SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA"

Transkrypt

1 SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA ANNA REZNER, AGNIESZKA ADAMSKA, RENATA NOWAK Streszczenie Coraz powszechniejsze zastosowanie zarz dzania jako ci w ochronie zdrowia, w szczególno ci systemów certyfikacji zgodno ci z odpowiednimi normami ISO, z powodzeniem słu y podniesieniu poziomu opieki medycznej. Zastosowanie tych systemów w stosunkowo nowej w naszym kraju gał zi usług zdrowotnych jak jest długoterminowa opieka domowa niesie za sob wiele nadziei, ale i wiele wyzwa. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie ogólnych zasad funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci wg normy PN-EN ISO 9001:2009 w podmiocie leczniczym realizuj cym mi dzy innymi usługi długoterminowej opieki domowej oraz pierwszych wniosków płyn cych z wdro enia tego systemu. Słowa kluczowe: długoterminowa opieka domowa, zarz dzanie jako ci w ochronie zdrowia, ISO Wprowadzenie Długoterminowa opieka domowa jest w naszym kraju stosunkowo now gał zi usług medycznych kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-demograficzne zwi zane ze stałym wzrostem odsetka ludzi starszych. Wychodzi ona naprzeciw konieczno ci przeniesienia cz ci wiadcze ze szpitali i zakładów opieku czoleczniczych do rodowiska domowego pacjenta w celu zwi kszenia komfortu, dost pno ci i powszechno ci opieki. W przypadku usług medycznych, których istot jest bezpo rednie oddziaływanie na zdrowie i ycie pacjenta, kwestia jako ci nabiera szczególnego znaczenia. Zagadnienie zapewnienia jako ci polegaj ce na zagwarantowaniu minimalnych standardów wymaganych w danych okoliczno ciach przeszło stopniow ewolucj do poj cia zarz dzania jako ci 1. Istot wypracowanych współcze nie systemów zarz dzania jako ci jest oparcie si na pi ciu zasadach: zaanga owania kierownictwa (przywództwa), koncentracji na klientach i pracownikach, koncentracji na faktach, powszechnego uczestnictwa członków organizacji i idei ci głego doskonalenia 1 P. Miller, Systemowe zarz dzanie jako ci, koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji, Warszawa 2011, Diffin SA:

2 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, wywodz cej si z japo skiej koncepcji Kaizen 2. Sprawne zarz dzanie jako ci wspierane jest poprzez zewn trzne systemy oceny jako ci. W europejskim systemie ochrony zdrowia wypracowano ich cztery główne modele: system wizytacji, model Europejskiej Fundacji Zarz dzania Jako- ci (EFQM), model ISO oraz system akredytacji, który w Polsce realizowany jest przez Centrum Monitorowania Jako ci w Ochronie Zdrowia 3. Najpopularniejszym w polskim systemie ochrony zdrowia systemem certyfikacji jako ci s wiadectwa zgodno ci z norm ISO 9001, które w 2010 roku stanowiły 72% ogółu wiadectw jako ci uzyskanych przez zakłady opieki zdrowotnej 4. Spełnienie wymogów koniecznych dla uzyskania certyfikatu zgodno ci z norm ISO 9001 jest wa nym krokiem na drodze ci głego doskonalenia jako ci usług długoterminowej opieki domowej przyczyniaj cym si przede wszystkim do wzrostu skuteczno ci sprawowanej opieki oraz wzrostu zadowolenia pacjentów i ich rodzin. System zarz dzania jako ci to tak e narz dzie dla poprawy satysfakcji pracowników oraz współpracowników bez której proces ci głego doskonalenia nie byłby mo liwy. Zarz dzanie jako ci w opiece długoterminowej jest, zarówno w Polsce, jak i całej Europie, zagadnieniem stosunkowo nowym i mało poznanym, a proste przeniesienie schematów wypracowanych w innych działach ochrony zdrowia, w których kwestia jako ci badana jest od wielu lat, nie jest mo liwe ze wzgl du na specyfik tej dziedziny znajduj cej si na styku ochrony zdrowia i opieki społecznej 5. W niniejszej pracy przedstawiono model systemu zarz dzania jako ci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 wdro ony w 2010 roku w podmiocie leczniczym realizuj cym mi dzy innymi usługi długoterminowej opieki domowej. 2. Charakterystyka systemu zarz dzania jako ci w placówce realizuj cej usługi długoterminowej opieki domowej Istot zarz dzania jako ci w domowej opiece długoterminowej jest prowadzona w sposób systemowy, cisła współpraca pomi dzy kierownictwem placówki, koordynatorem opieki długoterminowej oraz piel gniarkami opieki długoterminowej w realizacji mierzalnych celów dotycz cych jako ci spójnych z polityk jako ci ustanowion przez kierownictwo. Polityka jako ci ustanowiona w placówce zakłada stałe spełnianie wymaga pacjentów poprzez osi gni cie i utrzymanie wysokiego poziomu jako ci wiadczonych usług, mi dzy innymi w zakresie domowej opieki długoterminowej. Ten nadrz dny cel placówka stara si realizowa poprzez: 1. indywidualne i rzetelne podej cie do pacjenta i zdobycie jego trwałego zaufania 2. dostarczanie usług zaspokajaj cych w najszerszym stopniu potrzeby pacjentów, 3. cisł kontrol procesu usług medycznych na ka dym ich etapie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod bada, pomiarów i przesyłania informacji, 2 J.J. Dahlgard, K. Kristensen, G.K. Kanji, Podstawy zarz dzania jako ci, Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN: P. Szetela, Zewn trzne systemy oceny jako ci w zakładach opieki zdrowotnej: system zarz dzania jako ci wg normy EN- ISO 9001: 2008 a system akredytacji, (w:) M. Lisiecka-Biełanowicz, B. Samoli ski, P. Warczy ski (red.), Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia, Warszawa 2010, Ministerstwo Zdrowia: A. Le niewska, D. Pozna ski, Certyfikaty jako ci w zakładach opieki zdrowotnej, (w:) M. Lisiecka-Biełanowicz, B. Samoli ski, P. Warczy ski (red.), Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia, Warszawa 2010, Ministerstwo Zdrowia: H. Nies i in., Quality management and quality assurance in long-term care. European overview paper, 2010, Vienna/Utrecht, INTERLINKS,

3 124 Anna Rezner, Witold Rezner, Agnieszka Adamska, Renata Nowak System zarz dzania jako ci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w długoterminowej opiece domowej praktyka oraz nowe wyzwania 4. zakup nowych urz dze do usług medycznych, 5. systematyczne szkolenie personelu umo liwiaj ce wła ciwe wykorzystanie nowoczesnego sprz tu, 6. podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwi kszenia jako ci wykonywanej pracy, 7. optymalizacj kosztów usług i wzrost efektywno ci ekonomicznej placówki, 8. ugruntowanie przekonania, e odpowiedzialno za jako jest podstawowym obowi zkiem ka dego pracownika, 9. ci głe doskonalenie swoich usług oraz skuteczno ci Systemu Zarz dzania Jako ci, 10. spełnienie wymaga przepisów prawnych. Systemowe podej cie w zarz dzaniu jako ci jest mo liwe dzi ki udokumentowaniu polityki jako ci i celów jako ciowych, zakresu systemu zarz dzania jako ci (wraz ze wskazaniem, czy system zarz dzania jako ci obejmuje cał działalno placówki, czy tylko jej wybrane działy), procedur ustanowionych dla systemu zarz dzania jako ci oraz procesów potrzebnych do realizacji usług wraz z okre leniem ich wzajemnego oddziaływania, a tak e zakresu uprawnie, odpowiedzialno ci i struktury podległo ci słu bowej pracowników zaanga owanych w realizacj usług. Co wa ne, dokumenty wymagane w systemie zarz dzania jako ci s nadzorowane, co oznacza zatwierdzanie dokumentów przed ich wydaniem, aktualizacj i dostosowanie do zmian zachodz cych w placówce oraz zapewnienie dost pno ci odpowiedniej i aktualnej dokumentacji tam, gdzie jest ona u ytkowana. Ta ostatnia kwestia jest szczególnie istotna ze wzgl du na to, e efekty wdra- ania polityki jako ci zale od powszechnej znajomo ci, transparentno ci i powtarzalno ci, a przez to pełnej przewidywalno ci procedur i procesów oraz zakresu uprawnie i odpowiedzialno ci obowi zuj cych w organizacji. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarz dzania jako ci sprawuje przedstawiciel kierownictwa placówki, którego szczególnym zakresem odpowiedzialno ci jest ustanowienie, wdra anie i utrzymywanie procesów potrzebnych w systemie zarz dzania jako ci. Du zalet systemu zarz dzania jako ci zgodnego z PN-EN ISO 9001:2009 jest wspomniane ju cisłe i udokumentowane okre lenie zakresu uprawnie i odpowiedzialno ci członków zespołu oraz ich wzajemnej podległo ci słu bowej. Ten wydawało by si oczywisty w ka dej placówce wymóg nabiera nowego znaczenia w systemie zarz dzania jako ci, gdzie powszechna staje si znajomo uprawnie i odpowiedzialno ci, a w razie sporów kompetencyjnych istnieje mo liwo odniesienia si do obiektywnej, dost pnej dla zainteresowanych pracowników dokumentacji. W przypadku, kiedy dokumentacja w dynamicznie rozwijaj cej si i reaguj cej na nowe wymagania firmie odstaje od rzeczywisto ci, musi by ona uaktualniona w toku odpowiedniej procedury. Struktura kompetencyjna pionu realizuj cego usługi opieki długoterminowej obejmuje, w kolejno ci podległo ci słu bowej, prezesa firmy, dyrektora ds. lecznictwa, koordynatora opieki długoterminowej i piel gniarki opieki długoterminowej. Zespół ten realizuje opisany w odpowiedniej karcie proces, którego celem jest wła ciwa metodyka przeprowadzania usług medycznych, w tym przypadku usług domowej opieki długoterminowej (Rysunki nr 1 i nr 2). Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 placówka w sposób systemowy zapewnia fachowo poszczególnych członków zespołu zaanga owanego w realizacj usług. Jest to realizowane poprzez wyra ne okre lenie kompetencji jakie wymagane s na poszczególnych stanowiskach, przy czym s to nie tylko kompetencje okre lone przepisami prawa czy umowami

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, z płatnikiem ale tak e inne kompetencje niezb dne dla realizacji polityki jako ci. Kontrola jako ci prowadzona w opisywanej placówce sugeruje na przykład, e istnieje potrzeba pogł bienia kwalifikacji piel gniarek, które odbyły zgodny z wymogami rozporz dzenia 6 kurs kwalifikacyjny z opieki długoterminowej o szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej z odpowiednimi elementami psychologii. Wymagania dotycz ce kwalifikacji pracowników i ich ci głego doskonalenia s w systemie kontroli jako ci udokumentowane odpowiednimi zapisami, przy czym wa ne jest budowanie wiadomo ci członków personelu co do wa no ci ich kwalifikacji w procesie zapewnienia mo liwie najwy szej jako ci usług. Niezwykle wa nym dla realizacji polityki jako ci aspektem s działania słu ce weryfikacji, walidacji i monitorowaniu procesów oraz kontroli jako ci wykonywanych usług. W przypadku opisywanej dziedziny przedmiotem powy szych działa jest proces realizacji usług opieki długoterminowej maj cy zapewni jak najwy sz ich jako. Du ym wyzwaniem w tym aspekcie jest dobór odpowiednich metod i narz dzi pomiaru, jak równie wybór wska ników, które słu yłyby jako wyznacznik jako ci. Dobrze ugruntowanym narz dziem pomiaru jako ci usług s ankiety oceniaj ce stopie zadowolenia pacjenta. W opisywanej placówce u ywa si ankiety w której uj to nast puj ce aspekty oceniane w skali punktowej od 1 do 4: 1. Kontakty z rejestracj (ogólny, telefoniczny poziom obsługi, stosunek do pacjenta, w tym yczliwo, zainteresowanie, spełnienie oczekiwa, zaanga owanie, gotowo do rozwi zywania problemów, komunikatywno w bezpo rednim kontakcie) 2. Kontakty z piel gniarkami opieki długoterminowej (profesjonalizm i przygotowanie praktyczne i merytoryczne, stosunek do pacjenta, komunikatywno, umiej tno rozpoznawania problemów pacjenta oraz wskazanie mo liwo ci ich rozwi zania, fachowo wykonywania zabiegów oraz udzielanie informacji, wyja nie i celu wykonywanego zabiegu) 3. Ogólna ocena placówki (dogodno terminów wizyt, jako usług, zakres usług, standard wyposa enia) Ponadto ankieta zawiera pozycj dotycz c długo ci korzystania z usług piel gniarki opieki długoterminowej, a tak e pytania otwarte dotycz ce propozycji usprawnie w działaniach piel gniarskiej długoterminowej opieki domowej, oraz najwi kszych atutów tej opieki w opinii pacjenta. Ankieta ta pozwala na szybkie, statystyczne opracowanie cz ci wyników jak równie poznanie swobodnych opinii odbiorców usług. Niektórzy autorzy wskazuj jednak na niedoskonało ci tej formy badania i potrzeb wypracowania dodatkowych metod poznawania pogl dów beneficjentów opieki długoterminowej 7.Warto zwróci uwag, e cz z podopiecznych pozostaje w ograniczonym kontakcie z otoczeniem, co utrudnia lub czasem całkowicie uniemo liwia wykorzystanie powy szej ankiety. W opinii zespołu placówki nale y rozwija tak e dodatkowe narz dzia, które oceniły by bardzo istotny w procesie opieki długoterminowej stopie satysfakcji członków rodzin pacjentów. Brakuje tak e narz dzia oceniaj cego tak wa n kwesti jak skuteczno opieki długoterminowej, która nie musi w pełni korelowa z zadowoleniem pacjenta i jego rodziny. Znacznym wyzwaniem metodologicznym jest wybór cech b d cych wykładnikami skuteczno ci opieki. Jednym z potencjalnych wska ników mogłaby by skala Barthel jej podwy szenie u pacjentów ze 6 Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu wiadcze piel gnacyjnych i opieku czych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r. nr 140 poz. 1147). 7 H. Nies, op. cit.

5 126 Anna Rezner, Witold Rezner, Agnieszka Adamska, Renata Nowak System zarz dzania jako ci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w długoterminowej opiece domowej praktyka oraz nowe wyzwania schorzeniami rokuj cymi na popraw (np. po złamaniach szyjki ko ci udowej), lub wolniejsze ni przewidywane obni enie u pacjentów ze schorzeniami post puj cymi (np. stwardnienie zanikowe boczne) wykazywało by stopie efektywno ci prowadzonej opieki. W tym przypadku istnieje jednak bardzo wiele innych zmiennych wpływaj cych na mierzon warto, takich jak np. indywidualne cechy ka dego z pacjentów, odmienno ich schorze, jako opieki lekarskiej, stosunek i zaanga owanie rodziny, które sprawiaj, e opracowanie wiarygodnego narz dzia jest trudnym i wymagaj cym wielu analiz zadaniem. Pacjenci obejmowani opiek w opisywanej placówce cierpi najcz ciej na kilka lub nawet kilkana cie ró nych schorze, a rzadko ci s ci, u których zdiagnozowano tylko jedn jednostk chorobow. Nieco prostszym, ale mniej obiektywnym i dokładnym narz dziem mogła by by karta oceny stanu pacjenta dokonywana przez lekarza prowadz cego, którym najcz ciej jest lekarz rodzinny. Wymaga to jednak zaanga owania osób, które formalnie nie s członkami zespołu opieki długoterminowej i najcz ciej nie s pracownikami jednej instytucji. Pomocne byłoby tak e interinstytucjonalne ujednolicenie metod badania poziomu jako ci, co pozwoliłoby na zastosowanie bardzo u ytecznych w innych gał ziach usług metod benchmarkingu w obiektywny sposób pozycjonuj cych dan placówk na tle innych działaj cych na rynku. Kolejn wa n kwesti wymagaj c opracowania jest pomiar satysfakcji członków zespołu wiadcz cego usługi opieki długoterminowej. Co prawda system zarz dzania jako ci przewiduje czynny udział wszystkich członków zespołu w procesie zapewnienia jako ci, jednak bardzo u yteczne było by systemowe narz dzie do pomiaru tego parametru, na przykład w formie ankiety zawieraj cej oprócz pyta zamkni tych równie pytania otwarte i wyposa onej w mo liwo zgłaszania wniosków i propozycji nowych rozwi za. Nale y tak e rozwija system motywacji pracowników do pracy nad popraw jako ci oraz wysuwania wniosków dotycz cych jej poprawy. W przypadku stwierdzenia, e stosowane procesy nie zapewniaj zało onego poziomu jako ci organizacja powinna podj działania koryguj ce, które zapewni popraw przyj tych wska ników, w tym przypadku popraw poziomu ogólnej satysfakcji pacjenta ze wiadczonych mu usług. Przegl d jako ci w poszukiwaniu niezgodno ci z zało onymi celami jest w organizacji stosuj cej si do normy PN-EN ISO 9001:2009 prowadzony w sposób systemowy i w przypadku długoterminowej opieki domowej opiera si na procedurze analizy ewentualnych skarg pacjentów oraz systematycznym przegl dzie opisywanych powy ej ankiet wypełnianych przez osoby obj te opiek. Działania te słu, zgodnie z wymaganiami normy, ustaleniu przyczyn niezgodno ci, ocenie potrzeby wprowadzenia działa zapobiegawczych i je eli to konieczne ustaleniu i wprowadzeniu takich działa wraz z ich udokumentowaniem i analiz skuteczno ci. Organizacja powinna jednak nie tylko reagowa na ju zaistniałe niezgodno ci, ale tak e stale identyfikowa potencjalne zagro- enia wyst pienia niezgodno ci w przyszło ci i ich przyczyny oraz wprowadza działania, które by je eliminowały. W tym celu stosuje si podobn jak w przypadku działa koryguj cych udokumentowan procedur systematycznej analizy, projektowania i wdra ania działa oraz monitorowania ich skutków. Działania zapobiegawcze maj w przypadku opieki długoterminowej, działaj cej w warunkach transformacji w ochronie zdrowia, szczególnie wa ne znaczenie, bowiem konsekwencje niezgodno ci mog mie powa ny wpływ na zdrowie i ycie pacjentów. Procedury koryguj ce i zapobiegawcze w ochronie zdrowia nabieraj tak e szczególnego znaczenia w wietle niezwykle kontrowersyjnej, nie tylko w Polsce ale i na wiecie kwestii raportowania bł dów medycznych. Jak do tej pory nie ma w naszym kraju powszechnie ustalonego i zaakceptowanego

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, modelu monitorowania, raportowania i analizy bł dów w procedurach medycznych, jednak działania podejmowane w ramach systemu zarz dzania jako ci s z pewno ci wa nym krokiem w kierunku ograniczenia tych negatywnych dla wszystkich zdarze. Rysunek nr 1. Proces realizacji usług w ramach opieki długoterminowej ródło: Dokumentacja systemu zarz dzania jako ci CM Zdrowie Sp. z o.o. sp. k.

7 128 Anna Rezner, Witold Rezner, Agnieszka Adamska, Renata Nowak System zarz dzania jako ci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w długoterminowej opiece domowej praktyka oraz nowe wyzwania Rysunek nr 2. Proces realizacji usług w ramach opieki długoterminowej ci g dalszy ródło: Dokumentacja systemu zarz dzania jako ci CM Zdrowie Sp. z o.o. sp. k. Spełnienie zało enia koncentracji na faktach w systemach zarz dzania jako ci wymaga przeprowadzania systematycznych analiz funkcjonowania systemu. Norma PN-EN ISO 9001:2009 zakłada trzy kategorie takich analiz: audyt wewn trzny, audyt zewn trzny oraz przegl d zarz dzania przeprowadzany przez najwy sze kierownictwo placówki obejmuj cy swoist metaanaliz danych otrzymanych z poszczególnych modułów kontroli systemu. Na jego podstawie podejmowane s strategiczne decyzje dotycz ce zmian w systemie zarz dzania jako ci placówki, wł cznie

8 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, ze zmianami polityki jako ci i celów dotycz cych jako ci. Audyt wewn trzny w opisywanej placówce przeprowadzany jest przez pełnomocnika ds. zarz dzania jako ci, poniewa, zgodnie z wymaganiami normy, nie pozostaje on w bezpo redniej zale no ci słu bowej od członków audytowanego zespołu. Audyt zewn trzny jest prowadzony przez niezale nych audytorów reprezentuj cych instytucj uprawnion do certyfikacji zgodnej z norm PN-EN ISO 9001:2009. Warto tak e rozwa y postulat, aby na wzór systemu akredytacyjnego certyfikacj jednostek wiadcz cych usługi opieki długoterminowej przeprowadzały instytucje maj ce do wiadczenie tej dziedzinie ochrony zdrowia. 3. Podsumowanie System certyfikacji zgodno ci z norm ISO 9001 jest systemem bazuj cym na uniwersalnych zasadach zarz dzania jako ci i dlatego, w odró nieniu od systemu akredytacji, jest łatwy do zaadoptowania w stosunkowo nowej gał zi działalno ci leczniczej, jak jest długoterminowa opieka domowa. Takie podej cie kryje jednak w sobie pułapk braku specjalizacji i dostosowania do specyfiki tej dziedziny. Podkre la si, e normy ISO opracowane pocz tkowo dla przemysłu s cz sto trudne do zaadoptowania w tak odmiennej dziedzinie jak opieka nad pacjentem, której nacechowana humanizmem charakterystyka dalece odbiega od cech produktu przemysłowego, czy te usługi bankowej lub ubezpieczeniowej 8. W tpliwo ci, co do u yteczno ci ISO w opiece długoterminowej mog by rozstrzygni te jedynie poprzez analiz wyników systematycznych pomiarów poziomu jako ci w placówkach spełniaj cych wymogi w/w normy z uwzgl dnieniem innowacyjnych narz dzi badawczych oraz analiz innych wska ników funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci. Pozwoli to równie na oszacowanie dobrze poznanej w innych dziedzinach usług efektywno ci w stosunku do kosztów takiego systemu jednocze nie daj c odpowied na pytanie czy warto jest inwestowa w kosztowny i obci aj cy biurokratycznie system certyfikacji, który w Polsce nie jest obecnie zbyt wysoko premiowany przy zawieraniu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pierwsze praktyczne do wiadczenia autorów artykułu obejmuj ce roczny okres funkcjonowania systemu pozwalaj na wst pn, pozytywn ocen jego u yteczno ci w doskonaleniu usług słu cych utrzymywaniu jak najwy szej jako ci ycia pacjentów wymagaj cych opieki, oraz budz du e nadzieje na przyszło. Bibliografia [1]. Dahlgard JJ, Kristensen K, Kanji GK, Podstawy zarz dzania jako ci, Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN: [2]. Le niewska A, Pozna ski D, Certyfikaty jako ci w zakładach opieki zdrowotnej, (w:) Lisiecka-Biełanowicz M, Samoli ski B, Warczy ski P (red.), Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia, Warszawa 2010, Ministerstwo Zdrowia: [3]. Madörin M, Neoliberalismus und die reorganization der care-ökonomie (w:) Jahrbuch Denknetz, Zürich Edition 8: (http://www.denknetzonline.ch/img/pdf/madorin.pdf). 8 M. Madörin, Neoliberalismus und die reorganization der care-ökonomie (w:) Jahrbuch Denknetz, Zürich Edition 8: (http://www.denknetz-online.ch/img/pdf/madorin.pdf).

9 130 Anna Rezner, Witold Rezner, Agnieszka Adamska, Renata Nowak System zarz dzania jako ci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w długoterminowej opiece domowej praktyka oraz nowe wyzwania [4]. Miller P, Systemowe zarz dzanie jako ci, koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji, Warszawa 2011, Diffin SA: [5]. Nies H i in., Quality management and quality assurance in long-term care. European overview paper, 2010, Vienna/Utrecht, INTERLINKS, /data/ _52528.pdf. [6]. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu wiadcze piel gnacyjnych i opieku czych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009r. nr 140 poz. 1147). [7]. Szetela P, Zewn trzne systemy oceny jako ci w zakładach opieki zdrowotnej: system zarz dzania jako ci wg normy EN-ISO 9001: 2008 a system akredytacji, (w:) Lisiecka- Biełanowicz M, Samoli ski B, Warczy ski P (red.), Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia, Warszawa 2010, Ministerstwo Zdrowia: QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CONCORDANT WITH PN-EN ISO 9001:2009 NORM IN LONG-TERM HOME CARE PRACTICE AND NEW CHALLENGES Summary Quality management, including certification system according to ISO norms, is increasingly popular and successful in improving the quality of healthcare. The use of the system in long-term home care, a relatively new branch of health service in Poland, brings lot of expectations for the future yet also a lot of challenges. This paper is to describe general characteristics of the functioning quality management system according to the PN-EN ISO 9001:2009 norm in long-term home care institution and first conclusions drawn from implementation of the system. Keywords: long-term home care, quality management in healthcare, ISO 9001 Anna Rezner Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 19, Kielce

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.

1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt. 1. Proszę krótko scharakteryzować firmę którą założyła Pani/Pana podgrupa, w zakresie: a) nazwa, status prawny, siedziba, zasady zarządzania (5 pkt.) b) produkt i najważniejsze parametry oraz metodyki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Wprowadzam w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. ZARZĄDZENIE Nr 44 /05 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie Karty Audytu Wewnętrznego Data utworzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola

Statut Audytu Wewnętrznego Gminy Stalowa Wola Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr II/818/10 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 26 kwietnia 2010r. STATUT AUDYTU WEWNĘTRZNEGO GMINY STALOWA WOLA I. Postanowienia ogólne 1 1. Statut Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA

SPIS TRE CI. Gospodarka inwestycyjna STRONA FABRYKA MASZYN SPO YWCZYCH SPOMASZ PLESZEW S.A. PROCES: UTRZYMANIE RUCHU Gospodarka inwestycyjna K-1.00.00 Wydanie 4 Strona 2 Stron 7 SPIS TRE CI 1. Cel procedury... 2. Powi zania.... Zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 295/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 09.09.2010 r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W KONINIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH BADANIA MATERIAŁÓW DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH BADANIA MATERIAŁÓW DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH BADANIA MATERIAŁÓW DO BUDOWY URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH Marta Wojas, Marek Walczak Urząd Dozoru Technicznego Warszawa Referat zawiera informacje na temat wymagań

Bardziej szczegółowo

TQM w zarządzaniu jakością

TQM w zarządzaniu jakością TQM w zarządzaniu jakością Towaroznawstwo Tomasz Poskrobko Total Quality Management TQM Total - oznacza objęcie tym systemem całej organizacji oraz możliwości zastosowania we wszystkich rodzajach produkcji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ DLA STANOWISK PRACOWNICZYCH Załącznik Nr 5 Do Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. KONTROLE I SANKCJE

Rozdział 6. KONTROLE I SANKCJE Rozdział 6. KONTROLE I SANKCJE 6.1. AUDYT I KONTROLE FINANSOWE Komisja w czasie realizacji projektu i do 5 lat po jego zakończeniu może zlecić przeprowadzenie audytu finansowego. Audyt może obejmować:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym 9.05.2016 r. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym Poniżej zawarte są informacje dotyczące złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1112/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Zawarta w Złotoryi dniu... pomiędzy:

PROJEKT. Zawarta w Złotoryi dniu... pomiędzy: PROJEKT Umowa kontrakt o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi polegających na wykonywaniu usług medycznych w zakresie konsultacji

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 2 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź:

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź: 30.04.2015 r. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym pod numerem ZP/6/2015, w dniu 29 kwietnia 2015 r., Wykonawcy złożyli pytania do treści

Bardziej szczegółowo

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego

Program zdrowotny. Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego. Programy zdrowotne a jednostki samorz du terytorialnego Mirosław Moskalewicz 1 z 7 Programy profilaktyczne w jednostkach samorz du terytorialnego Specjalista Zdrowia Publicznego i Medycyny Spo ecznej Specjalista Po o nictwa i Ginekologii Lek. Med. Miros aw

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI

Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PROGRAM CERTYFIKACJI Zakład Certyfikacji 03-042 Warszawa, ul. Kupiecka 4 Sekcja Ceramiki i Szkła ul. Postępu 9 02-676 Warszawa PC-05 PROGRAM Certyfikacja zgodności z Kryteriami Grupowymi certyfikacja dobrowolna Warszawa, PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy.

Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy. Wymagania wobec poradni psychologiczno-pedagogicznych jako instrument podnoszenia efektywności jej pracy. "Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka" - J. Ruskin.

Bardziej szczegółowo

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI

PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI PROGMEDICA System Zarządzania zgodnością w Szpitalu WOLTERS KLUWER DLA SZPITALI lider rozwiązań dla rynku zdrowia Wśród największych profesjonalnych wydawnictw na świecie Ponad 40 krajów Europa, Ameryka

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 163/VI/2012 ORPiP RP z dnia 5 września 2012 r. w sprawie powołania Zespołu Wizytującego oraz określenia procedury przeprowadzania wizytacji pielęgniarek lub położnych wykonujących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne

Szkolenie instruktorów nauki jazdy Postanowienia wstępne Załącznik nr 6 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 6. Program szkolenia kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 1 1. Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2008

Zarządzenie Nr 68/2008 Zarządzenie Nr 68/2008 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych w Uczelni o wartości

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WEWNETRZNEJ KONTROLI JAKOSCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH

SYSTEM WEWNETRZNEJ KONTROLI JAKOSCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH SYSTEM WEWNETRZNEJ KONTROLI JAKOSCI PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAN FINANSOWYCH System kontroli jakości, przyjęty do stosowania w firmie PROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością(zwanej

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 USTAWA z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sie prowadzonych przez gmin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych

Metodologia badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 862/L/2014 Metodologia badania satysfakcji mieszkańców z realizacji polityk publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach

Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Karta audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41/10 Starosty Kieleckiego z dnia 24 maja 2010 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego oraz Procedur

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AUDIT WEWNĘTRZNY

PROCEDURA AUDIT WEWNĘTRZNY PROCEDURA Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim AUDIT WEWNĘTRZNY Spis treści 1. Cel procedury... 2 2. Miernik procedury...... 2 3. Zakres stosowania... 2 4. Tryb postępowania... 2 5. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. Zarządzenie Nr 12 /SK/2010 Wójta Gminy Dębica z dnia 06 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia i wdrożenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Dębica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Dębica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Polityka informacyjna Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową Warszawa, 10 czerwca 2016 r. Niniejsza Polityka określa zasady i zakres

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OCENA ZADOWOLENIA KLIENTA PW-.3. /6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Wojciech Lorek Data: 26 wrzesień 2007r. Obowiązuje od:2 listopada 2007r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 26 września2007r. Nr

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/08/063 Gdańsk, dnia 09 czerwca 2008 roku.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG. na konferencję uzgodnieniową w dn. 7.06.2011 r. poświęconą rozpatrzeniu projektu. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

ZESTAWIENIE UWAG. na konferencję uzgodnieniową w dn. 7.06.2011 r. poświęconą rozpatrzeniu projektu. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ZESTAWIENIE UWAG na konferencję uzgodnieniową w dn. 7.06.2011 r. poświęconą rozpatrzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie współdziałania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DOKUMENT NADZOROWANY. Realizacja auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DOKUMENT NADZOROWANY. Realizacja auditu wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 OPIS POSTĘPOWANIA CEL: Celem niniejszej instrukcji jest przeprowadzenie auditu wewnętrznego SZJ w sposób zapewniający pełną analizę badanego procesu i powiązań tego procesu z innymi występującymi

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu wiedza o społeczeństwie Publicznego Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu w roku szkolnym 2015/2016 KRYTERIA OGÓLNE 1. Wszystkie oceny są jawne. 2. Uczennica/uczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W SULĘCZYNIE

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W SULĘCZYNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 58/2009 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 29.09.2009r REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W SULĘCZYNIE 1. 1. Pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/275/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Uchwałę Nr XXVII/167/08 z dnia 3 września 2008 r. oraz Uchwałę Nr VI/47/11 z dnia 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do zarządzenia nr ZD-015/06/12 Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Kraj. z dnia 22.06.2012 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Sępólno Kraj., czerwiec 2012 r. I. PODSTAWY PRAWNE Ustawa

Bardziej szczegółowo