Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII"

Transkrypt

1 Raport - Badanie losów zawodowych absolwentów 2013 w UPJPII Wyniki tego badania uwzględniają absolwentów 2013 roku. Metodologia badania Ilościowe badanie sondażowe link do ankiety online wysyłany em do absolwentów. Badanie objęło wszystkich absolwentów, którzy w 2012 roku obronili prace dyplomowe. Ankieta została rozesłana do absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu w formularzu PMLZA/01/F01. Ankieta została wysłana do absolwentów we wrześniu 2014 roku (rok po ukończeniu przez nich studiów). Wzór ankiety badawczej stanowi załącznik nr 1. Ankieta badawcza składa się z sześciu części: - charakterystyka respondentów, - podstawowa charakterystyka odbytych studiów, - aktualny status na rynku pracy, - aktualna praca, - bezrobocie, - kształcenie się. 1

2 Grupa badawcza charakterystyka respondentów Link do ankiety otrzymało 170 osób, w tym: Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Wydział Nauk Społecznych Wydział Teologiczny Serie Ankietę wypełniły 53 osoby, co stanowi 31,18 % respondentów, w tym: 42 kobiety i 11 mężczyzn, w przedziale wiekowym Ilość respondentów w odniesieniu do roku urodzenia

3 Procentowy udział poszczególnych wydziałów w sumie 53 odpowiedzi przedstawia się następująco: 11% 38% 51% Historii i Dziedzictwa Kulturowego Nauk Społecznych Teologii Poziom zwrotów na poszczególnych wydziałach: - Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego 32,26%, - Wydział Nauk Społecznych 31,76%, - wydział Teologii 26,08%. Poniższa tabela przedstawia rozkład ilościowy respondentów z podziałem na tryb studiów w odniesieniu do rodzaju studiów. Rodzaj studiów Tryb studiów licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) niestacjonarne stacjonarne Suma końcowa jednolite magisterskie licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) magisterskie uzupełniające (II stopnia) Suma końcowa

4 Osoby badane podzielono również ze względu na miejsce zamieszkania. Poniższa tabela przedstawia rozkład ilościowy respondentów z podziałem na miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: Miejsce zamieszkania przed podjęciem studiów Suma w innym województwie dolnośląskie 3 lubelskie 1 lubuskie 1 łódzkie 2 podkarpackie 3 pomorskie 1 śląskie 7 w innym województwie Suma 18 w województwie małopolskim 35 Suma końcowa 53 Poniższa tabela przedstawia rozkład ilościowy respondentów z podziałem na miejsce zamieszkania w trakcie studiów: Miejsce zamieszkania podczas studiów Województwo Suma w innym miejscu w Polsce małopolskie 20 śląskie 2 w innym miejscu w Polsce Suma 22 w tej samej miejscowości co przed studiami 31 Suma końcowa 53 Poniższa tabela przedstawia rozkład ilościowy respondentów z podziałem na obecne miejsce zamieszkania: Obecne miejsce zamieszkania Kraj Województwo Suma w innym miejscu w Polsce dolnośląskie 3 kujawsko-pomorskie 1 łódzkie 1 małopolskie 8 mazowieckie 2 śląskie 4 Suma 19 w innym miejscu w Polsce Suma 19 w innym miejscu za granicą Francja 1 inne 1 Wielka Brytania 1 w innym miejscu za granicą Suma 3 w tej samej miejscowości co podczas studiów 31 Suma końcowa 53 4

5 Wyniki badania sytuacja respondentów na rynku pracy (absolwenci wszystkich kierunków) Praca: Czy w ostatnim tygodniu wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę przynoszącą dochód lub pomagł(a) nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej? tak nie 32% 68% Spośród 32% badanych (17 osób), którzy odpowiedzieli nie jedna osoba badana miała pracę w ciągu ostatnich dwóch tygodni, ale nie wykonywała jej ponieważ była np. na zwolnieniu lekarskim, urlopie itp. Podsumowując 30% badanych respondentów w chwili badania nie posiadało pracy, natomiast 70% osób badanych było aktywnych na rynku pracy. Spośród niepracujących 16 osób (30%) 8 osób nie byłoby gotowych podjąć pracę, a 8 osób rozpoczęłoby pracę w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Spośród wszystkich osób pracujących nikt nie poszukuje pracy. Pośród respondentów niepracujących 1 osoba nie poszukuje pracy i nie mogłaby ja podjąć, 7 osób pracy poszukuje, 8 osób nie udzieliło odpowiedzi na pytanie o poszukiwanie pracy. 8 osób niepracujących wskazało powody, dla których nie poszukują pracy: - dalej się uczę 6osób, - zajmuję się domem / dzieckiem 1 osoba, - nie wierzę, że znajdę pracę 0 osób, 5

6 - nie pozwala mi na to mój stan zdrowia 0 osób, - z innych powodów 1 osoba. Miejsce wykonywania pracy: miejsce wykonywania pracy Suma gdzie indziej w Polsce 8 w tej samej miejscowości, w której mieszkam 28 za granicą 1 (puste) 16 Suma końcowa respondentów, w miejscu puste są to osoby, które nie pracują. 1 osoba pracuje za granicą (Niemcy), pozostałe osoby pracują w Polsce, z czego 28 w miejscowości zamieszkania, 8 osób w miejscach poza zamieszkaniem. Liczba miesięcy pracy w jednym miejsce pracy plasuje się w przedziale od 1 do Serie1 6

7 Liczba godzin pracy w tygodniu zajmuje przedział od 6 do 84, z czego większość osób pracuje 40 godzin. Godziny pracy w tygodniu Serie W pytaniu dotyczącym formy pracy uzyskano następujące odpowiedzi: Formy Suma najemnie 36 pomagam w rodzinnej działalności gospodarczej / w rodzinnym gospodarstwie rolnym 1 Suma końcowa 37 5 osób zadeklarowało, że pracuje na umowie stażowej, 7 osób pracuje na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, 6 osób na czas określony trwający co najmniej 1 rok, 3 osoby na czas określony trwający krócej niż rok, 5 osób na okres próbny, 2 osoby na zastępstwo, 6 osób na umowę zlecenia oraz 1 osoba na umowę o dzieło. Przedział kwotowy brutto wszystkich wynagrodzeń: Kwota brutto Przedział kwotowy Suma (puste) do nie mogę podać 1 7

8 powyżej 1500 zł do 2000 zł 4 powyżej 2000 zł do 2500 zł 1 powyżej 3000 zł do 3500 zł 2 powyżej 3500 zł do 4000 zł 1 (puste) 1 (puste) Suma 13 Suma końcowa 37 Osoby badane zarabiają od 700 zł do 4500 zł brutto miesięcznie. Średnie wynagrodzenie wynosi zatem 2600 zł. Bezrobocie: Osoby bezrobotne rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy: 12 badanych jest zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. 6 osób nigdy nie było i nie jest zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Jedna osoba była w przeszłości zarejestrowana, a powodem tego stanu była chęć skorzystania z ofert pracy. Osoby bezrobotne poszukują pracy w przedziale miesięcy. Średnio praca poszukiwana jest przez nich przez 85 miesięcy (około 4 lata). Liczba miesięcy poszukiwania pracy

9 Minimalne wynagrodzenie brutto, za które osoby te zgodziłyby się podjąć pracę mieści się w przedziale od 1200 zł do 3500 zł. Minimalne wynagrodzenie brutto, przy którym podjęta byłaby praca Kształcenie: 36 osób spośród respondentów oceniło stopień wykorzystywania w pracy wiedzy i umiejętności wyniesionych ze studiów (skala 4-stopniowa: niski, średni, wysoki, bardzo wysoki): w bardzo wysokim w wysokim w średnim w niskim 14% 47% 8% 31% Kwalifikując wyniki średni, wysoki, bardzo wysoki do grupy wyników zadowalających wnioskuje się, że 53% absolwentów, którzy odpowiedzieli na to pytanie, w pracy wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie zdobywania wykształcenia w UPJPII. 9

10 Dalsze kształcenie: Aktualnie studiuje Podjął studia w ciągu ostatniego roku Rodzaj kształcenia Suma nie nie (puste) 29 nie Suma 29 tak studia podyplomowe 1 tak Suma 1 nie Suma 30 tak (puste) studia doktoranckie 5 studia jednolite (magisterskie) 1 studia licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) 4 studia magisterskie uzupełniające (II stopnia) 9 studia podyplomowe 4 (puste) Suma 23 tak Suma 23 Suma końcowa 53 W grupie 53 respondentów 30 (60%) nie kontynuuje nauki, a 23 (40%) kształci się nadal. Studia przez nich podejmowane to: studia doktoranckie, jednolite magisterskie, studia licencjackie, uzupełniające II stopnia oraz studia podyplomowe. Na pytanie o udział w szkoleniach / instruktażach itp. w ciągu ostatniego roku respondenci odpowiedzieli następująco: Kursy kształcące kompetencje ogólne Szkolenia / instruktaże poza miejscem pracy Szkolenia / instruktaże w miejscu pracy Prywatne lekcje np. Języka obcego Kształcenie zawodowe w rzemiośle Kursy zawodowe Suma nie nie nie nie nie nie 13 nie Suma 13 tak nie 6 tak Suma 6 nie Suma 19 tak nie nie 6 nie Suma 6 tak nie 2 tak Suma 2 tak Suma 8 nie Suma 27 tak nie nie nie 1 tak 1 nie Suma 2 nie Suma 2 tak nie nie 1 nie Suma 1 tak Suma 1 tak Suma 3 nie Suma 30 tak nie nie nie nie 5 10

11 nie Suma 5 nie Suma 5 tak tak nie 1 tak Suma 1 tak Suma 1 nie Suma 6 tak nie tak nie 1 tak Suma 1 nie Suma 1 tak nie nie 1 nie Suma 1 tak nie 1 tak Suma 1 tak Suma 2 tak Suma 3 tak Suma 9 nie Suma 39 tak nie nie nie nie nie 5 tak 1 nie Suma 6 nie Suma 6 tak tak nie 1 tak Suma 1 tak Suma 1 nie Suma 7 tak tak nie nie 1 nie Suma 1 tak Suma 1 tak Suma 1 nie Suma 8 tak nie nie tak nie 1 tak Suma 1 nie Suma 1 nie Suma 1 tak tak nie nie 1 tak 2 nie Suma 3 tak nie 2 tak Suma 2 tak Suma 5 tak Suma 5 tak Suma 6 tak Suma 14 Suma końcowa 53 11

12 A zatem: - udział w kursach zawodowych: 14 osób, - udział w kursach kształcących kompetencje: 15 osób, - udział w prywatnych lekcjach: 15 osób, - udział w szkoleniach w miejscu pracy: 19 osób, - udział w kształceniu w rzemiośle: 4 osoby, - udział w szkoleniach poza miejscem pracy: 12 osób. Powyższe formy kształcenia obejmowały czas trwania od kilku dni (mniej niż tydzień) do roku. Poniższa tabela przedstawia liczbowy rozkład tych wartości. Największą popularnością cieszyły się zatem krótkie szkolenia trwające mniej niż tydzień. Czas trwania Suma mniej niż tydzień 17 rok lub dłużej 2 tydzień lub więcej, do miesiąca 10 więcej niż miesiąc, do pół roku 6 więcej niż pół roku, do roku 5 Suma końcowa 40 12

13 Dodatkowe kształcenie w formie szkoleń / kursów/ instruktaży służyło następującym celom (na pytanie odpowiedziało 40 osób, czyli 75% wszystkich osób badanych) : W jakim celu podjął Pan/podjęła Pani dodatkowe kształcenie? żeby podnieść poziom posiadanych przeze mnie kompetencji zawodowych żeby rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe o inne dziedziny żeby zmienić kierunek wykształcenia żeby spełnić formalne warunki wykonywania zawodu żeby sprostać oczekiwaniom pracodawcy, że będę się kształcił/a w innym celu 13% 10% 32% 8% 12% 25% 13

14 Wyniki badania sytuacja absolwentów Wydziału Nauk Społecznych na rynku pracy W badaniu wzięło udział 27 absolwentów WNS. Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Nauki o Rodzinie 22% 78% jednolite magisterskie licencjackie (I stopnia) magisterskie uzupełniające (II stopnia) 7% 15% 78% 14

15 niestacjonarne stacjonarne 30% 70% Procentowy podział na osoby pracujące (22) i niepracujące (5): tak nie 19% 81% Pośród osób niepracujących (5) 2 osoby poszukują pracy. 15

16 Powody, dla których bezrobotni nie poszukują pracy: dalej się uczę 1 osoba, z innych powodów 2 osoby. Czas pozostawania w bezrobociu - (2 osoby badane udzieliły odpowiedzi na to pytanie): 20 i 60 miesięcy. Poniższy wykres przestawia liczbę miesięcy pracy, podaną przez pracujące osoby, które wzięły udział w badaniu (22 osoby odpowiedziały na to pytanie). Wartość najmniejsza to 1 miesiąc, największa 78 miesięcy Serie1 Liczba godzin pracy w tygodniu (22 osoby odpowiedziały na to pytanie) prezentowana jest przez poniższy wykres. Większość absolwentów WNS pracuje 40 godzin tygodniowo Serie1 Procent respondentów, którzy określili na podstawie jakiej umowy pracują (19 osób udzieliło odpowiedzi): 16

17 umowy o pracę na czas nieokreślony bez umowy umowy o pracę na czas określony trwający co najmniej 1 rok umowy zlecenia umowy o dzieło umowy o pracę na zastępstwo 5% 11% 37% 16% 26% 5% 37% osób badanych jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, a 26% osób badanych jest zatrudnionych na umowie o pracę na czas określony trwający co najmniej 1 rok. Umowy cywilno prawne to 16% (zlecenia) oraz 5% (o dzieło). Na podstawie umowy na zastępstwo pracuje 11% respondentów. Bez umowy pracuje tylko 5% respondentów. Badanie pokazuje, że absolwenci WNS często wykorzystują wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów w UPJPII. Określenie stopnia bardzo wysoki wysoki średni to aż 71% osób (17 osób). Stopień, w jakim respondenci wykorzystują wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów niski 29% bardzo wysoki 13% wysoki 29% średni 29% Na 35 respondentów z Wydziału Nauk Społecznych 49% osób kontynuuje naukę w szkole wyższej. 17

18 Kontynuacja studiów nie tak 49% 51% Najczęściej określany przez badanych cel, w jakim kontynuują naukę (na studiach lub szkoleniach) to podniesienie poziomu posiadanych kompetencji zawodowych (41%). Inne to: żeby podnieść poziom posiadanych przeze mnie kompetencji zawodowych żeby rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe o inne dziedziny żeby spełnić formalne warunki wykonywania zawodu żeby zmienić kierunek wykształcenia w innym celu żeby sprostać oczekiwaniom pracodawcy, że będę się kształcił/a 11% 5% 5% 41% 14% 24% 18

19 Wyniki badania sytuacja absolwentów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego na rynku pracy W badaniu wzięło udział 20 absolwentów WHiDK. Historia Historia Sztuki Ochrona Dóbr Kultury 10% 10% 80% Rodzaj studiów jednolite magisterskie licencjackie (I stopnia) magisterskie uzupełniające (II stopnia) 20% 45% 35% 100% respondentów to absolwenci studiów stacjonarnych. 19

20 Procentowy podział na osoby pracujące (12) i niepracujące (8): Czy pracujesz? tak nie 40% 60% Dwie osoby spośród niepracujących poszukują pracy. Osoby, które nie poszukują pracy za powód podają dalszą naukę (5 osób) oraz zajmowanie się domem lub dzieckiem (1 osoba). Poniższy wykres przestawia liczbę miesięcy pracy, podaną przez pracujące osoby, które wzięły udział w badaniu (11 osób odpowiedziało na to pytanie). Wartość najmniejsza to 1 miesiąc, największa 48 miesięcy. Liczba miesięcy pracy Serie Liczba godzin pracy w tygodniu (12 osób odpowiedziało na to pytanie) prezentowana jest przez poniższy wykres. Większość absolwentów WHiDK pracuje 40 godzin tygodniowo. 20

21 Liczba godzin / tydzień Serie

22 Ilość respondentów, którzy określili na podstawie jakiej umowy pracują (11 osób udzieliło odpowiedzi): umowy zlecenia; 2 umowa stażowa; 2 umowy o dzieło; 1 umowy o pracę na zastępstwo; 2 umowy o pracę na czas nieokreślony ; 1 umowy o pracę na czas określony, krótszy niż 1 rok; 1 umowy o pracę na czas określony trwający co najmniej 1 rok; 2 22

23 Badanie pokazuje, że absolwenci WHiDK nieczęsto wykorzystują wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów w UPJPII. Na pytanie udzieliło odpowiedzi jedynie 12 osób. Stopień, w jakim respondenci wykorzystują wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów w bardzo wysokim w niskim w średnim 17% 25% 58% Na 20 respondentów z Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego 65% osób kontynuuje naukę w szkole wyższej. Kontynuacja studiów tak nie 35% 65% 23

24 Najczęściej określany przez badanych cel, w jakim kontynuują naukę to podniesienie poziomu posiadanych kompetencji zawodowych (29%). Inne to: żeby podnieść poziom posiadanych przeze mnie kompetencji zawodowych żeby rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe o inne dziedziny żeby zmienić kierunek wykształcenia żeby spełnić formalne warunki wykonywania zawodu żeby sprostać oczekiwaniom pracodawcy, że będę się kształcił/a w innym celu 10% 10% 29% 9% 16% 26% 24

25 Wyniki badania sytuacja absolwentów Wydziału Teologii na rynku pracy W badaniu wzięło udział 6 absolwentów WT, z czego 5 absolwentów Teologii kapłańskiej. Wszyscy respondenci to absolwenci studiów stacjonarnych, jednolitych magisterskich. Procentowy podział na osoby pracujące (3, Teologia kapłańska) i niepracujące (3): Czy pracujesz? nie tak 50% 50% Wszystkie osoby niepracujące deklarują, że poszukują pracy. Liczba miesięcy poszukiwania pracy: 30, 120, 150.Jedna osoba jest zarejestrowana u urzędzie pracy, aby korzystać z ofert pracy. Osoby pracujące deklarują, że pracują 15 miesięcy (2) i 12 miesięcy (1). Liczba godzin pracy w tygodniu: 8,11,18. Badanie pokazuje, że absolwenci WT bardzo często wykorzystują wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów w UPJPII. Określenie stopnia wyskoi to 2 osoby, bardzo wysoki 1 osoba. Na 6 respondentów z Wydziału Teologii 4 osoby kontynuuje naukę w szkole wyższej 3 osoby studia doktoranckie, 1 osoba studia licencjackie I stopnia. 25

26 Wyniki badania zagadnienia i zależności ogólne 1. Zależność pomiędzy studiowanym kierunkiem, trybem studiów i rodzajem studiów a zatrudnieniem. Rodzaj studiów Tryb studiów Pracuje Kierunek Suma jednolite magisterskie niestacjonarne tak Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 1 tak Suma 1 niestacjonarne Suma 1 stacjonarne nie Historia 1 Teologia 3 nie Suma 4 tak Historia 3 Nauki o Rodzinie 1 Teologia 3 tak Suma 7 stacjonarne Suma 11 jednolite magisterskie Suma 12 licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) niestacjonarne tak Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 1 Nauki o Rodzinie 1 tak Suma 2 niestacjonarne Suma 2 stacjonarne nie Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 1 Historia Sztuki 2 Nauki o Rodzinie 1 Ochrona Dóbr Kultury 2 nie Suma 6 tak Historia 3 tak Suma 3 stacjonarne Suma 9 licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) Suma 11 magisterskie uzupełniające (II stopnia) niestacjonarne nie Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 2 nie Suma 2 tak Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 2 Nauki o Rodzinie 1 tak Suma 3 niestacjonarne Suma 5 stacjonarne nie Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 1 Historia 3 nie Suma 4 tak Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 13 Historia 6 Nauki o Rodzinie 2 26

27 tak Suma 21 stacjonarne Suma 25 magisterskie uzupełniające (II stopnia) Suma 30 Suma końcowa 53 Podsumowując: - na studiach stacjonarnych pracę posiadają 22 osoby (spośród 45 osób), a na studiach niestacjonarnych pracuje 6 osób (spośród 8), - największa liczba osób pracujących (24) to studenci studiów magisterskich uzupełniających (II stopnia), kolejno studiów jednolitych magisterskich (8 osób) i licencjackich I stopnia (7 osób), - kierunek DiKS: czynnych zawodowo jest 17 osób. W tym na studiach niestacjonarnych 4 osoby, na studiach stacjonarnych 13 osób. Na studiach I stopnia niestacjonarnych 1 osoba, na studiach I stopnia stacjonarnych 0 osób. Na studiach II stopnia niestacjonarnych 2 osoby, na studiach II stopnia stacjonarnych 13 osób (razem 15 osób). Największa liczba pracujących absolwentów DiKS to absolwenci studiów stacjonarnych II stopnia (magisterskich uzupełniających), - kierunek Historia: czynnych zawodowo jest 12 osób. W tym na studiach niestacjonarnych nie ma pracujących absolwentów w ogóle. Na studiach I stopnia stacjonarnych 3 osoby. Na studiach II stopnia stacjonarnych 6 osób. Na studiach jednolitych magisterskich stacjonarnych 3 osoby. Największa liczba pracujących absolwentów Historii to absolwenci studiów stacjonarnych magisterskich II stopnia, - kierunek Historia Sztuki i Ochrona Dóbr Kultuyr nie ma osób czynnych zawodowo. - kierunek Nauki o Rodzinie: czynnych zawodowo jest 5 osób. W tym na studiach niestacjonarnych 2 osoby, na studiach stacjonarnych 3 osoby. Na studiach I stopnia niestacjonarnych 1 osoba. Na studiach II stopnia niestacjonarnych 1 osoba, stacjonarnych 2 osoby. Największa liczba pracujących absolwentów NOR to absolwenci studiów stacjonarnych II stopnia, - kierunek Teologia: czynne zawodowo są 3 osoby. Wszyscy to absolwenci studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich, - w odniesieniu do kierunków studiów potwierdza się fakt, że największa liczba osób pracujących to absolwenci studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich lub II stopnia. 2. Zależność pomiędzy płcią, wiekiem a zatrudnieniem. Pracuje Wiek Płeć Suma nie 23 kobieta 6 23 Suma 6 24 kobieta 1 mężczyzna 2 24 Suma 3 25 kobieta 2 25 Suma 2 26 kobieta 4 mężczyzna 1 26 Suma 5 nie Suma 16 tak 23 kobieta 4 23 Suma 4 24 kobieta 1 24 Suma 1 25 kobieta 12 27

28 mężczyzna 2 25 Suma kobieta 5 mężczyzna 3 26 Suma 8 27 kobieta 2 mężczyzna 1 27 Suma 3 28 kobieta 3 mężczyzna 1 28 Suma 4 30 mężczyzna 1 30 Suma 1 31 kobieta 1 31 Suma 1 33 kobieta 1 33 Suma 1 tak Suma 37 Suma końcowa 53 Podsumowując: - spośród osób, które nie pracują największa liczba to kobiety w wieku 23 lata, - spośród osób, które pracują największa liczba to kobiety w wieku 25 lat, - niezależnie od płci największa liczba pracujących absolwentów jest w wieku ok. 25 lat. 3. Zależność pomiędzy kierunkiem studiów, trybem oraz rodzajem studiów a kontynuacją kształcenia na uczelni. dalsze kształc. Suma końcowa Kierunek Rodzaj Tryb nie tak Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna jednolite magisterskie niestacjonarne 1 1 jednolite magisterskie Suma 1 1 licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) niestacjonarne 1 1 stacjonarne 1 1 licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) Suma magisterskie uzupełniające (II stopnia) niestacjonarne stacjonarne magisterskie uzupełniające (II stopnia) Suma Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Suma Historia jednolite magisterskie stacjonarne jednolite magisterskie Suma licencjackie lub stacjonarne

29 inżynierskie (I stopnia) licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) Suma 3 3 magisterskie uzupełniające (II stopnia) stacjonarne magisterskie uzupełniające (II stopnia) Suma Historia Suma Historia Sztuki licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) stacjonarne 2 2 licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) Suma 2 2 Historia Sztuki Suma 2 2 Nauki o Rodzinie jednolite magisterskie stacjonarne 1 1 jednolite magisterskie Suma 1 1 licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) niestacjonarne 1 1 stacjonarne 1 1 licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) Suma magisterskie uzupełniające (II stopnia) niestacjonarne 1 1 stacjonarne 2 2 magisterskie uzupełniające (II stopnia) Suma 3 3 Nauki o Rodzinie Suma Ochrona Dóbr Kultury licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) stacjonarne 2 2 licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) Suma 2 2 Ochrona Dóbr Kultury Suma 2 2 Teologia jednolite magisterskie stacjonarne jednolite magisterskie Suma Teologia Suma Suma końcowa Podsumowując: - kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna najczęściej kształcenie kontynuują absolwenci studiów stacjonarnych II stopnia, - kierunek Historia - najczęściej kształcenie kontynuują absolwenci studiów stacjonarnych II stopnia, - kierunek Historia sztuki - najczęściej kształcenie kontynuują absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia, - kierunek: Ochrona Dóbr Kultury - najczęściej kształcenie kontynuują absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia, - kierunek Nauki o Rodzinie - najczęściej kształcenie kontynuują absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia, - kierunek Teologia - najczęściej kształcenie kontynuują absolwenci studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich, - najczęściej studia kontynuują absolwenci studiów STACJONARNYCH. 29

30 4. Zależność pomiędzy kierunkiem studiów, rodzajem studiów a wykorzystywaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów. Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna W jakim stopniu wykorz. wiedzę i umiejętn. w bardzo wysokim w średnim w wysokim (puste) Suma końco wa Rodzaj w niskim jednolite magisterskie 1 1 licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) magisterskie uzupełniające (II stopnia) Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Suma jednolite Historia magisterskie licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) magisterskie uzupełniające (II stopnia) Historia Suma Historia Sztuki licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) 2 2 Historia Sztuki Suma 2 2 Nauki o Rodzinie jednolite magisterskie 1 1 licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) magisterskie uzupełniające (II stopnia) Nauki o Rodzinie Suma Ochrona Dóbr Kultury licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) 2 2 Ochrona Dóbr Kultury Suma 2 2 Teologia jednolite magisterskie Teologia Suma Suma końcowa Podsumowując: - Największa liczba osób wykorzystujących wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów w UPJPII to absolwenci kierunków: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Historia i Teologia. 30

31 Podsumowanie i wnioski z badań 1) 70% osób, które wzięły udział w badaniu jest aktywnych na rynku pracy (posiada stałą pracę), w tym na wydziałach: - Wydział Nauk Społecznych 81%, - Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego 60%, - Wydział Teologii 50%, 2) 50% respondentów, którzy nie pracują mogłoby podjąć pracę. Ci z nich, którzy nie szukają pracy za najważniejszy powód podają dalsze kształcenie. 3) Pracujący pracują około miesięcy, średnio 40 godzin w tygodniu. Większość z nich podjęła pracę po ukończeniu studiów w UPJPII. 4) Średnie wynagrodzenie brutto absolwenta UPJPII wynosi 2600 zł. 5) Osoby bezrobotne szukają pracy średnio 4 lata. Mogliby podjąć pracę za średnie wynagrodzenie zł brutto (są to realne oczekiwania w odniesieniu do sytuacji na rynku pracy). 6) Ponad połowa absolwentów UPJPII wykorzystuje w pracy wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów w UPJPII. 7) 40% naszych absolwentów nadal się kształci, a część z nich podejmuje dodatkowe kursy i szkolenia dokształcające. 8) Największa spośród badanych liczba osób, które pracują to absolwenci studiów stacjonarnych, jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia (uzupełniających magisterskich). 9) Średni wiek osób pracujących to 25 lat. 10) Najczęściej kształcenie kontynuują absolwenci studiów stacjonarnych. 11) W największym stopniu wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów wykorzystują absolwenci Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Historii i Filozofii. 31

32 Załącznik nr 1. Ankieta badawcza I. Charakterystyka respondenta 1. Płeć a) Kobieta b) Mężczyzna 2. Rok urodzenia. 3. Miejsce zamieszkania bezpośrednio przed rozpoczęciem studiów a) W Polsce i. W województwie małopolskim Miejscowość ii. W innym województwie, jakim. b) Zagranicą w (proszę podać nazwę kraju) 4. Miejsce zamieszkania podczas studiów a) Jak przed studiami b) Gdzie indziej w Polsce i. W województwie małopolskim Miejscowość ii. W innym województwie, jakim. c) Gdzie indziej zagranicą w (proszę podać nazwę kraju) 5. Obecne miejsce zamieszkania a) Jak podczas studiów b) Gdzie indziej w Polsce i. W województwie małopolskim Miejscowość ii. W innym województwie, jakim. d) Gdzie indziej zagranicą w (proszę podać nazwę kraju) II. Podstawowa charakterystyka odbytych studiów Ukończone studia 1. Kierunek. 2. Specjalność.. 3. Uczelnia Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 4. Wydział.. 5. Tryb studiów a) Stacjonarne pyt. 7 b) Niestacjonarne pyt Sposób organizacji studiów a) Dzienne (w dni powszednie, między innymi w godzinach przedpołudniowych) b) Wieczorowe (w dni powszednie, tylko po południu/wieczorem) c) Zaoczne (w soboty niedziele) d) Eksternistyczne i na odległość 32

33 III. IV. 7. Rodzaj studiów a) Jednolite magisterskie b) Licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) c) Magisterskie uzupełniające (II stopnia) 8. Data obrony pracy licencjackiej/magisterskiej Aktualny status na rynku pracy 1. Czy w ostatnim tygodniu wykonywał(a) Pan(i) jakąkolwiek pracę przynoszącą dochód lub pomagał(a) nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej? a) Tak blok IV b) Nie pyt Czy, chociaż nie wykanywał/a Pan/Pani pracy w tym tygodniu, to jednak miał/a Pan/Pani jakąś pracę (bo np. był/a Pan/i na urlopie, na zwolnieniu lakarskim)? a) Tak blok IV b) Nie pyt Czy w ciągu 2 tygodni mógłby/mogłaby Pan/Pani podjąć pracę? a) Tak pyt. 4 b) Nie pyt Czy Pan/Pani poszukuje pracy? a) Tak blok V b) Nie pyt Dlaczego nie poszukuje Pan/Pani pracy i lub nie może podjąć pracy? a) Dalej się uczę b) Zajmuję się domem, dzieckiem c) Nie wierzę, że znajdę pracę d) Nie pozwala mi na to mój stan zdrowia e) Z innych powodów blok VI Aktualna praca 1. Gdzie mieści się firma / gospodarstwo rolne, w której/którym Pan/Pani pracuje (chodzi o faktyczne miejsce wykonywania pracy)? a) W tej samej miejscowości, w której mieszkam (nazwa). b) Gdzie indziej w Polsce i. W województwie małopolskim Miejscowość ii. W innym województwie, jakim. c) Gdzie indziej zagranicą w (proszę podać nazwę kraju) 2. Od jak dawna pracuje Pan/Pani w aktualnym miejscu pracy? Proszę podać liczbę miesięcy 3. Ile przeciętnie godzin tygodniowo Pan/Pani pracuje? Proszę podać w godzinach 4. W jakiej formie aktualnie Pan/Pani pracuje (proszę zaznaczyć Pana/Pani główne źródło utrzymania)? 33

34 a) Najemnie pyt. 5a b) Prowadzę własną firmę / własne gospodarstwo rolne pyt. 8 c) Pomagam w rodzinnej działalności gospodarczej / w rodzinnym gospodarstwie rolnym pyt. 12 5a. Proszę podać średnie Pani(a) miesięczne wynagrodzenie brutto (tj. płaca całkowita, bez odliczenia podatku, składek, potrąceń itp.) z uwzględnieniem premii i dodatków. Proszę podać średnią z ostatnich trzech miesięcy a) To jest kwota w wysokości.. zł pyt. 6 b) Nie mogę dokładnie powiedzieć pyt. 5b 5b. Jeżeli nie może Pan/Pani podać dokładniej kwoty, to proszę zaznaczyć przedział, w którym mieszczą się Pana/Pani miesięczne zarobki brutto (tj. płaca całkowita, bez odliczenia podatku, składek, potrąceń itp.) Proszę podać średnią z ostatnich trzech miesięcy a) Do 1500 zł b) Powyżej 1500 do 2000 zł c) Powyżej 2000 do 2500 zł d) Powyżej 2500 do 3000 zł e) Powyżej 3000 do 3500 zł f) Powyżej 3500 do 4000 zł g) Powyżej 4000 do 4500 zł h) Powyżej 4500 do 5000 zł i) Powyżej 5000 do 7500 zł j) Powyżej 7500 do zł k) Powyżej zł l) Nie mogę podać 6. Czy Pana/Pani praca opiera się na umowie stażowej? a) Tak, staż uzyskałem / uzyskałam za pośrednictwem urzędu pracy b) Tak staż uzyskałem / uzyskałam bez pośrednictwa urzędu pracy c) Nie 7. Na jakiej podstawie wykonuje Pan/Pani swoją pracę? a) Umowy o pracę na okres próbny b) Umowy o pracę na zastępstwo c) Umowy o pracę na czas określony, krótszy niż 1 rok d) Umowy o pracę na czas określony trwający co najmniej 1 rok e) Umowy o pracę na czas nieokreślony f) Umowy zlecenia g) Umowy o dzieło h) Bez umowy i) Na innej podstawie blok VI 34

35 8. Jak długo prowadzi lub prowadził /a Pan/Pani własną firmę / własne gospodarstwo rolne? Od. Miesięcy 9. Czy otrzymał / a Pan/Pani dotację (pieniądze z różnych instytucji) na założenie firmy lub gospodarstwa rolnego? a) Tak, za pośrednictwem urzędu pracy b) Tak, poza urzędem pracy c) Nie 10a. Proszę określić Pana/Pani miesięczne dochody brutto (przychody koszty) Proszę podać średnią z ostatnich trzech miesięcy a) To jest kwota w wysokości. zł pyt.12 b) Mam straty pyt. 11 c) Nie mogę powiedzieć pyt. 10b 10b. Jeżeli nie może Pan/Pani podać dokładnej kwoty, to proszę zaznaczyć przedział, w którym mieszczą się Pana/Pani miesięczne dochody brutto (przychody koszty). Proszę podać średnią z ostatnich trzech miesięcy. a) Do 1500 zł b) Powyżej 1500 do 2000 zł c) Powyżej 2000 do 2500 zł d) Powyżej 2500 do 3000 zł e) Powyżej 3000 do 3500 zł f) Powyżej 3500 do 4000 zł g) Powyżej 4000 do 4500 zł h) Powyżej 4500 do 5000 zł i) Powyżej 5000 do 7500 zł j) Powyżej 7500 do zł k) Powyżej zł l) Nie mogę podać 11. Ilu pracowników, poza Panem/panią zatrudnia Pan w firmie? a) Ani jednego b) Proszę podać dokładną liczbę.. pracowników 12. Z perspektywy aktualnie wykonywanej pracy proszę określić, w jakim stopniu wykorzystuje Pan/i wiedzę/umiejętności wyniesione ze studiów. Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź. 1. W bardzo wysokim 2. W wysokim 3. W średnim 4. W niskim 5. W bardzo niskim V. Bezrobocie 1. Jak długo szuka Pan/Pani pracy? 35

36 Proszę wpisać liczbę miesięcy.. 2. Za jaką minimalną kwotę wynagrodzenia netto (na rękę) zgodziłby/zgodziłaby się Pan/Pani podjąć pracę?.. miesięcznie netto (na rękę) w zł VI. 3. Czy jest Pan (i) zarejestrowany (a) w urzędzie pracy? a) Tak pyt 5 b) Nie blok VI 4. Czy od momentu ukończenia studiów kiedykolwiek był(a) Pan (i) zarejestrowany /a w urzędzie pracy? a) Tak pyt 5 b) Nie blok VI 5. Dlaczego Pan/Pani zarejestrował/a się w urzędzie pracy? Proszę podać jeden główny powód rejestracji w PUP a) Dla uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego b) Żeby skorzystać z ofert pracy c) Żeby skorzystać z usług doradcy zawodowego d) Żeby skorzystać ze stażu e) Żeby skorzystać ze szkoleń f) Żeby uzyskać dofinansowanie na otwarcie własnej firmy g) Inne, jakie?... Kształcenie się 1. Czy obecnie Pan (i) studiuje? a) Tak pyt. 3 b) Nie pyt Czy w ciągu ostatniego roku podjął Pan/ podjęła Pani studia? a) Tak pyt. 3 b) Nie pyt Jakie to studia? a) Studia licencjackie lub inżynierskie (I stopnia) b) Studia magisterskie uzupełniające (II stopnia) c) Studia jednolite (magisterskie) d) Studia podyplomowe e) Studia doktoranckie f) Inne, jakie? 4. Czy Pana/Pani studia odbywają się / odbywały się w tej samej uczelni, którą Pan/i wcześniej ukończył/a? a) Tak b) Nie 5. Czy w ciągu ostatniego roku uczestniczył/ uczestniczyła Pan/ Pani w jakichś, wymienionych niżej formach kształcenia, nie licząc szkoleń BHP? a) W kursach zawodowych I. Tak II. Nie b) W kursach kształcących kompetencje ogólne 36

37 I. Tak II. Nie c) W szkoleniach / instruktażach poza miejscem pracy I. Tak II. Nie d) W szkoleniach / instruktażach w miejscu pracy I. Tak II. Nie e) W prywatnych lekcjach (np. języka obcego) I. Tak II. Nie f) W kształceniu zawodowym w rzemiośle I. Tak II. Nie Jeśli choć jedna odpowiedź w tym pytaniu brzmiała TAK pyt. 6. Jeśli wszystkie odpowiedzi w tym pytaniu brzmiały NIE koniec 6. Ile łącznie trwała nauka / szkolenie w tych formach? a) Mniej niż tydzień b) Tydzień lub więcej, do miesiąca c) Więcej niż miesiąc, do pół roku d) Więcej niż pół roku, do roku e) Rok lub dłużej 7. W jakim celu podjął Pan/Pani dodatkowe kształcenie? 8. Proszę zaznaczyć wszystkie cele realizowane poprzez podjęte kształcenie (może być wiele odpowiedzi) a) Żeby odnieść poziom posiadanych przeze mnie kompetencji zawodowych b) Żeby rozszerzyć swoje kompetencje zawodowe o inne dziedziny c) Żeby zmienić kierunek wykształcenia d) Żeby spełnić formalne warunki wykonywania zawodu e) Żeby sprostać oczekiwaniom pracodawcy, że będę się kształcił/a f) W innym celu 37

38 38

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Matematyczno- Przyrodniczy Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Politechniczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Politechniczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Politechniczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Biuro Karier AWF w Krakowie 15.10.2012 Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2011 Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi pytania czy absolwenci studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PWSZ IM. RTM. W. PILECKIEGO W OSWIĘCIMIU

Podsumowanie LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PWSZ IM. RTM. W. PILECKIEGO W OSWIĘCIMIU Podsumowanie PROJEKT BADAWCZY LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW PWSZ IM. RTM. W. PILECKIEGO W OSWIĘCIMIU Niniejsze podsumowanie przedstawia wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów/absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2012/13 Agnieszka Feliks Długosz Sekcja Analiz Jakości Kształcenia Metodologia Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011. Biuro Karier UJ Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2010/2011 Biuro Karier UJ Raporty z badań losów zawodowych absolwentów (roczniki 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010), realizowanych

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia licencjackie, rocznik 2012/13 Agnieszka Feliks Długosz Sekcja Analiz Jakości Kształcenia Metodologia Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych II stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Część ogólna

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Część ogólna Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Część ogólna Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo, niniejszy raport przedstawia wyniki badania pn.

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Ankieta nt. Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa

Ankieta nt. Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa Szanowni Państwo, Załącznik do zarządzenia Rektora AWF Warszawa Nr 15/2017/2018 z dnia 15 listopada 2017 r. Ankieta nt. Zawodowe losy absolwentów AWF Warszawa Chcielibyśmy uzyskać informacje na temat Państwa

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska

Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012. Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie rocznik 2011/2012 Agnieszka Feliks Długosz Mariola Ostrowska - Zakrzewska Metodologia (1) Ilościowe badanie sondażowe przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2012 r. badanych 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało na grupie

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka

Raport. Badanie Losów Absolwentów. Technologia Żywności. i Żywienie Człowieka RPk-0332/5/10 Raport Badanie Losów Absolwentów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 2010 Marlena Włodkowska Emilia Kuczewska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Transport 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Zarządzanie i Inżynieria

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wyniki badań losów zawodowych absolwentów KUL, rok ukończenia 2014 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, lipiec 2016 Celem badania jest uzyskanie informacji na temat satysfakcji z ukończonych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej

Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Wyniki Badania Losów Zawodowych Absolwentów obronionych latem 2014 r. badanych 12 miesięcy po obronie pracy dyplomowej Politechniki Opolskiej 1 Słowo wstępne Niniejsze badanie przeprowadzone zostało w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA LOSÓWABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

WYNIKI BADANIA LOSÓWABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI WYNIKI BADANIA LOSÓWABSOLWENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ABSOLWENCI 2017 Realizacja badania i przygotowanie raportu Biuro Karier Studenckich Uniwersytet Morski w Gdyni Grudzień 2018 1 Spis treści O badaniu...

Bardziej szczegółowo

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? Wydział Sztuki

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? Wydział Sztuki W badaniu wzięło udział 37 absolwentów (obrona pracy w roku 2013) Kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 17 osób Grafika 20 osób Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po ukończeniu studiów Rocznik 2012/2013 Wstęp Na

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 211/212 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 213 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ANONIMOWA. A) Dane osobowe. a) Jakie województwo?...

ANKIETA ANONIMOWA. A) Dane osobowe. a) Jakie województwo?... Nr ankiety: Nr edycji: 0 1 3 5 ANKIETA ANONIMOWA Ankieta ta służy do monitorowania karier zawodowych absolwentów WSAP w Szczeci, bada to ma na celu dostosowa planów i programów studiów oraz kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 203 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 9.03.203 02.0.203

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Losy zawodowe absolwenta - 3 lata po ukończeniu studiów - rocznik 2014/2015 Wstęp

Bardziej szczegółowo

kierunek Budownictwo

kierunek Budownictwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek Budownictwo 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: 8 stycznia 2018 roku ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia

Opracowanie: 8 stycznia 2018 roku ks. dr Zdzisław Kieliszek, prodziekan ds. kształcenia Raport z badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Studia z perspektywy absolwenta - 6 miesięcy po ukończeniu studiów, rocznik 2015/2016 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ratownictwo medyczne

Kierunek Ratownictwo medyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 33 absolwentów (obrona pracy w roku 1) Kierunki: Administracja osób Filozofia 31 osób Historia osoby Politologia osób Socjologia 3 osób Stosunki międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego

Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Załącznik nr 7 do Uchwały nr 29/2013 Senatu UPJPII z dnia 17 czerwca 2013 r. Kwestionariusz ankiety online badania losów zawodowych absolwentów UPJPII na gruncie założeń reformy szkolnictwa wyższego Formularz

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI 2011/2012

ABSOLWENCI 2011/2012 RAPORT Wykonawca: Biuro Karier DSW WROCŁAW, październik 2012 Spis treści 1. Informacje wprowadzające... 3 2. Absolwenci uczestniczący w badaniu... 4 Płeć Absolwentów... 4 Miejsce zamieszkania Absolwentów...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 21/211 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 212 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Monitorowanie Losów Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego studia magisterskie, rocznik 2013/14 Agnieszka Feliks-Długosz Sekcja Analiz Jakości Kształcenia 4.11.2015 Metodologia Ilościowe badanie sondażowe

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /7 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone na w czerwcu, lipcu i sierpniu r. Badaniu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach. Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny kierunek Filologia

Bardziej szczegółowo

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010

Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 RPk-0332/1/10 Badanie Losów Absolwentów Wychowanie Fizyczne 2010 Marlena Włodkowska Biuro Karier 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród pierwszych absolwentów kierunku wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2017 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

STUDENT W PRACY Raport badawczy. Marzec 2019

STUDENT W PRACY Raport badawczy. Marzec 2019 STUDENT W PRACY 2019 Raport badawczy Marzec 2019 SPIS TREŚCI Slajdy Metodologia badania 3 Podsumowanie wyników 4 Szczegółowe wyniki badania 6 Struktura demograficzna 15 Kontakt 17 METODOLOGIA BADANIA v

Bardziej szczegółowo

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r.

Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2015 r. Obraz Absolwentów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej System badań losów zawodowych absolwentów PŁ Powstał w wyniku realizacji projektu PO KL 4.1.1 - Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

kierunek Ratownictwo medyczne

kierunek Ratownictwo medyczne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydział Ochrony Zdrowia kierunek Ratownictwo medyczne

Bardziej szczegółowo

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? Wydział Sztuki

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? Wydział Sztuki W badaniu wzięło udział 66 absolwentów (obrona pracy w roku 2012) Kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 40 osób Grafika 26 osób 14 12 10 8 6 4 2 0 Jak oceniasz spełnienie swoich

Bardziej szczegółowo

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Analiza losów absolwentów 2015/16 sprawozdanie z analizy przeprowadzonej przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia Przewodniczący Zespołu: prof.dr hab. inż. Marek Kwiatkowski 80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 63, tel. (+48 58) 523 5197, e-mail: marek.kwiatkowski@ug.edu.pl, www.chem.ug.edu.pl 11 maja 2017 r. Prof. UG,

Bardziej szczegółowo

Ankieta Losów Absolwentów 2007/2008

Ankieta Losów Absolwentów 2007/2008 Ankieta Losów Absolwentów 2007/2008 Zestawienie danych na dzień 29.09.2008 Opracowanie dr Sławomir Krzychała Dane respondentów Płeć Procent kobiety 85,5 mężczyźni 14,5 Grupa absolwentów uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2018 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Raport Monitorowanie losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy Raport Monitorowa losów zawodowych absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu TechnologicznoPrzyrodniczego w Bydgoszczy Rok akademicki / na podstawie raportu Biura Karier Wydział Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wydział Pedagogiczny

Wydział Pedagogiczny W badaniu wzięło udział 42 absolwentów (obrona pracy w roku 213) Kierunki: Bezpieczeństwo narodowe 27 osób Pedagogika 24 osób Pedagogika specjalna 135 osób Praca socjalna 25 osób 2 18 16 14 12 8 6 4 2

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Raport z przeprowadzenia I etapu badania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Podstawa prawna monitorowania losów zawodowych absolwentów w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu: Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164,

Bardziej szczegółowo

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Wydział Sztuki Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Wydział Sztuki W badaniu wzięło udział 66 absolwentów (obrona pracy w roku 2012) Kierunki: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 40 osób Grafika 26 osób 14 12 10 8 6 4 2 0 Jak oceniasz spełnienie

Bardziej szczegółowo

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012

Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów 2011/2012 Akademickie Biuro Karier Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ul. Grunwaldzka 137, pok.112, 82-300 Elbląg tel: (0-55) 629 05 48 tax: (0-55) 629 05 10 Analizy wyników Badania Losów Zawodowych Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2014/2015

Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2014/2015 Losy zawodowe absolwentów (badanie po 3 latach) 2014/2015 Wstęp Na podstawie przepisów Zarządzenia Nr 50/2017 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

Wydział Pedagogiczny

Wydział Pedagogiczny W badaniu wzięło udział 275 absolwentów (obrona pracy w roku 215) Kierunki: Bezpieczeństwo narodowe 22 osoby Pedagogika 178 osób Pedagogika specjalna 62 osób Praca socjalna 13 osób 12 Jak oceniasz spełnienie

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015 Biuro Karier KUL BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW KUL 2015 badanie rok od ukończenia studiów PODSUMOWANIE WYNIKÓW WWW.KUL.PL/BIUROKARIER ETAPY BADANIA I GRUPA BADAWCZA Po roku od ukończenia studiów

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Politechniczny kierunek

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno - Biologiczny

Wydział Geograficzno - Biologiczny Wydział Geograficzno - Biologiczny W badaniu wzięło udział 15 absolwentów (obrona pracy w roku 1) Kierunki: geografia 13 osób turystyka i rekreacja 31 osób biologia osoby 1 1 Jak oceniasz spełnienie swoich

Bardziej szczegółowo

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta

Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta Raport z badania losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydział Humanistyczny Studia z perspektywy absolwenta (rocznik 2016-2017 - 6 miesięcy po ukończeniu studiów)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 2014/2015 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 2017 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Pyt. nr 1: Dlaczego zdecydiowała/ł się Pani/Pan na studia wyŝsze?

Pyt. nr 1: Dlaczego zdecydiowała/ł się Pani/Pan na studia wyŝsze? ul. Pstrowskiego 3a, 62-2 Gniezno tel. 61 42 7 7, fax: 61 42 3 4 Wyniki badań przeprowadzonych wśród absolwentów Wydziału Pedagogiki Ankieta skierowana do absolwentów Wydziału Pedagogiki została rozesłana

Bardziej szczegółowo

Wydział Sztuki. Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? Wydział Sztuki

Wydział Sztuki. Jak oceniasz spełnienie swoich oczekiwań przez ukończone studia? Wydział Sztuki W badaniu wzięło udział 68 absolwentów (obrona pracy w roku 215) Kierunki: Digital Design 6 osób Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 17 osób Grafika 29 osób Wzornictwo 16 osób 4 35 3 25

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Wyniki badań sytuacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny 2016

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny 2016 Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Biuro Współpracy z Absolwentami Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego Rocznik

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ABSOLWENCI - ROCZNIK 213/214 RAPORT Z BADANIA (Badanie jest

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE BIURO PROMOCJI I KARIER LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO ROCZNIK 212/213 RAPORT Z BADANIA KRAKÓW 214 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2017 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Mechaniczny

Monitorowanie losów zawodowych. Wydział Mechaniczny Monitorowanie losów zawodowych Wydział Mechaniczny Badania w roku 2017 objęły 567 studentów Wydziału Mechanicznego. W grupie tych osób znalazło się 142 kobiety oraz 425 mężczyzn. Struktura płci w badaniu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP 74/12 Zarządzenie Nr 33/12 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 maja 2012 roku w sprawie monitorowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Wyniki badań sytuacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku

Wyniki badań sytuacji zawodowej oraz planów edukacyjnych osób kończących studia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Wyniki badań sytuacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny

Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny W badaniu wzięło udział 78 absolwentów (obrona pracy w roku 15) Kierunki: edukacja techniczno-informatyczna 26 osób informatyka 24 osób matematyka 19 osób fizyka

Bardziej szczegółowo

kierunek Finanse i rachunkowość

kierunek Finanse i rachunkowość Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Sprawozdanie z ankietyzacji absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydział Humanistyczno Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny W badaniu wzięło udział 147 absolwentów (obrona pracy w roku 13) Kierunki: filologia polska 63 osoby informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 26 osób filologia angielska 35 osób filologia rosyjska 4 osoby

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015

STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015 STUDIA Z PERSPEKTYWY ABSOLWENTA UWM W OLSZTYNIE Wydział Nauk Społecznych 2015 Wstęp W badaniu ankietowym dotyczącym opinii absolwentów Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie uczestniczyło 348 osób z

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań ankiety absolwenckiej 2017 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno Artystyczny w Kaliszu

Zestaw pytań ankiety absolwenckiej 2017 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno Artystyczny w Kaliszu Zestaw pytań ankiety absolwenckiej 2017 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno Artystyczny w Kaliszu Kierunek Specjalność 1.Czym się Pan/Pani obecnie zajmuje? Proszę wybrać WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny

Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny W badaniu wzięło udział 138 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: matematyka 79 osób edukacja techniczno-informatyczna 25 osób informatyka 25 osób fizyka

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny

Wydział Filologiczny Wydział Filologiczny W badaniu wzięło udział 247 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: filologia polska 93 osoby informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 71 osób filologia angielska 26 osób filologia

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania absolwentów. Akademii Morskiej w Gdyni. z lat

Wyniki badania absolwentów. Akademii Morskiej w Gdyni. z lat Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat 2012 2016 Gdynia, styczeń 2017 r. 0 Realizacja badania i przygotowanie raportu Izabela Średzińska Biuro Karier Akademii Morskiej w Gdyni 1 Siedmiu

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat

Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat Wyniki badania absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni z lat 2012 2016 Realizacja badania i przygotowanie raportu Izabela Średzińska Biuro Karier Akademii Morskiej w Gdyni Gdynia, styczeń 2017 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW ROCZNIK 2014/2015 BADANIE PO 3 LATACH OD UKOŃCZENIA STUDIÓW WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UWM

LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW ROCZNIK 2014/2015 BADANIE PO 3 LATACH OD UKOŃCZENIA STUDIÓW WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UWM LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW ROCZNIK 2014/2015 BADANIE PO 3 LATACH OD UKOŃCZENIA STUDIÓW WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UWM Wstęp Badaniem zostali objęli absolwenci Wydziału Prawa i Administracji UWM, którzy

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny

Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny Wydział Matematyczno Fizyczno - Techniczny W badaniu wzięło udział 123 absolwentów (obrona pracy w roku 213) Kierunki: matematyka 39 osób edukacja techniczno-informatyczna 45 osób informatyka 35 osób fizyka

Bardziej szczegółowo

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r.

Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. PWSZ w Sandomierzu Procedura Zakres procedury: Podmiot odpowiedzialny: Zasady postępowania: Akty prawne związane z procedurą Symbol: USZJK-VI Data: 19.12.2013 r. MONITOROWANIA KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

Bardziej szczegółowo