Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata z perspektywą do 2020 roku. Zielona Góra, kwiecień 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. Zielona Góra, kwiecień 2012 r."

Transkrypt

1 Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata z perspektywą do 2020 roku Zielona Góra, kwiecień 2012 r.

2 Cel sporządzenia Planu realizacja założeń dokumentów strategicznych kraju ze szczególnym uwzględnieniem Polityki Ekologicznej Państwa oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami uporządkowanie zagadnień związanych z systemem gospodarki odpadami w województwie lubuskim oraz zarządzanie tym systemem

3 Zakres przygotowanego opracowania Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze województwa, w tym: a)rodzaje, ilości i źródła powstawania odpadów, b) środki służące zapobieganiu powstawaniu odpadów i ocena ich użyteczności, c) rodzaje i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania, w tym w instalacjach położonych poza terytorium województwa i kraju, d) istniejące systemy gospodarowania odpadami, w tym zbierania odpadów,

4 Zakres przygotowanego opracowania e) informacje dotyczące funkcjonujących instalacji do przetwarzania poszczególnych grup odpadów, z podaniem: 1.rodzajów, nazw instalacji oraz rodzajów prowadzonych procesów; 2.rodzajów przetwarzanych odpadów; 3.wykorzystywanych oraz maksymalnych mocy przerobowych. Na mapie należy wskazać rozmieszczenie poszczególnych rodzajów instalacji.

5 Zakres przygotowanego opracowania Jeżeli odpady są przetwarzane w innych województwach należy podać przyczyny takiego stanu rzeczy oraz informacje w jakiej instalacji są te odpady przetwarzane, podać rodzaje i ilości odpadów tam kierowanych. g) instalacje przewidziane do zamknięcia z podaniem terminu zamknięcia; h) identyfikację problemów w zakresie gospodarki odpadami.

6 Zakres przygotowanego opracowania Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, Cele w zakresie gospodarki odpadami, wraz ze wskazaniem terminów ich osiągnięcia, w tym cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska odpadów; Określenie kierunków działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami podejmowanych dla osiągnięcia wyznaczonych celów, w tym: a)działań w zakresie gospodarki odpadami, wraz z określeniem planowanych technologii i metod postępowania,

7 Zakres przygotowanego opracowania b)działań w zakresie postępowania z odpadami powodującymi problemy, c) środki zachęcające do selektywnego zbierania bioodpadów w celu kompostowania oraz przetwarzania ich w sposób bezpieczny dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, d) rozwiązania dotyczące postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów niebezpiecznych, Rozmieszczenie obiektów przeznaczonych do gospodarowania odpadami oraz moce przerobowe przyszłych instalacji do przetwarzania odpadów;

8 Zakres przygotowanego opracowania Harmonogram planowanych czynności oraz określenie wykonawców i sposobu finansowania zadań wynikających z przyjętych kierunków działań; Informacje o strategicznej ocenie oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko; Metody monitorowania wdrażania planu w sposób umożliwiający ocenę stanu realizacji zadań określonych w planie gospodarki odpadami; Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

9 Zakres przygotowanego opracowania Plany zawierać powinny także: określenie regionów gospodarki odpadami komunalnymi, wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu, szczegółowy wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, plan zamykania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

10 Cel nadrzędny i główne cele w gospodarce odpadami Stworzenie systemu gospodarki odpadami opartego na hierarchii sposobów postępowania z odpadami komunalnymi. Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów przy wzroście gospodarczym województwa. Zwiększenie udziału recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska. Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

11 Wymagania prawne artykuły 14-14c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz z późn. zm.). Zgodnie z zapisami w ustawie, zarząd województwa zobowiązany jest do opracowania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

12 Wymagania prawne - Region gospodarki odpadami Region gospodarki odpadami komunalnymi określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący co najmniej mieszkańców W skład regionu mogą wchodzić gminy z różnych województw -odpowiednie zapisy w planach wojewódzkich; -sejmiki województw muszą podjąć stosowne uchwały w sprawie wykonania wpgo. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania muszą zostać poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w regionie gospodarki odpadami komunalnymi w którym zostały wytworzone.

13 Wymagania prawne Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) Regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 POŚ oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub: a)mechaniczno-biologiczne przetwarzanie (MBP) zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku (cz. mech. ok Mg/rok, cz. biologiczna ok Mg/rok); b) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych (ok Mg/rok),

14 c) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (ok m 3 ).

15 Wymagania prawne - uzupełnienie Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, MBP to jeden zintegrowany proces przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, na który składają się: w pierwszej kolejności mechaniczne przetwarzanie odpadów (np. sortowanie, przesiewanie, separacja) w drugiej kolejności biologiczne przetwarzanie odpadów.

16 Wymagania prawne - uzupełnienie Regionalne składowiska odpadów: będą przyjmowały odpady z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (szacuje się, że będą one stanowiły około 50% masy strumienia odpadów kierowanych do MBP wytyczne P. Manczarski, M. Kundegórski), pojemność regionalnych składowisk musi pozwalać przyjmować odpady przez okres minimum 15 lat (ok m 3 ), muszą spełniać wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 POŚ.

17 Regiony gospodarki odpadami

18 Region centralny Gminy wchodzące w skład regionu (16): Bledzew, Cybinka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Krzeszyce, Lubniewice, Łagów, Międzyrzecz, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słońsk, Słubice, Sulęcin, Torzym, Witnica. Gmina z województwa zachodniopomorskiego: Dębno.

19 Region centralny Gminy wchodzące w skład regionu (16): Region centralny Bledzew, Cybinka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Krzeszyce, Lubniewice, Łagów, Międzyrzecz, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słońsk, Słubice, Sulęcin, Torzym, Witnica. Gmina z województwa zachodniopomorskiego: Dębno. Liczba ludności w 1995 r. Obszarów miejskich Obszarów wiejskich Liczba ludności w 2010 r. (ogółem) Odpady komunalne Wytworzone ogółem w 2010 r. (obliczenia wg Kpgo 2014) ,7 Mg Zebrane ogółem w 2010 r. (wg GUS) ,7 Mg Składowane w 2010 r. (wg GUS ok. 57% zebranych) ,16 Mg Odpady komunalne ulegające biodegradacji Wytworzone w 1995 r. (obliczenia wg Kpgo 2014) ,7 Mg Wytworzone ogółem w 2010 r. (obliczenia wg Kpgo 2014) ,68 Mg Masa komunalnych odpadów ulegających biodegradacji dopuszczona do składowania 2010 r ,77 Mg Składowane w 2010 r. (ok. 47% składowanych zmieszanych odpadów komunalnych ) ,96 Mg Poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2010 w stosunku do roku ,8% Masa komunalnych odpadów ulegających biodegradacji 2013 r r. dopuszczona do składowania 9 353, ,7 Masa komunalnych odpadów ulegających biodegradacji konieczna do zagospodarowania poza składowaniem 2013 r r ,1, ,3

20 [Mg/rok] Bilans masowy kompostowni odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych w stosunku do ilości odpadów prognozowanych w 2017 r. region centralny Regionalne kompostownie odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych Istniejąca zdolność przerobowa 0 Zdolność przerobowa planowana do rozbudowy Zdolność przerobowa docelowa (po rozbudowie) Prognozowana ilość odpadów do przetworzenia w 2017 r.

21 [Mg/rok] Bilans masowy istniejących instalacji zastępczych oraz planowanych instalacji MBP w stosunku do ilości odpadów prognozowanych w 2017 r. region centralny Instalacje zastępcze istniejące - sortownie zmieszanych odpadów komunalnych oraz planowana MBP Istniejąca przepustowość instalacji zastępczych Planowana przepustowość instalacji regionalnych Przepustowość docelowa (po planowanej budowie MBP) Prognozowana ilość odpadów do przetworzenia w 2017 r. część mechaniczna instalacji MBP część biologiczna instalacji MBP

22 [m 3 ] Bilans masowy składowisk odpadów komunalnych w stosunku do ilości odpadów przeznaczonych do składowania do 2027 r. region centralny Regionalne i planowane jako RIPOK składowiska odpadów komunalnych Istniejąca wolna pojemność Pojemność planowana do rozbudowy Pojemność docelowa (po rozbudowie) Prognozowana ilość odpadów do składowania do 2027 r.

23 Region północny Gminy wchodzące w skład regionu (11): Bogdaniec, Deszczno, Dobiegniew, Drezdenko, Gorzów Wielkopolski, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn.

24 Region północny Gminy wchodzące w skład regionu (północnego): Region Północny Bogdaniec, Deszczno, Dobiegniew, Drezdenko, Gorzów Wielkopolski, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn. Obszarów miejskich Obszarów wiejskich Liczba ludności w 1995 r Liczba ludności w 2010 r. (ogółem) Wytworzone/zebrane ogółem (wg GUS) Składowane w 2010 r. (wg GUS ok. 57% zebranych) Wytworzone w 1995 r. Wytworzone ogółem w 2010 r. Masa komunalnych odpadów ulegających biodegradacji dopuszczona do składowania 2010 r. Składowane w 2010 r. (ok. 47% składowanych zmieszanych odpadów komunalnych) Poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2010 w stosunku do roku 1995 Masa komunalnych odpadów ulegających biodegradacji dopuszczona do składowania Masa komunalnych odpadów ulegających biodegradacji konieczna do zagospodarowania poza składowaniem Odpady komunalne Odpady komunalne ulegające biodegradacji ,64/ ,54 Mg ,90 Mg ,82 Mg ,18 Mg ,36 Mg ,97 Mg 58,12% 2013 r r ,91 Mg 9 047,43 Mg 2013 r r ,3 Mg ,1 Mg

25 [Mg/rok] Bilans masowy kompostowni odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych w stosunku do ilości odpadów prognozowanych w 2017 r. region północny Regionalna kompostownia odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych Istniejąca zdolność przerobowa Zdolność przerobowa planowana do rozbudowy* Prognozowana ilość odpadów do przetworzenia w 2017 r.

26 [Mg/rok] Bilans masowy instalacji MBP w stosunku do ilości odpadów prognozowanych w 2017 r. region północny Regionalna instalacja Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania odpadów - MBP część mechaniczna instalacji MBP część biologiczna instalacji MBP Istniejąca przepustowość 0 0 Przepustowość planowana do rozbudowy Przepustowość docelowa Prognozowana ilość odpadów do przetworzenia w 2017 r.

27 [m 3 ] Bilans masowy składowisk odpadów komunalnych w stosunku do ilości odpadów przeznaczonych do składowania do 2027 r. region północny Regionalne jako RIPOK i zastępcze składowisko odpadów komunalnych Istniejąca wolna pojemność instalacji Prognozowana ilość odpadów do składowania do 2027 r. Istniejąca wolna pojemność instalacji spełniającej wymagania RIPOK Istniejąca wolna pojemność instalacji zastępczej

28 Region wschodni Gminy wchodzące w skład regionu (33): Babimost, Bobrowice, Bojadła, Brzeźnica, Bytnica, Bytom Odrzański, Czerwieńsk, Dąbie, Kargowa, Kolsko, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Lubrza, Maszewo, Niegosławice, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń, Siedlisko, Skąpe, Sława, Sulechów, Szczaniec, Szlichtyngowa, Szprotawa, Świdnica, Świebodzin, Trzciel, Trzebiechów, Wschowa, Zabór, Zbąszynek, Zielona Góra.

29 Region wschodni W ramach regionu wschodniego wydzielono subregion Zielona Góra obejmujący gminy połączone porozumieniem: miasto Zielona Góra i gmina Zielona Góra, Czerwieńsk, Dąbie, Sulechów, Świdnica, Zabór Subregion obsługiwany będzie Zakład Zagospodarowania Odpadów Racula Subregion Zielona Góra tworzony jest z uwagi na zawarte porozumienia międzygminne oraz na współfinansowanie projektu rozbudowy ZZO ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

30 Region wschodni Wymogi dla projektów realizowanych w ramach POIiŚ Zgodność projektu z krajowym oraz właściwym wojewódzkim planem gospodarki odpadami Trwałość projektu przez okres pięciu lat od daty zakończenia projektu, tj. od terminu zakończenia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie Osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego. Założenia funkcjonowania projektu są przyjęte we wniosku o dofinansowanie, a warunki wsparcia określone w umowie o dofinansowanie

31 Region wschodni Wymogi dla projektów realizowanych w ramach POIiŚ- c.d. Zasięg obszaru, z którego jest planowane kierowanie odpadów do zakładu zagospodarowania odpadów jest jednym z głównych parametrów stanowiących podstawę do przeprowadzenia analiz w studium wykonalności dla każdego projektu Jeśli zmiany obszaru będą miały wpływ na zapewnienie strumienia odpadów kierowanych do instalacji, czy na technologię wykorzystywaną w instalacji, istnieje ryzyko, że projekt nie będzie zgodny z założeniami i nie zostanie dla niego osiągnięty założony efekt ekologiczny

32 Region wschodni Wymogi dla projektów realizowanych w ramach POIiŚ- c.d. Instalacjom współfinansowanym z POIiŚ powinno nadać się status instalacji regionalnej, określając przy tym obszar regionów gospodarki odpadami w taki sposób, aby odpowiadały one obszarom zaplanowanym w ramach projektów

33 Region wschodni Region wschodni Gminy wchodzące w skład regionu (34): Babimost, Bobrowice, Bojadła, Brzeźnica, Bytnica, Bytom Odrzański, Czerwieńsk, Dąbie, Kargowa, Kolsko, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Lubrza, Małomice, Maszewo, Niegosławice, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń, Siedlisko, Skąpe, Sława, Sulechów, Szczaniec, Szlichtyngowa, Szprotawa, Świdnica, Świebodzin, Trzciel, Trzebiechów, Wschowa, Zabór, Zbąszynek, Zielona Góra. Obszarów miejskich Obszarów wiejskich Liczba ludności w 1995 r Liczba ludności w 2010 r. (ogółem) Wytworzone/zebrane ogółem (wg GUS) Składowane w 2010 r. (wg GUS ok. 57% zebranych) Wytworzone w 1995 r. Wytworzone ogółem w 2010 r. Masa komunalnych odpadów ulegających biodegradacji dopuszczona do składowania 2010 r. Składowane w 2010 r. (ok. 47% składowanych zmieszanych odpadów komunalnych ) Poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2010 w stosunku do roku 1995 Masa komunalnych odpadów ulegających biodegradacji dopuszczona do składowania Masa komunalnych odpadów ulegających biodegradacji konieczna do zagospodarowania poza składowaniem Odpady komunalne Odpady komunalne ulegające biodegradacji ,8 / ,7 Mg ,6 Mg ,6 Mg , 7 Mg ,2 Mg ,8 Mg 65,5% 2013 r r , , r r , ,0

34 [Mg/rok] Bilans masowy istniejącej regionalnej kompostowni odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych w stosunku do ilości odpadów prognozowanych w 2017 r. region wschodni Regionalne kompostownie odpadów zielonych oraz odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych Istniejąca zdolność przerobowa - - Zdolność przerobowa planowana do rozbudowy * Zdolność przerobowa docelowa (po rozbudowie) Prognozowana ilość odpadów do przetworzenia w 2017 r.

35 [Mg/rok] Bilans masowy istniejących instalacji regionalnych oraz planowanych do rozbudowy instalacji MBP w stosunku do ilości odpadów prognozowanych w 2017 r. region wschodni Regionalne instalacje mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów - MBP część mechaniczna instalacji MBP część biologiczna instalacji MBP 0 Istniejąca przepustowość Przepustowość planowana do rozbudowy* Przepustowość docelowa (po rozbudowie) Prognozowana ilość odpadów do przetworzenia w 2017 r.

36 [m3] Bilans pojemności istniejącego i planowanych do rozbudowy składowisk odpadów w stosunku do odpadów wytworzonych w latach r. region wschodni Regionalne składowiska odpadów komunalnych Istniejąca wolna pojemność (według obowiązujących pozwoleń) Perspektywiczna pojemność do rozbudowy Pojemność docelowa (po rozbudowie) Prognozowana ilość odpadów do składowania do 2027 r.

37 Region zachodni Gminy wchodzące w skład regionu (16): Brody, Gozdnica, Gubin gmina, Gubin miasto, Iłowa, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Nowogród Bobrzański, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Wymiarki, Żagań, Żary.

38 Region zachodni Region zachodni Gminy wchodzące w skład regionu (16): Brody, Gozdnica, Gubin gmina, Gubin miasto, Iłowa, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Nowogród Bobrzański, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Wymiarki, Żagań, Żary. Liczba ludności w 1995 r. Obszarów miejskich Obszarów wiejskich Liczba ludności w 2010 r. (ogółem) Wytworzone/zebrane ogółem (wg GUS) Składowane w 2010 r. (wg GUS ok. 57% zebranych) Wytworzone w 1995 r. Wytworzone ogółem w 2010 r. Masa komunalnych odpadów ulegających biodegradacji dopuszczona do składowania 2010 r. Składowane w 2010 r. (ok. 47% składowanych zmieszanych odpadów komunalnych) Poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji w roku 2010 w stosunku do roku 1995 Masa komunalnych odpadów ulegających biodegradacji dopuszczona do składowania Masa komunalnych odpadów ulegających biodegradacji konieczna do zagospodarowania poza składowaniem Odpady komunalne Odpady komunalne ulegające biodegradacji ,6 / ,8 Mg ,7 Mg Mg Mg ,7 Mg ,24 Mg 60,88% 2013 r r , , r r , ,6

39 Bilans masowy instalacji MBP w stosunku do ilości odpadów prognozowanych w 2017 r. region zachodni

40 [m 3 ] Bilans masowy regionalnych składowisk odpadów komunalnych w stosunku do ilości odpadów przeznaczonych do składowania do 2027 r. region zachodni Istniejące (zastępcze) oraz planowane regionalne składowisko odpadów komunalnych Istniejąca wolna pojemność - zastępcze składowiska Pojemność planowanego regionalnego składowiska Pojemność docelowa (po rozbudowie) Prognozowana ilość odpadów do składowania do 2027 r.

41 Istniejące regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)

42 Istniejące instalacje zastępcze (IZ)

43 Opiniowanie projektu Plan Gospodarki Odpadami organy wykonawcze gmin z obszaru województwa w zakresie ochrony wód przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej regionalny dyrektor ochrony środowiska państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Minister Środowiska

44 Uchwała Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest aktem prawa miejscowego

45 Uchwała Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa: regiony gospodarki odpadami komunalnymi; regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów; regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych niespełniające wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

46 Uchwała W uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami uwzględnia się funkcjonujące na terenie województwa instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, które w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej (1 stycznia 2012 r.) spełniają wymagania dotyczące regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

47 Zmiana uchwały instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, dla których przed dniem wejścia w życie ustawy wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z chwilą zakończenia budowy instalacji spełniającej wymagania dotyczące regionalnej, instalację tą uwzględnia się w uchwale poprzez dokonanie zmiany w tej uchwale

48 WOJ. WIELKOPOLSKIE Regiony gospodarki odpadami wg WPGO na lata WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE gm. Dębno 1 Strzelce Krajeńskie 15 Dobiegniew WOJ. WIELKOPOLSKIE Kostrzyn 4 Słubice 1 1 Górzyca Słońsk Stare 2 3 Kłodawa Kurowo Lubiszyn Zwierzyn ZZO Gorzów Wlkp. 2 Santok 2 Drezdenko Witnica 1 m.gorzów 1 Bogdaniec Wielkopolski Skwierzyna Deszczno 4 Ośno Lubuskie Rzepin Krzeszyce 2 3 Lubniewice 4 Bledzew 6 ZZO Długoszyn 5 Międzyrzecz 7 Sulęcin 7 Przytoczna Pszczew 8 8 Trzciel 8 - Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zamknięte, będące w trakcie rekultywacji (składowiska odpadów, na których nie były Torzym Łagów składowane odpady komunalne) Lubrza 7 Zbąszynek Istniejące obiekty gospodarki odpadami Cybinka A&T REC-POL WEXPOOL - Zakłady Zagospodarowania Odpadów Świebodzin Szczaniec 9 - kompostownie 9 - linie sortownicze ZZO Obszar Wschodni - punkty przeładunku i magazynowania Bytnica Skąpe materiałów z selektywnej zbiórki Babimost - zakład termicznego przekształcania Maszewo odpadów 10 Sulechów Planowane obiekty gospodarki odpadami Krosno Odrzańskie 11 Kargowa - Zakłady Zagospodarowania Odpadów 10 - zakład termicznego przekształcania 9 Czerwieńsk odpadów punkty przeładunku Trzebiechów - i magazynowania Dąbie M.Gubin 11 M. Zielona Bobrowice Bojadła Gubin Góra Kolsko 10 ZZO Zielona Góra Zabór materiałów z selektywnej zbiórki Świdnica TEW Kiełcz 12 Nowa Sól Zielona Góra Otyń 16 Lubsko Sława 13 Nowogród Brody Jasień Bobrzański Wschowa M.Otyń ZZO Obszar Wschodni CZO Stypułów 18 5 Żary Siedlisko Kożuchów Tuplice Brzeźnica Bytom Szlichtyngowa Odrzański ZZO Marszów Nowe 12 Lipinki Miasteczko Łużyckie M. Żary Trzebiel Szprotawa 20 M.Żagań 19 EKO AS Sp. z o.o. Niegosławice Łęknica 23 Przewóz 13 Żagań Małomice Wymiarki Iłowa Gozdnica Clean City Międzychód WOJ. DOLNOŚLĄSKIE - Czynne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne - Czynne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których nie są składowane odpady komunalne - Czynne składowiska odpadów niebezpiecznych - Składowiska odpadów będące w trakcie rekultywacji (składowiska odpadów, na których były składowane odpady komunalne) - Składowiska odpadów będące w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji (składowiska odpadów, na których były składowane odpady komunalne) Mapa Lokalizacja zakładów zagospodarowania odpadów oraz obszarów ich obsługi

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/449/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/449/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 10 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz. 1027 UCHWAŁA NR XXIX/449/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania Aktualizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/281/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 10 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/281/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 10 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/281/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wykonania Planu dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku Na podstawie art. 9, art.

Bardziej szczegółowo

Miejsko Gmninny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS

Miejsko Gmninny Ośrodek Pomocy Społecznej OPS L.p Miejscowość Powiat Nazwa instytucji Nazwa placówki Deklaracja przystapienia do projektu w 2011r opiekun 1 Babimost zielonogórski Miejsko Gmninny Ośrodek Pomocy 2 Bledzew międzyrzecki 3 Bobrowice krośnieński

Bardziej szczegółowo

Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2015r.

Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2015r. Zespoły interdyscyplinarne - baza teleadresowa 2015r. Nazwa Gmina ulica kod miejscowość telefon fax e-mail Gminny Do Spraw Świebodzin PLAC WOLNOŚCI 14 66-200 Świebodzin 684750823 684750834 ops_swiebodzin@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Lista formularzy udostępnianych przez poszczególne jednostki: - Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Formularz uniwersalny - Starostwo Powiatowe w

Lista formularzy udostępnianych przez poszczególne jednostki: - Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Formularz uniwersalny - Starostwo Powiatowe w Lista formularzy udostępnianych przez poszczególne jednostki: - Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. - Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim - Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE DELEGATURA W GORZOWIE WLKP.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE DELEGATURA W GORZOWIE WLKP. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ZIELONEJ GÓRZE DELEGATURA W GORZOWIE WLKP. ul. Kostrzyńska 48, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 735 52 20, 21, faks 95 735 52 22, e-mail: gorzow@pios.gov.pl Gorzów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 342 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2005r.

ZARZĄDZENIE NR 342 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 29 grudnia 2005r. ZARZĄDZENIE NR 342 WOJEWODY LUBUSKIEGO z a 29 grua 2005r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu, powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z a 2 listopada

Bardziej szczegółowo

L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun. 1 Babimost Urząd Miejski Sylwia Korochoda- Pabierowska 2 Bledzew Urząd Gminy

L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun. 1 Babimost Urząd Miejski Sylwia Korochoda- Pabierowska 2 Bledzew Urząd Gminy L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun 1 Babimost Urząd Miejski 2 Bledzew Urząd Gminy 3 Bobrowice Urząd Gminy 4 Bogdaniec Urząd Gminy 5 Bojadła Gmina Bojadła 6 Brody Urząd Gminy 7 Brzeźnica Gmina Brzeźnica

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych SPOTKANIE INFORMACYJNE Zielona Góra, 17 grudnia 2015 r. Plan spotkania 1. Spotkanie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Województwo lubuskie. Strona 1

Województwo lubuskie. Strona 1 Lp. nazwa JST Osoba do kontaktu email telefon Województwo lubuskie gminy miejskie 1 Gorzów Wielkopolski Dorota Szukalska - Koźlakowska wsr@um.gorzow.pl 95 7355 812 2 Kostrzyn Wiesław Biskowski urzad@kostrzyn.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun

L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun L.p Miejscowość Nazwa instytucji opiekun 1 Babimost Urząd Miejski Sylwia Korochoda-Pabierowska 2 Bledzew Urząd Gminy Sylwia Korochoda-Pabierowska 3 Bobrowice Urząd Gminy Sylwia Korochoda-Pabierowska 4

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r.

UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE. z dnia 2013 r. z dnia 16 października 2013 r. Zatwierdzony przez. UCHWALA NR. RADY MIEJSKIEJ WSKWIERZYNIE z dnia 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skwierzyna oraz zwolnień z tego podatku

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE Zielona Góra, 26 wrzesień 2016 r. http://www.bip.lubuskie.pl/ http://www.bip.lubuskie.pl/

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2011/2012

KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 MIEJSCE N A Z W A S Z K O Ł Y P U N K T Y OGÓŁEM 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 SULECHÓW 655,00 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WSCHOWA 605,00 3 SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJ. LUBUSKIM W PAŹDZIERNIKU 2016 R.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJ. LUBUSKIM W PAŹDZIERNIKU 2016 R. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJ. LUBUSKIM W PAŹDZIERNIKU 2016 R. Lp. Wyszczególnienie Powiatowy Urząd Pracy GORZÓW (grodzki) GORZÓW KROSNO ODRZAŃSKIE MIĘDZYRZECZ NOWA SÓL SŁUBICE STRZELCE

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax www 1. MGOPS Babimost

Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax  www 1. MGOPS Babimost OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Lp. Nazwa Miasto Adres Telefon Fax E-mail www 1. MGOPS Babimost Pl.Powst. Wielkopolski 11A 66-110 Babimost 68 351-24-44 68 351-24-44 2. GOPS Bledzew Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Odpadami Komunalnymi Przedstawienie sytuacji w Polsce na przykładzie Województwa Lubuskiego. Nauen, 10 października 2016r.

Gospodarka Odpadami Komunalnymi Przedstawienie sytuacji w Polsce na przykładzie Województwa Lubuskiego. Nauen, 10 października 2016r. Gospodarka Odpadami Komunalnymi Przedstawienie sytuacji w Polsce na przykładzie Województwa Lubuskiego Nauen, 10 października 2016r. Przedmiot prezentacji podstawa prawna kompetencje aktualne zadania na

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Świebodzin październik, 2012 rok 1 2 Spis treści KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST)

Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) UWAGI OGÓLNE określają: Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach

Bardziej szczegółowo

Plan Inwestycyjny Załącznik do Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

Plan Inwestycyjny Załącznik do Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Załącznik do Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie komunalnych Zielona Góra, czerwiec 2016 r. wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie komunalnych WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

:30:43 Str. 1 IZBA WYTRZEŹWIEŃ RODŁA RACULA (068) Ilość pobytów

:30:43 Str. 1 IZBA WYTRZEŹWIEŃ RODŁA RACULA (068) Ilość pobytów Str. 1 ZIELONA GÓRA - MIASTO 1 ZIELONA GÓRA - MIASTO 802 2 ZIELONA GÓRA - GMINA 44 3 CZERWIEŃSK 20 4 DĄBIE 5 5 GUBIN - GMINA 2 6 GUBIN - MIASTO 3 7 KARGOWA 1 8 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 15 9 SULECHÓW 15 10 ŚWIDNICA

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodki Pomocy Społecznej Ośrodki Pomocy Społecznej http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/osrodki_pomocy_spolecznej.html Ośrodki Pomocy Społecznej OBSŁUGA KLIENTA W OŚRODKACH POMOCY SPOŁECZNEJ Przedstawiamy Raport z

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SPORTOWE DZIECI i MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

PODSUMOWANIE SPORTOWE DZIECI i MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PODSUMOWANIE SPORTOWE DZIECI i MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W RAMACH LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY za rok szkolny 2014-2015 Żary 29 września 2015 rok Spis treści 1. Klasyfikacja generalna szkół podstawowych........

Bardziej szczegółowo

Regiony zagospodarowania odpadów - oczekiwania i zadania

Regiony zagospodarowania odpadów - oczekiwania i zadania URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. Regiony zagospodarowania odpadów - oczekiwania i zadania KATOWICE.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stan na 30 czerwca 2017 r.

DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stan na 30 czerwca 2017 r. DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stan na 30 czerwca 2017 r. Lp. Powiat Gmina Adres Telefon Faks E-mail 1 gorzowski Bogdaniec ul. Leśna 11, 66-460

Bardziej szczegółowo

DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stan na 30 czerwca 2016 r.

DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stan na 30 czerwca 2016 r. DANE TELEADRESOWE ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE stan na 30 czerwca 2016 r. Lp. Powiat Gmina Adres Telefon Faks E-mail 1 gorzowski Bogdaniec ul. Leśna 11, 66-460

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE UWAGI METODYCZNE 1. Mieszkanie jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi - wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych; konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Pomocy Społecznej w woj. lubuskim 2016 r.

Ośrodki Pomocy Społecznej w woj. lubuskim 2016 r. Ośrodki Pomocy Społecznej w woj. lubuskim 2016 r. L.p. Powiat 1. grodzki Gmina Gorzów Wielkopolski 2. grodzki Zielona Góra M 3. gorzowski Bogdaniec G 4. gorzowski Deszczno 5. gorzowski Kłodawa G 6. gorzowski

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE UWAGI METODYCZNE 1. Mieszkanie jest to lokal przeznaczony na stały pobyt ludzi - wybudowany lub przebudowany do celów mieszkalnych; konstrukcyjnie wydzielony trwałymi ścianami

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. Związek Międzygminny Eko Przyszłość z siedzibą przy ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli zrzesza 13 Gmin (członków Związku) z powiatów: zielonogórskiego

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WDROŻENIE NOWOCZESNYCH ROZWIĄZAŃ W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZGODNIE Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Prezentuje: dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Bardziej szczegółowo

Kwota dofinansow ania. Tytuł projektu. Rozwój i upowszechnianie. aktywnej integracji w

Kwota dofinansow ania. Tytuł projektu. Rozwój i upowszechnianie. aktywnej integracji w Lp. Numer umowy Nazwa Beneficjenta Siedziba Beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansow ania Wartość ogółem Data zawarcia umowy Poddziałanie 1. 001/08 00 Międzyrzeczu Międzyrzecz osób bezrobotnych przez

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2014 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2014 R. Związek Międzygminny Eko Przyszłość z siedzibą przy ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli zrzesza 13 Gmin (członków Związku) z powiatów: zielonogórskiego

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE REGIONALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY TELEMEDYCYNY

WYKORZYSTANIE REGIONALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY TELEMEDYCYNY WYKORZYSTANIE REGIONALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH NA POTRZEBY TELEMEDYCYNY dr inż. Janusz Baranowski mgr inż. Krzysztof Jarosiński CENTRUM KOMPUTEROWE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO WPROWADZENIE Początki Internetu

Bardziej szczegółowo

LUBUSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

LUBUSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY Lipki Wielkie 20 października 2017 rok S t r o n a 1 2 S t r o n a LUBUSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY Szanowni Państwo Przewodniczący Samorządów, Starostowie, Prezydenci Burmistrzowie, Wójtowie Dyrektorzy Szkół

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2014-06-25. Posiedzenie Kolegium w dniu. Rok budżetowy 2014 Liczba uchwał / zarządzeń 180

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 2014-06-25. Posiedzenie Kolegium w dniu. Rok budżetowy 2014 Liczba uchwał / zarządzeń 180 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Posiedzenie Kolegium w dniu 2014-06-25 Liczba uchwał / zarządzeń 180 Nazwa jst Rok budżetowy 2014 Liczba uchwał / zarządzeń 180 Uchwała / zarządzenie zmieniające

Bardziej szczegółowo

XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: Lubuskie, KOORTYNATOR: Dariusz Kurzawa TEL: MAIL:

XIII TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU WOJEWÓDZTWO: Lubuskie, KOORTYNATOR: Dariusz Kurzawa TEL: MAIL: XIII TURNIEJ "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" WOJEWÓDZTWO: Lubuskie, KOORTYNATOR: Dariusz Kurzawa TEL: 609 246 308 MAIL: darek.kurzawa@wp.pl GMINA POWIAT KATEGORIA (chłopcy/dziewczęta) MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka

Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka Wojewódzki plan gospodarki odpadami. Regiony zagospodarowania odpadów oczekiwania i zadania. Wioletta Czarnecka 1 Zawartość WPGO Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami w województwie Prognozowane

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

NOWOSOLSKI NOWA SÓL 09:00 17:00

NOWOSOLSKI NOWA SÓL 09:00 17:00 Mammobus firmy Data postoju Powiat Miejscowość Godzina postoju - od Godzina postoju - do S.C. 2015-07-01 ŻAGAŃSKI ŻAGAŃ 09:00 16:00 S.C. 2015-07-01 WSCHOWSKI SŁAWA 09:00 16:00 S.C. 2015-07-01 MIĘDZYRZECKI

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2016 rok

Zielona Góra, październik 2016 rok 1 S t r o n a Zielona Góra, październik 2016 rok Szanowni Państwo Przewodniczący Samorządów, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Wychowania Fizycznego, Rodzice,

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY LUBUSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Roczna analiza stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Sochocin za rok 2015 GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Rok 2016 Spis treści: 1. Możliwości przetwarzania zmieszanych

Bardziej szczegółowo

Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl

Autor: Dawid Karaś, info@ekostraz.pl Niniejsze badanie zostało wykonane przez Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ we Wrocławiu jako część projektu Bezdomne zwierzęta monitoring gmin realizowanego w ramach programu OBYWATELE DLA DEMOKRACJI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH RZYSTOSOWANYCH DLA OTRZEB OSÓB NIEEŁNOSRAWNYCH WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Lp. Gmina owiat Nr obwodu Siedziba obwodu głosowania Typ obwodu 1 Kostrzyn nad Odrą (m.) gorzowski 5 Muzeum rzyrodnicze,

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2016/S

Polska-Zielona Góra: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2016/S 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170381-2016:text:pl:html Polska-Zielona Góra: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2016/S 095-170381 Urząd

Bardziej szczegółowo

POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU

POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2010 ROKU 08001 129 2,6 4,9 2,3 GR.WOJ./SARBINOWO/ - DW 132/DĄBROSZYN/ 29 1 23 1 0 0 0 4 08002 130 5,1 13,7

Bardziej szczegółowo

Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.

Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. RAJCZA 17.02.2012 Gospodarka odpadami komunalnymi w UE-2009 rok (Eurostat)

Bardziej szczegółowo

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. dr inż. Piotr Manczarski Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zadania Gmin 1. tworzenie warunków do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie lubuskim. Zielona Góra, 14 czerwca 2016 r.

Ocena realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie lubuskim. Zielona Góra, 14 czerwca 2016 r. Ocena realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie lubuskim Zielona Góra, 14 czerwca 2016 r. KPOŚK cel, założenia KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH (KPOŚK)

Bardziej szczegółowo

Data postoju Powiat Gmina Miejscowość GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16: GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16:00

Data postoju Powiat Gmina Miejscowość GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16: GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16:00 Mammobus firmy Data postoju Powiat Gmina Miejscowość Godzina postoju - od 15.01.2015 GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16:00 9.03.2015 GORZOWSKI BOGDANIEC BOGDANIEC 09:00 16:00 4.03.2015 GORZOWSKI WITNICA

Bardziej szczegółowo

Wydział Polityki Społecznej. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Gorzów Wlkp., sierpień 2014r.

Wydział Polityki Społecznej. Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Gorzów Wlkp., sierpień 2014r. Raport z prowadzonego w 2013r. przez gminy województwa lubuskiego monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej Wydział

Bardziej szczegółowo

Tabela 3.3.2. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie lubuskim zaplanowanych na rok 2016

Tabela 3.3.2. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie lubuskim zaplanowanych na rok 2016 Tabela 3.3.2. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie uskim zaplanowanych na rok 2016 Planowany okres pomiarowy: wiosenny, letni, 1 Kłodawa (DW 151, DP 1404F) 2 Zielona Góra - Kożuchów (DW

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa na rok 2017

Lista podstawowa na rok 2017 Lista podstawowa na rok 2017 Lp. Kontrahent Nazwa zadania Komponent 1 Klub Przyrodników w XXXV Lubuski Konkurs Przyrodniczy - etap Świebodzinie wojewódzki. 2 Lasy Państwowe Rozwój infrastruktury edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Zgodnie z pismem Nr MZ-OKR-RM-075-3934-386/DS./10. z dnia 31 maja 2010 r. WOJEWODA LUBUSKI. Helena Hatka. Gorzów Wlkp. 2010 r.

ZATWIERDZAM. Zgodnie z pismem Nr MZ-OKR-RM-075-3934-386/DS./10. z dnia 31 maja 2010 r. WOJEWODA LUBUSKI. Helena Hatka. Gorzów Wlkp. 2010 r. ZATWIERDZAM Zgodnie z pismem Nr MZ-OKR-RM-075-3934-386/DS./10 z dnia 31 maja 2010 r. Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne WOJEWODA LUBUSKI Helena Hatka Gorzów Wlkp. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Rola Samorządu Województwa Małopolskiego. zagospodarowania odpadów komunalnych

Rola Samorządu Województwa Małopolskiego. zagospodarowania odpadów komunalnych Rola Samorządu Województwa Małopolskiego w tworzeniu nowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych Kinga Dulemba Główny specjalista ds. gospodarki odpadami Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego

Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Katowice, 22 października 2015 r. Podstawa prawna Art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Plan z 2003r zakładał że do do roku 2010 na terenie

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa na rok 2016

Lista podstawowa na rok 2016 Lista podstawowa na rok 2016 Lp. Kontrahent Nazwa zadania Komponent Uniwersytet 1 Hydro-platforma do obserwacji roślin rosnących w wodzie. Zielonogórski Doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej Zespołu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA KRAJOWEGO ORAZ WOJEWÓDZKICH PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 1. Cel opracowania planów inwestycyjnych Informacje o konieczności sporządzania planów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę oczyszczalni

przebudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę oczyszczalni LISTA OPERACJI informująca o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich/poddziałania Wsparcie inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych MPGK Krosno Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w kontekście aktualnych wymagań środowiskowych Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie uzyskał

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. UCHWAŁA NR XXXII/545/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gniewkowo w 2015 roku. Obowiązek sporządzenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Bezrobotne kobiety na lubuskim rynku pracy w I półroczu 2015 roku

Bezrobotne kobiety na lubuskim rynku pracy w I półroczu 2015 roku Bezrobotne na lubuskim rynku pracy w I półroczu 2015 roku Zielona Góra, październik 2015 roku Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobocie rejestrowane... 4 Struktura bezrobotnych... 9 Bezrobotni w szczególnej

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. REGIONY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI projekt

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. REGIONY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI projekt PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO REGIONY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI projekt KRAKÓW, 6 grudnia 2011 USTAWA Z DNIA 1 LIPCA 2011 ROKU O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami r. Gospodarka odpadami komunalnymi w kontekście planów gospodarki odpadami 2007 r. Prawo Wspólnotowe Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów Dla osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r.

Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji. Katowice, 12 grudnia 2011 r. Regiony gospodarowania odpadami komunalnymi definicja regionalnej instalacji Katowice, 12 grudnia 2011 r. Uwarunkowania ogólne hierarchia postępowania z odpadami Unieszkodliwianie Odzysk (w tym odzysk

Bardziej szczegółowo

Regionalna struktura nowego systemu gospodarowania odpadami

Regionalna struktura nowego systemu gospodarowania odpadami Regionalna struktura nowego systemu gospodarowania odpadami Podstawy prawne, założenia i praktyka. Mateusz Richert Polskie prawodawstwo Ustawa z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.

Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice, luty 2012 Cele określone

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa na rok 2015

Lista podstawowa na rok 2015 Lista podstawowa na rok 2015 Lp. Kontrahent Nazwa zadania Komponent Park Narodowy Budowa wiaty edukacyjnej w Parku Narodowym "Ujście 1 "Ujście Warty" Warty" Zarząd Wojewódzki Związku Eliminacje wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

EWD wsk. mat.- przyr. EWD wsk. humanis tyczny. Średnia EWD. Miejsce Nazwa Adres Miejscowość. Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia 1 Edukacyjnego

EWD wsk. mat.- przyr. EWD wsk. humanis tyczny. Średnia EWD. Miejsce Nazwa Adres Miejscowość. Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia 1 Edukacyjnego Miejsce Nazwa Adres Miejscowość EWD wsk. humanis tyczny EWD wsk. mat.- przyr. Średnia EWD Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Kazimierza 1 Edukacyjnego Wielkiego 65B Wielkopolski 6,3 7,25 6,775 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego Programowanie strategiczne w powiatach i gminach województwa lubuskiego RAPORT sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ws. WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI Wdrożenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest powiązane

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 1 września 2014 r. 1 Miasto Gubin 5. 2 Miasto i Gmina Krosno Odrzańskie 6

OBWIESZCZENIE. STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 1 września 2014 r. 1 Miasto Gubin 5. 2 Miasto i Gmina Krosno Odrzańskie 6 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 1 września 2014 r. Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz.112 z późn. zm. 1) ) oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego. 2 Gmina Skape 2 Publiczna szkoła podstawowa w Ołoboku 120 1 625,00 1 300,00 325,00

Nazwa szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego. 2 Gmina Skape 2 Publiczna szkoła podstawowa w Ołoboku 120 1 625,00 1 300,00 325,00 Nr wniosku Organ prowadzący szkołę (nazwa) Nr szkoły 1 Gmina Brody 1 Nazwa szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego Liczba uczniów Koszt całkowity w zł Kwota wnioskowana w zł Finansowy wkład

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA KONKURSU Olimpy Lubuskie za 1999 rok

I EDYCJA KONKURSU Olimpy Lubuskie za 1999 rok I EDYCJA KONKURSU Olimpy Lubuskie za 1999 rok Les Gondor Areco Sweden-Lipiany Kronopol Żary gmina Lubniewice gmina Cybinka gmina Żary miasto Zielona Góra Główne wyróżnienie i nagroda specjalna: Bogdan

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTALACJI ZASTĘPCZEJ. Maria DUCZMAL radca prawny DGO

KRYTERIA WYBORU INSTALACJI ZASTĘPCZEJ. Maria DUCZMAL radca prawny DGO KRYTERIA WYBORU INSTALACJI ZASTĘPCZEJ Maria DUCZMAL radca prawny DGO Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów - instalacje wskazane do przyjmowania odpadów z regionu: do czasu uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REJESTR PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO - GORZOWSKIEJ

REJESTR PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO - GORZOWSKIEJ REJESTR PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO - GORZOWSKIEJ Lp. Nazwa parafii Miejscowość 1 p.w. Św. Michała Archanioła Nowa Sól 2 p.w. Wniebowzięca NMP Nowa Sól 3 p.w. Św. Wojciecha Biskupa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY PIONKI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata (projekt)

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata (projekt) PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2012-2017 (projekt) Seminarium szkoleniowe Regionalny system gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Białystok, 19 czerwca 2012 r. W dniu 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 za 2013 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 za 213 r. Analiza obejmuje obszar 6 gmin uczestników Związku Celowego Gmin MG-6: Bogdaniec, Deszczno, Gorzów Wlkp., Kłodawa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/442/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/442/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/442/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 Na podstawie art. 18 pkt.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza poziomu ubóstwa mieszkańców województwa lubuskiego

Diagnoza poziomu ubóstwa mieszkańców województwa lubuskiego Diagnoza poziomu ubóstwa mieszkańców województwa lubuskiego w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2016r. Jabłonna Lacka 28.03.2017 r. Spis treści: 1. Cel przygotowania analizy. 2. Podstawa prawna sporządzenia analizy.

Bardziej szczegółowo

dla naboru V w 2014 roku Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) Koszty kwalifiko walne operacji (w zł) Tytuł operacji

dla naboru V w 2014 roku Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) Koszty kwalifiko walne operacji (w zł) Tytuł operacji Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla Działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2007-2013 dla naboru

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo