friends ) Centrum Handlowego Atrium Reduta

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Klientów, zwanych dalej Uczestnikami, w Promocji Idealny Pakiet Firmowy, zwanej dalej Promocją.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji pod nazwą Promocja oprocentowania karty Real (zwanej dalej Promocją ) organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

1 Definicje i informacje ogólne

1 Definicje i informacje ogólne 1 Definicje i informacje ogólne Terminy użyte w niniejszym Regulaminie Klubu mają następujące znaczenie: 1. Karta karta wydawana Klubowiczowi przez Organizatora w celu identyfikacji Klubowicza oraz umożliwienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup Tablet Samsung TAB S2 9.7 i otrzymaj głośnik Level Box (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 czerwca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup Tablet Samsung TAB S2 9.7 i otrzymaj głośnik Level Box (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 czerwca 2017 r. Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup Tablet Samsung TAB S2 9.7 i otrzymaj głośnik Level Box (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gra Halo Wars 2 w zestawie z laptopami i komputerami dla graczy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 marca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gra Halo Wars 2 w zestawie z laptopami i komputerami dla graczy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 marca 2017 r. Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gra Halo Wars 2 w zestawie z laptopami i komputerami dla graczy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 8 marca 2017 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej Zbierz swoją kolekcję Floris: (dalej zwaną: Promocją ) jest Florentyna ZpChr Mariusz Matecki,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego ADRENALINE VIP jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZBIERZ SWOJĄ KOLEKCJĘ FLORIS PROMOCJA W SIECI SKLEPÓW CEZAR DELIKATESY. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Organizatorem akcji promocyjnej Zbierz swoją kolekcję Floris: (dalej zwaną: Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zyskaj z Amica (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 04 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Zyskaj z Amica (dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Zapełnimy Twoją lodówkę (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Zapełnimy Twoją lodówkę (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz 3 kg kawy za 3 zł! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 sierpnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz 3 kg kawy za 3 zł! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 sierpnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz 3 kg kawy za 3 zł! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 sierpnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz rabat do 30 zł na produkty Rowenta do stylizacji włosów! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 maja 2017 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz rabat do 30 zł na produkty Rowenta do stylizacji włosów! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 maja 2017 r. Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz rabat do 30 zł na produkty Rowenta do stylizacji włosów! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 15 maja 2017 r. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 5.000 punktów Sygma Bonus & More

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji AKADEMIA MARKETINGU organizowanej przez Content House sp. z o.o.

Regulamin konferencji AKADEMIA MARKETINGU organizowanej przez Content House sp. z o.o. Regulamin konferencji AKADEMIA MARKETINGU organizowanej przez Content House sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod nazwą AKADEMIA MARKETINGU o tematyce:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Sklep - sklep internetowy, dostępny w domenie agito.pl, prowadzony przez Wydawcę;

Sklep - sklep internetowy, dostępny w domenie agito.pl, prowadzony przez Wydawcę; REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO AGITO.PL Definicje Wydawca - Agito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żeromskiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ŚWIAT Loft37 OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ŚWIAT Loft37 OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ŚWIAT Loft37 OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym świat Loft37 ( Program ) organizowanym przez

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO REGULAMINU programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta MOODO

ANEKS DO REGULAMINU programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta MOODO ANEKS DO REGULAMINU programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta MOODO Z dniem 1 stycznia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta MOODO

Bardziej szczegółowo

regulamin 10.Kongresu PSI/ICOI/DGOI REGULAMIN UDZIAŁU 10. MIĘDZYNARODOWY KONGRES PSI/ICOI/DGOI 1. MIĘDZYNARODOWY KONGRES ICOI EUROPE Regulamin

regulamin 10.Kongresu PSI/ICOI/DGOI REGULAMIN UDZIAŁU 10. MIĘDZYNARODOWY KONGRES PSI/ICOI/DGOI 1. MIĘDZYNARODOWY KONGRES ICOI EUROPE Regulamin REGULAMIN UDZIAŁU 10. MIĘDZYNARODOWY KONGRES PSI/ICOI/DGOI 1. MIĘDZYNARODOWY KONGRES ICOI EUROPE Regulamin obowiązujący uczestników 10. Kongresu PSI/ICOi/DGOI/1. Kongresu ICOI EUROPE, który odbędzie się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Podziel się z przyjaciółkami

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Podziel się z przyjaciółkami REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Podziel się z przyjaciółkami I Organizator KONKURSU 1. Konkurs organizowany jest przez mbank BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nabycia i Wykorzystania Bonów Wakacyjnych

Regulamin Nabycia i Wykorzystania Bonów Wakacyjnych Regulamin Nabycia i Wykorzystania Bonów Wakacyjnych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa sposoby oraz zasady nabycia i wykorzystania Bonów wakacyjnych wydanych przez Wezyr Holiday Service

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji Programu Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2016 roku (zwany dalej Aneksem ) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS

REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS REGULAMIN PROGRAMU KLUB SYMBIOSIS Niniejszy regulamin, (dalej jako: Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: KLUB SYMBIOSIS, (dalej jako: Program ), organizowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin z dnia 01.08.2014r. I. Postanowienia ogólne. 1. Nazwa niniejszego programu lojalnościowego brzmi DARO Super Partner, w dalszej części regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE 1. Organizator Promocji 1. Promocja ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrany monitor, a grę otrzymasz za 1 zł! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrany monitor, a grę otrzymasz za 1 zł! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kup wybrany monitor, a grę otrzymasz za 1 zł! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU List od Mikołaja

REGULAMIN PROGRAMU List od Mikołaja REGULAMIN PROGRAMU List od Mikołaja Warszawa, listopad 2017 r. 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Worek treningowy na Dzień Sportu. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Worek treningowy na Dzień Sportu. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Worek treningowy na Dzień Sportu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest spółka CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (Polska),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

6. Katalog Nagród - katalog przygotowany przez Zarządzającego Programem, stanowiący załącznik do Regulaminu, będący jego integralną częścią, który

6. Katalog Nagród - katalog przygotowany przez Zarządzającego Programem, stanowiący załącznik do Regulaminu, będący jego integralną częścią, który Regulamin Programu z Nami w Drogę skierowanego do Klientów indywidualnych, którzy dobrowolnie przystępują do programu i korzystają z usług firmy Zimny. Regulamin określa warunki na jakich uczestniczący

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KUP I ZAREJESTRUJ WÓZEK TENG TOOLS ODBIERZ WYBRANY ZESTAW NARZĘDZI TT W PREZENCIE!

REGULAMIN PROMOCJI KUP I ZAREJESTRUJ WÓZEK TENG TOOLS ODBIERZ WYBRANY ZESTAW NARZĘDZI TT W PREZENCIE! REGULAMIN PROMOCJI KUP I ZAREJESTRUJ WÓZEK TENG TOOLS ODBIERZ WYBRANY ZESTAW NARZĘDZI TT W PREZENCIE! (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 31 sierpnia 2016r. 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE

Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE Regulamin programu lojalnościowego Program Ochrony Rodziny QUANTUMLIVE 1. [definicje] Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Baza Danych : zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

4 Zasady Akcji promocyjnej

4 Zasady Akcji promocyjnej 1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Karta podarunkowa do ekspresów do wody i napojów gazowanych SodaStream White Source (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 01 marca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz rabat 300 zł na ekspresy Krups (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 września 2017 r. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz rabat 300 zł na ekspresy Krups (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 września 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odbierz rabat 300 zł na ekspresy Krups (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 września 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD

Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD 1. Definicje 1.1. Organizator- Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75009), 18, rue de Londres,Paris 75009, Francja,

Bardziej szczegółowo