31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "31 sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R."

Transkrypt

1 Relacje z Mediami Relacje Inwestorskie Beata Korzeniewska Piotr Sucharski 0* * sierpnia 2009 r. GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

2 GRUPA KAPITAŁOWA TORFARM SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2009 ROKU DO 30 CZERWCA 2009 ROKU TORUŃ, /41

3 Wybrane dane finansowe za I półrocze 2009 roku Pozycja bilansu w tys. PLN w tys. EUR Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Kapitał własny Kapitał podstawowy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem w tys. PLN w tys. EUR Pozycja rachunku zysków i strat za okres od do za okres od do za okres od do za okres od do Przychody ze sprzedaŝy Zysk/strata brutto ze sprzedaŝy Zysk/strata na działalności operacyjnej Zysk/strata przed opodatkowaniem Zysk/strata netto Pozycja rachunku przepływów za okres od do w tys. PLN za okres od do za okres od do w tys. EUR za okres od do Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej Środki pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej Środki pienięŝne netto z działalności finansowej Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pienięŝnych Środki pienięŝne na początek okresu Środki pienięŝne na koniec okresu /41

4 Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, ustalane przez Narodowy Bank Polski, przedstawiały się następująco: Średnia w okresie sprawozdawczym* 4,5184 3,4776 3,5321 Kurs na ostatni dzień okresu sprawozdawczego 4,4696 3,3542 4,1724 NajwyŜszy kurs w okresie sprawozdawczym 4,8999 3,6577 4,1848 NajniŜszy kurs w okresie sprawozdawczym 3,9170 3,3542 3,2026 * kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca w danym okresie poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów obowiązujących na ostatni dzień okresu. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pienięŝnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. 4/41

5 Skonsolidowany bilans na dzień roku Nota 30/06/09 31/12/08 30/06/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartość firmy Pozostałe wartości niematerialne Nieruchomości inwestycyjne Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy NaleŜności handlowe oraz pozostałe naleŝności Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności handlowe oraz pozostałe naleŝności NaleŜności z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa Aktywa obrotowe razem Aktywa razem /41

6 Nota 30/06/09 31/12/08 30/06/08 Kapitał własny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny - (930) - Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane, w tym: zysk z lat ubiegłych (6 653) (6 505) (6 371) - zysk akcjonariuszy jednostki dominującej roku bieŝącego Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitały przypadające udziałowcom mniejszościowym Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Kredyty i poŝyczki Inne zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy na pozostałem zobowiązania Pozostałe zobowiązania Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i poŝyczki Inne zobowiązania finansowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieŝącego podatku dochodowego Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Rezerwy na pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem Pasywa razem /41

7 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od do roku II kwartał 2009 od do kwartały narastająco od do II kwartał 2008 od do kwartały narastająco od do Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów Przychody ze sprzedaŝy usług Przychody ze sprzedaŝy ogółem Koszt sprzedanych towarów i materiałów Koszt wytworzenia sprzedanych usług Koszt własny sprzedaŝy Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Pozostałe zyski (straty) z inwestycji 4 (2) (590) (583) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (94) Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk / strata netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom Spółki Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom mniejszościowym podstawowy z działalności kontynuowanej ** 2,93 3,03 1,34 2,40 z działalności zaniechanej - - rozwodniony z działalności kontynuowanej ** 2,43 2,74 1,29 2,32 z działalności zaniechanej Średnia waŝona liczba akcji zwykłych Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych * * w dniu objęte zostało podwyŝszenie kapitału zakładowego do wysokości Prezentowana średniowaŝona liczba akcji zwykłych została wyliczona wg następującego wzoru: 7/41

8 [(144 dni* )+(36 dni* )]/180= * Uchwałą NZWA z dnia 30 czerwca 2006 wprowadzony został czynnik rozwadniający liczbę akcji zwykłych - Warranty subskrypcyjne dla uczestników programu motywacyjnego w liczbie Uchwałą NZWA z dnia 15 stycznia 2009 wprowadzony został czynnik rozwadniający liczbę akcji zwykłych Warranty subskrypcyjne dla wybranych podmiotów kontrolujących podmioty, które będą przejmowane przez Spółkę w ramach przyjętej strategii inwestycyjnej w liczbie Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych dla roku 2008: = W związku z nieziszczeniem się warunków nierynkowych przyznawania warrantów subskrypcyjnych uczestnikom programu motywacyjnego wprowadzonego uchwałą NZWA z dnia 30 czerwca 2006 zmianie uległa liczba warrantów do Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych dla roku 2009: = ** dane w PLN Skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od do roku II kwartał 2009 od do kwartały narastająco od do II kwartał 2008 od do kwartały narastająco od do Zysk netto Zysk (strata) z wyceny inwestycji Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów (299) (218) - - Inne całkowite dochody netto Całkowite dochody ogółem Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom TORFARM S.A Całkowite dochody ogółem przypisane udziałowcom mniejszościowym /41

9 Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych za okres od do roku za okres za okres od do od do Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Zysk/strata brutto za rok obrotowy Wartość firmy / ujemna wartość firmy (11 703) - Amortyzacja Odsetki i dywidendy netto Zysk/strata na sprzedaŝy rzeczowych aktywów trwałych (464) (148) Zysk/strata na sprzedaŝy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy 2 (12) Zmiany w kapitale obrotowym: Zmiana stanu zapasów (12 134) Zmiana stanu naleŝności (22 335) (40 153) Zmiana stanu zobowiązań (95 420) Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych (619) (11) Inne korekty (434) Środki pienięŝne wygenerowane w toku działalności operacyjnej Zapłacony podatek dochodowy (2 919) (1 161) Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej (37) Wydatki na nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (17 985) (8 457) Wpływy ze sprzedaŝy wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Wydatki na nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy (5 481) - Wpływy ze sprzedaŝy aktywów finansowych dostępnych do sprzedaŝy 6 55 Wydatki na nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminów wymagalności (3 001) - Wydatki na nabycie jednostek zaleŝnych (pomniejszone o przejęte środki pienięŝne) (42 867) (1 157) Wpływy ze sprzedaŝy jednostek zaleŝnych Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych - 92 PoŜyczki udzielone (7 507) (21 321) Otrzymane spłaty poŝyczek udzielonych Otrzymane odsetki Środki pienięŝne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (35 404) (8 063) Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Wpływy netto z tytułu emisji akcji Wpływy finansowe pozostałe Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i poŝyczek Spłaty kredytów i poŝyczek (6 824) (65 266) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (7 090) (13) Odsetki zapłacone (7 007) (7 069) Dywidendy wypłacone (7) - Środki pienięŝne netto z działalności finansowej (5 103) Zmiana netto stanu środków pienięŝnych i ich ekwiwalentów Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na początek okresu Zmiana stanu z tytułu róŝnic kursowych Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na koniec okresu /41

10 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2009 ROKU Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały Zyski zatrzymane Kapitały przypadające udziałowcom mniejszościowym Saldo na dzień Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny Zysk/strata za okres do Dywidendy (5 840) - (5 840) Podział wyniku finansowego (6 500) - - Wyemitowane opcje zmienne na akcje Zmiana struktury udziałowej (420) 64 (356) Razem Saldo na dzień SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2008 ROKU Saldo na dzień Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny (930) - (930) Zysk/strata za okres do Dywidendy (5 840) - (5 840) Podział wyniku finansowego (6 500) - - Wyemitowany kapitał podstawowy Wyemitowane opcje zmienne na akcje Zmiana struktury udziałowej (554) 109 (445) Saldo na dzień (930) SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2009 ROKU Saldo na dzień (930) Zyski (straty) z tytułu aktualizacji wyceny Zysk/strata za okres do Dywidendy (7 300) (7) (7 307) Podział wyniku finansowego (5 407) - - Wyemitowany kapitał podstawowy Wyemitowane opcje zmienne na akcje (454) - - (454) Zmiana struktury udziałowej (1 545) Saldo na dzień /41

11 1. INFORMACJE OGÓLNE Informacje o jednostce dominującej, grupie kapitałowej oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupa Kapitałowa TORFARM ( Grupa ) składa się z TORFARM S.A. i jej spółek zaleŝnych. Spółka dominująca Grupy Kapitałowej - TORFARM S.A. z siedzibą w Toruniu została utworzona w dniu na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr 5395/1994. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Spółce dominującej nadano numer statystyczny REGON Podstawowym przedmiotem działalności spółki dominującej jest wg PKD sprzedaŝ hurtowa wyrobów farmaceutycznych. Podstawowym przedmiotem działalności całej Grupy Kapitałowej jest sprzedaŝ hurtowa wyrobów farmaceutycznych. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Jednostki Dominującej w dniu r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje okres zakończony 30 czerwca 2009 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres zakończony 30 czerwca 2008 roku oraz dodatkowo rok zakończony 31 grudnia 2008 (w zakresie bilansu). Czas trwania Spółki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone po połączeniu spółek wymienionych poniŝej i rozliczone wg metody nabycia. 11 /41

12 Skład grupy W skład Grupy wchodzi TORFARM S.A. oraz następujące spółki zaleŝne: Nazwa jednostki Siedziba Zakres działalności Metoda konsolidacji Procentowy udział Grupy w kapitale Pretium Farm Sp. z o.o. Toruń SprzedaŜ leków pełna 100% 100% 100% Officina Labor Sp. z o.o. Toruń Usługi logistyczne pełna 100% 100% 100% Pro Sport Sp. z o.o. Toruń SprzedaŜ odzieŝy pełna 100% 100% 100% Świat Zdrowia S.A. Toruń Usługi marketingowe pełna 92% 93% 94% Silfarm Sp. z o.o. Katowice SprzedaŜ leków pełna 98% 98% 98% Multi Sp. z o.o. Kruszyn SprzedaŜ leków pełna 91% 91% 91% Dolpharma Sp. z o.o. Wrocław SprzedaŜ leków pełna 98% 98% 98% Galenica Panax Sp. z o.o. Swarzędz SprzedaŜ leków pełna 98% 98% 98% Apofarm Group Sp. z o.o. Kielce SprzedaŜ leków pełna 62% 62% 62% Panaceum Sp. z o.o. Nowy Sącz SprzedaŜ leków pełna 100% 100% 100% Optima Radix Vita Plus Tadanco S.A. Janki SprzedaŜ leków pełna 98% 98% 98% Itero Katowice S.A. Mikołów SprzedaŜ leków pełna 100% 100% 100% Prego S.A. Bielawa SprzedaŜ leków pełna 100% 100% 100% Synoptis Pharma Sp. z o.o. Farmada Transport Sp. z o.o. Warszawa Toruń SprzedaŜ hurtowa artykułów uŝytku domowego Transport drogowy towarów pełna 100% 100% 100% pełna 100% 100% - TORFARM SprzedaŜ Sp. z o.o. Toruń Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaŝy określonych towarów pełna 100% 100% - Promedic Sp. z o.o. Kielce SprzedaŜ leków pełna 100% 100% - ZPUH Deka Sp. z o.o. Poznań Handel hurtowy i hurtowodetaliczny artykułami konsumpcyjnymi Brak działalności 98% 98% 98% Prosper S.A. Warszawa SprzedaŜ leków pełna 67%* - - Cefarm Częstochowa S.A. Częstochowa SprzedaŜ leków pełna 37% - - Citodat S.A. Wrocław SprzedaŜ leków pełna 45% - - PFM.PL S.A. Warszawa Działalność informatyczna pełna 34% - - Nekk Sp. z o.o. Poznań Agencja reklamowa Spółka w organizacji 100% - - Oktogon Investment ApS Kopenhaga Działalność inwestycyjna pełna 100% - - *Uwzględniono nabycie akcji w wyniku wezwania od Ewy i Tadeusza Wesołowskich, zrealizowane 7 lipca 2009., stanowiące 21,6 % udziału w kapitale Prosper S.A. (szczegóły w nocie nr 6 ). 12 /41

13 Schemat Grupy TORFARM 13 /41

14 Na dzień roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadany przez Grupę w podmiotach zaleŝnych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek, z wyjątkiem spółki Prosper. Na dzień Grupa posiada 45,5% udziału w kapitale Spółki Prosper, co daje 54,8% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy (łącznie z transakcją z dnia 7 lipca 2009 opisaną powyŝej Grupa posiada 67,07% udziału w kapitale Spółki Prosper, co daje 89,27% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy). W I półroczu 2009 roku skład grupy rozszerzył się w wyniku połączenia z Prosper SA oraz utworzeniu Nekk Sp. z o.o. w organizacji, której przedmiotem działalności będą usługi reklamowe dla spółek Grupy Kapitałowej TORFARM. Szczegółowe informacje dotyczące połączenia z Prosper S.A. zawarte są w nocie 6. W I półroczu 2009 roku nastąpiło połączenie dwóch spółek zaleŝnych TORFARM S.A.. Dnia 1 kwietnia 2009 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, wydał postanowienia o rejestracji połączenia, w drodze przejęcia przez Optima Radix Vita Plus Tadanco S.A. w Jankach ( spółka przejmująca ) spółki Vita Plus Tadanco Sp. z o.o. w Warszawie ( spółka przejmowana ), polegającego na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą. Po połączeniu udział TORFARM S.A. w kapitale zakładowym spółki przejmującej wynosi 97,5 %. Przed połączeniem Torfam S.A. posiadał 97,9% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmującej oraz bezpośrednio 7,72% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej. SprzedaŜ poszczególnych spółek Grupy TORFARM w I półroczu 2009 w mln PLN TF S.A. ITERO PANAX OPTIMA SILFARM PREGO PRETIUM PROMEDIC MULTI PANACEUM OFFICINA ŚWIAT ZDROWIA PROSPER CITODAT CEFARM POZOSTAŁE Korekty Razem 2 073,2 236,3 216,4 173,8 118,9 112,9 98,5 61,2 34,6 31,2 26,3 20,0 316,9 17,6 26,5 22, , ,8 Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Prezentowane Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej za I półrocze 2009 roku oraz za analogiczny okres roku ubiegłego zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR 34) Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało przedstawione w tys. PLN, chyba Ŝe w sprawozdaniu zaznaczono inaczej. ZałoŜenie kontynuacji działalności Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŝeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagroŝenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy. Zasady rachunkowości Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego. Na dzień przejścia na MSSF za wartość nabycia nieruchomości inwestycyjnych, gruntów i budynków oraz niektórych maszyn i urządzeń przyjęto ustaloną na ten dzień wartość godziwą. Zasady rachunkowości i metody obliczeniowe przyjęte przy sporządzaniu raportu półrocznego są zgodne z zasadami przyjętymi przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego, za wyjątkiem nowych standardów i interpretacji stosowanych od dnia 1 stycznia 2009 roku. Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera informacji i ujawnień wymaganych przy pełnych sprawozdaniach finansowych i powinno być odczytywane łącznie z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 roku. 14 /41

15 Stosowane w Grupie Kapitałowej TORFARM zasady rachunkowości wg MSSF zostały szczegółowo omówione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień roku opublikowanym w dniu r. Standardy i interpretacje obowiązujące na dzień 1 stycznia 2009 roku Począwszy od 1 stycznia 2009 roku obowiązują następujące standardy, zmiany w standardach i interpretacje: MSSF 8 Segmenty operacyjne, zaktualizowany MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, zaktualizowany MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego, zmiana do MSSF 2 Płatności w formie akcji Warunki nabycia uprawnień oraz anulowania, zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja oraz do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Instrumenty finansowe z opcją sprzedaŝy oraz obowiązki powstające w momencie likwidacji, zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy oraz do MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe koszt inwestycji w jednostkę zaleŝną, współzaleŝną lub stowarzyszoną, zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena i MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji przekwalifikowanie aktywów finansowych, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2008 roku i później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską, zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wynikające z corocznych poprawek zbiór zmian do MSSF, które w większości maja zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku i później, KIMSF 13 Programy lojalnościowe, interpretacja ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2008 roku i później, KIMSF 15 Umowy na budowę nieruchomości. Niniejsza interpretacja nie została zaakceptowane przez Unię Europejską, KIMSF 16 Zabezpieczenie inwestycji netto w jednostce zagranicznej. Niniejsza interpretacja ma zastosowanie w roku finansowym rozpoczynającym się 1 października 2008 roku lub później. W wyniku przyjęcia MSR 1, począwszy od 1 stycznia 2009 roku spółka sporządza sprawozdanie z całkowitych dochodów, w którym prezentuje wyniki transakcji innych niŝ z właścicielami, rozliczanymi w korespondencji z kapitałem własnym. W związku z dynamicznym rozwojem Grupy Kapitałowej, począwszy od 1 stycznia 2009 roku spółka, zgodnie z wymogami MSSF 8 Segmenty operacyjne prezentuje wyniki wyodrębnionych na potrzeby zarządcze segmentów operacyjnych. Szczegółowa informacja dotycząca segmentów zawarta jest w nocie nr 2 niniejszego Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Poza opisanymi wyŝej zmianami, przyjęcie powyŝszych standardów i interpretacji nie spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości Grupy, ani w prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym. Standardy oraz interpretacje opublikowane, ale jeszcze nie przyjęte Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania opublikowane zostały standardy, zmiany standardów i interpretacje, które mają zastosowanie dla sprawozdań za rok obrotowy, rozpoczynający się 1 lipca 2009 roku i później, z opcją wcześniejszego zastosowania i które nie zostały uwzględnione przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania: zaktualizowany MSSF 3 Połączenie jednostek gospodarczych, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później, zaktualizowany MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później, Zaktualizowany MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena Kryteria uznania za pozycję zabezpieczaną, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską, Zaktualizowany MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską, KIMSF 17 Podział aktywów niepienięŝnych między właścicieli, ma zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku i później. Niniejsza interpretacja nie została zaakceptowana przez Unię Europejską, 15 /41

16 KIMSF 18 Nieodpłatne przekazanie aktywów, ma zastosowanie prospektywnie do wszystkich transakcji od 1 lipca 2009 roku. Niniejsza interpretacja nie została zaakceptowana przez Unię Europejską, Zmiany do Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej wynikające z corocznych poprawek zbiór zmian do MSSF, zmiany mają zastosowanie w większości przypadków dla okresów rozpoczynających się 1 stycznia 2010 roku i później. Niniejsze zmiany nie zostały zaakceptowane przez Unię Europejską. Zarząd spółki nie skorzystał z moŝliwości wcześniejszego zastosowania opisanych wyŝej interpretacji oraz zmian w standardach, a obecnie analizowane są konsekwencje i wpływ podanych wyŝej standardów oraz interpretacji na sprawozdanie finansowe. Zmiany w prezentacji sprawozdań finansowych W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym Grupa nie dokonała zmian zasad rachunkowości. JednakŜe w celu lepszego odzwierciedlenia w sprawozdaniach finansowych sytuacji majątkowej i kapitałowej dokonano zmiany w prezentacji aktywów i zobowiązań finansowych oraz aktywa i rezerwy na podatek odroczony, polegające na: - uszczegółowieniu informacji dotyczących aktywów i zobowiązań finansowych - prezentowaniu udzielonych poŝyczek w pozycji NaleŜności handlowe oraz pozostałe naleŝności - prezentowaniu aktywa i rezerwy na podatek odroczony odrębnie w aktywach i pasywach. Dokonano takŝe zmian w prezentacji kosztów ogólnozakładowych i sprzedaŝy. Reklasyfikacja dotyczy danych porównywalnych za I półrocze 2008 roku i polega na przesunięciu części kosztów ogólnozakładowych do kosztów sprzedaŝy. Zmiana sposobu prezentacji związana jest z doprecyzowaniem kategorii kosztów zaliczanych do kosztów sprzedaŝy i w ocenie Zarządu aktualny sposób lepiej odzwierciedla sens ekonomiczny tych transakcji. Dodatkowo począwszy od 1 stycznia 2009 roku Grupa prezentuje dane finansowe według segmentów, które wydzielone zostały w oparciu o sposób raportowanie wyników finansowych dla Zarządu Spółki dominującej. 16 /41

17 Uzgodnienie zmian pozycji skonsolidowanego bilansu prezentuje poniŝsza nota: korekta prezentacyjna po korekcie AKTYWA Aktywa trwałe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe (11 132) - NaleŜności długoterminowe (5 718) - Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe NaleŜności z tytułu dostaw i usług ( ) - Pozostałe naleŝności krótkoterminowe (25 892) - NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (25 019) - Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŝy PASYWA Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego W wyniku rozłącznej prezentacji aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego suma bilansowa wzrosła o tys. I wynosi tys. Pozostałe korekty prezentacyjne nie spowodowały zmiany sumy bilansowej korekta prezentacyjna po korekcie AKTYWA Aktywa trwałe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe (11 168) - NaleŜności długoterminowe 7 (7) - NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe NaleŜności z tytułu dostaw i usług ( ) - Pozostałe naleŝności krótkoterminowe (23 995) - NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (15 452) - PASYWA Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego /41

18 W wyniku rozłącznej prezentacji aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego suma bilansowa wzrosła o tys. i wynosi tys. Pozostałe korekty prezentacyjne nie spowodowały zmiany sumy bilansowej Uzgodnienie zmian pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat prezentuje poniŝsza nota: korekta prezentacyjna po korekcie Skonsolidowany rachunek zysków i strat Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu (4 026) Ogółem SPRAWOZDAWCZOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW ZA OKRES OD ROKU DO ROKU Dla celów zarządczych Grupa podzielona jest na jednostki biznesowe w oparciu o oferowane produkty i usługi. Począwszy od 1 stycznia 2009 spółka wydzieliła segmenty sprawozdawcze, dla których zastosowała uregulowania MSSF 8. Kwoty wykazane za okres porównywalny zostały przeszacowane zgodnie z wyŝej wymienionym standardem. Zasady rachunkowości zastosowane w segmentach sprawozdawczych są takie same jak polityka rachunkowości Grupy. Zysk/strata segmentu ustalany jest na podstawie wyników spółek wchodzących w skład segmentu, skorygowanych o korekty konsolidacyjne. Grupa wyróŝnia następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne: - Hurt apteczny - podstawową działalnością segmentu jest sprzedaŝ hurtowa wyrobów farmaceutycznych; - Detal i reklama - podstawową działalnością segmentu jest prowadzenie programu wsparcia marketingowego dla niezaleŝnych aptek, realizowanego przez Świat Zdrowia oraz działalność wydawnicza i reklamowa. - Własne leki - podstawową działalnością segmentu jest wprowadzanie na rynek produktów farmaceutycznych pod własną marką; Działalność niezaklasyfikowana do Ŝadnego z segmentów sprawozdawczych obejmuje w szczególności działalność spółek zaleŝnych inną niŝ wymienioną w w/w segmentach, nieistotną z punktu widzenia prezentacji wg MSSF 8, a dotyczącą między innymi sprzedaŝy odzieŝy sportowej, usług logistycznych, usług transportowych, usług wspomagania sprzedaŝy, a takŝe działalność informatyczną oraz działalność inwestycyjną. Przedmiot prowadzonej działalności przez poszczególne spółki Grupy Kapitałowej wymieniony jest w załączniku prezentującym skład grupy. 18 /41

19 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI Dane za okres od do Hurt apteczny Własne leki Detal i reklama Pozostała działalność Eliminacje Przychody ze sprzedaŝy Przychody od klientów zewnętrznych Przychody od innych segmentów (59 832) - Przychody wewnątrz segmentu ( ) - Przychody ogółem ( ) Zysk operacyjny (6 652) Przychody z tytułu odsetek (1 526) Inne przychody finansowe (5 331) 553 Koszty z tytułu odsetek (1 526) Inne koszty finansowe Przychody / koszty podatkowe 364 (1 225) (4) 7 Zysk / strata z działalności kontynuowanej (5 432) Zysk / strata z działalności zaniechanej Ogółem Aktywa segmentu ( ) Aktywa niealokowane Aktywa ogółem ( ) Pasywa segmentu ( ) Pasywa niealokowane Pasywa ogółem ( ) Pozostałe informacje Zwiększenia aktywów trwałych Amortyzacja (457) /41

20 Dane za okres od do Hurt apteczny Własne leki Detal i reklama Przychody ze sprzedaŝy - Pozostała działalność Przychody od klientów zewnętrznych Przychody od innych segmentów (29 919) - Przychody wewnątrz segmentu ( ) - Przychody ogółem ( ) Korekty Ogółem Zysk operacyjny (6) (171) (72) Przychody z tytułu odsetek (482) Inne przychody finansowe (1 781) 462 Koszty z tytułu odsetek (482) Inne koszty finansowe Przychody / koszty podatkowe Zysk / strata z działalności kontynuowanej (6) (239) 147 (2 376) Zysk / strata z działalności zaniechanej Aktywa segmentu ( ) Aktywa niealokowane Aktywa ogółem ( ) Pasywa segmentu ( ) Pasywa niealokowane Pasywa ogółem ( ) Pozostałe informacje Zwiększenia aktywów trwałych Amortyzacja (350) /41

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 %

Ilość zakupionych obligacji 350 zabezpieczenie subemitenta na wykup akcji Spółki serii G Ustalona stopa oprocentowania 6 % B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych a) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - obligacje dziesięcioletnie (DS1109) wycenione według ceny rynkowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU półrocze / 2003 półrocze / 2002 b) w pozostałych jednostkach 1 174 6 104 - zbycie aktywów finansowych 1 174 6 092 - odsetki 12 4. Inne wpływy inwestycyjne 14 II. Wydatki 3 088 8 895 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJA DONUM SPES UŚCIE SOLNE 174 32-813 UŚCIE SOLNE NIP: 628-221-40-04 REGON: 120963091 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R. DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. S p i s t r e ś c i Strona Niezbadany skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe TOWARZYSTWO DEMOKRATYCZNE WSCHÓD z siedzibą 00-355 Warszawa, ul.tamka 34/14 za okres od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31 na które składa się: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R - 2009 Roczne sprawozdanie finansowe Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku Toruń, 2010-04-09 Sprawozdanie finansowe za rok 2009 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE PEMUG: Skonsolidowany raport półroczny PSr 2008 (Emitent - PAP - wtorek, 30 września 07:13) WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2008 w tys. zł półrocze / 2007 półrocze / 2008 dane

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a.

29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. Netia UMTS Sp. z o.o. oraz. Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. 29 maja 2009 r. PLAN POŁĄCZENIA NETIA S.A. z Netia UMTS Sp. z o.o. oraz Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ( Plan Połączenia ) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony skonsolidowany półroczny raport finansowy za I półrocze 2009 roku

Rozszerzony skonsolidowany półroczny raport finansowy za I półrocze 2009 roku PSr_2009 skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WIKANA S.A. na dzień 30 czerwca 2009 r. Rozszerzony skonsolidowany półroczny raport finansowy za I półrocze 2009 roku (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o stanie księgowym spółki POLNORD - ŁÓDŹ I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie

OŚWIADCZENIE o stanie księgowym spółki POLNORD - ŁÓDŹ I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie Polnord Łódź I Sp. z o.o. Al. Rzeczypospolitej 3, 02-972 Warszawa, Nr KRS 0000273883, NIP: 729-011-30-34 Kapitał zakładowy: 2.750.000,00 zł w pełni opłacony Załącznik 4a OŚWIADCZENIE o stanie księgowym

Bardziej szczegółowo

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A.

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JAGO sporządzone zgodnie z MSSF oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Firmy Handlowej JAGO SA sporządzone

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Air Market Spółka Akcyjna

Air Market Spółka Akcyjna Air Market Spółka Akcyjna raport za II kwartał 2015 r. obejmujący okres sprawozdawczy: od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Air Market Spółka Akcyjna NIP: 5222909794. REGON: 141718320.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2007

Raport roczny SA-R 2007 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych Noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych Środki przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych to środki zgromadzone w kasie i na rachunkach bankowych. Stan na początek i koniec okresu przedstawia

Bardziej szczegółowo

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA

BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA ROZDZIAŁ IX Informacje dodatkowe Rozdział IX Informacje dodatkowe BILANS ZAMKNIĘCIA POPRZEDNIKA PRAWNEGO EMITENTA 2 lipca 2004 roku nadzwyczajne zgromadzenie wspólników TVN Sp. z o. o. podjęło uchwałę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BERLING

Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku Grupa Kapitałowa BERLING Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3

V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 V NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY VICTORIA S.A. w likwidacji 00-784 WARSZAWA, UL. DWORKOWA 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2006 ROKU DO 31 GRUDNIA 2006 ROKU 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych. 1.1. Krótkoterminowa poŝyczka udzielona jednostce powiązanej Quantum Assets w tys.zł Stan na 1.01.2007

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku

HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 1.07.2011-1.01.2011-30.09.2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1.1. 211 r. do 31. 12. 211 r. 212-3-3 Spis treści: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego....... 3 2. Bilans... 5 3. Rachunek zysków i strat..... 7 4. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM 2002 2001 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 31 901 31 133 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 161 I.a. Kapitał własny na początek

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 DO 31 MARCA 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ JHM DEVELOPMENT Strona 1 z 84 Strona 2 z 84 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

BEEF-SAN Zakłady Mięsne S.A.. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. wg.

BEEF-SAN Zakłady Mięsne S.A.. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. wg. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 31.12.2005 r. (w tys. PLN) a) nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 Kraków dn. 22 marca 2010 r. 1. Przedmiot działalności: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 Środa Wielkopolska, data publikacji: MARZEC 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny R 2014 ( zgodnie z 82 ust.1

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE KOBIET PO LECZENIU RAKA PIERSI "AMAZONKI" W ZAMOŚCIU Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Zapasy towarów handlowych

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r.

Informacja dodatkowa za 31-12-2010 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 31-1-010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych

Bardziej szczegółowo

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU Katowice, 20 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT...

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 r. Stowarzyszenie Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy zostało zarejestrowane pod numerem KRS 0000259887 w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, 12 czerwca 2008 r. SAR2007 Spis treści

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA

GRUPA KAPITAŁOWA AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA KAPITAŁOWA AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU Stan prawny na dzień 12 listopada 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Komunikat o połączeniu spółek

Komunikat o połączeniu spółek Komunikat o połączeniu spółek z dnia 26.02.2013 r. Działając na podstawie art. 500 2(1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Zarząd spółki ARMADA BUSINESS PARK Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo