Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00"

Transkrypt

1 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz Data utworzenia Numer aktu 21 Kadencja Kadencja Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz Obecni na posiedzeniu: - Radni jak lista obecności załącznik Nr 1 (Radny Bogdan Kowalczyk obecny do punktu 6 porządku obrad, Radny Stanisław Ślęczka obecny od punktu 5 ) - Sołtysi jak lista obecności załącznik Nr 2 - Wójt Gminy Tadeusz Pitala, - Sekretarz Gminy Barbara Wójcik, - Skarbnik Gminy Władysława Antczak, - Radca Prawny Andrzej Szuperski, - Przewodniczący Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzej Bujas jak lista obecności załącznik Nr 3. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga. Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga otwarła obrady sesji. Przywitała Radnych, Sołtysów wszystkich sołectw, Wójta Tadeusza Pitalę, Przewodniczącego Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników Urzędu Gminy. Poinformowała, że na dzisiejszych obradach obecnych jest 11 Radnych (od punktu 5 obecnych 12 Radnych, od punktu 7 obecnych 11 Radnych), zatem Rada może podejmować prawomocne uchwały. Ad.2. Wybór Sekretarza Obrad. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga zgłosiła kandydaturę Radnej Beaty Kwinty na Sekretarza obrad na dzisiejszej sesji. Radna Beata wyraziła zgodę na swoją kandydaturę. W wyniku głosowania Radni jednogłośnie wybrali na Sekretarza obrad Radną Beatę Kwintę. Ad.3. Przedstawienie porządku obrad. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga przedstawiła porządek obrad zgodnie z zaproszeniem na sesję. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia Rady Gminy, Przewodnicząca Rady Wanda Matoga poddała pod głosowanie porządek sesji. W wyniku głosowania Radni jednogłośnie (11 głosów za ) przyjęli następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Sekretarza Obrad. 2. Wybór Sekretarza Obrad. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 5. Przedstawienie wyników kontroli punktów sprzedaży alkoholu przeprowadzonych przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2 6. Wyrażenie zgody na przedłużenie przyjętego w umowie notarialnej okresu realizacji inwestycji budowy apteki przy budynku Ośrodka Zdrowia w Sieprawiu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/148/2004 z dnia 5 luty 2004r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Siepraw oraz granic ich obwodów. 9. Omówienie sprawy punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czechówka i Zakliczyn. 10. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy, w tym informacje o wynikach egzaminów przeprowadzonych na zakończenie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad sesji. Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Radny Józef Jania poinformował, że przed sesją został wyłożony do wglądu protokół z ostatniej sesji, i każdy z Radnych mógł się z nim zapoznać, dlatego zaproponował, by protokół ten przyjąć bez odczytywania. Radni jednogłośnie zadecydowali o przyjęciu protokołu z ostatniej sesji bez odczytywania. Ad.5. Przedstawienie wyników kontroli punktów sprzedaży alkoholu przeprowadzonych przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głos Przewodniczącego Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzeja Bujasa. Przewodniczący Komisji Andrzej Bujas przywitał wszystkich obecnych i podziękował za zaproszenie na sesję. Przedstawił cel działalności, zadania i kompetencje Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (KPiRPA) a także jej skład. Wyjaśnił, że KPiRPA nie jest Komisją Rady Gminy. Umocowaniem prawnym Komisji jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Komisja powoływana jest przez Wójta, służy sprawowaniu władzy wykonawczej. Podkreślił, że problem alkoholizmu jest problemem nie tylko lokalnym a Komisja służy do diagnozowania problemów alkoholowych i uzależnień w Gminie. Wyjaśnił, że Komisja co roku opracowuje plan profilaktycznych działań premilimiarz wydatków, który jest przyjmowany przez Radę Gminy. Jedną z form działalności Komisji są kontrole mające na celu sprawowanie zadań zgodnie z ustawą. Komisja nie może nakładać kar, wnioski z kontroli kieruje do Wójta, do Prokuratury lub na Policję. Przewodniczący KPiRPA Andrzej Bujas poinformował, że w ubiegłym miesiącu Komisja skontrolowała 12 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Przedstawił sprawozdanie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sieprawiu z kontroli przeprowadzonej w dniach 28 i 30 czerwca 2004r. w brzmieniu jak załącznik nr 4 do protokołu. Poinformował, że przy jednym z kontrolowanych sklepów, klient pił alkohol. Członkowie Komisji biorący udział w kontrolach oraz przedstawiciel Policji upomnieli pijącego i sprzedawcę, a także pouczyli sprzedawcę, że obowiązkiem sprzedawcy jest dopilnowanie, aby przestrzegane były przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz uchwały Rady Gminy o zakazie spożywania alkoholu w niektórych miejscach na terenie Gminy. Ponadto poinformowano sprzedawcę, że Komisja wystąpi do Wójta Gminy o pisemne upomnienie właściciela sklepu w związku ze stwierdzonym naruszeniem przepisów. Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga zapytała, czy Komisja planuje dalsze kontrole. Przewodniczący KPiRPA Andrzej Bujas wyjaśnił, że Komisja przeprowadza jedną kontrolę w ciągu roku, oprócz sprawdzenia wywieszek, aktualnego pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, Komisja nie może skontrolować nic więcej, może zwrócić jedynie uwagę pijącemu ale nie może karać. Kontrole Komisji nie są skuteczne. Wieść o kontroli rozchodzi się w mgnieniu oka. Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga podkreśliła, że problem alkoholizmu widzą wszyscy, ważne jest aby wznowić kontrole i aby w kontrolach brał udział Policjant, który może nakładać kary i upominać pijących. Na tym zakończono dyskusję. Rada Gminy Siepraw przyjęła sprawozdanie Gminnej Komisji

3 Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Sieprawiu z kontroli przeprowadzonej w dniach 28 i 30 czerwca 2004r.. Ad. 6. Wyrażenie zgody na przedłużenie przyjętego w umowie notarialnej okresu realizacji inwestycji budowy apteki przy budynku Ośrodka Zdrowia w Sieprawiu. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że dwa lata temu odbył się przetarg na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste r. podpisano akt notarialny, w którym określono termin wybudowania apteki do dwóch lat od sporządzenia aktu notarialnego. Poinformował, że pojawiło się pismo od osoby, która buduje aptekę tj. od Pana Jana Matyasa o przedłużenie terminu zakończenia budowy apteki o jeden rok tj. do dnia r. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Poinformował, że przed sesją odbyło się spotkanie z Panią Matyas, na którym przedstawiono stanowisko Komisji Budżetu, która nie wyraziła zgody na przedłużenie terminu o jeden rok. Pani Matyas zapewniła, że w najbliższych dniach wprowadzi firmę wykonawczą i będzie kontynuować budowę. Wójt Gminy Tadeusz Pitala podkreślił, że wiarygodnym dokumentem byłby rzetelny i dokładny harmonogram prac podpisany przez wszystkich współwłaścicieli. Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga poprosiła o wyjaśnienie jak wygląda procedura rozwiązania umowy i przejęcia budowy apteki przez inną firmę. Radca Prawny Andrzej Szuperski wyjaśnił, że użytkowanie wieczyste jest ustanowione umową, zakres umowy obejmuje cel i termin wykonania robót. Jeżeli, któraś ze stron nie wywiąże się z umowy wówczas druga strona może wystąpić z powództwem do sądu o rozwiązanie umowy. W naszym przypadku sprawa jest przesądzona na niekorzyść Inwestora czyli Pana Matyasa, który nie zrealizował celu i nie dotrzymał terminu. Istnieje możliwość aneksowania umowy, trzeba zbadać przesłanki realności tych obietnic, czy firma Pana Matyasa jest w stanie zrealizować inwestycję, nawet w przypadku przedłużenia terminu. Wyjaśnił, że rozwiązanie umowy może nastąpić na zasadzie porozumienia stron lub w przypadku, gdy któraś ze stron nie wyraża zgody umowę można rozwiązać sądownie. Taki proces może się ciągnąć kilka lat. Pan Matyas może również wystąpić do sądu o odszkodowanie. Wysokość odszkodowania zależy od kosztów poniesionych przez Inwestora przy budowie, koszty te muszą być wycenione i udowodnione przez biegłego. W Kodeksie Cywilnym nie jest określone wprost jak rozliczyć taką inwestycję. Radny Józef Jania zapytał, czy jest możliwość rozdzielenia sprawy rozwiązania umowy i sprawy odszkodowania. Radca Prawny Andrzej Szuperski wyjaśnił, że są to dwie różne sprawy, z powództwem o rozwiązanie umowy występuje Urząd Gminy a z powództwem o odszkodowanie występuje Inwestor, czyli w naszym przypadku Pan Matyas. Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga zapytała czy Gmina może prowadzić działania tj. kontynuować prace przy budowie apteki w trakcie trwania procesu. Radca Prawny Andrzej Szuperski wyjaśnił, że Gmina do czasu zakończenia procesu o rozwiązaniem umowy nie może wykonywać żadnych prac na terenie budowy. Na pytanie Przewodniczącej Rady Gminy Wandy Matogi, jak wygląda kwestia rozliczenia opłat za użtkowanie, Radca Prawny wyjaśnił, że w przypadku nie dotrzymania terminu umowy mogą być ustanowione dodatkowe opłaty, wymierzane w trybie administracyjnym, od których przysługuje odwołanie. Radny Józef Jania zaproponował, aby decyzję o przedłużeniu terminu zakończenia budowy apteki podjąć na następnej sierpniowej sesji, wówczas będzie wiadomo czy prace przy budowie zostały podjęte. Wójt Gminy Tadeusz Pitala oznajmił, że podjęcie decyzji w tym terminie i w tym czasie może okazać się mobilizujące dla Inwestora, jeżeli przedstawi wiarygodny i realny harmonogram prac to jest możliwość zakończenia budowy w tym roku. Radny Bogdan Kowalczyk zwrócił uwagę na fakt, iż na rynku farmaceutycznym w chwili obecnej są duże zawirowania. Gmina Siepraw jest Gminą niewielką, w której konkurencja już istnieje. Z punktu widzenia pacjenta bardziej potrzebna byłaby pracownia analityczna, w której możliwe byłoby wykonanie badań niż apteka.

4 Po krótkiej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga poprosiła o opinię Komisji Budżetu. Przewodniczący Komisji Budżetu Michał Przęczek przedstawił negatywną opinię Komisji Budżetu uchwały dot. zmiany Uchwały Nr XXXVIII/224/2002 z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste jak załącznik nr 6 do protokołu. Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga poprosiła o przedstawienie projektu w/w uchwały. Sekretarz Gminy Barbara Wójcik przedstawiła projekt uchwały dot. zmiany Uchwały Nr XXXVIII/224/2002 z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste jak załącznik nr 7 do protokołu. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga zarządziła głosowanie nad projektem uchwały. W wyniku głosowania Rada Gminy odrzuciła projekt uchwały (11 głosów przeciw, jeden wstrzymujący ). Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Wiesław Świech zgłosił wniosek, aby przedłużyć termin ukończenia budowy apteki do końca 2004r. Radny Józef Jania zgłosił wniosek aby powiadomić Pana Matyasa, że Rada Gminy negatywnie zaopiniowała projekt uchwały dot. zmiany Uchwały Nr XXXVIII/224/2002 z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Być może decyzja Rady Gminy zmobilizuje Inwestora do przyspieszenia prac i jak najszybszego zakończenia inwestycji budowy apteki. W wyniku dyskusji Rada Gminy sformułowała wniosek do Wójta Gminy w brzmieniu: Zobowiązuje się Wójta Gminy do uzgodnienia z użytkownikami wieczystymi działki nr 1458/1 przeznaczonej pod budowę apteki harmonogramu robót budowlanych z terminem zakończenia poszczególnych etapów budowy i ustaleniu terminu uruchomienia apteki do dnia r. Harmonogram robót budowlanych ma być uzgodniony do dnia r.. W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek. Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/148/2004 z dnia 5 luty 2004r. Pani Skarbnik Gminy Władysława Antczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/148/2004 z dnia 5 luty 2004r. w brzmieniu jak załącznik nr 8 do protokołu. Zmiany w Budżecie Gminy są czysto kosmetyczne, polegające na przesunięciu środków pomiędzy działami. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśniając, że zgodnie z interpretacją Urzędu Skarbowego inwestycje, w tym remonty na drogach gminnych związane są z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i mają prawo być opodatkowane stawką 7%. W związku z tym oszczędności wynikające z VAT-u przeznaczone zostały na kontynuację prac budowlanych przy zapleczu sportowym w Zakliczynie. Przewodniczący Komisji Budżetu Michał Przęczek przedstawił pozytywną opinię w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Następnie Skarbnik Gminy Władysława Antczak odczytała projekt zmian w Budżecie Gminy na rok W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie (11 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XXI/180/2004 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/148/2004 z dnia 5 luty 2004r. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Siepraw oraz granic ich obwodów. Jako pierwsza głos zabrała Pani Barbara Wójcik Sekretarz Gminy, która wyjaśniła że podjęcie nowej uchwały o obwodach szkolnych podyktowane jest zwiększoną liczbą budynków zamieszkałych, zmianą numeracji budynków, a także wyeliminowano nielogiczne zakwalifikowanie domu do danego obwodu. Obecnie Urząd posiada mapy opracowane ramach spisu powszechnego

5 co pozwoliło dokładniej określić obszar obwodu. Urząd czasami nadaje numery domów nie chronologicznie, a wypełniając lukę po budynkach rozburzonych. Każda taka zmiana powodowała nielogiczność przynależenia do obwodu szkolnego. Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Siepraw oraz granic ich obwodów w brzmieniu jak załącznik nr 10 do protokołu. Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty Suder Leon przedstawił pozytywną opinię w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 11 do protokołu. W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie (11 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XXI/181/2004 w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Siepraw oraz granic ich obwodów. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Ad. 9. Omówienie sprawy punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czechówka i Zakliczyn. Wójt Gminy Tadeusz Pitala poinformował, że w toku przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego powstały pewne błędy. Do Urzędu Gminy wpłynęły pisma od właścicieli działek z prośbą o wyjaśnienie tych niezgodności. Pisma stanowią załącznik nr 13 do protokołu. Przedłożony projekt uchwały ma na celu usunięcie tych błędów. Teren wymieniony w ust.2 w pkt a wynika z błędu jaki został popełniony w uchwale nr 51/2003 z dnia 10 lipca 2003 gdzie w 1 ust. 3 poinformowano wnoszącego zarzut,że wschodnią część działki 284/5 włączono do działek budowlanych. Faktycznie na mapie teren budowlany został wyznaczony tylko na działce 284/6 Pomyłka wynikała z załączonych do wniosków map. Na mapach nie było uwidocznionego oznaczenia działki 284/5 czego projektant planu nie zauważył. Istnieje także problem przekształcenia działki wymienionej w ust.2 w pkt b budowlanej na działkę pod rzemiosło i usługi. Na działce tej ma zostać uruchomiony zakład produkcyjny, zatrudniający ok osób. Teren wymieniony w ust.2 pkt c w poprzednim planie był terenem budowlanym. Nie uwzględnienie pomyłki będzie skutkowało koniecznością zapłaty odszkodowania za obniżenie wartości działek. Następnie Pani Barbara Wójcik Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czechówka, w brzmieniu jak załącznik nr 14 do protokołu. W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie (11 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XXI/182/2004 przystąpienia do zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czechówka. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Ad. 10. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy. Wójt Gminy Tadeusz Pitala przedstawił informacje o wynikach egzaminów klas szóstych szkół podstawowych oraz egzaminów gimnazjalnych w brzmieniu jak załącznik nr 16 do protokołu. Następnie poinformował, że w Gimnazjum w Sieprawiu przeprowadzone zostały następujące badania jakościowe: - Gimnazjum w Sieprawiu w opiniach rodziców i nauczycieli, - Uczniowie Gimnazjum w Sieprawiu satysfakcja z usług edukacyjnych, - Badanie satysfakcji z usług edukacyjnych w Gminie Siepraw rodzice. Badania były przeprowadzone przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w formie ankiet. 30 czerwca o godz w Gimnazjum w Siepraw zaprezentowane zostały wyniki badań przez Studentów UJ pod nadzorem Pani dr Barbary Worek. W spotkaniu tym wzięli udział Rada Szkoły (pedagodzy, rodzice i uczniowie), przedstawiciele Komisji Oświaty, Przewodnicząca Rady Gminy, Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy. Informacje z badań mają służyć przede wszystkim dyrektorom i nauczycielom. Poinformował, również, że zgodnie z harmonogramem trwają prace przy budowie drogi i chodnika w Zakliczynie i budowie kanalizacji w Sieprawiu. Firma BUDKOMPLEX z Bochni (wykonawca kanalizacji) wygrała również przetarg na remont Szkoły Podstawowej w Sieprawiu. Na dzień dzisiejszy zdemontowano wylewki i c.o., a także rozpoczęto prace przy elewacji budynku. Termin wykonania remontu upływa r., prace wewnątrz szkoły muszą być wykonane do końca

6 sierpnia. W przypadku budowy oświetlenia w Czechówce Urząd Gminy wystąpił do Starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Zlecony został projekt budowy chodnika od Radnego Panka do Dworku w Zakliczynie. Przystąpiono do remontu kapliczki, część prac ziemnych wykonywanych jest przez pracowników gospodarczych i bezrobotnych skierowanych do Urzędu w ramach prac interwencyjnych. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej do końca lipca ma wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie remontu kapliczki do Marszałka Województwa Małopolskiego. Nie została jeszcze rozstrzygnięta sprawa wniosku do ZPORR na dofinansowanie budowy hali sportowej ogólnodostępnej przy Gimnazjum w Sieprawiu. Na ostatnim spotkaniu Urząd Marszałkowski poinformował, że wstępnie wnioski zostały zweryfikowane, na działanie Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa złożonych zostało 85 wniosków, środków z UE jest natomiast na sfinansowanie jednego projektu, szansa na uzyskanie dotacji jest niewielka. W najbliższych dniach ma przyjść pismo dot. uzupełnienia wniosków, będzie tylko 5 dni na ich uzupełnienie. Następny nabór wniosków do Funduszy Strukturalnych ma być dopiero w 2007r. Jako zabezpieczenie projektu konieczne jest przedstawienie promesy banku lub założenie w budżecie i w planie wieloletnim na pokrycie całości inwestycji. Z ZPORR bardzo ciężko byłoby pozyskać środki na kanalizację, muszą to być bardzo duże projekty. Jest szansa na pozyskanie środków na budowę kanalizacji Zakliczyna i Czechówki, o którą mógłby wystąpić Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa a także związek Dorzecza Skawinki. Zgłoszona została budowa kanalizacji do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Dotacja z tego Programu jest na poziomie 50%. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie szeregu warunków m.in. jest ściśle określona aglomeracja mieszkańców - na 1 km musi być nie mniej niż 128 osób zainteresowanych przyłączeniem do kanalizacji, kanalizacja musi obejmować 10 tys. osób i skupiać się wokół jednej oczyszczalni. Poinformował, również że trwają prace przy projektowaniu budowy kanalizacji w Sieprawiu i Łyczance. Przejścia kanalizacji przez teren są uzgadniane z właścicielami działek. 28 czerwca z wizytą do Polski na zaproszenia ZGDGRiK i Urzędu Marszałkowskiego przybyli minister Holandii Peter Bijman odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe, oraz przedstawiciele Zarządu Gospodarki Wodnej Prowincji Fryslan. Zakupione zostały astronomiczne programatory CPA 3.1 oświetlenia ulicznego w najbliższym czasie będą montowane. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił również, że przygotowywane jest podsumowanie I półrocza. Wykonanie budżetu za półrocze zostanie przedstawione na następnym posiedzeniu sesji Rady Gminy. Ad. 11. Wolne wnioski. Radny Stanisław Baran zgłosił wniosek, aby przyspieszyć rozpoczęcie realizacji budowy chodnika w Czechówce i budowy kanalizacji w Czechówce. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że inwestycja budowy chodnika jest ujęta w wieloletnim planie inwestycyjnym i przewidziana jest do realizacji w przyszłym roku. Inwestycja ta jest tylko współfinansowana przez Gminę, jest to inwestycja Powiatu, ponieważ chodnik ma przebiegać wzdłuż drogi powiatowej. W przypadku budowy kanalizacji Wójt wyjaśnił, że jest to inwestycja ZGDGRiK, na każdym Walnym Zgromadzeniu poruszana jest sprawa dot. kanalizacji Zakliczyna i Czechówki. Wszystko zależy od pozyskanych środków unijnych przez ZGDGRiK. Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek do Wójta, aby przystąpił do działań mających na celu zaktywizowanie Związku Dorzecza Skawinki, ponieważ jest coraz mniej środków w budżecie na kontynuację budowy kanalizacji, Związek zaś ma duże szanse na pozyskanie dotacji unijnych na ten cel. Radny Leszek Filipowski zwrócił uwagę, że do tej pory nie świeci się oświetlenie koło dawnej Jagódki. Wójt Gminy Tadeusz Pitala poinformował, że wniosek ten zgłosi Zakładowi Energetycznemu.

7 Radny Suder Leon zapytał, czy bezrobotnym pracującym w ramach prac interwencyjnych można by zlecić wycięcie zakrzaczeń koło dróg. Wójt Gminy Tadeusz Pitala poinformował, że bezrobotni na dzień dzisiejszy pracują na oczyszczalni ścieków, przy boisku sportowym w Zakliczynie i przy kapliczce w Sieprawiu. Jeżeli prace te zostaną ukończone bezrobotni zajmą się wycinką zakrzaczeń. Radny Suder Leon zapytał, czy są już podpisane umowy na wywóz śmieci ze wszystkimi mieszkańcami. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że są spisywane umowy przysiółkami, w niedługim czasie umowy będą podpisane ze wszystkimi mieszkańcami. Radny Suder Leon zgłosił wniosek, aby poprawić warunki zapisów dzieci na półkolonię. Wyjaśnił, że w gazetce lokalnej pojawiła się pewna nieścisłość dot. zapisów na półkolonię. W artykule pisało, że zapisy będą do 12 lipca natomiast faktycznie listy chętnych na półkolonię były już zamknięte 9 lipca. Wójt Gminy Tadeusz Pitala poinformował, że w tym roku było bardzo duże zainteresowanie półkolonią, z każdym rokiem liczba chętnych dzieci wzrasta. Wyjaśnił, że Kuratorium Oświaty w Krakowie przysłało opinię w sprawie półkolonii, w której określiło, iż jedna grupa kolonialna ma liczyć tylko 15 osób (w tamtym roku liczyła 20 osób). Z uwagi na ograniczoną liczbę środków finansowych przeznaczonych na zatrudnienie dodatkowych opiekunów, listy zostały zamknięte. W tej sprawie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga, która oznajmiła, że takie zachowanie GOKiS-u dyskryminuje pewną grupę dzieci, jeśli określa się termin i podaje do publicznej wiadomości to trzeba się dostosować i przestrzegać tego terminu. Zapytała czy prowadzona była ewidencja odmówionych zapisów na półkolonię. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że odmówiono tylko trzem osobom i ich nazwiska zostały zapisane. Pani Władysława Figiel, Sołtys przysiółka Siepraw I zgłosiła potrzebę wycięcia drzew, które rosną w pasie drogowym i zasłaniają uliczne światło. W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że właściciel posesji ma prawo do wycięcia drzew. Jeżeli drzewo znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej to wniosek o wycięcie drzewa należy skierować do zarządu Dróg Powiatowych do Myślenic. Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Wiesław Świech poinformował, że 30 czerwca brał udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, dokumenty ze spotkania przekazuje do sekretariatu, do wglądu dla wszystkich zainteresowanych. Poprosił, również wszystkich Członków Komisji Promocji o spotkanie w przyszły czwartek o godz Tematem spotkania będzie objazd kapliczek na terenie Gminy Siepraw. Ad. 12. Zamknięcie posiedzenia Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Wanda Matoga ogłosiła, iż zamyka posiedzenie Rady Gminy. Przewodniczyli: Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Wiesław Świech Protokołowała: Iwona Machna Sekretarz: Beata Kwinta

8 Załączniki Protokół nr 21.doc Data: :30:28 Rozmiar: 106.5k Liczba odwiedzin: 40 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Gminy Siepraw Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :32:24 Czas publikacji: :32:24 Data przeniesienia do archiwum: Brak