Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 9 (21) Wrzesieñ 2009 ISSN X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA gazeta bezp³atna Pozbyæ siê azbestu Musimy utylizowaæ coraz wiêcej odpadów azbestowych rocznie, aby zd¹ yæ do 2032 roku, czyli ostatecznego terminu usuniêcia z naszych gospodarstw eternitu. K a dy kto zdecyduje siê na demonta dachu zawieraj¹cego niebezpieczny materia³, mo e liczyæ na dofinansowanie ze starostwa i z gmin. Niestety niektórzy mieszkañcy powiatu wol¹ wyrzuciæ te odpady do rzek lub pozostawiæ na swoich posesjach, na przyk³ad jako utwardzenie podjazdu W ten sposób stwarzaj¹ œmiertelne zagro enie dla zdrowia, a nawet ycia osób, które znajduj¹ siê w pobli u. Nie wyrzucajcie odpadów azbestowych gdzie popadnie! - Prawie 36 ton rakotwórczego azbestu, popularnie u nas zwanego eternitem, wywieziono w ostatnich dniach z Mszany Dolnej, a konkretnie z oœmiu gospodarstw na terenie naszego miasta i dodatkowo z nielegalnego wysypiska nad rzek¹ Mszanka podaje Urz¹d Miasta Mszana Dolna. - Podobnie, jak w roku ubieg³ym, kiedy to z Mszany Dolnej specjalistyczna firma wywioz³a prawie 40 ton azbestu, tak i tym razem w³aœciciele domów z naszego miasta mogli w Wydziale Ochrony Œrodowiska zg³osiæ, e posiadaj¹ azbest i w sposób legalny chc¹ siê go pozbyæ. Niestety nie wszystkim mieszkañcom Mszany Dolnej chcia³o siê o tym fakcie zawiadomiæ Urz¹d Miasta. Woleli noc¹ wywieÿæ eternit na kamieñce, do potoków lub pod Lubogoszcz. Trudno znaleÿæ s³owa, które okreœli³yby miarê bezmyœlnoœci, by nie powiedzieæ ludzkiej g³upoty. Jak inaczej nazwaæ postêpowanie kogoœ, kto azbest ze swojego dachu wyrzuca tu nad brzegi Mszanki, a potem pewnie on i jego dzieci, a byæ mo e i letnicy wypoczywaj¹cy w jego gospodarstwie, k¹pi¹ siê w wodach ska onych substancjami wyp³ukanymi z eternitu. Urz¹d Miasta Mszana Dolna w zwi¹zku» dokoñczenie na str. 4 SPRZEDA i WYPO YCZALNIA maszyny elektronarzêdzia Skup samochodów powypadkowych i skorodowanych deskowania rusztowania Kraków, Nowy S¹cz, Nowy Targ P.P.H.U.T. BRAMY S.C. PROMOCJA gara owe ogrodzeniowe przemys³owe OKNA DRZWI Limanowa, ul. Tarnowska 34 tel./fax: tel

2 4 Sierpieñ 2009 Nr 8 Pozbyæ siê azbestu» dokoñczenie ze str. 1 z zaistnia³ymi przypadkami apeluje do mieszkañców: Nie wyrzucajcie azbestowych odpadów gdzie popadnie! Azbest jest praktycznie niezniszczalny - wysypany na drogê, czy traktowany jako œwietny materia³ utwardzaj¹cy nasze obejœcia, stanowi œmiertelne zagro enie dla ycia tych, którzy w jego s¹siedztwie yj¹. Rozje d any ko³ami samochodów i rozdeptywany przez nasze nogi, wydziela py³ osadzaj¹cy siê bezpoœrednio na p³ucach. Jeœli wdycha go ktoœ pal¹cy papierosy, to ryzyko raka p³uc wzrasta kilkakrotnie. A co maj¹ powiedzieæ dzieci i m³odzi? Za lat kilkanaœcie w czasie rutynowego przeœwietlenia p³uc, mo e siê okazaæ, e na ich p³atach zostan¹ zlokalizowane nowotworowe zmiany, ale kto wtedy bêdzie pamiêta³, e tata zamiast zg³osiæ wywóz azbestu, w ramach oszczêdnoœci utwardzi³ nim drogê dojazdow¹ do naszego domu? Z roku na rok utylizowanych jest coraz wiêcej odpadów zawieraj¹cych azbest Szacuje siê, e na terenie gmin powiatu limanowskiego pozosta³o jeszcze do usuniêcia oko³o 16 tysiêcy Mg (ton) wyrobów zawieraj¹cych azbest. S¹ to g³ównie p³yty eternitowe na pokryciach dachowych domów prywatnych, a tak e zdeponowane na pryzmach po demonta u z pokryæ dachowych na dzia³kach w³aœcicieli lub w punktach wyznaczonych przez gminy, tak jak w przypadku Gminy Kamienica. - W pozosta³ych gminach podaje Starostwo Powiatowe w Limanowej - te powinny byæ, zgonie z ustaw¹ o odpadach, wyznaczone punkty do gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Najwiêcej wyrobów zawieraj¹cych azbest jest w Gminie Limanowa i Gminie Mszana Dolna, g³ównie ze wzglêdu na fakt, e zajmuj¹ najwiêkszy obszar. Gmina Mszana Dolna przoduje w usuwaniu wyrobów azbestowych. W ubieg³ym roku otrzyma³a od Zarz¹du Powiatu statuetkê za usuniêcie najwiêkszej iloœci wyrobów zawieraj¹cych azbest. Z kolei Miasto Limanowa, jak podaje Starostwo Powiatowe, przeznacza najwiêksz¹ kwotê dotacji z bud etu miasta na ten cel. Niestety Gmina Jod³ownik i ukowica nie rozpoczê³y jeszcze akcji usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest. W latach z terenu powiatu ³¹cznie wywieziono ponad 1670 ton odpadów zawieraj¹cych azbest. Kwota wywozu wynios³a 470,6 tys. z³. Blisko 195 tys. z³ wy³o y³ na ten cel Powiatowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. W 2006 roku zutylizowano 233 tony odpadów zawieraj¹cych azbest, w ton, w ton. W tym roku planowana jest utylizacja 600 ton. Z roku na rok liczba wywo onych z terenu powiatu limanowskiego odpadów zawieraj¹cych azbest wzrasta. Aby wszystkie odpady zawieraj¹ce azbest zosta³y usuniête do roku 2032, nale a- ³oby utylizowaæ rocznie co najmniej 670 ton. Gdyby nie ograniczona iloœæ œrodków finansowych, ta iloœæ prawdopodobnie by³aby wiêksza. - Z informacji gmin wynika, e chêtnych mieszkañców jest du o wiêcej ni œrodki jakie gminy mog¹ przeznaczyæ na dofinansowanie podaje Starostwo Powiatowe w Limanowej. - Zapisy zrobione s¹ na dwa lub trzy lata do przodu. Nale y nadmieniæ, e w MSZANA DOLNA Margonin tutaj warto wracaæ! Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiêdzy gmin¹ Mszana Dolna a Miastem i Gmin¹ Margonin, 6 lipca 2009 roku grupa osób z M³odzie owych Dru yn Po arniczych z Lubomierza, Mszany Górnej i Olszówki wyjecha³a na kilkudniowy pobyt do zaprzyjaÿnionego Margonina. Znajduje siê on w pó³nocnowschodniej czêœci województwa wielkopolskiego, w powiecie chodzieskim, nad Margonink¹ i jeziorem Margoniñskim. Pogoda nie zawsze dopisywa³a, ale to nie stanowi³o zbyt wielkiego problemu. Organizatorzy zadbali o to, by nikt siê nie nudzi³ bez wzglêdu na aurê. Uczestnicy mieszkali w malowniczo po³o onym budynku Ochotniczego Hufca Pracy otoczonego doœæ rozleg³ym ogrodem. M³odzie wypoczywa³a nad margoniñskim jeziorem, korzysta³a ze strze onego k¹pieliska pod okiem cz³onków WOPR-u, rowerka wodnego, kajaków. Mieli te mo liwoœæ p³ywania motorówkami po jeziorze i odwiedzili stadninê koni w Margoninie. Ka dy uczestnik móg³ spróbowaæ swoich si³ w siodle, a fachow¹ rad¹ s³u yli pracownicy tamtejszego oœrodka. Korzystano z krytego basenu, krêgielni, boiska do siatkówki. Wieczory te by³y pe³ne atrakcji. Nie zabrak³o grilla, kilku ognisk, dyskoteki. Podró uj¹c po województwie wielkopolskim, nie sposób nie zauwa yæ powstaj¹cych wszêdzie wiatraków pr¹dotwórczych. Budzi³y one ogólnie zainteresowanie u wszystkich uczestników. - Uda³o nam siê zwiedziæ taki wiatrak, przygl¹dn¹æ siê z bliska pracom monta owym i poznaæ bli ej szczegó³y dotycz¹ce ich dzia³ania mówi Piotr Doll, Prezes OSP Lubomierz. - Uda³o siê te zorganizowaæ jednodniow¹ wycieczkê nad morze. Odwiedziliœmy ko³obrzeskie molo i pla ê w DŸwirzynie. Byliœmy w Poznaniu, gdzie przewodnik oprowadza³ nas po mieœcie, zwiedzaliœmy Starówkê, Katedrê, nie zabrak³o te s³ynnych poznañskich kozio³ków. Skorzystaliœmy z zaproszenia nas przez Jednostkê Pañstwowej wiêkszoœci gmin mieszkañcy nie ponosz¹ adnych kosztów dotycz¹cych wywozu i unieszkodliwienia odpadów lub s¹ one minimalne. Dofinansowanie ze strony Starostwa do utylizacji azbestu Akcja wywozu wyrobów zawieraj¹cych azbest zosta³a zainicjowana przez powiat. W roku 2005 zosta³ opracowany program, zgodnie z którym Zarz¹d Powiatu corocznie podejmuje decyzjê o przeznaczeniu œrodków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel. Jak dot¹d jest to kwota stanowi¹ca 50% kosztów unieszkodliwiania odpadów. Dotacja z PFOŒiGW udzielana jest zgodnie z umowami zawieranymi z gminami, które zajmuj¹ siê ca³oœci¹ spraw zwi¹zanych z usuwaniem azbestu, przyjmuj¹ zg³oszenia od mieszkañców, wy³aniaj¹ w drodze przetargu wyspecjalizowan¹ firmê, ustalaj¹ terminy wywozu oraz rozliczaj¹ udzielon¹ dotacjê z powiatem. - Ostatnio zaistnia³a mo liwoœæ skorzystania z Funduszu Szwajcarskiego na realizacjê akcji usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest podaje Starostwo Powiatowe. - Wniosek o tê dotacjê sk³ada miasto Szczucin, do programu mog¹ do³¹czyæ siê wszystkie gminy z terenu województwa ma³opolskiego borykaj¹ce siê z tym problemem. Nadzór nad prawid³owoœci¹ gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez osoby fizyczne nale y do w³aœciwego Wójta b¹dÿ Burmistrza. Azbest z terenu powiatu wywozi kilka uprawnionych do tego firm. G³ównie zajmuje siê tym Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., a ponadto: - Firma Remontowo-Budowlana RAGAR, Os lecia 35/16, Stra y Po arnej w Chodzie y do zapoznania siê z prac¹ zawodowych stra aków. Zaprezentowano nam bogate wyposa enie swoich wozów stra ackich zawieraj¹cych miêdzy innymi zestawy do udzielania pierwszej pomocy przy wypadkach drogowych, po arach, innych zdarzeniach losowych. M³odzie z zaciekawieniem przygl¹da³a siê pokazom dzia³ania nowoczesnego sprzêtu stra ackiego. Poœród uczestników wycieczki by³a grupa m³odzie y z Olszówki wchodz¹ca w sk³ad zespo³u regionalnego Olszowianie. Swoimi czêstymi wystêpami umilali pobyt nie tylko dru ynom po arniczym, ale i mieszkañcom okolicznych miejscowoœci. Piêkna gra na instrumentach, góralskie œpiewy i stroje regionalne by³y tutaj nie lada atrakcj¹. - Nasi Olszowianie grali miêdzy innymi w Miejskim Oœrodku Kultury w Margoninie, goœcinnie na stra ackim weselu, zadbali o oprawê muzyczn¹ niedzielnej Mszy Œwiêtej w oniu, na której byliœmy mówi Piotr Doll, Prezes OSP Lubomierz. - W oniu, po³o onym nieopodal miejsca naszego pobytu znajduje siê ma³y, zabytkowy koœció³ek z prze³omu XI i XII wieku. Do domów wróciliœmy wypoczêci, pe³ni wra eñ, z kilkoma œladami po uk³uciach margoniñskich komarów. Opiekê nad m³odzie ¹ sprawowali druhowie z Ochotniczej Stra y Po arnej: z Lubomierza prezes OSP dh Piotr Doll, dh Bogus³awa Surówka, z OSP w Mszanie Górnej dh Anna Lupa i dh Agnieszka Kuczaj, z OSP w Olszówce so³tys wsi Tadeusz Wac³awik i dh Wojciech Gil. M³odzie reprezentuj¹ca gminê Mszana Dolna sk³ada serdeczne podziêkowania organizatorom wycieczki a w szczególnoœci wójtowi Tadeuszowi Patalicie za sfinansowanie wypoczynku. Kraków - Firma Remontowo-Budowlana UTIL, Stanis³aw Zac³ona, ul. Dolna 8, Ryczówek, Klucze - MAR-BOR Zak³ad Produkcyjno - Us³ugowy, Mystków 281, Nowy S¹cz - EKO - BORUTA sp. z 0.0., ul. A. Struga 10, Zgierz - Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu CARO, Zamoœæ, ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12 - Przedsiêbiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych TER- MOEXPORT, Warszawa, ul. urawia 24/7 - P.P.H.U. GRAMA, Piotr Grabowski, Os. Gen. Maczka 17/5, añcut - Autoryzowany Zak³ad Ogólnobudowlany Danuta i Piotr Gawlik, Cieszyn, ul. Kresowa 27 - Przedsiêbiorstwo Budowy Elektrowni i Przemys³u ENERGOPRZEM, Kraków, ul. Rzemieœlnicza la. - S¹dzê, e skoro mieszkañcy gmin maj¹ mo liwoœæ oddania wyrobów Mimo, e s¹ wakacje na boisku sportowym przy piêknej szkole im. Jana Paw³a II w ostówce zawodniczki UKS OSET rozegra³y mecz o z³ot¹ pi³kê ksiêdza Zbigniewa Wójcika z zespo³em kolonii salezjañskiej z Przemyœla, która przebywa na urokliwej Zagórzañskiej Ziemi. Dziewczyny UKS OSET stanê³y do walki przeciwko dru ynie z³o onej z ch³opców. Po gwizdku sêdziego, ks. Zbigniewa Wójcika, zacz¹³ siê prawdziwy bój na murawie. Zawodniczki UKS OSET mimo, i gra³y z ch³opakami nawet wiekowo starszymi, ani na moment nie odpuszcza³y, wrêcz odwrotnie przez ca³y czas meczu œwietnie atakowa³y, co sprawi³o, e kibice i goœcie byli zachwyceni ich gr¹. Po pe³nym emocji meczu, prawdziwie azbestowych firmom utylizacyjnym, korzystaj¹c z dotacji gmin i powiatu, to sytuacje ich deponowania w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu s¹ sporadyczne lub wynikaj¹ z niewiedzy mówi Starosta Jan Pucha³a. - Dlatego du ¹ rolê pe³ni tu informacja i edukacja. Powiat od 2007 realizuje wspólnie z szko³ami, gminami program promocji segregacji odpadów, przeznaczaj¹c na ten cel œrodki z Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Rozprowadzane s¹ ulotki i plakaty informacyjne, jak prawid³owo postêpowaæ z tymi odpadami. W Starostwie Powiatowym przy Powiatowym Centrum Ekologicznym prowadzona jest akcja informacyjna poprzez wydanie ulotek na ten temat. Informacja o akcji wywieszona jest na tablicy og³oszeñ oraz ca³y czas dostêpne s¹ ulotki na ten temat dla wszystkich za³atwiaj¹cych sprawy w Starostwie. Anna Maria Pi¹tkowska Wakacyjny sparing zawodniczek UKS OSET ostówka o z³ot¹ pi³kê ksiêdza Zbigniewa sportowej rywalizacji, wynik dla z³otek nie by³ zbyt korzystny (2:3). Humory jednak wszystkim dopisywa³y. Wszak liczy³a siê wspania³a atmosfera i dobra zabawa. Nie zabrak³o równie drobnych upominków. Dziewczynki dosta³y lustereczka. Pokrzepieniu si³ s³u y³a czekolada, która smakowa³a jak nigdy. Potem w cudowniej atmosferze przy ognisku ju wszyscy razem zajadali pieczone kie³baski. - Obiektywnie muszê przyznaæ, e m³odzie ³ostowska jest wspania³a mówi Salezjanin ks. Zbigniew Wójcik - twarda na boisku i mi³a na co dzieñ, jak to mówi¹ i do tañca i do ró añca. Mimo, i g³ówna nagroda z³ota pi³ka ksiêdza Zbigniewa pojedzie do Przemyœla, obiecujemy, e za rok tu wrócimy, aby rozegraæ kolejny mecz ze s³awnymi na ca³¹ Polskê zawodniczkami UKS OSET ostówka.

3 Nr 8 Sierpieñ LIMANOWA Nowa us³uga Banku Spó³dzielczego w Limanowej Bank Spó³dzielczy w Limanowej wprowadzi³ w swojej ofercie nowoœæ MoneyGram, czyli szybkie przekazy pieniê ne krajowe i miêdzynarodowe. Jednym z najszybszych sposobów przekazania gotówki do Polski lub za granicê s¹ us³ugi przekazów pieniê nych oferowane w naszym kraju przez MoneyGram. Jest to us³uga s³u ¹ca do prostego, szybkiego i bezpiecznego przesy³ania pieniêdzy pomiêdzy osobami fizycznymi, za poœrednictwem placówek Banku Spó³dzielczego w Limanowej oraz sieci agentów w kraju i na œwiecie, bez koniecznoœci posiadania konta bankowego. Operacja zajmuje kilkanaœcie minut i nie wi¹ e siê z uci¹ liwymi formalnoœciami - aby odebraæ przekaz wystarczy okazanie dowodu to samoœci lub znajomoœæ ustalonego wczeœniej z nadawc¹ has³a. Nadanie przekazu z Polski mo liwe jest tylko w placówce agenta wybranej przez nas sieci. Wszelkie op³aty ponosi zleceniodawca. MoneyGram przyjmuje przekazy miêdzynarodowe w z³otówkach lub euro. Oprócz transferu pieniêdzy mo na zakupiæ równie dodatkowe us³ugi, takie jak dostarczenie gotówki odbiorcy w jego miejscu zamieszkania, do³¹czenie wiadomoœci do przekazu (MoneyGram pozwala za darmo dodaæ informacjê do 10 s³ów) czy powiadomienie telefoniczne odbiorcy o nadejœciu przekazu. Dziêki przekazom MoneyGram zyskujemy pewnoœæ, e pieni¹dze dotr¹ na miejsce w ci¹gu kilkunastu minut. Dlaczego warto wybraæ u- s³ugê MoneyGram? Szybkoœæ twoje pieni¹dze dotr¹ do celu zaledwie w 10 minut. Wygoda dziêki sieci agentów na ca³ym œwiecie us³uga przekazów pieniê nych za poœrednictwem MoneyGram jest zawsze w twoim zasiêgu. Dostêpnoœæ dla ka dego nie musisz posiadaæ konta bankowego ani karty kredytowej. Prostota wystarczy, e odwiedzisz agenta MoneyGram i wype³nisz jeden prosty formularz. Personalizacja mo esz dodaæ uzupe³niaj¹c¹ informacjê z³o on¹ z 10 s³ów. Szczegó³y oferty dostêpne w placówkach Banku Spó³dzielczego w Limanowej, na stronie oraz Zapraszamy Pañstwa do naszych placówek, gdzie szybko i bezpiecznie mo na skorzystaæ z miêdzynarodowych przekazów pieniê nych MoneyGram. CO W LESIE PISZCZY Znajduj¹ zwierzynê po tropach W niedzielê 9 sierpnia 2009 w Tymbarku odby³ siê Regionalny Konkurs Posokowców i Tropowców. By³a to ju kolejna edycja konkursu, w którym od oœmiu lat startuj¹ specjalnie wyszkolone psy myœliwskie. Imprezê zorganizowa³ Zarz¹d Okrêgowy Polskiego Zwi¹zku owieckiego w Nowym S¹czu. G ³ównym celem konkursu jest popularyzacja kynologii ³owieckiej, czyli nauki o psach myœliwskich, ich hodowli i tresurze. Ponadto podczas wykonywania zadañ konkursowych mo liwe jest sprawdzenie na sztucznym tropie pracy psów, które maj¹ za zadanie pomóc myœliwym w czasie polowañ i tropiæ zwierzynê. Konkurs trwa³ ca³y dzieñ. Rano odby³a zbiórka, podczas której losowano trasy œcie ek tropowych. Nastêpnie sprawdzono reakcjê psów na strza³. - Po oddaniu dwóch strza³ów ze strzelby, psy nie mog¹ siê sp³oszyæ mówi Bogus³aw Paw³owski, jeden z organizatorów. - Nie mog¹ nawet drgn¹æ. Musz¹ nieruchomo pozostawaæ same w oczekiwaniu na myœliwego przez 10 minut. - PóŸniej wychodz¹ na trasy - dodaje. - Poszczególne œcie ki s¹ oddalone od siebie o oko³o 100 metrów. Jest to konieczne. Inaczej psy mog³yby pomyliæ trasy i zejœæ ze swojej na inn¹. Psa prowadzi przewodnik, a za nimi pod¹ a sêdzia, który ocenia psa. Bierze siê wtedy pod uwagê, czy zwierzê trzyma siê tropu, czy nie zbacza z drogi. Zadaniem psa jest przecie jak najszybsze doprowadzenie myœliwego do zwierzyny. Psy id¹ œcie k¹ o d³ugoœci oko³o metrów po sfarbowanym œladzie. Farb¹ jest krew ustrzelonej zwierzyny. T¹ drog¹ psy maj¹ dojœæ do rannego zwierzêcia. Tym razem na koñcu trasy przygotowane by³y dziki, które psy musia³y wytropiæ. W tym roku w konkursie wziê³o udzia³ 11 psów: 5 posokowców i 6 tropowców. Akurat tak siê zdarzy³o siê, e w grupie posokowców mieliœmy same posokowce bawarskie, natomiast wœród tropowców: dwa ogary polskie, jednego goñczego polskiego, dwa p³ochacze niemieckie i jednego spaniela relacjonuje Bogus³aw Paw³owski. Pracê psów ocenia³o piêciu sêdziów. Przewodniczy³ im sêdzia miêdzynarodowy Henryk Fonfara. W grupie posokowców zwyciê y³ Cyrus z Tymbarskiej Kniei, prowadzony przez Mieczys³awa Adamczyka. Drugi by³ Wilczy z Klanu Posokowców, a trzeci Dina z Hubertowej Psiarni. Wœród tropowców zwyciê y³a Juma Galicyjska Sfora, ogar polski prowadzony przez Jerzego Opyda. Na drugim i trzecim miejscu by³y p³ochacze niemieckie Boy i Beksa (na drugim samiec, na trzecim samica). Psy myœliwskie przyjecha³y do Tymbarku z ró nych czêœci Polski. By³y nie tylko te z regionu, ale te miêdzy innymi z Rzeszowa, z Krakowa, Zatora, Gliwic czy Rybnika. Regionalny Konkurs Posokowców i Tropowców by³ okazj¹ do podziwiania w akcji tych wspania³ych, doskonale wyszkolonych psów. Anna Maria Pi¹tkowska Posokowce s¹ to psy myœliwskie, które dziêki doskona³emu zmys³owi wêchu, niezwykle wyczulonemu na zapach krwi zwierzêcej (zwanej posok¹), tropi¹ postrzelon¹ zwierzynê i doprowadzaj¹ do niej myœliwego. Do posokowców nale ¹ tylko trzy rasy: posokowiec bawarski, posokowiec hanowerski i alpejski goñczy krótkono ny. Tropowce równie bior¹ udzia³ w tropieniu zwierzyny po jej œladach. Mog¹ byæ nimi psy ró nych ras, np. p³ochacze, spaniele, teriery, jamniki i wy ³y. TYMBARK Wakacyjne manewry Orl¹t Tymbarskie Orlêta tegoroczne wakacje rozpoczê³y od zajêæ terenowych w masywie góry opieñ. Grupa licz¹ca 15 osób uczestniczy³a w szkoleniu z zakresu ratownictwa przedmedycznego, zasad poruszania siê w górach, maskowania, terenoznawstwa, survivalu, przygotowywania posi³ków dla dru yny w warunkach polowych. Zajêcia by³y równie okazj¹ do zaliczenia zadañ w karcie próby Orlêcej. Próby pomyœlnie zakoñczyli Bart³omiej Su³kowski i Marcin Gawron. - Bardzo ciekawe zajêcia by³y z zakresu maskowania mówi Filip Kreczmer, Orlê z tymbarskiego Strzelca. - Musimy powtórzyæ tego typu zajêcia zaraz po Dniach Tymbarku. - Od nastêpnej zbiórki przystêpujemy do realizacji zadañ zawartych w karcie próby na stopieñ kadeta mówi Orlê Marcin Gawron. Okazj¹ do zaliczenia zadañ bêdzie obóz w dniach sierpnia 2009 roku w miejscowoœci Chyszówki (Gmina Dobra). Dowódc¹ dru yny Orl¹t w tymbarskim Strzelcu (tj. dzieci w wieku lat) jest sekcyjny ZS Wojciech Wiktorski. W realizacji zadañ szkoleniowych Strzelcowi pomagaj¹ ratownicy z Ochotniczej Stra y Po arnej w Tymbarku i funkcjonariusze Karpackiego Oddzia³u Stra y Granicznej z Nowego S¹cza. limanowski Robert Nowak Przetrwali w masywie opienia Przez dwa dni tymbarscy Strzelcy uczestniczyli w szkoleniu wzorowanym na SERE (Survival Evasion Resistance and Escape) przeprowadzonym w warunkach ekstremalnych masywu góry opieñ. Scenariusz zajêæ zak³ada³ katastrofê œmig³owca za lini¹ wroga. Strzelcy w mokrych mundurach, z no em i z tym, co mieli w kieszeniach, musieli oddaliæ siê niezauwa alnie z miejsca wypadku i przetrwaæ noc w górskim terenie. G³ównymi elementami szkolenia by³o: bytowanie w terenie górzysto-lesistym, czyli budowa schronienia, przygotowywanie posi³ków ze sk³adników znajduj¹cych siê w miejscu dzia³añ, pierwsza pomoc na polu walki, maskowanie i unikanie wroga na jego terenie oraz poprawianie tê yzny fizycznej. Zajêcia przeprowadzili: sier ant ZS Tomasz Sitarz i dru ynowy ZS Mariusz Odziomek. Szkolenie zakoñczy³o siê zorganizowaniem l¹dowiska dla pozorowanego œmig³owca ratunkowego i ewakuacj¹ rozbitków. Zajêcia te mia³y na celu przygotowanie przysz³ych mundurowych na sytuacje kryzysowe. Dru ynowy ZS Mariusz Odziomek DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel

4 4 Sierpieñ 2009 Nr 8 Pozbyæ siê azbestu» dokoñczenie ze str. 1 z zaistnia³ymi przypadkami apeluje do mieszkañców: Nie wyrzucajcie azbestowych odpadów gdzie popadnie! Azbest jest praktycznie niezniszczalny - wysypany na drogê, czy traktowany jako œwietny materia³ utwardzaj¹cy nasze obejœcia, stanowi œmiertelne zagro enie dla ycia tych, którzy w jego s¹siedztwie yj¹. Rozje d any ko³ami samochodów i rozdeptywany przez nasze nogi, wydziela py³ osadzaj¹cy siê bezpoœrednio na p³ucach. Jeœli wdycha go ktoœ pal¹cy papierosy, to ryzyko raka p³uc wzrasta kilkakrotnie. A co maj¹ powiedzieæ dzieci i m³odzi? Za lat kilkanaœcie w czasie rutynowego przeœwietlenia p³uc, mo e siê okazaæ, e na ich p³atach zostan¹ zlokalizowane nowotworowe zmiany, ale kto wtedy bêdzie pamiêta³, e tata zamiast zg³osiæ wywóz azbestu, w ramach oszczêdnoœci utwardzi³ nim drogê dojazdow¹ do naszego domu? Z roku na rok utylizowanych jest coraz wiêcej odpadów zawieraj¹cych azbest Szacuje siê, e na terenie gmin powiatu limanowskiego pozosta³o jeszcze do usuniêcia oko³o 16 tysiêcy Mg (ton) wyrobów zawieraj¹cych azbest. S¹ to g³ównie p³yty eternitowe na pokryciach dachowych domów prywatnych, a tak e zdeponowane na pryzmach po demonta u z pokryæ dachowych na dzia³kach w³aœcicieli lub w punktach wyznaczonych przez gminy, tak jak w przypadku Gminy Kamienica. - W pozosta³ych gminach podaje Starostwo Powiatowe w Limanowej - te powinny byæ, zgonie z ustaw¹ o odpadach, wyznaczone punkty do gromadzenia odpadów niebezpiecznych. Najwiêcej wyrobów zawieraj¹cych azbest jest w Gminie Limanowa i Gminie Mszana Dolna, g³ównie ze wzglêdu na fakt, e zajmuj¹ najwiêkszy obszar. Gmina Mszana Dolna przoduje w usuwaniu wyrobów azbestowych. W ubieg³ym roku otrzyma³a od Zarz¹du Powiatu statuetkê za usuniêcie najwiêkszej iloœci wyrobów zawieraj¹cych azbest. Z kolei Miasto Limanowa, jak podaje Starostwo Powiatowe, przeznacza najwiêksz¹ kwotê dotacji z bud etu miasta na ten cel. Niestety Gmina Jod³ownik i ukowica nie rozpoczê³y jeszcze akcji usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest. W latach z terenu powiatu ³¹cznie wywieziono ponad 1670 ton odpadów zawieraj¹cych azbest. Kwota wywozu wynios³a 470,6 tys. z³. Blisko 195 tys. z³ wy³o y³ na ten cel Powiatowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. W 2006 roku zutylizowano 233 tony odpadów zawieraj¹cych azbest, w ton, w ton. W tym roku planowana jest utylizacja 600 ton. Z roku na rok liczba wywo onych z terenu powiatu limanowskiego odpadów zawieraj¹cych azbest wzrasta. Aby wszystkie odpady zawieraj¹ce azbest zosta³y usuniête do roku 2032, nale a- ³oby utylizowaæ rocznie co najmniej 670 ton. Gdyby nie ograniczona iloœæ œrodków finansowych, ta iloœæ prawdopodobnie by³aby wiêksza. - Z informacji gmin wynika, e chêtnych mieszkañców jest du o wiêcej ni œrodki jakie gminy mog¹ przeznaczyæ na dofinansowanie podaje Starostwo Powiatowe w Limanowej. - Zapisy zrobione s¹ na dwa lub trzy lata do przodu. Nale y nadmieniæ, e w MSZANA DOLNA Margonin tutaj warto wracaæ! Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiêdzy gmin¹ Mszana Dolna a Miastem i Gmin¹ Margonin, 6 lipca 2009 roku grupa osób z M³odzie owych Dru yn Po arniczych z Lubomierza, Mszany Górnej i Olszówki wyjecha³a na kilkudniowy pobyt do zaprzyjaÿnionego Margonina. Znajduje siê on w pó³nocnowschodniej czêœci województwa wielkopolskiego, w powiecie chodzieskim, nad Margonink¹ i jeziorem Margoniñskim. Pogoda nie zawsze dopisywa³a, ale to nie stanowi³o zbyt wielkiego problemu. Organizatorzy zadbali o to, by nikt siê nie nudzi³ bez wzglêdu na aurê. Uczestnicy mieszkali w malowniczo po³o onym budynku Ochotniczego Hufca Pracy otoczonego doœæ rozleg³ym ogrodem. M³odzie wypoczywa³a nad margoniñskim jeziorem, korzysta³a ze strze onego k¹pieliska pod okiem cz³onków WOPR-u, rowerka wodnego, kajaków. Mieli te mo liwoœæ p³ywania motorówkami po jeziorze i odwiedzili stadninê koni w Margoninie. Ka dy uczestnik móg³ spróbowaæ swoich si³ w siodle, a fachow¹ rad¹ s³u yli pracownicy tamtejszego oœrodka. Korzystano z krytego basenu, krêgielni, boiska do siatkówki. Wieczory te by³y pe³ne atrakcji. Nie zabrak³o grilla, kilku ognisk, dyskoteki. Podró uj¹c po województwie wielkopolskim, nie sposób nie zauwa yæ powstaj¹cych wszêdzie wiatraków pr¹dotwórczych. Budzi³y one ogólnie zainteresowanie u wszystkich uczestników. - Uda³o nam siê zwiedziæ taki wiatrak, przygl¹dn¹æ siê z bliska pracom monta owym i poznaæ bli ej szczegó³y dotycz¹ce ich dzia³ania mówi Piotr Doll, Prezes OSP Lubomierz. - Uda³o siê te zorganizowaæ jednodniow¹ wycieczkê nad morze. Odwiedziliœmy ko³obrzeskie molo i pla ê w DŸwirzynie. Byliœmy w Poznaniu, gdzie przewodnik oprowadza³ nas po mieœcie, zwiedzaliœmy Starówkê, Katedrê, nie zabrak³o te s³ynnych poznañskich kozio³ków. Skorzystaliœmy z zaproszenia nas przez Jednostkê Pañstwowej wiêkszoœci gmin mieszkañcy nie ponosz¹ adnych kosztów dotycz¹cych wywozu i unieszkodliwienia odpadów lub s¹ one minimalne. Dofinansowanie ze strony Starostwa do utylizacji azbestu Akcja wywozu wyrobów zawieraj¹cych azbest zosta³a zainicjowana przez powiat. W roku 2005 zosta³ opracowany program, zgodnie z którym Zarz¹d Powiatu corocznie podejmuje decyzjê o przeznaczeniu œrodków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel. Jak dot¹d jest to kwota stanowi¹ca 50% kosztów unieszkodliwiania odpadów. Dotacja z PFOŒiGW udzielana jest zgodnie z umowami zawieranymi z gminami, które zajmuj¹ siê ca³oœci¹ spraw zwi¹zanych z usuwaniem azbestu, przyjmuj¹ zg³oszenia od mieszkañców, wy³aniaj¹ w drodze przetargu wyspecjalizowan¹ firmê, ustalaj¹ terminy wywozu oraz rozliczaj¹ udzielon¹ dotacjê z powiatem. - Ostatnio zaistnia³a mo liwoœæ skorzystania z Funduszu Szwajcarskiego na realizacjê akcji usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest podaje Starostwo Powiatowe. - Wniosek o tê dotacjê sk³ada miasto Szczucin, do programu mog¹ do³¹czyæ siê wszystkie gminy z terenu województwa ma³opolskiego borykaj¹ce siê z tym problemem. Nadzór nad prawid³owoœci¹ gospodarowania odpadami wytwarzanymi przez osoby fizyczne nale y do w³aœciwego Wójta b¹dÿ Burmistrza. Azbest z terenu powiatu wywozi kilka uprawnionych do tego firm. G³ównie zajmuje siê tym Jednostka Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o., a ponadto: - Firma Remontowo-Budowlana RAGAR, Os lecia 35/16, Stra y Po arnej w Chodzie y do zapoznania siê z prac¹ zawodowych stra aków. Zaprezentowano nam bogate wyposa enie swoich wozów stra ackich zawieraj¹cych miêdzy innymi zestawy do udzielania pierwszej pomocy przy wypadkach drogowych, po arach, innych zdarzeniach losowych. M³odzie z zaciekawieniem przygl¹da³a siê pokazom dzia³ania nowoczesnego sprzêtu stra ackiego. Poœród uczestników wycieczki by³a grupa m³odzie y z Olszówki wchodz¹ca w sk³ad zespo³u regionalnego Olszowianie. Swoimi czêstymi wystêpami umilali pobyt nie tylko dru ynom po arniczym, ale i mieszkañcom okolicznych miejscowoœci. Piêkna gra na instrumentach, góralskie œpiewy i stroje regionalne by³y tutaj nie lada atrakcj¹. - Nasi Olszowianie grali miêdzy innymi w Miejskim Oœrodku Kultury w Margoninie, goœcinnie na stra ackim weselu, zadbali o oprawê muzyczn¹ niedzielnej Mszy Œwiêtej w oniu, na której byliœmy mówi Piotr Doll, Prezes OSP Lubomierz. - W oniu, po³o onym nieopodal miejsca naszego pobytu znajduje siê ma³y, zabytkowy koœció³ek z prze³omu XI i XII wieku. Do domów wróciliœmy wypoczêci, pe³ni wra eñ, z kilkoma œladami po uk³uciach margoniñskich komarów. Opiekê nad m³odzie ¹ sprawowali druhowie z Ochotniczej Stra y Po arnej: z Lubomierza prezes OSP dh Piotr Doll, dh Bogus³awa Surówka, z OSP w Mszanie Górnej dh Anna Lupa i dh Agnieszka Kuczaj, z OSP w Olszówce so³tys wsi Tadeusz Wac³awik i dh Wojciech Gil. M³odzie reprezentuj¹ca gminê Mszana Dolna sk³ada serdeczne podziêkowania organizatorom wycieczki a w szczególnoœci wójtowi Tadeuszowi Patalicie za sfinansowanie wypoczynku. Kraków - Firma Remontowo-Budowlana UTIL, Stanis³aw Zac³ona, ul. Dolna 8, Ryczówek, Klucze - MAR-BOR Zak³ad Produkcyjno - Us³ugowy, Mystków 281, Nowy S¹cz - EKO - BORUTA sp. z 0.0., ul. A. Struga 10, Zgierz - Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu CARO, Zamoœæ, ul. Bohaterów Monte Cassino 4/12 - Przedsiêbiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych TER- MOEXPORT, Warszawa, ul. urawia 24/7 - P.P.H.U. GRAMA, Piotr Grabowski, Os. Gen. Maczka 17/5, añcut - Autoryzowany Zak³ad Ogólnobudowlany Danuta i Piotr Gawlik, Cieszyn, ul. Kresowa 27 - Przedsiêbiorstwo Budowy Elektrowni i Przemys³u ENERGOPRZEM, Kraków, ul. Rzemieœlnicza la. - S¹dzê, e skoro mieszkañcy gmin maj¹ mo liwoœæ oddania wyrobów Mimo, e s¹ wakacje na boisku sportowym przy piêknej szkole im. Jana Paw³a II w ostówce zawodniczki UKS OSET rozegra³y mecz o z³ot¹ pi³kê ksiêdza Zbigniewa Wójcika z zespo³em kolonii salezjañskiej z Przemyœla, która przebywa na urokliwej Zagórzañskiej Ziemi. Dziewczyny UKS OSET stanê³y do walki przeciwko dru ynie z³o onej z ch³opców. Po gwizdku sêdziego, ks. Zbigniewa Wójcika, zacz¹³ siê prawdziwy bój na murawie. Zawodniczki UKS OSET mimo, i gra³y z ch³opakami nawet wiekowo starszymi, ani na moment nie odpuszcza³y, wrêcz odwrotnie przez ca³y czas meczu œwietnie atakowa³y, co sprawi³o, e kibice i goœcie byli zachwyceni ich gr¹. Po pe³nym emocji meczu, prawdziwie azbestowych firmom utylizacyjnym, korzystaj¹c z dotacji gmin i powiatu, to sytuacje ich deponowania w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu s¹ sporadyczne lub wynikaj¹ z niewiedzy mówi Starosta Jan Pucha³a. - Dlatego du ¹ rolê pe³ni tu informacja i edukacja. Powiat od 2007 realizuje wspólnie z szko³ami, gminami program promocji segregacji odpadów, przeznaczaj¹c na ten cel œrodki z Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska. Rozprowadzane s¹ ulotki i plakaty informacyjne, jak prawid³owo postêpowaæ z tymi odpadami. W Starostwie Powiatowym przy Powiatowym Centrum Ekologicznym prowadzona jest akcja informacyjna poprzez wydanie ulotek na ten temat. Informacja o akcji wywieszona jest na tablicy og³oszeñ oraz ca³y czas dostêpne s¹ ulotki na ten temat dla wszystkich za³atwiaj¹cych sprawy w Starostwie. Anna Maria Pi¹tkowska Wakacyjny sparing zawodniczek UKS OSET ostówka o z³ot¹ pi³kê ksiêdza Zbigniewa sportowej rywalizacji, wynik dla z³otek nie by³ zbyt korzystny (2:3). Humory jednak wszystkim dopisywa³y. Wszak liczy³a siê wspania³a atmosfera i dobra zabawa. Nie zabrak³o równie drobnych upominków. Dziewczynki dosta³y lustereczka. Pokrzepieniu si³ s³u y³a czekolada, która smakowa³a jak nigdy. Potem w cudowniej atmosferze przy ognisku ju wszyscy razem zajadali pieczone kie³baski. - Obiektywnie muszê przyznaæ, e m³odzie ³ostowska jest wspania³a mówi Salezjanin ks. Zbigniew Wójcik - twarda na boisku i mi³a na co dzieñ, jak to mówi¹ i do tañca i do ró añca. Mimo, i g³ówna nagroda z³ota pi³ka ksiêdza Zbigniewa pojedzie do Przemyœla, obiecujemy, e za rok tu wrócimy, aby rozegraæ kolejny mecz ze s³awnymi na ca³¹ Polskê zawodniczkami UKS OSET ostówka.

5 Nr 8 Sierpieñ Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej PORADNIA PSYCHOLOGICZNA ul. Pi³sudskiego 53, Limanowa ŒWIADCZYMY PROFESJONALNE US UGI MEDYCZNE W ZAKRESIE: PSYCHOTERAPII INDYWIDUALNEJ PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ PSYCHOTERAPII RODZINNEJ WSPARCIA PSYCHOSPO ECZNEGO PORAD PSYCHOLOGICZNYCH DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ PORADNIA CZYNNA: Pn. 14:00-18:00, Wt. 8:00-13:00 Œr. 16:00-18:00, Czw. 8:00-15:00, Pt. 16:00-18:00 Rejestracja telefoniczna: Pon., Œr., Pt. 8:00-10:00 telefon: , Limanowa ul. Targowa - egocina - Kraków "GALERIA" L-wa ul.targowa Laskowa egocina Trzciana apanów Gdów Wieliczka Kraków,,Galeria" Oznaczenia F6 F67 F6 F6 F6 F67 7 F67 F67 F67 F67 F67 F67 P 7 Kraków "GALERIA" - egocina - Limanowa ul.targowa Kraków,,Galeria" Wieliczka Gdów apanów Trzciana egocina Laskowa L-wa ul.targowa Oznaczenia F6 F67 F6 F6 F6 F67 7 F67 F67 F67 F67 F67 F67 P 7 Limanowa ul.targowa - Stare Rybie - Kraków "GALERIA" L-wa ul.targowa Stare Rybie apanów Gdów Wieliczka Kraków "Galeria" Oznaczenia F67 F67 F67 F6 F67 7 F67 F6 67 F67 Kraków "GALERIA" - Stare Rybie - Limanowa ul.targowa Kraków "Galeria" Wieliczka Gdów apanów Stare Rybie L-wa ul.targowa Oznaczenia F67 F67 F67 F67 F67 7 F6 F67 67 F7 MAXBUS TRANSPORT TOWAROWO OSOBOWY "MAXBUS" Bogumi³ PIETRUCHA Pisarzowa MÊCINA tel LEGENDA F - kursuje w dni robocze 6 - kursuje w soboty 7 - kursuje w niedziele P - kursuje w pi¹tek Sklep Komputerowy FIRMA HANDLOWO-US UGOWA MAREK KRAJEWSKI SPRZEDA CI GNIKÓW I CZÊŒCI ZAMIENNYCH, REMONTY BIE CE I KAPITALNE SERWIS, ZAKUWANIE WÊ Y WYSOKOCIŒNIENIOWYCH Elkomp s.c Limanowa, ul. Pi³sudskiego 17 tel, Godziny otwarcia: Pn-Pt Sob Sprzeda notebooków zestawów komputerowych Sprzeda akcesorii Oprogramowanie dla firm CDN Optima, CDN Klasyka Serwis notebooków Serwis sprzêtu oraz oprogramowania Regeneracja tonerów OŒRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW PROMOCJA WAKACYJNA kategoria B 990 z³ Limanowa, ul. Rynek 16 (w budynku Restauracji Œwierkowa ) Biuro tel , Mszana Dolna, ul. Pi³sudskiego 8 (w budynku U Goco³a ) Biuro tel , Limanowa STARA WIEŒ 360 tel. kom warsztat: Sklep Nowy S¹cz ul. M³yñska 22 tel Na terenie miasta dowóz GRATIS! LIMANOWA, ul. Rzeczna 1a tel Sklep Limanowa, ul. J. Marka tel./fax: sklep z czêœciami do ci¹gników C-360, C-330, MF T25A GRZEJNIKI ALUMINIOWE 27 z³ EBERKO WAKACYJNE WAKACYJNE PROMOCJE PROMOCJE MONTA INSTALACJI AUTO GAZ HOMOLOGACJE - MECHANIKA POJAZDOWA Auto Serwis Diagnostyka komputerowa sterowników silnika, ABS, Air Bag Bogdan Tabak, Stare Rybie 19 tel , kom P E N S J O N A T Na Weso³ej ul. Tarnowska 34, Limanowa tel. (018) tel./fax (018) NOWA PIZZERIA PRIMAVERA TEL OTWARTE 7 DNI W TYGODNIU OD TRANSPORT DO 12 KM GRATIS ORGANIZUJEMY wesela, studniówki, pó³metki, komunie, bankiety, przyjêcia okolicznoœciowe i inne

6 6 Sierpieñ 2009 Nr 8 Nowy S¹cz Dworzec MZK - Wysokie - Limanowa Nowy S¹cz MZK Che³miec Biczyce Trzetrzewina Wysokie Kanina Koœció³ Mordarka L-wa ul. Z. Augusta L-wa ul. Targowa Oznaczenia F6 F F67 F F6 F6 F F6 F F F6 F67 F F6 F6 F F67 F F F7 F6 F F6 F F67 F Limanowa - Wysokie - Nowy S¹cz Dworzec MZK L-wa ul. Targowa L-wa ul. Z. Augusta Mordarka Kanina Koœció³ Wysokie Trzetrzewina Biczyce Che³miec Nowy S¹cz MPK Oznaczenia F6 F F6 F7 F F6 F6 F F6 F F6 F F67 F6 F6 F67 F F F F7 F F6 F F67 F6 F Specjalistyczny Gabinet Ortopedyczny Lek. Bartosz Grochowski Specjalista ortopedii i traumatologii Kompleksowa diagnostyka i leczenie urazów oraz chorób narz¹du ruchu USG narz¹du ruchu USG stawów biodrowych dzieci Limanowa ul. Koœciuszki 19 czynny: wtorki , czwartki Rejestracja telefoniczna Limanowa, ul. W¹ska 6 tel , fax OFERUJEMY: - REGULARNE LINIE AUTOBUSOWE ZAGRANICZNE - DO MONACHIUM I SALZBURGA I STUTTGARTU - WYNAJEM LUKSUSOWYCH AUTOBUSÓW I MIKROBUSÓW OD 8 DO 50 OSÓB WYKONUJEMY PRZEWOZY NA ZLECENIE BIUR TURYSTYCZNYCH JORDAN I SINDBAD MAXBUS TRANSPORT TOWAROWO OSOBOWY "MAXBUS" Bogumi³ PIETRUCHA Pisarzowa MÊCINA tel LEGENDA F - kursuje w dni robocze 6 - kursuje w soboty 7 - kursuje w niedziele P - kursuje w pi¹tek FIRMA HANDLOWA MP LIMANOWA ul. Pi³sudskiego 61 a tel./fax (018) , /9 Wyposa enie ³azienek Systemy C.O. Instalacje wodno-kanalizacyjne

7 Nr 8 Sierpieñ Artyœci z naszych stron Cudze chwalicie, swego nie znacie Prostota, ale nigdy bana³ Rozmowa z malark¹ Paulin¹ Bachleda-Kubañsk¹ Paulina Bachleda Kubañska urodzi³a siê w 1979 roku w Limanowej. Studiowa³a malarstwo na Akademii Sztuk Piêknych w Krakowie, by³a te na stypendium w Wiedniu. Teraz mieszka z mê em i kud³at¹ Mikusi¹ w Mszanie Dolnej. - Po eksploatacji miasta wróci³am do korzeni, do miejsca, które wi¹ e siê ze wspomnieniami z dzieciñstwa mówi artystka. Fajnie jest wracaæ do starych miejsc. Dziêki temu, e wracasz do czegoœ, to miejsce odwdziêcza ci siê potem tym, e robisz rzeczy autentyczne, prawdziwe. Teraz, odk¹d jestem w Mszanie, w moich obrazach Artystka z Mikusi¹ pojawia siê zieleñ, motywy roœlinne i zwierzêta. Paleta barw mnie zachwyci³a Przed matur¹ zaczê³am chodziæ na lekcje rysunku. Zamierza³am wtedy wybraæ siê na studia architektury. Gdy by³am w liceum mama zabiera³a mnie do Krakowa, ebym pozna³a miejsce, gdzie bêdê nied³ugo studiowaæ. Raz da³a mi trochê pieniêdzy i czas wolny, bym pozwiedza³a miasto. Nie bardzo wiedzia³am, gdzie iœæ. Na ulicy Wiœlnej by³ wtedy sklep dla plastyków. Nigdy wczeœniej takiego nie widzia³am. Wesz³am i ekspedientka pokaza³a mi suche pastele. Ta paleta barw tak mnie zachwyci³a, tak podzia³a³a na mnie, e j¹ kupi³am. Moim pierwszym obrazem by³y kaczeñce wed³ug Wyczó³kowskiego. Ostatecznie posz³am na architekturê, jednak rzuci³am j¹. To nie by³ mój kierunek. Marzy³am, by rozpocz¹æ studia na Akademii Sztuk Piêknych, ale musia³am przygotowaæ teczkê z pracami do egzaminu. Na prze³omie lat namalowa³am pierwsze obrazy olejne. Chodzi³am na ASP jako wolny s³uchacz i uczy³am siê warsztatu plastycznego. Powoli kompletowa³am te teczkê z pracami. Od tamtej pory, od dziesiêciu ju lat nigdy nie mia³am d³u szej przerwy w malowaniu. To jest taka moja jakby prawa rêka. Permanentnie widzê woko³o ciekawe motywy, które pobudzaj¹ mnie do tworzenia. Obserwacje to podstawa Dla mnie najbardziej inspiruj¹ce s¹ obserwacje. To podstawa. Czêsto siê mówi, e artyœci zauwa aj¹ wiêcej rzeczy ni inni. Artyœci nawet w brzydocie potrafi¹ dostrzec coœ takiego, co potem w sposób estetyczny przedstawi¹. Gdy siedzê na balkonie i coœ ciekawego zauwa ê, niekoniecznie od razu muszê to namalowaæ. To musi siê dopiero u³o yæ w mojej g³owie. Najbardziej reagujê na bodÿce wizualne, jednak nieraz mog¹ to te byæ audycje radiowe. Od kilku lat, pojawiaj¹ siê w mojej twórczoœci prace powi¹zane z tekstem, który jest dla mnie uzupe³nieniem przekazu. S¹ to teksty wypisywane lub haftowane krzy ykiem. Myœlê, e jest to wynik mojej fascynacji literatur¹. Proste, ale nie banalne Z tematyk¹ moich prac to jest ró nie. Tematy przychodz¹ falami. Picasso przez kilka lat potrafi³ pracowaæ w kolorze, który go akurat interesowa³. Tak powstawa³y obrazy na przyk³ad w okresie ró owym. U mnie to nie trwa a tak d³ugo, te fale s¹ zdecydowanie krótsze. Przy czym jestem bardzo wymagaj¹ca. Lubiê, jak siê coœ we mnie rozwija. S¹ momenty, gdy pasjonuje mnie architektura, wprowadzam do prac budowle, kominki. Ale zaraz mo e siê to przeobraziæ. Teraz mam akurat czas motywów roœlinnych. W takich cyklach powstaje oko³o prac, potem to siê zmienia. Tak samo jest z inspiracjami histori¹ sztuki. S¹ momenty, kiedy podoba mi siê jeden malarz, ale zaraz jest inny, który porywa moj¹ wyobraÿniê. Oczywiœcie oprócz tego yj¹ we mnie autorytety tak niepodwa alne jak w³aœnie Picasso. Lubiê tematy proste, ale nie banalne. Trzyma³em pieczê nad wszystkim Swoj¹ s³u bê w Ochotniczej Stra y Po arnej w Tymbarku wspomina Jan W¹troba Komendant Gminny W Ochotniczej Stra y Po arnej by³em od 1940 roku i s³u y³em do 2006, dopóki by³em w miarê zdrowy i sprawny. W 1973 roku zosta³em Naczelnikiem, a w 1975 Komendantem Gminnym. Mia³em pieczê nad ca³oœci¹, wszystkie jednostki w gminie by³y pod moj¹ rêk¹. Zarz¹dza³em wtedy stra ¹ w Piekie³ku, Zawadce, Podtopieniu i Tymbarku. U poszczególnych naczelników mia³em taki autorytet, e to co powiedzia³em, by³o œwiête. Wszyscy NASZE WSPOMNIENIA mnie s³uchali. Zawsze d¹ y³em do dyscypliny. I zawsze j¹ w swoich jednostkach mia³em. Kiedy obejmowa³em stanowisko Komendanta Gminnego, stra e, mo na powiedzieæ, by³y w proszku. Trzeba by³o sporo poza³atwiaæ, jeÿdziæ, robiæ zebrania, zbieraæ pieni¹dze By³o zupe³nie inaczej ni dzisiaj. Teraz spor¹ czêœæ kosztów pokrywa gmina. By³em za³o ycielem dwóch jednostek: w Piekie³ku i w S³opnicach Górnych. Za mojej kadencji wszystkie jednostki dosta³y te samochody. W sumie najpóÿniej dosta³o samochód Piekie³ko. Gdy Wójt Zawadki wygospodarowa³ pieni¹dze i zakupi³ nowy pojazd, tamten zosta³ przekazany do Piekie³ka. dzieliœmy, e trzeba ratowaæ. I wiaderko wody w niektórych sytuacjach przecie du o da. Jest takie powiedzenie prosto, byle nie za prosto, czyli nie banalnie. Bana³u nie tolerujê. Moja baza, której zwykle siê trzymam, to portret, pejza, figuracja w pejza u, martwa natura. Format nie ma znaczenia Gdy by³am na studiach, wynikiem mojej pracy dyplomowej by³o kilkanaœcie obrazów gigantów namalowanych przeze mnie jako zwarty cykl tematyczny. Teraz, odk¹d jestem w Mszanie, tworzê miniaturki. Uwa am, e format nie ma znaczenia. Czasem chce siê zaszokowaæ du ym formatem, ale on niejednokrotnie nie jest dobry. Wolê wiêc ma³e formy. Poza tym w domu nie mam pracowni, a ma³e obrazy mogê malowaæ nawet na stoliczku na balkonie. Dobrze czujê siê w tym formacie, mo na powiedzieæ metaforycznie, uroczo. Podoba mi siê moja nisza Wystaw ju od d³u szego czasu nie robiê. Wydaje mi siê, e je eli mia³am coœ pokazaæ szerszej publicznoœci, to ju to zrobi³am. Trochê zaczynam traktowaæ wystawy jako snobizm, oczywiœcie nie obra aj¹c nikogo. Podoba mi siê nisza, któr¹ mam w Mszanie, ten spokój. Pisarzowi do twórczoœci bardziej potrzebne s¹ kontakty z ludÿmi, natomiast malarz mo e siê zamkn¹æ sam na odludziu i tworzyæ. Jedyn¹ galeri¹, z któr¹ wspó³pracujê jest Galeria Art przy Krakowskich Przedmieœciach w Warszawie. Oprócz Paprotka najnowszy obraz Pauliny Bachleda-Kubañskiej tego nieformalnie pokazujê obrazy i rysunki na blogu. Regularnie wrzucam tam swoje prace. W sztuce chodzi o swobodê twórcz¹ Kiedy malujê? Albo rano albo wieczorem. Oczywiœcie muszê byæ wyspana, to jest dla mnie ogromnie wa ne. Wstanê, zjem œniadanie, wypijê kawê i wtedy mogê coœ stworzyæ. Z kolei wieczór dzia³a na mnie bardzo nastrojowo. Gdy robi siê ciemno, wyciszam siê i tworzê wtedy formy bardziej skupione. Rzadko siê zdarza, ebym malowa³a w ci¹gu dnia. Wtedy mam mnóstwo innych spraw na g³owie - gotuje, piorê, pracujê przy komputerze itp. Oczywiœcie nie da siê malowaæ codziennie. Nasi mistrzowie mówili, e nie ma dnia bez kreski. Dla mnie to utopia. W sztuce chodzi przecie bardziej o swobodê twórcz¹, nic nie mo na robiæ na si³ê. Czasem siê zdarza, e w pewnym momencie nagle mo e zmieniæ mi siê nastrój. Czujê, e muszê wtedy coœ namalowaæ. Przepraszam na chwilê znajomych, wychodzê na parê minut. Oni to rozumiej¹. Mo na by to nazwaæ prywatnoœci¹ malarza, któr¹ nale a³oby uszanowaæ. Rozmawia³a: Anna Maria Pi¹tkowska Prace Pauliny Bachleda-Kubañskiej mo na obejrzeæ na jej blogu: Jan W¹troba - naczelnik OSP Tymbark I wiaderko wody siê przyda Wiadomoœæ o wszystkich po arach i zagro eniach najpierw dociera³a do mnie. Pamiêtam, e mia³em telefon na korbkê i trochê to trwa³o zanim zawiadomi³em wszystkich o niebezpieczeñstwie. Z czasem jednak uda³o mi siê nawi¹zaæ tak¹ wspó³pracê z telefonistkami, e pomaga³y mi w tym. Jak mnie nie by³o w domu, a akurat zadzwoniono na alarm, moje obowi¹zki przejmowa³a ona lub córki. Ca³a moja rodzina mia³a tak¹ werwê. Wie- Pamiêtaj¹ o mnie Teraz jestem cz³onkiem honorowym Ochotniczej Stra y Po arnej w Tymbarku. Stra acy nadal mnie odwiedzaj¹, zw³aszcza przed Œwiêtami. W ubieg³ym roku, gdy obchodziliœmy z on¹ szeœædziesi¹t¹ rocznicê ma³ eñstwa, to te przyszli do nas z yczeniami. Mi³o, e tak pamiêtaj¹ Anna Maria Pi¹tkowska Popraw mi siê

8 8 Sierpieñ 2009 Nr 8 Limanowski GOPR z nowym sprzêtem W ostatnim czasie Starostwo Powiatowe w Limanowej zakupi³o sprzêt ratowniczy na wyposa enie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego. Ze wzglêdu na jego specyfikê i funkcjonalnoœæ, bêdzie u ytkowany przez Podhalañsk¹ Grupê GOPR Sekcja w Limanowej. W sk³ad zakupionego sprzêtu o wartoœci przekraczaj¹cej 7 tys. z³., wchodz¹ dwie apteczki plecakowe, zestaw tlenoworeanimacyjny oraz deska ratowniczoortopedyczna. U yczenia dokona³ Jan Pucha³a Starosta Limanowski w o- becnoœci Franciszka Dziedziny Wicestarosty oraz Boles³awa aby Cz³onka Zarz¹du Powiatu. Wœród ratowników, którzy przybyli na spotkanie byli: Janusz - Dyda Wiceprezes Grupy Podhalañskej GOPR, Adam Matras - Kierownik Sekcji Operacyjnej GOPR w Limanowej oraz Jerzy Mól - ratownik GOPR. Wiceprezes GOPR Grupy Podhalañskiej podziêkowa³ w imieniu wszystkich ratowników za zrozumienie ze strony w³adz powiatu, sytuacji i zapotrzebowania jednostek nios¹cych pierwsz¹ pomoc w najtrudniejszych warunkach terenowych. Podkreœli³, i jest to nie pierwsze wsparcie jakie udziela Starostwo w Limanowej. Jednoczeœnie yczy³ sobie i pozosta³ym kolegom jak najmniej sytuacji, w których musieliby skorzystaæ z tego sprzêtu. - GOPR jako jedna z najwiêkszych spo³ecznych organizacji ratowniczych w Polsce, odgrywa wa n¹ rolê w sferze ratownictwa i bezpieczeñstwa powszechnego - dodaje Jan Pucha³a Starosta Limanowski. - Doceniæ nale y nie tylko skutecznoœæ akcji ratowniczych, ale tak e wk³ad w szkolenie i edukacjê spo³eczeñstwa w sferze bezpieczeñstwa powszechnego oraz promocjê zdrowego i aktywnego wypoczynku. Mam nadziejê, e u yczony sprzêt pozwoli czuæ siê pewniej ratownikom nios¹cym pierwsz¹ pomoc w górach naszego regionu. Rozpoczynaj¹ siê przygotowania pod budowê sali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkó³ Nr 1 w Limanowej. Bêdzie to pierwsza tego typu sala sportowa w Limanowej z pe³nowymiarowymi boiskami do rozgrywania zawodów sportowych. Wymiary obiektu bêd¹ mia³y 44m x 24m i 9m wysokoœci z widowni¹ na 300 miejsc siedz¹cych. Planowane rozpoczêcie budowy sali jest pierwszym etapem realizacji szerszego projektu powstania kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ZS Nr 1 w Limanowej. W sk³ad inwestycji wejd¹ jeszcze: boiska sportowe do pi³ki no nej i siatkówki, ko³o do pchniêcia kul¹ oraz kort tenisowy. Powstanie tak e bie nia na biegi krótkodystansowe, której brakowa³o w Limanowej po likwidacji W Limanowej powstanie kompleks sportowo-rekreacyjny jedynej istniej¹cej przy stadionie Limanovii. - Utrzymanie dobrego poziomu szkolnictwa ponadgimnazjalnego to zadanie priorytetowe mówi starosta Jan Pucha³a. - Musimy zadbaæ o wyposa enie szkó³, modernizacjê i remonty. Trudno sobie dziœ wyobraziæ funkcjonowanie szko³y bez sali gimnastycznej. Z takimi za³o eniami w swoim powyborczym expose przystêpowa³em do wype³niania powierzonego mandatu. Dziêki wspólnemu zaanga- owaniu ca³ego Zarz¹du, konsekwentnie realizujemy wczeœniej przyjête plany. Chcia³bym zwróciæ uwagê na fakt jak wiele inwestycji podejmujemy w celu poprawy warunków pracy i nauki w szko³ach naszego powiatu. Starostwo Powiatowe w Limanowej Starostwo Powiatowe w Limanowej POMIARY I TRANSPORT GRATIS... mocne dachy! BLACHY DACHOWE BLACHY NA WYMIAR SYSTEMY RYNNOWE BLASZANE I PCV AKCESORIA DEKARSKIE FOLIE, WKRÊTY, WY AZY PODBITKI DACHOWE BLASZANE I PCV WYROBY HUTNICZE PROFILE ZAMKNIÊTE, K TOWNIKI, CEOWNIKI I INNE DOCINANE NA WYMIAR ZAKUPY NA RATY! ELEKTRONARZÊDZIA Limanowa, Mordarka 95 tel , kom ZAPRASZAMY: PN-PT: 7-18, SOB WINDYKACJA -PROFESJONALNIE SKUTECZNIE I SZYBKO PROCES S DOWY GRATIS POLSKA-EUROPA - PROWIZJA P ATNA PO SP ACIE NALE NOŒCI PE EN ZAKRES US UG CYWILNO PRAWNYCH ORAZ DETEKTYWISTYCZNYCH TELEFON 24H Turniej Szachowy Rano w niedzielê, 19 lipca na dziedziñcu Folwarku Stara Winiarnia zgromadzi³ siê t³um chêtnych do stoczenia bojów na czarno-bia³ej planszy. XI B³yskawiczny Turniej Szachowy w ramach Dni Mszany Dolnej otworzy³ uroczyœcie Burmistrz Miasta Tadeusz Filipiak. Zg³osi³o siê 29 zawodników z Krakowa, G³ogoczowa, Trzebini, Skawiny, Wilkowiska, Rabki, Myœlenic, Jab³onki, Piekie³ka, Rudy Œl¹skiej, Tarnowa, a nawet ze Szczecina. Po dwudziestu rundach wyniki by³y nastêpuj¹ce: Turniej g³ówny: I miejsce: Grzegorz S³abek II miejsce: Damian Wcis³o III miejsce: Stanis³aw Czernek Kobiety: I miejsce: Mariola WoŸniak II miejce: Niedoœpia³ Katarzyna III miejsce: Joanna Matuszczak Juniorzy: I miejsce: Sebastian Wcis³o II miejsce: Hubert Koœcielniak III miejsce: Kamil ¹d³o Najstarszym zawodnikiem podczas turnieju by³ Jan Radwan, a najm³odszym Artur Jag³a - obydwaj zostali równie odpowiednio uhonorowani. Nagrody pieniê ne dla najlepszych zawodników wrêczy³ sêdzia turnieju Jan Zapa³a, zapraszaj¹c na kolejny turniej za rok. Pami¹tk¹ dla wszystkich zawodników by³o zdjêcie z aktorem, Adamem Woroniczem. Znany z roli Ks. Popie³uszki przebywa teraz w Mszanie, gdy w naszych okolicach powstaje komedia zatytu³owana roboczo M-20. UM Mszana Dolna Wbicia pierwszych ³opat jako symbol rozpoczêcia prac budowlanych na dzia³ce przy ZS Nr 1 dokonali: Jan Pucha³a Starosta Limanowski, Franciszek Dziedzina Wicestarosta, Stanis³aw Piegza i Boles³aw aba Cz³onkowie Zarz¹du oraz dyrektor szko³y Eugeniusz Bogacz. TYMBARK Dni Tymbarku na sportowo - Integracja m³odzie y W ramach obchodów Dni Tymbarku przygotowano bogaty program imprez sportowych dla m³odzie y i osób doros³ych. Zawody by³y doskona³¹ form¹ integracji i wspó³zawodnictwa m³odzie y. Oto ostateczne wyniki w poszczególnych imprezach sportowych: Turniej siatkówki 2 osobowej (udzia³ wziê³o 20 zespo³ów) 1. Kamil Król Marcin Kaptur 2. Marcin Miœkowiec Tomasz Kaptur 3. Grzegorz Miœkowiec Piotr Su³kowski 4. Agnieszka i Marcin Radkowiak 5. Grzegorz Mleczko Jan Makara 6. Dariusz W¹tor Wojciech Kosmal. Turniej pi³ki no nej OPEN (udzia³ wziê³o 11 dru yn) 1. Pêdz¹ce pêdzle kpt. Marcin Miœkowiec 2. Kopacze kpt. Piotr Limanówka 3. Kuce kpt. Tomasz Kuc 4. Mix kpt. Karol Kêska 5. Familia kpt. Marian Œcianek 6. Piêtonie kpt. Jaros³aw Piêtoñ 7. Rupników kpt. Marcin Lizak 8. Czarny Kot kpt. Mariusz WoŸniak 9. Harnaœ kpt. Artur Bugajski 10. Olimpia Pisarzowa kpt. Pawe³ Kud³acz Najlepszym strzelcem turnieju zosta³ Marcin Miœkowiec, zdobywca 11 bramek, a bramkarzem Pawe³ Sitarz. Zawody prowadzili: Mieczys³aw Kubatek, Jaros³aw Majeran i Krzysztof Wiœniowski. Turniej koszykówki OPEN (udzia³ wziê³o 5 dru yn) 1. Yellow Pigs kpt. Jakub Bubula 2. Abstynenci Nowy S¹cz kpt. Alek Wójcik 3. My Limanowa kpt Micha³ Wojtas 4. Limanowa kpt. Dawid Musia³ 5. Piekarnia Dudek Dobra kpt. Micha³ Dudek. Najlepszym strzelcem turnieju zosta³ Arkadiusz Konieczny, najlepszym rzucaj¹cym za 3 pkt - Tomasz Postro ny. Zawody prowadzili: Waldemar Kurczab, Barbara Janczy i Krzysztof Wiœniowski. Organizatorami imprez byli: Urz¹d Gminy w Tymbarku, Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk oraz Klub Sportowy Tymbark. Zwyciêzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe, których fundatorami byli: Urz¹d Gminy w Tymbarku i Firma FLORAD w Pod³opieniu. Robert Nowak limanowski DZIA REKLAMY zadzwoñ: tel

9 Nr 8 Sierpieñ NZOZ MEDICUS-KULKA-HOLDING Dr n. med. Krzysztof Kulka MEDYCYNA PRACY BADANIA KIEROWCÓW PORADNIE SPECJALISTYCZNE REHABILITACJA LECZNICZA OPIEKA D UGOTERMINOWA Mszana Górna 401 tel SZKO A ANTYTERRORYZMU I OCHRONY GROM NISKIE CZESNE, RATY, PRACA. ZAŒWIADCZENIA DO WKU I ZUS tel. (018) , tel. kom KURSY OCHRONY DOBCZYCE, ul. Zarabie 29 tel kom MONTA SAMOCHODOWYCH INSTALACJI GAZOWYCH ju od 990 z³ TYMBARK IX Stra acki Z³az Turystyczny opieñ 2009 <Myconiówka> Sobota 15 sierpnia 2009r., godz. 13:00 W programie: konkurs wiedzy turystycznej zawody strzeleckie z broni pneumatycznej konkurs wiedzy z zakresu II Wojny Œwiatowej wybór Mistera opienia 2009 konkurs piosenki turystycznej G³os Limanowski ul. Przewóz 2a Kraków limanowski Redakcja: tel tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: Druk: Drukarnia Kraków G³os Limanowski. Miesiêcznik regionalny. ISSN X. Wydawca: ABW Graf Group s.c.ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Tomasz Stêpieñ. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Limanowski, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Dzia³ reklamy: tel , tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione. zawody stra ackie Cel: popularyzacja turystyki pieszej i krajoznawstwa podnoszenie sprawnoœci fizycznej, w tym orientacja w terenie górskim poznanie piêkna przyrody góry opieñ rekreacja i wypoczynek upamiêtnienie 70 rocznicy wybuchu II wojny œwiatowej Zapraszaj¹ organizatorzy: Ochotnicza Stra Po arna w Tymbarku Urz¹d Gminy w Tymbarku JS Nr 2007 ZS Strzelec OSW w Tymbarku Notatki z radiowozu 2 sierpnia 2009 r. w miejscowoœci Mêcina kieruj¹cy samochodem osobowym marki Renault Megane nie ust¹pi³ pierwszeñstwa przejazdu pojazdowi marki Chrysler Voyager, w wyniku czego dosz³o do zderzenia pojazdów. 2 sierpnia 2009 r. w miejscowoœci Stara Wieœ kieruj¹ca samochodem osobowym marki Ford Mondeo nie zachowa³a szczególnej ostro noœci, w wyniku czego najecha³a na ty³ poprzedzaj¹cego pojazdu marki Volkswagen Vento. Kieruj¹cy zostali poddani badaniu na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu - wyniki 0,00 mg/l. 2 sierpnia 2009 r. w miejscowoœci Porêba Wielka kieruj¹cy samochodem osobowym marki VW Golf podczas w³¹czania siê do ruchu na skrzy owaniu nie udzieli³ pierwszeñstwa przejazdu kieruj¹cemu pojazdem marki Ford Mondeo doprowadzaj¹c do zderzenia pojazdów. 2 sierpnia 2009 r. w miejscowoœci Mszana Dolna kieruj¹cy samochodem osobowym marki Mazda RX8 nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci miêdzy pojazdami, wskutek czego uderzy³ w ty³ poprzedzaj¹cego pojazdu zatrzymuj¹cego siê przed sygnalizatorem œwietlnym. Kieruj¹cy zostali poddani badaniu na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu - wyniki 0,00 mg/l. 1 sierpnia 2009 r. w miejscowoœci Mszana Dolna kieruj¹cy samochodem osobowym marki Peugeot 406 nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków panuj¹cych na drodze, w wyniku czego na ³uku drogi straci³ panowanie nad pojazdem, zjecha³ na chodnik uszkadzaj¹c 10 sztuk s³upków ogrodzeniowych oraz betonowy s³up linii energetycznej. Kieruj¹cy zosta³ poddany badaniu na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu - wynik 0,00 mg/l. 31 lipca 2009 r. w miejscowoœci Stara Wieœ policjanci zatrzymali nietrzeÿwego mê czyznê, kieruj¹cego pojazdem marki Fiat CC. 45-letni mê czyzna mia³ 0,97 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. 31lipca 2009 r. w miejscowoœci Przyszowa podejrzenie policjantów wzbudzi³ kieruj¹cy rowerem po drodze publicznej. 61- letni mê czyzna mia³ 0,94 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Ko³o PTTK Tymbarskie Harnasie Starostwo Powiatowe w Limanowej Uczniowski Klub Sportowy Tymbark przy ZS im. KEN w Tymbarku Uwaga: Uczestnicy z³azu ubezpieczaj¹ siê we w³asnym zakresie. Organizatorzy nie ponosz¹ odpowiedzialnoœci za szkody i wypadki powsta³e w czasie trwania z³azu. Z³az odbêdzie siê bez wzglêdu na warunki pogodowe. Zg³oszenia do dnia 12 sierpnia 2009r. - Robert Nowak, tel lipca 2009 r. w miejscowoœci Glisne wybuch³ po ar, w wyniku którego spaleniu uleg³ budynek gospodarczy konstrukcji drewnianej, nadpalona zosta³a równie wiêÿba dachowa domu jednorodzinnego. Ponadto rozprzestrzeniaj¹cy siê ogieñ zniszczy³ maszyny i narzêdzia rolnicze. Starty oszacowano na kwotê oko³o z³. 30 lipca 2009 r. policjanci zatrzymali 20- letni¹ kobietê oraz 25-letniego mê czyznê, którzy w jednym z banków w Limanowej usi³owali wy³udziæ USD, przedk³adaj¹c sfa³szowane czeki. Sprawców zatrzymano i osadzono w areszcie. 30 lipca 2009 r. w miejscowoœci Raba Ni na policjanci zatrzymali nietrzeÿwego mê czyznê, kieruj¹cego pojazdem marki Seat Ibiza. 51-letni mê czyzna mia³ 1,09 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. 29 lipca 2009 r. w miejscowoœci Ujanowice kieruj¹cy pojazdem osobowym marki Peugeot 407 podczas wykonywania manewru skrêtu w lewo nie zachowa³ szczególnej ostro noœci, w wyniku czego doprowadzi³ do zderzenia bocznego z wyprzedzaj¹cym go w tym czasie samochodem marki VW T-4. Kieruj¹cy zostali poddani badaniu na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu - wyniki 0,00 mg/l. 29 lipca 2009 r. w miejscowoœci Dobra kieruj¹cy motorowerem marki Yamaha Liguidcoded na prostym odcinku drogi zjecha³ na ³¹kê, doprowadzaj¹c do wywrócenia pojazdu. 40-letni mê czyzna mia³ 0,81 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Z obra eniami cia³a zosta³ przewieziony do KLIMATYZACJA serwis, nape³nianie MECHANIKA POJAZDOWA KOMPUTEROWA DIAGNOSTYKA SILNIKA ODSZKODOWANIA ALAN SERWIS- ODSZKODOWANIA PO AMERYKAÑSKU Odszkodowania nawet po 15 latach Wypadki drogowe w kraju i za granic¹ Nawet jeœli nie by³eœ ubezpieczony a uleg³eœ wypadkowi, niezale nie od tego czy by³eœ kierowc¹ czy pasa erem, pieszym czy rowerzyst¹, czy wypadek zdarzy³ siê w kraju czy za granic¹, tak e wtedy gdy sprawca by³ pijany b¹dÿ zbieg³ z miejsca wypadku, nie posiada³ prawa jazdy, a samochód by³ kradziony lub wypadek spowodowa³ Twój wspó³ma³ onek Wypadki w miejscu publicznym Pamiêtaj, e instytucje takie jak szko³a, szpital, urz¹d, bank, wiêzienie, PKP, MPK, pracodawca czy administrator budynku - s¹ odpowiedzialni za Twoje bezpieczeñstwo Tragiczna œmieræ osoby najbli szej Je eli najbli sza Ci osoba, cz³onek rodziny, narzeczona lub konkubin ponieœli œmieræ w wyniku wypadku, b³êdu medycznego lub pope³nili samobójstwo - masz prawo dochodziæ zadoœæuczynienia Rekompensata za nieruchomoœci Je eli wartoœæ Twojej nieruchomoœci zmniejszy³a siê w skutek zmian planu zagospodarowania przestrzennego, (np. w pobli u powsta³a autostrada lub wysypisko œmieci), szkód górniczych, przekraczaj¹cego dopuszczalne normy ha³asu, zatrucia œrodowiska, ska enia wody czy gleby - mo esz dochodziæ rekompensaty Spadki zagraniczne Je eli masz prawo do spadku to pomo emy Ci go odzyskaæ niezale nie od miejsca œmierci spadkodawcy, nawet gdy spadek znajduje siê za granic¹ Utrata zdrowia w zwi¹zku z leczeniem Jeœli w wyniku b³êdnego postêpowania medycznego (w szpitalu lub poradni) stan Twojego zdrowia uleg³ pogorszeniu, mo esz dochodziæ odszkodowania. Dotyczy to równie zaka eñ wewn¹trzszpitalnych np. wirusowego zapalenia w¹troby, zaka enia gronkowcem oraz wypadków, którym uleg³eœ na terenie szpitala. Je eli podejrzewasz, e by³eœ niew³aœciwie leczony, zbadamy dokumenty i zajmiemy siê Twoj¹ spraw¹. Bez op³at wstêpnych. Nasze wynagrodzenie zale y od Twojej wygranej. Nic nie ryzykujesz, bo nasze wynagrodzenie to procent z odszkodowania, które dla Ciebie uzyskamy. Wiemy jak poprowadziæ Twoj¹ sprawê. Inwestujesz tylko koszt krótkiej rozmowy telefonicznej lub znaczka pocztowego. tel.: , tel. kom.: Alan Serwis, ul. Wodna 9a, Kraków limanowskiego szpitala. 28 lipca 2009 r. w miejscowoœci Lubomierz kieruj¹cy pojazdem osobowym marki Renault 19 podczas wykonywania manewru wyprzedzania nie zastosowa³ œrodków szczególnej ostro noœci, wskutek czego uderzy³ w samochód marki Volkswagen LT, którego kierowca wykonywa³ manewr skrêtu w lewo. Kieruj¹cy zostali poddani badaniu na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu - wyniki 0,00 mg/l. 28 lipca 2009 r. w miejscowoœci Stronie kieruj¹cy pojazdem marki Suzuki Vitara zjecha³ z drogi publicznej relacji Owieczka Przyszowa uderzaj¹c w przydro ne drzewo. Z obra eniami cia³a zosta³ przewieziony do limanowskiego szpitala. 27 lipca 2009 r. w Limanowej 48-letni mê czyzna podczas wykonywanych prac remontowych bloku mieszkalnego straci³ równowagê w nastêpstwie czego spad³ z rusztowania z wysokoœci oko³o 10 metrów. Z obra eniami cia³a zosta³ przewieziony do limanowskiego szpitala. Mieszkaniec Woli D³u niewskiej mia³ 0,71 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. 27 lipca 2009 r. w miejscowoœci Mszana Dolna kieruj¹cy pojazdem marki Mercedes Benz nie dostosowa³ prêdkoœci do warunków ruchu, uderzy³ w ty³ poprzedzaj¹cego samochodu marki Citroen Berlingo który zjecha³ na przeciwleg³y pas ruchu doprowadzaj¹c do zderzenia z pojazdem marki Opel Meriva. 26 lipca 2009 r. nieznany sprawca dokona³ kradzie y narzêdzi budowlanych z budynku mieszkalnego w miejscowoœci êtowe. Straty oszacowano na kwotê oko³o z³. 26 kwietnia 2009 r. w Kamienicy podejrzenie policjantów patrolu ruchu drogowego wzbudzi³ kieruj¹cy rowerem. Podczas badania urz¹dzeniem pomiarowym okaza³o siê, e 56-letni mê czyzna mia³ 0,51 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. 25 lipca 2009 r. w miejscowoœci Kasinka Ma³a kieruj¹cy pojazdem marki Opel Astra nie zachowa³ bezpiecznej odleg³oœci od poprzedzaj¹cego pojazdu marki Toyota Avensis, który nastêpnie uderzy³ w ty³ skrêcaj¹cego w samochodu Fiat CC. Kieruj¹cy zostali poddani badaniu na zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikami 0,00 mg/l. Info: KPP Limanowa

10 10 Sierpieñ 2009 Nr 8 BLACHMIX ul. Witosa 15, LIMANOWA TEL KOM TANI WÊGIEL KOPALNI WIECZOREK KOSTKA ORZECH EKO-GROSZEK MIA REKLAMA Specialistyczny Gabinet Lekarski lek. med. Wojciech Kostia specjalista chirurg ortopeda-traumatolog czynne: poniedzia³ek, œroda, pi¹tek Rejestracja telefoniczna Limanowa, ul. Koœciuszki 19, tel GABINET PSYCHIATRYCZNY Specjalista psychiatra Pawe³ Sowa Limanowa ul. Jana Paw³a II 40 Czynny w ka dy poniedzia³ek od tel ponadto w œrody i czwartki przyjmuje w Centrum Psychiatrii w Nowym S¹czu ul. D³ugosza 22 rejestracja tel Kolegium Nauczycielskie UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Zamiejscowy Oœrodek Dydaktyczny w Limanowej og³asza nabór na ZAOCZNE STUDIA LICENCJACKIE W LIMANOWEJ na kierunki: POLITOLOGIA (3 lata, czesne 1500z³/sem) INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO (3lata, czesne 1650z³/sem) MATEMATYKA (3 lata, czesne 2200z³/sem) Zajêcia odbywaj¹ siê w Limanowej, w systemie weekendowym (pi¹tek po po³udniu, sobota, niedziela). Istnieje mo liwoœæ uzyskania stypendium socjalnego i naukowego. Od drugiego semestru czesne mo na p³aciæ w ratach. Absolwenci otrzymuj¹ dyplom studiów licencjackich Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Nabór na studia odbywa siê na poœrednictwem strony: do 18 wrzeœnia 2009 r. Dokumenty na studia zaoczne przyjmuje dzia³ rekrutacji Niepublicznego Centrum Edukacji w Limanowej, ul. Zygmunta Augusta 8 od 1 do 18 wrzeœnia 2009r. w godz. 8:00-15:00. Szczegó³owe informacje pod tel. (018) , (018) , oraz na stronie lub stronie UP w Krakowie. Niepubliczne Centrum Edukacji w Limanowej oferuje tak e studia podyplomowe kwalifikacyjne i doskonal¹ce, konferencje, kursy i warsztaty Limanowa ul. Zielona 15 tel KORIAN MEBLE NA WYMIAR Nauka jêzyka angielskiego na wszystkich poziomach w ró nych grupach wiekowych PRODUKCJA I MONTA MEBLI NA WYMIAR Adam Su³kowski MEBLE KUCHENNE, POKOJOWE SZAFY WNÊKOWE I INNE Pod³opieñ 254 kom , tel STARY S CZ UL. RÓDLANA 22 tel AZIENKI, P YTKI CERAMICZNE LIMANOWA, UL. BERLINGA 44, tel KUPON RABATOWY 10%

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkó³ im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkó³ im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkó³ im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach 30.10.2014. {jgxtimg src:=[dokumenty/artykuly/2014/20141030_2/01.jpg] width:=[100]}oficjalne otwarcie boiska sportowego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne

Wychowanie komunikacyjne Wychowanie komunikacyjne Kluczowym zadaniem szkoły i każdego w niej pracującego nauczyciela jest wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności oraz nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy KĘPA - organizator, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz. Miasta Dębica, Szkoła Podstawowa Nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, Firma

Uczniowski Klub Sportowy KĘPA - organizator, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz. Miasta Dębica, Szkoła Podstawowa Nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, Firma Szanowni Państwo, Uczniowski Klub Sportowy KĘPA - organizator, Wójt Gminy Dębica, Burmistrz Miasta Dębica, Szkoła Podstawowa Nr 10, Stowarzyszenie Dziesiątka, Firma Trans - Południe współorganizatorzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego. Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę. 1 Cele konkursu

Regulamin konkursu plastycznego. Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę. 1 Cele konkursu Regulamin konkursu plastycznego Poznański Czerwiec 1956 plakat na 60.rocznicę 1 Cele konkursu Cele konkursu: Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania tematyką Poznańskiego Czerwca 1956

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE (Pieczątka organu) ZARZĄDZENIE Nr W.0050.1.15.2013 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie: norm zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Biegu po Zdrowie

Regulamin IV Biegu po Zdrowie Regulamin IV Biegu po Zdrowie 1. Cel Celem IV Smochowickiego Biegu jest: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1.2 Promocja Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r.

MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA 2010 R. MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92118 Muzea 1. Tabela planu i wydatków w 2010 r. Budżet Plan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O

REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O REGULAMIN X MIÊDZYNARODOWEGO KRYTERIUM IM. JÓZEFA GOŒCI O pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokó³ka, dnia 6 paÿdziernika 2013 r. str. 1 X Miêdzynarodowe Kryterium im. Józefa Goœci³o WYŒCIG KOLARSKI ZE

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Ogólnopolskiego Cyklicznego Zlotu Turystów Rowerowych na I Poznańską wiosnę z Koziołkami początki państwa-

Regulamin. Ogólnopolskiego Cyklicznego Zlotu Turystów Rowerowych na I Poznańską wiosnę z Koziołkami początki państwa- Klub Turystyki Rowerowej Sigma w Poznaniu Regulamin Ogólnopolskiego Cyklicznego Zlotu Turystów Rowerowych na I Poznańską wiosnę z Koziołkami początki państwa- Poznań 20-22.V. 2011 I ORGANIZATORZY -Klub

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w najbli szym roku. Broszura ma za zadanie informowaæ o

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5, 26-803 Promna, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Promnie, Promna-Kolonia 5, 26-803 Promna, woj. mazowieckie, tel. Strona 1 z 5 Promna: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Falęcicach OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. MOJA WIEŚ W EUROPIE Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 1 z 5 2016-05-20 10:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: WYKONANIE, KONFEKCJONOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA 1210

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Srocku, zwanego

Bardziej szczegółowo

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy!

Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Druhno druŝynowa! Druhu druŝynowy! Oddaję w Twoje ręce krótki poradnik, dotyczący zagadnień, związanych z bezpieczeństwem podczas wycieczek pieszych. Jest to podręczny zbiór zasad, obowiązujących podczas

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Klub Sportowy AMBER. Zaprasza na: Regulamin Informator. Impreza z Informatora Kajakarza 2015, NŚwK Strona 1 z 6

Klub Sportowy AMBER. Zaprasza na: Regulamin Informator. Impreza z Informatora Kajakarza 2015, NŚwK Strona 1 z 6 Klub Sportowy AMBER Zaprasza na: Impreza z Informatora Kajakarza 2015, Regulamin Informator NŚwK Strona 1 z 6 Komitet organizacyjny: Komandor Biuro spływu Pilot początkowy Pilot końcowy Marcin Suszka tel

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/16 z dnia 19 lutego 2016r. Limanowa 2016r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/16 z dnia 19 lutego 2016r. Limanowa 2016r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/16 z dnia 19 lutego 2016r. Ewidencja instytucji rządowych, samorządowych, podmiotów oraz instytucji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:47:30 Numer KRS: 0000209091

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:47:30 Numer KRS: 0000209091 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:47:30 Numer KRS: 0000209091 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO

PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO ZATWIERDZAM... PLAN DZIAŁANIA SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO UZGODNIONO... KOMENDANT SAMODZIELNEJ DRUŻYNY RATOWNICTWA WODNEGO... KĘDZIERZYN-KOŹLE 2011 SAMODZIELNA DRUŻYNA RATOWNICTWA WODNEGO

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Obsługa systemu wystawienniczego stanowiącego własność Województwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

a) nazwa:... b) adres siedziby:... c) NIP:... REGON:... adres:...

a) nazwa:... b) adres siedziby:... c) NIP:... REGON:... adres:... WNIOSEK o dofinansowanie w zakresie 85% kosztów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd z funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. a) Imię

Bardziej szczegółowo

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109

Kontakt z inwestorem: Wójt Gminy Zgierz Zdzis³aw Rembisz tel , wew. 109 Zamieszkaj Zainwestuj Wypoczywaj Wchodz¹ca w sk³ad powiatu zgierskiego gmina Zgierz nale y do najwiêkszych i najbardziej zalesionych gmin województwa ³ódzkiego. Zajmuje powierzchniê 19.924 hektarów, z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 6 2016-04-22 14:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Dostawa samochodów osobowych dla Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu

WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu WAKACJE 2013 kolonie w Mielnie-Unieściu Ośrodek Wypoczynkowy KROKUS przylega bezpośrednio do morza. Niewątpliwym atutem miejsca jest czysta drobnoziarnista plaża o szerokości 35 45 m. Jednocześnie usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2015, poz.149 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr 557 TREŒÆ: Poz.: Str. DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI: 3634 z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA Nr 15/19/2015 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek -

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015

Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 marca 2015 w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Na podstawie art. 11a ust. 1 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 ROKU. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 ROKU. Program współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo