2. Definicje Dla celów niniejszego regulaminu poniższe zwroty mają następujące znaczenie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Definicje Dla celów niniejszego regulaminu poniższe zwroty mają następujące znaczenie:"

Transkrypt

1 Przed zakupem Karty Studenton i rozpoczęciem jej używania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, uczestnik akceptuje w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania z Karty Studenton zawarte w Regulaminie Regulamin Programu Rabatowego Studenton 1. Wprowadzenie Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania programu rabatowego Studenton oraz warunki uczestnictwa w tym programie, w tym zasady korzystania przez uczestników tego programu z Profitów. 2. Definicje Dla celów niniejszego regulaminu poniższe zwroty mają następujące znaczenie: Regulamin oznacza niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania programu rabatowego Studenton, w szczególności zasady uczestnictwa w Programie, korzystania z Profitów a także prawa i obowiązki Organizatora oraz Posiadacza Karty; Program prowadzony przez Organizatora program rabatowy, którego Uczestnicy- Posiadacze Kart są uprawnieni do nabywania towarów lub usług oferowanych przez Partnerów w Punktach Handlowo Usługowych z uwzględnieniem preferencyjnych zasad i korzyści uzgodnionych w umowie zawartej pomiędzy Organizatorem a Partnerem, zdefiniowanych, poniżej jako Profity; Organizator Beneso sp z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Piękna 20; Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości złotych (kapitał w całości opłacony), NIP , REGON ; Karta wydawana przez Organizatora na okres wskazany w Karcie imienna karta rabatowa Studenton potwierdzająca uczestnictwo w Programie, uprawniająca Posiadacza Karty do korzystania z Profitów; Uczestnik Posiadacz Karty; Posiadacz Karty osoba fizyczna, będąca Studentem, której nazwisko i podpis znajduje się na Karcie; Partner przedsiębiorca, z którym Organizator zawarł umowę o udzielanie Posiadaczom Kart Profitów; Pośrednik wyznaczone przez Organizatora osoby fizyczne, prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, u których można nabyć Karty; Strona Internetowa Programu strona internetowa pod adresem: Punkt Handlowo-Usługowy miejsce, w którym Partner, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązuje się udzielać Posiadaczom Kart Profitów na oferowane tam towary lub usługi objęte Programem; Profity uzgodnione umownie pomiędzy Organizatorem a Partnerem korzyści, które Partner zobowiązuje się oferować Posiadaczom Kart, obejmujące co najmniej jedną z następujących form: Zniżkę, Ustaloną Niską Cenę, 2v1, 3v1, Gx2, Gx3; 1

2 Zniżka określony procentowo upust cenowy, udzielany Posiadaczowi Karty, na określone towary lub usługi oferowane przez Partnera w Punktach Handlowo- Usługowych; Student osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych legitymująca się ważną legitymacją studencką krajowej lub zagranicznej uczelni wyższej; Ustalona Niska Cena ustalona niniejszą Umową dla Posiadacza Karty cena za określone towary lub usługi oferowane przez Partnera w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w Punktach Handlowo-Usługowych, znacząco niższa od aktualnie obowiązujących u Partnera cen za dane towary lub usługi; 2v1 jednoczesny zakup przez Posiadacza Karty dwóch towarów lub usług objętych Programem, oferowanych przez Partnera w Punktach Handlowo-Usługowych, w przypadku którego cena drugiego (tańszego) towaru lub usługi wynosi 0,01 PLN; 3v1 jednoczesny zakup przez Posiadacza Karty trzech towarów lub usług objętych Programem, oferowanych przez Partnera w Punktach Handlowo-Usługowych, w przypadku którego cena za najdroższy z wybranych przez Posiadacza Karty towarów lub usług jest standardowa (zgodna z aktualnie obowiązującym u Partnera cennikiem) a cena drugiego i trzeciego towaru lub usługi wynosi 0,01 PLN; Gx2 jednoczesny zakup dwóch takich samych towarów lub usług oferowanych przez Partnera przez dwóch Posiadaczy Kart, w przypadku którego jeden z Posiadaczy Kart płaci cenę standardową (zgodną z aktualnie obowiązującym u Partnera cennikiem) a drugi płaci cenę 0,01 PLN; Gx3 jednoczesny zakup trzech takich samych towarów lub usług objętych Programem oferowanych przez Partnera przez trzech Posiadaczy Kart, w przypadku którego jeden z Posiadaczy Kart płaci cenę standardową (zgodną z aktualnie obowiązującym u Partnera cennikiem) a drugi i trzeci płacą cenę 0,01 PLN; Formularz Zgłoszeniowy - formularz zawierający dane osobowe Studenta niezbędne do przystąpienia do Programu, wydania Karty oraz wykonywania praw i obowiązków określonych w Regulaminie. 3. Warunki uczestnictwa w Programie 1. Uczestnikiem Programu może być każdy Student. 2. Warunkiem nabycia uczestnictwa w Programie jest: (i) akceptacja Regulaminu oraz (ii) uiszczenie opłaty za Kartę zgodnie z cennikiem zamieszczonym na Stronie Internetowej Programu. 3. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i doręczenie go Organizatorowi lub Pośrednikowi. Poprzez doręczenie Formularza Zgłoszeniowego Organizatorowi rozumie się również wypełnienie go i odesłanie online poprzez Stronę Internetową Programu ( Przystąpienie online ). 4. Organizator nie ma obowiązku informować osoby składającej o błędnie wypełnionym Formularzu Zgłoszeniowym. Jeśli Formularz Zgłoszeniowy został wypełniony niekompletnie lub nieczytelnie, Organizator może podjąć próbę skontaktowania się z osobą składającą z prośbą o uzupełnienie danych. 5. Dane wprowadzone do Formularza Zgłoszeniowego winny być aktualizowane. Informacje o zmianie danych, podanych podczas przystępowania do Programu należy przekazywać na następujący adres mailowy Organizator nie odpowiada za skutki nie przekazania przez Uczestnika informacji o zmianie danych. 2

3 6. Opłatę za Kartę należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Organizatora wskazany na Stronie Internetowej Programu. 7. Osobom, które spełniły warunki uczestnictwa w Programie, określone w ustępach 1 i 2 powyżej, Organizator lub Pośrednik niezwłocznie wystawia i doręcza Kartę. W przypadku złożenia Formularza Zgłoszeniowego online Karta zostanie doręczona Uczestnikowi pocztą na adres wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym nie później niż w ciągu 14 dni od spełnienia warunków uczestnictwa opisanych powyżej. 8. Osoba, która weszła w posiadanie Karty mimo niespełnionych warunków z ustępu 1 powyżej nie nabywa związanych z nią uprawnień oraz nie może żądać zwrotu kwoty, zapłaconej za Kartę. 9. Zakończenie uczestnictwa w Programie następuje z upływem terminu ważności Karty lub na skutek wypowiedzenia, o którym mowa w paragrafie 6 ustęp 7 Regulaminu. Z momentem zakończenia uczestnictwa w Programie ustaje prawo Posiadacza Karty do dalszego korzystania z Profitów. 4. Karta 1. Karta ma postać plastikowej karty imiennej o unikatowym numerze indentyfikacyjnym z polem przeznaczonym na podpis jej Posiadacza oraz oznaczonym terminem ważności. 2. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę. 3. Posiadacz Karty ma prawo legitymować się wyłącznie własną Kartą i nie może udostępniać jej osobom trzecim. Uprawnienia związane z posiadaniem Karty nie podlegają przeniesieniu na inną osobę. 4. Karta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową ani inną kartą z funkcją płatniczą. 5. Organizator lub Partner nie są odpowiedzialni za zagubione lub zniszczone Karty. Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o fakcie utraty Karty poprzez wysłanie wiadomości na następujący adres mailowy 6. W przypadku utraty Karty w okresie jej ważności, Uczestnik może zwrócić się do Organizatora o wystawienie karty zastępczej. Koszt wydania karty zastępczej w wysokości określonej w cenniku zamieszczonym na Stronie Internetowej Programu ponosi Uczestnik. 5. Profity i Partnerzy 1. Uczestnik ma prawo do korzystania z Profitów. Profity w zależności od ustaleń pomiędzy Partnerem a Organizatorem mają postać Zniżki, Ustalonej Niskiej Ceny, 2v1, 3v1, Gx2 lub Gx3 lub innych zdefiniowanych prze Partnerów Studentona. Aktualna lista rodzajów Profitów udzielanych Posiadaczom Kart przez Partnerów znajduje się na Stronie Internetowej Programu. 2. Profity są dostępne tylko w tych Punktach Handlowo-Usługowych, które Partner wyznaczył do udziału w Programie i których lista znajduje się na Stronie Internetowej Programu. Profity mogą więc ale nie muszą być dostępne we wszystkich lokalizacjach, w których dany Partner prowadzi działalność gospodarczą. 3

4 3. W zależności od informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej Programu Profity mogą więc dotyczyć wszystkich lub wybranych towarów lub usług, które Partner oferuje klientom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 4. Profity są udzielane tylko w wyznaczonych przez Partnera dniach i godzinach. Informacja o czasowej dostępności Profitów udzielanych przez poszczególnych Partnerów znajduje się na Stronie Internetowej Programu. 5. Profity nie podlegają łączeniu między sobą ani z innymi zniżkami czy korzyściami udzielanymi przez Partnera, chyba że Partner postanowi inaczej. 6. Warunkiem uzyskania Profitu w Punkcie Usługowo-Handlowym jest okazanie ważnej Karty oraz ważnej legitymacji studenckiej. 7. Przed zgłoszeniem Partnerowi chęci skorzystania z Profitu, Posiadacz Karty ma obowiązek zapoznać się z wszystkimi warunkami uzyskania Profitu obowiązującymi u danego Partnera. Dotyczy to w szczególności czasowej dostępności Profitów oraz Punktów Handlowo-Usługowych biorących udział w Programie. Opis warunków udzielenia Profitów przez Partnera jest widoczny w profilu danego Partnera, dostępnym na Stronie Internetowej Programu. Sugerowane jest również skorzystanie z wyszukiwarki Profitów dostępnej na Stronie Internetowej Programu. 8. W odniesieniu do niektórych z usług objętych Profitami Partner ma prawo wymagać od Posiadacza Karty wcześniejszej rezerwacji usługi. Stosowna informacja znajduje się w profilu danego Partnera, dostępnym na Stronie Internetowej Programu. 9. Rodzaje udzielanych u danego Partnera Profitów, zakres ich dostępności czasowej jak i lista Punktów Handlowo-Usługowych, w których są udzielane Profity mogą ulegać zmianie. Zmiany te są niezwłocznie zamieszczane na Stronie Internetowej Programu i od chwili ich zamieszczenia skuteczne wobec Uczestnika. 10. W ramach swobody prowadzonej działalności gospodarczej Partner ma również prawo wycofania określonych towarów lub usług ze swojej oferty, zamknięcia/likwidacji poszczególnych Punktów Usługowo-Handlowych a także całkowitego wycofania się z udziału w Programie. 11. Posiadacz Karty jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu obowiązującego w Punkcie Handlowo-Usługowym, podczas korzystania ze świadczonych tam usług lub zakupu towarów. 12. Wszelkie działania mające na celu wyłudzenie Profitu, polegające w szczególności na próbie posłużenia się Kartą sfałszowaną, ukradzioną lub przywłaszczoną, korzystaniu z Karty po upływie ważności, są zabronione i stanowią naruszenie prawa, podlegające odpowiedzialności karnej. 13. Partner jest uprawniony do zatrzymania Karty w sytuacji posługiwania się nią przez osobę nieuprawnioną. Personel w Punkcie Handlowo-Usługowym ma prawo zatrzymać Kartę bez jakiejkolwiek rekompensaty dla posługującej się nią osoby nieuprawnionej, a następnie przekazać ją Organizatorowi. 6. Prawa i obowiązki Organizatora 1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej Organizator ma obowiązek na bieżąco aktualizować informacje dotyczące Profitów oraz Partnerów w zakresie form udzielanych Profitów, czasowej dostępności Profitów oraz Punktów Handlowo-Usługowych zamieszczone na Stronie Internetowej Programu. 2. W celu usunięcia wątpliwości, zobowiązanie powyższe nie dotyczy zmiany pojedynczych danych teleadresowych poszczególnych Punktów Usługowo- Handlowych, które będą aktualizowane w miarę posiadanych informacji. 4

5 3. Organizator dołoży należytej staranności, aby na bieżąco informować na Stronie Internetowej Programu przypadkach czasowej niedostępności towarów lub usług Partnera. 4. Niezwłocznie po powzięciu wiadomości od Partnera Organizator poinformuje Uczestników (poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej Programu) również o trwałym wycofaniu określonych towarów lub usług z oferty Partnera, o zamknięciu/likwidacji poszczególnych Punktów Usługowo-Handlowych a także całkowitym wycofaniu się Partnera z udziału w Programie. 5. Organizator dołoży należytej staranności w doborze Partnerów do Programu, mając na względzie potencjalne potrzeby Uczestników, w celu objęcia Profitami takich towarów i usług, których nabyciem Uczestnicy mogą być zainteresowani. W tym celu Organizator będzie podejmował starania aby, w miarę możliwości, przeprowadzać bieżącą analizę informacji o najczęściej wykorzystywanych Profitach oraz najpopularniejszych Partnerach a także umożliwić Uczestnikom dokonywanie ocen dostępnych Profitów i Partnerów oraz wymianę opinii. 6. O ile Uczestnik wyrazi na to zgodę, Organizator ma prawo wykorzystywać dane osobowe uczestnika do celów marketingowych, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania indywidualnie dobranych informacji o Profitach, samym Programie oraz do celów badań rynku. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych może być w każdej chwili odwołana przez wysłanie Organizatorowi maila na adres: 7. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć Posiadaczowi Karty uczestnictwo w Programie w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie Karty osobie nieupoważnionej lub innego rodzaju naruszenie istotnych postanowień Regulaminu. 8. Organizator ma prawo wprowadzania zmian do Regulaminu. Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu zostanie każdorazowo zamieszczone przez Organizatora w widocznym miejscu na Stronie Internetowej Programu oraz w newsletterze ( o ile Posiadacz Karty wyraził zgodę na jego otrzymywanie). Zmieniony Regulamin będzie niezwłocznie dostępny na Stronie Internetowej Programu, w zakładce, o której mowa powyżej. Zmianę Regulaminu uważa się za zaakceptowaną, jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia Posiadacz Karty nie wypowie uczestnictwa w Programie lub gdy przed upływem tego terminu użyje Karty w celu skorzystania z Profitów. 9. Organizator ma prawo zawiesić lub zakończyć Program. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu poprzez zamieszczenie tej informacji w widocznym miejscu na Stronie Internetowej Programu. Wraz z informacją o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Organizator poinformuje o zasadach rozliczeń z tytułu pobranych opłat za wydanie Karty. 7. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Posiadaczowi Karty przez Partnera wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania przez Partnera umowy sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji przysługują Posiadaczowi Karty wobec Partnera i nie mogą być kierowane do Organizatora. W przypadku jednak istotnych zastrzeżeń co do jakości objętych Profitami towarów lub usług Posiadacz Karty powinien niezwłocznie poinformować o nich Organizatora na adres mailowy: 5

6 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne lub nieprawdziwe informacje przekazane mu przez Partnera, inne niż informacje o Profitach i ich dostępności czasowej, które zostały umieszczone na Stronie Internetowej Programu. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dotyczące Profitów, o których mowa w paragrafie 5 ustęp 9 Regulaminu od momentu zaktualizowania informacji na Stronie Internetowej Programu a także za zamiany dotyczące profitów wynikające z decyzji Partnera, o których mowa w paragrafie 5 ustęp 10 Regulaminu. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieudzielanie przez Partnera Profitu będące następstwem: - odmowy wykonania usługi/ sprzedaży towaru z powodu braku wolnych miejsc lub wyczerpania zapasów, jak również z przyczyn technicznych lub eksploatacyjnych (np. remont, przerwa techniczna, przerwa urlopowa, przerwa spowodowana awarią urządzeń niezbędnych do prowadzonej działalności lub z powodu przerw w dostawie mediów) lub innej czasowej niedostępności towaru lub usługi w ofercie Partnera - trwałego wycofania towaru lub usługi objętych Profitami z oferty Partnera; - nieokazania przez Posiadacza Karty ważnej legitymacji studenckiej lub nieokazania Karty; - odmowy wykonania usługi lub sprzedaży towaru wobec Posiadacza Karty, ze względu na niespełnienie przez niego obowiązujących u Partnera lub wynikających z przepisów prawa wymogów dla nabycia usługi lub towaru objętego Profitem; - działania siły wyższej lub osób, za które Partner nie ponosi odpowiedzialności. 8. Reklamacje 1. Posiadacz Karty, któremu bezpodstawnie odmówiono skorzystania z Profitów obowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi. 2. W przypadku niezrealizowania przez Organizatora jego zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu Posiadacz ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacje mogą być składane pisemnie na następujący adres Organizatora ul. Pięknej 20, Warszawa; lub elektronicznie na adres mailowy 3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko Posiadacza Karty, numer Karty, powód złożenia reklamacji. W przypadku reklamacji z powodu nieuzasadnionego nieudzielania Profitu przez Partnera reklamacja powinna ponadto zawierać wskazanie Partnera, Punktu Handlowo-Usługowego oraz dnia i godziny odmowy udzielenia Profitu a także podanych przez Partnera (lub jego personel w Punkcie Handlowo-Usługowym) powodów nieudzielania Profitu. 4. Jeśli nieudzielanie przez Partnera Profitu jest następstwem okoliczności wymienionych w paragrafie 7 ustęp 4 Regulaminu, reklamacja nie przysługuje. 5. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. O wyniku postępowania 6

7 reklamacyjnego Klient zostanie powiadomiony zwrotnie na adres mailowy lub korespondencyjny wskazany w reklamacji lub w przypadku braku takiego wskazania - w Formularzu Zgłoszeniowym. 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. W przypadku reklamacji z powodu nieuzasadnionego nieudzielania Profitu przez Partnera, Organizator zwróci się niezwłocznie do Partnera o zajęcie przez niego stanowiska w przedmiocie reklamacji. W celu uzyskania wyjaśnień Partnera Organizator ma prawo przekazać mu kopię reklamacji złożonej przez Posiadacza Karty. 7. Niezależnie do powyższych postanowień Posiadacz Karty, któremu Partner niezasadnie odmówił udzielenia Profitu zachowuje prawo bezpośredniego wystąpienia z roszczeniem wobec Partnera. W takiej sytuacji Posiadacz Karty powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora. 9. Zawiadomienia i przekazywanie informacji dotyczących Programu Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom w zależności od charakteru informacji oraz stosownych wymogów prawa - na adres korespondencyjny, w formie elektronicznej (w tym: pocztą lub na numer telefonu wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym) lub na Stronie Internetowej Programu. 10. Ustawowe prawo odstąpienia: W terminie 14 dni od zawarcia umowy z Organizatorem o uczestnictwo w Programie Posiadacz Karty może bezkosztowo z niego zrezygnować. W takim przypadku, po otrzymaniu przez Organizatora oświadczenia Posiadacza Karty o rezygnacji z uczestnictwa, opłata za Kartę zostanie niezwłocznie zwrócona na numer rachunku bankowego wskazany w oświadczeniu o rezygnacji. W przypadku odstąpienia od uczestnictwa w Programie Uczestnik, któremu została już wydana Karta, obowiązany jest do jej niezwłocznego zwrotu Organizatorowi. 11. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników 1. Podane w Formularzu Zgłoszeniowym dane będą przetwarzane dla celów Programu przez Organizatora pełniącego rolę administratora danych osobowych. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art ustawy o ochronie danych osobowych. 2. O ile Uczestnik wyrazi na to zgodę w Formularzu Zgłoszeniowym jego dane będą mogły być również przetwarzane przez Organizatora w celu marketingu produktów i usług Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem i przesyłanie dotyczących ich informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, a także dla celów statystycznych i analiz rynkowych. 3. O ile Uczestnik wyrazi na to zgodę w Formularzu Zgłoszeniowym, Organizator może przekazać jego dane podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu marketingu produktów i usług tych podmiotów. W takim przypadku Uczestnik będzie otrzymywał informacje o produktach i usługach, w tym również drogą elektroniczną, bezpośrednio od tych podmiotów. 7

8 12. Postanowienia końcowe Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie. 8

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SPHINX Kids Club

Regulamin Programu SPHINX Kids Club Regulamin Programu SPHINX Kids Club Obowiązujący od dnia 25.11.2014 r. Definicje: Organizator Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, która odpowiada za prawidłowy przebieg procesu obsługi Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real

Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real Regulamin Promocji Promocja oprocentowania karty Real 1 Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Promocji pod nazwą Promocja oprocentowania karty Real (zwanej dalej Promocją ) organizowanej

Bardziej szczegółowo

6. Katalog Nagród - katalog przygotowany przez Zarządzającego Programem, stanowiący załącznik do Regulaminu, będący jego integralną częścią, który

6. Katalog Nagród - katalog przygotowany przez Zarządzającego Programem, stanowiący załącznik do Regulaminu, będący jego integralną częścią, który Regulamin Programu z Nami w Drogę skierowanego do Klientów indywidualnych, którzy dobrowolnie przystępują do programu i korzystają z usług firmy Zimny. Regulamin określa warunki na jakich uczestniczący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO W CENTRUM HANDLOWYM GALERIA MOKOTÓW Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego w centrum handlowym Galeria Mokotów w Warszawie. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN KARTY VIP ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego ADRENALINE VIP jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka dla nowych Klientów 24-27.09.2015 r.

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka dla nowych Klientów 24-27.09.2015 r. Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka dla nowych Klientów 24-27.09.2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Walizka dla nowych Klientów 24-27.09.2015 r. (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Karta przedpłacona lub bon dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Karta przedpłacona lub bon dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Karta przedpłacona lub bon dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Karta przedpłacona lub bon dla nowych Klientów

Bardziej szczegółowo

1 Definicje i informacje ogólne

1 Definicje i informacje ogólne 1 Definicje i informacje ogólne Terminy użyte w niniejszym Regulaminie Klubu mają następujące znaczenie: 1. Karta karta wydawana Klubowiczowi przez Organizatora w celu identyfikacji Klubowicza oraz umożliwienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat

Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Regulamin Kredytu 0% 5,10 rat Karta Limit kredytowy Organizator 1. Definicje Karta Kredytowa Real MasterCard, Karta Kredytowa Sygma Bank MasterCard założona w punkcie sprzedaży Partnera Real Finanse. Kwota

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nabycia i Wykorzystania Bonów Wakacyjnych

Regulamin Nabycia i Wykorzystania Bonów Wakacyjnych Regulamin Nabycia i Wykorzystania Bonów Wakacyjnych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa sposoby oraz zasady nabycia i wykorzystania Bonów wakacyjnych wydanych przez Wezyr Holiday Service

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego adrenaline.pl jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu przez Internet

Regulamin zakupu przez Internet Regulamin zakupu przez Internet Regulamin korzystania z systemu rezerwacji internetowej Regulamin Internetowej Sprzedaży Biletów Szlafbus Regulamin korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredyt 10x0% - OBI

Regulamin Kredyt 10x0% - OBI Regulamin Kredyt 10x0% - OBI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0%-OBI (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej przez Bank. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sklep - sklep internetowy, dostępny w domenie agito.pl, prowadzony przez Wydawcę;

Sklep - sklep internetowy, dostępny w domenie agito.pl, prowadzony przez Wydawcę; REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH SKLEPU INTERNETOWEGO AGITO.PL Definicje Wydawca - Agito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żeromskiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 5.000 punktów Sygma Bonus & More

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bony na zakupy dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bony na zakupy dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bony na zakupy dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bony na zakupy dla nowych Klientów (dalej zwany Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

GO Sport Polska Sp. z o.o. niniejszym informuje o wprowadzeniu z dniem 1 marca 2013 roku następujących zmian Regulaminu

GO Sport Polska Sp. z o.o. niniejszym informuje o wprowadzeniu z dniem 1 marca 2013 roku następujących zmian Regulaminu GO Sport Polska Sp. z o.o. niniejszym informuje o wprowadzeniu z dniem 1 marca 2013 roku następujących zmian Regulaminu PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FEELGOOD! : 1. 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji Programu Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Raty łatwo liczone - BRW

Regulamin Raty łatwo liczone - BRW Regulamin Raty łatwo liczone - BRW 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji Raty łatwo liczone - BRW (dalej zwanego Promocją ). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "FEELGOOD!"

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FEELGOOD! REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "FEELGOOD!" ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa klientów w PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM "FEELGOOD!", zwanym dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ŁĄCZY NAS PIŁKA Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Składanie zamówień... 3 3. Warunki dokonywania zamówień oraz zasady sprzedaży... 4 4. Zasady i sposób dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w restauracjach Sphinx 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej 3x więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ XBS Direct z o.o. POD ADRESEM www.shipbooster.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% Bricomarche

Regulamin Promocji Kredyt 10x0% Bricomarche Regulamin Promocji Kredyt 10x0% Bricomarche 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Kredyt 10x0%-Bricomarche (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji organizowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU

REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU Trening z przyjaciółmi motywuje podwójnie 1 Definicje 1. Organizator jest 4 STEPS Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ul. Wachowiaka 8a, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kupon 100 zł za wydane 200 zł dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kupon 100 zł za wydane 200 zł dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kupon 100 zł za wydane 200 zł dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Kupon 100 zł za wydane 200 zł dla nowych Klientów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. 1.Definicje 1.1 "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów do kina Stacja Falenica za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) Promocji Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży usług firmy pod nazwą Termy Krakowskie prowadzone przez Spółdzielnię Mieszkaniową im.st. Staszica

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD

Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD Regulamin Promocji Kredyt 10 i 20 x 0% - RTV EURO AGD 1. Definicje 1.1. Organizator- Sygma Banque Société Anonyme (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Paryżu (75009), 18, rue de Londres,Paris 75009, Francja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka

Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka Regulamin promocji dla konsumentów Niszczarka 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu drukarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bon za kredyt gotówkowy. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bon za kredyt gotówkowy. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej Bon za kredyt gotówkowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Premiowej Bon za kredyt gotówkowy (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Programu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. dla przedsiębiorców Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r.

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji pod hasłem Z Orange taniej (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Upominek za kredyt gotówkowy. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej Upominek za kredyt gotówkowy. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej Upominek za kredyt gotówkowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady uczestnictwa Programu Sprzedaży Premiowej Upominek za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE 1. Organizator Promocji 1. Promocja ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D

Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D Regulamin promocji Kupon na Biathlon 4D 1 INFORMACJE OGÓLNE BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 154, 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KUPUJESZ ZYSKUJESZ 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia oznaczają: 1. Organizator - LPP TEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Kowalach, ul. Magnacka 4, 80-180

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok

REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok 1. Organizator Promocji 1. Promocja Spotify w prezencie na rok, organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu

BYTOM KLUB REGULAMIN. 1.Postanowienia ogólne. 2. Przystąpienie do Programu BYTOM KLUB REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu Bytom Klub, zwanego dalej Programem. 1.2. Organizatorem Programu jest spółka Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiu,

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Programu lojalnościowego dla posiadacza Karty NIEZGUBA

REGULAMIN Programu lojalnościowego dla posiadacza Karty NIEZGUBA REGULAMIN Programu lojalnościowego dla posiadacza Karty NIEZGUBA 1 Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1) Karta Karta Niezguba wydawana przez Organizatora osobom

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DO 150 ZŁ NA KONTO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Do 150 zł na konto (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo