Informacja dodatkowa skonsolidowany raport za IV kwartał 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dodatkowa skonsolidowany raport za IV kwartał 2007"

Transkrypt

1 Informacja dodatkowa skonsolidowany raport za IV kwartał 2007 Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Grupa Kapitałowa zastosowała w niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) obowiązujące również w okresie porównywalnym. Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia roku sprawozdanie jednostkowe sporządzone zostało według MSR. Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji Walutą funkcjonalną jednostki dominującej i walutą prezentacji niniejszego skonsolidowanego raportu finansowego jest złoty polski. Sprawozdanie finansowe jednostek zagranicznych dla celów konsolidacji przeliczane są na walutę polską w następujący sposób: aktywa i pasywa każdego prezentowanego bilansu po kursie zamknięcia na dany dzień bilansowy, odpowiednie pozycje rachunku zysków i strat po kursach wymiany na dzień zawarcia transakcji. Różnice kursowe powstałe w wyniku takiego przeliczenia są ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym jako odrębny składnik. Dane finansowe w CZK zostały przeliczone według następujących zasad: poszczególne pozycje aktywów i pasywów według kursu na dzień 31 grudnia 2007 roku 0,1348PLN/CZK, poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według średniego kursu wymiany w okresie od 19 lipca 2007 do 31 grudnia ,1363 PLN/CZK I. W IV kwartale 2007 roku w Grupie Kapitałowej Synthos S.A. dokonano następujących zmian w wielkościach szacunkowych w tys zł pozycja utworzone (-) zrealizowane pozycja w bilansie Aktywo na podatku odroczonym z aportu przedsiębiorstwa Podatek odroczony rezerwa na opłaty środowiskowe Rezerwy rezerwa na rekultywację składowisk rezerwy rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych rezerwa na llikwidację elektrolizy rezerwy rezerwa na premie dla pracowników rezerwy rezerwa na restrukturyzację zatrudnienia rezerwy odpis na należności handlowe Należności Odpis aktualizujący materiały - 84 Zapasy Odpis na wyroby gotowe 705 zapasy - 1 -

2 rezerwa na rabaty handlowe Pozostałe zobowiązania rezerwy na urlopy Pozostałe zobowiązania rezerwa na certyfikaty energii odnawialnej 613 Pozostałe zobowiązania rezerwa na niezafakturowane usługi Zobowiązania z tytułu dostaw i usług II. Aport przedsiębiorstwa z Synthos S.A. do spółki Synthos Dwory Sp. z o.o. W dniu 30 listopada 2007 roku pomiędzy Emitentem a Synthos Dwory Spółka z o.o. (Spółka Zależna Emitenta) została podpisana umowa, na mocy której przeniesiono własność przedsiębiorstwa Emitenta na Synthos Dwory Sp. z o.o. Umowa została zawarta w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zależnej z dnia 29 listopada 2007 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Zależnej z kwoty zł do kwoty zł tj. o kwotę zł poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Nowoutworzone udziały zostały objęte przez Emitenta, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 68/2007. Wartość księgową netto aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych oraz wycenę do wartości godziwej prezentuje poniższa tabela: w tyś zł wartość aportu na 30/11/2007 Wycena aportu do wartości godziwej wartość aportu wg wartości godziwej podatek odroczony Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Nieruchomości inwestycyjne Aktywo z tytułu podatku odroczonego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe w tym z tytułu dostaw i usług Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Kapitał własny Zyski zatrzymane w tym zysk netto bieżącego okresu Kapitał własny razem Zobowiązania Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Przychody przyszłych okresów oraz z tytułu dotacji rządowych Rezerwy Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe w tym z tytułu dostaw i usług Rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem

3 Pasywa razem Wartość księgowa netto aktywów przekazanych w aporcie Wartość godziwa aktywów przekazanych w aporcie Wpływ z przeszacowania aktywów i pasywów Synthos Dwory Sp. z o.o. do wartości godziwych na zysku netto Grupy Kapitałowej Synthos S.A. przedstawia poniższa tabela: w tyś zł Aktywa z tytułu podatku odroczonego Wykorzystanie aktywa z tytułu podatku odroczonego Całkowity wpływ na zysk netto III. Rozliczenie zakupu jednostki zależnej Synthos Kralupy a.s. W Sprawozdaniu finansowym za 3 kwartał 2007 wartość godziwa nabytych aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych z tytułu nabycia Spółki Synthos Kralupy a.s. została zaprezentowana w oparciu wstępnego raportu biegłego rewidenta. Obecnie proces ten został ukończony i w efekcie wartość godziwa przejętych aktywów i pasywów zmieniła się. Poniższe zestawienie przedstawia wpływ nabycia Spółki Synthos Kralupy a.s. na aktywa i zobowiązania Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień nabycia: (w tys. zł)* Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje długoterminowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Zobowiązania z tytułu dostaw i pozostałe Przejęte aktywa netto % przejętych aktywów 100% Cena zakupu ** koszty nabycia Cena nabycia razem Nadwyżka wartości godziwej przejętych aktywów netto nad kosztami nabycia * - dane w złotych zostały wyliczone w oparciu o kurs zł/ CZK na dzień 19 lipca 2007 roku w wysokości 0,1329 zł/czk ** -cena zakupu została ustalona jako równowartość zaciągniętego w tym celu kredytu według kursu z dnia zaciągnięcia kredytu. Zmiany w wartości majątku Synthos Kralupy a.s w wyniku przeszacowania do wartości rynkowych na podstawie MSSF 3-3 -

4 Identyfikacja i wycena aktywów i pasywów firmy Synthos Kralupy a.s. na dzień zakupu tj. na 19 lipca 2007 została przeprowadzona na podstawie opinii biegłego. Wpływ wyceny na bilansie firmy Synthos Kralupy przedstawia poniższa tabela: Wycena warotości godziwej wzrost /(spadek) w tyś zł Majątek Budynki, budowle maszyny i urządzenia Wartości niematerialne i prawne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Razem majątek trwały Zapasy Pozostałe Aktywa razem Zobowiązania Podatek odroczony Pozostałe zobowiązania Kapitały Zyski zatrzymane * - dane w złotych zostały wyliczone w oparciu o kurs zł/ CZK na dzień 19 lipca 2007 roku w wysokości 0,1329 zł/czk Wpływ z przeszacowania aktywów i pasywów Synthos Kralupy a.s do wartości godziwych na zysku netto Synthos Kralupy a.s. przedstawia poniższa tabela: w tyś zł Koszt własny sprzedanych produktów Amortyzacja, Odpis aktualizacyjny wartości niematerialne i prawne Podatek odroczony Całkowity wpływ na zysk netto * - dane w złotych zostały wyliczone według średniego kursu wymiany w okresie od 19 lipca 2007 do 31 grudnia ,1363 zł/ CZK Dodatkowe informacje do raportu kwartalnego paragraf 91 ust. 4 rozporządzenia 1) Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2007 roku, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących

5 Realizacja sprzedaży w IV kwartale 2007 roku W IV kwartale 2007 roku przychody ze sprzedaży w Grupie Kapitałowej Synthos S.A. wyniosły łącznie tysięcy złotych, czyli o 94 % więcej niż w IV kwartale 2006 roku. Tabela poniżej przedstawia wartości przychodów Grupy Kapitałowej Synthos S.A. w głównych liniach biznesowych oraz dynamikę zmian w układzie kwartalnym w stosunku do 2006 roku. Rodzaje działalności IV kwartał (tys. zł) Zmiana (%) IV kw w relacji do IV kw Kauczuki i lateksy % Tworzywa styrenowe % Dyspersje, pozostałe produkty i usługi % Razem przychody ze sprzedaży % Źródło: Emitent. Przyczyną skokowego wzrostu wartość sprzedaży w poszczególnych grupach produktów była sfinalizowana w dniu 19 lipca 2007 roku transakcja nabycia przez Emitenta spółki Kauczuk a.s. i rozpoczęcie od III kwartału 2007 roku konsolidacji wyników finansowych powiązanych podmiotów. Wartość sprzedaży kauczuków i lateksów syntetycznych w omawianym okresie wyniosła tysięcy złotych. Ilość sprzedanych kauczuków połączonych podmiotów była znacząco niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego ze względu na planowe przerwy remontowe instalacji produkcyjnych oraz niższe dostawy surowców z Unipetrolu a.s. głównego źródła surowców dla firmy Synthos Kralupy a.s. W obszarze tworzyw styrenowych wartość sprzedaży wyniosła tysięcy złotych. Polistyren do spieniania - EPS. Utrzymująca się przewaga podaży nad popytem oraz spadek cen monomeru styrenu skutkowały w czwartym kwartale 2007 roku dalszą obniżką cen EPS. Odbiorcy (producenci styropianu) dysponowali pewnym zapasem surowca i nie byli skłonni do zakupów ze względu na zimowy sezon w budownictwie. Polistyren ogólnego przeznaczenia - PS. Spadek cen monomeru styrenu również w tej grupie produktów spowodował obniżkę cen. Konsumenci w dalszym ciągu utrzymywali niskie zapasy surowca. W omawianym okresie na rynku europejskim podaż i popyt pozostawały zbilansowane. Dodatkowy wpływ na marże uzyskane na sprzedaży tworzyw styrenowych przez Synthos Kralupy a.s. miały podobnie jak w przypadku kauczuku, ograniczenia w dostępie do surowców spowodowane przerwą produkcyjną w Unipetrolu. W obszarze dyspersji i pozostałych produktów wartość sprzedaży wyniosła tysięcy złotych

6 Ważniejsze dokonania Grupy Kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2007 roku 1. W dniu 5 października 2007 roku Zarząd Emitenta zawarł ze spółką prawa francuskiego Manufacture Francaise des Pneumatiques Michelin z siedzibą w Clermont-Ferrand, Francja umowę handlową oraz umowę licencyjną z Société de Technologie Michelin z siedzibą w Clermont-Ferrand, Francja, oraz Michelin Recherche et Technique S. A. z siedzibą w Granges-Paccot, Szwajcaria. Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest udzielenie przez Spółki Grupy Michelin licencji na technologię produkcji kauczuku polibutadienowego w oparciu o katalizator neodymowy (kauczuk polibutadienowy) oraz przekazanie know-how w zakresie budowy instalacji służącej do produkcji kauczuku polibutadienowego. Emitent lub spółka od niego zależna będzie uprawniony do budowy instalacji produkcji kauczuku polibutadienowego o rocznej nominalnej zdolności produkcyjnej do 80,000 ton rocznie. Emitent w zamian za udzieloną licencję i know-how jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego w dwóch ratach oraz, o ile Umowa Handlowa, o której mowa poniżej, wygaśnie opłat licencyjnych określonych jako część przychodów z tytułu sprzedaży produktów wyprodukowanych przy użyciu praw patentowych licencjodawców. Uruchomienie instalacji planowane jest na 2011 rok. Przedmiotem Umowy Handlowej jest dostawa do Michelin części kauczuku polibutadienowego produkowanego przez Emitenta w oparciu o licencje i know-how uzyskane od Spółek Grupy Michelin. Głównym zastosowaniem kauczuku polibutadienowego, produkowanego wg technologii neodymowej zakupionej Umową Licencyjną od Spółek Grupy Michelin, jest produkcja wysokiej jakości opon, w tym także przeznaczonych dla wyższych klas samochodów i wyższych prędkości. Kauczuk ten wykazuje znakomitą odporność na obciążenia dynamiczne przy jednoczesnej dobrej odporności na ścieranie. Własności te mają wpływ na dłuższy przebieg opon wyprodukowanych z udziałem kauczuku polibutadienowego oraz na istotne obniżenie oporów toczenia, a przez to zmniejszenie zużycia paliwa. Istotne warunki Umowy Handlowej: Okres obowiązywania Umowy Handlowej od dnia spełnienia się warunku zawieszającego i obowiązuje w okresie co najmniej 7 lat od pierwszej dostawy kauczuku polibutadienowego zrealizowanej przez Emitenta na rzecz Michelin, która powinna zostać zrealizowana w 2011 roku. szacunkowa wartość Umowy Handlowej wynosi około ,00 (dwieście milionów euro) co daje kwotę około ,00 zł (siedemset pięćdziesiąt cztery miliony osiemset tysięcy złotych) według średniego kursu NBP publikowanego w dniu 5 października 2007 roku. formuła cenowa oparta o notowania rynkowe butadienu powiększone o koszty wytworzenia kauczuku polibutadienowego oraz marżę producenta. W dniu 10 października 2007 roku Rada Nadzorcza Emitenta, działając zgodnie ze Statutem Emitenta, wyraziła zgodę na zawarcie Umowy Handlowej podpisanej w dniu 5 października 2007 roku przez Emitenta i Manufacture Francaise des Pneumatiques Michelin. Tym samym ziścił się warunek zawieszający, zastrzeżony w tej umowie. 2. W dniu 10 października 2007 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. Głównymi punktami porządku obrad NWZ były tematy związane z planowanym uporządkowaniem struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta po przejęciu Kaucuk a.s. w Kralupach Republika Czeska (aktualna nazwa Synthos Kralupy a.s.). Podjęta została między innymi decyzja o zmianie nazwy firmy Emitenta na Synthos S.A. oraz o wyrażeniu zgody na przeniesienie przedsiębiorstwa Emitenta na podmiot w 100% zależny od Emitenta

7 Nowa nazwa firmy Emitenta Synthos wywodzi się z połączenia słów o etymologii greckiej synthesis (łączę) i orthos (właściwy, odpowiedni). Nowa nazwa firmy Emitenta odwzorowuje misję, którą jest wytwarzanie i dostarczanie klientom produktów chemicznych i rozwiązań do dalszego przetwórstwa B2B (business to business), sprzyjających ich rozwojowi. Nazwa ta odzwierciedla również przedmiot działania Emitenta, którym jest synteza chemiczna. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 5 Statutu Emitenta, mając na uwadze długoterminową i docelową strukturę organizacyjną i kapitałową Grupy Kapitałowej Emitenta wyraziło zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Emitenta w rozumieniu art Kodeksu cywilnego na rzecz spółki w 100 % zależnej od Emitenta, w drodze wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki zależnej na pokrycie udziałów, które zostaną objęte przez Emitenta w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej. Synthos Dwory Sp. z o.o. łącznie ze spółką Synthos Kralupy a.s., w których Emitent posiada 100 % kapitału zakładowego, stanowić będą długoterminowo trzon produkcyjny struktury Grupy Kapitałowej Emitenta. ALLIANZ Polska Otwarty Fundusz Emerytalny wniósł sprzeciw do treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa, uzasadniając ten sprzeciw tym, że przeniesienie na podmiot w 100 % zależny od Emitenta, przedsiębiorstwa Emitenta, będzie miało wpływ na wycenę Emitenta i pokrzywdzenie akcjonariuszy mniejszościowych. W dniu 16 listopada 2007 r. Emitent otrzymał od ALLIANZ Polska informację o podjętej przez Zarząd Towarzystwa decyzji o nie zaskarżaniu uchwały, od której wniósł sprzeciw. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 10 października 2007 roku podjęło uchwałę o dokonaniu zmiany dotychczasowej liczby akcji Emitenta w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:67 w ten sposób, iż dotychczasowa wartość nominalna każdej akcji w wysokości 2,01 zł (dwa złote i 01 / 100 ) ustalona została na kwotę 0,03 zł (trzy grosze) dla każdej akcji. W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji, każdą z dotychczas wyemitowanych akcji serii A i B o dotychczasowej wartości nominalnej po 2,01 zł (dwa złote i 01 / 100 ) wymienia się na 67 (sześćdziesiąt siedem) akcji odpowiednich serii A i B, o tożsamych prawach z akcjami przed podziałem i o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda akcja. Zmiana wartości nominalnej akcji nie stanowi obniżenia kapitału zakładowego Emitenta. Akcje Emitenta po podziale uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie, jak akcje przed podziałem. W wyniku podziału akcji kapitał zakładowy Emitenta wynosi zł (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na: a) (osiemset pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda o numerach od A do A , b) (czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,03 (trzy grosze) każda, o numerach od B do B Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po dokonanych zmianach struktury kapitału zakładowego wynosi

8 W dniu 29 października 2007 roku Zarząd Emitenta otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 23 października 2007 roku o zarejestrowaniu zmian w Statucie Emitenta, uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 10 października 2007 roku dotyczących zmiany nazwy oraz podziału akcji. 4. W dniu 10 października 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Tekiela. Rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 10 października 2007 roku złożył Pan Grzegorz Miroński. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 10 października 2007 r. przyjęła złożoną przez Wojciecha Ciesielskiego rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po czym podjęła uchwałę o powierzeniu Andrzejowi Tekielowi funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza oddelegowała Andrzeja Tekiela do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych związanych między innymi z procesem intergracji Emitenta z Synthos Kralupy a.s. oraz działaniami akwizycyjnymi Emitenta. 5. W dniu 10 października 2007 roku Rada Nadzorcza Emitenta powołała Pana Radomira Věka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Emitenta. W dniu 4 stycznia 2008 r. Pan Radomir Věk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Równocześnie p. Radomir Věk złożył rezygnacje z pełnienia funkcji: - Prezesa Zarządu Synthos Krlaupy a.s. z siedzibą w Kralupach/Republika Czeska (spółka zależna od Emitenta), - Prezesa Zarządu Synthos Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (spółka zależna od Emitenta), - Członka Rady Nadzorczej Dwory Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach/Republika Czeska, - Wiceprezesa Zarządu Butadien Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach/Republika Czeska - Prezesa Zarządu K-Protos a.s. z siedzibą w Kralupach/Republika Czeska spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Synthos. Pan Radomir Věk nie podał przyczyn rezygnacji. 6. W dniu 8 listopada 2007 roku spółka zależna od Emitenta Energetyka Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu zawarła umowę kredytu inwestycyjnego z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34. Kwota kredytu: ,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów złotych). Cel kredytowania: finansowanie lub ewentualne refinansowanie zadań inwestycyjnych: modernizacji urządzeń wytwórczych, infrastruktury i zakupy. Okres kredytowania: od dnia udostępnienia tj. od dnia 8 listopada 2007 roku do zakończenia okresu kredytowania tj. do dnia 30 września 2019 roku. Wykorzystanie kredytu: od dnia 8 listopada 2007 roku do dnia 30 września 2009 roku. Spłata kredytu: po okresie karencji wynoszącym maksymalnie 24 miesiące od dnia pierwszego uruchomienia kredytu. Ostateczny termin spłaty kredytu 30 września 2019 roku. Oprocentowanie: WIBOR plus marża banku. Uruchomienie kredytu: po ustanowieniu zabezpieczeń kredytu, z wyjątkiem ustanowienia hipoteki kaucyjnej oraz zapewnieniu przez Kredytobiorcę udziału własnego do każdego z zadań inwestycyjnych. Zabezpieczenie: hipoteka kaucyjna na nieruchomości, na której będzie prowadzona inwestycja ustanowiona przez Emitenta do dnia 30 czerwca 2008 roku (data złożenia wniosku o wpis hipoteki do sądu wieczysto-księgowego) list patronacki wystawiony przez Emitenta, cesja wierzytelności wynikających z umów sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej z monitoringiem, - 8 -

9 zastaw rejestrowy na maszynach, urządzeniach i infrastrukturze związanej z przedmiotem inwestycji do którego umowy zastawnicze zostaną zawarte po zakończeniu każdego zadania inwestycyjnego pełnomocnictwo do rachunku bankowego kredytobiorcy Brak kar umownych, brak zastrzeżenia terminu oraz warunku. 7. W dniu 9 listopada 2007 roku Emitent poinformował o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie Uchwały Nr 798/07 z dnia 08 października 2007r. określającej, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Emitenta z 2,01 (dwa złote jeden grosz) na 0,03 (trzy grosze), dzień 15 listopada 2007 roku jako dzień podziału (dziewiętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta oznaczonych kodem PLDWORY00019 na (jeden miliard trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda. 8. W dniu 12 listopada 2007 roku od pełnomocnika reprezentującego Emitenta na terenie Luksemburga Emitent otrzymał informację o rejestracji spółki prawa luksemburskiego Dwory Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu L-1331 Luksemburg, 65 boulevard Grande- Duchesse Charlotte. Firma Spółki: Dwory Investments S.a.r.l. Wysokość kapitału zakładowego Spółki (dwanaście tysięcy pięćset euro) (45.586,25 zł) i dzieli się na 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt euro) (182,35 zł). Wartość nominalna równa się wartości nabycia udziałów. Jedynym wspólnikiem jest Emitent, który objął 250 (dwieście pięćdziesiąt) udziałów w Spółce. Nabyte udziały mają charakter długo terminowej lokaty kapitałowej Emitenta. Emitent posiada 100 % kapitału zakładowego i posiada 250 (dwieście pięćdziesiąt) głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki. Zakres przedsiębiorstwa między innymi: akwizycje, zarządzanie innymi podmiotami. Data nabycia udziałów/data rejestracji Spółki 25 października 2007 roku. Źródło finansowania środki własne Emitenta. Założenie Spółki związane jest z konstrukcją finansowania zakupionych przez Emitenta akcji Synthos Kralupy a.s. (dawna nazwa Kaucuk a.s.) i wynika bezpośrednio z umowy aranżującej finansowanie, zawartej w dniu 11 czerwca 2007 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 06/2007. Założona Spółka, zgodnie z umową aranżującą finansowanie będzie jedynym akcjonariuszem spółki prawa czeskiego, która nabędzie od Emitenta akcji (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy akcji) Synthos Kralupy, a.s. 9. W dniu 28 listopada 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Synthos Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (Spółka Zależna Emitenta) podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) - poprzez wydanie 200 (dwustu) udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. W dniu 28 listopada 2007 roku Emitent objął nowe udziały za kwotę zł (dwieście trzydzieści milionów złotych). Objęcie Nowych Udziałów sfinansowane zostało ze środków własnych Emitenta. Wartość ewidencyjna nowych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi zł (dwieście trzydzieści milionów złotych). Emitent traktuje nabyte aktywa finansowe jako długoterminową lokatę kapitału. Emitent posiada 100 % udziałów w Spółce Zależnej. W dniu 29 listopada 2007 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu zmiany w umowie spółki, w zakresie zmiany wysokości kapitału zakładowego. Po rejestracji - 9 -

10 zmiany umowy spółki, kapitał zakładowy Synthos Dwory Sp. z o.o. wynosił zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzielił się na (jeden tysiąc dwieście) udziałów, z których przysługiwało (tysiąc dwieście) głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Wszystkie udziały i głosy na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zależnej należą do Emitenta. 10. W dniu 29 listopada 2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Synthos Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Zależnej z kwoty zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty zł (osiemset pięćdziesiąt milionów złotych) - poprzez utworzenie (szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset) udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Łączna wartość nominalna nowych udziałów wynosi zł (osiemset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy). W dniu 30 listopada 2007 roku Emitent objął nowe udziały, pokrywając je w całości wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa Synthos S.A. (Emitenta) w rozumieniu przepisu art kodeksu cywilnego obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych (Przedsiębiorstwo), o wartości zł (dwa miliardy sto szesnaście milionów złotych), w skład którego w szczególności wchodzą prawo własności i użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawo własności budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach Przedsiębiorstwa. Objęcie nowych udziałów sfinansowane zostało ze środków własnych Emitenta poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego. Wartość ewidencyjna nowych udziałów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi zł (dwa miliardy sto szesnaście milionów złotych). Emitent traktuje nabyte aktywa finansowe jako długoterminową lokatę kapitału. W dniu 17 grudnia 2007 roku Emitent otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 14 grudnia 2007 roku o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta Synthos Dwory spółka z o.o. z kwoty zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty zł (osiemset pięćdziesiąt milionów złotych). Po zarejestrowaniu zmiany umowy spółki Synthos Dwory Sp. o.o. w zakresie wysokości kapitału zakładowego, Emitent posiada (siedemnaście milionów) udziałów oraz (siedemnaście milionów) głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Zależnej. Emitent posiada 100 % udziałów w Spółce Zależnej. 11. W dniu 30 listopada 2007 roku pomiędzy Emitentem a Synthos Dwory Spółka z o.o. (Spółka Zależna Emitenta) została podpisana umowa, na mocy której przeniesiono własność przedsiębiorstwa Emitenta na Synthos Dwory Sp. z o.o. Umowa została zawarta w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Zależnej z dnia 29 listopada 2007 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Zależnej z kwoty zł do kwoty zł tj. o kwotę zł poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Nowoutworzone udziały zostały objęte przez Emitenta, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 68/2007. W skład przeniesionego przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisu art kodeksu cywilnego, obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych, stanowiącego zarazem zakład pracy w rozumieniu art kodeksu pracy, o wartości zł (dwa miliardy sto szesnaście milionów) wchodziły w szczególności prawo własności i użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawo własności budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach Przedsiębiorstwa. Wykaz nieruchomości objętych tym przeniesieniem został zamieszczony w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego

11 Zgromadzenia Emitenta, która została opublikowana w raporcie bieżącym nr 57/2007 z dnia 10 października 2007 roku. Wartość ewidencyjna zbytych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta wynosi zł. W zbytym Przedsiębiorstwie Emitent prowadził działalność gospodarczą polegającą głównie na: produkcji tworzyw sztucznych, produkcji kauczuku syntetycznego, produkcji chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych, produkcji chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych, produkcji wyrobów chemicznych pozostałych gdzie indziej niesklasyfikowanej, produkcji pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych itp., do której aktywa będące przedmiotem zbycia były wykorzystywane. W nabytym Przedsiębiorstwie Synthos Dwory Spółka z o.o. (Spółka Zależna) kontynuuje dotychczasowy sposób wykorzystania. Przedmiot działalności Spółki Zależnej jest tożsamy z przedmiotem działalności Emitenta. 12. W dniu 30 listopada 2007 roku została zwarta przy udziale Emitenta umowa gwarancji korporacyjnej pomiędzy Synthos Dwory Sp. z o.o. (Spółka Zależna) jako gwarantem, a: 1. ABN AMRO Bank NV, z siedzibą w Amsterdamie, Gustav Mahlerlaan 10, 1082PP Holandia, 2. BAWAG Bank CZ a.s., z siedzibą w Pradze Vítezná 1/126, Czechy, 3. BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, z siedzibą w Wiedniu, 1010, Seitzergasse 2-4, Austria, 4. Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Suwak 3, Polska 5. Fortis Bank (Nederland) N.V., z siedzibą w Rotterdamie, Blaak 555, 3011GB, Holandia 6. Fortis Bank SA/NV, z siedzibą w Pradze 1, Ovocný trh 8, PSČ , Czechy jako beneficjentami gwarancji. Jest to umowa gwarancji korporacyjnej zabezpieczająca spłatę kapitału, odsetek i należności ubocznych z tytułu Umowy Kredytowej zawartej przez Emitenta dnia 11 czerwca 2007 roku na kwotę główną EUR (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów euro) (równowartość ,00 zł) (Umowa Kredytowa) na nabycie przez Emitenta akcji (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy akcji) Synthos Kralupy a.s. z siedzibą Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Czechy. Beneficjentami gwarancji są banki będące stronami Umowy Kredytowej. Umowa gwarancji korporacyjnej zmieniła również ogólne postanowienia Umowy Kredytowej, dostosowując jej warunki do nowego zabezpieczenia w postaci gwarancji Spółki Zależnej. Zawarcie umowy gwarancji korporacyjnej związane jest z wyrażeniem przez banki, będące stronami Umowy Kredytowej, zgody na zbycie przedsiębiorstwa Emitenta na rzecz Spółki Zależnej w wykonaniu uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 10 października 2007 roku. Istotne warunki umowy: - Okres obowiązywania umowy - od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2013 roku, - Górna granica odpowiedzialności Spółki Zależnej: EUR (słownie: trzysta milionów euro) (równowartość zł). Brak terminu oraz warunku. Brak kar umownych

12 2) Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta. W IV kwartale 2007 roku ceny podstawowych surowców petrochemicznych bezpośrednio lub pośrednio wykorzystywanych przez podmioty Grupy Kapitałowej Emitenta cechowała tendencja spadkowa. W stosunku do IV kwartału 2006 roku kontraktowe ceny butadienu w notowaniach na rynku europejskim spadły o 5 %, ceny styrenu spadły o 11 %, natomiast średnie ceny benzenu spadły o ponad 9 %. Notowania cenowe podstawowych produktów Synthos S.A. pozostawały na poziomach niższych niż w IV kwartale 2006 roku. W okresie wrzesień październik w spółce Synthos Kralupy a.s. trwały planowe przerwy remontowe instalacji produkcyjnych, które skoordynowane były z przerwą produkcyjną instalacji pirolizy w spółce Unipetrol RPA. Celem przeprowadzonych remontów była poprawa stabilności i wydajności procesów produkcyjnych (osiągniecie maksymalnych zdolności produkcyjnych istniejących instalacji), podniesienie bezpieczeństwa procesów produkcyjnych oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych polistyrenu do spieniania oraz kauczuków styrenowych w kolejnych okresach. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem. Opóźnienia w uruchomieniu procesów produkcyjnych na instalacji pirolizy w Unipetrolu, spowodowały ograniczenie dostaw do spółki Synthos Kralupy a.s. głównych surowców (etylenu, benzenu oraz frakcji C4). Konieczne było dokonywanie zakupów frakcji C4 oraz styrenu po wyższych cenach na wolnym rynku co bezpośrednio skutkowało obniżką marż. 3) Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2007 roku Struktura wartościowa przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w IV kwartale 2007 r IV kwartał 2007 rok Ogółem Ogółem % Rodzaje działalności tys. zł przychodów Kauczuki i lateksy % Tworzywa styrenowe % Dyspersje, pozostałe produkty i usługi % Razem przychody ze sprzedaży % SYNTHOS DWORY Sp. z o.o. Kauczuki lateksy Europejski rynek kauczuków syntetycznych w IV kwartale wykazywał zapotrzebowanie na poziomie zbliżonym do planu. Nadal dobre są perspektywy rynku opon i wyrobów technicznych oraz wysokie ceny kauczuków naturalnych, co wspiera popyt na kauczuki syntetyczne. Ilości sprzedaży, utracone w poprzednich kwartałach, zostały częściowo skompensowane dostawami spotowymi na rynki azjatyckie, gdzie utrzymują się wysokie ceny kauczuków

13 Niewielki spadek cen na kauczuki w Europie był spowodowany głównie taniejącymi surowcami: butadienem i styrenem a także umacnianiem złotego. W zakresie lateksów dobra sprzedaż związana była z utrzymaniem dostaw do dużych klientów z sektora produkcji dywanów i wykładzin, a także rozwojem sprzedaży do sektora pianek lateksowych. Na rynku krajowym sezonowo spadał popyt na lateksy do wytwarzania izolacji budowlanych. Tworzywa styrenowe Cały IV kwartał dla tworzyw styrenowych stał pod znakiem spadków cen. W sprzedaży PS-u obniżki cen spowodowane były głównie niższymi notowaniami cen surowców a popyt na ten surowiec utrzymywał się na poziomie typowym dla tej pory roku. W sprzedaży EPS-u oprócz surowców znaczny wpływ na ceny tego tworzywa miały warunki rynkowe a przede wszystkim przewaga podaży nad popytem. Utrzymujące się od czerwca 2007 widoczne na rynku krajowym zmniejszenie zapotrzebowania na styropian w budownictwie spowodowało zwiększenie stanów magazynowych u producentów EPS-u i zaostrzenie się walki cenowej pomiędzy nimi. To z kolei znacząco zwiększyło spadki cen tego tworzywa, które okazały się znacznie głębsze niż obniżki cen surowców. Pochodne winylowe Podstawowym segmentem rynku dla dyspersji, z punktu widzenia zastosowania, jest chemia budowlana (farby, tynki, grunty, kleje i in.) Rynek ten charakteryzuje się wyraźną sezonowością, warunki atmosferyczne mają ogromne znaczenie w odniesieniu do poziomu zapotrzebowania klientów finalnych. W IV kwartale minionego roku zaobserwowano spadek sprzedaży w porównaniu do lat ubiegłych. Było to spowodowane przede wszystkim wysokimi cenami surowców do produkcji dyspersji winylowych, które to ceny nie przełożyły się na cenę wyrobu gotowego. Ponadto mocny kurs złotego wpłynął niekorzystnie na sprzedaż eksportową. Z uwagi na stosunkowo długi sezon budowlany znaczna część odbiorców w okresie świątecznym zatrzymała produkcję. Synthos Kralupy a.s. Kauczuki SBR W związku z problemami technologicznymi w Unipetrolu sprzedaż ilościowa była niższa. W celu zaopatrzenia kluczowych klientów z sektora przemysłu oponiarskiego spółka musiała obniżyć produkcje innych rodzajów kauczuków m.in. kauczuku Niedobory asortymentowe uzupełniano produktami z Synthos Dwory Sp. z o.o., które były później oferowane klientom Synthos Kralupy a.s. Na wyższe koszty wpłynęła różnica w notowaniach nafty i butadienu. Cena nafty rosła w całym kwartale, a ponieważ ceny produktów ustalane są kwartalnie możliwość poprawy pozycji kosztowej była ograniczona. Przychody ze sprzedaży rafinatu i butadienu były niższe niż w poprzednim kwartale w związku z przestojem oraz magazynowaniem surowców. Styren i tworzywa styrenowe W związku z planowanym przestojem oraz magazynowaniem surowców w IV kwartale styren nie był sprzedawany. Wysoka podaż oraz spadek cen surowców spowodowały, że ceny tworzyw styrenowych spadały w przeciągu IV kwartału. Na znaczny spadek cen miała również wpływ przewaga podaży na popytem. Klienci posiadali wystarczające zapasy i nie byli skłonni ich powiększać

14 Energetyka Dwory Sp. z o.o. Działalność Energetyki Dwory Sp. z o.o. podlega cyklicznym zmianom, związanym z sezonowością sprzedaży. Największe przychody ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej Spółka uzyskuje w okresie zimowym, gdy występuje największe obciążenie cieplne, związane z dostarczaniem ciepła nie tylko do celów technologicznych, ale również do miejskiego systemu ciepłowniczego. IV kwartał 2007 roku był dla Energetyki Dwory Sp. z o.o. okresem najwyższej sprzedaży ciepła związanych z zapotrzebowaniem w tym okresie na ciepło w wodzie gorącej do celów ogrzewania oraz wejściem wyższych cen taryfowych ciepła od 1 października Przychody innych podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta nie wykazują sezonowości lub ze względu na niską skalę obrotów nie mają wpływu na sezonowość łącznej sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta. Zaopatrzenie w surowce strategiczne nie wykazuje sezonowości ani cykliczności dostaw. Surowce strategiczne realizowane są w całości w ramach umów wieloletnich lub rocznych w ilościach niezbędnych do zachowania ciągłości produkcji. 4) Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych. W IV kwartale 2007 roku zdarzenia te nie występowały. 5) Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. - w okresie sprawozdawczym przedmiotowe zdarzenia nie miały miejsca. 6) Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta 1. W dniu 2 stycznia 2008 roku od pełnomocnika reprezentującego Dwory Investments S.a.r.l. (Spółka Zależna Emitenta) na terenie Republiki Czeskiej, otrzymał informację o rejestracji spółki prawa czeskiego Dwory Kralupy a.s. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi ,00 CZK (słownie: dwa miliony koron czeskich), co daje równowartość w złotych ,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na (słownie: dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 1.000,00 CZK (słownie: jeden tysiąc czeskich koron) każda, co daje równowartość w złotych 137,50 zł (słownie: sto trzydzieści siedem złotych 50/100). Wartość nominalna równa się wartości nabycia akcji. Jedynym akcjonariuszem Spółki jest Dwory Investments S.a.r.l., która objęła (słownie: dwa tysiące) akcji w Spółce. Nabyte akcje mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Spółki Zależnej. Spółka Zależna posiada 100 % kapitału zakładowego Spółki i posiada (słownie: dwa tysiące) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Siedziba Spółki Kralupy, nad Vltavou, Lobecek, O. Wichterleho 810, PSC , Republika Czeska. Zakres przedsiębiorstwa to między innymi wyrób i dystrybucja produktów chemicznych. Data nabycia udziałów/data rejestracji Spółki to 17 grudnia 2007 roku

15 Źródło finansowania pożyczka na podstawie umowy zawartej przez Dwory Investments S.a.r.l. z Synthos Dwory Sp. z o.o. Charakter powiązań między Emitentem a Spółką - Prezes Zarządu Emitenta jest równocześnie członkiem Rady Nadzorczej Spółki, Wiceprezes Zarządu Emitenta jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Założenie Spółki związane jest z konstrukcją finansowania zakupionych przez Emitenta akcji Synthos Kralupy a.s.(dawna nazwa Kaucuk a.s.) i wynika bezpośrednio z umowy aranżującej finansowanie, zawartej w dniu 11 czerwca 2007 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2007. Założona Spółka, zgodnie z umową aranżującą finansowanie nabędzie od Emitenta akcji (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy akcji) Synthos Kralupy, a.s. 2. W dniu 4 stycznia 2008 roku p Radomir Věk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Równocześnie p. Radomir Věk złożył rezygnacje z pełnienia funkcji: Prezesa Zarządu Synthos Krlaupy a.s. z siedzibą w Kralupach/Republika Czeska (spółka zależna od Emitenta), Prezesa Zarządu Synthos Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (spółka zależna od Emitenta), Członka Rady Nadzorczej Dwory Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach/Republika Czeska, Wiceprezesa Zarządu Butadien Kralupy a.s. z siedzibą w Kralupach/Republika Czeska oraz Prezesa Zarządu K-Protos a.s. z siedzibą w Kralupach/Republika Czeska - spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Synthos. Radomir Věk nie podał przyczyn rezygnacji. 3. W dniu 22 stycznia 2008 roku w Kralupach uruchomiony został Oddział Synthos S.A. Do utworzonego oddziału ze spółki Synthos Kralupy a.s. przeniesione zostały zorganizowane części przedsiębiorstwa tj. departamenty/sekcje: prawny, finansowy, osobowy, informatyczny, zaopatrzenia oraz usług technicznych i rozwoju. 4. W dniu 27 lutego 2008 roku od pełnomocnika na terenie Republiki Czeskiej, Emitent otrzymał informację o rejestracji spółki prawa czeskiego Synthos PBR s.r.o. z siedzibą w Kralupach, nad Vltavou, Lobecek, O. Wichterleho 810, PSC , Republika Czeska Forma prawna nowej spółki: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wysokość kapitału zakładowego nowej spółki ,00 CZK (słownie: dwieście tysięcy koron czeskich), co daje równowartość w złotych ,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych). Jedynym wspólnikiem jest Emitent, która objął cały kapitał zakładowy Spółki za kwotę ,00 CZK (słownie: dwustu tysięcy koron czeskich), co daje równowartość w złotych zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt złotych). Inwestycja ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta. Zakres przedsiębiorstwa - między innymi wyrób i dystrybucja produktów chemicznych. Data nabycia aktywów/data rejestracji Spółki - 26 lutego 2008 roku. Źródło finansowania - środki własne emitenta. Charakter powiązań między Emitentem a Spółką - Członek Zarządu Spółki jest równocześnie prokurentem Emitenta. Założenie spółki jest związane z realizacją umowy zawartej przez Emitenta w dniu 5 października 2007 roku ze spółką Manufacture Francaise des Pneumatiques Michelin z siedzibą w Clermont-Ferrand, Francja, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 51/2007 w dniu 5 października 2007 roku

16 7) Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. IV. Pozycje pozabilansowe POZYCJE POZABILANSOWE Należności warunkowe Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń akredytywy stand-by Pozycje pozabilansowe, razem paragraf 91 ustęp 6 Raport kwartalny zawiera dodatkowo: a) Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro). WYBRANE DANE FINANSOWE XII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej XIII. Zysk (strata) brutto XIV.Zysk (strata) netto XV. Przepływy pieniężne netto, razem XVI. Aktywa, razem XVII. Zobowiązania długoterminowe XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe XIX. Kapitał własny XX. Kapitał zakładowy 4 kwartały / 2007 okres od do kwartały / 2006 okres od do dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV.Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej V. Przepływy pieniężne netto, razem VI. Aktywa, razem VII. Zobowiązania długoterminowe VIII. Zobowiązania krótkoterminowe IX. Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej X. Kapitał zakładowy XI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tys. zł 4 kwartały / 2007 okres od do w tys. EUR 4 kwartały / 2006 okres od do dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego b) Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Emitent powstał jako jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa, w drodze przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. nr 44 poz. 202 ). W dniu 27 sierpnia 2001 roku Emitent wpisany został do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Krakowie, Wydział Gospodarczy KRS pod nr Kapitał akcyjny Emitanta wynosił zł

17 11 sierpnia 2004 roku Walne Zgromadzenie Emitenta wyraziło zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji Spółki serii A, o wartości 2,01 zł każda, o numerach od A do A W listopadzie 2004 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu akcje Emitanta. 17 grudnia 2004 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje Emitenta. 20 grudnia 2004 roku akcje Emitenta zostały w trybie zwykłym wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym. W dniu 2 stycznia 2007 roku Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Po rejestracji podwyższenia, kapitał zakładowy Emitenta wynosi zł i dzielił się na: (słownie: dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,01 (słownie: dwa złote jeden grosz) każda akcja, dających prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, (słownie: siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,01 (słownie: dwa złote jeden grosz) każda akcja, dających prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W dniu 16 lipca 2007 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę nr 508/2007 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 10 października 2007 roku podjęło uchwałę o dokonaniu zmiany dotychczasowej liczby akcji Emitenta w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:67 w ten sposób, iż dotychczasowa wartość nominalna każdej akcji w wysokości 2,01 zł (dwa złote i 01 / 100 ) ustalona została na kwotę 0,03 zł (trzy grosze) dla każdej akcji. W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji, każdą z dotychczas wyemitowanych akcji serii A i B o dotychczasowej wartości nominalnej po 2,01 zł (dwa złote i 01 / 100 ) wymienia się na 67 (sześćdziesiąt siedem) akcji odpowiednich serii A i B, o tożsamych prawach z akcjami przed podziałem i o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda akcja. Zmiana wartości nominalnej akcji nie stanowi obniżenia kapitału zakładowego Emitenta. Akcje Emitenta po podziale uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie, jak akcje przed podziałem. W wyniku podziału akcji kapitał zakładowy Emitenta wynosi zł (trzydzieści dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na: a) (osiemset pięćdziesiąt cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda o numerach od A do A , b) (czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,03 (trzy grosze) każda, o numerach od B do B Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po dokonanych zmianach struktury kapitału zakładowego wynosi W dniu 29 października 2007 roku Zarząd Emitenta otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 23 października 2007 roku o zarejestrowaniu zmiany struktury kapitału w KRS

18 W strukturze Grupy Kapitałowej Emitenta wyróżnić można 2 spółki produkcyjne: Synthos Dwory Sp. z o.o. oraz Synthos Kralupy a.s., których działalność polega głównie na produkcji kauczuków oraz tworzyw styrenowych. W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzą oraz podlegają konsolidacji następujące spółki zależne: 1. Synthos Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (Emitent posiada 100 % udziałów w kapitale i głosach)- spółka zajmująca się produkcją kauczuków i lateksów syntetycznych, tworzyw styrenowych oraz dyspersji winylowych a także dyspersji akrylowych i kopolimerowych (do spółki tej Emitent wniósł w drodze aportu swoje przedsiębiorstwo) 2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Ratownictwa Chemicznego Dekochem Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (Emitent posiada 99,91% udziałów w kapitale i głosach) - spółka zajmująca się prowadzeniem działań operacyjnych i utrzymywaniem gotowości operacyjnej związanej z likwidacją przyczyn i skutków klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń środowiska, ochroną przeciwpożarową, unieszkodliwianiem odpadów, usługami sanitarnymi i pokrewnymi. 3. Energetyka Dwory Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (Emitent posiada 100% udziałów w kapitale i głosach) - spółka zajmująca się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej, wytwarzaniem i dystrybucją ciepła, poborem i uzdatnianiem wody, działalnością usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej. 4. Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu (Energetyka Dwory Sp. z o.o. posiada 76,79% udziałów w kapitale i głosach, Gmina Miasto Oświęcim posiada 23,21% udziałów w kapitale i głosach) spółka prowadzi działalność polegającą na przyjmowaniu, oczyszczaniu i odprowadzaniu ścieków, unieszkodliwianiu odpadów, świadczeniu usług sanitarnych i pokrewnych. 5. Bioelektrownia Hydropol 4 Sp. z o.o. (Energetyka Dwory Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w kapitale i głosach) - spółka wytwarza energię elektryczną na bazie biogazu pozyskiwanego z wysypiska odpadów komunalnych w Tarnowie. 6. Synthos Kralupy, a.s. (dawna nazwa Kaucuk, a.s.) z siedzibą Kralupy nad Vltavou, O.Wichterleho 810, Republika Czeska - spółka chemiczna, produkująca m.in. styren-butadien, gumę polibutadienu, tworzywa polistyrenu oraz kauczuk syntetyczny. Emitent posiada 100 % w kapitale zakładowym tej spółki. oraz podmiot stowarzyszony: Butadien Kralupy, a.s. z siedzibą Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Republika Czeska (Synthos Kralupy a.s. posiadają 49 % w kapitale zakładowym) - przedmiotem działalności Spółki jest przetwarzanie frakcji C4 i otrzymywanie z niego butadienu oraz rafinatu 1. Ponadto, w skład Grupy Kapitałowej wchodzą następujące spółki, które nie podlegają konsolidacji: 1. Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Sport-Olimp Sp. z o.o. w likwidacji (Emitent posiada 100% udziałów w kapitale i głosach) - spółka prowadziła działalność w obiektach sportowych (pływalni i na lodowisku), pozostałą działalność związaną ze sportem (organizacja i przeprowadzanie imprez sportowych, organizowanie aktywnych form wypoczynku), Jest to podmiot zależny Synthos S.A

19 2. Dwory Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu L-1331 Luksemburg, 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte. (Emitent posiada 100 % udziałów i 100 % głosów w kapitale zakładowym) przedmiotem działalności są między innymi akwizycje, zarządzanie innymi podmiotami. 3. K-PROTOS a.s. z siedzibą w Kralupach nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Republika Czeska. - jest to podmiot w 100 % zależny od Synthos Kralupy a.s. 4. Dwory Kralupy a.s. (spółka prawa czeskiego) z siedzibą w Kralupach, nad Vltavou, Lobecek, O. Wichterleho 810, PSC , Republika Czeska. Jest to spólka zależna w 100 % od Dwory Investments S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu W dniu 2 stycznia 2008 roku Emitent od pełnomocnika reprezentującego Dwory Investments S.a.r.l. na terenie Republiki Czeskiej, otrzymał informację o rejestracji tej spółki. Nabycie udziałów i rejestracja tej spółki nastapiła w dniu 17 grudnia 2007 roku. Założenie Dwory Kralupy a.s. związane jest z konstrukcją finansowania zakupionych przez Emitenta akcji Synthos Kralupy a.s. (dawna nawa Kaucuk a.s.) i wynika bezpośrednio z umowy aranżującej finansowanie, zawartej w dniu 11 czerwca 2007 roku. Założona Spółka, zgodnie z umową aranżującą finansowanie nabędzie od Emitenta akcji (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy akcji) Synthos Kralupy, a.s. 5. Synthos PBR s.r.o. spółka prawa czeskiego z siedzibą w Kralupach nad Vltavou, Lobecek O. Wichterleho 810, PSC , Republika Czeska. Spółka została zarejestrowana w dniu 26 lutego 2008 r.. Zakres przedsiębiorstwa to między innymi wyrób i dystrybucja produktów chemicznych. Emitent posiada w spółce 100 % w kapitale zakładowym Spółki. c) Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek Grupy Kapitałowej Emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. W dniu 10 października 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta wyraziło zgodę na zbycie całości przedsiębiorstwa na rzecz Synthos Dwory Sp. z o.o.. przez co zapoczątkowane zostało ustalania docelowej struktury organizacyjnej Emitenta, w której wyróżnia się dwie spółki produkcyjne: Synthos Kralupy, a.s. oraz Synthos Dwory Sp. z o.o. W dniu 30 listopada 2007 r. pomiędzy Emitentem a Synthos Dwory Spółka z o.o. została podpisana umowa, na mocy której przeniesiono własność przedsiębiorstwa Emitenta na Synthos Dwory Spółka z o.o. Umowa ta została zawarta w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Synthos Dwory Sp. z o.o. z dnia 29 listopada 2007 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego tej Spółki z kwoty zł do kwoty zł tj. o kwotę zł., poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Nowoutworzone udziały zostały objęte przez Emitenta w dniu 30 listopada 2007 r., który pokrył je w całości wkładem niepieniężnym, w postaci jego przedsiębiorstwa, który wniósł do Synthos Dwory Sp.z o.o. Łączna wartość nominalna objętych przez Emitenta w dniu 30 listopada 2007 r. udziałów w Synthos Dwory Sp. z o.o. wynosi zł (osiemset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy). W skład przeniesionego przez Emitenta przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisu art kodeksu cywilnego, obejmującego zespół składników materialnych i niematerialnych, stanowiącego zarazem zakład pracy w rozumieniu art kodeksu pracy, o wartości zł (dwa miliardy sto szesnaście milionów) weszły w szczególności: prawo własności i użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawo własności budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach przedsiębiorstwa. (Wykaz

20 nieruchomości objętych tym przeniesieniem został zamieszczony w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, która została opublikowana w raporcie bieżącym nr 57/2007 z dnia 10 października 2007 r.). Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła zł (sześćset sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięć złotych). W zbytym przedsiębiorstwie Emitent prowadził działalność gospodarczą polegającą głównie na: produkcji tworzyw sztucznych, produkcji kauczuku syntetycznego, produkcji chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych, produkcji chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych, produkcji wyrobów chemicznych pozostałych gdzie indziej niesklasyfikowanej, produkcji pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych itp., do której aktywa będące przedmiotem zbycia były wykorzystywane. W nabytym przedsiębiorstwie Synthos Dwory Spółka z o.o. kontynuuje dotychczasowy sposób wykorzystania. Emitent posiada 100 % udziałów w Synthos Dwory Sp. z o.o. d) Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Zarząd Synthos S.A. nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej na 2007 rok. e) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitanta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Na dzień 29 lutego 2008 roku: 1. Pan Michał Sołowow posiada: - bezpośrednio akcji spółki Synthos S.A., co stanowi 40,53 % w kapitale zakładowym oraz daje głosów na WZA, stanowiących 40,53 % w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki Synthos S.A - pośrednio poprzez podmioty zależne akcji spółki Synthos S.A., co stanowi 15,35 % w kapitale zakładowym oraz daje głosów na WZA stanowiące 15,35 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Synthos S.A. Łącznie, pośrednio i bezpośrednio Pan Michał Sołowow posiada akcji spółki Synthos S.A., co stanowi 55,89 % w kapitale zakładowym oraz daje głosów na WZA stanowiące 55,89 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Synthos S.A. 2. Fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony, ING

Informacje dodatkowe do SAQ II/2006 Podstawa prawna 91 ust 6 RMF z 19/10/2005 1/ Wybrane dane finansowe, przeliczone na euro zostały zaprezentowane na początku SAQ II/2006 2/ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za IV kwartał 2012 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej

kwartał(y) narastająco kwartał(y) narastająco Zysk (strata) z działalności operacyjnej S t r o n a 1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU Megaron S.A. Zgodnie z 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2015 -- 31.03.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 1.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r.

Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Komentarz do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2009r. do 31 marca 2010r. Prezentowane sprawozdanie finansowe Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEGARON S.A. INFORMACJA DODATKOWA ZA I PÓŁROCZE 2016 R. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, INFORMACJA O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI)

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 marca 2015 roku Liczba głosów obecnych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie po uzupełnieniu dokonanym na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść projektów uchwał,

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744)

Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Pozostałe informacje Informacje zgodnie z.91 ust.6 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19.10.2005 ( Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) Wymagane Informacje : 1/. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE Korekta raportu Zduńska Wola, dnia 10 kwietnia 2014 roku 1. Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 1/2017

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 1/2017 INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-Q 1/2017 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2017 31 MARZEC 2017 Wrocław, maj 2017 I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TAXUS FUND SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.07.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. (III KWARTAŁ 2012 R.) ORAZ NARASTAJĄCO ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 21 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Neuca S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Neuca S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Neuca S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 27 kwietnia 2016 r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 );

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 ); SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A. Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ROBYG S.A. ZA ROK 2015, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ROBYG S.A. ZA ROK 2015 ORAZ SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH

II. INFORMACJA O ISTOTNYCH ZMIANACH WIELKOŚCI SZACUNKOWYCH INFORMACJA DODATKOWA I. Zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposób sporządzania sprawozdania finansowego W okresie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.01.2017 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w milionach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2010 do 31-03-2010 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU INFORMACJA DODATKOWA Zduńska Wola, dnia 28 lutego 2014 roku I. Kursy EURO przyjęte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R.

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R. UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRÓCHNIK S.A. W DNIU 20 LISTOPADA 2017 R. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRÓCHNIK

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

PROJPRZEM S.A. Raport kwartalny SA-Q III/2005 Informacja dodatkowa w tys. zł

PROJPRZEM S.A. Raport kwartalny SA-Q III/2005 Informacja dodatkowa w tys. zł Sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał 2005 roku PROJPRZEM S.A. przygotowała zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 24 września 1994 roku o rachunkowości oraz aktów wykonawczych do ustawy.

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Zetkama SA

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Spółka: Zetkama SA Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Zetkama SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

TONSIL ACOUSTIC COMPANY SPÓŁKI AKCYJNEJ

TONSIL ACOUSTIC COMPANY SPÓŁKI AKCYJNEJ RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TONSIL ACOUSTIC COMPANY SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZA OKRES OD DNIA 01.10.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R. (IV KWARTAŁ 2011 R.) ORAZ NARASTAJĄCO ZA CZTERY

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q I / 2005

Formularz SA-Q I / 2005 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 900 6 980 722,24 1 456,05 II. Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo