Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2015-2020"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 173/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata Konsultacje zorganizowano na podstawie: 1) Uchwały Nr LXII/519/2010 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych, 2) Uchwały Nr XLII/403/2013 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 30 października 2013 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013r. poz. 4943) 3) Zarządzenia Nr 105/2015 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata Termin konsultacji: 18 marca - 16 kwietnia 2015r. Forma konsultacji: 1) dla mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego i oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez zgłaszanie uwag i opinii na formularzu konsultacji, 2) dla Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim w formie protokołowanego spotkania, na które dodatkowo zaproszono organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Formularz konsultacji wraz z projektem Strategii był dostępny na stronie internetowej w zakładce Partnerstwo i Rozwój Miasta, Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje społeczne oraz w siedzibie Urzędu Miasta ul. POW 10/16, I piętro, pokój nr 18; Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji było Biuro Partnerstwa i Rozwoju w Kancelarii Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Uwagi i propozycje do projektu Strategii Rozwoju Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata zostały złożone przez: 3 mieszkańców miasta i 4 przedstawicieli korzystając z formularza konsultacji, 8 przedstawicieli Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i 13 przedstawicieli oraz 1 mieszkańca miasta podczas protokołowanego spotkania 14 kwietnia 2015r. o godz w siedzibie Urzędu Miasta przy pl. Kościuszki 18. Łączna liczba osób, która wzięła udział w konsultacjach: 28 osób. Liczba uwag zgłoszonych do projektu: 42. 1

2 Wykaz uwag i propozycji do projektu Strategii wraz z ich rozstrzygnięciem: Podmiot uprawniony Uwagi/propozycje Opinia Uzasadnienie opinii str. 41, Domena 1, wers 23: zaproponowano wykreślenie słów poprzez pracę w Radzie Seniorów str. 42, Domena 3: w przedostatnim wersie znajduje się tekst spotkać regularne grypy kajakarzy Zaproponowano: zastąpienie wyrazu grypy słowem grupy Opis Domeny 1. stanowi pożądany stan docelowy (wizję), dlatego też jest informacja o Radzie Seniorów, której procedurę powołania już podjęto. Poprawność literacka. Mieszkańcy miasta Domeny i cele operacyjne: zaproponowano, aby informacje dot. nazw komórek organizacyjnych Urzędu Miasta odpowiedzialnych i zaangażowanych w realizację poszczególnych zadań zastąpić nazwą ogólną Komórki merytoryczne zgodne z zakresem zadań str. 46 Domena 1, cel strategiczny 2, cel operacyjny 1 i str. 47, cel operacyjny 3, zadanie 2: zaproponowano uzupełnienie nazwy podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadania flagowego - prawidłowa nazwa brzmi Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego str. 47 Domena 1, cel strategiczny 2, cel operacyjny 3, zadanie 3 brzmi: Rozbudowa oferty Centrum Dialogu Społecznego i Wolontariatu pod kątem potrzeb pożytku publicznego. Zaproponowano brzmienie: Rozbudowa oferty Urzędu Miasta pod kątem potrzeb pożytku publicznego. str. 48 Domena 1, cel strategiczny 2, cel operacyjny 4, zadanie 3: zaproponowano zastąpienie nazw instytucji MOPS, PUP, GOPS, PCPR ogólnym zapisem:., a instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów społecznych. Dokument ma charakter długofalowy, a nazwy komórek organizacyjnych mogą ulec zmianie. Zasadne jest wprowadzenie ogólnych zapisów. Poprawność nazewnictwa zgodna ze stanem faktycznym. Wprowadzenie zaproponowanego brzmienia zadania 3. stanowi konsekwencję zmiany wynikającej z trzeciego wiersza niniejszej tabeli. Przy tworzeniu systemów wsparcia konieczne jest współdziałanie wielu instytucji. Zasadne jest wprowadzenie otwartego katalogu podmiotów działających w przestrzeni polityki społecznej. 2

3 str. 48 Domena 1, cel strategiczny 2, cel operacyjny 4: zaproponowano dodanie kolejnego zadania o treści: Rozwój usług reintegracji społeczno-zawodowej poprzez działanie podmiotów integracji społecznej tj. KIS, CIS. Konieczne jest dodanie informacji o działalności Klubu Integracji Społecznej utworzonego przy MOPS. Jest to również zgodne z zadaniami ujętymi w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata Powyższa propozycja zostanie dodana do treści zadania 4. Mieszkańcy miasta str. 48, Domena 1, cel strategiczny 2, cel operacyjny 4: zaproponowano dodanie zadania o treści: Wspieranie rodziny (poprzez pracę z rodziną polegającą na pracy socjalnej i asystenta rodziny, rozwój placówek wsparcia dziennego, promocja Tomaszowskiej Karty Dużej Rodziny 3+, realizacja systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie). str. 49 Domena 1, cel strategiczny 2, cel operacyjny 5, zadanie 2 brzmi: Angażowanie niepełnosprawnych w opiniowanie projektów nowych inwestycji pod kątem dostosowania ich do potrzeb tych osób. Zaproponowano brzmienie: Angażowanie osób starszych i niepełno-sprawnych w opiniowanie projektów nowych inwestycji pod kątem dostosowania ich do potrzeb tych osób. str. 49 Domena 1, cel strategiczny 3, cel operacyjny 1, zadanie 3 brzmi: Organizacja akcji edukacyjnych promujących aktywny wypoczynek i sport. Zaproponowano brzmienie: Organizacja akcji edukacyjnych z zakresu profilaktyki (zdrowotnej i uzależnień) oraz promocja aktywnego wypoczynku i sportu. str. 49 Domena 1, cel strategiczny 3, cel operacyjny 1: zaproponowano dodanie zadania o treści: Opracowanie i wdrożenie programów profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego. str Domena 1, Cel operacyjny 2: zaproponowano dodatkowo współpracę ze Starostwem Powiatu Tomaszowskiego i pracodawcami. Rodzina odgrywa bardzo istotną rolę w społeczeństwie, jednocześnie istnieje konieczność prowadzenia wspierających działań społecznych, stanowiących zadania własne gminy. Zasadne jest dodanie osób starszych do grupy opiniującej nowe projekty inwestycyjne. Osoby starsze nie zawsze niepełnosprawne, ale mające praktyczne uwagi dot. dostosowania inwestycji do osób mających ograniczenia ruchowe. Dodanie aspektu profilaktycznego wynika z realizacji programów i zadań Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki. Opracowanie tego typu programów jest zadaniem nałożonym na gminę. W systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego konieczna jest współpraca z zaproponowanymi podmiotami. Starostwo zostało już ujęte w jst należących do OF Dolina Rzeki Pilicy. Zasadne jest zatem dodać do współpracy lokalnych pracodawców. 3

4 str. 54 Domena 2, Cel strategiczny 3, Cel operacyjny 1: zaproponowano dodanie działania aktywizującego przedsiębiorców do zrzeszania się. str. 55 Domena 2, Cel strategiczny 3, Cel operacyjny 2: zaproponowano dodanie zadania flagowego dotyczącego inwestycji wybudowania ronda u zbiegu ulic Wysokiej i Piaskowej. Dobrze zorganizowane stowarzyszenia przedsiębiorców reprezentują szersze interesy, mogą więc być doskonałym ciałem doradczym dla Prezydenta Miasta. Działanie wpisuje się w szerszy problem aktywizacji terenów inwestycyjnych. Mieszkańcy miasta Przedstawiciele str. 57 Domena 3, Cel strategiczny 3, Cel operacyjny 1: zaproponowano umiejscowienie inwestycji flagowych tj. Mediateki i Kinoteatru na terenach po byłej szkole budowlanej w połączeniu tych zadań z projektowanym parkiem bulwary i we współpracy ze Starostwem. Dotyczy rozwoju sieci drogowej miasta Tomaszów Mazowiecki, połączenia z siecią dróg krajowych i wojewódzkich. Dotyczy oczyszczenia wód Zalewu Sulejowskiego oraz skutku w postaci rozwoju turystycznego miasta i okolic. Dotyczy problemu czystego powietrza w okresie grzewczym i zdrowia mieszkańców. Dotyczy funkcjonowania Szpitala w aspekcie zdrowia mieszkańców. str. 58 Domena 3. Cel strategiczny 1, Cel operacyjny 1: zaproponowano dodanie zadania o treści: Utworzenie pasażu pamięci o Julianie Tuwimie. str Część II. Diagnoza, Sport i rekreacja: zaproponowano dodanie informacji o Lokalnym Programie Rozwoju Sportu w Tomaszowie Mazowieckim na lata , na podstawie którego zamiast wymienionych trzech klubów sportowych (str. 25) można wskazać dyscypliny strategiczne. 4 Lokalizacja ww. inwestycji wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki posiada pełną dokumentację inwestycyjną wraz z pozwoleniami na ich realizację. Zadanie nie należy do kompetencji Miasta; jego realizatorem będzie GDDKiA. Miasto w ramach OF Dolina Rzeki Pilicy przygotowała warianty inwestycji na drogach lokalnych uwzględniających krzyżowanie się korytarzy transportu surowców dla osi Zagłębie ceramiczno-budowlane Opoczno-Tomaszów oraz ruchu turystycznego dla osi Obszar turystyczny Dolina Rzeki Pilicy. Zadanie nie leży w kompetencji Miasta. Zarządcą zbiornika jest RZWG. Miasto w ramach prac nad OF Dolina Rzeki Pilicy podjęło współpracę z RZWG i uczestniczy w konsultacjach dot. poprawy stanu wód rzeki Pilicy. Miasto przystąpi do opracowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, który musi być zgodny z miejskim programem ochrony środowiska oraz założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwo gazowe (wymagana aktualizacja). Zadanie nie leży w kompetencji Miasta. W ramach OF Dolina Rzeki Pilicy Szpital był przedmiotem prac Starostwa Powiatu Tomaszowskiego, które pełni nad nim bezpośredni nadzór. Propozycja nie spełnia wymogów działania strategicznego. Takie zapisy gwarantują spójność prawa lokalnego.

5 Przedstawiciele str. 40 i następne, Cel - główna aspiracja rozwoju miasta Tomaszów Mazowiecki: w opinii przedstawiciela NGO Tomaszów ma szansę stać się miastem z zapleczem dla rozwoju przemysłu turystycznego /nie miastem turystycznym. Może również stać się, na osi Tomaszów - Spała, centrum aktywnego wypoczynku związanego z turystyką wodną, rowerową i pieszą oraz odnową biologiczną. str. 3, Część I. Wprowadzenie, wiersz 5: zaproponowano, aby po sformułowaniu: Projekt ma charakter partnerski wymienić wszystkich realizatorów projektu, np. w formie: Partnerami Miasta w tworzeniu i realizacji projektu są str. 8, Część II. Diagnoza: zaproponowano, aby obok Szansy na poprawę słabnącej pozycji Tomaszowa Mazowieckiego w strukturze osadniczej jaką są największe w Polsce złoża surowców niezbędnych do wyrobu ceramiki podać jeszcze inne szanse rozwoju miasta. W dalszej części projektu Strategii jest mowa o piaskach kwarcowych. Według wnioskodawców są również rozległe złoża kamienia wapiennego i innych surowców mineralnych, których wydobycie obecnie nie jest opłacalne. str. 9, Część II. Diagnoza, Uwarunkowania środowiskowe, drugi akapit, wiersz 2: zaproponowano, aby nie przypisywać Rezerwatu Niebieskie Źródła do żadnej z dzielnic tomaszowskich. Z treści wynika, iż są one położone na terenie Ludwikowa, natomiast w opinii wnioskodawców zawsze przypisywano je do Brzustówki a dokładnie do Utraty. Miasto jest położone w dolinie Rzeki Pilicy oraz w okolicy dużych kompleksów leśnych Polski centralnej. Może to stanowić szansę dla rozwoju usług okołoturystycznych. Słowo partnerski odnosi się do realizacji projektu pn. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim, a wszyscy jego realizatorzy zostali uwzględnieni w wierszu 6 i 7. W projekcie Strategii ujęto inne kierunki będące jako szansa dla rozwoju miasta. Zasadne jest wskazanie Rezerwatu Niebieskie Źródła, jako walor turystyczny ogólnomiejski. str. 9, Część II. Diagnoza, Uwarunkowania środowiskowe, pierwszy akapit, wiersz 2-4 brzmi: Oprócz Pilicy przez teren miasta przepływają jeszcze cztery rzeki: Wolbórka, Czarna Bielina, Piasecznica i Lubochenka. Zaproponowano dodanie informacji o przyczynie zanieczyszczenia wód tych rzek, zagrożeniu powodziowym oraz o walorach turystycznych i rekreacyjnych tych rzek. Ze względu na zagrożenie powodziowe rzeka Wolbórka wymaga bieżącej konserwacji i naprawy wałów. 5

6 str. 25, Część II. Diagnoza, Turystyka, drugi akapit, wiersz 2-3: zaproponowano wykreślenie z przykładowych zabytków Tomaszowa Mazowieckiego kościoła parafialnego św. Wacława z Można wymienić inne obiekty sakralne, np. ewangelicki kościół św. Trójcy, kościół św. Marcina Biskupa w dzielnicy Białobrzegi, kościół św. Antoniego Padewskiego czy ewangelicki kościół Zbawiciela. Zasadne jest wykreślenie wskazanego zabytku. Kościół św. Wacława został rozebrany ponad 25 lat temu. W jego miejscu wzniesiono kościół NMP Królowej Polski. Przedstawiciele str. 35, Część II. Diagnoza, Analiza SWOT, strefa społeczna, mocne strony, tiret ósmy brzmi: wysoki potencjał turystyczny miasta dzięki rezerwatowi Niebieskie Źródła, Grotom Nagórzyckim oraz Skansenowi Rzeki Pilicy, Zaproponowano dodanie kolejnych atrakcji dot. Muzeum im. Antoniego hrabiego Ostrowskiego. str. 58, Domena 3, Cel strategiczny 2, Cel operacyjny 1: Zaproponowano dodanie kolejnych punktów: 3. Opracowanie i wydanie przewodnika opisującego zabytki historyczne, ciekawe miejsca, miejskie szlaki historyczno-turystyczne, ciekawostki i atrakcje przyrodnicze, obiekty rekreacyjno-sportowe, gastronomię i miejsca noclegowe. 4. Zainicjowanie opracowana i partycypacja w kosztach publikacji opracowań publicystycznych i historycznych o tematyce dotyczącej Tomaszowa. str. 9-10, Część II. Diagnoza, Uwarunkowania środowiskowe: Zaproponowano dodanie informacji o stanie zaśmiecania, dewastacji i szkód czynionych przez pojazdy mechaniczne tomaszowskich lasów. str , Część II. Diagnoza, Oświata, edukacja i wychowanie: zaproponowano uszczegółowienie opisu miejskiej oświaty o szkoły ponadgimnazjalne i filię Uniwersytetu Łódzkiego. Str. 7-9, Część II. Diagnoza, Ogólna charakterystyka obszaru - główne wnioski: Zaproponowano dodanie informacji o stacjonowaniu w Tomaszowie Jednostki Wojskowej i WKU. Wojsko jest największym pracodawcą. Może być także doskonałym narzędziem promującym miasto. W uzasadnieniu do propozycji słusznie wskazano, że wymienione atrakcje, choć leżą w granicach administracyjnych to bezpośrednio nie promują przemysłowej i wielokulturowej tradycji miasta. W Muzeum zgromadzone są ciekawe eksponaty związane z historią miasta, archeologią, sztuką i kulturą. Propozycja nie spełnia wymogów działania strategicznego. Zbyt wysoki poziom szczegółowości. Zagadnienia nie należą do kompetencji Miasta; podczas prac nad OF Dolina Rzeki Pilicy prowadzono rozmowy z zespołem Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Zagadnienie nie leży w kompetencji Miasta. Podczas prac nad OF Dolina Rzeki Pilicy ustalono wspólnie z Powiatem zakres działań dla szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. Żołnierze i ich rodziny są znaczącym konsumentem i usługobiorcą miejskim. 6

7 według przedstawicieli sektora pozarządowego pominięto kwestie związane z bezpieczeństwem mieszkańców, tj. poziom zagrożenia przestępczością, poczucie bezpieczeństwa, strukturę i geografię przestępstw. Nieznacznie zaakcentowano bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Według poszerzonej diagnozy bezpieczeństwo nie jest strategicznym problemem Miasta. Przedstawiciele brak analizy socjologicznej mieszkańców nie pozwala na określenie obszarów biedy i wykluczenia społecznego, rozmiarów występujących patologii (narkomania, alkoholizm, bezdomność, przemoc w rodzinie), a tym samym zakresu rewitalizacji. Zaproponowano uwzględnienie szczególnie znaczącej roli kościoła katolickiego w Mieście. Zaproponowano uszczegółowienie informacji o poziomie świadczonych usług medycznych. Brak kina spełniającego współczesne wymogi dla działalności kulturalnej. Zaproponowano zmianę głównej marki miasta, która obecnie budowana jest na walorach turystycznych. Zaproponowano dodanie informacji o wielokulturowej tradycji miasta W projekcie Strategii brakuje informacji o rewitalizacji społecznej, czyli działaniach zmierzających do włączania mieszkańców w proces rozwoju zdegradowanych obszarów miasta. Zaproponowana analiza nie była przedmiotem opracowania Strategii. Propozycja nie spełnia wymogów działania strategicznego. Brak kompetencji w zakresie opieki zdrowotnej. Nie mieści się w gestii Miasta. Turystyka jest obszarem narzuconym przez Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego, ponadto nie stanowi wiodącego tematu w konsultowanym dokumencie. Wykorzystanie motywu wielokulturowości może stać się inspiracją do wydarzeń kulturalnych, co stanowi cenne źródło promocyjne dla Miasta. Należy zadbać o czynny udział społeczeństwa w każdym etapie procesu rewitalizacji, a dzielenie jej w opisie na rewitalizację społeczną i gospodarczą, można uznać za niezgodne z definicją ujętą w Narodowym Planie Rewitalizacji 2022, którą należy rozumieć jako wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji. REWITALIZACJA to proces, składający się z różnych aspektów, również społecznych, które tylko kompleksowo realizowane dają spójność. 7

8 Przedstawiciele str , Wskaźniki monitorowania realizacji Strategii: Zaproponowano, aby do listy partnerów wdrażających Strategię dodano organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. W Tomaszowie Maz. obserwuje się niski poziom rozwoju podmiotów ekonomii społecznej. Funkcjonuje 1 spółdzielnia socjalna. Zaproponowano, aby przy procedurach zamówień publicznych stosowano klauzulę społeczną. Uwzględnienie dodatkowego partnera jakim są NGO s stanowi wypełnienie zasad współpracy: jawności i pomocniczości stron. Ponadto bardzo ważnym aspektem w rozmowach o poziomie rozwoju miasta jest głos społeczny. Nie dotyczy przedmiotu konsultacji. 8