1. Analizator widma, budowa i dzia anie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Analizator widma, budowa i dzia anie."

Transkrypt

1 1. Analizator widma, budowa i dziaanie. Tradycyjny sposób obserwacji sygnaów elektrycznych to ogldanie ich w domenie czasu za pomoc oscyloskopu. Obserwacja w domenie czasu jest uywana do uzyskania charakterystyki wzgldem czasu, oraz inormacji azowej, które s potrzebne do scharakteryzowania obwodów elektrycznych. Jednak nie wszystkie obwody mona jednoznacznie charakteryzowa w domenie czasu. Elementy ukadów, takie jak wzmacniacze, oscylatory, miksery, modulatory, detektory i iltry najlepiej charakteryzuje si w domenie czstotliwoci. Jednym z instrumentów, który do tego sy to analizator widma. Czym jest domena czstotliwoci? Domena czstotliwoci jest graicznym przedstawieniem amplitudy sygnau w unkcji czstotliwoci. Rysunek 1.1 przedstawia zaleno pomidzy domen czasu, a domen czstotliwoci. W domenie czasu, wszystkie elementy czstotliwo sygnau s sumowane. W domenie czstotliwoci, zone sygnay (np. sygna skada si z wicej ni jednej czstotliwoci) s podzielone na skadowe czstotliwoci, dziki temu poziom mocy przy kadej czstotliwoci jest widoczny. Rysunek 1.1 Zwizek czasu i czstotliwoci: (a) Trójwymiarowe wspórzdne pokazujce czas, czstotliwo i amplitud. (b) Pokazany jest sygna podstawowy i jego pierwsza harmoniczna.

2 Czym jest analizator widma? Aby wywietli sygna w domenie czstotliwoci wymagane jest urzdzenie, które moe rozróni poszczególne skadowe czstotliwoci, oraz ich poziom mocy. Do tego celu zosta zaprojektowany analizator widma, jest instrumentem, który przedstawia graicznie napicie lub moc w unkcji czstotliwoci na wywietlaczu. Dziki temu moe by uywany do analizy sygnaów w domenie czstotliwoci. Rysunek 1.2 ygna CW przedstawiony w domenie czstotliwoci. Zastosowanie analizatora widma. W domenie czstotliwoci znajdujemy inormacje których nie znaleziono w domenie czasu, w zwizku z tym, analizator widma ma pewne zalety, niedostpne w oscyloskopie. Rysunek 1.3 Analizator jest bardziej wraliwe na niskie znieksztacenia ni oscyloskop. inusoida na rysunku wyglda dobrze w dziedzinie czasu, ale dopiero w dziedzinie czstotliwoci, mona zobaczy znieksztacenia harmoniczne.

3 Rysunek 1.4 Czu i szeroki zakres dynamiki analizatora jest uyteczny do pomiaru niskiego poziomu modulacji. Na rysunku pokazana jest 2% modulacja AM, mona jatwo zmierzy za pomoc analizatora widma, dla porównania ledwo j wida na oscyloskopie. Rysunek 1.5 Analizator widma moe by stosowany do pomiaru modulacji AM, FM oraz. Pokazuje, w jaki sposób analizator moe by uywany do pomiaru czstotliwoci nonej, czstotliwoci modulujcej, poziomu modulacji i znieksztace modulacji.

4 Rysunek 1.6 Analizator widma moe by stosowany do pomiaru dugo-i krótkoterminowych stabilnoci. Parametry, takie jak pasma boczne szumów oscylatora, pozostaci FM róda, oraz dryt czstotliwoci podczas nagrzewania urzdzenia. Rysunek 1.7 Na rysunku wida pomiar generatorem przemiatajcym pasmo przenoszenia wzmacniacza, iltra pasmowo-przepustowego, oraz znieksztace harmonicznych przestrajanego oscylatora. Pomiary te s uproszczone za pomoc unkcji variable persistence lub generatorem ledzcym.

5 Rysunek 1.8 Konwertery czstotliwoci mog byatwo charakteryzowane za pomoc analizatora widma. Takie parametry jak utrata konwersji, izolacji i znieksztacenia mona atwo odczyta z wywietlacza. Rodzaje analizatorów widma. Istniej dwa podstawowe rodzaje analizatorów widma, swept-tuned, oraz w czasu rzeczywistego. wept-tuned analizatory s strojone przez przemiatanie w ich zakresie czstotliwoci, gdzie skadniki widma czstotliwoci, próbkowane s kolejno w czasie. Pozwala to na wywietlanie okresowych i przypadkowych sygnaów, ale nie pozwala na wywietlanie przejciowych odpowiedzi. Natomiast analizatory czasu rzeczywistego mog jednoczenie wywietli amplitudy wszystkich sygnaów w zakresie czstotliwoci analizatora, std nazwa czasu rzeczywistego (RTA). Dziki temu zachowuje zalenoci czasowe pomidzy sygnaami, pozwala to równie na obrazowanie inormacji o azie sygnau. Analizator RTA umoliwia wywietlanie przejciowych odpowiedzi, jak równie okresowych i przypadkowych sygnaów.

6 Rysunek 1.9 chemat blokowy RTA. RTA lub wielokanaowy analizator jest po prostu zestawem iltrów pasmowoprzepustowych co pokazano na rysunku 1.9. Badany sygna jest podawany na kady iltr pasmowo-przepustowy, nastpnie jest wywietlany jako unkcja zakresu czstotliwoci iltra. Zakres czstotliwoci analizatora jest ograniczony przez liczb iltrów oraz ich pasmo przenoszenia. Ukad ten jest zwykle bardzo drogi ze wzgldu na du liczb iltrów wymaganych na pokrycie caego wymaganego spektrum i brak elastycznoci w skali czstotliwoci ze wzgldu na sta rozdzielczo szeroko iltrów. Tego typu ukadu uywa si do analizy niskich czstotliwoci, takich jak zakres audio, czy inradwiki. Dlatego, e iltry pasmowo-przepustowe w tym zakresie maj by bardzo wskie bez duego wpywu prdkoci przemiatania (przeczania iltrów i pobierania poszczególnych próbek) jak w przetoczonych analizatorach swept-tuned Analizatory swept-tuned. Analizatory swept-tuned s zazwyczaj typu TRF (dostrojone czstotliwoci radiowej) lub superheterodynowe. chemat blokowy analizatora TRF jest pokazany na rysunku 1.10.Analizator TRF skada si z iltra pasmowego, którego czstotliwo rodkowa jest strojona na dany zakres czstotliwoci, detektora sterujcego odchylaniem w osi Y na wywietlaczu i generatora odchylania poziomego, scego do okrelania czstotliwoci na

7 osi X wywietlacza. Jest to prosty, tani analizator o szerokim zakresie czstotliwoci, ale brakuje mu rozdzielczoci i czuci. Poniewa analizatory TRF maja przestrajane iltry, maj ograniczone pasma analizy, przez szeroko przestrajania iltra. Rozdzielczo analizatora jest okrelana przez iltr dla danego pasma, natomiast przestrajalne iltry zazwyczaj nie zachodz na siebie zakresami. Analizator TRF jest stosunkowo niedrogi i jest czsto uywany do zastosowa mikroalowych ze wzgldu na atw konstrukcj szerokopasmowo przestrajanych iltrów. Rysunek 1.10 chemat blokowy przestrajanego analizatora widma TRF. Czstotliwoci jest analizowana za pomoc przestrajanego iltra pasmowego. Najpopularniejszy typ analizatora widma róni si od analizatorów widma w TRF, tym e widmo jest przemiatane si przez stay iltr pasmowy zamiast przemiatania iltra przez widmo sygnau. chemat blokowy analizatora widma z przemiatan superheterodyn jest pokazany na rysunku Analizator jest w zasadzie odbiornikiem wskopasmowym, który ma elektronicznie dostrajan czstotliwo odbioru przez zastosowanie generatora przebiegu pioksztatnego, do przestrajania generatora lokalnego VFO. Ten sam przebieg jest jednoczenie stosowany do odchylania w osi X na wywietlaczu. Natomiast wyjcie odbiornika jest poczone z ukadem odchylania w osi Y, dla obrazowania amplitudy sygnau. Rysunek chemat blokowy analizatora widma z przemiatan superheterodyn. ygna wejciowy jest mieszany z przemiatan czstotliwo LO (oscylatora lokalnego) w celu uzyskania staego sygnau, który nastpnie poddany jest detekcji i wywietlony.

8 Rysunek 1.12 Przykadowy analizator widma i jego wntrze. Analizator jest dostrajany do zakresu czstotliwoci poprzez odpowiedni zmian napicia na LO (oscylator lokalny). Czstotliwo LO miesza si z sygnaem wejciowym, dziki czemu powstaje (czstotliwo porednia). Analizator dziaa tylko gdy czstotliwo LO, bdzie wiksza anieli czstotliwo sygnau wejciowego: LO wtedy: LO Na przykad, jeli pocztek zakresu =200MHz, a LO przemiata w zakresie MHz, analizator miaby zakres strojenia 0-110MHz. ygna wejciowy s=50mhz bdzie miesza z LO o czstotliwoci 250MHz i powstanie = 200MHz, w odpowiedzi pojawi si na wywietlaczu pik dla 50MHz. Jest to podstawowe równanie wykorzystane do okrelenia zakresu czstotliwoci analizatora. Zakres ten moe by poszerzony przez zmieszanie sygnau wejciowego z harmonicznymi czstotliwoci LO. Mieszanie harmonicznych zostanie omówione dalej. Zalety techniki superheterodynowej s ogromne. Uzyskuje ona wysoka czu za pomoc wzmacniaczy (poredniej czstotliwoci), jak i bardzo szeroki zakres przestrajania, np. 9kHz-40GHz. Ponadto, rozdzielczo mona zmienia przez zmian szerokoci pasma iltrów.

9 Analizator z przemiatan superheterodyn nie do koca dziaa w czasie rzeczywistym Jednak ten sposób jest najbardziej elastycznym, co zostanie omówione dalej.. Rysunek 1.13 ygna CW Na rysunku przedstawiony zosta sygna CW. ygna moe by zmierzony na wywietlaczu. Na lewej krawdzi CRT jest czasami znacznik nazywany "czstotliwo zero Hz" lub start oscylatora lokalnego. Wystpuje wtedy, gdy analizator jest dostrojony od czstotliwoci zerowej, a lokalny oscylator przechodzi bezporednio przez stwarza to odpowied na CRT nawet przy braku sygnau. (Dla czstotliwoci zerowej przestrajania, ). Jest to ograniczenie dolnego zakresu przestrajania. LO Pomiary czstotliwoci Nowoczesne analizatory widma s kalibrowane dla czstotliwoci i amplitudy, do pomiarów wzgldnych i bezwzgldnych. Kalibracja czstotliwoci jest uzaleniona od sposobu przestrajania i skali w osci X analizatora. Mog by kalibrowane na trzy sposoby: pene pasmo, na dzia, oraz w trybie zero scan. Tryb penego pasma jest uywane do lokalizowania sygnaów, poniewa wywietlany jest cay dostpny zakres czstotliwoci analizatora. Czasami odwrócony znacznik poniej linii podstawowej, jak pokazano na rysunku 1.14, jest wykorzystywany do ledzenia czstotliwoci badanego sygnau tracking generator. Gdy znacznik jest ustawiony pod sygnaem, znamy czstotliwo badanego sygnau.

10 Rysunek 1.14 Odwrócony znacznik sy do wskazania czstotliwoci, do której chcemy dostroi analizator. Marker wystpuje tylko w trybie penego skanowania. Tryb przestrajania na dzia sy do powikszania danego sygnau, tak aby na szerokoci wywietlacza na ka dzia przypada ten sam zakres. Rysunek 1.15 Przedstawia sygna 30MHz, wywietlany w trybie przestrajania na dzia. W trybie skanowania zera, analizator dziaa jak na stae dostrojony odbiornik z moliwoci wyboru przepustowoci, do odzyskiwania modulacji sygnaów lub monitorowania w czasie rzeczywistym jednego sygnau.

11 Rysunek 1.16 Przedstawia moduluj al z sygnau AM. Analizator wywietla amplitud w unkcji czasu dla ustalonej czstotliwoci, w trybie zerowego przestrajania. tabilno. Wane jest, aby analizator widma by bardziej stabilny ni sygnay mierzone. tabilno analizatora zaley od stabilnoci czstotliwoci jej lokalnych oscylatorów. tabilno jest zazwyczaj charakteryzuj si jako krótkoterminowe lub dugoterminowe. Pozostaci FM jest miar stabilnoci krótkoterminowej, który zazwyczaj jest w Hz od szczytu do szczytu. Krótkoterminowe stabilno charakteryzuje si równie pasma boczne szumów, które s miar czystoci widmowej analizatora. Pasma boczne haasu s okrelone w postaci db i Hz dla danego pasma. Przykadem pasma boczne szumów i pozostaci FM przedstawiono na rysunku Dugoterminow stabilno charakteryzuje dryt czstotliwoci LO. Dryt czstotliwoci jest miar tego, o ile zmienia si czstotliwo w okrelonym czasie (np. Hz/s lub Hz/h). Rysunek 1.17 ygna z pasmami bocznymi szumów pokazujce niski poziom czystoci widmowej po lewej. Pozosta FM z oscylatora jest wywietlany po prawej stronie. Zarówno krótko-i dugoterminowej stabilnoci moe by poprawiona przez PLL w LO. Ptla PLL powinna zadzia automatycznie, gdy badamy wski wycinek widma.

12 Rozdzielczo Zanim analizator wywietli widmo czstotliwoci na ekranie, musi je najpierw rozpozna. Oznacza to odrónienie poszczególnych skadowych od siebie. Rozdzielczo analizatora widma jest ograniczona przez najwsz szeroko pasma. Na przykad, jeli najwszym pasmem jest 1 khz najblisze dowolne dwa sygnay mog zosta pokazane jako jeden sygna 1kHz. To dlatego, e lad ma ksztat uytego iltru pasmowo-przepustowego, gdy przemiatany jest przez zakócenia sygnau CW. Poniewa rozdzielczo analizatora jest ograniczona przez szeroko iltra, wydaje si, e poprzez zmniejszenie szerokoci iltra w nieskoczono, osignie si nieskoczon rozdzielczo. Niestety tak nie jest, gdy rozdzielczo jest ograniczona stabilnoci generatora w analizatorze - pozosta FM. Jeli wewntrzny odchylenia czstotliwoci analizatora wynosi 1 khz, a najwszym pasmem, które moe by uywane do rozróniania jednego sygnau wejciowego wynosi 1 khz. Wszelkie wsze iltry spowoduj wicej ni jedn odpowied, lub przerywan odpowied na jednej czstotliwoci jak pokazano na rysunku Rysunek 1.19 Jitter sygnau, który jest wikszy ni pasmo iltra. Rozdzielczo analizatora widma jest okrelony przez jego szeroko pasma iltru. zeroko pasma jest zwykle 3 db szerokoci pasma iltru. tosunek 60 db pasma (w Hz) do 3 db szeroko pasma (w Hz) jest znany jako wspóczynnik ksztatu iltra. Im mniejszy jest wspóczynnik ksztatu, tym wiksza jest zdolno analizatora do obrazowania bliskich siebie sygnaów o rónej amplitudzie. Jeli wspóczynnik ksztatu wynosi 15:1 dla danego iltru, a mamy dwa sygnay, których amplituda jest róni si o 60 db, to ich czstotliwo musi si rónic o 7,5 szerokoci pasma zanim b mogy by odrónione. W przeciwnym razie b one widoczne jako jeden sygna na wywietlaczu analizatora widma.

13 Rysunek 1.20 Typowy iltr Gaussa. ygnay o równych amplitudach mog zosta pokazane, gdy s one oddzielone od 3 db pasmo. Nierówne sygnay mog by pokazane, jeli s one oddzielone o wicej ni poowa szerokoci pasma iltra. Istnieje praktyczna ograniczenie wspóczynnika ksztatu. Liczby biegunów stosowane w iltrach okrelaj wspóczynnik ksztatu synchronicznie przestrajanych iltrów. ynchronicznie przestrajane (lub Gaussa) iltry s zwykle uywane ze wzgldu na liniowo azow. Wspóczynnik ksztatu mona poprawi za pomoc rozenie dostrojone iltry (lub kwadratowe zespolenie). Jednake takie iltry maj niecici azy na kracach pasm, a wic powstaj odbicia, gdy sygnay s bardzo szybko przechodz przez nie w analizatorze widma. Czasami w iltrze wspóczynnik ksztatu jest okrelony jako stosunek 60dB pasma do 6dB pasma, albo stosunek 40dB pasma do 3dB pasma. Moe to powodowa trudnoci przy porównywaniu iltrów. Na przykad, wspóczynnik ksztatu 20:1 mierzony 60dB / 3dB odpowiada w przyblieniu 10:1 wspóczynnik ksztatu mierzonego przy 60dB / 6dB. Nawet jeli wspóczynnik ksztatu jest mniejszy, gdy okrelony jako stosunek 60dB / 6dB, zdolno rozdzielcza jest taka sama. W zwizku z tym wspóczynnik ksztatu jest przydatny jako rodek do oznaczania stromoci iltru tylko wtedy, gdy pasma db uywane do okrelenia wspóczynnika ksztatu s takie same dla iltrów, które s porównywane. Zdolno analizatora widma do rozróniania bliskich siebie sygnaów o rónej amplitudzie nie jest unkcja iltru lecz jego wspóczynnik ksztatu. Pasma boczne szumów moe równie zmniejszy rozdzielczo. Pojawiaj si one wokó pasma iltru, mog przez to ograniczy moliwo zaobserwowania maych sygnaów. To ogranicza rozdzielczo przy pomiarze sygnaów o rónej amplitudzie.

14 Rysunek 1.21 Pasma szumów bocznych, zmniejszajce rozdzielczo. Kiedy analizator widma moe zarówno bezwzgldnego i wzgldnego poziomu mocy, to mówi si, e o bezwzgldnej kalibracji amplitudy. Analizator musi spenia nastpujce wymagania: 1. Tumik wejciowy musi mie równ charakterystyk w caym pamie. 2. Mixer wejciowy musi mie stae wzmocnienie w caym zakresie przestrajania LO.

15 Poszerzanie pasma analizatora poprzez miewanie harmonicznych. Aby to zrozumie naley pokaza schemat blokowy analizatora. Rysunek 1.22 chemat blokowy analizatora widma. Jak wiadomo LO, wic LO Aby rozszerzy zakres czstotliwoci analizatora, konieczne byoby rozszerzenie pasma przestrajania LO. tabilno, dokadno i technologia s czynnikami ograniczajcymi budow oscylatora o bardzo szerokim pamie przestrajania. Wic có, jak poszerzy pasmo? Jednym ze sposobów byoby usunicie iltra dolnoprzepustowego na wejciu. W ten sposób równanie przestrajania mog zosta zmodyikowane, aby sygnay wyszych czstotliwoci ni mogy by wywietlane. LO LO wtedy : oraz LO LO Chocia ogólne równanie pozwala rozszerzy pasmo, nadal istniej ograniczenia ze wzgldu na dostpny zakres czstotliwoci oscylatora lokalnego. Biorc pod uwag wpyw tworzenia harmonicznych lokalnego oscylatora na wejciu mixera. Pozwolioby to aby korzystajc z normalnego generatora LO, wytworzy sygna o duo wikszej czstotliwoci. Na przykad, uywajc 2-4GHz LO, mamy 10-t harmoniczn od 20 do 40GHz, zaspokajajc w ten sposób zapotrzebowanie na wysokiej czstotliwoci LO.

16 Równanie przestrajania staje si: n LO Jest to ogólne równanie przestrajania analizatora widma z mieszaniem harmonicznych. ygna wejciowy mona miesza z podstawowymi lub z harmonicznymi oscylatora lokalnego w celu wytworzenia odpowiedniego. Zakres strojenia Aby pokaza, jak dziaa mieszanie harmonicznych, wybierzmy kilka typowych wartoci i pokamy wykres wyników. Na podstawie poniszych wykresów, przyjmujemy 2GHz i 2-4GHz LO. Po pierwsze, niech n = 1. Poniewa n jest harmoniczn z LO, która jest uywana, jest to tzw podstawowa mieszania. Moemy wykreli czstotliwoci LO na wykresie w osi X i czstotliwoci harmonicznej LO na pionowej skali. Wtedy atwo jest wyobrazi sobie przestrajanie analizatora. Rysunek 1.23, przedstawienie sposobu mieszania harmonicznych 1+ i 1-. Linia przerywana przedstawia harmoniczn LO (na pionowej skali) jako podstaw przestrajania 2-4GHz. Podstawowe czstotliwoci mieszania s takie same. Teraz moemy wycign jedn krzyw za pomoc znaku minus w równaniu i jed dla znaku plus. Te

17 stanowioby czstotliwoci sygnau 1+ i 1- sposobów mieszania. Liczba oznacza harmoniczn LO, która jest wykorzystywana plus, lub minus wskazuje oznaczenie uywane w podstawowym równania przestrajania. Z podstawowego równania przestrajania widzimy, e krzywe zawsze bdzie oddzielona od linii przerywanej (czstotliwo LO) przez (2GHz). Nastpnie odb si dwie krzywe dla kadej harmonicznej LO, oddzielonych o podwojon czstotliwo razy (4GHz). Rysunek 1.23 Mieszanie drugiej harmonicznej Teraz moemy atwo okreli krzywe strojenia dla n = 2, czyli drugiej harmonicznej mieszania. Po pierwsze, wykres czstotliwoci drugiej harmonicznej LO jako linia przerywana. W LO przestraja si od 2 do 4GHz, druga harmoniczna przestraja si od 4 do 8GHz. Korzystajc z mieszania drugiej harmonicznej, poszerzy nam zakres analizatora od 2 do 10GHz.

18 Rysunek 1.25 Mieszanie trzeciej harmonicznej. Przechodzc o jeden krok dalej, atwo zauwa, e trzecia harmoniczna z LO przestraja si od 6 do 12GHz Teraz moemy poczy wszystkie krzywe strojenia na jednym wykresie. Zauwa, e za pomoc trzech pierwszych harmonicznych LO moemy zmierzy sygnay w zakresie 0-12GHz. W nowoczesnych analizatorach harmoniczne wykorzystywane s do rozszerzenia pasma uytkowego czstotliwoci powyej 110GHz.

19 Rysunek 1.26 Wszystkie krzywe przestrajania LO z harmonicznymi. czstotliwoci na wywietlaczu jest analogiczna do czstotliwoci oscylatora lokalnego, poniewa plamka na ekranie jest przesuwana przez napicie przestrajajce LO. Oznacza to, e na wywietlaczu, sygnay, które mieszaj si z mniejsz czstotliwoci LO pojawi si na lewo od sygnaów, które mieszaj si z wiksz czstotliwoci LO. Aby dokadnie okreli czstotliwo sygnau na wywietlaczu, wane jest, aby wiedzie, która z harmonicznych jest mieszana.

20 Generator ledzcy Generator ledzcy jest specjalnym ródem sygnau. W poczeniu z analizatorem widma, generator ledzcy wytwarza sygna, którego czstotliwo dokadnie ledzi przestrajanie analizatora widma. Ze wzgldu na t unkcj, dwa instrumenty cz si wszechstronnym system pomiarowy. Jednak przed rozpoznaniem moliwoci pomiarowych systemu, pokrótce rzuci okiem na uproszczony schemat blokowy analizatora / generatora ledzenia, jak pokazano na rysunku poniej. Rysunek 1.27, Uproszczony schemat blokowy analizatora widma z generatorem ledzcym. Równanie analizatora z generatorem ledzcym: ' ' wtedy, gdzie' oraz VTO VTO ' ' W zwizku z tym ledzenie czstotliwoci generatora ( s) dokadnie ledzi strojenie analizatora widma (s), poniewa oba s dostrojone przez ten sam VTO. Ta precyzja ledzenia istnieje we wszystkich trybach przestrajania. Analizator widma / system ledzenia stosowany jest w dwóch koniguracjach: z otwart ptl i w zamknitej ptli. Co zostao pokazane na rysunkach poniej.

21 Rysunek 1.28 Koniguracja otwartej ptli. W koniguracji otwartej ptli, nieznane zewntrzne sygnay s podczone do wejcia analizatora widma. Generator ledzcy jest podczony do licznika. Koniguracja ta sy do wykonywania selektywnego i precyzyjnego pomiaru czstotliwoci. Rysunek 1.29 Koniguracja zamknitej ptli. W koniguracji ptli zamknitej, generator ledzcy jest podczony do badanego urzdzenia, a wyjcie testowanego urzdzenia jest podczone do wejcia analizatora. Koniguracja ta sy do wykonywania pomiarów przejcia transmisja / odbicie, tj. umienno, Return Loss, WR, i wspóczynnika odbicia.

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy IMiO PW, LPTM, wiczenie 5, Woltomierz jednokanaowy -2- Celem wiczenia jest zapoznanie si# z programow% obsug% prostego przetwornika analogowo-cyfrowego na przykadzie

Bardziej szczegółowo

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B) Zadanie Obliczy warto prdu I oraz napicie U na rezystancji nieliniowej R(I), której charakterystyka napiciowo-prdowa jest wyraona wzorem a) U=0.5I. Dane: E=0V R =Ω R =Ω Rys Rys. metoda analityczna Rys

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

Dyskretyzacja sygnałów cigłych.

Dyskretyzacja sygnałów cigłych. POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM METROLOGII Dyskretyzacja sygnałów cigłych. (M 15) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował:

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Dynamika Uk adów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja uk adów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda.

Dynamika Uk adów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja uk adów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda. Dynamika Ukadów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja ukadów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda. Wtedy była to synchronizacja stanów periodycznych. Wiecej na ten

Bardziej szczegółowo

Pierwszym, zasadniczym pytaniem jakie musimy sobie zada przy wyborze tunera DVB-T jest: Jaki mamy telewizor?

Pierwszym, zasadniczym pytaniem jakie musimy sobie zada przy wyborze tunera DVB-T jest: Jaki mamy telewizor? TELEWIZJA CYFROWA Proces cyfryzacji polskiego radia i telewizji wnie si rozpocz. Do czerwca 2012 w prawie kadym polskim domu, ma odbiera cyfrowa telewizja naziemna, a w 2013 cakowicie zastpi telewizje

Bardziej szczegółowo

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspóczynnika mocy I 140 PL INSTRUKCJA OBSUGI OPROGRAMOWANIA Spis treci Wprowadzenie... 2 Minimalne wymagania sprztowe... 2 Instalacja... 2 Podczenie

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE UK ADEM DYNAMICZNYM OBRÓBKI CZ CI OSIOWOSYMETRYCZNYCH O MA EJ SZTYWNO CI

STEROWANIE UK ADEM DYNAMICZNYM OBRÓBKI CZ CI OSIOWOSYMETRYCZNYCH O MA EJ SZTYWNO CI Pomiary Automatyka Robotyka /009 doc. dr in. Aleksandr Draczow Pastwowy Uniwersytet Techniczny w Togliatti, Rosja doc. dr in. Georgij Taranenko Narodowy Uniwersytet Techniczny w Sewastopolu, Ukraina prof.

Bardziej szczegółowo

BADANIE MODULATORÓW I DEMODULATORÓW AMPLITUDY (AM)

BADANIE MODULATORÓW I DEMODULATORÓW AMPLITUDY (AM) Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 1 BADANIE MODULATORÓW I DEMODULATORÓW AMPLITUDY (AM) Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2010 Cel ćwiczenia Pomiar

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych.

Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych. Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych. I. Wstęp teoretyczny. Analizator widma jest przyrządem powszechnie stosowanym

Bardziej szczegółowo

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET Instrukcja Obsługi Copyright 2005 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)* +(+%'(%)* Wszystkie nazwy i znaki towarowe uyte w niniejszej publikacji s własnoci

Bardziej szczegółowo

GA40XX seria. 1,5GHz/3GHz/7,5GHz. Cyfrowy Analizator Widma

GA40XX seria. 1,5GHz/3GHz/7,5GHz. Cyfrowy Analizator Widma Cyfrowy Analizator Widma GA40XX seria 1,5GHz/3GHz/7,5GHz Wysoka klasa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo - funkcjonalne Wysoka stabilność częstotliwości Łatwy w użyciu GUI (interfejs użytkownika) Małe

Bardziej szczegółowo

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5 1 z 5 geometry Pakiet słuy do okrelenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny. Parametry moemy okrela na dwa sposoby: okrelc je w polu opcji przy wywołaniu pakiety:

Bardziej szczegółowo

Prdnica prdu zmiennego.

Prdnica prdu zmiennego. POLITECHNIK LSK YDZIŁ INYNIERII RODOISK I ENERGETYKI INSTYTT MSZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH LBORTORIM ELEKTRYCZNE Prdnica prdu zmiennego. (E 16) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. łodzimierz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.02. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma 1. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma Ćwiczenie to ma na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE

Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE I STAŠE 1 Liczby losowe Czasami spotkamy si z tak sytuacj,»e b dziemy potrzebowa by program za nas wylosowaª jak ± liczb. U»yjemy do tego polecenia: - liczba losowa Sprawd¹my

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Interfejsy transmisji szeregowej: RS-232, RS-485, I2C, SPI, CAN

Interfejsy transmisji szeregowej: RS-232, RS-485, I2C, SPI, CAN Interfejsy transmisji szeregowej: RS-232, RS-485, I2C, SPI, CAN Wyrónia si dwa podstawowe rodzaje transmisji szeregowej: asynchroniczna i synchroniczna. Dane przesyłane asynchronicznie nie s zwizane z

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inynierii Mechanicznej Zakład Maszyn Rolniczych i Automatyzacji Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Przedmiot: Podstawy Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

TRYB PREZENTOWANIA INFORMACJI O ODJAZDACH

TRYB PREZENTOWANIA INFORMACJI O ODJAZDACH Załcznik nr 2 do SIWZ TRYB PREZENTOWANIA INFORMACJI O ODJAZDACH przedstawione poniej rysunki prezentuj jedynie pogldowy układ danych na tablicy 33 TABLICACE LED 5-WIERSZOWE 1. Tryb podstawowy - Linia po

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu.

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu. Ten rozdział pokae jak tworzy powierzchnie prostoliniowe i trasowane oraz dostarczy niezbdnych informacji o rónych typach powierzchni, które moemy stosowa przy tworzeniu geometrii. Rozdział pokazuje równie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE?

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE? Kady z Uytkowników posiadajcy co najmniej pakiet B moe zamówi funkcj Umowy Enterprise. Koszt tej modyfikacji to 800 zł netto bez wzgldu na liczb stanowisk. I jak ju wielokrotnie ogłaszalimy, koszt wikszoci

Bardziej szczegółowo

A. Zaborski, Elastooptyka podstawy fizyczne ELASTOOPTYKA

A. Zaborski, Elastooptyka podstawy fizyczne ELASTOOPTYKA ELASTOOPTYKA Elastooptyka stanowi grup metod optycznych słucych do dowiadczalnego wyznaczania stanu naprenia i odkształcenia. W niniejszym rozdziale omówiona zostanie jedynie podstawowa metoda, wykorzystujca

Bardziej szczegółowo

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska wiczenie 1. Wyznaczanie charakterystyk dławikowej przetwornicy buck przy wykorzystaniu analizy stanów przejciowych Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

UFO compact & () *( +( &+(,&-,+( (+#+(. )/ 0, (! " #$! " ""% & #'%!!

UFO compact & () *( +( &+(,&-,+( (+#+(. )/ 0, (!  #$!  % & #'%!! UFO compact & () *( +( &+(,&-,+( (+#+(. )/ 0, ( UFO compact przetwarzanie sygnału UFO compact przetwarzanie sygnału Prezentujc UFO compact, Kathrein udostpnia niedrog stacj odbiorcz high-tech do odbioru

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

4. MATERIA NAUCZANIA. 4.1. Uk ady regulacji i sterowania. 4.1.1. Materia nauczania

4. MATERIA NAUCZANIA. 4.1. Uk ady regulacji i sterowania. 4.1.1. Materia nauczania 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Ukady regulacji i sterowania 4.1.1. Materia nauczania Ukady regulacji i sterowania realizuj zadania zwizane z uruchomieniem, oddziaywaniem, kontrol i zakoczeniem pracy urzdze

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków

Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI 1 Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków 1. Wprowadzenie. Szczegółowa analiza poboru mocy przez badan maszyn czy urzdzenie odlewnicze, zarówno w aspekcie technologicznym jak i ekonomicznym,

Bardziej szczegółowo

4. Materia nauczania. 4.1. Symulacja komputerowa. 4.1.1 Materia nauczania

4. Materia nauczania. 4.1. Symulacja komputerowa. 4.1.1 Materia nauczania 4. Materia nauczania 4.1. Symulacja komputerowa 4.1.1 Materia nauczania Program EElectronics Workbench 4.0 d jest profesjonalnym narzdziem pozwalajcym w prosty sposób bada zachowanie si zbudowanego ukadu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik telekomunikacji Symbol cyfrowy zawodu: 311[37] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[37]-02-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI

LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTYTUT NAWIGACJI MOSKIEJ ZAKŁD ŁĄCZNOŚCI I CYBENETYKI MOSKIEJ AUTOMATYKI I ELEKTONIKA OKĘTOWA LABOATOIUM ELEKTONIKI Studia dzienne I rok studiów Specjalności: TM, IM, PHiON, AT, PM, MSI ĆWICZENIE N 10

Bardziej szczegółowo

IO.WW-10.02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CINIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSUGI WYWIETLACZ TABLICOWY WW-10T WYWIETLACZ NACIENNY WW-10N

IO.WW-10.02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CINIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSUGI WYWIETLACZ TABLICOWY WW-10T WYWIETLACZ NACIENNY WW-10N IO.WW10.02 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CINIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSUGI WYWIETLACZ TABLICOWY WW10T WYWIETLACZ NACIENNY WW10N WARSZAWA, PADZIERNIK 2004 1 IO.WW10.02 SPIS TRECI 1. PRZEZNACZENIE...2

Bardziej szczegółowo

Automatyka ch odnicza seminarium. SiUChKl. Gda sk, 5.12.2009 r.

Automatyka ch odnicza seminarium. SiUChKl. Gda sk, 5.12.2009 r. Systemy automatyki do precyzyjnej regulacji wilgotnoci powietrza w przestrzenia adunkowej kontenerów specjalizowanych przeznaczonych do transportu i przechowywania bananów. Automatyka chodnicza seminarium

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obiekty AutoCAD-a

Podstawowe obiekty AutoCAD-a LINIA Podstawowe obiekty AutoCAD-a Zad1: Narysowa lini o pocztku w punkcie o współrzdnych (100, 50) i kocu w punkcie (200, 150) 1. Wybierz polecenie rysowania linii, np. poprzez kilknicie ikony. W wierszu

Bardziej szczegółowo

JAKIE KABLE LUBI FALOWNIKI

JAKIE KABLE LUBI FALOWNIKI Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 71/2005 31 Marek Trajdos, T-System Projekt Sp. z o.o., Łód Robert Pastuszka, HELUKABEL Polska Sp. z o.o., Pozna JAKIE KABLE LUBI FALOWNIKI WHAT KIND OF CABLES

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Telewizji Cyfrowej

Laboratorium Telewizji Cyfrowej Laboratorium Telewizji Cyfrowej Badanie wybranych elementów sieci TV kablowej Jarosław Marek Gliwiński Robert Sadowski Przemysław Szczerbicki Paweł Urbanek 14 maja 2009 1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Badanie dynamiki synchronizacji modów w laserze femtosekundowym Yb:KYW

Badanie dynamiki synchronizacji modów w laserze femtosekundowym Yb:KYW Badanie dynamiki synchronizacji modów w laserze femtosekundowym Yb:KYW III Pracownia z optyki Michaª D browski Streszczenie Dynamika laserów impulsowych z pasywn synchronizacj modów jest zjawiskiem maªo

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents AltiumLive - Content Store Language AltiumLive - Content Store Contents Dostp do Content Store Obsuga Content Store Przegldanie elementów i pobieranie zawartoci Wyszukiwanie elementów Ocenianie zawartoci

Bardziej szczegółowo

POMIAR SYGNA ÓW W SIECIACH AC. ARDETEM TP IN/13 V1.1x B 05/03 Dane w tej dokumentacji mog ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia PECA 15 PBUS

POMIAR SYGNA ÓW W SIECIACH AC. ARDETEM TP IN/13 V1.1x B 05/03 Dane w tej dokumentacji mog ulec zmianie bez wcze niejszego powiadomienia PECA 15 PBUS POMIAR SYGNAÓW W SIECIACH AC ARDETEM TP IN/13 V1.1x B 05/03 Dane w tej dokumentacji mog ulec zmianie bez wczeniejszego powiadomienia PECA 15 PBUS PIERWSZE KROKI 1. Weryfikacja aparatu i uruchomienie 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION soft line 53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 72, tel/fax 071 7827161, tel. 071 7889287, kom. 0509 896026, e-mail: softline@geo.pl, www.softline.geo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU C-STATION Spis treci 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu

Wprowadzanie i zmiany faktur z zakupu, wydruk rejestru zakupu Sterowanie procedurami programu "Rejestr zakupu" odbywa si poprzez wybór jednej z kilku proponowanych akurat na ekranie moliwoci. U dołu ekranu wypisywany jest komunikat bliej objaniajcy wybran aktualnie

Bardziej szczegółowo

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia

Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Układy transmisji bezprzewodowej w technice scalonej, wybrane zagadnienia Evatronix S.A. 6 maja 2013 Tematyka wykładów Wprowadzenie Tor odbiorczy i nadawczy, funkcje, spotykane rozwiazania wady i zalety,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO

LABORATORIUM ELEKTROTECHNIKI POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ TRANSPORTU KATEDRA LOGISTYKI I TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO NR 1 POMIAR PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO Katowice, październik 5r. CEL ĆWICZENIA Poznanie zjawiska przesunięcia fazowego. ZESTAW

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego 1 Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego Charakterystyka amplitudowa (wzmocnienie amplitudowe) K u (f) jest to stosunek amplitudy sygnału wyjściowego do amplitudy sygnału wejściowego w funkcji

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ODCZYTU SIECI RADIOMODEMÓW 433MHz OPIS TECHNICZNY

MOBILNY SYSTEM ODCZYTU SIECI RADIOMODEMÓW 433MHz OPIS TECHNICZNY RADIOMODEMÓW 433MHz Opracowanie: ELBIT Firma Innowacyjno-Wdro eniowa 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 www.elbit.resnet.pl System zbudowano z wykorzystaniem radiomodemów MO1 firmy Elbit. Ka dy z nich zainstalowany

Bardziej szczegółowo

Ś Ą Ą ź Ś Ś ć ś Ą ś Ę Ó Ó Ó ś Ę Ó Ó Ź Ó Ś ś Ę ć ś ć Ź Ó Ś Ś Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ą Ą Ą Ś ĄĆ Ę Ę Ą ćę Ę Ń Ó Ś Ó Ó ś Ó Ó Ó Ą Ę Ą Ó Ó ś Ż Ś Ó ŚĆ ć Ó ś ć ś Ć Ź ś Ę ś Ź ś Ś Ć Ę Ą Ń Ń ś Ę ć ś Ć ść Ś Ć Ę Ź Ę ś ś ść

Bardziej szczegółowo

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki

Pytka PicBoard2. Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2. http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka PicBoard2 Pytka prototypowa wspópracuje z programatorami JuPic, PicLoad, ICD, ICD2 http://ajpic.zonk.pl/ Opis pytki Pytka prototypowa PicBoard2 zostaa zaprojektowana do wspópracy z procesorami 16F873(A),

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY REGULATORÓW ELEKTRYCZNYCH (A 4)

ELEMENTY REGULATORÓW ELEKTRYCZNYCH (A 4) ELEMENTY REGULATORÓW ELEKTRYCZNYCH (A 4) 1. Cel wiczenia. Celem wiczenia jest poznanie budowy i działania elementów regulatorów elektrycznych. W trakcie wiczenia zdejmowane s charakterystyki statyczne

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna. Soczewki. Marcin S. Ma kowicz. rok szk. 2009/2010. Zespóª Szkóª Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku

Optyka geometryczna. Soczewki. Marcin S. Ma kowicz. rok szk. 2009/2010. Zespóª Szkóª Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku skupiaj ce rozpraszaj ce Optyka geometryczna Zespóª Szkóª Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Brzesku rok szk. 2009/2010 skupiaj ce rozpraszaj ce Spis tre±ci 1 Wprowadzenie 2 Ciekawostki 3 skupiaj ce Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

OPIS ar2c lp proxy jest wielopołczeniowym serwerem proxy z cache dla protokołu AR-2c LP.

OPIS ar2c lp proxy jest wielopołczeniowym serwerem proxy z cache dla protokołu AR-2c LP. NAZWA ar2c lp proxy serwer proxy dla protokołu AR-2c LP SKŁADNIA ar2c lp proxy [opcje] OPIS ar2c lp proxy jest wielopołczeniowym serwerem proxy z cache dla protokołu AR-2c LP. Obecna wersja implementuje

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl COREL PHOTO-PAINT

INSTYTUT TECHNIKI Zakad Elektrotechniki i Informatyki mdymek@univ.rzeszow.pl COREL PHOTO-PAINT COREL PHOTO-PAINT Laboratorium nr 1 Podstawowe informacje o grafice rastrowej i formatach plików Grafika rastrowa W grafice rastrowej obrazy tworzone s$ z poo&onych regularnie, obok siebie pikseli. Posiadaj$

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

WSKANIKI I ELEMENTY STEROWANIA

WSKANIKI I ELEMENTY STEROWANIA WPROWADZENIE Alan-48 EXCEL jest 40 kanałowym, przewonym radiotelefonem CB, w którym zastosowano nowoczesne rozwizania techniczne zapewniajce wyjtkowy komfort uytkowania i wysok skuteczno łcznoci. Dziki

Bardziej szczegółowo

4. Zasady odbioru sygnału radiofonicznego

4. Zasady odbioru sygnału radiofonicznego 4. Zasady odbioru sygnału radiofonicznego 4.1. Schemat blokowy odbiornika radiofonicznego AM/FM proszczony schemat blokowy superheterodynowego odbiornika radiofonicznego do odbioru audycji monofonicznych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NUMERYCZNA. Grzegorz Szkibiel. Wiosna 2014/15

ANALIZA NUMERYCZNA. Grzegorz Szkibiel. Wiosna 2014/15 ANALIZA NUMERYCZNA Grzegorz Szkibiel Wiosna 2014/15 Spis tre±ci 1 Metoda Eulera 3 1.1 zagadnienia brzegowe....................... 3 1.2 Zastosowanie ró»niczki...................... 4 1.3 Output do pliku

Bardziej szczegółowo

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG

WIG MAGAZYNOWY SL O UD WIGU 150-750 KG STAY WIG MAGAZYNOWY SL O UDWIGU 150-750 KG STAY DWIG MAGAZYNOWY Z MOLIWOCI WYKORZYSTANIA DO CELÓW PRZEMYSOWYCH Poszukujecie Pastwo rzetelnego i dostpnego cenowo rozwizania w dziedzinie transportu pionowego?

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA

STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA STEROWNIK LAMP BAKTERIOBÓJCZYCH GAMMA Wersja programu XA INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAU Opracowanie: PROGRES - kwiecie 2004 Urzdzenie posiada znak CE i spełnia normy: 73/23/ECC, 89/336/ECC I. Zasady bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dost p!do!infrastruktury!informatycznej. Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wersja dokumentu: 1.0.0 Rzeszów: 23.10.2009 OPTeam S.A. 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3 INFORMACJA O NOWYCH

Bardziej szczegółowo

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

SENTE Produkcja. Tworzymy dla Ciebie. Prezentacja programu. planowanie i kontrola procesów wytwórczych. SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Prezentacja programu SENTE Produkcja planowanie i kontrola procesów wytwórczych Tworzymy dla Ciebie SENTE Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Infolinia handlowa: 0 801 077 778 ul. Kościuszki 142 A 50-008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wymogi techniczne urządzeń. Stanowisko montażowo - pomiarowe Dotyczy: Zapytanie ofertowe nr POIG 4.4/07/11/2015 r. z dnia 10 listopada 2015 r. str. 1 1. Oscyloskop Liczba: 1 Parametr Pasmo

Bardziej szczegółowo

OCENA DOK ADNO CI DANYCH LOKALIZACYJNYCH ODBIORNIKÓW GPS

OCENA DOK ADNO CI DANYCH LOKALIZACYJNYCH ODBIORNIKÓW GPS PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 92 Transport 2013 Mariusz Rychlicki, Andrzej Miszkiewicz Wydzia Transportu, Politechnika Warszawska Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji, Instytut Kolejnictwa

Bardziej szczegółowo

8. PRDY I NAPICIA PRZY ZWARCIACH NIESYMETRYCZNYCH

8. PRDY I NAPICIA PRZY ZWARCIACH NIESYMETRYCZNYCH 8. PRDY APCA PRY WARCACH YMTRYCYCH 8.. Wprowadzenie Przez impedancj obwodu zwarciowego rozumie si impedancj widzian z miejsca zwarcia, przy zao$eniu, $e wszystkie siy elektromotoryczne s równe zeru. Twierdzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do obsługi aparatury pomiarowej w laboratorium 515

Wprowadzenie do obsługi aparatury pomiarowej w laboratorium 515 Wprowadzenie do obsługi aparatury pomiarowej w laboratorium 515 1. Ogólne uwagi o pomiarach w laboratorium Modele laboratoryjne i pomiary w dopasowaniu Zasilanie modeli i bezpieczeństwo 2. Oscyloskop cyfrowy

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

BADAWCZE WYZNACZENIE ELEMENTÓW MACIERZY SZTYWNO CI MANIPULATORA SZEREGOWEGO

BADAWCZE WYZNACZENIE ELEMENTÓW MACIERZY SZTYWNO CI MANIPULATORA SZEREGOWEGO dr in. Marta Góra mgr in. Ryszard Trela Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydzia Mechaniczny, Politechnika Krakowska BADAWCZE WYZNACZENIE ELEMENTÓW MACIERZY SZTYWNOCI MANIPULATORA SZEREGOWEGO

Bardziej szczegółowo

YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI

YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI YARVIK TAB250 INSTRUKCJA OBS!UGI Poradnik u"ytkownika Drogi u!ytkowniku, Dzi"kujemy za zakup produktu naszej firmy. Niniejsza instrukcja obs#ugi jest przeznaczona dla u!ytkownika. Przed u!yciem produktu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

RFT-451A ZABEZPIECZENIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE I NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA

RFT-451A ZABEZPIECZENIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE I NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE I NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA RFT-451A CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie czstotliwociowe i napiciowe RFT-451A jest przeznaczone do stosowania

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925

Twoja instrukcja użytkownika SONY NAS-SC55PKE http://pl.yourpdfguides.com/dref/1103925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

Statyczna próba skrcania

Statyczna próba skrcania Laboratorium z Wytrzymałoci Materiałów Statyczna próba skrcania Instrukcja uzupełniajca Opracował: Łukasz Blacha Politechnika Opolska Katedra Mechaniki i PKM Opole, 2011 2 Wprowadzenie Do celów wiczenia

Bardziej szczegółowo

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010

System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 2010 System zabezpieczenia i monitorowania maszyn wirnikowych TNC 00 Układ do pomiaru prdkoci obrotowej typ MDS0P / RT0 wyjcia: impulsowe, 4-0mA Zastosowanie Bezdotykowy układ pomiarowy czujnik MDS0Pprzetwornik

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC)

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) W dotychczasowych systemach automatyki przemysłowej algorytm PID był realizowany przez osobny regulator sprztowy - analogowy lub mikroprocesorowy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa

INSTRUKCJA OBS UGI. C4000 Entry/Exit. Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa INSTRUKCJA OBS UGI Optoelektroniczna kurtyna bezpiecze$stwa pl Instrukcja obsugi Dokument ten chroniony jest prawami autorskimi. Wynikaj4ce z tego prawa pozostaj4 wasno5ci4 firmy SICK AG. Firma SICK AG

Bardziej szczegółowo