31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R."

Transkrypt

1 Relacje z Mediami Relacje Inwestorskie Beata Korzeniewska Piotr Sucharski 0* * sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

2 GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO 30 CZERWCA 2009 ROKU TORUŃ, /41

3 Wybrane dane finansowe za I półrocze 2009 roku Pozycja bilansu w tys. PLN w tys. EUR Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Kapitał własny Kapitał podstawowy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem w tys. PLN w tys. EUR Pozycja rachunku zysków i strat za okres od do za okres od do za okres od do za okres od do Przychody ze sprzedaŝy Zysk/strata brutto ze sprzedaŝy Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata przed opodatkowaniem Zysk/strata netto Pozycja rachunku przepływów za okres od do w tys. PLN za okres od do za okres od do w tys. EUR za okres od do Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej Środki pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Środki pienięŝne netto z działalności finansowej Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pienięŝnych Środki pienięŝne na początek okresu Środki pienięŝne na koniec okresu /41

4 Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, ustalane przez Narodowy Bank Polski, przedstawiały się następująco: Średnia w okresie sprawozdawczym* 4,5184 3,4776 3,5321 Kurs na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 4,4696 3,3542 4,1724 NajwyŜszy kurs w okresie sprawozdawczym 4,8999 3,6577 4,1848 NajniŜszy kurs w okresie sprawozdawczym 3,9170 3,3542 3,2026 * kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca w danym okresie poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów obowiązujących na ostatni dzień okresu. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pienięŝnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. 4/41

5 Skonsolidowany bilans na dzień roku Nota 30/06/09 31/12/08 30/06/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartość firmy Pozostałe wartości niematerialne Nieruchomości inwestycyjne Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy NaleŜności handlowe oraz pozostałe naleŝności Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności handlowe oraz pozostałe naleŝności NaleŜności z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa Aktywa obrotowe razem Aktywa razem /41

6 Nota 30/06/09 31/12/08 30/06/08 Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny - (930) - Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane, w tym: zysk z lat ubiegłych (6 653) (6 505) (6 371) - zysk akcjonariuszy jednostki dominującej roku bieŝącego Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitały przypadające udziałowcom mniejszościowym Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Kredyty i poŝyczki Inne zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy na pozostałem zobowiązania Pozostałe zobowiązania Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i poŝyczki Inne zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy na pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem Pasywa razem /41

7 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od do roku II kwartał 2009 od do kwartały narastająco od do II kwartał 2008 od do kwartały narastająco od do Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów Przychody ze sprzedaŝy usług Przychody ze sprzedaŝy ogółem Koszt sprzedanych towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych usług Koszt własny sprzedaŝy Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Pozostałe zyski (straty) z inwestycji 4 (2) (590) (583) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (94) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk / strata netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom Spółki Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom mniejszościowym podstawowy z działalności kontynuowanej ** 2,93 3,03 1,34 2,40 z działalności zaniechanej - - rozwodniony z działalności kontynuowanej ** 2,43 2,74 1,29 2,32 z działalności zaniechanej Średnia waŝona liczba akcji zwykłych Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych * * w dniu objęte zostało podwyŝszenie kapitału zakładowego do wysokości Prezentowana średniowaŝona liczba akcji zwykłych została wyliczona wg następującego wzoru: 7/41

8 [(144 dni* )+(36 dni* )]/180= * Uchwałą NZWA z dnia 30 czerwca 2006 wprowadzony został czynnik rozwadniający liczbę akcji zwykłych - Warranty subskrypcyjne dla uczestników programu motywacyjnego w liczbie Uchwałą NZWA z dnia 15 stycznia 2009 wprowadzony został czynnik rozwadniający liczbę akcji zwykłych Warranty subskrypcyjne dla wybranych podmiotów kontrolujących podmioty, które będą przejmowane przez Spółkę w ramach przyjętej strategii inwestycyjnej w liczbie Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych dla roku 2008: = W związku z nieziszczeniem się warunków nierynkowych przyznawania warrantów subskrypcyjnych uczestnikom programu motywacyjnego wprowadzonego uchwałą NZWA z dnia 30 czerwca 2006 zmianie uległa liczba warrantów do Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych dla roku 2009: = ** dane w PLN Skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od do roku II kwartał 2009 od do kwartały narastająco od do II kwartał 2008 od do kwartały narastająco od do Zysk netto Zysk (strata) z wyceny inwestycji Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów (299) (218) - - Inne całkowite dochody netto Całkowite dochody ogółem Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom TORFARM S.A Całkowite dochody ogółem przypisane udziałowcom mniejszościowym /41

9 Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych za okres od do roku za okres za okres od do od do Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Zysk/strata brutto za rok obrotowy Wartość firmy / ujemna wartość firmy (11 703) - Amortyzacja Odsetki i dywidendy netto Zysk/strata na sprzedaŝy rzeczowych aktywów trwałych (464) (148) Zysk/strata na sprzedaŝy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy 2 (12) Zmiany w kapitale obrotowym: Zmiana stanu zapasów (12 134) Zmiana stanu naleŝności (22 335) (40 153) Zmiana stanu zobowiązań (95 420) Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (619) (11) Inne korekty (434) Środki pienięŝne wygenerowane w toku działalności operacyjnej Zapłacony podatek dochodowy (2 919) (1 161) Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej (37) Wydatki na nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (17 985) (8 457) Wpływy ze sprzedaŝy wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy (5 481) - Wpływy ze sprzedaŝy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy 6 55 Wydatki na nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminów wymagalności (3 001) - Wydatki na nabycie jednostek zaleŝnych (pomniejszone o przejęte środki pienięŝne) (42 867) (1 157) Wpływy ze sprzedaŝy jednostek zaleŝnych Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych - 92 PoŜyczki udzielone (7 507) (21 321) Otrzymane spłaty poŝyczek udzielonych Otrzymane odsetki Środki pienięŝne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (35 404) (8 063) Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Wpływy netto z tytułu emisji akcji Wpływy finansowe pozostałe Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŝyczek Spłaty kredytów i poŝyczek (6 824) (65 266) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (7 090) (13) Odsetki zapłacone (7 007) (7 069) Dywidendy wypłacone (7) - Środki pienięŝne netto z działalności finansowej (5 103) Zmiana netto stanu środków pienięŝnych i ich ekwiwalentów Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na początek okresu Zmiana stanu z tytułu róŝnic kursowych Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na koniec okresu /41

10 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2009 ROKU Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Kapitały przypadające udziałowcom mniejszościowym Saldo na dzień Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny Zysk/strata za okres do Dywidendy (5 840) - (5 840) Podział wyniku finansowego (6 500) - - Wyemitowane opcje zmienne na akcje Zmiana struktury udziałowej (420) 64 (356) Razem Saldo na dzień SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU Saldo na dzień Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny (930) - (930) Zysk/strata za okres do Dywidendy (5 840) - (5 840) Podział wyniku finansowego (6 500) - - Wyemitowany kapitał podstawowy Wyemitowane opcje zmienne na akcje Zmiana struktury udziałowej (554) 109 (445) Saldo na dzień (930) SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2009 ROKU Saldo na dzień (930) Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny Zysk/strata za okres do Dywidendy (7 300) (7) (7 307) Podział wyniku finansowego (5 407) - - Wyemitowany kapitał podstawowy Wyemitowane opcje zmienne na akcje (454) - - (454) Zmiana struktury udziałowej (1 545) Saldo na dzień /41

11 1. INFORMACJE OGÓLNE Informacje o jednostce dominującej, grupie kapitałowej oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa Kapitałowa TORFARM ( Grupa ) składa się z TORFARM S.A. i jej spółek zaleŝnych. Spółka dominująca Grupy Kapitałowej - TORFARM S.A. z siedzibą w Toruniu została utworzona w dniu na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 5395/1994. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON Podstawowym przedmiotem działalności spółki dominującej jest wg PKD sprzedaŝ hurtowa wyrobów farmaceutycznych. Podstawowym przedmiotem działalności całej Grupy Kapitałowej jest sprzedaŝ hurtowa wyrobów farmaceutycznych. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki Dominującej w dniu r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres zakończony 30 czerwca 2009 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres zakończony 30 czerwca 2008 roku oraz dodatkowo rok zakończony 31 grudnia 2008 (w zakresie bilansu). Czas trwania Spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone po połączeniu spółek wymienionych poniŝej i rozliczone wg metody nabycia. 11 /41

12 Skład grupy W skład Grupy wchodzi TORFARM S.A. oraz następujące spółki zaleŝne: Nazwa jednostki Siedziba Zakres działalności Metoda konsolidacji Procentowy udział Grupy w kapitale Pretium Farm Sp. z o.o. Toruń SprzedaŜ leków pełna 100% 100% 100% Officina Labor Sp. z o.o. Toruń Usługi logistyczne pełna 100% 100% 100% Pro Sport Sp. z o.o. Toruń SprzedaŜ odzieŝy pełna 100% 100% 100% Świat Zdrowia S.A. Toruń Usługi marketingowe pełna 92% 93% 94% Silfarm Sp. z o.o. Katowice SprzedaŜ leków pełna 98% 98% 98% Multi Sp. z o.o. Kruszyn SprzedaŜ leków pełna 91% 91% 91% Dolpharma Sp. z o.o. Wrocław SprzedaŜ leków pełna 98% 98% 98% Galenica Panax Sp. z o.o. Swarzędz SprzedaŜ leków pełna 98% 98% 98% Apofarm Group Sp. z o.o. Kielce SprzedaŜ leków pełna 62% 62% 62% Panaceum Sp. z o.o. Nowy Sącz SprzedaŜ leków pełna 100% 100% 100% Optima Radix Vita Plus Tadanco S.A. Janki SprzedaŜ leków pełna 98% 98% 98% Itero Katowice S.A. Mikołów SprzedaŜ leków pełna 100% 100% 100% Prego S.A. Bielawa SprzedaŜ leków pełna 100% 100% 100% Synoptis Pharma Sp. z o.o. Farmada Transport Sp. z o.o. Warszawa Toruń SprzedaŜ hurtowa artykułów uŝytku domowego Transport drogowy towarów pełna 100% 100% 100% pełna 100% 100% - TORFARM SprzedaŜ Sp. z o.o. Toruń Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaŝy określonych towarów pełna 100% 100% - Promedic Sp. z o.o. Kielce SprzedaŜ leków pełna 100% 100% - ZPUH Deka Sp. z o.o. Poznań Handel hurtowy i hurtowodetaliczny artykułami konsumpcyjnymi Brak działalności 98% 98% 98% Prosper S.A. Warszawa SprzedaŜ leków pełna 67%* - - Cefarm Częstochowa S.A. Częstochowa SprzedaŜ leków pełna 37% - - Citodat S.A. Wrocław SprzedaŜ leków pełna 45% - - PFM.PL S.A. Warszawa Działalność informatyczna pełna 34% - - Nekk Sp. z o.o. Poznań Agencja reklamowa Spółka w organizacji 100% - - Oktogon Investment ApS Kopenhaga Działalność inwestycyjna pełna 100% - - *Uwzględniono nabycie akcji w wyniku wezwania od Ewy i Tadeusza Wesołowskich, zrealizowane 7 lipca 2009., stanowiące 21,6 % udziału w kapitale Prosper S.A. (szczegóły w nocie nr 6 ). 12 /41

13 Schemat Grupy TORFARM 13 /41

14 Na dzień roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmiotach zaleŝnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek, z wyjątkiem spółki Prosper. Na dzień Grupa posiada 45,5% udziału w kapitale Spółki Prosper, co daje 54,8% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (łącznie z transakcją z dnia 7 lipca 2009 opisaną powyŝej Grupa posiada 67,07% udziału w kapitale Spółki Prosper, co daje 89,27% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy). W I półroczu 2009 roku skład grupy rozszerzył się w wyniku połączenia z Prosper SA oraz utworzeniu Nekk Sp. z o.o. w organizacji, której przedmiotem działalności będą usługi reklamowe dla spółek Grupy Kapitałowej TORFARM. Szczegółowe informacje dotyczące połączenia z Prosper S.A. zawarte są w nocie 6. W I półroczu 2009 roku nastąpiło połączenie dwóch spółek zaleŝnych TORFARM S.A.. Dnia 1 kwietnia 2009 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, wydał postanowienia o rejestracji połączenia, w drodze przejęcia przez Optima Radix Vita Plus Tadanco S.A. w Jankach ( spółka przejmująca ) spółki Vita Plus Tadanco Sp. z o.o. w Warszawie ( spółka przejmowana ), polegającego na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Po połączeniu udział TORFARM S.A. w kapitale zakładowym spółki przejmującej wynosi 97,5 %. Przed połączeniem Torfam S.A. posiadał 97,9% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmującej oraz bezpośrednio 7,72% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej. SprzedaŜ poszczególnych spółek Grupy TORFARM w I półroczu 2009 w mln PLN TF S.A. ITERO PANAX OPTIMA SILFARM PREGO PRETIUM PROMEDIC MULTI PANACEUM OFFICINA ŚWIAT ZDROWIA PROSPER CITODAT CEFARM POZOSTAŁE Korekty Razem 2 073,2 236,3 216,4 173,8 118,9 112,9 98,5 61,2 34,6 31,2 26,3 20,0 316,9 17,6 26,5 22, , ,8 Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Prezentowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej za I półrocze 2009 roku oraz za analogiczny okres roku ubiegłego zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR 34) Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało przedstawione w tys. PLN, chyba Ŝe w sprawozdaniu zaznaczono inaczej. ZałoŜenie kontynuacji działalności Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagroŝenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy. Zasady rachunkowości Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. Na dzień przejścia na MSSF za wartość nabycia nieruchomości inwestycyjnych, gruntów i budynków oraz niektórych maszyn i urządzeń przyjęto ustaloną na ten dzień wartość godziwą. Zasady rachunkowości i metody obliczeniowe przyjęte przy sporządzaniu raportu półrocznego są zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego, za wyjątkiem nowych standardów i interpretacji stosowanych od dnia 1 stycznia 2009 roku. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji i ujawnień wymaganych przy pełnych sprawozdaniach finansowych i powinno być odczytywane łącznie z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku. 14 /41

15 Stosowane w Grupie Kapitałowej TORFARM zasady rachunkowości wg MSSF zostały szczegółowo omówione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień roku opublikowanym w dniu r. Standardy i interpretacje obowiązujące na dzień 1 stycznia 2009 roku Począwszy od 1 stycznia 2009 roku obowiązują następujące standardy, zmiany w standardach i interpretacje: MSSF 8 Segmenty operacyjne, zaktualizowany MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, zaktualizowany MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego, zmiana do MSSF 2 Płatności w formie akcji Warunki nabycia uprawnień oraz anulowania, zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja oraz do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Instrumenty finansowe z opcją sprzedaŝy oraz obowiązki powstające w momencie likwidacji, zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy oraz do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe koszt inwestycji w jednostkę zaleŝną, współzaleŝną lub stowarzyszoną, zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena i MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji przekwalifikowanie aktywów finansowych, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2008 roku i później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską, zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wynikające z corocznych poprawek zbiór zmian do MSSF, które w większości maja zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku i później, KIMSF 13 Programy lojalnościowe, interpretacja ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2008 roku i później, KIMSF 15 Umowy na budowę nieruchomości. Niniejsza interpretacja nie została zaakceptowane przez Unię Europejską, KIMSF 16 Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce zagranicznej. Niniejsza interpretacja ma zastosowanie w roku finansowym rozpoczynającym się 1 października 2008 roku lub później. W wyniku przyjęcia MSR 1, począwszy od 1 stycznia 2009 roku spółka sporządza sprawozdanie z całkowitych dochodów, w którym prezentuje wyniki transakcji innych niŝ z właścicielami, rozliczanymi w korespondencji z kapitałem własnym. W związku z dynamicznym rozwojem Grupy Kapitałowej, począwszy od 1 stycznia 2009 roku spółka, zgodnie z wymogami MSSF 8 Segmenty operacyjne prezentuje wyniki wyodrębnionych na potrzeby zarządcze segmentów operacyjnych. Szczegółowa informacja dotycząca segmentów zawarta jest w nocie nr 2 niniejszego Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Poza opisanymi wyŝej zmianami, przyjęcie powyŝszych standardów i interpretacji nie spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości Grupy, ani w prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym. Standardy oraz interpretacje opublikowane, ale jeszcze nie przyjęte Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania opublikowane zostały standardy, zmiany standardów i interpretacje, które mają zastosowanie dla sprawozdań za rok obrotowy, rozpoczynający się 1 lipca 2009 roku i później, z opcją wcześniejszego zastosowania i które nie zostały uwzględnione przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania: zaktualizowany MSSF 3 Połączenie jednostek gospodarczych, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później, zaktualizowany MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później, Zaktualizowany MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena Kryteria uznania za pozycję zabezpieczaną, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską, Zaktualizowany MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską, KIMSF 17 Podział aktywów niepienięŝnych między właścicieli, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później. Niniejsza interpretacja nie została zaakceptowana przez Unię Europejską, 15 /41

16 KIMSF 18 Nieodpłatne przekazanie aktywów, ma zastosowanie prospektywnie do wszystkich transakcji od 1 lipca 2009 roku. Niniejsza interpretacja nie została zaakceptowana przez Unię Europejską, Zmiany do Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej wynikające z corocznych poprawek zbiór zmian do MSSF, zmiany mają zastosowanie w większości przypadków dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku i później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską. Zarząd spółki nie skorzystał z moŝliwości wcześniejszego zastosowania opisanych wyŝej interpretacji oraz zmian w standardach, a obecnie analizowane są konsekwencje i wpływ podanych wyŝej standardów oraz interpretacji na sprawozdanie finansowe. Zmiany w prezentacji sprawozdań finansowych W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym Grupa nie dokonała zmian zasad rachunkowości. JednakŜe w celu lepszego odzwierciedlenia w sprawozdaniach finansowych sytuacji majątkowej i kapitałowej dokonano zmiany w prezentacji aktywów i zobowiązań finansowych oraz aktywa i rezerwy na podatek odroczony, polegające na: - uszczegółowieniu informacji dotyczących aktywów i zobowiązań finansowych - prezentowaniu udzielonych poŝyczek w pozycji NaleŜności handlowe oraz pozostałe naleŝności - prezentowaniu aktywa i rezerwy na podatek odroczony odrębnie w aktywach i pasywach. Dokonano takŝe zmian w prezentacji kosztów ogólnozakładowych i sprzedaŝy. Reklasyfikacja dotyczy danych porównywalnych za I półrocze 2008 roku i polega na przesunięciu części kosztów ogólnozakładowych do kosztów sprzedaŝy. Zmiana sposobu prezentacji związana jest z doprecyzowaniem kategorii kosztów zaliczanych do kosztów sprzedaŝy i w ocenie Zarządu aktualny sposób lepiej odzwierciedla sens ekonomiczny tych transakcji. Dodatkowo począwszy od 1 stycznia 2009 roku Grupa prezentuje dane finansowe według segmentów, które wydzielone zostały w oparciu o sposób raportowanie wyników finansowych dla Zarządu Spółki dominującej. 16 /41

17 Uzgodnienie zmian pozycji skonsolidowanego bilansu prezentuje poniŝsza nota: korekta prezentacyjna po korekcie AKTYWA Aktywa trwałe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe (11 132) - NaleŜności długoterminowe (5 718) - Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe NaleŜności z tytułu dostaw i usług ( ) - Pozostałe naleŝności krótkoterminowe (25 892) - NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (25 019) - Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy PASYWA Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego W wyniku rozłącznej prezentacji aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego suma bilansowa wzrosła o tys. I wynosi tys. Pozostałe korekty prezentacyjne nie spowodowały zmiany sumy bilansowej korekta prezentacyjna po korekcie AKTYWA Aktywa trwałe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe (11 168) - NaleŜności długoterminowe 7 (7) - NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe NaleŜności z tytułu dostaw i usług ( ) - Pozostałe naleŝności krótkoterminowe (23 995) - NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (15 452) - PASYWA Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego /41

18 W wyniku rozłącznej prezentacji aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego suma bilansowa wzrosła o tys. i wynosi tys. Pozostałe korekty prezentacyjne nie spowodowały zmiany sumy bilansowej Uzgodnienie zmian pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat prezentuje poniŝsza nota: korekta prezentacyjna po korekcie Skonsolidowany rachunek zysków i strat Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu (4 026) Ogółem SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW ZA OKRES OD ROKU DO ROKU Dla celów zarządczych Grupa podzielona jest na jednostki biznesowe w oparciu o oferowane produkty i usługi. Począwszy od 1 stycznia 2009 spółka wydzieliła segmenty sprawozdawcze, dla których zastosowała uregulowania MSSF 8. Kwoty wykazane za okres porównywalny zostały przeszacowane zgodnie z wyŝej wymienionym standardem. Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same jak polityka rachunkowości Grupy. Zysk/strata segmentu ustalany jest na podstawie wyników spółek wchodzących w skład segmentu, skorygowanych o korekty konsolidacyjne. Grupa wyróŝnia następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne: - Hurt apteczny - podstawową działalnością segmentu jest sprzedaŝ hurtowa wyrobów farmaceutycznych; - Detal i reklama - podstawową działalnością segmentu jest prowadzenie programu wsparcia marketingowego dla niezaleŝnych aptek, realizowanego przez Świat Zdrowia oraz działalność wydawnicza i reklamowa. - Własne leki - podstawową działalnością segmentu jest wprowadzanie na rynek produktów farmaceutycznych pod własną marką; Działalność niezaklasyfikowana do Ŝadnego z segmentów sprawozdawczych obejmuje w szczególności działalność spółek zaleŝnych inną niŝ wymienioną w w/w segmentach, nieistotną z punktu widzenia prezentacji wg MSSF 8, a dotyczącą między innymi sprzedaŝy odzieŝy sportowej, usług logistycznych, usług transportowych, usług wspomagania sprzedaŝy, a takŝe działalność informatyczną oraz działalność inwestycyjną. Przedmiot prowadzonej działalności przez poszczególne spółki Grupy Kapitałowej wymieniony jest w załączniku prezentującym skład grupy. 18 /41

19 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Dane za okres od do Hurt apteczny Własne leki Detal i reklama Pozostała działalność Eliminacje Przychody ze sprzedaŝy Przychody od klientów zewnętrznych Przychody od innych segmentów (59 832) - Przychody wewnątrz segmentu ( ) - Przychody ogółem ( ) Zysk operacyjny (6 652) Przychody z tytułu odsetek (1 526) Inne przychody finansowe (5 331) 553 Koszty z tytułu odsetek (1 526) Inne koszty finansowe Przychody / koszty podatkowe 364 (1 225) (4) 7 Zysk / strata z działalności kontynuowanej (5 432) Zysk / strata z działalności zaniechanej Ogółem Aktywa segmentu ( ) Aktywa niealokowane Aktywa ogółem ( ) Pasywa segmentu ( ) Pasywa niealokowane Pasywa ogółem ( ) Pozostałe informacje Zwiększenia aktywów trwałych Amortyzacja (457) /41

20 Dane za okres od do Hurt apteczny Własne leki Detal i reklama Przychody ze sprzedaŝy - Pozostała działalność Przychody od klientów zewnętrznych Przychody od innych segmentów (29 919) - Przychody wewnątrz segmentu ( ) - Przychody ogółem ( ) Korekty Ogółem Zysk operacyjny (6) (171) (72) Przychody z tytułu odsetek (482) Inne przychody finansowe (1 781) 462 Koszty z tytułu odsetek (482) Inne koszty finansowe Przychody / koszty podatkowe Zysk / strata z działalności kontynuowanej (6) (239) 147 (2 376) Zysk / strata z działalności zaniechanej Aktywa segmentu ( ) Aktywa niealokowane Aktywa ogółem ( ) Pasywa segmentu ( ) Pasywa niealokowane Pasywa ogółem ( ) Pozostałe informacje Zwiększenia aktywów trwałych Amortyzacja (350) /41

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8

5. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym...8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...3 2. Skonsolidowany bilans - Aktywa...4 3. Skonsolidowany bilans - Pasywa...5 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie finansowe RAFAMET S.A. za I półrocze 2007 r. Sprawozdanie finansowe "RAFAMET" S.A. za I półrocze 2007 r. WYBRANE JEDNOSTKOWE w tys. zł w tys. EURO DANE FINANSOWE 30.06.2007 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2006 I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów,

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A.

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2008 ROKU ZGODNE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONY BILANS

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Macrologic

Informacja o wynikach Grupy Macrologic Informacja o wynikach Grupy Macrologic za okres od 1 stycznia 2017 do 31 maja 2017 roku. Dane finansowe zawarte w niniejszej informacji nie zostały zweryfikowane przez biegłego rewidenta. Dokument ma charakter

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie jako spółki przejmującej i Biokonwersja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie jako spółki przejmowanej. 1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r.

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego Bratysława, 2009-05-11 Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Zgodnie z 6 ust 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A.

WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. WYKAZ POZYCJI SKORYGOWANYCH W SKONSOLIDOWANYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA I KWARTAŁ 2017 SPÓŁKI CPD S.A. 1. Tabela zatytułowana Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (strona 4 Śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE SA we Włoszczowie za okres od do obejmujące:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE SA we Włoszczowie za okres od do obejmujące: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE SA we Włoszczowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 obejmujące: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 2. Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017 Półroczne skrócone sprawozdanie finsowe za roku Bilans Aktywa 30.06. 31.12.2016 30.06.2016 A. A k t y w a t r w a ł e 58 843 58 890 59 205. Wartości niematerialne i prawne 1 1. Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo