Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 9 (21) Wrzesieñ 2009 ISSN X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA gazeta bezp³atna Pozbyæ siê azbestu Musimy utylizowaæ coraz wiêcej odpadów azbestowych rocznie, aby zd¹ yæ do 2032 roku, czyli ostatecznego terminu usuniêcia z naszych gospodarstw eternitu. K a dy kto zdecyduje siê na demonta dachu zawieraj¹cego niebezpieczny materia³, mo e liczyæ na dofinansowanie ze starostwa i z gmin. Niestety niektórzy mieszkañcy powiatu wol¹ wyrzuciæ te odpady do rzek lub pozostawiæ na swoich posesjach, na przyk³ad jako utwardzenie podjazdu W ten sposób stwarzaj¹ œmiertelne zagro enie dla zdrowia, a nawet ycia osób, które znajduj¹ siê w pobli u. Nie wyrzucajcie odpadów azbestowych gdzie popadnie! - Prawie 36 ton rakotwórczego azbestu, popularnie u nas zwanego eternitem, wywieziono w ostatnich dniach z Mszany Dolnej, a konkretnie z oœmiu gospodarstw na terenie naszego miasta i dodatkowo z nielegalnego wysypiska nad rzek¹ Mszanka podaje Urz¹d Miasta Mszana Dolna. - Podobnie, jak w roku ubieg³ym, kiedy to z Mszany Dolnej specjalistyczna firma wywioz³a prawie 40 ton azbestu, tak i tym razem w³aœciciele domów z naszego miasta mogli w Wydziale Ochrony Œrodowiska zg³osiæ, e posiadaj¹ azbest i w sposób legalny chc¹ siê go pozbyæ. Niestety nie wszystkim mieszkañcom Mszany Dolnej chcia³o siê o tym fakcie zawiadomiæ Urz¹d Miasta. Woleli noc¹ wywieÿæ eternit na kamieñce, do potoków lub pod Lubogoszcz. Trudno znaleÿæ s³owa, które okreœli³yby miarê bezmyœlnoœci, by nie powiedzieæ ludzkiej g³upoty. Jak inaczej nazwaæ postêpowanie kogoœ, kto azbest ze swojego dachu wyrzuca tu nad brzegi Mszanki, a potem pewnie on i jego dzieci, a byæ mo e i letnicy wypoczywaj¹cy w jego gospodarstwie, k¹pi¹ siê w wodach ska onych substancjami wyp³ukanymi z eternitu. Urz¹d Miasta Mszana Dolna w zwi¹zku» dokoñczenie na str. 4 SPRZEDA i WYPO YCZALNIA maszyny elektronarzêdzia Skup samochodów powypadkowych i skorodowanych deskowania rusztowania Kraków, Nowy S¹cz, Nowy Targ P.P.H.U.T. BRAMY S.C. PROMOCJA gara owe ogrodzeniowe przemys³owe OKNA DRZWI Limanowa, ul. Tarnowska 34 tel./fax: tel

2 4 Sierpieñ 2009 Nr 8 Pozbyæ siê azbestu» dokoñczenie ze str. 1 z zaistnia³ymi przypadkami apeluje do mieszkañców: Nie wyrzucajcie azbestowych odpadów gdzie popadnie! Azbest jest praktycznie niezniszczalny - wysypany na drogê, czy traktowany jako œwietny materia³ utwardzaj¹cy nasze obejœcia, stanowi œmiertelne zagro enie dla ycia tych, którzy w jego s¹siedztwie yj¹. Rozje d any ko³ami samochodów i rozdeptywany przez nasze nogi, wydziela py³ osadzaj¹cy siê bezpoœrednio na p³ucach. Jeœli wdycha go ktoœ pal¹cy papierosy, to ryzyko raka p³uc wzrasta kilkakrotnie. A co maj¹ powiedzieæ dzieci i m³odzi? Za lat kilkanaœcie w czasie rutynowego przeœwietlenia p³uc, mo e siê okazaæ, e na ich p³atach zostan¹ zlokalizowane nowotworowe zmiany, ale kto wtedy bêdzie pamiêta³, e tata zamiast zg³osiæ wywóz azbestu, w ramach oszczêdnoœci utwardzi³ nim drogê dojazdow¹ do naszego domu? Z roku na rok utylizowanych jest coraz wiêcej odpadów zawieraj¹cych azbest Szacuje siê, e na terenie gmin powiatu limanowskiego pozosta³o jeszcze do usuniêcia oko³o 16 tysiêcy Mg (ton) wyrobów zawieraj¹cych azbest. S¹ to g³ównie p³yty eternitowe na pokryciach dachowych domów prywatnych, a tak e zdeponowane na pryzmach po demonta u z pokryæ dachowych na dzia³kach w³aœcicieli lub w punktach wyznaczonych przez gminy, tak jak w przypadku Gminy Kamienica. - W pozosta³ych gminach podaje Starostwo Powiatowe w Limanowej - te powinny byæ, zgonie z ustaw¹ o odpadach, wyznaczone punkty do gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Najwiêcej wyrobów zawieraj¹cych azbest jest w Gminie Limanowa i Gminie Mszana Dolna, g³ównie ze wzglêdu na fakt, e zajmuj¹ najwiêkszy obszar. Gmina Mszana Dolna przoduje w usuwaniu wyrobów azbestowych. W ubieg³ym roku otrzyma³a od Zarz¹du Powiatu statuetkê za usuniêcie najwiêkszej iloœci wyrobów zawieraj¹cych azbest. Z kolei Miasto Limanowa, jak podaje Starostwo Powiatowe, przeznacza najwiêksz¹ kwotê dotacji z bud etu miasta na ten cel. Niestety Gmina Jod³ownik i ukowica nie rozpoczê³y jeszcze akcji usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest. W latach z terenu powiatu ³¹cznie wywieziono ponad 1670 ton odpadów zawieraj¹cych azbest. Kwota wywozu wynios³a 470,6 tys. z³. Blisko 195 tys. z³ wy³o y³ na ten cel Powiatowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. W 2006 roku zutylizowano 233 tony odpadów zawieraj¹cych azbest, w ton, w ton. W tym roku planowana jest utylizacja 600 ton. Z roku na rok liczba wywo onych z terenu powiatu limanowskiego odpadów zawieraj¹cych azbest wzrasta. Aby wszystkie odpady zawieraj¹ce azbest zosta³y usuniête do roku 2032, nale a- ³oby utylizowaæ rocznie co najmniej 670 ton. Gdyby nie ograniczona iloœæ œrodków finansowych, ta iloœæ prawdopodobnie by³aby wiêksza. - Z informacji gmin wynika, e chêtnych mieszkañców jest du o wiêcej ni œrodki jakie gminy mog¹ przeznaczyæ na dofinansowanie podaje Starostwo Powiatowe w Limanowej. - Zapisy zrobione s¹ na dwa lub trzy lata do przodu. Nale y nadmieniæ, e w MSZANA DOLNA Margonin tutaj warto wracaæ! Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiêdzy gmin¹ Mszana Dolna a Miastem i Gmin¹ Margonin, 6 lipca 2009 roku grupa osób z M³odzie owych Dru yn Po arniczych z Lubomierza, Mszany Górnej i Olszówki wyjecha³a na kilkudniowy pobyt do zaprzyjaÿnionego Margonina. Znajduje siê on w pó³nocnowschodniej czêœci województwa wielkopolskiego, w powiecie chodzieskim, nad Margonink¹ i jeziorem Margoniñskim. Pogoda nie zawsze dopisywa³a, ale to nie stanowi³o zbyt wielkiego problemu. Organizatorzy zadbali o to, by nikt siê nie nudzi³ bez wzglêdu na aurê. Uczestnicy mieszkali w malowniczo po³o onym budynku Ochotniczego Hufca Pracy otoczonego doœæ rozleg³ym ogrodem. M³odzie wypoczywa³a nad margoniñskim jeziorem, korzysta³a ze strze onego k¹pieliska pod okiem cz³onków WOPR-u, rowerka wodnego, kajaków. Mieli te mo liwoœæ p³ywania motorówkami po jeziorze i odwiedzili stadninê koni w Margoninie. Ka dy uczestnik móg³ spróbowaæ swoich si³ w siodle, a fachow¹ rad¹ s³u yli pracownicy tamtejszego oœrodka. Korzystano z krytego basenu, krêgielni, boiska do siatkówki. Wieczory te by³y pe³ne atrakcji. Nie zabrak³o grilla, kilku ognisk, dyskoteki. Podró uj¹c po województwie wielkopolskim, nie sposób nie zauwa yæ powstaj¹cych wszêdzie wiatraków pr¹dotwórczych. Budzi³y one ogólnie zainteresowanie u wszystkich uczestników. - Uda³o nam siê zwiedziæ taki wiatrak, przygl¹dn¹æ siê z bliska pracom monta owym i poznaæ bli ej szczegó³y dotycz¹ce ich dzia³ania mówi Piotr Doll, Prezes OSP Lubomierz. - Uda³o siê te zorganizowaæ jednodniow¹ wycieczkê nad morze. Odwiedziliœmy ko³obrzeskie molo i pla ê w DŸwirzynie. Byliœmy w Poznaniu, gdzie przewodnik oprowadza³ nas po mieœcie, zwiedzaliœmy Starówkê, Katedrê, nie zabrak³o te s³ynnych poznañskich kozio³ków. Skorzystaliœmy z zaproszenia nas przez Jednostkê Pañstwowej wiêkszoœci gmin mieszkañcy nie ponosz¹ adnych kosztów dotycz¹cych wywozu i unieszkodliwienia odpadów lub s¹ one minimalne. Dofinansowanie ze strony Starostwa do utylizacji azbestu Akcja wywozu wyrobów zawieraj¹cych azbest zosta³a zainicjowana przez powiat. W roku 2005 zosta³ opracowany program, zgodnie z którym Zarz¹d Powiatu corocznie podejmuje decyzjê o przeznaczeniu œrodków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel. Jak dot¹d jest to kwota stanowi¹ca 50% kosztów unieszkodliwiania odpadów. Dotacja z PFOŒiGW udzielana jest zgodnie z umowami zawieranymi z gminami, które zajmuj¹ siê ca³oœci¹ spraw zwi¹zanych z usuwaniem azbestu, przyjmuj¹ zg³oszenia od mieszkañców, wy³aniaj¹ w drodze przetargu wyspecjalizowan¹ firmê, ustalaj¹ terminy wywozu oraz rozliczaj¹ udzielon¹ dotacjê z powiatem. - Ostatnio zaistnia³a mo liwoœæ skorzystania z Funduszu Szwajcarskiego na realizacjê akcji usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest podaje Starostwo Powiatowe. - Wniosek o tê dotacjê sk³ada miasto Szczucin, do programu mog¹ do³¹czyæ siê wszystkie gminy z terenu województwa ma³opolskiego borykaj¹ce siê z tym problemem. Nadzór nad prawid³owoœci¹ gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez osoby fizyczne nale y do w³aœciwego Wójta b¹dÿ Burmistrza. Azbest z terenu powiatu wywozi kilka uprawnionych do tego firm. G³ównie zajmuje siê tym Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., a ponadto: - Firma Remontowo-Budowlana RAGAR, Os lecia 35/16, Stra y Po arnej w Chodzie y do zapoznania siê z prac¹ zawodowych stra aków. Zaprezentowano nam bogate wyposa enie swoich wozów stra ackich zawieraj¹cych miêdzy innymi zestawy do udzielania pierwszej pomocy przy wypadkach drogowych, po arach, innych zdarzeniach losowych. M³odzie z zaciekawieniem przygl¹da³a siê pokazom dzia³ania nowoczesnego sprzêtu stra ackiego. Poœród uczestników wycieczki by³a grupa m³odzie y z Olszówki wchodz¹ca w sk³ad zespo³u regionalnego Olszowianie. Swoimi czêstymi wystêpami umilali pobyt nie tylko dru ynom po arniczym, ale i mieszkañcom okolicznych miejscowoœci. Piêkna gra na instrumentach, góralskie œpiewy i stroje regionalne by³y tutaj nie lada atrakcj¹. - Nasi Olszowianie grali miêdzy innymi w Miejskim Oœrodku Kultury w Margoninie, goœcinnie na stra ackim weselu, zadbali o oprawê muzyczn¹ niedzielnej Mszy Œwiêtej w oniu, na której byliœmy mówi Piotr Doll, Prezes OSP Lubomierz. - W oniu, po³o onym nieopodal miejsca naszego pobytu znajduje siê ma³y, zabytkowy koœció³ek z prze³omu XI i XII wieku. Do domów wróciliœmy wypoczêci, pe³ni wra eñ, z kilkoma œladami po uk³uciach margoniñskich komarów. Opiekê nad m³odzie ¹ sprawowali druhowie z Ochotniczej Stra y Po arnej: z Lubomierza prezes OSP dh Piotr Doll, dh Bogus³awa Surówka, z OSP w Mszanie Górnej dh Anna Lupa i dh Agnieszka Kuczaj, z OSP w Olszówce so³tys wsi Tadeusz Wac³awik i dh Wojciech Gil. M³odzie reprezentuj¹ca gminê Mszana Dolna sk³ada serdeczne podziêkowania organizatorom wycieczki a w szczególnoœci wójtowi Tadeuszowi Patalicie za sfinansowanie wypoczynku. Kraków - Firma Remontowo-Budowlana UTIL, Stanis³aw Zac³ona, ul. Dolna 8, Ryczówek, Klucze - MAR-BOR Zak³ad Produkcyjno - Us³ugowy, Mystków 281, Nowy S¹cz - EKO - BORUTA sp. z 0.0., ul. A. Struga 10, Zgierz - Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu CARO, Zamoœæ, ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12 - Przedsiêbiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych TER- MOEXPORT, Warszawa, ul. urawia 24/7 - P.P.H.U. GRAMA, Piotr Grabowski, Os. Gen. Maczka 17/5, añcut - Autoryzowany Zak³ad Ogólnobudowlany Danuta i Piotr Gawlik, Cieszyn, ul. Kresowa 27 - Przedsiêbiorstwo Budowy Elektrowni i Przemys³u ENERGOPRZEM, Kraków, ul. Rzemieœlnicza la. - S¹dzê, e skoro mieszkañcy gmin maj¹ mo liwoœæ oddania wyrobów Mimo, e s¹ wakacje na boisku sportowym przy piêknej szkole im. Jana Paw³a II w ostówce zawodniczki UKS OSET rozegra³y mecz o z³ot¹ pi³kê ksiêdza Zbigniewa Wójcika z zespo³em kolonii salezjañskiej z Przemyœla, która przebywa na urokliwej Zagórzañskiej Ziemi. Dziewczyny UKS OSET stanê³y do walki przeciwko dru ynie z³o onej z ch³opców. Po gwizdku sêdziego, ks. Zbigniewa Wójcika, zacz¹³ siê prawdziwy bój na murawie. Zawodniczki UKS OSET mimo, i gra³y z ch³opakami nawet wiekowo starszymi, ani na moment nie odpuszcza³y, wrêcz odwrotnie przez ca³y czas meczu œwietnie atakowa³y, co sprawi³o, e kibice i goœcie byli zachwyceni ich gr¹. Po pe³nym emocji meczu, prawdziwie azbestowych firmom utylizacyjnym, korzystaj¹c z dotacji gmin i powiatu, to sytuacje ich deponowania w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu s¹ sporadyczne lub wynikaj¹ z niewiedzy mówi Starosta Jan Pucha³a. - Dlatego du ¹ rolê pe³ni tu informacja i edukacja. Powiat od 2007 realizuje wspólnie z szko³ami, gminami program promocji segregacji odpadów, przeznaczaj¹c na ten cel œrodki z Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Rozprowadzane s¹ ulotki i plakaty informacyjne, jak prawid³owo postêpowaæ z tymi odpadami. W Starostwie Powiatowym przy Powiatowym Centrum Ekologicznym prowadzona jest akcja informacyjna poprzez wydanie ulotek na ten temat. Informacja o akcji wywieszona jest na tablicy og³oszeñ oraz ca³y czas dostêpne s¹ ulotki na ten temat dla wszystkich za³atwiaj¹cych sprawy w Starostwie. Anna Maria Pi¹tkowska Wakacyjny sparing zawodniczek UKS OSET ostówka o z³ot¹ pi³kê ksiêdza Zbigniewa sportowej rywalizacji, wynik dla z³otek nie by³ zbyt korzystny (2:3). Humory jednak wszystkim dopisywa³y. Wszak liczy³a siê wspania³a atmosfera i dobra zabawa. Nie zabrak³o równie drobnych upominków. Dziewczynki dosta³y lustereczka. Pokrzepieniu si³ s³u y³a czekolada, która smakowa³a jak nigdy. Potem w cudowniej atmosferze przy ognisku ju wszyscy razem zajadali pieczone kie³baski. - Obiektywnie muszê przyznaæ, e m³odzie ³ostowska jest wspania³a mówi Salezjanin ks. Zbigniew Wójcik - twarda na boisku i mi³a na co dzieñ, jak to mówi¹ i do tañca i do ró añca. Mimo, i g³ówna nagroda z³ota pi³ka ksiêdza Zbigniewa pojedzie do Przemyœla, obiecujemy, e za rok tu wrócimy, aby rozegraæ kolejny mecz ze s³awnymi na ca³¹ Polskê zawodniczkami UKS OSET ostówka.

3 Nr 8 Sierpieñ LIMANOWA Nowa us³uga Banku Spó³dzielczego w Limanowej Bank Spó³dzielczy w Limanowej wprowadzi³ w swojej ofercie nowoœæ MoneyGram, czyli szybkie przekazy pieniê ne krajowe i miêdzynarodowe. Jednym z najszybszych sposobów przekazania gotówki do Polski lub za granicê s¹ us³ugi przekazów pieniê nych oferowane w naszym kraju przez MoneyGram. Jest to us³uga s³u ¹ca do prostego, szybkiego i bezpiecznego przesy³ania pieniêdzy pomiêdzy osobami fizycznymi, za poœrednictwem placówek Banku Spó³dzielczego w Limanowej oraz sieci agentów w kraju i na œwiecie, bez koniecznoœci posiadania konta bankowego. Operacja zajmuje kilkanaœcie minut i nie wi¹ e siê z uci¹ liwymi formalnoœciami - aby odebraæ przekaz wystarczy okazanie dowodu to samoœci lub znajomoœæ ustalonego wczeœniej z nadawc¹ has³a. Nadanie przekazu z Polski mo liwe jest tylko w placówce agenta wybranej przez nas sieci. Wszelkie op³aty ponosi zleceniodawca. MoneyGram przyjmuje przekazy miêdzynarodowe w z³otówkach lub euro. Oprócz transferu pieniêdzy mo na zakupiæ równie dodatkowe us³ugi, takie jak dostarczenie gotówki odbiorcy w jego miejscu zamieszkania, do³¹czenie wiadomoœci do przekazu (MoneyGram pozwala za darmo dodaæ informacjê do 10 s³ów) czy powiadomienie telefoniczne odbiorcy o nadejœciu przekazu. Dziêki przekazom MoneyGram zyskujemy pewnoœæ, e pieni¹dze dotr¹ na miejsce w ci¹gu kilkunastu minut. Dlaczego warto wybraæ u- s³ugê MoneyGram? Szybkoœæ twoje pieni¹dze dotr¹ do celu zaledwie w 10 minut. Wygoda dziêki sieci agentów na ca³ym œwiecie us³uga przekazów pieniê nych za poœrednictwem MoneyGram jest zawsze w twoim zasiêgu. Dostêpnoœæ dla ka dego nie musisz posiadaæ konta bankowego ani karty kredytowej. Prostota wystarczy, e odwiedzisz agenta MoneyGram i wype³nisz jeden prosty formularz. Personalizacja mo esz dodaæ uzupe³niaj¹c¹ informacjê z³o on¹ z 10 s³ów. Szczegó³y oferty dostêpne w placówkach Banku Spó³dzielczego w Limanowej, na stronie oraz Zapraszamy Pañstwa do naszych placówek, gdzie szybko i bezpiecznie mo na skorzystaæ z miêdzynarodowych przekazów pieniê nych MoneyGram. CO W LESIE PISZCZY Znajduj¹ zwierzynê po tropach W niedzielê 9 sierpnia 2009 w Tymbarku odby³ siê Regionalny Konkurs Posokowców i Tropowców. By³a to ju kolejna edycja konkursu, w którym od oœmiu lat startuj¹ specjalnie wyszkolone psy myœliwskie. Imprezê zorganizowa³ Zarz¹d Okrêgowy Polskiego Zwi¹zku owieckiego w Nowym S¹czu. G ³ównym celem konkursu jest popularyzacja kynologii ³owieckiej, czyli nauki o psach myœliwskich, ich hodowli i tresurze. Ponadto podczas wykonywania zadañ konkursowych mo liwe jest sprawdzenie na sztucznym tropie pracy psów, które maj¹ za zadanie pomóc myœliwym w czasie polowañ i tropiæ zwierzynê. Konkurs trwa³ ca³y dzieñ. Rano odby³a zbiórka, podczas której losowano trasy œcie ek tropowych. Nastêpnie sprawdzono reakcjê psów na strza³. - Po oddaniu dwóch strza³ów ze strzelby, psy nie mog¹ siê sp³oszyæ mówi Bogus³aw Paw³owski, jeden z organizatorów. - Nie mog¹ nawet drgn¹æ. Musz¹ nieruchomo pozostawaæ same w oczekiwaniu na myœliwego przez 10 minut. - PóŸniej wychodz¹ na trasy - dodaje. - Poszczególne œcie ki s¹ oddalone od siebie o oko³o 100 metrów. Jest to konieczne. Inaczej psy mog³yby pomyliæ trasy i zejœæ ze swojej na inn¹. Psa prowadzi przewodnik, a za nimi pod¹ a sêdzia, który ocenia psa. Bierze siê wtedy pod uwagê, czy zwierzê trzyma siê tropu, czy nie zbacza z drogi. Zadaniem psa jest przecie jak najszybsze doprowadzenie myœliwego do zwierzyny. Psy id¹ œcie k¹ o d³ugoœci oko³o metrów po sfarbowanym œladzie. Farb¹ jest krew ustrzelonej zwierzyny. T¹ drog¹ psy maj¹ dojœæ do rannego zwierzêcia. Tym razem na koñcu trasy przygotowane by³y dziki, które psy musia³y wytropiæ. W tym roku w konkursie wziê³o udzia³ 11 psów: 5 posokowców i 6 tropowców. Akurat tak siê zdarzy³o siê, e w grupie posokowców mieliœmy same posokowce bawarskie, natomiast wœród tropowców: dwa ogary polskie, jednego goñczego polskiego, dwa p³ochacze niemieckie i jednego spaniela relacjonuje Bogus³aw Paw³owski. Pracê psów ocenia³o piêciu sêdziów. Przewodniczy³ im sêdzia miêdzynarodowy Henryk Fonfara. W grupie posokowców zwyciê y³ Cyrus z Tymbarskiej Kniei, prowadzony przez Mieczys³awa Adamczyka. Drugi by³ Wilczy z Klanu Posokowców, a trzeci Dina z Hubertowej Psiarni. Wœród tropowców zwyciê y³a Juma Galicyjska Sfora, ogar polski prowadzony przez Jerzego Opyda. Na drugim i trzecim miejscu by³y p³ochacze niemieckie Boy i Beksa (na drugim samiec, na trzecim samica). Psy myœliwskie przyjecha³y do Tymbarku z ró nych czêœci Polski. By³y nie tylko te z regionu, ale te miêdzy innymi z Rzeszowa, z Krakowa, Zatora, Gliwic czy Rybnika. Regionalny Konkurs Posokowców i Tropowców by³ okazj¹ do podziwiania w akcji tych wspania³ych, doskonale wyszkolonych psów. Anna Maria Pi¹tkowska Posokowce s¹ to psy myœliwskie, które dziêki doskona³emu zmys³owi wêchu, niezwykle wyczulonemu na zapach krwi zwierzêcej (zwanej posok¹), tropi¹ postrzelon¹ zwierzynê i doprowadzaj¹ do niej myœliwego. Do posokowców nale ¹ tylko trzy rasy: posokowiec bawarski, posokowiec hanowerski i alpejski goñczy krótkono ny. Tropowce równie bior¹ udzia³ w tropieniu zwierzyny po jej œladach. Mog¹ byæ nimi psy ró nych ras, np. p³ochacze, spaniele, teriery, jamniki i wy ³y. TYMBARK Wakacyjne manewry Orl¹t Tymbarskie Orlêta tegoroczne wakacje rozpoczê³y od zajêæ terenowych w masywie góry opieñ. Grupa licz¹ca 15 osób uczestniczy³a w szkoleniu z zakresu ratownictwa przedmedycznego, zasad poruszania siê w górach, maskowania, terenoznawstwa, survivalu, przygotowywania posi³ków dla dru yny w warunkach polowych. Zajêcia by³y równie okazj¹ do zaliczenia zadañ w karcie próby Orlêcej. Próby pomyœlnie zakoñczyli Bart³omiej Su³kowski i Marcin Gawron. - Bardzo ciekawe zajêcia by³y z zakresu maskowania mówi Filip Kreczmer, Orlê z tymbarskiego Strzelca. - Musimy powtórzyæ tego typu zajêcia zaraz po Dniach Tymbarku. - Od nastêpnej zbiórki przystêpujemy do realizacji zadañ zawartych w karcie próby na stopieñ kadeta mówi Orlê Marcin Gawron. Okazj¹ do zaliczenia zadañ bêdzie obóz w dniach sierpnia 2009 roku w miejscowoœci Chyszówki (Gmina Dobra). Dowódc¹ dru yny Orl¹t w tymbarskim Strzelcu (tj. dzieci w wieku lat) jest sekcyjny ZS Wojciech Wiktorski. W realizacji zadañ szkoleniowych Strzelcowi pomagaj¹ ratownicy z Ochotniczej Stra y Po arnej w Tymbarku i funkcjonariusze Karpackiego Oddzia³u Stra y Granicznej z Nowego S¹cza. limanowski Robert Nowak Przetrwali w masywie opienia Przez dwa dni tymbarscy Strzelcy uczestniczyli w szkoleniu wzorowanym na SERE (Survival Evasion Resistance and Escape) przeprowadzonym w warunkach ekstremalnych masywu góry opieñ. Scenariusz zajêæ zak³ada³ katastrofê œmig³owca za lini¹ wroga. Strzelcy w mokrych mundurach, z no em i z tym, co mieli w kieszeniach, musieli oddaliæ siê niezauwa alnie z miejsca wypadku i przetrwaæ noc w górskim terenie. G³ównymi elementami szkolenia by³o: bytowanie w terenie górzysto-lesistym, czyli budowa schronienia, przygotowywanie posi³ków ze sk³adników znajduj¹cych siê w miejscu dzia³añ, pierwsza pomoc na polu walki, maskowanie i unikanie wroga na jego terenie oraz poprawianie tê yzny fizycznej. Zajêcia przeprowadzili: sier ant ZS Tomasz Sitarz i dru ynowy ZS Mariusz Odziomek. Szkolenie zakoñczy³o siê zorganizowaniem l¹dowiska dla pozorowanego œmig³owca ratunkowego i ewakuacj¹ rozbitków. Zajêcia te mia³y na celu przygotowanie przysz³ych mundurowych na sytuacje kryzysowe. Dru ynowy ZS Mariusz Odziomek DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel

4 4 Sierpieñ 2009 Nr 8 Pozbyæ siê azbestu» dokoñczenie ze str. 1 z zaistnia³ymi przypadkami apeluje do mieszkañców: Nie wyrzucajcie azbestowych odpadów gdzie popadnie! Azbest jest praktycznie niezniszczalny - wysypany na drogê, czy traktowany jako œwietny materia³ utwardzaj¹cy nasze obejœcia, stanowi œmiertelne zagro enie dla ycia tych, którzy w jego s¹siedztwie yj¹. Rozje d any ko³ami samochodów i rozdeptywany przez nasze nogi, wydziela py³ osadzaj¹cy siê bezpoœrednio na p³ucach. Jeœli wdycha go ktoœ pal¹cy papierosy, to ryzyko raka p³uc wzrasta kilkakrotnie. A co maj¹ powiedzieæ dzieci i m³odzi? Za lat kilkanaœcie w czasie rutynowego przeœwietlenia p³uc, mo e siê okazaæ, e na ich p³atach zostan¹ zlokalizowane nowotworowe zmiany, ale kto wtedy bêdzie pamiêta³, e tata zamiast zg³osiæ wywóz azbestu, w ramach oszczêdnoœci utwardzi³ nim drogê dojazdow¹ do naszego domu? Z roku na rok utylizowanych jest coraz wiêcej odpadów zawieraj¹cych azbest Szacuje siê, e na terenie gmin powiatu limanowskiego pozosta³o jeszcze do usuniêcia oko³o 16 tysiêcy Mg (ton) wyrobów zawieraj¹cych azbest. S¹ to g³ównie p³yty eternitowe na pokryciach dachowych domów prywatnych, a tak e zdeponowane na pryzmach po demonta u z pokryæ dachowych na dzia³kach w³aœcicieli lub w punktach wyznaczonych przez gminy, tak jak w przypadku Gminy Kamienica. - W pozosta³ych gminach podaje Starostwo Powiatowe w Limanowej - te powinny byæ, zgonie z ustaw¹ o odpadach, wyznaczone punkty do gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Najwiêcej wyrobów zawieraj¹cych azbest jest w Gminie Limanowa i Gminie Mszana Dolna, g³ównie ze wzglêdu na fakt, e zajmuj¹ najwiêkszy obszar. Gmina Mszana Dolna przoduje w usuwaniu wyrobów azbestowych. W ubieg³ym roku otrzyma³a od Zarz¹du Powiatu statuetkê za usuniêcie najwiêkszej iloœci wyrobów zawieraj¹cych azbest. Z kolei Miasto Limanowa, jak podaje Starostwo Powiatowe, przeznacza najwiêksz¹ kwotê dotacji z bud etu miasta na ten cel. Niestety Gmina Jod³ownik i ukowica nie rozpoczê³y jeszcze akcji usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest. W latach z terenu powiatu ³¹cznie wywieziono ponad 1670 ton odpadów zawieraj¹cych azbest. Kwota wywozu wynios³a 470,6 tys. z³. Blisko 195 tys. z³ wy³o y³ na ten cel Powiatowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. W 2006 roku zutylizowano 233 tony odpadów zawieraj¹cych azbest, w ton, w ton. W tym roku planowana jest utylizacja 600 ton. Z roku na rok liczba wywo onych z terenu powiatu limanowskiego odpadów zawieraj¹cych azbest wzrasta. Aby wszystkie odpady zawieraj¹ce azbest zosta³y usuniête do roku 2032, nale a- ³oby utylizowaæ rocznie co najmniej 670 ton. Gdyby nie ograniczona iloœæ œrodków finansowych, ta iloœæ prawdopodobnie by³aby wiêksza. - Z informacji gmin wynika, e chêtnych mieszkañców jest du o wiêcej ni œrodki jakie gminy mog¹ przeznaczyæ na dofinansowanie podaje Starostwo Powiatowe w Limanowej. - Zapisy zrobione s¹ na dwa lub trzy lata do przodu. Nale y nadmieniæ, e w MSZANA DOLNA Margonin tutaj warto wracaæ! Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiêdzy gmin¹ Mszana Dolna a Miastem i Gmin¹ Margonin, 6 lipca 2009 roku grupa osób z M³odzie owych Dru yn Po arniczych z Lubomierza, Mszany Górnej i Olszówki wyjecha³a na kilkudniowy pobyt do zaprzyjaÿnionego Margonina. Znajduje siê on w pó³nocnowschodniej czêœci województwa wielkopolskiego, w powiecie chodzieskim, nad Margonink¹ i jeziorem Margoniñskim. Pogoda nie zawsze dopisywa³a, ale to nie stanowi³o zbyt wielkiego problemu. Organizatorzy zadbali o to, by nikt siê nie nudzi³ bez wzglêdu na aurê. Uczestnicy mieszkali w malowniczo po³o onym budynku Ochotniczego Hufca Pracy otoczonego doœæ rozleg³ym ogrodem. M³odzie wypoczywa³a nad margoniñskim jeziorem, korzysta³a ze strze onego k¹pieliska pod okiem cz³onków WOPR-u, rowerka wodnego, kajaków. Mieli te mo liwoœæ p³ywania motorówkami po jeziorze i odwiedzili stadninê koni w Margoninie. Ka dy uczestnik móg³ spróbowaæ swoich si³ w siodle, a fachow¹ rad¹ s³u yli pracownicy tamtejszego oœrodka. Korzystano z krytego basenu, krêgielni, boiska do siatkówki. Wieczory te by³y pe³ne atrakcji. Nie zabrak³o grilla, kilku ognisk, dyskoteki. Podró uj¹c po województwie wielkopolskim, nie sposób nie zauwa yæ powstaj¹cych wszêdzie wiatraków pr¹dotwórczych. Budzi³y one ogólnie zainteresowanie u wszystkich uczestników. - Uda³o nam siê zwiedziæ taki wiatrak, przygl¹dn¹æ siê z bliska pracom monta owym i poznaæ bli ej szczegó³y dotycz¹ce ich dzia³ania mówi Piotr Doll, Prezes OSP Lubomierz. - Uda³o siê te zorganizowaæ jednodniow¹ wycieczkê nad morze. Odwiedziliœmy ko³obrzeskie molo i pla ê w DŸwirzynie. Byliœmy w Poznaniu, gdzie przewodnik oprowadza³ nas po mieœcie, zwiedzaliœmy Starówkê, Katedrê, nie zabrak³o te s³ynnych poznañskich kozio³ków. Skorzystaliœmy z zaproszenia nas przez Jednostkê Pañstwowej wiêkszoœci gmin mieszkañcy nie ponosz¹ adnych kosztów dotycz¹cych wywozu i unieszkodliwienia odpadów lub s¹ one minimalne. Dofinansowanie ze strony Starostwa do utylizacji azbestu Akcja wywozu wyrobów zawieraj¹cych azbest zosta³a zainicjowana przez powiat. W roku 2005 zosta³ opracowany program, zgodnie z którym Zarz¹d Powiatu corocznie podejmuje decyzjê o przeznaczeniu œrodków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel. Jak dot¹d jest to kwota stanowi¹ca 50% kosztów unieszkodliwiania odpadów. Dotacja z PFOŒiGW udzielana jest zgodnie z umowami zawieranymi z gminami, które zajmuj¹ siê ca³oœci¹ spraw zwi¹zanych z usuwaniem azbestu, przyjmuj¹ zg³oszenia od mieszkañców, wy³aniaj¹ w drodze przetargu wyspecjalizowan¹ firmê, ustalaj¹ terminy wywozu oraz rozliczaj¹ udzielon¹ dotacjê z powiatem. - Ostatnio zaistnia³a mo liwoœæ skorzystania z Funduszu Szwajcarskiego na realizacjê akcji usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest podaje Starostwo Powiatowe. - Wniosek o tê dotacjê sk³ada miasto Szczucin, do programu mog¹ do³¹czyæ siê wszystkie gminy z terenu województwa ma³opolskiego borykaj¹ce siê z tym problemem. Nadzór nad prawid³owoœci¹ gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez osoby fizyczne nale y do w³aœciwego Wójta b¹dÿ Burmistrza. Azbest z terenu powiatu wywozi kilka uprawnionych do tego firm. G³ównie zajmuje siê tym Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., a ponadto: - Firma Remontowo-Budowlana RAGAR, Os lecia 35/16, Stra y Po arnej w Chodzie y do zapoznania siê z prac¹ zawodowych stra aków. Zaprezentowano nam bogate wyposa enie swoich wozów stra ackich zawieraj¹cych miêdzy innymi zestawy do udzielania pierwszej pomocy przy wypadkach drogowych, po arach, innych zdarzeniach losowych. M³odzie z zaciekawieniem przygl¹da³a siê pokazom dzia³ania nowoczesnego sprzêtu stra ackiego. Poœród uczestników wycieczki by³a grupa m³odzie y z Olszówki wchodz¹ca w sk³ad zespo³u regionalnego Olszowianie. Swoimi czêstymi wystêpami umilali pobyt nie tylko dru ynom po arniczym, ale i mieszkañcom okolicznych miejscowoœci. Piêkna gra na instrumentach, góralskie œpiewy i stroje regionalne by³y tutaj nie lada atrakcj¹. - Nasi Olszowianie grali miêdzy innymi w Miejskim Oœrodku Kultury w Margoninie, goœcinnie na stra ackim weselu, zadbali o oprawê muzyczn¹ niedzielnej Mszy Œwiêtej w oniu, na której byliœmy mówi Piotr Doll, Prezes OSP Lubomierz. - W oniu, po³o onym nieopodal miejsca naszego pobytu znajduje siê ma³y, zabytkowy koœció³ek z prze³omu XI i XII wieku. Do domów wróciliœmy wypoczêci, pe³ni wra eñ, z kilkoma œladami po uk³uciach margoniñskich komarów. Opiekê nad m³odzie ¹ sprawowali druhowie z Ochotniczej Stra y Po arnej: z Lubomierza prezes OSP dh Piotr Doll, dh Bogus³awa Surówka, z OSP w Mszanie Górnej dh Anna Lupa i dh Agnieszka Kuczaj, z OSP w Olszówce so³tys wsi Tadeusz Wac³awik i dh Wojciech Gil. M³odzie reprezentuj¹ca gminê Mszana Dolna sk³ada serdeczne podziêkowania organizatorom wycieczki a w szczególnoœci wójtowi Tadeuszowi Patalicie za sfinansowanie wypoczynku. Kraków - Firma Remontowo-Budowlana UTIL, Stanis³aw Zac³ona, ul. Dolna 8, Ryczówek, Klucze - MAR-BOR Zak³ad Produkcyjno - Us³ugowy, Mystków 281, Nowy S¹cz - EKO - BORUTA sp. z 0.0., ul. A. Struga 10, Zgierz - Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu CARO, Zamoœæ, ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12 - Przedsiêbiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych TER- MOEXPORT, Warszawa, ul. urawia 24/7 - P.P.H.U. GRAMA, Piotr Grabowski, Os. Gen. Maczka 17/5, añcut - Autoryzowany Zak³ad Ogólnobudowlany Danuta i Piotr Gawlik, Cieszyn, ul. Kresowa 27 - Przedsiêbiorstwo Budowy Elektrowni i Przemys³u ENERGOPRZEM, Kraków, ul. Rzemieœlnicza la. - S¹dzê, e skoro mieszkañcy gmin maj¹ mo liwoœæ oddania wyrobów Mimo, e s¹ wakacje na boisku sportowym przy piêknej szkole im. Jana Paw³a II w ostówce zawodniczki UKS OSET rozegra³y mecz o z³ot¹ pi³kê ksiêdza Zbigniewa Wójcika z zespo³em kolonii salezjañskiej z Przemyœla, która przebywa na urokliwej Zagórzañskiej Ziemi. Dziewczyny UKS OSET stanê³y do walki przeciwko dru ynie z³o onej z ch³opców. Po gwizdku sêdziego, ks. Zbigniewa Wójcika, zacz¹³ siê prawdziwy bój na murawie. Zawodniczki UKS OSET mimo, i gra³y z ch³opakami nawet wiekowo starszymi, ani na moment nie odpuszcza³y, wrêcz odwrotnie przez ca³y czas meczu œwietnie atakowa³y, co sprawi³o, e kibice i goœcie byli zachwyceni ich gr¹. Po pe³nym emocji meczu, prawdziwie azbestowych firmom utylizacyjnym, korzystaj¹c z dotacji gmin i powiatu, to sytuacje ich deponowania w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu s¹ sporadyczne lub wynikaj¹ z niewiedzy mówi Starosta Jan Pucha³a. - Dlatego du ¹ rolê pe³ni tu informacja i edukacja. Powiat od 2007 realizuje wspólnie z szko³ami, gminami program promocji segregacji odpadów, przeznaczaj¹c na ten cel œrodki z Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Rozprowadzane s¹ ulotki i plakaty informacyjne, jak prawid³owo postêpowaæ z tymi odpadami. W Starostwie Powiatowym przy Powiatowym Centrum Ekologicznym prowadzona jest akcja informacyjna poprzez wydanie ulotek na ten temat. Informacja o akcji wywieszona jest na tablicy og³oszeñ oraz ca³y czas dostêpne s¹ ulotki na ten temat dla wszystkich za³atwiaj¹cych sprawy w Starostwie. Anna Maria Pi¹tkowska Wakacyjny sparing zawodniczek UKS OSET ostówka o z³ot¹ pi³kê ksiêdza Zbigniewa sportowej rywalizacji, wynik dla z³otek nie by³ zbyt korzystny (2:3). Humory jednak wszystkim dopisywa³y. Wszak liczy³a siê wspania³a atmosfera i dobra zabawa. Nie zabrak³o równie drobnych upominków. Dziewczynki dosta³y lustereczka. Pokrzepieniu si³ s³u y³a czekolada, która smakowa³a jak nigdy. Potem w cudowniej atmosferze przy ognisku ju wszyscy razem zajadali pieczone kie³baski. - Obiektywnie muszê przyznaæ, e m³odzie ³ostowska jest wspania³a mówi Salezjanin ks. Zbigniew Wójcik - twarda na boisku i mi³a na co dzieñ, jak to mówi¹ i do tañca i do ró añca. Mimo, i g³ówna nagroda z³ota pi³ka ksiêdza Zbigniewa pojedzie do Przemyœla, obiecujemy, e za rok tu wrócimy, aby rozegraæ kolejny mecz ze s³awnymi na ca³¹ Polskê zawodniczkami UKS OSET ostówka.