Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005"

Transkrypt

1 Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Podsumowanie i analiza skarg konsumenckich zgłoszonych do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

2 Spis Treci 1. Wstp Praca Sieci ECK w zakresie e-commerce Zakres Prezentacja poszczególnych krajów Austria Belgia Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Islandia Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Holandia Norwegia Polska Portugalia Hiszpania Szwecja Wielka Brytania Wspólne statystyki Kraj pochodzenia Sprzedawcy Kraj pochodzenia Konsumenci Rodzaj problemu Uwagi zwizane z nie dostarczeniem towarów Specjalna sekcja tematyczna Oszustwa Firmy depozytowe (Escrow companies) Aukcje internetowe Wskazówki jak unikn oszustwa Ogólne wskazówki dotyczce robienia zakupów on-line Egzekwowanie Wnioski Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

3 1. Wstp Sie EUROPEJSKICH CENTRÓW KONSUMENCKICH (ECK) składa si centrów działajcych w 25 krajach i jest współfinansowana ze rodków Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów oraz z funduszy wszystkich krajów członkowskich uczestniczcych w Sieci. Celem działania Sieci jest budowa zaufania klientów do rynku wewntrznego poprzez dostarczanie im informacji na temat praw konsumentów w Unii Europejskiej, udzielanie porad oraz wiadczenie pomocy w rozwizywaniu skarg i sporów o charakterze transgranicznym. W ramach swojej działalnoci Europejskie Centra Konsumenckie prowadz kampanie informacyjne majce na celu informowanie konsumentów o przysługujcych im prawach, publikuj materiały informacyjne, prowadz strony internetowe, organizuj prezentacje oraz odczyty, udzielaj odpowiedzi na pytania konsumentów na temat ich praw w wietle przepisów unijnych oraz udzielaj konsumentom pomocy w rozwizywaniu sporów o charakterze transgranicznym. Ponadto Sie realizuje rónego rodzaju wspólne projekty, raporty oraz badania, a take dostarcza Komisji Europejskiej informacje zwrotne oparte na własnych dowiadczeniach w konkretnych sprawach. Niniejsza publikacja stanowi trzecie roczne sprawozdanie Sieci dotyczce zakupów przez Internet. Sprawozdanie koncentruje si wokół skarg konsumentów zwizanych z e-commerce, zgłoszonych do wszystkich działajcych w ramach Sieci ECK na przestrzeni ubiegłego roku. Mamy nadziej, i niniejsze podsumowanie oraz analizy tego rodzaju spraw bd w dalszym cigu dostarcza uytecznych wskazówek na temat rozwoju rynku e-commerce w Unii Europejskiej oraz oka si pomocne w identyfikacji nowych tendencji w tej dziedzinie. Tegoroczne sprawozdanie, koordynowane przez ECK z Irlandii, Szwecji, Danii oraz Polski, zawiera analiz spraw zgłoszonych do Sieci w roku 2005 oraz podsumowanie uzyskanych wyników. Łczna liczba spraw dotyczcych zakupów przez Internet wyniosła 3.780, przy sprawach w roku 2004, podczas gdy liczba zgłoszonych skarg oraz sporów wzrosła ponad dwukrotnie i wyniosła w roku , przy 831 skargach zgłoszonych w roku Naley w tym kontekcie podkreli, i liczba krajów uczestniczcych w pracach nad raportem jest znacznie wysza ni było to w przypadku sprawozdania ubiegłorocznego. Wie si to z otwarciem wielu nowych ECK, take w krajach, które przystpiły do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. Dwa razy wicej Centrów prowadziło statystyki dla potrzeb niniejszego raportu, w zwizku z czym łczna liczba skarg oraz sporów zgłoszonych do biur ECK wzrosła a o 74% w porównaniu z rokiem Jeeli chodzi o rodzaj rozpatrywanych problemów, to tendencje zanotowane w 2005 r. były podobne do tych, które obserwowano take w roku poprzednim. Niedostarczenie zamówionych towarów znów stanowiło główn przyczyn składania skarg konsumenckich. Kwestie zwizane z oszustwem zostały ponownie uznane za jedno z tych niepokojcych zjawisk, z którymi musz si zmaga konsumenci w trakcie dokonywania zakupów drog elektroniczn. Z tego te wzgldu kwesti t potraktowano bardziej szczegółowo w specjalnej czci tematycznej raportu. Szczególne problemy sprzedawców internetowych, z którymi Sie zetknła si w 2005 r., uwydatniły znaczenie oraz siln potrzeb stworzenia adekwatnego mechanizmu egzekwowania ochrony konsumentów na terenie Unii Europejskiej dotyczcego spraw transgranicznych. Kwesti powysz szczegółowo omówiono w dalszej czci niniejszego raportu. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

4 2. Praca Sieci ECK w zakresie e- commerce E-COMMERCE oznacza sprzedawanie i kupowanie towarów oraz usług przy uyciu rodków elektronicznych. E-commerce zapewnia dogodne sposoby dokonywania zakupów tym konsumentom, którzy chcieliby skorzysta z zalet, jakie oferuje rynek wewntrzny. Dokonywanie zakupów drog elektroniczn pozwala konsumentom na zaoszczdzenie zarówno czasu, jak i pienidzy, umoliwiajc porównywanie cen, towarów oraz usług oferowanych przez tysice podmiotów gospodarczych działajcych na terenie UE, dziki czemu w zaciszu własnego domu mona skorzysta z ogromnego wyboru oraz niskich cen oferowanych w Sieci internetowej. I chocia Internet otwiera przed konsumentami bogactwo nowych moliwoci dokonywania zakupów, to wydaje si, i wielu konsumentów w dalszym cigu podchodzi do nich z du rezerw. Z tego te wzgldu zaufanie konsumentów odgrywa w tej kwestii bardzo istotn rol, przyczyniajc si do uczynienia transgranicznego rynku e-commerce bardziej funkcjonalnym, dostpnym oraz wiarygodnym, co z kolei stanowi niezbdny element w procesie wprowadzania rynku wewntrznego. Niestety Sie Europejskich Centrów Konsumenckich zetknła si z całym szeregiem problemów zwizanych z europejskim rynkiem handlu online. Po przykrych dowiadczeniach ze sprzedawcami internetowymi, setki konsumentów wci składa skargi do biur ECK. Ilustruje to w sposób wyrany, i transgraniczny rynek zakupów przez Internet wci nie funkcjonuje tak, jak bymy sobie tego yczyli. ECK zawsze usiłuj rozwizywa tego rodzaju sprawy w sposób polubowny, bd poprzez udzielenie konsumentom koniecznych porad, lub poprzez pomoc w nawizaniu kontaktu z właciwym sprzedawc internetowym. Jeeli wszystkie te rodki zawiod, sprawa zostaje przekazana do odpowiedniego organu wykorzystujcego alternatywne metody rozstrzygania sporów (ARD). Liczba zgłaszanych problemów zwizanych z e-commerce zwiksza si kadego roku, co odzwierciedla wzrost zainteresowania t form dokonywania zakupów. Z tego włanie powodu Sie zdecydowała o kontynuowaniu rocznych raportów dotyczcych zjawiska e-commerce oraz o zaangaowaniu w kolejne analizy w tej dziedzinie. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

5 3. Zakres CELEM niniejszego raportu jest przedstawienie pracy kadego z Centrów oraz analiz skarg otrzymanych od konsumentów w zakresie zakupów Internetowych w 2005 r.. Naley podkreli, i statystyki zawarte w niniejszym raporcie dotycz wyłcznie transgranicznej sprzeday towarów. Sprawy obejmujce sprzeda o charakterze transgranicznym, a dotyczce usług, takich jak przeloty czy zakwaterowanie oraz innych usług w zakresie organizacji podróy, cho bardzo liczne, nie zostały uwzgldnione w statystykach. Uczyniono tak dlatego, i sprzeda usług online jest zwykle w róny sposób klasyfikowana przez poszczególne ECK, za charakter wystpujcych z nimi problemów czsto nie jest zwizany ze sprzeda na odległo. Wszystkie statystyki, tezy oraz wnioski zawarte w niniejszym raporcie oparte s na informacjach dostarczonych przez poszczególne biura ECK. Sprawy zgłaszane do Sieci dzielone s na skargi, spory i proby o udzielenie informacji. Poniej przedstawiono wykorzystywane przez Sie definicje tych terminów. Skarga oznacza wyraenie przez konsumenta niezadowolenia z transakcji transgranicznej. Spór oznacza skarg, która nie została rozwizana przez bezporedni kontakt midzy firm a konsumentem. Proba o udzielenie informacji oznacza wszelkie zapytania konsumentów dotyczce krajowych lub transgranicznych kwestii konsumenckich niezwizanych ze skarg. Sprawa oznacza dowoln skarg, spór lub prob o udzielenie informacji otrzyman przez jedno z Europejskich Centrów Konsumenckich w odniesieniu do konkretnego problemu konsumenckiego. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

6 4. Prezentacja poszczególnych krajów W tegorocznym raporcie dotyczcym e-commerce uczestniczyły ECK z Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Islandii, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. I chocia w przypadku niektórych krajów zgłoszono mniej spraw zwizanych z e-commerce w porównaniu do innych pastw, to ogólne dowiadczenia wszdzie były podobne. W poniszej czci raportu zaprezentowano podsumowanie spraw zgłoszonych do kadego z biur ECK w roku 2005 oraz przedstawiono problemy, z którymi zetknli si konsumenci w kadym z rozpatrywanych tutaj krajów. 4.1 Austria Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: Skargi i spory: 56 Proby o udzielenie informacji: ECK Austria prowadziło w roku 2005 w sumie spraw zwizanych z e-commerce. Powodem tak duej liczby spraw, podobnie jak w latach poprzednich, była znaczna liczba prób o udzielenie informacji, zwizanych w duej mierze z dosy popularn broszur opublikowan przez Centrum. W roku 2005 austriackie ECK odnotowało najwiksz liczb prób o udzielenie informacji skierowanych za pomoc Sieci, równ 1.186, co stanowiło 18% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Liczba skarg i sporów zwikszyła si z 49 w roku 2004 do 56 w 2005, przy czym wikszo z nich skierowana była przeciwko niemieckim sprzedawcom internetowym. Ogółem 12 skarg i sporów skierowanych było przeciwko austriackim sprzedawcom internetowym, przy czym 8 pochodziło od francuskich konsumentów. Podstawow przyczyn skarg konsumentów była kwestia uzyskania rekompensaty, która pojawiła si w odniesieniu do 55% wszystkich skarg i sporów. Problemy zwizane z samym towarem przyczyniły si do 23% wzrostu liczby skarg i sporów. 4.2 Belgia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 209 Skargi i spory: 158 Proby o udzielenie informacji: 51 Liczba skarg i sporów odnotowanych przez belgijskie ECK w 2005 r. zwikszyła si ponad dwukrotnie w stosunku do 2004 r., czyli z 71 do 158. Liczba prób o udzielenie informacji równie znacznie wzrosła w stosunku do roku 2005, co oznacza, e całkowita liczba spraw podejmowanych przez belgijskie ECK wzrosła w sumie o 175%. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

7 Wikszo skarg i sporów odnosiła si do kwestii zwizanych z dostarczeniem towarów, przez co całkowita liczba skarg i sporów wzrosła o 41%. Kolejne 21% odnosiło si do towarów, które były wadliwe lub niezgodne z zamówieniem. Konsumenci belgijscy złoyli w sumie 58% skarg i sporów, podczas gdy 28% pochodziło od konsumentów francuskich. Sprzedawcy internetowi pochodzcy z Francji i Belgii otrzymali najwysz liczb skarg i sporów, równ odpowiednio 35 i 33, a sprzedawcy internetowi z Holandii 28 skarg i sporów. Stanowi to odzwierciedlenie faktu, e konsumenci czciej korzystaj z usług sprzedawców internetowych zlokalizowanych najbliej ich miejsca zamieszkania. 4.3 Republika Czeska Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 26 Skargi i spory: 24 Proby o udzielenie informacji: 2 E-commerce jest w Republice Czeskiej wci mniej popularny ni w wielu innych pastwach europejskich. ECK w Czechach zostało otwarte w kwietniu 2005 r. to zapewne podstawowy powód, dla którego Czechy odnotowały niewielk liczb spraw zwizanych z e-commerce w porównaniu do innych Centrów. Podstawowym problemem EKC w Czechach w roku 2005 było nieotrzymanie towaru, co stanowiło 62% skarg i sporów. Kolejne 29% odnosiło si do towarów, które były wadliwe lub niezgodne z zamówieniem. 10 skarg (38%) dotyczyło niemieckich sprzedawców internetowych. Na drugim miejscu znaleli si sprzedawcy internetowi z Wielkiej Brytanii i Republiki Czeskiej, po 5 spraw (19%) w kadym pastwie. Wikszo z 73% skarg i sporów pochodziła od konsumentów czeskich. 4.4 Dania Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 76 Skargi i spory: 76 Proby o udzielenie informacji: 0 W przypadku duskiego ECK sprawy zwizane z e-commerce osignły pułap 75% całkowitej liczby spraw otrzymanych w 2005 r.. Duskie ECK posiada tylko szczegółowe statystyki dotyczce pisemnych skarg i sporów, co stanowi przyczyn tego, e liczba prób o informacj odnotowana została na poziomie zerowym. Zgodnie z wyran tendencj obecn w Sieci ECK, problemy zwizane z dostaw Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

8 stanowiły 48% skarg i sporów, a 27% odnosiło si do wadliwych towarów lub towarów niezgodnych z zamówieniem. Wikszo spraw, jakie napłynły do duskiego Centrum pochodzi od konsumentów z Danii (76%), podczas gdy skargi od konsumentów ze Szwecji i Norwegii znalazły si na drugiej i trzeciej pozycji, czyli wynosz odpowiednio 12% i 9%. Jeli chodzi o pastwo sprzedawcy internetowego, pastwa których najczciej dotyczyły składane skargi w 2005 r. to Niemcy (47%), Dania (24%) i Francja (11%), przy czym sprawy dotyczce Francji odnosz si wyłcznie do jednej firmy. 4.5 Estonia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 6 Skargi i spory: 6 Proby o udzielenie informacji: 0 Ogólnie rzecz ujmujc kraje bałtyckie odnotowały niewielk liczb spraw zwizanych z e-commerce w porównaniu do innych ECK. Centrum z Estonii uczestniczy w raporcie po raz pierwszy i w 2005 r. otrzymało 6 spraw zwizanych z e- commerce. Mimo, e liczba skarg i sporów jest niewielka, tendencja, co do rodzaju napotykanych problemów jest taka sama, jak w przypadku wikszoci innych pastw. Jedna trzecia przypadków odnosi si do nieotrzymania towaru, podczas gdy kolejna jedna trzecia dotyczy towarów wadliwych lub towarów niezgodnych z zamówieniem. 4 przypadki skarg i sporów pochodz od konsumentów estoskich, korzystajcych z usług zagranicznych sprzedawców internetowych. Władze estoskie napotkały szczególne problemy z lokalnymi sprzedawcami internetowymi, którzy nie posiadali szczegółowych informacji nie tylko na swój temat, ale równie dotyczcych procesu składania zamówie. Problemy zwizane były równie z niezawiadamianiem konsumentów o ich prawie do rezygnacji z zamówienia. 4.6 Finlandia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 131 Skargi i spory: 119 Proby o udzielenie informacji: 12 Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

9 Po pojawieniu si w ostatnim raporcie dotyczcym e-commerce uwag, zgodnie, z którymi liczba skarg i sporów w Finlandii z roku na rok ronie, w roku 2005 odnotowano ich spadek. Najprawdopodobniej jest to odzwierciedlenie restrukturyzacji organizacyjnej, jaka miała miejsce w Finlandii w 2005 r., bardziej ni spadek liczby problemów zwizanych z e-commerce. Według fiskiego ECK liczba problemów zwizanych z dostarczaniem towaru znacznie wzrosła i wyniosła 46% wszystkich skarg i sporów z roku 2005, w porównaniu do zaledwie 27,5% w roku Kwestie zwizane z samym towarem przyczyniły si do napływu 19% skarg i sporów, podczas gdy te zwizane z okresem, w którym strony mog odstpi od umowy wzrosły do 13%. Niemale wszystkie skargi i spory odebrane przez fiskie ECK pochodziły od konsumentów z Finlandii, a tylko trzy od konsumentów zagranicznych. Ponad połowa skarg i sporów dotyczyła niemieckich sprzedawców internetowych, za nimi uplasowali si francuscy i szwedzcy sprzedawcy. 4.7 Francja Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 187 Skargi i spory: 187 Proby o udzielenie informacji: 0 Francja znalazła si w sprawozdaniu dotyczcym e-commerce po raz pierwszy, cho jej poprzednia funkcja biura informacyjnego, obejmujca analizowanie sporów i przekazywanie spraw do odpowiednich organów alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR) została odnotowana ju w zeszłorocznym sprawozdaniu. W 2005 r. francuskie ECK otrzymało 187 spraw dotyczcych e-commerce, z czego wszystkie stanowiły spory. W odniesieniu do 2005 r. francuskie centrum posiada wyłcznie szczegółowe statystyki w odniesieniu do pisemnych sporów, przez co nie zostały odnotowane adne proby o udzielenie informacji. Problemy zwizane z dostarczaniem towaru stanowi najwiksz liczb sporów, czyli 57% wszystkich otrzymanych spraw. Kolejny najbardziej powszechny problem dotyczy wadliwych towarów i stanowi 31% sporów. Wikszo spraw otrzymanych przez francuskie ECK stanowiły spory skierowane przeciwko niemieckim sprzedawcom internetowym (43%), na drugiej pozycji uplasowali si francuscy sprzedawcy internetowi (35%). Wysoka liczba sporów dotyczcych francuskich sprzedawców internetowych była głównie wynikiem problemów z jednym konkretnym sprzedawc internetowym zlokalizowanym we Francji, a sprzedajcym swoje towary w całej Europie. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

10 Jeli chodzi o kraj konsumenta, 65% sporów pochodziło od konsumentów z Francji, a 11% od konsumentów hiszpaskich. 4.8 Niemcy Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 392 Skargi i spory: 392 Proby o udzielenie informacji: 0 Liczba skarg i sporów rozpatrywanych przez niemieckie ECK w 2005 r. wyniosła 392, czyli ponad trzy razy wicej, ni ogólna liczba skarg i sporów rozpatrywanych w Niemczech w roku Niemieccy sprzedawcy internetowi odpowiedzialni byli za wikszo skarg i sporów 304 skargi i spory z ogółu otrzymanych spraw. Sprzedawcy internetowi pochodzcy z Holandii, Francji i Irlandii odpowiadali za odpowiednio 30, 21 i 21 spraw. Co znamienne, problemy zwizane z dostarczaniem towaru stanowiły ródło 55% wszystkich skarg i sporów, podczas gdy kolejne 19% dotyczyło problemów zwizanych z towarem. Najwiksza liczba skarg i sporów pochodziła od konsumentów francuskich (22%), niemieccy konsumenci złoyli 18% spraw, a hiszpascy i fiscy po 10%. 4.9 Grecja Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 42 Skargi i spory: 31 Proby o udzielenie informacji: 11 Internet wci nie jest tak popularny w Grecji, jak w innych krajach, niemniej jednak greckie ECK otrzymało w ubiegłym roku 42 sprawy zwizane z e-commerce. Z 31 skarg i sporów rozpatrywanych w 2005 r. przez greckie centrum prawie połowa dotyczyła kwestii zwizanych z nie dostarczeniem towaru (49%), podczas gdy 22% dotyczyło wadliwych towarów lub niezgodnoci z zamówieniem. Statystyki nie wykazały adnych szczególnych problemów ze sprzedawcami internetowymi pochodzcymi z jakiego konkretnego pastwa, jednak jeli chodzi o kraj pochodzenia konsumenta, prawie wszystkie skargi i spory pochodziły od konsumentów greckich (28 z 31 otrzymanych spraw). Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

11 4.10 Islandia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 0 Skargi i spory: 0 Proby o udzielenie informacji: 0 ECK w Islandii po raz pierwszy bierze udział w projekcie e-commerce. Zgodnie z dostarczonymi informacjami w 2005 r. w ECK nie zarejestrowano spraw dotyczcych e-commerce. Ta sytuacja zdaje si róni od tendencji obserwowanej w ssiednich krajach skandynawskich, gdzie sprawy zwizane z e-commerce stanowi widoczny odsetek w całkowitej liczbie spraw. Wykorzystanie komputerów oraz Internetu w Islandii jest bardzo wysokie, 9 na 10 gospodarstw domowych posiada komputer, a 84% z nich jest podłczone do Internetu. W 2005 r. 28% islandzkich konsumentów dokonało zakupu przez Internet. Naturalne wydaje si przewidywanie, e w przyszłoci transgraniczny e-commerce bdzie wzrastał oraz e islandzcy konsumenci bd przy pomocy Internetu robi zakupy za granic w jeszcze wikszym stopniu, ni to robi obecnie. W porównaniu do innych krajów islandczycy musz duo płaci za towary, take biorc pod uwag łatwy dostp do Internetu, pewne jest, e transgraniczny e-commerce w nadchodzcych latach znacznie wzronie Irlandia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 222 Skargi i spory: 191 Proby o udzielenie informacji: 31 ECK w Irlandii było wiadkiem znacznego wzrostu liczby spraw i sporów, przyjtych w 2005 roku, których było czterokrotnie wicej ni w 2004 r. Wzrost ten mona przypisa zarówno wzrostowi praktyki dokonywania zakupów online oraz stałemu marketingowi uprawnie do zakupów online, prowadzonemu przez ECK w Dublinie, któremu towarzyszy wikszy rozgłos wokół publikowania, co roku raportu sieci ECK dotyczcego e-commerce. Wikszo przyjtych skarg i sporów skierowana była przeciwko sprzedawcom internetowym, majcym siedzib na terenie Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemiec i stanowiły one odpowiednio 44%, 14% i 13% wszystkich spraw. W 2004 r. dwoma najczstszymi typami skarg były skargi skierowane przeciwko sprzedawcom internetowym z Wielkiej Brytanii i Niemiec, jednak w 2005 r. w znacznej liczbie przyjtych skarg i sporów wystpowali sprzedawcy internetowi z Francji. Tak, jak w 2004 r., główny zakres skarg w 2005 r. dotyczył problemów z wadliwymi lub wybrakowanymi towarami, jak równie problemów z dostarczeniem towaru. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

12 Jednak w 2005 r. zaobserwowano znaczny wzrost liczby skarg dotyczcych oszustwa, z których dua liczba pochodziła z transakcji konsumenckich, zawartych pomidzy osobami prywatnymi, które poznały si poprzez uczestnictwo w aukcjach internetowych i opuciły sie w celu zawarcia transakcji Włochy Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 260 Skargi i spory: 75 Proby o udzielenie informacji: 185 Ogólna liczba spraw rozpatrywanych przez ECK we Włoszech wzrosła o 82% w stosunku do liczby z 2004 r. Krajem, z którego pochodzili konsumenci zgłaszajcy najwiksz liczb skarg były Włochy 58 sporód 75 skarg i sporów, podczas gdy wikszo pozostałych skarg i sporów pochodziło od konsumentów majcych siedzib w Austrii, Niemczech i Szwajcarii. W duym stopniu mona to równie wytłumaczy połoeniem włoskiego ECK w pobliu austriackiej granicy w Bolzano. Niemieccy sprzedawcy internetowi stanowili ródło 65% wszystkich skarg i sporów, zgłaszanych do ECK we Włoszech w 2005 r., co sugeruje, e włoscy konsumenci posiadaj znaczn ch dokonywania zakupów od niemieckich sprzedawców internetowych pomimo trudnoci jzykowych, podczas gdy tylko 23% skarg i sporów dotyczyło włoskich sprzedawców internetowych. Biorc pod uwag rodzaj skarg i sporów, 46% było zwizanych z problemami dotyczcymi towaru, natomiast niepokojce jest, i 14% dotyczyło czciowo oszustwa Łotwa Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce:3 Skargi i spory: 3 Proby o udzielenie informacji: 0 Tak jak w przypadku innych pastw bałtyckich, w pierwszym roku działalnoci Łotwy w sieci ECK liczba spraw zwizanych z e-commerce w tym kraju była niska. ECK na Łotwie zarejestrowało 3 skargi i spory. Jedyna kategoria problemów dotyczyła dostarczania towaru, a wszystkie sprawy dotyczyły łotewskich konsumentów oraz niemieckich sprzedawców internetowych. Liczba zarejestrowanych spraw odpowiada poziomowi wykorzystania Internetu w łotewskich gospodarstwach domowych, gdzie dostp do Internetu posiada jedynie ok. 35%. Jednak liczba domowych uytkowników Internetu wzrasta, co jest widoczn tendencj, która ma wiele wspólnego ze stopniowym, lecz cigłym rozwojem handlu elektronicznego. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

13 4.14 Litwa Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 12 Skargi i spory 7 Proby o udzielenie informacji 6 ECK na Litwie zarejestrowało najwiksz liczb spraw sporód pastw bałtyckich. Cigle istnieje jednak niewielka rónica pomidzy zaobserwowanymi wynikami. Wszystkie zarejestrowane skargi i spory oprócz jednego przypadku zostały zgłoszone przez konsumentów z Litwy (6). Skargi i spory dotyczyły sprzedawców internetowych z rónych krajów, w tym z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji oraz jednego kraju spoza UE USA. Jeli chodzi o rodzaje problemów, które si pojawiły, najwiksza grupa skarg i sporów dotyczyła dostarczania towaru (42%), druga z kolei przeszkód wynikajcych z umowy (28%). ECK na Litwie zostało utworzone dopiero w ubiegłym roku, co wyjania fakt, e wpłynło tylko 7 skarg i sporów dotyczcych e-commerce. Handel elektroniczny na Litwie zaczyna si rozwija, dlatego jednym z zada ECK w tym kraju na rok 2006 jest rozpowszechnianie wród konsumentów informacji dotyczcych problemów zwizanych z e-commerce Luksemburg Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 150 Skargi i spory 125 Proby o udzielenie informacji 25 Łczna liczba spraw zwizanych z e-commerce, przyjtych przez ECK w Luksemburgu w 2005 r., była ponad dwukrotnie wysza od liczby spraw otrzymanych w 2004 r., co sygnalizuje stały roczny wzrost. Jak zauwaono w przeszłoci, takie liczby s do niezwykłe dla tak małego kraju jak Luksemburg w porównaniu z reszt sieci ECK. Wikszo skarg i sporów, które otrzymało ECK w Luksemburgu, było skierowanych przeciwko sprzedawcom internetowym z Niemiec. Stanowiły one ok. 54% wszystkich spraw. Nastpnymi w kolejnoci krajami, z których najczciej pochodzili sprzedawcy internetowi, były Luksemburg i Francja, których dotyczyło odpowiednio 14 i 9% spraw. Z wyjtkiem Luksemburga najczstszymi krajami pochodzenia konsumentów były Francja i Szwecja. Problemy z dostarczaniem towaru stanowiły 42% przyjtych skarg i sporów, podczas gdy odsetek problemów dotyczcych samego towaru, takich jak niezgodno zamówienia lub wadliwe czy wybrakowane towary, wzrosła do 18%. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

14 4.16 Holandia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 86 Skargi i spory: 86 Proby o udzielenie informacji: 0 W tym roku Holandia uczestniczy w projekcie e-commerce jako Europejskie Centrum Konsumenckie po raz pierwszy. Jednake naley zauway, e w latach poprzednich Holandia uczestniczyła w nim poprzez ECK Düsseldorf/ Gronau. Do koca 2005 r. holenderskie centrum pełniło funkcj biura informacyjnego przekazujcego sprawy do odpowiednich organów alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR). Całkowita liczba przypadków e-commerce zarejestrowana przez holenderskie ECK jest wzgldnie wysoka stwierdzono 86 przypadków, sporód których wszystkie stanowiły skargi i spory. Wikszo z nich dotyczyła problemów albo z towarem, albo z jego dostarczaniem. Wspólnie te dwie kategorie stanowiły 65% przypadków skarg i sporów, kada w takiej samej czci. W kwestii lokalizacji sprzedawców internetowych, Holandia stanowi jeden z najwikszych orodków w tym zakresie, obok Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. A zatem oczywistym jest, i znaczna liczba spraw dotyczy kontrahentów na rynku krajowym, a nastpnie na rynku niemieckim. Jeli chodzi o pastwo konsumenta, zasadnicza grupa konsumentów składajcych skargi to Holendrzy oraz w mniejszej liczbie kupujcy z Belgii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii Norwegia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 49 Skargi i spory 40 Proby o udzielenie informacji: 9 ECK w Norwegii zanotowało całkowit liczb 49 spraw zwizanych z e-commerce, cho w porównaniu z innymi pastwami skandynawskimi nie jest to szczególnie dua liczba. Wikszo zgłoszonych spraw dotyczyła skarg i sporów, cho zanotowano 9 prób o udzielenie informacji. Ponad połowa skarg i sporów dotyczyła problemów z dostarczaniem towaru (55%), drugim najczstszym problemem były kłopoty z samym towarami (25%). Jeli chodzi o pastwo pochodzenia sprzedawców internetowych, najczstszym pastwem objtym skargami konsumentów norweskich była Wielka Brytania (10), a zaraz za ni inne pastwa skandynawskie, co ponownie pokazuje, e istnieje tendencja wród konsumentów by dokonywa transakcji w pastwach ssiadujcych. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

15 Pod wzgldem pastwa konsumenta, znaczna wikszo skarg i sporów (33) pochodzi od konsumentów norweskich Polska Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 68 Skargi i spory 26 Proby o udzielenie informacji: 42 ECK w Polsce zanotowało w 2005 r. 68 spraw zwizanych z e-commerce. Sporód tych 68 spraw, 42 zgłoszenia stanowiły prob o udzielenie informacji. Najczstszym rodzajem problemów były zgłoszenia dotyczce samych towarów (23%), a zaraz potem ich dostarczania (19%). Według polskich statystyk, najwysza liczba skarg i sporów dotyczyła sprzedawców francuskich, zgłoszono równie kilka przeciwko brytyjskim, niemieckim, wgierskim i polskim sprzedawcom. Wikszo skarg i sporów pochodziła od konsumentów polskich Portugalia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 101 Skargi i spory 92 Proby o udzielenie informacji: 9 Liczba spraw zwizanych, z e-commerce, które rozpatrywało ECK w Portugalii znów znacznie wzrosła. Liczba skarg i sporów, wzrosła z 25 w roku 2004 do 92 w roku Jedna trzecia wszystkich skarg i sporów przekazanych do ECK w Portugalii dotyczyła problemów z dostarczeniem towarów, a tylko 13% dotyczyło problemów z samymi towarami. Kwestie zwizane z okresem, w którym strony mog odstpi od umowy, pojawiły si 11% skarg i sporów. Wikszo skarg i sporów pochodziła od konsumentów portugalskich, przy czym tylko 11 z 92 dotyczyło sprzedawców portugalskich. Francuscy sprzedawcy odpowiedzialni byli za wikszo skarg i sporów, które stanowiły 29% wszystkich spraw, za sprzedawcy niemieccy i brytyjscy przyczynili si do kolejnych 13% kade. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

16 4.20 Hiszpania Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 138 Skargi i spory 72 Proby o udzielenie informacji: 66 Mimo, i ECK w Hiszpanii otrzymało relatywnie mniej spraw zwizanych z e-commerce ni inne ECK w przeszłoci, zanotowano jednak znaczny wzrost w iloci spraw pomidzy rokiem 2004 a Problemy z dostarczaniem towarów były głównym tematem skarg wpływajcych do ECK w Hiszpanii, stanowic ok. dwóch trzecich wszystkich skarg i sporów otrzymanych w roku 2005, podczas gdy problemy z towarami stanowiły kolejny istotny powód skarg 23%. Francuscy sprzedawcy odpowiedzialni byli za wikszo skarg i sporów, które stanowiły 43% wszystkich spraw, przy czym sprzedawcy niemieccy przyczynili si do kolejnych 31% kade. Wikszo z zarejestrowanych 72 skarg i sporów pochodziła od konsumentów hiszpaskich (90%) Szwecja Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 595 Skargi i spory 338 Proby o udzielenie informacji: 257 Przewag zakupów dokonywanych przez Internet przez konsumentów szwedzkich wida szczególnie po tym, e ECK w Szwecji otrzymało najwiksz liczb skarg i sporów w całej sieci w 2005 r. Całkowita liczba skarg wyniosła 338, co stanowi 50% wzrost w stosunku do 2004 roku. Podobnie jak w 2004 r., najwiksza liczba skarg i sporów dotyczyła sprzedawców niemieckich, a nastpnie francuskich, brytyjskich i amerykaskich. Jeli chodzi o pastwo pochodzenia konsumentów, 321 z 338 zarejestrowanych skarg i sporów wpłynła od konsumentów szwedzkich. Pozostałe pochodziły od konsumentów fiskich, norweskich i niemieckich. Problemy dotyczce dostarczenia towarów stanowiły połow wszystkich skarg i sporów, jakie wpłynły do ECK w Szwecji, podczas gdy problemy dotyczce towarów wybrakowanych lub niezgodnoci z procedurami stanowiły niemal jedn czwart skarg i sporów. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie