Raport z badania wśród pracowników w branży przetwórstwa przemysłowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania wśród pracowników w branży przetwórstwa przemysłowego"

Transkrypt

1 Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania wśród pracowników w branży przetwórstwa przemysłowego Instytut Naukowo Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego Poznao, 14 lipca 2011 r. Raport przygotowany na potrzeby projektu POKL Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce

2 WPROWADZENIE INFORMACJE O PROJEKCIE BADAWCZYM, OPIS BADANIA I DOBORU PRÓBY Niniejsze opracowanie powstało na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce. Raport odpowiada na cel szczegółowy projektu: diagnoza postaw pracowników wobec przemian gospodarki regionalnej i zmian na rynku pracy. Opracowanie dotyczy branży przetwórstwa przemysłowego (sekcji C według PKD 2007). Raport koncentruje się na szczegółowym opisie następujących obszarów badawczych: postawach wobec przemian gospodarczych w Wielkopolsce i perspektywach zatrudnienia, satysfakcji z wynagrodzenia, postawach wobec zmian na rynku pracy w aspekcie zmian kwalifikacji, uczestnictwa w kursach czy szkoleniach oraz migracji zarobkowej i zawodowej, a także doświadczeniach i opiniach dotyczących outplacementu. Badanie stanowiące podstawę opracowania niniejszego raportu zostało zrealizowane w okresie od kwietnia do czerwca 2011 roku, przy zastosowaniu techniki ankiety audytoryjnej na próbie 605 pracowników przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego z obszaru Wielkopolski. W badaniu zastosowano nieprobabilistyczną metodę celowego doboru próby. Przyjęto założenie, że wnioskowanie odnosi się do jednostek, czyli pracowników przedsiębiorstw. Ze względu na specyfikę całego zadania, które zakłada rozpoznanie postaw pracowników z różnych branż z obszaru Wielkopolski założono jednak, że jednostką, która będzie dobierana do badao będzie przedsiębiorstwo. Ze względu na celowy dobór próby do badania włączono jedynie firmy zatrudniające powyżej 50 osób. Jednocześnie, aby uniknąd nadreprezentacji w badaniu opinii pracowników zatrudnionych w jednym dużym przedsiębiorstwie, ograniczono liczbę przeprowadzanych ankiet audytoryjnych w jednej firmie do 25. Drugą warstwę doboru próby stanowił podregion według klasyfikacji NUTS3. Regiony podzielono na 3 obszary: Miasto Poznao, powiat poznaoski oraz pozostałe subregiony Wielkopolski. Szczegółowe dane dotyczące doboru próby zostały zamieszczone w dokumencie Metodologia doboru próby Zadanie 5, przygotowanym na potrzeby projektu badawczego. 1

3 STRESZCZENIE WYNIKÓW Badanie stanowiące podstawę niniejszego raportu zostało zrealizowane na próbie 605 pracowników przedsiębiorstw branży przetwórstwa przemysłowego z obszaru Wielkopolski. W strukturze badanych pracowników zdecydowanie dominowali zatrudnieni w podmiotach należących do sektora średnich firm (82,4%). Większośd ankietowanych stanowili mężczyźni (51,9%). Pracownicy biorący udział w badaniu należeli najczęściej do kategorii wiekowej pomiędzy 31 a 50 rokiem życia (61%). Struktura badanych według wykształcenia była zdominowana przez kategorie środkowe respondenci z wykształceniem zawodowym stanowili 34,4%, a średnim 37,4% ankietowanych. Dośd licznie reprezentowana była również kategoria osób z wykształceniem wyższym łącznie 26,8%. Respondenci w zdecydowanej większości pracowali na stanowiskach szeregowych (ponad trzy czwarte), w działach produkcji (51,6%). Zdecydowanie dominowały osoby o łącznym stażu pracy dłuższym niż 3 lata stanowiły one 89,7% respondentów. Nieco ponad połowa ankietowanych deklarowała, że ich wynagrodzenie netto zawiera się w przedziale od 1000 do 1999 zł, natomiast w kolejnej kategorii (pomiędzy 2000 a 2999 zł) mieściło się 26% z nich. Zebrane dane wskazują na relatywną stabilnośd zatrudnienia w przedsiębiorstwach branży przetwórstwa przemysłowego. Najliczniej uczestnicy badania wskazywali bowiem, że pracują w firmie, do której dotarli ankieterzy, od 2 do 5 lat (31,7%) lub pomiędzy 5 a 10 lat (23,6%). Co więcej, ponad jedna piąta respondentów nie zmieniała miejsca zatrudnienia dłużej niż 10 lat. Niemal połowa badanych pracowników przedsiębiorstw branży przetwórstwa przemysłowego negatywnie oceniła zmiany, które nastąpiły w tym sektorze w czasie dwóch lat poprzedzających badanie. Rozkład odpowiednich ocen dotyczących samego przedsiębiorstwa był zbliżony ankietowani ponownie najczęściej negatywnie oceniali zaistniałe zmiany (44,3%). Natomiast przedstawione prognozy zmian sytuacji branży przetwórstwa były dośd zachowawcze dominowało przeświadczenie o tym, że w przeciągu dwóch lat następujących po badaniu sytuacja gospodarcza sektora nie ulegnie znaczącym zmianom (41,2%). Nieco mniej liczną kategorię tworzyły odpowiedzi optymistyczne (łącznie 36,4%). W przypadku analogicznych prognoz dla przedsiębiorstw odpowiedzi cechował nieco większy optymizm umiarkowaną lub zdecydowaną poprawę wskazywało łącznie 42% badanych. Najwięcej zależności z ocenami zmian, które zaszły w okresie poprzedzającym badanie oraz prognozami na okres następujący po 2

4 nim okazała się mied wielkośd przedsiębiorstwa oraz wykształcenie respondentów. W obydwu przypadkach zależności okazały się byd istotne, ale słabe lub bardzo słabe. Prawie połowa badanych określiła możliwośd utraty pracy mianem raczej lub bardzo nieprawdopodobnej. Natomiast, ankietowani, którzy odczuwali zagrożenie derekrutacją, stanowili łącznie 20% ogółu. Wśród najważniejszych przyczyn redukcji zatrudnienia najczęściej wskazywano zmniejszenie sprzedaży firmy (68,1%) oraz ogólne pogorszenie jej możliwości finansowych (58%). Według respondentów najbardziej zagrożonymi zwolnieniami personelu były działy produkcji poszczególnych firm (ponad dwie trzecie wskazao) oraz odpowiedzialne za sprzedaż towarów i usług (47,1%). Ponadto, wśród ankietowanych przeważały opinie o małym prawdopodobieostwie uzyskania zatrudnienia o warunkach odpowiadających obecnym łącznie 46,1% oceniło swoje szanse jako raczej lub bardzo małe, z kolei, odsetek ankietowanych o przeciwnych opiniach wyniósł 29%. Cechą, która najsilniej, istotnie korelowała zarówno z oceną prawdopodobieostwa utraty pracy lub zwolnienia w perspektywie roku, jak i z oceną szans na znalezienie w takiej sytuacji zatrudnienia zapewniającego dochody i świadczenia odpowiadające obecnym był staż pracy respondentów. Wartości współczynnika korelacji w obydwu przypadkach wskazywały jednak na niską siłę związku. Badani pracownicy w zdecydowanej większości określili swoje zarobki mianem niewystarczających do zaspokajania zasadniczych potrzeb ponad połowa respondentów uznała, że są raczej nieadekwatne a prawie co piąty, że zdecydowanie nieadekwatne. Ponadto zebrane dane wskazują, że w populacji badanej powszechnie występowało poczucie niesprawiedliwości odnośnie do wynagradzania. Niemal dwie trzecie ankietowanych uważało bowiem, że ich zarobki były niższe od poziomu, na który zasługiwali. Badani, których zarobki odpowiadały ich oczekiwaniom stanowili natomiast 32,3% ogółu. Ankietowani pracownicy przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego najczęściej wyrażali gotowośd udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych, podnoszących kwalifikacje (38,2% zdecydowanie i 40% raczej zainteresowanych). Zainteresowanie tymi samymi formami kształcenia, ale wymagającymi opłaty okazało się byd znacznie mniejsze odpowiedzi niewykazujących chęci uczestniczenia w omawianej formie zajęd łącznie stanowiły ponad połowę wskazao. Z kolei, dane dotyczące indywidualnych oraz grupowych szkoleo z doradcą zawodowym czy psychologiem wskazują, że zbiorowe zajęcia tego typu cieszyły się zauważalnie większym 3

5 zainteresowaniem respondentów niż ich indywidualna forma badani częściej deklarowali zdecydowane zainteresowanie udziałem w tych pierwszych (19,5% wobec 11,6%). Generalnie badani w mniejszym lub większym stopniu wykazywali zainteresowanie wszystkimi z przedstawionych im form wsparcia w ponownym wejściu na rynek pracy po ewentualnej utracie zatrudnienia. Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyła się możliwośd otrzymania wysokiej dodatkowej odprawy (łącznie 80,5% respondentów). Kolejnymi spośród szczególnie chętnie wybieranych form pomocy były: uczestnictwo w szkoleniach umożliwiających przekwalifikowanie oraz rozmowy z doradcą na temat możliwości i predyspozycji zawodowych (po dwie trzecie ankietowanych zainteresowanych skorzystaniem z takiej oferty). Natomiast, najrzadziej badani wyrażali gotowośd uczestniczenia w konsultacjach z psychologiem (ponad 40% nie było skłonnych wziąd w nich udziału). Cechą w największym stopniu różnicującą zainteresowanie poszczególnymi formami pomocy okazało się byd wykształcenie respondenta zidentyfikowano zależności z trzema formami wsparcia: kursami ułatwiającymi założenie działalności gospodarczej, szkoleniami w zakresie metod szukania ofert pracy oraz kompetencji związanych z aplikowaniem o pracę, ale w każdym przypadku korelacje były słabe. Oczekiwania respondentów wobec pracodawców, którzy planują zwolnienia w pewnym stopniu korespondowały z zainteresowaniem poszczególnymi formami wsparcia w sytuacji utraty pracy. Zdecydowanie najczęściej respondenci wskazywali, że zakład pracy planujący zwolnienie zatrudnionych powinien wypłacid wysokie dodatkowe odprawy (80,3% badanych). Ankietowani w większości wyrażali również przekonanie (72,4%), że w takiej sytuacji powinnością pracodawcy jest organizowanie kursów z zakresu przekwalifikowania lub doszkalania. Do najrzadziej wybieranych działao należały: wspólne poszukiwanie ofert pracy (57,9% pozytywnych wskazao) oraz organizowanie indywidualnych zajęd z psychologiem (48%). Zebrane dane wskazują, że badani pracownicy w większości nie wyrażali gotowości do migracji zarobkowej. Co czwarty respondent zdecydowanie bowiem odrzucał możliwośd zmiany miejsca zamieszkania, a kolejne 35,6% badanych raczej nie zdecydowałoby się na taki krok. Prawie trzy czwarte respondentów, którzy jednak zadeklarowali gotowośd do migracji zarobkowej w razie konieczności życiowej stwierdziło, że byliby gotowi na wyjazd w obrębie tego samego województwa. Ewentualnośd zmiany miejsca zamieszkania w obrębie kraju dopuszczało natomiast dwie trzecie badanych, a gotowośd migracji zarobkowej do innego paostwa 41,2% 4

6 ankietowanych. W przypadku wyjazdu zagranicę w zdecydowanej większości przypadków wskazywano na paostwa Unii Europejskiej, najczęściej: Niemcy, Wielką Brytanię i Holandię, czyli kraje powszechnie uznawane za główne kierunki migracji zarobkowej Polaków. Zagranicę na okres nie dłuższy niż rok byłoby skłonnych wyjechad 29,6% ankietowanych, natomiast na okres od roku do dwóch lat 23,5% z nich. Co czwarty respondent deklarował gotowośd wyjazdu na dłużej niż dwa lata, a 21,8% na zawsze. Badani pracownicy przedsiębiorstw zdecydowanie częściej niż w przypadku migracji zarobkowej deklarowali gotowośd do migracji zawodowej ewentualnośd zmiany zawodu dopuszczała ponad połowa. Deklarowana mobilnośd terytorialna i zawodowa najczęściej istotnie korelowały z wiekiem oraz wykształceniem respondenta, jednak siła tych związków była bardzo niska. Doświadczenia związane z uczestnictwem w programach pomocy związanych ze zwolnieniami monitorowanymi lub grupowymi dotyczyły bardzo nielicznej kategorii respondentów 1,8% badanych. Ankietowani przede wszystkim korzystali wówczas z form pomocy oferowanych przez Urzędy Pracy: odpowiednich świadczeo i udziału w kursach ułatwiających ponowne wejście na rynek pracy. Również znajomośd doświadczeo pomocy w szukaniu pracy ze strony zwalniających pracodawców wśród osób należących do kręgów społecznych badanych zadeklarowało tylko 3,6% z nich. W większości przypadków efektem tego wsparcia było zatrudnienie osoby, która straciła pracę, w innym przedsiębiorstwie. Pomoc opisywana przez ankietowanych przyjmowała trzy formy: wsparcia w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i poszukiwaniu pracy ze strony zatrudnionego przez pracodawcę doradcy zawodowego, rekomendacji zwalnianego pracownika do zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie oraz zapewnieniu mu miejsca pracy w innej firmie. 5

7 STRUKTURA BADANYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO W strukturze badanych pracowników przedsiębiorstw działających w branży przetwórstwa przemysłowego zdecydowanie dominowali ilościowo zatrudnieni w podmiotach należących do sektora średnich przedsiębiorstw stanowili łącznie (po zliczeniu odsetka dla kategorii osób i osób) 82,4% próby badawczej. Ponadto, zauważalnie liczną kategorię respondentów stanowił personel dużych przedsiębiorstw łącznie 15,8% ankietowanych. Co zaskakujące, respondenci deklarujący, że pracują w mikro i małych przedsiębiorstwach stanowili 1,9% ogółu badanych, tymczasem ze względu na metodologię doboru próby ankiety audytoryjne zostały przeprowadzone jedynie w firmach zatrudniających powyżej 50 osób. Może to świadczyd o niewielkiej wiedzy tej części badanych dotyczącej całego przedsiębiorstwa lub niezrozumieniu różnicy czy relacji pomiędzy pojedynczą jednostką organizacyjną a całą firmą. Tabela 1. Zatrudnienie w badanych przedsiębiorstwach branży przetwórstwa przemysłowego według przedziałów wielkości zatrudnienia Udział skumulowany (%) Do 9 osób 1 0,2 0, osób 10 1,7 1, osób ,1 57, osób ,3 84, osób 31 5,2 89,4 Ponad 500 osób 63 10,6 100,0 Ogółem: ,0 Wśród osób uczestniczących w badaniach audytoryjnych prowadzonych w wielkopolskich przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego dominowali mężczyźni, którzy stanowili 51,9% badanych. Tabela 2. Płed respondentów Kobieta ,1 Mężczyzna ,9 Ogółem: ,0 6

8 Pracownicy biorący udział w badaniu stanowiącym podstawę niniejszego raportu należeli najczęściej do kategorii wiekowej pomiędzy 31 a 50 rokiem życia (61%). Pozostałe z wyodrębnionych kategorii wiekowych reprezentowane były zdecydowanie mniej licznie respondenci mający nie więcej niż 30 lat stanowili 27,6% ankietowanych, a zaledwie co dziewiąty badany był w wieku późnej dojrzałości (powyżej 50. roku życia). Tabela 3. Wiek respondentów Do 30 roku życia ,6 Od 31 do 50 roku życia ,0 Powyżej 50 roku życia 65 11,5 Ogółem: ,0 Struktura badanych pracowników przedsiębiorstw branży przetwórstwa przemysłowego według wykształcenia była silnie zdominowana przez kategorie środkowe. Osoby, które zakooczyły swoją edukację na poziomie zawodowym lub średnim stanowiły odpowiednio 34,4% i 37,4% ankietowanych. Dośd licznie reprezentowana była również kategoria osób z wykształceniem wyższym 7% respondentów deklarowało, że uzyskało stopieo licencjata lub inżyniera, natomiast niemal co piąty z badanych twierdził, że posiada tytuł magistra lub równorzędny. Respondenci, którzy zakooczyli kształcenie na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym stanowili zdecydowanie mniejszy odsetek ankietowanych łącznie zaledwie 1,4%. Tabela 4. Wykształcenie respondentów Podstawowe 7 1,2 Gimnazjalne 1 0,2 Zawodowe ,4 Średnie ,4 Wyższe zawodowe (licencjat, inżynier) 42 7,0 Wyższe (magister) ,8 Ogółem: ,0 Respondenci w zdecydowanej większości pracowali na stanowiskach szeregowych zebrane dane wskazują, że ponad trzy czwarte z nich zakwalifikowało się do tej kategorii. Niższa kadra kierownicza 7

9 stanowiła natomiast 16% uczestników ankiet audytoryjnych w poszczególnych przedsiębiorstwach sektora przetwórstwa przemysłowego, a zatrudnieni na wyższych stanowiskach kierowniczych 6,8% ogółu badanych. Tabela 5. Stanowiska pracy respondentów Wyższe kierownicze 40 6,8 Niższe kierownicze 94 16,0 Szeregowe ,1 Ogółem: ,0 Zebrane dane wskazują, że ponad połowa respondentów pracowała w działach produkcji przedsiębiorstw (51,6%). Kolejne kategorie jednostek organizacyjnych miały znacznie mniejszy udział w próbie badawczej do działów sprzedaży przynależało 15,5% badanych, natomiast do działów administracji i obsługi klienta 11,6%. W przypadku pozostałych jednostek odpowiednie odsetki przyjmowały znacznie niższe wartości: respondenci pracujący w działach logistyki i obsługi magazynowej stanowili 6,1% badanych, w działach marketingu i PR 3,2%, czy zaledwie 0,7% w dziale IT. Prawie co dwudziesty ankietowany ze względu na swoją funkcję w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa wskazywał jedynie na przynależnośd do kadry zarządzającej, a nie konkretnej jednostki. Tabela 6. Działy zatrudnienia respondentów Dział produkcji ,6 Dział sprzedaży 92 15,5 Dział logistyki i obsługi magazynowej 36 6,1 Dział administracji i obsługi klienta 69 11,6 Dział marketingu i PR 19 3,2 Kadra zarządzająca 29 4,9 Dział IT 4 0,7 Inne 38 6,4 Ogółem: ,0 8

10 Wśród uczestników badao audytoryjnych zdecydowanie dominowały osoby o łącznym stażu pracy (nie tylko w badanych przedsiębiorstwach, ale w trakcie całej kariery zawodowej) dłuższym niż 3 lata stanowiły one 89,7% respondentów. Tabela 7. Całkowity staż pracy respondentów Do 3 lat włącznie 62 10,3 Więcej niż 3 lata ,7 Ogółem: ,0 Respondentów poproszono również o określenie, w jakim przedziale mieściły się w momencie prowadzenia badania ich miesięczne zarobki netto. Nieco ponad połowa ankietowanych deklarowała, że ich wynagrodzenie po opodatkowaniu zawiera się w przedziale od 1000 do 1999 zł. Niższe zarobki zadeklarowało jedynie 6,3% respondentów, natomiast w kolejnej kategorii (pomiędzy 2000 a 2999 zł) mieściło się 26% z nich. Liczebności odpowiedzi w następnych kategoriach malały wraz ze wzrostem wynagrodzenia przedział od 3000 do 3999 zł wskazało 10,5% ankietowanych pracowników, od 4000 do 4999 zł 4% badanych, natomiast powyżej 5000 zł tylko przeciętnie jeden na stu. Tabela 8. Miesięczne zarobki netto respondentów Udział skumulowany (%) Mniej niż 1000 zł 36 6,3 6, zł ,2 58, zł ,0 84, zł 60 10,5 94, zł 23 4,0 99, zł i więcej 6 1,0 100,0 Ogółem: ,0 Analiza danych dotyczących stażu pracy respondentów w obecnym miejscu pracy wskazuje na przewagę ilościową zatrudnionych przez tego samego pracodawcę dłużej niż 2 lata. Najliczniej uczestnicy badania techniką ankiety audytoryjnej wskazywali bowiem, że pracują w firmie, do której dotarli ankieterzy, od 2 do 5 lat (31,7%) lub pomiędzy 5 a 10 lat (23,6%). Co więcej, ponad jedna piąta respondentów nie zmieniała miejsca zatrudnienia dłużej niż 10 lat. Dla porównania osoby należące do kategorii osób o najkrótszym stażu pracy stanowiły odpowiednio 3,1% (poniżej pół roku), 7,8% (od pół 9

11 roku do roku) i 12,9% (pomiędzy rokiem a dwoma latami). Powyższe dane wskazują na relatywną stabilnośd zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach branży przetwórstwa przemysłowego. Tabela 9. Staż pracy respondentów w bieżącym miejscu zatrudnienia Udział skumulowany (%) Do 6 miesięcy 18 3,1 3,1 6 miesięc-1 rok 45 7,8 10,9 1-2 lata 75 12,9 23,8 2-5 lat ,7 55, lat ,6 79,1 10 lat i więcej ,9 100,0 Ogółem: ,0 10

12 POSTAWY WOBEC PRZEMIAN GOSPODARCZYCH I PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA Badani pracownicy przedsiębiorstw działających w branży przetwórstwa przemysłowego najczęściej negatywnie oceniali zmiany, które nastąpiły w tym sektorze w czasie dwóch lat poprzedzających badanie. Zsumowanie udziałów odpowiedzi wskazujących, że sytuacja się pogorszyła (36,7%) oraz bardzo się pogorszyła (10,3%) uwidacznia, że niemal połowa respondentów postrzegała zaistniałe procesy jako niekorzystne. Dla porównania osoby oceniające ten sam okres czasu pozytywnie lub bardzo pozytywnie stanowiły 18,7% badanych. Ponad jedna trzecia uczestników ankiet audytoryjnych nie dostrzegała natomiast znaczących zmian w sytuacji sektora, w którym działała zatrudniająca ich firma. Następnie respondenci zostali poproszeni o porównanie bieżącej sytuacji samego przedsiębiorstwa do jego położenia sprzed dwóch lat. Rozkład odpowiedzi był zbliżony do ocen dla całego sektora przetwórstwa przemysłowego opisanych powyżej. Uczestnicy ankiet audytoryjnych ponownie najczęściej negatywnie oceniali zaistniałe zmiany, ale odpowiedni udział odpowiedzi po zsumowaniu poszczególnych kategorii był nieco niższy i wyniósł 44,3%. Z kolei pozytywne opinie pojawiały się w odniesieniu do firm nieco częściej niż miało to miejsce w przypadku całej branży łącznie wyraziło je 23,6% badanych. Ponownie znaczna częśd respondentów (niemal jedna trzecia) nie zauważała zmian w sytuacji gospodarczej poszczególnych przedsiębiorstw we wspomnianym okresie czasu. Tabela 10. Ocena zmiany sytuacji w branży przetwórstwa przemysłowego oraz w poszczególnych przedsiębiorstwach w ciągu dwóch lat poprzedzających badanie Sytuacja w branży Sytuacja w przedsiębiorstwie Zdecydowanie się pogorszyła 60 10, ,8 Raczej się pogorszyła , ,5 Pozostała bez zmian , ,1 Raczej się poprawiła 99 17, ,1 Zdecydowanie się poprawiła 10 1,7 20 3,5 Ogółem: , ,0 Zebrane dane dotyczące prognoz zmian sytuacji branży przetwórstwa przemysłowego przedstawionych przez ankietowanych wskazują, że badani pracownicy byli dośd zachowawczy. Okazuje się bowiem, że wśród respondentów dominowało przeświadczenie o tym, że w przeciągu 11

13 dwóch lat następujących po badaniu sytuacja gospodarcza sektora nie ulegnie znaczącym zmianom (41,2%). Nieco mniej liczną kategorię tworzyły odpowiedzi umiarkowanie optymistyczne i bardzo optymistyczne (36,4%). Dla porównania respondenci, którzy przedstawili zupełnie przeciwne prognozy (o pogorszeniu sytuacji w przyszłości) stanowili 22,3% odpowiadających na to pytanie. Uczestnicy ankiet audytoryjnych zostali następnie poproszeni o przedstawienie analogicznych prognoz dla przedsiębiorstw, w których pracowali. Zebrane dane wskazują, że odpowiedzi na to pytanie cechował nieco większy optymizm respondenci prognozujący, że sytuacja gospodarcza ich miejsc pracy raczej lub zdecydowanie się poprawi stanowili łącznie 42% badanych. Ankietowani, którzy nie dostrzegali perspektywy zmian położenia przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych dwóch lat (35,4%) stanowili mniej liczną kategorię niż w przypadku zmiennej dotyczącej całego sektora. Natomiast respondenci przedstawiający pesymistyczne prognozy stanowili niemal taki sam odsetek ogółu badanych. Tabela 11. Ocena perspektywy zmiany sytuacji w branży przetwórstwa przemysłowego i badanych przedsiębiorstwach w ciągu dwóch lat następujących po badaniu Sytuacja w branży Sytuacja w przedsiębiorstwie Zdecydowanie się pogorszy 16 2,7 23 4,0 Raczej się pogorszy się , ,6 Zostanie bez zmian , ,4 Raczej się poprawi , ,6 Zdecydowanie się poprawi 24 4,1 31 5,4 Ogółem: , ,0 Respondentów poproszono również o przedstawienie prognozy dotyczącej ich indywidualnej sytuacji ocenę prawdopodobieostwa utraty pracy w ciągu roku następującego po badaniu. Zebrane dane pozwalają określid ankietowanych pracowników przedsiębiorstw branży przetwórstwa przemysłowego mianem umiarkowanych optymistów. Prawie połowa badanych określiła bowiem możliwośd utraty pracy mianem raczej lub bardzo nieprawdopodobnej. Jednocześnie, niemal co trzeci respondent miał trudności w ocenie prawdopodobieostwa bycia zwolnionym we wspomnianym okresie czasie. Natomiast, ankietowani, którzy odczuwali realne zagrożenie derekrutacją (wybierający odpowiedzi wskazujące na raczej dużą i bardzo dużą szansę zaistnienia takiej sytuacji) stanowili łącznie 20% ogółu. 12

14 Tabela 12. Ocena prawdopodobieostwa utraty pracy w ciągu kolejnych 12 miesięcy Bardzo prawdopodobna 49 8,2 Raczej duża szansa 70 11,8 Trudno powiedzied ,6 Raczej nieprawdopodobna ,3 Bardzo nieprawdopodobna 90 15,1 Ogółem: ,0 Osoby, które uznały perspektywę utraty pracy za prawdopodobną, zapytano o najważniejsze w ich opinii przyczyny derekrutacji. Badani najczęściej wskazywali na czynniki związane z wynikami poszczególnych przedsiębiorstw zmniejszenie sprzedaży firmy (68,1%) oraz ogólne pogorszenie jej możliwości finansowych (58%). Zauważalnie rzadziej za determinantę potencjalnego zwolnienia uznawano procesy restrukturyzacyjne prowadzone w przedsiębiorstwach (40,3%) lub nowe inwestycje ograniczające zapotrzebowanie na pracę (38,7%). Tabela 13. Prognozowane najważniejsze przyczyny ewentualnej utraty pracy Nowe inwestycje ograniczające zapotrzebowanie na pracę 46 38,7 Zmniejszenie sprzedaży 81 68,1 Pogorszenie możliwości finansowych firmy 69 58,0 Restrukturyzacja firmy 48 40,3 Inne 8 6,7 Respondenci w zdecydowanej większości nie potrafili wybrad najbardziej prawdopodobnej przyczyny ewentualnego zwolnienia, co obrazuje liczebnośd odpowiedzi udzielonych na odpowiednie pytanie przedstawiona w poniższej tabeli. Wśród nielicznych wskazao dominują liczebnie następujące determinanty: pogorszenie możliwości finansowych przedsiębiorstwa i wygaśnięcie umowy o pracę lub stażowej (po 5 wskazao) oraz zmniejszenie sprzedaży (4 wskazania). Należy ponadto zwrócid uwagę na pojawienie się odpowiedzi dotyczących wpływu relacji interpersonalnych pomiędzy zatrudnionymi w poszczególnych przedsiębiorstwach na prawdopodobieostwo zwolnienia (2 wskazania na zjawisko mobbingu). 13

15 Tabela 14. Prognozowane najbardziej prawdopodobne przyczyny ewentualnej utraty pracy Nowe inwestycje ograniczające zapotrzebowanie na pracę 1 0,2 Brak podwyżek 1 0,2 Wygaśnięcie umowy 5 1,0 Mobbing 2 0,4 Pogorszenie finansowych możliwości firmy 5 0,8 Problemy ekonomiczne wynikające z braku sprzedaży i produkcji 1 0,2 Restrukturyzacja firmy 2 0,4 Złe zarządzanie 1 0,2 Zły humor dyrektora 1 0,2 Zmniejszenie sprzedaży 4 0,7 W opinii ankietowanych pracowników przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego oceniających perspektywę utraty pracy jako realną, najbardziej zagrożonymi redukcją zatrudnienia były działy produkcji poszczególnych firm (ponad dwie trzecie wskazao). Ponadprzeciętnie często respondenci zwracali również uwagę na jednostki organizacyjne odpowiedzialne za proces sprzedaży towarów i usług (47,1%). Pozostałe działy były wskazywane przez badanych znacznie rzadziej pracownicy działów administracji i obsługi klienta byli zagrożeni derekrutacją w opinii 24,4% ankietowanych, zatrudnieni w dziale logistyki i obsługi magazynowania zdaniem 21,8% respondentów. Nieco mniej licznie badani uznawali, że prawdopodobne jest zwalnianie w zatrudniających ich przedsiębiorstwach pracowników należących do kadry zarządzającej, nienależących do poszczególnych jednostek organizacyjnych (17,6% wskazao). Natomiast najmniej zagrożonymi utratą pracy kategoriami personelu byli w opinii ankietowanych zatrudnieni w działach marketingu i public relations (12,6% odpowiedzi) oraz odpowiedzialnych za obsługę technologii informacyjnych (7,6%). 14

16 Tabela 15. Działy przedsiębiorstwa zagrożone zwolnieniami w opinii badanych Dział produkcji 80 67,2 Dział sprzedaży 56 47,1 Dział logistyki i obsługi magazynowania 26 21,8 Dział administracji i obsługi klienta 29 24,4 Dział marketingu i PR 15 12,6 Kadra zarządzająca 21 17,6 Dział IT 9 7,6 Inne 7 5,9 Wszystkich pracowników badanych techniką ankiety audytoryjnej poproszono o ocenę swoich szans na znalezienie pracy zapewniającej świadczenia i dochody na poziomie podobnych do uzyskiwanych w bieżącym miejscu zatrudnienia. Wśród respondentów przeważały opinie o małym prawdopodobieostwie uzyskania zatrudnienia o warunkach odpowiadających obecnym łącznie 46,1% oceniło swoje szanse w tym zakresie jako raczej małe lub bardzo małe. Dla porównania, odsetek ankietowanych, którzy wyrażali optymizm w tym zakresie wyniósł 29% zsumowany odsetek odpowiedzi raczej i bardzo duża szansa. Prawie co czwarty badany uznał, że trudno mu ocenid prawdopodobieostwo znalezienia pracy odpowiadającej warunkom obecnego zatrudnienia. Tabela 16. Ocena szans na znalezienie pracy zapewniającej świadczenia i dochody na poziomie obecnych Bardzo duża szansa 42 7,0 Raczej duża szansa ,0 Trudno powiedzied ,8 Raczej mała szansa ,0 Bardzo mała szansa 90 15,1 Ogółem: ,0 Kolejnym etapem analizy zebranych danych było określenie istnienia zależności pomiędzy opiniami wyrażanymi przez respondentów podczas ankiet audytoryjnych a cechami charakteryzującymi samych respondentów i zatrudniające ich przedsiębiorstwa. W celu zbadania siły tej zależności obliczono wartości współczynnika korelacji V-Kramera. Zależnie od wartości jaką przyjmuje ten 15

17 współczynnik można mówid następującej sile związku: V<0,3 słaby związek, 0,3<V<0,5 umiarkowany związek, V>0,5 silny związek. Opisana powyżej procedura statystyczna została najpierw zastosowana w przypadku oceny zmiany sytuacji gospodarczej branży przetwórstwa przemysłowego i poszczególnych przedsiębiorstw w ciągu dwóch lat poprzedzających badanie oraz oceny perspektywy zmiany sytuacji na wspomnianych poziomach systemu gospodarczego w ciągu dwóch lat następujących po badaniu. Uzyskane dane (wartości współczynnika korelacji V-Kramera) pozwalają na wskazanie pewnych istotnych statystycznie, jednak słabych lub bardzo słabych zależności, co obrazuje tabela 17. Ocena zmiany sytuacji gospodarczej badanego sektora w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat okazała się byd współzależna od stażu pracy respondenta, jego wykształcenia oraz wielkości przedsiębiorstwa. Ponadto, przy przyjęciu wyższego poziomu istotności obserwowana jest istotna, bardzo słaba zależnośd opinii w tym zakresie od zajmowanego przez ankietowanego stanowiska. W przypadku oceny zmiany kondycji gospodarczej w okresie dwóch lat poprzedzających badanie wyrażanej przez respondentów w odniesieniu do zatrudniających ich przedsiębiorstw zaobserwowane zależności kształtowały się nieco inaczej, ale ponownie ich siła była niska lub bardzo niska. Wyniki analizy statystycznej przedstawione w poniższej tabeli wskazują, że ta zmienna jest współzależna z wielkością przedsiębiorstw zatrudniających respondentów, wiekiem badanych, ich wykształceniem oraz stażem pracy. Najsilniejszą współzależnośd w tym zestawieniu odnotowano pomiędzy oceną zmiany kondycji firmy a jej wielkością, ale należy ponownie podkreślid, że odpowiadająca jej wartośd współczynnika korelacji mieści się w przedziale oznaczającym niską siłę związku. Z kolei, wyniki badania korelacji prognoz zmiany sytuacji branży przetwórstwa przemysłowego w okresie dwóch lat następujących po badaniu z poszczególnymi cechami wskazują na istnienie współzależności jedynie z wielkością przedsiębiorstw oraz wykształceniem respondentów. W obydwu przypadkach wartośd współczynnika V-Kramera była bardzo niska, co oznaczana słabą zależnośd między tymi zmiennymi. Przyjęcie wyższego poziomu istotności pozwala również stwierdzid zachodzenie istotnej statystycznie, bardzo słabej zależności pomiędzy ocenami perspektywy zmian położenia badanego sektora a stażem pracy respondentów. 16

18 Odpowiednią analizę statystyczną przeprowadzono także dla prognoz przedstawionych przez respondentów w odniesieniu do zatrudniających ich przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego. Ocena perspektyw zmiany sytuacji gospodarczej firmy w okresie dwóch lat następujących po badaniu okazała się istotnie współzależna z wielkością przedsiębiorstwa oraz stanowiskiem pracy zajmowanym przez respondentów. Powyższe zależności, podobnie jak w przypadku omówionych wcześniej zmiennych okazały się byd bardzo słabe. Zebrane dane wskazują ponadto na istnienie zależności pomiędzy przedstawianymi prognozami a wykształceniem oraz stażem pracy respondenta, ale są one istotne jedynie w przypadku przyjęcia wyższego poziomu istotności. Podsumowując, najwięcej zależności z ocenami zmian, które zaszły w okresie poprzedzającym badanie oraz prognozami na okres następujący po ankietach audytoryjnych okazała się mied wielkośd przedsiębiorstwa oraz wykształcenie respondentów. W obydwu przypadkach zależności okazały się byd istotne, ale, na co należy zwrócid uwagę, słabe lub bardzo słabe. W pewnym sensie zaskakującym okazał się natomiast brak istotnych statystycznie zależności wspomnianych ocen oraz prognoz z wysokością zarobków respondentów. Byd może analiza postaw badanych wobec swoich wynagrodzeo przeprowadzona w kolejnym rozdziale niniejszego raportu przyczyni się do wyjaśnienia tego stanu rzeczy. Tabela 17. Siła związku między ocenami i prognozami kondycji gospodarczej branży i poszczególnych firm a wybranymi zmiennymi charakteryzującymi respondentów (współczynnik korelacji V-Kramera) 1 Ocena zmiany sytuacji gospodarczej w ciągu dwóch lat poprzedzających badanie Ocena perspektywy zmiany sytuacji w ciągu dwóch lat następujących po badaniu Branży Firmy Branży Firmy Wielkośd przedsiębiorstwa 0,178 0,207 0,159 0,145 Wiek respondenta 0,099 0,144 0,076 0,096 Wykształcenie respondenta 0,131 0,143 0,131 0,123 Zajmowane stanowisko 0,127 0,080 0,096 0,111 Staż pracy respondenta 0,201 0,182 0,128 0,147 Wysokośd zarobków 0,192 0,188 0,156 0,144 1 Zależności istotne statystycznie na poziomie <0,01; zależności istotne statystycznie na poziomie < 0,05; zależności nieistotne statystycznie. 17

19 Omawiane powyżej zmienne odnosiły się do funkcjonowania systemu gospodarczego na poziomie całego sektora przetwórstwa przemysłowego i poszczególnych aktorów działających na rynku, czyli przedsiębiorstw. Badani zostali jednak poproszeni również o przedstawienie oceny i prognoz dotyczących swojej indywidualnej sytuacji w danej firmie i położenia na rynku pracy. Analiza współzależności z poszczególnymi cechami została przeprowadzona również dla zmiennych dotyczących poziomu jednostkowego, co obrazuje zamieszczona poniżej tabela. Dla zbadania istnienia zależności ponownie zastosowano miarę V-Kramera. Ocena prawdopodobieostwa utraty pracy lub zwolnienia w ciągu roku następującego po przeprowadzeniu ankiet audytoryjnych jest istotnie współzależna z wielkością przedsiębiorstwa zatrudniającego respondentów, stażem pracy badanych oraz ich wysokością zarobków. Najsilniejszą korelację odnotowano w przypadku drugiej z wymienionych zmiennych stażu zatrudnienia, jednak wartośd współczynnika V Kramera wciąż wskazuje, że jest to związek o słabej sile. Zebrane dane wskazują ponadto na zależności pomiędzy przedstawianymi ocenami prawdopodobieostwa zwolnienia a wykształceniem oraz zajmowanym przez respondenta stanowisku pracy, ale są one istotne jedynie w przypadku przyjęcia wyższego poziomu istotności. Odpowiednia analiza statystyczna przeprowadzona dla oceny szansy na znalezienie, w razie utraty obecnej pracy, zatrudnienia zapewniającego analogiczne świadczenia i dochody wskazuje na istnienie słabych lub bardzo słabych współzależności, ze wszystkimi z wyodrębnionych cech charakteryzujących respondentów. Przedstawione przez ankietowanych prognozy istotnie korelowały zatem z wielkością przedsiębiorstw, w których byli zatrudnieni, wiekiem respondentów, ich wykształceniem, stażem pracy oraz wysokością zarobków. Również pomiędzy zajmowanym przez badanego stanowiskiem pracy a oceną szans na powodzenie w szukaniu pracy istnieje bardzo słaba zależnośd statystyczna, ale można określid ją mianem istotnej jedynie w przypadku przyjęcia wyższego poziomu istotności. Podsumowując, cechą która najsilniej, istotnie korelowała zarówno z oceną prawdopodobieostwa utraty pracy lub zwolnienia w perspektywie roku, jak i z oceną szans na znalezienie w takiej sytuacji pracy zapewniającej dochody i świadczenia odpowiadające obecnym był staż pracy respondentów. Należy jednocześnie zwrócid uwagę, że wartości współczynnika korelacji V-Kramera w obydwu przypadkach wskazywała na niską siłę opisanego związku. 18

20 Tabela 18. Siła związku między ocenami prawdopodobieostwa utraty pracy oraz szansy na znalezienie zatrudnienia zapewniającego analogiczne świadczenia i dochody a wybranymi zmiennymi charakteryzującymi respondentów (współczynniki korelacji V-Kramera) 2 Ocena prawdopodobieostwa utraty pracy lub zwolnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy Ocena szansy na znalezienie (w razie utraty obecnej pracy) pracy zapewniającej analogiczne świadczenia i dochody Wielkośd przedsiębiorstwa 0,147 0,138 Wiek respondenta 0,077 0,182 Wykształcenie respondenta 0,125 0,168 Zajmowane stanowisko 0,120 0,122 Staż pracy respondenta 0,242 0,218 Wysokośd zarobków 0,170 0,149 2 Zależności istotne statystycznie na poziomie <0,01; zależności istotne statystycznie na poziomie < 0,05; zależności nieistotne statystycznie. 19

Raport z badania wśród pracowników w branży transport i gospodarka magazynowa

Raport z badania wśród pracowników w branży transport i gospodarka magazynowa Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania wśród pracowników w branży transport i gospodarka magazynowa Instytut

Bardziej szczegółowo

Raport z badania wśród pracowników w branży poligraficznej

Raport z badania wśród pracowników w branży poligraficznej Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania wśród pracowników w branży poligraficznej Instytut Naukowo Badawczy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej branży przetwórstwa przemysłowego

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej branży przetwórstwa przemysłowego Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce W październiku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badania dotyczące relacji pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy w Polsce. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy przeprowadziliśmy w marcu 2011 roku. Uwzględniliśmy w nim następujące wymiary satysfakcji z pracy:

I Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy przeprowadziliśmy w marcu 2011 roku. Uwzględniliśmy w nim następujące wymiary satysfakcji z pracy: Kilka słów o badaniu I Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy przeprowadziliśmy w marcu 2011 roku. Uwzględniliśmy w nim następujące wymiary satysfakcji z pracy: 1. Ocena kompetencji przełożonych 2.

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Tematem wrześniowych badao Zielonej linii była współczesna emigracja Polaków. Postanowiliśmy poznad jej zasięg, kierunki oraz przyczyny wyjazdów. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia

Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia Tym razem badania dotyczyły zadowolenia Polaków z pracy i otrzymywanego za nią wynagrodzenia. Pytaliśmy naszych respondentów o czynniki, które wpływają

Bardziej szczegółowo

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających w branży kultury, rozrywki i rekreacji

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających w branży kultury, rozrywki i rekreacji Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających w

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających w branży transport i gospodarka magazynowa

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających w branży transport i gospodarka magazynowa Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających w

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Śródmieście i Fordon jako dwie najbardziej różniące się dzielnice, Fordon jako częśd, którą wciąż charakteryzuje względna izolacja od centrum miasta

Śródmieście i Fordon jako dwie najbardziej różniące się dzielnice, Fordon jako częśd, którą wciąż charakteryzuje względna izolacja od centrum miasta 1 2 3 4 Śródmieście i Fordon jako dwie najbardziej różniące się dzielnice, Fordon jako częśd, którą wciąż charakteryzuje względna izolacja od centrum miasta tak ściśle przestrzenna i komunikacyjna, jak

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia wczoraj i dziś

Służba zdrowia wczoraj i dziś Informacja o badaniu W 2007 roku TNS OBOP, a 7 lat później w 2014 TNS Polska zapytali Polaków o ich poglądy na temat stanu służby zdrowia oraz płac lekarzy w naszym kraju. Raport przedstawia omówienie

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branży przetwórstwa przemysłowego dla rynku pracy w Wielkopolsce

Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branży przetwórstwa przemysłowego dla rynku pracy w Wielkopolsce Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branży przetwórstwa przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH

Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia

Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia W najnowszych badaniach ustalaliśmy, jakie relacje panują między pracodawcą a pracownikami. Jak czują się Polacy w firmach, w których pracują?

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku

Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku Liczba bezrobotnych stan na koniec marca w latach 2013-2016 2013 2014 2015 2016 9495 9356 7795 6828 kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH

Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT BAROMETR SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW

RAPORT BAROMETR SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW RAPORT BAROMETR SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW I KWARTAŁ 2010 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ... 5 2.1. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA PRÓBY... 5 2.2. INFORMACJE NA TEMAT WYKONYWANEJ PRACY...

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O ZBLIŻENIU MIĘDZY ROSJĄ A ZACHODEM I STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH BS/38/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O ZBLIŻENIU MIĘDZY ROSJĄ A ZACHODEM I STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH BS/38/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki - 1 - Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawskopomorskiego w 2014

Bardziej szczegółowo

WYKSZTAŁCENIE A POTRZEBY RYNKU PRACY. KLASYFIKACJA ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI. Marta Dziechciarz-Duda Klaudia Przybysz

WYKSZTAŁCENIE A POTRZEBY RYNKU PRACY. KLASYFIKACJA ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI. Marta Dziechciarz-Duda Klaudia Przybysz WYKSZTAŁCENIE A POTRZEBY RYNKU PRACY. KLASYFIKACJA ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI Marta Dziechciarz-Duda Klaudia Przybysz Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: URZĄD PRACY www.biostat.com.pl Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Badanie i analiza lokalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/81/2013 POLACY O ROCZNYCH URLOPACH RODZICIELSKICH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/81/2013 POLACY O ROCZNYCH URLOPACH RODZICIELSKICH Warszawa, czerwiec 2013 BS/81/2013 POLACY O ROCZNYCH URLOPACH RODZICIELSKICH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009 Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 3-9 1. Bezdomność w Województwie pomorskim to podobnie jak w całym województwie pomorskim problem typowo męski w roku 9

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU. Broszurka informacyjna

KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU. Broszurka informacyjna KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU Broszurka informacyjna INFORMACJE O PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY! KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Do kogo kierowany jest projekt?

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy.

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy. Matki w pracy. Raport z badania ilościowego CATIBUS 1 63125482 Michał Węgrzynowski Warszawa, maj 2015 2 Informacje o badaniu Podstawowe informacje o projekcie TIMING Badanie przeprowadził instytut Millward

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy

Młodzi na rynku pracy 2012. Raport badawczy Młodzi na rynku pracy 2012 Raport badawczy Warszawa, 28 lutego 2012 Nota metodologiczna Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-16 lutego 2012 przez portal badawczy StudentsWatch sp. z o.o. na losowej

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zduńska Wola, dnia 8.01.2016r. STAROSTWO POWIATOWE Wydział Edukacji Zduńska Wola DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011

Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Nauczyciele języków obcych w roku szkolnym 2010/2011 Dane statystyczne zebrała Jadwiga Zarębska Opracowanie raportu: Zespół Wydziału Informacji i Promocji ORE SPIS TREŚCI UWAGI OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Jak uczą się dorośli Polacy?

Jak uczą się dorośli Polacy? Jak uczą się dorośli Polacy? W ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających trzecią turę badania (a więc przez niemal cały rok 2011 r. i w pierwszej połowie 2012 r.) łącznie 36% Polaków w wieku 18-59/64

Bardziej szczegółowo

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN RAPORT Z BADAŃ SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Partner projektu: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Projekt:

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2009 BS/156/2009 ZADOWOLENIE Z PRACY I MOBILNOŚĆ ZAWODOWA

Warszawa, listopad 2009 BS/156/2009 ZADOWOLENIE Z PRACY I MOBILNOŚĆ ZAWODOWA Warszawa, listopad 2009 BS/156/2009 ZADOWOLENIE Z PRACY I MOBILNOŚĆ ZAWODOWA W jednym z ostatnich sondaży 1 poruszyliśmy kwestie związane z pracą zarobkową. Osoby aktywne zawodowo 2 zapytaliśmy, czy są

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Warunki i jakość życia w świetle badań naukowych Prognozy na nadchodzące lata

Warunki i jakość życia w świetle badań naukowych Prognozy na nadchodzące lata DIAGNOZA SPOŁECZNA 2015 Warunki i jakość życia w świetle badań naukowych Prognozy na nadchodzące lata Sytuacja materialna gospodarstw domowych a percepcja barier decyzji o dziecku Warszawa, 8 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów Warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów Badanie opinii środowiska Romuald Krajewski Teresa Perendyk Kinga Wojtaszczyk W numerze 9/2013 GL przedstawiliśmy opinie naszego środowiska o konflikcie interesów

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym,

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, zrealizowanego w roku szkolnym 2014/2015 przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji

Bardziej szczegółowo

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Karolina Hansen Marta Witkowska Warszawa, 2014 Polski Sondaż Uprzedzeń 2013 został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Praktyki dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Wyniki badania panelowego Pracodawcy Podkarpacia 2012

Praktyki dyskryminacji kobiet na rynku pracy. Wyniki badania panelowego Pracodawcy Podkarpacia 2012 Praktyki dyskryminacji kobiet na rynku pracy Wyniki badania panelowego Pracodawcy Podkarpacia 2012 Formy zatrudnienia pracowników 65 lat i więcej 40% 40% 20% Umowa o pracę na czas nieokreślony 55-64 lata

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PRACĘ W 2008 ROKU

WYNAGRODZENIA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PRACĘ W 2008 ROKU WYNAGRODZENIA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH PRACĘ W 2008 ROKU Artykuł pochodzi z portalu wynagrodzenia.pl Miło nam oddać do Państwa rąk wyniki piątego (jubileuszowego) Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 57/2014 PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA W OPINIACH POLAKÓW

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 57/2014 PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA W OPINIACH POLAKÓW Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 57/2014 PONTYFIKAT PAPIEŻA FRANCISZKA W OPINIACH POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej?

Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Luka płacowa, czyli co zrobić żeby kobiety nie zarabiały mniej? Jak mierzyć lukę płacową? Warszawa, 26 marca 2014 r. Obowiązujące prawo - Konstytucja Artykuł 33 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Spadły nastroje w firmach

Spadły nastroje w firmach Badanie Keralla Research 3 kw. 2014 Nastroje i koniunktura w MŚP - Informacja prasowa Spadły nastroje w firmach W tym kwartale spadły nastroje w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach - wynika z najnowszego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI

Warszawa, grudzień 2012 BS/173/2012 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Warszawa, grudzień 20 BS/17/20 WIZERUNEK NAUCZYCIELI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 20 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a,

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Zakres badao: 1) kariera i wyobrażenie wymarzonej pracy 2) plany

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Polsce (wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie 2009 roku na tle badań panelowych w latach )

Rynek pracy w Polsce (wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie 2009 roku na tle badań panelowych w latach ) Wiesław Gumuła (we współpracy z Adrianem Gucwą, Witoldem Nalepą, Zbigniewem Opiołą) Rynek pracy w Polsce (wynagrodzenia, produktywność pracy i migracje w listopadzie 2009 roku na tle badań panelowych w

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU EKONOMIA SUKCESU - program rozwoju WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport z II fali badań ilościowych Sopot, lipiec 2012 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Najważniejsze wyniki...

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej branży transport i gospodarka magazynowa

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej branży transport i gospodarka magazynowa Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej

Bardziej szczegółowo