ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015"

Transkrypt

1 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ Warszawa, marzec 2007 r.

2 Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA W ZAKRESIE SYSTEMU PROMOCJI GOSPODARKI OTOCZENIE INSTYTUCJONALNE ROLA MINISTERSTWA GOSPODARKI FINANSOWANIE PROGRAMÓW PROMOCJI GOSPODARCZEJ...13 V. CHARAKTERYSTYKA POLSKIEGO HANDLU ZAGRANICZNEGO WZROST OBROTÓW TOWAROWYCH Z ZAGRANIC W LATACH ZMIANY STRUKTURY GEOGRAFICZNEJ OBROTÓW TOWAROWYCH W LATACH ZMIANY STRUKTURY TOWAROWEJ OBROTÓW HANDLOWYCH PODSUMOWANIE...17 VI. NAPŁYW INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DO POLSKI WIELKO NAPŁYWU BIZ STRUKTURA GEOGRAFICZNA NAPŁYWU BIZ STRUKTURA SEKTOROWA NAPŁYWU BIZ WPŁYW BIZ NA POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY ROLA SPÓŁEK Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM W POLSKIEJ GOSPODARCE...20 VII. POLSKIE INWESTYCJE ZA GRANIC VIII. GOSPODARKA TURYSTYCZNA W LATACH ROLA PODRÓY I TURYSTYKI W GOSPODARCE POLSKIEJ PRZYJAZDY DO POLSKI OBIEKTY NOCLEGOWE...25 IX. OBSZARY INTERWENCJI STRATEGII X. ANALIZA SWOT Eksport Bezporednie inwestycje zagraniczne Polskie inwestycje za granic Gospodarka turystyczna XI PRIORYTETY XII. SPÓJNO Z INNYMI PROGRAMAMI RZDOWYMI XIII. RÓDŁA FINANSOWANIA STRATEGII XIV. PROPONOWANA STRUKTURA STRATEGII

3 I. Wprowadzenie Strategia promocji gospodarki polskiej przygotowana zgodnie z Programem Działa Rzdu na rok 2006, bdzie dokumentem okrelajcym wizj, główne cele i obszary interwencji, na których powinny koncentrowa si działania rzdu, władz regionalnych i lokalnych, organizacji przedsibiorców oraz innych instytucji publicznych w zakresie promocji gospodarczej Polski. Horyzont czasowy Strategii ze wzgldu na spójno z innymi dokumentami bdzie obejmował lata Obszarami, w których skoncentrowane zostan narzdzia interwencji przyczyniajce si do realizacji tych celów, s m.in. rozwój eksportu, wzrost sprzeday na Jednolitym Rynku Europejskim, wzrost napływu inwestycji zagranicznych do Polski, zwikszenie polskich inwestycji za granic, wspieranie procesu umidzynarodowienia polskich przedsibiorstw oraz wzrost udziału gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB Polski. Dla realizacji tych celów wykorzystane zostan krajowe rodki publiczne oraz fundusze strukturalne Unii Europejskiej. Strategia promocji gospodarki wpisuje si w prace nad planowan Strategia promocji Polski, gdzie jej instrumentarium bdzie elementem skoordynowanego systemu promocji kraju i słuy bdzie m.in. uzyskaniu spójnego wizerunku kraju.. Ponadto, celem Strategii jest spójne przedstawienie propozycji działa w obszarach: promocji eksportu, przycigania BIZ, stymulowania i wspierania polskich inwestycji za granic; wypracowanie mechanizmów i standardów funkcjonowania otoczenia instytucjonalnego oraz wykazanie ródeł finansowania i wysokoci nakładów ponoszonych na wymienione wyej obszary, zarówno z budetu pastwa, jak i z funduszy strukturalnych UE. Okrelone w Strategii cele zwizane z promocj gospodarcz bd zdefiniowane tak, aby moliwa była ocena, w jakim stopniu s one realizowane. Strategia bdzie uwzgldniała rekomendacje Naczelnej Izby Kontroli dotyczce realizacji zada z obszaru promocji gospodarki oraz bdzie zawierała mechanizm monitorowania jej realizacji. Istotn kwesti bdzie szeroka konsultacja tego dokumentu z partnerami społecznymi i gospodarczymi. II. Wizja Wizja przyjta dla Strategii promocji gospodarki polskiej to: III. Cele Strategii Polska uznanym partnerem gospodarczym, atrakcyjnym pod wzgldem inwestycyjnym i turystycznym Celem głównym Strategii promocji gospodarki polskiej bdzie: Zwikszenie znaczenia Polski w gospodarce midzynarodowej Polsk gospodark cechuje stosunkowo słabe otwarcie na wiat. Niedostateczna kooperacja, współpraca podmiotowa, unikanie cilejszych powiza z podmiotami zagranicznymi to bariery w umacnianiu pozycji kraju w gospodarce wiatowej. Utrudnia to konkurowanie 3

4 polskich przedsibiorców na rynkach midzynarodowych oraz promocj napływu bezporednich inwestycji zagranicznych. Realizacja Strategii m.in. poprzez zwikszenie obrotów polskiego handlu zagranicznego, zwikszenie liczby turystów zagranicznych odwiedzajcych Polsk, wzrost napływu inwestycji zagranicznych oraz wzmocnienie powiza midzynarodowych polskich przedsibiorstw przyczyni si do poprawy konkurencyjnoci polskiej gospodarki. Wanym elementem realizacji Strategii bd działania na rzecz promowania marki Polska. Polska potrzebuje mocnej marki narodowej. Bez silnych marek firmowych, handlowych, marek regionalnych, a take bez mocnej i szanowanej marki narodowej polska gospodarka nie sprosta konkurencji midzynarodowej. Polska ma szans sta si markowym krajem o znaczeniu globalnym, a polskie firmy zosta równorzdnymi partnerami firm z UE, jednak wymaga to podjcia wielu działa, które w efekcie wpłyn na pozytywny wizerunek gospodarki polskiej oraz na postrzeganie Polski jako solidnego, pewnego partnera w relacjach gospodarczych. Niezbdna jest równie kreacja silnej marki narodowej, która stałaby si symbolem wizerunku kraju, odbieranym wszdzie i przez wszystkich jednoznacznie pozytywnie. Zostały ju zakoczone prace nad I faz projektu marka dla Polski i zarysowane załoenia II fazy tego projektu. Celem II fazy jest dopracowanie wstpnych koncepcji budowy wyrazistego i rozpoznawalnego wizerunku Polski. Polska gospodarka charakteryzuje si relatywnie niskim poziomem obrotów z zagranic. Wprawdzie w dłuszym okresie relacje importu i eksportu towarów i usług do PKB ulegaj stopniowej poprawie, to jednak postp w tej dziedzinie jest niewystarczajcy. W 2005 roku relacja eksportu towarów do PKB wynosiła w Polsce 29,4%, podczas gdy w Irlandii 55%, w Czechach 63%, a na Wgrzech 56%. W tym samym roku warto eksportu na 1 mieszkaca wynosiła w Polsce 1,9 tys. euro i była około 3-krotnie nisza ni w Republice Czeskiej, 2,5 razy mniejsza ni na Wgrzech oraz ponad 10 razy nisza ni w Irlandii. 1 W wymianie towarowej Polski z zagranic systematycznie zwiksza si udział towarów o wyszym stopniu przetworzenia. Zaliczajc do nich m.in. wyroby przemysłu elektromaszynowego, cz art. rolno-spoywczych i produkty przemysłu chemicznego szacuje si, e stanowi one obecnie około 60% eksportu ogółem (co pokrywa si z poziomem zaangaowania w eksport spółek z udziałem kapitału zagranicznego). W imporcie Polski dominuj towary zaopatrzeniowe, które wraz w towarami inwestycyjnymi stanowi ponad 80% zakupów ogółem 2. Jednoczenie udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w polskich obrotach handlu zagranicznego (okrelany w oparciu o list dziedzin i wyrobów wysokiej techniki opracowan przez OECD) utrzymuje si od pocztku lat 90. w zasadzie na niezmienionym, niskim poziomie w 2004 r. wyniósł on 2,3% (dla porównania w UE w 2003 r. wynosił on 17,8%, wzrastajc w dekadzie lat 90. o około 10 pkt. procentowych). Biorc pod uwag wielko udziału w eksporcie ogółem, za polskie specjalnoci eksportowe mona uzna samochody, silniki spalinowe, czci samochodowe, statki oraz meble, tj. towary od szeregu lat bdce na czele listy towarów dominujcych w polskim eksporcie. Od kilku lat Polsk specjalnoci eksportow staj si telewizory plazmowe i LCD, czego efektem s umowy inwestycyjne podpisane z najwikszymi producentami tych technologii. 1 Jednoczenie naley mie na uwadze, e czciowo wynika to z zalenoci im wikszy kraj tym jego poziom otwartoci jest niszy. 2 Znaczc pozycj (ponad 12% w 2005 r.) stanowi tu produkty mineralne: ropa naftowa i gaz, sprowadzane głównie z Rosji. 4

5 Jedn z istotnych przyczyn niekorzystnych wyników w handlu z rynkami słabiej rozwinitymi jest niewystarczajcy rozwój finansowej infrastruktury wspierania eksportu, której istot jest szeroko rozumiane kredytowanie eksportu. O konkurencyjnoci polskich ofert eksportowych adresowanych na te rynki, zwłaszcza w przypadku towarów i usług o charakterze inwestycyjnym (których zakup przynosi efekt dopiero po pewnym czasie), decyduj nie tylko parametry jakociowe i cenowe oferowanych towarów i usług, lecz take konkurencyjne warunki kredytowania. W przypadku gdy parametry jakociowe i cenowe wyrobów i usług oferowanych przez polskich eksporterów s porównywalne z ofertami konkurentów zagranicznych, o wyborze oferty decyduj warunki kredytowania kontraktu, wraz z całym instrumentarium. W konfrontacji z konkurentami z krajów wysokorozwinitych (np. Niemiec, Francji, Włoch), w których systemy wspierania eksportu s bardziej rozbudowane i skuteczne, szanse polskich eksporterów s z reguły niewielkie. Istnieje zatem naturalna konieczno dalszej rozbudowy i aktywizacji istniejcej infrastruktury wspierania eksportu. Coraz bardziej znaczcym warunkiem zwikszenia skali polskiego eksportu na rynki rozwijajce si, zwłaszcza na rynki wschodnie (w tym do Rosji), staje si zwikszenie zaangaowania polskich podmiotów w bezporednie inwestowanie na tamtejszych rynkach. Obiecujce efekty podjtych dotychczas bezporednich inwestycji polskich eksporterów w Rosji (np. wytwórnia płyt wiórowych firmy Grajewo, zakład produkcji materiałów budowlanych Atlas-Ru, wytwórnia materiałów higienicznych Bella Jegoriew, zakład produkcji mebli Forte we Włodzimierzu) wskazuj, e podejmowanie takich inwestycji ma sens ekonomiczny. Jednak w warunkach relatywnie wysokiego ryzyka zwizanego z podejmowaniem tych inwestycji, w tym ryzyka politycznego, istotnym czynnikiem aktywizacji tej działalnoci jest zapewnienie podmiotom moliwie szerokiej ochrony ubezpieczeniowej ze strony KUKE. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania i rozwoju kadego pastwa s inwestycje. W szerszym ujciu inwestycje warunkuj właciwy rozwój gospodarki i s niezbdne dla poprawy jej konkurencyjnoci. W Polsce kapitał zagraniczny w znacznej mierze rekompensuje wystpujce niedobory wewntrznych ródeł akumulacyjnych i stanowi wane dodatkowe ródło finansowania inwestycji polskich przedsibiorstw. Inwestycje zagraniczne stały si take wanym kanałem upowszechniania wiedzy i podnoszenia jakoci produkcji polskich przedsibiorstw, zarówno bezporednio w postaci importu nowych technologii, adaptacji nowoczesnych form zarzdzania i organizacji produkcji w firmach z udziałem kapitału zagranicznego, jak i porednio, dziki presji konkurencyjnej wywieranej na przedsibiorców krajowych. Osobnym zagadnieniem pozostaje oddziaływanie bezporednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na tempo wzrostu gospodarczego. W Polsce wyrónia si tu dwa etapy napływu inwestycji zagranicznych. W pierwszym etapie napływ BIZ zwizany był z istnieniem pokanego rynku wewntrznego i wizał si z popraw efektywnoci ekonomicznej przedsibiorstw poprzez wzmoon konkurencj zwizan z napływem inwestycji zagranicznych. Zatem wpływ BIZ na wzrost gospodarczy dokonywał si dziki poprawie produktywnoci gospodarki. W drugim etapie, wobec słabncego tempa wzrostu spoycia wewntrznego oraz zaostrzajcej si konkurencji wewntrz kraju napływ BIZ poprzez zaangaowanie inwestorów zagranicznych w inwestycje w sektory eksportowe znaczco wpłynł na tempo wzrostu eksportu. Dla oceny roli BIZ we wzrocie gospodarczym Polski istotne jest okrelenie podstawowych charakterystyk jej obecnego etapu rozwoju. Pomocna moe tu by koncepcja M. Portera (Competitive Advantage of Nations, 1990) okrelania etapu rozwoju danego kraju na podstawie zmian wzorca przewag konkurencyjnych. Porter wyrónił cztery podstawowe etapy rozwoju: 5

6 rozwój sterowany przez czynniki wytwórcze (tzn. prac, surowce), rozwój sterowany przez inwestycje, rozwój sterowany przez innowacje, etap dobrobytu. Analiza zmian wskaników przewagi konkurencyjnej w handlu zagranicznym Polski w okresie pokazuje, e Polska wci notuje stosunkowo wysokie wskaniki przewagi konkurencyjnej dla towarów bazujcych na surowcach, jednak maj one stał tendencj spadkow. Jednoczenie ujawnia si znaczca przewaga konkurencyjna dla towarów bazujcych na inwestycjach, przy stałej tendencji do poprawy wskaników w tej grupie towarowej. Równie z analizy zwizków midzy kształtowaniem si przewag konkurencyjnych w handlu a napływem BIZ wynika, e Polska znajduje si na etapie sterowanym inwestycjami. Oznacza to, e nasz rozwój gospodarczy w obecnej fazie jest najsilniej uzaleniony zarówno od napływu BIZ, jak od inwestycji podejmowanych przez rodzimych inwestorów. wiadcz o tym równie osigane przewagi konkurencyjne o charakterze kosztowym, których ranking został zamieszczony w Aneksie do niniejszego opracowania. Ranking tych przewag dotyczy rynku europejskiego, amerykaskiego (USA), japoskiego oraz rosyjskiego, czyli rynków najwikszych potg gospodarczych współczesnej gospodarki wiatowej, reprezentujcych jednoczenie wysoki popyt na importowane przez te kraje produkty. Analiza osiganych przez Polsk przewag komparatywnych (kosztowych) na analizowanych rynkach potwierdza wyniki osigane z analizy przewag konkurencyjnych opartej na zaprezentowanym wczeniej modelu czynnikowym (wynikajcym z etapów rozwoju gospodarczego kraju), zwłaszcza w odniesieniu do rynków krajów wysoko rozwinitych). W odniesieniu do rynku rosyjskiego jak równie amerykaskiego na szczególn uwag zasługuj wysokie przewagi komparatywne osigane przez eksportowane z Polski towary rolno-spoywcze oraz wiele surowców (por. Aneks). Z przeprowadzonych bada wynika równie, e w ostatnim okresie nastpiła poprawa w odniesieniu do wskanika przewagi konkurencyjnej w odniesieniu do towarów bazujcych na innowacjach i technologii, bowiem wskanik ten osigał w badanych latach (1995, 2000 i 2004) poziom odpowiednio 0,63, 0,84 i 0,96, co nie wskazuje jeszcze wprawdzie na istnienie przewagi konkurencyjnej, której poziom mierzony jest powyej poziomu 1,00 ale moe wiadczy o stopniowym zblianiu si do tego etapu. Osignicie tego poziomu w najbliszych latach zalee bdzie od poniesionych w Polsce nakładów na innowacje oraz na transfer do przedsibiorstw i komercjalizacj technologii powstajcych w sferze naukowobadawczej w kraju i za granic. Biorc pod uwag powysze uwarunkowania jako cele czstkowe Strategii zidentyfikowano: Popraw wizerunku gospodarki polskiej oraz Umidzynarodowienie polskiej gospodarki 6

7 IV. Aktualna sytuacja w zakresie systemu promocji gospodarki 1. Otoczenie instytucjonalne Jednym z głównych problemów polskiej polityki promocyjnej w zakresie gospodarki jest słaba koordynacja działa licznych instytucji. Działania takie prowadz dzisiaj m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, placówki dyplomatyczne, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Organizacja Turystyczna oraz wiele innych instytucji i organizacji, wród których najwaniejsze to Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Brakuje koordynacji i całociowego planu strategii promocyjnej Polski. Utworzenie w marcu 2004 roku Rady Promocji Polski, której zadaniem jest m.in. opracowanie projektów wytycznych oraz rednio- i długofalowych strategii promocji Polski, proponowanie mechanizmów współpracy organów administracji rzdowej z organizacjami przedsibiorców oraz innymi organizacjami pozarzdowymi, rodowiskami twórczymi, rodowiskami polonijnymi na rzecz promocji Polski jest pierwszym instrumentem, który moe przyczyni si do poprawy sytuacji. Jednoczenie w ostatnim okresie wprowadzone zostały (lub bd wprowadzone w najbliszym czasie) pewne zmiany instytucjonalne, sporód których do najwaniejszych zaliczy naley: - prace nad utworzeniem polskiej agencji promocji gospodarczej, w formie pastwowej osoby prawnej, odpowiedzialnej za promocj gospodarcz o zakresie kompetencji znaczco szerszym ni obecnie funkcjonujca Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, - zlikwidowanie czci Wydziałów Ekonomiczno-Handlowych Ambasad/Konsulatów RP i przekształcenie pozostałych z dniem 1 maja 2006 r. w Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP, które przejły cz zada WEH-ów. Pozostałe zadania wykonuj Wydziały Ekonomiczne Ambasad i Konsulatów, - przypisanie ministrowi właciwemu do spraw gospodarki w ustawie o działach administracji zada z zakresu promocji gospodarczej. Zadanie to poza granicami kraju bdzie realizowane w porozumieniu z ministrem właciwym do spraw zagranicznych. Natomiast w zakresie promocji sektora rolno-spoywczego zadanie to bdzie realizowane w porozumieniu z ministrem właciwym do spraw rolnictwa i do spraw rynków rolnych, a w zakresie upowszechniania informacji o osigniciach naukowych, naukowo-technicznych i przedsiwziciach innowacyjnych w porozumieniu z ministrem właciwym ds. nauki. 1.1 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Zgodnie z ustaw o działach administracji rzdowej minister właciwy do spraw zagranicznych jest odpowiedzialny za promocj Rzeczpospolitej Polskiej oraz prowadzi działania w zakresie dyplomacji publicznej i promocji kultury RP. 1.2 Ministerstwo Gospodarki Zgodnie z ustaw o działach administracji rzdowej Minister właciwy do spraw gospodarki odpowiada za realizacj zada z zakresu współpracy gospodarczej z zagranic, w tym za promocj polskiej gospodarki. 7

8 1.3. Instytucje rzdowe i pozarzdowe Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Ze rodków Ministra Gospodarki finansowana jest działalno Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., która odpowiedzialna jest za promocj bezporednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., bdca w 100% własnoci Skarbu Pastwa, prowadzi działania majce na celu zwikszanie napływu bezporednich inwestycji zagranicznych do Polski. Misj PAIiIZ jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w wiecie oraz promocja polskich produktów i usług. PAIiIZ przygotowuje materiały informacyjne i promocyjne o Polsce, organizuje konferencje i akcje promocyjne w kraju i na wiecie, majce zachci firmy zagraniczne do podjcia decyzji o inwestowaniu w Polsce, słuy pomoc inwestorom zagranicznym podczas procesu inwestowania w Polsce. W ramach corocznie podpisywanych umów z Ministerstwem Gospodarki PAIiIZ realizuje nastpujce zadania: obsługuje indywidualnych inwestorów zagranicznych, w ramach współpracy regionalnej organizuje i wspiera regionalne Centra Obsługi Inwestora, prowadzi szkolenia dla władz samorzdowych, organizuje konferencje regionalne, bierze udział i organizuje imprezy i misje dla inwestorów zagranicznych, misje dziennikarzy zagranicznych do Polski, przygotowuje publikacje, filmy promocyjne o Polsce, organizuje kampanie w globalnych mediach ekonomicznych, prowadzi portal internetowy PAIiIZ, przygotowuje list najwikszych inwestorów zagranicznych w Polsce, realizuje badania nt. warunków inwestowania w Polsce, prowadzi punkt informacyjny PAIiIZ S.A. w Japonii, realizuje program rozwoju powiza kooperacyjnych pomidzy firmami zagranicznymi w Polsce i przedsibiorstwami krajowymi oraz program dla poddostawców sektora lotniczego w Polsce. Przykładem działania promocyjnego o szerszym zakresie oddziaływania była trwajca sze tygodni, od wrzenia do listopada 2005 roku, kampania promocyjna polskiej gospodarki w mediach zagranicznych, zrealizowana przez Polsk Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych. W jej ramach ukazało si około 400 spotów reklamowych w BBC World, 100 spotów na antenie CNN International oraz 10 edycji reklamy prasowej w "Time Magazine", "Financial Times" i "Wall Street Journal" Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna, utworzona na mocy ustawy z 25 czerwca 1999 r. jako pastwowa osoba prawna, rozpoczła swoj działalno w styczniu 2000 r. Do jej zada, jako Narodowej Organizacji Turystycznej (NTO) ustawodawca zaliczył: 8

9 promocj Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na wiecie, inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju oraz modernizacji infrastruktury turystycznej, inspirowanie tworzenia regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych oraz współprac z tymi jednostkami, jak równie jednostkami samorzdu terytorialnego. W latach działania Polskiej Organizacji Turystycznej koncentrowały si na upowszechnianiu pozytywnego wizerunku Polski. Promocja Polski na rynkach zagranicznych realizowana była przez polskie orodki informacji turystycznej, a take przy współpracy z innymi polskimi instytucjami (wydziały ekonomiczno - handlowe ambasad, instytuty polskie). Nastpiło zintensyfikowanie promocji wizerunku i produktów poprzez zwikszenie liczby i zasigu geograficznego targów turystycznych. Co roku organizowanych było około 90 imprez targowych na rynkach europejskich i wiatowych. Wzmocnieniu i poszerzeniu działa promocyjnych słuyło równie powstanie nowych struktur organizacyjnych promujcych polsk turystyk, w tym 16 regionalnych organizacji turystycznych i ponad 100 lokalnych organizacji turystycznych współpracujcych z POT. Dziki współpracy z krajami Grupy Wyszehradzkiej i Grupy Krajów Nadbałtyckich moliwe było zintensyfikowanie promocji Europy rodkowej, w tym Polski, na rynkach pozaeuropejskich Korporacja Ubezpiecze Kredytów Eksportowych Korporacja Ubezpiecze Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE S.A.) powstała w 1991 roku jako pierwsza wyspecjalizowana instytucja prowadzca ubezpieczenia kredytów eksportowych. Przedmiotem działalnoci Korporacji jest: - ubezpieczanie nalenoci przysługujcych od kontrahentów zagranicznych i krajowych, w tym: - prowadzenie gwarantowanych przez Skarb Pastwa ubezpiecze eksportowych (zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 roku o gwarantowanych przez Skarb Pastwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych), - udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych, - reasekuracja czynna i bierna. Uzupełnienie oferty o ubezpieczenie kredytu krajowego oraz instrumenty ułatwiajce pozyskanie finansowania spowodowało dynamiczny rozwój KUKE S.A. jako instytucji wspierajcej działalno polskich przedsibiorstw na rynkach midzynarodowym i krajowym. Jednoczenie, na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o gwarantowanych przez Skarb Pastwa ubezpieczeniach eksportowych, został stworzony i wprowadzony do przepisów prawa system udzielania przez KUKE S.A. ubezpiecze i gwarancji ubezpieczeczeniowych gwarantowanych przez Skarb Pastwa, umoliwiajcy wspieranie projektów eksportowych. 9

10 1.3.4 Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci jest agencj rzdow powstał w 2000 r. w wyniku przekształcenia działajcej od 1995 roku Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i rednich Przedsibiorstw. Celem jej działania jest realizacja programów rozwoju gospodarki, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju małych i rednich przedsibiorstw, rozwoju eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystywania nowych technik i technologii oraz tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich. W zakresie promocji eksportu PARP realizuje zadania zapisane w Programie Rozwoju Przedsibiorstw Eksportowych, w ramach Programu Phare 2003 Spójno Społeczno- Gospodarcza, dotyczce wsparcia MSP z województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, pomorskiego, lskiego, witokrzyskiego, warmiskomazurskiego oraz wielkopolskiego. Ponadto realizowane s dwa wane projekty szkoleniowe w zakresie promocji eksportu sektora MSP Wstp do Eksportu oraz Wprowadzenie do Eksportu, dotyczce zarówno unijnych, jak i pozaeuropejskich rynków eksportowych, w ramach których przewiduje si przeszkolenie pracowników kilkuset przedsibiorstw tego sektora Krajowa Izba Gospodarcza Utworzona w 1990 r. Krajowa Izba Gospodarcza integruje rodowisko polskich przedsibiorców wokół wspólnych celów, aby jak najlepiej reprezentowa ich interesy wobec rzdu, administracji centralnej i władz lokalnych oraz otoczenia zewntrznego. Odbywa si to m.in. poprzez monitorowanie prawa gospodarczego, opiniowanie projektów ustaw, zgłaszanie opinii i stanowisk rodowiska oraz przygotowywanie ekspertyz. Wanym zadaniem Izby jest współpraca midzynarodowa, wspieranie eksportu i promocja gospodarcza oraz działania na rzecz pełnej integracji polskiej gospodarki z jednolitym rynkiem UE. Krajowa Izba Gospodarcza udziela porad prawnych, dokonuje legalizacji dokumentów handlowych oraz wydaje karnety ATA. Przyjmuje i wysyła misje handlowe, ułatwia udział w imprezach wystawienniczych, a take organizuje targi kooperacyjne. KIG współorganizowała udział Polski w wiatowej Wystawie EXPO 2000 w Hanowerze i EXPO 2005 w Aichi, organizowała wystpienia promocyjne Polski w krajach kolejno przewodzcych Unii Europejskiej (Belgia, Hiszpania, Dania, Austria i Szwecja) Inne podmioty Ponadto na rynku promocji gospodarczej działa kilkadziesit małych i rednich organizacji i przedsibiorstw specjalizujcych si w jednym lub kilku obszarach działalnoci promocyjnej. Wród nich do najwaniejszych zaliczy naley organizacje przedsibiorców i pracodawców, takie jak np. Polska Konfederacja Pracodwaców Prywatnych Lewiatan, Konfederacja Pracodwaców Polskich, Business Centre Club, Zwizek Rzemiosła Polskiego, czy bilateralne izby przemysłowo-handlowe (jak np. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, British Chamber of Commerce, Polsko-Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa, Polish American Chamber of Commerce czy American Chamber of Commerce). 10

11 2. Rola Ministerstwa Gospodarki Do koca 2005 r. Ministerstwo Gospodarki działało w oparciu o Program Promocji Gospodarczej Polski do roku 2005, przyjty przez Rad Ministrów do realizacji w 2003 r. Do jego głównych celów naleał działana zwizane z: popraw midzynarodowej konkurencyjnoci wyrobów krajowego przemysłu i rolnictwa, skuteczniejsz promocj polskich towarów, zwikszaniem napływu do Polski bezporednich inwestycji zagranicznych, szczególnie proeksportowych i innowacyjnych, a take wzrostem polskich inwestycji bezporednich za granic. Program ten został formalnie zakoczony wraz z upływem 2005 roku. Wobec braku długofalowego dokumentu programowego, który obejmowałby horyzontem rok 2006 i lata dalsze, Ministerstwo realizuje aktualnie tylko te wybrane załoenia kierunkowe i zadania wynikajce z poprzedniego programu, które nie straciły swojej aktualnoci. Przygotowywana obecnie Strategia promocji gospodarki polskiej pozwoli na długofalowe okreslenie celów i instrumentów ministra gospodarki w tym zakresie. 2.1 Promocja eksportu Jednym z priorytetowych celów polityki handlowej rzdu jest wzrost udziału Polski w midzynarodowej wymianie handlowej. Warunkiem jego realizacji jest zwikszenie efektywnoci narzdzi i programów promocji i wspierania eksportu, przyczyniajcych si do wzrostu konkurencyjnoci polskich przedsibiorstw i ich produktów na rynkach midzynarodowych, jak równie zapewnienie otoczenia instytucjonalnego, gwarantujcego naleyte ich funkcjonowanie. W 2006 roku MG realizuje wspieranie przedsibiorców w oparciu o instrumenty promocji eksportu, zmodyfikowane w stosunku do obowizujcych w okresie przed wstpieniem Polski do Unii Europejskiej. Modyfikacja ta polegała na przekształceniu wszystkich instrumentów w programy pomocowe, zapewniajc ich zgodno z prawem UE Instrumenty promocji eksportu współfinansowane z funduszy strukturalnych W ramach poddziałania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoci Przedsibiorstw, lata , (zapewniajcego współfinansowanie projektów ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ERDF) prowadzone jest: dofinansowanie kosztów uczestnictwa polskich firm w targach i wystawach za granic inicjowanie i dofinansowanie kosztów udziału polskich firm w wyjazdowych misjach gospodarczych zwizanych z udziałem w targach i wystawach za granic Realizacja innych zada w obszarze promocji eksportu Ministerstwo Gospodarki wykorzystuje take nastpujce instrumenty, wspierajce rozwój eksportu: dofinansowanie branowych projektów promujcych eksport, 11

12 dofinansowanie midzynarodowych konferencji, seminariów, szkole i innych przedsiwzi zwizanych z promocj i wspieraniem eksportu, dofinansowanie kosztów publikacji wydawnictw promujcych eksport, dofinansowanie kosztów udziału w szkoleniach dla przedsibiorców w ramach Akademii Handlu Zagranicznego, dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatu wyrobu, wymaganego na rynkach zagranicznych, dofinansowanie konsorcjów eksportowych realizujcych projekty Domów Polskich. Ministerstwo Gospodarki zajmuje si take realizacj innych zada z obszaru promocji i wspomagania przedsibiorców, midzy innymi poprzez: nadzór nad działalnoci promocyjn Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP za granic, w tym nad prowadzeniem analizy i badania rynku kraju urzdowania, organizowaniem stoisk informacyjnych na imprezach wystawienniczotargowych, prowadzeniem dystrybucji dla odbiorców w kraju urzdowania biuletynów informacyjnych oraz materiałów promocyjnych otrzymywanych z kraju, działalnoci PR, organizacj seminariów oraz spotka promocyjnych, pomoc w nawizywaniu kontaktów handlowych, utrzymanie funkcjonowania i rozbudow funkcjonalnoci Portalu Promocji Eksportu prowadzenie bada ankietowych wród przedsibiorców na temat istniejcych i nowotworzonych programów promocji, przyznawanie nagród Ministra Gospodarki za szczególne osignicia w zakresie promocji eksportu, współprac z Ministerstwem Finansów w ramach nadzoru nad działalnoci KUKE S.A. na rzecz zwikszenia wartoci eksportu objtego ubezpieczeniami i gwarancjami KUKE S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego na rzecz aktywizacji działalnoci porczeniowo-gwarancyjnej Skarbu Pastwa, współprac z Ministerstwem Finansów, BGK i KUKE S.A. w zakresie programu dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych (DOKE) oraz na rzecz zwikszenia udziału kredytów bankowych w finansowaniu transakcji eksportowych, współprac z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Spraw Zagranicznych na rzecz zwikszenia zaangaowania Polski w pomoc rozwojow dla krajów najsłabiej rozwinitych, współprac z Ministerstwem Finansów w zakresie udzielania rzdowych kredytów finansujcych polski eksport udzielanych na zasadach komercyjnych i pomocy wizanej, koordynacj prac dotyczcych udziału Polski w wystawach wiatowych. 2.2 Promocja napływu bezporednich inwestycji zagranicznych Celem działa w tym zakresie jest stworzenie warunków dla zwikszania napływu do Polski bezporednich inwestycji zagranicznych (BIZ), sprzyjajcych unowoczenianiu i wzrostowi konkurencyjnoci polskich towarów i usług. Prowadzone działania powinny przyczynia si do: 12

13 wzmocnienia pozycji Polski jako dobrego miejsca dla lokowania inwestycji, wzmocnienia korzystnego wizerunku Polski i jej gospodarki w wiecie, zwikszenia napływu BIZ do poziomu ok. 10 mld USD rocznie od 2006 roku, w tym przede wszystkim w formie greenfield, zwikszenia BIZ w sektorach zaawansowanych technologii lub tzw. sektorach wschodzcych do poziomu 20% ogółu BIZ, wyrównywania dysproporcji geograficznych w rozwoju gospodarczym regionów. Działania w zakresie promocji inwestycji zagranicznych realizowane s zarówno bezporednio przez Ministerstwo Gospodarki, jak i przez Polsk Agencj Informacji i Inwestycji Zagranicznych. 2.3 Turystyka Minister Gospodarki jako minister właciwy do spraw turystyki odpowiada za realizacj zada zwizanych z kształtowaniem polityki w zakresie turystyki i za sprawy zagospodarowania turystycznego kraju oraz mechanizmy regulujce rynek turystyczny. Działania ministra właciwego do spraw turystyki polegaj na inicjowaniu i kształtowaniu polityki rzdu w stosunku do turystyki oraz na przedkładaniu rónego rodzaju inicjatyw i aktów normatywnych. Realizuje te zadania w zakresie współpracy z zagranic w sferze turystyki oraz wynikajce z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz organizacjach midzynarodowych. Do koca roku 2006 podstawowym dokumentem okrelajcym kierunki działa w dziedzinie turystyki jest Strategia rozwoju turystyki w latach Rzdowy program wsparcia rozwoju turystyki w latach Głównym celem Strategii... jest poprawa konkurencyjnoci polskiej oferty turystycznej na rynku midzynarodowym i krajowym. Obecnie Ministerstwo Gospodarki opracowuje Strategi Rozwoju Turystyki na lata Strategia rozwoju turystyki na lata stanowi bdzie koncepcj modernizacji polskiej turystyki. Proponowane w Strategii rozwoju turystyki na lata cele i priorytety bd sprzyja budowaniu silnych podstaw gospodarki turystycznej, zwikszajcej swój udział w gospodarce narodowej. 3. Finansowanie programów promocji gospodarczej 3.1 rodki w dyspozycji Ministerstwa Gospodarki W 2006 r. ze rodków na promocj eksportu znajdujcych si w budecie Ministra Gospodarki (wczeniej Ministra Gospodarki i Pracy) cz 20 Gospodarka, dział 500 Handel, rozdział Promocja eksportu - wydatkowano kwot 52,05 mln zł, w tym na dotacje dla PAIiIZ 13 mln zł. W poprzednich latach wielkoci rodków w budecie MG na promocj eksportu oraz na dotacje dla PAIiIZ SA (oraz jej poprzedniczki PAIZ SA) kształtowały si nastpujco: 13

14 Budet (realizacja) (w tys. zł) W tym dotacje dla PAIiIZ SA (w tys. zł) rodki te zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków zwizanych z działalnoci promocyjn Ministerstwa Gospodarki i podległych Ministrowi Gospodarki wydziałów ekonomiczno-handlowych ambasad i konsulatów RP (WEH) oraz na dofinansowania przedsiwzi promujcych polski eksport, a take na działania PAIiIZ (zgodnie z podpisanymi umowami). W 2007 r. w budecie MG zaplanowano łcznie na promocj eksportu 52,065 mln zł w tym na działalno PAIiIZ ok. 13 mln zł. 3.2 rodki w dyspozycji PARP W 2006 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci przeznaczyła na promocj eksportu łcznie około 48 mln zł, z czego: w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój zasobów ludzkich (współfinansowanego z funduszy strukturalnych Europejski Fundusz Społeczny) PARP realizuje 2 projekty zwizane ze wspieraniem eksportu, o łcznej wartoci ponad 40,5 mln zł. W ramach w/w projektów s prowadzone szkolenia, wizyty studialne i opracowywane poradniki. Przetargi na realizacj projektów zostały ju rozstrzygnite, w Programie Rozwoju Przedsibiorstw Eksportowych Phare (realizowanym w ramach Regionalnych programów wsparcia MSP edycji 2002 i 2003) udzielane jest wsparcie dla MSP na współfinansowanie opracowania i wdroenia planów rozwoju eksportu przez eksporterów/potencjalnych eksporterów, programy Phare 2002 Przedsibiorczo w Polsce Regionalny program wsparcia MSP oraz Phare 2003 Regionalny program wsparcia MSP: w ramach obu programów na wsparcie działa zwizanych z promocj eksportu przeznaczono około 2,25 mln zł. 3.3 rodki w dyspozycji POT W budecie Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2007 zaplanowano 37,9 mln zł. Budet ten w poprzednich latach kształtował si nastpujco: Budet (w tys. zł)

15 V. Charakterystyka polskiego handlu zagranicznego 1. Wzrost obrotów towarowych z zagranic w latach W latach nastpiło wyrane oywienie tempa wzrostu obrotów towarowych z zagranic. Przypieszenie to było szczególnie widoczne w ostatnich trzech latach, przy czym zdecydowanie bardziej dynamiczne było po stronie eksportu. W roku 2005 Polska naleała do krajów o najszybszym wzrocie eksportu, prawie trzykrotnie wyszym ni eksportu wiatowego, co przełoyło si na znaczny wzrost naszego udziału w wiatowym eksporcie (z 0,71% w roku 2003 do 0,86% w roku 2005), a Polska przesunła si na 30 pozycj wród wiatowych eksporterów. Znaczenie eksportu w gospodarce (mierzone udziałem eksportu w PKB) wzrosło z 21,4% w roku 2002 do 29,4% w roku Szczególnie pozytywn tendencj widoczn w polskim handlu zagranicznym w ostatnich kilku latach (w przeciwiestwie do sytuacji w pierwszych 10 latach transformacji) jest systematyczna redukcja deficytu wymiany. Moe to wiadczy o rzeczywistym postpie w procesie restrukturyzacji i unowoczenienia polskiej gospodarki, a w rezultacie o wzrocie konkurencyjnoci polskiej oferty towarowej na rynkach zagranicznych. 2. Zmiany struktury geograficznej obrotów towarowych w latach Zwikszenie nowoczesnoci i otwartoci gospodarki na wiat znajduje potwierdzenie w systematycznym wzrocie udziału rynków wysoko rozwinitych w polskim eksporcie (w ostatnich 5 latach o dalsze 8,6 pkt, do 83,6%). Dynamiczny wzrost eksportu do krajów wysoko rozwinitych (o 127,6%) znacznie wyprzedzał wzrost importu z tych rynków (o 57,9%). Eksport na rynki rozwinite w ostatnich 5 latach rósł w tempie redniorocznym o 2,2 pkt proc. szybciej ni eksport ogółem, podczas gdy redniorocznie import z tego kierunku okazał si jedynie o 0,8 pkt szybszy od przecitnej dla całego importu. 2.1 Rynki europejskie Wród krajów rozwinitych czołowe miejsce wród rynków docelowych dla polskich eksporterów zajmuj rynki UE. Ich udział w polskim eksporcie w ostatnich 5 latach zwikszył si (w znacznym stopniu take dziki poszerzeniu UE o nowych 10 krajów) z 70% w roku 2000 do 77,2% w roku W tym czasie udział rynków unijnych w łcznym imporcie zwikszył si o 4,4 pkt proc., do ponad 65,5%. Wysoki deficyt w obrotach z UE, który w roku 2000 był bliski 8,5 mld Euro, przekształcił si w roku 2005 w nadwyk wielkoci 1,9 mld Euro. Relatywnie najmniej korzystne zmiany zaszły w tym czasie w handlu z Niemcami, tj. z tradycyjnie najwikszym dla polskich firm rynkiem unijnym. Eksport do Niemiec zwikszył si w cigu minionych 5 lat o 68,0%, czyli w tempie o połow wolniejszym ni ogólny eksport do UE. Natomiast tempo wzrostu importu z Niemiec wyniosło 57,7% i okazało si wolniejsze ni przecitnie w imporcie z UE o 6,0 pkt proc. Powysza dysproporcja jest w znacznej mierze nastpstwem utrzymujcej si od kilku lat dekoniunktury na rynku niemieckim. Z sytuacj w handlu z Niemcami korzystnie kontrastowały zmiany w obrotach z innymi wikszymi rynkami unijnymi, takimi jak Wielka Brytania, Francja czy Włochy. 15

16 W handlu z krajami EFTA, w tym głównie z Norwegi, na odnotowanie zasługuje fakt znacznego wzrostu skali obrotów przy równoczesnej wyranej poprawie stanu ich zrównowaenia. 2.2 Rynki pozaeuropejskie W cigu ostatnich 5 lat polski eksport na rynek USA zwikszył si zaledwie o 36,6%, do poziomu niespełna 1,5 mld Euro, a import obniył si o 17,8% do poziomu poniej 2 mld Euro. Oznaczało to redukcj deficytu wymiany z 1,3 mld Euro w 2000 r. do 0,5 mld Euro w roku Z kolei handel z Japoni (podobnie jak z innymi krajami azjatyckimi) przynosi z kadym rokiem pogłbienie ujemnego salda. Wzrost eksportu w ostatnich 5 latach był tu wprawdzie prawie trzykrotnie szybszy ni importu, ale ze wzgldu na ponad 10 krotnie nisz skal eksportu ni importu nie znalazło to widocznego przełoenia na saldo wymiany. 2.3 Rynki wschodnie Kraje WNP powanie umocniły w ostatnich 5 latach swoj pozycj w polskim handlu zagranicznym. Polski eksport na te rynki wzrósł z niespełna 2,3 mld Euro w roku 2000 do ponad 6,2 mld Euro w 2005 r., czyli o prawie 172%. Import zwikszył si w tym czasie w tempie niemal trzykrotnie wolniejszym (o 61,3%), ale poniewa jego skala w roku wyjciowym niemal trzykrotnie przewyszała eksport, deficyt wymiany po 5 latach uległ jedynie stosunkowo niewielkiej redukcji (z prawie 3,6 mld Euro w roku 2000 do prawie 3,3 mld Euro w 2005 r.). Udział WNP w polskim eksporcie zwikszył si o 2,1 pkt proc. do 8,7%, podczas gdy udział w imporcie utrzymuje si przez cały okres na zblionym poziomie około 11% (w 2005 r. 11,7%). Decydujcy wpływ na ogólnie coraz lepsze wyniki wymiany z tym ugrupowaniem miało notowane w ostatnich dwóch latach wyjtkowe oywienie eksportu do Rosji. Po okresie powanej zapaci eksportowej na rynek rosyjski w latach szczególnie dwa ostatnie lata przyniosły w tej dziedzinie pozytywny przełom. O ile w okresie eksport do Rosji wzrósł zaledwie o 400 mln Euro (do poziomu mln Euro), to w roku 2004 zwikszył si o blisko 1 mld Euro, a w roku 2005 o dalsze 870 mln Euro do poziomu 3,2 mld Euro, co oznacza potrojenie eksportu do Rosji w cigu ostatnich 5 lat. W tym samym czasie import z Rosji zwikszył si o 43,9%, do poziomu ponad 7,2 mld Euro. W rezultacie deficyt wymiany z Rosj w roku 2005 uległ nieznacznej redukcji o 30 mln Euro, do poziomu około 4,0 mld Euro. Udział Rosji w ogólnym polskim eksporcie zwikszył si w cigu ostatnich 5 lat z 2,7% do 4,4%, podczas gdy udział importu z Rosji w ogólnym imporcie obniył si z 9,4% do 8,9%. Tempo wzrostu eksportu na Ukrain było niemal o połow wolniejsze ni do Rosji, jednak jego skala w ostatnich 5 latach uległa podwojeniu. Import zwikszył si w tym czasie o ponad 58% (do poziomu dwukrotnie niszego od eksportu). W rezultacie nadwyka w obrotach z Ukrain zwikszyła si w cigu ostatnich 5 lat o 0,9 mld Euro do poziomu prawie 1,3 mld Euro. 16

17 2.4 Kraje rozwijajce si Najmniej korzystne zmiany wystpiły w handlu z krajami rozwijajcymi si. Grupa ta jest zdecydowanie najliczniejsza i wymyka si z jednoznacznej oceny. W niniejszej analizie przyjmuje si, i w skład tego ugrupowania rynków wchodz umownie wszystkie kraje spoza: grupy krajów rozwinitych, tj. nalecych aktualnie do UE, EFTA i pozaeuropejskich krajów rozwinitych, krajów członkowskich CEFTA, nie nalecych jeszcze do UE, europejskich krajów członkowskich b. ZSRR. Eksport na te rynki zwikszył si w ostatnich 5 latach z 2,0 mld Euro w roku 2000 do 4,6 mld Euro w 2005 r., tj. o 122,2%, czyli o 14,5 pkt proc. szybciej ni eksport ogółem. Natomiast import z tych rynków uległ w tym czasie podwojeniu, czyli zwikszył si ponad dwukrotnie szybciej ni import ogółem. W rezultacie deficyt wymiany uległ podwojeniu z 3,5 mld Euro w roku 2000 do 7,7 mld Euro w 2005 r., osigajc tym samym 80% łcznego deficytu w polskim handlu. Poziom zrównowaenia wymiany z krajami rozwijajcymi si (mierzony relacj deficytu do eksportu) wynosi -170%, podczas gdy analogiczny wskanik dla obrotów z Rosj wyniósł -128%, a w obrotach z UE osignł warto dodatni 0, Zmiany struktury towarowej obrotów handlowych W okresie ostatnich 5 lat nie odnotowano wprawdzie zasadniczych zmian w strukturze przedmiotowej (towarowej) obrotów, jednak w przypadku niektórych grup towarowych zaistniały zmiany godne odnotowania. Na tle przecitnego tempa wzrostu eksportu w ostatnich 5 latach, naley odnotowa : relatywnie szybki (o 147,9%) wzrost eksportu towarów rolno-spoywczych i w efekcie wzrost ich udziału w eksporcie z 8,4% w roku 2000 do 10,0% w 2005 r., znacznie szybszy od przecitnej, sigajcy ok. 140%, wzrost skali eksportu wyrobów przemysłu elektromaszynowego, co przyniosło wzrost udziału tej grupy w eksporcie ogółem z 35,1% do 40,6%, wyszy o 19 pkt proc. od przecitnej dla eksportu ogółem wskanik wzrostu eksportu wyrobów przemysłu chemicznego, a zwłaszcza tworzyw sztucznych i wyrobów gumowych. Wzrost eksportu wyrobów elektromaszynowych, najbardziej dynamiczny sporód innych grup, jest tym bardziej godny podkrelenia, e grupa ta zarazem bezwzgldnie dominuje w polskim eksporcie zarówno pod wzgldem skali obrotów, jak i poziomu nowoczesnoci. Na tym tle wyjtkowo niekorzystnie wyrónia si sytuacja w eksporcie wyrobów przemysłu lekkiego. Trwajca od 5 lat stagnacja eksportu wyrobów włókienniczych i odzieowych oraz obuwniczych jest nastpstwem silnej ekspansji i konkurencji zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na rynku krajowym ze strony producentów azjatyckich, zwłaszcza chiskich. 4. Podsumowanie Od pocztku obecnej dekady w polskim handlu wyranie zarysowały si dwie przeciwstawne tendencje: 17

18 1. W obrotach z rynkami rozwinitymi, w szczególnoci z rynkami UE, zdecydowanie dominujcymi w ogólnych obrotach, nastpuje systematyczny wzrost eksportu przy równoczesnej poprawie stanu zrównowaenia wymiany. 2. W obrotach z krajami relatywnie słabiej rozwinitymi, w tym zwłaszcza zaliczanymi do grupy rynków rozwijajcych si, wystpuje sytuacja niemal zupełnie odwrotna, tzn. eksport jest niewspółmiernie niski w porównaniu z importem, a dysproporcja ta narasta z roku na rok prowadzc do dynamicznego pogłbiania si deficytu wymiany. Wskanik zrównowaenia obrotów (wyraajcy relacj deficytu do eksportu) w obrotach z UE osignł w roku ubiegłym warto dodatni (ok. 4%), podczas gdy w handlu z rynkami słabiej rozwinitymi był głboko ujemny (-170%). VI. Napływ inwestycji zagranicznych do Polski Bezporednie inwestycje zagraniczne spełniaj wan rol w unowoczenieniu polskiej gospodarki. Wprowadzajc do polskich przedsibiorstw nowe technologie, nowe formy zarzdzania i organizacji produkcji przyczyniaj si do unowoczenienia i poprawy ich funkcjonowania. 1. Wielko napływu BIZ Analiza wielkoci i dynamiki napływu bezporednich inwestycji zagranicznych do Polski w cigu ostatnich lat wykazuje due zrónicowanie tego procesu. W pierwszych latach transformacji naturalnym zjawiskiem był wysoki wzrost napływu w relacji do poprzedniego roku, gdy pocztkowe rozmiary BIZ były niewielkie. W okresie moemy mówi o znacznym i rosncym napływie kapitału do Polski (2,8 10,3 mld ecu/euro rocznie). Naley jednak podkreli, e wyrane zwikszenie wartoci inwestycji w 2000 r. wizało si ze znaczc transakcj zwizan z prywatyzacj Telekomunikacji Polskiej przez France Telecom (transakcja ta stanowiła około 1/3 wartoci napływu BIZ w tym roku). Kolejne trzy lata charakteryzowały si niszym napływem BIZ do Polski, co czciowo wynikało z ogólnowiatowego trendu oraz ze spowolnienia gospodarczego w Polsce. Wyniki ostatnich dwóch lat w zakresie napływu kapitału zagranicznego do Polski generalnie naley oceni pozytywnie. Napływ w wysokoci 10,3 mld euro w 2004 r. oraz 7,7 mld euro w 2005 r. był wyranie wyszy ni w poprzednich 3 latach. Jednoczenie naley podkreli, e decydujcy wpływ na bardzo dobre wyniki 2004 roku miały reinwestowane zyski 3. W 2004 roku ich warto wyniosła 5,1 mld euro, co stanowiło 50,9% napływu BIZ do Polski. W 2005 roku udział ten zmniejszył si do 35,9%. Dowodzi to z jednej strony dobrej kondycji finansowej działajcych u nas firm z kapitałem zagranicznym, a z drugiej ich dobrej oceny sytuacji w Polsce, skłaniajcej do podejmowania decyzji o poszerzaniu zakresu działalnoci. 3 Zgodnie z zasadami sporzdzania bilansu płatniczego reinwestowane zyski s traktowane tak jakby zostały wypłacone inwestorowi bezporedniemu i dopiero potem ponownie przez niego zainwestowane. Wynika to z faktu, ze inwestor bezporedni poprzez fakt posiadania znacznej czci przedsibiorstwa bezporedniego inwestowania (co najmniej 10%) ma wpływ na decyzj o pozostawieniu w przedsibiorstwie nalecego do niego zysku. 18

19 Pomimo znaczcego napływu BIZ do Polski w ujciu nominalnym (skumulowana warto BIZ w Polsce wyniosła w 2005 r. 75,7 mld euro) nie mona uzna, e jest on wystarczajcy dla szybkiego rozwoju gospodarczego Polski i przyspieszenia procesu konwergencji z rozwinitymi gospodarkami Unii Europejskiej i OECD. Warto BIZ w Polsce na tle wiata wyglda skromnie wg szacunków UNCTAD w 2005 r. stanowiła zaledwie około 1,0% wartoci BIZ na wiecie. Potwierdzaj to równie wskaniki uwzgldniajce relacj napływu kapitału zagranicznego do PKB oraz BIZ per capita. Pomimo e wzrost wartoci BIZ w kolejnych latach przełoył si na popraw wspomnianych relacji, to s one znacznie nisze ni nie tylko w krajach UE-15, ale równie w wikszoci pastw regionu Europy rodkowo Wschodniej. Ponadto naley podkreli, e w ostatnich latach inne kraje naszego regionu, w tym midzy innymi Bułgaria i Rumunia, które w najbliszym czasie stan si członkami UE, zaczynaj budzi zainteresowanie inwestorów zagranicznych. Warto BIZ w Rosji wyniosła w 2004 roku 12,4 mld euro, a w 2005 roku 11,7 mld euro Struktura geograficzna napływu BIZ W strukturze geograficznej napływu BIZ do Polski przewaaj firmy z krajów Unii Europejskiej. Ich inwestycje stanowi 85,1% wszystkich inwestycji, a łczna warto zainwestowanego kapitału w 2005 roku wyniosła 75,7 mld euro. Najwicej zainwestowały w Polsce Holandia - 16,4 mld euro, Niemcy 12,3 mld euro i Francja 9,6 mld euro. Łczna warto kapitału ulokowanego w Polsce przez te trzy kraje na koniec 2005 roku wyniosła 38,4 mld euro, co stanowiło 50,7 % ogólnej wartoci BIZ w Polsce Na uwag zasługuje wysoka, cho słabnca, pozycja USA, które mimo znacznego oddalenia geograficznego zainwestowały w Polsce dotychczas 5,6 mld euro, a wic 7,4% ogólnej wartoci BIZ. Rok 2000 przyniósł diametraln zmian w pozycji krajów azjatyckich w strukturze napływu BIZ do Polski. Wczeniejsze inwestycje tych pastw stanowiły kilka procent, przy czym wikszo z nich zwizana była z zaangaowaniem rodków południowokoreaskiego koncernu Daewoo. W zwizku z problemami firmy kapitał został wycofany i przez trzy lata inwestycje z tego obszaru były ujemne. Jednoczenie warto podkreli, e ostatnie dwa lata przyniosły zwikszenie napływu kapitału inwestorów azjatyckich, w głównej mierze pochodzce z Japonii i Korei Płd. Dotyczy to m.in. inwestycji takich firm japoskich jak Toshiba. Sharp Brigstone oraz koreaskich takich jak: LG-Philips czy LG Electronics. Obserwowana dominacja krajów rozwinitych, a zwłaszcza UE, w BIZ realizowanych w Polsce nie jest zaskakujca w kontekcie zarówno tendencji wiatowych, jak i członkostwa Polski w OECD oraz UE. Powszechnym zjawiskiem jest dominacja w BIZ krajów przyjmujcych inwestora z tego samego regionu. W strukturze BIZ pod wzgldem liczby zagranicznych inwestorów najliczniejsz grup stanowi przedsibiorcy z Niemiec oraz Holandii i Francji. 4 World Investment Report, UNCTAD, X.2006 r. 19

20 3. Struktura sektorowa napływu BIZ Do koca 2005 r. najwikszy napływ BIZ notowano w przetwórstwie przemysłowym, gdzie łcznie zainwestowano 27,7 mld euro. Inwestorzy zagraniczni w najwikszym stopniu zainteresowani s inwestycjami w produkcj sprztu transportowego, artykułów spoywczych, napojów i tytoniu oraz papieru, a take w działalno poligraficzn. Na dalszych miejscach znalazły si produkcja metali, wyrobów z metali oraz maszyn i urzdze, produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz urzdze elektrycznych, telewizyjnych i optycznych. Drugi co do wielkoci sektor, w którym zakumulowano najwicej inwestycji zagranicznych, to porednictwo finansowe 15,4 mld euro. Podkrelenia wymaga, e zwikszone zainteresowanie inwestycjami w sektor finansowy obserwowane było zwłaszcza w ostatnich latach. W 1996 r. porednictwo finansowe skupiało ok. 15% wszystkich BIZ, podczas gdy w 2005 r. było to 20,3%. Niewiele mniej BIZ ulokowanych zostało w handlu i usługach warto BIZ w tych sektorach na koniec 2005 r. wyniosła 13,8 mld euro (przy czym warto podkreli, e jeszcze kilka lat temu był to drugi co do wielkoci BIZ obszar zainteresowania zagranicznych przedsibiorców). W strukturze napływu znaczcy udział ma te budownictwo, notowany jest równie wzrost napływu BIZ do sektora obsługi nieruchomoci oraz energetyki. Warto zainwestowanego kapitału nie zawsze koreluje z liczb przedsibiorców angaujcych si w dan działalno. Najlepszym przykładem jest handel, gdzie działa najwiksza liczba inwestorów, co oznacza, e rednia jednostkowa warto kapitału jest relatywnie mniejsza ni w innych sektorach gospodarki. Odmiennie kształtuje si natomiast sytuacja w porednictwie finansowym, gdzie inwestycje zwizane z działalnoci finansow wi si zazwyczaj ze znacznymi jednostkowymi transakcjami. 4. Wpływ BIZ na polski handel zagraniczny Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego systematycznie zwikszaj swoje zaangaowanie w produkcj eksportow (dotyczy to w szczególnoci inwestorów z krajów UE 15) udział podmiotów zagranicznych w polskim eksporcie przekroczył w roku 2004 poziom 62%, a w imporcie 62%. Podmioty te w porównaniu z podmiotami z kapitałem wyłcznie krajowym wyróniaj si znacznie wysz dynamik wzrostu eksportu, a zarazem mniejsz wraliwoci na niekorzystne wahania kursowe. Wynika to z powiza produkcyjnych i handlowych, funkcjonujcych zwłaszcza w ramach duych midzynarodowych korporacji, w tym przede wszystkim w sektorze produkcji maszyn i rodków transportu. 5. Rola spółek z kapitałem zagranicznym w polskiej gospodarce Rola i znaczenie spółek z udziałem kapitału zagranicznego w polskiej gospodarce systematycznie ronie. W 2004 roku przychody spółek z udziałem kapitału zagranicznego 5 wyniosły 656,8 mld zł, co stanowiło 41,6% przychodów wszystkich przedsibiorstw, które złoyły sprawozdanie bilansowe. Przychody spółek wzrosły w 2004 roku w porównaniu 5 O liczbie pracujcych 10 i wicej, tj spółek. 20

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców

Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Działania WPHI Berlin na rzecz polskich przedsiębiorców Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Jan Masalski Radca Poznań, 11.12.2014 Porównanie potencjału obu krajów Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU. Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. POTENCJAŁ EKSPORTOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ORAZ INSTRUMENTY WSPARCIA EKSPORTU Piotr Słojewski Wiceprezes Zarządu Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. EKSPORT MAZOWSZA NA TLE KRAJU Wartość eksportu z Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro

Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro Wpływ wprowadzenia euro na stopień otwartości i zmiany strukturalne w handlu krajów strefy euro PREZENTACJA WYNIKÓW Wojciech Mroczek Znaczenie strefy euro w światowym handlu 1996-1998 2004-2006 Czy wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

23.2. Liczba studentów

23.2. Liczba studentów 23.1. Wprowadzenie Ju w latach 60. XX w. podjte zostały istotne badania dotyczce efektywnoci inwestycji w kształcenie. Efektywno ta dotyczyła głównie skali makroekonomicznej i odnosiła si w szczególnoci

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29

Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 Co kupić a co sprzedać 2015-06-26 13:34:29 2 Eksport jest siłą napędową niemieckiej gospodarki. Niemcy są także znaczącym importerem surowców, głównie energetycznych, ale i wysoko przetworzonych wyrobów

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Aktywność Polski na rynku międzynarodowym realizowana jest w trzech głównych obszarach: 1. Udziału w tworzeniu wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy

Bardziej szczegółowo

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE

1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE 1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH DLA FIRM SEKTORA MP W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH I DZIAŁALNOCI NA RYNKACH UE Marek Matejun Funkcjonowanie sektora MP w warunkach integracji europejskiej

Bardziej szczegółowo

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r.

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Rynek pieniny - finansowanie biecej działalnoci. Lokaty midzybankowe, bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Chełmku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Polski eksport ze wsparciem KUKE Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Zielona Góra 13.05.2013 r. Cel projektu Projekt systemowy Ministra Gospodarki realizowany w ramach Poddziałania 6.2.1

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 2 Wielka Brytania plasuje się w czołówce globalnych inwestorów. Według danych OECD zajmuje 5. miejsce na świecie. Według wstępnych danych OECD w 2012 r. poziom

Bardziej szczegółowo

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09

Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 Co kupić a co sprzedać 2015-06-11 10:10:09 2 Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner handlowy zajmuje 27. miejsce. W 2013 roku 46,4

Bardziej szczegółowo

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Pogarszajca si sytuacja finansowa WSZ w Koninie wymaga od osób zarzdzajcych podjcia prawidłowych działa, aby doprowadzi do stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW NA R O K 2 0 0 9 UZASADNIENIE

MINISTERSTWO FINANSÓW NA R O K 2 0 0 9 UZASADNIENIE MINISTERSTWO FINANSÓW U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 0 9 UZASADNIENIE Warszawa, wrzesie 2008 SPIS TRECI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski 5 Rozdział II Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE Z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Załcznik 1 ANALIZA SWOT RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO SILNE STRONY SŁABE STRONY Usługowy charakter regionu wysoka pracochłonno sektora Due obszary województwa obejmujce tereny popegerowskie;

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze

Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze Polsko-Czeska Współpraca gospodarcza Wojciech Pobóg-Pągowski I Radca WPHI Ambasady PR w Pradze 14 listopada 2013 r. Republika Czeska - 10,5 mln obywateli - PKB per capita 2012 (79% średniej UE 27) - PKB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW. Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW. Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW I EKSPORTERÓW Działa w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych z samorządami gminnymi i specjalnymi strefami ekonomicznymi w kontekście pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 16:26:48

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 16:26:48 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-10 16:26:48 2 Francja jest czwartym największym na świecie inwestorem, po Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Firm zagraniczne inwestują we Francji w przemysł

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Biuro Analiz i Programowania Warszawa, marzec 2014 r. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2013 r. Od akcesji Polski do UE sukcesywnie rosły obroty towarami rolnospożywczymi oraz ich udział

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r.

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Poziom bezrobocia w powiecie zawierciaskim w ostatnich 4 latach oscylował na poziomie 22-24% przyjmujc dane z

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOCI DZIAŁANIA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE W OKRESIE MIDZYKRYZYSOWYM

OCENA EFEKTYWNOCI DZIAŁANIA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE W OKRESIE MIDZYKRYZYSOWYM Tomasz NAWROCKI OCENA EFEKTYWNOCI DZIAŁANIA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW W WARSZAWIE W OKRESIE MIDZYKRYZYSOWYM Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki analizy efektywnoci działania spółek notowanych na

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI

ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Przedsibiorczoci ANALIZA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA SEKTORA USŁUG DLA PRZEDSIBIORCZOCI Warszawa, maj 2005 SPIS TRECI strona Wprowadzenie 3 Rozdział I. Usługi okołobiznesowe

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku

Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku Ewolucja polsko-niemieckiej wymiany handlowej na przełomie XX i XXI wieku Nr 146 / 2013 22 11 13 INSTYTUT ZACHODNI im. Zygmunta Wojciechowskiego Instytut Naukowo-Badawczy, Poznań Autor: Piotr Misztal Handel

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych Dr Krzysztof Jończyk Kongres Innowacji Polskich, Kraków, 10.03.2015 1 r. Rolnictwo ekologiczne Rozp. Rady (WE) 834/2007

Bardziej szczegółowo

Doing business in Poland

Doing business in Poland Doing business in Poland Dlaczego warto inwestować w Polsce Polska zajmuje 13. miejsce na świecie i 5. w Europie wśród krajów najbardziej atrakcyjnych dla inwestorów zagranicznych - wynika z ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Warszawa, 20 marca 2013 Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Anna Awdiejewa Departament Promocji Gospodarczej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce

Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Elżbieta Ostrowska Uniwersytet Wrocławski Formy inwestycji zagranicznych w Polsce Napływ kapitału zagranicznego regulowany jest w każdym kraju goszczącym przez pakiet aktów prawnych dotyczących różnych

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA PROJEKTU BUDETU PASTWA NA ROK 2012

ZAŁOENIA PROJEKTU BUDETU PASTWA NA ROK 2012 RADA MINISTRÓW ZAŁOENIA PROJEKTU BUDETU PASTWA NA ROK 2012 Warszawa kwiecie 2011 r. Spis treci WSTP... 2 OCENA BIECEJ SYTUACJI MAKROEKONOMICZNEJ... 4 ZAŁOENIA PROJEKTU BUDETU PASTWA NA 2012 R... 7 ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

OCENA SYSTEMU WSPOMAGANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI DZIAŁAJCYCH W OTOCZENIU BIZNESU

OCENA SYSTEMU WSPOMAGANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI DZIAŁAJCYCH W OTOCZENIU BIZNESU Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 958 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 41 2005 MAREK MATEJUN Zakład Organizacji Przedsibiorstw Instytut Zarzdzania Politechniki Łódzkiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 215/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 padziernika 2008 roku

Uchwała Nr 215/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 padziernika 2008 roku Uchwała Nr 215/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 padziernika 2008 roku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie porczenia zobowizania wynikajcego z obligacji emitowanych przez Agencj

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008

MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 16 lipca 2008 r. Departament Analiz i Prognoz DAP-II-079/RS/inf_NBP_05/2008 INFORMACJA o sytuacji w handlu zagranicznym w maju 2008 roku i po 5 miesiącach b.r. (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Konferencja 24/25 stycznia 2008 r.

Konferencja 24/25 stycznia 2008 r. Tekst wystpienia prof. Barbary Kudryckiej, ministra nauki i szkolnictwa wyszego, podczas inauguracji konferencji "Nowe finansowanie. Wiksza dostpno. Lepsza jako." Konferencja 24/25 stycznia 2008 r. Dzisiejsza

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Nr 1029. Informacja. Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku. Styczeń 2004. Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Poprawa kondycji finansowej małych i średnich eksporterów w 2003 roku Styczeń 2004 Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe Prof. dr hab. Elbieta Kornberger-Sokołowska Uniwersytet Warszawski Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe 1. Zgodnie z art. 158 Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk

Bardziej szczegółowo

Budetowanie w przedsibiorstwie produkcyjnym. Budgeting in the productive enterprise

Budetowanie w przedsibiorstwie produkcyjnym. Budgeting in the productive enterprise Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 173 Budetowanie w przedsibiorstwie produkcyjnym Budgeting in the productive enterprise Karol CIEWIERA * Streszczenie: Budetowanie w działalnoci jednostek

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

Miejsce i znaczenie małych i duych przedsibiorstw na rynku

Miejsce i znaczenie małych i duych przedsibiorstw na rynku Grzegorz Gołbiowski Miejsce i znaczenie małych i duych przedsibiorstw na rynku Wprowadzenie Istniej dwie teorie dotyczce działania małych i rednich przedsibiorstw (MSP) na rynku w obliczu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Zamieszczamy treść komunikatu w tej sprawie, jaki opublikował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Zamieszczamy treść komunikatu w tej sprawie, jaki opublikował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Zamieszczamy treść komunikatu w tej sprawie, jaki opublikował Urzd Komisji Nadzoru Finansowego. Komunikat KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wpływu walutowych instrumentów pochodnych na banki i spółki

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PILOTAOWEGO PROGRAMU BUDOWY DOMÓW SOCJALNYCH

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PILOTAOWEGO PROGRAMU BUDOWY DOMÓW SOCJALNYCH MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PILOTAOWEGO PROGRAMU BUDOWY DOMÓW SOCJALNYCH Warszawa, kwiecie 2005 Wstp W celu wspierania osób i rodzin, które znalazły si w trudnej sytuacji wynikajcej

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia

Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1990-2011 Dr Wojciech Przychodzeń Katedra Finansów Akademia Leona Koźmińskiego Wprowadzenie (1) Celem artykułu jest

Bardziej szczegółowo