GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON"

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIELTON obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Wieluń, 15 maja 2015 roku

2

3 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 1 I. Wybrane dane finansowe Wybrane skonsolidowane dane finansowe Wybrane jednostkowe dane finansowe... 2 II. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 r Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 r. sporządzone zgodnie z MSR/MSSF Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skrócony skonsolidowany rachunek wyników Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN) Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Dodatkowe informacje i objaśnienia do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Informacje ogólne Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości Korekta błędu, zmiany prezentacyjne oraz zmiana zasad rachunkowości Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach Znaczące zdarzenia i transakcje Sezonowość działalności Zysk na akcję Segmenty operacyjne Przychody i koszty finansowe Połączenia jednostek gospodarczych Wartość firmy Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Wartość godziwa instrumentów finansowych Odpisy aktualizujące wartość aktywów... 21

4 2.16. Kapitał podstawowy Programy płatności akcjami Dywidendy Emisja i wykup papierów dłużnych Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego Rezerwy Zobowiązania warunkowe Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych Transakcje z jednostkami powiązanymi Zdarzenia po dniu bilansowym Inne znaczące zmiany aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów Inne istotne informacje III. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 r Skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości za I kwartał 2015 roku Bilans sprawozdanie jednostkowe Rachunek zysków i strat sprawozdanie jednostkowe Rachunek przepływów pieniężnych sprawozdanie jednostkowe Zestawienie zmian w kapitale własnym sprawozdanie jednostkowe Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Zasady przyjęte przy sporządzeniu raportu, w tym zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz istotne zmiany wielkości szacunkowych Istotne dokonania i niepowodzenia emitenta w I kwartale 2015 roku Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Sezonowość i cykliczność działalności emitent Odpisy aktualizujące wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwrócenie takich odpisów

5 2.7. Utworzenie, zwiększenie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Istotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych Zmiany prezentacyjne oraz wskazanie korekt do lat poprzednich Zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Niespłacone kredyty lub pożyczki oraz naruszenia istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki Transakcje z podmiotami powiązanymi Zmiana sposobu (metody) ustalenia wartości godziwej instrumentów finansowych Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów Emisja, wykup i spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Wypłacona (lub zadeklarowana) dywidenda Zdarzenia po dniu bilansowym Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta IV. Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku Informacje o Grupie Kapitałowej Wielton Opis Grupy Kapitałowej Wielton Profil działalności Grupy Kapitałowej Wielton Główne kategorie produktów składających się na ofertę Grupy Kapitałowej Wielton Opis sytuacji Grupy Kapitałowej Wielton Sytuacja finansowa Wskazanie czynników, które w ocenie Grupy Kapitałowej Wielton będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału Realizacja strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Wielton Stanowisko wobec publikowanych prognoz wyników Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi Informacje o poręczeniach i gwarancjach... 55

6 3. Organy Spółki Zarząd Rada Nadzorcza Informacje o akcjach i akcjonariacie Kapitał zakładowy Emitenta Struktura własności akcji Emitenta Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Informacje uzupełniające Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań V. Zatwierdzenie do publikacji... 59

7 Wprowadzenie Niniejszy rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2015 roku został sporządzony zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) i obejmuje dane finansowe spółki Wielton S.A. (Spółka, Emitent) oraz podmiotów zależnych tworzących Grupę Kapitałową Wielton (Grupa Kapitałowa, Grupa Wielton). Podstawą publikacji niniejszego raportu jest 82 ust. 1 pkt 1 w związku z 82 ust. 2 Rozporządzenia. Jednocześnie Spółka informuje, iż działając na podstawie 83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie przekazuje odrębnego kwartalnego raportu jednostkowego. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Wielton S.A. przekazywane jest w niniejszym rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawarte w niniejszym raporcie sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w punkcie Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości wskazanymi w ustawie z 29 września 1994 roku o rachunkowości. Zasady (polityka) rachunkowości zastosowane do sporządzenia kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w punkcie Dodatkowe informacje i objaśnienia do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego. O ile nie wskazano inaczej dane finansowe przedstawione w skróconych sprawozdaniach finansowych oraz wybrane dane finansowe zostały wyrażone w tys. zł. I. Wybrane dane finansowe 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe od do od do od do od do tys. PLN tys. EUR Sprawozdanie z wyniku Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego Zysk na akcję (PLN) 0,05 0,04 0,01 0,01 Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,05 0,04 0,01 0,01 Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,1489 4,1894 1

8 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3135) (6371) (756) (1521) Środki pieniężne netto z działalności finansowej 1627 (6697) (392) (1599) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2782) (3735) (664) Średni kurs PLN / EUR w okresie X X 4,1489 4, tys. PLN tys. EUR Sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,0890 4,2623 W okresach objętych skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: ,0890 EUR/PLN, ,2623 EUR/PLN, średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: ,1489 EUR/PLN, , Wybrane jednostkowe dane finansowe Rachunek zysków i strat okres od do tys. PLN okres od do okres od do tys. EUR okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem IV. Zysk (strata) netto V. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,06 0,09 0,01 0,02 VI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,06 0,09 0,01 0,02 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w zł 0,29 0,24 0,07 0,06 Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,0890 4,1894 2

9 Rachunek przepływów pieniężnych V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej okres od do tys. PLN okres od do okres od do tys. EUR okres od do (2 695) (6 286) (659) (1 500) 627 (6 606) 153 (1 577) VIII. Przepływy pieniężne netto razem (4 977) (1 188) Średni kurs PLN/EUR w okresie X X 4,0890 4,1894 tys. PLN tys. EUR Bilans Stan na Stan na Stan na Stan na Stan na Stan na IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 3,05 2,99 2,87 0,75 0,70 0,69 3,05 2,99 2,87 0,75 0,70 0,69-0, ,07 - Średni kurs PLN/EUR w okresie X X X 4,0890 4,2623 4,1713 W okresach objętych skróconym jednostkowym sprawozdaniem finansowym, do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski: kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: ,0890 EUR/PLN, ,2623 EUR/PLN, ,1713EUR/PLN, średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: ,1489 EUR/PLN, ,1894 EUR/PLN. 3

10 II. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 r. 1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 r. sporządzone zgodnie z MSR/MSSF 1.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Aktywa trwałe Numer noty Wartość firmy Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Należności i pożyczki Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pożyczki Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe razem Aktywa razem

11 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (CD.) PASYWA Kapitał własny Numer noty Kapitał podstawowy Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały (56) (225) Zyski zatrzymane: zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Razem kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Leasing finansowy Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe razem Pasywa razem

12 1.2. Skrócony skonsolidowany rachunek wyników Działalność kontynuowana Numer noty od do od do Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Koszt własny sprzedaży Koszt sprzedanych produktów Koszt sprzedanych usług Koszt sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy 1127 (674) Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający: akcjonariuszom podmiotu dominującego Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN) z działalności kontynuowanej Numer noty od do od do podstawowy 2.7 0,05 0,04 - rozwodniony 2.7 0,05 0,04 z działalności kontynuowanej i zaniechanej - podstawowy 2.7 0,05 0,04 - rozwodniony 2.7 0,05 0,04 6

13 1.4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Numer noty od do od do Zysk (strata) netto Pozostałe dochody całkowite: Pozycje nie przenoszone do wyniku finansowego Pozycje przenoszone do wyniku finansowego zyski (straty) ujęte w okresie w pozostałych dochodach całkowitych kwoty przeniesione do wyniku finansowego - 9 Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Różnice kursowe przeniesione do wyniku finansowego - sprzedaż jednostek zagranicznych Podatek dochodowy odnoszący się do pozycji przenoszonych do wyniku finansowego (25) Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu Dochody całkowite razem Całkowite dochody przypadające: akcjonariuszom podmiotu dominującego

14 1.5. Skrócone skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał podstawowy Akcje własne (-) Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Razem Udziały niedające kontroli Razem kapitał własny Stan na (225) Zysk netto za okres od do Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od do Razem całkowite dochody Stan na (56) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (CD.) Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał podstawowy Akcje własne (-) Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Razem Udziały niedające kontroli Razem kapitał własny Stan na (597) Saldo po zmianach (597) Zysk netto za okres od do Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu za okres od do Razem całkowite dochody Stan na (209)

15 1.6. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Numer noty od do od do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Korekty: Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne Zmiana wartości godziwej aktywów (zobowiązań) finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik 100 (41) Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych 6 (48) Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 489 (159) Koszty odsetek Przychody z odsetek i dywidend (33) (39) Inne korekty (1) 27 Korekty razem Zmiana stanu zapasów (23 303) (9 135) Zmiana stanu należności (33 632) (14 345) Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (2 129) Zmiany w kapitale obrotowym Wpływy (wydatki) z rozliczenia instrumentów pochodnych - 15 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wydatki na nabycie wartości niematerialnych (522) (1 143) Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych (2 102) (5 250) Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych Pożyczki udzielone (1 538) (53) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 135) (6 371) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Spłaty kredytów i pożyczek (6 306) (5 127) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (793) (591) Odsetki zapłacone (863) (979) Środki pieniężne netto z działalności finansowej (6 697) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2 782) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych (492) 193 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Zmiana bilansowa środków pieniężnych (2 764) Różnice kursowe z przeliczenia

16 2. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2.1. Informacje ogólne Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Wielton [dalej zwaną Grupą Kapitałową, Grupą ] jest Wielton S.A. [dalej zwana Spółką dominującą lub Spółką ]. Wielton S.A. powstał z przekształcenia w trybie art i Kodeksu Spółek Handlowych, spółki pod firmą Wielton Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu. Spółka akcyjna Wielton powstała w wyniku podjęcia Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników sporządzonej w dniu 22 listopada 2004 r., w formie aktu notarialnego, Repertorium nr A6733/2004 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Dorota Kamieniecka ul. Kilińskiego nr 25, Wieluń. W dniu 31 grudnia 2004 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Siedzibą Spółki jest Wieluń, ul. Baranowskiego 10 A. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w Wieluniu przy ul. Baranowskiego, przy ul. Fabrycznej, a także przy ul. Rymarkiewicz. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Grupa Kapitałowa Wielton w okresie sprawozdawczym oraz na dzień 31 marca 2015 r. składała się z jednostki dominującej Wielton S.A. oraz pięciu spółek zależnych: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WIELTON (ООО "ВЕЛЬТОН") z siedzibą w Moskwie, zwana dalej Wielton Rosja Sp. z o.o lub Wielton Rosja, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WIELTON-UKRAINA (ООО "Вельтон-Украина") z siedzibą w Kijowie, zwana dalej Wielton Ukraina Sp. z o.o. lub Wielton Ukraina, Wielton Logistic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, zwana dalej Wielton Logistic Sp. z o.o. lub Wielton Logistic, Handlowe Jednolite Przedsiębiorstwo WIELTON BY Tорговое унитарное предприятие «ВЕЛТОН бай» z siedzibą w Mińsku, zwane dalej Wielton BY lub Wielton Białoruś. Italiana Rimorchi S.r.l (poprzednia nazwa WIELTON ITALIA S.R.L. ) z siedzibą w Mediolanie, w których Spółka bezpośrednio posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tych podmiotów. Członkowie Zarządu jednostki dominującej Wielton S.A. w osobach Pana Jarosława Andrzeja Szczepka, Pana Tomasza Śniatały, Pana Mariusza Golca i Pana Włodzimierza Masłowskiego pełnią funkcje nadzorcze w spółkach zależnych Wielton Rosja Sp. z o.o., Wielton Ukraina Sp. z o.o., a także Wielton Logistic Sp. z o.o. Członkowie Zarządu jednostki dominującej Wielton S.A. w osobach Pana Jarosława Andrzeja Szczepka, Pana Mariusza Golca, Pana Tomasza Śniatały i Pana Thomasa Hajka pełnią w spółce zależnej Italiana Rimorchi S.r.l funkcje nadzorcze i operacyjne. Szczegółowy opis Grupy Kapitałowej Wielton został przedstawiony w punkcie 1.1. Opis Grupy Kapitałowej Wielton w części IV niniejszego raportu kwartalnego, którą stanowią Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku. Głównym profilem działalności Grupy Kapitałowej Wielton jest produkcja naczep, przyczep i zabudów na samochody ciężarowe oraz ich sprzedaż. Jednocześnie w ramach segmentu Agro prowadzona jest produkcja oraz sprzedaż przyczep dla rolnictwa. Działalność Grupy Kapitałowej prowadzona jest przede wszystkim za pośrednictwem jednostki dominującej Wielton S.A., pełniącej rolę koordynatora działalności podmiotów zależnych, które zajmują się sprzedażą produktów Spółki oraz prowadzeniem 10

17 działań marketingowych i reklamowych Emitenta na rynkach Rosji, Ukrainy i Białorusi, a od października ub.r. również na rynku włoskim. Od drugiego półrocza 2012 roku na terenie nieruchomości wynajętej przez Wielton Rosja Sp. z o.o. funkcjonuje również montownia wyrobów marki Wielton. Śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym została objęta Spółka dominująca oraz następujące spółki zależne: Nazwa spółki zależnej Siedziba Udział Grupy w kapitale: Wielton Rosja Moskwa 100 % 100 % Wielton Ukraina Kijów 100 % 100 % Wielton Logistic Wieluń 100 % 100 % Wielton BY Mińsk 100 % 100 % Italiana Rimorchi S.r.l Mediolan 100 % 100% Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dominującej dnia r Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości Podstawa sporządzenia Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuje okres 3 miesięcy zakończonych roku oraz zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Dla pełniejszego zrozumienia sytuacji finansowej oraz majątkowej Grupy zamieszczono jako dane za okresy porównywalne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień opublikowane 15 kwietnia 2015 roku oraz śródroczny skrócony rachunek wyników, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od do opublikowane 15 maja 2014 roku. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji, które ujawniane są w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe należy czytać łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej za rok Walutą sprawozdawczą niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki wchodzące w skład Grupy Zasady rachunkowości Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za I kwartał 2015 roku sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską. 11

18 W skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za I kwartał 2015 roku przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych co w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku. Szczegółowe informacje o zasadach sporządzenia sprawozdania finansowego znajdują się w punkcie Podstawa sporządzenia oraz zasady rachunkowości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku Korekta błędu, zmiany prezentacyjne oraz zmiana zasad rachunkowości W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2014 rok Emitent dokonał, w oparciu o wykonany we współpracy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego przegląd praktyk dotyczących metod rozpoznawania przychodów, zmiany w księgowym ujęciu niektórych transakcji gospodarczych między Emitentem a podmiotami zależnymi Grupy. Zmiany te odwołują się do transakcji między podmiotem dominującym a podmiotami zależnymi, w których mimo sprzedaży produktów przez podmiot dominujący do podmiotów zależnych, podmioty zależne nie zrealizowały sprzedaży poza Grupę do klienta końcowego. Z uwagi na to, że w takich przypadkach ryzyko ekonomiczne, zarząd i kontrola rzeczy, które zostały sprzedane pozostają po stronie podmiotu dominującego, transakcje takie nie mieszczą się w definicji przychodu opisanej w MSR 18. Powyższe stało się przesłanką do korekt w sprawozdaniu skonsolidowanym Emitenta w obszarze różnic kursowych od należności będących pochodną korygowanych przychodów ze sprzedaży w sprawozdaniu jednostkowym. Stosownych korekt Emitent dokonał w bieżącym sprawozdaniu finansowym skonsolidowanym oraz w danych porównawczych za pierwszy kwartał 2014 roku. Ponadto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa dokonała zmian prezentacyjnych polegających na wykazaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej per saldem aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, przeniesieniu rezerwy na naprawy gwarancyjne z pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe do pozycji pozostałe rezerwy krótkoterminowe, wykazaniu per saldem należności i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego a w skonsolidowanym rachunku wyników zmian prezentacyjnych polegających na zaprezentowaniu per saldem odpisów aktualizujących zapasy, należności, zyski i straty ze zbycia inwestycji i aktualizacja wartości inwestycji. Poniżej zaprezentowano wpływ na wynik finansowy skonsolidowany Emitenta za pierwszy kwartał 2014 roku. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK WYNIKÓW ZA OKRES OD DO przed* korekta błędu zmiany prezentacyjne po Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej

19 Przychody finansowe 384 (27) 356 Koszty finansowe (27) Zysk (strata) przed opodatkowaniem (294) Podatek dochodowy (523) (151) (674) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej *dane zgodne z opublikowanym sprawozdaniem za I kwartał 2014 roku (144) Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach Profesjonalny osąd Sporządzenie skróconego kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy wymaga od Zarządu jednostki dominującej osądów, szacunków oraz założeń, które mają wpływ na prezentowane przychody, koszty, aktywa i zobowiązania i powiązane z nimi noty oraz ujawnienia dotyczące zobowiązań warunkowych. Niepewność co do tych założeń i szacunków może spowodować istotne korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w przyszłości. W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości Zarząd dokonał następujących osądów, które mają największy wpływ na przedstawiane wartości bilansowe aktywów i zobowiązań Klasyfikacja umów leasingowych Grupa dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej każdej transakcji Niepewność szacunków i założeń Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień sprawozdawczy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym okresie finansowym. Grupa przyjęła założenia i szacunki na temat przyszłości na podstawie wiedzy posiadanej podczas sporządzania sprawozdania finansowego. Występujące założenia i szacunki mogą ulec zmianie na skutek wydarzeń w przyszłości wynikających ze zmian rynkowych lub zmian niebędących pod kontrolą Grupy. Takie zmiany są odzwierciedlane w szacunkach lub założeniach w chwili wystąpienia. Wartość firmy Grupa nie zidentyfikowała przesłanek z tytułu utraty wartości i nie dokonywała testów z tego tytułu. Utrata wartości aktywów trwałych Grupa nie zidentyfikowała przesłanek z tytułu utraty wartości i nie dokonywała testów z tego tytułu. Wycena rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych. Przyjęte założenia nie uległy zmianie w stosunku do sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku. Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego Grupa rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie 13

20 uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione. Wartość godziwa instrumentów finansowych Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek ustala się wykorzystując odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń Grupa kieruje się profesjonalnym osądem. Sposób ustalenia wartości godziwej poszczególnych instrumentów finansowych został przedstawiony w nocie 12. Stawki amortyzacyjne Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz aktywów niematerialnych. Grupa corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków Znaczące zdarzenia i transakcje W okresie objętym śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostka dominująca miały miejsce następujące zdarzenia w zakresie umów znaczących dla działalności: W dniu 26 stycznia 2015 roku Emitent powziął informację, że łączna wartość dostaw realizowanych pomiędzy Emitentem a SAF Holland Polska Sp. z o.o. z (Dostawca) w okresie od dnia 15 września 2014 r. wyniosła 17,7 mln zł. O ww. przekroczeniu wartości dostaw progu 10% kapitałów własnych Spółka informowała w raporcie nr 3/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku. W dniu 19 lutego 2015 roku Emitent poinformował, iż łączna wartość dostaw realizowanych pomiędzy Emitentem a Michelin Polska S.A. (Dostawca) na dzień 19 lutego 2015 roku wyniosła 17,5 mln zł. O ww. przekroczeniu wartości dostaw progu 10% kapitałów własnych Spółka informowała w raporcie nr 4/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku. W dniu 27 lutego 2015 r. Emitent poinformował, iż łączna wartość zamówień dostaw opon realizowanych pomiędzy Emitentem a Bridgestone Sales Polska Sp. z o.o. (Dostawca) w okresie od 25 kwietnia 2014 r. wyniosła 17,4 mln zł. O ww. przekroczeniu wartości dostaw progu 10% kapitałów własnych Spółka informowała w raporcie nr 5/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku. W dniu 19 marca 2015 r. Emitent poinformował, iż w dniu 21 stycznia 2015 r. spółka w 100% zależna od Emitenta Italiana Rimorchi S.r.l. skutecznie złożyła ofertę wiążącą na dzierżawę a następnie nabycie marek i wybranych maszyn i urządzeń, bazy klientów i dokumentacji produktów należących do Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. znajdującej się w stanie upadłości likwidacyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące złożonej oferty znajdują się w punkcie 2.3 Realizacja strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Wielton w części IV niniejszego raportu kwartalnego, którą stanowią Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku. O ww. zdarzeniu Spółka informowała w raporcie nr 6/2015 z dnia 19 marca 2015 roku. W dniu 23 marca 2015 roku Emitent powziął informację, że łączna wartość dostaw realizowanych pomiędzy Spółką Wielton a SSAB EMEA AB (z siedzibą od lipca 2014 r. w Skandynawii i Stanach Zjednoczonych) w okresie od dnia 2 lipca 2014 r. wyniosła 18,2 mln zł. 14