Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005"

Transkrypt

1 Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Podsumowanie i analiza skarg konsumenckich zgłoszonych do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

2 Spis Treci 1. Wstp Praca Sieci ECK w zakresie e-commerce Zakres Prezentacja poszczególnych krajów Austria Belgia Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Islandia Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Holandia Norwegia Polska Portugalia Hiszpania Szwecja Wielka Brytania Wspólne statystyki Kraj pochodzenia Sprzedawcy Kraj pochodzenia Konsumenci Rodzaj problemu Uwagi zwizane z nie dostarczeniem towarów Specjalna sekcja tematyczna Oszustwa Firmy depozytowe (Escrow companies) Aukcje internetowe Wskazówki jak unikn oszustwa Ogólne wskazówki dotyczce robienia zakupów on-line Egzekwowanie Wnioski Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

3 1. Wstp Sie EUROPEJSKICH CENTRÓW KONSUMENCKICH (ECK) składa si centrów działajcych w 25 krajach i jest współfinansowana ze rodków Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów oraz z funduszy wszystkich krajów członkowskich uczestniczcych w Sieci. Celem działania Sieci jest budowa zaufania klientów do rynku wewntrznego poprzez dostarczanie im informacji na temat praw konsumentów w Unii Europejskiej, udzielanie porad oraz wiadczenie pomocy w rozwizywaniu skarg i sporów o charakterze transgranicznym. W ramach swojej działalnoci Europejskie Centra Konsumenckie prowadz kampanie informacyjne majce na celu informowanie konsumentów o przysługujcych im prawach, publikuj materiały informacyjne, prowadz strony internetowe, organizuj prezentacje oraz odczyty, udzielaj odpowiedzi na pytania konsumentów na temat ich praw w wietle przepisów unijnych oraz udzielaj konsumentom pomocy w rozwizywaniu sporów o charakterze transgranicznym. Ponadto Sie realizuje rónego rodzaju wspólne projekty, raporty oraz badania, a take dostarcza Komisji Europejskiej informacje zwrotne oparte na własnych dowiadczeniach w konkretnych sprawach. Niniejsza publikacja stanowi trzecie roczne sprawozdanie Sieci dotyczce zakupów przez Internet. Sprawozdanie koncentruje si wokół skarg konsumentów zwizanych z e-commerce, zgłoszonych do wszystkich działajcych w ramach Sieci ECK na przestrzeni ubiegłego roku. Mamy nadziej, i niniejsze podsumowanie oraz analizy tego rodzaju spraw bd w dalszym cigu dostarcza uytecznych wskazówek na temat rozwoju rynku e-commerce w Unii Europejskiej oraz oka si pomocne w identyfikacji nowych tendencji w tej dziedzinie. Tegoroczne sprawozdanie, koordynowane przez ECK z Irlandii, Szwecji, Danii oraz Polski, zawiera analiz spraw zgłoszonych do Sieci w roku 2005 oraz podsumowanie uzyskanych wyników. Łczna liczba spraw dotyczcych zakupów przez Internet wyniosła 3.780, przy sprawach w roku 2004, podczas gdy liczba zgłoszonych skarg oraz sporów wzrosła ponad dwukrotnie i wyniosła w roku , przy 831 skargach zgłoszonych w roku Naley w tym kontekcie podkreli, i liczba krajów uczestniczcych w pracach nad raportem jest znacznie wysza ni było to w przypadku sprawozdania ubiegłorocznego. Wie si to z otwarciem wielu nowych ECK, take w krajach, które przystpiły do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. Dwa razy wicej Centrów prowadziło statystyki dla potrzeb niniejszego raportu, w zwizku z czym łczna liczba skarg oraz sporów zgłoszonych do biur ECK wzrosła a o 74% w porównaniu z rokiem Jeeli chodzi o rodzaj rozpatrywanych problemów, to tendencje zanotowane w 2005 r. były podobne do tych, które obserwowano take w roku poprzednim. Niedostarczenie zamówionych towarów znów stanowiło główn przyczyn składania skarg konsumenckich. Kwestie zwizane z oszustwem zostały ponownie uznane za jedno z tych niepokojcych zjawisk, z którymi musz si zmaga konsumenci w trakcie dokonywania zakupów drog elektroniczn. Z tego te wzgldu kwesti t potraktowano bardziej szczegółowo w specjalnej czci tematycznej raportu. Szczególne problemy sprzedawców internetowych, z którymi Sie zetknła si w 2005 r., uwydatniły znaczenie oraz siln potrzeb stworzenia adekwatnego mechanizmu egzekwowania ochrony konsumentów na terenie Unii Europejskiej dotyczcego spraw transgranicznych. Kwesti powysz szczegółowo omówiono w dalszej czci niniejszego raportu. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

4 2. Praca Sieci ECK w zakresie e- commerce E-COMMERCE oznacza sprzedawanie i kupowanie towarów oraz usług przy uyciu rodków elektronicznych. E-commerce zapewnia dogodne sposoby dokonywania zakupów tym konsumentom, którzy chcieliby skorzysta z zalet, jakie oferuje rynek wewntrzny. Dokonywanie zakupów drog elektroniczn pozwala konsumentom na zaoszczdzenie zarówno czasu, jak i pienidzy, umoliwiajc porównywanie cen, towarów oraz usług oferowanych przez tysice podmiotów gospodarczych działajcych na terenie UE, dziki czemu w zaciszu własnego domu mona skorzysta z ogromnego wyboru oraz niskich cen oferowanych w Sieci internetowej. I chocia Internet otwiera przed konsumentami bogactwo nowych moliwoci dokonywania zakupów, to wydaje si, i wielu konsumentów w dalszym cigu podchodzi do nich z du rezerw. Z tego te wzgldu zaufanie konsumentów odgrywa w tej kwestii bardzo istotn rol, przyczyniajc si do uczynienia transgranicznego rynku e-commerce bardziej funkcjonalnym, dostpnym oraz wiarygodnym, co z kolei stanowi niezbdny element w procesie wprowadzania rynku wewntrznego. Niestety Sie Europejskich Centrów Konsumenckich zetknła si z całym szeregiem problemów zwizanych z europejskim rynkiem handlu online. Po przykrych dowiadczeniach ze sprzedawcami internetowymi, setki konsumentów wci składa skargi do biur ECK. Ilustruje to w sposób wyrany, i transgraniczny rynek zakupów przez Internet wci nie funkcjonuje tak, jak bymy sobie tego yczyli. ECK zawsze usiłuj rozwizywa tego rodzaju sprawy w sposób polubowny, bd poprzez udzielenie konsumentom koniecznych porad, lub poprzez pomoc w nawizaniu kontaktu z właciwym sprzedawc internetowym. Jeeli wszystkie te rodki zawiod, sprawa zostaje przekazana do odpowiedniego organu wykorzystujcego alternatywne metody rozstrzygania sporów (ARD). Liczba zgłaszanych problemów zwizanych z e-commerce zwiksza si kadego roku, co odzwierciedla wzrost zainteresowania t form dokonywania zakupów. Z tego włanie powodu Sie zdecydowała o kontynuowaniu rocznych raportów dotyczcych zjawiska e-commerce oraz o zaangaowaniu w kolejne analizy w tej dziedzinie. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

5 3. Zakres CELEM niniejszego raportu jest przedstawienie pracy kadego z Centrów oraz analiz skarg otrzymanych od konsumentów w zakresie zakupów Internetowych w 2005 r.. Naley podkreli, i statystyki zawarte w niniejszym raporcie dotycz wyłcznie transgranicznej sprzeday towarów. Sprawy obejmujce sprzeda o charakterze transgranicznym, a dotyczce usług, takich jak przeloty czy zakwaterowanie oraz innych usług w zakresie organizacji podróy, cho bardzo liczne, nie zostały uwzgldnione w statystykach. Uczyniono tak dlatego, i sprzeda usług online jest zwykle w róny sposób klasyfikowana przez poszczególne ECK, za charakter wystpujcych z nimi problemów czsto nie jest zwizany ze sprzeda na odległo. Wszystkie statystyki, tezy oraz wnioski zawarte w niniejszym raporcie oparte s na informacjach dostarczonych przez poszczególne biura ECK. Sprawy zgłaszane do Sieci dzielone s na skargi, spory i proby o udzielenie informacji. Poniej przedstawiono wykorzystywane przez Sie definicje tych terminów. Skarga oznacza wyraenie przez konsumenta niezadowolenia z transakcji transgranicznej. Spór oznacza skarg, która nie została rozwizana przez bezporedni kontakt midzy firm a konsumentem. Proba o udzielenie informacji oznacza wszelkie zapytania konsumentów dotyczce krajowych lub transgranicznych kwestii konsumenckich niezwizanych ze skarg. Sprawa oznacza dowoln skarg, spór lub prob o udzielenie informacji otrzyman przez jedno z Europejskich Centrów Konsumenckich w odniesieniu do konkretnego problemu konsumenckiego. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

6 4. Prezentacja poszczególnych krajów W tegorocznym raporcie dotyczcym e-commerce uczestniczyły ECK z Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Islandii, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. I chocia w przypadku niektórych krajów zgłoszono mniej spraw zwizanych z e-commerce w porównaniu do innych pastw, to ogólne dowiadczenia wszdzie były podobne. W poniszej czci raportu zaprezentowano podsumowanie spraw zgłoszonych do kadego z biur ECK w roku 2005 oraz przedstawiono problemy, z którymi zetknli si konsumenci w kadym z rozpatrywanych tutaj krajów. 4.1 Austria Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: Skargi i spory: 56 Proby o udzielenie informacji: ECK Austria prowadziło w roku 2005 w sumie spraw zwizanych z e-commerce. Powodem tak duej liczby spraw, podobnie jak w latach poprzednich, była znaczna liczba prób o udzielenie informacji, zwizanych w duej mierze z dosy popularn broszur opublikowan przez Centrum. W roku 2005 austriackie ECK odnotowało najwiksz liczb prób o udzielenie informacji skierowanych za pomoc Sieci, równ 1.186, co stanowiło 18% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Liczba skarg i sporów zwikszyła si z 49 w roku 2004 do 56 w 2005, przy czym wikszo z nich skierowana była przeciwko niemieckim sprzedawcom internetowym. Ogółem 12 skarg i sporów skierowanych było przeciwko austriackim sprzedawcom internetowym, przy czym 8 pochodziło od francuskich konsumentów. Podstawow przyczyn skarg konsumentów była kwestia uzyskania rekompensaty, która pojawiła si w odniesieniu do 55% wszystkich skarg i sporów. Problemy zwizane z samym towarem przyczyniły si do 23% wzrostu liczby skarg i sporów. 4.2 Belgia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 209 Skargi i spory: 158 Proby o udzielenie informacji: 51 Liczba skarg i sporów odnotowanych przez belgijskie ECK w 2005 r. zwikszyła si ponad dwukrotnie w stosunku do 2004 r., czyli z 71 do 158. Liczba prób o udzielenie informacji równie znacznie wzrosła w stosunku do roku 2005, co oznacza, e całkowita liczba spraw podejmowanych przez belgijskie ECK wzrosła w sumie o 175%. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

7 Wikszo skarg i sporów odnosiła si do kwestii zwizanych z dostarczeniem towarów, przez co całkowita liczba skarg i sporów wzrosła o 41%. Kolejne 21% odnosiło si do towarów, które były wadliwe lub niezgodne z zamówieniem. Konsumenci belgijscy złoyli w sumie 58% skarg i sporów, podczas gdy 28% pochodziło od konsumentów francuskich. Sprzedawcy internetowi pochodzcy z Francji i Belgii otrzymali najwysz liczb skarg i sporów, równ odpowiednio 35 i 33, a sprzedawcy internetowi z Holandii 28 skarg i sporów. Stanowi to odzwierciedlenie faktu, e konsumenci czciej korzystaj z usług sprzedawców internetowych zlokalizowanych najbliej ich miejsca zamieszkania. 4.3 Republika Czeska Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 26 Skargi i spory: 24 Proby o udzielenie informacji: 2 E-commerce jest w Republice Czeskiej wci mniej popularny ni w wielu innych pastwach europejskich. ECK w Czechach zostało otwarte w kwietniu 2005 r. to zapewne podstawowy powód, dla którego Czechy odnotowały niewielk liczb spraw zwizanych z e-commerce w porównaniu do innych Centrów. Podstawowym problemem EKC w Czechach w roku 2005 było nieotrzymanie towaru, co stanowiło 62% skarg i sporów. Kolejne 29% odnosiło si do towarów, które były wadliwe lub niezgodne z zamówieniem. 10 skarg (38%) dotyczyło niemieckich sprzedawców internetowych. Na drugim miejscu znaleli si sprzedawcy internetowi z Wielkiej Brytanii i Republiki Czeskiej, po 5 spraw (19%) w kadym pastwie. Wikszo z 73% skarg i sporów pochodziła od konsumentów czeskich. 4.4 Dania Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 76 Skargi i spory: 76 Proby o udzielenie informacji: 0 W przypadku duskiego ECK sprawy zwizane z e-commerce osignły pułap 75% całkowitej liczby spraw otrzymanych w 2005 r.. Duskie ECK posiada tylko szczegółowe statystyki dotyczce pisemnych skarg i sporów, co stanowi przyczyn tego, e liczba prób o informacj odnotowana została na poziomie zerowym. Zgodnie z wyran tendencj obecn w Sieci ECK, problemy zwizane z dostaw Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

8 stanowiły 48% skarg i sporów, a 27% odnosiło si do wadliwych towarów lub towarów niezgodnych z zamówieniem. Wikszo spraw, jakie napłynły do duskiego Centrum pochodzi od konsumentów z Danii (76%), podczas gdy skargi od konsumentów ze Szwecji i Norwegii znalazły si na drugiej i trzeciej pozycji, czyli wynosz odpowiednio 12% i 9%. Jeli chodzi o pastwo sprzedawcy internetowego, pastwa których najczciej dotyczyły składane skargi w 2005 r. to Niemcy (47%), Dania (24%) i Francja (11%), przy czym sprawy dotyczce Francji odnosz si wyłcznie do jednej firmy. 4.5 Estonia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 6 Skargi i spory: 6 Proby o udzielenie informacji: 0 Ogólnie rzecz ujmujc kraje bałtyckie odnotowały niewielk liczb spraw zwizanych z e-commerce w porównaniu do innych ECK. Centrum z Estonii uczestniczy w raporcie po raz pierwszy i w 2005 r. otrzymało 6 spraw zwizanych z e- commerce. Mimo, e liczba skarg i sporów jest niewielka, tendencja, co do rodzaju napotykanych problemów jest taka sama, jak w przypadku wikszoci innych pastw. Jedna trzecia przypadków odnosi si do nieotrzymania towaru, podczas gdy kolejna jedna trzecia dotyczy towarów wadliwych lub towarów niezgodnych z zamówieniem. 4 przypadki skarg i sporów pochodz od konsumentów estoskich, korzystajcych z usług zagranicznych sprzedawców internetowych. Władze estoskie napotkały szczególne problemy z lokalnymi sprzedawcami internetowymi, którzy nie posiadali szczegółowych informacji nie tylko na swój temat, ale równie dotyczcych procesu składania zamówie. Problemy zwizane były równie z niezawiadamianiem konsumentów o ich prawie do rezygnacji z zamówienia. 4.6 Finlandia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 131 Skargi i spory: 119 Proby o udzielenie informacji: 12 Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

9 Po pojawieniu si w ostatnim raporcie dotyczcym e-commerce uwag, zgodnie, z którymi liczba skarg i sporów w Finlandii z roku na rok ronie, w roku 2005 odnotowano ich spadek. Najprawdopodobniej jest to odzwierciedlenie restrukturyzacji organizacyjnej, jaka miała miejsce w Finlandii w 2005 r., bardziej ni spadek liczby problemów zwizanych z e-commerce. Według fiskiego ECK liczba problemów zwizanych z dostarczaniem towaru znacznie wzrosła i wyniosła 46% wszystkich skarg i sporów z roku 2005, w porównaniu do zaledwie 27,5% w roku Kwestie zwizane z samym towarem przyczyniły si do napływu 19% skarg i sporów, podczas gdy te zwizane z okresem, w którym strony mog odstpi od umowy wzrosły do 13%. Niemale wszystkie skargi i spory odebrane przez fiskie ECK pochodziły od konsumentów z Finlandii, a tylko trzy od konsumentów zagranicznych. Ponad połowa skarg i sporów dotyczyła niemieckich sprzedawców internetowych, za nimi uplasowali si francuscy i szwedzcy sprzedawcy. 4.7 Francja Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 187 Skargi i spory: 187 Proby o udzielenie informacji: 0 Francja znalazła si w sprawozdaniu dotyczcym e-commerce po raz pierwszy, cho jej poprzednia funkcja biura informacyjnego, obejmujca analizowanie sporów i przekazywanie spraw do odpowiednich organów alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR) została odnotowana ju w zeszłorocznym sprawozdaniu. W 2005 r. francuskie ECK otrzymało 187 spraw dotyczcych e-commerce, z czego wszystkie stanowiły spory. W odniesieniu do 2005 r. francuskie centrum posiada wyłcznie szczegółowe statystyki w odniesieniu do pisemnych sporów, przez co nie zostały odnotowane adne proby o udzielenie informacji. Problemy zwizane z dostarczaniem towaru stanowi najwiksz liczb sporów, czyli 57% wszystkich otrzymanych spraw. Kolejny najbardziej powszechny problem dotyczy wadliwych towarów i stanowi 31% sporów. Wikszo spraw otrzymanych przez francuskie ECK stanowiły spory skierowane przeciwko niemieckim sprzedawcom internetowym (43%), na drugiej pozycji uplasowali si francuscy sprzedawcy internetowi (35%). Wysoka liczba sporów dotyczcych francuskich sprzedawców internetowych była głównie wynikiem problemów z jednym konkretnym sprzedawc internetowym zlokalizowanym we Francji, a sprzedajcym swoje towary w całej Europie. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

10 Jeli chodzi o kraj konsumenta, 65% sporów pochodziło od konsumentów z Francji, a 11% od konsumentów hiszpaskich. 4.8 Niemcy Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 392 Skargi i spory: 392 Proby o udzielenie informacji: 0 Liczba skarg i sporów rozpatrywanych przez niemieckie ECK w 2005 r. wyniosła 392, czyli ponad trzy razy wicej, ni ogólna liczba skarg i sporów rozpatrywanych w Niemczech w roku Niemieccy sprzedawcy internetowi odpowiedzialni byli za wikszo skarg i sporów 304 skargi i spory z ogółu otrzymanych spraw. Sprzedawcy internetowi pochodzcy z Holandii, Francji i Irlandii odpowiadali za odpowiednio 30, 21 i 21 spraw. Co znamienne, problemy zwizane z dostarczaniem towaru stanowiły ródło 55% wszystkich skarg i sporów, podczas gdy kolejne 19% dotyczyło problemów zwizanych z towarem. Najwiksza liczba skarg i sporów pochodziła od konsumentów francuskich (22%), niemieccy konsumenci złoyli 18% spraw, a hiszpascy i fiscy po 10%. 4.9 Grecja Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 42 Skargi i spory: 31 Proby o udzielenie informacji: 11 Internet wci nie jest tak popularny w Grecji, jak w innych krajach, niemniej jednak greckie ECK otrzymało w ubiegłym roku 42 sprawy zwizane z e-commerce. Z 31 skarg i sporów rozpatrywanych w 2005 r. przez greckie centrum prawie połowa dotyczyła kwestii zwizanych z nie dostarczeniem towaru (49%), podczas gdy 22% dotyczyło wadliwych towarów lub niezgodnoci z zamówieniem. Statystyki nie wykazały adnych szczególnych problemów ze sprzedawcami internetowymi pochodzcymi z jakiego konkretnego pastwa, jednak jeli chodzi o kraj pochodzenia konsumenta, prawie wszystkie skargi i spory pochodziły od konsumentów greckich (28 z 31 otrzymanych spraw). Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

11 4.10 Islandia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 0 Skargi i spory: 0 Proby o udzielenie informacji: 0 ECK w Islandii po raz pierwszy bierze udział w projekcie e-commerce. Zgodnie z dostarczonymi informacjami w 2005 r. w ECK nie zarejestrowano spraw dotyczcych e-commerce. Ta sytuacja zdaje si róni od tendencji obserwowanej w ssiednich krajach skandynawskich, gdzie sprawy zwizane z e-commerce stanowi widoczny odsetek w całkowitej liczbie spraw. Wykorzystanie komputerów oraz Internetu w Islandii jest bardzo wysokie, 9 na 10 gospodarstw domowych posiada komputer, a 84% z nich jest podłczone do Internetu. W 2005 r. 28% islandzkich konsumentów dokonało zakupu przez Internet. Naturalne wydaje si przewidywanie, e w przyszłoci transgraniczny e-commerce bdzie wzrastał oraz e islandzcy konsumenci bd przy pomocy Internetu robi zakupy za granic w jeszcze wikszym stopniu, ni to robi obecnie. W porównaniu do innych krajów islandczycy musz duo płaci za towary, take biorc pod uwag łatwy dostp do Internetu, pewne jest, e transgraniczny e-commerce w nadchodzcych latach znacznie wzronie Irlandia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 222 Skargi i spory: 191 Proby o udzielenie informacji: 31 ECK w Irlandii było wiadkiem znacznego wzrostu liczby spraw i sporów, przyjtych w 2005 roku, których było czterokrotnie wicej ni w 2004 r. Wzrost ten mona przypisa zarówno wzrostowi praktyki dokonywania zakupów online oraz stałemu marketingowi uprawnie do zakupów online, prowadzonemu przez ECK w Dublinie, któremu towarzyszy wikszy rozgłos wokół publikowania, co roku raportu sieci ECK dotyczcego e-commerce. Wikszo przyjtych skarg i sporów skierowana była przeciwko sprzedawcom internetowym, majcym siedzib na terenie Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemiec i stanowiły one odpowiednio 44%, 14% i 13% wszystkich spraw. W 2004 r. dwoma najczstszymi typami skarg były skargi skierowane przeciwko sprzedawcom internetowym z Wielkiej Brytanii i Niemiec, jednak w 2005 r. w znacznej liczbie przyjtych skarg i sporów wystpowali sprzedawcy internetowi z Francji. Tak, jak w 2004 r., główny zakres skarg w 2005 r. dotyczył problemów z wadliwymi lub wybrakowanymi towarami, jak równie problemów z dostarczeniem towaru. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

12 Jednak w 2005 r. zaobserwowano znaczny wzrost liczby skarg dotyczcych oszustwa, z których dua liczba pochodziła z transakcji konsumenckich, zawartych pomidzy osobami prywatnymi, które poznały si poprzez uczestnictwo w aukcjach internetowych i opuciły sie w celu zawarcia transakcji Włochy Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 260 Skargi i spory: 75 Proby o udzielenie informacji: 185 Ogólna liczba spraw rozpatrywanych przez ECK we Włoszech wzrosła o 82% w stosunku do liczby z 2004 r. Krajem, z którego pochodzili konsumenci zgłaszajcy najwiksz liczb skarg były Włochy 58 sporód 75 skarg i sporów, podczas gdy wikszo pozostałych skarg i sporów pochodziło od konsumentów majcych siedzib w Austrii, Niemczech i Szwajcarii. W duym stopniu mona to równie wytłumaczy połoeniem włoskiego ECK w pobliu austriackiej granicy w Bolzano. Niemieccy sprzedawcy internetowi stanowili ródło 65% wszystkich skarg i sporów, zgłaszanych do ECK we Włoszech w 2005 r., co sugeruje, e włoscy konsumenci posiadaj znaczn ch dokonywania zakupów od niemieckich sprzedawców internetowych pomimo trudnoci jzykowych, podczas gdy tylko 23% skarg i sporów dotyczyło włoskich sprzedawców internetowych. Biorc pod uwag rodzaj skarg i sporów, 46% było zwizanych z problemami dotyczcymi towaru, natomiast niepokojce jest, i 14% dotyczyło czciowo oszustwa Łotwa Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce:3 Skargi i spory: 3 Proby o udzielenie informacji: 0 Tak jak w przypadku innych pastw bałtyckich, w pierwszym roku działalnoci Łotwy w sieci ECK liczba spraw zwizanych z e-commerce w tym kraju była niska. ECK na Łotwie zarejestrowało 3 skargi i spory. Jedyna kategoria problemów dotyczyła dostarczania towaru, a wszystkie sprawy dotyczyły łotewskich konsumentów oraz niemieckich sprzedawców internetowych. Liczba zarejestrowanych spraw odpowiada poziomowi wykorzystania Internetu w łotewskich gospodarstwach domowych, gdzie dostp do Internetu posiada jedynie ok. 35%. Jednak liczba domowych uytkowników Internetu wzrasta, co jest widoczn tendencj, która ma wiele wspólnego ze stopniowym, lecz cigłym rozwojem handlu elektronicznego. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

13 4.14 Litwa Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 12 Skargi i spory 7 Proby o udzielenie informacji 6 ECK na Litwie zarejestrowało najwiksz liczb spraw sporód pastw bałtyckich. Cigle istnieje jednak niewielka rónica pomidzy zaobserwowanymi wynikami. Wszystkie zarejestrowane skargi i spory oprócz jednego przypadku zostały zgłoszone przez konsumentów z Litwy (6). Skargi i spory dotyczyły sprzedawców internetowych z rónych krajów, w tym z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji oraz jednego kraju spoza UE USA. Jeli chodzi o rodzaje problemów, które si pojawiły, najwiksza grupa skarg i sporów dotyczyła dostarczania towaru (42%), druga z kolei przeszkód wynikajcych z umowy (28%). ECK na Litwie zostało utworzone dopiero w ubiegłym roku, co wyjania fakt, e wpłynło tylko 7 skarg i sporów dotyczcych e-commerce. Handel elektroniczny na Litwie zaczyna si rozwija, dlatego jednym z zada ECK w tym kraju na rok 2006 jest rozpowszechnianie wród konsumentów informacji dotyczcych problemów zwizanych z e-commerce Luksemburg Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 150 Skargi i spory 125 Proby o udzielenie informacji 25 Łczna liczba spraw zwizanych z e-commerce, przyjtych przez ECK w Luksemburgu w 2005 r., była ponad dwukrotnie wysza od liczby spraw otrzymanych w 2004 r., co sygnalizuje stały roczny wzrost. Jak zauwaono w przeszłoci, takie liczby s do niezwykłe dla tak małego kraju jak Luksemburg w porównaniu z reszt sieci ECK. Wikszo skarg i sporów, które otrzymało ECK w Luksemburgu, było skierowanych przeciwko sprzedawcom internetowym z Niemiec. Stanowiły one ok. 54% wszystkich spraw. Nastpnymi w kolejnoci krajami, z których najczciej pochodzili sprzedawcy internetowi, były Luksemburg i Francja, których dotyczyło odpowiednio 14 i 9% spraw. Z wyjtkiem Luksemburga najczstszymi krajami pochodzenia konsumentów były Francja i Szwecja. Problemy z dostarczaniem towaru stanowiły 42% przyjtych skarg i sporów, podczas gdy odsetek problemów dotyczcych samego towaru, takich jak niezgodno zamówienia lub wadliwe czy wybrakowane towary, wzrosła do 18%. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

14 4.16 Holandia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 86 Skargi i spory: 86 Proby o udzielenie informacji: 0 W tym roku Holandia uczestniczy w projekcie e-commerce jako Europejskie Centrum Konsumenckie po raz pierwszy. Jednake naley zauway, e w latach poprzednich Holandia uczestniczyła w nim poprzez ECK Düsseldorf/ Gronau. Do koca 2005 r. holenderskie centrum pełniło funkcj biura informacyjnego przekazujcego sprawy do odpowiednich organów alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR). Całkowita liczba przypadków e-commerce zarejestrowana przez holenderskie ECK jest wzgldnie wysoka stwierdzono 86 przypadków, sporód których wszystkie stanowiły skargi i spory. Wikszo z nich dotyczyła problemów albo z towarem, albo z jego dostarczaniem. Wspólnie te dwie kategorie stanowiły 65% przypadków skarg i sporów, kada w takiej samej czci. W kwestii lokalizacji sprzedawców internetowych, Holandia stanowi jeden z najwikszych orodków w tym zakresie, obok Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. A zatem oczywistym jest, i znaczna liczba spraw dotyczy kontrahentów na rynku krajowym, a nastpnie na rynku niemieckim. Jeli chodzi o pastwo konsumenta, zasadnicza grupa konsumentów składajcych skargi to Holendrzy oraz w mniejszej liczbie kupujcy z Belgii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii Norwegia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 49 Skargi i spory 40 Proby o udzielenie informacji: 9 ECK w Norwegii zanotowało całkowit liczb 49 spraw zwizanych z e-commerce, cho w porównaniu z innymi pastwami skandynawskimi nie jest to szczególnie dua liczba. Wikszo zgłoszonych spraw dotyczyła skarg i sporów, cho zanotowano 9 prób o udzielenie informacji. Ponad połowa skarg i sporów dotyczyła problemów z dostarczaniem towaru (55%), drugim najczstszym problemem były kłopoty z samym towarami (25%). Jeli chodzi o pastwo pochodzenia sprzedawców internetowych, najczstszym pastwem objtym skargami konsumentów norweskich była Wielka Brytania (10), a zaraz za ni inne pastwa skandynawskie, co ponownie pokazuje, e istnieje tendencja wród konsumentów by dokonywa transakcji w pastwach ssiadujcych. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

15 Pod wzgldem pastwa konsumenta, znaczna wikszo skarg i sporów (33) pochodzi od konsumentów norweskich Polska Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 68 Skargi i spory 26 Proby o udzielenie informacji: 42 ECK w Polsce zanotowało w 2005 r. 68 spraw zwizanych z e-commerce. Sporód tych 68 spraw, 42 zgłoszenia stanowiły prob o udzielenie informacji. Najczstszym rodzajem problemów były zgłoszenia dotyczce samych towarów (23%), a zaraz potem ich dostarczania (19%). Według polskich statystyk, najwysza liczba skarg i sporów dotyczyła sprzedawców francuskich, zgłoszono równie kilka przeciwko brytyjskim, niemieckim, wgierskim i polskim sprzedawcom. Wikszo skarg i sporów pochodziła od konsumentów polskich Portugalia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 101 Skargi i spory 92 Proby o udzielenie informacji: 9 Liczba spraw zwizanych, z e-commerce, które rozpatrywało ECK w Portugalii znów znacznie wzrosła. Liczba skarg i sporów, wzrosła z 25 w roku 2004 do 92 w roku Jedna trzecia wszystkich skarg i sporów przekazanych do ECK w Portugalii dotyczyła problemów z dostarczeniem towarów, a tylko 13% dotyczyło problemów z samymi towarami. Kwestie zwizane z okresem, w którym strony mog odstpi od umowy, pojawiły si 11% skarg i sporów. Wikszo skarg i sporów pochodziła od konsumentów portugalskich, przy czym tylko 11 z 92 dotyczyło sprzedawców portugalskich. Francuscy sprzedawcy odpowiedzialni byli za wikszo skarg i sporów, które stanowiły 29% wszystkich spraw, za sprzedawcy niemieccy i brytyjscy przyczynili si do kolejnych 13% kade. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

16 4.20 Hiszpania Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 138 Skargi i spory 72 Proby o udzielenie informacji: 66 Mimo, i ECK w Hiszpanii otrzymało relatywnie mniej spraw zwizanych z e-commerce ni inne ECK w przeszłoci, zanotowano jednak znaczny wzrost w iloci spraw pomidzy rokiem 2004 a Problemy z dostarczaniem towarów były głównym tematem skarg wpływajcych do ECK w Hiszpanii, stanowic ok. dwóch trzecich wszystkich skarg i sporów otrzymanych w roku 2005, podczas gdy problemy z towarami stanowiły kolejny istotny powód skarg 23%. Francuscy sprzedawcy odpowiedzialni byli za wikszo skarg i sporów, które stanowiły 43% wszystkich spraw, przy czym sprzedawcy niemieccy przyczynili si do kolejnych 31% kade. Wikszo z zarejestrowanych 72 skarg i sporów pochodziła od konsumentów hiszpaskich (90%) Szwecja Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 595 Skargi i spory 338 Proby o udzielenie informacji: 257 Przewag zakupów dokonywanych przez Internet przez konsumentów szwedzkich wida szczególnie po tym, e ECK w Szwecji otrzymało najwiksz liczb skarg i sporów w całej sieci w 2005 r. Całkowita liczba skarg wyniosła 338, co stanowi 50% wzrost w stosunku do 2004 roku. Podobnie jak w 2004 r., najwiksza liczba skarg i sporów dotyczyła sprzedawców niemieckich, a nastpnie francuskich, brytyjskich i amerykaskich. Jeli chodzi o pastwo pochodzenia konsumentów, 321 z 338 zarejestrowanych skarg i sporów wpłynła od konsumentów szwedzkich. Pozostałe pochodziły od konsumentów fiskich, norweskich i niemieckich. Problemy dotyczce dostarczenia towarów stanowiły połow wszystkich skarg i sporów, jakie wpłynły do ECK w Szwecji, podczas gdy problemy dotyczce towarów wybrakowanych lub niezgodnoci z procedurami stanowiły niemal jedn czwart skarg i sporów. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

17 4.22 Wielka Brytania Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 246 Skargi i spory 191 Proby o udzielenie informacji: 55 Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce w Wielkiej Brytanii wzrosła o 94% w stosunku, do całkowitej liczby spraw, jakie wpłynły w 2004 roku, podczas, gdy liczba skarg i sporów wzrosła o 74%. Sporód 191 skarg i sporów, 54% wizało si z dostarczeniem towarów. Problemy dotyczce samych towarów stanowi kolejne 28%. Mimo, i najwiksza liczba skarg i sporów pochodziła od konsumentów brytyjskich, ECK w Wielkiej Brytanii znów otrzymała ponad połow skarg i sporów od konsumentów spoza Wielkiej Brytanii najwicej skarg i sporów wpłynło od Hiszpanów i Francuzów. Sprzedawcy brytyjscy odpowiedzialni byli za 53% skarg i sporów, natomiast kolejne miejsce pod wzgldem liczby skarg i sporów przypisuje si sprzedawcom francuskim i niemieckim, odpowiednio 11% i 8%. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

18 5. Wspólne statystyki Cz niniejsza zawiera połczone podsumowanie statystyk dotyczcych e- commerce ze wszystkich biur Europejskich Centrów Konsumenckich (ECK). Statystyki te dotycz przypadków przekazanych do ECK w okresie midzy 1 stycznia 2005 r. a 31 grudnia 2005 r. W sumie biura ECK zajły si w zeszłym roku sprawami zwizanymi z e-commerce. Około połowa tych przypadków (1.946) mieci si w kategorii proba o informacje. S to przypadki, w których konsument zwrócił si do ECK z pytaniem dotyczcym zagadnienia transgranicznego e-commerce. Charakter takich pyta moe by rónorodny od zwykłej proby o przesłanie ulotki lub zapytania w kwestii konkretnego sprzedawcy internetowego po pytania dotyczce skomplikowanych kwestii prawnych z zakresu transgranicznego e-commerce. Mona zauway, e liczba skarg i sporów uległa znacznemu zwikszeniu od 2004 r. W 2004 r. Sie ECK otrzymała 831 skarg i sporów, za w 2005 r Jedn z przyczyn tego wzrostu jest fakt, e Sie ECK powikszyła si w znaczcy sposób i e w sprawozdaniu za 2005 r. uwzgldnionych jest o 11 biur ECK wicej ni w roku poprzednim. Te nowe centra przyjły jednake zaledwie 389 skarg i sporów zarejestrowanych w 2005 r., co oznacza, e wzrost iloci skarg i sporów zgłoszonych do ECK, które przedstawione zostały w poprzednim raporcie, wyniósł a 74%. Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce zgłaszanych do Sieci ECK: Skargi i spory: Proby o udzielenie informacji: W sumie w 2005 r. zgłoszono do Sieci ECK skargi i spory zwizane z e- commerce. Wikszo tych skarg (92%) dotyczyła sprzedawców internetowych pochodzcych z obszaru Unii Europejskiej, chocia odsetek ten moe by jeszcze wyszy, gdy w 3% spraw niemoliwe było ustalenie kraju siedziby sprzedawcy. Tylko 5% sprzedawców mona jednoznacznie zidentyfikowa jako sprzedawców spoza Unii Europejskiej. 5.1 Kraj pochodzenia Sprzedawcy Jak wida w zamieszczonej poniej tabeli, najwicej skarg i sporów dotyczyło firm niemieckich (33%), co stanowi powtórzenie tendencji zaobserwowanych w poprzednim raporcie. Na drugim miejscu uplasowali si ponownie sprzedawcy z Wielkiej Brytanii, których w 2005 r. dotyczyło 15% skarg (niewielki wzrost w stosunku do roku poprzedniego). Sprzedawcy z Francji znaleli si na trzecim miejscu. Sprzedawcy francuscy wydaj si by obecnie bardzo aktywni na rynku transgranicznym, gdy liczba skarg na firmy francuskie wzrosła trzykrotnie 1 Pocztkowo jedno ECK zajmowało si 468 skargami i sporami, jednake póniej zostały one przeniesione do innego ECK do dalszej obsługi. W zwizku z tym te 468 przypadków mona byłoby uzna za podwójne i dlatego te zostały one usunite z całoci statystyk ECK. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

19 zarówno w stosunku do roku 2004, jak i Dane te nie s raczej zaskakujce, jako e Niemcy, Wielka Brytania i Francja to due rynki e-commerce w Unii Europejskiej, na których ma miejsce wikszo transgranicznych transakcji pomidzy przedsibiorc a konsumentem. Liczba skarg przeciwko holenderskim sprzedawcom internetowym równie wzrosła trzykrotnie w stosunku do 2004 r., co po raz pierwszy uplasowało Holandi na czwartej pozycji. Kraj pochodzenia sprzedawcy internetowego Liczba spraw Niemcy 607 Wielka Brytania 282 Francja 256 Holandia 108 Belgia 61 USA 58 Hiszpania 49 Włochy 45 Irlandia 45 Szwecja 42 Dania 37 Finlandia 36 Austria 26 Luksemburg 25 Portugalia 20 Estonia 11 Norwegia 11 Grecja 8 Polska 7 Republika Czeska 6 Łotwa 6 Szwajcaria 6 Kanada 5 Wgry 3 Słowacja 2 Singapur 2 Australia 1 Bermudy 1 Chiny 1 Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

20 Polinezja Francuska 1 Japonia 1 Litwa 1 Rosja 1 Malta 1 Tajlandia 1 Tunezja 1 Inne 60 Całkowita liczba spraw Kraj pochodzenia Konsumenci Niemale wszystkie skargi i spory zgłoszone w 2005 r. pochodziły od konsumentów z Pastw Członkowskich UE (97%), jedynie 6 konsumentów pochodziło z krajów spoza Europy (1 z Kanady i 5 z USA). W poprzednich sprawozdaniach najwicej skarg i sporów zgłosili konsumenci ze Szwecji i Finlandii. W 2005 r. szwedzcy konsumenci nadal przekazywali najwiksz liczb skarg i sporów (331), jednake fiskich konsumentów (128) wyprzedzili konsumenci z Francji (200) i Irlandii (185). Z kolei konsumenci z Luksemburga przekazali w sumie 110 skarg, co trzeba uzna za poziom najwyszy biorc pod uwag wielko populacji tego kraju. Interesujcy jest fakt, e szwedzcy konsumenci po raz trzeci z kolei zgłosili najwiksza liczb skarg i sporów przeciwko zagranicznym sprzedawcom internetowym. O przyczynach tego zjawiska mona jedynie spekulowa, prawdopodobne składaj si na nie róne czynniki. Przede wszystkim szwedzcy konsumenci bardzo czsto korzystaj z e-commerce. Poziom cen krajowych jest w Szwecji do wysoki, co moe skłania konsumentów do poszukiwania dostawców zagranicznych. Te dwa czynniki mog by przyczyn duej liczby transakcji, co z kolei skutkuje du iloci skarg i sporów. Naley jednak zwróci uwag, e istotnym czynnikiem moe by równie szwedzki system organów takich jak Agencja ds. Konsumentów, Narodowa Rada ds. Skarg Konsumenckich oraz lokalni Miejscy Doradcy Konsumentów, jako e wikszo skarg dotyczcych transakcji transgranicznych skierowanych do tych organów przesyłana jest do szwedzkiego ECK. Kraj pochodzenia konsumenta Liczba spraw Szwecja 331 Francja 200 Irlandia 185 Finlandia 128 Belgia 110 Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

23.2. Liczba studentów

23.2. Liczba studentów 23.1. Wprowadzenie Ju w latach 60. XX w. podjte zostały istotne badania dotyczce efektywnoci inwestycji w kształcenie. Efektywno ta dotyczyła głównie skali makroekonomicznej i odnosiła si w szczególnoci

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT www.e100.eu Е 100 oferuje swoim klientom możliwość skorzystania z usługi E100 Netto. Już teraz nasi klienci mają możliwość otrzymywania faktur bez VAT i uzyskiwania zwrotu

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2013 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 Wprowadzenie Główny

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.domasazu.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.domasazu.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.domasazu.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

Spory z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń gdzie szukać pomocy?

Spory z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń gdzie szukać pomocy? Spory z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń gdzie szukać pomocy? Od momentu, kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej coraz częściej podróżujemy i korzystamy z usług zagranicznych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2014 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Zamiana PKWiU w tabeli PKWiU oraz w Kartotece Produktów...4 VAT na fakturach

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Błotach II przy ulicy Wczasowej 215. 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50-375 WROCŁAW, UL. NORWIDA 25 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniej 14.000,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KONSUMENCKA

INFORMACJA KONSUMENCKA INFORMACJA KONSUMENCKA Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje: 1. Dane sprzedającego ALERGSOVA

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 411 ( 1 ) PROŚBA O INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Przy tej okazji przyjęli do wiadomości następujące jednostronne deklaracje:

Przy tej okazji przyjęli do wiadomości następujące jednostronne deklaracje: PROTOKÓŁ Z PODPISANIA KONWENCJI W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ, REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI

REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI REKRUTACJA 2012/2013 LLP ERASMUS PRAKTYKI Wrocław, 23 lutego 2012r. Erasmus praktyki -Od 2008 roku praktyki dla studentów organizowane są w ramach programu Erasmus, do tej pory zrealizowano 284 wyjazdy.

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy:

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Znak sprawy: 1/O/2009 UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Załcznik nr 3 do siwz 1. Przedsibiorstwo Produkcyjno - Handlowe OZI Spółka jawna, Salitra & Salitra, z siedzib w Szczecinie, ul.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala si ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodziey(kolonie,obozy)zawartych w katalogu

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie i obsług kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. Nr sprawy FN 3054/4/2006 I.

Bardziej szczegółowo

Fakultatywne wspólne europejskiej przepisy dotyczące sprzedaży: najczęściej zadawane pytania

Fakultatywne wspólne europejskiej przepisy dotyczące sprzedaży: najczęściej zadawane pytania MEMO/11/680 Bruksela, dnia 11 października 2011 r. Fakultatywne wspólne europejskiej przepisy dotyczące sprzedaży: najczęściej zadawane pytania Czym są wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży?

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW Polska Czechy Wlk. Brytania Austria Islandia Hiszpania Portugalia Lichtenstein Grecja Szwajcaria Niemcy Dania Francja Włochy Norwegia Belgia Malta Holandia Irlandia Finlandia

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. DZIAŁALNOŚĆ ZAGRANICZNYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ W POLSCE ORAZ KRAJJOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ ZA GRANICĄ W 2010 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lutego 2012 r. Autorzy: Przemysław Rodziewicz

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ

WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych WYPŁATA EMERYTUR I RENT Z ZUS OSOBOM ZAMIESZKAŁYM ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady wypłaty polskich emerytur, rent z tytułu niezdolności

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Katarzyna Smołka, Manager Regionu Katowice, 19.03.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sprzeday

Zasady i warunki sprzeday Zasady i warunki sprzeday Zasady i warunki sprzeday 1. Definicje: Zasady: niniejsze Zasady i Warunki Sprzeday Konsument osoba fizyczna kupujca od SMARTTECH w innym celu, ni zwizany z prowadzon działalnoci

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

RYNEK AUKCJI I SKLEPÓW INTERNETOWYCH W POPULACJI STUDENTÓW WY SZYCH UCZELNI SZCZECINA

RYNEK AUKCJI I SKLEPÓW INTERNETOWYCH W POPULACJI STUDENTÓW WY SZYCH UCZELNI SZCZECINA RYNEK AUKCJI I SKLEPÓW INTERNETOWYCH W POPULACJI STUDENTÓW WYSZYCH UCZELNI SZCZECINA JOANNA BANA PAULINA GBKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Celem artykułu jest

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe

Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Unia Europejska przeciwko wykluczaniu społecznemu Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Irlandia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia?

Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia? Instrukcja zawierania umowy drog elektroniczn: 1. W jaki sposób mona zawrze umow ubezpieczenia? Przede wszystkim moesz bez zobowiza wyliczy orientacyjn wysoko składki ubezpieczeniowej Twojego samochodu

Bardziej szczegółowo

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A.

świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød A. Wyślij do Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød świadczenia rodzinne Informacje o państwie ubezpieczenia zdrowotnego A. Dane osobowe Imię i nazwisko Duński numer osobowy Adres Numer telefonu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.1.2010 KOM(2009)713 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Monitorowanie emisji CO 2 z nowych samochodów osobowych w UE:

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób majcych miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego lub terytoriach obu Umawiajcych si Pastw.

Niniejsza umowa dotyczy osób majcych miejsce zamieszkania lub siedzib na terytorium jednego lub terytoriach obu Umawiajcych si Pastw. UMOWA midzy Rzdem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rzdem Stanów Zjednoczonych Ameryki o unikniciu podwójnego opodatkowania i zapobieeniu uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail:

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: - Zastpc Prezydenta Miasta Szczecin

UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: - Zastpc Prezydenta Miasta Szczecin UMOWA NR..., Nr Centralnego Rejestru... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: 1. Gmin Miasto Szczecin reprezentowan przez: Ann Nowak Elbiet Masoj zwan dalej Zamawiajcym, a - Zastpc Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII

EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII EUROPEJSKIE PRIORYTETY W ZAKRESIE ENERGII Prezentacja J.M. Barroso, przewodniczącego Komisji Europejskiej, na szczyt Rady Europejskiej w dniu 4 lutego 2011 r. Spis treści 1 I. Dlaczego polityka energetyczna

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach Lubartów, dnia 11 lipca 2008 r. Zwizek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów NIP 714-188-86-46 REGON 432725102 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa pojemników

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Seminarium w Szczecinie prawa konsumenta w zjednoczonej Europie

Seminarium w Szczecinie prawa konsumenta w zjednoczonej Europie Newsletter ECK - wrzesień 2005 Seminarium w Szczecinie prawa konsumenta w zjednoczonej Europie Działania edukacyjno-informacyjne stanowią jeden z głównych obszarów zainteresowań sieci Europejskich Centów

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY

NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki 2008-04-07 NOWA METODA SZACUNKU DOCHODÓW Z PRACY POLAKÓW ZA GRANICĄ BILANS PŁATNICZY Dane bilansu płatniczego zostały zweryfikowane od I kwartału

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dania. Niemcy

Czechy. Dania. Niemcy Belgia axation/vat_ec/belgium/vat_ec_be-en.htm - Vademecum VAT na stronie http://minfin.fgov.be - strona Ministerstwa Finansów http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/fisconetfra.2/&versie= 04&type=btw-com!INH&&

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice Polskie Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa Warszawa, 6 lipca 2011 roku Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Bardziej szczegółowo

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka (1) Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Połączenia

Bardziej szczegółowo

w sprawie : narusze prawa przez PKW i OKW w Warszawie

w sprawie : narusze prawa przez PKW i OKW w Warszawie Warszawa dnia 31 sierpnia 2005 r. Adam Wronka Zam. Ul. Słomiana 26/1 01 353 Warszawa tel. 501/332 408 Osoba upowaniona do rejestracji Listy kandydatów na posłów Komitetu Wyborczego CENTRUM Pan Prokurator

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r.

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r. DYREKTYWA RADY 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i uyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własnoci intelektualnej RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Radom 24.02.2010 EURES - CO TO JEST? EURES Europejskie Służby Zatrudnienia (European Employment

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo