1 Ataki aktywne. 2 Ataki pasywne. 3 Domena kolizyjna. 4 Domena rozgłoszeniowa. 5 Protokół ARP. 6 Ethernet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Ataki aktywne. 2 Ataki pasywne. 3 Domena kolizyjna. 4 Domena rozgłoszeniowa. 5 Protokół ARP. 6 Ethernet"

Transkrypt

1 Słowniczek poj 1 Ataki aktywne Ataki pasywne Domena kolizyjna Domena rozgłoszeniowa Protokół ARP Ethernet Adres IP Adres domenowy Firewall Maskarada (NAT) Sniffing Spoofing "Kompromitacja" ("compromise") serwera IDS Logi Skanowanie portów Atak "man in the middle" Atak DoS oraz DDoS Atak typu "brute force" Backdoor Flooding Audyt DMZ DES, 3DES i AES MD SSH Tunelowanie portów Root-kit Exploit Social enginering...6 1

2 1 Ataki aktywne To ataki dce do modyfikacji strumienia informacji lub tworzenia fałszywych informacji. W działaniach tych mieszcz si: podszywanie si pod osob uprawnion (spoofing), blokowanie działania (denial of service) 2 Ataki pasywne To ataki polegajce na podsłuchiwaniu i monitorowaniu przesyłanych informacji. Celem ataku pasywnego mae by denie do ujawnienia treci wiadomoci lub uzyskanie informacji o samym ruchu informacji. 3 Domena kolizyjna Domena kolizyjna (collision domain) to cz sieci, w której urzdzenia konkuruj ze sob o dostp do medium - ramka wysłana przez jedno urzdzenie moe spowodowa kolizj z ramk z innego urzdzenia. Jeli w sieci pracuj urzdzenia przełczajce warstwy drugiej (przełczniki lub mosty), to tworz one za swoimi portami osobne domeny kolizyjne; w przeciwnym razie tak domen jest cała sie lokalna. 4 Domena rozgłoszeniowa Domena rozgłoszeniowa (broadcast domain) jest czci sieci, w której przekazywane s ramki rozgłoszeniowe, np. zapytania ARP. Przełczniki przesyłaj ramki z adresem rozgłoszeniowym na wszystkie swoje porty - granice domeny wyznaczaj routery (ograniczaj one take domen kolizyjn), które nie propaguj rozgłosze. 5 Protokół ARP Protokół ARP (Address Resolution Protocol) uywany jest w sieciach lokalnych do kojarzenia adresu sieciowego (np. IP) komputera z jego adresem łcza danych - MAC. Istnieje te protokół odwrotny - RARP (Reverse ARP), który odwzorowuje adresy MAC na adresy IP. 6 Ethernet Przedmiotem analizy w sieciach LAN s z reguły ramki ethernetowe. Do budowy Ethernetu wykorzystuje si najczciej urzdzenia przełczajce warstwy: pierwszej - koncentratory (hub), urzdzenia powtarzajce (repeater), drugiej - mosty (bridge), przełczniki (switch), trzeciej - routery. Urzdzenia warstwy pierwszej nie filtruj ramek ethernetowych, ograniczajc swoje działanie do przekazywania ich we wszystkich dostpnych kierunkach, po ewentualnym wzmocnieniu sygnału. Bardziej inteligentne s urzdzenia warstwy drugiej. Posługuj si one unikatowymi adresami fizycznymi urzdze (MAC - Media Access Control) do podejmowania decyzji o przełczaniu ramek midzy segmentami. Przełcznik ma pami RAM zajmowan m.in. przez bufory ramek oraz tablic przełczania, dziki której wiadomo, na który port skierowa ramk, tak by dotarła do celu. W trzeciej warstwie modelu OSI działaj routery. Pełni one zwykle rol bramy do sieci rozległych lub innych segmentów sieci lokalnej; przechodzi przez nie cały ruch skierowany na zewntrz sieci. Z tego powodu s czstym celem ataków oraz dobrym miejscem na zainstalowanie programów przechwytujcych ramki sieciowe. 2

3 7 Adres IP Adres IP to 32-bitowa liczba identyfikujca komputer w sieci. Zapisuje si j w postaci dziesitnej, rozdzielajc kady bajt kropka. Adres IP nie moe by dowolny, poniewa niektóre adresy s zarezerwowane. Takim adresem jest np , który oznacza lokalny komputer. Cze adresów jest wykorzystywana w sieciach lokalnych, słu one do identyfikowania maszyn tylko w danej sieci. S to tzw. nieroutowalne adresy IP. Nale one do klas , i Dodatkowe adresy mog by przypisane do interfejsów sieciowych komputera. Np. z modemem moe by powizany adres , a z karta sieciowa Adres IP moe by przypisany statycznie w ustawieniach systemu operacyjnego, bd przyznawany dynamicznie z serwera za pomoc protokołu DHCP. Adresy IP mog tez słuy do adresowania sieci. 8 Adres domenowy Adres IP jest niewygodny do zapamitywania i posługiwania si nim przez ludzi. Dlatego powstał DNS - system nazw domenowych. Nie ma jakiego sposobu przeliczania adresu IP na adres domenowy albo na odwrót. Czasami tylko spotyka si sytuacje, ze cze adresu IP jest zawarta w adresie domenowym. Taka sytuacja wystpuje np. w adresach nadawanych przez TPA podczas połczenia modemowego. Adresy te s ze sob skojarzone w bazach danych serwerów DNS. Aby komputer połczył si z drugim komputerem, potrzebny jest adres IP. Dlatego gdy znany jest tylko adres domenowy, wysyłane jest zapytanie do serwera DNS o odpowiadajcy adres IP. Np. po wpisaniu adresu serwera WWW do przegldarki, komputer łczy si na porcie 53 z serwerem DNS, pobiera adres IP i dopiero łczy si z serwerem WWW. Gdy nastpnym razem wpiszemy ten sam adres, komputer nie bdzie ju si łczy z serwerem DNS, tylko pobierze adres IP z pamici podrcznej (DNS cache). Adresy IP mona na stale skojarzy z adresem domenowym. W systemach WinNT/2k/XP dokonujemy tego w pliku Windows\system32\drivers\etc\hosts, w Windows 9x/Me w Windows\hosts, a pod Linuksem w pliku /etc/hosts. 9 Firewall Firewall przepuszcza lub odrzuca pakietu na podstawie zdefiniowanych reguł, takich jak protokół, adres nadawcy, adres odbiorcy, port ródłowy, port docelowy, czas itp. Słuy do ochrony sieci. Np. niektóre usługi, takie jak np. udostpnianie folderów powinny by dostpne tylko z sieci lokalnej. Mona za jego pomoc ograniczy wykorzystanie przez uytkowników sieci niektórych programów. Chroni tez przed trojanami. Firewall moe by programowy lub sprztowy. 10 Maskarada (NAT) Jest to tłumaczenie adresów komputerów w sieci lokalnej na adres publiczny. Z maskarady korzysta si, gdy jeden komputer udostpnia połczenie internetowe innym komputerom z LAN-u. Gdy dostajemy od naszego ISP pule adresów, moemy je nada naszym komputerom, ale gdy mamy tylko jeden, potrzebny jest NAT. Gdy komputer z LAN-u chce połczy si z komputerem w Internecie, łczy si z komputerem-bramk. Bramka w przesyłanym pakiecie zmienia adres nadawcy z adresu komputera na swój. Tym samym wysyła pakiet komputera z LAN-u jako swój. Bramka zapamituje to, i gdy przyjdzie pakiet z serwera, przesyła go do odpowiedniego komputera w LAN-ie. Komputery w LAN-ie maja dostp do Internetu, jednak do nich dostpu z zewntrz nie ma. Programy pod Windows przeprowadzajce translacje adresów to WinRoute, WinGate, ISA Server oraz Internet Connection Sharing (ICS), który wbudowany jest w Win98Se/Me/2k/XP. Bramk moe by take router. 3

4 11 Sniffing Polega na przechwytywaniu pakietów, nawet tych, które nie s adresowane do komputera, na którym działa sniffer. Sniffer jest programem, który zmienia tryb pracy wybranego interfejsu sieciowego na "promiscuous". Dziki temu moe przechwytywa i analizowa wszelkie pakiety docierajce do danego interfejsu sieciowego. Moliwe jest to dziki temu, ze w wielu sieciach pakiet dociera do wielu komputerów. Kady z nich porównuje docelowy adres IP w pakiecie ze swoim i jeli s takie same, analizuje go. Sniffing mona wiec wykorzysta do podsłuchu i np. przechwycenia hasła i innych danych. Sniffery s tez nazywane analizatorami sieciowymi, poniewa s niezastpionym narzdziem administracyjnym przy zarzdzaniu i usuwaniu problemów z sieci. Sniffing jest mocno utrudniony w sieciach przełczanych, poniewa do nas dochodz zazwyczaj tylko "nasze" pakiety. Stosujc jednak róne techniki, mona zmusi switche i inne urzdzenia sieciowe do zmiany trasy pakietów i skierowa je do nas. Aby korzysta ze snifferów pod Windows, potrzebne s biblioteki WinPcap. Popularne sniffery dla Windows to: Ethereal, WinDump, dasniff, iris. Pod Linuksa np. tcpdump, ettercap. 12 Spoofing Jest to inaczej podszywanie. Polega na fałszowaniu adresu IP nadawcy w pakietach, ew. adresów MAC lub tez certyfikatów. 13 "Kompromitacja" ("compromise") serwera Jest to włamanie, przełamanie zabezpiecze systemu. 14 IDS IDS to skrót od Intrusion Detection System. Jest to program analizujcy ruch sieciowy i wykrywajcy ataki na podstawie bazy sygnatur ataków. Sygnatury to dane identyfikujce dane ataki. Jest to bardzo podobne do sygnatur wirusów w programach antywirusowych. 15 Logi S to pliki, w których s zapisywane zdarzenia zachodzce w systemie. Dziki nim mona wykry błdy w konfiguracji, ataki oraz nadzorowa Wykorzystanie komputera. Skasowanie logów jest jedna z pierwszych czynnoci wykonywanych przez włamywacza w celu pozostania niewykrytym. Czsto logi s składowane na wydzielonej maszynie, np. przez proces syslogd. 16 Skanowanie portów W najprostszym przypadku s to próby połczenia si na kolejne porty na danym komputerze w celu sprawdzenia, jakie usługi s na nim aktywne. Dziki temu wiemy, co mona wykorzysta do włamania. Bardziej zaawansowane skanowanie polega na automatycznym przeprowadzaniu ataków na otwartych portach. Sprawdzanie, które porty s otwarte moe si odbywa w rony sposób, aby ukry fakt skanowania przed adminem, np. half-open scan, stealth scan. Skanowanie half-open scan to np. SYN scan, a stealth scan to SYN ACK scan, FIN scan, NULL scan, XMAS scan, YMAS scan i ACK scan. Mona tez skanowa porty w przypadkowej kolejnoci, lub tez bardzo wolno, aby nie wzbudzi podejrze. Mona te przeprowadzi decoy scan, czyli wysyłanie mnóstwa pakietów ze sfałszowanym IP nadawcy, a midzy nimi nasze pakiety skanujce, tak aby admin nie wiedział kto skanuje. Najpopularniejszy skaner to nmap, dostpny pod Windows i Linuksa. 4

5 17 Atak "man in the middle" Polega on na tym, ze nasz komputer poredniczy w transmisji miedzy dwoma innymi komputerami. Mona dziki temu przej sesje. 18 Atak DoS oraz DDoS Dos to "Denial od Service". Oznacza odmow usługi dla osób uprawnionych. Mona np. nawiza z serwerem tak wiele połcze, ze nie bdzie mógł pracowa normalnie. Taki atak trudno przeprowadzi z jednego miejsca. Dlatego czsto uywa sie DDoS - Distributed Denial of Service. Atak nastpuje z wielu miejsc na raz. Ale skd wzi tysic komputerów? Wykorzystuje si do tego np. robaki, które daj nam kontrole nad wieloma komputerami i pozwalaj na przeprowadzenie DDoS. 19 Atak typu "brute force" Atak ten najczciej jest przeprowadzany na hasła. Gdy mamy zaszyfrowane hasło szyfrem jednostronnym, tworzymy wszystkie moliwe kombinacje znaków z jakiego przedziału, szyfrujemy je i porównujemy z zaszyfrowanym hasłem. Sposób ten jest w 100% skuteczny, jednak bardzo czasochłonny. Poza tym, jeli w ten sposób chcemy złama hasło do serwera np. POP3 lub telnetu, po kilku nieudanych próbach połczenie moe zosta zerwane, lub tez konto zostanie zablokowane (jest to tez pewien rodzaj ataku DoS). 20 Backdoor Jest to furtka pozostawiona w systemie przez włamywacza, aby nastpnym razem mi łatwy dostp. 21 Flooding Jest to "zalewanie" du iloci pakietów w krótkim czasie. 22 Audyt Jest to proces sprawdzenia bezpieczestwa danego systemu teleinformatycznego pod ktem bezpieczestwa. Jest wykonywany przez zewntrzne, wyspecjalizowane firmy. Polega na przeprowadzeniu testów penetracyjnych sieci i symulacji działa włamywacza. 23 DMZ DMZ to skrót od "DeMilitarized Zone" czyli "Streda Zdemilitaryzowana". Jest to wydzielona cze sieci, o obnionym bezpieczestwie, w której działaj maszyny udostpniajce usługi publiczne, np. WWW. Maszyny, na których s logi systemowe, backup itp. s poza ta strefa, mog tez by dodatkowo w strefie o podwyszonym bezpieczestwie. 24 DES, 3DES i AES S to algorytmy kryptograficzne wykorzystywane do szyfrowania m.in. haseł. 25 MD5 Jest to jednostronny skrót kryptograficzny, pozwalajcy sprawdzi integralno danych. Jest tez wykorzystywany przy uwierzytelnianiu. Przy ustawianiu hasła tworzony jest jego skrót (hash) i zapisywany w bazie haseł. Podczas uwierzytelniania hasło uytkownika równie jest kodowane i porównywane z hasłem przechowywanym w bazie. Hashe nie s rozkodowywane, jest to z reszta niewykonalne, hasło mona złama tylko metoda brute force, kodujc po kolei wszystkie moliwe kombinacje i porównujc je z hasłem. 5

6 26 SSH SSH to protokół kryptograficzny. Pozwala na zdalna prace na serwerze, analogicznie jak telnet, ale znacznie bezpieczniej. Umoliwia te tunelowanie portów (port forwarding). 27 Tunelowanie portów Jest to bardzo ciekawa funkcja udostepniana przez SSH. Podczas normalnej sesji moga by przesyłane dodatkowe dane, oczywicie w postaci zaszyfrowanej. Mozemy dzieki temu zrobi bezpieczny kanał transmisyjny, zabezpieczajc si przed podsłuchem. Dziki tunelowaniu portów moemy tez np. postawi serwer WWW na komputerze, który jest za NAT-em. Tam gdzie jest serwer WWW, odpalamy klienta SSH, a tam gdzie bramka, serwer SSH. Oczywicie ustawiamy forwardowanie portów. Sewer SSH otworzy na bramce port 80. Dane przychodzce na port 80 na komputer-bramke zostan zaszyfrowane, przesłane do klienta, który je odszyfruje i wyle do serwera WWW. Jest to lokalne forwardowanie portów. Przy zdalnym forwardowaniu, to klient otwiera dany port. Np. program pocztowy łczy si z lokalna maszyna na porcie 110 otwartym przez klienta SSH. Serwer SSH łczy si na port 110 serwera pocztowego. W ten sposób mona zrobi bezpieczne odbieranie poczty. Analogicznie mona zrobi z portem, 25 aby bezpiecznie wysyła. 28 Root-kit Root-kit to narzdzia pozwalaj na ukrycie faktu włamania i obecnoci intruza w systemie. 29 Exploit Pozwalaj na zdalne zdobycie praw roota na atakowanych hostach. 30 Social enginering Technika hakerska polegajca na wyłudzaniu w sposób bezporedni haseł i innych poufnych informacji od uytkowników systemu, wykorzystujc ich głupot i naiwno; odbywa si to bez wykorzystywania adnych aplikacji hakerskich. 6