Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009"

Transkrypt

1 ELZAB skorygowany QSr 3/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za 3 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od do zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF w walucie zł oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF w walucie zł data przekazania: ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA ELZAB (skrócona nazwa emitenta) Zabrze (pełna nazwa emitenta) Informatyka (inf) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) (kod pocztowy) (miejscowość ) ul. Kruczkowskiego 39 (ulica) (032) (telefon) ( ) (NIP) (fax) (www) (REGON) (numer) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do w tys. zł 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od do kwartał(y) narastająco / 2009 okres od do w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od do DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ELZAB I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu IV. dominującego V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,31 0,00 0,07 0,00 X. WYBRANE DANE BILANSOWE GRUPA ELZAB XI. Aktywa razem XII. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe XIII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe XIV. Kapitał własny XV. Kapitał zakładowy XVI. Liczba akcji XVII. Wartość ksi ęgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,51 2,35 0,59 0,56... DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA XVIII. FINANSOWEGO ELZAB SA 3 kwartały kwartały kwartały kwartały 2008 XIX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów XX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej XXI. Zysk (strata) brutto XXII. Zysk (strata) netto XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 ELZAB QSr 3/2009 XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem XXVII. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,36-0,32 0,08-0,07 XXVIII. WYBRANE DANE BILANSOWE ELZAB S.A XXIX. Aktywa razem XXX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe XXXI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe XXXII. Kapitał własny XXXIII. Kapitał zakładowy XXXIV. Liczba akcji XXXV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,77 2,52 0,66 0,60 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. ZAWARTOŚĆ RAPORTU Plik Opis SA QS III kwartał 2009 GRUPA ELZAB.pdf skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ELZAB SA Q III kwartał 2009 ELZAB.pdf sprawozdanie finansowe ELZAB S.A. informacja SA Qr III 2009.pdf informacja dodatkowa do QSr III kwartał 2009 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Jerzy Biernat Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny Jerzy Malok Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 GRUPA ELZAB Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR/MSSF za III kwartał 2009 r. w tys. zł SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Na dzień Na dzień Na dzień A. Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Wartość firmy Wartości niematerialne Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe Należności z tytułu podatku dochodowego Środki pieniężne i ich ekwiwalenty C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do Aktywa razem PASYWA Na dzień Na dzień Na dzień A. Kapitał własny Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne Kapitały rezerwowe i zapasowe Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym: Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych Zysk/strata roku bieżącego Udziały mniejszości B. Zobowiązania długoterminowe Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe(leasing) Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe C. Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing) Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pasywa razem POZYCJE POZABILANSOWE Na dzień Na dzień Na dzień Zobowiązania warunkowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) zabezpieczenie umowy leasingu operacyjnego subwencja rządowa MICRA METRIPOND KFT wezwanie do zapłaty PTK Centertel (sprzeciw MEDESY) 2 Pozycje pozabilansowe, razem

4 GRUPA ELZAB Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR/MSSF za III kwartał 2009 r. w tys. zł SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW WARIANT KALKULACYJNY III kwartał / 2009 od do kwartały / 2009 od do III kwartał / 2008 od do kwartały / 2008 od do A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E) G. Pozostałe przychody H. Pozostałe koszty I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H) J. Przychody finansowe K. Odpis ujemnej wartości firmy 698 L. Koszty finansowe M. Odpis wartości firmy N. Zysk/strata brutto (I+J+K-L-M) O. Podatek dochodowy P. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (N-O) R. Zysk/strata na działalności zaniechanej 0 0 S. Zysk/strata netto (P+R) Przypadający/a na: Akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały mniejszości T. Pozostałe dochody całkowite Zwiększenie kapitałów z aktualizacji wyceny z tytułu zwiększenia wartości środków trwałych Rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy yw amortyzacji bilansowej i podatkowej w wyniku wyceny środków trwałych Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych U. Dochody całkowite razem(s+t) Zysk/strata netto zannualizowany Zannualizowany zysk/strata na jedną akcję: -liczba akcji podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej 0,31 0,00 - podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej 0,00 0,00 2

5 GRUPA ELZAB Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR/MSSF za III kwartał 2009 r. w tys. zł SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODA POŚREDNIA III kwartał / 2009 od do kwartały / 2009 od do III kwartał / 2008 od do kwartały / 2008 od do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/ strata netto Korekty o pozycje: Udział w zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności Udziały mniejszości Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych Utrata wartości firmy Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych Koszty i przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend 0 0 Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy Inne korekty Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych Wpływy z tytułu odsetek Wpływy z tytułu dywidend Spłaty udzielonych pożyczek Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych Udzielone pożyczki Inne Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z kredytów i pożyczek Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów Inne Spłata kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 9 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym Nabycie akcji własnych Zapłacone odsetki Inne Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu w tym: -środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka środki pieniężne ZFŚS Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w rachunku przepływów pieniężnych nie są zgodne z wielkościami bilansowymi o różnice kursowe z wyceny bilansowej. Różnice kursowe wynoszą : 3 kwartały 2009 r. - 8 tys. zł, 3 kwartały 2008 r. - (3) tys. zł. Nie wystąpiły transakcje niepieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych, które byłyby wyłączone z działalności inwestycyjnej i finansowej. Nie wystąpiły yprzepływy py y pieniężne ę netto dotyczące ą działalności zaniechanej. 3

6 GRUPA ELZAB w tys. zł SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne Kapitał zapasowy utworzony z zysków Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów 0 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym; zysk/strata z lat ubiegłych zysk/strata netto z roku biezącego Razem Udziały mniejszości Razem kapitały Grupy Saldo na dzień Zmiany zasad polityki rachunkowości 0 0 Saldo na dzień po korektach (po przekształceniu) Dochody całkowite razem Przeszacowanie środków trwałych Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej w wyniku wyceny środków trwałych Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Wyksięgowanie kapitałów MEDESA Sp. z o.o. na dzień połączenia Zysk/ strata za rok obrotowy Pozostałe zmiany w kapitale własnym korekta kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych w MICRA METRIPOND KFT Skup akcji własnych, utworzenie funduszu rezerwowego Saldo na dzień Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne Kapitał zapasowy utworzony z zysków Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym; zysk/strata z lat ubiegłych zysk/strata netto z roku biezącego Razem Udziały mniejszości Razem kapitały Grupy Saldo na dzień Zmiany zasad polityki rachunkowości 0 Saldo na dzień po korektach (po przekształceniu) Dochody całkowite razem rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej w wyniku wyceny środków trwałych środków trwałych w związku z ich sprzedażą, likwidacją przeniesienie z zysków/strat z lat ubiegłych skutków aktualizacji zaokrąglenie Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zysk/ strata za rok obrotowy Pozostałe zmiany w kapitale własnym Skup akcji własnych w celu umorzenia Saldo na dzień Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne Kapitał zapasowy utworzony z zysków Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym; zysk/strata z lat ubiegłych zysk/strata netto z roku biezącego Razem Udziały mniejszości Razem kapitały Grupy Saldo na dzień Zmiany zasad polityki rachunkowości 0 Saldo na dzień po korektach (po przekształceniu) Dochody całkowite razem rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej w wyniku wyceny środków trwałych środków trwałych w związku z ich sprzedażą, likwidacją przeniesienie z zysków/strat z lat ubiegłych skutków aktualizacji zaokrąglenie Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zysk/ strata za rok obrotowy Pozostałe zmiany w kapitale własnym Skup akcji własnych w celu umorzenia Zaokrąglenie Saldo na dzień

7 ELZAB S.A. Kwartalne sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR/MSSF za III kwartał 2009 r. w tys. zł SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Na dzień Na dzień Na dzień A. Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe Należności z tytułu podatku dochodowego Środki pieniężne i ich ekwiwalenty C. Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem PASYWA Na dzień Na dzień Na dzień A. Kapitał własny Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne Kapitały rezerwowe i zapasowe Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym: Skumulowane zyski/straty z lat ubiegłych Zysk/strata roku bieżącego B. Zobowiązania długoterminowe Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe(leasing) Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe 31 C. Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe (leasing) Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pasywa razem POZYCJE POZABILANSOWE Na dzień Na dzień Na dzień Zobowiązania warunkowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) zabezpieczenie umowy leasingu operacyjnego Pozycje pozabilansowe, razem

8 ELZAB S.A. Kwartalne sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR/MSSF za III kwartał 2009 r. w tys. zł SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW WARIANT KALKULACYJNY III kwartał / 2009 od do kwartały / 2009 od do III kwartał / 2008 od do kwartały / 2008 od do A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów C. Zysk/strata brutto ze sprzedaży (A B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk/strata netto ze sprzedaży (C-D-E) G. Pozostałe przychody H. Pozostałe koszty I. Zysk/strata z działalności operacyjnej (F+G-H) J. Przychody finansowe K. Koszty finansowe L. Zysk/strata brutto (I+J-K) M. Podatek dochodowy N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M) O. Zysk/strata na działalności zaniechanej P. Zysk/strata netto (N+O) R. Pozostałe dochody całkowite Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej Zwiększenie kapitałów z aktualizacji wyceny z tytułu zwiększenia wartości środków trwałych S. Dochody całkowite razem (P+R) Zysk/strata netto zannualizowany Zanualizowany zysk na jedną akcję: -liczba akcji podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej 0,36-0,32 - podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej 0,00 0,00 2

9 ELZAB S.A. Kwartalne sprawozdanie finansowe sporządzone według MSR/MSSF za III kwartał 2009 r. w tys. zł SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH METODA POŚREDNIA III kwartał / 2009 od do kwartały / 2009 od do III kwartał / 2008 od do kwartały / 2008 od do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/ strata netto Korekty o pozycje: Amortyzacja środków trwałych Amortyzacja wartości niematerialnych Utrata wartości firmy 0 0 Zyski/ straty z tytułu różnic kursowych Koszty i przychody z tytułu odsetek Przychody z tytułu dywidend 0 0 Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych Podatek wykazany w sprawozdaniu z dochodów całkowitych Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy Inne korekty Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych Wpływy netto ze sprzedaży jednostek stowarzyszonych i zależnych Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych Wpływy z tytułu odsetek Wpływy z tytułu dywidend Spłaty udzielonych pożyczek Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Wydatki netto na nabycie podmiotów zależnych i stowarzyszonych 287 Wydatki na nabycie krótkoterminowych aktywów finansowych Udzielone pożyczki Inne Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z kredytów i pożyczek Wpływy netto z emisji akcji, obligacji, weksli, bonów 0 0 Spłata kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 9 0 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki 0 0 Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym 0 Nabycie akcji własnych Zapłacone odsetki Inne 0 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu w tym: -środki pieniężne przeznaczone na spłatę kredytu Zaliczka (faktoringowego) środki pieniężne ZFŚS Kwota niewykorzystanego limitu kredytowego w rachunku bankowym Środki pieniężne i ich ekwiwalenty wykazane w rachunku przepływów pieniężnych nie są zgodne z wielkościami bilansowymi o różnice kursowe z wyceny bilansowej. Różnice kursowe wynoszą : 3 kwartały 2009 r. - 8 tys. zł, 3 kwartały 2008 r. - (3) tys. zł. Nie wystąpiły transakcje niepieniężne wykazane w rachunku przepływów pieniężnych, które byłyby wyłączone z działalności inwestycyjnej i finansowej. Nie wystąpiły przepływy pieniężne netto dotyczące działalności zaniechanej. 3

10 ELZAB S.A. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (tys. zł) w tys. zł Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne Kapitał zapasowy utworzony z zysków Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym: zysk/strata z lat ubiegłych zysk/strata netto z roku biezącego Razem Saldo na dzień Zmiany zasad polityki rachunkowości 0 Saldo na dzień po korektach (po przekształceniu) Dochody całkowite razem Skup akcji własnych, utworzenie funduszu rezerwowego 0 0 Przeszacowanie środków trwałych Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej Zysk/ strata za rok obrotowy Pozostałe zmiany w kapitale własnym Skup akcji własnych, utworzenie funduszu rezerwowego Saldo na dzień Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne Kapitał zapasowy utworzony z zysków Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym: zysk/strata z lat ubiegłych zysk/strata netto z roku biezącego Razem Saldo na dzień Zmiany zasad polityki rachunkowości Saldo na dzień po korektach (po przekształceniu) Dochody całkowite razem rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej przeniesienie z zysków/strat z lat ubiegłych skutków aktualizacji środków trwałych w związku z ich sprzedażą, likwidacją zaokrąglenie Zysk/ strata za rok obrotowy Pozostałe zmiany w kapitale własnym Skup akcji własnych w celu umorzenia Saldo na dzień Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Akcje własne Pozostałe kapitały rezerwowe - akcje własne Kapitał zapasowy utworzony z zysków Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym: zysk/strata z lat ubiegłych zysk/strata netto z roku biezącego Saldo na dzień Zmiany zasad polityki rachunkowości Saldo na dzień po korektach (po przekształceniu) Dochody całkowite razem rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy Podatek dochodowy - rozwiązanie rezerwy z tyt.różnicy w amortyzacji bilansowej i podatkowej przeniesienie z zysków/strat z lat ubiegłych skutków aktualizacji środków trwałych w związku z ich sprzedażą, likwidacją Zysk/ strata za rok obrotowy Pozostałe zmiany w kapitale własnym Skup akcji własnych w celu umorzenia Saldo na dzień Razem 4

11 Informacje podstawowe Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. ul. Kruczkowskiego Zabrze Tel Fax Audytor: Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. PKD: 2620Z (PKD 2007) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD: 3002Z (PKD 2004) produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji REGON: NIP: GIOŚ: E WZ KRS 95317: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Kapitał zakładowy: ,40 PLN Kapitał opłacony: ,40 PLN Skład Zarządu: Eugeniusz Pajączek Prezes Zarządu Jerzy Biernat Wiceprezes Zarządu-Dyrektor Generalny Jerzy Malok Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu Skład Rady Nadzorczej: Paweł Damian Dudziuk powołany do Rady Nadzorczej w dniu r., Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia r. Dawid Marek Sukacz Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia r., Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia r. Jerzy Ciesielski Sekretarz Rady Nadzorczej Marcin Dobrzański Członek Rady Nadzorczej Jan Kopański Członek Rady Nadzorczej Andrzej Dudziuk Członek Rady Nadzorczej Jarek Astramowicz Członek Rady Nadzorczej Spółka notowana na GPW od r. Rynek notowań: podstawowy Sektor: informatyka System notowań: ciągłe Segment: 5 PLUS Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności 1