31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R."

Transkrypt

1 Relacje z Mediami Relacje Inwestorskie Beata Korzeniewska Piotr Sucharski 0* * sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

2 GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO 30 CZERWCA 2009 ROKU TORUŃ, /41

3 Wybrane dane finansowe za I półrocze 2009 roku Pozycja bilansu w tys. PLN w tys. EUR Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Kapitał własny Kapitał podstawowy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem w tys. PLN w tys. EUR Pozycja rachunku zysków i strat za okres od do za okres od do za okres od do za okres od do Przychody ze sprzedaŝy Zysk/strata brutto ze sprzedaŝy Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata przed opodatkowaniem Zysk/strata netto Pozycja rachunku przepływów za okres od do w tys. PLN za okres od do za okres od do w tys. EUR za okres od do Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej Środki pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Środki pienięŝne netto z działalności finansowej Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pienięŝnych Środki pienięŝne na początek okresu Środki pienięŝne na koniec okresu /41

4 Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, ustalane przez Narodowy Bank Polski, przedstawiały się następująco: Średnia w okresie sprawozdawczym* 4,5184 3,4776 3,5321 Kurs na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 4,4696 3,3542 4,1724 NajwyŜszy kurs w okresie sprawozdawczym 4,8999 3,6577 4,1848 NajniŜszy kurs w okresie sprawozdawczym 3,9170 3,3542 3,2026 * kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca w danym okresie poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów obowiązujących na ostatni dzień okresu. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pienięŝnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. 4/41

5 Skonsolidowany bilans na dzień roku Nota 30/06/09 31/12/08 30/06/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartość firmy Pozostałe wartości niematerialne Nieruchomości inwestycyjne Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy NaleŜności handlowe oraz pozostałe naleŝności Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności handlowe oraz pozostałe naleŝności NaleŜności z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa Aktywa obrotowe razem Aktywa razem /41

6 Nota 30/06/09 31/12/08 30/06/08 Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny - (930) - Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane, w tym: zysk z lat ubiegłych (6 653) (6 505) (6 371) - zysk akcjonariuszy jednostki dominującej roku bieŝącego Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitały przypadające udziałowcom mniejszościowym Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Kredyty i poŝyczki Inne zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy na pozostałem zobowiązania Pozostałe zobowiązania Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i poŝyczki Inne zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy na pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem Pasywa razem /41

7 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od do roku II kwartał 2009 od do kwartały narastająco od do II kwartał 2008 od do kwartały narastająco od do Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów Przychody ze sprzedaŝy usług Przychody ze sprzedaŝy ogółem Koszt sprzedanych towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych usług Koszt własny sprzedaŝy Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Pozostałe zyski (straty) z inwestycji 4 (2) (590) (583) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (94) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk / strata netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom Spółki Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom mniejszościowym podstawowy z działalności kontynuowanej ** 2,93 3,03 1,34 2,40 z działalności zaniechanej - - rozwodniony z działalności kontynuowanej ** 2,43 2,74 1,29 2,32 z działalności zaniechanej Średnia waŝona liczba akcji zwykłych Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych * * w dniu objęte zostało podwyŝszenie kapitału zakładowego do wysokości Prezentowana średniowaŝona liczba akcji zwykłych została wyliczona wg następującego wzoru: 7/41

8 [(144 dni* )+(36 dni* )]/180= * Uchwałą NZWA z dnia 30 czerwca 2006 wprowadzony został czynnik rozwadniający liczbę akcji zwykłych - Warranty subskrypcyjne dla uczestników programu motywacyjnego w liczbie Uchwałą NZWA z dnia 15 stycznia 2009 wprowadzony został czynnik rozwadniający liczbę akcji zwykłych Warranty subskrypcyjne dla wybranych podmiotów kontrolujących podmioty, które będą przejmowane przez Spółkę w ramach przyjętej strategii inwestycyjnej w liczbie Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych dla roku 2008: = W związku z nieziszczeniem się warunków nierynkowych przyznawania warrantów subskrypcyjnych uczestnikom programu motywacyjnego wprowadzonego uchwałą NZWA z dnia 30 czerwca 2006 zmianie uległa liczba warrantów do Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych dla roku 2009: = ** dane w PLN Skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od do roku II kwartał 2009 od do kwartały narastająco od do II kwartał 2008 od do kwartały narastająco od do Zysk netto Zysk (strata) z wyceny inwestycji Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów (299) (218) - - Inne całkowite dochody netto Całkowite dochody ogółem Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom TORFARM S.A Całkowite dochody ogółem przypisane udziałowcom mniejszościowym /41

9 Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych za okres od do roku za okres za okres od do od do Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Zysk/strata brutto za rok obrotowy Wartość firmy / ujemna wartość firmy (11 703) - Amortyzacja Odsetki i dywidendy netto Zysk/strata na sprzedaŝy rzeczowych aktywów trwałych (464) (148) Zysk/strata na sprzedaŝy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy 2 (12) Zmiany w kapitale obrotowym: Zmiana stanu zapasów (12 134) Zmiana stanu naleŝności (22 335) (40 153) Zmiana stanu zobowiązań (95 420) Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (619) (11) Inne korekty (434) Środki pienięŝne wygenerowane w toku działalności operacyjnej Zapłacony podatek dochodowy (2 919) (1 161) Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej (37) Wydatki na nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (17 985) (8 457) Wpływy ze sprzedaŝy wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy (5 481) - Wpływy ze sprzedaŝy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy 6 55 Wydatki na nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminów wymagalności (3 001) - Wydatki na nabycie jednostek zaleŝnych (pomniejszone o przejęte środki pienięŝne) (42 867) (1 157) Wpływy ze sprzedaŝy jednostek zaleŝnych Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych - 92 PoŜyczki udzielone (7 507) (21 321) Otrzymane spłaty poŝyczek udzielonych Otrzymane odsetki Środki pienięŝne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (35 404) (8 063) Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Wpływy netto z tytułu emisji akcji Wpływy finansowe pozostałe Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŝyczek Spłaty kredytów i poŝyczek (6 824) (65 266) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (7 090) (13) Odsetki zapłacone (7 007) (7 069) Dywidendy wypłacone (7) - Środki pienięŝne netto z działalności finansowej (5 103) Zmiana netto stanu środków pienięŝnych i ich ekwiwalentów Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na początek okresu Zmiana stanu z tytułu róŝnic kursowych Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na koniec okresu /41

10 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2009 ROKU Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Kapitały przypadające udziałowcom mniejszościowym Saldo na dzień Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny Zysk/strata za okres do Dywidendy (5 840) - (5 840) Podział wyniku finansowego (6 500) - - Wyemitowane opcje zmienne na akcje Zmiana struktury udziałowej (420) 64 (356) Razem Saldo na dzień SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU Saldo na dzień Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny (930) - (930) Zysk/strata za okres do Dywidendy (5 840) - (5 840) Podział wyniku finansowego (6 500) - - Wyemitowany kapitał podstawowy Wyemitowane opcje zmienne na akcje Zmiana struktury udziałowej (554) 109 (445) Saldo na dzień (930) SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2009 ROKU Saldo na dzień (930) Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny Zysk/strata za okres do Dywidendy (7 300) (7) (7 307) Podział wyniku finansowego (5 407) - - Wyemitowany kapitał podstawowy Wyemitowane opcje zmienne na akcje (454) - - (454) Zmiana struktury udziałowej (1 545) Saldo na dzień /41

11 1. INFORMACJE OGÓLNE Informacje o jednostce dominującej, grupie kapitałowej oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa Kapitałowa TORFARM ( Grupa ) składa się z TORFARM S.A. i jej spółek zaleŝnych. Spółka dominująca Grupy Kapitałowej - TORFARM S.A. z siedzibą w Toruniu została utworzona w dniu na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 5395/1994. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON Podstawowym przedmiotem działalności spółki dominującej jest wg PKD sprzedaŝ hurtowa wyrobów farmaceutycznych. Podstawowym przedmiotem działalności całej Grupy Kapitałowej jest sprzedaŝ hurtowa wyrobów farmaceutycznych. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki Dominującej w dniu r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres zakończony 30 czerwca 2009 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres zakończony 30 czerwca 2008 roku oraz dodatkowo rok zakończony 31 grudnia 2008 (w zakresie bilansu). Czas trwania Spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone po połączeniu spółek wymienionych poniŝej i rozliczone wg metody nabycia. 11 /41

12 Skład grupy W skład Grupy wchodzi TORFARM S.A. oraz następujące spółki zaleŝne: Nazwa jednostki Siedziba Zakres działalności Metoda konsolidacji Procentowy udział Grupy w kapitale Pretium Farm Sp. z o.o. Toruń SprzedaŜ leków pełna 100% 100% 100% Officina Labor Sp. z o.o. Toruń Usługi logistyczne pełna 100% 100% 100% Pro Sport Sp. z o.o. Toruń SprzedaŜ odzieŝy pełna 100% 100% 100% Świat Zdrowia S.A. Toruń Usługi marketingowe pełna 92% 93% 94% Silfarm Sp. z o.o. Katowice SprzedaŜ leków pełna 98% 98% 98% Multi Sp. z o.o. Kruszyn SprzedaŜ leków pełna 91% 91% 91% Dolpharma Sp. z o.o. Wrocław SprzedaŜ leków pełna 98% 98% 98% Galenica Panax Sp. z o.o. Swarzędz SprzedaŜ leków pełna 98% 98% 98% Apofarm Group Sp. z o.o. Kielce SprzedaŜ leków pełna 62% 62% 62% Panaceum Sp. z o.o. Nowy Sącz SprzedaŜ leków pełna 100% 100% 100% Optima Radix Vita Plus Tadanco S.A. Janki SprzedaŜ leków pełna 98% 98% 98% Itero Katowice S.A. Mikołów SprzedaŜ leków pełna 100% 100% 100% Prego S.A. Bielawa SprzedaŜ leków pełna 100% 100% 100% Synoptis Pharma Sp. z o.o. Farmada Transport Sp. z o.o. Warszawa Toruń SprzedaŜ hurtowa artykułów uŝytku domowego Transport drogowy towarów pełna 100% 100% 100% pełna 100% 100% - TORFARM SprzedaŜ Sp. z o.o. Toruń Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaŝy określonych towarów pełna 100% 100% - Promedic Sp. z o.o. Kielce SprzedaŜ leków pełna 100% 100% - ZPUH Deka Sp. z o.o. Poznań Handel hurtowy i hurtowodetaliczny artykułami konsumpcyjnymi Brak działalności 98% 98% 98% Prosper S.A. Warszawa SprzedaŜ leków pełna 67%* - - Cefarm Częstochowa S.A. Częstochowa SprzedaŜ leków pełna 37% - - Citodat S.A. Wrocław SprzedaŜ leków pełna 45% - - PFM.PL S.A. Warszawa Działalność informatyczna pełna 34% - - Nekk Sp. z o.o. Poznań Agencja reklamowa Spółka w organizacji 100% - - Oktogon Investment ApS Kopenhaga Działalność inwestycyjna pełna 100% - - *Uwzględniono nabycie akcji w wyniku wezwania od Ewy i Tadeusza Wesołowskich, zrealizowane 7 lipca 2009., stanowiące 21,6 % udziału w kapitale Prosper S.A. (szczegóły w nocie nr 6 ). 12 /41

13 Schemat Grupy TORFARM 13 /41

14 Na dzień roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmiotach zaleŝnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek, z wyjątkiem spółki Prosper. Na dzień Grupa posiada 45,5% udziału w kapitale Spółki Prosper, co daje 54,8% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (łącznie z transakcją z dnia 7 lipca 2009 opisaną powyŝej Grupa posiada 67,07% udziału w kapitale Spółki Prosper, co daje 89,27% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy). W I półroczu 2009 roku skład grupy rozszerzył się w wyniku połączenia z Prosper SA oraz utworzeniu Nekk Sp. z o.o. w organizacji, której przedmiotem działalności będą usługi reklamowe dla spółek Grupy Kapitałowej TORFARM. Szczegółowe informacje dotyczące połączenia z Prosper S.A. zawarte są w nocie 6. W I półroczu 2009 roku nastąpiło połączenie dwóch spółek zaleŝnych TORFARM S.A.. Dnia 1 kwietnia 2009 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, wydał postanowienia o rejestracji połączenia, w drodze przejęcia przez Optima Radix Vita Plus Tadanco S.A. w Jankach ( spółka przejmująca ) spółki Vita Plus Tadanco Sp. z o.o. w Warszawie ( spółka przejmowana ), polegającego na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Po połączeniu udział TORFARM S.A. w kapitale zakładowym spółki przejmującej wynosi 97,5 %. Przed połączeniem Torfam S.A. posiadał 97,9% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmującej oraz bezpośrednio 7,72% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej. SprzedaŜ poszczególnych spółek Grupy TORFARM w I półroczu 2009 w mln PLN TF S.A. ITERO PANAX OPTIMA SILFARM PREGO PRETIUM PROMEDIC MULTI PANACEUM OFFICINA ŚWIAT ZDROWIA PROSPER CITODAT CEFARM POZOSTAŁE Korekty Razem 2 073,2 236,3 216,4 173,8 118,9 112,9 98,5 61,2 34,6 31,2 26,3 20,0 316,9 17,6 26,5 22, , ,8 Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Prezentowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej za I półrocze 2009 roku oraz za analogiczny okres roku ubiegłego zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR 34) Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało przedstawione w tys. PLN, chyba Ŝe w sprawozdaniu zaznaczono inaczej. ZałoŜenie kontynuacji działalności Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagroŝenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy. Zasady rachunkowości Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. Na dzień przejścia na MSSF za wartość nabycia nieruchomości inwestycyjnych, gruntów i budynków oraz niektórych maszyn i urządzeń przyjęto ustaloną na ten dzień wartość godziwą. Zasady rachunkowości i metody obliczeniowe przyjęte przy sporządzaniu raportu półrocznego są zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego, za wyjątkiem nowych standardów i interpretacji stosowanych od dnia 1 stycznia 2009 roku. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji i ujawnień wymaganych przy pełnych sprawozdaniach finansowych i powinno być odczytywane łącznie z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku. 14 /41

15 Stosowane w Grupie Kapitałowej TORFARM zasady rachunkowości wg MSSF zostały szczegółowo omówione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień roku opublikowanym w dniu r. Standardy i interpretacje obowiązujące na dzień 1 stycznia 2009 roku Począwszy od 1 stycznia 2009 roku obowiązują następujące standardy, zmiany w standardach i interpretacje: MSSF 8 Segmenty operacyjne, zaktualizowany MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, zaktualizowany MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego, zmiana do MSSF 2 Płatności w formie akcji Warunki nabycia uprawnień oraz anulowania, zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja oraz do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Instrumenty finansowe z opcją sprzedaŝy oraz obowiązki powstające w momencie likwidacji, zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy oraz do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe koszt inwestycji w jednostkę zaleŝną, współzaleŝną lub stowarzyszoną, zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena i MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji przekwalifikowanie aktywów finansowych, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2008 roku i później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską, zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wynikające z corocznych poprawek zbiór zmian do MSSF, które w większości maja zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku i później, KIMSF 13 Programy lojalnościowe, interpretacja ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2008 roku i później, KIMSF 15 Umowy na budowę nieruchomości. Niniejsza interpretacja nie została zaakceptowane przez Unię Europejską, KIMSF 16 Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce zagranicznej. Niniejsza interpretacja ma zastosowanie w roku finansowym rozpoczynającym się 1 października 2008 roku lub później. W wyniku przyjęcia MSR 1, począwszy od 1 stycznia 2009 roku spółka sporządza sprawozdanie z całkowitych dochodów, w którym prezentuje wyniki transakcji innych niŝ z właścicielami, rozliczanymi w korespondencji z kapitałem własnym. W związku z dynamicznym rozwojem Grupy Kapitałowej, począwszy od 1 stycznia 2009 roku spółka, zgodnie z wymogami MSSF 8 Segmenty operacyjne prezentuje wyniki wyodrębnionych na potrzeby zarządcze segmentów operacyjnych. Szczegółowa informacja dotycząca segmentów zawarta jest w nocie nr 2 niniejszego Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Poza opisanymi wyŝej zmianami, przyjęcie powyŝszych standardów i interpretacji nie spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości Grupy, ani w prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym. Standardy oraz interpretacje opublikowane, ale jeszcze nie przyjęte Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania opublikowane zostały standardy, zmiany standardów i interpretacje, które mają zastosowanie dla sprawozdań za rok obrotowy, rozpoczynający się 1 lipca 2009 roku i później, z opcją wcześniejszego zastosowania i które nie zostały uwzględnione przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania: zaktualizowany MSSF 3 Połączenie jednostek gospodarczych, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później, zaktualizowany MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później, Zaktualizowany MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena Kryteria uznania za pozycję zabezpieczaną, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską, Zaktualizowany MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską, KIMSF 17 Podział aktywów niepienięŝnych między właścicieli, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później. Niniejsza interpretacja nie została zaakceptowana przez Unię Europejską, 15 /41

16 KIMSF 18 Nieodpłatne przekazanie aktywów, ma zastosowanie prospektywnie do wszystkich transakcji od 1 lipca 2009 roku. Niniejsza interpretacja nie została zaakceptowana przez Unię Europejską, Zmiany do Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej wynikające z corocznych poprawek zbiór zmian do MSSF, zmiany mają zastosowanie w większości przypadków dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku i później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską. Zarząd spółki nie skorzystał z moŝliwości wcześniejszego zastosowania opisanych wyŝej interpretacji oraz zmian w standardach, a obecnie analizowane są konsekwencje i wpływ podanych wyŝej standardów oraz interpretacji na sprawozdanie finansowe. Zmiany w prezentacji sprawozdań finansowych W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym Grupa nie dokonała zmian zasad rachunkowości. JednakŜe w celu lepszego odzwierciedlenia w sprawozdaniach finansowych sytuacji majątkowej i kapitałowej dokonano zmiany w prezentacji aktywów i zobowiązań finansowych oraz aktywa i rezerwy na podatek odroczony, polegające na: - uszczegółowieniu informacji dotyczących aktywów i zobowiązań finansowych - prezentowaniu udzielonych poŝyczek w pozycji NaleŜności handlowe oraz pozostałe naleŝności - prezentowaniu aktywa i rezerwy na podatek odroczony odrębnie w aktywach i pasywach. Dokonano takŝe zmian w prezentacji kosztów ogólnozakładowych i sprzedaŝy. Reklasyfikacja dotyczy danych porównywalnych za I półrocze 2008 roku i polega na przesunięciu części kosztów ogólnozakładowych do kosztów sprzedaŝy. Zmiana sposobu prezentacji związana jest z doprecyzowaniem kategorii kosztów zaliczanych do kosztów sprzedaŝy i w ocenie Zarządu aktualny sposób lepiej odzwierciedla sens ekonomiczny tych transakcji. Dodatkowo począwszy od 1 stycznia 2009 roku Grupa prezentuje dane finansowe według segmentów, które wydzielone zostały w oparciu o sposób raportowanie wyników finansowych dla Zarządu Spółki dominującej. 16 /41

17 Uzgodnienie zmian pozycji skonsolidowanego bilansu prezentuje poniŝsza nota: korekta prezentacyjna po korekcie AKTYWA Aktywa trwałe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe (11 132) - NaleŜności długoterminowe (5 718) - Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe NaleŜności z tytułu dostaw i usług ( ) - Pozostałe naleŝności krótkoterminowe (25 892) - NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (25 019) - Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy PASYWA Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego W wyniku rozłącznej prezentacji aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego suma bilansowa wzrosła o tys. I wynosi tys. Pozostałe korekty prezentacyjne nie spowodowały zmiany sumy bilansowej korekta prezentacyjna po korekcie AKTYWA Aktywa trwałe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe (11 168) - NaleŜności długoterminowe 7 (7) - NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe NaleŜności z tytułu dostaw i usług ( ) - Pozostałe naleŝności krótkoterminowe (23 995) - NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (15 452) - PASYWA Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego /41

18 W wyniku rozłącznej prezentacji aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego suma bilansowa wzrosła o tys. i wynosi tys. Pozostałe korekty prezentacyjne nie spowodowały zmiany sumy bilansowej Uzgodnienie zmian pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat prezentuje poniŝsza nota: korekta prezentacyjna po korekcie Skonsolidowany rachunek zysków i strat Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu (4 026) Ogółem SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW ZA OKRES OD ROKU DO ROKU Dla celów zarządczych Grupa podzielona jest na jednostki biznesowe w oparciu o oferowane produkty i usługi. Począwszy od 1 stycznia 2009 spółka wydzieliła segmenty sprawozdawcze, dla których zastosowała uregulowania MSSF 8. Kwoty wykazane za okres porównywalny zostały przeszacowane zgodnie z wyŝej wymienionym standardem. Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same jak polityka rachunkowości Grupy. Zysk/strata segmentu ustalany jest na podstawie wyników spółek wchodzących w skład segmentu, skorygowanych o korekty konsolidacyjne. Grupa wyróŝnia następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne: - Hurt apteczny - podstawową działalnością segmentu jest sprzedaŝ hurtowa wyrobów farmaceutycznych; - Detal i reklama - podstawową działalnością segmentu jest prowadzenie programu wsparcia marketingowego dla niezaleŝnych aptek, realizowanego przez Świat Zdrowia oraz działalność wydawnicza i reklamowa. - Własne leki - podstawową działalnością segmentu jest wprowadzanie na rynek produktów farmaceutycznych pod własną marką; Działalność niezaklasyfikowana do Ŝadnego z segmentów sprawozdawczych obejmuje w szczególności działalność spółek zaleŝnych inną niŝ wymienioną w w/w segmentach, nieistotną z punktu widzenia prezentacji wg MSSF 8, a dotyczącą między innymi sprzedaŝy odzieŝy sportowej, usług logistycznych, usług transportowych, usług wspomagania sprzedaŝy, a takŝe działalność informatyczną oraz działalność inwestycyjną. Przedmiot prowadzonej działalności przez poszczególne spółki Grupy Kapitałowej wymieniony jest w załączniku prezentującym skład grupy. 18 /41