Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005"

Transkrypt

1 Europejski Rynek Handlu elektronicznego: Skargi Konsumenckie 2005 Podsumowanie i analiza skarg konsumenckich zgłoszonych do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

2 Spis Treci 1. Wstp Praca Sieci ECK w zakresie e-commerce Zakres Prezentacja poszczególnych krajów Austria Belgia Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Niemcy Grecja Islandia Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Holandia Norwegia Polska Portugalia Hiszpania Szwecja Wielka Brytania Wspólne statystyki Kraj pochodzenia Sprzedawcy Kraj pochodzenia Konsumenci Rodzaj problemu Uwagi zwizane z nie dostarczeniem towarów Specjalna sekcja tematyczna Oszustwa Firmy depozytowe (Escrow companies) Aukcje internetowe Wskazówki jak unikn oszustwa Ogólne wskazówki dotyczce robienia zakupów on-line Egzekwowanie Wnioski Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

3 1. Wstp Sie EUROPEJSKICH CENTRÓW KONSUMENCKICH (ECK) składa si centrów działajcych w 25 krajach i jest współfinansowana ze rodków Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów oraz z funduszy wszystkich krajów członkowskich uczestniczcych w Sieci. Celem działania Sieci jest budowa zaufania klientów do rynku wewntrznego poprzez dostarczanie im informacji na temat praw konsumentów w Unii Europejskiej, udzielanie porad oraz wiadczenie pomocy w rozwizywaniu skarg i sporów o charakterze transgranicznym. W ramach swojej działalnoci Europejskie Centra Konsumenckie prowadz kampanie informacyjne majce na celu informowanie konsumentów o przysługujcych im prawach, publikuj materiały informacyjne, prowadz strony internetowe, organizuj prezentacje oraz odczyty, udzielaj odpowiedzi na pytania konsumentów na temat ich praw w wietle przepisów unijnych oraz udzielaj konsumentom pomocy w rozwizywaniu sporów o charakterze transgranicznym. Ponadto Sie realizuje rónego rodzaju wspólne projekty, raporty oraz badania, a take dostarcza Komisji Europejskiej informacje zwrotne oparte na własnych dowiadczeniach w konkretnych sprawach. Niniejsza publikacja stanowi trzecie roczne sprawozdanie Sieci dotyczce zakupów przez Internet. Sprawozdanie koncentruje si wokół skarg konsumentów zwizanych z e-commerce, zgłoszonych do wszystkich działajcych w ramach Sieci ECK na przestrzeni ubiegłego roku. Mamy nadziej, i niniejsze podsumowanie oraz analizy tego rodzaju spraw bd w dalszym cigu dostarcza uytecznych wskazówek na temat rozwoju rynku e-commerce w Unii Europejskiej oraz oka si pomocne w identyfikacji nowych tendencji w tej dziedzinie. Tegoroczne sprawozdanie, koordynowane przez ECK z Irlandii, Szwecji, Danii oraz Polski, zawiera analiz spraw zgłoszonych do Sieci w roku 2005 oraz podsumowanie uzyskanych wyników. Łczna liczba spraw dotyczcych zakupów przez Internet wyniosła 3.780, przy sprawach w roku 2004, podczas gdy liczba zgłoszonych skarg oraz sporów wzrosła ponad dwukrotnie i wyniosła w roku , przy 831 skargach zgłoszonych w roku Naley w tym kontekcie podkreli, i liczba krajów uczestniczcych w pracach nad raportem jest znacznie wysza ni było to w przypadku sprawozdania ubiegłorocznego. Wie si to z otwarciem wielu nowych ECK, take w krajach, które przystpiły do Unii Europejskiej z dniem 1 maja 2004 r. Dwa razy wicej Centrów prowadziło statystyki dla potrzeb niniejszego raportu, w zwizku z czym łczna liczba skarg oraz sporów zgłoszonych do biur ECK wzrosła a o 74% w porównaniu z rokiem Jeeli chodzi o rodzaj rozpatrywanych problemów, to tendencje zanotowane w 2005 r. były podobne do tych, które obserwowano take w roku poprzednim. Niedostarczenie zamówionych towarów znów stanowiło główn przyczyn składania skarg konsumenckich. Kwestie zwizane z oszustwem zostały ponownie uznane za jedno z tych niepokojcych zjawisk, z którymi musz si zmaga konsumenci w trakcie dokonywania zakupów drog elektroniczn. Z tego te wzgldu kwesti t potraktowano bardziej szczegółowo w specjalnej czci tematycznej raportu. Szczególne problemy sprzedawców internetowych, z którymi Sie zetknła si w 2005 r., uwydatniły znaczenie oraz siln potrzeb stworzenia adekwatnego mechanizmu egzekwowania ochrony konsumentów na terenie Unii Europejskiej dotyczcego spraw transgranicznych. Kwesti powysz szczegółowo omówiono w dalszej czci niniejszego raportu. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

4 2. Praca Sieci ECK w zakresie e- commerce E-COMMERCE oznacza sprzedawanie i kupowanie towarów oraz usług przy uyciu rodków elektronicznych. E-commerce zapewnia dogodne sposoby dokonywania zakupów tym konsumentom, którzy chcieliby skorzysta z zalet, jakie oferuje rynek wewntrzny. Dokonywanie zakupów drog elektroniczn pozwala konsumentom na zaoszczdzenie zarówno czasu, jak i pienidzy, umoliwiajc porównywanie cen, towarów oraz usług oferowanych przez tysice podmiotów gospodarczych działajcych na terenie UE, dziki czemu w zaciszu własnego domu mona skorzysta z ogromnego wyboru oraz niskich cen oferowanych w Sieci internetowej. I chocia Internet otwiera przed konsumentami bogactwo nowych moliwoci dokonywania zakupów, to wydaje si, i wielu konsumentów w dalszym cigu podchodzi do nich z du rezerw. Z tego te wzgldu zaufanie konsumentów odgrywa w tej kwestii bardzo istotn rol, przyczyniajc si do uczynienia transgranicznego rynku e-commerce bardziej funkcjonalnym, dostpnym oraz wiarygodnym, co z kolei stanowi niezbdny element w procesie wprowadzania rynku wewntrznego. Niestety Sie Europejskich Centrów Konsumenckich zetknła si z całym szeregiem problemów zwizanych z europejskim rynkiem handlu online. Po przykrych dowiadczeniach ze sprzedawcami internetowymi, setki konsumentów wci składa skargi do biur ECK. Ilustruje to w sposób wyrany, i transgraniczny rynek zakupów przez Internet wci nie funkcjonuje tak, jak bymy sobie tego yczyli. ECK zawsze usiłuj rozwizywa tego rodzaju sprawy w sposób polubowny, bd poprzez udzielenie konsumentom koniecznych porad, lub poprzez pomoc w nawizaniu kontaktu z właciwym sprzedawc internetowym. Jeeli wszystkie te rodki zawiod, sprawa zostaje przekazana do odpowiedniego organu wykorzystujcego alternatywne metody rozstrzygania sporów (ARD). Liczba zgłaszanych problemów zwizanych z e-commerce zwiksza si kadego roku, co odzwierciedla wzrost zainteresowania t form dokonywania zakupów. Z tego włanie powodu Sie zdecydowała o kontynuowaniu rocznych raportów dotyczcych zjawiska e-commerce oraz o zaangaowaniu w kolejne analizy w tej dziedzinie. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

5 3. Zakres CELEM niniejszego raportu jest przedstawienie pracy kadego z Centrów oraz analiz skarg otrzymanych od konsumentów w zakresie zakupów Internetowych w 2005 r.. Naley podkreli, i statystyki zawarte w niniejszym raporcie dotycz wyłcznie transgranicznej sprzeday towarów. Sprawy obejmujce sprzeda o charakterze transgranicznym, a dotyczce usług, takich jak przeloty czy zakwaterowanie oraz innych usług w zakresie organizacji podróy, cho bardzo liczne, nie zostały uwzgldnione w statystykach. Uczyniono tak dlatego, i sprzeda usług online jest zwykle w róny sposób klasyfikowana przez poszczególne ECK, za charakter wystpujcych z nimi problemów czsto nie jest zwizany ze sprzeda na odległo. Wszystkie statystyki, tezy oraz wnioski zawarte w niniejszym raporcie oparte s na informacjach dostarczonych przez poszczególne biura ECK. Sprawy zgłaszane do Sieci dzielone s na skargi, spory i proby o udzielenie informacji. Poniej przedstawiono wykorzystywane przez Sie definicje tych terminów. Skarga oznacza wyraenie przez konsumenta niezadowolenia z transakcji transgranicznej. Spór oznacza skarg, która nie została rozwizana przez bezporedni kontakt midzy firm a konsumentem. Proba o udzielenie informacji oznacza wszelkie zapytania konsumentów dotyczce krajowych lub transgranicznych kwestii konsumenckich niezwizanych ze skarg. Sprawa oznacza dowoln skarg, spór lub prob o udzielenie informacji otrzyman przez jedno z Europejskich Centrów Konsumenckich w odniesieniu do konkretnego problemu konsumenckiego. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

6 4. Prezentacja poszczególnych krajów W tegorocznym raporcie dotyczcym e-commerce uczestniczyły ECK z Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Islandii, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. I chocia w przypadku niektórych krajów zgłoszono mniej spraw zwizanych z e-commerce w porównaniu do innych pastw, to ogólne dowiadczenia wszdzie były podobne. W poniszej czci raportu zaprezentowano podsumowanie spraw zgłoszonych do kadego z biur ECK w roku 2005 oraz przedstawiono problemy, z którymi zetknli si konsumenci w kadym z rozpatrywanych tutaj krajów. 4.1 Austria Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: Skargi i spory: 56 Proby o udzielenie informacji: ECK Austria prowadziło w roku 2005 w sumie spraw zwizanych z e-commerce. Powodem tak duej liczby spraw, podobnie jak w latach poprzednich, była znaczna liczba prób o udzielenie informacji, zwizanych w duej mierze z dosy popularn broszur opublikowan przez Centrum. W roku 2005 austriackie ECK odnotowało najwiksz liczb prób o udzielenie informacji skierowanych za pomoc Sieci, równ 1.186, co stanowiło 18% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Liczba skarg i sporów zwikszyła si z 49 w roku 2004 do 56 w 2005, przy czym wikszo z nich skierowana była przeciwko niemieckim sprzedawcom internetowym. Ogółem 12 skarg i sporów skierowanych było przeciwko austriackim sprzedawcom internetowym, przy czym 8 pochodziło od francuskich konsumentów. Podstawow przyczyn skarg konsumentów była kwestia uzyskania rekompensaty, która pojawiła si w odniesieniu do 55% wszystkich skarg i sporów. Problemy zwizane z samym towarem przyczyniły si do 23% wzrostu liczby skarg i sporów. 4.2 Belgia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 209 Skargi i spory: 158 Proby o udzielenie informacji: 51 Liczba skarg i sporów odnotowanych przez belgijskie ECK w 2005 r. zwikszyła si ponad dwukrotnie w stosunku do 2004 r., czyli z 71 do 158. Liczba prób o udzielenie informacji równie znacznie wzrosła w stosunku do roku 2005, co oznacza, e całkowita liczba spraw podejmowanych przez belgijskie ECK wzrosła w sumie o 175%. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

7 Wikszo skarg i sporów odnosiła si do kwestii zwizanych z dostarczeniem towarów, przez co całkowita liczba skarg i sporów wzrosła o 41%. Kolejne 21% odnosiło si do towarów, które były wadliwe lub niezgodne z zamówieniem. Konsumenci belgijscy złoyli w sumie 58% skarg i sporów, podczas gdy 28% pochodziło od konsumentów francuskich. Sprzedawcy internetowi pochodzcy z Francji i Belgii otrzymali najwysz liczb skarg i sporów, równ odpowiednio 35 i 33, a sprzedawcy internetowi z Holandii 28 skarg i sporów. Stanowi to odzwierciedlenie faktu, e konsumenci czciej korzystaj z usług sprzedawców internetowych zlokalizowanych najbliej ich miejsca zamieszkania. 4.3 Republika Czeska Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 26 Skargi i spory: 24 Proby o udzielenie informacji: 2 E-commerce jest w Republice Czeskiej wci mniej popularny ni w wielu innych pastwach europejskich. ECK w Czechach zostało otwarte w kwietniu 2005 r. to zapewne podstawowy powód, dla którego Czechy odnotowały niewielk liczb spraw zwizanych z e-commerce w porównaniu do innych Centrów. Podstawowym problemem EKC w Czechach w roku 2005 było nieotrzymanie towaru, co stanowiło 62% skarg i sporów. Kolejne 29% odnosiło si do towarów, które były wadliwe lub niezgodne z zamówieniem. 10 skarg (38%) dotyczyło niemieckich sprzedawców internetowych. Na drugim miejscu znaleli si sprzedawcy internetowi z Wielkiej Brytanii i Republiki Czeskiej, po 5 spraw (19%) w kadym pastwie. Wikszo z 73% skarg i sporów pochodziła od konsumentów czeskich. 4.4 Dania Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 76 Skargi i spory: 76 Proby o udzielenie informacji: 0 W przypadku duskiego ECK sprawy zwizane z e-commerce osignły pułap 75% całkowitej liczby spraw otrzymanych w 2005 r.. Duskie ECK posiada tylko szczegółowe statystyki dotyczce pisemnych skarg i sporów, co stanowi przyczyn tego, e liczba prób o informacj odnotowana została na poziomie zerowym. Zgodnie z wyran tendencj obecn w Sieci ECK, problemy zwizane z dostaw Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

8 stanowiły 48% skarg i sporów, a 27% odnosiło si do wadliwych towarów lub towarów niezgodnych z zamówieniem. Wikszo spraw, jakie napłynły do duskiego Centrum pochodzi od konsumentów z Danii (76%), podczas gdy skargi od konsumentów ze Szwecji i Norwegii znalazły si na drugiej i trzeciej pozycji, czyli wynosz odpowiednio 12% i 9%. Jeli chodzi o pastwo sprzedawcy internetowego, pastwa których najczciej dotyczyły składane skargi w 2005 r. to Niemcy (47%), Dania (24%) i Francja (11%), przy czym sprawy dotyczce Francji odnosz si wyłcznie do jednej firmy. 4.5 Estonia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 6 Skargi i spory: 6 Proby o udzielenie informacji: 0 Ogólnie rzecz ujmujc kraje bałtyckie odnotowały niewielk liczb spraw zwizanych z e-commerce w porównaniu do innych ECK. Centrum z Estonii uczestniczy w raporcie po raz pierwszy i w 2005 r. otrzymało 6 spraw zwizanych z e- commerce. Mimo, e liczba skarg i sporów jest niewielka, tendencja, co do rodzaju napotykanych problemów jest taka sama, jak w przypadku wikszoci innych pastw. Jedna trzecia przypadków odnosi si do nieotrzymania towaru, podczas gdy kolejna jedna trzecia dotyczy towarów wadliwych lub towarów niezgodnych z zamówieniem. 4 przypadki skarg i sporów pochodz od konsumentów estoskich, korzystajcych z usług zagranicznych sprzedawców internetowych. Władze estoskie napotkały szczególne problemy z lokalnymi sprzedawcami internetowymi, którzy nie posiadali szczegółowych informacji nie tylko na swój temat, ale równie dotyczcych procesu składania zamówie. Problemy zwizane były równie z niezawiadamianiem konsumentów o ich prawie do rezygnacji z zamówienia. 4.6 Finlandia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 131 Skargi i spory: 119 Proby o udzielenie informacji: 12 Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

9 Po pojawieniu si w ostatnim raporcie dotyczcym e-commerce uwag, zgodnie, z którymi liczba skarg i sporów w Finlandii z roku na rok ronie, w roku 2005 odnotowano ich spadek. Najprawdopodobniej jest to odzwierciedlenie restrukturyzacji organizacyjnej, jaka miała miejsce w Finlandii w 2005 r., bardziej ni spadek liczby problemów zwizanych z e-commerce. Według fiskiego ECK liczba problemów zwizanych z dostarczaniem towaru znacznie wzrosła i wyniosła 46% wszystkich skarg i sporów z roku 2005, w porównaniu do zaledwie 27,5% w roku Kwestie zwizane z samym towarem przyczyniły si do napływu 19% skarg i sporów, podczas gdy te zwizane z okresem, w którym strony mog odstpi od umowy wzrosły do 13%. Niemale wszystkie skargi i spory odebrane przez fiskie ECK pochodziły od konsumentów z Finlandii, a tylko trzy od konsumentów zagranicznych. Ponad połowa skarg i sporów dotyczyła niemieckich sprzedawców internetowych, za nimi uplasowali si francuscy i szwedzcy sprzedawcy. 4.7 Francja Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 187 Skargi i spory: 187 Proby o udzielenie informacji: 0 Francja znalazła si w sprawozdaniu dotyczcym e-commerce po raz pierwszy, cho jej poprzednia funkcja biura informacyjnego, obejmujca analizowanie sporów i przekazywanie spraw do odpowiednich organów alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR) została odnotowana ju w zeszłorocznym sprawozdaniu. W 2005 r. francuskie ECK otrzymało 187 spraw dotyczcych e-commerce, z czego wszystkie stanowiły spory. W odniesieniu do 2005 r. francuskie centrum posiada wyłcznie szczegółowe statystyki w odniesieniu do pisemnych sporów, przez co nie zostały odnotowane adne proby o udzielenie informacji. Problemy zwizane z dostarczaniem towaru stanowi najwiksz liczb sporów, czyli 57% wszystkich otrzymanych spraw. Kolejny najbardziej powszechny problem dotyczy wadliwych towarów i stanowi 31% sporów. Wikszo spraw otrzymanych przez francuskie ECK stanowiły spory skierowane przeciwko niemieckim sprzedawcom internetowym (43%), na drugiej pozycji uplasowali si francuscy sprzedawcy internetowi (35%). Wysoka liczba sporów dotyczcych francuskich sprzedawców internetowych była głównie wynikiem problemów z jednym konkretnym sprzedawc internetowym zlokalizowanym we Francji, a sprzedajcym swoje towary w całej Europie. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

10 Jeli chodzi o kraj konsumenta, 65% sporów pochodziło od konsumentów z Francji, a 11% od konsumentów hiszpaskich. 4.8 Niemcy Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 392 Skargi i spory: 392 Proby o udzielenie informacji: 0 Liczba skarg i sporów rozpatrywanych przez niemieckie ECK w 2005 r. wyniosła 392, czyli ponad trzy razy wicej, ni ogólna liczba skarg i sporów rozpatrywanych w Niemczech w roku Niemieccy sprzedawcy internetowi odpowiedzialni byli za wikszo skarg i sporów 304 skargi i spory z ogółu otrzymanych spraw. Sprzedawcy internetowi pochodzcy z Holandii, Francji i Irlandii odpowiadali za odpowiednio 30, 21 i 21 spraw. Co znamienne, problemy zwizane z dostarczaniem towaru stanowiły ródło 55% wszystkich skarg i sporów, podczas gdy kolejne 19% dotyczyło problemów zwizanych z towarem. Najwiksza liczba skarg i sporów pochodziła od konsumentów francuskich (22%), niemieccy konsumenci złoyli 18% spraw, a hiszpascy i fiscy po 10%. 4.9 Grecja Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 42 Skargi i spory: 31 Proby o udzielenie informacji: 11 Internet wci nie jest tak popularny w Grecji, jak w innych krajach, niemniej jednak greckie ECK otrzymało w ubiegłym roku 42 sprawy zwizane z e-commerce. Z 31 skarg i sporów rozpatrywanych w 2005 r. przez greckie centrum prawie połowa dotyczyła kwestii zwizanych z nie dostarczeniem towaru (49%), podczas gdy 22% dotyczyło wadliwych towarów lub niezgodnoci z zamówieniem. Statystyki nie wykazały adnych szczególnych problemów ze sprzedawcami internetowymi pochodzcymi z jakiego konkretnego pastwa, jednak jeli chodzi o kraj pochodzenia konsumenta, prawie wszystkie skargi i spory pochodziły od konsumentów greckich (28 z 31 otrzymanych spraw). Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

11 4.10 Islandia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 0 Skargi i spory: 0 Proby o udzielenie informacji: 0 ECK w Islandii po raz pierwszy bierze udział w projekcie e-commerce. Zgodnie z dostarczonymi informacjami w 2005 r. w ECK nie zarejestrowano spraw dotyczcych e-commerce. Ta sytuacja zdaje si róni od tendencji obserwowanej w ssiednich krajach skandynawskich, gdzie sprawy zwizane z e-commerce stanowi widoczny odsetek w całkowitej liczbie spraw. Wykorzystanie komputerów oraz Internetu w Islandii jest bardzo wysokie, 9 na 10 gospodarstw domowych posiada komputer, a 84% z nich jest podłczone do Internetu. W 2005 r. 28% islandzkich konsumentów dokonało zakupu przez Internet. Naturalne wydaje si przewidywanie, e w przyszłoci transgraniczny e-commerce bdzie wzrastał oraz e islandzcy konsumenci bd przy pomocy Internetu robi zakupy za granic w jeszcze wikszym stopniu, ni to robi obecnie. W porównaniu do innych krajów islandczycy musz duo płaci za towary, take biorc pod uwag łatwy dostp do Internetu, pewne jest, e transgraniczny e-commerce w nadchodzcych latach znacznie wzronie Irlandia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 222 Skargi i spory: 191 Proby o udzielenie informacji: 31 ECK w Irlandii było wiadkiem znacznego wzrostu liczby spraw i sporów, przyjtych w 2005 roku, których było czterokrotnie wicej ni w 2004 r. Wzrost ten mona przypisa zarówno wzrostowi praktyki dokonywania zakupów online oraz stałemu marketingowi uprawnie do zakupów online, prowadzonemu przez ECK w Dublinie, któremu towarzyszy wikszy rozgłos wokół publikowania, co roku raportu sieci ECK dotyczcego e-commerce. Wikszo przyjtych skarg i sporów skierowana była przeciwko sprzedawcom internetowym, majcym siedzib na terenie Wielkiej Brytanii, Francji oraz Niemiec i stanowiły one odpowiednio 44%, 14% i 13% wszystkich spraw. W 2004 r. dwoma najczstszymi typami skarg były skargi skierowane przeciwko sprzedawcom internetowym z Wielkiej Brytanii i Niemiec, jednak w 2005 r. w znacznej liczbie przyjtych skarg i sporów wystpowali sprzedawcy internetowi z Francji. Tak, jak w 2004 r., główny zakres skarg w 2005 r. dotyczył problemów z wadliwymi lub wybrakowanymi towarami, jak równie problemów z dostarczeniem towaru. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

12 Jednak w 2005 r. zaobserwowano znaczny wzrost liczby skarg dotyczcych oszustwa, z których dua liczba pochodziła z transakcji konsumenckich, zawartych pomidzy osobami prywatnymi, które poznały si poprzez uczestnictwo w aukcjach internetowych i opuciły sie w celu zawarcia transakcji Włochy Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 260 Skargi i spory: 75 Proby o udzielenie informacji: 185 Ogólna liczba spraw rozpatrywanych przez ECK we Włoszech wzrosła o 82% w stosunku do liczby z 2004 r. Krajem, z którego pochodzili konsumenci zgłaszajcy najwiksz liczb skarg były Włochy 58 sporód 75 skarg i sporów, podczas gdy wikszo pozostałych skarg i sporów pochodziło od konsumentów majcych siedzib w Austrii, Niemczech i Szwajcarii. W duym stopniu mona to równie wytłumaczy połoeniem włoskiego ECK w pobliu austriackiej granicy w Bolzano. Niemieccy sprzedawcy internetowi stanowili ródło 65% wszystkich skarg i sporów, zgłaszanych do ECK we Włoszech w 2005 r., co sugeruje, e włoscy konsumenci posiadaj znaczn ch dokonywania zakupów od niemieckich sprzedawców internetowych pomimo trudnoci jzykowych, podczas gdy tylko 23% skarg i sporów dotyczyło włoskich sprzedawców internetowych. Biorc pod uwag rodzaj skarg i sporów, 46% było zwizanych z problemami dotyczcymi towaru, natomiast niepokojce jest, i 14% dotyczyło czciowo oszustwa Łotwa Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce:3 Skargi i spory: 3 Proby o udzielenie informacji: 0 Tak jak w przypadku innych pastw bałtyckich, w pierwszym roku działalnoci Łotwy w sieci ECK liczba spraw zwizanych z e-commerce w tym kraju była niska. ECK na Łotwie zarejestrowało 3 skargi i spory. Jedyna kategoria problemów dotyczyła dostarczania towaru, a wszystkie sprawy dotyczyły łotewskich konsumentów oraz niemieckich sprzedawców internetowych. Liczba zarejestrowanych spraw odpowiada poziomowi wykorzystania Internetu w łotewskich gospodarstwach domowych, gdzie dostp do Internetu posiada jedynie ok. 35%. Jednak liczba domowych uytkowników Internetu wzrasta, co jest widoczn tendencj, która ma wiele wspólnego ze stopniowym, lecz cigłym rozwojem handlu elektronicznego. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

13 4.14 Litwa Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 12 Skargi i spory 7 Proby o udzielenie informacji 6 ECK na Litwie zarejestrowało najwiksz liczb spraw sporód pastw bałtyckich. Cigle istnieje jednak niewielka rónica pomidzy zaobserwowanymi wynikami. Wszystkie zarejestrowane skargi i spory oprócz jednego przypadku zostały zgłoszone przez konsumentów z Litwy (6). Skargi i spory dotyczyły sprzedawców internetowych z rónych krajów, w tym z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji oraz jednego kraju spoza UE USA. Jeli chodzi o rodzaje problemów, które si pojawiły, najwiksza grupa skarg i sporów dotyczyła dostarczania towaru (42%), druga z kolei przeszkód wynikajcych z umowy (28%). ECK na Litwie zostało utworzone dopiero w ubiegłym roku, co wyjania fakt, e wpłynło tylko 7 skarg i sporów dotyczcych e-commerce. Handel elektroniczny na Litwie zaczyna si rozwija, dlatego jednym z zada ECK w tym kraju na rok 2006 jest rozpowszechnianie wród konsumentów informacji dotyczcych problemów zwizanych z e-commerce Luksemburg Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 150 Skargi i spory 125 Proby o udzielenie informacji 25 Łczna liczba spraw zwizanych z e-commerce, przyjtych przez ECK w Luksemburgu w 2005 r., była ponad dwukrotnie wysza od liczby spraw otrzymanych w 2004 r., co sygnalizuje stały roczny wzrost. Jak zauwaono w przeszłoci, takie liczby s do niezwykłe dla tak małego kraju jak Luksemburg w porównaniu z reszt sieci ECK. Wikszo skarg i sporów, które otrzymało ECK w Luksemburgu, było skierowanych przeciwko sprzedawcom internetowym z Niemiec. Stanowiły one ok. 54% wszystkich spraw. Nastpnymi w kolejnoci krajami, z których najczciej pochodzili sprzedawcy internetowi, były Luksemburg i Francja, których dotyczyło odpowiednio 14 i 9% spraw. Z wyjtkiem Luksemburga najczstszymi krajami pochodzenia konsumentów były Francja i Szwecja. Problemy z dostarczaniem towaru stanowiły 42% przyjtych skarg i sporów, podczas gdy odsetek problemów dotyczcych samego towaru, takich jak niezgodno zamówienia lub wadliwe czy wybrakowane towary, wzrosła do 18%. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

14 4.16 Holandia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 86 Skargi i spory: 86 Proby o udzielenie informacji: 0 W tym roku Holandia uczestniczy w projekcie e-commerce jako Europejskie Centrum Konsumenckie po raz pierwszy. Jednake naley zauway, e w latach poprzednich Holandia uczestniczyła w nim poprzez ECK Düsseldorf/ Gronau. Do koca 2005 r. holenderskie centrum pełniło funkcj biura informacyjnego przekazujcego sprawy do odpowiednich organów alternatywnego rozstrzygania sporów (ADR). Całkowita liczba przypadków e-commerce zarejestrowana przez holenderskie ECK jest wzgldnie wysoka stwierdzono 86 przypadków, sporód których wszystkie stanowiły skargi i spory. Wikszo z nich dotyczyła problemów albo z towarem, albo z jego dostarczaniem. Wspólnie te dwie kategorie stanowiły 65% przypadków skarg i sporów, kada w takiej samej czci. W kwestii lokalizacji sprzedawców internetowych, Holandia stanowi jeden z najwikszych orodków w tym zakresie, obok Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. A zatem oczywistym jest, i znaczna liczba spraw dotyczy kontrahentów na rynku krajowym, a nastpnie na rynku niemieckim. Jeli chodzi o pastwo konsumenta, zasadnicza grupa konsumentów składajcych skargi to Holendrzy oraz w mniejszej liczbie kupujcy z Belgii, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii Norwegia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 49 Skargi i spory 40 Proby o udzielenie informacji: 9 ECK w Norwegii zanotowało całkowit liczb 49 spraw zwizanych z e-commerce, cho w porównaniu z innymi pastwami skandynawskimi nie jest to szczególnie dua liczba. Wikszo zgłoszonych spraw dotyczyła skarg i sporów, cho zanotowano 9 prób o udzielenie informacji. Ponad połowa skarg i sporów dotyczyła problemów z dostarczaniem towaru (55%), drugim najczstszym problemem były kłopoty z samym towarami (25%). Jeli chodzi o pastwo pochodzenia sprzedawców internetowych, najczstszym pastwem objtym skargami konsumentów norweskich była Wielka Brytania (10), a zaraz za ni inne pastwa skandynawskie, co ponownie pokazuje, e istnieje tendencja wród konsumentów by dokonywa transakcji w pastwach ssiadujcych. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

15 Pod wzgldem pastwa konsumenta, znaczna wikszo skarg i sporów (33) pochodzi od konsumentów norweskich Polska Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 68 Skargi i spory 26 Proby o udzielenie informacji: 42 ECK w Polsce zanotowało w 2005 r. 68 spraw zwizanych z e-commerce. Sporód tych 68 spraw, 42 zgłoszenia stanowiły prob o udzielenie informacji. Najczstszym rodzajem problemów były zgłoszenia dotyczce samych towarów (23%), a zaraz potem ich dostarczania (19%). Według polskich statystyk, najwysza liczba skarg i sporów dotyczyła sprzedawców francuskich, zgłoszono równie kilka przeciwko brytyjskim, niemieckim, wgierskim i polskim sprzedawcom. Wikszo skarg i sporów pochodziła od konsumentów polskich Portugalia Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 101 Skargi i spory 92 Proby o udzielenie informacji: 9 Liczba spraw zwizanych, z e-commerce, które rozpatrywało ECK w Portugalii znów znacznie wzrosła. Liczba skarg i sporów, wzrosła z 25 w roku 2004 do 92 w roku Jedna trzecia wszystkich skarg i sporów przekazanych do ECK w Portugalii dotyczyła problemów z dostarczeniem towarów, a tylko 13% dotyczyło problemów z samymi towarami. Kwestie zwizane z okresem, w którym strony mog odstpi od umowy, pojawiły si 11% skarg i sporów. Wikszo skarg i sporów pochodziła od konsumentów portugalskich, przy czym tylko 11 z 92 dotyczyło sprzedawców portugalskich. Francuscy sprzedawcy odpowiedzialni byli za wikszo skarg i sporów, które stanowiły 29% wszystkich spraw, za sprzedawcy niemieccy i brytyjscy przyczynili si do kolejnych 13% kade. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

16 4.20 Hiszpania Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 138 Skargi i spory 72 Proby o udzielenie informacji: 66 Mimo, i ECK w Hiszpanii otrzymało relatywnie mniej spraw zwizanych z e-commerce ni inne ECK w przeszłoci, zanotowano jednak znaczny wzrost w iloci spraw pomidzy rokiem 2004 a Problemy z dostarczaniem towarów były głównym tematem skarg wpływajcych do ECK w Hiszpanii, stanowic ok. dwóch trzecich wszystkich skarg i sporów otrzymanych w roku 2005, podczas gdy problemy z towarami stanowiły kolejny istotny powód skarg 23%. Francuscy sprzedawcy odpowiedzialni byli za wikszo skarg i sporów, które stanowiły 43% wszystkich spraw, przy czym sprzedawcy niemieccy przyczynili si do kolejnych 31% kade. Wikszo z zarejestrowanych 72 skarg i sporów pochodziła od konsumentów hiszpaskich (90%) Szwecja Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 595 Skargi i spory 338 Proby o udzielenie informacji: 257 Przewag zakupów dokonywanych przez Internet przez konsumentów szwedzkich wida szczególnie po tym, e ECK w Szwecji otrzymało najwiksz liczb skarg i sporów w całej sieci w 2005 r. Całkowita liczba skarg wyniosła 338, co stanowi 50% wzrost w stosunku do 2004 roku. Podobnie jak w 2004 r., najwiksza liczba skarg i sporów dotyczyła sprzedawców niemieckich, a nastpnie francuskich, brytyjskich i amerykaskich. Jeli chodzi o pastwo pochodzenia konsumentów, 321 z 338 zarejestrowanych skarg i sporów wpłynła od konsumentów szwedzkich. Pozostałe pochodziły od konsumentów fiskich, norweskich i niemieckich. Problemy dotyczce dostarczenia towarów stanowiły połow wszystkich skarg i sporów, jakie wpłynły do ECK w Szwecji, podczas gdy problemy dotyczce towarów wybrakowanych lub niezgodnoci z procedurami stanowiły niemal jedn czwart skarg i sporów. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

17 4.22 Wielka Brytania Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce: 246 Skargi i spory 191 Proby o udzielenie informacji: 55 Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce w Wielkiej Brytanii wzrosła o 94% w stosunku, do całkowitej liczby spraw, jakie wpłynły w 2004 roku, podczas, gdy liczba skarg i sporów wzrosła o 74%. Sporód 191 skarg i sporów, 54% wizało si z dostarczeniem towarów. Problemy dotyczce samych towarów stanowi kolejne 28%. Mimo, i najwiksza liczba skarg i sporów pochodziła od konsumentów brytyjskich, ECK w Wielkiej Brytanii znów otrzymała ponad połow skarg i sporów od konsumentów spoza Wielkiej Brytanii najwicej skarg i sporów wpłynło od Hiszpanów i Francuzów. Sprzedawcy brytyjscy odpowiedzialni byli za 53% skarg i sporów, natomiast kolejne miejsce pod wzgldem liczby skarg i sporów przypisuje si sprzedawcom francuskim i niemieckim, odpowiednio 11% i 8%. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

18 5. Wspólne statystyki Cz niniejsza zawiera połczone podsumowanie statystyk dotyczcych e- commerce ze wszystkich biur Europejskich Centrów Konsumenckich (ECK). Statystyki te dotycz przypadków przekazanych do ECK w okresie midzy 1 stycznia 2005 r. a 31 grudnia 2005 r. W sumie biura ECK zajły si w zeszłym roku sprawami zwizanymi z e-commerce. Około połowa tych przypadków (1.946) mieci si w kategorii proba o informacje. S to przypadki, w których konsument zwrócił si do ECK z pytaniem dotyczcym zagadnienia transgranicznego e-commerce. Charakter takich pyta moe by rónorodny od zwykłej proby o przesłanie ulotki lub zapytania w kwestii konkretnego sprzedawcy internetowego po pytania dotyczce skomplikowanych kwestii prawnych z zakresu transgranicznego e-commerce. Mona zauway, e liczba skarg i sporów uległa znacznemu zwikszeniu od 2004 r. W 2004 r. Sie ECK otrzymała 831 skarg i sporów, za w 2005 r Jedn z przyczyn tego wzrostu jest fakt, e Sie ECK powikszyła si w znaczcy sposób i e w sprawozdaniu za 2005 r. uwzgldnionych jest o 11 biur ECK wicej ni w roku poprzednim. Te nowe centra przyjły jednake zaledwie 389 skarg i sporów zarejestrowanych w 2005 r., co oznacza, e wzrost iloci skarg i sporów zgłoszonych do ECK, które przedstawione zostały w poprzednim raporcie, wyniósł a 74%. Całkowita liczba spraw zwizanych z e-commerce zgłaszanych do Sieci ECK: Skargi i spory: Proby o udzielenie informacji: W sumie w 2005 r. zgłoszono do Sieci ECK skargi i spory zwizane z e- commerce. Wikszo tych skarg (92%) dotyczyła sprzedawców internetowych pochodzcych z obszaru Unii Europejskiej, chocia odsetek ten moe by jeszcze wyszy, gdy w 3% spraw niemoliwe było ustalenie kraju siedziby sprzedawcy. Tylko 5% sprzedawców mona jednoznacznie zidentyfikowa jako sprzedawców spoza Unii Europejskiej. 5.1 Kraj pochodzenia Sprzedawcy Jak wida w zamieszczonej poniej tabeli, najwicej skarg i sporów dotyczyło firm niemieckich (33%), co stanowi powtórzenie tendencji zaobserwowanych w poprzednim raporcie. Na drugim miejscu uplasowali si ponownie sprzedawcy z Wielkiej Brytanii, których w 2005 r. dotyczyło 15% skarg (niewielki wzrost w stosunku do roku poprzedniego). Sprzedawcy z Francji znaleli si na trzecim miejscu. Sprzedawcy francuscy wydaj si by obecnie bardzo aktywni na rynku transgranicznym, gdy liczba skarg na firmy francuskie wzrosła trzykrotnie 1 Pocztkowo jedno ECK zajmowało si 468 skargami i sporami, jednake póniej zostały one przeniesione do innego ECK do dalszej obsługi. W zwizku z tym te 468 przypadków mona byłoby uzna za podwójne i dlatego te zostały one usunite z całoci statystyk ECK. Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

19 zarówno w stosunku do roku 2004, jak i Dane te nie s raczej zaskakujce, jako e Niemcy, Wielka Brytania i Francja to due rynki e-commerce w Unii Europejskiej, na których ma miejsce wikszo transgranicznych transakcji pomidzy przedsibiorc a konsumentem. Liczba skarg przeciwko holenderskim sprzedawcom internetowym równie wzrosła trzykrotnie w stosunku do 2004 r., co po raz pierwszy uplasowało Holandi na czwartej pozycji. Kraj pochodzenia sprzedawcy internetowego Liczba spraw Niemcy 607 Wielka Brytania 282 Francja 256 Holandia 108 Belgia 61 USA 58 Hiszpania 49 Włochy 45 Irlandia 45 Szwecja 42 Dania 37 Finlandia 36 Austria 26 Luksemburg 25 Portugalia 20 Estonia 11 Norwegia 11 Grecja 8 Polska 7 Republika Czeska 6 Łotwa 6 Szwajcaria 6 Kanada 5 Wgry 3 Słowacja 2 Singapur 2 Australia 1 Bermudy 1 Chiny 1 Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

20 Polinezja Francuska 1 Japonia 1 Litwa 1 Rosja 1 Malta 1 Tajlandia 1 Tunezja 1 Inne 60 Całkowita liczba spraw Kraj pochodzenia Konsumenci Niemale wszystkie skargi i spory zgłoszone w 2005 r. pochodziły od konsumentów z Pastw Członkowskich UE (97%), jedynie 6 konsumentów pochodziło z krajów spoza Europy (1 z Kanady i 5 z USA). W poprzednich sprawozdaniach najwicej skarg i sporów zgłosili konsumenci ze Szwecji i Finlandii. W 2005 r. szwedzcy konsumenci nadal przekazywali najwiksz liczb skarg i sporów (331), jednake fiskich konsumentów (128) wyprzedzili konsumenci z Francji (200) i Irlandii (185). Z kolei konsumenci z Luksemburga przekazali w sumie 110 skarg, co trzeba uzna za poziom najwyszy biorc pod uwag wielko populacji tego kraju. Interesujcy jest fakt, e szwedzcy konsumenci po raz trzeci z kolei zgłosili najwiksza liczb skarg i sporów przeciwko zagranicznym sprzedawcom internetowym. O przyczynach tego zjawiska mona jedynie spekulowa, prawdopodobne składaj si na nie róne czynniki. Przede wszystkim szwedzcy konsumenci bardzo czsto korzystaj z e-commerce. Poziom cen krajowych jest w Szwecji do wysoki, co moe skłania konsumentów do poszukiwania dostawców zagranicznych. Te dwa czynniki mog by przyczyn duej liczby transakcji, co z kolei skutkuje du iloci skarg i sporów. Naley jednak zwróci uwag, e istotnym czynnikiem moe by równie szwedzki system organów takich jak Agencja ds. Konsumentów, Narodowa Rada ds. Skarg Konsumenckich oraz lokalni Miejscy Doradcy Konsumentów, jako e wikszo skarg dotyczcych transakcji transgranicznych skierowanych do tych organów przesyłana jest do szwedzkiego ECK. Kraj pochodzenia konsumenta Liczba spraw Szwecja 331 Francja 200 Irlandia 185 Finlandia 128 Belgia 110 Europejski rynek handlu elektronicznego skargi konsumenckie

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland FL - Companies engaged in online activities PL A Czy Pana/i przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż internetową

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ

WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Prawa Konsumenta w Unii Europejskiej Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wyjątki Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie Polska Warszawa, CIE 13.10.2010 r. 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady

ZAŁĄCZNIK. sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.5.2017 r. COM(2017) 242 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeglądu praktycznego stosowania jednolitego

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Pastwa wkład w to badanie z pewnoci pomoe nakreli kierunek zmian legislacyjnych, a take wskaza te obszary, gdzie zmiany s najbardziej potrzebne.

Pastwa wkład w to badanie z pewnoci pomoe nakreli kierunek zmian legislacyjnych, a take wskaza te obszary, gdzie zmiany s najbardziej potrzebne. Dokument ródłowy: SME Panel konsultacje nt. reklamy wprowadzajcej w błd oraz nieuczciwych praktyk marketingowych, dotyczcych relacji midzy przedsibiorstwami. Jaki jest cel Ankiety przeprowadzanej wród

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT www.e100.eu Е 100 oferuje swoim klientom możliwość skorzystania z usługi E100 Netto. Już teraz nasi klienci mają możliwość otrzymywania faktur bez VAT i uzyskiwania zwrotu

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr.

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr. AMBASADY i KONSULATY AUSTRIA Ambasada Republiki Austrii Warszawa, ul. Gagarina 34 telefon: 22 841 00 81-84 fax: 22 841 00 85 e-mail: warschau-ob@bmeia.gv.at Internet: www.ambasadaaustrii.pl BELGIA Ambasada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005.

Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005. Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2005. Konsument, aczkolwiek jest najwiksz zbiorowoci społeczn współczesnego wiata, to jednoczenie jest najsłabszym ogniwem systemu dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTEK ZUS W ZAKRESIE USTALANIA I WYPŁATY POLSKICH EMERYTUR I RENT Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ i Do kogo skierowana jest ulotka? Ulotka określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O EMERYTURY I RENTY Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O EMERYTURY I RENTY Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych -Inspektorat Serwis Obsługi Klientów ZAPYTAJ O EMERYTURY I RENTY Z TYTUŁU PRACY W POLSCE I ZA GRANICĄ Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach serwisu e-inspektorat ZUS, pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.domasazu.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. działającego pod adresem elektronicznym. http://www.domasazu.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO działającego pod adresem elektronicznym http://www.domasazu.pl Regulamin sklepu internetowego można pozyskać, utrwalić i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

23.2. Liczba studentów

23.2. Liczba studentów 23.1. Wprowadzenie Ju w latach 60. XX w. podjte zostały istotne badania dotyczce efektywnoci inwestycji w kształcenie. Efektywno ta dotyczyła głównie skali makroekonomicznej i odnosiła si w szczególnoci

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce

Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Dr Grzegorz Gołbiowski Trendy upadłoci przedsibiorstw w Polsce Wprowadzenie Upadłoci przedsibiorstw w gospodarce rynkowej nie s niczym nadzwyczajnym. W teorii ekonomii zjawisko upadku podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.9.2016 r. COM(2016) 618 final SPRAWOZDANIE KOMISJI Sprawozdanie ułatwiające obliczenie kwoty uprawnień do emisji przyznanych Unii Europejskiej (UE) oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Aby zakupy dawały radość instrumenty ochrony konsumentów w Unii Europejskiej

Aby zakupy dawały radość instrumenty ochrony konsumentów w Unii Europejskiej Aby zakupy dawały radość instrumenty ochrony konsumentów w Unii Europejskiej Małgorzata Furmańska Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce CIE, Warszawa, 9 maja 2007 1 Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2013 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 Wprowadzenie Główny

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 17 maja 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36

Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36 Handel zagraniczny meblami drewnianymi 2009-2012 2013-02-19 16:01:36 2 Poniższe zestawienie przedstawia dane statystyczne za okres 2009-2012 w wybranych obszarach handlu meblami z drewna: meble do sypialni,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych.

Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. ! " Opracował Krzysztof Trzak dyrektor Szkoły Podstawowej w Alojzowie 23.05.2002. Rola i miejsce szkół w tym obszarze działa, zadania dla krajów kandydujcych. Unia Europejska tworzy sprzyjajce warunki,

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG

Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG Zasady ustalania kapitału początkowego osobom posiadającym okresy ubezpieczenia w Polsce oraz w krajach UE/EOG Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością stosowania wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ Jak wyrobić kartę EKUZ Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Ceny zbóŝ w Polsce w dalszym ciągu pozostają pod wpływem tendencji wzrostowej obserwowanej na rynkach zagranicznych. Według danych Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KONSUMENCKA

INFORMACJA KONSUMENCKA INFORMACJA KONSUMENCKA Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), podaję do wiadomości Kupującego następujące informacje: 1. Dane sprzedającego ALERGSOVA

Bardziej szczegółowo

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA?

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA? Kraj Pomoc lekarza Pobyt w szpitalu Leczenie stomatologiczne Transport na terenie kraju Transport do Polski Austria Bezpłatna 12 20,10 Częściowo odpłatne w sytuacji zależne od stomatologa Belgia Udział

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 25.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Konsument osoba fizyczna dokonujca z przedsibiorc czynnoci prawnej nie

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 49/2013 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W drugim tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY. Agata Śliwińska

SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY. Agata Śliwińska SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY Agata Śliwińska 1 W przypadku międzynarodowych szkód komunikacyjnych można rozróżnić z perspektywy poszkodowanego: wypadek krajowy z uczestnictwem obcokrajowca

Bardziej szczegółowo

Spory z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń gdzie szukać pomocy?

Spory z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń gdzie szukać pomocy? Spory z zagranicznymi zakładami ubezpieczeń gdzie szukać pomocy? Od momentu, kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej coraz częściej podróżujemy i korzystamy z usług zagranicznych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Gdzie złożyć wniosek o rentę lub emeryturę? Informacja dla osób, które pracowały lub mieszkają za granicą

Gdzie złożyć wniosek o rentę lub emeryturę? Informacja dla osób, które pracowały lub mieszkają za granicą Gdzie złożyć wniosek o rentę lub emeryturę? Informacja dla osób, które pracowały lub mieszkają za granicą Dla kogo przeznaczona jest ta ulotka? Ulotka określa zasady składania wniosków o przyznanie emerytury,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł

CENNIK PREPAID. USŁUGI cena z VAT cena bez VAT. SMS 0,12 zł 0,10 zł. MMS 0,50 zł 0,41zł 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł 0,10 zł 0,08 zł Jedna stawka za połączenia do wszystkich sieci

Bardziej szczegółowo

Import z Polski Drewniane meble do sypialni [w CHF]

Import z Polski Drewniane meble do sypialni [w CHF] Handel zagraniczny meblami drewnianymi Poniższe zestawienie przedstawia dane statystyczne za okres 2009-2012 w wybranych obszarach handlu meblami z drewna: meble do sypialni, meble do siedzenia, meble

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r.

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócone obciążenie art. 199 Dyrektywy VAT 2 Prace budowlane Transakcja Zapewnienie personelu

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie W pierwszym tygodniu października br. w krajowym skupie zbóż przeważały spadkowe tendencje cen. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD

CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD Poniżej przedstawiamy opracowanie porównawcze, przygotowane na podstawie najnowszych międzynarodowych danych statystycznych.

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2014 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Szeroki wydruk rejestru VAT...4 Filtry wydruków dotyczcych VAT...5 Kontrola

Bardziej szczegółowo

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski

Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich. Jakub Bińkowski Pozapłacowe koszty pracy w Polsce na tle innych krajów europejskich Jakub Bińkowski Warszawa 2014 1 POSTULATY ZPP Bogactwo bierze się z pracy. Kapitał czy ziemia, póki nie zostają ożywione pracą, są martwe.

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PISA 2015 W POLSCE

WYNIKI PISA 2015 W POLSCE WYNIKI PISA 2015 W POLSCE PROJEKT PISA 3 obszary badania: rozumowanie w naukach przyrodniczych, czytanie i interpretacja oraz umiejętności matematyczne, Badanie co 3 lata od 2000 r. PISA 2015 to szósta

Bardziej szczegółowo

Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego. 1 kwietnia 2015 r. Amway

Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego. 1 kwietnia 2015 r. Amway Zasady Budowania Biznesu Międzynarodowego 1 kwietnia 2015 r. Amway Zasady budowania biznesu międzynarodowego Niniejsze Zasady obowiązują od 1 kwietnia 2015 r na wszystkich rynkach europejskich (Austria,

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. nakazuj

D E C Y Z J A. nakazuj Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie udostpniania przez operatora telefonicznego danych osób fizycznych korzystajcych z usługi dostpu do internetu,

Bardziej szczegółowo