Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00"

Transkrypt

1 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz Data utworzenia Numer aktu 21 Kadencja Kadencja Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz Obecni na posiedzeniu: - Radni jak lista obecności załącznik Nr 1 (Radny Bogdan Kowalczyk obecny do punktu 6 porządku obrad, Radny Stanisław Ślęczka obecny od punktu 5 ) - Sołtysi jak lista obecności załącznik Nr 2 - Wójt Gminy Tadeusz Pitala, - Sekretarz Gminy Barbara Wójcik, - Skarbnik Gminy Władysława Antczak, - Radca Prawny Andrzej Szuperski, - Przewodniczący Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzej Bujas jak lista obecności załącznik Nr 3. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga. Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga otwarła obrady sesji. Przywitała Radnych, Sołtysów wszystkich sołectw, Wójta Tadeusza Pitalę, Przewodniczącego Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników Urzędu Gminy. Poinformowała, że na dzisiejszych obradach obecnych jest 11 Radnych (od punktu 5 obecnych 12 Radnych, od punktu 7 obecnych 11 Radnych), zatem Rada może podejmować prawomocne uchwały. Ad.2. Wybór Sekretarza Obrad. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga zgłosiła kandydaturę Radnej Beaty Kwinty na Sekretarza obrad na dzisiejszej sesji. Radna Beata wyraziła zgodę na swoją kandydaturę. W wyniku głosowania Radni jednogłośnie wybrali na Sekretarza obrad Radną Beatę Kwintę. Ad.3. Przedstawienie porządku obrad. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga przedstawiła porządek obrad zgodnie z zaproszeniem na sesję. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia Rady Gminy, Przewodnicząca Rady Wanda Matoga poddała pod głosowanie porządek sesji. W wyniku głosowania Radni jednogłośnie (11 głosów za ) przyjęli następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Sekretarza Obrad. 2. Wybór Sekretarza Obrad. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 5. Przedstawienie wyników kontroli punktów sprzedaży alkoholu przeprowadzonych przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2 6. Wyrażenie zgody na przedłużenie przyjętego w umowie notarialnej okresu realizacji inwestycji budowy apteki przy budynku Ośrodka Zdrowia w Sieprawiu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/148/2004 z dnia 5 luty 2004r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Siepraw oraz granic ich obwodów. 9. Omówienie sprawy punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czechówka i Zakliczyn. 10. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy, w tym informacje o wynikach egzaminów przeprowadzonych na zakończenie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad sesji. Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Radny Józef Jania poinformował, że przed sesją został wyłożony do wglądu protokół z ostatniej sesji, i każdy z Radnych mógł się z nim zapoznać, dlatego zaproponował, by protokół ten przyjąć bez odczytywania. Radni jednogłośnie zadecydowali o przyjęciu protokołu z ostatniej sesji bez odczytywania. Ad.5. Przedstawienie wyników kontroli punktów sprzedaży alkoholu przeprowadzonych przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głos Przewodniczącego Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzeja Bujasa. Przewodniczący Komisji Andrzej Bujas przywitał wszystkich obecnych i podziękował za zaproszenie na sesję. Przedstawił cel działalności, zadania i kompetencje Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (KPiRPA) a także jej skład. Wyjaśnił, że KPiRPA nie jest Komisją Rady Gminy. Umocowaniem prawnym Komisji jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Komisja powoływana jest przez Wójta, służy sprawowaniu władzy wykonawczej. Podkreślił, że problem alkoholizmu jest problemem nie tylko lokalnym a Komisja służy do diagnozowania problemów alkoholowych i uzależnień w Gminie. Wyjaśnił, że Komisja co roku opracowuje plan profilaktycznych działań premilimiarz wydatków, który jest przyjmowany przez Radę Gminy. Jedną z form działalności Komisji są kontrole mające na celu sprawowanie zadań zgodnie z ustawą. Komisja nie może nakładać kar, wnioski z kontroli kieruje do Wójta, do Prokuratury lub na Policję. Przewodniczący KPiRPA Andrzej Bujas poinformował, że w ubiegłym miesiącu Komisja skontrolowała 12 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Przedstawił sprawozdanie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sieprawiu z kontroli przeprowadzonej w dniach 28 i 30 czerwca 2004r. w brzmieniu jak załącznik nr 4 do protokołu. Poinformował, że przy jednym z kontrolowanych sklepów, klient pił alkohol. Członkowie Komisji biorący udział w kontrolach oraz przedstawiciel Policji upomnieli pijącego i sprzedawcę, a także pouczyli sprzedawcę, że obowiązkiem sprzedawcy jest dopilnowanie, aby przestrzegane były przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz uchwały Rady Gminy o zakazie spożywania alkoholu w niektórych miejscach na terenie Gminy. Ponadto poinformowano sprzedawcę, że Komisja wystąpi do Wójta Gminy o pisemne upomnienie właściciela sklepu w związku ze stwierdzonym naruszeniem przepisów. Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga zapytała, czy Komisja planuje dalsze kontrole. Przewodniczący KPiRPA Andrzej Bujas wyjaśnił, że Komisja przeprowadza jedną kontrolę w ciągu roku, oprócz sprawdzenia wywieszek, aktualnego pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, Komisja nie może skontrolować nic więcej, może zwrócić jedynie uwagę pijącemu ale nie może karać. Kontrole Komisji nie są skuteczne. Wieść o kontroli rozchodzi się w mgnieniu oka. Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga podkreśliła, że problem alkoholizmu widzą wszyscy, ważne jest aby wznowić kontrole i aby w kontrolach brał udział Policjant, który może nakładać kary i upominać pijących. Na tym zakończono dyskusję. Rada Gminy Siepraw przyjęła sprawozdanie Gminnej Komisji

3 Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Sieprawiu z kontroli przeprowadzonej w dniach 28 i 30 czerwca 2004r.. Ad. 6. Wyrażenie zgody na przedłużenie przyjętego w umowie notarialnej okresu realizacji inwestycji budowy apteki przy budynku Ośrodka Zdrowia w Sieprawiu. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że dwa lata temu odbył się przetarg na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste r. podpisano akt notarialny, w którym określono termin wybudowania apteki do dwóch lat od sporządzenia aktu notarialnego. Poinformował, że pojawiło się pismo od osoby, która buduje aptekę tj. od Pana Jana Matyasa o przedłużenie terminu zakończenia budowy apteki o jeden rok tj. do dnia r. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Poinformował, że przed sesją odbyło się spotkanie z Panią Matyas, na którym przedstawiono stanowisko Komisji Budżetu, która nie wyraziła zgody na przedłużenie terminu o jeden rok. Pani Matyas zapewniła, że w najbliższych dniach wprowadzi firmę wykonawczą i będzie kontynuować budowę. Wójt Gminy Tadeusz Pitala podkreślił, że wiarygodnym dokumentem byłby rzetelny i dokładny harmonogram prac podpisany przez wszystkich współwłaścicieli. Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga poprosiła o wyjaśnienie jak wygląda procedura rozwiązania umowy i przejęcia budowy apteki przez inną firmę. Radca Prawny Andrzej Szuperski wyjaśnił, że użytkowanie wieczyste jest ustanowione umową, zakres umowy obejmuje cel i termin wykonania robót. Jeżeli, któraś ze stron nie wywiąże się z umowy wówczas druga strona może wystąpić z powództwem do sądu o rozwiązanie umowy. W naszym przypadku sprawa jest przesądzona na niekorzyść Inwestora czyli Pana Matyasa, który nie zrealizował celu i nie dotrzymał terminu. Istnieje możliwość aneksowania umowy, trzeba zbadać przesłanki realności tych obietnic, czy firma Pana Matyasa jest w stanie zrealizować inwestycję, nawet w przypadku przedłużenia terminu. Wyjaśnił, że rozwiązanie umowy może nastąpić na zasadzie porozumienia stron lub w przypadku, gdy któraś ze stron nie wyraża zgody umowę można rozwiązać sądownie. Taki proces może się ciągnąć kilka lat. Pan Matyas może również wystąpić do sądu o odszkodowanie. Wysokość odszkodowania zależy od kosztów poniesionych przez Inwestora przy budowie, koszty te muszą być wycenione i udowodnione przez biegłego. W Kodeksie Cywilnym nie jest określone wprost jak rozliczyć taką inwestycję. Radny Józef Jania zapytał, czy jest możliwość rozdzielenia sprawy rozwiązania umowy i sprawy odszkodowania. Radca Prawny Andrzej Szuperski wyjaśnił, że są to dwie różne sprawy, z powództwem o rozwiązanie umowy występuje Urząd Gminy a z powództwem o odszkodowanie występuje Inwestor, czyli w naszym przypadku Pan Matyas. Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga zapytała czy Gmina może prowadzić działania tj. kontynuować prace przy budowie apteki w trakcie trwania procesu. Radca Prawny Andrzej Szuperski wyjaśnił, że Gmina do czasu zakończenia procesu o rozwiązaniem umowy nie może wykonywać żadnych prac na terenie budowy. Na pytanie Przewodniczącej Rady Gminy Wandy Matogi, jak wygląda kwestia rozliczenia opłat za użtkowanie, Radca Prawny wyjaśnił, że w przypadku nie dotrzymania terminu umowy mogą być ustanowione dodatkowe opłaty, wymierzane w trybie administracyjnym, od których przysługuje odwołanie. Radny Józef Jania zaproponował, aby decyzję o przedłużeniu terminu zakończenia budowy apteki podjąć na następnej sierpniowej sesji, wówczas będzie wiadomo czy prace przy budowie zostały podjęte. Wójt Gminy Tadeusz Pitala oznajmił, że podjęcie decyzji w tym terminie i w tym czasie może okazać się mobilizujące dla Inwestora, jeżeli przedstawi wiarygodny i realny harmonogram prac to jest możliwość zakończenia budowy w tym roku. Radny Bogdan Kowalczyk zwrócił uwagę na fakt, iż na rynku farmaceutycznym w chwili obecnej są duże zawirowania. Gmina Siepraw jest Gminą niewielką, w której konkurencja już istnieje. Z punktu widzenia pacjenta bardziej potrzebna byłaby pracownia analityczna, w której możliwe byłoby wykonanie badań niż apteka.

4 Po krótkiej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga poprosiła o opinię Komisji Budżetu. Przewodniczący Komisji Budżetu Michał Przęczek przedstawił negatywną opinię Komisji Budżetu uchwały dot. zmiany Uchwały Nr XXXVIII/224/2002 z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste jak załącznik nr 6 do protokołu. Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga poprosiła o przedstawienie projektu w/w uchwały. Sekretarz Gminy Barbara Wójcik przedstawiła projekt uchwały dot. zmiany Uchwały Nr XXXVIII/224/2002 z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste jak załącznik nr 7 do protokołu. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga zarządziła głosowanie nad projektem uchwały. W wyniku głosowania Rada Gminy odrzuciła projekt uchwały (11 głosów przeciw, jeden wstrzymujący ). Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Wiesław Świech zgłosił wniosek, aby przedłużyć termin ukończenia budowy apteki do końca 2004r. Radny Józef Jania zgłosił wniosek aby powiadomić Pana Matyasa, że Rada Gminy negatywnie zaopiniowała projekt uchwały dot. zmiany Uchwały Nr XXXVIII/224/2002 z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Być może decyzja Rady Gminy zmobilizuje Inwestora do przyspieszenia prac i jak najszybszego zakończenia inwestycji budowy apteki. W wyniku dyskusji Rada Gminy sformułowała wniosek do Wójta Gminy w brzmieniu: Zobowiązuje się Wójta Gminy do uzgodnienia z użytkownikami wieczystymi działki nr 1458/1 przeznaczonej pod budowę apteki harmonogramu robót budowlanych z terminem zakończenia poszczególnych etapów budowy i ustaleniu terminu uruchomienia apteki do dnia r. Harmonogram robót budowlanych ma być uzgodniony do dnia r.. W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek. Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/148/2004 z dnia 5 luty 2004r. Pani Skarbnik Gminy Władysława Antczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/148/2004 z dnia 5 luty 2004r. w brzmieniu jak załącznik nr 8 do protokołu. Zmiany w Budżecie Gminy są czysto kosmetyczne, polegające na przesunięciu środków pomiędzy działami. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśniając, że zgodnie z interpretacją Urzędu Skarbowego inwestycje, w tym remonty na drogach gminnych związane są z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i mają prawo być opodatkowane stawką 7%. W związku z tym oszczędności wynikające z VAT-u przeznaczone zostały na kontynuację prac budowlanych przy zapleczu sportowym w Zakliczynie. Przewodniczący Komisji Budżetu Michał Przęczek przedstawił pozytywną opinię w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Następnie Skarbnik Gminy Władysława Antczak odczytała projekt zmian w Budżecie Gminy na rok W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie (11 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XXI/180/2004 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/148/2004 z dnia 5 luty 2004r. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Siepraw oraz granic ich obwodów. Jako pierwsza głos zabrała Pani Barbara Wójcik Sekretarz Gminy, która wyjaśniła że podjęcie nowej uchwały o obwodach szkolnych podyktowane jest zwiększoną liczbą budynków zamieszkałych, zmianą numeracji budynków, a także wyeliminowano nielogiczne zakwalifikowanie domu do danego obwodu. Obecnie Urząd posiada mapy opracowane ramach spisu powszechnego

5 co pozwoliło dokładniej określić obszar obwodu. Urząd czasami nadaje numery domów nie chronologicznie, a wypełniając lukę po budynkach rozburzonych. Każda taka zmiana powodowała nielogiczność przynależenia do obwodu szkolnego. Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Siepraw oraz granic ich obwodów w brzmieniu jak załącznik nr 10 do protokołu. Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty Suder Leon przedstawił pozytywną opinię w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 11 do protokołu. W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie (11 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XXI/181/2004 w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Siepraw oraz granic ich obwodów. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Ad. 9. Omówienie sprawy punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czechówka i Zakliczyn. Wójt Gminy Tadeusz Pitala poinformował, że w toku przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego powstały pewne błędy. Do Urzędu Gminy wpłynęły pisma od właścicieli działek z prośbą o wyjaśnienie tych niezgodności. Pisma stanowią załącznik nr 13 do protokołu. Przedłożony projekt uchwały ma na celu usunięcie tych błędów. Teren wymieniony w ust.2 w pkt a wynika z błędu jaki został popełniony w uchwale nr 51/2003 z dnia 10 lipca 2003 gdzie w 1 ust. 3 poinformowano wnoszącego zarzut,że wschodnią część działki 284/5 włączono do działek budowlanych. Faktycznie na mapie teren budowlany został wyznaczony tylko na działce 284/6 Pomyłka wynikała z załączonych do wniosków map. Na mapach nie było uwidocznionego oznaczenia działki 284/5 czego projektant planu nie zauważył. Istnieje także problem przekształcenia działki wymienionej w ust.2 w pkt b budowlanej na działkę pod rzemiosło i usługi. Na działce tej ma zostać uruchomiony zakład produkcyjny, zatrudniający ok osób. Teren wymieniony w ust.2 pkt c w poprzednim planie był terenem budowlanym. Nie uwzględnienie pomyłki będzie skutkowało koniecznością zapłaty odszkodowania za obniżenie wartości działek. Następnie Pani Barbara Wójcik Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czechówka, w brzmieniu jak załącznik nr 14 do protokołu. W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie (11 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XXI/182/2004 przystąpienia do zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czechówka. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Ad. 10. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy. Wójt Gminy Tadeusz Pitala przedstawił informacje o wynikach egzaminów klas szóstych szkół podstawowych oraz egzaminów gimnazjalnych w brzmieniu jak załącznik nr 16 do protokołu. Następnie poinformował, że w Gimnazjum w Sieprawiu przeprowadzone zostały następujące badania jakościowe: - Gimnazjum w Sieprawiu w opiniach rodziców i nauczycieli, - Uczniowie Gimnazjum w Sieprawiu satysfakcja z usług edukacyjnych, - Badanie satysfakcji z usług edukacyjnych w Gminie Siepraw rodzice. Badania były przeprowadzone przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w formie ankiet. 30 czerwca o godz w Gimnazjum w Siepraw zaprezentowane zostały wyniki badań przez Studentów UJ pod nadzorem Pani dr Barbary Worek. W spotkaniu tym wzięli udział Rada Szkoły (pedagodzy, rodzice i uczniowie), przedstawiciele Komisji Oświaty, Przewodnicząca Rady Gminy, Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy. Informacje z badań mają służyć przede wszystkim dyrektorom i nauczycielom. Poinformował, również, że zgodnie z harmonogramem trwają prace przy budowie drogi i chodnika w Zakliczynie i budowie kanalizacji w Sieprawiu. Firma BUDKOMPLEX z Bochni (wykonawca kanalizacji) wygrała również przetarg na remont Szkoły Podstawowej w Sieprawiu. Na dzień dzisiejszy zdemontowano wylewki i c.o., a także rozpoczęto prace przy elewacji budynku. Termin wykonania remontu upływa r., prace wewnątrz szkoły muszą być wykonane do końca

6 sierpnia. W przypadku budowy oświetlenia w Czechówce Urząd Gminy wystąpił do Starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Zlecony został projekt budowy chodnika od Radnego Panka do Dworku w Zakliczynie. Przystąpiono do remontu kapliczki, część prac ziemnych wykonywanych jest przez pracowników gospodarczych i bezrobotnych skierowanych do Urzędu w ramach prac interwencyjnych. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej do końca lipca ma wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie remontu kapliczki do Marszałka Województwa Małopolskiego. Nie została jeszcze rozstrzygnięta sprawa wniosku do ZPORR na dofinansowanie budowy hali sportowej ogólnodostępnej przy Gimnazjum w Sieprawiu. Na ostatnim spotkaniu Urząd Marszałkowski poinformował, że wstępnie wnioski zostały zweryfikowane, na działanie Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa złożonych zostało 85 wniosków, środków z UE jest natomiast na sfinansowanie jednego projektu, szansa na uzyskanie dotacji jest niewielka. W najbliższych dniach ma przyjść pismo dot. uzupełnienia wniosków, będzie tylko 5 dni na ich uzupełnienie. Następny nabór wniosków do Funduszy Strukturalnych ma być dopiero w 2007r. Jako zabezpieczenie projektu konieczne jest przedstawienie promesy banku lub założenie w budżecie i w planie wieloletnim na pokrycie całości inwestycji. Z ZPORR bardzo ciężko byłoby pozyskać środki na kanalizację, muszą to być bardzo duże projekty. Jest szansa na pozyskanie środków na budowę kanalizacji Zakliczyna i Czechówki, o którą mógłby wystąpić Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa a także związek Dorzecza Skawinki. Zgłoszona została budowa kanalizacji do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Dotacja z tego Programu jest na poziomie 50%. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie szeregu warunków m.in. jest ściśle określona aglomeracja mieszkańców - na 1 km musi być nie mniej niż 128 osób zainteresowanych przyłączeniem do kanalizacji, kanalizacja musi obejmować 10 tys. osób i skupiać się wokół jednej oczyszczalni. Poinformował, również że trwają prace przy projektowaniu budowy kanalizacji w Sieprawiu i Łyczance. Przejścia kanalizacji przez teren są uzgadniane z właścicielami działek. 28 czerwca z wizytą do Polski na zaproszenia ZGDGRiK i Urzędu Marszałkowskiego przybyli minister Holandii Peter Bijman odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe, oraz przedstawiciele Zarządu Gospodarki Wodnej Prowincji Fryslan. Zakupione zostały astronomiczne programatory CPA 3.1 oświetlenia ulicznego w najbliższym czasie będą montowane. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił również, że przygotowywane jest podsumowanie I półrocza. Wykonanie budżetu za półrocze zostanie przedstawione na następnym posiedzeniu sesji Rady Gminy. Ad. 11. Wolne wnioski. Radny Stanisław Baran zgłosił wniosek, aby przyspieszyć rozpoczęcie realizacji budowy chodnika w Czechówce i budowy kanalizacji w Czechówce. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że inwestycja budowy chodnika jest ujęta w wieloletnim planie inwestycyjnym i przewidziana jest do realizacji w przyszłym roku. Inwestycja ta jest tylko współfinansowana przez Gminę, jest to inwestycja Powiatu, ponieważ chodnik ma przebiegać wzdłuż drogi powiatowej. W przypadku budowy kanalizacji Wójt wyjaśnił, że jest to inwestycja ZGDGRiK, na każdym Walnym Zgromadzeniu poruszana jest sprawa dot. kanalizacji Zakliczyna i Czechówki. Wszystko zależy od pozyskanych środków unijnych przez ZGDGRiK. Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek do Wójta, aby przystąpił do działań mających na celu zaktywizowanie Związku Dorzecza Skawinki, ponieważ jest coraz mniej środków w budżecie na kontynuację budowy kanalizacji, Związek zaś ma duże szanse na pozyskanie dotacji unijnych na ten cel. Radny Leszek Filipowski zwrócił uwagę, że do tej pory nie świeci się oświetlenie koło dawnej Jagódki. Wójt Gminy Tadeusz Pitala poinformował, że wniosek ten zgłosi Zakładowi Energetycznemu.

7 Radny Suder Leon zapytał, czy bezrobotnym pracującym w ramach prac interwencyjnych można by zlecić wycięcie zakrzaczeń koło dróg. Wójt Gminy Tadeusz Pitala poinformował, że bezrobotni na dzień dzisiejszy pracują na oczyszczalni ścieków, przy boisku sportowym w Zakliczynie i przy kapliczce w Sieprawiu. Jeżeli prace te zostaną ukończone bezrobotni zajmą się wycinką zakrzaczeń. Radny Suder Leon zapytał, czy są już podpisane umowy na wywóz śmieci ze wszystkimi mieszkańcami. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że są spisywane umowy przysiółkami, w niedługim czasie umowy będą podpisane ze wszystkimi mieszkańcami. Radny Suder Leon zgłosił wniosek, aby poprawić warunki zapisów dzieci na półkolonię. Wyjaśnił, że w gazetce lokalnej pojawiła się pewna nieścisłość dot. zapisów na półkolonię. W artykule pisało, że zapisy będą do 12 lipca natomiast faktycznie listy chętnych na półkolonię były już zamknięte 9 lipca. Wójt Gminy Tadeusz Pitala poinformował, że w tym roku było bardzo duże zainteresowanie półkolonią, z każdym rokiem liczba chętnych dzieci wzrasta. Wyjaśnił, że Kuratorium Oświaty w Krakowie przysłało opinię w sprawie półkolonii, w której określiło, iż jedna grupa kolonialna ma liczyć tylko 15 osób (w tamtym roku liczyła 20 osób). Z uwagi na ograniczoną liczbę środków finansowych przeznaczonych na zatrudnienie dodatkowych opiekunów, listy zostały zamknięte. W tej sprawie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga, która oznajmiła, że takie zachowanie GOKiS-u dyskryminuje pewną grupę dzieci, jeśli określa się termin i podaje do publicznej wiadomości to trzeba się dostosować i przestrzegać tego terminu. Zapytała czy prowadzona była ewidencja odmówionych zapisów na półkolonię. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że odmówiono tylko trzem osobom i ich nazwiska zostały zapisane. Pani Władysława Figiel, Sołtys przysiółka Siepraw I zgłosiła potrzebę wycięcia drzew, które rosną w pasie drogowym i zasłaniają uliczne światło. W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że właściciel posesji ma prawo do wycięcia drzew. Jeżeli drzewo znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej to wniosek o wycięcie drzewa należy skierować do zarządu Dróg Powiatowych do Myślenic. Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Wiesław Świech poinformował, że 30 czerwca brał udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, dokumenty ze spotkania przekazuje do sekretariatu, do wglądu dla wszystkich zainteresowanych. Poprosił, również wszystkich Członków Komisji Promocji o spotkanie w przyszły czwartek o godz Tematem spotkania będzie objazd kapliczek na terenie Gminy Siepraw. Ad. 12. Zamknięcie posiedzenia Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Wanda Matoga ogłosiła, iż zamyka posiedzenie Rady Gminy. Przewodniczyli: Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Wiesław Świech Protokołowała: Iwona Machna Sekretarz: Beata Kwinta

8 Załączniki Protokół nr 21.doc Data: :30:28 Rozmiar: 106.5k Liczba odwiedzin: 40 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Gminy Siepraw Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :32:24 Czas publikacji: :32:24 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Protokół Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Siepraw która odbyła się w dniu 30 grudnia 2014 roku godz w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw

Protokół Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Siepraw która odbyła się w dniu 30 grudnia 2014 roku godz w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw Protokół Nr III/2014 z sesji Rady Gminy Siepraw która odbyła się w dniu 30 grudnia 2014 roku godz. 16.00 18.00 w sali obrad Urzędu Gminy Siepraw Obecni na posiedzeniu: Radni jak lista obecności załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Siepraw w dniu 12 sierpnia 2004r., godz

Protokół nr 21/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Siepraw w dniu 12 sierpnia 2004r., godz Protokół nr 21/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Siepraw w dniu 12 sierpnia 2004r., godz. 16.00 17.30 Data utworzenia 2004-08-12 Numer aktu 21 Kadencja Kadencja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2003-04-07. Numer aktu 3. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2003-04-07. Numer aktu 3. Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr 3/2003 z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 7 kwietnia 2003r. w godz. 15.00-17.45 Data utworzenia 2003-04-07 Numer aktu 3 Kadencja

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2005-06-20. Numer aktu 23. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2005-06-20. Numer aktu 23. Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół NR 23/2005 ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej i Komisji Budżetu, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Siepraw w dniu 20 czerwca 2005r.,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych odbytego w dniu 3 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Pana Kazimierza Szydłowskiego Przewodniczącego Komisji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 28 października 2014 roku w godz w Muzeum w Praszce

PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 28 października 2014 roku w godz w Muzeum w Praszce PROTOKÓŁ Nr XLV/2014 sesji Rady Miejskiej w Praszce w dniu 28 października 2014 roku w godz. 10 00-13 00 w Muzeum w Praszce Posiedzeniu przewodniczył Pan Bogusław Łazik - Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLV/2006 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 8 czerwca 2006r. w godz. 15.00 19.00

Protokół Nr XLV/2006 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 8 czerwca 2006r. w godz. 15.00 19.00 Protokół Nr XLV/2006 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 8 czerwca 2006r. w godz. 15.00 19.00 Data utworzenia 2006-06-08 Numer aktu 45 Kadencja Kadencja 2002-2006 Obecni na posiedzeniu: Radni jak lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2004-03-08. Numer aktu 11. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2004-03-08. Numer aktu 11. Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr 11/2004 z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 8 marca 2004r. w godz. 16.00-19.30 Data utworzenia 2004-03-08 Numer aktu 11 Kadencja

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 24.02.2014r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III / 2014

P R O T O K Ó Ł Nr III / 2014 P R O T O K Ó Ł Nr III / 2014 Sesji Rady Gminy Jaktorów z dnia 29 grudnia 2014r. Ad. 1 Otwarcie III Sesji Rady Gminy. Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 17 00 otworzył III Sesję VII kadencji

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. RADA GMINY P O C Z E S N A P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017 ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Poczesna, dnia 2017-04-24 1 Podjęto uchwały: P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł 3/15

P r o t o k ó ł 3/15 P r o t o k ó ł 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 27 marca 2015 r. w godzinach od 8.00-12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr VIII/11. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr VIII/11 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 14 lipca 2011 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4).

Protokół nr 6/2015. Porządek obrad przyjęto bez uwag i przystąpiono do jego realizacji (za - 4). BRM.0012.4.5.2015 Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 19 maja 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności w załączeniu). Nieobecny na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie

Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie Protokół Nr V/2011 sesji Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 stycznia 2011 roku Rozpoczęcie: godz. 10:00 Zakończenie: godz. 11:15 Ad. I. Otwarcie sesji: Przewodniczący Rady Pan Tadeusz Pudlik otworzył sesję

Bardziej szczegółowo

Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych Radnych obecnych na sesji wg listy obecności 15

Ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych Radnych obecnych na sesji wg listy obecności 15 PROTOKÓŁ Nr VIII/15 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Secemin odbytej w dniu 10 lipca 2015 r. w sali narad Urzędu Gminy w Seceminie w godz. od 9 00 do 9 40. Sesji przewodniczył Pan Henryk Lis Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr X/2015

P r o t o k ó ł Nr X/2015 P r o t o k ó ł Nr X/2015 z odbytej X sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 24 czerwca 2015r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 14 10 do 15 15. Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2015. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 3/2015. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. BR.0012.2.1.2015 PROTOKÓŁ Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 28 stycznia 2015 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach Początek obrad - godz. 11 Zakończenie obrad - godz. 13 Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy. z dnia 29 listopada 2013 r. PROTOKÓŁ z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 29 listopada 2013 r. Lista obecności w załączeniu. Uchwalony porządek obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku dziennego 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 24 września 2010 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 15 radnych (lista obecności w załączeniu). Ponadto w sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 168/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 21 maja 2014 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 168/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 21 maja 2014 roku. P R O T O K Ó Ł NR 168/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 21 maja 2014 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r.

Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. Protokół Nr 2/10 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 23 grudnia 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Marian Kunc Krystyna

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół XXVII/17. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XXVII/17. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.1.2017 Protokół XXVII/17 XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 04 stycznia 2017 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 24.09.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Joanna Cebula w dniu 25 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Krzysztof Lubelski Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r.

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Protokół z xxx Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Sesja odbyła się w Sali Urzędu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni Radni Andrzej Szymański

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 21.12.2012r. Obecność na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych gości wg list obecności stanowiących

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo