Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego Operating instructions for Cross Laser SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA 3 Användning... 5 Isättning och byte av batterier (fig. 3)... 5 Start... 5 Avstängning... 5 Automatisk nivellering... 5 Korslinjeläge (fig. 4)... 5 Horisontallinjeläge (fig. 5)... 5 Vertikallinjeläge (fig. 6)... 5 Användning utan automatisk nivellering (fig. 7)... 5 NORSK 7 Bruksområde... 9 Sette inn og skifte batterier (fig. 3)... 9 Slik slår du på... 9 Slik slår du av... 9 Bruk sammen med automatisk vaterovervåkning... 9 Krysslinjemodus (fig. 4)... 9 Horisontallinjemodus (fig. 5)... 9 Vertikallinjemodus (fig. 6)... 9 Bruk med vaterovervåkningen avslått (fig. 7)... 9 POLSKI 11 Sposób użycia Wkładanie i wymiana baterii (rys. 3) Włączanie Wyłączanie Automatyczna niwelacja Tryb linii krzyżowych (rys. 4) Tryb linii poziomej (rys. 5) Tryb linii pionowej (rys. 6) Praca bez automatycznej niwelacji (rys. 7) ENGLISH 14 Use Inserting and replacing batteries (fig. 3) Start Switching off Automatic levelling Cross line mode (fig. 4) Horizontal line mode (fig. 5) Vertical line mode (fig. 6) Using the tool without automatic levelling (fig. 7)... 16

3 SVENSKA SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Skydda dig själv och omgivningen genom lämpliga säkerhetsåtgärder. Titta inte in i laserstrålen med oskyddade ögon. Titta aldrig rakt mot laserstrålen. Rikta aldrig laserstrålen mot reflekterande ytor, människor eller djur. Även laserstrålar med låg effekt kan skada ögonen VIKTIGT! Följ alltid dessa anvisningar. Annan användning kan medföra skadlig exponering för laserstrålning. Öppna aldrig lasermodulen. Om verktyget inte ska användas under en längre tid ska batterierna tas ut. Varningar på korslasern: VIKTIGT! Laserstrålning. Titta inte in i strålen. Laserklass 2. Se bild Strömbrytare 2. Flerfunktionsknapp 3. Laseröppning 4. Batterilock 5. Stativgänga, 1/4 TEKNISKA DATA Noggrannhet ± 0,45 mm/m Område för automatisk nivellering ± 4 Nivelleringstid Ca 5 s Drifttemperatur -1 till 40 C Laserklass 2 Laservåglängd 635 nm Lasereffekt 1 mw Batteri 3 x 1,5 V AA Vikt 450 g BESKRIVNING 3

4 SVENSKA ILLUSTRATIONER 4

5 SVENSKA Användning HANDHAVANDE Korslasern används för att fastställa och kontrollera horisontella och vertikala linjer. Isättning och byte av batterier (fig. 3) VIKTIGT! Kontrollera alltid att lasern är avstängd innan du sätter i batterierna. Öppna batterilocket (4) enligt fig. 3 och sätt i de medföljande batterierna med den polaritet som visas i batterifacket. Använd endast alkaliska batterier. Blanda inte batterier av olika typ eller med olika kapacitet. Start Flytta strömbrytaren (1) till läge ON. VIKTIGT! Verktyget projicerar en laserstråle så snart det startas. Avstängning Flytta strömbrytaren (1) till läge OFF. VIKTIGT! Verktyget stängs av och laserenheten låses. Automatisk nivellering Inom området för automatisk nivellering kompenserar verktyget automatiskt för avvikelser upp till cirka ± 4º. Nivelleringen är färdig när laserlinjen slutar att röra sig. Om automatisk nivellering inte kan utföras avges en varningssignal och lasern stängs av. Placera verktyget vågrätt och låt det utföra automatisk nivellering igen. Korslinjeläge (fig. 4) Placera verktyget på stabil, vågrät yta eller montera det på stativ. Verktyget är försett med stativgänga (5). Starta enheten. Lasern övergår till korslinjeläge med automatisk nivellering och visar en horisontell och en vertikal linje. Horisontallinjeläge (fig. 5) Starta enheten och tryck på flerfunktionsknappen (2) igen. Lasern övergår till horisontallinjeläge med automatisk nivellering och visar en horisontell linje. Vertikallinjeläge (fig. 6) Starta enheten och tryck på flerfunktionsknappen (2) två gånger. Lasern övergår till vertikallinjeläge med automatisk nivellering och visar en vertikal linje. Användning utan automatisk nivellering (fig. 7) Starta enheten och tryck på flerfunktionsknappen (2) tre gånger. Lasern övergår till korslinjeläge och visar en horisontell och en vertikal linje utan automatisk nivellering. I det här läget kan du hålla enheten fritt i handen eller montera den på stativ med önskad vinkel. De båda linjerna kan riktas in som du vill och behöver inte vara i 90º vinkel mot varandra. 5

6 SVENSKA UNDERHÅLL Håll verktyget torrt och rent. Rengör med en mjuk, fuktig trasa. Använd inga aggressiva rengöringsmedel. Rengör laserfönstret regelbundet med en bomullstuss. Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA 6

7 NORSK NORSK Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Beskytt deg selv og omgivelsene mot ulykker ved å ta egnede forholdsregler. Ikke se rett inn i laserstrålen uten øyevern. Ikke se rett inn i laserens bane. Ikke rett laserstrålen mot reflekterende overflater, personer eller dyr. Selv en svak laserstråle kan skade øyet. OBS!: Det er svært viktig at denne bruksanvisningen følges. Hvis verktøyet brukes på en annen måte, kan det føre til farlig eksponering av laserstråling. Du må aldri åpne lasermodulen. Batteriene bør fjernes hvis verktøyet ikke skal brukes på en stund. Advarsel: VIKTIG! Laserstråle. Ikke se direkte inn i laserstrålen! Laser klasse 2 Se bilde PÅ/AV-bryter 2. Multifunksjonsknapp 3. Utgang for laserstråle 4. Batterideksel 5. Stativgjenge, 1/4 TEKNISKE DATA Nøyaktighet ± 0,45 mm/m Område for selvvatring ± 4 Ca. vatertid Ca 5 s Driftstemperatur -1 till 40 C Laserklasse 2 Laserbølgelengde 635 nm Lasereffekt 1 mw Batteri 3 x 1,5 V AA Vekt 450 g BESKRIVELSE 7

8 NORSK ILLUSTRASJONER 8

9 NORSK Bruksområde BRUK Krysslaseren er laget for å fastslå og kontrollere horisontale og vertikale linjer. Sette inn og skifte batterier (fig. 3) VIKTIG! Kontroller at laseren er slått av før du setter inn batteriene! Åpne batteridekselet (4) som vist i fig. 3, og sett inn batteriene som følger med. Kontroller at batteripolene er plassert riktig. Bruk bare alkaliske batterier. Ikke bland batterier fra forskjellige produsenter. Bruk batterier med samme kapasitet. Slik slår du på Flytt AV/PÅ-bryteren (1) til PÅ-stillingen. Forsiktig! Apparatet sender ut en laserstråle så snart det slås på. Slik slår du av Flytt AV/PÅ-bryteren (1) til AV-stillingen. Forsiktig! Dette slår av apparatet og låser det. Bruk sammen med automatisk vaterovervåkning Innenfor området for selvvatring kompenserer apparatet automatisk for avvik på ca. ±4º. Apparatet vatres når laserstrålen slutter å bevege seg. Utenfor det automatiske vaterområdet får du et varselsignal og laseren slås av. Da bør du justere apparatet horisontalt og vente på selvvaterfunksjonen. Krysslinjemodus (fig. 4) Plasser apparatet på et fast og jevnt underlag, og fest det til et stativ. Apparatet har gjenge for et kamerastativ (5) slik at det kan festes til et stativ. Så slår du på apparatet. Laseren er nå i kryssmodus med vaterovervåkning, og produserer både en vertikal og en horisontal linje. Horisontallinjemodus (fig. 5) Når du har slått på apparatet, trykker du på multifunksjonsknappen (2) en gang til. Laseren er nå i horisontallinjemodus med vaterovervåkning, og produserer en horisontal linje. Vertikallinjemodus (fig. 6) Når du har slått på apparatet, trykker du på multifunksjonsknappen (2) to ganger. Laseren veksler til vertikallinjemodus og produserer en vertikal linje med vaterovervåkning. Bruk med vaterovervåkningen avslått (fig. 7) Når du har slått på apparatet, trykker du på multifunksjonsknappen (2) tre ganger. Laseren veksler til krysslinjemodus og produserer en vertikal linje og en horisontal linje med vaterovervåkningen slått av. I denne modusen kan enheten brukes på frihånd eller vippes i alle vinkler på et stativ. De to krysslinjene kan justeres slik du ønsker. Det er derfor ikke nødvendig at de to linjene står i forhold til hverandre med en vinkel på 90º. 9

10 NORSK VEDLIKEHOLD Hold alltid apparatet tørt og rent. Bruk en myk, fuktig klut til å tørke av skitt. Ikke bruk kraftige rengjøringsmidler eller løsemidler. Rengjør utgangsstedet for laserstrålen regelmessig med en bomullsdott. Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer, kontakt vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6 8, 1471 LØRENSKOG 10

11 POLSKI POLSKI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Chroń siebie i otoczenie, stosując niezbędne środki bezpieczeństwa. W wiązkę lasera patrzeć należy wyłącznie przez okulary ochronne. Nigdy nie spoglądaj prosto w wiązkę lasera. Nigdy nie kieruj wiązki lasera w stronę powierzchni odblaskowych, ludzi lub zwierząt. Wiązki laserowe o niskiej mocy mogą również spowodować uszkodzenia wzroku WAŻNE! Postępuj zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Inne zastosowanie może spowodować szkodliwe narażenie na promieniowanie laserowe. Nigdy nie otwieraj modułu lasera. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Ostrzeżenia na laserze krzyżowym: WAŻNE! Promieniowanie laserowe. Nigdy nie spoglądaj w wiązkę lasera. Klasa lasera 2. Zobacz rysunek Przełącznik 7. Przycisk wielofunkcyjny 8. Otwór lasera 9. Pokrywa baterii 10. Gwint statywu, 1/4 DANE TECHNICZNE Dokładność ± 0,45 mm/m Obszar automatycznej niwelacji ± 4 Czas niwelacji Około 5 s Temperatura pracy od -1 do 40 C Klasa lasera 2 Długość wiązki lasera 635 nm Moc lasera 1 mw Bateria 3 x 1,5 V AA Masa 450 g OPIS 11

12 POLSKI RYSUNKI Sposób użycia OBSŁUGA Laser krzyżowy jest stosowany do ustalania i kontrolowania linii poziomych i pionowych. Wkładanie i wymiana baterii (rys. 3) WAŻNE! Przed włożeniem baterii upewnij się, czy laser jest wyłączony. Otwórz pokrywę baterii (4) zgodnie z rys. 3 i włóż dołączone baterie, zachowując polaryzację pokazaną w przedziale baterii. Używaj wyłącznie baterii alkalicznych. Nie mieszaj baterii różnych typów lub o różnej pojemności. 12

13 Włączanie POLSKI Przesuń przełącznik (1) do pozycji ON (WŁ). WAŻNE! Urządzenie emituje wiązkę lasera natychmiast po włączeniu. Wyłączanie Przesuń przełącznik (1) do pozycji OFF (WYŁ). WAŻNE! Urządzenie jest wyłączane, a jednostka lasera blokowana. Automatyczna niwelacja W zakresie automatycznej niwelacji urządzenie automatycznie kompensuje odchylenia o wartości do ± 4º. Niwelacja jest zakończona, kiedy linia lasera przestanie się poruszać. Jeśli niemożliwe jest wykonanie niwelacji automatycznej, emitowany jest sygnał ostrzegawczy, a laser wyłącza się. Umieść urządzenie poziomo i pozwól, by ponownie wykonało automatyczną niwelację. Tryb linii krzyżowych (rys. 4) Umieść urządzenie na stabilnej, poziomej powierzchni lub zamontuj je na statywie. Urządzenie jest wyposażone w gwint do zamocowania statywu (5). Uruchom urządzenie. Laser przechodzi do trybu linii krzyżowych z automatyczną niwelacją i pokazuje linię poziomą i pionową. Tryb linii poziomej (rys. 5) Uruchom urządzenie i ponownie naciśnij przycisk wielofunkcyjny (2). Laser przechodzi do trybu linii poziomej z automatyczną niwelacją i pokazuje linię poziomą. Tryb linii pionowej (rys. 6) Uruchom urządzenie i naciśnij dwa razy przycisk wielofunkcyjny (2). Laser przechodzi do trybu linii pionowej z automatyczną niwelacją i pokazuje linię pionową. Praca bez automatycznej niwelacji (rys. 7) Uruchom urządzenie i naciśnij trzy razy przycisk wielofunkcyjny (2). Laser przechodzi do trybu linii krzyżowych i pokazuje linię poziomą i pionową bez automatycznej niwelacji. W tym trybie możesz swobodnie trzymać urządzenie w ręce lub zamontować na statywie pod dowolnym kątem. Obie linie można skierować w dowolną stronę i nie muszą się znajdować pod kątem 90º względem siebie. KONSERWACJA Dbaj o suchość i czystość urządzenia. Czyść urządzenie miękką, wilgotną ścierką. Nie używaj żadnych agresywnych środków czyszczących. Czyść regularnie okienko lasera za pomocą patyczka z watą. Z zastrzeżeniem prawa do błędów w druku i zmian konstrukcyjnych, które są od nas niezależne. W razie problemów skontaktuj się telefonicznie z działem obsługi klienta pod numerem Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 13

14 ENGLISH ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Read the Operating Instructions carefully before use! Protect yourself and your surroundings by taking the appropriate safety measures. Do not look into the laser beam without wearing eye protection. Never look directly at the laser beam. Never point the laser beam at reflective surfaces, people or animals. Even low power laser beams can injure the eyes. IMPORTANT! Always follow these instructions. Failure to do so can result in dangerous exposure to laser radiation. Never open the laser module. Remove the batteries if the tool is not going to be used for some time. Warnings on the cross laser: IMPORTANT! Laser radiation. Do not look into the beam. Laser class 2. See illustrations Power switch 12. Multifunction button 13. Laser opening 14. Battery cover 15. Stand thread, 1/4" TECHNICAL DATA Accuracy ±0.45 mm/m Area for automatic levelling ± 4 Levelling time Approx. 5 s Operating temperature -1 C to 40 C Laser class 2 Laser wavelength 635 nm Laser power 1 mw Battery 3 x 1.5 V AA Weight 450 g DESCRIPTION 14

15 ENGLISH ILLUSTRATIONS OPERATION Use The cross laser is used to fix and check horizontal and vertical lines. Inserting and replacing batteries (fig. 3) IMPORTANT: Always check that the laser is switched off before inserting the batteries. 15

16 ENGLISH Open the battery cover (4) as shown in fig. 3 and insert the supplied batteries with the polarity shown in the battery compartment. Only use alkaline batteries. Do not mix different types of batteries or batteries with different capacities. Start Move the power switch (1) to the ON position. IMPORTANT: The tool projects a laser beam as soon as it is started. Switching off Move the power switch (1) to the OFF position. IMPORTANT: The tool is switched off and the laser unit is locked. Automatic levelling The tool automatically compensates for deviations of up to about ± 4º within the area for automatic levelling. The levelling is ready when the laser line stops moving. A warning signal is given and the laser switches off if automatic levelling cannot be carried out. Position the tool so it is horizontal and let it carry out automatic levelling again. Cross line mode (fig. 4) Place the tool on a stable, horizontal surface or mount it on a stand. The tool is fitted with a tripod thread (5). Start the tool. The laser goes into cross line mode with automatic levelling and shows a horizontal and a vertical line. Horizontal line mode (fig. 5) Start the tool and press the multifunction button (2) again. The laser goes into horizontal line mode with automatic levelling and shows a horizontal line. Vertical line mode (fig. 6) Start the tool and press the multifunction button (2) twice. The laser goes into vertical line mode with automatic levelling and shows a vertical line. Using the tool without automatic levelling (fig. 7) Start the tool and press the multifunction button (2) three times. The laser goes into cross line mode and shows a horizontal and a vertical line without automatic levelling. In this mode you can hold the tool freely in your hand, or mount it on a tripod at the required angle. The two lines can be aligned as you want, and do not need to be at a 90º angle to each other. MAINTENANCE Keep the tool dry and clean. Clean with a soft, damp cloth. Do not use aggressive detergents. Regularly clean the laser window with a wad of cotton wool. Subject to printing errors and design changes over which we have no control. In the event of problems, please contact our service department. 16

17