Informacja dodatkowa skonsolidowany raport za IV kwartał 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dodatkowa skonsolidowany raport za IV kwartał 2007"

Transkrypt

1 Informacja dodatkowa skonsolidowany raport za IV kwartał 2007 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Grupa Kapitałowa zastosowała w niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) obowiązujące również w okresie porównywalnym. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia roku sprawozdanie jednostkowe sporządzone zostało według MSR. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji Walutą funkcjonalną jednostki dominującej i walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego raportu finansowego jest złoty polski. Sprawozdanie finansowe jednostek zagranicznych dla celów konsolidacji przeliczane są na walutę polską w następujący sposób: aktywa i pasywa każdego prezentowanego bilansu po kursie zamknięcia na dany dzień bilansowy, odpowiednie pozycje rachunku zysków i strat po kursach wymiany na dzień zawarcia transakcji. Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym jako odrębny składnik. Dane finansowe w CZK zostały przeliczone według następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów według kursu na dzień 31 grudnia 2007 roku 0,1348PLN/CZK, poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według średniego kursu wymiany w okresie od 19 lipca 2007 do 31 grudnia ,1363 PLN/CZK I. W IV kwartale 2007 roku w Grupie Kapitałowej Synthos S.A. dokonano następujących zmian w wielkościach szacunkowych w tys zł pozycja utworzone (-) zrealizowane pozycja w bilansie Aktywo na podatku odroczonym z aportu przedsiębiorstwa Podatek odroczony rezerwa na opłaty środowiskowe Rezerwy rezerwa na rekultywację składowisk rezerwy rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych rezerwa na llikwidację elektrolizy rezerwy rezerwa na premie dla pracowników rezerwy rezerwa na restrukturyzację zatrudnienia rezerwy odpis na należności handlowe Należności Odpis aktualizujący materiały - 84 Zapasy Odpis na wyroby gotowe 705 zapasy - 1 -

2 rezerwa na rabaty handlowe Pozostałe zobowiązania rezerwy na urlopy Pozostałe zobowiązania rezerwa na certyfikaty energii odnawialnej 613 Pozostałe zobowiązania rezerwa na niezafakturowane usługi Zobowiązania z tytułu dostaw i usług II. Aport przedsiębiorstwa z Synthos S.A. do spółki Synthos Dwory Sp. z o.o. W dniu 30 listopada 2007 roku pomiędzy Emitentem a Synthos Dwory Spółka z o.o. (Spółka Zależna Emitenta) została podpisana umowa, na mocy której przeniesiono własność przedsiębiorstwa Emitenta na Synthos Dwory Sp. z o.o. Umowa została zawarta w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zależnej z dnia 29 listopada 2007 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Zależnej z kwoty zł do kwoty zł tj. o kwotę zł poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Nowoutworzone udziały zostały objęte przez Emitenta, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 68/2007. Wartość księgową netto aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych oraz wycenę do wartości godziwej prezentuje poniższa tabela: w tyś zł wartość aportu na 30/11/2007 Wycena aportu do wartości godziwej wartość aportu wg wartości godziwej podatek odroczony Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Nieruchomości inwestycyjne Aktywo z tytułu podatku odroczonego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe w tym z tytułu dostaw i usług Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Kapitał własny Zyski zatrzymane w tym zysk netto bieżącego okresu Kapitał własny razem Zobowiązania Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Przychody przyszłych okresów oraz z tytułu dotacji rządowych Rezerwy Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe w tym z tytułu dostaw i usług Rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem

3 Pasywa razem Wartość księgowa netto aktywów przekazanych w aporcie Wartość godziwa aktywów przekazanych w aporcie Wpływ z przeszacowania aktywów i pasywów Synthos Dwory Sp. z o.o. do wartości godziwych na zysku netto Grupy Kapitałowej Synthos S.A. przedstawia poniższa tabela: w tyś zł Aktywa z tytułu podatku odroczonego Wykorzystanie aktywa z tytułu podatku odroczonego Całkowity wpływ na zysk netto III. Rozliczenie zakupu jednostki zależnej Synthos Kralupy a.s. W Sprawozdaniu finansowym za 3 kwartał 2007 wartość godziwa nabytych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych z tytułu nabycia Spółki Synthos Kralupy a.s. została zaprezentowana w oparciu wstępnego raportu biegłego rewidenta. Obecnie proces ten został ukończony i w efekcie wartość godziwa przejętych aktywów i pasywów zmieniła się. Poniższe zestawienie przedstawia wpływ nabycia Spółki Synthos Kralupy a.s. na aktywa i zobowiązania Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień nabycia: (w tys. zł)* Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje długoterminowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zobowiązania z tytułu dostaw i pozostałe Przejęte aktywa netto % przejętych aktywów 100% Cena zakupu ** koszty nabycia Cena nabycia razem Nadwyżka wartości godziwej przejętych aktywów netto nad kosztami nabycia * - dane w złotych zostały wyliczone w oparciu o kurs zł/ CZK na dzień 19 lipca 2007 roku w wysokości 0,1329 zł/czk ** -cena zakupu została ustalona jako równowartość zaciągniętego w tym celu kredytu według kursu z dnia zaciągnięcia kredytu. Zmiany w wartości majątku Synthos Kralupy a.s w wyniku przeszacowania do wartości rynkowych na podstawie MSSF 3-3 -

4 Identyfikacja i wycena aktywów i pasywów firmy Synthos Kralupy a.s. na dzień zakupu tj. na 19 lipca 2007 została przeprowadzona na podstawie opinii biegłego. Wpływ wyceny na bilansie firmy Synthos Kralupy przedstawia poniższa tabela: Wycena warotości godziwej wzrost /(spadek) w tyś zł Majątek Budynki, budowle maszyny i urządzenia Wartości niematerialne i prawne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Razem majątek trwały Zapasy Pozostałe Aktywa razem Zobowiązania Podatek odroczony Pozostałe zobowiązania Kapitały Zyski zatrzymane * - dane w złotych zostały wyliczone w oparciu o kurs zł/ CZK na dzień 19 lipca 2007 roku w wysokości 0,1329 zł/czk Wpływ z przeszacowania aktywów i pasywów Synthos Kralupy a.s do wartości godziwych na zysku netto Synthos Kralupy a.s. przedstawia poniższa tabela: w tyś zł Koszt własny sprzedanych produktów Amortyzacja, Odpis aktualizacyjny wartości niematerialne i prawne Podatek odroczony Całkowity wpływ na zysk netto * - dane w złotych zostały wyliczone według średniego kursu wymiany w okresie od 19 lipca 2007 do 31 grudnia ,1363 zł/ CZK Dodatkowe informacje do raportu kwartalnego paragraf 91 ust. 4 rozporządzenia 1) Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2007 roku, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących

5 Realizacja sprzedaży w IV kwartale 2007 roku W IV kwartale 2007 roku przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Synthos S.A. wyniosły łącznie tysięcy złotych, czyli o 94 % więcej niż w IV kwartale 2006 roku. Tabela poniżej przedstawia wartości przychodów Grupy Kapitałowej Synthos S.A. w głównych liniach biznesowych oraz dynamikę zmian w układzie kwartalnym w stosunku do 2006 roku. Rodzaje działalności IV kwartał (tys. zł) Zmiana (%) IV kw w relacji do IV kw Kauczuki i lateksy % Tworzywa styrenowe % Dyspersje, pozostałe produkty i usługi % Razem przychody ze sprzedaży % Źródło: Emitent. Przyczyną skokowego wzrostu wartość sprzedaży w poszczególnych grupach produktów była sfinalizowana w dniu 19 lipca 2007 roku transakcja nabycia przez Emitenta spółki Kauczuk a.s. i rozpoczęcie od III kwartału 2007 roku konsolidacji wyników finansowych powiązanych podmiotów. Wartość sprzedaży kauczuków i lateksów syntetycznych w omawianym okresie wyniosła tysięcy złotych. Ilość sprzedanych kauczuków połączonych podmiotów była znacząco niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego ze względu na planowe przerwy remontowe instalacji produkcyjnych oraz niższe dostawy surowców z Unipetrolu a.s. głównego źródła surowców dla firmy Synthos Kralupy a.s. W obszarze tworzyw styrenowych wartość sprzedaży wyniosła tysięcy złotych. Polistyren do spieniania - EPS. Utrzymująca się przewaga podaży nad popytem oraz spadek cen monomeru styrenu skutkowały w czwartym kwartale 2007 roku dalszą obniżką cen EPS. Odbiorcy (producenci styropianu) dysponowali pewnym zapasem surowca i nie byli skłonni do zakupów ze względu na zimowy sezon w budownictwie. Polistyren ogólnego przeznaczenia - PS. Spadek cen monomeru styrenu również w tej grupie produktów spowodował obniżkę cen. Konsumenci w dalszym ciągu utrzymywali niskie zapasy surowca. W omawianym okresie na rynku europejskim podaż i popyt pozostawały zbilansowane. Dodatkowy wpływ na marże uzyskane na sprzedaży tworzyw styrenowych przez Synthos Kralupy a.s. miały podobnie jak w przypadku kauczuku, ograniczenia w dostępie do surowców spowodowane przerwą produkcyjną w Unipetrolu. W obszarze dyspersji i pozostałych produktów wartość sprzedaży wyniosła tysięcy złotych

6 Ważniejsze dokonania Grupy Kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2007 roku 1. W dniu 5 października 2007 roku Zarząd Emitenta zawarł ze spółką prawa francuskiego Manufacture Francaise des Pneumatiques Michelin z siedzibą w Clermont-Ferrand, Francja umowę handlową oraz umowę licencyjną z Société de Technologie Michelin z siedzibą w Clermont-Ferrand, Francja, oraz Michelin Recherche et Technique S. A. z siedzibą w Granges-Paccot, Szwajcaria. Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest udzielenie przez Spółki Grupy Michelin licencji na technologię produkcji kauczuku polibutadienowego w oparciu o katalizator neodymowy (kauczuk polibutadienowy) oraz przekazanie know-how w zakresie budowy instalacji służącej do produkcji kauczuku polibutadienowego. Emitent lub spółka od niego zależna będzie uprawniony do budowy instalacji produkcji kauczuku polibutadienowego o rocznej nominalnej zdolności produkcyjnej do 80,000 ton rocznie. Emitent w zamian za udzieloną licencję i know-how jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego w dwóch ratach oraz, o ile Umowa Handlowa, o której mowa poniżej, wygaśnie opłat licencyjnych określonych jako część przychodów z tytułu sprzedaży produktów wyprodukowanych przy użyciu praw patentowych licencjodawców. Uruchomienie instalacji planowane jest na 2011 rok. Przedmiotem Umowy Handlowej jest dostawa do Michelin części kauczuku polibutadienowego produkowanego przez Emitenta w oparciu o licencje i know-how uzyskane od Spółek Grupy Michelin. Głównym zastosowaniem kauczuku polibutadienowego, produkowanego wg technologii neodymowej zakupionej Umową Licencyjną od Spółek Grupy Michelin, jest produkcja wysokiej jakości opon, w tym także przeznaczonych dla wyższych klas samochodów i wyższych prędkości. Kauczuk ten wykazuje znakomitą odporność na obciążenia dynamiczne przy jednoczesnej dobrej odporności na ścieranie. Własności te mają wpływ na dłuższy przebieg opon wyprodukowanych z udziałem kauczuku polibutadienowego oraz na istotne obniżenie oporów toczenia, a przez to zmniejszenie zużycia paliwa. Istotne warunki Umowy Handlowej: Okres obowiązywania Umowy Handlowej od dnia spełnienia się warunku zawieszającego i obowiązuje w okresie co najmniej 7 lat od pierwszej dostawy kauczuku polibutadienowego zrealizowanej przez Emitenta na rzecz Michelin, która powinna zostać zrealizowana w 2011 roku. szacunkowa wartość Umowy Handlowej wynosi około ,00 (dwieście milionów euro) co daje kwotę około ,00 zł (siedemset pięćdziesiąt cztery miliony osiemset tysięcy złotych) według średniego kursu NBP publikowanego w dniu 5 października 2007 roku. formuła cenowa oparta o notowania rynkowe butadienu powiększone o koszty wytworzenia kauczuku polibutadienowego oraz marżę producenta. W dniu 10 października 2007 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając zgodnie ze Statutem Emitenta, wyraziła zgodę na zawarcie Umowy Handlowej podpisanej w dniu 5 października 2007 roku przez Emitenta i Manufacture Francaise des Pneumatiques Michelin. Tym samym ziścił się warunek zawieszający, zastrzeżony w tej umowie. 2. W dniu 10 października 2007 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. Głównymi punktami porządku obrad NWZ były tematy związane z planowanym uporządkowaniem struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta po przejęciu Kaucuk a.s. w Kralupach Republika Czeska (aktualna nazwa Synthos Kralupy a.s.). Podjęta została między innymi decyzja o zmianie nazwy firmy Emitenta na Synthos S.A. oraz o wyrażeniu zgody na przeniesienie przedsiębiorstwa Emitenta na podmiot w 100% zależny od Emitenta

7 Nowa nazwa firmy Emitenta Synthos wywodzi się z połączenia słów o etymologii greckiej synthesis (łączę) i orthos (właściwy, odpowiedni). Nowa nazwa firmy Emitenta odwzorowuje misję, którą jest wytwarzanie i dostarczanie klientom produktów chemicznych i rozwiązań do dalszego przetwórstwa B2B (business to business), sprzyjających ich rozwojowi. Nazwa ta odzwierciedla również przedmiot działania Emitenta, którym jest synteza chemiczna. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 5 Statutu Emitenta, mając na uwadze długoterminową i docelową strukturę organizacyjną i kapitałową Grupy Kapitałowej Emitenta wyraziło zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Emitenta w rozumieniu art Kodeksu cywilnego na rzecz spółki w 100 % zależnej od Emitenta, w drodze wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki zależnej na pokrycie udziałów, które zostaną objęte przez Emitenta w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej. Synthos Dwory Sp. z o.o. łącznie ze spółką Synthos Kralupy a.s., w których Emitent posiada 100 % kapitału zakładowego, stanowić będą długoterminowo trzon produkcyjny struktury Grupy Kapitałowej Emitenta. ALLIANZ Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wniósł sprzeciw do treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa, uzasadniając ten sprzeciw tym, że przeniesienie na podmiot w 100 % zależny od Emitenta, przedsiębiorstwa Emitenta, będzie miało wpływ na wycenę Emitenta i pokrzywdzenie akcjonariuszy mniejszościowych. W dniu 16 listopada 2007 r. Emitent otrzymał od ALLIANZ Polska informację o podjętej przez Zarząd Towarzystwa decyzji o nie zaskarżaniu uchwały, od której wniósł sprzeciw. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 10 października 2007 roku podjęło uchwałę o dokonaniu zmiany dotychczasowej liczby akcji Emitenta w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:67 w ten sposób, iż dotychczasowa wartość nominalna każdej akcji w wysokości 2,01 zł (dwa złote i 01 / 100 ) ustalona została na kwotę 0,03 zł (trzy grosze) dla każdej akcji. W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji, każdą z dotychczas wyemitowanych akcji serii A i B o dotychczasowej wartości nominalnej po 2,01 zł (dwa złote i 01 / 100 ) wymienia się na 67 (sześćdziesiąt siedem) akcji odpowiednich serii A i B, o tożsamych prawach z akcjami przed podziałem i o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda akcja. Zmiana wartości nominalnej akcji nie stanowi obniżenia kapitału zakładowego Emitenta. Akcje Emitenta po podziale uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie, jak akcje przed podziałem. W wyniku podziału akcji kapitał zakładowy Emitenta wynosi zł (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na: a) (osiemset pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda o numerach od A do A , b) (czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,03 (trzy grosze) każda, o numerach od B do B Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po dokonanych zmianach struktury kapitału zakładowego wynosi

8 W dniu 29 października 2007 roku Zarząd Emitenta otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 23 października 2007 roku o zarejestrowaniu zmian w Statucie Emitenta, uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 10 października 2007 roku dotyczących zmiany nazwy oraz podziału akcji. 4. W dniu 10 października 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Tekiela. Rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 10 października 2007 roku złożył Pan Grzegorz Miroński. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 10 października 2007 r. przyjęła złożoną przez Wojciecha Ciesielskiego rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po czym podjęła uchwałę o powierzeniu Andrzejowi Tekielowi funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza oddelegowała Andrzeja Tekiela do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych związanych między innymi z procesem intergracji Emitenta z Synthos Kralupy a.s. oraz działaniami akwizycyjnymi Emitenta. 5. W dniu 10 października 2007 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Radomira Věka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Emitenta. W dniu 4 stycznia 2008 r. Pan Radomir Věk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Równocześnie p. Radomir Věk złożył rezygnacje z pełnienia funkcji: - Prezesa Zarządu Synthos Krlaupy a.s. z siedzibą w Kralupach/Republika Czeska (spółka zależna od Emitenta), - Prezesa Zarządu Synthos Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (spółka zależna od Emitenta), - Członka Rady Nadzorczej Dwory Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach/Republika Czeska, - Wiceprezesa Zarządu Butadien Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach/Republika Czeska - Prezesa Zarządu K-Protos a.s. z siedzibą w Kralupach/Republika Czeska spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Synthos. Pan Radomir Věk nie podał przyczyn rezygnacji. 6. W dniu 8 listopada 2007 roku spółka zależna od Emitenta Energetyka Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu zawarła umowę kredytu inwestycyjnego z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34. Kwota kredytu: ,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów złotych). Cel kredytowania: finansowanie lub ewentualne refinansowanie zadań inwestycyjnych: modernizacji urządzeń wytwórczych, infrastruktury i zakupy. Okres kredytowania: od dnia udostępnienia tj. od dnia 8 listopada 2007 roku do zakończenia okresu kredytowania tj. do dnia 30 września 2019 roku. Wykorzystanie kredytu: od dnia 8 listopada 2007 roku do dnia 30 września 2009 roku. Spłata kredytu: po okresie karencji wynoszącym maksymalnie 24 miesiące od dnia pierwszego uruchomienia kredytu. Ostateczny termin spłaty kredytu 30 września 2019 roku. Oprocentowanie: WIBOR plus marża banku. Uruchomienie kredytu: po ustanowieniu zabezpieczeń kredytu, z wyjątkiem ustanowienia hipoteki kaucyjnej oraz zapewnieniu przez Kredytobiorcę udziału własnego do każdego z zadań inwestycyjnych. Zabezpieczenie: hipoteka kaucyjna na nieruchomości, na której będzie prowadzona inwestycja ustanowiona przez Emitenta do dnia 30 czerwca 2008 roku (data złożenia wniosku o wpis hipoteki do sądu wieczysto-księgowego) list patronacki wystawiony przez Emitenta, cesja wierzytelności wynikających z umów sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej z monitoringiem, - 8 -

9 zastaw rejestrowy na maszynach, urządzeniach i infrastrukturze związanej z przedmiotem inwestycji do którego umowy zastawnicze zostaną zawarte po zakończeniu każdego zadania inwestycyjnego pełnomocnictwo do rachunku bankowego kredytobiorcy Brak kar umownych, brak zastrzeżenia terminu oraz warunku. 7. W dniu 9 listopada 2007 roku Emitent poinformował o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Uchwały Nr 798/07 z dnia 08 października 2007r. określającej, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Emitenta z 2,01 (dwa złote jeden grosz) na 0,03 (trzy grosze), dzień 15 listopada 2007 roku jako dzień podziału (dziewiętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta oznaczonych kodem PLDWORY00019 na (jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda. 8. W dniu 12 listopada 2007 roku od pełnomocnika reprezentującego Emitenta na terenie Luksemburga Emitent otrzymał informację o rejestracji spółki prawa luksemburskiego Dwory Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu L-1331 Luksemburg, 65 boulevard Grande- Duchesse Charlotte. Firma Spółki: Dwory Investments S.a.r.l. Wysokość kapitału zakładowego Spółki (dwanaście tysięcy pięćset euro) (45.586,25 zł) i dzieli się na 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt euro) (182,35 zł). Wartość nominalna równa się wartości nabycia udziałów. Jedynym wspólnikiem jest Emitent, który objął 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów w Spółce. Nabyte udziały mają charakter długo terminowej lokaty kapitałowej Emitenta. Emitent posiada 100 % kapitału zakładowego i posiada 250 (dwieście pięćdziesiąt) głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki. Zakres przedsiębiorstwa między innymi: akwizycje, zarządzanie innymi podmiotami. Data nabycia udziałów/data rejestracji Spółki 25 października 2007 roku. Źródło finansowania środki własne Emitenta. Założenie Spółki związane jest z konstrukcją finansowania zakupionych przez Emitenta akcji Synthos Kralupy a.s. (dawna nazwa Kaucuk a.s.) i wynika bezpośrednio z umowy aranżującej finansowanie, zawartej w dniu 11 czerwca 2007 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 06/2007. Założona Spółka, zgodnie z umową aranżującą finansowanie będzie jedynym akcjonariuszem spółki prawa czeskiego, która nabędzie od Emitenta akcji (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy akcji) Synthos Kralupy, a.s. 9. W dniu 28 listopada 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Synthos Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (Spółka Zależna Emitenta) podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) - poprzez wydanie 200 (dwustu) udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. W dniu 28 listopada 2007 roku Emitent objął nowe udziały za kwotę zł (dwieście trzydzieści milionów złotych). Objęcie Nowych Udziałów sfinansowane zostało ze środków własnych Emitenta. Wartość ewidencyjna nowych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi zł (dwieście trzydzieści milionów złotych). Emitent traktuje nabyte aktywa finansowe jako długoterminową lokatę kapitału. Emitent posiada 100 % udziałów w Spółce Zależnej. W dniu 29 listopada 2007 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu zmiany w umowie spółki, w zakresie zmiany wysokości kapitału zakładowego. Po rejestracji - 9 -

10 zmiany umowy spółki, kapitał zakładowy Synthos Dwory Sp. z o.o. wynosił zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzielił się na (jeden tysiąc dwieście) udziałów, z których przysługiwało (tysiąc dwieście) głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Wszystkie udziały i głosy na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zależnej należą do Emitenta. 10. W dniu 29 listopada 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Synthos Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Zależnej z kwoty zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty zł (osiemset pięćdziesiąt milionów złotych) - poprzez utworzenie (szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset) udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Łączna wartość nominalna nowych udziałów wynosi zł (osiemset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy). W dniu 30 listopada 2007 roku Emitent objął nowe udziały, pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa Synthos S.A. (Emitenta) w rozumieniu przepisu art kodeksu cywilnego obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych (Przedsiębiorstwo), o wartości zł (dwa miliardy sto szesnaście milionów złotych), w skład którego w szczególności wchodzą prawo własności i użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawo własności budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach Przedsiębiorstwa. Objęcie nowych udziałów sfinansowane zostało ze środków własnych Emitenta poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego. Wartość ewidencyjna nowych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi zł (dwa miliardy sto szesnaście milionów złotych). Emitent traktuje nabyte aktywa finansowe jako długoterminową lokatę kapitału. W dniu 17 grudnia 2007 roku Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 14 grudnia 2007 roku o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta Synthos Dwory spółka z o.o. z kwoty zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty zł (osiemset pięćdziesiąt milionów złotych). Po zarejestrowaniu zmiany umowy spółki Synthos Dwory Sp. o.o. w zakresie wysokości kapitału zakładowego, Emitent posiada (siedemnaście milionów) udziałów oraz (siedemnaście milionów) głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zależnej. Emitent posiada 100 % udziałów w Spółce Zależnej. 11. W dniu 30 listopada 2007 roku pomiędzy Emitentem a Synthos Dwory Spółka z o.o. (Spółka Zależna Emitenta) została podpisana umowa, na mocy której przeniesiono własność przedsiębiorstwa Emitenta na Synthos Dwory Sp. z o.o. Umowa została zawarta w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zależnej z dnia 29 listopada 2007 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Zależnej z kwoty zł do kwoty zł tj. o kwotę zł poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Nowoutworzone udziały zostały objęte przez Emitenta, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 68/2007. W skład przeniesionego przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisu art kodeksu cywilnego, obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych, stanowiącego zarazem zakład pracy w rozumieniu art kodeksu pracy, o wartości zł (dwa miliardy sto szesnaście milionów) wchodziły w szczególności prawo własności i użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawo własności budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach Przedsiębiorstwa. Wykaz nieruchomości objętych tym przeniesieniem został zamieszczony w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego

11 Zgromadzenia Emitenta, która została opublikowana w raporcie bieżącym nr 57/2007 z dnia 10 października 2007 roku. Wartość ewidencyjna zbytych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi zł. W zbytym Przedsiębiorstwie Emitent prowadził działalność gospodarczą polegającą głównie na: produkcji tworzyw sztucznych, produkcji kauczuku syntetycznego, produkcji chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych, produkcji chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych, produkcji wyrobów chemicznych pozostałych gdzie indziej niesklasyfikowanej, produkcji pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych itp., do której aktywa będące przedmiotem zbycia były wykorzystywane. W nabytym Przedsiębiorstwie Synthos Dwory Spółka z o.o. (Spółka Zależna) kontynuuje dotychczasowy sposób wykorzystania. Przedmiot działalności Spółki Zależnej jest tożsamy z przedmiotem działalności Emitenta. 12. W dniu 30 listopada 2007 roku została zwarta przy udziale Emitenta umowa gwarancji korporacyjnej pomiędzy Synthos Dwory Sp. z o.o. (Spółka Zależna) jako gwarantem, a: 1. ABN AMRO Bank NV, z siedzibą w Amsterdamie, Gustav Mahlerlaan 10, 1082PP Holandia, 2. BAWAG Bank CZ a.s., z siedzibą w Pradze Vítezná 1/126, Czechy, 3. BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, z siedzibą w Wiedniu, 1010, Seitzergasse 2-4, Austria, 4. Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Suwak 3, Polska 5. Fortis Bank (Nederland) N.V., z siedzibą w Rotterdamie, Blaak 555, 3011GB, Holandia 6. Fortis Bank SA/NV, z siedzibą w Pradze 1, Ovocný trh 8, PSČ , Czechy jako beneficjentami gwarancji. Jest to umowa gwarancji korporacyjnej zabezpieczająca spłatę kapitału, odsetek i należności ubocznych z tytułu Umowy Kredytowej zawartej przez Emitenta dnia 11 czerwca 2007 roku na kwotę główną EUR (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów euro) (równowartość ,00 zł) (Umowa Kredytowa) na nabycie przez Emitenta akcji (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy akcji) Synthos Kralupy a.s. z siedzibą Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Czechy. Beneficjentami gwarancji są banki będące stronami Umowy Kredytowej. Umowa gwarancji korporacyjnej zmieniła również ogólne postanowienia Umowy Kredytowej, dostosowując jej warunki do nowego zabezpieczenia w postaci gwarancji Spółki Zależnej. Zawarcie umowy gwarancji korporacyjnej związane jest z wyrażeniem przez banki, będące stronami Umowy Kredytowej, zgody na zbycie przedsiębiorstwa Emitenta na rzecz Spółki Zależnej w wykonaniu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 10 października 2007 roku. Istotne warunki umowy: - Okres obowiązywania umowy - od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2013 roku, - Górna granica odpowiedzialności Spółki Zależnej: EUR (słownie: trzysta milionów euro) (równowartość zł). Brak terminu oraz warunku. Brak kar umownych

12 2) Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. W IV kwartale 2007 roku ceny podstawowych surowców petrochemicznych bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywanych przez podmioty Grupy Kapitałowej Emitenta cechowała tendencja spadkowa. W stosunku do IV kwartału 2006 roku kontraktowe ceny butadienu w notowaniach na rynku europejskim spadły o 5 %, ceny styrenu spadły o 11 %, natomiast średnie ceny benzenu spadły o ponad 9 %. Notowania cenowe podstawowych produktów Synthos S.A. pozostawały na poziomach niższych niż w IV kwartale 2006 roku. W okresie wrzesień październik w spółce Synthos Kralupy a.s. trwały planowe przerwy remontowe instalacji produkcyjnych, które skoordynowane były z przerwą produkcyjną instalacji pirolizy w spółce Unipetrol RPA. Celem przeprowadzonych remontów była poprawa stabilności i wydajności procesów produkcyjnych (osiągniecie maksymalnych zdolności produkcyjnych istniejących instalacji), podniesienie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych polistyrenu do spieniania oraz kauczuków styrenowych w kolejnych okresach. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem. Opóźnienia w uruchomieniu procesów produkcyjnych na instalacji pirolizy w Unipetrolu, spowodowały ograniczenie dostaw do spółki Synthos Kralupy a.s. głównych surowców (etylenu, benzenu oraz frakcji C4). Konieczne było dokonywanie zakupów frakcji C4 oraz styrenu po wyższych cenach na wolnym rynku co bezpośrednio skutkowało obniżką marż. 3) Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2007 roku Struktura wartościowa przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2007 r IV kwartał 2007 rok Ogółem Ogółem % Rodzaje działalności tys. zł przychodów Kauczuki i lateksy % Tworzywa styrenowe % Dyspersje, pozostałe produkty i usługi % Razem przychody ze sprzedaży % SYNTHOS DWORY Sp. z o.o. Kauczuki lateksy Europejski rynek kauczuków syntetycznych w IV kwartale wykazywał zapotrzebowanie na poziomie zbliżonym do planu. Nadal dobre są perspektywy rynku opon i wyrobów technicznych oraz wysokie ceny kauczuków naturalnych, co wspiera popyt na kauczuki syntetyczne. Ilości sprzedaży, utracone w poprzednich kwartałach, zostały częściowo skompensowane dostawami spotowymi na rynki azjatyckie, gdzie utrzymują się wysokie ceny kauczuków

13 Niewielki spadek cen na kauczuki w Europie był spowodowany głównie taniejącymi surowcami: butadienem i styrenem a także umacnianiem złotego. W zakresie lateksów dobra sprzedaż związana była z utrzymaniem dostaw do dużych klientów z sektora produkcji dywanów i wykładzin, a także rozwojem sprzedaży do sektora pianek lateksowych. Na rynku krajowym sezonowo spadał popyt na lateksy do wytwarzania izolacji budowlanych. Tworzywa styrenowe Cały IV kwartał dla tworzyw styrenowych stał pod znakiem spadków cen. W sprzedaży PS-u obniżki cen spowodowane były głównie niższymi notowaniami cen surowców a popyt na ten surowiec utrzymywał się na poziomie typowym dla tej pory roku. W sprzedaży EPS-u oprócz surowców znaczny wpływ na ceny tego tworzywa miały warunki rynkowe a przede wszystkim przewaga podaży nad popytem. Utrzymujące się od czerwca 2007 widoczne na rynku krajowym zmniejszenie zapotrzebowania na styropian w budownictwie spowodowało zwiększenie stanów magazynowych u producentów EPS-u i zaostrzenie się walki cenowej pomiędzy nimi. To z kolei znacząco zwiększyło spadki cen tego tworzywa, które okazały się znacznie głębsze niż obniżki cen surowców. Pochodne winylowe Podstawowym segmentem rynku dla dyspersji, z punktu widzenia zastosowania, jest chemia budowlana (farby, tynki, grunty, kleje i in.) Rynek ten charakteryzuje się wyraźną sezonowością, warunki atmosferyczne mają ogromne znaczenie w odniesieniu do poziomu zapotrzebowania klientów finalnych. W IV kwartale minionego roku zaobserwowano spadek sprzedaży w porównaniu do lat ubiegłych. Było to spowodowane przede wszystkim wysokimi cenami surowców do produkcji dyspersji winylowych, które to ceny nie przełożyły się na cenę wyrobu gotowego. Ponadto mocny kurs złotego wpłynął niekorzystnie na sprzedaż eksportową. Z uwagi na stosunkowo długi sezon budowlany znaczna część odbiorców w okresie świątecznym zatrzymała produkcję. Synthos Kralupy a.s. Kauczuki SBR W związku z problemami technologicznymi w Unipetrolu sprzedaż ilościowa była niższa. W celu zaopatrzenia kluczowych klientów z sektora przemysłu oponiarskiego spółka musiała obniżyć produkcje innych rodzajów kauczuków m.in. kauczuku Niedobory asortymentowe uzupełniano produktami z Synthos Dwory Sp. z o.o., które były później oferowane klientom Synthos Kralupy a.s. Na wyższe koszty wpłynęła różnica w notowaniach nafty i butadienu. Cena nafty rosła w całym kwartale, a ponieważ ceny produktów ustalane są kwartalnie możliwość poprawy pozycji kosztowej była ograniczona. Przychody ze sprzedaży rafinatu i butadienu były niższe niż w poprzednim kwartale w związku z przestojem oraz magazynowaniem surowców. Styren i tworzywa styrenowe W związku z planowanym przestojem oraz magazynowaniem surowców w IV kwartale styren nie był sprzedawany. Wysoka podaż oraz spadek cen surowców spowodowały, że ceny tworzyw styrenowych spadały w przeciągu IV kwartału. Na znaczny spadek cen miała również wpływ przewaga podaży na popytem. Klienci posiadali wystarczające zapasy i nie byli skłonni ich powiększać

14 Energetyka Dwory Sp. z o.o. Działalność Energetyki Dwory Sp. z o.o. podlega cyklicznym zmianom, związanym z sezonowością sprzedaży. Największe przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej Spółka uzyskuje w okresie zimowym, gdy występuje największe obciążenie cieplne, związane z dostarczaniem ciepła nie tylko do celów technologicznych, ale również do miejskiego systemu ciepłowniczego. IV kwartał 2007 roku był dla Energetyki Dwory Sp. z o.o. okresem najwyższej sprzedaży ciepła związanych z zapotrzebowaniem w tym okresie na ciepło w wodzie gorącej do celów ogrzewania oraz wejściem wyższych cen taryfowych ciepła od 1 października Przychody innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta nie wykazują sezonowości lub ze względu na niską skalę obrotów nie mają wpływu na sezonowość łącznej sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta. Zaopatrzenie w surowce strategiczne nie wykazuje sezonowości ani cykliczności dostaw. Surowce strategiczne realizowane są w całości w ramach umów wieloletnich lub rocznych w ilościach niezbędnych do zachowania ciągłości produkcji. 4) Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. W IV kwartale 2007 roku zdarzenia te nie występowały. 5) Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. - w okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie miały miejsca. 6) Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta 1. W dniu 2 stycznia 2008 roku od pełnomocnika reprezentującego Dwory Investments S.a.r.l. (Spółka Zależna Emitenta) na terenie Republiki Czeskiej, otrzymał informację o rejestracji spółki prawa czeskiego Dwory Kralupy a.s. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi ,00 CZK (słownie: dwa miliony koron czeskich), co daje równowartość w złotych ,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na (słownie: dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 1.000,00 CZK (słownie: jeden tysiąc czeskich koron) każda, co daje równowartość w złotych 137,50 zł (słownie: sto trzydzieści siedem złotych 50/100). Wartość nominalna równa się wartości nabycia akcji. Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Dwory Investments S.a.r.l., która objęła (słownie: dwa tysiące) akcji w Spółce. Nabyte akcje mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Spółki Zależnej. Spółka Zależna posiada 100 % kapitału zakładowego Spółki i posiada (słownie: dwa tysiące) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Siedziba Spółki Kralupy, nad Vltavou, Lobecek, O. Wichterleho 810, PSC , Republika Czeska. Zakres przedsiębiorstwa to między innymi wyrób i dystrybucja produktów chemicznych. Data nabycia udziałów/data rejestracji Spółki to 17 grudnia 2007 roku

15 Źródło finansowania pożyczka na podstawie umowy zawartej przez Dwory Investments S.a.r.l. z Synthos Dwory Sp. z o.o. Charakter powiązań między Emitentem a Spółką - Prezes Zarządu Emitenta jest równocześnie członkiem Rady Nadzorczej Spółki, Wiceprezes Zarządu Emitenta jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Założenie Spółki związane jest z konstrukcją finansowania zakupionych przez Emitenta akcji Synthos Kralupy a.s.(dawna nazwa Kaucuk a.s.) i wynika bezpośrednio z umowy aranżującej finansowanie, zawartej w dniu 11 czerwca 2007 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2007. Założona Spółka, zgodnie z umową aranżującą finansowanie nabędzie od Emitenta akcji (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy akcji) Synthos Kralupy, a.s. 2. W dniu 4 stycznia 2008 roku p Radomir Věk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Równocześnie p. Radomir Věk złożył rezygnacje z pełnienia funkcji: Prezesa Zarządu Synthos Krlaupy a.s. z siedzibą w Kralupach/Republika Czeska (spółka zależna od Emitenta), Prezesa Zarządu Synthos Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (spółka zależna od Emitenta), Członka Rady Nadzorczej Dwory Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach/Republika Czeska, Wiceprezesa Zarządu Butadien Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach/Republika Czeska oraz Prezesa Zarządu K-Protos a.s. z siedzibą w Kralupach/Republika Czeska - spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Synthos. Radomir Věk nie podał przyczyn rezygnacji. 3. W dniu 22 stycznia 2008 roku w Kralupach uruchomiony został Oddział Synthos S.A. Do utworzonego oddziału ze spółki Synthos Kralupy a.s. przeniesione zostały zorganizowane części przedsiębiorstwa tj. departamenty/sekcje: prawny, finansowy, osobowy, informatyczny, zaopatrzenia oraz usług technicznych i rozwoju. 4. W dniu 27 lutego 2008 roku od pełnomocnika na terenie Republiki Czeskiej, Emitent otrzymał informację o rejestracji spółki prawa czeskiego Synthos PBR s.r.o. z siedzibą w Kralupach, nad Vltavou, Lobecek, O. Wichterleho 810, PSC , Republika Czeska Forma prawna nowej spółki: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wysokość kapitału zakładowego nowej spółki ,00 CZK (słownie: dwieście tysięcy koron czeskich), co daje równowartość w złotych ,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych). Jedynym wspólnikiem jest Emitent, która objął cały kapitał zakładowy Spółki za kwotę ,00 CZK (słownie: dwustu tysięcy koron czeskich), co daje równowartość w złotych zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych). Inwestycja ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta. Zakres przedsiębiorstwa - między innymi wyrób i dystrybucja produktów chemicznych. Data nabycia aktywów/data rejestracji Spółki - 26 lutego 2008 roku. Źródło finansowania - środki własne emitenta. Charakter powiązań między Emitentem a Spółką - Członek Zarządu Spółki jest równocześnie prokurentem Emitenta. Założenie spółki jest związane z realizacją umowy zawartej przez Emitenta w dniu 5 października 2007 roku ze spółką Manufacture Francaise des Pneumatiques Michelin z siedzibą w Clermont-Ferrand, Francja, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 51/2007 w dniu 5 października 2007 roku

16 7) Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. IV. Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE Należności warunkowe Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń akredytywy stand-by Pozycje pozabilansowe, razem paragraf 91 ustęp 6 Raport kwartalny zawiera dodatkowo: a) Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro). WYBRANE DANE FINANSOWE XII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej XIII. Zysk (strata) brutto XIV.Zysk (strata) netto XV. Przepływy pieniężne netto, razem XVI. Aktywa, razem XVII. Zobowiązania długoterminowe XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe XIX. Kapitał własny XX. Kapitał zakładowy 4 kwartały / 2007 okres od do kwartały / 2006 okres od do dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV.Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej V. Przepływy pieniężne netto, razem VI. Aktywa, razem VII. Zobowiązania długoterminowe VIII. Zobowiązania krótkoterminowe IX. Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej X. Kapitał zakładowy XI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys. zł 4 kwartały / 2007 okres od do w tys. EUR 4 kwartały / 2006 okres od do dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego b) Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Emitent powstał jako jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa, w drodze przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. nr 44 poz. 202 ). W dniu 27 sierpnia 2001 roku Emitent wpisany został do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Krakowie, Wydział Gospodarczy KRS pod nr Kapitał akcyjny Emitanta wynosił zł

17 11 sierpnia 2004 roku Walne Zgromadzenie Emitenta wyraziło zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji Spółki serii A, o wartości 2,01 zł każda, o numerach od A do A W listopadzie 2004 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu akcje Emitanta. 17 grudnia 2004 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje Emitenta. 20 grudnia 2004 roku akcje Emitenta zostały w trybie zwykłym wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. W dniu 2 stycznia 2007 roku Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Po rejestracji podwyższenia, kapitał zakładowy Emitenta wynosi zł i dzielił się na: (słownie: dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,01 (słownie: dwa złote jeden grosz) każda akcja, dających prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, (słownie: siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,01 (słownie: dwa złote jeden grosz) każda akcja, dających prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W dniu 16 lipca 2007 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę nr 508/2007 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 10 października 2007 roku podjęło uchwałę o dokonaniu zmiany dotychczasowej liczby akcji Emitenta w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:67 w ten sposób, iż dotychczasowa wartość nominalna każdej akcji w wysokości 2,01 zł (dwa złote i 01 / 100 ) ustalona została na kwotę 0,03 zł (trzy grosze) dla każdej akcji. W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji, każdą z dotychczas wyemitowanych akcji serii A i B o dotychczasowej wartości nominalnej po 2,01 zł (dwa złote i 01 / 100 ) wymienia się na 67 (sześćdziesiąt siedem) akcji odpowiednich serii A i B, o tożsamych prawach z akcjami przed podziałem i o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda akcja. Zmiana wartości nominalnej akcji nie stanowi obniżenia kapitału zakładowego Emitenta. Akcje Emitenta po podziale uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie, jak akcje przed podziałem. W wyniku podziału akcji kapitał zakładowy Emitenta wynosi zł (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na: a) (osiemset pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda o numerach od A do A , b) (czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,03 (trzy grosze) każda, o numerach od B do B Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po dokonanych zmianach struktury kapitału zakładowego wynosi W dniu 29 października 2007 roku Zarząd Emitenta otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 23 października 2007 roku o zarejestrowaniu zmiany struktury kapitału w KRS

18 W strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta wyróżnić można 2 spółki produkcyjne: Synthos Dwory Sp. z o.o. oraz Synthos Kralupy a.s., których działalność polega głównie na produkcji kauczuków oraz tworzyw styrenowych. W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzą oraz podlegają konsolidacji następujące spółki zależne: 1. Synthos Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (Emitent posiada 100 % udziałów w kapitale i głosach)- spółka zajmująca się produkcją kauczuków i lateksów syntetycznych, tworzyw styrenowych oraz dyspersji winylowych a także dyspersji akrylowych i kopolimerowych (do spółki tej Emitent wniósł w drodze aportu swoje przedsiębiorstwo) 2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ratownictwa Chemicznego Dekochem Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (Emitent posiada 99,91% udziałów w kapitale i głosach) - spółka zajmująca się prowadzeniem działań operacyjnych i utrzymywaniem gotowości operacyjnej związanej z likwidacją przyczyn i skutków klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń środowiska, ochroną przeciwpożarową, unieszkodliwianiem odpadów, usługami sanitarnymi i pokrewnymi. 3. Energetyka Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (Emitent posiada 100% udziałów w kapitale i głosach) - spółka zajmująca się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej, wytwarzaniem i dystrybucją ciepła, poborem i uzdatnianiem wody, działalnością usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej. 4. Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (Energetyka Dwory Sp. z o.o. posiada 76,79% udziałów w kapitale i głosach, Gmina Miasto Oświęcim posiada 23,21% udziałów w kapitale i głosach) spółka prowadzi działalność polegającą na przyjmowaniu, oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków, unieszkodliwianiu odpadów, świadczeniu usług sanitarnych i pokrewnych. 5. Bioelektrownia Hydropol 4 Sp. z o.o. (Energetyka Dwory Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale i głosach) - spółka wytwarza energię elektryczną na bazie biogazu pozyskiwanego z wysypiska odpadów komunalnych w Tarnowie. 6. Synthos Kralupy, a.s. (dawna nazwa Kaucuk, a.s.) z siedzibą Kralupy nad Vltavou, O.Wichterleho 810, Republika Czeska - spółka chemiczna, produkująca m.in. styren-butadien, gumę polibutadienu, tworzywa polistyrenu oraz kauczuk syntetyczny. Emitent posiada 100 % w kapitale zakładowym tej spółki. oraz podmiot stowarzyszony: Butadien Kralupy, a.s. z siedzibą Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Republika Czeska (Synthos Kralupy a.s. posiadają 49 % w kapitale zakładowym) - przedmiotem działalności Spółki jest przetwarzanie frakcji C4 i otrzymywanie z niego butadienu oraz rafinatu 1. Ponadto, w skład Grupy Kapitałowej wchodzą następujące spółki, które nie podlegają konsolidacji: 1. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Sport-Olimp Sp. z o.o. w likwidacji (Emitent posiada 100% udziałów w kapitale i głosach) - spółka prowadziła działalność w obiektach sportowych (pływalni i na lodowisku), pozostałą działalność związaną ze sportem (organizacja i przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie aktywnych form wypoczynku), Jest to podmiot zależny Synthos S.A

19 2. Dwory Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu L-1331 Luksemburg, 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte. (Emitent posiada 100 % udziałów i 100 % głosów w kapitale zakładowym) przedmiotem działalności są między innymi akwizycje, zarządzanie innymi podmiotami. 3. K-PROTOS a.s. z siedzibą w Kralupach nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Republika Czeska. - jest to podmiot w 100 % zależny od Synthos Kralupy a.s. 4. Dwory Kralupy a.s. (spółka prawa czeskiego) z siedzibą w Kralupach, nad Vltavou, Lobecek, O. Wichterleho 810, PSC , Republika Czeska. Jest to spólka zależna w 100 % od Dwory Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu W dniu 2 stycznia 2008 roku Emitent od pełnomocnika reprezentującego Dwory Investments S.a.r.l. na terenie Republiki Czeskiej, otrzymał informację o rejestracji tej spółki. Nabycie udziałów i rejestracja tej spółki nastapiła w dniu 17 grudnia 2007 roku. Założenie Dwory Kralupy a.s. związane jest z konstrukcją finansowania zakupionych przez Emitenta akcji Synthos Kralupy a.s. (dawna nawa Kaucuk a.s.) i wynika bezpośrednio z umowy aranżującej finansowanie, zawartej w dniu 11 czerwca 2007 roku. Założona Spółka, zgodnie z umową aranżującą finansowanie nabędzie od Emitenta akcji (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy akcji) Synthos Kralupy, a.s. 5. Synthos PBR s.r.o. spółka prawa czeskiego z siedzibą w Kralupach nad Vltavou, Lobecek O. Wichterleho 810, PSC , Republika Czeska. Spółka została zarejestrowana w dniu 26 lutego 2008 r.. Zakres przedsiębiorstwa to między innymi wyrób i dystrybucja produktów chemicznych. Emitent posiada w spółce 100 % w kapitale zakładowym Spółki. c) Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. W dniu 10 października 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta wyraziło zgodę na zbycie całości przedsiębiorstwa na rzecz Synthos Dwory Sp. z o.o.. przez co zapoczątkowane zostało ustalania docelowej struktury organizacyjnej Emitenta, w której wyróżnia się dwie spółki produkcyjne: Synthos Kralupy, a.s. oraz Synthos Dwory Sp. z o.o. W dniu 30 listopada 2007 r. pomiędzy Emitentem a Synthos Dwory Spółka z o.o. została podpisana umowa, na mocy której przeniesiono własność przedsiębiorstwa Emitenta na Synthos Dwory Spółka z o.o. Umowa ta została zawarta w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Synthos Dwory Sp. z o.o. z dnia 29 listopada 2007 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego tej Spółki z kwoty zł do kwoty zł tj. o kwotę zł., poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Nowoutworzone udziały zostały objęte przez Emitenta w dniu 30 listopada 2007 r., który pokrył je w całości wkładem niepieniężnym, w postaci jego przedsiębiorstwa, który wniósł do Synthos Dwory Sp.z o.o. Łączna wartość nominalna objętych przez Emitenta w dniu 30 listopada 2007 r. udziałów w Synthos Dwory Sp. z o.o. wynosi zł (osiemset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy). W skład przeniesionego przez Emitenta przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisu art kodeksu cywilnego, obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych, stanowiącego zarazem zakład pracy w rozumieniu art kodeksu pracy, o wartości zł (dwa miliardy sto szesnaście milionów) weszły w szczególności: prawo własności i użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawo własności budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach przedsiębiorstwa. (Wykaz

20 nieruchomości objętych tym przeniesieniem został zamieszczony w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, która została opublikowana w raporcie bieżącym nr 57/2007 z dnia 10 października 2007 r.). Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła zł (sześćset sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięć złotych). W zbytym przedsiębiorstwie Emitent prowadził działalność gospodarczą polegającą głównie na: produkcji tworzyw sztucznych, produkcji kauczuku syntetycznego, produkcji chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych, produkcji chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych, produkcji wyrobów chemicznych pozostałych gdzie indziej niesklasyfikowanej, produkcji pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych itp., do której aktywa będące przedmiotem zbycia były wykorzystywane. W nabytym przedsiębiorstwie Synthos Dwory Spółka z o.o. kontynuuje dotychczasowy sposób wykorzystania. Emitent posiada 100 % udziałów w Synthos Dwory Sp. z o.o. d) Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Zarząd Synthos S.A. nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej na 2007 rok. e) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitanta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Na dzień 29 lutego 2008 roku: 1. Pan Michał Sołowow posiada: - bezpośrednio akcji spółki Synthos S.A., co stanowi 40,53 % w kapitale zakładowym oraz daje głosów na WZA, stanowiących 40,53 % w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki Synthos S.A - pośrednio poprzez podmioty zależne akcji spółki Synthos S.A., co stanowi 15,35 % w kapitale zakładowym oraz daje głosów na WZA stanowiące 15,35 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Synthos S.A. Łącznie, pośrednio i bezpośrednio Pan Michał Sołowow posiada akcji spółki Synthos S.A., co stanowi 55,89 % w kapitale zakładowym oraz daje głosów na WZA stanowiące 55,89 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Synthos S.A. 2. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, ING

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 marca 2015 roku Liczba głosów obecnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Rachunkowości S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Łodzi działając w oparciu o postanowienia art. 409 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 2 lutego 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. ------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH przewidziane na dzień 18 październik 2007 r. w siedzibie Spółki 1 UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raport SA-Q 1/2014 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013 R.) ORAZ DANE NARASTAJĄCE ZA OKRES OD DNIA

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.07.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. (III KWARTAŁ 2012 R.) ORAZ DANE NARASTAJĄCE ZA OKRES OD DNIA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: "OFFERGELD LOGISTICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: OFFERGELD TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 20 paźdzernika2014

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. Raport SA-Q 2/2000 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2000-08-04 16:47:30 Do : EM Kancelaria Zarząd spółki KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport SA-Q 2/2000 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. z dnia 29czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu

Uchwała Nr.. z dnia 29czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu Uchwała Nr.. z dnia 29czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana.. -----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006

Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. SAF Q 4/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za czwarty kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani też przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: Firma Chemiczna Dwory S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Wykaz zmian do projektów uchwał Nazwa uchwały: Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa skonsolidowany raport za II kwartał 2007 roku

Informacja dodatkowa skonsolidowany raport za II kwartał 2007 roku Informacja dodatkowa skonsolidowany raport za II kwartał 2007 roku Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu Grupa Kapitałowa zastosowała w niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2012 R. Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 i 5 Regulaminu Walnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Krakowie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera w głosowaniu tajnym Panią/a na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r.

INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r. INFORMACJA DODATKOWA do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał 2013r. 1. Zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz pomiaru wyniku finansowego. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.)

Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Good Idea S.A.

Raport Roczny Good Idea S.A. Raport Roczny Good Idea S.A. Rok obrachunkowy 2013/2014 r. (dane za okres 1.07.2013 r. 30.06.2014 r.) Warszawa 30 grudnia 2014r RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE.... 3 2. DANE

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki,

-PROJEKT- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych Police S.A, działając na podstawie 55 ust. 5 pkt a) i pkt b) Statutu Spółki, W SPRAWIE ZBYCIA CAŁOŚCI NALEŻĄCYCH DO Z.CH. POLICE S.A. UDZIAŁÓW KONCEPT SP. Z O.O., AUTOMATIKA SP. Z O.O. I REMECH SP. Z O.O. ORAZ OBJĘCIA W ZAMIAN ZA ZBYTE UDZIAŁY, UDZIAŁÓW W PODWYŻSZONYM KAPITALE

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na WZA: 4 878 225, udział w głosach na WZA: 5,06%. Liczba głosów obecnych na WZA: 96 454 807.

Liczba głosów Nordea OFE na WZA: 4 878 225, udział w głosach na WZA: 5,06%. Liczba głosów obecnych na WZA: 96 454 807. Warszawa, 26 marca 2012r. Sprawozdanie z Akcjonariuszy spółki NFI Octava, które odbyło się w dniu 23 marca 2012 roku w Warszawie w hotelu Polonia w sali Wilno & Lwów w Alejach Jerozolimskich 45 Liczba

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. publicznej z firmy Petrofox S.A. (societe anonyme)

Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. publicznej z firmy Petrofox S.A. (societe anonyme) Komunikat nr 109/2010 z dnia 2010-10-05 Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej z firmy Petrofox S.A. (societe anonyme) Zarząd "Instal-Lublin" S.A. informuje, że w dniu

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A.

FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JAGO sporządzone zgodnie z MSSF oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Firmy Handlowej JAGO SA sporządzone

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 2/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 2/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 2/2008 ZA OKRES 1 KWIECIEŃ 2008 30 CZERWCA 2008 Wrocław, sierpień 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Kredyt Inkaso S.A., ul. Domaniewska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2008. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka )

ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2008. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka ) ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2008 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka ) Niniejsze sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Raport bieżący nr 7 / 2015 Data sporządzenia: 2015-04-02 Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

UCHWAŁA NR. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 1/2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 1/2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 1/2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 31 MARZEC 2014 Wrocław, maj 2014 I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe za I

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA Nr 1 dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLNA SA-Q 4/2005 Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca

Bardziej szczegółowo

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A.

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 DO 30 WRZEŚNIA 2014 GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD S.A. Strona 1 z 116 Spis treści 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo