Grupa Kapitałowa RSY Spółka Akcyjna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa RSY Spółka Akcyjna"

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa RSY Spółka Akcyjna RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1

2 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane identyfikujące grupę kapitałową Podstawy prawne Informacja o jednostkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 7 poprzedni rok obrotowy 1.5 Dane identyfikujące podmiot uprawniony do badania 7 skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1.6 Informacje o przeprowadzonych badaniach sprawozdań 8 finansowych 2. ANALIZA FINANSOWA 2.1 Ogólna analiza skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wybrane wskaźniki finansowe Interpretacja wybranych wskaźników finansowych CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 3.1 Zasady rachunkowości Podstawa sporządzania skonsolidowanego sprawozdania Metodologia konsolidacji Wyłączenia konsolidacyjne Konsolidacja kapitałów Pozostałe elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zdarzenia po dniu bilansowym Wnioski z przeprowadzonego badania 17 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2

3 CZĘŚĆ OGÓLNA Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 3

4 1.1 Dane identyfikujące grupę kapitałową Nazwa grupy kapitałowej RSY Spółka Akcyjna Rejestracja jednostki dominującej w Krajowym Rejestrze Sądowym Jednostka dominująca jest zarejestrowana pod firmą: RSY Spółka Akcyjna w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS Rejestracji dokonano dnia Przedłożono nam wyciąg z rejestru z dnia z ostatnim wpisem z dnia Zgodnie z informacją zarządu Spółki nie nastąpiły kolejne zdarzenia wymagające wpisu Siedziba jednostki dominującej Siedzibą jednostki dominującej jest Iława, 14200, ul. Grunwaldzka Numer statystyczny (REGON) jednostki dominującej Urząd Statystyczny w Olsztynie nadał jednostce dominującej statystyczny numer identyfikacyjny: Numer identyfikacji podatkowej (NIP) jednostki dominującej Urząd Skarbowy w Iławie nadał jednostce dominującej numer identyfikacji podatkowej: Organy jednostki dominującej W badanym okresie zarząd w jednostce dominującej sprawowali: Pan Szymon Klimaszyk Prezes Zarządu, Pan Jarosław Lasecki Wiceprezes Zarządu (do ), Pan Grzegorz Wrona Wiceprezes Zarządu (od ), Pan Grzegorz Wrona Pełniący obowiązki Członka Zarządu (od do ). W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. Po dniu bilansowym do dnia wydania opinii nie wystąpiły zmiany w zarządzie spółki. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 4

5 W badanym okresie w Radzie Nadzorczej jednostki dominującej zasiadali: Pan Andrzej Kloc Członek Rady Nadzorczej, Pan Krzysztof Skrzypski Członek Rady Nadzorczej, Pan Błażej Wasielewski Członek Rady Nadzorczej, Pan Mariusz Matusik Członek Rady Nadzorczej (do ), Pan Dariusz Gudek Członek Rady Nadzorczej (od ), Pan Grzegorz Wrona Członek Rady Nadzorczej (do ), Pani Wiesława WałdowskaTrzciałkowska Członek Rady Nadzorczej (od ). Rada Nadzorcza Spółki w dniu 9 maja 2014 roku podjęła uchwałę o delegowaniu Pana Grzegorza Wronę Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu RSY S.A. Okres delegowania został wyznaczony od dnia roku do dnia nie później niż roku. 1.2 Podstawy prawne Statut jednostki dominującej Podstawą działalności jednostki dominującej jest statut Spółki z dnia , zawarty przed notariuszem Agnieszką ZielińskąJarocha w kancelarii notarialnej w Poznaniu, pod sygnaturą akt Repertorium A Nr 5054/2010, z późniejszymi zmianami Przedmiot działalności jednostki dominującej Zasadniczym przedmiotem działalności jednostki dominującej jest: konserwacja i naprawa pojazdów mechanicznych, sprzedaż maszyn i ciągników rolniczych Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy jednostki dominujacej nie uległ w badanym okresie zmianom i wynosi PLN ,00. Składa się z akcji o wartości nominalnej PLN 1,00 każda. Struktura kapitału akcyjnego RSY Spółka Akcyjna na dzień bilansowy ilość akcji wartość nominalna akcji Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne ,00 53,94 Pozostali ,00 46, ,00 100,00 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 5

6 Dnia 13 kwietnia 2015 roku Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. dokonało transakcji sprzedaży akcji Spółki na rynku NewConnect. Po dokonaniu w/w transakcji Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. nie posiada akcji spółki RSY S.A. Dnia 24 kwietnia 2015 roku dokonano transakcji kupna akcji Spółki przez Benten Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INVEST S.K.A. Sp. z o.o. Po dokonaniu transakcji Benten Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INVEST S.K.A. posiada akcji Spółki RSY S.A., uprawniających łącznie do 88,81 udziału w kapitale zakładowym. W dniu 14 maja 2015 roku do Spółki Akcyjnej RSY wpłynęło zawiadomienie od Amida Capital Spółka z ograniczona odpowiedzialnością INVEST S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dawnej BENTEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INVEST S.K.A.), reprezentowana przez jedynego komplementariusza tj. spółkę Amida Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, iż w dniu roku nastąpiła zmiana danych rejestracyjnych Spółki w KRS w przedmiocie firmy i adresu siedziby Spółki. Aktualna nazwa Spółki to: Amida Capital Spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. ul. Grzybowska 4/92, Warszawa. Struktura kapitału akcyjnego RSY Spółka Akcyjna na dzień sporządzenia raportu ilość akcji wartość nominalna akcji Amida Capital Sp. z o.o. S.K.A. (dawniej Benten Sp. z o.o. S.K.A.) Pozostali , ,00 88,81 11, , Informacja o jednostkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: a) jednostka dominująca: RSY Spółka Akcyjna b) jednostka zależna: RSY Sp. z o.o. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 6

7 1.4 Informacje o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013 zostało zbadane przez ECA Seredyński i wspólnicy Sp. k. O zbadanym sprawozdaniu wydano opinię bez zastrzeżeń. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone uchwałą Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia Zatwierdzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe złożono w Sądzie Rejonowym dnia Dane identyfikujące podmiot uprawniony do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Badanie zostało przeprowadzone przez ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Supniewskiego 11, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem Podstawą przeprowadzenia badania jest umowa zawarta w dniu z Zarządem RSY Spółka Akcyjna. Biegły rewident został wybrany na audytora RSY Spółka Akcyjna uchwałą Rady Nadzorczej z dnia Biegłym rewidentem, reprezentującym podmiot oraz kierującym badaniem uprawniony jest Piotr Woźniak, numer ewidencyjny Oświadczamy, iż zarówno podmiot uprawniony ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jak i biegły rewident spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o tym sprawozdaniu. Fakt bezstronności został potwierdzony pisemnie. Badanie przeprowadzono w okresie marzecmaj 2015 i zakończono w dniu Nie stwierdzono ograniczeń zakresu badania. Badający uzyskali wszelkie żądane informacje i wyjaśnienia. Dnia Zarząd jednostki dominującej potwierdził pisemnie kompletność sporządzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wykazanie wszelkich zobowiązań warunkowych oraz poinformował o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dacie do dnia złożenia oświadczenia. 1.6 Informacje o przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych Nazwa jednostki Podmiot uprawniony do badania Dzień bilansowy Rodzaj opinii RSY Spółka Akcyjna ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k bez zastrzeżeń z uwagą Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7

8 ANALIZA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8

9 2. ANALIZA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ 2.1 Ogólna analiza skonsolidowanego sprawozdania finansowego AKTYWA *) Rzeczowe aktywa trwałe , , ,2 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego AKTYWA TRWAŁE , ,6 43, , ,5 34,7 Zapasy Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE ,1 18, Należności pozostałe 52 1, ,1 45, ,2 0,3 22 0,7 56, , , , ,1 18,0 2,8 0,2 1, ,4 Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej poprzez wynik finansowy 0 0,0 0 0, ,9 AKTYWA , , ,0 100,0 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 9

10 PASYWA *) Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny , ,9 0,0 0, , ,7 2,9 9, ,8 Zysk (strata) z lat ubiegłych , , ,2 Zysk (strata) netto Kapitał własny , ,0 18, , ,2 39,0 Inne zobowiązania finansowe Rezerwa z tytułu podatku odroczonego 62 2, ,3 92 2,3 2, ,3 2,4 Rezerwy na zobowiązania 66 2,3 59 1,8 47 1,1 Zobowiązania długoterminowe 221 7, , ,8 Kredyty bankowe 0 0,0 155 Inne zobowiązania finansowe 61 2,1 52 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług , Zobowiązania pozostałe 455 4, , , , ,6 77 Rezerwy na zobowiązania 77 2,7 65 1, ,1 Zobowiązania krótkoterminowe 6,0 1,2 43, , , ,3 1,7 PASYWA , , ,0 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 10

11 Dynamika rachunku zysków i strat w cenach bieżących *) Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , , Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów , , Zysk (strata) brutto na sprzedaży , ,0 644 Koszty sprzedaży , ,9 270 Koszty ogólnego zarządu 890 3, , Zysk (strata) na sprzedaży , ,3 830 Pozostałe przychody operacyjne 30 14, ,2 236 Pozostałe koszty operacyjne 89 73, ,4 416 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , , Przychody finansowe Koszty finansowe ,6 6, ,3 94, Zysk (strata) na działalności gospodarczej 40 96, , Zysk (strata) brutto 40 96, , Podatek dochodowy Odroczony podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej , , Całkowity dochód ogółem , , Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 11

12 2.2 Wybrane wskaźniki finansowe *) Suma bilansowa Wynik finansowy netto Rentowność majątku ROA Wynik finansowy netto Suma aktywów 3,50 32,95 43,19 Rentowność sprzedaży netto Wynik finansowy netto Przychody ze sprzedaży 1,35 17,39 19,89 Rentowność kapitału własnego ROE Wynik finansowy netto Kapitał własny 19,05 175,56 110,67 Płynność I stopnia Aktywa obrotowe Zobowiązania krótkoterminowe 0,77 0,77 1,13 Płynność II stopnia Aktywa obrotowe Zapasy Zobowiązania krótkoterminowe 0,33 0,16 0,40 Szybkość obrotu należnościami Stan należności z dostaw i usług Przychody ze sprzedaży dni Szybkość obrotu zobowiązaniami Zobowiązania z dostaw i usług Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów dni Szybkość obrotu zapasami Zapasy Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów dni *) dane porównawcze za 2012 rok stanowią wyniki osiągnięte przez Jednostkę Dominującą RSY S.A. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 12

13 2.3 Interpretacja wybranych wskaźników finansowych Analiza została przeprowadzona w cenach bieżących, z uwzględnieniem danych z kolejnych trzech lat obrotowych. W ramach analizy strukturalnej stwierdzić można, iż aktywa trwałe stanowią 43,4 majątku Grupy, natomiast aktywa obrotowe 56,6. Główną pozycją aktywów trwałych są rzeczowe aktywa trwałe (37,6 sumy bilansowej), natomiast w aktywach obrotowych dominują zapasy stanowiące na dzień bilansowy 32,1 sumy bilansowej. Wartość zapasów kształtuje się na poziomie niższym o 13,1 p.p. w stosunku do ubiegłego roku. Wśród źródeł finansowanie działalności, udział kapitału własnego w pasywach ogółem zachował niemalże identyczną wartość i w roku badanym ukształtował się na poziomie 18,4. W badanym okresie zmniejszeniu uległ udział zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług z 60,7 w ubiegłym roku do poziomu 53,2 w badanym okresie. W badanym okresie Grupa osiągnęła zysk na sprzedaży w kwocie 79. Wynik ten został następnie skorygowany o wyniki na pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej. W efekcie Grupa wykazała stratę netto w wysokości 100. Uzyskane wyniki z poszczególnych rodzajów działalności wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat za badany okres: Wynik z działalności operacyjnej Wynik z działalności pozostałej operacyjnej Wynik z działalności finansowej Podatek dochodowy część bieżąca Podatek dochodowy część odroczona Wpłynęły na wynik finansowy netto w kwocie W związku z wykazaniem straty netto przez Grupę Kapitałową wskaźniki rentowności w roku badanym wykazały wartości ujemne. Należy jednak zauważyć, że osiągnięte poziomy polepszyły się w stosunku do ubiegłego okresu. Powodem było wykazanie mniejszej straty netto w roku badanym Wskaźnik płynności finansowej I stopnia ukształtował się w roku badanym na identycznym poziomie jak w roku poprzednim i wyniósł 0,77. Wskaźnik płynności II stopnia uległ zwiększeniu w porównaniu do ubiegłęgo okresu o 0,17 i ukształtował się na poziomie 0,33. Okres spływu należności uległ wydłużeniu z 10 dni w roku ubiegłym do 26 dni w roku badanym. Cykl obrotu zobowiązaniami uległ skróceniu o 35 dni i ukształtował się na poziomie 89 dni. Skróceniu uległ także cykl rotacji zapasów o 34 dni w stosunku do roku poprzedniego, przyjmując w badanym okresie poziom 54 dni. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13

14 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 14

15 3. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU 3.1 Zasady rachunkowości Jednostka dominująca posiada aktualną dokumentację opisującą stosowane w Grupie Kapitałowej zasady rachunkowości, przyjęte przez Zarząd jednostki dominującej. Jednostki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej stosują zasady rachunkowości, zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi przez jednostkę dominującą. Sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zostały sporządzone na ten sam dzień bilansowy, co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej Podstawa sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, a w sprawach nieuregulowanych powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości wraz z późniejszymi zmianami. Podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiła dokumentacja konsolidacyjna obejmująca w szczególności: sprawozdania finansowe jednostek powiązanych, korekty i wyłączenia dokonywane podczas konsolidacji, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obliczenia wartości godziwej aktywów netto jednostki zależnej, obliczenia wartości firmy oraz nadwyżki udziału jednostki przejmującej w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki przejmowanej nad ceną nabycia. obliczenia kapitału mniejszości. Dokumentacja konsolidacyjna jest kompletna i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdań finansowych jednostek powiązanych. 3.3 Metodologia konsolidacji Jednostka dominująca sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe metodą pełną obejmującą sprawozdania finansowe następujących jednostek. a) jednostka dominująca: RSY Spółka Akcyjna b) jednostki zależne: RSY Sp. z o.o. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 15

16 3.4 Wyłączenia konsolidacyjne Podczas konsolidacji dokonano wyłączeń wewnątrzgrupowych rozrachunków dotyczących sprzedaży pomiędzy jednostkami grupy kapitałowej, pozostałych wewnątrzgrupowych przychodów i kosztów operacyjnych oraz kosztów i przychodów finansowych. Dokonano także wyłączeń wyników niezrealizowanych przez jednostki objęte konsolidacją, zawartych w wartości aktywów. Dane, stanowiące podstawę do wyłączeń, uzyskano z ksiąg rachunkowych RSY Spółka Akcyjna i uzgodniono z informacjami uzyskanymi od jednostek zależnych. 3.5 Konsolidacja kapitałów Kapitałem zakładowym Grupy Kapitałowej jest kapitał zakładowy jednostki dominującej. Wyliczenie pozostałych składników kapitału własnego grupy kapitałowej dokonano poprzez dodanie do poszczególnych składników kapitału własnego jednostki dominującej odpowiednich składników kapitału własnego jednostki zależnej objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, odpowiadających procentowemu udziałowi jednostki dominującej w kapitale własnym jednostki zależnej według stanu na dzień bilansowy. Do kapitału własnego Grupy Kapitałowej włączono tylko te części odpowiednich składników kapitału własnego jednostki zależnej, które powstały od dnia objęcia kontroli nad nią przez jednostkę dominującą. 3.6 Pozostałe elementy skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym zostało sporządzone prawidłowo, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych zostało sporządzony prawidłowo. Stwierdzono jego powiązanie z skonsolidowanym bilansem, skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat oraz księgami rachunkowymi. Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa stanowiąca integralną składową część skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały opracowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską. Sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym zawiera dane zgodne z danymi sprawozdania finansowego oraz obejmuje informacje zgodne z wymogami art. 49 ustawy o rachunkowości. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 16

17 3.7 Zdarzenia po dniu bilansowym Istotne zdarzenia po dniu bilansowym zostały wskazane w części VIII Sprawozdania z działalności Zarządu Grupy Kapitałowej RSY S.A. 3.8 Wnioski z przeprowadzonego badania Na podstawie przeprowadzonego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RSY Spółka Akcyjna, z siedzibą w Iławie stwierdza się, że: 1. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 zostało sporządzone prawidłowo, dane zawarte w sprawozdaniu finansowym są zgodne z odpowiednimi saldami i obrotami w księgach rachunkowych, 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez upoważnione osoby, 3. nie wystąpiły zjawiska i zdarzenia wskazujące na naruszenie obowiązującego prawa. Wynik badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RSY Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014 biegły rewident przedstawił w swojej opinii. Wydano opinię bez zastrzeżeń z wyjaśnieniami. Raport zawiera 17 stron podpisanych przez biegłego rewidenta. ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.... Piotr Woźniak Biegły rewident grupy Nr ewidencyjny Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Nr 3115 Poznań, Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 17

RSY Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014. Raport z badania sprawozdania finansowego 1

RSY Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014. Raport z badania sprawozdania finansowego 1 RSY Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane identyfikujące Spółkę

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Sonel S.A.

Grupa Kapitałowa Sonel S.A. Grupa Kapitałowa Sonel S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 Raport uzupełniający opinię z badania 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TelForceOne

Grupa Kapitałowa TelForceOne Grupa Kapitałowa TelForceOne RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa INC RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ

Grupa Kapitałowa INC RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ Grupa Kapitałowa INC RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa AB S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2015. Raport z badania sprawozdania finansowego 1

Grupa Kapitałowa AB S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2015. Raport z badania sprawozdania finansowego 1 Grupa Kapitałowa AB S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2015 Raport z badania sprawozdania finansowego 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa INC S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ

Grupa Kapitałowa INC S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ Grupa Kapitałowa INC S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2013

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 Raport z badania sprawozdania finansowego 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Radpol S.A.

Grupa Kapitałowa Radpol S.A. Grupa Kapitałowa Radpol S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Navimor-Invest RAPORT Z BADANIA SKONOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ

Grupa Kapitałowa Navimor-Invest RAPORT Z BADANIA SKONOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ Grupa Kapitałowa Navimor-Invest RAPORT Z BADANIA SKONOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 Raport z badania sprawozdania finansowego 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

INC S.A. RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 1

INC S.A. RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 1 INC S.A. RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa AB S.A.

Grupa Kapitałowa AB S.A. Grupa Kapitałowa AB S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2013 Raport uzupełniający opinię z badania 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1

Bardziej szczegółowo

Sonel S.A. RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014. Raport uzupełniający opinię z badania 1

Sonel S.A. RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014. Raport uzupełniający opinię z badania 1 Sonel S.A. RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 Raport uzupełniający opinię z badania 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane identyfikujące Spółkę 4 1.2 Organy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Warszawa Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2014 Roedl Audit Sp. z o.o. ul. Sienna

Bardziej szczegółowo

INC S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014. Raport z badania sprawozdania finansowego 1

INC S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014. Raport z badania sprawozdania finansowego 1 INC S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

AB S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2014. Raport uzupełniający opinię z badania 1

AB S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2014. Raport uzupełniający opinię z badania 1 AB S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2014 Raport uzupełniający opinię z badania 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

TelForceOne S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ

TelForceOne S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ TelForceOne S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 Raport uzupełniający opinię z badania 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

AB S.A. RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2015. Raport z badania sprawozdania finansowego 1

AB S.A. RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2015. Raport z badania sprawozdania finansowego 1 AB S.A. RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2015 Raport z badania sprawozdania finansowego 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane identyfikujące Spółkę 4 1.2 Organy

Bardziej szczegółowo

APANET S.A.. ECA S.A.

APANET S.A.. ECA S.A. APANET S.A.. ECA S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 R. 23.05.2017 R. An independent member of UHY international OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ

Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane

Bardziej szczegółowo

Pozbud T&R Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014. Raport z badania sprawozdania finansowego 1

Pozbud T&R Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014. Raport z badania sprawozdania finansowego 1 Pozbud T&R Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r.

Grupa Kapitałowa MERCOR S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 marca 2016 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

w ECA Poznań, 19.02.2016 EFIX Dom Maklerski S.A. Poznań, Polska

w ECA Poznań, 19.02.2016 EFIX Dom Maklerski S.A. Poznań, Polska w ECA Poznań, 19.02.2016 EFIX Dom Maklerski S.A. Poznań, Polska Opinia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego nadzień 31.12.2015 UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej NFI Krezus S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Pozbud T&R RAPORT Z BADANIA SKONOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1

Pozbud T&R RAPORT Z BADANIA SKONOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1 Pozbud T&R RAPORT Z BADANIA SKONOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pozbud T&R S.A.

Grupa Kapitałowa Pozbud T&R S.A. Grupa Kapitałowa Pozbud T&R S.A. RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r.

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r. Raport z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 2 1.1. Dane identyfikujące badaną jednostkę 2 1.1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka ogólna jednostki dominującej i jej działalności oraz kapitał własny Grupy Kapitałowej

1. Charakterystyka ogólna jednostki dominującej i jej działalności oraz kapitał własny Grupy Kapitałowej RAPORT z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

TelForceOne S.A. RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ Raport z badania sprawozdania finansowego 1

TelForceOne S.A. RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ Raport z badania sprawozdania finansowego 1 TelForceOne S.A. RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane identyfikujące Spółkę

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakładów Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-ERG" S.A.

Grupa Kapitałowa Zakładów Tworzyw Sztucznych Ząbkowice-ERG S.A. Grupa Kapitałowa Zakładów Tworzyw Sztucznych "ZąbkowiceERG" S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2005 Raport uzupełniający opinię z badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SKONSOLISOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PSW CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA UL. ANIELEWICZA 25/10.

RAPORT Z BADANIA SKONSOLISOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PSW CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WARSZAWA UL. ANIELEWICZA 25/10. 1 RAPORT Z BADANIA SKONSOLISOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PSW CAPITAL 01-026 WARSZAWA UL. ANIELEWICZA 25/10 za 2012 rok 2 I.INFORMACJE OGÓLNE. Spółka Dominująca Grupy Kapitałowej działa pod firmą PSW

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

1. Dane identyfikujące Grupę Kapitałową i kapitał własny Grupy Kapitałowej

1. Dane identyfikujące Grupę Kapitałową i kapitał własny Grupy Kapitałowej RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. Grupy Kapitałowej BDF Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Puławska 538, 02-884 Warszawa. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, Warszawa.

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, Warszawa. RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, 02-856 Warszawa. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka ogólna Spółki i

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy Opinia o jednostkowym sprawozdaniu finansowym Przeprowadziliśmy badanie załączonego

Bardziej szczegółowo

CSY SPÓŁKA AKCYJNAA. ECA S.A.

CSY SPÓŁKA AKCYJNAA. ECA S.A. CSY SPÓŁKA AKCYJNAA. ECA S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 R. 28.04.2017 R. An independent member of UHY international

Bardziej szczegółowo

Pozbud T&R Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ Raport uzupełniający opinię z badania 1

Pozbud T&R Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ Raport uzupełniający opinię z badania 1 Pozbud T&R Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 Raport uzupełniający opinię z badania 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

ZASTAL S. A. RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2012. Raport z badania 1

ZASTAL S. A. RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2012. Raport z badania 1 ZASTAL S. A. RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2012 Raport z badania 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane identyfikujące Spółkę 4 1.2 Organy i uchwały Spółki

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 12 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Banku Pocztowego S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 3 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 12 stron

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP w Bielsku Podlaskim. dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP w Bielsku Podlaskim. dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIBEP w Bielsku Podlaskim za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Opinia zawiera

Bardziej szczegółowo

o ECA Poznań,20.05.2014 DE MOLEN S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.

o ECA Poznań,20.05.2014 DE MOLEN S.A. Opinia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12. o ECA Poznań,20.05.2014 DE MOLEN S.A. Wysogotowo, Polska Opinia niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2013 ECA Seredyński i Wspólnicy Sp.k. ul

Bardziej szczegółowo

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna ul. Ludwinowska 17, Warszawa.

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna ul. Ludwinowska 17, Warszawa. RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Telesto Spółka Akcyjna ul. Ludwinowska 17, 02-856 Warszawa. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka ogólna Spółki i

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Beef San Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Beef San Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna Badanie sprawozdań finansowych (Audyt) Doradztwo Podatkowe Księgowość AdAc Sp. z o.o. ul. Bronowicka 42 30-091 Kraków Tel. +48 (12) 636 5277 Faks +48 (12) 623 0585 adac@adac.pl www.adac.pl Dla Walnego

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 93 z 104 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 55 z 64 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Opinia niezależnego biegłego rewidenta zo Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUG S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. Grupy Kapitałowej TABLEO. Dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. Grupy Kapitałowej TABLEO. Dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dotycząca skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TABLEO za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Radpol Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014. Raport z badania sprawozdania finansowego 1

Radpol Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014. Raport z badania sprawozdania finansowego 1 Radpol Spółka Akcyjna RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 Raport z badania sprawozdania finansowego 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. Tableo S.A. z siedzibą w Iławie. dotycząca sprawozdania finansowego

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. Tableo S.A. z siedzibą w Iławie. dotycząca sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotycząca sprawozdania finansowego Tableo S.A. z siedzibą w Iławie za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera

Bardziej szczegółowo

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Raport ten został opracowany w związku z badaniem sprawozdania finansowego PC Guard

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Za okres od 6 października 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok. Benefit Systems S.A.

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok. Benefit Systems S.A. Raport z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok Benefit Systems S.A. Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Monika Byczyńska Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 9877

Monika Byczyńska Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 9877 Raport uzupełniający opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Internet Media Services S.A. Raport został opracowany

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOMPUTRONIK. ECA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA KOMPUTRONIK. ECA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA KOMPUTRONIK. ECA S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.03.2017 R. An independent member of UHY international

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A.

Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Grupa Kapitałowa Gadu-Gadu S.A. Raport uzupełniający opinię niezaleŝnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 roku ul. śurawia 45 00-680 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Opinia. wraz z raportem. z badania. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. WB Electronics. Spółka Akcyjna

Opinia. wraz z raportem. z badania. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. WB Electronics. Spółka Akcyjna Biuro Usług Audytorskich i Rachunkowych Sp. z o. o. Opinia wraz z raportem z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej WB Electronics Spółka Akcyjna na dzień 31 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW KWIECIEŃ 2013. Accord ab Biegli Rewidenci Spółka z o.o.

WROCŁAW KWIECIEŃ 2013. Accord ab Biegli Rewidenci Spółka z o.o. Accord ab Biegli Rewidenci siedziba i adres: 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 241 tel. (71) 349 09 60; fax. (71) 349 09 67 e-mail: biuro@accord.wroc.pl www.accord.wroc.pl NIP: 899-000-70-79, Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. RAPORT Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2013 Raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 1 Spis treści Strona 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA LUG S.A. Zielonej Górze. z siedzibą w. dotyczące badania sprawozdania finansowego

OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA LUG S.A. Zielonej Górze. z siedzibą w. dotyczące badania sprawozdania finansowego OPINIA I RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dotyczące badania sprawozdania finansowego LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2015 r. Opinia zawiera 2 strony

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu

Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu Raport z badania sprawozdania finansowego TALEX S.A. w Poznaniu za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport opinię zawiera 10 stron za rok obrotowy kończący się 31

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Dla Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej Opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny KREZUS S.A.

Narodowy Fundusz Inwestycyjny KREZUS S.A. Narodowy Fundusz Inwestycyjny KREZUS S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2011 Raport uzupełniający opinię z badania 1 Spis treści Strona 1.

Bardziej szczegółowo

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R.

GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. GRUPA KĘTY S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2004 R. Spis treści 1 Część ogólna raportu 3 1.1 Dane identyfikujące Spółkę 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615

Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615 Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej jednostki dominującej Travelplanet.pl S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 19 września 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 19 września 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 19 września 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku dla Oponeo.pl Sp. z o.o. (Opony.com SP. z o.o.) ul. Wojska Polskiego 8 85-171 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spis treści: I. INFORMACJE OGÓLNE... strona 2 II. CZĘŚĆ ANALITYCZNA RAPORTU.. strona 4 III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU. strona 6 IV. UWAGI KOŃCOWE strona 8 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok Grupa DUON S.A. Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki.

PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Załącznik nr 1 do planu połączenia PROJEKT UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku o połączeniu spółki. Walne Zgromadzenie ATLANTA POLAND Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Ceramika Nowa Gala S.A. ul. Ceramiczna Końskie

GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Ceramika Nowa Gala S.A. ul. Ceramiczna Końskie Tel: +48 22 543 16 00 Fax:+48 22 543 16 01 www.bdo.pl BDO Sp. z o.o. ul. Postępu 12 02-676 Warszawa GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Ceramika Nowa Gala S.A. ul. Ceramiczna 1 26-200 Końskie

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 79 z 88 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EGB Investments Spółka Akcyjna (Spółka)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

ZASTAL S.A..A. ECA S.A.

ZASTAL S.A..A. ECA S.A. ZASTAL S.A..A. ECA S.A. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 R. 02.05.2017 R. An independent member of UHY international 1 OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOMPUTRONIK S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA KOMPUTRONIK S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2007 ROK GRUPA KAPITAŁOWA KOMPUTRONIK S.A. POZNAŃ, 30 MAJA 2008 ROKU 1. INFORMACJE O SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ Spółką Dominującą

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Bank Pocztowy S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok. Krynica Vitamin Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok. Krynica Vitamin Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Krynica Vitamin Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. dla Grupy Kapitałowej INTELIWISE z siedzibą w Warszawie przy ul. Ursynowskiej

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady adzorczej Variant S.A.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta. Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady adzorczej Variant S.A. Badanie sprawozdań finansowych (Audyt) Doradztwo Podatkowe Księgowość AdAc Sp. z o.o. ul. Bronowicka 42 30-091 Kraków Tel. +48 (12) 636 5277 Faks +48 (12) 623 0585 adac@adac.pl www.adac.pl Opinia niezależnego

Bardziej szczegółowo