SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA"

Transkrypt

1 SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA ANNA REZNER, AGNIESZKA ADAMSKA, RENATA NOWAK Streszczenie Coraz powszechniejsze zastosowanie zarz dzania jako ci w ochronie zdrowia, w szczególno ci systemów certyfikacji zgodno ci z odpowiednimi normami ISO, z powodzeniem słu y podniesieniu poziomu opieki medycznej. Zastosowanie tych systemów w stosunkowo nowej w naszym kraju gał zi usług zdrowotnych jak jest długoterminowa opieka domowa niesie za sob wiele nadziei, ale i wiele wyzwa. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie ogólnych zasad funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci wg normy PN-EN ISO 9001:2009 w podmiocie leczniczym realizuj cym mi dzy innymi usługi długoterminowej opieki domowej oraz pierwszych wniosków płyn cych z wdro enia tego systemu. Słowa kluczowe: długoterminowa opieka domowa, zarz dzanie jako ci w ochronie zdrowia, ISO Wprowadzenie Długoterminowa opieka domowa jest w naszym kraju stosunkowo now gał zi usług medycznych kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-demograficzne zwi zane ze stałym wzrostem odsetka ludzi starszych. Wychodzi ona naprzeciw konieczno ci przeniesienia cz ci wiadcze ze szpitali i zakładów opieku czoleczniczych do rodowiska domowego pacjenta w celu zwi kszenia komfortu, dost pno ci i powszechno ci opieki. W przypadku usług medycznych, których istot jest bezpo rednie oddziaływanie na zdrowie i ycie pacjenta, kwestia jako ci nabiera szczególnego znaczenia. Zagadnienie zapewnienia jako ci polegaj ce na zagwarantowaniu minimalnych standardów wymaganych w danych okoliczno ciach przeszło stopniow ewolucj do poj cia zarz dzania jako ci 1. Istot wypracowanych współcze nie systemów zarz dzania jako ci jest oparcie si na pi ciu zasadach: zaanga owania kierownictwa (przywództwa), koncentracji na klientach i pracownikach, koncentracji na faktach, powszechnego uczestnictwa członków organizacji i idei ci głego doskonalenia 1 P. Miller, Systemowe zarz dzanie jako ci, koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji, Warszawa 2011, Diffin SA:

2 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, wywodz cej si z japo skiej koncepcji Kaizen 2. Sprawne zarz dzanie jako ci wspierane jest poprzez zewn trzne systemy oceny jako ci. W europejskim systemie ochrony zdrowia wypracowano ich cztery główne modele: system wizytacji, model Europejskiej Fundacji Zarz dzania Jako- ci (EFQM), model ISO oraz system akredytacji, który w Polsce realizowany jest przez Centrum Monitorowania Jako ci w Ochronie Zdrowia 3. Najpopularniejszym w polskim systemie ochrony zdrowia systemem certyfikacji jako ci s wiadectwa zgodno ci z norm ISO 9001, które w 2010 roku stanowiły 72% ogółu wiadectw jako ci uzyskanych przez zakłady opieki zdrowotnej 4. Spełnienie wymogów koniecznych dla uzyskania certyfikatu zgodno ci z norm ISO 9001 jest wa nym krokiem na drodze ci głego doskonalenia jako ci usług długoterminowej opieki domowej przyczyniaj cym si przede wszystkim do wzrostu skuteczno ci sprawowanej opieki oraz wzrostu zadowolenia pacjentów i ich rodzin. System zarz dzania jako ci to tak e narz dzie dla poprawy satysfakcji pracowników oraz współpracowników bez której proces ci głego doskonalenia nie byłby mo liwy. Zarz dzanie jako ci w opiece długoterminowej jest, zarówno w Polsce, jak i całej Europie, zagadnieniem stosunkowo nowym i mało poznanym, a proste przeniesienie schematów wypracowanych w innych działach ochrony zdrowia, w których kwestia jako ci badana jest od wielu lat, nie jest mo liwe ze wzgl du na specyfik tej dziedziny znajduj cej si na styku ochrony zdrowia i opieki społecznej 5. W niniejszej pracy przedstawiono model systemu zarz dzania jako ci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 wdro ony w 2010 roku w podmiocie leczniczym realizuj cym mi dzy innymi usługi długoterminowej opieki domowej. 2. Charakterystyka systemu zarz dzania jako ci w placówce realizuj cej usługi długoterminowej opieki domowej Istot zarz dzania jako ci w domowej opiece długoterminowej jest prowadzona w sposób systemowy, cisła współpraca pomi dzy kierownictwem placówki, koordynatorem opieki długoterminowej oraz piel gniarkami opieki długoterminowej w realizacji mierzalnych celów dotycz cych jako ci spójnych z polityk jako ci ustanowion przez kierownictwo. Polityka jako ci ustanowiona w placówce zakłada stałe spełnianie wymaga pacjentów poprzez osi gni cie i utrzymanie wysokiego poziomu jako ci wiadczonych usług, mi dzy innymi w zakresie domowej opieki długoterminowej. Ten nadrz dny cel placówka stara si realizowa poprzez: 1. indywidualne i rzetelne podej cie do pacjenta i zdobycie jego trwałego zaufania 2. dostarczanie usług zaspokajaj cych w najszerszym stopniu potrzeby pacjentów, 3. cisł kontrol procesu usług medycznych na ka dym ich etapie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod bada, pomiarów i przesyłania informacji, 2 J.J. Dahlgard, K. Kristensen, G.K. Kanji, Podstawy zarz dzania jako ci, Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN: P. Szetela, Zewn trzne systemy oceny jako ci w zakładach opieki zdrowotnej: system zarz dzania jako ci wg normy EN- ISO 9001: 2008 a system akredytacji, (w:) M. Lisiecka-Biełanowicz, B. Samoli ski, P. Warczy ski (red.), Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia, Warszawa 2010, Ministerstwo Zdrowia: A. Le niewska, D. Pozna ski, Certyfikaty jako ci w zakładach opieki zdrowotnej, (w:) M. Lisiecka-Biełanowicz, B. Samoli ski, P. Warczy ski (red.), Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia, Warszawa 2010, Ministerstwo Zdrowia: H. Nies i in., Quality management and quality assurance in long-term care. European overview paper, 2010, Vienna/Utrecht, INTERLINKS,

3 124 Anna Rezner, Witold Rezner, Agnieszka Adamska, Renata Nowak System zarz dzania jako ci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w długoterminowej opiece domowej praktyka oraz nowe wyzwania 4. zakup nowych urz dze do usług medycznych, 5. systematyczne szkolenie personelu umo liwiaj ce wła ciwe wykorzystanie nowoczesnego sprz tu, 6. podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwi kszenia jako ci wykonywanej pracy, 7. optymalizacj kosztów usług i wzrost efektywno ci ekonomicznej placówki, 8. ugruntowanie przekonania, e odpowiedzialno za jako jest podstawowym obowi zkiem ka dego pracownika, 9. ci głe doskonalenie swoich usług oraz skuteczno ci Systemu Zarz dzania Jako ci, 10. spełnienie wymaga przepisów prawnych. Systemowe podej cie w zarz dzaniu jako ci jest mo liwe dzi ki udokumentowaniu polityki jako ci i celów jako ciowych, zakresu systemu zarz dzania jako ci (wraz ze wskazaniem, czy system zarz dzania jako ci obejmuje cał działalno placówki, czy tylko jej wybrane działy), procedur ustanowionych dla systemu zarz dzania jako ci oraz procesów potrzebnych do realizacji usług wraz z okre leniem ich wzajemnego oddziaływania, a tak e zakresu uprawnie, odpowiedzialno ci i struktury podległo ci słu bowej pracowników zaanga owanych w realizacj usług. Co wa ne, dokumenty wymagane w systemie zarz dzania jako ci s nadzorowane, co oznacza zatwierdzanie dokumentów przed ich wydaniem, aktualizacj i dostosowanie do zmian zachodz cych w placówce oraz zapewnienie dost pno ci odpowiedniej i aktualnej dokumentacji tam, gdzie jest ona u ytkowana. Ta ostatnia kwestia jest szczególnie istotna ze wzgl du na to, e efekty wdra- ania polityki jako ci zale od powszechnej znajomo ci, transparentno ci i powtarzalno ci, a przez to pełnej przewidywalno ci procedur i procesów oraz zakresu uprawnie i odpowiedzialno ci obowi zuj cych w organizacji. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarz dzania jako ci sprawuje przedstawiciel kierownictwa placówki, którego szczególnym zakresem odpowiedzialno ci jest ustanowienie, wdra anie i utrzymywanie procesów potrzebnych w systemie zarz dzania jako ci. Du zalet systemu zarz dzania jako ci zgodnego z PN-EN ISO 9001:2009 jest wspomniane ju cisłe i udokumentowane okre lenie zakresu uprawnie i odpowiedzialno ci członków zespołu oraz ich wzajemnej podległo ci słu bowej. Ten wydawało by si oczywisty w ka dej placówce wymóg nabiera nowego znaczenia w systemie zarz dzania jako ci, gdzie powszechna staje si znajomo uprawnie i odpowiedzialno ci, a w razie sporów kompetencyjnych istnieje mo liwo odniesienia si do obiektywnej, dost pnej dla zainteresowanych pracowników dokumentacji. W przypadku, kiedy dokumentacja w dynamicznie rozwijaj cej si i reaguj cej na nowe wymagania firmie odstaje od rzeczywisto ci, musi by ona uaktualniona w toku odpowiedniej procedury. Struktura kompetencyjna pionu realizuj cego usługi opieki długoterminowej obejmuje, w kolejno ci podległo ci słu bowej, prezesa firmy, dyrektora ds. lecznictwa, koordynatora opieki długoterminowej i piel gniarki opieki długoterminowej. Zespół ten realizuje opisany w odpowiedniej karcie proces, którego celem jest wła ciwa metodyka przeprowadzania usług medycznych, w tym przypadku usług domowej opieki długoterminowej (Rysunki nr 1 i nr 2). Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 placówka w sposób systemowy zapewnia fachowo poszczególnych członków zespołu zaanga owanego w realizacj usług. Jest to realizowane poprzez wyra ne okre lenie kompetencji jakie wymagane s na poszczególnych stanowiskach, przy czym s to nie tylko kompetencje okre lone przepisami prawa czy umowami

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, z płatnikiem ale tak e inne kompetencje niezb dne dla realizacji polityki jako ci. Kontrola jako ci prowadzona w opisywanej placówce sugeruje na przykład, e istnieje potrzeba pogł bienia kwalifikacji piel gniarek, które odbyły zgodny z wymogami rozporz dzenia 6 kurs kwalifikacyjny z opieki długoterminowej o szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej z odpowiednimi elementami psychologii. Wymagania dotycz ce kwalifikacji pracowników i ich ci głego doskonalenia s w systemie kontroli jako ci udokumentowane odpowiednimi zapisami, przy czym wa ne jest budowanie wiadomo ci członków personelu co do wa no ci ich kwalifikacji w procesie zapewnienia mo liwie najwy szej jako ci usług. Niezwykle wa nym dla realizacji polityki jako ci aspektem s działania słu ce weryfikacji, walidacji i monitorowaniu procesów oraz kontroli jako ci wykonywanych usług. W przypadku opisywanej dziedziny przedmiotem powy szych działa jest proces realizacji usług opieki długoterminowej maj cy zapewni jak najwy sz ich jako. Du ym wyzwaniem w tym aspekcie jest dobór odpowiednich metod i narz dzi pomiaru, jak równie wybór wska ników, które słu yłyby jako wyznacznik jako ci. Dobrze ugruntowanym narz dziem pomiaru jako ci usług s ankiety oceniaj ce stopie zadowolenia pacjenta. W opisywanej placówce u ywa si ankiety w której uj to nast puj ce aspekty oceniane w skali punktowej od 1 do 4: 1. Kontakty z rejestracj (ogólny, telefoniczny poziom obsługi, stosunek do pacjenta, w tym yczliwo, zainteresowanie, spełnienie oczekiwa, zaanga owanie, gotowo do rozwi zywania problemów, komunikatywno w bezpo rednim kontakcie) 2. Kontakty z piel gniarkami opieki długoterminowej (profesjonalizm i przygotowanie praktyczne i merytoryczne, stosunek do pacjenta, komunikatywno, umiej tno rozpoznawania problemów pacjenta oraz wskazanie mo liwo ci ich rozwi zania, fachowo wykonywania zabiegów oraz udzielanie informacji, wyja nie i celu wykonywanego zabiegu) 3. Ogólna ocena placówki (dogodno terminów wizyt, jako usług, zakres usług, standard wyposa enia) Ponadto ankieta zawiera pozycj dotycz c długo ci korzystania z usług piel gniarki opieki długoterminowej, a tak e pytania otwarte dotycz ce propozycji usprawnie w działaniach piel gniarskiej długoterminowej opieki domowej, oraz najwi kszych atutów tej opieki w opinii pacjenta. Ankieta ta pozwala na szybkie, statystyczne opracowanie cz ci wyników jak równie poznanie swobodnych opinii odbiorców usług. Niektórzy autorzy wskazuj jednak na niedoskonało ci tej formy badania i potrzeb wypracowania dodatkowych metod poznawania pogl dów beneficjentów opieki długoterminowej 7.Warto zwróci uwag, e cz z podopiecznych pozostaje w ograniczonym kontakcie z otoczeniem, co utrudnia lub czasem całkowicie uniemo liwia wykorzystanie powy szej ankiety. W opinii zespołu placówki nale y rozwija tak e dodatkowe narz dzia, które oceniły by bardzo istotny w procesie opieki długoterminowej stopie satysfakcji członków rodzin pacjentów. Brakuje tak e narz dzia oceniaj cego tak wa n kwesti jak skuteczno opieki długoterminowej, która nie musi w pełni korelowa z zadowoleniem pacjenta i jego rodziny. Znacznym wyzwaniem metodologicznym jest wybór cech b d cych wykładnikami skuteczno ci opieki. Jednym z potencjalnych wska ników mogłaby by skala Barthel jej podwy szenie u pacjentów ze 6 Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu wiadcze piel gnacyjnych i opieku czych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r. nr 140 poz. 1147). 7 H. Nies, op. cit.

5 126 Anna Rezner, Witold Rezner, Agnieszka Adamska, Renata Nowak System zarz dzania jako ci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w długoterminowej opiece domowej praktyka oraz nowe wyzwania schorzeniami rokuj cymi na popraw (np. po złamaniach szyjki ko ci udowej), lub wolniejsze ni przewidywane obni enie u pacjentów ze schorzeniami post puj cymi (np. stwardnienie zanikowe boczne) wykazywało by stopie efektywno ci prowadzonej opieki. W tym przypadku istnieje jednak bardzo wiele innych zmiennych wpływaj cych na mierzon warto, takich jak np. indywidualne cechy ka dego z pacjentów, odmienno ich schorze, jako opieki lekarskiej, stosunek i zaanga owanie rodziny, które sprawiaj, e opracowanie wiarygodnego narz dzia jest trudnym i wymagaj cym wielu analiz zadaniem. Pacjenci obejmowani opiek w opisywanej placówce cierpi najcz ciej na kilka lub nawet kilkana cie ró nych schorze, a rzadko ci s ci, u których zdiagnozowano tylko jedn jednostk chorobow. Nieco prostszym, ale mniej obiektywnym i dokładnym narz dziem mogła by by karta oceny stanu pacjenta dokonywana przez lekarza prowadz cego, którym najcz ciej jest lekarz rodzinny. Wymaga to jednak zaanga owania osób, które formalnie nie s członkami zespołu opieki długoterminowej i najcz ciej nie s pracownikami jednej instytucji. Pomocne byłoby tak e interinstytucjonalne ujednolicenie metod badania poziomu jako ci, co pozwoliłoby na zastosowanie bardzo u ytecznych w innych gał ziach usług metod benchmarkingu w obiektywny sposób pozycjonuj cych dan placówk na tle innych działaj cych na rynku. Kolejn wa n kwesti wymagaj c opracowania jest pomiar satysfakcji członków zespołu wiadcz cego usługi opieki długoterminowej. Co prawda system zarz dzania jako ci przewiduje czynny udział wszystkich członków zespołu w procesie zapewnienia jako ci, jednak bardzo u yteczne było by systemowe narz dzie do pomiaru tego parametru, na przykład w formie ankiety zawieraj cej oprócz pyta zamkni tych równie pytania otwarte i wyposa onej w mo liwo zgłaszania wniosków i propozycji nowych rozwi za. Nale y tak e rozwija system motywacji pracowników do pracy nad popraw jako ci oraz wysuwania wniosków dotycz cych jej poprawy. W przypadku stwierdzenia, e stosowane procesy nie zapewniaj zało onego poziomu jako ci organizacja powinna podj działania koryguj ce, które zapewni popraw przyj tych wska ników, w tym przypadku popraw poziomu ogólnej satysfakcji pacjenta ze wiadczonych mu usług. Przegl d jako ci w poszukiwaniu niezgodno ci z zało onymi celami jest w organizacji stosuj cej si do normy PN-EN ISO 9001:2009 prowadzony w sposób systemowy i w przypadku długoterminowej opieki domowej opiera si na procedurze analizy ewentualnych skarg pacjentów oraz systematycznym przegl dzie opisywanych powy ej ankiet wypełnianych przez osoby obj te opiek. Działania te słu, zgodnie z wymaganiami normy, ustaleniu przyczyn niezgodno ci, ocenie potrzeby wprowadzenia działa zapobiegawczych i je eli to konieczne ustaleniu i wprowadzeniu takich działa wraz z ich udokumentowaniem i analiz skuteczno ci. Organizacja powinna jednak nie tylko reagowa na ju zaistniałe niezgodno ci, ale tak e stale identyfikowa potencjalne zagro- enia wyst pienia niezgodno ci w przyszło ci i ich przyczyny oraz wprowadza działania, które by je eliminowały. W tym celu stosuje si podobn jak w przypadku działa koryguj cych udokumentowan procedur systematycznej analizy, projektowania i wdra ania działa oraz monitorowania ich skutków. Działania zapobiegawcze maj w przypadku opieki długoterminowej, działaj cej w warunkach transformacji w ochronie zdrowia, szczególnie wa ne znaczenie, bowiem konsekwencje niezgodno ci mog mie powa ny wpływ na zdrowie i ycie pacjentów. Procedury koryguj ce i zapobiegawcze w ochronie zdrowia nabieraj tak e szczególnego znaczenia w wietle niezwykle kontrowersyjnej, nie tylko w Polsce ale i na wiecie kwestii raportowania bł dów medycznych. Jak do tej pory nie ma w naszym kraju powszechnie ustalonego i zaakceptowanego

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, modelu monitorowania, raportowania i analizy bł dów w procedurach medycznych, jednak działania podejmowane w ramach systemu zarz dzania jako ci s z pewno ci wa nym krokiem w kierunku ograniczenia tych negatywnych dla wszystkich zdarze. Rysunek nr 1. Proces realizacji usług w ramach opieki długoterminowej ródło: Dokumentacja systemu zarz dzania jako ci CM Zdrowie Sp. z o.o. sp. k.

7 128 Anna Rezner, Witold Rezner, Agnieszka Adamska, Renata Nowak System zarz dzania jako ci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w długoterminowej opiece domowej praktyka oraz nowe wyzwania Rysunek nr 2. Proces realizacji usług w ramach opieki długoterminowej ci g dalszy ródło: Dokumentacja systemu zarz dzania jako ci CM Zdrowie Sp. z o.o. sp. k. Spełnienie zało enia koncentracji na faktach w systemach zarz dzania jako ci wymaga przeprowadzania systematycznych analiz funkcjonowania systemu. Norma PN-EN ISO 9001:2009 zakłada trzy kategorie takich analiz: audyt wewn trzny, audyt zewn trzny oraz przegl d zarz dzania przeprowadzany przez najwy sze kierownictwo placówki obejmuj cy swoist metaanaliz danych otrzymanych z poszczególnych modułów kontroli systemu. Na jego podstawie podejmowane s strategiczne decyzje dotycz ce zmian w systemie zarz dzania jako ci placówki, wł cznie

8 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, ze zmianami polityki jako ci i celów dotycz cych jako ci. Audyt wewn trzny w opisywanej placówce przeprowadzany jest przez pełnomocnika ds. zarz dzania jako ci, poniewa, zgodnie z wymaganiami normy, nie pozostaje on w bezpo redniej zale no ci słu bowej od członków audytowanego zespołu. Audyt zewn trzny jest prowadzony przez niezale nych audytorów reprezentuj cych instytucj uprawnion do certyfikacji zgodnej z norm PN-EN ISO 9001:2009. Warto tak e rozwa y postulat, aby na wzór systemu akredytacyjnego certyfikacj jednostek wiadcz cych usługi opieki długoterminowej przeprowadzały instytucje maj ce do wiadczenie tej dziedzinie ochrony zdrowia. 3. Podsumowanie System certyfikacji zgodno ci z norm ISO 9001 jest systemem bazuj cym na uniwersalnych zasadach zarz dzania jako ci i dlatego, w odró nieniu od systemu akredytacji, jest łatwy do zaadoptowania w stosunkowo nowej gał zi działalno ci leczniczej, jak jest długoterminowa opieka domowa. Takie podej cie kryje jednak w sobie pułapk braku specjalizacji i dostosowania do specyfiki tej dziedziny. Podkre la si, e normy ISO opracowane pocz tkowo dla przemysłu s cz sto trudne do zaadoptowania w tak odmiennej dziedzinie jak opieka nad pacjentem, której nacechowana humanizmem charakterystyka dalece odbiega od cech produktu przemysłowego, czy te usługi bankowej lub ubezpieczeniowej 8. W tpliwo ci, co do u yteczno ci ISO w opiece długoterminowej mog by rozstrzygni te jedynie poprzez analiz wyników systematycznych pomiarów poziomu jako ci w placówkach spełniaj cych wymogi w/w normy z uwzgl dnieniem innowacyjnych narz dzi badawczych oraz analiz innych wska ników funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci. Pozwoli to równie na oszacowanie dobrze poznanej w innych dziedzinach usług efektywno ci w stosunku do kosztów takiego systemu jednocze nie daj c odpowied na pytanie czy warto jest inwestowa w kosztowny i obci aj cy biurokratycznie system certyfikacji, który w Polsce nie jest obecnie zbyt wysoko premiowany przy zawieraniu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pierwsze praktyczne do wiadczenia autorów artykułu obejmuj ce roczny okres funkcjonowania systemu pozwalaj na wst pn, pozytywn ocen jego u yteczno ci w doskonaleniu usług słu cych utrzymywaniu jak najwy szej jako ci ycia pacjentów wymagaj cych opieki, oraz budz du e nadzieje na przyszło. Bibliografia [1]. Dahlgard JJ, Kristensen K, Kanji GK, Podstawy zarz dzania jako ci, Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN: [2]. Le niewska A, Pozna ski D, Certyfikaty jako ci w zakładach opieki zdrowotnej, (w:) Lisiecka-Biełanowicz M, Samoli ski B, Warczy ski P (red.), Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia, Warszawa 2010, Ministerstwo Zdrowia: [3]. Madörin M, Neoliberalismus und die reorganization der care-ökonomie (w:) Jahrbuch Denknetz, Zürich Edition 8: (http://www.denknetzonline.ch/img/pdf/madorin.pdf). 8 M. Madörin, Neoliberalismus und die reorganization der care-ökonomie (w:) Jahrbuch Denknetz, Zürich Edition 8: (http://www.denknetz-online.ch/img/pdf/madorin.pdf).

9 130 Anna Rezner, Witold Rezner, Agnieszka Adamska, Renata Nowak System zarz dzania jako ci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w długoterminowej opiece domowej praktyka oraz nowe wyzwania [4]. Miller P, Systemowe zarz dzanie jako ci, koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji, Warszawa 2011, Diffin SA: [5]. Nies H i in., Quality management and quality assurance in long-term care. European overview paper, 2010, Vienna/Utrecht, INTERLINKS, /data/ _52528.pdf. [6]. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu wiadcze piel gnacyjnych i opieku czych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009r. nr 140 poz. 1147). [7]. Szetela P, Zewn trzne systemy oceny jako ci w zakładach opieki zdrowotnej: system zarz dzania jako ci wg normy EN-ISO 9001: 2008 a system akredytacji, (w:) Lisiecka- Biełanowicz M, Samoli ski B, Warczy ski P (red.), Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia, Warszawa 2010, Ministerstwo Zdrowia: QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CONCORDANT WITH PN-EN ISO 9001:2009 NORM IN LONG-TERM HOME CARE PRACTICE AND NEW CHALLENGES Summary Quality management, including certification system according to ISO norms, is increasingly popular and successful in improving the quality of healthcare. The use of the system in long-term home care, a relatively new branch of health service in Poland, brings lot of expectations for the future yet also a lot of challenges. This paper is to describe general characteristics of the functioning quality management system according to the PN-EN ISO 9001:2009 norm in long-term home care institution and first conclusions drawn from implementation of the system. Keywords: long-term home care, quality management in healthcare, ISO 9001 Anna Rezner Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 19, Kielce

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dziennik Ustaw Nr 238 16199 Poz. 1581 1581 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Na podstawie art. 70 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych

VADEMECUM. Leczenie szpitalne. wiadczenia opieki zdrowotnej nansowane ze rodków publicznych Leczenie szpitalne Je eli cel leczenia nie mo e by osi gni ty w trybie ambulatoryjnym, pacjent mo e zosta skierowany na dalsze leczenie w szpitalu. Pacjent ma prawo wyboru szpitala, który ma podpisan umow

Bardziej szczegółowo

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie

drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu Biuro JASPERS w Warszawie Wła ciwe przygotowanie i realizacja projektu drogowego warunkiem uzyskania dofinansowania ze rodków unijnych Robert Kietli ski Specjalista ds. Transportu Biuro JASPERS w Warszawie Realizacja projektów

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Procedura dot. ustalenia wska nika rezultatu

Procedura dot. ustalenia wska nika rezultatu O Priorytetowa I Natura i kultura Cel szczegółowy 1 Wyja nienia szczegółowego celu 1 Wzrost atrakcyjno ci wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego (OP I, PI 6.c) ) Programu Współpracy ustalono nast

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy)

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszego t umaczenia w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Zał czniki do rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) Zał cznik nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja i uprawnienia personelu bada nieniszcz cych

Certyfikacja i uprawnienia personelu bada nieniszcz cych Certyfikacja i uprawnienia personelu bada nieniszcz cych Mgr in. Marta Wojas 3 stopie kwalifikacji w MT, PT, RT, VT Urz d Dozoru Technicznego G ówny Specjalista w Wydziale Certyfikacji Personelu 1. Wst

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Modele referencyjne. transparentno administracji publicznej. Dr Tomasz Burczy ski

Modele referencyjne. transparentno administracji publicznej. Dr Tomasz Burczy ski Modele referencyjne a transparentno administracji publicznej Dr Tomasz Burczy ski Administracja Transparentno - Business Doing business in a more transparent world Raport Doing Business 2012 (Bank wiatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Id: EF19B3A0-4229-4B91-8B25-9DADC02E93A0. Podpisany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. ratyfikacji Umowy mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Baliwatem Guernsey w sprawie

U S T AWA. z dnia. ratyfikacji Umowy mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Baliwatem Guernsey w sprawie U S T AWA Projekt z dnia o ratyfikacji Umowy mi dzy Rzecz pospolit Polsk a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie zespołów powypadkowych wypadki przy pracy Materiał pomocniczy do szkolenia społecznych inspektorów pracy WERSJA DEMONSTRACYJNA SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie

Bardziej szczegółowo

CECHY I ROLA MENED ERA JAKO CI W ORGANIZACJI

CECHY I ROLA MENED ERA JAKO CI W ORGANIZACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Marian Go biowski Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie Uwzgl dniaj c wymogi normy ISO 9001:2008, najwy sze kierownictwo ka dej organizacji

Bardziej szczegółowo

ISTOTA RYZYKA I JEGO RODZAJE W AUDYCIE WEWN TRZNYM Z DZIAŁALNO CI ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SYLWIA SERWATKA

ISTOTA RYZYKA I JEGO RODZAJE W AUDYCIE WEWN TRZNYM Z DZIAŁALNO CI ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SYLWIA SERWATKA ISTOTA RYZYKA I JEGO RODZAJE W AUDYCIE WEWN TRZNYM Z DZIAŁALNO CI ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ SYLWIA SERWATKA Streszczenie Działalno audytu jest skoncentrowana na obszarach, w których wyst puj najbardziej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan. 17.01.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu Wdro enie strategii rozwoju PKPP Lewiatan realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO

REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO PODSTAWA PRAWNA 1. Uchwała o systemie o wiaty z dn. 7.09.1991 z pó niejszymi zmianami. 2. Statut Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘśCZYZN W PO KL

INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘśCZYZN W PO KL INSTRUKCJA DO STANDARDU MINIMUM REALIZACJI ZASADY RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘśCZYZN W PO KL Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kaŝdy wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów),

Temat. Nawyki zdrowotne. styl ycia (oko o 50% wszystkich wp ywów), Przedstawieciel PTPZ 1 z 6 Wsparcie polityki samorz dów lokalnych w tworzeniu efektywnego programu zdrowotnego Nawyki zdrowotne Dla utrzymania zdrowia jednostki najwi kszy wp yw ma styl ycia. Nawet przy

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie Determinants of quality management system in enterprise

Uwarunkowania funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie Determinants of quality management system in enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 92 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 I. W Wydziale Turystyki i Zdrowia nabór kandydatów odbywa si b dzie na nast puj ce kierunki, poziomy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. 2012 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. 2012 r. Projekt z dnia 5 kwietnia 2012 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia. 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegaj cych si o uprawnienia do kierowania pojazdami,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE Przedmiotowy System Oceniania sporz dzony zosta w oparciu o: 1. Rozporz dzenie MEN z dnia 21.03.2001 r. 2. Statut Szko y 3.

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o nadzorze makroostro no ciowym nad systemem finansowym i zarz dzaniu. kryzysowym w systemie finansowym.

U S T AWA. z dnia. o nadzorze makroostro no ciowym nad systemem finansowym i zarz dzaniu. kryzysowym w systemie finansowym. U S T AWA Projekt z dnia o nadzorze makroostro no ciowym nad systemem finansowym i zarz dzaniu 1), 2) kryzysowym w systemie finansowym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Nadzór makroostro no ciowy obejmuje

Bardziej szczegółowo

II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y

II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y I. Podstawa prawna Rozporz dzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny w

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych.

Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych. Strona 1 z 5 1 ZAŁO ENIA PROGRAMOWE 1. Zintegrowany Program Dotacji do 70% na zakupu zestawów solarnych, zwany dalej Programem realizowany

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla przedsi biorców województwa skiego do wiadczenia i perspektywy. Zmiany w projekcie M P

Fundusze europejskie dla przedsi biorców województwa skiego do wiadczenia i perspektywy. Zmiany w projekcie M P Fundusze europejskie dla przedsi biorców województwa skiego do wiadczenia i perspektywy Zmiany w projekcie M P - jak skutecznie realizowa projekt dofinansowany w ramach poddzia RPO WSL wdra anych przez

Bardziej szczegółowo

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw;

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw; MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Departament Wspó pracy z Jednostkami Samorz du Terytorialnego Instytucja Po rednicz ca II stopnia dla Dzia ania 5.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Watch Health Care

Fundacja Watch Health Care Krzysztof Łanda 1 z 9 KSI YCE : DEIMOS I PHOBOS OBSZAR A KOSZYK WIADCZE rodki ze sk adki podstawowej GWARANTOWANYCH OBSZAR B tanie drogie A+B= REALNY KOSZYK NEGATYWNY KSI YCE : DEIMOS I PHOBOS Pacjenci

Bardziej szczegółowo

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszcz dno ci Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum Wdro e Czystszej Produkcji

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszcz dno ci Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum Wdro e Czystszej Produkcji Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszcz dno ci Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum Wdro e Czystszej Produkcji Zarz dzanie rodowiskowe zgodne z wymaganiami normy ISO 14001 Wprowadzenie Coraz wi cej

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Nie ma podobnych. Symbol Po uko czeniu studiów podyplomowych absolwent: Odn. do ef. kszt. w zakresie nauk humanistycznych i społecznych

Nie ma podobnych. Symbol Po uko czeniu studiów podyplomowych absolwent: Odn. do ef. kszt. w zakresie nauk humanistycznych i społecznych Zał cznik nr 11 do Uchwały nr 36/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PODYPLOMOWYCH STUDIÓW PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ I RESOCJALIZACJI poziom studiów: studia podyplomowe Nazwa

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Zał cznik nr 5

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Zał cznik nr 5 Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Zał cznik nr 5 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PROWADZ CEJ KSZTAŁCENIE ZAWODOWE (ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ, TECHNIKUM, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJ CEGO I SZKOŁY POLICEALNEJ)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Choroby rzadkie i ultrarzadkie. Specyfika cen leków sierocych i technologii stosowanych w chorobach rzadkich

Plan prezentacji. Choroby rzadkie i ultrarzadkie. Specyfika cen leków sierocych i technologii stosowanych w chorobach rzadkich Tomasz Laczewski 1 z 7 i technologii stosowanych w chorobach rzadkich Rados aw Rud /Tomasz Laczewski Autorzy rozdzia u: Jakub Adamski, Joanna Lis, Kamila Wendykowska Plan prezentacji 1. Choroby rzadkie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE JAKO CI USŁUG W OPIECE ZDROWOTNEJ

ZARZ DZANIE JAKO CI USŁUG W OPIECE ZDROWOTNEJ ZARZ DZANIE JAKO CI USŁUG W OPIECE ZDROWOTNEJ JÓZEF FR Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W pracy przedstawiono istotne aspekty zarz dzania jako ci usług w opiece zdrowotnej. Podano definicj usług zdrowotnych,

Bardziej szczegółowo

3 Spó ka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej:

3 Spó ka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej: wiadczenie DOMEX-BUD Development S.A. z siedzib we Wroc awiu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w za czniku Nr 1 do Uchwa y Nr 293/2010 Zarz du Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zmiany zarz dzenia nr 31 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE

IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE IDENTYFIKACJA ŁA CUCHA WARTO CI BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ (BIG) W POLSCE KAZIMIERZ PERECHUDA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ZBIGNIEW TELEC Zakład Organizacji i Zarz dzania Akademia Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. projekt z dnia 10.12.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych wymaga w zakresie jako ci handlowej wyrobów kakaowych i

Bardziej szczegółowo

Jako kształcenia a zastosowanie e-learningu w szkole wy szej pilota owe badania ewaluacyjne

Jako kształcenia a zastosowanie e-learningu w szkole wy szej pilota owe badania ewaluacyjne Danuta MORA SKA Wy sza Szkoła Biznesu w D browie Górniczej, Polska Jako kształcenia a zastosowanie e-learningu w szkole wy szej pilota owe badania ewaluacyjne Wst p W ostatnich kilkunastu latach nast pił

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci Stosownie do art. 44 ust. 3, Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju BS Bank Spó dzielczy W Czarnym Dunajcu REGULAMIN wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju Czarny Dunajec 2007 1 SPIS TRE CI Rozdzia I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK

OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK OCENA OPROGRAMOWANIA DO E-HANDLU NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PAKIETÓW AGNIESZKA SZEWCZYK Streszczenie W artykule omówiono rol oprogramowania do e-handlu oraz kryteria jego oceny. Nast pnie przedstawiono procedur

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013 Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem i spo eczno ci lokaln Warszawa, 2013 Cele prezentacji Poszczególne fazy realizacji projektu inwestycyjnego, a procesy konsultacji Znaczenie

Bardziej szczegółowo

BUD ET ZADANIOWY JAKO NARZ DZIE WSPOMAGAJ CE NOWOCZESNE ZARZ DZANIE SŁU B ZDROWIA

BUD ET ZADANIOWY JAKO NARZ DZIE WSPOMAGAJ CE NOWOCZESNE ZARZ DZANIE SŁU B ZDROWIA BUD ET ZADANIOWY JAKO NARZ DZIE WSPOMAGAJ CE NOWOCZESNE ZARZ DZANIE SŁU B ZDROWIA SYLWIA NIESZPORSKA AGNIESZKA STRZELECKA Politechnika Cz stochowska Streszczenie Reforma finansów publicznych w Polsce determinuje

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI Streszczenie Systemy zarz dzania jako ci oparte o wymagania norm ISO serii 9000 zostały po raz pierwszy ustanowione

Bardziej szczegółowo

Znaczenie audytu w procesie zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie The importance of auditing in the process of quality management in enterprise

Znaczenie audytu w procesie zarz dzania jako ci w przedsi biorstwie The importance of auditing in the process of quality management in enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie

Bardziej szczegółowo

TUROSTÓWKO- DABRÓWKA KO CIELNA GMINA KISZKOWO SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

TUROSTÓWKO- DABRÓWKA KO CIELNA GMINA KISZKOWO SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE TUROSTÓWKO- DABRÓWKA KO CIELNA GMINA KISZKOWO SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST P 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Lp. Temat szkolenia Liczba godzin * 1 3 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotycz ce bezpiecze stwa i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/76/11 Rady Miasta Gda ska z dnia 17 lutego 2011 roku. uchwala si, co nast puje:

Uchwała Nr VII/76/11 Rady Miasta Gda ska z dnia 17 lutego 2011 roku. uchwala si, co nast puje: Uchwała Nr VII/76/11 Rady Miasta Gda ska z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie powołania miejskiej instytucji kultury pod nazw Gda sk 2016 oraz nadania statutu stanowi cego zał cznik do niniejszej Uchwały

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI: Wprowadzenie. Podstawa prawna. Wst p. Cele i działania programu

SPIS TRE CI: Wprowadzenie. Podstawa prawna. Wst p. Cele i działania programu Bogdan Wankiewicz - Wicestarosta Wałecki Wanda Grochowska-Skonieczna - Kierownik PUP Marek Pawłowski - Radny Rady Powiatu Bogdan Białas - Przedsi biorca Jan Krzyszto - Radny Rady Powiatu Maciej Zar ba

Bardziej szczegółowo

1.1 Oznakowanie przejazdów dla rowerzystów na przeci ciach zjazdów, na przedłu eniu przebiegu dróg dla rowerów.

1.1 Oznakowanie przejazdów dla rowerzystów na przeci ciach zjazdów, na przedłu eniu przebiegu dróg dla rowerów. 1. PRZEJAZDY DLA ROWERZYSTÓW 1.1 Oznakowanie przejazdów dla rowerzystów na przeci ciach zjazdów, na przedłu eniu przebiegu dróg dla rowerów. Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca

Bardziej szczegółowo

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Mikrofinanse i programy wspieraj ce przedsi biorczo jako instrumenty aktywizacji obszarów wiejskich Dorobek Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa Pozna, 3 pa dziernik 2008 roku Misja Fundacji Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne. za cznik do uchwa y nr 384 Senatu Uniwersytetu ódzkiego z dnia 19 wrze nia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Systemy oceny jako ci w ochronie zdrowia

Systemy oceny jako ci w ochronie zdrowia Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 195 210 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.12 Systemy oceny jako ci w ochronie zdrowia Aleksandra Czerw, Urszula Religioni Jako jest

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING JAKO SYSTEM USPRAWNIAJ CY ZARZ DZANIE PRZEDSI BIORSTWEM MAŁGORZATA TROCKA

CONTROLLING JAKO SYSTEM USPRAWNIAJ CY ZARZ DZANIE PRZEDSI BIORSTWEM MAŁGORZATA TROCKA CONTROLLING JAKO SYSTEM USPRAWNIAJ CY ZARZ DZANIE PRZEDSI BIORSTWEM MAŁGORZATA TROCKA Streszczenie Współczesne przedsi biorstwa funkcjonuj w otoczeniu, które ulega ci głym, dynamicznym zmianom. Sprawia

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty stosowania norm w ocenie zgodno ci

Praktyczne aspekty stosowania norm w ocenie zgodno ci Marta Wojas Urz d Dozoru Technicznego Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodno ci Praktyczne aspekty stosowania norm w ocenie zgodno ci Urz d Dozoru Technicznego, Warszawa, Szcz liwicka 34 Warszawa, 18 maja

Bardziej szczegółowo

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszcz dno ci Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum Wdro e Czystszej Produkcji

Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszcz dno ci Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum Wdro e Czystszej Produkcji Główny Instytut Górnictwa Zakład Oszcz dno ci Energii i Ochrony Powietrza Krajowe Centrum Wdro e Czystszej Produkcji Czystsza Produkcja nowoczesna strategia ochrony rodowiska Wprowadzenie Ka da działalno

Bardziej szczegółowo

Szkolenia musz mie charakter otwarty, rekrutacja oparta o przejrzyste zasady.

Szkolenia musz mie charakter otwarty, rekrutacja oparta o przejrzyste zasady. Zakres ma ych projektów tj. operacji, które nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dzia Osi 3., ale przyczyniaj si do osi gni cia celów tej osi. 1. podnoszenie wiadomo ci spo eczno ci lokalnej,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W SYSTEMIE ZAPEWNIENIA JAKO CI

SZKOLENIA W SYSTEMIE ZAPEWNIENIA JAKO CI SZKOLENIA W SYSTEMIE ZAPEWNIENIA JAKO CI ANNA RYCHŁY- LIPI SKA KATARZYNA DAJCZAK BARTOSZ KOŁODZIEJCZYK Politechnika Koszali ska Streszczenie Przy wdra aniu systemów zapewniania jako ci szkolenia, obejmuj

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie przerzutników - ćwiczenie 2

Statyczne badanie przerzutników - ćwiczenie 2 Statyczne badanie przerzutników - ćwiczenie 2. Cel wiczenia Zapoznanie si z podstawowymi strukturami przerzutników w wersji TTL realizowanymi przy wykorzystaniu bramek logicznych NAND oraz NOR. 2. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH

Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Szko a Kaskaderów Filmowych, realizowany

Bardziej szczegółowo

SYSTEM E-KTH DO ZARZ DZANIA KONTRAHENTAMI FIRMY PROGRAMISTYCZNEJ

SYSTEM E-KTH DO ZARZ DZANIA KONTRAHENTAMI FIRMY PROGRAMISTYCZNEJ Wojciech BORATY SKI Politechnika wi tokrzyska w Kielcach SYSTEM E-KTH DO ZARZ DZANIA KONTRAHENTAMI FIRMY PROGRAMISTYCZNEJ 1. Wst p Obecnie w Polsce istnieje du a liczba firm zajmuj cych si produkcj i wdra

Bardziej szczegółowo

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL Sieć SPLOT STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNO INWESTOWANIA W METODY ZARZ DZANIA WIEDZ W AGROBIZNESIE

ATRAKCYJNO INWESTOWANIA W METODY ZARZ DZANIA WIEDZ W AGROBIZNESIE ATRAKCYJNO INWESTOWANIA W METODY ZARZ DZANIA WIEDZ W AGROBIZNESIE ROBERT RUSIELIK Katedra Zarz dzania Przedsi biorstwami Akademia Rolnicza w Szczecinie Streszczenie W artykule została poruszona problematyka

Bardziej szczegółowo