Świadczenie usług w Niderlandach. Podatek VAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenie usług w Niderlandach. Podatek VAT"

Transkrypt

1 Świadczenie usług w Niderlandach Podatek VAT Opracowanie: mr. M. P. Lewandowski mgr M. Czajkowska na zlecenie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej Stan prawny na dzień

2 Podatek VAT w Niderlandach 1. Podatek VAT 1.1 Istota rynku wewnętrznego 1.2 Przepisy europejskie 1.3 Obowiązek rejestracji w holenderskim urzędzie skarbowym 1.4 Stopy procentowe 1.5 Rodzaje deklaracji i terminy składania deklaracji (zwykła deklaracja VAT oraz deklaracja wewnątrzwspólnotowych dostaw) 2. Kto i kiedy płaci. 2.1 Przedsiębiorstwa z siedzibą w Niderlandach 2.2. Przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce aspekty transgraniczne 3. VAT w praktyce - wybrane zagadnienia 3.1 Najczęściej zadawane pytania 3.2 Zwrot podatku (co i na jakich zasadach)? 4. Przydatne adresy i telefony Stan prawny na dzień

3 1. Podatek VAT 1.1 Istota rynku wewnętrznego Zgodnie z w art. 14 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską rynek wewnętrzny to przestrzeń bez granic wewnętrznych, w której zgodnie z przepisami Traktatu jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Na mocy Traktatu zniesione zostały granice celne pomiędzy państwami członkowskimi, konsekwencją czego było wprowadzenie wspólnej zewnętrznej taryfy celnej. Towary pochodzące z państw członkowskich, jak również towary pochodzące z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) wprowadzone na terytorium WE po opłaceniu cła, mogą krążyć swobodnie po obszarze Wspólnoty. Likwidacja wewnętrznych granic umożliwia sprawny transport towarów, bez konieczności stosowania licznych procedur biurokratycznych. Przedsiębiorcy dokonujący obrotu z państwami członkowskimi nie muszą już wypełniać wielu formularzy celnych. Zgodnie z założeniem rynku wewnętrznego zniesione zostały kontrole graniczne pomiędzy państwami członkowskimi. Obrót towarowy odbywa się swobodnie. Konsekwencją utworzenia rynku wewnętrznego było wprowadzenie przez państwa członkowskie jednolitego systemu podatkowego w zakresie podatku od wartości dodanej VAT. 1.2 Przepisy europejskie Obowiązek wprowadzenia wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT) nałożyła na państwa członkowskie Pierwsza Dyrektywa Rady z 11 kwietnia 1967 roku w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EEC). Przełomowe znaczenie dla ujednolicenia wewnątrzwspólnotowej legislacji w zakresie podatku od wartości dodanej miała Szósta Dyrektywa Rady z 17 maja 1977 w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej; ujednolicona podstawa Stan prawny na dzień

4 wymiaru podatku (77/388/EEC). Reguluje ona podstawowe elementy podatku VAT, tj. przedmiot, podmiot i podstawę opodatkowania, definicję miejsca i momentu powstania obowiązku podatkowego, stawki podatku, zwolnienia, zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego. Aktualnie Szósta Dyrektywa jest podstawowym dokumentem regulującym wspólny system podatku od wartości dodanej na terenie Unii Europejskiej. Wśród przepisów europejskich regulujących zagadnienia podatku od wartości dodanej (VAT) należy wymienić ponadto następujące dyrektywy: 1. Ósma Dyrektywa Rady z 6 grudnia 1979 w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom nieposiadającym siedziby na terytorium kraju (79/1072/EEC); 2. Trzynasta Dyrektywa Rady z 17 listopada 1986 w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom nieposiadającym siedziby na terytorium Wspólnoty (86/560/EEC); 3. Dyrektywa Rady z 16 grudnia 1991 uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca Dyrektywę 77/388/EEC w celu zniesienia granic podatkowych (91/680/EEC); 4. Dyrektywa Rady z 19 października 1992 uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca dyrektywę 77/388/EEC (określenie stawek podatku od wartości dodanej) (92/77/EEC); 5. Dyrektywa Rady z 20 grudnia 2001 zmieniająca dyrektywę 77/388/EEC w celu uproszczenia uaktualnienia i ujednolicenia warunków dotyczących wystawiania faktur w zakresie podatku od wartości dodanej (2001/115/EEC); 6. Dyrektywa Rady z 7 maja 2002 zmieniająca i tymczasowo zmieniająca dyrektywę 77/388/EEC w zakresie zasad opodatkowania usług radiowych i telewizyjnych i określonych usług świadczonych drogą elektroniczną (2002/38/EEC); Stan prawny na dzień

5 1.3 Obowiązek rejestracji w niderlandzkim urzędzie skarbowym Przepisy europejskie oraz przepisy narodowe (Wet op omzetbelasting Ustawa o podatku obrotowym) zobowiązują do dokonania rejestracji dla potrzeb podatku VAT (niderlandzki odpowiednik polskiego VAT-u nosi nazwę Belasting over de Toegevoegde Waarde w skrócie BTW; użyte w niniejszym opracowaniu określenie podatek VAT w odniesieniu do podatku niderlandzkiego, należy rozumieć BTW ) w Niderlandach przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i dokonujących transakcji podlegających opodatkowaniu na terenie Królestwa Niderlandów. Polscy przedsiębiorcy, którzy na terenie Niderlandów posiadają zakład podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy niderlandzcy. Podobnie jest z przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę w Polsce i świadczącymi usługi osobom fizycznym w Niderlandach. W przypadku naliczania wynagrodzenia za usługę wykonaną w Królestwie Niderlandów na rzecz osoby fizycznej, (przykładem mogą być prace remontowo - budowlane), polski przedsiębiorca 1 jest zobowiązany do rejestracji w niderlandzkim urzędzie skarbowym w celu rozliczania podatku VAT, który jest zobowiązany naliczyć i odprowadzić do skarbu państwa Królestwa Niderlandów. W przypadku transgranicznego świadczenia usług o charakterze tymczasowym dla niderlandzkich podmiotów gospodarczych sytuacja ma się nieco inaczej. Ustawodawstwo Królestwa Niderlandów zawiera mianowicie przepis o przeniesieniu obowiązku odprowadzenia VAT na zleceniodawcę - przedsiębiorcę z siedzibą w Niderlandach, który jest zarejestrowanym płatnikiem VAT. W takim przypadku polski przedsiębiorca (na przykład firma remontowo budowlana), który działa jako podwykonawca niderlandzkiej firmy budowlanej, lub dla innego przedsiębiorstwa (renowacja sklepu dla firmy prowadzącej handel detaliczny) może poprzestać na wystawieniu faktury netto z dopiskiem, iż obowiązek rozliczenia VAT przeniesiono na zleceniodawcę. Podatek zostanie w takim przypadku rozliczony w ramach deklaracji podatkowej zleceniodawcy. 1 Pod pojęciem polski przedsiębiorca rozumiemy przedsiębiorstwo prowadzące zazwyczaj działalność gospodarczą w Polsce i będące polskim rezydentem w rozumieniu przepisów podatkowych jak i przepisów o rejestracji działalności gospodarczej. Stan prawny na dzień

6 W powyższej sytuacji obowiązek rejestracji (uzyskania numeru VAT w Królestwie Niderlandów) nie dotyczy polskiego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca taki nie będzie mógł jednak odzyskać podatku VAT, który zapłacił za koszty poniesione w ramach realizacji zlecenia w Niderlandach. W przypadku poważniejszych kosztów należy się w takim razie zastanowić nad rejestracją w celu odzyskania podatku VAT. Niderlandzki numer VAT składa się z dwunastu znaków poprzedzonych kodem kraju NL. Format numeru VAT wygląda następująco: NL B99. Trzycyfrowa końcówka numeru składa się z litery B oraz dwóch cyfr z zakresu od 01 do Stopy procentowe Do chwili obecnej wysokość stawek podatkowych nie została jeszcze ujednolicona w Unii Europejskiej. Na obszarze Wspólnoty obowiązują zróżnicowane stawki podatku od wartości dodanej. Państwa członkowskie przyjęły minimalną wysokość stawek. Ustalono, iż stawka podstawowa nie może być niższa niż 15 %, a stawka obniżona nie może wynosić mniej niż 5%. W Niderlandach podstawowa stawka podatku VAT wynosi 19%, obniżona stawka wynosi 6%. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru (sprzedaży towaru z Królestewa Niderlandów do innego kraju członkowskiego) stosuje się 0% stawkę podatku VAT. Warunki zastosowania stawki 0% oraz wymogi formalne dostawy określają przepisy europejskiego prawa podatkowego oraz narodowe przepisy wykonawcze. Stan prawny na dzień

7 1.5 Rodzaje deklaracji i terminy składania deklaracji (zwykła deklaracja VAT, deklaracja wewnątrzwspólnotowych dostaw oraz wniosek o zwrot VAT-u za poniesione koszty) Przedsiębiorcy prowadzący działalność w Niderlandach składają do organu podatkowego deklaracje VAT oraz informacje podsumowujące w zakresie dokonywanych dostaw wewnątrzwspólnotowych. Termin rozliczeniowy wyznaczany jest przez urząd skarbowy. Najczęściej wyznaczany jest termin kwartalny. Dla małych przedsiębiorstw istnieje możliwość rozliczania się w trybie rocznym. Przedsiębiorstwa charakteryzujące się dużym obrotem musza liczyć się z obowiązkiem dokonywania rozliczeń w trybie miesięcznym. Istnieje jednak możliwość składania deklaracji za okresy miesięczne oraz roczne. Organ podatkowy przysyła podatnikowi raz na kwartał formularze podatkowe. Podatnik zobowiązany jest wypełnić formularze i złożyć je w terminie 1 miesiąca od zakończenia okresu rozliczeniowego (dla przedsiębiorców zagranicznych obowiązuje termin dwóch miesięcy), za który składana jest deklaracja. Składając pierwszą deklarację VAT podatnicy zobowiązani są załączyć faktury zakupowe (w celu sprawdzenia wynikającego z nich VAT-u naliczonego) oraz faktury sprzedażowe wystawione przez podatnika. Kolejne składane deklaracje muszą zawierać tylko zestawienie faktur, na podstawie których została sporządzona deklaracja. Raz na kwartał podatnicy składają informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach towaru. W informacji tej zawarta jest łączna wartość wewnątrzwspólnotowych dostaw dokonanych na rzecz poszczególnych kontrahentów w danym kwartale. W ramach składanej informacji należy podać numery indentyfikacyjne kontrahentów, na rzecz których dokonana była wewnątrzwspólnotowa dostawa. Termin składania informacji podsumowującej upływa ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składana jest informacja. Stan prawny na dzień

8 2. Kto i kiedy płaci. 2.1 Przedsiębiorstwa z siedzibą w Niderlandach Przedsiębiorstwa z siedzibą w Niderlandach zobowiązane są odprowadzać podatek VAT w Niderlandach. Transakcje dokonywane przez przedsiębiorców nie posiadających siedziby, ale posiadających stały zakład w rozumieniu Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania na terenie Niderlandów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Niderlandach. Polscy przedsiębiorcy posiadający siedzibę w Królestwie Niderlandów naliczają i odprowadzają podatek VAT od sprzedaży towarów dla niderlandzkich kontrahentów. Stosuje się do nich przepisy obowiązujące przedsiębiorstwa niderlandzkie. Termin złożenia deklaracji dla przedsiębiorstw z posiadających siedzibę lub stały zakład w Niderlandach wynosi 1 miesiąc. Zgodnie z niderlandzkim prawem podatkowym, kwota podatku należnego powinna być zapłacona w terminie jednego miesiąca licząc od końca okresu rozliczeniowego, którego wpłata dotyczy. Za dzień zapłaty podatku uważa się dzień wpływu środków na konto organu podatkowego. Polscy przedsiębiorcy z siedzibą w Niderlandach dokonując dostawy towarów kontrahentom spoza Królestwa Niderlandów (w ramach Wspólnoty Europejskiej), po spełnieniu ustawowo określonych warunków mogą zastosować 0% stawkę podatku (dostawa wewnątrzwspólnotowa). W przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych przedsiębiorcy zobowiązani są do składania deklaracji dostaw wewnątrzwspólnotowych (ICL) obok zwykłej deklaracji VAT. Problematyka opodatkowania dostawy towarów nie budzi większych wątpliwości, dlatego też nie zostanie szerszej prezentowana w niniejszym opracowaniu. Stan prawny na dzień

9 2.2. Przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce aspekty transgraniczne Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej polskie firmy usługowe zwiększyły swoje zainteresowanie niderlandzkim rynkiem. Wysokie ceny usług w Niderlandach i niewielka odległość od Polski sprawiają, że polskie firmy chętnie podejmują działalność usługową w Niderlandach. Poniżej przedstawiono tylko niektóre usługi świadczone najczęściej przez polskich przedsiębiorców w Królestwie Niderlandów. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają następujące usługi świadczone na terenie Niderlandów: - świadczenie usług remontowo budowlanych na nieruchomościach położonych w Królestwie Niderlandów; - usługi transportowe towarów i osób; - przedstawienia muzyczne i teatralne; - przyznawanie praw licencyjnych; - usługi świadczone przez menadżerów, prawników, księgowych; - przeniesienie wartości niematerialnych i prawnych; - itd. 2 Podstawowym kryterium decydującym o tym, gdzie dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jest miejsce jej świadczenia. 2 Informacja zawarta w niniejszym opracowaniu nie zawiera pelnego wykiczenia uslug transgranicznych polegajacych opodatkowaniu podatkiem VATw Niderlandach. Stan prawny na dzień

10 3. VAT w praktyce wybrane zagadnienia 3.1 Najczęściej zadawane pytania : Kiedy polski przedsiębiorca świadczący usługi remontowo - budowlane w Niderlandach zobowiązany jest do rejestracji w niderlandzkim urzędzie skarbowym? Czy Polski przedsiębiorca jest zobowiązany naliczać VAT za usługi świadczone w Niderlandach dla osoby fizycznej? Jak postępować jeśli zleceniodawcą jest podmiot gospodarczy? Odpowiedzi na powyższe pytania najlepiej zobrazują przedstawione poniżej sytuacje, które najczęściej mają miejsce w ramach wewnątrzwspólnotowego transgranicznego świadczenia usług: Sytuacja A. Przedsiębiorca zarejestrował działalność w Niderlandach i prowadzi zazwyczaj działalność gospodarczą w Niderlandach. Sytuacja B. Przedsiębiorca prowadzi zazwyczaj zarejestrowaną działalność w Polsce i tymczasowo świadczy usługi remontowe podmiotom gospodarczym będącym zarejestrowanymi płatnikami VAT-u w Niderlandach. Sytuacja C. Przedsiębiorca prowadzi zazwyczaj zarejestrowaną działalność w Polsce i tymczasowo świadczy usługi remontowe w Niderlandach dla osób fizycznych (i niderlandzkich podmiotów gospodarczych będących zarejestrowanym płatnikiem VAT). Stan prawny na dzień

11 Ad A. W przypadku polskich przedsiębiorców rejestrujących działalność gospodarczą w Niderlandach i świadczących usługi w Niderlandach dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych obowiązki podatkowe są takie same jak dla niderlandzkich przedsiębiorców. Bezpośrednio po rejestracji działalności w rejestrze handlowym (Kamer van Koophandel) należy złożyć wniosek o przyznanie numeru BTW do odpowiedniego urzędu skarbowego (urząd, któremu podlega dane miasto lub gmina, w której przedsiębiorstwo ma siedzibę). Na przyznanie numeru czeka sie obecnie od 4 10 tygodni (zależnie od urzedu). W ramach przyznania numeru BTW urząd skarbowy ocenia, czy dany przedsiębiorca spełnia kryteria samodzielnego przedsiębiorcy. W związku z szeroko stosowaną praktyką rejestracji firm jednoosobowych w celu ominiecia przepisów o zatrudnieniu obcokrajowcow należy liczyć się z tym, że urząd skarbowy może odmówić rejestracji lub może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia. Aby uniknąć problemów należy skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym przed dokonaniem rejestracji, lub zlecić procedurę wyspecjalizowanej kancelarii doradczej lub księgowej. W przypadku akceptacji wniosku urząd skarbowy wyznacza zazwyczaj kwartalny okres rozliczeniowy, co oznacza iż przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT i dokonania wpłaty należnego podatku przed upływem terminu jednego miesiąca od zakończenia danego kwartału. Przedsiębiorstwa dokonujące transakcji handlowych dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy towaru powinny ponadto dokonywać periodycznie deklaracji wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw (ICL aangifte). Ad B. W przypadku B chodzi o polskie firmy jednoosobowe zarejestrowane w Polsce jak i polskie firmy oddelegowujace swoich pracownikow do Niderlandów w ramach świadczenia usług. Jeśli kontrahentem niderlandzkim jest zarejestrowany w Niderlandach płatnik podatku VAT (przedsiębiorca niderlandzki), to Polski usługodawca jest Stan prawny na dzień

12 zobowiązany wystawić fakturę VAT z przeniesieniem obowiązku rozliczenia VAT-u na odbiorcę faktury (zleceniodawcę). W przypadku przeniesienia obowiązku zapłaty podatku na nabywcę usługi, zleceniobiorca nie ma prawa uwzględniać kwoty VAT na fakturze i jest zobowiązany nadmienić na fakturze, iż obowiązek rozliczenia VAT został przeniesiony na odbiorcę faktury (zleceniodawcę). Podatek VAT jest w takiej sytuacji rozliczany przez zleceniodawcę w jego periodycznej deklaracji podatkowej. Dzięki przepisowi o przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku VAT przedsiębiorcy świadczący sporadycznie usługi dla Niderlandzkich podmiotów gospodarczych nie muszą dokonywać rejestracji w niderlandzkim urzędzie skarbowym. Brak rejestracji powoduje jednak, iż przedsiębiorca z Polski nie będzie mógł upomnieć się o zwrot podatku BTW. Procedurę dotyczącą rejestracji w ramach zwrotu podatku VAT za poniesione koszty przy realizacji zlecenia w Niderlandach przedstawimy w następnym punkcie. Ad C. Jeśli polski przedsiębiorca świadczy usługi o charakterze tymczasowym w Niderlandach i jego zleceniodawcami są osoby fizyczne (na przykład renowacja prywatnej kamienicy lub apartamentu) to przedsiębiorca ten jest zobowiązany dokonać rejestracji w urzędzie skarbowym w ramach podatku VAT. Za usługę należy w takim przypadku naliczyć odpowiednią stawkę VAT (19 % lub 6 %) a następnie naliczony podatek należy uwzględnić w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy i należy odprowadzić do urzędu skarbowego przed upływem dwóch miesięcy od zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Często spotyka się w praktyce przedsiębiorców naliczających polski podatek VAT (22 lub 7 %) lub nienaliczających podatku za usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w Niderlandach. Przyczyną takiej sytuacji jest często niewiedza przedsiębiorcy lub błędna informacja podana przez polskie biura księgowe. Stan prawny na dzień

13 Jeśli nabywcą usługi jest osoba fizyczna, obowiązek naliczenia i odprowadzenia do niderlandzkiego urzędu skarbowego podatku VAT od usługi spoczywa na dostawcy usługi, w tym przypadku na polskim przedsiębiorcy. 3.2 Zwrot podatku (co i na jakich zasadach)? Dokonując zakupów na terenie Królestwa Niderlandów oraz ponosząc inne koszty związane z prowadzeniem działalności polscy przedsiębiorcy płacą podatek VAT naliczony przez ich dostawców. Podobnie też przedsiębiorcy zobowiązani są do zapłaty VAT-u od importu towarów spoza Wspólnoty, jak również od wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Pod pewnymi warunkami polscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego w cenie towarów i usług nabytych na terenie Niderlandów. Jeśli kwota podatku naliczonego jest większa od wartości podatku do zapłaty, przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot różnicy. Przedsiębiorcy występujący po raz pierwszy o zwrot podatku powinni dodatkowo dokonać rejestracji dla celów zwrotu podatku. Warunkiem odzyskania VAT-u zapłaconego w cenie nabytych towarów i usług jest ich wykorzystanie do potrzeb prowadzonej działalności. Wykorzystanie towarów i usług na potrzeby osobiste podatnika uniemożliwia odzyskanie podatku VAT. Nabyte towary i usługi powinny być ponadto wykorzystane do czynności podlegających opodatkowaniu. Nie ma możliwości odzyskania podatku VAT zapłaconego przy nabyciu posiłków w hotelach i restauracjach. Przedsiębiorcy mają natomiast prawo odzyskania podatku naliczonego w cenie zakwaterowania, pod warunkiem, że koszty zakwaterowania zostały poniesione w związku z dokonaniem czynności podlegającej opodatkowaniu. Przedsiębiorca ma prawo odzyskania podatku zapłaconego w cenie towarów i usług nabytych w Niderlandach, jeśli spełni określone warunki. Przede wszystkim powinien przedstawić organowi podatkowemu prawidłowo wystawioną fakturę, z której Stan prawny na dzień

14 wynika zapłacony podatek. Na fakturze powinny być zamieszczone dane dostawcy, jego nazwa, adres i numer indentyfikacyjny VAT, jak również analogiczne informacje o nabywcy. Faktura musi zawierać: numer; datę wystawienia; datę dostawy lub usługi; ilość i rodzaj dostarczonych towarów i usług wraz z opisem; stawkę VAT; cenę bez podatku; wartość podatku VAT; eventualnie numer VAT kontrahenta. UWAGA: Urząd skarbowy nie akceptuje bonów i rachunków nie spełniających ww. kryteriów. Aby zapewnić sobie prawo do zwrotu VAT-u zapłaconego w Niderlandach należy pobierać faktury za zakupione towary i usługi.. Aby odzyskać VAT zapłacony od towarów importowanych konieczne jest posiadanie oryginalnej faktury zakupu zawierającą kwotę podatku VAT. Wniosek o zwrot VAT powinien być sporządzony na specjalnym formularzu w języku niderlandzkim. Organy podatkowe rozpatrują jednak również wnioski w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Wnioski o zwrot VAT muszą być składane w wyznaczonym terminie (okres rozliczeniowy miesięczny, kwartalny lub roczny) przed upływem dwóch miesięcy licząc od końca okresu, którego dotyczą w przypadku przedsiębiorców zagranicznych i w okresie miesiąca w przypadku przedsiębiorców z siedzibą w Niderlandach. Należny podatek trzeba także zapłacić przed upływem terminu złożenia deklaracja podatkowej. Stan prawny na dzień

15 4. Przydatne adresy i telefony Tax and Customs Administration/Limburg/Department of International Issues, Kloosterweg 22, PO Box DJ Heerlen tel , (poniedziałek - piątek ) Lewandowski Consulting Tel.: Fax: http: Correspondence Address: PoBox BJ Tilburg Holland Office: Dr. Hub van Doorneweg RB Tilburg Holland (4th floor) COPYRIGHTS LEWANDOWSKI CONSULTING Niniejsze opracowanie ma charakter ogólnoinformacyjny, nie stanowi porady prawnej. Autor nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z użytkowania informacji w nim zawartych. Stan prawny na dzień

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K) OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)) wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

L I T W A SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 REJESTRACJA ZAGANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA POTRZEB PODATKU VAT...

L I T W A SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 REJESTRACJA ZAGANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA POTRZEB PODATKU VAT... 1 L I T W A SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. 3 III. 5 REJESTRACJA ZAGANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA POTRZEB PODATKU VAT... PROGI...... IV. USTANOWIENIE PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/4512-871/15-2/WH Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zgodnie z art. 100 ust. 8 pkt 3 ustawy, informacja podsumowująca powinna zawierać następujące

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł...

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł... 1 z 5 2010-09-30 15:51 Dołącz do grupy na Facebook: Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posługiwać Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Krzysztof Komorniczak

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym 6 grudnia 2010 r. Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Miejsce świadczenia usług po 1 stycznia 2010 r. Art. 28b. 1. Miejscem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA dotycząca dokumentowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług transportu osób i towarów na terenie kraju, transportu wewnątrzwspólnotowego, a

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika VAT-7K Podstawa prawna: Składający: POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 1)

USTAWA z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 października 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 195, poz. 1504. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Księgowe czwartki w SIT Zasady ogólne -opodatkowanie transakcji zagranicznych miejsce dokonania dostawy towarów Determinuje

Bardziej szczegółowo

Czym jest deklaracja VAT-R?

Czym jest deklaracja VAT-R? Czym jest deklaracja VAT-R? VAT-R jest deklaracją składaną w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako

Bardziej szczegółowo

Dr Izabella Ewa Cech Materiały dla Studentów PWSZ Głogów

Dr Izabella Ewa Cech Materiały dla Studentów PWSZ Głogów Miejsce opodatkowania w VAT Wykład V Wykład VI Wybrane przypadki i problemy VAT zajęcia warsztatowo-wykładowe Dr Izabella Ewa Cech Materiały dla Studentów PWSZ Głogów 2011-12-08 1 Przepisy wykonawcze Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Gospodarki Rynkowej5

Polskie Towarzystwo Gospodarki Rynkowej5 Zatrudnianie i Optymalizacja _PTPiGR From: Zatrudnianie i Optymalizacja _PTPiGR Sent: 11 września 201503:02 To: 'towarzystwo@towarzystwo.org.pl' Subject: Transakcje

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec.

Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec. Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec. Polscy przedsiębiorcy, którzy dokonali zakupu usług lub towarów na obszarze

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II

Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II Podatek VAT (cz. 13) - Szczególne procedury opodatkowania cz. II Złoto inwestycyjne Obrót złotem inwestycyjnym stanowi w kwestii VAT szczególną procedurę opodatkowania zgodnie z obowiązującymi dyrektywami

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju

Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju Usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2011 r.

Ustawa. z dnia 2011 r. Projekt z dnia 7 kwietnia 2011 r. Ustawa z dnia 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT dla początkujących

Podatek VAT dla początkujących Terminy szkolenia Podatek VAT dla początkujących Opis Omówienie zmian w podatku VAT wchodzących w życie od 1 stycznia 2013r., 1 kwietnia 2013r. oraz 1 stycznia 2014r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Transakcje zagraniczne dotyczące towarów ustawa o VAT rozróżnia jako: 1. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), 2. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), 3. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju,

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

VAT. od 1 lipca 2015 r. Ustawa ze zmianami od 1 lipca 2015 r. i 1 stycznia 2016 r. Akty wykonawcze po zmianach od 1 lipca

VAT. od 1 lipca 2015 r. Ustawa ze zmianami od 1 lipca 2015 r. i 1 stycznia 2016 r. Akty wykonawcze po zmianach od 1 lipca PODATKI NR 13 INDEKS 36990X ISBN 9788374403658 LIPIEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU VAT N owe f o rm u l a r ze VAT na C D po zmianach od 1 lipca 2015 r. Ustawa ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Paweł Dymlang Odwrotne obciążenie Art. 17 ust. 1 pkt 7 Podatnikami

Bardziej szczegółowo

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. Dorota Pokrop i Roman Namysłowski, Ernst & Young Świadczenia nieodpłatne Świadczenia nieodpłatne - towary Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online LIPIEC 2015 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.SKLEP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU WYDANIE SPECJALNE Nowe formularze VAT online Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. Jak wypełniać nowe deklaracje

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA RAMOWA. Marzanna Pydyn Prof. dr hab. Witold Modzelewski Karol Szelągowski Doradca podatkowy Anna Żarkowska Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA RAMOWA dokumentowania, ewidencjonowania i deklarowania podatku od towarów i usług przez podatników świadczących usługi oraz nabywających usługi będące importem usług (wersja skrócona) Opracował

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2017

Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2017 Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2017 Warszawa, 7 lutego 2017 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert ds. finansów przedsiębiorstw. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego, prelegent

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2011 ISBN

Projekt okładki: kwadrans.com. Copyright by Oficyna Wydawnicza UNIMEX Wrocław 2011 ISBN Projekt okładki: kwadrans.com Teksty orzeczeń ETS dostępne są nieodpłatnie na stronie internetowej Trybunału: www.curia.europa.eu, a wersje ostateczne orzeczeń są publikowane w Zbiorze Orzeczeń Trybunału

Bardziej szczegółowo

Zamówienie Nr 018 Opodatkowanie podatkiem VAT handlu elektronicznego w świetle Dyrektywy 2002/38 zmieniającej Szóstą Dyrektywę

Zamówienie Nr 018 Opodatkowanie podatkiem VAT handlu elektronicznego w świetle Dyrektywy 2002/38 zmieniającej Szóstą Dyrektywę Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje)

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki obrotowe 1) ogólny (powszechny) podatek obrotowy ustawa z dnia 11

Bardziej szczegółowo

PODATKI. Podatek PIT i podatek VAT prowadzących działalność gospodarczą

PODATKI. Podatek PIT i podatek VAT prowadzących działalność gospodarczą PODATKI Podatek PIT i podatek VAT prowadzących działalność gospodarczą Podatek PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. Personal Income Tax) PIT podatek od dochodów osobistych, - rozliczany przez

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r.

Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014. 29 Listopada 2013 r. Zmiany ustaw podatkowych na rok 2014 29 Listopada 2013 r. Podatek od towarów i usług zasadnicze zmiany ustawy Podatek od towarów i usług projekty aktów wykonawczych Podatek dochodowy zmiany dotyczące spółek

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Tomala, Jednolity plik kontrolny w podatku VAT. Wskazówki dla księgowych

Grzegorz Tomala, Jednolity plik kontrolny w podatku VAT. Wskazówki dla księgowych PGK1120 Grzegorz Tomala, Jednolity plik kontrolny w podatku VAT. Wskazówki dla księgowych Uzupełnienie do rozdziału 8. Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) Struktura obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r.

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r. Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium 14.12.2016 r. 1. Najważniejsze zmiany Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 r., Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo W przypadku niewystawienia faktur sprzedażowych przez poprzednika prawnego niezbędne jest ich wystawienie przez następcę prawnego i złożenie w imieniu poprzedniej spółki korekty deklaracji VAT. Jestem

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 miejsce ich budowy,

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym

VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym Wewnątrzwspólnotowa usługa towarów to usługa polegająca na transportowaniu towaru, której rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium dwóch różnych państw

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia nr 783/2016 TYTUŁ PROCEDURY

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia nr 783/2016 TYTUŁ PROCEDURY Załącznik nr 7 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 07.2.206 nr 783/206 Strona z 5 DATA WYDANA: grudnia 206 Wyznaczony Pracownik obowiązany jest do wypełnienia Deklaracji cząstkowej VAT wraz

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/443-1056/15/AD Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG od 01 lipca 2011 Dostosowanie niektórych przepisów ustawy VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016

Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 Zarządzenie Nr 91 /2016 Wójta Gminy Łyse z dnia 21 listopada 2016 w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Łyse jej jednostkach budżetowych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE I. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE Transakcje łańcuchowe są rodzajem transakcji zawieranych pomiędzy kilkoma kontrahentami w ten sposób, że towar jest wysyłany od

Bardziej szczegółowo

Reakcja Ministra Finansów na wyrok ETS o odliczeniach VAT od paliwa do samochodów

Reakcja Ministra Finansów na wyrok ETS o odliczeniach VAT od paliwa do samochodów Niespełna dwa miesiące po tym wyroku, minister finansów w interpretacji ogólnej wskazał, jak w praktyce z tej możliwości mogą skorzystać wszyscy podatnicy VAT. Niespełna dwa miesiące po wyroku ETS dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym.

Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym. Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L nr 44/11 z dnia 20 lutego 2008 r., opublikowana została dyrektywa

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie

Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie Wielu przedsiębiorców trudni się sprzedażą samochodów używanych. Największą popularnością cieszy się handel samochodami sprowadzonymi z zagranicy, gdyż w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE OPIS DEKLARACJI. Deklaracja dla podatku od towarów i usług, składana za okresy miesięczne

E-DEKLARACJE OPIS DEKLARACJI. Deklaracja dla podatku od towarów i usług, składana za okresy miesięczne TABELA E- VAT VAT-7 VAT-7D VAT-7K VAT-8 VAT-9M VAT-10 VAT-11 VAT-12 VAT-13 VAT-21 składana za okresy miesięczne składana przez innych niż mali podatnicy za okresy kwartalne składana przez małych podatników

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

Dostawa towarów będzie opodatkowana dopiero w momencie ich poboru z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę.

Dostawa towarów będzie opodatkowana dopiero w momencie ich poboru z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę. Dostawa towarów będzie opodatkowana dopiero w momencie ich poboru z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę. Ostatnie projekty zmian do ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) przewidują wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki Wybrane zmiany w VAT 2017 Praktyczne wskazówki Odmowa rejestracji do VAT Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT lub wykreśla z rejestru bez konieczności zawiadamiania

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności - jak wypełnić VAT-R? Formularz VAT-R służy do rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 17 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 207/16 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 17 listopada 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 207/16 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Raczki i jej jednostkach organizacyjnych Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Podatnikami dokonującymi transakcji wewnątrzwspólnotowych są: podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów, podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany usług. Na gruncie polskiego prawa

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Jedną z konsekwencji zmiany stawek VAT w 2011 r. była konieczność zmiany formularzy deklaracji podatkowej.

Jedną z konsekwencji zmiany stawek VAT w 2011 r. była konieczność zmiany formularzy deklaracji podatkowej. Jedną z konsekwencji zmiany stawek VAT w 2011 r. była konieczność zmiany formularzy deklaracji podatkowej. Jedną z konsekwencji zmiany stawek VAT w 2011 r. była konieczność zmiany formularzy deklaracji

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1 WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM BAZOWEJ INSTRUKCJI PODATKOWEJ dla: dane podmiotu zamawiającego... Pełna nazwa Podmiotu Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za kontakty z

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo