Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bruksanvisning för korslaser. Bruksanvisning for krysslaser. Instrukcja obsługi lasera krzyżowego. Operating instructions for Cross Laser"

Transkrypt

1 Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego Operating instructions for Cross Laser SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Jula AB

2 SVENSKA 3 Användning... 5 Isättning och byte av batterier (fig. 3)... 5 Start... 5 Avstängning... 5 Automatisk nivellering... 5 Korslinjeläge (fig. 4)... 5 Horisontallinjeläge (fig. 5)... 5 Vertikallinjeläge (fig. 6)... 5 Användning utan automatisk nivellering (fig. 7)... 5 NORSK 7 Bruksområde... 9 Sette inn og skifte batterier (fig. 3)... 9 Slik slår du på... 9 Slik slår du av... 9 Bruk sammen med automatisk vaterovervåkning... 9 Krysslinjemodus (fig. 4)... 9 Horisontallinjemodus (fig. 5)... 9 Vertikallinjemodus (fig. 6)... 9 Bruk med vaterovervåkningen avslått (fig. 7)... 9 POLSKI 11 Sposób użycia Wkładanie i wymiana baterii (rys. 3) Włączanie Wyłączanie Automatyczna niwelacja Tryb linii krzyżowych (rys. 4) Tryb linii poziomej (rys. 5) Tryb linii pionowej (rys. 6) Praca bez automatycznej niwelacji (rys. 7) ENGLISH 14 Use Inserting and replacing batteries (fig. 3) Start Switching off Automatic levelling Cross line mode (fig. 4) Horizontal line mode (fig. 5) Vertical line mode (fig. 6) Using the tool without automatic levelling (fig. 7)... 16

3 SVENSKA SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Skydda dig själv och omgivningen genom lämpliga säkerhetsåtgärder. Titta inte in i laserstrålen med oskyddade ögon. Titta aldrig rakt mot laserstrålen. Rikta aldrig laserstrålen mot reflekterande ytor, människor eller djur. Även laserstrålar med låg effekt kan skada ögonen VIKTIGT! Följ alltid dessa anvisningar. Annan användning kan medföra skadlig exponering för laserstrålning. Öppna aldrig lasermodulen. Om verktyget inte ska användas under en längre tid ska batterierna tas ut. Varningar på korslasern: VIKTIGT! Laserstrålning. Titta inte in i strålen. Laserklass 2. Se bild Strömbrytare 2. Flerfunktionsknapp 3. Laseröppning 4. Batterilock 5. Stativgänga, 1/4 TEKNISKA DATA Noggrannhet ± 0,45 mm/m Område för automatisk nivellering ± 4 Nivelleringstid Ca 5 s Drifttemperatur -1 till 40 C Laserklass 2 Laservåglängd 635 nm Lasereffekt 1 mw Batteri 3 x 1,5 V AA Vikt 450 g BESKRIVNING 3

4 SVENSKA ILLUSTRATIONER 4

5 SVENSKA Användning HANDHAVANDE Korslasern används för att fastställa och kontrollera horisontella och vertikala linjer. Isättning och byte av batterier (fig. 3) VIKTIGT! Kontrollera alltid att lasern är avstängd innan du sätter i batterierna. Öppna batterilocket (4) enligt fig. 3 och sätt i de medföljande batterierna med den polaritet som visas i batterifacket. Använd endast alkaliska batterier. Blanda inte batterier av olika typ eller med olika kapacitet. Start Flytta strömbrytaren (1) till läge ON. VIKTIGT! Verktyget projicerar en laserstråle så snart det startas. Avstängning Flytta strömbrytaren (1) till läge OFF. VIKTIGT! Verktyget stängs av och laserenheten låses. Automatisk nivellering Inom området för automatisk nivellering kompenserar verktyget automatiskt för avvikelser upp till cirka ± 4º. Nivelleringen är färdig när laserlinjen slutar att röra sig. Om automatisk nivellering inte kan utföras avges en varningssignal och lasern stängs av. Placera verktyget vågrätt och låt det utföra automatisk nivellering igen. Korslinjeläge (fig. 4) Placera verktyget på stabil, vågrät yta eller montera det på stativ. Verktyget är försett med stativgänga (5). Starta enheten. Lasern övergår till korslinjeläge med automatisk nivellering och visar en horisontell och en vertikal linje. Horisontallinjeläge (fig. 5) Starta enheten och tryck på flerfunktionsknappen (2) igen. Lasern övergår till horisontallinjeläge med automatisk nivellering och visar en horisontell linje. Vertikallinjeläge (fig. 6) Starta enheten och tryck på flerfunktionsknappen (2) två gånger. Lasern övergår till vertikallinjeläge med automatisk nivellering och visar en vertikal linje. Användning utan automatisk nivellering (fig. 7) Starta enheten och tryck på flerfunktionsknappen (2) tre gånger. Lasern övergår till korslinjeläge och visar en horisontell och en vertikal linje utan automatisk nivellering. I det här läget kan du hålla enheten fritt i handen eller montera den på stativ med önskad vinkel. De båda linjerna kan riktas in som du vill och behöver inte vara i 90º vinkel mot varandra. 5

6 SVENSKA UNDERHÅLL Håll verktyget torrt och rent. Rengör med en mjuk, fuktig trasa. Använd inga aggressiva rengöringsmedel. Rengör laserfönstret regelbundet med en bomullstuss. Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon Jula AB, Box 363, SKARA 6

7 NORSK NORSK Les bruksanvisningen nøye før bruk! SIKKERHETSANVISNINGER Beskytt deg selv og omgivelsene mot ulykker ved å ta egnede forholdsregler. Ikke se rett inn i laserstrålen uten øyevern. Ikke se rett inn i laserens bane. Ikke rett laserstrålen mot reflekterende overflater, personer eller dyr. Selv en svak laserstråle kan skade øyet. OBS!: Det er svært viktig at denne bruksanvisningen følges. Hvis verktøyet brukes på en annen måte, kan det føre til farlig eksponering av laserstråling. Du må aldri åpne lasermodulen. Batteriene bør fjernes hvis verktøyet ikke skal brukes på en stund. Advarsel: VIKTIG! Laserstråle. Ikke se direkte inn i laserstrålen! Laser klasse 2 Se bilde PÅ/AV-bryter 2. Multifunksjonsknapp 3. Utgang for laserstråle 4. Batterideksel 5. Stativgjenge, 1/4 TEKNISKE DATA Nøyaktighet ± 0,45 mm/m Område for selvvatring ± 4 Ca. vatertid Ca 5 s Driftstemperatur -1 till 40 C Laserklasse 2 Laserbølgelengde 635 nm Lasereffekt 1 mw Batteri 3 x 1,5 V AA Vekt 450 g BESKRIVELSE 7

8 NORSK ILLUSTRASJONER 8

9 NORSK Bruksområde BRUK Krysslaseren er laget for å fastslå og kontrollere horisontale og vertikale linjer. Sette inn og skifte batterier (fig. 3) VIKTIG! Kontroller at laseren er slått av før du setter inn batteriene! Åpne batteridekselet (4) som vist i fig. 3, og sett inn batteriene som følger med. Kontroller at batteripolene er plassert riktig. Bruk bare alkaliske batterier. Ikke bland batterier fra forskjellige produsenter. Bruk batterier med samme kapasitet. Slik slår du på Flytt AV/PÅ-bryteren (1) til PÅ-stillingen. Forsiktig! Apparatet sender ut en laserstråle så snart det slås på. Slik slår du av Flytt AV/PÅ-bryteren (1) til AV-stillingen. Forsiktig! Dette slår av apparatet og låser det. Bruk sammen med automatisk vaterovervåkning Innenfor området for selvvatring kompenserer apparatet automatisk for avvik på ca. ±4º. Apparatet vatres når laserstrålen slutter å bevege seg. Utenfor det automatiske vaterområdet får du et varselsignal og laseren slås av. Da bør du justere apparatet horisontalt og vente på selvvaterfunksjonen. Krysslinjemodus (fig. 4) Plasser apparatet på et fast og jevnt underlag, og fest det til et stativ. Apparatet har gjenge for et kamerastativ (5) slik at det kan festes til et stativ. Så slår du på apparatet. Laseren er nå i kryssmodus med vaterovervåkning, og produserer både en vertikal og en horisontal linje. Horisontallinjemodus (fig. 5) Når du har slått på apparatet, trykker du på multifunksjonsknappen (2) en gang til. Laseren er nå i horisontallinjemodus med vaterovervåkning, og produserer en horisontal linje. Vertikallinjemodus (fig. 6) Når du har slått på apparatet, trykker du på multifunksjonsknappen (2) to ganger. Laseren veksler til vertikallinjemodus og produserer en vertikal linje med vaterovervåkning. Bruk med vaterovervåkningen avslått (fig. 7) Når du har slått på apparatet, trykker du på multifunksjonsknappen (2) tre ganger. Laseren veksler til krysslinjemodus og produserer en vertikal linje og en horisontal linje med vaterovervåkningen slått av. I denne modusen kan enheten brukes på frihånd eller vippes i alle vinkler på et stativ. De to krysslinjene kan justeres slik du ønsker. Det er derfor ikke nødvendig at de to linjene står i forhold til hverandre med en vinkel på 90º. 9

10 NORSK VEDLIKEHOLD Hold alltid apparatet tørt og rent. Bruk en myk, fuktig klut til å tørke av skitt. Ikke bruk kraftige rengjøringsmidler eller løsemidler. Rengjør utgangsstedet for laserstrålen regelmessig med en bomullsdott. Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer, kontakt vår serviceavdeling på telefon Jula Norge AS, Solheimsveien 6 8, 1471 LØRENSKOG 10

11 POLSKI POLSKI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi! Chroń siebie i otoczenie, stosując niezbędne środki bezpieczeństwa. W wiązkę lasera patrzeć należy wyłącznie przez okulary ochronne. Nigdy nie spoglądaj prosto w wiązkę lasera. Nigdy nie kieruj wiązki lasera w stronę powierzchni odblaskowych, ludzi lub zwierząt. Wiązki laserowe o niskiej mocy mogą również spowodować uszkodzenia wzroku WAŻNE! Postępuj zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Inne zastosowanie może spowodować szkodliwe narażenie na promieniowanie laserowe. Nigdy nie otwieraj modułu lasera. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Ostrzeżenia na laserze krzyżowym: WAŻNE! Promieniowanie laserowe. Nigdy nie spoglądaj w wiązkę lasera. Klasa lasera 2. Zobacz rysunek Przełącznik 7. Przycisk wielofunkcyjny 8. Otwór lasera 9. Pokrywa baterii 10. Gwint statywu, 1/4 DANE TECHNICZNE Dokładność ± 0,45 mm/m Obszar automatycznej niwelacji ± 4 Czas niwelacji Około 5 s Temperatura pracy od -1 do 40 C Klasa lasera 2 Długość wiązki lasera 635 nm Moc lasera 1 mw Bateria 3 x 1,5 V AA Masa 450 g OPIS 11

12 POLSKI RYSUNKI Sposób użycia OBSŁUGA Laser krzyżowy jest stosowany do ustalania i kontrolowania linii poziomych i pionowych. Wkładanie i wymiana baterii (rys. 3) WAŻNE! Przed włożeniem baterii upewnij się, czy laser jest wyłączony. Otwórz pokrywę baterii (4) zgodnie z rys. 3 i włóż dołączone baterie, zachowując polaryzację pokazaną w przedziale baterii. Używaj wyłącznie baterii alkalicznych. Nie mieszaj baterii różnych typów lub o różnej pojemności. 12

13 Włączanie POLSKI Przesuń przełącznik (1) do pozycji ON (WŁ). WAŻNE! Urządzenie emituje wiązkę lasera natychmiast po włączeniu. Wyłączanie Przesuń przełącznik (1) do pozycji OFF (WYŁ). WAŻNE! Urządzenie jest wyłączane, a jednostka lasera blokowana. Automatyczna niwelacja W zakresie automatycznej niwelacji urządzenie automatycznie kompensuje odchylenia o wartości do ± 4º. Niwelacja jest zakończona, kiedy linia lasera przestanie się poruszać. Jeśli niemożliwe jest wykonanie niwelacji automatycznej, emitowany jest sygnał ostrzegawczy, a laser wyłącza się. Umieść urządzenie poziomo i pozwól, by ponownie wykonało automatyczną niwelację. Tryb linii krzyżowych (rys. 4) Umieść urządzenie na stabilnej, poziomej powierzchni lub zamontuj je na statywie. Urządzenie jest wyposażone w gwint do zamocowania statywu (5). Uruchom urządzenie. Laser przechodzi do trybu linii krzyżowych z automatyczną niwelacją i pokazuje linię poziomą i pionową. Tryb linii poziomej (rys. 5) Uruchom urządzenie i ponownie naciśnij przycisk wielofunkcyjny (2). Laser przechodzi do trybu linii poziomej z automatyczną niwelacją i pokazuje linię poziomą. Tryb linii pionowej (rys. 6) Uruchom urządzenie i naciśnij dwa razy przycisk wielofunkcyjny (2). Laser przechodzi do trybu linii pionowej z automatyczną niwelacją i pokazuje linię pionową. Praca bez automatycznej niwelacji (rys. 7) Uruchom urządzenie i naciśnij trzy razy przycisk wielofunkcyjny (2). Laser przechodzi do trybu linii krzyżowych i pokazuje linię poziomą i pionową bez automatycznej niwelacji. W tym trybie możesz swobodnie trzymać urządzenie w ręce lub zamontować na statywie pod dowolnym kątem. Obie linie można skierować w dowolną stronę i nie muszą się znajdować pod kątem 90º względem siebie. KONSERWACJA Dbaj o suchość i czystość urządzenia. Czyść urządzenie miękką, wilgotną ścierką. Nie używaj żadnych agresywnych środków czyszczących. Czyść regularnie okienko lasera za pomocą patyczka z watą. Z zastrzeżeniem prawa do błędów w druku i zmian konstrukcyjnych, które są od nas niezależne. W razie problemów skontaktuj się telefonicznie z działem obsługi klienta pod numerem Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, Warszawa, Polska 13

14 ENGLISH ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS Read the Operating Instructions carefully before use! Protect yourself and your surroundings by taking the appropriate safety measures. Do not look into the laser beam without wearing eye protection. Never look directly at the laser beam. Never point the laser beam at reflective surfaces, people or animals. Even low power laser beams can injure the eyes. IMPORTANT! Always follow these instructions. Failure to do so can result in dangerous exposure to laser radiation. Never open the laser module. Remove the batteries if the tool is not going to be used for some time. Warnings on the cross laser: IMPORTANT! Laser radiation. Do not look into the beam. Laser class 2. See illustrations Power switch 12. Multifunction button 13. Laser opening 14. Battery cover 15. Stand thread, 1/4" TECHNICAL DATA Accuracy ±0.45 mm/m Area for automatic levelling ± 4 Levelling time Approx. 5 s Operating temperature -1 C to 40 C Laser class 2 Laser wavelength 635 nm Laser power 1 mw Battery 3 x 1.5 V AA Weight 450 g DESCRIPTION 14

15 ENGLISH ILLUSTRATIONS OPERATION Use The cross laser is used to fix and check horizontal and vertical lines. Inserting and replacing batteries (fig. 3) IMPORTANT: Always check that the laser is switched off before inserting the batteries. 15

16 ENGLISH Open the battery cover (4) as shown in fig. 3 and insert the supplied batteries with the polarity shown in the battery compartment. Only use alkaline batteries. Do not mix different types of batteries or batteries with different capacities. Start Move the power switch (1) to the ON position. IMPORTANT: The tool projects a laser beam as soon as it is started. Switching off Move the power switch (1) to the OFF position. IMPORTANT: The tool is switched off and the laser unit is locked. Automatic levelling The tool automatically compensates for deviations of up to about ± 4º within the area for automatic levelling. The levelling is ready when the laser line stops moving. A warning signal is given and the laser switches off if automatic levelling cannot be carried out. Position the tool so it is horizontal and let it carry out automatic levelling again. Cross line mode (fig. 4) Place the tool on a stable, horizontal surface or mount it on a stand. The tool is fitted with a tripod thread (5). Start the tool. The laser goes into cross line mode with automatic levelling and shows a horizontal and a vertical line. Horizontal line mode (fig. 5) Start the tool and press the multifunction button (2) again. The laser goes into horizontal line mode with automatic levelling and shows a horizontal line. Vertical line mode (fig. 6) Start the tool and press the multifunction button (2) twice. The laser goes into vertical line mode with automatic levelling and shows a vertical line. Using the tool without automatic levelling (fig. 7) Start the tool and press the multifunction button (2) three times. The laser goes into cross line mode and shows a horizontal and a vertical line without automatic levelling. In this mode you can hold the tool freely in your hand, or mount it on a tripod at the required angle. The two lines can be aligned as you want, and do not need to be at a 90º angle to each other. MAINTENANCE Keep the tool dry and clean. Clean with a soft, damp cloth. Do not use aggressive detergents. Regularly clean the laser window with a wad of cotton wool. Subject to printing errors and design changes over which we have no control. In the event of problems, please contact our service department. 16

17

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-464 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp

Bruksanvisning för bordslampa. Bruksanvisning for bordlampe. Instrukcja obsługi lampy biurkowej. User Instructions for Table Lamp Bruksanvisning för bordslampa Bruksanvisning for bordlampe Instrukcja obsługi lampy biurkowej User Instructions for Table Lamp 425-067 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-462 Bruksanvisning för ljusslinga LED Bruksanvisning for lysslynge LED Instrukcja obsługi Łańcuch świetlny LED User instructions for light strand LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej

Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur. Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt. Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Bruksanvisning för rostfri vägg-/stolparmatur Bruksanvisning for rustfri vegg-/stolpelykt Instrukcja obsługi nierdzewnej oprawy ściennej/słupkowej Installation Instructions for Stainless Steel Wall/Post

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för tapetserarbord. Bruksanvisning for tapetbord. Instrukcja montażu stołu do tapetowania. Operating instructions for Wallpaper Table

Bruksanvisning för tapetserarbord. Bruksanvisning for tapetbord. Instrukcja montażu stołu do tapetowania. Operating instructions for Wallpaper Table Bruksanvisning för tapetserarbord Bruksanvisning for tapetbord Instrukcja montażu stołu do tapetowania Operating instructions for Wallpaper Table 556-003 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 604-172 Bruksanvisning för blixtlampa LED Bruksanvisning for varsellys LED Instrukcja obsługi lampy błyskowej LED User Instructions for flashing light LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-095 Bruksanvisning för bagagerem med kodlås Bruksanvisning for bagasjerem med kodelås Instrukcja obsługi bagażowego z zamkiem szyfrowym User instructions for luggage strap with code lock SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

160-217. Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego User Instructions for cross line laser

160-217. Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego User Instructions for cross line laser 160-217 Bruksanvisning för korslaser Bruksanvisning for krysslaser Instrukcja obsługi lasera krzyżowego User Instructions for cross line laser SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED

422-520. Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED 422-520 Bruksanvisning för ljusstake LED Bruksanvisning for Lysestake LED Instrukcja obsługi Świecznik LED User Instructions for Candlestick LED SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów

Bruksanvisning för fäste för surfplatta. Bruksanvisning for feste til nettbrett. Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów Bruksanvisning för fäste för surfplatta Bruksanvisning for feste til nettbrett Instrukcja obsługi uchwytu do tabletów User Instructions for Tablet Mount 934-348 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego

Bruksanvisning för förvaringshylla. Bruksanvisning for oppbevaringshylle. Instrukcja obsługi regału magazynowego Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Assembly Instructions for Storage Shelf 666-025 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna

Bruksanvisning för vädringsbeslag. Bruksanvisning for luftebeslag. User Instructions for Window Stay. Instrukcja obsługi ogranicznika do okna Bruksanvisning för vädringsbeslag Bruksanvisning for luftebeslag User Instructions for Window Stay Instrukcja obsługi ogranicznika do okna 316-412 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap

Bruksanvisning för råttfälla. Bruksanvisning for rottefelle. Instrukcja obsługi pułapki na szczury. Operating Instructions for Rat Trap Bruksanvisning för råttfälla Bruksanvisning for rottefelle Instrukcja obsługi pułapki na szczury Operating Instructions for Rat Trap 717-028 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-06-16 Jula AB

Date of production: 2015-06-16 Jula AB 944-100 Bruksanvisning för hänglås med kod Bruksanvisning for hengelås med kode Instrukcja obsługi kłódki z szyfrem User instructions for padlock with code SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light

422-527. Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light 422-527 Bruksanvisning för lampa solcell Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User instructions for solar cell light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för markpostlåda. Bruksanvisning for bakkepostkasse. Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy

Bruksanvisning för markpostlåda. Bruksanvisning for bakkepostkasse. Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy Bruksanvisning för markpostlåda Bruksanvisning for bakkepostkasse Instrukcja obsługi stojącej skrzynki na listy Operating Instructions for Free-Standing Post Box 794-052 794-054 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp

Bruksanvisning för arbetslampa. Bruksanvisning for arbeidslampe. Instrukcja obsługi lampy roboczej. Operating Instructions for Work Lamp Bruksanvisning för arbetslampa Bruksanvisning for arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej Operating Instructions for Work Lamp 424-585 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för 6 aktiv subwoofer. Bruksanvisning for 6 aktiv subwoofer. Instrukcja obsługi subwoofera aktywnego 6

Bruksanvisning för 6 aktiv subwoofer. Bruksanvisning for 6 aktiv subwoofer. Instrukcja obsługi subwoofera aktywnego 6 Bruksanvisning för 6 aktiv subwoofer Bruksanvisning for 6 aktiv subwoofer Instrukcja obsługi subwoofera aktywnego 6 Operating Instructions for 6" Active Subwoofer 610-088 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight

Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight Bruksanvisning för decklight Bruksanvisning for decklight Instrukcja obsługi oprawy punktowej wpuszczanej Installation Instructions for Decklight 422-229 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för LED-ljus. Monteringsanvisning for LED-lys. Instrukcja montażu świateł LED. Assembly Instructions for LED lights

Monteringsanvisning för LED-ljus. Monteringsanvisning for LED-lys. Instrukcja montażu świateł LED. Assembly Instructions for LED lights Monteringsanvisning för LED-ljus Monteringsanvisning for LED-lys Instrukcja montażu świateł LED Assembly Instructions for LED lights 602-164 / 602-165 SV NO PL EN Monteringsanvisning i original Monteringsanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för verktygsvagn och överskåp till verktygsvagn. Bruksanvisning for verktøyvogn og overskap til verktøyvogn

Bruksanvisning för verktygsvagn och överskåp till verktygsvagn. Bruksanvisning for verktøyvogn og overskap til verktøyvogn Bruksanvisning för verktygsvagn och överskåp till verktygsvagn Bruksanvisning for verktøyvogn og overskap til verktøyvogn Instrukcja obsługi wózka narzędziowego i szafki górnej do wózka narzędziowego User

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator

Bruksanvisning för luftsmörjare. Bruksanvisning for luftsmører. Instrukcja obsługi smarownicy powietrza. Operating Instructions for Air Lubricator Bruksanvisning för luftsmörjare Bruksanvisning for luftsmører Instrukcja obsługi smarownicy powietrza Operating Instructions for Air Lubricator 080-205 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 427-605 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for arbeidslampe LED Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User Instructions for LED Work Lamp SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellsbelysning. Bruksanvisning for solcellebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego

Bruksanvisning för solcellsbelysning. Bruksanvisning for solcellebelysning. Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego Bruksanvisning för solcellsbelysning Bruksanvisning for solcellebelysning Instrukcja obsługi oświetlenia słonecznego Operating Instructions for Solar Cell Lamp 422-363 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej

Bruksanvisning för golv-/bordslampa. Bruksanvisning for gulv-/bordlampe. Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej Bruksanvisning för golv-/bordslampa Bruksanvisning for gulv-/bordlampe Instrukcja obsługi lampy podłogowej/stołowej User Instructions for Floor/Table lamp 422-367 / 422-368 SV NO PL EN Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp

Bruksanvisning för solcellslampa. Bruksanvisning for solcellelampe. Instrukcja obsługi lampy słonecznej. User Instructions for Solar Lamp Bruksanvisning för solcellslampa Bruksanvisning for solcellelampe Instrukcja obsługi lampy słonecznej User Instructions for Solar Lamp 422-365 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 425-077 Bruksanvisning för arbetslampa LED Bruksanvisning for LED-arbeidslampe Instrukcja obsługi lampy roboczej LED User instructions for LED work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för avloppsreningsslang med munstycke. Bruksanvisning for avløpsrenseslange med munnstykke

Bruksanvisning för avloppsreningsslang med munstycke. Bruksanvisning for avløpsrenseslange med munnstykke Bruksanvisning för avloppsreningsslang med munstycke Bruksanvisning for avløpsrenseslange med munnstykke Instrukcja obsługi węża do czyszczenia rur z dyszą Operating Instructions for Drain Cleaning Hose

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kikare. Bruksanvisning for kikkere. Instrukcja obsługi lornetki. User Instructions for Binoculars

Bruksanvisning för kikare. Bruksanvisning for kikkere. Instrukcja obsługi lornetki. User Instructions for Binoculars Bruksanvisning för kikare Bruksanvisning for kikkere Instrukcja obsługi lornetki User Instructions for Binoculars 953-037 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-03-25 Jula AB

Date of production: 2015-03-25 Jula AB 422-530 Bruksanvisning för lysande isbjörn Bruksanvisning for lysende isbjørn Instrukcja obsługi wiecącego niedźwiedzia polarnego User instructions for illuminated polar bear SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-08 Jula AB

Date of production: 2015-05-08 Jula AB 425-080 425-081 Bruksanvisning för arbetsbelysning Bruksanvisning for arbeidsbelysning Instrukcja obsługi reflektora roboczego User instructions for work light SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

955-043. Bruksanvisning för pop-up-tält Bruksanvisning for popup-telt Instrukcja obsługi namiotu pop-up Operating Instructions for Pop-up Tent

955-043. Bruksanvisning för pop-up-tält Bruksanvisning for popup-telt Instrukcja obsługi namiotu pop-up Operating Instructions for Pop-up Tent 955-043 Bruksanvisning för pop-up-tält Bruksanvisning for popup-telt Instrukcja obsługi namiotu pop-up Operating Instructions for Pop-up Tent SVENSKA 4 TEKNISKA DATA 4 BESKRIVNING 4 DELAR 4 MONTERING 4

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för reduceringsventil. Bruksanvisning for reduksjonsventil. Instrukcja obsługi zaworu redukcyjnego

Bruksanvisning för reduceringsventil. Bruksanvisning for reduksjonsventil. Instrukcja obsługi zaworu redukcyjnego Bruksanvisning för reduceringsventil Bruksanvisning for reduksjonsventil Instrukcja obsługi zaworu redukcyjnego Operating Instructions for Relief Valve 080-207 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Date of production: 2015-05-11 Jula AB

Date of production: 2015-05-11 Jula AB 422-554 Bruksanvisning för flaggstångsslinga Bruksanvisning for flaggstangslynge Instrukcja obsługi łańcucha świetlnego na maszt flagowy User instructions for flagpole string lights SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för arbetsstrålkastare 36 W. Monteringsanvisning for arbeidslyskaster 36 W. Instrukcja montażu reflektora roboczego 36 W

Monteringsanvisning för arbetsstrålkastare 36 W. Monteringsanvisning for arbeidslyskaster 36 W. Instrukcja montażu reflektora roboczego 36 W Monteringsanvisning för arbetsstrålkastare 36 W Monteringsanvisning for arbeidslyskaster 36 W Instrukcja montażu reflektora roboczego 36 W Installation Instructions for Work Floodlight 36 W 602-161 SV

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för solcellsladdare. Bruksanvisning for solcellelader. Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej

Bruksanvisning för solcellsladdare. Bruksanvisning for solcellelader. Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej Bruksanvisning för solcellsladdare Bruksanvisning for solcellelader Instrukcja obsługi ładowarki słonecznej User Instructions for Solar Cell Charger 980-369 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-966 Bruksanvisning för solcellskorg LED Bruksanvisning for solcellekurv LED Instrukcja obsługi lampionu solarnego LED User Instructions for Solar Cell LED Basket SE - Bruksanvisning i original NO -

Bardziej szczegółowo

444-014 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

444-014 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för trådlös dörrklocka Bruksanvisning for trådløs ringeklokke Instrukcja obsługi bezprzewodowego dzwonka do drzwi Operating Instructions for Wireless Door Chime 444-014 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit

Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit Bruksanvisning för förvaringshylla Bruksanvisning for oppbevaringshylle Instrukcja obsługi regału magazynowego Operating Instructions for Storage Unit 666-036 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för reduceringsventil. Bruksanvisning for reduksjonsventil. Instrukcja obsługi zaworu redukcyjnego

Bruksanvisning för reduceringsventil. Bruksanvisning for reduksjonsventil. Instrukcja obsługi zaworu redukcyjnego Bruksanvisning för reduceringsventil Bruksanvisning for reduksjonsventil Instrukcja obsługi zaworu redukcyjnego Operating Instructions for Relief Valve 080-208 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för löpvagn 1 ton. Bruksanvisning for løpekatt, 1 tonn. Instrukcja obsługi wózka przejezdnego 1 tona

Bruksanvisning för löpvagn 1 ton. Bruksanvisning for løpekatt, 1 tonn. Instrukcja obsługi wózka przejezdnego 1 tona Bruksanvisning för löpvagn 1 ton Bruksanvisning for løpekatt, 1 tonn Instrukcja obsługi wózka przejezdnego 1 tona Operating Instructions for Girder Trolley, 1 tonne 334-007 SV Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för sågbock med hållare för kedjesåg. Monteringsanvisning for sagbukk med holder til kjedesag

Monteringsanvisning för sågbock med hållare för kedjesåg. Monteringsanvisning for sagbukk med holder til kjedesag Monteringsanvisning för sågbock med hållare för kedjesåg Monteringsanvisning for sagbukk med holder til kjedesag Instrukcja montażu koziołka do cięcia z uchwytem na pilarkę łańcuchową Assembly Instructions

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för optisk brandvarnare. Bruksanvisning for optisk røykvarsler. Instrukcja obsługi czujnika dymu

Bruksanvisning för optisk brandvarnare. Bruksanvisning for optisk røykvarsler. Instrukcja obsługi czujnika dymu Bruksanvisning för optisk brandvarnare Bruksanvisning for optisk røykvarsler Instrukcja obsługi czujnika dymu Operating Instructions for Optical Smoke Detector 442-027 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light

Bruksanvisning för korglampa. Bruksanvisning for kurvlampe. Instrukcja obsługi lampy-koszyka. User Instructions for Basket Light Bruksanvisning för korglampa Bruksanvisning for kurvlampe Instrukcja obsługi lampy-koszyka User Instructions for Basket Light 422-366 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Monteringsanvisning för arbetsbänk. Monteringsanvisning for arbeidsbenk. Instrukcja montażu stołu roboczego. Assembly instructions for Work Bench

Monteringsanvisning för arbetsbänk. Monteringsanvisning for arbeidsbenk. Instrukcja montażu stołu roboczego. Assembly instructions for Work Bench Monteringsanvisning för arbetsbänk Monteringsanvisning for arbeidsbenk Instrukcja montażu stołu roboczego Assembly instructions for Work Bench 157-003 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för insektsdödare. Bruksanvisning for insektdreper. Instrukcja obsługi lampy owadobójczej. Operating Instructions for Insect Killer

Bruksanvisning för insektsdödare. Bruksanvisning for insektdreper. Instrukcja obsługi lampy owadobójczej. Operating Instructions for Insect Killer Bruksanvisning för insektsdödare Bruksanvisning for insektdreper Instrukcja obsługi lampy owadobójczej Operating Instructions for Insect Killer 429-018 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för spakblock. Bruksanvisning for spaktalje. Instrukcja obsługi wciągnika dźwigniowego. Operating instructions for Lever Block

Bruksanvisning för spakblock. Bruksanvisning for spaktalje. Instrukcja obsługi wciągnika dźwigniowego. Operating instructions for Lever Block Bruksanvisning för spakblock Bruksanvisning for spaktalje Instrukcja obsługi wciągnika dźwigniowego Operating instructions for Lever Block 229-591 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. User Instructions for Kettle

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. User Instructions for Kettle Bruksanvisning för vattenkokare Bruksanvisning for vannkoker Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego User Instructions for Kettle 802-536, 802-538 -- 802-540 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

604-031 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original

604-031 SV NO PL EN. Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original Bruksanvisning för kyl-/värmebox Bruksanvisning for kjøle-/varmeboks Instrukcja obsługi przenośnej lodówki / podgrzewacza Operating Instructions for cooler/thermal box 604-031 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laddbar LED-ficklampa. Bruksanvisning for oppladbar LED-lommelykt. Instrukcja obsługi akumulatorowej latarki LED

Bruksanvisning för laddbar LED-ficklampa. Bruksanvisning for oppladbar LED-lommelykt. Instrukcja obsługi akumulatorowej latarki LED Bruksanvisning för laddbar LED-ficklampa Bruksanvisning for oppladbar LED-lommelykt Instrukcja obsługi akumulatorowej latarki LED Operating Instructions for Rechargeable LED Torch 957-102 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för butangasbrännare. Bruksanvisning for butangassbrenner. Instrukcja obsługi palnika butanowego

Bruksanvisning för butangasbrännare. Bruksanvisning for butangassbrenner. Instrukcja obsługi palnika butanowego Bruksanvisning för butangasbrännare Bruksanvisning for butangassbrenner Instrukcja obsługi palnika butanowego Operating Instructions for Butane Gas Torch 1-010 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. User Instructions for Kettle

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. User Instructions for Kettle Bruksanvisning för vattenkokare Bruksanvisning for vannkoker Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego User Instructions for Kettle 802-537 Jula AB 08.09.2015 SVENSK A SVENSKA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs

Bardziej szczegółowo

440-107. Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe

440-107. Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe 440-107 Bruksanvisning för dokumentskåp Bruksanvisning for dokumentskap Instrukcja obsługi sejfu na dokumenty User instructions for document safe SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 713-039 Bruksanvisning för skadedjursskrämma Bruksanvisning for skadedyrskremmer Instrukcja obsługi odstraszacza szkodników User instructions for pest repeller SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bilöverdrag Bruksanvisning for biltrekk Instrukcja obsługi pokrowca na samochód Operating instructions for car cover

Bruksanvisning för bilöverdrag Bruksanvisning for biltrekk Instrukcja obsługi pokrowca na samochód Operating instructions for car cover Bruksanvisning för bilöverdrag Bruksanvisning for biltrekk Instrukcja obsługi pokrowca na samochód Operating instructions for car cover 619-203 / 619-204 / 619-205 / 619-206 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skyddsglasögon med läsglas. Bruksanvisning for vernebriller med forstørrelsesglass

Bruksanvisning för skyddsglasögon med läsglas. Bruksanvisning for vernebriller med forstørrelsesglass Bruksanvisning för skyddsglasögon med läsglas Bruksanvisning for vernebriller med forstørrelsesglass Instrukcja obsługi okularów ochronno-korekcyjnych Operating instructions for Safety Glasses with reading

Bardziej szczegółowo

660-042. Bruksanvisning för väggskåp Bruksanvisning for veggskap Instrukcja obsługi regału ściennego User instructions for wall cabinet

660-042. Bruksanvisning för väggskåp Bruksanvisning for veggskap Instrukcja obsługi regału ściennego User instructions for wall cabinet 660-042 Bruksanvisning för väggskåp Bruksanvisning for veggskap Instrukcja obsługi regału ściennego User instructions for wall cabinet SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av

Bardziej szczegółowo

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska

Distributör/ Distributør/ Dystrybutor/ Distributor Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska 906-115 Bruksanvisning för skyddsglasögon Bruksanvisning for vernebriller Instrukcja obsługi okularów ochronnych Operating instructions for safety glasses SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skyddsglasögon. Bruksanvisning for vernebriller. Instrukcja obsługi okularów ochronnych. Operating instructions for Safety Glasses

Bruksanvisning för skyddsglasögon. Bruksanvisning for vernebriller. Instrukcja obsługi okularów ochronnych. Operating instructions for Safety Glasses Bruksanvisning för skyddsglasögon Bruksanvisning for vernebriller Instrukcja obsługi okularów ochronnych Operating instructions for Safety Glasses 906-173 SE NO PL EN Bruksanvisning i original Oversettelse

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för laservattenpass. Bruksanvisning for laservaterpass. Instrukcja obsługi poziomicy laserowej. User Instructions for Laser Level

Bruksanvisning för laservattenpass. Bruksanvisning for laservaterpass. Instrukcja obsługi poziomicy laserowej. User Instructions for Laser Level Bruksanvisning för laservattenpass Bruksanvisning for laservaterpass Instrukcja obsługi poziomicy laserowej User Instructions for Laser Level 160-004 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för luftpistol Bruksanvisning for luftpistol Instrukcja obsługi pistoletu pneumatycznego Operating Instructions for Air Gun

Bruksanvisning för luftpistol Bruksanvisning for luftpistol Instrukcja obsługi pistoletu pneumatycznego Operating Instructions for Air Gun Bruksanvisning för luftpistol Bruksanvisning for luftpistol Instrukcja obsługi pistoletu pneumatycznego Operating Instructions for Air Gun 777-771 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

079-026. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 22.12.2010 Jula Postorder AB

079-026. Bruksanvisning i original. Instrukcja obsługi w oryginale Operating instructions in original. 22.12.2010 Jula Postorder AB Bruksanvisning för spilloljesug Bruksanvisning for spilloljesuger Instrukcja obsługi odsysarki do zużytego oleju Operating instructions for Waste Oil Suction Unit 079-026 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 934-590 934-592 Bruksanvisning för selfiepinne Bruksanvisning for selfiestang Instrukcja obsługi monopodu do zdjęć typu selfie User instructions for Selfie Stick SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för minilarm med dubbla sirener. Bruksanvisning for minialarm med dobbel sirene. Instrukcja obsługi mini alarmu z podwójną syreną

Bruksanvisning för minilarm med dubbla sirener. Bruksanvisning for minialarm med dobbel sirene. Instrukcja obsługi mini alarmu z podwójną syreną Bruksanvisning för minilarm med dubbla sirener Bruksanvisning for minialarm med dobbel sirene Instrukcja obsługi mini alarmu z podwójną syreną Operating Instructions for mini twin siren alarm 441-091 SV

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi. binding machine KRIS. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 bindownica

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för våtslip Bruksanvisning for våtsliper Instrukcja obsługi szlifierki do pracy na mokro Operating instructions for Wet Grinder

Bruksanvisning för våtslip Bruksanvisning for våtsliper Instrukcja obsługi szlifierki do pracy na mokro Operating instructions for Wet Grinder Bruksanvisning för våtslip Bruksanvisning for våtsliper Instrukcja obsługi szlifierki do pracy na mokro Operating instructions for Wet Grinder 251-022 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för brandvarnare. Bruksanvisning for brannvarsler. Instrukcja obsługi czujnika dymu. Operating Instructions for Smoke Detector

Bruksanvisning för brandvarnare. Bruksanvisning for brannvarsler. Instrukcja obsługi czujnika dymu. Operating Instructions for Smoke Detector Documents NO.: 442055 user manual Version NO.: 01 Issue date.: 20150506 Bruksanvisning för brandvarnare Bruksanvisning for brannvarsler Instrukcja obsługi czujnika dymu Operating Instructions for Smoke

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 051-020 Bruksanvisning för digital varmluftspistol Bruksanvisning for digital varmluftpistol Instrukcja obsługi opalarki cyfrowej User instructions for digital hot air gun SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. Operating Instructions for kettle

Bruksanvisning för vattenkokare. Bruksanvisning for vannkoker. Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego. Operating Instructions for kettle Bruksanvisning för vattenkokare Bruksanvisning for vannkoker Instrukcja obsługi czajnika elektrycznego Operating Instructions for kettle 802-361 03.09.2015 Jula AB SE - Bruksanvisning i original Rätten

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för råsaftcentrifug. Bruksanvisning for råsaftsentrifuge. Instrukcja obsługi sokowirówki. Operating Instructions for Juicer

Bruksanvisning för råsaftcentrifug. Bruksanvisning for råsaftsentrifuge. Instrukcja obsługi sokowirówki. Operating Instructions for Juicer Bruksanvisning för råsaftcentrifug Bruksanvisning for råsaftsentrifuge Instrukcja obsługi sokowirówki Operating Instructions for Juicer 802-331 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

951-220. Bruksanvisning för pilatesboll Bruksanvisning for pilatesball Instrukcja obsługi piłki do pilatesu User instructions for pilates ball

951-220. Bruksanvisning för pilatesboll Bruksanvisning for pilatesball Instrukcja obsługi piłki do pilatesu User instructions for pilates ball 951-220 Bruksanvisning för pilatesboll Bruksanvisning for pilatesball Instrukcja obsługi piłki do pilatesu User instructions for pilates ball SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 619-590 Bruksanvisning för hjälpstart batteriack Bruksanvisning for starthjelp batteripakke Instrukcja obsługi akumulatora zapasowego User instructions for Auxiliary Starter Battery SE - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer Bruksanvisning för hårtork Bruksanvisning for hårføner Instrukcja obsługi suszarki do włosów User Instructions for Hair Dryer 805-037 17.09.2015 Jula AB SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 414-111 Bruksanvisning för badrumsfläkt Bruksanvisning for baderomsvifte Instrukcja obsługi wentylatora łazienkowego Operating Instructions for Bathroom Fan SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hairdryer

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hairdryer Bruksanvisning för hårtork Bruksanvisning for hårføner Instrukcja obsługi suszarki do włosów User Instructions for Hairdryer 805-039 17.09.2015 Jula AB SE - Bruksanvisning i original Rätten till ändringar

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kemtoalett. Bruksanvisning for kjemisk toalett. Instrukcja obsługi toalety chemicznej. User Instructions for Chemical Toilet

Bruksanvisning för kemtoalett. Bruksanvisning for kjemisk toalett. Instrukcja obsługi toalety chemicznej. User Instructions for Chemical Toilet SVENSKA Bruksanvisning för kemtoalett Bruksanvisning for kjemisk toalett Instrukcja obsługi toalety chemicznej User Instructions for Chemical Toilet 659-001 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder

Bruksanvisning för kaffekvarn. Bruksanvisning for kaffekvern. Instrukcja obsługi młynka do kawy. Operating instructions for Coffee Grinder Bruksanvisning för kaffekvarn Bruksanvisning for kaffekvern Instrukcja obsługi młynka do kawy Operating instructions for Coffee Grinder 802-002 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 639-447 Bruksanvisning för reparationställ för cykel Bruksanvisning for reparasjonsstativ for sykkel Instrukcja obsługi stojaka do naprawy roweru Operating Instructions for Bike Maintenance Stand SE -

Bardziej szczegółowo

427-628. Bruksanvisning för strålkastare LED Bruksanvisning for lyskaster LED Instrukcja obsługi reflektora LED User Instructions for LED floodlight

427-628. Bruksanvisning för strålkastare LED Bruksanvisning for lyskaster LED Instrukcja obsługi reflektora LED User Instructions for LED floodlight 427-628 Bruksanvisning för strålkastare LED Bruksanvisning for lyskaster LED Instrukcja obsługi reflektora LED User Instructions for LED floodlight SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för dammsugare. Bruksanvisning for støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza. Operating Instructions for Vacuum Cleaner

Bruksanvisning för dammsugare. Bruksanvisning for støvsuger. Instrukcja obsługi odkurzacza. Operating Instructions for Vacuum Cleaner Bruksanvisning för dammsugare Bruksanvisning for støvsuger Instrukcja obsługi odkurzacza Operating Instructions for Vacuum Cleaner 230-007 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för lysrörsarmatur. Bruksanvisning for lysrørarmatur. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej. Operating Instructions for Strip Light

Bruksanvisning för lysrörsarmatur. Bruksanvisning for lysrørarmatur. Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej. Operating Instructions for Strip Light Bruksanvisning för lysrörsarmatur Bruksanvisning for lysrørarmatur Instrukcja obsługi oprawy świetlówkowej Operating Instructions for Strip Light 424-062 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för plattång. Bruksanvisning for rettetang. Instrukcja obsługi prostownicy do włosów. User Instruction for Hair Straighteners

Bruksanvisning för plattång. Bruksanvisning for rettetang. Instrukcja obsługi prostownicy do włosów. User Instruction for Hair Straighteners SVENSK A Bruksanvisning för plattång Bruksanvisning for rettetang Instrukcja obsługi prostownicy do włosów User Instruction for Hair Straighteners 805-035 08.09.2015 Jula AB SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer

Bruksanvisning för hårtork. Bruksanvisning for hårføner. Instrukcja obsługi suszarki do włosów. User Instructions for Hair Dryer Bruksanvisning för hårtork Bruksanvisning for hårføner Instrukcja obsługi suszarki do włosów User Instructions for Hair Dryer 805-037 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Polsk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side 6

Bardziej szczegółowo

412-005. Bruksanvisning för bordsfläkt Bruksanvisning for bordvifte Instrukcja obsługi wentylatora biurkowego User Instructions for Table Fan

412-005. Bruksanvisning för bordsfläkt Bruksanvisning for bordvifte Instrukcja obsługi wentylatora biurkowego User Instructions for Table Fan 412-005 Bruksanvisning för bordsfläkt Bruksanvisning for bordvifte Instrukcja obsługi wentylatora biurkowego User Instructions for Table Fan SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 411-075 Bruksanvisning för kupévärmare Bruksanvisning for kupévarmer Instrukcja obsługi grzejnika samochodowegoz User Instructions for passenger compartment heater SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för bärbar retroradio. Bruksanvisning for bærbar retroradio. Instrukcja obsługi przenośnego radia w stylu retro

Bruksanvisning för bärbar retroradio. Bruksanvisning for bærbar retroradio. Instrukcja obsługi przenośnego radia w stylu retro Bruksanvisning för bärbar retroradio Bruksanvisning for bærbar retroradio Instrukcja obsługi przenośnego radia w stylu retro User Guide for Portable Retro Radio 920-449 SV NO PL EN Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 920-521 Bruksanvisning för trådlös högtalare Bruksanvisning for trådløs høyttaler Instrukcja obsługi głośnika bezprzewodowego User Instructions for Wireless Speaker SE - Bruksanvisning i original NO -

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för dokumentförstörare. Bruksanvisning for makuleringsmaskin. Instrukcja obsługi niszczarki do dokumentów

Bruksanvisning för dokumentförstörare. Bruksanvisning for makuleringsmaskin. Instrukcja obsługi niszczarki do dokumentów Bruksanvisning för dokumentförstörare Bruksanvisning for makuleringsmaskin Instrukcja obsługi niszczarki do dokumentów Operating Instructions for Document Shredder 929-072 SV NO PL EN Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för spotlight. Bruksanvisning for spotlys. Instrukcja obsługi oprawy punktowej. Installation Instructions for Spotlight

Bruksanvisning för spotlight. Bruksanvisning for spotlys. Instrukcja obsługi oprawy punktowej. Installation Instructions for Spotlight Bruksanvisning för spotlight Bruksanvisning for spotlys Instrukcja obsługi oprawy punktowej Installation Instructions for Spotlight 423-328 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original

SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning i original PL - Instrukcja obsługi w oryginale EN - Operating instructions in original 422-458 Bruksanvisning för solcellsbeslyning LED Bruksanvisning for solcellebelysning LED Instrukcja obsługi lampy słonecznej LED User Instructions for Solar Cell LED Light SE - Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för CD-spelare Mini Cooper. Bruksanvisning for CD-spiller Mini Cooper. Instrukcja obsługi odtwarzacza CD Mini Cooper

Bruksanvisning för CD-spelare Mini Cooper. Bruksanvisning for CD-spiller Mini Cooper. Instrukcja obsługi odtwarzacza CD Mini Cooper Bruksanvisning för CD-spelare Mini Cooper Bruksanvisning for CD-spiller Mini Cooper Instrukcja obsługi odtwarzacza CD Mini Cooper User Instructions for Mini Cooper CD Player 920-495 SV NO PL EN Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för skjutmått. Bruksanvisning for skyvelære. Instrukcja obsługi suwmiarki. User Instructions for Sliding Callipers

Bruksanvisning för skjutmått. Bruksanvisning for skyvelære. Instrukcja obsługi suwmiarki. User Instructions for Sliding Callipers SVENSK A Bruksanvisning för skjutmått Bruksanvisning for skyvelære Instrukcja obsługi suwmiarki User Instructions for Sliding Callipers 162-012 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent

Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent Bruksanvisning för jakttält Bruksanvisning for jakttelt Instrukcja obsługi namiotu myśliwskiego Instruction Manual for Hunting Tent 770-143 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för blästerskåp Bruksanvisning for sandblåsekabinett Instrukcja obsługi piaskarki Operating instructions for Blast Cabinet

Bruksanvisning för blästerskåp Bruksanvisning for sandblåsekabinett Instrukcja obsługi piaskarki Operating instructions for Blast Cabinet Bruksanvisning för blästerskåp Bruksanvisning for sandblåsekabinett Instrukcja obsługi piaskarki Operating instructions for Blast Cabinet 076-020 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för plattång. Bruksanvisning for rettetang. Instrukcja obsługi prostownicy do włosów. User Instructions for Hair Straighteners

Bruksanvisning för plattång. Bruksanvisning for rettetang. Instrukcja obsługi prostownicy do włosów. User Instructions for Hair Straighteners Bruksanvisning för plattång Bruksanvisning for rettetang Instrukcja obsługi prostownicy do włosów User Instructions for Hair Straighteners 805-036 08.09.2015 Jula AB SE - Bruksanvisning i original Rätten

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för djurtrimmer Bruksanvisning for dyretrimmer Instrukcja obsługi trymera dla zwierząt Operating Instructions for Animal Trimmer

Bruksanvisning för djurtrimmer Bruksanvisning for dyretrimmer Instrukcja obsługi trymera dla zwierząt Operating Instructions for Animal Trimmer KA Bruksanvisning för djurtrimmer Bruksanvisning for dyretrimmer Instrukcja obsługi trymera dla zwierząt Operating Instructions for Animal Trimmer 809-026 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning

Bardziej szczegółowo

Bruksanvisning för kaffebryggare. Bruksanvisning for kaffetrakter. Instrukcja obsługi ekspresu do kawy. Operating Instructions for Coffee Maker

Bruksanvisning för kaffebryggare. Bruksanvisning for kaffetrakter. Instrukcja obsługi ekspresu do kawy. Operating Instructions for Coffee Maker Bruksanvisning för kaffebryggare Bruksanvisning for kaffetrakter Instrukcja obsługi ekspresu do kawy Operating Instructions for Coffee Maker 802-332 07.09.2015 Jula AB SE - Bruksanvisning i original Rätten

Bardziej szczegółowo