Acta Innovations, ISSN , nr 8, 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013"

Transkrypt

1 Marcin Dudojć Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, Łódź, ANALIZA SIECI WSPÓŁPRACY NAUKI I GOSPODARKI W OPARCIU O METODOLOGIĘ MEASUREMENT INDEX OF RELIABILITY Streszczenie Współcześnie idea Open Innovation, stanowi nowy paradygmat tworzenia strategii innowacyjnej przedsię- biorstw. Obserwowalny wzrost liczby osób z wykształceniem wyższym oraz podwyższenie poziomu edukacji, powoduje dostępność kapitału specjalistycznej wiedzy poza granicami instytutów naukowych, laboratoriów czy jednostek badawczych dużych koncernów. Zmieniające się otocznie gospodarcze wymusza procesy "uczenia się przez cale życie" pracowników oraz ich migrację między dziedzinową i międzypodmiotową. Idea Open Innova- tion realizowana jest jako łączenie wewnętrznej i zewnętrznej wiedzy oraz pomysłów, a także wewnętrznych i zewnętrznych modeli biznesowych w celu zwiększenia innowacyjności i opracowywania nowych technologii, procesów lub produktów. Celem artykułu jest analiza i ocena wykorzystania źródeł innowacji wdrożonych przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne. Słowa kluczowe paradygmat, Open Innovation, strategia, innowacja, kapitał, migracja dziedzin, migracja podmiotów Wstęp W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się idei Open Innovation, jako nowemu paradygmatowi w tworzeniu strategii innowacyjnej przedsiębiorstw. Pojęcie to zostało utworzone i opisane przez H. Chesbrougha w pracy "Open Innovation: Nowy Imperawtyw dla Tworzenia i Czerpania Korzyści z Technologii" (Eng. "Open Innova- tion: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology"), [1] w której autor ukazał sposób przestawienia przez firmy polityki innowacyjnej z tak zwanego "procesu zamkniętego" na otwarty. Tradycyjnie proces tworzenia innowacji oraz nowych produktów, miał miejsce w granicach konkretnego przedsiębiorstwa, a pomysły i wynalazki, które zostały w nim opracowane, rzadko trafiały na zewnątrz, a ponadto tylko niektóre faktycznie zostały wykorzystane w procesie ulepszania bądź tworzenia nowych produktów, wpisujących się w politykę firmy [2] (zob.: Rys.1). Rys. 1. Model zamkniętej innowacji Źródło: opracowanie własne W takim układzie nakłady finansowe przeznaczone na dział badawczo rozwojowy często nie przynoszą oczeki- wanego zwrotu, a sam proces wdrożenia nowych rozwiązań i dostarczenia nowego produktu do klienta trwa długo i jest ryzykowny. [3] W ostatnich latach można zaobserwować wzrost liczby osób z wykształceniem wyż- szym oraz podwyższenie poziomu edukacji. Powoduje to dostępność kapitału specjalistycznej wiedzy poza granicami instytutów naukowych, laboratoriów czy jednostek badawczych dużych koncernów. Szybko zmienia- jące się otocznie gospodarcze wymusza procesy "uczenia się przez cale życie" pracowników oraz ich migrację między dziedzinową i międzypodmiotową. Kreuje to obecność zakumulowanego doświadczenia i wiedzy. Do- 18

2 stępność kapitału inwestycyjnego powoduje, że obiecujące pomysły i technologie mogą zostać w relatywnie łatwy sposób rozwijane poza macierzystą instytucją w postaci tzw. spin- off- ów lub na zasadzie licencji. Na ko- niec obserwuje się także wzrost roli np. dostawców oraz klientów w tworzeniu innowacji i nowych wartości. [4] Te czynniki przyczyniły się do poszukiwania przez firmy nowych sposobów zwiększających potencjał innowacyj- ny. Rozwiązaniem może być intensywne poszukiwanie i wykorzystanie nowych technologii powstałych poza granicami firmy, a także współpraca z dostawcami lub konkurentami w celu utworzenia nowej wartości rynko- wej. Innym sposobem jest udzielanie licencji lub rozwijanie pomysłów i technologii, które nie do końca wpasowują się w profil firmy. Zatem idea Open Innovation może zostać opisana, jako łączenie wewnętrznej i zewnętrznej wiedzy oraz pomy- słów oraz wewnętrznych i zewnętrznych modeli biznesowych w celu zwiększenia innowacyjności i opracowywania nowych technologii, procesów lub produktów (zob.: Rys. 2). Jak pokazuje powyższy rysunek, przedsiębiorstwo nie musi posiadać własnego i drogiego w utrzymaniu działu badawczo- rozwojowego, a inno- wacyjne rozwiązania mogą pochodzić z innych źródeł, które bezpośrednio wynikają z lokalizacji firmy na rynku (zob.: Rys. 3). Rys. 2. Model otwartej innowacji Źródło: opracowanie własne Rys. 3. Potencjalne zewnętrzne źródła innowacyjnych rozwiązań Źródło: opracowanie własne Poniżej przedstawiono przykłady wykorzystania poszczególnych źródeł innowacji, które zostały wdrożone przez inne przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne. Własna firma Aby skutecznie wprowadzać innowacyjne rozwiązania we własnej firmie nie jest potrzebny dział B+R. Często źródłem znakomitych pomysłów są pracownicy, którzy nierzadko dysponują już szerokim doświadczeniem. Przykładem firmy, w której postawiono na ich kreatywność i innowacyjność jest niemiecka firma Bosch oraz Viessmann. W przypadku firmy Viessmann, produkującej od pokoleń systemy grzewcze, funkcjonuje prosty 19

3 system sugestii, które mogą być proponowane przez pracowników w poszczególnych fabrykach, za pośrednic- twem specjalnych papierowych formularzy. Firma Bosch również praktykuje takie działania jednak w jej przypadku system jest o wiele bardziej rozbudowa- ny i przyjmuje postać strony internetowej, co jednocześnie zapewnia większą kontrolę nad samym procesem. Jednak w obu przypadkach firmy przykładają szczególną uwagę do zachowania poufności, stosowania praw własności intelektualnej i stosują system premii, jeśli rozwiązanie zasugerowane przez pracownika okazuje się użyteczne i zostanie wdrożone. Rys. 4. Idea Bosch Źródło: materiały własne Dostawcy Firma Tetra Pak zajmuje się opracowaniem kompleksowych rozwiązań dla przecho- wywania żywności. Jednak na swojej już ponad 50. letniej drodze napotykała liczne problemy podczas tworzenia nowych produktów. Jednym z takich problemów, była możliwość pasteryzacji produktów przechowywanych dotychczas w mało poręcznych szklanych butelkach czy metalowych puszkach. W celu rozwiązania tego problemu firma zwróciła się do swoich dostawców z prośbą o zaproponowanie różnych mate- riałów, które byłyby bardziej odporne na proces pasteryzacji niż dotychczasowe opakowania kartonowe. Efektem tej współpracy było nowe opakowanie, składające się z trzech warstw: grubego powlekanego papieru, folii aluminiowej oraz folii polimerowej. Dzięki zastosowa- nym technologiom opakowanie to idealnie nadaje się do przechowywania soków, mleka oraz innych napojów i obecnie jest jednym z najlepiej sprzedających się produktów firmy. Klienci W potencjalnych klientach każdej firmy można odkryć niewykorzystany potencjał innowacyjny. Z tego potencja- łu skorzystała firma SITAG FORMY SIEDZENIA, która zorganizowała konkurs. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni klienci oraz artyści. Jego celem było zaprojektowanie nowej linii krzeseł, które miały swoją formą odbiegać od standardowej oferty proponowanej przez firmę i prowadzić do powstania towaru ekskluzywnego. SITAG Formy Siedzenia otrzymał około 3000 zgłoszeń z różnymi projektami, z których wybrano 11. Zwycięskie projekty pozwoliły na stworzenie pierwszej serii krzeseł Premium. Nagrodą dla laureatów jest udział w zyskach ze sprzedaży każdego zaprojektowanego przez nich krzesła. Warto zaznaczyć, że kolekcja ma charakter otwarty. Producent zapowiada kolejne odsłony kolekcji, zachęcając do współpracy projektantów oraz samych klientów. 20

4 Rys. 5. Informacja konkursowa Źródło: materiały własne Uczelnie Przykładem wykorzystania rozwiązań innowacyjnych, które pochodzą z uczelni wyższych jest firma Philips Heal- thcare, która zwróciła się ona do studentów i pracowników naukowych Politechniki w Eindhoven o pomoc w opracowaniu oprogramowania, które mogłoby pomóc w opracowywaniu raportów i zarządzania już istnieją- cymi dokumentami. W odpowiedzi na tą prośbę powstał program Datamind. Jego celem jest udostępnienie w czasie rzeczywistym możliwych rozwiązań na zgłaszany przez pracownika problem. Działanie programu opie- ra się na inteligentnym przeszukiwaniu baz danych składających się z raportów, opracowań i analiz. Po rozpoznaniu słów kluczowych użytych przy opisie zgłaszanego problemu, program prezentuje rozwiązania za- stosowane przez autorów przeszukanych dokumentów. Datamind jest zintegrowany z pakietem Microsoft Office, a jego działanie jest prawie niezauważalne. Rozwiązania proponowane przez program zawierają dodat- kowo informacje kontaktowe autora, co w rezultacie motywuje i zachęca do dyskusji w bezpośrednim kontakcie i prowadzi do udoskonalania rozwiązań. Inne firmy Źródłem innowacji w firmie mogą być także odkrycia i patenty, opra- cowane w innych przedsiębiorstwach. Przykładem takiej współpracy może być wywodzące się z Xeroxa, PaloAlto Research Center, które w swoim dorobku ma takie osiągnięcia jak: mysz komputerowa, ikony oraz graficzny interfejs użytkownika. Wspomniane tu elementy tworzą obecnie podstawę każdego syste- mu operacyjnego. Opracowane przez PARC rozwiązania zostały później odkupione przez takie firmy jak Apple oraz Microsoft. Dobre praktyki w zakresie przetwarzania informacji w sieciach współpracy nauki i gospodarki Projekt "Open Information Processing within Innovation Networks" (InfoPro) miał na celu poprawę przepływu informacji i danych w sieciach innowacyjnych w Polsce, Niemczech, Holandii i na Węgrzech. Poprzez transfer najlepszych metod i narzędzi projekt przyczynił się do zwiększenia zdolności członków sieci w zakresie wprowa- dzania innowacji w sposób bardziej skuteczny i otwarty. 21

5 InfoPro było częścią projektu "EURIS European Collaborative and Open Regional Innovation Strategies", któ- rego celem było wzmocnienie współpracy międzyregionalnej w obszarze badań i rozwoju, a tym samym wsparcie tworzenia Regionalnych Strategii Innowacyjnych poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk. W ramach projektu InfoPro została wykorzystana metodologia Measurement Index of Reliability, za pomocą, której zostały ocenione dobre praktyki w każdym z regionów, prezentujące sposoby przetwarzania informacji w sieciach wdrażających lub przygotowujących się do wprowadzenia paradygmatu Open Innovation. Podłoże teoretyczne metodologii Measurement Index of Reliability (MIR) MIR mierzy zdolność, procesu biznesowego do reagowania na niespodziewane wydarzenia. Metodologia zosta- ła zastosowana do badania procesu powstawania nowych produktów w różnych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł elektroniczny, telekomunikacji, przemysł medyczny czy przetwórczy. Ocenia ona dojrzałość procesu informacyjnego w ciągu rozwoju nowych produktów na trzech głównych etapach: Etap I pomiar i ocena nowych wydarzeń w procesie biznesowym. Jeśli takie wydarzenia się pojawią, a szanse z nich płynące nie zostaną dobrze ocenione i zidentyfikowane nie będzie można na nie za- reagować. Etap II komunikowanie i informowanie na temat powstałych wydarzeń. Koniecznym jest aby uczest- nicy całego procesu uświadamiali sobie powstawanie nowych możliwości. Etap III - analiza genezy wydarzeń i kontrola. Jeżeli zostanie określone źródło wydarzenia będzie można podjąć odpowiednie środki zaradcze. Każdemu etapowi przypisywany jest jeden z 5 poziomów MIR: MIR 0 brak kontroli i pomiaru wydarzenia, MIR 1 pomiar wydarzenia, MIR 2 pomiar i identyfikacja pochodzenia wydarzenia., MIR 3 pomiar, identyfikacja pochodzenia oraz przyczyny wydarzenia, MIR 4 zdolność do przewidzenia podobnych wydarzeń w przyszłości. Charakterystyka poziomów MIR MIR 0: Ekspozycja Założenie teoretyczne: Informacja została ujawniona jednak członkowie sieci niekoniecznie muszą być tego świadomi. Jest to zazwyczaj pierwszy etap rozwoju każdego projektu. Informacja zostaje przygotowana i skategoryzowana jednak nie ma jasnej interakcji z członkami sieci. W środowisku Open Innovation członkowie sieci muszą czuć się swobodnie, jeśli chcą rozwijać i upubliczniać swoje projekty. Na tym etapie ważne jest emocjonalne podej- ście do tematu, które będzie motywować i inspirować. Powinna jednak występować równowaga pomiędzy wyżej wymienionymi aspektami oraz profesjonalnym i merytorycznym opisem. MIR 1: Rozpowszechnianie Założenie teoretyczne: Informacja została przekazana konkretnym partnerom, jednak na tym etapie nie uświa- damiają sobie oni jej użyteczności. Na tym etapie bardzo istotne jest środowisko informacyjne. Powinno być ono przyjazne dla użytkownika i łą- czyć w sobie elementy estetyczne i funkcjonalne zapewniające intuicyjny i łatwy dostęp. Pozwoli to na za- interesowanie i zaangażowanie a w efekcie przyczyni się do powstania dialogu. Na tym etapie przydatne są tzw. social media, które pozwalają dotrzeć do większej grupy odbiorców a także pozwalają na komentowanie i kon- takt z nadawcą. MIR 2: Udostępnienie Założenie teoretyczne: Informacja została udostępniona partnerom o konkretnym profilu, jednak nadal nie są świadomi jej użyteczności. Udostępnianie na tym etapie jest inicjowane przez kilka czynników: potrzeba podzielenia się informacją, poszukiwanie przez partnerów konkretnego rozwiązania, wspólne zainteresowania partnerów, kontekst, zaufanie podczas przekazywania informacji. MIR 3: Integracja oraz tworzenie nowych wartości 22

6 Założenie teoretyczne: Informacja została rozpowszechniona, a różne jej części (lub całość) została zintegrowa- na, co w efekcie przyczynia się do powstania nowych wartości intelektualnych lub materialnych. Na tym etapie bardzo pomocne są konkretne i wyspecjalizowane narzędzia, które pozwalają na integrowanie różnego rodzaju informacji przy jednoczesnym zachowaniu stałej komunikacji. W tej części opracowania uwaga zostanie skupiona na metodologii MIR, zaadoptowanej na potrzeby projektu InfoPro, w którym badano efektywność przepływu informacji w sieciach działających lub wdrażających para- dygmat OI. MIR posłużył do weryfikacji narzędzi wykorzystywanych do przetwarzania informacji w sieciach istniejących w Polsce, Niemczech, Holandii oraz na Węgrzech. Sprawdzano czy są one w stanie wspierać proces innowacji, począwszy od zarządzania ich przepływem, reagowania na nieprzewidziane wydarzenia i w efekcie tworzenia nowych wartości. Poziomy MIR zostały określone w następujący sposób: MIR 0 Narzędzie ma zdolność ujawnienia informacji, jednak członkowie sieci na tym etapie nie są wstanie jej ocenić. MIR 1 Narzędzie pozwala na łatwy dostęp do informacji, jednak członkowie sieci nadal nie są w sta- nie określić jej istotności. MIR 2 Narzędzie umożliwia selektywne udostępnianie informacji członkom sieci, którzy mogą być nią zainteresowani. Nadal jednak nie jest jasno określona jej przydatność MIR 3 Narzędzie przyczynia się do integrowania i generowania nowych wartości. Informacja jest do- starczona do odpowiednich partnerów, którzy jej poszukują. Jest jasno opisana i stanowi cenną wartość w procesie produkcyjnym. W oparciu o wyżej wymienione zmodyfikowane poziomy ewaluacji MIR, oceniono przykłady dobrych praktyk, co pozwoliło na zaobserwowanie różnic i zrozumienie kluczowych czynników zwiększających efektywność. W każdy z uczestniczących regionów przeprowadzono wspólną dyskusję, której celem było zapoznanie się z wykorzystywanymi narzędziami oraz ich ocena, przy wykorzystaniu pozycjonowania w skali MIR. Analiza i ocena wybranych projektów Region Zala - Węgry Jednym z przykładów kooperacji firm, prowadzącym do stworzenia innowacyjnego rozwiąza- nia, jest projekt HY- GO. Powstał on przy współpracy uczelni wyższych oraz prywatnych przedsiębiorstw. Jego celem było stworzenie przyjaznego dla środowiska pojazdu napędzane- go wodorem, który jednocześnie stanie się symbolem współpracy międzysektorowej. Poziom dojrzałości w przetwarzaniu informacji w opisanym projekcie wynosi MIR 0. Wynika to z tego, że w regionie Zala obecne praktyki skupiają się w większości na budowaniu przykładów, które mają pełnić rolę zachęcania do kooperacji na rzecz innowacji. Aby usprawnić i zwiększyć efekt oddziaływania projektu HY- GO, korzystnym byłoby utworze- nie platformy, która pozwoliłaby na zaangażowanie innych członków w rozwój projektu. Ponadto, takie rozwiązanie pozwoliłoby na zacieśnienie współpracy pomiędzy realizatorami projektu i jednocześnie przyczyniłoby się do jego promocji za pośrednictwem Internetu. Brainport- Holandia Kolejnym projektem jest Datamind opracowany na potrzeby usprawnienia systemów usług medycznych, oferowanych przez firmę Philips. System Datamind udostępnia aktualne rozwiązania problemów zgłasza- nych przez pracowników obsługujących pacjentów. Dzianie programu opiera się na inteligentnym przeszukiwaniu baz danych składających się z raportów, opraco- wań i analiz. Po rozpoznaniu słów kluczowych użytych przy opisie zgłaszanego problemu, program prezentuje rozwiązania zastosowane przez autorów przeszukiwanych źródeł. Datamind jest zintegrowany z pakietem Mi- crosoft Office, a jego działanie jest prawie niezauważalne. Rozwiązania proponowane przez program zawierają dodatkowe informacje kontaktowe autora, co motywuje i zachęca do dyskusji w bezpośrednim kontakcie, pro- wadząc w efekcie do udoskonalania rozwiązań. 23

7 Poziom dojrzałości w przetwarzaniu informacji w projekcie został oceniony na >MIR3. Nacisk jest położony na łączenie różnych informacji poprzez system podpowiedzi, tworzenie nowej wiedzy dzięki zestawianiu informacji z różnych dziedzin, umożliwiając jednocześnie ogląd na aktualny etap projektu (cele, najważniejsze osiągnięcia). W Regionie Brainpoint zaobserwowano wdrożenie narzędzi do wielu poziomów MIR. Silniejsze były one w MIR 2 i >MIR 3, tym niemniej interesujące rezultaty osiągnięto poprzez realizację narzędzi MIR 1 i MIR 0. Narzędzia >MIR 3 wspierają rozwój wiedzy poprzez zwiększenie możliwości stworzenia nowych rozwiązań. Narzędzia MIR 2 są głównie używane do pokazywania przyszłych perspektyw poparcia podejmowania decyzji. Narzędzia MIR 1 wspierają dostęp do informacji poprzez pomoc w znalezieniu zależności, stworzeniu zarysu oraz struktur, na których można polegać. Ponadto cechuje je elastyczność i łatwość użycia. Ciekawą cechą MIR 0 jest natomiast wspieranie i naświetlanie pewnych aspektów poprzez wzbudzanie zainteresowania w ludziach. Jednym z najważniejszych problemów, przed którym staje Brainpoint, jest odpowiednie dopasowanie rozpo- rządzeń dotyczących własności intelektualnej. Stuttgart - Niemcy Przykładem narzędzia umożliwiającego zbieranie informacji on- line o potrzebach klienta i symultaniczne generowanie propozycji zastosowania technologii 3D- CAD do rozwiąza- nia zgłaszanego problemu, jest projekt 3D Fitness Check. Poziom dojrzałości projektu w zakresie przetwarzania in- formacji został oceniony na MIR 2. W Stuttgarcie wykorzystywane są także inne narzędzia oceniane, jako mieszczące się w zakresie MIR 0-3. Cyfrowe narzędzia do przetwarzania danych, takie jak Tech Alert, Newsletter czy bazy wiedzy, są powszechnie stosowane. Lokalne i globalne informacje są łatwo dostępne, a także łączą w sobie społeczne aspekty komunikacji. Mankamentem jednak jest, niewystarczająca ilość okazji do bezpośredniej wymiany informacji między członkami sieci. Region Łódzki Przykładem projektu realizowanego w Łódzkiem, jest projekt Bioenergia dla Regionu Zintegrowany Program Rozwoju Dok- torantów. W jego ramach, powstały interdyscyplinarne grupy doktorantów, pracujących nad wspólnymi rozwiązaniami dla podmiotów gospodarczych w obszarze odnawialnych źródeł energii. Dzięki wsparciu ekspertów oraz przedsiębiorstw powstała platforma do wymiany informacji, dzielenia się pomysłami oraz do zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką a gospodarką. Poziom dojrzałości projektu w przetwarzaniu informacji został oceniony na poziomie MIR 2 do MIR 3. Inne narzędzia przetwarzania infor- macji w sieciach stosowane w Łódzkiem, zostały ocenione na poziomie MIR 0 do MIR 2. Klaster Bioenergia dla regionu oraz jego koordynator Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia, są silnie zain- teresowane wdrożeniem nowych rozwiązań i narzędzi powtarzania informacji, które pozwolą na kategoryzację oraz dalszą dystrybucję danych. Taka baza danych pozwoli na zintensyfikowanie wsparcia dla członków klastra a także przyczyni się do zwiększonego przepływu informacji. To zaś pozytywnie wpłynie na rozwijanie idei Open Innovation. Podsumowanie Idea Open Innovation stanowiąca nowy paradygmat tworzenia strategii innowacyjnej przedsiębiorstw, znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce. W wielu firmach idea Open Innovation jest realizowana w formie łą- czenia wewnętrznej i zewnętrznej wiedzy, pomysłów oraz wewnętrznych i zewnętrznych modeli biznesowych. Skutkuje ona zwiększeniem innowacyjności, opracowaniem nowych technologii, procesów lub produktów. Dokonując analizy i oceny wykorzystania źródeł innowacji wdrożonych przez przedsiębiorstwa polskie i zagra- niczne, można zauważyć iż: usprawnienie i zwiększenie efektu oddziaływania projektu HY- GO, wymaga utworzenia platformy, sprzyjającej zaangażowaniu poszczególnych członków w rozwój projektu; utworzenie platformy w przypadku projektu HY- GO, spowodować może zacieśnienie współpracy po- między realizatorami projektu i przyczynić się do jego promocji za pośrednictwem Internetu; 24

8 projekt Datamind jest zintegrowany z pakietem Microsoft Office, a jego działanie jest prawie niezau- ważalne; projekt Datamind przyczynia się do wzrostu motywacji i twórczej dyskusji, prowadząc do udoskonalania rozwiązań; w projekcie Datamind eksponowane jest łączenie różnych informacji poprzez system podpowiedzi, tworzenie nowej wiedzy dzięki zestawianiu informacji z różnych dziedzin, co w efekcie umożliwia ogląd na aktualny etap projektu; w projekcie Datamind występuje wspieranie rozwoju wiedzy poprzez zwiększenie możliwości stworze- nia nowych rozwiązań; narzędzia w projekcie Datamind służą ukazywaniu przyszłych perspektyw poparcia podejmowania de- cyzji, wspierają dostęp do informacji i cechuje je elastyczność oraz łatwość użycia; projekt 3D Fitness Check, stanowi przykład narzędzia umożliwiającego zbieranie informacji on- line na temat potrzeb klienta i symultaniczne generowanie propozycji zastosowania technologii 3D- CAD; w projekcie 3D Fitness Check lokalne i globalne informacje są nie tylko łatwo dostępne, ale łączą w so- bie społeczne aspekty komunikacji; mankamentem projektu 3D Fitness Check jest, niewystarczająca ilość sytuacji, sprzyjających bezpo- średniej wymianie informacji między członkami sieci; w Łódzkiem przykładem projektu zorientowanego na OI, jest projekt Bioenergia dla Regionu Zinte- growany Program Rozwoju Doktorantów; projekt Bioenergia dla Regionu Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów, skupia interdyscypli- narne grupy doktorantów, opracowujących wspólne rozwiązania dla podmiotów gospodarczych w ob- szarze odnawialnych źródeł energii; Bioenergia dla Regionu posiada platformę do wymiany informacji, dzielenia się pomysłami oraz do za- cieśnienia współpracy pomiędzy nauką a gospodarką Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów jest nastawiony na wdrażanie nowych rozwiązań i na- rzędzi powtarzania informacji, umożliwiających kategoryzację oraz dystrybucję danych, sprzyjających zwiększeniu przepływu informacji. Bibliografia [1] H. Chesbrough, The New Imperative for Creating and Profiting from Technology,, Oxford: Harvard Business School Press, [2] H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke i J. West, Open Innovation:Researching a New Paradigm, Oxford: Oxford University Press, [3] H. Chesbrough, Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape, Oxford: Harvard Business Press, [4] G. Diamond i. S. Kaul, Cost, effectiveness, and cost- effectiveness, Cardiovascular Perspectives, ANALYSIS OF COOPERATION NETWORK OF SCIENCE AND INDUSTRY BASED ON MEASUREMENT OF RELIABILITY INDEX Abstract Contemporarily the idea of Open Innovation is a new paradigm for creating innovative strategy for companies. A visible growth of amount of people with higher education and increase of education level causes a greater accessibility of capital of specialist knowledge out of boundaries of scientific institutes, laboratories or research centres of great concerns. Changing economic environment forces the employees life- long learning processes and their migration between disciplines and entities. The idea of Open Innovation is realized not only as a combination of inner and outer knowledge ad ideas, but also as a form of creating new technologies, pro- cesses and products. The goal of the article is analysis and evaluation of usage of innovative resources implemented by Polish and foreign companies Key words paradigm, Open Innovation, strategy, innovation, capital, migration of disciplines, migration of entities 25

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 7, 2013

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 7, 2013 Iwona Adamkiewicz Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia, ul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódź iwona.adamkiewicz@proakademia.eu Marcin Dudojć Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia, ul. Piotrkowska 238,

Bardziej szczegółowo

Open innovation. "It is not enough just to be innovative. It is essential to be innovative all the time." Pinelli, Ernst & Young, 2012

Open innovation. It is not enough just to be innovative. It is essential to be innovative all the time. Pinelli, Ernst & Young, 2012 Open innovation. "It is not enough just to be innovative. It is essential to be innovative all the time." Pinelli, Ernst & Young, 2012 Projekt Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG

PREZENTACJA PROJEKTU. Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 1 PREZENTACJA PROJEKTU Grzegorz Grześkiewicz - PTE Robert Lauks - WSG 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy w partnerstwie

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK:

CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK: CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW PODYPLOMOWYCH STUDIÓW INFOBROKERSTWA I ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK: 1. Informacja w nauce, społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Climate - KIC Regionalne Centrum Implementacji Innowacji Dolny Śląsk

Climate - KIC Regionalne Centrum Implementacji Innowacji Dolny Śląsk Climate - KIC Regionalne Centrum Implementacji Innowacji Dolny Śląsk Forum Sudeckie 22 maja 2015 Climate-KIC 1 Spis Treści O Climate-KIC Edukacja Przedsiębiorczość Miasto Działania dla Wałbrzycha Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogromny kapitał intelektualny, doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra to atuty Górnego Śląska. Poprzez działania jakie przewidzieliśmy w projekcie (rsptt) w woj. śląskim pragniemy promować ideę kreatywności

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PI Innowacje Przyszłością Regionu. Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur

PI Innowacje Przyszłością Regionu. Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur PI Innowacje Przyszłością Regionu Unikatowa na skalę regionu pomoc dla środowiska naukowego Warmii i Mazur - Celem głównym projektu jest ułatwienie powstawania innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych opartych

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

OTWARTY MODEL INNOWACJI NOWE PODEJŚCIE DO DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO - ROZWOJOWEJ

OTWARTY MODEL INNOWACJI NOWE PODEJŚCIE DO DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO - ROZWOJOWEJ OTWARTY MODEL INNOWACJI NOWE PODEJŚCIE DO DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO - ROZWOJOWEJ Barbara SIENIEWSKA Streszczenie: Kluczowym elementem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy jest intensyfikacja działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji

Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Doświadczenia z realizacji projektu InTraMed-C2C Seminarium w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa / Project Manager Krakowski Szpital

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie

Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie www.biotechnologia.pl Specjalistyczna platforma informacyjno-biznesowa Twój zaufany partner w biznesie O portalu portal rozwija się od 13 lat lider mediów o tematyce innowacyjnego biobiznesu zespół portalu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Gdańsk This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Dlaczego przemysły kreatywne są ważne? Sektory kreatywne mają wymierny wpływ na poziom rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 19 LUTEGO 2014 R. 25 LUTEGO 2014 R. WARSZAWA, LUTY 2014 WSTĘP W perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

1. Anatomia innowacji

1. Anatomia innowacji Perspektywa polsko-fińska. Proces komercjalizacji innowacji w przedsiębiorstwach spin off. Lucjan Paszkiewicz parter / dyrektor zarządzający Capful Polska Zawartość Część 1 Część 2 Część 3 Anatomia innowacji

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1

EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1 EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007 14:12 Seite 1 Publikacja EMSE00-BR371A-PL-E Kwiecień 2006 Copyright 2006 Rockwell Automation, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA. EMSE00_BR371A_PL.QXP 20.02.2007

Bardziej szczegółowo

Contact Center w urzędzie nowoczesne, przyjazne, użyteczne dla wszystkich

Contact Center w urzędzie nowoczesne, przyjazne, użyteczne dla wszystkich Contact Center w urzędzie nowoczesne, przyjazne, użyteczne dla wszystkich Multimedialne centrum kontaktu z wykorzystaniem aplikacji mobilnych odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańca klienta. Rafał Pychowski

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5 O autorze Tomasz Bartosz Kalinowski ukończył studia w 2003 r. na Uniwersytecie Łódzkim. W tym samym roku został zatrudniony jako asystent w Katedrze Zarządzania Jakością tej uczelni oraz rozpoczął studia

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Nowe narzędzia pozycjonowania uczelni założenia U-Map i U-Multirank. Szansa, czy zagrożenie dla polskich uczelni?

Nowe narzędzia pozycjonowania uczelni założenia U-Map i U-Multirank. Szansa, czy zagrożenie dla polskich uczelni? Nowe narzędzia pozycjonowania uczelni założenia U-Map i U-Multirank. Szansa, czy zagrożenie dla polskich uczelni? Gliwice, 30.11.2012 Jakub Brdulak Ekspert Boloński U-Map i U-Multirank Jakub Brdulak 1

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT ENERGY BUSINESS CONSULT Profil firmy Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT Profil firmy EBCsoft Sp. z o.o. jest dostawcą kompleksowych usług oraz systemów dla Facility Management

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim

Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Wsółpraca nauka przemysł a Smart Grid w regionie nowosądeckim Jacek Kosiec Koordynator ds. Innowacji Konsorcjum EduTechMed (w organizacji) Nowy Sącz 16.09.2010r. Wiedza głównym czynnikiem rozwoju w XXI

Bardziej szczegółowo

M&E na różnych poziomach interwencji

M&E na różnych poziomach interwencji Wskaźniki stosowane w monitoringu polityki Kontekstowe Dla polityki innowacyjnej: Nakłady na B+R w relacji do PKB % przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle i usługach Wpływy podatkowe z B+R na 1 mieszkańca

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej mgr inż. Paweł Zych Plan Zarys i historia IBS PW struktura IBS PW działalność Karta technologii Nowe regulacje na PW Proces

Bardziej szczegółowo

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zainteresowała Cię nasza oferta? Talent Management mhr Talent Management mhr Talent Management wspiera realizację koncepcji, w której każdy pracownik posiada możliwości, wiedzę i kompetencje potrzebne do wykonywania powierzonych mu zadań

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Efektywny Benchmarking Najlepsze praktyki w klastrach w USA i w Polsce. B. Sieńko-Kułakowska, G. Pisarczyk

Efektywny Benchmarking Najlepsze praktyki w klastrach w USA i w Polsce. B. Sieńko-Kułakowska, G. Pisarczyk Efektywny Benchmarking Najlepsze praktyki w klastrach w USA i w Polsce B. Sieńko-Kułakowska, G. Pisarczyk Klaster lotniczy w stanie Washington, USA 100 lat produkcji lotniczej największy na świecie klaster

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Jolanta Przyłuska Dział Zarządzania Wiedzą IMP Łódź Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce

Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce Grzegorz Cieśla Konferencja Efektywne zarządzanie własnością intelektualną w innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

dr Ewa Kochańska Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

dr Ewa Kochańska Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia dr Ewa Kochańska Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Kluczowe obszary aktywności: Energetyka zrównoważona środowiskowo Transport niskoemisyjny Inteligentne tekstylia Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem dr, Katedra Zarządzania Innowacjami jakub.brdulak@gmail.com WARSZAWA 2013.10.15 Agenda prezentacji Główne wyzwania w polskim

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programowej Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Programowanie w układach makroregionalnych Polska Zachodnia [strategia przyjęta przez rząd 30.04.14]? Polska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

European Technology Transfer Manager Warsztat Pracy Brokera Technologii

European Technology Transfer Manager Warsztat Pracy Brokera Technologii European Technology Transfer Manager Warsztat Pracy Brokera Technologii Katarzyna Bergier Wydział Biologii Uniwersytet Łódzki Karolina H. Czarnecka Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny w Łodzi Łódź, 08.06.2015

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Raportu pt. W czym tkwi sekret liderów innowacji? - analiza benchmarkingowa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

MISJA I CELE ŚLĄSKIEGO KLASTRA NANOTECHNOLOGICZNEGO ŚLĄSKI KLASTER NANO

MISJA I CELE ŚLĄSKIEGO KLASTRA NANOTECHNOLOGICZNEGO ŚLĄSKI KLASTER NANO Śląski Klaster Nano MISJA I CELE ŚLĄSKIEGO KLASTRA NANOTECHNOLOGICZNEGO ŚLĄSKI KLASTER NANO Katowice, 04.03.2013 r. Myśląc o przyszłości Śląska w wymiarze nano Jesteśmy świadkami ogromnego postępu technologicznego

Bardziej szczegółowo

2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4

2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4 Spis treści 1. Wstęp...3 2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4 3. OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH...4

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Współpraca transnarodowa i międzyregionalna w ramach EWT / INTERREG Doświadczenia i rekomendacje Małopolski Grzegorz First Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków ZAKRES: 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

L.p. Nr wniosku Nazwa beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena Przyczyna odrzucenia wniosku. Łódź. i przedsiębiorstw województwa łodzkiego

L.p. Nr wniosku Nazwa beneficjenta Siedziba Tytuł projektu Ocena Przyczyna odrzucenia wniosku. Łódź. i przedsiębiorstw województwa łodzkiego Lista rankingowa wniosków ocenionych w trakcie prac KOP w ramach Priorytetu VIII Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konkurs Nr POKL/I/8.2.1/IN/11 L.p. Nr wniosku Nazwa beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA

Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Europejska Współpraca Terytorialna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Gliwice, 23 października 2014 roku 1 Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013 Programy transnarodowe

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

Dr Marta Czerwiec. Tunbridge Wells, 2015

Dr Marta Czerwiec. Tunbridge Wells, 2015 Dr Marta Czerwiec Tunbridge Wells, 2015 PRISM Brain Mapping Nowoczesne narzędzie oparte o najnowsze osiągnięcia neurologii Zweryfikowane przy pomocy badań empirycznych oraz testów Nie jest oparte na żadnym

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014 Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz Nałęczów, 20lutego 2014 Wstęp Zarządzanie to, przyjmując ogólną interpretację, kompleks działań służących

Bardziej szczegółowo

Jak moŝna wspierać innowacyjność sektora publicznego w Polsce. Gerard Frankowski, Norbert Meyer PCSS

Jak moŝna wspierać innowacyjność sektora publicznego w Polsce. Gerard Frankowski, Norbert Meyer PCSS Jak moŝna wspierać innowacyjność sektora publicznego w Polsce Gerard Frankowski, Norbert Meyer PCSS 1 Plan prezentacji Czym jest Centrum Innowacji (MIC)? MIC w Poznaniu Główne obszary działania Mechanizm

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wesprzeć. wspierających zarządzanie.

Szanowni Państwo, wesprzeć. wspierających zarządzanie. EFEKTYWNOŚĆ RELACJI Szanowni Państwo, Przypuszczam, że nie jeden pomysł na usprawnienie lub rozwój działalności Waszej firmy napotkał na ograniczenia posiadanych rozwiązań informatycznych. Jeśli widzicie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo