Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00"

Transkrypt

1 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz Data utworzenia Numer aktu 21 Kadencja Kadencja Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz Obecni na posiedzeniu: - Radni jak lista obecności załącznik Nr 1 (Radny Bogdan Kowalczyk obecny do punktu 6 porządku obrad, Radny Stanisław Ślęczka obecny od punktu 5 ) - Sołtysi jak lista obecności załącznik Nr 2 - Wójt Gminy Tadeusz Pitala, - Sekretarz Gminy Barbara Wójcik, - Skarbnik Gminy Władysława Antczak, - Radca Prawny Andrzej Szuperski, - Przewodniczący Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzej Bujas jak lista obecności załącznik Nr 3. Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga. Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga otwarła obrady sesji. Przywitała Radnych, Sołtysów wszystkich sołectw, Wójta Tadeusza Pitalę, Przewodniczącego Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników Urzędu Gminy. Poinformowała, że na dzisiejszych obradach obecnych jest 11 Radnych (od punktu 5 obecnych 12 Radnych, od punktu 7 obecnych 11 Radnych), zatem Rada może podejmować prawomocne uchwały. Ad.2. Wybór Sekretarza Obrad. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga zgłosiła kandydaturę Radnej Beaty Kwinty na Sekretarza obrad na dzisiejszej sesji. Radna Beata wyraziła zgodę na swoją kandydaturę. W wyniku głosowania Radni jednogłośnie wybrali na Sekretarza obrad Radną Beatę Kwintę. Ad.3. Przedstawienie porządku obrad. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga przedstawiła porządek obrad zgodnie z zaproszeniem na sesję. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia Rady Gminy, Przewodnicząca Rady Wanda Matoga poddała pod głosowanie porządek sesji. W wyniku głosowania Radni jednogłośnie (11 głosów za ) przyjęli następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Sekretarza Obrad. 2. Wybór Sekretarza Obrad. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 5. Przedstawienie wyników kontroli punktów sprzedaży alkoholu przeprowadzonych przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2 6. Wyrażenie zgody na przedłużenie przyjętego w umowie notarialnej okresu realizacji inwestycji budowy apteki przy budynku Ośrodka Zdrowia w Sieprawiu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/148/2004 z dnia 5 luty 2004r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Siepraw oraz granic ich obwodów. 9. Omówienie sprawy punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czechówka i Zakliczyn. 10. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy, w tym informacje o wynikach egzaminów przeprowadzonych na zakończenie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad sesji. Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Radny Józef Jania poinformował, że przed sesją został wyłożony do wglądu protokół z ostatniej sesji, i każdy z Radnych mógł się z nim zapoznać, dlatego zaproponował, by protokół ten przyjąć bez odczytywania. Radni jednogłośnie zadecydowali o przyjęciu protokołu z ostatniej sesji bez odczytywania. Ad.5. Przedstawienie wyników kontroli punktów sprzedaży alkoholu przeprowadzonych przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o głos Przewodniczącego Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzeja Bujasa. Przewodniczący Komisji Andrzej Bujas przywitał wszystkich obecnych i podziękował za zaproszenie na sesję. Przedstawił cel działalności, zadania i kompetencje Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (KPiRPA) a także jej skład. Wyjaśnił, że KPiRPA nie jest Komisją Rady Gminy. Umocowaniem prawnym Komisji jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Komisja powoływana jest przez Wójta, służy sprawowaniu władzy wykonawczej. Podkreślił, że problem alkoholizmu jest problemem nie tylko lokalnym a Komisja służy do diagnozowania problemów alkoholowych i uzależnień w Gminie. Wyjaśnił, że Komisja co roku opracowuje plan profilaktycznych działań premilimiarz wydatków, który jest przyjmowany przez Radę Gminy. Jedną z form działalności Komisji są kontrole mające na celu sprawowanie zadań zgodnie z ustawą. Komisja nie może nakładać kar, wnioski z kontroli kieruje do Wójta, do Prokuratury lub na Policję. Przewodniczący KPiRPA Andrzej Bujas poinformował, że w ubiegłym miesiącu Komisja skontrolowała 12 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Przedstawił sprawozdanie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sieprawiu z kontroli przeprowadzonej w dniach 28 i 30 czerwca 2004r. w brzmieniu jak załącznik nr 4 do protokołu. Poinformował, że przy jednym z kontrolowanych sklepów, klient pił alkohol. Członkowie Komisji biorący udział w kontrolach oraz przedstawiciel Policji upomnieli pijącego i sprzedawcę, a także pouczyli sprzedawcę, że obowiązkiem sprzedawcy jest dopilnowanie, aby przestrzegane były przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz uchwały Rady Gminy o zakazie spożywania alkoholu w niektórych miejscach na terenie Gminy. Ponadto poinformowano sprzedawcę, że Komisja wystąpi do Wójta Gminy o pisemne upomnienie właściciela sklepu w związku ze stwierdzonym naruszeniem przepisów. Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga zapytała, czy Komisja planuje dalsze kontrole. Przewodniczący KPiRPA Andrzej Bujas wyjaśnił, że Komisja przeprowadza jedną kontrolę w ciągu roku, oprócz sprawdzenia wywieszek, aktualnego pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, Komisja nie może skontrolować nic więcej, może zwrócić jedynie uwagę pijącemu ale nie może karać. Kontrole Komisji nie są skuteczne. Wieść o kontroli rozchodzi się w mgnieniu oka. Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga podkreśliła, że problem alkoholizmu widzą wszyscy, ważne jest aby wznowić kontrole i aby w kontrolach brał udział Policjant, który może nakładać kary i upominać pijących. Na tym zakończono dyskusję. Rada Gminy Siepraw przyjęła sprawozdanie Gminnej Komisji

3 Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Sieprawiu z kontroli przeprowadzonej w dniach 28 i 30 czerwca 2004r.. Ad. 6. Wyrażenie zgody na przedłużenie przyjętego w umowie notarialnej okresu realizacji inwestycji budowy apteki przy budynku Ośrodka Zdrowia w Sieprawiu. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że dwa lata temu odbył się przetarg na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste r. podpisano akt notarialny, w którym określono termin wybudowania apteki do dwóch lat od sporządzenia aktu notarialnego. Poinformował, że pojawiło się pismo od osoby, która buduje aptekę tj. od Pana Jana Matyasa o przedłużenie terminu zakończenia budowy apteki o jeden rok tj. do dnia r. Pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Poinformował, że przed sesją odbyło się spotkanie z Panią Matyas, na którym przedstawiono stanowisko Komisji Budżetu, która nie wyraziła zgody na przedłużenie terminu o jeden rok. Pani Matyas zapewniła, że w najbliższych dniach wprowadzi firmę wykonawczą i będzie kontynuować budowę. Wójt Gminy Tadeusz Pitala podkreślił, że wiarygodnym dokumentem byłby rzetelny i dokładny harmonogram prac podpisany przez wszystkich współwłaścicieli. Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga poprosiła o wyjaśnienie jak wygląda procedura rozwiązania umowy i przejęcia budowy apteki przez inną firmę. Radca Prawny Andrzej Szuperski wyjaśnił, że użytkowanie wieczyste jest ustanowione umową, zakres umowy obejmuje cel i termin wykonania robót. Jeżeli, któraś ze stron nie wywiąże się z umowy wówczas druga strona może wystąpić z powództwem do sądu o rozwiązanie umowy. W naszym przypadku sprawa jest przesądzona na niekorzyść Inwestora czyli Pana Matyasa, który nie zrealizował celu i nie dotrzymał terminu. Istnieje możliwość aneksowania umowy, trzeba zbadać przesłanki realności tych obietnic, czy firma Pana Matyasa jest w stanie zrealizować inwestycję, nawet w przypadku przedłużenia terminu. Wyjaśnił, że rozwiązanie umowy może nastąpić na zasadzie porozumienia stron lub w przypadku, gdy któraś ze stron nie wyraża zgody umowę można rozwiązać sądownie. Taki proces może się ciągnąć kilka lat. Pan Matyas może również wystąpić do sądu o odszkodowanie. Wysokość odszkodowania zależy od kosztów poniesionych przez Inwestora przy budowie, koszty te muszą być wycenione i udowodnione przez biegłego. W Kodeksie Cywilnym nie jest określone wprost jak rozliczyć taką inwestycję. Radny Józef Jania zapytał, czy jest możliwość rozdzielenia sprawy rozwiązania umowy i sprawy odszkodowania. Radca Prawny Andrzej Szuperski wyjaśnił, że są to dwie różne sprawy, z powództwem o rozwiązanie umowy występuje Urząd Gminy a z powództwem o odszkodowanie występuje Inwestor, czyli w naszym przypadku Pan Matyas. Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga zapytała czy Gmina może prowadzić działania tj. kontynuować prace przy budowie apteki w trakcie trwania procesu. Radca Prawny Andrzej Szuperski wyjaśnił, że Gmina do czasu zakończenia procesu o rozwiązaniem umowy nie może wykonywać żadnych prac na terenie budowy. Na pytanie Przewodniczącej Rady Gminy Wandy Matogi, jak wygląda kwestia rozliczenia opłat za użtkowanie, Radca Prawny wyjaśnił, że w przypadku nie dotrzymania terminu umowy mogą być ustanowione dodatkowe opłaty, wymierzane w trybie administracyjnym, od których przysługuje odwołanie. Radny Józef Jania zaproponował, aby decyzję o przedłużeniu terminu zakończenia budowy apteki podjąć na następnej sierpniowej sesji, wówczas będzie wiadomo czy prace przy budowie zostały podjęte. Wójt Gminy Tadeusz Pitala oznajmił, że podjęcie decyzji w tym terminie i w tym czasie może okazać się mobilizujące dla Inwestora, jeżeli przedstawi wiarygodny i realny harmonogram prac to jest możliwość zakończenia budowy w tym roku. Radny Bogdan Kowalczyk zwrócił uwagę na fakt, iż na rynku farmaceutycznym w chwili obecnej są duże zawirowania. Gmina Siepraw jest Gminą niewielką, w której konkurencja już istnieje. Z punktu widzenia pacjenta bardziej potrzebna byłaby pracownia analityczna, w której możliwe byłoby wykonanie badań niż apteka.

4 Po krótkiej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga poprosiła o opinię Komisji Budżetu. Przewodniczący Komisji Budżetu Michał Przęczek przedstawił negatywną opinię Komisji Budżetu uchwały dot. zmiany Uchwały Nr XXXVIII/224/2002 z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste jak załącznik nr 6 do protokołu. Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga poprosiła o przedstawienie projektu w/w uchwały. Sekretarz Gminy Barbara Wójcik przedstawiła projekt uchwały dot. zmiany Uchwały Nr XXXVIII/224/2002 z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste jak załącznik nr 7 do protokołu. Przewodnicząca Rady Wanda Matoga zarządziła głosowanie nad projektem uchwały. W wyniku głosowania Rada Gminy odrzuciła projekt uchwały (11 głosów przeciw, jeden wstrzymujący ). Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Wiesław Świech zgłosił wniosek, aby przedłużyć termin ukończenia budowy apteki do końca 2004r. Radny Józef Jania zgłosił wniosek aby powiadomić Pana Matyasa, że Rada Gminy negatywnie zaopiniowała projekt uchwały dot. zmiany Uchwały Nr XXXVIII/224/2002 z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Być może decyzja Rady Gminy zmobilizuje Inwestora do przyspieszenia prac i jak najszybszego zakończenia inwestycji budowy apteki. W wyniku dyskusji Rada Gminy sformułowała wniosek do Wójta Gminy w brzmieniu: Zobowiązuje się Wójta Gminy do uzgodnienia z użytkownikami wieczystymi działki nr 1458/1 przeznaczonej pod budowę apteki harmonogramu robót budowlanych z terminem zakończenia poszczególnych etapów budowy i ustaleniu terminu uruchomienia apteki do dnia r. Harmonogram robót budowlanych ma być uzgodniony do dnia r.. W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek. Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/148/2004 z dnia 5 luty 2004r. Pani Skarbnik Gminy Władysława Antczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/148/2004 z dnia 5 luty 2004r. w brzmieniu jak załącznik nr 8 do protokołu. Zmiany w Budżecie Gminy są czysto kosmetyczne, polegające na przesunięciu środków pomiędzy działami. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśniając, że zgodnie z interpretacją Urzędu Skarbowego inwestycje, w tym remonty na drogach gminnych związane są z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i mają prawo być opodatkowane stawką 7%. W związku z tym oszczędności wynikające z VAT-u przeznaczone zostały na kontynuację prac budowlanych przy zapleczu sportowym w Zakliczynie. Przewodniczący Komisji Budżetu Michał Przęczek przedstawił pozytywną opinię w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Następnie Skarbnik Gminy Władysława Antczak odczytała projekt zmian w Budżecie Gminy na rok W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie (11 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XXI/180/2004 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII/148/2004 z dnia 5 luty 2004r. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Siepraw oraz granic ich obwodów. Jako pierwsza głos zabrała Pani Barbara Wójcik Sekretarz Gminy, która wyjaśniła że podjęcie nowej uchwały o obwodach szkolnych podyktowane jest zwiększoną liczbą budynków zamieszkałych, zmianą numeracji budynków, a także wyeliminowano nielogiczne zakwalifikowanie domu do danego obwodu. Obecnie Urząd posiada mapy opracowane ramach spisu powszechnego

5 co pozwoliło dokładniej określić obszar obwodu. Urząd czasami nadaje numery domów nie chronologicznie, a wypełniając lukę po budynkach rozburzonych. Każda taka zmiana powodowała nielogiczność przynależenia do obwodu szkolnego. Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Siepraw oraz granic ich obwodów w brzmieniu jak załącznik nr 10 do protokołu. Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty Suder Leon przedstawił pozytywną opinię w/w projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 11 do protokołu. W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie (11 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XXI/181/2004 w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Siepraw oraz granic ich obwodów. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Ad. 9. Omówienie sprawy punktowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czechówka i Zakliczyn. Wójt Gminy Tadeusz Pitala poinformował, że w toku przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego powstały pewne błędy. Do Urzędu Gminy wpłynęły pisma od właścicieli działek z prośbą o wyjaśnienie tych niezgodności. Pisma stanowią załącznik nr 13 do protokołu. Przedłożony projekt uchwały ma na celu usunięcie tych błędów. Teren wymieniony w ust.2 w pkt a wynika z błędu jaki został popełniony w uchwale nr 51/2003 z dnia 10 lipca 2003 gdzie w 1 ust. 3 poinformowano wnoszącego zarzut,że wschodnią część działki 284/5 włączono do działek budowlanych. Faktycznie na mapie teren budowlany został wyznaczony tylko na działce 284/6 Pomyłka wynikała z załączonych do wniosków map. Na mapach nie było uwidocznionego oznaczenia działki 284/5 czego projektant planu nie zauważył. Istnieje także problem przekształcenia działki wymienionej w ust.2 w pkt b budowlanej na działkę pod rzemiosło i usługi. Na działce tej ma zostać uruchomiony zakład produkcyjny, zatrudniający ok osób. Teren wymieniony w ust.2 pkt c w poprzednim planie był terenem budowlanym. Nie uwzględnienie pomyłki będzie skutkowało koniecznością zapłaty odszkodowania za obniżenie wartości działek. Następnie Pani Barbara Wójcik Sekretarz Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czechówka, w brzmieniu jak załącznik nr 14 do protokołu. W wyniku głosowania Rada Gminy jednogłośnie (11 głosów za ) podjęła Uchwałę Nr XXI/182/2004 przystąpienia do zmiany fragmentu planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czechówka. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Ad. 10. Informacja o bieżącej pracy Wójta Gminy. Wójt Gminy Tadeusz Pitala przedstawił informacje o wynikach egzaminów klas szóstych szkół podstawowych oraz egzaminów gimnazjalnych w brzmieniu jak załącznik nr 16 do protokołu. Następnie poinformował, że w Gimnazjum w Sieprawiu przeprowadzone zostały następujące badania jakościowe: - Gimnazjum w Sieprawiu w opiniach rodziców i nauczycieli, - Uczniowie Gimnazjum w Sieprawiu satysfakcja z usług edukacyjnych, - Badanie satysfakcji z usług edukacyjnych w Gminie Siepraw rodzice. Badania były przeprowadzone przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w formie ankiet. 30 czerwca o godz w Gimnazjum w Siepraw zaprezentowane zostały wyniki badań przez Studentów UJ pod nadzorem Pani dr Barbary Worek. W spotkaniu tym wzięli udział Rada Szkoły (pedagodzy, rodzice i uczniowie), przedstawiciele Komisji Oświaty, Przewodnicząca Rady Gminy, Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy. Informacje z badań mają służyć przede wszystkim dyrektorom i nauczycielom. Poinformował, również, że zgodnie z harmonogramem trwają prace przy budowie drogi i chodnika w Zakliczynie i budowie kanalizacji w Sieprawiu. Firma BUDKOMPLEX z Bochni (wykonawca kanalizacji) wygrała również przetarg na remont Szkoły Podstawowej w Sieprawiu. Na dzień dzisiejszy zdemontowano wylewki i c.o., a także rozpoczęto prace przy elewacji budynku. Termin wykonania remontu upływa r., prace wewnątrz szkoły muszą być wykonane do końca

6 sierpnia. W przypadku budowy oświetlenia w Czechówce Urząd Gminy wystąpił do Starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Zlecony został projekt budowy chodnika od Radnego Panka do Dworku w Zakliczynie. Przystąpiono do remontu kapliczki, część prac ziemnych wykonywanych jest przez pracowników gospodarczych i bezrobotnych skierowanych do Urzędu w ramach prac interwencyjnych. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Sieprawskiej do końca lipca ma wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie remontu kapliczki do Marszałka Województwa Małopolskiego. Nie została jeszcze rozstrzygnięta sprawa wniosku do ZPORR na dofinansowanie budowy hali sportowej ogólnodostępnej przy Gimnazjum w Sieprawiu. Na ostatnim spotkaniu Urząd Marszałkowski poinformował, że wstępnie wnioski zostały zweryfikowane, na działanie Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa złożonych zostało 85 wniosków, środków z UE jest natomiast na sfinansowanie jednego projektu, szansa na uzyskanie dotacji jest niewielka. W najbliższych dniach ma przyjść pismo dot. uzupełnienia wniosków, będzie tylko 5 dni na ich uzupełnienie. Następny nabór wniosków do Funduszy Strukturalnych ma być dopiero w 2007r. Jako zabezpieczenie projektu konieczne jest przedstawienie promesy banku lub założenie w budżecie i w planie wieloletnim na pokrycie całości inwestycji. Z ZPORR bardzo ciężko byłoby pozyskać środki na kanalizację, muszą to być bardzo duże projekty. Jest szansa na pozyskanie środków na budowę kanalizacji Zakliczyna i Czechówki, o którą mógłby wystąpić Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa a także związek Dorzecza Skawinki. Zgłoszona została budowa kanalizacji do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Dotacja z tego Programu jest na poziomie 50%. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest spełnienie szeregu warunków m.in. jest ściśle określona aglomeracja mieszkańców - na 1 km musi być nie mniej niż 128 osób zainteresowanych przyłączeniem do kanalizacji, kanalizacja musi obejmować 10 tys. osób i skupiać się wokół jednej oczyszczalni. Poinformował, również że trwają prace przy projektowaniu budowy kanalizacji w Sieprawiu i Łyczance. Przejścia kanalizacji przez teren są uzgadniane z właścicielami działek. 28 czerwca z wizytą do Polski na zaproszenia ZGDGRiK i Urzędu Marszałkowskiego przybyli minister Holandii Peter Bijman odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe, oraz przedstawiciele Zarządu Gospodarki Wodnej Prowincji Fryslan. Zakupione zostały astronomiczne programatory CPA 3.1 oświetlenia ulicznego w najbliższym czasie będą montowane. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił również, że przygotowywane jest podsumowanie I półrocza. Wykonanie budżetu za półrocze zostanie przedstawione na następnym posiedzeniu sesji Rady Gminy. Ad. 11. Wolne wnioski. Radny Stanisław Baran zgłosił wniosek, aby przyspieszyć rozpoczęcie realizacji budowy chodnika w Czechówce i budowy kanalizacji w Czechówce. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że inwestycja budowy chodnika jest ujęta w wieloletnim planie inwestycyjnym i przewidziana jest do realizacji w przyszłym roku. Inwestycja ta jest tylko współfinansowana przez Gminę, jest to inwestycja Powiatu, ponieważ chodnik ma przebiegać wzdłuż drogi powiatowej. W przypadku budowy kanalizacji Wójt wyjaśnił, że jest to inwestycja ZGDGRiK, na każdym Walnym Zgromadzeniu poruszana jest sprawa dot. kanalizacji Zakliczyna i Czechówki. Wszystko zależy od pozyskanych środków unijnych przez ZGDGRiK. Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła wniosek do Wójta, aby przystąpił do działań mających na celu zaktywizowanie Związku Dorzecza Skawinki, ponieważ jest coraz mniej środków w budżecie na kontynuację budowy kanalizacji, Związek zaś ma duże szanse na pozyskanie dotacji unijnych na ten cel. Radny Leszek Filipowski zwrócił uwagę, że do tej pory nie świeci się oświetlenie koło dawnej Jagódki. Wójt Gminy Tadeusz Pitala poinformował, że wniosek ten zgłosi Zakładowi Energetycznemu.

7 Radny Suder Leon zapytał, czy bezrobotnym pracującym w ramach prac interwencyjnych można by zlecić wycięcie zakrzaczeń koło dróg. Wójt Gminy Tadeusz Pitala poinformował, że bezrobotni na dzień dzisiejszy pracują na oczyszczalni ścieków, przy boisku sportowym w Zakliczynie i przy kapliczce w Sieprawiu. Jeżeli prace te zostaną ukończone bezrobotni zajmą się wycinką zakrzaczeń. Radny Suder Leon zapytał, czy są już podpisane umowy na wywóz śmieci ze wszystkimi mieszkańcami. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że są spisywane umowy przysiółkami, w niedługim czasie umowy będą podpisane ze wszystkimi mieszkańcami. Radny Suder Leon zgłosił wniosek, aby poprawić warunki zapisów dzieci na półkolonię. Wyjaśnił, że w gazetce lokalnej pojawiła się pewna nieścisłość dot. zapisów na półkolonię. W artykule pisało, że zapisy będą do 12 lipca natomiast faktycznie listy chętnych na półkolonię były już zamknięte 9 lipca. Wójt Gminy Tadeusz Pitala poinformował, że w tym roku było bardzo duże zainteresowanie półkolonią, z każdym rokiem liczba chętnych dzieci wzrasta. Wyjaśnił, że Kuratorium Oświaty w Krakowie przysłało opinię w sprawie półkolonii, w której określiło, iż jedna grupa kolonialna ma liczyć tylko 15 osób (w tamtym roku liczyła 20 osób). Z uwagi na ograniczoną liczbę środków finansowych przeznaczonych na zatrudnienie dodatkowych opiekunów, listy zostały zamknięte. W tej sprawie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga, która oznajmiła, że takie zachowanie GOKiS-u dyskryminuje pewną grupę dzieci, jeśli określa się termin i podaje do publicznej wiadomości to trzeba się dostosować i przestrzegać tego terminu. Zapytała czy prowadzona była ewidencja odmówionych zapisów na półkolonię. Wójt Gminy Tadeusz Pitala wyjaśnił, że odmówiono tylko trzem osobom i ich nazwiska zostały zapisane. Pani Władysława Figiel, Sołtys przysiółka Siepraw I zgłosiła potrzebę wycięcia drzew, które rosną w pasie drogowym i zasłaniają uliczne światło. W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że właściciel posesji ma prawo do wycięcia drzew. Jeżeli drzewo znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej to wniosek o wycięcie drzewa należy skierować do zarządu Dróg Powiatowych do Myślenic. Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy Wiesław Świech poinformował, że 30 czerwca brał udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, dokumenty ze spotkania przekazuje do sekretariatu, do wglądu dla wszystkich zainteresowanych. Poprosił, również wszystkich Członków Komisji Promocji o spotkanie w przyszły czwartek o godz Tematem spotkania będzie objazd kapliczek na terenie Gminy Siepraw. Ad. 12. Zamknięcie posiedzenia Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Wanda Matoga ogłosiła, iż zamyka posiedzenie Rady Gminy. Przewodniczyli: Przewodnicząca Rady Gminy Wanda Matoga Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Wiesław Świech Protokołowała: Iwona Machna Sekretarz: Beata Kwinta

8 Załączniki Protokół nr 21.doc Data: :30:28 Rozmiar: 106.5k Liczba odwiedzin: 40 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Gminy Siepraw Administrator Podmiotu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :32:24 Czas publikacji: :32:24 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Protokół Nr XLV/2006 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 8 czerwca 2006r. w godz. 15.00 19.00

Protokół Nr XLV/2006 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 8 czerwca 2006r. w godz. 15.00 19.00 Protokół Nr XLV/2006 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 8 czerwca 2006r. w godz. 15.00 19.00 Data utworzenia 2006-06-08 Numer aktu 45 Kadencja Kadencja 2002-2006 Obecni na posiedzeniu: Radni jak lista obecności

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2004-03-08. Numer aktu 11. Kadencja Kadencja 2002-2006

Data utworzenia 2004-03-08. Numer aktu 11. Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr 11/2004 z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Siepraw w dniu 8 marca 2004r. w godz. 16.00-19.30 Data utworzenia 2004-03-08 Numer aktu 11 Kadencja

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2004 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw w dniu 22 stycznia 2004r.

Protokół nr 11/2004 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw w dniu 22 stycznia 2004r. Protokół nr 11/2004 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siepraw w dniu 22 stycznia 2004r. Data utworzenia 2004-01-22 Numer aktu 11 Kadencja Kadencja 2002-2006 Obecni na posiedzeniu: - jak lista

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r.

Protokół. odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Protokół z xxx Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 28 lipca 2009 r. Sesja odbyła się w Sali Urzędu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych. Nieobecni Radni Andrzej Szymański

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r.

Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Protokół nr 3/2006 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2006r. Data utworzenia 2006-12-28 Numer aktu 3 Kadencja Kadencja 2002-2006 III sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył obradom Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku.

Ad. 3. Ad. 4. Projekty uchwał Zarządu Uchwałę Nr XXII/273/2008 Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z dnia 8 lipca 2008 roku. Protokół z XXII sesji Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, która odbyła się 8 lipca 2008 roku w siedzibie Rady przy ul. Wysłouchów 34, w godz. 18.00 21.50 Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady i Zarządu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach

Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Protokół Nr XII/2012 z XII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbyła się w dniu 17 lutego 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00. Obecni na sesji: - 15 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r.

PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. PROTOKÓŁ LI sesji Rady Gminy Gniewino w dniu 11 marca 2014r. LI sesja Rady Gminy Gniewino odbyła się dnia 11 marca 2014roku w Domu Sołeckim w Parlinie. W sesji brali udział radni, sołtysi oraz zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz-08.0021.6.2015. P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.6.2015 PROTOKÓŁ z VI sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 4 marca 2015 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący Arkadiusz Puszkarz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2.

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Protokół nr XVII/12 Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku

Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku Protokół nr 39/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 25 listopada 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Szaflary w dniu 30 czerwca 2008 roku.

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Szaflary w dniu 30 czerwca 2008 roku. Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Szaflary w dniu 30 czerwca 2008 roku. Data utworzenia 2008-06-30 Numer aktu 21 Kadencja Kadencja 2002-2006 XXI sesję Rady Gminy Szaflary otworzył oraz przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r.

Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Protokół nr XXXVI/2014 z sesji Rady Gminy w Krzemieniewie z dnia 25 lutego 2014 r. Sesja Rady Gminy w Krzemieniewie odbyła się 25 lutego 2014 r. o godz. 13 00 w Sali Urzędu Gminy w Krzemieniewie. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku

PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku PROTOKÓŁ z XXXII sesji Rady Gminy Niemce z dnia 22 marca 2005roku W XXXII sesji Rady Gminy Niemce udział wzięło 15-tu radnych. Listy obecności radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości stanowią załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r.

XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Dz.18.0020.1.28.2012 Podsumowanie: XXVIII sesja VI kadencji w dniu 28 stycznia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji. 4.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r.

PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r. PROTOKÓŁ XXXI/2005 z Sesji Rady Gminy Skąpe z dnia 27 czerwca 2005 r. Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył obrady XXXI Sesji Rady Gminy. Przywitał Wójta Gminy Pana Zbigniewa Wocha, Z-cę

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

IX sesja VI kadencji w dniu 19 września 2011 r.

IX sesja VI kadencji w dniu 19 września 2011 r. Dz.18.0020.1.9.2011 Podsumowanie: IX sesja VI kadencji w dniu 19 września 2011 r. Projekt porządku obrad IX sesji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta zwołanej na czwartek 19 września 2011 roku, godz. 17.00,

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 marca 2005 roku

Protokół Nr 14/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 marca 2005 roku Protokół Nr 14/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 marca 2005 roku Protokół Nr 14/2005 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 22 marca 2005 roku Protokół Nr 14/2005 posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r.

Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Protokół Nr XXXVI/2013 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej 30 października 2013 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 12.50. Na 15 radnych w sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r

PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r PROTOKÓŁ Nr VIII/ 2011 z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy w dniu 14 marca 2011 r Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otworzył obrady VIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Powitał zebranych Radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej

Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej Data utworzenia 2009-01-08 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/2008 z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która odbyła się w dniu 14 listopada 2008r. Czas trwania sesji od godz. 13 00 do godz.14 15.

Protokół Nr XXII/2008 z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która odbyła się w dniu 14 listopada 2008r. Czas trwania sesji od godz. 13 00 do godz.14 15. Protokół Nr XXII/2008 z sesji Rady Gminy Gniewoszów, która odbyła się w dniu 14 listopada 2008r. Czas trwania sesji od godz. 13 00 do godz.14 15. Na 15 osobowy ustawowy skład Rady Gminy w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Tarnowcu. Sesję rozpoczęto o godz.12 00 zakończono o godz. 13 10. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji XLVII PROTOKÓŁ Nr XLVII z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 31 październik 2014r.

Protokół z sesji XLVII PROTOKÓŁ Nr XLVII z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 31 październik 2014r. Protokół z sesji XLVII PROTOKÓŁ Nr XLVII z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 31 październik 2014r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 Obecnych 14 radnych, zaproszeni goście wg załączonej listy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r.

Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Protokół z XXXIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30 grudnia 2013r. Pkt 1. Otwarcie obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Przewóz. Przewodnicząca Rady Gminy rozpoczęła obrady o godzinie 10 02. Powitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2015. Dnia 11 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 3/2015. Dnia 11 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 3/2015 Dnia 11 marca 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 11 marca 2015 r. Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku

Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Protokół Nr III/15 z posiedzenia Rady Miejskiej w Pyzdrach w dniu 11 lutego 2015 roku Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła III sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach. Powitała

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku

Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków w dniu 3 kwietnia 2014 roku Data utworzenia 2014-04-03 Numer aktu 2 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/07. W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności. załącznik nr 1

PROTOKÓŁ Nr 7/07. W posiedzeniu udział wzięli radni zgodnie z listą obecności. załącznik nr 1 PROTOKÓŁ Nr 7/07 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przekształceń Własnościowych - Komisji IV Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach pod przewodnictwem Jerzego Matuszczyka Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r.

V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. Dz.18.0021.5.2015 Podsumowanie: Porządek obrad: V sesja VII kadencji w dniu 16 lutego 2015 r. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie projektu porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. Realizowany porządek posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku.

Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku. Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 tej.. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r.

Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 12.05 Protokół nr 14/07 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 marca 2007 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Stanisław Kubiak Starosta Sulęciński, 2. Dariusz

Bardziej szczegółowo

XXXIX sesja VI kadencji w dniu 25 listopada 2013 r.

XXXIX sesja VI kadencji w dniu 25 listopada 2013 r. Dz.18.0020.1.39.2013 Podsumowanie: XXXIX sesja VI kadencji w dniu 25 listopada 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 18 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2014 r. w sprawie udzielania dotacji dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych ze

Bardziej szczegółowo

Protokół z VII sesji Rady Gminy Trzyciąż, która odbyła się 07 maja 2015 roku

Protokół z VII sesji Rady Gminy Trzyciąż, która odbyła się 07 maja 2015 roku Protokół z VII sesji Rady Gminy Trzyciąż, która odbyła się 07 maja 2015 roku Data utworzenia 2015-05-07 Numer aktu 7 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym PROTOKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/107/2003. Rady Gminy w Sułoszowej. z dnia 29 grudnia 2003 roku

Uchwała Nr XIV/107/2003. Rady Gminy w Sułoszowej. z dnia 29 grudnia 2003 roku Uchwała Nr XIV/107/2003 Rady Gminy w Sułoszowej z dnia 29.12.2003 roku w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alokoholowych na 2004 r. Data utworzenia 2003-12-29

Bardziej szczegółowo

Radny Waldemar Gołochowicz przekazał również uwagi rodziców na temat nie wypełniania ćwiczeń przez dzieci w szkole.

Radny Waldemar Gołochowicz przekazał również uwagi rodziców na temat nie wypełniania ćwiczeń przez dzieci w szkole. P r o t o k ó ł Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Oświatowo Społecznej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 23 sierpnia 2012 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Sesja odbyła się w Hali Sportowej w Mordarce i trwała od godz. 13 do godz. 15.

Sesja odbyła się w Hali Sportowej w Mordarce i trwała od godz. 13 do godz. 15. Protokół nr XXIII/2004 sesji Rady Gminy Limanowa odbytej 31 sierpnia 2004 roku Dat a ut worzenia 2004-08-31 Numer akt u 23 K adencja Kadencja 2002-2006 Pr otokół nr XXIII/2004 sesji odbytej 31 sier pnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

P O R Z Ą D E K O B R A D

P O R Z Ą D E K O B R A D Dz-15.0020.1.27.2013 P R O T O K Ó Ł XXVII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 21 marca 2013 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz. 17.00 do 18.25 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista obecności radnych stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego w dniu 12 czerwca 2007 roku

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego w dniu 12 czerwca 2007 roku P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego w dniu 12 czerwca 2007 roku Obecni: 18 członków Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego. Zaproszeni goście: Wojciech Kozak

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z I Sesji Rady Gminy Irządze. w kadencji 2014-2018. odbytej w dniu 01 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ. z I Sesji Rady Gminy Irządze. w kadencji 2014-2018. odbytej w dniu 01 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ z I Sesji Rady Gminy Irządze w kadencji 2014-2018 odbytej w dniu 01 grudnia 2014 r. Stan Radnych 15 osób. Obecnych 15 osób. W Sesji spoza Rady udział wzięli: 1. Przewodniczący Gminnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r.

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Strona 1 z 6 Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Obecni:

Bardziej szczegółowo

Ad.2. Ad.3. 9. Odpowiedzi na zapytania. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zakończenie sesji.

Ad.2. Ad.3. 9. Odpowiedzi na zapytania. 10. Wolne głosy i wnioski. 11. Zakończenie sesji. Protokół nr XXIV/12 z XXIV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 2 sierpnia 2012 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007.

Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Protokół Nr XIII/07 sesji Rady Miejskiej w Przemkowie odbytej w dniu 30 października 2007. Sesję Rady Miejskiej w Przemkowie rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.30. Na ogólny stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 18/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 25 października 2012 r. w godzinach od 8..00 do 10 30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo