Acta Innovations, ISSN , nr 8, 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013"

Transkrypt

1 Marcin Dudojć Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia ul. Piotrkowska 238, Łódź, ANALIZA SIECI WSPÓŁPRACY NAUKI I GOSPODARKI W OPARCIU O METODOLOGIĘ MEASUREMENT INDEX OF RELIABILITY Streszczenie Współcześnie idea Open Innovation, stanowi nowy paradygmat tworzenia strategii innowacyjnej przedsię- biorstw. Obserwowalny wzrost liczby osób z wykształceniem wyższym oraz podwyższenie poziomu edukacji, powoduje dostępność kapitału specjalistycznej wiedzy poza granicami instytutów naukowych, laboratoriów czy jednostek badawczych dużych koncernów. Zmieniające się otocznie gospodarcze wymusza procesy "uczenia się przez cale życie" pracowników oraz ich migrację między dziedzinową i międzypodmiotową. Idea Open Innova- tion realizowana jest jako łączenie wewnętrznej i zewnętrznej wiedzy oraz pomysłów, a także wewnętrznych i zewnętrznych modeli biznesowych w celu zwiększenia innowacyjności i opracowywania nowych technologii, procesów lub produktów. Celem artykułu jest analiza i ocena wykorzystania źródeł innowacji wdrożonych przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne. Słowa kluczowe paradygmat, Open Innovation, strategia, innowacja, kapitał, migracja dziedzin, migracja podmiotów Wstęp W ostatnich latach dużo uwagi poświęca się idei Open Innovation, jako nowemu paradygmatowi w tworzeniu strategii innowacyjnej przedsiębiorstw. Pojęcie to zostało utworzone i opisane przez H. Chesbrougha w pracy "Open Innovation: Nowy Imperawtyw dla Tworzenia i Czerpania Korzyści z Technologii" (Eng. "Open Innova- tion: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology"), [1] w której autor ukazał sposób przestawienia przez firmy polityki innowacyjnej z tak zwanego "procesu zamkniętego" na otwarty. Tradycyjnie proces tworzenia innowacji oraz nowych produktów, miał miejsce w granicach konkretnego przedsiębiorstwa, a pomysły i wynalazki, które zostały w nim opracowane, rzadko trafiały na zewnątrz, a ponadto tylko niektóre faktycznie zostały wykorzystane w procesie ulepszania bądź tworzenia nowych produktów, wpisujących się w politykę firmy [2] (zob.: Rys.1). Rys. 1. Model zamkniętej innowacji Źródło: opracowanie własne W takim układzie nakłady finansowe przeznaczone na dział badawczo rozwojowy często nie przynoszą oczeki- wanego zwrotu, a sam proces wdrożenia nowych rozwiązań i dostarczenia nowego produktu do klienta trwa długo i jest ryzykowny. [3] W ostatnich latach można zaobserwować wzrost liczby osób z wykształceniem wyż- szym oraz podwyższenie poziomu edukacji. Powoduje to dostępność kapitału specjalistycznej wiedzy poza granicami instytutów naukowych, laboratoriów czy jednostek badawczych dużych koncernów. Szybko zmienia- jące się otocznie gospodarcze wymusza procesy "uczenia się przez cale życie" pracowników oraz ich migrację między dziedzinową i międzypodmiotową. Kreuje to obecność zakumulowanego doświadczenia i wiedzy. Do- 18

2 stępność kapitału inwestycyjnego powoduje, że obiecujące pomysły i technologie mogą zostać w relatywnie łatwy sposób rozwijane poza macierzystą instytucją w postaci tzw. spin- off- ów lub na zasadzie licencji. Na ko- niec obserwuje się także wzrost roli np. dostawców oraz klientów w tworzeniu innowacji i nowych wartości. [4] Te czynniki przyczyniły się do poszukiwania przez firmy nowych sposobów zwiększających potencjał innowacyj- ny. Rozwiązaniem może być intensywne poszukiwanie i wykorzystanie nowych technologii powstałych poza granicami firmy, a także współpraca z dostawcami lub konkurentami w celu utworzenia nowej wartości rynko- wej. Innym sposobem jest udzielanie licencji lub rozwijanie pomysłów i technologii, które nie do końca wpasowują się w profil firmy. Zatem idea Open Innovation może zostać opisana, jako łączenie wewnętrznej i zewnętrznej wiedzy oraz pomy- słów oraz wewnętrznych i zewnętrznych modeli biznesowych w celu zwiększenia innowacyjności i opracowywania nowych technologii, procesów lub produktów (zob.: Rys. 2). Jak pokazuje powyższy rysunek, przedsiębiorstwo nie musi posiadać własnego i drogiego w utrzymaniu działu badawczo- rozwojowego, a inno- wacyjne rozwiązania mogą pochodzić z innych źródeł, które bezpośrednio wynikają z lokalizacji firmy na rynku (zob.: Rys. 3). Rys. 2. Model otwartej innowacji Źródło: opracowanie własne Rys. 3. Potencjalne zewnętrzne źródła innowacyjnych rozwiązań Źródło: opracowanie własne Poniżej przedstawiono przykłady wykorzystania poszczególnych źródeł innowacji, które zostały wdrożone przez inne przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne. Własna firma Aby skutecznie wprowadzać innowacyjne rozwiązania we własnej firmie nie jest potrzebny dział B+R. Często źródłem znakomitych pomysłów są pracownicy, którzy nierzadko dysponują już szerokim doświadczeniem. Przykładem firmy, w której postawiono na ich kreatywność i innowacyjność jest niemiecka firma Bosch oraz Viessmann. W przypadku firmy Viessmann, produkującej od pokoleń systemy grzewcze, funkcjonuje prosty 19

3 system sugestii, które mogą być proponowane przez pracowników w poszczególnych fabrykach, za pośrednic- twem specjalnych papierowych formularzy. Firma Bosch również praktykuje takie działania jednak w jej przypadku system jest o wiele bardziej rozbudowa- ny i przyjmuje postać strony internetowej, co jednocześnie zapewnia większą kontrolę nad samym procesem. Jednak w obu przypadkach firmy przykładają szczególną uwagę do zachowania poufności, stosowania praw własności intelektualnej i stosują system premii, jeśli rozwiązanie zasugerowane przez pracownika okazuje się użyteczne i zostanie wdrożone. Rys. 4. Idea Bosch Źródło: materiały własne Dostawcy Firma Tetra Pak zajmuje się opracowaniem kompleksowych rozwiązań dla przecho- wywania żywności. Jednak na swojej już ponad 50. letniej drodze napotykała liczne problemy podczas tworzenia nowych produktów. Jednym z takich problemów, była możliwość pasteryzacji produktów przechowywanych dotychczas w mało poręcznych szklanych butelkach czy metalowych puszkach. W celu rozwiązania tego problemu firma zwróciła się do swoich dostawców z prośbą o zaproponowanie różnych mate- riałów, które byłyby bardziej odporne na proces pasteryzacji niż dotychczasowe opakowania kartonowe. Efektem tej współpracy było nowe opakowanie, składające się z trzech warstw: grubego powlekanego papieru, folii aluminiowej oraz folii polimerowej. Dzięki zastosowa- nym technologiom opakowanie to idealnie nadaje się do przechowywania soków, mleka oraz innych napojów i obecnie jest jednym z najlepiej sprzedających się produktów firmy. Klienci W potencjalnych klientach każdej firmy można odkryć niewykorzystany potencjał innowacyjny. Z tego potencja- łu skorzystała firma SITAG FORMY SIEDZENIA, która zorganizowała konkurs. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni klienci oraz artyści. Jego celem było zaprojektowanie nowej linii krzeseł, które miały swoją formą odbiegać od standardowej oferty proponowanej przez firmę i prowadzić do powstania towaru ekskluzywnego. SITAG Formy Siedzenia otrzymał około 3000 zgłoszeń z różnymi projektami, z których wybrano 11. Zwycięskie projekty pozwoliły na stworzenie pierwszej serii krzeseł Premium. Nagrodą dla laureatów jest udział w zyskach ze sprzedaży każdego zaprojektowanego przez nich krzesła. Warto zaznaczyć, że kolekcja ma charakter otwarty. Producent zapowiada kolejne odsłony kolekcji, zachęcając do współpracy projektantów oraz samych klientów. 20

4 Rys. 5. Informacja konkursowa Źródło: materiały własne Uczelnie Przykładem wykorzystania rozwiązań innowacyjnych, które pochodzą z uczelni wyższych jest firma Philips Heal- thcare, która zwróciła się ona do studentów i pracowników naukowych Politechniki w Eindhoven o pomoc w opracowaniu oprogramowania, które mogłoby pomóc w opracowywaniu raportów i zarządzania już istnieją- cymi dokumentami. W odpowiedzi na tą prośbę powstał program Datamind. Jego celem jest udostępnienie w czasie rzeczywistym możliwych rozwiązań na zgłaszany przez pracownika problem. Działanie programu opie- ra się na inteligentnym przeszukiwaniu baz danych składających się z raportów, opracowań i analiz. Po rozpoznaniu słów kluczowych użytych przy opisie zgłaszanego problemu, program prezentuje rozwiązania za- stosowane przez autorów przeszukanych dokumentów. Datamind jest zintegrowany z pakietem Microsoft Office, a jego działanie jest prawie niezauważalne. Rozwiązania proponowane przez program zawierają dodat- kowo informacje kontaktowe autora, co w rezultacie motywuje i zachęca do dyskusji w bezpośrednim kontakcie i prowadzi do udoskonalania rozwiązań. Inne firmy Źródłem innowacji w firmie mogą być także odkrycia i patenty, opra- cowane w innych przedsiębiorstwach. Przykładem takiej współpracy może być wywodzące się z Xeroxa, PaloAlto Research Center, które w swoim dorobku ma takie osiągnięcia jak: mysz komputerowa, ikony oraz graficzny interfejs użytkownika. Wspomniane tu elementy tworzą obecnie podstawę każdego syste- mu operacyjnego. Opracowane przez PARC rozwiązania zostały później odkupione przez takie firmy jak Apple oraz Microsoft. Dobre praktyki w zakresie przetwarzania informacji w sieciach współpracy nauki i gospodarki Projekt "Open Information Processing within Innovation Networks" (InfoPro) miał na celu poprawę przepływu informacji i danych w sieciach innowacyjnych w Polsce, Niemczech, Holandii i na Węgrzech. Poprzez transfer najlepszych metod i narzędzi projekt przyczynił się do zwiększenia zdolności członków sieci w zakresie wprowa- dzania innowacji w sposób bardziej skuteczny i otwarty. 21

5 InfoPro było częścią projektu "EURIS European Collaborative and Open Regional Innovation Strategies", któ- rego celem było wzmocnienie współpracy międzyregionalnej w obszarze badań i rozwoju, a tym samym wsparcie tworzenia Regionalnych Strategii Innowacyjnych poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk. W ramach projektu InfoPro została wykorzystana metodologia Measurement Index of Reliability, za pomocą, której zostały ocenione dobre praktyki w każdym z regionów, prezentujące sposoby przetwarzania informacji w sieciach wdrażających lub przygotowujących się do wprowadzenia paradygmatu Open Innovation. Podłoże teoretyczne metodologii Measurement Index of Reliability (MIR) MIR mierzy zdolność, procesu biznesowego do reagowania na niespodziewane wydarzenia. Metodologia zosta- ła zastosowana do badania procesu powstawania nowych produktów w różnych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł elektroniczny, telekomunikacji, przemysł medyczny czy przetwórczy. Ocenia ona dojrzałość procesu informacyjnego w ciągu rozwoju nowych produktów na trzech głównych etapach: Etap I pomiar i ocena nowych wydarzeń w procesie biznesowym. Jeśli takie wydarzenia się pojawią, a szanse z nich płynące nie zostaną dobrze ocenione i zidentyfikowane nie będzie można na nie za- reagować. Etap II komunikowanie i informowanie na temat powstałych wydarzeń. Koniecznym jest aby uczest- nicy całego procesu uświadamiali sobie powstawanie nowych możliwości. Etap III - analiza genezy wydarzeń i kontrola. Jeżeli zostanie określone źródło wydarzenia będzie można podjąć odpowiednie środki zaradcze. Każdemu etapowi przypisywany jest jeden z 5 poziomów MIR: MIR 0 brak kontroli i pomiaru wydarzenia, MIR 1 pomiar wydarzenia, MIR 2 pomiar i identyfikacja pochodzenia wydarzenia., MIR 3 pomiar, identyfikacja pochodzenia oraz przyczyny wydarzenia, MIR 4 zdolność do przewidzenia podobnych wydarzeń w przyszłości. Charakterystyka poziomów MIR MIR 0: Ekspozycja Założenie teoretyczne: Informacja została ujawniona jednak członkowie sieci niekoniecznie muszą być tego świadomi. Jest to zazwyczaj pierwszy etap rozwoju każdego projektu. Informacja zostaje przygotowana i skategoryzowana jednak nie ma jasnej interakcji z członkami sieci. W środowisku Open Innovation członkowie sieci muszą czuć się swobodnie, jeśli chcą rozwijać i upubliczniać swoje projekty. Na tym etapie ważne jest emocjonalne podej- ście do tematu, które będzie motywować i inspirować. Powinna jednak występować równowaga pomiędzy wyżej wymienionymi aspektami oraz profesjonalnym i merytorycznym opisem. MIR 1: Rozpowszechnianie Założenie teoretyczne: Informacja została przekazana konkretnym partnerom, jednak na tym etapie nie uświa- damiają sobie oni jej użyteczności. Na tym etapie bardzo istotne jest środowisko informacyjne. Powinno być ono przyjazne dla użytkownika i łą- czyć w sobie elementy estetyczne i funkcjonalne zapewniające intuicyjny i łatwy dostęp. Pozwoli to na za- interesowanie i zaangażowanie a w efekcie przyczyni się do powstania dialogu. Na tym etapie przydatne są tzw. social media, które pozwalają dotrzeć do większej grupy odbiorców a także pozwalają na komentowanie i kon- takt z nadawcą. MIR 2: Udostępnienie Założenie teoretyczne: Informacja została udostępniona partnerom o konkretnym profilu, jednak nadal nie są świadomi jej użyteczności. Udostępnianie na tym etapie jest inicjowane przez kilka czynników: potrzeba podzielenia się informacją, poszukiwanie przez partnerów konkretnego rozwiązania, wspólne zainteresowania partnerów, kontekst, zaufanie podczas przekazywania informacji. MIR 3: Integracja oraz tworzenie nowych wartości 22

6 Założenie teoretyczne: Informacja została rozpowszechniona, a różne jej części (lub całość) została zintegrowa- na, co w efekcie przyczynia się do powstania nowych wartości intelektualnych lub materialnych. Na tym etapie bardzo pomocne są konkretne i wyspecjalizowane narzędzia, które pozwalają na integrowanie różnego rodzaju informacji przy jednoczesnym zachowaniu stałej komunikacji. W tej części opracowania uwaga zostanie skupiona na metodologii MIR, zaadoptowanej na potrzeby projektu InfoPro, w którym badano efektywność przepływu informacji w sieciach działających lub wdrażających para- dygmat OI. MIR posłużył do weryfikacji narzędzi wykorzystywanych do przetwarzania informacji w sieciach istniejących w Polsce, Niemczech, Holandii oraz na Węgrzech. Sprawdzano czy są one w stanie wspierać proces innowacji, począwszy od zarządzania ich przepływem, reagowania na nieprzewidziane wydarzenia i w efekcie tworzenia nowych wartości. Poziomy MIR zostały określone w następujący sposób: MIR 0 Narzędzie ma zdolność ujawnienia informacji, jednak członkowie sieci na tym etapie nie są wstanie jej ocenić. MIR 1 Narzędzie pozwala na łatwy dostęp do informacji, jednak członkowie sieci nadal nie są w sta- nie określić jej istotności. MIR 2 Narzędzie umożliwia selektywne udostępnianie informacji członkom sieci, którzy mogą być nią zainteresowani. Nadal jednak nie jest jasno określona jej przydatność MIR 3 Narzędzie przyczynia się do integrowania i generowania nowych wartości. Informacja jest do- starczona do odpowiednich partnerów, którzy jej poszukują. Jest jasno opisana i stanowi cenną wartość w procesie produkcyjnym. W oparciu o wyżej wymienione zmodyfikowane poziomy ewaluacji MIR, oceniono przykłady dobrych praktyk, co pozwoliło na zaobserwowanie różnic i zrozumienie kluczowych czynników zwiększających efektywność. W każdy z uczestniczących regionów przeprowadzono wspólną dyskusję, której celem było zapoznanie się z wykorzystywanymi narzędziami oraz ich ocena, przy wykorzystaniu pozycjonowania w skali MIR. Analiza i ocena wybranych projektów Region Zala - Węgry Jednym z przykładów kooperacji firm, prowadzącym do stworzenia innowacyjnego rozwiąza- nia, jest projekt HY- GO. Powstał on przy współpracy uczelni wyższych oraz prywatnych przedsiębiorstw. Jego celem było stworzenie przyjaznego dla środowiska pojazdu napędzane- go wodorem, który jednocześnie stanie się symbolem współpracy międzysektorowej. Poziom dojrzałości w przetwarzaniu informacji w opisanym projekcie wynosi MIR 0. Wynika to z tego, że w regionie Zala obecne praktyki skupiają się w większości na budowaniu przykładów, które mają pełnić rolę zachęcania do kooperacji na rzecz innowacji. Aby usprawnić i zwiększyć efekt oddziaływania projektu HY- GO, korzystnym byłoby utworze- nie platformy, która pozwoliłaby na zaangażowanie innych członków w rozwój projektu. Ponadto, takie rozwiązanie pozwoliłoby na zacieśnienie współpracy pomiędzy realizatorami projektu i jednocześnie przyczyniłoby się do jego promocji za pośrednictwem Internetu. Brainport- Holandia Kolejnym projektem jest Datamind opracowany na potrzeby usprawnienia systemów usług medycznych, oferowanych przez firmę Philips. System Datamind udostępnia aktualne rozwiązania problemów zgłasza- nych przez pracowników obsługujących pacjentów. Dzianie programu opiera się na inteligentnym przeszukiwaniu baz danych składających się z raportów, opraco- wań i analiz. Po rozpoznaniu słów kluczowych użytych przy opisie zgłaszanego problemu, program prezentuje rozwiązania zastosowane przez autorów przeszukiwanych źródeł. Datamind jest zintegrowany z pakietem Mi- crosoft Office, a jego działanie jest prawie niezauważalne. Rozwiązania proponowane przez program zawierają dodatkowe informacje kontaktowe autora, co motywuje i zachęca do dyskusji w bezpośrednim kontakcie, pro- wadząc w efekcie do udoskonalania rozwiązań. 23

7 Poziom dojrzałości w przetwarzaniu informacji w projekcie został oceniony na >MIR3. Nacisk jest położony na łączenie różnych informacji poprzez system podpowiedzi, tworzenie nowej wiedzy dzięki zestawianiu informacji z różnych dziedzin, umożliwiając jednocześnie ogląd na aktualny etap projektu (cele, najważniejsze osiągnięcia). W Regionie Brainpoint zaobserwowano wdrożenie narzędzi do wielu poziomów MIR. Silniejsze były one w MIR 2 i >MIR 3, tym niemniej interesujące rezultaty osiągnięto poprzez realizację narzędzi MIR 1 i MIR 0. Narzędzia >MIR 3 wspierają rozwój wiedzy poprzez zwiększenie możliwości stworzenia nowych rozwiązań. Narzędzia MIR 2 są głównie używane do pokazywania przyszłych perspektyw poparcia podejmowania decyzji. Narzędzia MIR 1 wspierają dostęp do informacji poprzez pomoc w znalezieniu zależności, stworzeniu zarysu oraz struktur, na których można polegać. Ponadto cechuje je elastyczność i łatwość użycia. Ciekawą cechą MIR 0 jest natomiast wspieranie i naświetlanie pewnych aspektów poprzez wzbudzanie zainteresowania w ludziach. Jednym z najważniejszych problemów, przed którym staje Brainpoint, jest odpowiednie dopasowanie rozpo- rządzeń dotyczących własności intelektualnej. Stuttgart - Niemcy Przykładem narzędzia umożliwiającego zbieranie informacji on- line o potrzebach klienta i symultaniczne generowanie propozycji zastosowania technologii 3D- CAD do rozwiąza- nia zgłaszanego problemu, jest projekt 3D Fitness Check. Poziom dojrzałości projektu w zakresie przetwarzania in- formacji został oceniony na MIR 2. W Stuttgarcie wykorzystywane są także inne narzędzia oceniane, jako mieszczące się w zakresie MIR 0-3. Cyfrowe narzędzia do przetwarzania danych, takie jak Tech Alert, Newsletter czy bazy wiedzy, są powszechnie stosowane. Lokalne i globalne informacje są łatwo dostępne, a także łączą w sobie społeczne aspekty komunikacji. Mankamentem jednak jest, niewystarczająca ilość okazji do bezpośredniej wymiany informacji między członkami sieci. Region Łódzki Przykładem projektu realizowanego w Łódzkiem, jest projekt Bioenergia dla Regionu Zintegrowany Program Rozwoju Dok- torantów. W jego ramach, powstały interdyscyplinarne grupy doktorantów, pracujących nad wspólnymi rozwiązaniami dla podmiotów gospodarczych w obszarze odnawialnych źródeł energii. Dzięki wsparciu ekspertów oraz przedsiębiorstw powstała platforma do wymiany informacji, dzielenia się pomysłami oraz do zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką a gospodarką. Poziom dojrzałości projektu w przetwarzaniu informacji został oceniony na poziomie MIR 2 do MIR 3. Inne narzędzia przetwarzania infor- macji w sieciach stosowane w Łódzkiem, zostały ocenione na poziomie MIR 0 do MIR 2. Klaster Bioenergia dla regionu oraz jego koordynator Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia, są silnie zain- teresowane wdrożeniem nowych rozwiązań i narzędzi powtarzania informacji, które pozwolą na kategoryzację oraz dalszą dystrybucję danych. Taka baza danych pozwoli na zintensyfikowanie wsparcia dla członków klastra a także przyczyni się do zwiększonego przepływu informacji. To zaś pozytywnie wpłynie na rozwijanie idei Open Innovation. Podsumowanie Idea Open Innovation stanowiąca nowy paradygmat tworzenia strategii innowacyjnej przedsiębiorstw, znajduje coraz szersze zastosowanie w praktyce. W wielu firmach idea Open Innovation jest realizowana w formie łą- czenia wewnętrznej i zewnętrznej wiedzy, pomysłów oraz wewnętrznych i zewnętrznych modeli biznesowych. Skutkuje ona zwiększeniem innowacyjności, opracowaniem nowych technologii, procesów lub produktów. Dokonując analizy i oceny wykorzystania źródeł innowacji wdrożonych przez przedsiębiorstwa polskie i zagra- niczne, można zauważyć iż: usprawnienie i zwiększenie efektu oddziaływania projektu HY- GO, wymaga utworzenia platformy, sprzyjającej zaangażowaniu poszczególnych członków w rozwój projektu; utworzenie platformy w przypadku projektu HY- GO, spowodować może zacieśnienie współpracy po- między realizatorami projektu i przyczynić się do jego promocji za pośrednictwem Internetu; 24

8 projekt Datamind jest zintegrowany z pakietem Microsoft Office, a jego działanie jest prawie niezau- ważalne; projekt Datamind przyczynia się do wzrostu motywacji i twórczej dyskusji, prowadząc do udoskonalania rozwiązań; w projekcie Datamind eksponowane jest łączenie różnych informacji poprzez system podpowiedzi, tworzenie nowej wiedzy dzięki zestawianiu informacji z różnych dziedzin, co w efekcie umożliwia ogląd na aktualny etap projektu; w projekcie Datamind występuje wspieranie rozwoju wiedzy poprzez zwiększenie możliwości stworze- nia nowych rozwiązań; narzędzia w projekcie Datamind służą ukazywaniu przyszłych perspektyw poparcia podejmowania de- cyzji, wspierają dostęp do informacji i cechuje je elastyczność oraz łatwość użycia; projekt 3D Fitness Check, stanowi przykład narzędzia umożliwiającego zbieranie informacji on- line na temat potrzeb klienta i symultaniczne generowanie propozycji zastosowania technologii 3D- CAD; w projekcie 3D Fitness Check lokalne i globalne informacje są nie tylko łatwo dostępne, ale łączą w so- bie społeczne aspekty komunikacji; mankamentem projektu 3D Fitness Check jest, niewystarczająca ilość sytuacji, sprzyjających bezpo- średniej wymianie informacji między członkami sieci; w Łódzkiem przykładem projektu zorientowanego na OI, jest projekt Bioenergia dla Regionu Zinte- growany Program Rozwoju Doktorantów; projekt Bioenergia dla Regionu Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów, skupia interdyscypli- narne grupy doktorantów, opracowujących wspólne rozwiązania dla podmiotów gospodarczych w ob- szarze odnawialnych źródeł energii; Bioenergia dla Regionu posiada platformę do wymiany informacji, dzielenia się pomysłami oraz do za- cieśnienia współpracy pomiędzy nauką a gospodarką Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów jest nastawiony na wdrażanie nowych rozwiązań i na- rzędzi powtarzania informacji, umożliwiających kategoryzację oraz dystrybucję danych, sprzyjających zwiększeniu przepływu informacji. Bibliografia [1] H. Chesbrough, The New Imperative for Creating and Profiting from Technology,, Oxford: Harvard Business School Press, [2] H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke i J. West, Open Innovation:Researching a New Paradigm, Oxford: Oxford University Press, [3] H. Chesbrough, Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape, Oxford: Harvard Business Press, [4] G. Diamond i. S. Kaul, Cost, effectiveness, and cost- effectiveness, Cardiovascular Perspectives, ANALYSIS OF COOPERATION NETWORK OF SCIENCE AND INDUSTRY BASED ON MEASUREMENT OF RELIABILITY INDEX Abstract Contemporarily the idea of Open Innovation is a new paradigm for creating innovative strategy for companies. A visible growth of amount of people with higher education and increase of education level causes a greater accessibility of capital of specialist knowledge out of boundaries of scientific institutes, laboratories or research centres of great concerns. Changing economic environment forces the employees life- long learning processes and their migration between disciplines and entities. The idea of Open Innovation is realized not only as a combination of inner and outer knowledge ad ideas, but also as a form of creating new technologies, pro- cesses and products. The goal of the article is analysis and evaluation of usage of innovative resources implemented by Polish and foreign companies Key words paradigm, Open Innovation, strategy, innovation, capital, migration of disciplines, migration of entities 25