SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA"

Transkrypt

1 SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA ANNA REZNER, AGNIESZKA ADAMSKA, RENATA NOWAK Streszczenie Coraz powszechniejsze zastosowanie zarz dzania jako ci w ochronie zdrowia, w szczególno ci systemów certyfikacji zgodno ci z odpowiednimi normami ISO, z powodzeniem słu y podniesieniu poziomu opieki medycznej. Zastosowanie tych systemów w stosunkowo nowej w naszym kraju gał zi usług zdrowotnych jak jest długoterminowa opieka domowa niesie za sob wiele nadziei, ale i wiele wyzwa. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie ogólnych zasad funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci wg normy PN-EN ISO 9001:2009 w podmiocie leczniczym realizuj cym mi dzy innymi usługi długoterminowej opieki domowej oraz pierwszych wniosków płyn cych z wdro enia tego systemu. Słowa kluczowe: długoterminowa opieka domowa, zarz dzanie jako ci w ochronie zdrowia, ISO Wprowadzenie Długoterminowa opieka domowa jest w naszym kraju stosunkowo now gał zi usług medycznych kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w odpowiedzi na potrzeby społeczno-demograficzne zwi zane ze stałym wzrostem odsetka ludzi starszych. Wychodzi ona naprzeciw konieczno ci przeniesienia cz ci wiadcze ze szpitali i zakładów opieku czoleczniczych do rodowiska domowego pacjenta w celu zwi kszenia komfortu, dost pno ci i powszechno ci opieki. W przypadku usług medycznych, których istot jest bezpo rednie oddziaływanie na zdrowie i ycie pacjenta, kwestia jako ci nabiera szczególnego znaczenia. Zagadnienie zapewnienia jako ci polegaj ce na zagwarantowaniu minimalnych standardów wymaganych w danych okoliczno ciach przeszło stopniow ewolucj do poj cia zarz dzania jako ci 1. Istot wypracowanych współcze nie systemów zarz dzania jako ci jest oparcie si na pi ciu zasadach: zaanga owania kierownictwa (przywództwa), koncentracji na klientach i pracownikach, koncentracji na faktach, powszechnego uczestnictwa członków organizacji i idei ci głego doskonalenia 1 P. Miller, Systemowe zarz dzanie jako ci, koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji, Warszawa 2011, Diffin SA:

2 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, wywodz cej si z japo skiej koncepcji Kaizen 2. Sprawne zarz dzanie jako ci wspierane jest poprzez zewn trzne systemy oceny jako ci. W europejskim systemie ochrony zdrowia wypracowano ich cztery główne modele: system wizytacji, model Europejskiej Fundacji Zarz dzania Jako- ci (EFQM), model ISO oraz system akredytacji, który w Polsce realizowany jest przez Centrum Monitorowania Jako ci w Ochronie Zdrowia 3. Najpopularniejszym w polskim systemie ochrony zdrowia systemem certyfikacji jako ci s wiadectwa zgodno ci z norm ISO 9001, które w 2010 roku stanowiły 72% ogółu wiadectw jako ci uzyskanych przez zakłady opieki zdrowotnej 4. Spełnienie wymogów koniecznych dla uzyskania certyfikatu zgodno ci z norm ISO 9001 jest wa nym krokiem na drodze ci głego doskonalenia jako ci usług długoterminowej opieki domowej przyczyniaj cym si przede wszystkim do wzrostu skuteczno ci sprawowanej opieki oraz wzrostu zadowolenia pacjentów i ich rodzin. System zarz dzania jako ci to tak e narz dzie dla poprawy satysfakcji pracowników oraz współpracowników bez której proces ci głego doskonalenia nie byłby mo liwy. Zarz dzanie jako ci w opiece długoterminowej jest, zarówno w Polsce, jak i całej Europie, zagadnieniem stosunkowo nowym i mało poznanym, a proste przeniesienie schematów wypracowanych w innych działach ochrony zdrowia, w których kwestia jako ci badana jest od wielu lat, nie jest mo liwe ze wzgl du na specyfik tej dziedziny znajduj cej si na styku ochrony zdrowia i opieki społecznej 5. W niniejszej pracy przedstawiono model systemu zarz dzania jako ci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 wdro ony w 2010 roku w podmiocie leczniczym realizuj cym mi dzy innymi usługi długoterminowej opieki domowej. 2. Charakterystyka systemu zarz dzania jako ci w placówce realizuj cej usługi długoterminowej opieki domowej Istot zarz dzania jako ci w domowej opiece długoterminowej jest prowadzona w sposób systemowy, cisła współpraca pomi dzy kierownictwem placówki, koordynatorem opieki długoterminowej oraz piel gniarkami opieki długoterminowej w realizacji mierzalnych celów dotycz cych jako ci spójnych z polityk jako ci ustanowion przez kierownictwo. Polityka jako ci ustanowiona w placówce zakłada stałe spełnianie wymaga pacjentów poprzez osi gni cie i utrzymanie wysokiego poziomu jako ci wiadczonych usług, mi dzy innymi w zakresie domowej opieki długoterminowej. Ten nadrz dny cel placówka stara si realizowa poprzez: 1. indywidualne i rzetelne podej cie do pacjenta i zdobycie jego trwałego zaufania 2. dostarczanie usług zaspokajaj cych w najszerszym stopniu potrzeby pacjentów, 3. cisł kontrol procesu usług medycznych na ka dym ich etapie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod bada, pomiarów i przesyłania informacji, 2 J.J. Dahlgard, K. Kristensen, G.K. Kanji, Podstawy zarz dzania jako ci, Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN: P. Szetela, Zewn trzne systemy oceny jako ci w zakładach opieki zdrowotnej: system zarz dzania jako ci wg normy EN- ISO 9001: 2008 a system akredytacji, (w:) M. Lisiecka-Biełanowicz, B. Samoli ski, P. Warczy ski (red.), Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia, Warszawa 2010, Ministerstwo Zdrowia: A. Le niewska, D. Pozna ski, Certyfikaty jako ci w zakładach opieki zdrowotnej, (w:) M. Lisiecka-Biełanowicz, B. Samoli ski, P. Warczy ski (red.), Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia, Warszawa 2010, Ministerstwo Zdrowia: H. Nies i in., Quality management and quality assurance in long-term care. European overview paper, 2010, Vienna/Utrecht, INTERLINKS,

3 124 Anna Rezner, Witold Rezner, Agnieszka Adamska, Renata Nowak System zarz dzania jako ci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w długoterminowej opiece domowej praktyka oraz nowe wyzwania 4. zakup nowych urz dze do usług medycznych, 5. systematyczne szkolenie personelu umo liwiaj ce wła ciwe wykorzystanie nowoczesnego sprz tu, 6. podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwi kszenia jako ci wykonywanej pracy, 7. optymalizacj kosztów usług i wzrost efektywno ci ekonomicznej placówki, 8. ugruntowanie przekonania, e odpowiedzialno za jako jest podstawowym obowi zkiem ka dego pracownika, 9. ci głe doskonalenie swoich usług oraz skuteczno ci Systemu Zarz dzania Jako ci, 10. spełnienie wymaga przepisów prawnych. Systemowe podej cie w zarz dzaniu jako ci jest mo liwe dzi ki udokumentowaniu polityki jako ci i celów jako ciowych, zakresu systemu zarz dzania jako ci (wraz ze wskazaniem, czy system zarz dzania jako ci obejmuje cał działalno placówki, czy tylko jej wybrane działy), procedur ustanowionych dla systemu zarz dzania jako ci oraz procesów potrzebnych do realizacji usług wraz z okre leniem ich wzajemnego oddziaływania, a tak e zakresu uprawnie, odpowiedzialno ci i struktury podległo ci słu bowej pracowników zaanga owanych w realizacj usług. Co wa ne, dokumenty wymagane w systemie zarz dzania jako ci s nadzorowane, co oznacza zatwierdzanie dokumentów przed ich wydaniem, aktualizacj i dostosowanie do zmian zachodz cych w placówce oraz zapewnienie dost pno ci odpowiedniej i aktualnej dokumentacji tam, gdzie jest ona u ytkowana. Ta ostatnia kwestia jest szczególnie istotna ze wzgl du na to, e efekty wdra- ania polityki jako ci zale od powszechnej znajomo ci, transparentno ci i powtarzalno ci, a przez to pełnej przewidywalno ci procedur i procesów oraz zakresu uprawnie i odpowiedzialno ci obowi zuj cych w organizacji. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu zarz dzania jako ci sprawuje przedstawiciel kierownictwa placówki, którego szczególnym zakresem odpowiedzialno ci jest ustanowienie, wdra anie i utrzymywanie procesów potrzebnych w systemie zarz dzania jako ci. Du zalet systemu zarz dzania jako ci zgodnego z PN-EN ISO 9001:2009 jest wspomniane ju cisłe i udokumentowane okre lenie zakresu uprawnie i odpowiedzialno ci członków zespołu oraz ich wzajemnej podległo ci słu bowej. Ten wydawało by si oczywisty w ka dej placówce wymóg nabiera nowego znaczenia w systemie zarz dzania jako ci, gdzie powszechna staje si znajomo uprawnie i odpowiedzialno ci, a w razie sporów kompetencyjnych istnieje mo liwo odniesienia si do obiektywnej, dost pnej dla zainteresowanych pracowników dokumentacji. W przypadku, kiedy dokumentacja w dynamicznie rozwijaj cej si i reaguj cej na nowe wymagania firmie odstaje od rzeczywisto ci, musi by ona uaktualniona w toku odpowiedniej procedury. Struktura kompetencyjna pionu realizuj cego usługi opieki długoterminowej obejmuje, w kolejno ci podległo ci słu bowej, prezesa firmy, dyrektora ds. lecznictwa, koordynatora opieki długoterminowej i piel gniarki opieki długoterminowej. Zespół ten realizuje opisany w odpowiedniej karcie proces, którego celem jest wła ciwa metodyka przeprowadzania usług medycznych, w tym przypadku usług domowej opieki długoterminowej (Rysunki nr 1 i nr 2). Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 placówka w sposób systemowy zapewnia fachowo poszczególnych członków zespołu zaanga owanego w realizacj usług. Jest to realizowane poprzez wyra ne okre lenie kompetencji jakie wymagane s na poszczególnych stanowiskach, przy czym s to nie tylko kompetencje okre lone przepisami prawa czy umowami

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, z płatnikiem ale tak e inne kompetencje niezb dne dla realizacji polityki jako ci. Kontrola jako ci prowadzona w opisywanej placówce sugeruje na przykład, e istnieje potrzeba pogł bienia kwalifikacji piel gniarek, które odbyły zgodny z wymogami rozporz dzenia 6 kurs kwalifikacyjny z opieki długoterminowej o szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej z odpowiednimi elementami psychologii. Wymagania dotycz ce kwalifikacji pracowników i ich ci głego doskonalenia s w systemie kontroli jako ci udokumentowane odpowiednimi zapisami, przy czym wa ne jest budowanie wiadomo ci członków personelu co do wa no ci ich kwalifikacji w procesie zapewnienia mo liwie najwy szej jako ci usług. Niezwykle wa nym dla realizacji polityki jako ci aspektem s działania słu ce weryfikacji, walidacji i monitorowaniu procesów oraz kontroli jako ci wykonywanych usług. W przypadku opisywanej dziedziny przedmiotem powy szych działa jest proces realizacji usług opieki długoterminowej maj cy zapewni jak najwy sz ich jako. Du ym wyzwaniem w tym aspekcie jest dobór odpowiednich metod i narz dzi pomiaru, jak równie wybór wska ników, które słu yłyby jako wyznacznik jako ci. Dobrze ugruntowanym narz dziem pomiaru jako ci usług s ankiety oceniaj ce stopie zadowolenia pacjenta. W opisywanej placówce u ywa si ankiety w której uj to nast puj ce aspekty oceniane w skali punktowej od 1 do 4: 1. Kontakty z rejestracj (ogólny, telefoniczny poziom obsługi, stosunek do pacjenta, w tym yczliwo, zainteresowanie, spełnienie oczekiwa, zaanga owanie, gotowo do rozwi zywania problemów, komunikatywno w bezpo rednim kontakcie) 2. Kontakty z piel gniarkami opieki długoterminowej (profesjonalizm i przygotowanie praktyczne i merytoryczne, stosunek do pacjenta, komunikatywno, umiej tno rozpoznawania problemów pacjenta oraz wskazanie mo liwo ci ich rozwi zania, fachowo wykonywania zabiegów oraz udzielanie informacji, wyja nie i celu wykonywanego zabiegu) 3. Ogólna ocena placówki (dogodno terminów wizyt, jako usług, zakres usług, standard wyposa enia) Ponadto ankieta zawiera pozycj dotycz c długo ci korzystania z usług piel gniarki opieki długoterminowej, a tak e pytania otwarte dotycz ce propozycji usprawnie w działaniach piel gniarskiej długoterminowej opieki domowej, oraz najwi kszych atutów tej opieki w opinii pacjenta. Ankieta ta pozwala na szybkie, statystyczne opracowanie cz ci wyników jak równie poznanie swobodnych opinii odbiorców usług. Niektórzy autorzy wskazuj jednak na niedoskonało ci tej formy badania i potrzeb wypracowania dodatkowych metod poznawania pogl dów beneficjentów opieki długoterminowej 7.Warto zwróci uwag, e cz z podopiecznych pozostaje w ograniczonym kontakcie z otoczeniem, co utrudnia lub czasem całkowicie uniemo liwia wykorzystanie powy szej ankiety. W opinii zespołu placówki nale y rozwija tak e dodatkowe narz dzia, które oceniły by bardzo istotny w procesie opieki długoterminowej stopie satysfakcji członków rodzin pacjentów. Brakuje tak e narz dzia oceniaj cego tak wa n kwesti jak skuteczno opieki długoterminowej, która nie musi w pełni korelowa z zadowoleniem pacjenta i jego rodziny. Znacznym wyzwaniem metodologicznym jest wybór cech b d cych wykładnikami skuteczno ci opieki. Jednym z potencjalnych wska ników mogłaby by skala Barthel jej podwy szenie u pacjentów ze 6 Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu wiadcze piel gnacyjnych i opieku czych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r. nr 140 poz. 1147). 7 H. Nies, op. cit.

5 126 Anna Rezner, Witold Rezner, Agnieszka Adamska, Renata Nowak System zarz dzania jako ci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w długoterminowej opiece domowej praktyka oraz nowe wyzwania schorzeniami rokuj cymi na popraw (np. po złamaniach szyjki ko ci udowej), lub wolniejsze ni przewidywane obni enie u pacjentów ze schorzeniami post puj cymi (np. stwardnienie zanikowe boczne) wykazywało by stopie efektywno ci prowadzonej opieki. W tym przypadku istnieje jednak bardzo wiele innych zmiennych wpływaj cych na mierzon warto, takich jak np. indywidualne cechy ka dego z pacjentów, odmienno ich schorze, jako opieki lekarskiej, stosunek i zaanga owanie rodziny, które sprawiaj, e opracowanie wiarygodnego narz dzia jest trudnym i wymagaj cym wielu analiz zadaniem. Pacjenci obejmowani opiek w opisywanej placówce cierpi najcz ciej na kilka lub nawet kilkana cie ró nych schorze, a rzadko ci s ci, u których zdiagnozowano tylko jedn jednostk chorobow. Nieco prostszym, ale mniej obiektywnym i dokładnym narz dziem mogła by by karta oceny stanu pacjenta dokonywana przez lekarza prowadz cego, którym najcz ciej jest lekarz rodzinny. Wymaga to jednak zaanga owania osób, które formalnie nie s członkami zespołu opieki długoterminowej i najcz ciej nie s pracownikami jednej instytucji. Pomocne byłoby tak e interinstytucjonalne ujednolicenie metod badania poziomu jako ci, co pozwoliłoby na zastosowanie bardzo u ytecznych w innych gał ziach usług metod benchmarkingu w obiektywny sposób pozycjonuj cych dan placówk na tle innych działaj cych na rynku. Kolejn wa n kwesti wymagaj c opracowania jest pomiar satysfakcji członków zespołu wiadcz cego usługi opieki długoterminowej. Co prawda system zarz dzania jako ci przewiduje czynny udział wszystkich członków zespołu w procesie zapewnienia jako ci, jednak bardzo u yteczne było by systemowe narz dzie do pomiaru tego parametru, na przykład w formie ankiety zawieraj cej oprócz pyta zamkni tych równie pytania otwarte i wyposa onej w mo liwo zgłaszania wniosków i propozycji nowych rozwi za. Nale y tak e rozwija system motywacji pracowników do pracy nad popraw jako ci oraz wysuwania wniosków dotycz cych jej poprawy. W przypadku stwierdzenia, e stosowane procesy nie zapewniaj zało onego poziomu jako ci organizacja powinna podj działania koryguj ce, które zapewni popraw przyj tych wska ników, w tym przypadku popraw poziomu ogólnej satysfakcji pacjenta ze wiadczonych mu usług. Przegl d jako ci w poszukiwaniu niezgodno ci z zało onymi celami jest w organizacji stosuj cej si do normy PN-EN ISO 9001:2009 prowadzony w sposób systemowy i w przypadku długoterminowej opieki domowej opiera si na procedurze analizy ewentualnych skarg pacjentów oraz systematycznym przegl dzie opisywanych powy ej ankiet wypełnianych przez osoby obj te opiek. Działania te słu, zgodnie z wymaganiami normy, ustaleniu przyczyn niezgodno ci, ocenie potrzeby wprowadzenia działa zapobiegawczych i je eli to konieczne ustaleniu i wprowadzeniu takich działa wraz z ich udokumentowaniem i analiz skuteczno ci. Organizacja powinna jednak nie tylko reagowa na ju zaistniałe niezgodno ci, ale tak e stale identyfikowa potencjalne zagro- enia wyst pienia niezgodno ci w przyszło ci i ich przyczyny oraz wprowadza działania, które by je eliminowały. W tym celu stosuje si podobn jak w przypadku działa koryguj cych udokumentowan procedur systematycznej analizy, projektowania i wdra ania działa oraz monitorowania ich skutków. Działania zapobiegawcze maj w przypadku opieki długoterminowej, działaj cej w warunkach transformacji w ochronie zdrowia, szczególnie wa ne znaczenie, bowiem konsekwencje niezgodno ci mog mie powa ny wpływ na zdrowie i ycie pacjentów. Procedury koryguj ce i zapobiegawcze w ochronie zdrowia nabieraj tak e szczególnego znaczenia w wietle niezwykle kontrowersyjnej, nie tylko w Polsce ale i na wiecie kwestii raportowania bł dów medycznych. Jak do tej pory nie ma w naszym kraju powszechnie ustalonego i zaakceptowanego

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, modelu monitorowania, raportowania i analizy bł dów w procedurach medycznych, jednak działania podejmowane w ramach systemu zarz dzania jako ci s z pewno ci wa nym krokiem w kierunku ograniczenia tych negatywnych dla wszystkich zdarze. Rysunek nr 1. Proces realizacji usług w ramach opieki długoterminowej ródło: Dokumentacja systemu zarz dzania jako ci CM Zdrowie Sp. z o.o. sp. k.

7 128 Anna Rezner, Witold Rezner, Agnieszka Adamska, Renata Nowak System zarz dzania jako ci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w długoterminowej opiece domowej praktyka oraz nowe wyzwania Rysunek nr 2. Proces realizacji usług w ramach opieki długoterminowej ci g dalszy ródło: Dokumentacja systemu zarz dzania jako ci CM Zdrowie Sp. z o.o. sp. k. Spełnienie zało enia koncentracji na faktach w systemach zarz dzania jako ci wymaga przeprowadzania systematycznych analiz funkcjonowania systemu. Norma PN-EN ISO 9001:2009 zakłada trzy kategorie takich analiz: audyt wewn trzny, audyt zewn trzny oraz przegl d zarz dzania przeprowadzany przez najwy sze kierownictwo placówki obejmuj cy swoist metaanaliz danych otrzymanych z poszczególnych modułów kontroli systemu. Na jego podstawie podejmowane s strategiczne decyzje dotycz ce zmian w systemie zarz dzania jako ci placówki, wł cznie

8 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, ze zmianami polityki jako ci i celów dotycz cych jako ci. Audyt wewn trzny w opisywanej placówce przeprowadzany jest przez pełnomocnika ds. zarz dzania jako ci, poniewa, zgodnie z wymaganiami normy, nie pozostaje on w bezpo redniej zale no ci słu bowej od członków audytowanego zespołu. Audyt zewn trzny jest prowadzony przez niezale nych audytorów reprezentuj cych instytucj uprawnion do certyfikacji zgodnej z norm PN-EN ISO 9001:2009. Warto tak e rozwa y postulat, aby na wzór systemu akredytacyjnego certyfikacj jednostek wiadcz cych usługi opieki długoterminowej przeprowadzały instytucje maj ce do wiadczenie tej dziedzinie ochrony zdrowia. 3. Podsumowanie System certyfikacji zgodno ci z norm ISO 9001 jest systemem bazuj cym na uniwersalnych zasadach zarz dzania jako ci i dlatego, w odró nieniu od systemu akredytacji, jest łatwy do zaadoptowania w stosunkowo nowej gał zi działalno ci leczniczej, jak jest długoterminowa opieka domowa. Takie podej cie kryje jednak w sobie pułapk braku specjalizacji i dostosowania do specyfiki tej dziedziny. Podkre la si, e normy ISO opracowane pocz tkowo dla przemysłu s cz sto trudne do zaadoptowania w tak odmiennej dziedzinie jak opieka nad pacjentem, której nacechowana humanizmem charakterystyka dalece odbiega od cech produktu przemysłowego, czy te usługi bankowej lub ubezpieczeniowej 8. W tpliwo ci, co do u yteczno ci ISO w opiece długoterminowej mog by rozstrzygni te jedynie poprzez analiz wyników systematycznych pomiarów poziomu jako ci w placówkach spełniaj cych wymogi w/w normy z uwzgl dnieniem innowacyjnych narz dzi badawczych oraz analiz innych wska ników funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci. Pozwoli to równie na oszacowanie dobrze poznanej w innych dziedzinach usług efektywno ci w stosunku do kosztów takiego systemu jednocze nie daj c odpowied na pytanie czy warto jest inwestowa w kosztowny i obci aj cy biurokratycznie system certyfikacji, który w Polsce nie jest obecnie zbyt wysoko premiowany przy zawieraniu umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pierwsze praktyczne do wiadczenia autorów artykułu obejmuj ce roczny okres funkcjonowania systemu pozwalaj na wst pn, pozytywn ocen jego u yteczno ci w doskonaleniu usług słu cych utrzymywaniu jak najwy szej jako ci ycia pacjentów wymagaj cych opieki, oraz budz du e nadzieje na przyszło. Bibliografia [1]. Dahlgard JJ, Kristensen K, Kanji GK, Podstawy zarz dzania jako ci, Warszawa 2000, Wydawnictwo Naukowe PWN: [2]. Le niewska A, Pozna ski D, Certyfikaty jako ci w zakładach opieki zdrowotnej, (w:) Lisiecka-Biełanowicz M, Samoli ski B, Warczy ski P (red.), Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia, Warszawa 2010, Ministerstwo Zdrowia: [3]. Madörin M, Neoliberalismus und die reorganization der care-ökonomie (w:) Jahrbuch Denknetz, Zürich Edition 8: (http://www.denknetzonline.ch/img/pdf/madorin.pdf). 8 M. Madörin, Neoliberalismus und die reorganization der care-ökonomie (w:) Jahrbuch Denknetz, Zürich Edition 8: (http://www.denknetz-online.ch/img/pdf/madorin.pdf).

9 130 Anna Rezner, Witold Rezner, Agnieszka Adamska, Renata Nowak System zarz dzania jako ci zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w długoterminowej opiece domowej praktyka oraz nowe wyzwania [4]. Miller P, Systemowe zarz dzanie jako ci, koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji, Warszawa 2011, Diffin SA: [5]. Nies H i in., Quality management and quality assurance in long-term care. European overview paper, 2010, Vienna/Utrecht, INTERLINKS, /data/ _52528.pdf. [6]. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie wiadcze gwarantowanych z zakresu wiadcze piel gnacyjnych i opieku czych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009r. nr 140 poz. 1147). [7]. Szetela P, Zewn trzne systemy oceny jako ci w zakładach opieki zdrowotnej: system zarz dzania jako ci wg normy EN-ISO 9001: 2008 a system akredytacji, (w:) Lisiecka- Biełanowicz M, Samoli ski B, Warczy ski P (red.), Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia, Warszawa 2010, Ministerstwo Zdrowia: QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CONCORDANT WITH PN-EN ISO 9001:2009 NORM IN LONG-TERM HOME CARE PRACTICE AND NEW CHALLENGES Summary Quality management, including certification system according to ISO norms, is increasingly popular and successful in improving the quality of healthcare. The use of the system in long-term home care, a relatively new branch of health service in Poland, brings lot of expectations for the future yet also a lot of challenges. This paper is to describe general characteristics of the functioning quality management system according to the PN-EN ISO 9001:2009 norm in long-term home care institution and first conclusions drawn from implementation of the system. Keywords: long-term home care, quality management in healthcare, ISO 9001 Anna Rezner Instytut Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 19, Kielce