Kryteria dostępu do poradnictwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria dostępu do poradnictwa"

Transkrypt

1 Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej Dr Jan Winczorek Kryteria dostępu do poradnictwa Opracowano na potrzeby systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2012 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Spis treści Propozycja 1: Pełny, powszechny dostęp do porad prawny i informacji prawnej... 3 Propozycja 2. Powszechny dostęp do informacji prawnej, dostęp do porad prawnych opierający się na kryteriach przedmiotowych Propozycja 3: Powszechny dostęp do informacji prawnej, dostęp do porad prawnych opiera się na kryteriach przedmiotowo-podmiotowych... 1 Propozycja analizuje 3 warianty kryteriów dostępu do pomocy prawnej: 1. Powszechny dostęp do porad prawnych i informacji prawnej 2. Powszechny dostęp do informacji prawnej, dostęp do porad prawnych opiera się na kryteriach przedmiotowych 3. Powszechny dostęp do informacji prawnej, dostęp do porad prawnych opiera się na kryteriach przedmiotowo-podmiotowych. Propozycja 1 jest przedstawiana głównie w celach propedeutycznych, tj. po to, żeby obliczenia prezentowane dalej dla Propozycji 2 i 3 były jasne i miały punkt odniesienia. Wybór powinien dokonywać się między Propozycją 2 i 3. Strona2

3 Propozycja 1: Pełny, powszechny dostęp do porad prawny i informacji prawnej 1.1 Tezy: 1. Rozróżnia się kryteria dostępu do porad prawnych (zindywidualizowanych, poradnik ponosi odpowiedzialność za treść) i informacji prawnej (niezindywidualizowanej, wyłączenie odpowiedzialności poradnika) 2. stęp do informacji prawnej jest powszechny, nieograniczony i całkowicie nieodpłatny 3. stęp do bezpłatnych porad prawnych jest powszechny, tj. nie opiera się na żadnych kryteriach podmiotowych ani przedmiotowych.. Zastosowanie współpłatności za porady prawne w postaci stałej opłaty manipulacyjnej. 5. Brak ograniczeń dotyczących liczby uzyskiwanych porad prawnych przez jednego beneficjenta. 6. Możliwość odmowy udzielenia porady w przypadku gdy porady w tej samej sprawie już udzielono, lub gdy nie ma potrzeby jej udzielenia (test merytoryczny). 1.2 Argumenty: Zalety systemu: 1. Największa możliwa dostępność usług, przy założeniu, że nakłady równoważą popyt. 2. Prostota implementacji w sytuacji braku ograniczeń dostępu nie ma potrzeby egzekwowania takich ograniczeń, co pozwoli ograniczyć koszty administracyjne i zakres niezbędnej administracji. 3. Nieistnienie zagadnienia nadużyć związanych z ograniczeniami dostępu.. Zastosowanie współpłatności oraz możliwości odmowy porady przyczyni się do ograniczenia zjawiska pieniactwa i jego pochodnych Wady systemu: 1. Zwiększone koszty w stosunku do każdego modelu opierającego się na ograniczeniu dostępu (ceteris paribus). Oszacowanie różnicy w nakładach zależy od charakterystyki tych ograniczeń, a ich wielkości od założeń dotyczących sposobu świadczenia pomocy. 2. W przypadku nakładów nierównoważących popytu, brak kryteriów dostępu spowoduje ograniczenie dostępu wskutek braku usług, z których można skorzystać. Ograniczenia takie mogą mieć charakter niezwiązany z cechami beneficjentów (np. wynikać z wyczerpania budżetu przed końcem roku), a więc w istocie być losowe, mogą również w szczególny sposób dotykać niektórych kategorii beneficjentów (np. gorzej zorientowanych, gorzej wykształconych). 3. Można twierdzić, że system powszechnej pomocy narusza zasadę równości, ponieważ Strona3

4 pozwala na korzystanie z systemu przez osoby, które stać na pomoc komercyjną. Problem ten jest tym większy, w im większym stopniu niezrównoważony jest popyt, ponieważ prowadzi to do konkurencji o pomoc prawną wśród potencjalnych beneficjentów.. Istnienie testów merytorycznych i współpłatności zwiększa zakres niezbędnej administracji, podnosi koszty działania systemu i w konsekwencji zmniejsza jego dostępność 1.3 wody Ogólna uwaga: większość twierdzeń w punkcie 1.2 ma charakter wnioskowania z aksjomatu, więc nie wymaga dowodu, jeśli przyjąć prawdziwość aksjomatu. Poniższe dowody odnoszą się do kwestii mających charakter empiryczny, w szczególności rozmiaru popytu w zależności od przyjętych kryteriów dostępu. Istotnej części twierdzeń przedstawionych wyżej nie da się uzasadnić przez odwołanie do danych, ze względu na brak danych (vide punkt 1.3.6). To samo dotyczy dalszych uwag w punktach Szacunek liczby osób uprawnionych: Cała populacja + migranci. Szacunek liczby osób uprawnionych: (osoby dorosłe: ) Przedział/błąd oszacowania: 0, przy założeniu że dane GUS odpowiadają rzeczywistości. Źródło danych: plik: LUD_raport_z_wynikow_NSP2011_tablice.xls Tabl. 2. Ludność według płci i wieku w 2011 r, obliczenia własne Liczba problemów prawnych ( justiciable problems ) w tak określonej populacji: Niemożliwa do ustalenia ze względu na fakt, że dostępne dane empiryczne nie zawierają informacji o posiadaniu problemów prawnych, niezależnej od informacji o poszukiwaniu pomocy prawnej. Por. Tabela 1: Strona

5 Nie szukali pomocy Szukali pomocy Tak (znala się w sytuacji) Nie (nie znala się w sytuacji) Odmowa Tabela 1: Wyniki krostabulacji zmiennych z badania ogólnopolskiego ISP: Czy szukali pomocy[recode]" 1 / O1. Proszę pomyśleć o takich sytuacjach w P. życiu i powiedzieć, czy w okresie ostatnich 5 lat znala/a się P. w sytuacji, w której przydatna mogła być taka pomoc, o jakiej przed chwilą powiedziałem/am?", n=1050 (obliczenia własne). Chikwadrat (obliczone dla analogicznej tabeli z liczbami bezwzględnymi, podobnie w kolejnych tabelach) : X-squared = , df = 2, p-value < 2.2e-16. V Cramera: 0.99 Powyższe oznacza, że wskutek usterki w konstrukcji ankiety uzyskane dane nie zawierają informacji o częstości posiadania problemów prawnych przez badanych. Wszyscy badani, którzy zadeklarowali, że posiadali problem prawny zadeklarowali również, że szukali pomocy prawnej, co jest w oczywisty sposób niewiarygodne. Badania zagraniczne wskazują, że w zależności od kraju od 1/3 do 2/3 osób dorosłych w populacji doświadczało problemów prawnych w ciągu 3-5 lat przed badaniem zob, J. Winczorek, Przegląd literatury na temat dostępności i korzystania z pomocy prawnej, INPRIS, Warszawa 2012, s. 10. Jeśli uznać, że liczba problemów doświadczanych w Polsce przez osoby w wieku 18 lat i wyższym również będzie się mieścić w tym przedziale (oraz pominąć problem pamięci - vide pkt ), to można oceniać, że całkowita liczba osób doświadczających problemów prawnych rocznie będzie wynosić od 2019,1 tys do 630, tys. puszczalny błąd oszacowania: niemożliwy do określenia (szacunek nie ma charakteru probabilistycznego) Liczba osób poszukujących pomocy prawnej (odpłatnej i nieodpłatnej): Zgodnie z badaniami ISP, w próbie ogólnopolskiej było 22,% osób, które poszukiwały pomocy prawnej (zarówno odpłatnej, jak i nieodpłatnej) w ciągu 5 lat przed rozpoczęciem badania (Tabela 2), co w przypadku braku ograniczeń przedmiotowych i podmiotowych dostępu oznacza, że w ciągu 5 lat z pomocy prawnej poszukiwało 685,06 tys. osób. Liczba ta nie uwzględnia kilkukrotnego poszukiwania pomocy prawnej przez tę samą osobę. 1 Zmienna Czy szukali pomocy[recode] została obliczona w programie R za pomocą następującej procedury rekodowania danych z badania ISP (niżej jako zmienna ispog ): szukali<-matrix(0,nrow(ispog)) for (i in (20:5)) { szukali<-(szukali+na0(as.numeric(ispog[,i]))) } szukali[which((szukali)>0),1]<-1 Strona5

6 Nie Tak Tabela 2: Margines zmiennej Czy szukali pomocy [recode] wytworzonej na podstawie danych z badań ogólnopolskich ISP, n=1050 (obliczenia własne). X-squared = , df = 1, p-value < 2.2e-16. Bezpośrednie obliczenie liczby osób poszukujących pomocy prawnej rocznie nie jest możliwe, ponieważ należy przypuszczać, że badani nie wspominali jednakowo często o sytuacjach poszukiwania pomocy prawnej, które miały miejsce niedawno i o tych, które zdarzyły się przed kilku laty (tzn. pamięć o korzystaniu z pomocy prawnej nie jest odwrotną funkcją liniową czasu). Przedział oszacowania liczby osób korzystających z pomocy prawnej w okresie pięciu lat, przy poziomie ufności 0,95 wynosi 20,2% - 25,3%, tj.od 611,89 tys do 662,51 tys (założono że zmienna Czy szukali pomocy... ma charakter dychotomiczny). Ograniczenia szacunku: szacunek nie uwzględnia przesunięć popytu na pomoc prawną pomiędzy korzystającymi z pomocy odpłatnej i nieodpłatnej, wywołanych pojawieniem się systemu pomocy prawnej, ani popytu, który ujawni się po uruchomieniu systemu. Jest to niemożliwe do ustalenia w świetle posiadanej wiedzy (vide punkt 1.3.2) Liczba osób zwracających się z problemami prawnymi do poradni nieodpłatnych: Niemożliwa do wiarygodnego ustalenia ze względu na nieostre pytanie w badaniach ogólnopolskich ISP, co skutkuje znacznym rozrzutem oszacowań. Poniższa Tabela 3 przedstawia próbę oszacowania liczby osób, które korzystały z pomocy wymienionych instytucji wg danych z badań ISP na próbie ogólnopolskiej (uwzględniono wszystkie przypadki korzystania z pomocy ) oraz dla porównania - z badań CBOS z 2008 roku. Liczby w tabeli określają w tysiącach liczbę osób, które korzystały z wymienionych instytucji, obliczoną wskutek pomnożenia odsetka osób, które deklarowały korzystanie z danej instytucji przez liczbę osób dorosłych w populacji. (obliczenia własne). Uwagę zwracają duże rozbieżności szacunków dla obydwu oszacowanych badań, co częściowo wynika z odmienności pytań. Co jednak najbardziej istotne dla szacowania liczby osób korzystających z poradni nieodpłatnych, wskutek sposobu sformułowania pytania w badaniach ISP nie jest jasne, co badany rozumiał przez uzyskanie pomocy w danej instytucji i czy chodziło o poradę prawną lub informację prawną, czy może o próbę uzyskania pomocy w postaci np. uzyskania decyzji administracyjnej korzystnej dla badanego. Strona6

7 Instytucja Urząd gminy / miasta 199,91 Starostwo Powiatowe 3,98 Urząd Wojewódzki 201,91 Urząd Marszałkowski 28,8 Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS, GOPS, MOPS) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) Liczba osób w tysiącach wg ISP 2 9,95 201,91 Sąd 1182,62 639,8 Adwokat wyznaczony z urzędu 230,5 30,81 Prokuratura 03,82 235,18 Państwowa Inspekcja Pracy 288, Rzecznik Konsumentów 259,60 Rzecznik Praw Obywatelskich 5,69 Rzecznik Praw Dziecka 28,8 Rzecznik Praw Pacjenta 0 Rzecznik Praw Ubezpieczonych 28,8 Ministerstwo lub inny urząd centralny 86,53 Fundacja, stowarzyszenie 1,22 Kościół / organizacja kościelna 1,22 Kancelaria prawna (adwokacka lub radcowska) Związek zawodowy 5,68 Biuro poselskie lub senatorskie 0,00 Federacja Konsumentów 0,00 Oddział ZUS 288, Innego rodzaju instytucja / organizacja / firma 206,9 30,81 519,20 Liczba osób w tysiącach wg CBOS 3 2 Pytanie brzmiało: Czy w związku z tymi sytuacjami/tą sytuacją starał/a się P. uzyskać pomoc od któregoś z podmiotów wymienionych na karcie, przy czym nie chodzi o pomoc po znajomości nieformalną? 3 Pytanie brzmiało: Czy w ostatnich pięciu latach ktoś z Pana(i) najbliższej rodziny lub Pan(i) sam(a) miał(a) jakąś sprawę albo załatwiał(a) coś: z. Adwokaci i radcowie opłacani z własnych funduszy i z urzędu łącznie. Strona

8 Notariusz x 13,3 Nie starałem/am się o pomoc żadnego z tych podmiotów Nie pamiętam / odmowa odpowiedzi 1326,8 13,0 Tabela 3: Liczba osób, która korzystała z wymienionych instytucji wg danych ISP (próba ogólnopolska), n = 312 oraz wg badań CBOS Warunki życiowe społeczeństwa polskiego: problemy i strategie zrealizowanego w 2008 roku W zależności od sposobu interpretacji danych (dołączenia lub nie odpowiednich podmiotów do analizy), liczba ta wynosi od 6% do 22% populacji, to jest od 181,2 tys do 6663,03 tys osób w ciągu pięciu lat. Przedział oszacowania przy poziomie ufności 0,95, w zależności od sposobu interpretacji danych wynosi, odpowiednio, od,6% -,6% (116,0 tys do 2138, tys osób w ciągu pięciu lat), do 20% - 25% (6032,38 tys do 586,61 tys). Ograniczenia szacunku: szacunek nie uwzględnia przesunięć popytu na pomoc prawną pomiędzy korzystającymi z pomocy odpłatnej i nieodpłatnej, wywołanych pojawieniem się systemu pomocy prawnej, ani popytu, który ujawni się po uruchomieniu systemu, wskutek informacji o jego pojawieniu się. Jest to niemożliwe do ustalenia w świetle posiadanej wiedzy (badania nie podjęły tej tematyki w sposób adekwatny) Charakterystyka problemów prawnych osób zwracających się z problemami prawnymi do poradni nieodpłatnych: Wg badań ISP, rozkład typów problemów prawnych wśród osób korzystających z poradni nieodpłatnych (badanie na próbie celowej) oraz osób korzystających z wszelkich form poradnictwa (badania ogólnopolskie) jest zbliżony i wskazuje na dominację problemów z zakresu prawa zabezpieczenia socjalnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, oraz innych spraw cywilnych. Zagadnienia z zakresu prawa pracy są charakterystyczne raczej dla poradni nieodpłatnych, zaś prawa administracyjnego, rzeczowego i karnego raczej dla odpłatnych. Wskazuje to na potrzebę specjalizacji w wymieonionych dziedzinach. Vide Tabela, niżej Brak danych empirycznych w sprawie: Częstości korzystania z informacji prawnej, Skutków współpłatności, Skali negatywnych zjawisk związanych z korzystaniem z systemu. Strona8

9 Współpłatności i systemy testów merytorycznych są stosowane w niektórych zagranicznych systemach pomocy prawnej. Te ostatnie nie wpływają znacząco na dostępność pomocy, ponieważ odsetek zaakceptowanych wniosków z reguły przekracza 90%. por. J. Winczorek, Pomoc prawna w Anglii/Walii oraz Holandii. Wystąpienie na III seminarium Forum Debaty Publicznej, 22 X 2012, prezentacja PowerPoint. Strona9

10 Propozycja 2. Powszechny dostęp do informacji prawnej, dostęp do porad prawnych opierający się na kryteriach przedmiotowych. 2.1 Tezy 1. Rozróżnia się kryteria dostępu do porad prawnych (zindywidualizowanych, poradnik ponosi odpowiedzialność za treść) i informacji prawnej (niezindywidualizowanej, wyłączenie odpowiedzialności poradnika) 2. stęp do informacji prawnej jest powszechny, nieograniczony i całkowicie nieodpłatny 3. stęp do bezpłatnych porad prawnych jest powszechny, tj. nie opiera się na żadnych kryteriach podmiotowych, ale pomoc prawna dotyczy wyłącznie określonych kategorii spraw, wyróżnionych na podstawie ich wagi społecznej i uciążliwości dla beneficjentów pomocy.. Zastosowanie współpłatności za porady prawne w postaci stałej opłaty manipulacyjnej. 5. Brak ograniczeń dotyczących liczby uzyskiwanych porad prawnych przez jednego beneficjenta. 6. Możliwość odmowy udzielenia porady w przypadku gdy porady w tej samej sprawie już udzielono, lub gdy nie ma potrzeby jej udzielenia (test merytoryczny). 2.2 Argumenty Zalety systemu: 1. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie systemu jedynie do tych zagadnień prawnych, które uznaje się za priorytetowe z punktu widzenia sytuacji beneficjentów i/lub polityki społecznej państwa. W związku z tym, oczekiwane pozytywne efekty zewnętrzne systemu są najwyższe. 2. Możliwe dość precyzyjne przewidywanie popytu na podstawie badań rynku oraz danych z wcześniejszych lat. 3. Możliwość dość dobrego przewidywania kosztów systemu i ew. dopasowywania popytu do posiadanych środków poprzez włączanie określonych typów problemów do systemu lub ich wyłączanie, a w efekcie możliwość zaspokojenia popytu.. Możliwość łatwego rozwijania systemu np. uruchomienia go z ograniczoną liczbą problemów i zwiększania ich w przypadku zwiększania się dostępnych środków. 5. Możliwość łatwego podjęcia problemu specjalnych potrzeb - np. osób niepełnosprawnych (poprzez włączenie do listy zagadnień prawnych takich spraw, które są charakterystyczne dla takich osób) 6. Możliwość względnie łatwego zapewnienia jakości w związku z możliwością specjalizacji poradników na zagadnieniach włączonych do systemu.. Prostota implementacji w sytuacji braku podmiotowych ograniczeń dostępu nie ma Strona10

11 potrzeby ich egzekwowania, co pozwoli ograniczyć koszty administracyjne i zakres niezbędnej administracji, zwłaszcza związanej z koniecznością ustalania dochodów i/lub sytuacji majątkowej beneficjentów. 8. Ograniczenie możliwych nadużyć systemu, w porównaniu do kryteriów podmiotowych. 9. Zastosowanie współpłatności oraz możliwości odmowy porady przyczyni się do ograniczenia zjawiska pieniactwa i jego pochodnych Wady systemu: 1. Ograniczenie zakresu przedmiotowego systemu będzie powodować, że nierozwiązane będą problemy prawne niezakwalifikowane do systemu. 2. Nie zawsze możliwe jest oddzielenie od siebie różnych problemów prawnych, np. takich, które wynikają z jednej sytuacji życiowej, a dotyczą kwestii włączonych do systemu, i nie. 3. Istnienie testów merytorycznych i współpłatności zwiększa zakres niezbędnej administracji, podnosi koszty działania systemu i w konsekwencji zmniejsza jego dostępność 2.3. wody Uwaga ogólna: Jak w punkcie 1.3 i 1.3.5, powyżej Liczba osób poszukujących pomocy Ze względu na założenia Propozycji 2, nie obliczono liczby osób uprawnionych do poszukiwania pomocy, a jedynie liczbę osób, które mogą poszukiwać pomocy (ta druga kategoria jest szersza, ponieważ jedna osoba może poszukiwać pomocy kilkukrotnie). Wyniki oszacowania przedstawia Tabela. W zależności od doboru kryteriów przedmiotowych, liczba osób uprawnionych do pomocy w okresie 5 lat będzie się mieściła w podanych w niej przedziałach lub będzie stanowić ich sumę, będzie więc odpowiednio mniejsza niż w przypadku Propozycji 1. Typ problemu cywilne i procedura Odsetek problemó w ISP ogolnopols kie Odsetek problemó w ISP beneficje nci Odsetek problemó w ISP og+ben Liczba problemów - oszacowanie (w tysiącach) ISP og+ben lna granica przedziału oszacowani a (ufność 95%) w tysiącach Górna granica przedziału oszacowani a (ufność 95%) w tysiącach 0,18 0,22 0, , ,11 15,20 Strona11

12 cywilna pracy 0,0 0,18 0,12 802,09 16,6 896,91 Zabezpieczenia społeczne (ubezpieczenia społeczne, pomoc społeczna) 0,1 0,18 0,16 109,92 995, , karne i 0,0 0,03 0,05 369,22 309,91 3,56 postępowanie karne, karne wykonawcze administracyjne 0,10 0,02 0,06 5,61 39,31 518,25 i procedura administracyjna finansowe 0,01 0,00 0,01 50,93 30,8 82,03 Inne 0,06 0,0 0,06 5,61 39,31 518,25 rodzinne 0,12 0,16 0,1 95,8 859, ,0 spadkowe 0,09 0,0 0,08 560,19 8,1 61,32 rzeczowe 0,09 0,02 0,06 20,1 355,22 90,0 mieszkaniowe 0,06 0,0 0,05 369,22 309,91 3,56 Tabela : Oszacowanie liczby beneficjentów na podstawie danych ISP, n=312 (badanie ogólnopolskie) (badanie beneficjentów), założono że proporcja osób szukających pomocy i nieszukających wynosi 0,22 i uwzględniono problemy występujące u tej samej osoby kilkukrotnie. X-squared = 209.1, df = 11, p-value < 2.2e-16 - wartość Chikwadrat obliczono dla zagregowanych danych z badania ogólnopolskiego i beneficjentów. Ograniczenia szacunku: Istnieją istotne zastrzeżenia dotyczące sposobu agregacji danych: Technika polegająca na agregacji danych z różnych badań prowadzonych na odmiennych typach prób jest zasadniczo nieprawidłowa, a została wykorzystana w celu zwiększenia liczebności. Założenie o proporcji osób szukających pomocy i nieszukających pomocy jest kontrfaktyczne. Ponadto szacunek nie uwzględnia przesunięć popytu na pomoc prawną pomiędzy korzystającymi z pomocy odpłatnej i nieodpłatnej, wywołanych pojawieniem się systemu pomocy prawnej, ani popytu, który ujawni się po uruchomieniu systemu, wskutek informacji o jego pojawieniu się. Jest to niemożliwe do ustalenia w świetle posiadanej wiedzy (j/w w pkt 1.3) Strona12

13 Liczba osób zwracających się z problemami prawnymi do poradni nieodpłatnych: Niemożliwa do wiarygodnego obliczenia wskutek zbyt małej liczebności badań ISP i konstrukcji pytania o podmioty, do których zwracały się osoby badane w badaniach ogólnopolskich. Obliczenie takiej liczby dla Propozycji 2 wymagałoby dokonania krostabulacji zmiennych zawierających informację o typie problemu prawnego ze zmienną o typie podmiotu, do którego zwracały się z takim problemem. Przy założeniu, że n podpróby zawierającej informację o problemach prawnych wynosi 312, liczba kategorii zmiennej dotyczącej typu problemu prawnego 11, a zmiennej dotyczącej typu podmiotu 26 (j/w), oczekiwana liczebność każdej kombinacji kategorii zmiennych, przy założeniu niezależności zmiennych wynosi 1,09 co nie pozwala nawet na obliczenie poziomu istotności statystycznej testu. Jednocześnie, działanie polegające na przekodowaniu zmiennej do zmiennej dychotomicznej: korzystanie z pomocy odpłatnej/nieodpłatnej jest niecelowe wskutek niejasności w znaczeniu odpowiedzi na pytanie o poszukiwanie pomocy, o czym była mowa w pkt. 1.3., wyżej. Za podstawę oszacowania liczby osób zwracających się z problemami prawnymi do poradni nieodpłatnych nie można również uznać wyników badania ISPdotyczącego beneficjentów, nawet przy kontrfaktycznym założeniu, że proporcja między osobami poszukującymi i nieposzukującymi pomocy prawnej jest w tej populacji taka sama jak ta, która wynika z badań ogólnopolskich, tj. że wynosi 0,22. Wynika to z faktu, że nie jest znana proporcja między liczbą osób poszukujących pomocy prawnej odpłatnej i nieodpłatnej, co jest wynikiem wspomnianego sposobu skonstruowania pytania o rodzaj podmiotu, do którego zwracali się badani Charakterystyka problemów prawnych osób zwracających się z problemami prawnymi do poradni nieodpłatnych: Jest opisana w Tabeli, kolumna 2. Strona13

14 Propozycja 3: Powszechny dostęp do informacji prawnej, dostęp do porad prawnych opiera się na kryteriach przedmiotowopodmiotowych 3.1 Tezy 1. Rozróżnia się kryteria dostępu do porad prawnych (zindywidualizowanych, poradnik ponosi odpowiedzialność za treść) i informacji prawnej (niezindywidualizowanej, wyłączenie odpowiedzialności poradnika) 2. stęp do informacji prawnej jest powszechny, nieograniczony i całkowicie nieodpłatny 3. stęp do bezpłatnych usług prawnych opiera się na kryteriach majątkowych. Ponadto, dotyczy wyłącznie pewnych kategorii spraw, wyróżnionych na podstawie ich wagi społecznej i uciążliwości dla beneficjentów pomocy. W porównaniu do kryteriów opisanych w punkcie 2, kryteria przedmiotowe są szersze, zaś dostęp silniej ograniczają kryteria podmiotowe, niż przedmiotowe.. Zastosowanie współpłatności za porady prawne w postaci stałej opłaty manipulacyjnej. 5. Brak ograniczeń dotyczących liczby uzyskiwanych porad prawnych przez jednego beneficjenta. 6. Możliwość odmowy udzielenia porady w przypadku gdy porady w tej samej sprawie już udzielono, lub gdy nie ma potrzeby jej udzielenia (test merytoryczny). 3.2 Argumenty Zalety systemu: 1. Rozwiązanie pozwala na ograniczenie systemu do jedynie tych zagadnień prawnych, które uznaje się za priorytetowe z punktu widzenia sytuacji beneficjentów i/lub polityki społecznej państwa. W porównaniu do systemu opisanego w punkcie 2, ograniczenia podmiotowe będą sprawiać, że korzyści społeczne (efekty zewnętrzne) z uruchomienia systemu będą niższe. 2. Możliwe dość precyzyjne przewidywanie popytu na podstawie badań rynku oraz danych z wcześniejszych lat. Współwystępowanie dwóch kryteriów dostępu wymaga jednak badań na większych próbach niż w przypadku jednego kryterium. 3. Możliwość dość dobrego przewidywania kosztów systemu i ew. dopasowywania popytu do posiadanych środków poprzez włączanie określonych typów problemów do systemu lub ich wyłączanie z niego, a w efekcie możliwość zaspokojenia popytu przy danych środkach. W porównaniu do systemu opisanego w punkcie 2 ta możliwość jest jednak ograniczona przez szerszy zakres podmiotowy systemu.. Możliwość łatwego rozwijania systemu np. uruchomienia go z ograniczoną liczbą problemów i zwiększania ich w przypadku zwiększania się dostępnych środków. W porównaniu do systemu opisanego w punkcie 2 ta możliwość jest jednak ograniczona Strona1

15 przez szerszy zakres podmiotowy systemu. 5. Możliwość łatwego podjęcia problemu specjalnych potrzeb - np. osób niepełnosprawnych (poprzez włączenie do listy zagadnień prawnych takich spraw, które są charakterystyczne dla takich osób, lub przez stworzenie wyjątków gdy chodzi o zakres przedmiotowy pomocy) 6. Zastosowanie współpłatności oraz możliwości odmowy porady przyczyni się do ograniczenia zjawiska pieniactwa i jego pochodnych. Wady systemu: 1. Ograniczenie zakresu przedmiotowego systemu będzie powodować, że nierozwiązane będą problemy prawne niezakwalifikowane do systemu. 2. Ograniczenie zakresu podmiotowego systemu będzie powodować, że nierozwiązane będą problemy prawne osób niekwalifikujących się do uzyskania pomocy. Wada ta będzie tym istotniejsza, im dalej idące będą ograniczenia podmiotowe. 3. W związku z w/w, można twierdzić że system będzie naruszał zasadę równości, sprawiając, że osoby będące stronami sporu i będące w podobnej sytuacji życiowej i majątkowej będą odmiennie traktowane przez system.. Trudność implementacji podmiotowe ograniczenia dostępu wymagają egzekwowania, co stwarza możliwość nadużyć i zmusza do ponoszenia wyższych kosztów administracyjnych, zwiększa zakres niezbędnej administracji związanej z koniecznością ustalania dochodów i/lub sytuacji majątkowej beneficjentów. tyczy to zarówno systemu (organizacji świadczących porady) jak i beneficjentów, a więc zmniejsza dostępność pomocy. 5. Istnienie testów merytorycznych i współpłatności zwiększa zakres niezbędnej administracji, podnosi koszty działania systemu i w konsekwencji zmniejsza jego dostępność 3.3 wody Uwaga ogólna: Jak w punkcie 1.3 i 1.3.5, powyżej Liczba osób poszukujących pomocy Ze względu na założenia Propozycji 3, nie obliczono liczby osób uprawnionych do poszukiwania pomocy ani liczby problemów prawnych w populacji, a jedynie liczbę osób, które mogą poszukiwać pomocy (ta kategoria jest szersza, ponieważ jedna osoba może poszukiwać pomocy kilkukrotnie), w zależności od przyjętych kryteriów. Wyniki oszacowania przedstawia poniższa Tabela 5. W zależności od doboru kryteriów przedmiotowych, liczba osób uprawnionych do pomocy w okresie 5 lat będzie się mieściła w podanych w niej przedziałach lub będzie stanowić ich sumę, będzie więc odpowiednio mniejsza niż w przypadku Propozycji 1 Strona15

16 i Propozycji 2. Tabela odnosi się do liczby osób w ciągu 5 lat, przy czym oszacowanie podano w przedziałach odpowiadających 95% przedziałowi ufności dolna granic a górna granic a dg gg dg gg dg gg dg n cywilne i procedura cywilna 20,1 1,6 166,5 0, 9 533,8 6 89,2 8 pracy 0,32 0,6 0,32 0,6 9,29 26,6 Zabezpieczenia społeczne (ubezpieczenia społeczne, pomoc społeczna) karne i postępowanie karne. karne wykonawcze administracyjne i procedura administracyjna finansowe 9,29 26,6 13,90 129,6 13,90 129,6 Inne 13,90 129,6 166,5 0, 9 66, 0 812,5 6 52,58 215,9 9,93 296, 20,1 1,6 16,5 2 3,0 3 96,6 302, 5 60,0 16, 1 20, , 0 59, , 82 19,6 553, 6 959, 33,3 8 61,9 9 29, , gg 108, 03 69, , 52, , ,85 0 6,85 0,32 0,6 3,08 91,5 13,90 129,6,11 199,2 5 11,0 32, 6 228,2 9 9, 5 20, 0 553, 6 rodzinne 20,1 1,6 10, 312,1 389,2 12,8 556, 925,3 681, 108, Strona16

17 spadkowe rzeczowe mieszkaniowe 20,1 1, ,19 28,5 8 0,32 0,6 20,1 1,6 35,93 182,3 61,29 232, , , 0 9,93 296, 11,0 32, 6 313,1 21,8 5 16, 1 611,8 6 9,5 8 19,6 36,3 8 20, 0 238, 68, , 6 509,2 Tabela 5: Oszacowanie liczby osób poszukujących pomocy(w tysiącach) w zależności od kategorii sprawy i wysokości dochodu na głowę w gospodarstwie domowym na podstawie danych ISP (badanie ogólnopolskie i beneficjentów), założono że proporcja osób szukających pomocy i nieszukających wynosi 0,22 i uwzględniono problemy występujące u tej samej osoby kilkukrotnie Ograniczenia szacunku: Istnieją istotne zastrzeżenia dotyczące sposobu agregacji danych: Technika polegająca na agregacji danych z różnych badań prowadzonych na odmiennych typach prób jest zasadniczo nieprawidłowa, a została wykorzystana w celu zwiększenia liczebności. Założenie o proporcji osób szukających pomocy i nieszukających pomocy jest kontrfaktyczne.ponadto szacunek nie uwzględnia przesunięć popytu na pomoc prawną pomiędzy korzystającymi z pomocy odpłatnej i nieodpłatnej, wywołanych pojawieniem się systemu pomocy prawnej, ani popytu, który ujawni się po uruchomieniu systemu, wskutek informacji o jego pojawieniu się. Jest to niemożliwe do ustalenia w świetle posiadanej wiedzy (j/w w pkt. 1.3 i 2.3) Liczba osób zwracających się z problemami prawnymi do poradni nieodpłatnych: Niemożliwa do wiarygodnego ustalenia ze względu na nieostrość w konstrukcji pytania w badaniach ogólnopolskich ISP, (j/w w pkt 1.3 i 2.3) Charakterystyka problemów prawnych osób zwracających się z problemami prawnymi do poradni nieodpłatnych w zależności od dochodu Jest to niemożliwe do pełnego ustalenia ze względu na zbyt małą liczebność w badaniach ISP beneficjentów gdy chodzi o skrajne grupy dochodów (niemożność obliczenia poziomu istotności). Poniższa tabela przedstawia charakterystykę problemów w podziale na dychotomiczne grupy dochodu na głowę w gospodarstwie domowym w świetle badań beneficjentów. 250 Powyż ej Powyż ej Powyż ej Powyż ej n Powyż ej 2000 Strona1

18 cywilne 0,11 0,23 0,21 0,23 0,26 0,20 0,25 0,15 0,2 0,12 i procedura cywilna pracy NA 0,20 NA 0,23 0,0 0,30 0,10 0,39 0,13 0,5 Zabezpieczeni 0, 0,16 0,2 0,16 0,2 0,16 0,1 0,21 0,1 0,21 a społeczne (ubezpieczeni a społeczne, pomoc społeczna) karne i NA 0,03 0,0 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 NA postępowanie karne. karne wykonawcze administracyjn e i procedura administracyjn a finansowe NA 0,02 NA 0,03 0,0 0,01 0,03 NA 0,03 NA NA 0,00 NA 0,01 NA 0,01 NA 0,02 0,01 NA Inne 0,11 0,0 0,08 0,0 0,09 0,0 0,09 0,03 0,08 0,03 rodzinne spadkowe rzeczowe mieszkaniowe 0,1 0,16 0,19 0,16 0,19 0,1 0,1 0,13 0,1 0,09 0,11 0,0 0,13 0,06 0,08 0,0 0,08 0,05 0,0 0,06 NA 0,02 0,0 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,06 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,05 NA 0,05 NA Tabela 6: Charakterystyka problemów prawnych w podziale na dychotomiczne grupy dochodu na głowę w gospodarstwie domowym na podstawie danych ISP (badanie beneficjentów), uwzględniono problemy występujące u tej samej osoby kilkukrotnie Tabela zawiera analogiczne dane dla całego zbioru danych ISP (zagregowane badania beneficjentów i ogólnopolskie). Także w jej przypadku istnieje problem zbyt niskiej liczebności, uniemożliwiającej obliczenie poziomów istotności. Strona18

PROBLEMY PRAWNE POLAKÓW I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIMI

PROBLEMY PRAWNE POLAKÓW I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIMI PROBLEMY PRAWNE POLAKÓW I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIMI Problem, który wymagał pomocy prawnej w ostatnich 5 latach. 7% Prawo pracy 6% Inne 7% Prawo karne i postępowanie karne. Prawo karne wykonawcze.

Bardziej szczegółowo

Poradni Prawnych, Stowarzyszenie CIVIS SUM, Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Poradni Prawnych, Stowarzyszenie CIVIS SUM, Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Stanowisko Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych wobec projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa z dnia 24 marca 2015 roku.

Bardziej szczegółowo

Źródło informacji - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011)

Źródło informacji - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011) Źródło informacji - Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r. (GUS 2011) Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

P: Czy studiujący i niestudiujący preferują inne sklepy internetowe?

P: Czy studiujący i niestudiujący preferują inne sklepy internetowe? 2 Test niezależności chi-kwadrat stosuje się (między innymi) w celu sprawdzenia czy pomiędzy zmiennymi istnieje związek/zależność. Stosujemy go w sytuacji, kiedy zmienna zależna mierzona jest na skali

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010

Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 Warszawa, maj 2010 BS/70/2010 PIT-y 2009 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Oszacowanie i rozkład t

Oszacowanie i rozkład t Oszacowanie i rozkład t Marcin Zajenkowski Marcin Zajenkowski () Oszacowanie i rozkład t 1 / 31 Oszacowanie 1 Na podstawie danych z próby szacuje się wiele wartości w populacji, np.: jakie jest poparcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, 12 sierpnia 2014 r. Warszawa, 12 sierpnia 2014 r. Stanowisko Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych oraz Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych wobec propozycji dotyczących zwolnienia z podatku

Bardziej szczegółowo

Kształt populacji osób w wieku 60 lat i więcej w latach

Kształt populacji osób w wieku 60 lat i więcej w latach Miliony osób Załącznik 1. Prognoza ludności oraz kosztów opieki wykorzystana do opracowania Programu Senior-WIGOR Kształt populacji osób w wieku 60 lat i więcej w latach 2014 2024 Tabela 1. Liczba ludności

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Notatka ze szkolenia w Rudzie Śląskiej/Wiśle, 7-8.02.2014 r.

Notatka ze szkolenia w Rudzie Śląskiej/Wiśle, 7-8.02.2014 r. Model wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce propozycja rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki państwa Szkolenie dla doradców Notatka ze szkolenia w Rudzie Śląskiej/Wiśle,

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez. Marcin Zajenkowski. Marcin Zajenkowski () Testowanie hipotez 1 / 25

Testowanie hipotez. Marcin Zajenkowski. Marcin Zajenkowski () Testowanie hipotez 1 / 25 Testowanie hipotez Marcin Zajenkowski Marcin Zajenkowski () Testowanie hipotez 1 / 25 Testowanie hipotez Aby porównać ze sobą dwie statystyki z próby stosuje się testy istotności. Mówią one o tym czy uzyskane

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO INFORMACJI, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO ORAZ POMOCY PRAWNEJ - PROPONOWANE ROZWIĄZANIA

DOSTĘP DO INFORMACJI, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I PRAWNEGO ORAZ POMOCY PRAWNEJ - PROPONOWANE ROZWIĄZANIA FUNDACJA UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH (FUPP) HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA (HFPC) POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PRAWNEJ (PSEP) ZWIĄZEK BIUR PORAD OBYWATELSKICH (ZBPO) Warszawa, 6 października

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne. Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA

Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne. Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA Wykład 4: Wnioskowanie statystyczne Podstawowe informacje oraz implementacja przykładowego testu w programie STATISTICA Idea wnioskowania statystycznego Celem analizy statystycznej nie jest zwykle tylko

Bardziej szczegółowo

Rodzaje testów. Testy. istnieje odpowiedź prawidłowa. autoekspresja brak odpowiedzi prawidłowej ZGADYWANIE TRAFNOŚĆ SAMOOPISU

Rodzaje testów. Testy. istnieje odpowiedź prawidłowa. autoekspresja brak odpowiedzi prawidłowej ZGADYWANIE TRAFNOŚĆ SAMOOPISU Rodzaje testów Testy wiedza umiejętności zdolności właściwości poznawcze właściwości afektywne uczucia postawy osobowość emocje wierzenia istnieje odpowiedź prawidłowa autoekspresja brak odpowiedzi prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 3 projektu ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna, zwana dalej pomocą prawną, przysługuje osobie fizycznej, której

Bardziej szczegółowo

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory

Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory Statystyka i opracowanie danych Podstawy wnioskowania statystycznego. Prawo wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Estymacja i estymatory Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adrian@tempus.metal.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wykład Centralne twierdzenie graniczne. Statystyka matematyczna: Estymacja parametrów rozkładu

Wykład Centralne twierdzenie graniczne. Statystyka matematyczna: Estymacja parametrów rozkładu Wykład 11-12 Centralne twierdzenie graniczne Statystyka matematyczna: Estymacja parametrów rozkładu Centralne twierdzenie graniczne (CTG) (Central Limit Theorem - CLT) Centralne twierdzenie graniczne (Lindenberga-Levy'ego)

Bardziej szczegółowo

DOBÓR PRÓBY. Czyli kogo badać?

DOBÓR PRÓBY. Czyli kogo badać? DOBÓR PRÓBY Czyli kogo badać? DZISIAJ METODĄ PRACY Z TEKSTEM I INNYMI Po co dobieramy próbę? Czym różni się próba od populacji? Na czym polega reprezentatywność statystyczna? Podstawowe zasady doboru próby

Bardziej szczegółowo

Analiza Danych Sprawozdanie regresja Marek Lewandowski Inf 59817

Analiza Danych Sprawozdanie regresja Marek Lewandowski Inf 59817 Analiza Danych Sprawozdanie regresja Marek Lewandowski Inf 59817 Zadanie 1: wiek 7 8 9 1 11 11,5 12 13 14 14 15 16 17 18 18,5 19 wzrost 12 122 125 131 135 14 142 145 15 1 154 159 162 164 168 17 Wykres

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Sprawiedliwości Osoba odpowiedzialna za projekt w randze

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 czerwca 1998 r. III ZP 15/98

Wyrok z dnia 5 czerwca 1998 r. III ZP 15/98 Wyrok z dnia 5 czerwca 1998 r. III ZP 15/98 Okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. po ukończeniu 16 roku życia mogą być uwzględnianie w wysokości

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa, 27.01.2016 r. Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia Informacja została opracowana na podstawie wyników badania modułowego Nietypowe formy

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja hipotez statystycznych

Weryfikacja hipotez statystycznych Weryfikacja hipotez statystycznych Przykład. Producent pewnych detali twierdzi, że wadliwość jego produkcji nie przekracza 2%. Odbiorca pewnej partii tego produktu chce sprawdzić, czy może wierzyć producentowi.

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) P R E Z E N TA C J A W Y N I K Ó W Z B A D A N I A T Y P U O M N I B U S D L A PIPUIF 1 PRZYGOTOWAŁ: MARCIN KOŁAKOWSKI KOORDYNACJA: GRZEGORZ KOWALCZYK

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania usługi poświadczającej OZE

Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania usługi poświadczającej OZE Załącznik Nr 1 do Komunikatu Nr 2/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 listopada 2015 r. Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wykonania usługi poświadczającej OZE Odpowiedzialność zarządu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/87/2013 POSTAWY POLAKÓW WOBEC NIECODZIENNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/87/2013 POSTAWY POLAKÓW WOBEC NIECODZIENNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Warszawa, czerwiec 2013 BS/87/2013 POSTAWY POLAKÓW WOBEC NIECODZIENNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH

REGULAMIN UDZIELANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH _&'I KAPITAŁ LUDZKI ~ NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI REGULAMIN UDZIELANIA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH I OBYWATELSKICH ORAZ FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW PORADNICTWA OTWARTEGO W RAMACH UTRZYMANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

parametrów strukturalnych modelu = Y zmienna objaśniana, X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających,

parametrów strukturalnych modelu = Y zmienna objaśniana, X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających, 诲 瞴瞶 瞶 ƭ0 ƭ 瞰 parametrów strukturalnych modelu Y zmienna objaśniana, = + + + + + X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających, α 0, α 1, α 2,,α k parametry strukturalne modelu, k+1 parametrów

Bardziej szczegółowo

Statystyka i opracowanie danych- W 8 Wnioskowanie statystyczne. Testy statystyczne. Weryfikacja hipotez statystycznych.

Statystyka i opracowanie danych- W 8 Wnioskowanie statystyczne. Testy statystyczne. Weryfikacja hipotez statystycznych. Statystyka i opracowanie danych- W 8 Wnioskowanie statystyczne. Testy statystyczne. Weryfikacja hipotez statystycznych. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok407 adan@agh.edu.pl Hipotezy i Testy statystyczne Każde

Bardziej szczegółowo

Statystyki: miary opisujące rozkład! np. : średnia, frakcja (procent), odchylenie standardowe, wariancja, mediana itd.

Statystyki: miary opisujące rozkład! np. : średnia, frakcja (procent), odchylenie standardowe, wariancja, mediana itd. Wnioskowanie statystyczne obejmujące metody pozwalające na uogólnianie wyników z próby na nieznane wartości parametrów oraz szacowanie błędów tego uogólnienia. Przewidujemy nieznaną wartości parametru

Bardziej szczegółowo

Szkice rozwiązań z R:

Szkice rozwiązań z R: Szkice rozwiązań z R: Zadanie 1. Założono doświadczenie farmakologiczne. Obserwowano przyrost wagi ciała (przyrost [gram]) przy zadanych dawkach trzech preparatów (dawka.a, dawka.b, dawka.c). Obiektami

Bardziej szczegółowo

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ BADANIE NA TEMAT SYSTEMU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PRÓBA Raport z badania dla : REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 17 luty 2011r. WIEDZA Instytut Homo Homini Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 36/5

Bardziej szczegółowo

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI. Test zgodności i analiza wariancji Analiza wariancji

WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI. Test zgodności i analiza wariancji Analiza wariancji WIELKA SGH-OWA POWTÓRKA ZE STATYSTYKI Test zgodności i analiza wariancji Analiza wariancji Test zgodności Chi-kwadrat Sprawdza się za jego pomocą ZGODNOŚĆ ROZKŁADU EMPIRYCZNEGO Z PRÓBY Z ROZKŁADEM HIPOTETYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Rozkłady statystyk z próby

Rozkłady statystyk z próby Rozkłady statystyk z próby Rozkłady statystyk z próby Przypuśćmy, że wykonujemy serię doświadczeń polegających na 4 krotnym rzucie symetryczną kostką do gry, obserwując liczbę wyrzuconych oczek Nr kolejny

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje statystyczne

Podstawowe definicje statystyczne Podstawowe definicje statystyczne 1. Definicje podstawowych wskaźników statystycznych Do opisu wyników surowych (w punktach, w skali procentowej) stosuje się następujące wskaźniki statystyczne: wynik minimalny

Bardziej szczegółowo

Estymacja parametrów w modelu normalnym

Estymacja parametrów w modelu normalnym Estymacja parametrów w modelu normalnym dr Mariusz Grządziel 6 kwietnia 2009 Model normalny Przez model normalny będziemy rozumieć rodzine rozkładów normalnych N(µ, σ), µ R, σ > 0. Z Centralnego Twierdzenia

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Sprawy organizacyjne

Wykład 1 Sprawy organizacyjne Wykład 1 Sprawy organizacyjne 1 Zasady zaliczenia Prezentacja/projekt w grupach 5 osobowych. Każda osoba przygotowuje: samodzielnie analizę w excel, prezentację teoretyczną w grupie. Obecność na zajęciach

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe. dla funduszu pożyczkowego dla PES. Tadeusz Durczok

Oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe. dla funduszu pożyczkowego dla PES. Tadeusz Durczok Oszacowanie zapotrzebowania na środki finansowe dla funduszu pożyczkowego dla PES Tadeusz Durczok 25 marca 2012 Dokument opracowany na zlecenie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, pod nadzorem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

Model generyczny prognozujący zapotrzebowanie na usługi edukacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa-Poznań, 18 grudnia 2012

Model generyczny prognozujący zapotrzebowanie na usługi edukacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa-Poznań, 18 grudnia 2012 Model generyczny prognozujący zapotrzebowanie na usługi edukacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego Warszawa-Poznań, 18 grudnia 2012 Budowa modelu Agenda Wprowadzenie do problematyki modelowania

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-5 - 69, 628-7 - 04 69-46 - 92, 625-76 - 2 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-50 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA PROPOZYCJE ZMIAN

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA PROPOZYCJE ZMIAN OPINIA TOMASZ SCHIMANEK BEZPŁATNA POMOC PRAWNA PROPOZYCJE ZMIAN Inicjatywa Prezydenta 3 sierpnia 2017 do laski marszałkowskiej złożony został prezydencki projekt ustawy zmieniającej ustawę o nieodpłatnej

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO. Wykład 2

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO. Wykład 2 STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład Parametry przedziałowe rozkładów ciągłych określane na podstawie próby (przedziały ufności) Przedział ufności dla średniej s X t( α;n 1),X + t( α;n 1) n s n t (α;

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP Załącznik nr 7 - do INFORMACJI O NABORZE Wzór karty oceny formalno-merytorycznejj wniosku o dofinansowanie projektu PUP współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Karta oceny

Bardziej szczegółowo

Analiza korespondencji

Analiza korespondencji Analiza korespondencji Kiedy stosujemy? 2 W wielu badaniach mamy do czynienia ze zmiennymi jakościowymi (nominalne i porządkowe) typu np.: płeć, wykształcenie, status palenia. Punktem wyjścia do analizy

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Domański dr hab. Jarosław Górniak

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Domański dr hab. Jarosław Górniak Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Domański dr hab. Jarosław Górniak Redakcja i korekta Bogdan Baran Projekt graficzny okładki Katarzyna Juras Copyright by Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011 ISBN

Bardziej szczegółowo

Testy nieparametryczne

Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne możemy stosować, gdy nie są spełnione założenia wymagane dla testów parametrycznych. Stosujemy je również, gdy dane można uporządkować według określonych kryteriów

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 6

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 6 STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 6 Metody sprawdzania założeń w analizie wariancji: -Sprawdzanie równości (jednorodności) wariancji testy: - Cochrana - Hartleya - Bartletta -Sprawdzanie zgodności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zbieg art i art. 448 w zw. z art. 24 k.c. - uwagi de lege lata i de lege ferenda

Zbieg art i art. 448 w zw. z art. 24 k.c. - uwagi de lege lata i de lege ferenda Zbieg art. 446 4 i art. 448 w zw. z art. 24 k.c. - uwagi de lege lata i de lege ferenda dr Maciej Jakub Zieliński Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego RP Zagadnienia problemowe 1. Czy członkowie rodziny

Bardziej szczegółowo

7. Estymacja parametrów w modelu normalnym(14.04.2008) Pojęcie losowej próby prostej

7. Estymacja parametrów w modelu normalnym(14.04.2008) Pojęcie losowej próby prostej 7. Estymacja parametrów w modelu normalnym(14.04.2008) Pojęcie losowej próby prostej Definicja 1 n-elementowa losowa próba prosta nazywamy ciag n niezależnych zmiennych losowych o jednakowych rozkładach

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r.

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2010 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 30 sierpnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Ochrona zdrowia w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO W POLSCE

SYSTEM NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO W POLSCE SYSTEM NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO W POLSCE (propozycje rozwiązań modelowych i założeń polityki państwa) Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia

Bardziej szczegółowo

Badania ilościowe i jakościowe. Tomasz Schimanek Instytut Spraw Publicznych

Badania ilościowe i jakościowe. Tomasz Schimanek Instytut Spraw Publicznych Badania ilościowe i jakościowe Tomasz Schimanek Instytut Spraw Publicznych Badania ilościowe i jakościowe są głównym elementem pierwszej fazy realizacji Projektu. Drugim elementem fazy przygotowawczej

Bardziej szczegółowo

Testowanie hipotez statystycznych. Wnioskowanie statystyczne

Testowanie hipotez statystycznych. Wnioskowanie statystyczne Testowanie hipotez statystycznych Wnioskowanie statystyczne Hipoteza statystyczna to dowolne przypuszczenie co do rozkładu populacji generalnej (jego postaci funkcyjnej lub wartości parametrów). Hipotezy

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Zawartość

Zawartość. Zawartość Opr. dr inż. Grzegorz Biesok. Wer. 2.05 2011 Zawartość Zawartość 1. Rozkład normalny... 3 2. Rozkład normalny standardowy... 5 3. Obliczanie prawdopodobieństw dla zmiennych o rozkładzie norm. z parametrami

Bardziej szczegółowo

Wnioskowanie statystyczne i weryfikacja hipotez statystycznych

Wnioskowanie statystyczne i weryfikacja hipotez statystycznych Wnioskowanie statystyczne i weryfikacja hipotez statystycznych Wnioskowanie statystyczne Wnioskowanie statystyczne obejmuje następujące czynności: Sformułowanie hipotezy zerowej i hipotezy alternatywnej.

Bardziej szczegółowo

Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014.

Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014. Zadania o numerze 4 z zestawów licencjat 2014. W nawiasie przy zadaniu jego występowanie w numerze zestawu Spis treści (Z1, Z22, Z43) Definicja granicy ciągu. Obliczyć granicę:... 3 Definicja granicy ciągu...

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Oczekiwania dochodowe Polaków NR 158/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Oczekiwania dochodowe Polaków NR 158/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 158/2015 ISSN 2353-5822 Oczekiwania dochodowe Polaków Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna dla leśników

Statystyka matematyczna dla leśników Statystyka matematyczna dla leśników Wydział Leśny Kierunek leśnictwo Studia Stacjonarne I Stopnia Rok akademicki 03/04 Wykład 5 Testy statystyczne Ogólne zasady testowania hipotez statystycznych, rodzaje

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE STATYSTYKA WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE ESTYMACJA oszacowanie z pewną dokładnością wartości opisującej rozkład badanej cechy statystycznej. WERYFIKACJA HIPOTEZ sprawdzanie słuszności przypuszczeń dotyczących

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników diagnozy wstępnej (2007) oraz diagnozy koocowej (2010) w odniesieniu do kluczowych wskaźników. opracowanie: Cezary Trutkowski

Porównanie wyników diagnozy wstępnej (2007) oraz diagnozy koocowej (2010) w odniesieniu do kluczowych wskaźników. opracowanie: Cezary Trutkowski Porównanie wyników diagnozy wstępnej (2007) oraz diagnozy koocowej () w odniesieniu do kluczowych wskaźników opracowanie: Cezary Trutkowski Prezentacja danych W porównaniach wykorzystano diagnozy (ankiety)

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA Z TYTUŁU RĘKOJMI

GWARANCJA Z TYTUŁU RĘKOJMI GWARANCJA Z TYTUŁU RĘKOJMI dotyczy Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO Załącznik nr 8 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-009/17 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i

Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i Struktura wydatków na zdrowie Rodzaje ubezpieczeń Rynek ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i Europie Potencjał rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów medycznych w Polsce Propozycje Ministerstwa Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny

Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Dr Krzysztof Szwarc Ocena sytuacji demograficznej Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny Gdańsk 2011 Po transformacji gospodarczej nastąpiły w Polsce diametralne zmiany

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL Spotkanie dla Wnioskodawców

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL Spotkanie dla Wnioskodawców Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Spotkanie dla Wnioskodawców W ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe a nieodpłatna pomoc prawna

Organizacje pozarządowe a nieodpłatna pomoc prawna Tomasz Schimanek Organizacje pozarządowe a nieodpłatna pomoc prawna Instytut Spraw Publicznych w 2016 roku będzie monitorował skutki wdrażania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej 1,

Bardziej szczegółowo

Dochody osób 50+ w Polsce z uwzględnieniem szacunków czynszów umownych

Dochody osób 50+ w Polsce z uwzględnieniem szacunków czynszów umownych Dochody osób 50+ w Polsce z uwzględnieniem szacunków czynszów umownych E. Jarocińska 2, A. Ruzik-Sierdzińska 1,2, I. Topińska 2 1 - SGH, 2 FN CASE Konferencja Naukowa DŁUGOTERMINOWE OSZCZĘDZANIE Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA (wykład 2) Dariusz Gozdowski

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA (wykład 2) Dariusz Gozdowski Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA (wykład ) Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Weryfikacja (testowanie) hipotez statystycznych

Bardziej szczegółowo

Pobieranie prób i rozkład z próby

Pobieranie prób i rozkład z próby Pobieranie prób i rozkład z próby Marcin Zajenkowski Marcin Zajenkowski () Pobieranie prób i rozkład z próby 1 / 15 Populacja i próba Populacja dowolnie określony zespół przedmiotów, obserwacji, osób itp.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej

Bardziej szczegółowo

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych 3.1. Estymacja parametrów i ocena dopasowania modeli z jedną zmienną 23. Właściciel komisu w celu zbadania

Bardziej szczegółowo

Propozycje rozwiązań modelowych i założeń polityki państwa

Propozycje rozwiązań modelowych i założeń polityki państwa SYSTEM NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO W POLSCE Propozycje rozwiązań modelowych i założeń polityki państwa SYSTEM NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO W POLSCE (propozycje

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi dotyczy Umów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji

Szczegółowy opis badania - badanie CAPI na ogólnopolskiej próbie stowarzyszeń i fundacji Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Klon/Jawor od 2002 roku prowadzi ogólnopolski projekt badawczy dotyczący funkcjonowania organizacji pozarządowych. W ramach tego przedsięwzięcia, w regularnych odstępach

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 4

STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 4 STATYSTYKA I DOŚWIADCZALNICTWO Wykład 4 Inne układy doświadczalne 1) Układ losowanych bloków Stosujemy, gdy podejrzewamy, że może występować systematyczna zmienność między powtórzeniami np. - zmienność

Bardziej szczegółowo

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy Wiele kontrowersji oraz nieporozumień pomiędzy podatnikami a fiskusem wywołuje kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń przedsiębiorców na rzecz pracowników. Wiele kontrowersji oraz nieporozumień

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie pt.: ŚWIADOMY RODZIC DOBRODZIEJSTWO DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Regulamin uczestnictwa w projekcie pt.: ŚWIADOMY RODZIC DOBRODZIEJSTWO DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Regulamin uczestnictwa w projekcie pt.: ŚWIADOMY RODZIC DOBRODZIEJSTWO DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Cel programowy: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski

Narzędzia statystyczne i ekonometryczne. Wykład 1. dr Paweł Baranowski Narzędzia statystyczne i ekonometryczne Wykład 1 dr Paweł Baranowski Informacje organizacyjne Wydział Ek-Soc, pok. B-109 pawel@baranowski.edu.pl Strona: baranowski.edu.pl (w tym materiały) Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH

ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH 1 ALGORYTMICZNA I STATYSTYCZNA ANALIZA DANYCH WFAiS UJ, Informatyka Stosowana II stopień studiów 2 Wnioskowanie statystyczne Czyli jak bardzo jesteśmy pewni że parametr oceniony na podstawie próbki jest

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r.

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w sprawie : czy w obecnym stanie prawnym tj. wobec wejścia w życie z dniem 01 lipca 2011 r. nowelizacji art. 53 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALN OŚCI SPRZEDAWCY z t Z tytułu niezgodności

Bardziej szczegółowo

Statystyka matematyczna Testowanie hipotez i estymacja parametrów. Wrocław, r

Statystyka matematyczna Testowanie hipotez i estymacja parametrów. Wrocław, r Statystyka matematyczna Testowanie hipotez i estymacja parametrów Wrocław, 18.03.2016r Plan wykładu: 1. Testowanie hipotez 2. Etapy testowania hipotez 3. Błędy 4. Testowanie wielokrotne 5. Estymacja parametrów

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Potrzeby informacyjne interesariuszy

Bardziej szczegółowo

1. Eliminuje się ze zbioru potencjalnych zmiennych te zmienne dla których korelacja ze zmienną objaśnianą jest mniejsza od krytycznej:

1. Eliminuje się ze zbioru potencjalnych zmiennych te zmienne dla których korelacja ze zmienną objaśnianą jest mniejsza od krytycznej: Metoda analizy macierzy współczynników korelacji Idea metody sprowadza się do wyboru takich zmiennych objaśniających, które są silnie skorelowane ze zmienną objaśnianą i równocześnie słabo skorelowane

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa

Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-661550-V/12/ŁK 00-090 Warszawa Tel.centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Władysław Kosiniak-Kamysz Minister Pracy

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej?

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Jak mierzyć lukę płacową? Warszawa, 26 marca 2014 r. Obowiązujące prawo - Konstytucja Artykuł 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Preferencje partyjne we wrześniu

Preferencje partyjne we wrześniu KOMUNKAT Z BADAŃ SSN 2353 5822 Nr 119/ Preferencje partyjne we wrześniu Wrzesień Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE?

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE? Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 90/2014 CZY WARTO POZOSTAĆ W OFE? Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo