Raport z badania wśród pracowników w branży przetwórstwa przemysłowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania wśród pracowników w branży przetwórstwa przemysłowego"

Transkrypt

1 Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania wśród pracowników w branży przetwórstwa przemysłowego Instytut Naukowo Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego Poznao, 14 lipca 2011 r. Raport przygotowany na potrzeby projektu POKL Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce

2 WPROWADZENIE INFORMACJE O PROJEKCIE BADAWCZYM, OPIS BADANIA I DOBORU PRÓBY Niniejsze opracowanie powstało na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż dla rynku pracy w Wielkopolsce. Raport odpowiada na cel szczegółowy projektu: diagnoza postaw pracowników wobec przemian gospodarki regionalnej i zmian na rynku pracy. Opracowanie dotyczy branży przetwórstwa przemysłowego (sekcji C według PKD 2007). Raport koncentruje się na szczegółowym opisie następujących obszarów badawczych: postawach wobec przemian gospodarczych w Wielkopolsce i perspektywach zatrudnienia, satysfakcji z wynagrodzenia, postawach wobec zmian na rynku pracy w aspekcie zmian kwalifikacji, uczestnictwa w kursach czy szkoleniach oraz migracji zarobkowej i zawodowej, a także doświadczeniach i opiniach dotyczących outplacementu. Badanie stanowiące podstawę opracowania niniejszego raportu zostało zrealizowane w okresie od kwietnia do czerwca 2011 roku, przy zastosowaniu techniki ankiety audytoryjnej na próbie 605 pracowników przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego z obszaru Wielkopolski. W badaniu zastosowano nieprobabilistyczną metodę celowego doboru próby. Przyjęto założenie, że wnioskowanie odnosi się do jednostek, czyli pracowników przedsiębiorstw. Ze względu na specyfikę całego zadania, które zakłada rozpoznanie postaw pracowników z różnych branż z obszaru Wielkopolski założono jednak, że jednostką, która będzie dobierana do badao będzie przedsiębiorstwo. Ze względu na celowy dobór próby do badania włączono jedynie firmy zatrudniające powyżej 50 osób. Jednocześnie, aby uniknąd nadreprezentacji w badaniu opinii pracowników zatrudnionych w jednym dużym przedsiębiorstwie, ograniczono liczbę przeprowadzanych ankiet audytoryjnych w jednej firmie do 25. Drugą warstwę doboru próby stanowił podregion według klasyfikacji NUTS3. Regiony podzielono na 3 obszary: Miasto Poznao, powiat poznaoski oraz pozostałe subregiony Wielkopolski. Szczegółowe dane dotyczące doboru próby zostały zamieszczone w dokumencie Metodologia doboru próby Zadanie 5, przygotowanym na potrzeby projektu badawczego. 1

3 STRESZCZENIE WYNIKÓW Badanie stanowiące podstawę niniejszego raportu zostało zrealizowane na próbie 605 pracowników przedsiębiorstw branży przetwórstwa przemysłowego z obszaru Wielkopolski. W strukturze badanych pracowników zdecydowanie dominowali zatrudnieni w podmiotach należących do sektora średnich firm (82,4%). Większośd ankietowanych stanowili mężczyźni (51,9%). Pracownicy biorący udział w badaniu należeli najczęściej do kategorii wiekowej pomiędzy 31 a 50 rokiem życia (61%). Struktura badanych według wykształcenia była zdominowana przez kategorie środkowe respondenci z wykształceniem zawodowym stanowili 34,4%, a średnim 37,4% ankietowanych. Dośd licznie reprezentowana była również kategoria osób z wykształceniem wyższym łącznie 26,8%. Respondenci w zdecydowanej większości pracowali na stanowiskach szeregowych (ponad trzy czwarte), w działach produkcji (51,6%). Zdecydowanie dominowały osoby o łącznym stażu pracy dłuższym niż 3 lata stanowiły one 89,7% respondentów. Nieco ponad połowa ankietowanych deklarowała, że ich wynagrodzenie netto zawiera się w przedziale od 1000 do 1999 zł, natomiast w kolejnej kategorii (pomiędzy 2000 a 2999 zł) mieściło się 26% z nich. Zebrane dane wskazują na relatywną stabilnośd zatrudnienia w przedsiębiorstwach branży przetwórstwa przemysłowego. Najliczniej uczestnicy badania wskazywali bowiem, że pracują w firmie, do której dotarli ankieterzy, od 2 do 5 lat (31,7%) lub pomiędzy 5 a 10 lat (23,6%). Co więcej, ponad jedna piąta respondentów nie zmieniała miejsca zatrudnienia dłużej niż 10 lat. Niemal połowa badanych pracowników przedsiębiorstw branży przetwórstwa przemysłowego negatywnie oceniła zmiany, które nastąpiły w tym sektorze w czasie dwóch lat poprzedzających badanie. Rozkład odpowiednich ocen dotyczących samego przedsiębiorstwa był zbliżony ankietowani ponownie najczęściej negatywnie oceniali zaistniałe zmiany (44,3%). Natomiast przedstawione prognozy zmian sytuacji branży przetwórstwa były dośd zachowawcze dominowało przeświadczenie o tym, że w przeciągu dwóch lat następujących po badaniu sytuacja gospodarcza sektora nie ulegnie znaczącym zmianom (41,2%). Nieco mniej liczną kategorię tworzyły odpowiedzi optymistyczne (łącznie 36,4%). W przypadku analogicznych prognoz dla przedsiębiorstw odpowiedzi cechował nieco większy optymizm umiarkowaną lub zdecydowaną poprawę wskazywało łącznie 42% badanych. Najwięcej zależności z ocenami zmian, które zaszły w okresie poprzedzającym badanie oraz prognozami na okres następujący po 2

4 nim okazała się mied wielkośd przedsiębiorstwa oraz wykształcenie respondentów. W obydwu przypadkach zależności okazały się byd istotne, ale słabe lub bardzo słabe. Prawie połowa badanych określiła możliwośd utraty pracy mianem raczej lub bardzo nieprawdopodobnej. Natomiast, ankietowani, którzy odczuwali zagrożenie derekrutacją, stanowili łącznie 20% ogółu. Wśród najważniejszych przyczyn redukcji zatrudnienia najczęściej wskazywano zmniejszenie sprzedaży firmy (68,1%) oraz ogólne pogorszenie jej możliwości finansowych (58%). Według respondentów najbardziej zagrożonymi zwolnieniami personelu były działy produkcji poszczególnych firm (ponad dwie trzecie wskazao) oraz odpowiedzialne za sprzedaż towarów i usług (47,1%). Ponadto, wśród ankietowanych przeważały opinie o małym prawdopodobieostwie uzyskania zatrudnienia o warunkach odpowiadających obecnym łącznie 46,1% oceniło swoje szanse jako raczej lub bardzo małe, z kolei, odsetek ankietowanych o przeciwnych opiniach wyniósł 29%. Cechą, która najsilniej, istotnie korelowała zarówno z oceną prawdopodobieostwa utraty pracy lub zwolnienia w perspektywie roku, jak i z oceną szans na znalezienie w takiej sytuacji zatrudnienia zapewniającego dochody i świadczenia odpowiadające obecnym był staż pracy respondentów. Wartości współczynnika korelacji w obydwu przypadkach wskazywały jednak na niską siłę związku. Badani pracownicy w zdecydowanej większości określili swoje zarobki mianem niewystarczających do zaspokajania zasadniczych potrzeb ponad połowa respondentów uznała, że są raczej nieadekwatne a prawie co piąty, że zdecydowanie nieadekwatne. Ponadto zebrane dane wskazują, że w populacji badanej powszechnie występowało poczucie niesprawiedliwości odnośnie do wynagradzania. Niemal dwie trzecie ankietowanych uważało bowiem, że ich zarobki były niższe od poziomu, na który zasługiwali. Badani, których zarobki odpowiadały ich oczekiwaniom stanowili natomiast 32,3% ogółu. Ankietowani pracownicy przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego najczęściej wyrażali gotowośd udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych, podnoszących kwalifikacje (38,2% zdecydowanie i 40% raczej zainteresowanych). Zainteresowanie tymi samymi formami kształcenia, ale wymagającymi opłaty okazało się byd znacznie mniejsze odpowiedzi niewykazujących chęci uczestniczenia w omawianej formie zajęd łącznie stanowiły ponad połowę wskazao. Z kolei, dane dotyczące indywidualnych oraz grupowych szkoleo z doradcą zawodowym czy psychologiem wskazują, że zbiorowe zajęcia tego typu cieszyły się zauważalnie większym 3

5 zainteresowaniem respondentów niż ich indywidualna forma badani częściej deklarowali zdecydowane zainteresowanie udziałem w tych pierwszych (19,5% wobec 11,6%). Generalnie badani w mniejszym lub większym stopniu wykazywali zainteresowanie wszystkimi z przedstawionych im form wsparcia w ponownym wejściu na rynek pracy po ewentualnej utracie zatrudnienia. Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyła się możliwośd otrzymania wysokiej dodatkowej odprawy (łącznie 80,5% respondentów). Kolejnymi spośród szczególnie chętnie wybieranych form pomocy były: uczestnictwo w szkoleniach umożliwiających przekwalifikowanie oraz rozmowy z doradcą na temat możliwości i predyspozycji zawodowych (po dwie trzecie ankietowanych zainteresowanych skorzystaniem z takiej oferty). Natomiast, najrzadziej badani wyrażali gotowośd uczestniczenia w konsultacjach z psychologiem (ponad 40% nie było skłonnych wziąd w nich udziału). Cechą w największym stopniu różnicującą zainteresowanie poszczególnymi formami pomocy okazało się byd wykształcenie respondenta zidentyfikowano zależności z trzema formami wsparcia: kursami ułatwiającymi założenie działalności gospodarczej, szkoleniami w zakresie metod szukania ofert pracy oraz kompetencji związanych z aplikowaniem o pracę, ale w każdym przypadku korelacje były słabe. Oczekiwania respondentów wobec pracodawców, którzy planują zwolnienia w pewnym stopniu korespondowały z zainteresowaniem poszczególnymi formami wsparcia w sytuacji utraty pracy. Zdecydowanie najczęściej respondenci wskazywali, że zakład pracy planujący zwolnienie zatrudnionych powinien wypłacid wysokie dodatkowe odprawy (80,3% badanych). Ankietowani w większości wyrażali również przekonanie (72,4%), że w takiej sytuacji powinnością pracodawcy jest organizowanie kursów z zakresu przekwalifikowania lub doszkalania. Do najrzadziej wybieranych działao należały: wspólne poszukiwanie ofert pracy (57,9% pozytywnych wskazao) oraz organizowanie indywidualnych zajęd z psychologiem (48%). Zebrane dane wskazują, że badani pracownicy w większości nie wyrażali gotowości do migracji zarobkowej. Co czwarty respondent zdecydowanie bowiem odrzucał możliwośd zmiany miejsca zamieszkania, a kolejne 35,6% badanych raczej nie zdecydowałoby się na taki krok. Prawie trzy czwarte respondentów, którzy jednak zadeklarowali gotowośd do migracji zarobkowej w razie konieczności życiowej stwierdziło, że byliby gotowi na wyjazd w obrębie tego samego województwa. Ewentualnośd zmiany miejsca zamieszkania w obrębie kraju dopuszczało natomiast dwie trzecie badanych, a gotowośd migracji zarobkowej do innego paostwa 41,2% 4

6 ankietowanych. W przypadku wyjazdu zagranicę w zdecydowanej większości przypadków wskazywano na paostwa Unii Europejskiej, najczęściej: Niemcy, Wielką Brytanię i Holandię, czyli kraje powszechnie uznawane za główne kierunki migracji zarobkowej Polaków. Zagranicę na okres nie dłuższy niż rok byłoby skłonnych wyjechad 29,6% ankietowanych, natomiast na okres od roku do dwóch lat 23,5% z nich. Co czwarty respondent deklarował gotowośd wyjazdu na dłużej niż dwa lata, a 21,8% na zawsze. Badani pracownicy przedsiębiorstw zdecydowanie częściej niż w przypadku migracji zarobkowej deklarowali gotowośd do migracji zawodowej ewentualnośd zmiany zawodu dopuszczała ponad połowa. Deklarowana mobilnośd terytorialna i zawodowa najczęściej istotnie korelowały z wiekiem oraz wykształceniem respondenta, jednak siła tych związków była bardzo niska. Doświadczenia związane z uczestnictwem w programach pomocy związanych ze zwolnieniami monitorowanymi lub grupowymi dotyczyły bardzo nielicznej kategorii respondentów 1,8% badanych. Ankietowani przede wszystkim korzystali wówczas z form pomocy oferowanych przez Urzędy Pracy: odpowiednich świadczeo i udziału w kursach ułatwiających ponowne wejście na rynek pracy. Również znajomośd doświadczeo pomocy w szukaniu pracy ze strony zwalniających pracodawców wśród osób należących do kręgów społecznych badanych zadeklarowało tylko 3,6% z nich. W większości przypadków efektem tego wsparcia było zatrudnienie osoby, która straciła pracę, w innym przedsiębiorstwie. Pomoc opisywana przez ankietowanych przyjmowała trzy formy: wsparcia w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i poszukiwaniu pracy ze strony zatrudnionego przez pracodawcę doradcy zawodowego, rekomendacji zwalnianego pracownika do zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie oraz zapewnieniu mu miejsca pracy w innej firmie. 5

7 STRUKTURA BADANYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO W strukturze badanych pracowników przedsiębiorstw działających w branży przetwórstwa przemysłowego zdecydowanie dominowali ilościowo zatrudnieni w podmiotach należących do sektora średnich przedsiębiorstw stanowili łącznie (po zliczeniu odsetka dla kategorii osób i osób) 82,4% próby badawczej. Ponadto, zauważalnie liczną kategorię respondentów stanowił personel dużych przedsiębiorstw łącznie 15,8% ankietowanych. Co zaskakujące, respondenci deklarujący, że pracują w mikro i małych przedsiębiorstwach stanowili 1,9% ogółu badanych, tymczasem ze względu na metodologię doboru próby ankiety audytoryjne zostały przeprowadzone jedynie w firmach zatrudniających powyżej 50 osób. Może to świadczyd o niewielkiej wiedzy tej części badanych dotyczącej całego przedsiębiorstwa lub niezrozumieniu różnicy czy relacji pomiędzy pojedynczą jednostką organizacyjną a całą firmą. Tabela 1. Zatrudnienie w badanych przedsiębiorstwach branży przetwórstwa przemysłowego według przedziałów wielkości zatrudnienia Udział skumulowany (%) Do 9 osób 1 0,2 0, osób 10 1,7 1, osób ,1 57, osób ,3 84, osób 31 5,2 89,4 Ponad 500 osób 63 10,6 100,0 Ogółem: ,0 Wśród osób uczestniczących w badaniach audytoryjnych prowadzonych w wielkopolskich przedsiębiorstwach przetwórstwa przemysłowego dominowali mężczyźni, którzy stanowili 51,9% badanych. Tabela 2. Płed respondentów Kobieta ,1 Mężczyzna ,9 Ogółem: ,0 6

8 Pracownicy biorący udział w badaniu stanowiącym podstawę niniejszego raportu należeli najczęściej do kategorii wiekowej pomiędzy 31 a 50 rokiem życia (61%). Pozostałe z wyodrębnionych kategorii wiekowych reprezentowane były zdecydowanie mniej licznie respondenci mający nie więcej niż 30 lat stanowili 27,6% ankietowanych, a zaledwie co dziewiąty badany był w wieku późnej dojrzałości (powyżej 50. roku życia). Tabela 3. Wiek respondentów Do 30 roku życia ,6 Od 31 do 50 roku życia ,0 Powyżej 50 roku życia 65 11,5 Ogółem: ,0 Struktura badanych pracowników przedsiębiorstw branży przetwórstwa przemysłowego według wykształcenia była silnie zdominowana przez kategorie środkowe. Osoby, które zakooczyły swoją edukację na poziomie zawodowym lub średnim stanowiły odpowiednio 34,4% i 37,4% ankietowanych. Dośd licznie reprezentowana była również kategoria osób z wykształceniem wyższym 7% respondentów deklarowało, że uzyskało stopieo licencjata lub inżyniera, natomiast niemal co piąty z badanych twierdził, że posiada tytuł magistra lub równorzędny. Respondenci, którzy zakooczyli kształcenie na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym stanowili zdecydowanie mniejszy odsetek ankietowanych łącznie zaledwie 1,4%. Tabela 4. Wykształcenie respondentów Podstawowe 7 1,2 Gimnazjalne 1 0,2 Zawodowe ,4 Średnie ,4 Wyższe zawodowe (licencjat, inżynier) 42 7,0 Wyższe (magister) ,8 Ogółem: ,0 Respondenci w zdecydowanej większości pracowali na stanowiskach szeregowych zebrane dane wskazują, że ponad trzy czwarte z nich zakwalifikowało się do tej kategorii. Niższa kadra kierownicza 7

9 stanowiła natomiast 16% uczestników ankiet audytoryjnych w poszczególnych przedsiębiorstwach sektora przetwórstwa przemysłowego, a zatrudnieni na wyższych stanowiskach kierowniczych 6,8% ogółu badanych. Tabela 5. Stanowiska pracy respondentów Wyższe kierownicze 40 6,8 Niższe kierownicze 94 16,0 Szeregowe ,1 Ogółem: ,0 Zebrane dane wskazują, że ponad połowa respondentów pracowała w działach produkcji przedsiębiorstw (51,6%). Kolejne kategorie jednostek organizacyjnych miały znacznie mniejszy udział w próbie badawczej do działów sprzedaży przynależało 15,5% badanych, natomiast do działów administracji i obsługi klienta 11,6%. W przypadku pozostałych jednostek odpowiednie odsetki przyjmowały znacznie niższe wartości: respondenci pracujący w działach logistyki i obsługi magazynowej stanowili 6,1% badanych, w działach marketingu i PR 3,2%, czy zaledwie 0,7% w dziale IT. Prawie co dwudziesty ankietowany ze względu na swoją funkcję w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa wskazywał jedynie na przynależnośd do kadry zarządzającej, a nie konkretnej jednostki. Tabela 6. Działy zatrudnienia respondentów Dział produkcji ,6 Dział sprzedaży 92 15,5 Dział logistyki i obsługi magazynowej 36 6,1 Dział administracji i obsługi klienta 69 11,6 Dział marketingu i PR 19 3,2 Kadra zarządzająca 29 4,9 Dział IT 4 0,7 Inne 38 6,4 Ogółem: ,0 8

10 Wśród uczestników badao audytoryjnych zdecydowanie dominowały osoby o łącznym stażu pracy (nie tylko w badanych przedsiębiorstwach, ale w trakcie całej kariery zawodowej) dłuższym niż 3 lata stanowiły one 89,7% respondentów. Tabela 7. Całkowity staż pracy respondentów Do 3 lat włącznie 62 10,3 Więcej niż 3 lata ,7 Ogółem: ,0 Respondentów poproszono również o określenie, w jakim przedziale mieściły się w momencie prowadzenia badania ich miesięczne zarobki netto. Nieco ponad połowa ankietowanych deklarowała, że ich wynagrodzenie po opodatkowaniu zawiera się w przedziale od 1000 do 1999 zł. Niższe zarobki zadeklarowało jedynie 6,3% respondentów, natomiast w kolejnej kategorii (pomiędzy 2000 a 2999 zł) mieściło się 26% z nich. Liczebności odpowiedzi w następnych kategoriach malały wraz ze wzrostem wynagrodzenia przedział od 3000 do 3999 zł wskazało 10,5% ankietowanych pracowników, od 4000 do 4999 zł 4% badanych, natomiast powyżej 5000 zł tylko przeciętnie jeden na stu. Tabela 8. Miesięczne zarobki netto respondentów Udział skumulowany (%) Mniej niż 1000 zł 36 6,3 6, zł ,2 58, zł ,0 84, zł 60 10,5 94, zł 23 4,0 99, zł i więcej 6 1,0 100,0 Ogółem: ,0 Analiza danych dotyczących stażu pracy respondentów w obecnym miejscu pracy wskazuje na przewagę ilościową zatrudnionych przez tego samego pracodawcę dłużej niż 2 lata. Najliczniej uczestnicy badania techniką ankiety audytoryjnej wskazywali bowiem, że pracują w firmie, do której dotarli ankieterzy, od 2 do 5 lat (31,7%) lub pomiędzy 5 a 10 lat (23,6%). Co więcej, ponad jedna piąta respondentów nie zmieniała miejsca zatrudnienia dłużej niż 10 lat. Dla porównania osoby należące do kategorii osób o najkrótszym stażu pracy stanowiły odpowiednio 3,1% (poniżej pół roku), 7,8% (od pół 9

11 roku do roku) i 12,9% (pomiędzy rokiem a dwoma latami). Powyższe dane wskazują na relatywną stabilnośd zatrudnienia w badanych przedsiębiorstwach branży przetwórstwa przemysłowego. Tabela 9. Staż pracy respondentów w bieżącym miejscu zatrudnienia Udział skumulowany (%) Do 6 miesięcy 18 3,1 3,1 6 miesięc-1 rok 45 7,8 10,9 1-2 lata 75 12,9 23,8 2-5 lat ,7 55, lat ,6 79,1 10 lat i więcej ,9 100,0 Ogółem: ,0 10

12 POSTAWY WOBEC PRZEMIAN GOSPODARCZYCH I PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA Badani pracownicy przedsiębiorstw działających w branży przetwórstwa przemysłowego najczęściej negatywnie oceniali zmiany, które nastąpiły w tym sektorze w czasie dwóch lat poprzedzających badanie. Zsumowanie udziałów odpowiedzi wskazujących, że sytuacja się pogorszyła (36,7%) oraz bardzo się pogorszyła (10,3%) uwidacznia, że niemal połowa respondentów postrzegała zaistniałe procesy jako niekorzystne. Dla porównania osoby oceniające ten sam okres czasu pozytywnie lub bardzo pozytywnie stanowiły 18,7% badanych. Ponad jedna trzecia uczestników ankiet audytoryjnych nie dostrzegała natomiast znaczących zmian w sytuacji sektora, w którym działała zatrudniająca ich firma. Następnie respondenci zostali poproszeni o porównanie bieżącej sytuacji samego przedsiębiorstwa do jego położenia sprzed dwóch lat. Rozkład odpowiedzi był zbliżony do ocen dla całego sektora przetwórstwa przemysłowego opisanych powyżej. Uczestnicy ankiet audytoryjnych ponownie najczęściej negatywnie oceniali zaistniałe zmiany, ale odpowiedni udział odpowiedzi po zsumowaniu poszczególnych kategorii był nieco niższy i wyniósł 44,3%. Z kolei pozytywne opinie pojawiały się w odniesieniu do firm nieco częściej niż miało to miejsce w przypadku całej branży łącznie wyraziło je 23,6% badanych. Ponownie znaczna częśd respondentów (niemal jedna trzecia) nie zauważała zmian w sytuacji gospodarczej poszczególnych przedsiębiorstw we wspomnianym okresie czasu. Tabela 10. Ocena zmiany sytuacji w branży przetwórstwa przemysłowego oraz w poszczególnych przedsiębiorstwach w ciągu dwóch lat poprzedzających badanie Sytuacja w branży Sytuacja w przedsiębiorstwie Zdecydowanie się pogorszyła 60 10, ,8 Raczej się pogorszyła , ,5 Pozostała bez zmian , ,1 Raczej się poprawiła 99 17, ,1 Zdecydowanie się poprawiła 10 1,7 20 3,5 Ogółem: , ,0 Zebrane dane dotyczące prognoz zmian sytuacji branży przetwórstwa przemysłowego przedstawionych przez ankietowanych wskazują, że badani pracownicy byli dośd zachowawczy. Okazuje się bowiem, że wśród respondentów dominowało przeświadczenie o tym, że w przeciągu 11

13 dwóch lat następujących po badaniu sytuacja gospodarcza sektora nie ulegnie znaczącym zmianom (41,2%). Nieco mniej liczną kategorię tworzyły odpowiedzi umiarkowanie optymistyczne i bardzo optymistyczne (36,4%). Dla porównania respondenci, którzy przedstawili zupełnie przeciwne prognozy (o pogorszeniu sytuacji w przyszłości) stanowili 22,3% odpowiadających na to pytanie. Uczestnicy ankiet audytoryjnych zostali następnie poproszeni o przedstawienie analogicznych prognoz dla przedsiębiorstw, w których pracowali. Zebrane dane wskazują, że odpowiedzi na to pytanie cechował nieco większy optymizm respondenci prognozujący, że sytuacja gospodarcza ich miejsc pracy raczej lub zdecydowanie się poprawi stanowili łącznie 42% badanych. Ankietowani, którzy nie dostrzegali perspektywy zmian położenia przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych dwóch lat (35,4%) stanowili mniej liczną kategorię niż w przypadku zmiennej dotyczącej całego sektora. Natomiast respondenci przedstawiający pesymistyczne prognozy stanowili niemal taki sam odsetek ogółu badanych. Tabela 11. Ocena perspektywy zmiany sytuacji w branży przetwórstwa przemysłowego i badanych przedsiębiorstwach w ciągu dwóch lat następujących po badaniu Sytuacja w branży Sytuacja w przedsiębiorstwie Zdecydowanie się pogorszy 16 2,7 23 4,0 Raczej się pogorszy się , ,6 Zostanie bez zmian , ,4 Raczej się poprawi , ,6 Zdecydowanie się poprawi 24 4,1 31 5,4 Ogółem: , ,0 Respondentów poproszono również o przedstawienie prognozy dotyczącej ich indywidualnej sytuacji ocenę prawdopodobieostwa utraty pracy w ciągu roku następującego po badaniu. Zebrane dane pozwalają określid ankietowanych pracowników przedsiębiorstw branży przetwórstwa przemysłowego mianem umiarkowanych optymistów. Prawie połowa badanych określiła bowiem możliwośd utraty pracy mianem raczej lub bardzo nieprawdopodobnej. Jednocześnie, niemal co trzeci respondent miał trudności w ocenie prawdopodobieostwa bycia zwolnionym we wspomnianym okresie czasie. Natomiast, ankietowani, którzy odczuwali realne zagrożenie derekrutacją (wybierający odpowiedzi wskazujące na raczej dużą i bardzo dużą szansę zaistnienia takiej sytuacji) stanowili łącznie 20% ogółu. 12

14 Tabela 12. Ocena prawdopodobieostwa utraty pracy w ciągu kolejnych 12 miesięcy Bardzo prawdopodobna 49 8,2 Raczej duża szansa 70 11,8 Trudno powiedzied ,6 Raczej nieprawdopodobna ,3 Bardzo nieprawdopodobna 90 15,1 Ogółem: ,0 Osoby, które uznały perspektywę utraty pracy za prawdopodobną, zapytano o najważniejsze w ich opinii przyczyny derekrutacji. Badani najczęściej wskazywali na czynniki związane z wynikami poszczególnych przedsiębiorstw zmniejszenie sprzedaży firmy (68,1%) oraz ogólne pogorszenie jej możliwości finansowych (58%). Zauważalnie rzadziej za determinantę potencjalnego zwolnienia uznawano procesy restrukturyzacyjne prowadzone w przedsiębiorstwach (40,3%) lub nowe inwestycje ograniczające zapotrzebowanie na pracę (38,7%). Tabela 13. Prognozowane najważniejsze przyczyny ewentualnej utraty pracy Nowe inwestycje ograniczające zapotrzebowanie na pracę 46 38,7 Zmniejszenie sprzedaży 81 68,1 Pogorszenie możliwości finansowych firmy 69 58,0 Restrukturyzacja firmy 48 40,3 Inne 8 6,7 Respondenci w zdecydowanej większości nie potrafili wybrad najbardziej prawdopodobnej przyczyny ewentualnego zwolnienia, co obrazuje liczebnośd odpowiedzi udzielonych na odpowiednie pytanie przedstawiona w poniższej tabeli. Wśród nielicznych wskazao dominują liczebnie następujące determinanty: pogorszenie możliwości finansowych przedsiębiorstwa i wygaśnięcie umowy o pracę lub stażowej (po 5 wskazao) oraz zmniejszenie sprzedaży (4 wskazania). Należy ponadto zwrócid uwagę na pojawienie się odpowiedzi dotyczących wpływu relacji interpersonalnych pomiędzy zatrudnionymi w poszczególnych przedsiębiorstwach na prawdopodobieostwo zwolnienia (2 wskazania na zjawisko mobbingu). 13

15 Tabela 14. Prognozowane najbardziej prawdopodobne przyczyny ewentualnej utraty pracy Nowe inwestycje ograniczające zapotrzebowanie na pracę 1 0,2 Brak podwyżek 1 0,2 Wygaśnięcie umowy 5 1,0 Mobbing 2 0,4 Pogorszenie finansowych możliwości firmy 5 0,8 Problemy ekonomiczne wynikające z braku sprzedaży i produkcji 1 0,2 Restrukturyzacja firmy 2 0,4 Złe zarządzanie 1 0,2 Zły humor dyrektora 1 0,2 Zmniejszenie sprzedaży 4 0,7 W opinii ankietowanych pracowników przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego oceniających perspektywę utraty pracy jako realną, najbardziej zagrożonymi redukcją zatrudnienia były działy produkcji poszczególnych firm (ponad dwie trzecie wskazao). Ponadprzeciętnie często respondenci zwracali również uwagę na jednostki organizacyjne odpowiedzialne za proces sprzedaży towarów i usług (47,1%). Pozostałe działy były wskazywane przez badanych znacznie rzadziej pracownicy działów administracji i obsługi klienta byli zagrożeni derekrutacją w opinii 24,4% ankietowanych, zatrudnieni w dziale logistyki i obsługi magazynowania zdaniem 21,8% respondentów. Nieco mniej licznie badani uznawali, że prawdopodobne jest zwalnianie w zatrudniających ich przedsiębiorstwach pracowników należących do kadry zarządzającej, nienależących do poszczególnych jednostek organizacyjnych (17,6% wskazao). Natomiast najmniej zagrożonymi utratą pracy kategoriami personelu byli w opinii ankietowanych zatrudnieni w działach marketingu i public relations (12,6% odpowiedzi) oraz odpowiedzialnych za obsługę technologii informacyjnych (7,6%). 14

16 Tabela 15. Działy przedsiębiorstwa zagrożone zwolnieniami w opinii badanych Dział produkcji 80 67,2 Dział sprzedaży 56 47,1 Dział logistyki i obsługi magazynowania 26 21,8 Dział administracji i obsługi klienta 29 24,4 Dział marketingu i PR 15 12,6 Kadra zarządzająca 21 17,6 Dział IT 9 7,6 Inne 7 5,9 Wszystkich pracowników badanych techniką ankiety audytoryjnej poproszono o ocenę swoich szans na znalezienie pracy zapewniającej świadczenia i dochody na poziomie podobnych do uzyskiwanych w bieżącym miejscu zatrudnienia. Wśród respondentów przeważały opinie o małym prawdopodobieostwie uzyskania zatrudnienia o warunkach odpowiadających obecnym łącznie 46,1% oceniło swoje szanse w tym zakresie jako raczej małe lub bardzo małe. Dla porównania, odsetek ankietowanych, którzy wyrażali optymizm w tym zakresie wyniósł 29% zsumowany odsetek odpowiedzi raczej i bardzo duża szansa. Prawie co czwarty badany uznał, że trudno mu ocenid prawdopodobieostwo znalezienia pracy odpowiadającej warunkom obecnego zatrudnienia. Tabela 16. Ocena szans na znalezienie pracy zapewniającej świadczenia i dochody na poziomie obecnych Bardzo duża szansa 42 7,0 Raczej duża szansa ,0 Trudno powiedzied ,8 Raczej mała szansa ,0 Bardzo mała szansa 90 15,1 Ogółem: ,0 Kolejnym etapem analizy zebranych danych było określenie istnienia zależności pomiędzy opiniami wyrażanymi przez respondentów podczas ankiet audytoryjnych a cechami charakteryzującymi samych respondentów i zatrudniające ich przedsiębiorstwa. W celu zbadania siły tej zależności obliczono wartości współczynnika korelacji V-Kramera. Zależnie od wartości jaką przyjmuje ten 15

17 współczynnik można mówid następującej sile związku: V<0,3 słaby związek, 0,3<V<0,5 umiarkowany związek, V>0,5 silny związek. Opisana powyżej procedura statystyczna została najpierw zastosowana w przypadku oceny zmiany sytuacji gospodarczej branży przetwórstwa przemysłowego i poszczególnych przedsiębiorstw w ciągu dwóch lat poprzedzających badanie oraz oceny perspektywy zmiany sytuacji na wspomnianych poziomach systemu gospodarczego w ciągu dwóch lat następujących po badaniu. Uzyskane dane (wartości współczynnika korelacji V-Kramera) pozwalają na wskazanie pewnych istotnych statystycznie, jednak słabych lub bardzo słabych zależności, co obrazuje tabela 17. Ocena zmiany sytuacji gospodarczej badanego sektora w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat okazała się byd współzależna od stażu pracy respondenta, jego wykształcenia oraz wielkości przedsiębiorstwa. Ponadto, przy przyjęciu wyższego poziomu istotności obserwowana jest istotna, bardzo słaba zależnośd opinii w tym zakresie od zajmowanego przez ankietowanego stanowiska. W przypadku oceny zmiany kondycji gospodarczej w okresie dwóch lat poprzedzających badanie wyrażanej przez respondentów w odniesieniu do zatrudniających ich przedsiębiorstw zaobserwowane zależności kształtowały się nieco inaczej, ale ponownie ich siła była niska lub bardzo niska. Wyniki analizy statystycznej przedstawione w poniższej tabeli wskazują, że ta zmienna jest współzależna z wielkością przedsiębiorstw zatrudniających respondentów, wiekiem badanych, ich wykształceniem oraz stażem pracy. Najsilniejszą współzależnośd w tym zestawieniu odnotowano pomiędzy oceną zmiany kondycji firmy a jej wielkością, ale należy ponownie podkreślid, że odpowiadająca jej wartośd współczynnika korelacji mieści się w przedziale oznaczającym niską siłę związku. Z kolei, wyniki badania korelacji prognoz zmiany sytuacji branży przetwórstwa przemysłowego w okresie dwóch lat następujących po badaniu z poszczególnymi cechami wskazują na istnienie współzależności jedynie z wielkością przedsiębiorstw oraz wykształceniem respondentów. W obydwu przypadkach wartośd współczynnika V-Kramera była bardzo niska, co oznaczana słabą zależnośd między tymi zmiennymi. Przyjęcie wyższego poziomu istotności pozwala również stwierdzid zachodzenie istotnej statystycznie, bardzo słabej zależności pomiędzy ocenami perspektywy zmian położenia badanego sektora a stażem pracy respondentów. 16

18 Odpowiednią analizę statystyczną przeprowadzono także dla prognoz przedstawionych przez respondentów w odniesieniu do zatrudniających ich przedsiębiorstw sektora przetwórstwa przemysłowego. Ocena perspektyw zmiany sytuacji gospodarczej firmy w okresie dwóch lat następujących po badaniu okazała się istotnie współzależna z wielkością przedsiębiorstwa oraz stanowiskiem pracy zajmowanym przez respondentów. Powyższe zależności, podobnie jak w przypadku omówionych wcześniej zmiennych okazały się byd bardzo słabe. Zebrane dane wskazują ponadto na istnienie zależności pomiędzy przedstawianymi prognozami a wykształceniem oraz stażem pracy respondenta, ale są one istotne jedynie w przypadku przyjęcia wyższego poziomu istotności. Podsumowując, najwięcej zależności z ocenami zmian, które zaszły w okresie poprzedzającym badanie oraz prognozami na okres następujący po ankietach audytoryjnych okazała się mied wielkośd przedsiębiorstwa oraz wykształcenie respondentów. W obydwu przypadkach zależności okazały się byd istotne, ale, na co należy zwrócid uwagę, słabe lub bardzo słabe. W pewnym sensie zaskakującym okazał się natomiast brak istotnych statystycznie zależności wspomnianych ocen oraz prognoz z wysokością zarobków respondentów. Byd może analiza postaw badanych wobec swoich wynagrodzeo przeprowadzona w kolejnym rozdziale niniejszego raportu przyczyni się do wyjaśnienia tego stanu rzeczy. Tabela 17. Siła związku między ocenami i prognozami kondycji gospodarczej branży i poszczególnych firm a wybranymi zmiennymi charakteryzującymi respondentów (współczynnik korelacji V-Kramera) 1 Ocena zmiany sytuacji gospodarczej w ciągu dwóch lat poprzedzających badanie Ocena perspektywy zmiany sytuacji w ciągu dwóch lat następujących po badaniu Branży Firmy Branży Firmy Wielkośd przedsiębiorstwa 0,178 0,207 0,159 0,145 Wiek respondenta 0,099 0,144 0,076 0,096 Wykształcenie respondenta 0,131 0,143 0,131 0,123 Zajmowane stanowisko 0,127 0,080 0,096 0,111 Staż pracy respondenta 0,201 0,182 0,128 0,147 Wysokośd zarobków 0,192 0,188 0,156 0,144 1 Zależności istotne statystycznie na poziomie <0,01; zależności istotne statystycznie na poziomie < 0,05; zależności nieistotne statystycznie. 17

19 Omawiane powyżej zmienne odnosiły się do funkcjonowania systemu gospodarczego na poziomie całego sektora przetwórstwa przemysłowego i poszczególnych aktorów działających na rynku, czyli przedsiębiorstw. Badani zostali jednak poproszeni również o przedstawienie oceny i prognoz dotyczących swojej indywidualnej sytuacji w danej firmie i położenia na rynku pracy. Analiza współzależności z poszczególnymi cechami została przeprowadzona również dla zmiennych dotyczących poziomu jednostkowego, co obrazuje zamieszczona poniżej tabela. Dla zbadania istnienia zależności ponownie zastosowano miarę V-Kramera. Ocena prawdopodobieostwa utraty pracy lub zwolnienia w ciągu roku następującego po przeprowadzeniu ankiet audytoryjnych jest istotnie współzależna z wielkością przedsiębiorstwa zatrudniającego respondentów, stażem pracy badanych oraz ich wysokością zarobków. Najsilniejszą korelację odnotowano w przypadku drugiej z wymienionych zmiennych stażu zatrudnienia, jednak wartośd współczynnika V Kramera wciąż wskazuje, że jest to związek o słabej sile. Zebrane dane wskazują ponadto na zależności pomiędzy przedstawianymi ocenami prawdopodobieostwa zwolnienia a wykształceniem oraz zajmowanym przez respondenta stanowisku pracy, ale są one istotne jedynie w przypadku przyjęcia wyższego poziomu istotności. Odpowiednia analiza statystyczna przeprowadzona dla oceny szansy na znalezienie, w razie utraty obecnej pracy, zatrudnienia zapewniającego analogiczne świadczenia i dochody wskazuje na istnienie słabych lub bardzo słabych współzależności, ze wszystkimi z wyodrębnionych cech charakteryzujących respondentów. Przedstawione przez ankietowanych prognozy istotnie korelowały zatem z wielkością przedsiębiorstw, w których byli zatrudnieni, wiekiem respondentów, ich wykształceniem, stażem pracy oraz wysokością zarobków. Również pomiędzy zajmowanym przez badanego stanowiskiem pracy a oceną szans na powodzenie w szukaniu pracy istnieje bardzo słaba zależnośd statystyczna, ale można określid ją mianem istotnej jedynie w przypadku przyjęcia wyższego poziomu istotności. Podsumowując, cechą która najsilniej, istotnie korelowała zarówno z oceną prawdopodobieostwa utraty pracy lub zwolnienia w perspektywie roku, jak i z oceną szans na znalezienie w takiej sytuacji pracy zapewniającej dochody i świadczenia odpowiadające obecnym był staż pracy respondentów. Należy jednocześnie zwrócid uwagę, że wartości współczynnika korelacji V-Kramera w obydwu przypadkach wskazywała na niską siłę opisanego związku. 18

20 Tabela 18. Siła związku między ocenami prawdopodobieostwa utraty pracy oraz szansy na znalezienie zatrudnienia zapewniającego analogiczne świadczenia i dochody a wybranymi zmiennymi charakteryzującymi respondentów (współczynniki korelacji V-Kramera) 2 Ocena prawdopodobieostwa utraty pracy lub zwolnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy Ocena szansy na znalezienie (w razie utraty obecnej pracy) pracy zapewniającej analogiczne świadczenia i dochody Wielkośd przedsiębiorstwa 0,147 0,138 Wiek respondenta 0,077 0,182 Wykształcenie respondenta 0,125 0,168 Zajmowane stanowisko 0,120 0,122 Staż pracy respondenta 0,242 0,218 Wysokośd zarobków 0,170 0,149 2 Zależności istotne statystycznie na poziomie <0,01; zależności istotne statystycznie na poziomie < 0,05; zależności nieistotne statystycznie. 19

Raport z badania wśród pracowników w branży transport i gospodarka magazynowa

Raport z badania wśród pracowników w branży transport i gospodarka magazynowa Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania wśród pracowników w branży transport i gospodarka magazynowa Instytut

Bardziej szczegółowo

Raport z badania wśród pracowników w branży poligraficznej

Raport z badania wśród pracowników w branży poligraficznej Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania wśród pracowników w branży poligraficznej Instytut Naukowo Badawczy

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce W październiku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badania dotyczące relacji pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy w Polsce. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej branży przetwórstwa przemysłowego

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej branży przetwórstwa przemysłowego Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej firm z łaocucha wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2016 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy przeprowadziliśmy w marcu 2011 roku. Uwzględniliśmy w nim następujące wymiary satysfakcji z pracy:

I Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy przeprowadziliśmy w marcu 2011 roku. Uwzględniliśmy w nim następujące wymiary satysfakcji z pracy: Kilka słów o badaniu I Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy przeprowadziliśmy w marcu 2011 roku. Uwzględniliśmy w nim następujące wymiary satysfakcji z pracy: 1. Ocena kompetencji przełożonych 2.

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Badanie aktywności zawodowej studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Listopad 2017 Wstęp Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI) prowadzi cykliczne badania, których celem są ocena pozycji

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Tematem wrześniowych badao Zielonej linii była współczesna emigracja Polaków. Postanowiliśmy poznad jej zasięg, kierunki oraz przyczyny wyjazdów. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia

Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia Raport miesiąca: Polacy o zadowoleniu z zatrudnienia Tym razem badania dotyczyły zadowolenia Polaków z pracy i otrzymywanego za nią wynagrodzenia. Pytaliśmy naszych respondentów o czynniki, które wpływają

Bardziej szczegółowo

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających w branży kultury, rozrywki i rekreacji

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających w branży kultury, rozrywki i rekreacji Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających w

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata Załącznik nr 8 Sprawozdani z konsultacji społecznych Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2005-2006 1. Otrzymane ankiety zwrotne

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2014 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów /7 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone na w czerwcu, lipcu i sierpniu r. Badaniu

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Śródmieście i Fordon jako dwie najbardziej różniące się dzielnice, Fordon jako częśd, którą wciąż charakteryzuje względna izolacja od centrum miasta

Śródmieście i Fordon jako dwie najbardziej różniące się dzielnice, Fordon jako częśd, którą wciąż charakteryzuje względna izolacja od centrum miasta 1 2 3 4 Śródmieście i Fordon jako dwie najbardziej różniące się dzielnice, Fordon jako częśd, którą wciąż charakteryzuje względna izolacja od centrum miasta tak ściśle przestrzenna i komunikacyjna, jak

Bardziej szczegółowo

Pozycja zawodowa i społeczna pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli tych zawodów

Pozycja zawodowa i społeczna pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli tych zawodów Pozycja zawodowa i społeczna pielęgniarek, położnych w opinii przedstawicieli tych zawodów Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na przełomie czerwca i lipca 2009r. przeprowadziło

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE PODJĘCIEM PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ BS/47/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE PODJĘCIEM PRACY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ BS/47/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Służba zdrowia wczoraj i dziś

Służba zdrowia wczoraj i dziś Informacja o badaniu W 2007 roku TNS OBOP, a 7 lat później w 2014 TNS Polska zapytali Polaków o ich poglądy na temat stanu służby zdrowia oraz płac lekarzy w naszym kraju. Raport przedstawia omówienie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających w branży transport i gospodarka magazynowa

Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających w branży transport i gospodarka magazynowa Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania CATI wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw działających w

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania 5 grudnia 2016 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 32. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017 Satysfakcja Zawodowa Polaków 2016 Kraków 2017 INFORMACJE O BADANIU Badanie zrealizowano przy użyciu kwestionariusza satysfakcji z pracy platformy. Analizowano 14 kluczowych aspektów oceny firmy i posady:

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Ile zarabiają polscy PR-owcy?

Wstęp. 1. Ile zarabiają polscy PR-owcy? Wstęp Od 9. do 31. października 2007 roku wortal PRoto wraz z firmą AG Test przeprowadził drugą edycję badania, którego tematem był poziom wynagrodzenia polskich PR-owców. Wyniki badania opracowano na

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Komunikacja w biznesie w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: URZĄD PRACY www.biostat.com.pl Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Badanie i analiza lokalnego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej podsumowanie badania Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2014 podsumowanie badania Badanie Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Społeczne i Gospodarcze

Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Doradztwo Społeczne i Gospodarcze Badanie ewaluacyjne projektu Nowe szanse na zatrudnienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie Priorytet

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania 9 marca 2015 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 25. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH

Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH Warszawa, wrzesień 2013 BS/127/2013 POLACY O ZAROBKACH RÓŻNYCH GRUP ZAWODOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki

Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 r. Najważniejsze wyniki - 1 - Badanie ankietowe pracodawców kluczowych branż województwa kujawskopomorskiego w 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2002

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia

Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia Raport miesiąca Polacy o traktowaniu w miejscu zatrudnienia W najnowszych badaniach ustalaliśmy, jakie relacje panują między pracodawcą a pracownikami. Jak czują się Polacy w firmach, w których pracują?

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA

Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 3/2015 ZADOWOLENIE Z ŻYCIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branży przetwórstwa przemysłowego dla rynku pracy w Wielkopolsce

Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branży przetwórstwa przemysłowego dla rynku pracy w Wielkopolsce Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branży przetwórstwa przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania 5 września 2016 r. Agenda Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 31. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa firmy

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O SYTUACJI NA RYNKU PRACY BS/126/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, LIPIEC 2002 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/81/2013 POLACY O ROCZNYCH URLOPACH RODZICIELSKICH

Warszawa, czerwiec 2013 BS/81/2013 POLACY O ROCZNYCH URLOPACH RODZICIELSKICH Warszawa, czerwiec 2013 BS/81/2013 POLACY O ROCZNYCH URLOPACH RODZICIELSKICH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy.

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy. Matki w pracy. Raport z badania ilościowego CATIBUS 1 63125482 Michał Węgrzynowski Warszawa, maj 2015 2 Informacje o badaniu Podstawowe informacje o projekcie TIMING Badanie przeprowadził instytut Millward

Bardziej szczegółowo

MŁODZI O EMERYTURACH

MŁODZI O EMERYTURACH K.020/12 MŁODZI O EMERYTURACH Warszawa, kwiecień 2012 roku Zdecydowana większość młodych Polaków (91%) uważa, że problem emerytur jest ważny dla wszystkich obywateli, bez względu na ich wiek. Prawie trzy

Bardziej szczegółowo

Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku

Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku Stan i struktura bezrobocia na koniec I kwartału 2016roku Liczba bezrobotnych stan na koniec marca w latach 2013-2016 2013 2014 2015 2016 9495 9356 7795 6828 kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród słuchaczy

Bardziej szczegółowo

RAPORT BAROMETR SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW

RAPORT BAROMETR SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW RAPORT BAROMETR SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW I KWARTAŁ 2010 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAWCZEJ... 5 2.1. STRUKTURA DEMOGRAFICZNA PRÓBY... 5 2.2. INFORMACJE NA TEMAT WYKONYWANEJ PRACY...

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy o podatkach

Przedsiębiorcy o podatkach Przedsiębiorcy o podatkach Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, 17.05.2017 Spis treści 2 OPIS BADANIA 3 PODSUMOWANIE 6 WYNIKI ANEKS

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie kadrowe firm z Łodzi na pracowników. w wieku lat oraz 60+ wybrane wyniki badań

Zapotrzebowanie kadrowe firm z Łodzi na pracowników. w wieku lat oraz 60+ wybrane wyniki badań Leszek Kuras Specjalista ds. badań i analiz Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP Zapotrzebowanie kadrowe firm z Łodzi na pracowników w wieku 50-60 lat oraz 60+ wybrane wyniki badań Niniejszy

Bardziej szczegółowo

KOBIETY NA RYNKU PRACY

KOBIETY NA RYNKU PRACY KOBIETY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Prezentacja wybranych wyników badań i prognoz przeprowadzonych w 2010 roku w ramach projektu Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16

Nastroje społeczne Polaków. lipiec Nastroje społeczne Polaków. TNS lipiec 2016 K.042/16 lipiec 201 Informacja o badaniu W lipcu 201 roku TNS Polska przeprowadził badanie nastrojów społecznych. Respondenci zostali zapytani o opinię na temat kierunku biegu spraw w naszym kraju, ocenę stanu

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU. Broszurka informacyjna

KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU. Broszurka informacyjna KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU Broszurka informacyjna INFORMACJE O PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY! KOMPLEKSOWY OUTPLACEMENT NA MAZOWSZU UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY! Do kogo kierowany jest projekt?

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 7/2015 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA, PKW I NFZ

Warszawa, styczeń 2015 ISSN NR 7/2015 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA, PKW I NFZ Warszawa, styczeń 2015 ISSN 2353-5822 NR 7/2015 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA, PKW I NFZ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Zadowolenie z życia NR 3/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Zadowolenie z życia NR 3/2017 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 3/2017 ISSN 2353-5822 Zadowolenie z życia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych wymaga

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2010 BS/20/2010 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA, PARLAMENTU, ZUS, OFE I NFZ

Warszawa, luty 2010 BS/20/2010 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA, PARLAMENTU, ZUS, OFE I NFZ Warszawa, luty 2010 BS/20/2010 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PREZYDENTA, PARLAMENTU, ZUS, OFE I NFZ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2009 BS/156/2009 ZADOWOLENIE Z PRACY I MOBILNOŚĆ ZAWODOWA

Warszawa, listopad 2009 BS/156/2009 ZADOWOLENIE Z PRACY I MOBILNOŚĆ ZAWODOWA Warszawa, listopad 2009 BS/156/2009 ZADOWOLENIE Z PRACY I MOBILNOŚĆ ZAWODOWA W jednym z ostatnich sondaży 1 poruszyliśmy kwestie związane z pracą zarobkową. Osoby aktywne zawodowo 2 zapytaliśmy, czy są

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy - fakty i mity. Przemyśl, 15 maja 2017 dr Barbara Worek Instytut Socjologii UJ

Młodzi na rynku pracy - fakty i mity. Przemyśl, 15 maja 2017 dr Barbara Worek Instytut Socjologii UJ Młodzi na rynku pracy - fakty i mity Przemyśl, 15 maja 2017 dr Barbara Worek Instytut Socjologii UJ Plan prezentacji, czyli kilka mitów na temat pracy dla młodych Lepiej skończyć zawodówkę, uczelnie produkują

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009 Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 3-9 1. Bezdomność w Województwie pomorskim to podobnie jak w całym województwie pomorskim problem typowo męski w roku 9

Bardziej szczegółowo

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim

Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Jacek Batóg Uniwersytet Szczeciński Analiza struktury wynagrodzeń w województwie zachodniopomorskim Poziom wynagrodzeń otrzymywanych za pracę jest silnie skorelowany z aktualnym stanem gospodarki. W długim

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku

Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 2012 roku K.0/1 Nastroje społeczne Polaków w sierpniu 01 roku Warszawa, sierpień 01 r. Według 70% Polaków sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest co piąty badany (0%), a co dziesiąty (%) nie

Bardziej szczegółowo

TEST MOTYWACJI realizacji planów i zamierzeń związanych z przyszłością zawodową dla ucznia

TEST MOTYWACJI realizacji planów i zamierzeń związanych z przyszłością zawodową dla ucznia Katarzyna Rewers TEST MOTYWACJI realizacji planów i zamierzeń związanych z przyszłością zawodową dla ucznia Imię i nazwisko lub pseudonim.. Płeć : M / K Wiek Data badania.. Instrukcja Ludzie różnią się

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014

Warszawa, maj 2014 ISSN NR 62/2014 Warszawa, maj 2014 ISSN 2353-5822 NR 62/2014 OCENY ZMIAN W RÓŻNYCH WYMIARACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO I POLITYCZNEGO W POLSCE PO ROKU 1989 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku

Bardziej szczegółowo

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013

Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Obcokrajowcy i imigranci a język polski. Polacy a języki obce. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013 Karolina Hansen Marta Witkowska Warszawa, 2014 Polski Sondaż Uprzedzeń 2013 został sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 123/2014 OPINIE O MINIMALNEJ GODZINOWEJ STAWCE WYNAGRODZENIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH

Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH Warszawa, sierpień 2010 BS/109/2010 ZWIĄZKI ZAWODOWE I NARUSZENIA PRAW PRACOWNICZYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN RAPORT Z BADAŃ SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Partner projektu: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Projekt:

Bardziej szczegółowo

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści.

Poniżej zamieszczono analizę ankiet ewaluacyjnych, prezentujące opinie słuchaczy odnoszące się do w/w treści. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach z zakresu EFS a gospodarka społeczna realizowanych w Wydziale Nauk Humanistyczno Społecznych w Olsztynie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O ZBLIŻENIU MIĘDZY ROSJĄ A ZACHODEM I STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH BS/38/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ OPINIE O ZBLIŻENIU MIĘDZY ROSJĄ A ZACHODEM I STOSUNKACH POLSKO-ROSYJSKICH BS/38/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów

Warunki pracy lekarzy. 85% lekarzy dentystów Warunki pracy lekarzy i lekarzy dentystów Badanie opinii środowiska Romuald Krajewski Teresa Perendyk Kinga Wojtaszczyk W numerze 9/2013 GL przedstawiliśmy opinie naszego środowiska o konflikcie interesów

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Artur Frąckiewicz Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Pana/i przedsiębiorstwie jest planowane zatrudnianie nowych pracowników?

Bardziej szczegółowo

WYKSZTAŁCENIE A POTRZEBY RYNKU PRACY. KLASYFIKACJA ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI. Marta Dziechciarz-Duda Klaudia Przybysz

WYKSZTAŁCENIE A POTRZEBY RYNKU PRACY. KLASYFIKACJA ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI. Marta Dziechciarz-Duda Klaudia Przybysz WYKSZTAŁCENIE A POTRZEBY RYNKU PRACY. KLASYFIKACJA ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI Marta Dziechciarz-Duda Klaudia Przybysz Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie

Bardziej szczegółowo