1. Analizator widma, budowa i dzia anie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Analizator widma, budowa i dzia anie."

Transkrypt

1 1. Analizator widma, budowa i dziaanie. Tradycyjny sposób obserwacji sygnaów elektrycznych to ogldanie ich w domenie czasu za pomoc oscyloskopu. Obserwacja w domenie czasu jest uywana do uzyskania charakterystyki wzgldem czasu, oraz inormacji azowej, które s potrzebne do scharakteryzowania obwodów elektrycznych. Jednak nie wszystkie obwody mona jednoznacznie charakteryzowa w domenie czasu. Elementy ukadów, takie jak wzmacniacze, oscylatory, miksery, modulatory, detektory i iltry najlepiej charakteryzuje si w domenie czstotliwoci. Jednym z instrumentów, który do tego sy to analizator widma. Czym jest domena czstotliwoci? Domena czstotliwoci jest graicznym przedstawieniem amplitudy sygnau w unkcji czstotliwoci. Rysunek 1.1 przedstawia zaleno pomidzy domen czasu, a domen czstotliwoci. W domenie czasu, wszystkie elementy czstotliwo sygnau s sumowane. W domenie czstotliwoci, zone sygnay (np. sygna skada si z wicej ni jednej czstotliwoci) s podzielone na skadowe czstotliwoci, dziki temu poziom mocy przy kadej czstotliwoci jest widoczny. Rysunek 1.1 Zwizek czasu i czstotliwoci: (a) Trójwymiarowe wspórzdne pokazujce czas, czstotliwo i amplitud. (b) Pokazany jest sygna podstawowy i jego pierwsza harmoniczna.

2 Czym jest analizator widma? Aby wywietli sygna w domenie czstotliwoci wymagane jest urzdzenie, które moe rozróni poszczególne skadowe czstotliwoci, oraz ich poziom mocy. Do tego celu zosta zaprojektowany analizator widma, jest instrumentem, który przedstawia graicznie napicie lub moc w unkcji czstotliwoci na wywietlaczu. Dziki temu moe by uywany do analizy sygnaów w domenie czstotliwoci. Rysunek 1.2 ygna CW przedstawiony w domenie czstotliwoci. Zastosowanie analizatora widma. W domenie czstotliwoci znajdujemy inormacje których nie znaleziono w domenie czasu, w zwizku z tym, analizator widma ma pewne zalety, niedostpne w oscyloskopie. Rysunek 1.3 Analizator jest bardziej wraliwe na niskie znieksztacenia ni oscyloskop. inusoida na rysunku wyglda dobrze w dziedzinie czasu, ale dopiero w dziedzinie czstotliwoci, mona zobaczy znieksztacenia harmoniczne.

3 Rysunek 1.4 Czu i szeroki zakres dynamiki analizatora jest uyteczny do pomiaru niskiego poziomu modulacji. Na rysunku pokazana jest 2% modulacja AM, mona jatwo zmierzy za pomoc analizatora widma, dla porównania ledwo j wida na oscyloskopie. Rysunek 1.5 Analizator widma moe by stosowany do pomiaru modulacji AM, FM oraz. Pokazuje, w jaki sposób analizator moe by uywany do pomiaru czstotliwoci nonej, czstotliwoci modulujcej, poziomu modulacji i znieksztace modulacji.

4 Rysunek 1.6 Analizator widma moe by stosowany do pomiaru dugo-i krótkoterminowych stabilnoci. Parametry, takie jak pasma boczne szumów oscylatora, pozostaci FM róda, oraz dryt czstotliwoci podczas nagrzewania urzdzenia. Rysunek 1.7 Na rysunku wida pomiar generatorem przemiatajcym pasmo przenoszenia wzmacniacza, iltra pasmowo-przepustowego, oraz znieksztace harmonicznych przestrajanego oscylatora. Pomiary te s uproszczone za pomoc unkcji variable persistence lub generatorem ledzcym.

5 Rysunek 1.8 Konwertery czstotliwoci mog byatwo charakteryzowane za pomoc analizatora widma. Takie parametry jak utrata konwersji, izolacji i znieksztacenia mona atwo odczyta z wywietlacza. Rodzaje analizatorów widma. Istniej dwa podstawowe rodzaje analizatorów widma, swept-tuned, oraz w czasu rzeczywistego. wept-tuned analizatory s strojone przez przemiatanie w ich zakresie czstotliwoci, gdzie skadniki widma czstotliwoci, próbkowane s kolejno w czasie. Pozwala to na wywietlanie okresowych i przypadkowych sygnaów, ale nie pozwala na wywietlanie przejciowych odpowiedzi. Natomiast analizatory czasu rzeczywistego mog jednoczenie wywietli amplitudy wszystkich sygnaów w zakresie czstotliwoci analizatora, std nazwa czasu rzeczywistego (RTA). Dziki temu zachowuje zalenoci czasowe pomidzy sygnaami, pozwala to równie na obrazowanie inormacji o azie sygnau. Analizator RTA umoliwia wywietlanie przejciowych odpowiedzi, jak równie okresowych i przypadkowych sygnaów.

6 Rysunek 1.9 chemat blokowy RTA. RTA lub wielokanaowy analizator jest po prostu zestawem iltrów pasmowoprzepustowych co pokazano na rysunku 1.9. Badany sygna jest podawany na kady iltr pasmowo-przepustowy, nastpnie jest wywietlany jako unkcja zakresu czstotliwoci iltra. Zakres czstotliwoci analizatora jest ograniczony przez liczb iltrów oraz ich pasmo przenoszenia. Ukad ten jest zwykle bardzo drogi ze wzgldu na du liczb iltrów wymaganych na pokrycie caego wymaganego spektrum i brak elastycznoci w skali czstotliwoci ze wzgldu na sta rozdzielczo szeroko iltrów. Tego typu ukadu uywa si do analizy niskich czstotliwoci, takich jak zakres audio, czy inradwiki. Dlatego, e iltry pasmowo-przepustowe w tym zakresie maj by bardzo wskie bez duego wpywu prdkoci przemiatania (przeczania iltrów i pobierania poszczególnych próbek) jak w przetoczonych analizatorach swept-tuned Analizatory swept-tuned. Analizatory swept-tuned s zazwyczaj typu TRF (dostrojone czstotliwoci radiowej) lub superheterodynowe. chemat blokowy analizatora TRF jest pokazany na rysunku 1.10.Analizator TRF skada si z iltra pasmowego, którego czstotliwo rodkowa jest strojona na dany zakres czstotliwoci, detektora sterujcego odchylaniem w osi Y na wywietlaczu i generatora odchylania poziomego, scego do okrelania czstotliwoci na

7 osi X wywietlacza. Jest to prosty, tani analizator o szerokim zakresie czstotliwoci, ale brakuje mu rozdzielczoci i czuci. Poniewa analizatory TRF maja przestrajane iltry, maj ograniczone pasma analizy, przez szeroko przestrajania iltra. Rozdzielczo analizatora jest okrelana przez iltr dla danego pasma, natomiast przestrajalne iltry zazwyczaj nie zachodz na siebie zakresami. Analizator TRF jest stosunkowo niedrogi i jest czsto uywany do zastosowa mikroalowych ze wzgldu na atw konstrukcj szerokopasmowo przestrajanych iltrów. Rysunek 1.10 chemat blokowy przestrajanego analizatora widma TRF. Czstotliwoci jest analizowana za pomoc przestrajanego iltra pasmowego. Najpopularniejszy typ analizatora widma róni si od analizatorów widma w TRF, tym e widmo jest przemiatane si przez stay iltr pasmowy zamiast przemiatania iltra przez widmo sygnau. chemat blokowy analizatora widma z przemiatan superheterodyn jest pokazany na rysunku Analizator jest w zasadzie odbiornikiem wskopasmowym, który ma elektronicznie dostrajan czstotliwo odbioru przez zastosowanie generatora przebiegu pioksztatnego, do przestrajania generatora lokalnego VFO. Ten sam przebieg jest jednoczenie stosowany do odchylania w osi X na wywietlaczu. Natomiast wyjcie odbiornika jest poczone z ukadem odchylania w osi Y, dla obrazowania amplitudy sygnau. Rysunek chemat blokowy analizatora widma z przemiatan superheterodyn. ygna wejciowy jest mieszany z przemiatan czstotliwo LO (oscylatora lokalnego) w celu uzyskania staego sygnau, który nastpnie poddany jest detekcji i wywietlony.

8 Rysunek 1.12 Przykadowy analizator widma i jego wntrze. Analizator jest dostrajany do zakresu czstotliwoci poprzez odpowiedni zmian napicia na LO (oscylator lokalny). Czstotliwo LO miesza si z sygnaem wejciowym, dziki czemu powstaje (czstotliwo porednia). Analizator dziaa tylko gdy czstotliwo LO, bdzie wiksza anieli czstotliwo sygnau wejciowego: LO wtedy: LO Na przykad, jeli pocztek zakresu =200MHz, a LO przemiata w zakresie MHz, analizator miaby zakres strojenia 0-110MHz. ygna wejciowy s=50mhz bdzie miesza z LO o czstotliwoci 250MHz i powstanie = 200MHz, w odpowiedzi pojawi si na wywietlaczu pik dla 50MHz. Jest to podstawowe równanie wykorzystane do okrelenia zakresu czstotliwoci analizatora. Zakres ten moe by poszerzony przez zmieszanie sygnau wejciowego z harmonicznymi czstotliwoci LO. Mieszanie harmonicznych zostanie omówione dalej. Zalety techniki superheterodynowej s ogromne. Uzyskuje ona wysoka czu za pomoc wzmacniaczy (poredniej czstotliwoci), jak i bardzo szeroki zakres przestrajania, np. 9kHz-40GHz. Ponadto, rozdzielczo mona zmienia przez zmian szerokoci pasma iltrów.

9 Analizator z przemiatan superheterodyn nie do koca dziaa w czasie rzeczywistym Jednak ten sposób jest najbardziej elastycznym, co zostanie omówione dalej.. Rysunek 1.13 ygna CW Na rysunku przedstawiony zosta sygna CW. ygna moe by zmierzony na wywietlaczu. Na lewej krawdzi CRT jest czasami znacznik nazywany "czstotliwo zero Hz" lub start oscylatora lokalnego. Wystpuje wtedy, gdy analizator jest dostrojony od czstotliwoci zerowej, a lokalny oscylator przechodzi bezporednio przez stwarza to odpowied na CRT nawet przy braku sygnau. (Dla czstotliwoci zerowej przestrajania, ). Jest to ograniczenie dolnego zakresu przestrajania. LO Pomiary czstotliwoci Nowoczesne analizatory widma s kalibrowane dla czstotliwoci i amplitudy, do pomiarów wzgldnych i bezwzgldnych. Kalibracja czstotliwoci jest uzaleniona od sposobu przestrajania i skali w osci X analizatora. Mog by kalibrowane na trzy sposoby: pene pasmo, na dzia, oraz w trybie zero scan. Tryb penego pasma jest uywane do lokalizowania sygnaów, poniewa wywietlany jest cay dostpny zakres czstotliwoci analizatora. Czasami odwrócony znacznik poniej linii podstawowej, jak pokazano na rysunku 1.14, jest wykorzystywany do ledzenia czstotliwoci badanego sygnau tracking generator. Gdy znacznik jest ustawiony pod sygnaem, znamy czstotliwo badanego sygnau.

10 Rysunek 1.14 Odwrócony znacznik sy do wskazania czstotliwoci, do której chcemy dostroi analizator. Marker wystpuje tylko w trybie penego skanowania. Tryb przestrajania na dzia sy do powikszania danego sygnau, tak aby na szerokoci wywietlacza na ka dzia przypada ten sam zakres. Rysunek 1.15 Przedstawia sygna 30MHz, wywietlany w trybie przestrajania na dzia. W trybie skanowania zera, analizator dziaa jak na stae dostrojony odbiornik z moliwoci wyboru przepustowoci, do odzyskiwania modulacji sygnaów lub monitorowania w czasie rzeczywistym jednego sygnau.

11 Rysunek 1.16 Przedstawia moduluj al z sygnau AM. Analizator wywietla amplitud w unkcji czasu dla ustalonej czstotliwoci, w trybie zerowego przestrajania. tabilno. Wane jest, aby analizator widma by bardziej stabilny ni sygnay mierzone. tabilno analizatora zaley od stabilnoci czstotliwoci jej lokalnych oscylatorów. tabilno jest zazwyczaj charakteryzuj si jako krótkoterminowe lub dugoterminowe. Pozostaci FM jest miar stabilnoci krótkoterminowej, który zazwyczaj jest w Hz od szczytu do szczytu. Krótkoterminowe stabilno charakteryzuje si równie pasma boczne szumów, które s miar czystoci widmowej analizatora. Pasma boczne haasu s okrelone w postaci db i Hz dla danego pasma. Przykadem pasma boczne szumów i pozostaci FM przedstawiono na rysunku Dugoterminow stabilno charakteryzuje dryt czstotliwoci LO. Dryt czstotliwoci jest miar tego, o ile zmienia si czstotliwo w okrelonym czasie (np. Hz/s lub Hz/h). Rysunek 1.17 ygna z pasmami bocznymi szumów pokazujce niski poziom czystoci widmowej po lewej. Pozosta FM z oscylatora jest wywietlany po prawej stronie. Zarówno krótko-i dugoterminowej stabilnoci moe by poprawiona przez PLL w LO. Ptla PLL powinna zadzia automatycznie, gdy badamy wski wycinek widma.

12 Rozdzielczo Zanim analizator wywietli widmo czstotliwoci na ekranie, musi je najpierw rozpozna. Oznacza to odrónienie poszczególnych skadowych od siebie. Rozdzielczo analizatora widma jest ograniczona przez najwsz szeroko pasma. Na przykad, jeli najwszym pasmem jest 1 khz najblisze dowolne dwa sygnay mog zosta pokazane jako jeden sygna 1kHz. To dlatego, e lad ma ksztat uytego iltru pasmowo-przepustowego, gdy przemiatany jest przez zakócenia sygnau CW. Poniewa rozdzielczo analizatora jest ograniczona przez szeroko iltra, wydaje si, e poprzez zmniejszenie szerokoci iltra w nieskoczono, osignie si nieskoczon rozdzielczo. Niestety tak nie jest, gdy rozdzielczo jest ograniczona stabilnoci generatora w analizatorze - pozosta FM. Jeli wewntrzny odchylenia czstotliwoci analizatora wynosi 1 khz, a najwszym pasmem, które moe by uywane do rozróniania jednego sygnau wejciowego wynosi 1 khz. Wszelkie wsze iltry spowoduj wicej ni jedn odpowied, lub przerywan odpowied na jednej czstotliwoci jak pokazano na rysunku Rysunek 1.19 Jitter sygnau, który jest wikszy ni pasmo iltra. Rozdzielczo analizatora widma jest okrelony przez jego szeroko pasma iltru. zeroko pasma jest zwykle 3 db szerokoci pasma iltru. tosunek 60 db pasma (w Hz) do 3 db szeroko pasma (w Hz) jest znany jako wspóczynnik ksztatu iltra. Im mniejszy jest wspóczynnik ksztatu, tym wiksza jest zdolno analizatora do obrazowania bliskich siebie sygnaów o rónej amplitudzie. Jeli wspóczynnik ksztatu wynosi 15:1 dla danego iltru, a mamy dwa sygnay, których amplituda jest róni si o 60 db, to ich czstotliwo musi si rónic o 7,5 szerokoci pasma zanim b mogy by odrónione. W przeciwnym razie b one widoczne jako jeden sygna na wywietlaczu analizatora widma.

13 Rysunek 1.20 Typowy iltr Gaussa. ygnay o równych amplitudach mog zosta pokazane, gdy s one oddzielone od 3 db pasmo. Nierówne sygnay mog by pokazane, jeli s one oddzielone o wicej ni poowa szerokoci pasma iltra. Istnieje praktyczna ograniczenie wspóczynnika ksztatu. Liczby biegunów stosowane w iltrach okrelaj wspóczynnik ksztatu synchronicznie przestrajanych iltrów. ynchronicznie przestrajane (lub Gaussa) iltry s zwykle uywane ze wzgldu na liniowo azow. Wspóczynnik ksztatu mona poprawi za pomoc rozenie dostrojone iltry (lub kwadratowe zespolenie). Jednake takie iltry maj niecici azy na kracach pasm, a wic powstaj odbicia, gdy sygnay s bardzo szybko przechodz przez nie w analizatorze widma. Czasami w iltrze wspóczynnik ksztatu jest okrelony jako stosunek 60dB pasma do 6dB pasma, albo stosunek 40dB pasma do 3dB pasma. Moe to powodowa trudnoci przy porównywaniu iltrów. Na przykad, wspóczynnik ksztatu 20:1 mierzony 60dB / 3dB odpowiada w przyblieniu 10:1 wspóczynnik ksztatu mierzonego przy 60dB / 6dB. Nawet jeli wspóczynnik ksztatu jest mniejszy, gdy okrelony jako stosunek 60dB / 6dB, zdolno rozdzielcza jest taka sama. W zwizku z tym wspóczynnik ksztatu jest przydatny jako rodek do oznaczania stromoci iltru tylko wtedy, gdy pasma db uywane do okrelenia wspóczynnika ksztatu s takie same dla iltrów, które s porównywane. Zdolno analizatora widma do rozróniania bliskich siebie sygnaów o rónej amplitudzie nie jest unkcja iltru lecz jego wspóczynnik ksztatu. Pasma boczne szumów moe równie zmniejszy rozdzielczo. Pojawiaj si one wokó pasma iltru, mog przez to ograniczy moliwo zaobserwowania maych sygnaów. To ogranicza rozdzielczo przy pomiarze sygnaów o rónej amplitudzie.

14 Rysunek 1.21 Pasma szumów bocznych, zmniejszajce rozdzielczo. Kiedy analizator widma moe zarówno bezwzgldnego i wzgldnego poziomu mocy, to mówi si, e o bezwzgldnej kalibracji amplitudy. Analizator musi spenia nastpujce wymagania: 1. Tumik wejciowy musi mie równ charakterystyk w caym pamie. 2. Mixer wejciowy musi mie stae wzmocnienie w caym zakresie przestrajania LO.

15 Poszerzanie pasma analizatora poprzez miewanie harmonicznych. Aby to zrozumie naley pokaza schemat blokowy analizatora. Rysunek 1.22 chemat blokowy analizatora widma. Jak wiadomo LO, wic LO Aby rozszerzy zakres czstotliwoci analizatora, konieczne byoby rozszerzenie pasma przestrajania LO. tabilno, dokadno i technologia s czynnikami ograniczajcymi budow oscylatora o bardzo szerokim pamie przestrajania. Wic có, jak poszerzy pasmo? Jednym ze sposobów byoby usunicie iltra dolnoprzepustowego na wejciu. W ten sposób równanie przestrajania mog zosta zmodyikowane, aby sygnay wyszych czstotliwoci ni mogy by wywietlane. LO LO wtedy : oraz LO LO Chocia ogólne równanie pozwala rozszerzy pasmo, nadal istniej ograniczenia ze wzgldu na dostpny zakres czstotliwoci oscylatora lokalnego. Biorc pod uwag wpyw tworzenia harmonicznych lokalnego oscylatora na wejciu mixera. Pozwolioby to aby korzystajc z normalnego generatora LO, wytworzy sygna o duo wikszej czstotliwoci. Na przykad, uywajc 2-4GHz LO, mamy 10-t harmoniczn od 20 do 40GHz, zaspokajajc w ten sposób zapotrzebowanie na wysokiej czstotliwoci LO.

16 Równanie przestrajania staje si: n LO Jest to ogólne równanie przestrajania analizatora widma z mieszaniem harmonicznych. ygna wejciowy mona miesza z podstawowymi lub z harmonicznymi oscylatora lokalnego w celu wytworzenia odpowiedniego. Zakres strojenia Aby pokaza, jak dziaa mieszanie harmonicznych, wybierzmy kilka typowych wartoci i pokamy wykres wyników. Na podstawie poniszych wykresów, przyjmujemy 2GHz i 2-4GHz LO. Po pierwsze, niech n = 1. Poniewa n jest harmoniczn z LO, która jest uywana, jest to tzw podstawowa mieszania. Moemy wykreli czstotliwoci LO na wykresie w osi X i czstotliwoci harmonicznej LO na pionowej skali. Wtedy atwo jest wyobrazi sobie przestrajanie analizatora. Rysunek 1.23, przedstawienie sposobu mieszania harmonicznych 1+ i 1-. Linia przerywana przedstawia harmoniczn LO (na pionowej skali) jako podstaw przestrajania 2-4GHz. Podstawowe czstotliwoci mieszania s takie same. Teraz moemy wycign jedn krzyw za pomoc znaku minus w równaniu i jed dla znaku plus. Te

17 stanowioby czstotliwoci sygnau 1+ i 1- sposobów mieszania. Liczba oznacza harmoniczn LO, która jest wykorzystywana plus, lub minus wskazuje oznaczenie uywane w podstawowym równania przestrajania. Z podstawowego równania przestrajania widzimy, e krzywe zawsze bdzie oddzielona od linii przerywanej (czstotliwo LO) przez (2GHz). Nastpnie odb si dwie krzywe dla kadej harmonicznej LO, oddzielonych o podwojon czstotliwo razy (4GHz). Rysunek 1.23 Mieszanie drugiej harmonicznej Teraz moemy atwo okreli krzywe strojenia dla n = 2, czyli drugiej harmonicznej mieszania. Po pierwsze, wykres czstotliwoci drugiej harmonicznej LO jako linia przerywana. W LO przestraja si od 2 do 4GHz, druga harmoniczna przestraja si od 4 do 8GHz. Korzystajc z mieszania drugiej harmonicznej, poszerzy nam zakres analizatora od 2 do 10GHz.

18 Rysunek 1.25 Mieszanie trzeciej harmonicznej. Przechodzc o jeden krok dalej, atwo zauwa, e trzecia harmoniczna z LO przestraja si od 6 do 12GHz Teraz moemy poczy wszystkie krzywe strojenia na jednym wykresie. Zauwa, e za pomoc trzech pierwszych harmonicznych LO moemy zmierzy sygnay w zakresie 0-12GHz. W nowoczesnych analizatorach harmoniczne wykorzystywane s do rozszerzenia pasma uytkowego czstotliwoci powyej 110GHz.

19 Rysunek 1.26 Wszystkie krzywe przestrajania LO z harmonicznymi. czstotliwoci na wywietlaczu jest analogiczna do czstotliwoci oscylatora lokalnego, poniewa plamka na ekranie jest przesuwana przez napicie przestrajajce LO. Oznacza to, e na wywietlaczu, sygnay, które mieszaj si z mniejsz czstotliwoci LO pojawi si na lewo od sygnaów, które mieszaj si z wiksz czstotliwoci LO. Aby dokadnie okreli czstotliwo sygnau na wywietlaczu, wane jest, aby wiedzie, która z harmonicznych jest mieszana.

20 Generator ledzcy Generator ledzcy jest specjalnym ródem sygnau. W poczeniu z analizatorem widma, generator ledzcy wytwarza sygna, którego czstotliwo dokadnie ledzi przestrajanie analizatora widma. Ze wzgldu na t unkcj, dwa instrumenty cz si wszechstronnym system pomiarowy. Jednak przed rozpoznaniem moliwoci pomiarowych systemu, pokrótce rzuci okiem na uproszczony schemat blokowy analizatora / generatora ledzenia, jak pokazano na rysunku poniej. Rysunek 1.27, Uproszczony schemat blokowy analizatora widma z generatorem ledzcym. Równanie analizatora z generatorem ledzcym: ' ' wtedy, gdzie' oraz VTO VTO ' ' W zwizku z tym ledzenie czstotliwoci generatora ( s) dokadnie ledzi strojenie analizatora widma (s), poniewa oba s dostrojone przez ten sam VTO. Ta precyzja ledzenia istnieje we wszystkich trybach przestrajania. Analizator widma / system ledzenia stosowany jest w dwóch koniguracjach: z otwart ptl i w zamknitej ptli. Co zostao pokazane na rysunkach poniej.

21 Rysunek 1.28 Koniguracja otwartej ptli. W koniguracji otwartej ptli, nieznane zewntrzne sygnay s podczone do wejcia analizatora widma. Generator ledzcy jest podczony do licznika. Koniguracja ta sy do wykonywania selektywnego i precyzyjnego pomiaru czstotliwoci. Rysunek 1.29 Koniguracja zamknitej ptli. W koniguracji ptli zamknitej, generator ledzcy jest podczony do badanego urzdzenia, a wyjcie testowanego urzdzenia jest podczone do wejcia analizatora. Koniguracja ta sy do wykonywania pomiarów przejcia transmisja / odbicie, tj. umienno, Return Loss, WR, i wspóczynnika odbicia.

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv]

Rys1. Schemat blokowy uk adu. Napi cie wyj ciowe czujnika [mv] Wstp Po zapoznaniu si z wynikami bada czujnika piezoelektrycznego, ramach projektu zaprojektowano i zasymulowano nastpujce ukady: - ródo prdowe stabilizowane o wydajnoci prdowej ma (do zasilania czujnika);

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy IMiO PW, LPTM, wiczenie 5, Woltomierz jednokanaowy -2- Celem wiczenia jest zapoznanie si# z programow% obsug% prostego przetwornika analogowo-cyfrowego na przykadzie

Bardziej szczegółowo

GAF 860 wzmacniacz kanałowy DVB-T / DVB-H INSTRUKCJA OBSŁUGI

GAF 860 wzmacniacz kanałowy DVB-T / DVB-H INSTRUKCJA OBSŁUGI GAF 860 wzmacniacz kanałowy DVB-T / DVB-H INSTRUKCJA OBSŁUGI GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O. ul. Mickiewicza 5/7 80-425 Gdask, Polska Info: 0801 011 311 e-mail:export@telmor.pl http://www.telmor.pl IO-7538-300-02;

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 09/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W Konfiguracja ihop na urzdzeniach SCALANCE W. ihop, to funkcjonalno zaimplementowana w moduach radiowych produkcji SIEMENS AG, pozwala na prac urzdze radiowych,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.09 Określenie procentu modulacji sygnału zmodulowanego AM 1. Określenie procentu modulacji sygnału zmodulowanego

Bardziej szczegółowo

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B) Zadanie Obliczy warto prdu I oraz napicie U na rezystancji nieliniowej R(I), której charakterystyka napiciowo-prdowa jest wyraona wzorem a) U=0.5I. Dane: E=0V R =Ω R =Ω Rys Rys. metoda analityczna Rys

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.08 Zasady wytwarzania sygnałów zmodulowanych za pomocą modulacji AM 1. Zasady wytwarzania sygnałów zmodulowanych

Bardziej szczegółowo

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi

Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951. Instrukcja obsługi Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Infolinia: 0801 011 311 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Schemat blokowy uk adu miliwatomierza.

Rys.1 Schemat blokowy uk adu miliwatomierza. Wstp Tematem projektu jest zaproponowanie ukadu do pomiaru mocy czynnej speniajcego nastpujce warunki: - moc znamionowa pomiaru P n = 00mW; - czstotliwo znamionowa pomiaru f n = khz; - znamionowa impedancja

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2012 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-121 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rezonans szeregowy (E 4)

Rezonans szeregowy (E 4) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTT MASZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH Rezonans szeregowy (E 4) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził: W.O. . Cel wiczenia. Celem wiczenia

Bardziej szczegółowo

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

WWK-951. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy. Instrukcja obsługi IO-7538-314-01; 2713-2902- GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Programowany elektronicznie wzmacniacz wielowejciowy WWK-951 Instrukcja obsługi GZT TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. Spis ul. Mickiewicza treci 5/7 80-425 Gdask Spis Infolinia: treci 0801 011 3111 e-mail: handlowy@telmor.pl,

Bardziej szczegółowo

Dyskretyzacja sygnałów cigłych.

Dyskretyzacja sygnałów cigłych. POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM METROLOGII Dyskretyzacja sygnałów cigłych. (M 15) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.10 Odbiór sygnałów AM odpowiedź częstotliwościowa stopnia 1. Odbiór sygnałów AM odpowiedź częstotliwościowa stopnia

Bardziej szczegółowo

5 Filtry drugiego rzędu

5 Filtry drugiego rzędu 5 Filtry drugiego rzędu Cel ćwiczenia 1. Zrozumienie zasady działania i charakterystyk filtrów. 2. Poznanie zalet filtrów aktywnych. 3. Zastosowanie filtrów drugiego rzędu z układem całkującym Podstawy

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE UK ADEM DYNAMICZNYM OBRÓBKI CZ CI OSIOWOSYMETRYCZNYCH O MA EJ SZTYWNO CI

STEROWANIE UK ADEM DYNAMICZNYM OBRÓBKI CZ CI OSIOWOSYMETRYCZNYCH O MA EJ SZTYWNO CI Pomiary Automatyka Robotyka /009 doc. dr in. Aleksandr Draczow Pastwowy Uniwersytet Techniczny w Togliatti, Rosja doc. dr in. Georgij Taranenko Narodowy Uniwersytet Techniczny w Sewastopolu, Ukraina prof.

Bardziej szczegółowo

Dynamika Uk adów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja uk adów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda.

Dynamika Uk adów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja uk adów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda. Dynamika Ukadów Nieliniowych 2009 Wykład 11 1 Synchronizacja ukadów chaotycznych O synchronizacji mówiliśmy przy okazji języków Arnolda. Wtedy była to synchronizacja stanów periodycznych. Wiecej na ten

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające Wiadomości podstawowe Budowa wzmacniaczy pośredniej częstotliwości

06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające Wiadomości podstawowe Budowa wzmacniaczy pośredniej częstotliwości 06 Tor pośredniej częstotliwości, demodulatory AM i FM Pytania sprawdzające 1. Jakie są wymagania stawiane wzmacniaczom p.cz.? 2. Jaka jest szerokość pasma sygnału AM i FM? 3. Ile wynosi częstotliwość

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia sygnałów losowych w układach

Przekształcenia sygnałów losowych w układach INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI ZAKŁAD RADIOKOMUNIKACJI Instrukcja laboratoryjna z przedmiotu Sygnały i kodowanie Przekształcenia sygnałów losowych w układach Warszawa 010r. 1. Cel ćwiczenia: Ocena wpływu charakterystyk

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.03 Podstawowe zasady modulacji amlitudy na przykładzie modulacji DSB 1. Podstawowe zasady modulacji amplitudy

Bardziej szczegółowo

Obwody sprzone magnetycznie.

Obwody sprzone magnetycznie. POITECHNIKA SKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH ABORATORIUM EEKTRYCZNE Obwody sprzone magnetycznie. (E 5) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in.

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

GA40XX seria. 1,5GHz/3GHz/7,5GHz. Cyfrowy Analizator Widma

GA40XX seria. 1,5GHz/3GHz/7,5GHz. Cyfrowy Analizator Widma Cyfrowy Analizator Widma GA40XX seria 1,5GHz/3GHz/7,5GHz Wysoka klasa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo - funkcjonalne Wysoka stabilność częstotliwości Łatwy w użyciu GUI (interfejs użytkownika) Małe

Bardziej szczegółowo

SIEMENS GIGASET REPEATER

SIEMENS GIGASET REPEATER SIEMENS GIGASET REPEATER Wane wskazówki Wane wskazówki Wskazówki bezpieczestwa Gigaset repeater nie jest urzdzeniem wodoodpornym, nie naley wic umieszcza go w wilgotnych pomieszczeniach. Tylko dostarczony

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie sygnałów SSB metodę filtracyjną

Wytwarzanie sygnałów SSB metodę filtracyjną Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.13 Wytwarzanie sygnałów SSB metodę filtracyjną 1. Wytwarzanie sygnałów SSB metodę filtracyjną Ćwiczenie to ma

Bardziej szczegółowo

BADANIE MODULATORÓW I DEMODULATORÓW AMPLITUDY (AM)

BADANIE MODULATORÓW I DEMODULATORÓW AMPLITUDY (AM) Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 1 BADANIE MODULATORÓW I DEMODULATORÓW AMPLITUDY (AM) Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2010 Cel ćwiczenia Pomiar

Bardziej szczegółowo

Pierwszym, zasadniczym pytaniem jakie musimy sobie zada przy wyborze tunera DVB-T jest: Jaki mamy telewizor?

Pierwszym, zasadniczym pytaniem jakie musimy sobie zada przy wyborze tunera DVB-T jest: Jaki mamy telewizor? TELEWIZJA CYFROWA Proces cyfryzacji polskiego radia i telewizji wnie si rozpocz. Do czerwca 2012 w prawie kadym polskim domu, ma odbiera cyfrowa telewizja naziemna, a w 2013 cakowicie zastpi telewizje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego. Ćwiczenie 2 Badanie funkcji korelacji w przebiegach elektrycznych.

Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego. Ćwiczenie 2 Badanie funkcji korelacji w przebiegach elektrycznych. Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego Ćwiczenie Badanie unkcji korelacji w przebiegach elektrycznych. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zbadanie unkcji korelacji w okresowych sygnałach

Bardziej szczegółowo

Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni

Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.12 Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni 1. Demodulowanie sygnału AM demodulator obwiedni Ćwiczenie to

Bardziej szczegółowo

Odbiorniki superheterodynowe

Odbiorniki superheterodynowe Odbiorniki superheterodynowe Odbiornik superheterodynowy (z przemianą częstotliwości) został wynaleziony w 1918r przez E. H. Armstronga. Jego cechą charakterystyczną jest zastosowanie przemiany częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6

Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6 Tranzystor bipolarny LABORATORIUM 5 i 6 Marcin Polkowski (251328) 10 maja 2007 r. Spis treści I Laboratorium 5 2 1 Wprowadzenie 2 2 Pomiary rodziny charakterystyk 3 II Laboratorium 6 7 3 Wprowadzenie 7

Bardziej szczegółowo

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5

geometry a w przypadku istnienia notki na marginesie: 1 z 5 1 z 5 geometry Pakiet słuy do okrelenia parametrów strony, podobnie jak vmargin.sty, ale w sposób bardziej intuicyjny. Parametry moemy okrela na dwa sposoby: okrelc je w polu opcji przy wywołaniu pakiety:

Bardziej szczegółowo

Oba zbiory s uporz dkowane liniowo. Badamy funkcj w pobli»u kresów dziedziny. Pewne punkty szczególne (np. zmiana denicji funkcji).

Oba zbiory s uporz dkowane liniowo. Badamy funkcj w pobli»u kresów dziedziny. Pewne punkty szczególne (np. zmiana denicji funkcji). Plan Spis tre±ci 1 Granica 1 1.1 Po co?................................. 1 1.2 Denicje i twierdzenia........................ 4 1.3 Asymptotyka, granice niewªa±ciwe................. 7 2 Asymptoty 8 2.1

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Zakład Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćwiczenie nr 1 Temat: Pomiar widma częstotliwościowego

Bardziej szczegółowo

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy

PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspó czynnika mocy PL DCRK5 DCRK7 DCRK8 DCRK12 Automatyczne regulatory wspóczynnika mocy I 140 PL INSTRUKCJA OBSUGI OPROGRAMOWANIA Spis treci Wprowadzenie... 2 Minimalne wymagania sprztowe... 2 Instalacja... 2 Podczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych.

Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych. Instrukcja do ćwiczenia nr 23. Pomiary charakterystyk przejściowych i zniekształceń nieliniowych wzmacniaczy mikrofalowych. I. Wstęp teoretyczny. Analizator widma jest przyrządem powszechnie stosowanym

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET Instrukcja Obsługi Copyright 2005 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)* +(+%'(%)* Wszystkie nazwy i znaki towarowe uyte w niniejszej publikacji s własnoci

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8

Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 Dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego- ćwiczenie 8 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest dynamiczne badanie wzmacniacza operacyjnego, oraz zapoznanie się z metodami wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE

Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE I STAŠE 1 Liczby losowe Czasami spotkamy si z tak sytuacj,»e b dziemy potrzebowa by program za nas wylosowaª jak ± liczb. U»yjemy do tego polecenia: - liczba losowa Sprawd¹my

Bardziej szczegółowo

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe

PROWIZJE Menad er Schematy rozliczeniowe W nowej wersji systemu pojawił si specjalny moduł dla menaderów przychodni. Na razie jest to rozwizanie pilotaowe i udostpniono w nim jedn funkcj, która zostanie przybliona w niniejszym biuletynie. Docelowo

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T.02. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma 1. Woltomierz RMS oraz Analizator Widma Ćwiczenie to ma na celu poznanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy

Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy Ćwiczenie 3,4. Analiza widmowa sygnałów czasowych: sinus, trójkąt, prostokąt, szum biały i szum różowy Grupa: wtorek 18:3 Tomasz Niedziela I. CZĘŚĆ ĆWICZENIA 1. Cel i przebieg ćwiczenia. Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie

Przycisk pracy. Przycisk stopu/kasowanie RUN STOP/RST ELEMENT KLWAIARTURY PRZYCISK RUN PRZYCISK STOP/RST POTENCJOMETR min-max PRZEŁCZNIK NPN/PNP PRZEŁCZNIK 4-KIERUNKOWY FUNKCJA Przycisk pracy Przycisk stopu/kasowanie Czstotliwo Wybór Przycisk

Bardziej szczegółowo

TRYB PREZENTOWANIA INFORMACJI O ODJAZDACH

TRYB PREZENTOWANIA INFORMACJI O ODJAZDACH Załcznik nr 2 do SIWZ TRYB PREZENTOWANIA INFORMACJI O ODJAZDACH przedstawione poniej rysunki prezentuj jedynie pogldowy układ danych na tablicy 33 TABLICACE LED 5-WIERSZOWE 1. Tryb podstawowy - Linia po

Bardziej szczegółowo

Tłumienie pól elektromagnetycznych przez ekrany warstwowe hybrydowe ze szkieł metalicznych na osnowie elaza i kobaltu

Tłumienie pól elektromagnetycznych przez ekrany warstwowe hybrydowe ze szkieł metalicznych na osnowie elaza i kobaltu AMME 2002 11th Tłumienie pól elektromagnetycznych przez ekrany warstwowe hybrydowe ze szkieł metalicznych na osnowie elaza i kobaltu R. Nowosielski, S. Griner Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe

LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe Protokół ćwiczenia 2 LABORATORIUM Sygnałów, Modulacji i Systemów Zespół data: ĆWICZENIE 2: Modulacje analogowe Imię i Nazwisko: 1.... 2.... ocena: Modulacja AM 1. Zestawić układ pomiarowy do badań modulacji

Bardziej szczegółowo

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu.

Poniszy rysunek przedstawia obraz ukoczonej powierzchni wykorzystywanej w wiczeniu. Ten rozdział pokae jak tworzy powierzchnie prostoliniowe i trasowane oraz dostarczy niezbdnych informacji o rónych typach powierzchni, które moemy stosowa przy tworzeniu geometrii. Rozdział pokazuje równie

Bardziej szczegółowo

Widmo akustyczne radia DAB i FM, porównanie okien czasowych Leszek Gorzelnik

Widmo akustyczne radia DAB i FM, porównanie okien czasowych Leszek Gorzelnik Widmo akustycznych sygnałów dla radia DAB i FM Pomiary widma z wykorzystaniem szybkiej transformacji Fouriera FFT sygnału mierzonego w dziedzinie czasu wykonywane są w skończonym czasie. Inaczej mówiąc

Bardziej szczegółowo

Prdnica prdu zmiennego.

Prdnica prdu zmiennego. POLITECHNIK LSK YDZIŁ INYNIERII RODOISK I ENERGETYKI INSTYTT MSZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH LBORTORIM ELEKTRYCZNE Prdnica prdu zmiennego. (E 16) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. łodzimierz

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacze operacyjne

Wzmacniacze operacyjne Wzmacniacze operacyjne Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest badanie podstawowych układów pracy wzmacniaczy operacyjnych. Wymagania Wstęp 1. Zasada działania wzmacniacza operacyjnego. 2. Ujemne sprzężenie

Bardziej szczegółowo

Teoria i technika systemów.

Teoria i technika systemów. Teoria i technika systemów. Slide 0 Dr in. Krzysztof Arent Instytut Cybernetyki Technicznej Politechnika Wroc%awska pokój 103 budynek C3 e-mail: aroent@stud.ict.pwr.wroc.pl Slide 1 Program kursu 1. Systemy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY nr 2 dla Stanowiska do Badań Elektrycznych Anten do 110 GHz

FORMULARZ TECHNICZNY nr 2 dla Stanowiska do Badań Elektrycznych Anten do 110 GHz Załącznik 1 FORMULARZ TECHNICZNY nr 2 dla Stanowiska do Badań Elektrycznych Anten do 110 GHz W niniejszym formularzu wyspecyfikowano sprzęt pomiarowo-kontrolny niezbędny do realizacji Stanowiska do Badań

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Termostat elektroniczny N321

Termostat elektroniczny N321 1. ZASTOSOWANIE Urzdzenie typu N321 jest elektronicznym, cyfrowym termostatem przeznaczonym do stosowania w systemach grzania i chłodzenia. Dostpne s nastpujce czujniki temperatury: termistor NTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26

Instrukcja obsługi regulatora i wizualizacji pieca pokrocznego na Walcowni Drobnej P46 Strona 1 z 26 Strona 1 z 26 Spis treci 1. WSTP.... 2 2. PANEL OPERATORSKI PANELVIEW PLUS 700.... 3 3. URUCHOMIENIE PANELU OPERATORSKIEGO.... 5 4. OKNO GŁÓWNE.... 6 5. OKNO REGULACJI STREFY 1 W TRYBIE AUTOMATYCZNYM...

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2014 Zawód: technik elektronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[07] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[07]-01-142 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI

LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTYTUT NAWIGACJI MOSKIEJ ZAKŁD ŁĄCZNOŚCI I CYBENETYKI MOSKIEJ AUTOMATYKI I ELEKTONIKA OKĘTOWA LABOATOIUM ELEKTONIKI Studia dzienne I rok studiów Specjalności: TM, IM, PHiON, AT, PM, MSI ĆWICZENIE N 10

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY nr 4 dla Stanowiska do Pomiaru Promieniowania Mikrofalowego

FORMULARZ TECHNICZNY nr 4 dla Stanowiska do Pomiaru Promieniowania Mikrofalowego Załącznik 1 FORMULARZ TECHNICZNY nr 4 dla Stanowiska do Pomiaru Promieniowania Mikrofalowego W niniejszym formularzu wyspecyfikowano sprzęt pomiarowo-kontrolny niezbędny do realizacji Stanowiska do Pomiaru

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Termostat typ N321 R TERMOSTAT ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.N321 R.04

Termostat typ N321 R TERMOSTAT ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.N321 R.04 DTR.N321 R.04 Termostat typ N321 R TERMOSTAT ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. ZASTOSOWANIE Urzdzenie typu N321 jest elektronicznym, cyfrowym termostatem przeznaczonym do stosowania w systemach chłodzenia.

Bardziej szczegółowo

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWI ZA ZADA W ARKUSZU II

SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWI ZA ZADA W ARKUSZU II Nr zadania.1.. Przemiany gazu.. SZKIC ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ROZWIZA ZADA W ARKUSZU II PUNKTOWANE ELEMENTY ODPOWIEDZI Za czynno Podanie nazwy przemiany (AB przemiana izochoryczna) Podanie nazwy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ

ZAKŁAD SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH Laboratorium Podstaw Telekomunikacji WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ Laboratorium Podstaw Telekomunikacji Ćw. 4 WPŁYW SZUMÓW NA TRANSMISJĘ CYFROWĄ 1. Zapoznać się z zestawem do demonstracji wpływu zakłóceń na transmisję sygnałów cyfrowych. 2. Przy użyciu oscyloskopu cyfrowego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie F3. Filtry aktywne

Ćwiczenie F3. Filtry aktywne Laboratorium Podstaw Elektroniki Instytutu Fizyki PŁ 1 Ćwiczenie F3 Filtry aktywne Przed zapoznaniem się z instrukcją i przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia naleŝy opanować następujący materiał teoretyczny:

Bardziej szczegółowo

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska

Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska Zasilanie urzdze elektronicznych laboratorium IV rok Elektronika Morska wiczenie 1. Wyznaczanie charakterystyk dławikowej przetwornicy buck przy wykorzystaniu analizy stanów przejciowych Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Detektor Fazowy. Marcin Polkowski 23 stycznia 2008

Detektor Fazowy. Marcin Polkowski 23 stycznia 2008 Detektor Fazowy Marcin Polkowski marcin@polkowski.eu 23 stycznia 2008 Streszczenie Raport z ćwiczenia, którego celem było zapoznanie się z działaniem detektora fazowego umożliwiającego pomiar słabych i

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TRANSMISJI DANYCH

LABORATORIUM TRANSMISJI DANYCH ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM TRANSMISJI DANYCH INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Modulacja amplitudy

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inynierii Mechanicznej Zakład Maszyn Rolniczych i Automatyzacji Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Przedmiot: Podstawy Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Temat: Geometria obliczeniowa cz II. Para najmniej odległych punktów. Sprawdzenie, czy istnieje para przecinajcych si odcinków.

Temat: Geometria obliczeniowa cz II. Para najmniej odległych punktów. Sprawdzenie, czy istnieje para przecinajcych si odcinków. Temat: Geometria obliczeniowa cz II. Para najmniej odległych punktów. Sprawdzenie, czy istnieje para przecinajcych si odcinków. 1. Para najmniej odległych punktów WP: Dany jest n - elementowy zbiór punktów

Bardziej szczegółowo

Detekcja synchroniczna i PLL

Detekcja synchroniczna i PLL Detekcja synchroniczna i PLL kład mnożący -detektor azy! VCC VCC wy, średnie Detekcja synchroniczna Gdy na wejścia podamy przebiegi o różnych częstotliwościach cos(ω i cos(ω t+) oraz ma dużą amplitudę

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie - 1 OBSŁUGA GENERATORA I OSCYLOSKOPU. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ NA PRZYKŁADZIE FILTRU RC.

Ćwiczenie - 1 OBSŁUGA GENERATORA I OSCYLOSKOPU. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ NA PRZYKŁADZIE FILTRU RC. Ćwiczenie - 1 OBSŁUGA GENERATORA I OSCYLOSKOPU. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI AMPLITUDOWEJ I FAZOWEJ NA PRZYKŁADZIE FILTRU RC. Spis treści 1 Cel ćwiczenia 2 2 Podstawy teoretyczne 2 2.1 Charakterystyki częstotliwościowe..........................

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Wstp. Warto przepływu to

Wstp. Warto przepływu to 177 Maksymalny przepływ Załoenia: sie przepływow (np. przepływ cieczy, prdu, danych w sieci itp.) bdziemy modelowa za pomoc grafów skierowanych łuki grafu odpowiadaj kanałom wierzchołki to miejsca połcze

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi oscyloskopu

Podstawy obsługi oscyloskopu Podstawy obsługi oscyloskopu Spis treści Wstęp. Opis podstawowych przełączników oscyloskopu. Przełączniki sekcji odchylania pionowego (Vertical) Przełączniki sekcji odchylania poziomego (Horizontal) Przełączniki

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000

PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 PRZENOŚNY MIERNIK MOCY RF-1000 1. Dane techniczne Zakresy pomiarowe: Dynamika: Rozdzielczość: Dokładność pomiaru mocy: 0.5 3000 MHz, gniazdo N 60 db (-50dBm do +10dBm) dla zakresu 0.5 3000 MHz 0.1 dbm

Bardziej szczegółowo

Interfejsy transmisji szeregowej: RS-232, RS-485, I2C, SPI, CAN

Interfejsy transmisji szeregowej: RS-232, RS-485, I2C, SPI, CAN Interfejsy transmisji szeregowej: RS-232, RS-485, I2C, SPI, CAN Wyrónia si dwa podstawowe rodzaje transmisji szeregowej: asynchroniczna i synchroniczna. Dane przesyłane asynchronicznie nie s zwizane z

Bardziej szczegółowo

UFO compact & () *( +( &+(,&-,+( (+#+(. )/ 0, (! " #$! " ""% & #'%!!

UFO compact & () *( +( &+(,&-,+( (+#+(. )/ 0, (!  #$!  % & #'%!! UFO compact & () *( +( &+(,&-,+( (+#+(. )/ 0, ( UFO compact przetwarzanie sygnału UFO compact przetwarzanie sygnału Prezentujc UFO compact, Kathrein udostpnia niedrog stacj odbiorcz high-tech do odbioru

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE?

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE? Kady z Uytkowników posiadajcy co najmniej pakiet B moe zamówi funkcj Umowy Enterprise. Koszt tej modyfikacji to 800 zł netto bez wzgldu na liczb stanowisk. I jak ju wielokrotnie ogłaszalimy, koszt wikszoci

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 5/7, Gdask, Poland.

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, ul. Mickiewicza 5/7, Gdask, Poland. Spis treci 1. Wane informacje... 2 1.1 Utylizacja niepotrzebnego sprztu elektrycznego i elektronicznego. 1.2 Przeznaczenie i charakterystyka przemiennika TV 2. Podłczenia, elementy funkcjonalne... 3 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS

PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI KATEDRA AUTOMATYKI I METROLOGII Instrukcja obsługi generatora PROGRAMOWALNY GENERATOR FUNKCYJNY Z BEZPOREDNI SYNTEZ CYFROW DDS Dyplomant: Piotr

Bardziej szczegółowo

Sterowanie prac plotera w układach logiki programowalnej

Sterowanie prac plotera w układach logiki programowalnej LABORATORIUM TECHNIKI CYFROWEJ Sterowanie prac plotera w układach logiki programowalnej Opracowali: mgr in. Rafał Sokół dr in. Krystyna Maria Noga Akademia Morska Wydział Elektryczny Katedra Automatyki

Bardziej szczegółowo

WZMACNIACZE OPERACYJNE

WZMACNIACZE OPERACYJNE WZMACNIACZE OPERACYJNE Indywidualna Pracownia Elektroniczna Michał Dąbrowski asystent: Krzysztof Piasecki 25 XI 2010 1 Streszczenie Celem wykonywanego ćwiczenia jest zbudowanie i zapoznanie się z zasadą

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego

Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego 1 Charakterystyka amplitudowa i fazowa filtru aktywnego Charakterystyka amplitudowa (wzmocnienie amplitudowe) K u (f) jest to stosunek amplitudy sygnału wyjściowego do amplitudy sygnału wejściowego w funkcji

Bardziej szczegółowo

A. Zaborski, Elastooptyka podstawy fizyczne ELASTOOPTYKA

A. Zaborski, Elastooptyka podstawy fizyczne ELASTOOPTYKA ELASTOOPTYKA Elastooptyka stanowi grup metod optycznych słucych do dowiadczalnego wyznaczania stanu naprenia i odkształcenia. W niniejszym rozdziale omówiona zostanie jedynie podstawowa metoda, wykorzystujca

Bardziej szczegółowo