Świadczenie usług w Niderlandach. Podatek VAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenie usług w Niderlandach. Podatek VAT"

Transkrypt

1 Świadczenie usług w Niderlandach Podatek VAT Opracowanie: mr. M. P. Lewandowski mgr M. Czajkowska na zlecenie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej Stan prawny na dzień

2 Podatek VAT w Niderlandach 1. Podatek VAT 1.1 Istota rynku wewnętrznego 1.2 Przepisy europejskie 1.3 Obowiązek rejestracji w holenderskim urzędzie skarbowym 1.4 Stopy procentowe 1.5 Rodzaje deklaracji i terminy składania deklaracji (zwykła deklaracja VAT oraz deklaracja wewnątrzwspólnotowych dostaw) 2. Kto i kiedy płaci. 2.1 Przedsiębiorstwa z siedzibą w Niderlandach 2.2. Przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce aspekty transgraniczne 3. VAT w praktyce - wybrane zagadnienia 3.1 Najczęściej zadawane pytania 3.2 Zwrot podatku (co i na jakich zasadach)? 4. Przydatne adresy i telefony Stan prawny na dzień

3 1. Podatek VAT 1.1 Istota rynku wewnętrznego Zgodnie z w art. 14 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską rynek wewnętrzny to przestrzeń bez granic wewnętrznych, w której zgodnie z przepisami Traktatu jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Na mocy Traktatu zniesione zostały granice celne pomiędzy państwami członkowskimi, konsekwencją czego było wprowadzenie wspólnej zewnętrznej taryfy celnej. Towary pochodzące z państw członkowskich, jak również towary pochodzące z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) wprowadzone na terytorium WE po opłaceniu cła, mogą krążyć swobodnie po obszarze Wspólnoty. Likwidacja wewnętrznych granic umożliwia sprawny transport towarów, bez konieczności stosowania licznych procedur biurokratycznych. Przedsiębiorcy dokonujący obrotu z państwami członkowskimi nie muszą już wypełniać wielu formularzy celnych. Zgodnie z założeniem rynku wewnętrznego zniesione zostały kontrole graniczne pomiędzy państwami członkowskimi. Obrót towarowy odbywa się swobodnie. Konsekwencją utworzenia rynku wewnętrznego było wprowadzenie przez państwa członkowskie jednolitego systemu podatkowego w zakresie podatku od wartości dodanej VAT. 1.2 Przepisy europejskie Obowiązek wprowadzenia wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT) nałożyła na państwa członkowskie Pierwsza Dyrektywa Rady z 11 kwietnia 1967 roku w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EEC). Przełomowe znaczenie dla ujednolicenia wewnątrzwspólnotowej legislacji w zakresie podatku od wartości dodanej miała Szósta Dyrektywa Rady z 17 maja 1977 w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej; ujednolicona podstawa Stan prawny na dzień

4 wymiaru podatku (77/388/EEC). Reguluje ona podstawowe elementy podatku VAT, tj. przedmiot, podmiot i podstawę opodatkowania, definicję miejsca i momentu powstania obowiązku podatkowego, stawki podatku, zwolnienia, zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego. Aktualnie Szósta Dyrektywa jest podstawowym dokumentem regulującym wspólny system podatku od wartości dodanej na terenie Unii Europejskiej. Wśród przepisów europejskich regulujących zagadnienia podatku od wartości dodanej (VAT) należy wymienić ponadto następujące dyrektywy: 1. Ósma Dyrektywa Rady z 6 grudnia 1979 w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom nieposiadającym siedziby na terytorium kraju (79/1072/EEC); 2. Trzynasta Dyrektywa Rady z 17 listopada 1986 w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom nieposiadającym siedziby na terytorium Wspólnoty (86/560/EEC); 3. Dyrektywa Rady z 16 grudnia 1991 uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca Dyrektywę 77/388/EEC w celu zniesienia granic podatkowych (91/680/EEC); 4. Dyrektywa Rady z 19 października 1992 uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca dyrektywę 77/388/EEC (określenie stawek podatku od wartości dodanej) (92/77/EEC); 5. Dyrektywa Rady z 20 grudnia 2001 zmieniająca dyrektywę 77/388/EEC w celu uproszczenia uaktualnienia i ujednolicenia warunków dotyczących wystawiania faktur w zakresie podatku od wartości dodanej (2001/115/EEC); 6. Dyrektywa Rady z 7 maja 2002 zmieniająca i tymczasowo zmieniająca dyrektywę 77/388/EEC w zakresie zasad opodatkowania usług radiowych i telewizyjnych i określonych usług świadczonych drogą elektroniczną (2002/38/EEC); Stan prawny na dzień

5 1.3 Obowiązek rejestracji w niderlandzkim urzędzie skarbowym Przepisy europejskie oraz przepisy narodowe (Wet op omzetbelasting Ustawa o podatku obrotowym) zobowiązują do dokonania rejestracji dla potrzeb podatku VAT (niderlandzki odpowiednik polskiego VAT-u nosi nazwę Belasting over de Toegevoegde Waarde w skrócie BTW; użyte w niniejszym opracowaniu określenie podatek VAT w odniesieniu do podatku niderlandzkiego, należy rozumieć BTW ) w Niderlandach przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i dokonujących transakcji podlegających opodatkowaniu na terenie Królestwa Niderlandów. Polscy przedsiębiorcy, którzy na terenie Niderlandów posiadają zakład podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy niderlandzcy. Podobnie jest z przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę w Polsce i świadczącymi usługi osobom fizycznym w Niderlandach. W przypadku naliczania wynagrodzenia za usługę wykonaną w Królestwie Niderlandów na rzecz osoby fizycznej, (przykładem mogą być prace remontowo - budowlane), polski przedsiębiorca 1 jest zobowiązany do rejestracji w niderlandzkim urzędzie skarbowym w celu rozliczania podatku VAT, który jest zobowiązany naliczyć i odprowadzić do skarbu państwa Królestwa Niderlandów. W przypadku transgranicznego świadczenia usług o charakterze tymczasowym dla niderlandzkich podmiotów gospodarczych sytuacja ma się nieco inaczej. Ustawodawstwo Królestwa Niderlandów zawiera mianowicie przepis o przeniesieniu obowiązku odprowadzenia VAT na zleceniodawcę - przedsiębiorcę z siedzibą w Niderlandach, który jest zarejestrowanym płatnikiem VAT. W takim przypadku polski przedsiębiorca (na przykład firma remontowo budowlana), który działa jako podwykonawca niderlandzkiej firmy budowlanej, lub dla innego przedsiębiorstwa (renowacja sklepu dla firmy prowadzącej handel detaliczny) może poprzestać na wystawieniu faktury netto z dopiskiem, iż obowiązek rozliczenia VAT przeniesiono na zleceniodawcę. Podatek zostanie w takim przypadku rozliczony w ramach deklaracji podatkowej zleceniodawcy. 1 Pod pojęciem polski przedsiębiorca rozumiemy przedsiębiorstwo prowadzące zazwyczaj działalność gospodarczą w Polsce i będące polskim rezydentem w rozumieniu przepisów podatkowych jak i przepisów o rejestracji działalności gospodarczej. Stan prawny na dzień

6 W powyższej sytuacji obowiązek rejestracji (uzyskania numeru VAT w Królestwie Niderlandów) nie dotyczy polskiego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca taki nie będzie mógł jednak odzyskać podatku VAT, który zapłacił za koszty poniesione w ramach realizacji zlecenia w Niderlandach. W przypadku poważniejszych kosztów należy się w takim razie zastanowić nad rejestracją w celu odzyskania podatku VAT. Niderlandzki numer VAT składa się z dwunastu znaków poprzedzonych kodem kraju NL. Format numeru VAT wygląda następująco: NL B99. Trzycyfrowa końcówka numeru składa się z litery B oraz dwóch cyfr z zakresu od 01 do Stopy procentowe Do chwili obecnej wysokość stawek podatkowych nie została jeszcze ujednolicona w Unii Europejskiej. Na obszarze Wspólnoty obowiązują zróżnicowane stawki podatku od wartości dodanej. Państwa członkowskie przyjęły minimalną wysokość stawek. Ustalono, iż stawka podstawowa nie może być niższa niż 15 %, a stawka obniżona nie może wynosić mniej niż 5%. W Niderlandach podstawowa stawka podatku VAT wynosi 19%, obniżona stawka wynosi 6%. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru (sprzedaży towaru z Królestewa Niderlandów do innego kraju członkowskiego) stosuje się 0% stawkę podatku VAT. Warunki zastosowania stawki 0% oraz wymogi formalne dostawy określają przepisy europejskiego prawa podatkowego oraz narodowe przepisy wykonawcze. Stan prawny na dzień

7 1.5 Rodzaje deklaracji i terminy składania deklaracji (zwykła deklaracja VAT, deklaracja wewnątrzwspólnotowych dostaw oraz wniosek o zwrot VAT-u za poniesione koszty) Przedsiębiorcy prowadzący działalność w Niderlandach składają do organu podatkowego deklaracje VAT oraz informacje podsumowujące w zakresie dokonywanych dostaw wewnątrzwspólnotowych. Termin rozliczeniowy wyznaczany jest przez urząd skarbowy. Najczęściej wyznaczany jest termin kwartalny. Dla małych przedsiębiorstw istnieje możliwość rozliczania się w trybie rocznym. Przedsiębiorstwa charakteryzujące się dużym obrotem musza liczyć się z obowiązkiem dokonywania rozliczeń w trybie miesięcznym. Istnieje jednak możliwość składania deklaracji za okresy miesięczne oraz roczne. Organ podatkowy przysyła podatnikowi raz na kwartał formularze podatkowe. Podatnik zobowiązany jest wypełnić formularze i złożyć je w terminie 1 miesiąca od zakończenia okresu rozliczeniowego (dla przedsiębiorców zagranicznych obowiązuje termin dwóch miesięcy), za który składana jest deklaracja. Składając pierwszą deklarację VAT podatnicy zobowiązani są załączyć faktury zakupowe (w celu sprawdzenia wynikającego z nich VAT-u naliczonego) oraz faktury sprzedażowe wystawione przez podatnika. Kolejne składane deklaracje muszą zawierać tylko zestawienie faktur, na podstawie których została sporządzona deklaracja. Raz na kwartał podatnicy składają informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach towaru. W informacji tej zawarta jest łączna wartość wewnątrzwspólnotowych dostaw dokonanych na rzecz poszczególnych kontrahentów w danym kwartale. W ramach składanej informacji należy podać numery indentyfikacyjne kontrahentów, na rzecz których dokonana była wewnątrzwspólnotowa dostawa. Termin składania informacji podsumowującej upływa ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składana jest informacja. Stan prawny na dzień

8 2. Kto i kiedy płaci. 2.1 Przedsiębiorstwa z siedzibą w Niderlandach Przedsiębiorstwa z siedzibą w Niderlandach zobowiązane są odprowadzać podatek VAT w Niderlandach. Transakcje dokonywane przez przedsiębiorców nie posiadających siedziby, ale posiadających stały zakład w rozumieniu Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania na terenie Niderlandów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Niderlandach. Polscy przedsiębiorcy posiadający siedzibę w Królestwie Niderlandów naliczają i odprowadzają podatek VAT od sprzedaży towarów dla niderlandzkich kontrahentów. Stosuje się do nich przepisy obowiązujące przedsiębiorstwa niderlandzkie. Termin złożenia deklaracji dla przedsiębiorstw z posiadających siedzibę lub stały zakład w Niderlandach wynosi 1 miesiąc. Zgodnie z niderlandzkim prawem podatkowym, kwota podatku należnego powinna być zapłacona w terminie jednego miesiąca licząc od końca okresu rozliczeniowego, którego wpłata dotyczy. Za dzień zapłaty podatku uważa się dzień wpływu środków na konto organu podatkowego. Polscy przedsiębiorcy z siedzibą w Niderlandach dokonując dostawy towarów kontrahentom spoza Królestwa Niderlandów (w ramach Wspólnoty Europejskiej), po spełnieniu ustawowo określonych warunków mogą zastosować 0% stawkę podatku (dostawa wewnątrzwspólnotowa). W przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych przedsiębiorcy zobowiązani są do składania deklaracji dostaw wewnątrzwspólnotowych (ICL) obok zwykłej deklaracji VAT. Problematyka opodatkowania dostawy towarów nie budzi większych wątpliwości, dlatego też nie zostanie szerszej prezentowana w niniejszym opracowaniu. Stan prawny na dzień

9 2.2. Przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce aspekty transgraniczne Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej polskie firmy usługowe zwiększyły swoje zainteresowanie niderlandzkim rynkiem. Wysokie ceny usług w Niderlandach i niewielka odległość od Polski sprawiają, że polskie firmy chętnie podejmują działalność usługową w Niderlandach. Poniżej przedstawiono tylko niektóre usługi świadczone najczęściej przez polskich przedsiębiorców w Królestwie Niderlandów. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają następujące usługi świadczone na terenie Niderlandów: - świadczenie usług remontowo budowlanych na nieruchomościach położonych w Królestwie Niderlandów; - usługi transportowe towarów i osób; - przedstawienia muzyczne i teatralne; - przyznawanie praw licencyjnych; - usługi świadczone przez menadżerów, prawników, księgowych; - przeniesienie wartości niematerialnych i prawnych; - itd. 2 Podstawowym kryterium decydującym o tym, gdzie dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jest miejsce jej świadczenia. 2 Informacja zawarta w niniejszym opracowaniu nie zawiera pelnego wykiczenia uslug transgranicznych polegajacych opodatkowaniu podatkiem VATw Niderlandach. Stan prawny na dzień

10 3. VAT w praktyce wybrane zagadnienia 3.1 Najczęściej zadawane pytania : Kiedy polski przedsiębiorca świadczący usługi remontowo - budowlane w Niderlandach zobowiązany jest do rejestracji w niderlandzkim urzędzie skarbowym? Czy Polski przedsiębiorca jest zobowiązany naliczać VAT za usługi świadczone w Niderlandach dla osoby fizycznej? Jak postępować jeśli zleceniodawcą jest podmiot gospodarczy? Odpowiedzi na powyższe pytania najlepiej zobrazują przedstawione poniżej sytuacje, które najczęściej mają miejsce w ramach wewnątrzwspólnotowego transgranicznego świadczenia usług: Sytuacja A. Przedsiębiorca zarejestrował działalność w Niderlandach i prowadzi zazwyczaj działalność gospodarczą w Niderlandach. Sytuacja B. Przedsiębiorca prowadzi zazwyczaj zarejestrowaną działalność w Polsce i tymczasowo świadczy usługi remontowe podmiotom gospodarczym będącym zarejestrowanymi płatnikami VAT-u w Niderlandach. Sytuacja C. Przedsiębiorca prowadzi zazwyczaj zarejestrowaną działalność w Polsce i tymczasowo świadczy usługi remontowe w Niderlandach dla osób fizycznych (i niderlandzkich podmiotów gospodarczych będących zarejestrowanym płatnikiem VAT). Stan prawny na dzień

11 Ad A. W przypadku polskich przedsiębiorców rejestrujących działalność gospodarczą w Niderlandach i świadczących usługi w Niderlandach dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych obowiązki podatkowe są takie same jak dla niderlandzkich przedsiębiorców. Bezpośrednio po rejestracji działalności w rejestrze handlowym (Kamer van Koophandel) należy złożyć wniosek o przyznanie numeru BTW do odpowiedniego urzędu skarbowego (urząd, któremu podlega dane miasto lub gmina, w której przedsiębiorstwo ma siedzibę). Na przyznanie numeru czeka sie obecnie od 4 10 tygodni (zależnie od urzedu). W ramach przyznania numeru BTW urząd skarbowy ocenia, czy dany przedsiębiorca spełnia kryteria samodzielnego przedsiębiorcy. W związku z szeroko stosowaną praktyką rejestracji firm jednoosobowych w celu ominiecia przepisów o zatrudnieniu obcokrajowcow należy liczyć się z tym, że urząd skarbowy może odmówić rejestracji lub może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia. Aby uniknąć problemów należy skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym przed dokonaniem rejestracji, lub zlecić procedurę wyspecjalizowanej kancelarii doradczej lub księgowej. W przypadku akceptacji wniosku urząd skarbowy wyznacza zazwyczaj kwartalny okres rozliczeniowy, co oznacza iż przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT i dokonania wpłaty należnego podatku przed upływem terminu jednego miesiąca od zakończenia danego kwartału. Przedsiębiorstwa dokonujące transakcji handlowych dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy towaru powinny ponadto dokonywać periodycznie deklaracji wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw (ICL aangifte). Ad B. W przypadku B chodzi o polskie firmy jednoosobowe zarejestrowane w Polsce jak i polskie firmy oddelegowujace swoich pracownikow do Niderlandów w ramach świadczenia usług. Jeśli kontrahentem niderlandzkim jest zarejestrowany w Niderlandach płatnik podatku VAT (przedsiębiorca niderlandzki), to Polski usługodawca jest Stan prawny na dzień

12 zobowiązany wystawić fakturę VAT z przeniesieniem obowiązku rozliczenia VAT-u na odbiorcę faktury (zleceniodawcę). W przypadku przeniesienia obowiązku zapłaty podatku na nabywcę usługi, zleceniobiorca nie ma prawa uwzględniać kwoty VAT na fakturze i jest zobowiązany nadmienić na fakturze, iż obowiązek rozliczenia VAT został przeniesiony na odbiorcę faktury (zleceniodawcę). Podatek VAT jest w takiej sytuacji rozliczany przez zleceniodawcę w jego periodycznej deklaracji podatkowej. Dzięki przepisowi o przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku VAT przedsiębiorcy świadczący sporadycznie usługi dla Niderlandzkich podmiotów gospodarczych nie muszą dokonywać rejestracji w niderlandzkim urzędzie skarbowym. Brak rejestracji powoduje jednak, iż przedsiębiorca z Polski nie będzie mógł upomnieć się o zwrot podatku BTW. Procedurę dotyczącą rejestracji w ramach zwrotu podatku VAT za poniesione koszty przy realizacji zlecenia w Niderlandach przedstawimy w następnym punkcie. Ad C. Jeśli polski przedsiębiorca świadczy usługi o charakterze tymczasowym w Niderlandach i jego zleceniodawcami są osoby fizyczne (na przykład renowacja prywatnej kamienicy lub apartamentu) to przedsiębiorca ten jest zobowiązany dokonać rejestracji w urzędzie skarbowym w ramach podatku VAT. Za usługę należy w takim przypadku naliczyć odpowiednią stawkę VAT (19 % lub 6 %) a następnie naliczony podatek należy uwzględnić w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy i należy odprowadzić do urzędu skarbowego przed upływem dwóch miesięcy od zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Często spotyka się w praktyce przedsiębiorców naliczających polski podatek VAT (22 lub 7 %) lub nienaliczających podatku za usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w Niderlandach. Przyczyną takiej sytuacji jest często niewiedza przedsiębiorcy lub błędna informacja podana przez polskie biura księgowe. Stan prawny na dzień

13 Jeśli nabywcą usługi jest osoba fizyczna, obowiązek naliczenia i odprowadzenia do niderlandzkiego urzędu skarbowego podatku VAT od usługi spoczywa na dostawcy usługi, w tym przypadku na polskim przedsiębiorcy. 3.2 Zwrot podatku (co i na jakich zasadach)? Dokonując zakupów na terenie Królestwa Niderlandów oraz ponosząc inne koszty związane z prowadzeniem działalności polscy przedsiębiorcy płacą podatek VAT naliczony przez ich dostawców. Podobnie też przedsiębiorcy zobowiązani są do zapłaty VAT-u od importu towarów spoza Wspólnoty, jak również od wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Pod pewnymi warunkami polscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego w cenie towarów i usług nabytych na terenie Niderlandów. Jeśli kwota podatku naliczonego jest większa od wartości podatku do zapłaty, przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot różnicy. Przedsiębiorcy występujący po raz pierwszy o zwrot podatku powinni dodatkowo dokonać rejestracji dla celów zwrotu podatku. Warunkiem odzyskania VAT-u zapłaconego w cenie nabytych towarów i usług jest ich wykorzystanie do potrzeb prowadzonej działalności. Wykorzystanie towarów i usług na potrzeby osobiste podatnika uniemożliwia odzyskanie podatku VAT. Nabyte towary i usługi powinny być ponadto wykorzystane do czynności podlegających opodatkowaniu. Nie ma możliwości odzyskania podatku VAT zapłaconego przy nabyciu posiłków w hotelach i restauracjach. Przedsiębiorcy mają natomiast prawo odzyskania podatku naliczonego w cenie zakwaterowania, pod warunkiem, że koszty zakwaterowania zostały poniesione w związku z dokonaniem czynności podlegającej opodatkowaniu. Przedsiębiorca ma prawo odzyskania podatku zapłaconego w cenie towarów i usług nabytych w Niderlandach, jeśli spełni określone warunki. Przede wszystkim powinien przedstawić organowi podatkowemu prawidłowo wystawioną fakturę, z której Stan prawny na dzień

14 wynika zapłacony podatek. Na fakturze powinny być zamieszczone dane dostawcy, jego nazwa, adres i numer indentyfikacyjny VAT, jak również analogiczne informacje o nabywcy. Faktura musi zawierać: numer; datę wystawienia; datę dostawy lub usługi; ilość i rodzaj dostarczonych towarów i usług wraz z opisem; stawkę VAT; cenę bez podatku; wartość podatku VAT; eventualnie numer VAT kontrahenta. UWAGA: Urząd skarbowy nie akceptuje bonów i rachunków nie spełniających ww. kryteriów. Aby zapewnić sobie prawo do zwrotu VAT-u zapłaconego w Niderlandach należy pobierać faktury za zakupione towary i usługi.. Aby odzyskać VAT zapłacony od towarów importowanych konieczne jest posiadanie oryginalnej faktury zakupu zawierającą kwotę podatku VAT. Wniosek o zwrot VAT powinien być sporządzony na specjalnym formularzu w języku niderlandzkim. Organy podatkowe rozpatrują jednak również wnioski w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Wnioski o zwrot VAT muszą być składane w wyznaczonym terminie (okres rozliczeniowy miesięczny, kwartalny lub roczny) przed upływem dwóch miesięcy licząc od końca okresu, którego dotyczą w przypadku przedsiębiorców zagranicznych i w okresie miesiąca w przypadku przedsiębiorców z siedzibą w Niderlandach. Należny podatek trzeba także zapłacić przed upływem terminu złożenia deklaracja podatkowej. Stan prawny na dzień

15 4. Przydatne adresy i telefony Tax and Customs Administration/Limburg/Department of International Issues, Kloosterweg 22, PO Box DJ Heerlen tel , (poniedziałek - piątek ) Lewandowski Consulting Tel.: Fax: http: Correspondence Address: PoBox BJ Tilburg Holland Office: Dr. Hub van Doorneweg RB Tilburg Holland (4th floor) COPYRIGHTS LEWANDOWSKI CONSULTING Niniejsze opracowanie ma charakter ogólnoinformacyjny, nie stanowi porady prawnej. Autor nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z użytkowania informacji w nim zawartych. Stan prawny na dzień

L I T W A SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 REJESTRACJA ZAGANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA POTRZEB PODATKU VAT...

L I T W A SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 REJESTRACJA ZAGANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA POTRZEB PODATKU VAT... 1 L I T W A SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. 3 III. 5 REJESTRACJA ZAGANICZNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DLA POTRZEB PODATKU VAT... PROGI...... IV. USTANOWIENIE PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł...

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł... 1 z 5 2010-09-30 15:51 Dołącz do grupy na Facebook: Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posługiwać Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Krzysztof Komorniczak

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 miejsce ich budowy,

Bardziej szczegółowo

Dr Izabella Ewa Cech Materiały dla Studentów PWSZ Głogów

Dr Izabella Ewa Cech Materiały dla Studentów PWSZ Głogów Miejsce opodatkowania w VAT Wykład V Wykład VI Wybrane przypadki i problemy VAT zajęcia warsztatowo-wykładowe Dr Izabella Ewa Cech Materiały dla Studentów PWSZ Głogów 2011-12-08 1 Przepisy wykonawcze Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Gospodarki Rynkowej5

Polskie Towarzystwo Gospodarki Rynkowej5 Zatrudnianie i Optymalizacja _PTPiGR From: Zatrudnianie i Optymalizacja _PTPiGR Sent: 11 września 201503:02 To: 'towarzystwo@towarzystwo.org.pl' Subject: Transakcje

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT dla początkujących

Podatek VAT dla początkujących Terminy szkolenia Podatek VAT dla początkujących Opis Omówienie zmian w podatku VAT wchodzących w życie od 1 stycznia 2013r., 1 kwietnia 2013r. oraz 1 stycznia 2014r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec.

Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec. Warto poznać procedurę zwrotu podatku VAT przedsiębiorcom nie posiadającym siedziby na obszarze Republiki Federalnej Niemiec. Polscy przedsiębiorcy, którzy dokonali zakupu usług lub towarów na obszarze

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Zamówienie Nr 018 Opodatkowanie podatkiem VAT handlu elektronicznego w świetle Dyrektywy 2002/38 zmieniającej Szóstą Dyrektywę

Zamówienie Nr 018 Opodatkowanie podatkiem VAT handlu elektronicznego w świetle Dyrektywy 2002/38 zmieniającej Szóstą Dyrektywę Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne

Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Podatek od towarów i usług - nowelizacja przepisów obowiązujących od 1.07.2015 r. - odwrotne obciążenie - nowe obowiązki dokumentacyjne Paweł Dymlang Odwrotne obciążenie Art. 17 ust. 1 pkt 7 Podatnikami

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1171 U S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy 1/30 II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy Opracowali: Katarzyna Dyrcz Tomasz Łanowy Wrocław, 2014 2/30 Plan prezentacji Przypomnienie Zakres opodatkowania Podatnicy i płatnicy Bibliografia

Bardziej szczegółowo

PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG od 01 lipca 2011 Dostosowanie niektórych przepisów ustawy VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo W przypadku niewystawienia faktur sprzedażowych przez poprzednika prawnego niezbędne jest ich wystawienie przez następcę prawnego i złożenie w imieniu poprzedniej spółki korekty deklaracji VAT. Jestem

Bardziej szczegółowo

VAT część 2. po zmianach. e-poradnik

VAT część 2. po zmianach. e-poradnik e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki VAT część 2 po zmianach ujednolicona ustawa o podatku od towarów i usług z oznaczonymi najnowszymi zmianami, z datami wejścia w życie w 2013, 2014 i 2016 r. komentarze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym

Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym Zwrot podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym w państwach członkowskich Unii Europejskiej regulują przepisy dyrektywy 2008/9/WE dnia 12

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Podatnikami dokonującymi transakcji wewnątrzwspólnotowych są: podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów, podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany usług. Na gruncie polskiego prawa

Bardziej szczegółowo

Jedną z konsekwencji zmiany stawek VAT w 2011 r. była konieczność zmiany formularzy deklaracji podatkowej.

Jedną z konsekwencji zmiany stawek VAT w 2011 r. była konieczność zmiany formularzy deklaracji podatkowej. Jedną z konsekwencji zmiany stawek VAT w 2011 r. była konieczność zmiany formularzy deklaracji podatkowej. Jedną z konsekwencji zmiany stawek VAT w 2011 r. była konieczność zmiany formularzy deklaracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość

Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Prowadzenie ksiąg rachunkowych czyli co to jest pełna księgowość Pełna księgowość limit obrotów "Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce

Bardziej szczegółowo

Więcej porad dla firm transportowych znajdziesz w "Poradniku Przewoźnika" Zamów poradnik na bezpłatny 14-dniowy test. www.firmatransportowa.

Więcej porad dla firm transportowych znajdziesz w Poradniku Przewoźnika Zamów poradnik na bezpłatny 14-dniowy test. www.firmatransportowa. Spis treści 01 Rozdział 1... 1 Rozdział 2 Obowiązek podatkowy... 9 Rozdział 3 Transport drogowy towarów... 16 Transport krajowy... 16 Transport wewnątrzwspólnotowy... 17 Transport międzynarodowy... 31

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy. w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Obowiązek podatkowy w VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK 2013-12-28 Wybór zmian dotyczących powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT w roku 2014.

Bardziej szczegółowo

Podatek Vat. Maria Chołuj

Podatek Vat. Maria Chołuj 1 Podatek Vat Maria Chołuj 2 Podstawy prawne Ustawa z 1 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DU 54 poz.535) Ustawa o zmianie ustawy o podatku vat z 23.10.2009 r. (DU 195 poz.1504) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1 WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM BAZOWEJ INSTRUKCJI PODATKOWEJ dla: dane podmiotu zamawiającego... Pełna nazwa Podmiotu Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za kontakty z

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Podstawa opodatkowania w podatku VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 2013-12-28 Wybór zmian w przepisach dotyczących podstawy opodatkowania

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności 1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od (miesięcznych

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Dokumentacja transakcji wewnątrzwspólnotowych Teresa Martyniuk * Dokumentacja transakcji wewnątrzwspólnotowych 1. Istota i rodzaje transakcji wewnątrzwspólnotowych Nowa ustawa o podatku od towarów i usług VAT z dnia 11 marca 2004 roku zawiera unormowania

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona.

Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona. Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże została wystawiona. PUSTE FAKTURY Pusta faktura to taka, która nie dokumentuje żadnej rzeczywistej transakcji, jednakże

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Przedmowa...13 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT 1. Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Pojęcie deklaracji 1.3. Deklaracja VAT-7 1.4. Deklaracja VAT-7K 1.5.

Bardziej szczegółowo

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. 2 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. Zasada ogólna 1. sprzedaż towarów lub

Bardziej szczegółowo

BM Partner. Aktualne zmiany dotyczące podatku VAT w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw budowlanych w Niemczech

BM Partner. Aktualne zmiany dotyczące podatku VAT w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw budowlanych w Niemczech Aktualne zmiany dotyczące podatku VAT w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw budowlanych w Niemczech Uwe Komm mgr gospodarki finansowej doradca podatkowy 26 listopada 2010 Seminarium UNI-BUD w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW" z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i

Bardziej szczegółowo

Jak zaksięgować częściowo zakwestionowaną przez odbiorcę usługową fakturę kosztową?

Jak zaksięgować częściowo zakwestionowaną przez odbiorcę usługową fakturę kosztową? Jak to zdarzenie ująć w kosztach miesiąca wykonania usługi? Pytanie Jak zaksięgować usługową fakturę kosztową (rozrachunki, VAT), która została częściowo zakwestionowana przez odbiorcę (np. w 25%) ze względu

Bardziej szczegółowo

Zamówienie Nr 020 Regulacje prawne dotyczące opodatkowania VAT transakcji w handlu między państwami członkowskimi UE

Zamówienie Nr 020 Regulacje prawne dotyczące opodatkowania VAT transakcji w handlu między państwami członkowskimi UE Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych

Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Zmiana wymogów podmiotowych dotyczących nabywcy towarów odwrotnie opodatkowanych Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne: nabywające

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r.

Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r. Zmiany w ustawie o VAT od 1 kwietnia 2013 r. Przepis Czego dotyczy zmiana? Przed zmianami Po zmianach od 01.04.2013 Art. 2 pkt 7 Definicja importu Literalne brzmienie wskazywało, że import towarów miał

Bardziej szczegółowo

Faktury 2013 zasady wystawiania

Faktury 2013 zasady wystawiania Faktury 2013 zasady wystawiania Zasady wystawiania faktur w 2013 r. wynikają z zapisów zmodyfikowanego rozporządzenia w sprawie ich wystawiania. W 2014 r. dokonana zostanie kolejna modyfikacja w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 25 października 2012 r.(*)

WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 25 października 2012 r.(*) WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 25 października 2012 r.(*) Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Artykuły 306 310 Procedura szczególna dla biur podróży Usługi przewozu świadczone przez biuro podróży we

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania Kliknij, aby edytować datę Podstawa opodatkowania - zasada ogólna 2013 r. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktor

Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktor Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. (22) 530 40 40; www.gazetaprawna.pl Redaktor prowadzący: Piotr Wickowski Redaktor merytoryczny: Anita Jackiewicz DTP: Joanna Archacka Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Jakie są podatkowe - dotyczące VAT-u - obowiązki i uprawnienia osób nie mających miejsca zamieszkania w Polsce?

Jakie są podatkowe - dotyczące VAT-u - obowiązki i uprawnienia osób nie mających miejsca zamieszkania w Polsce? Jakie są podatkowe - dotyczące VAT-u - obowiązki i uprawnienia osób nie mających miejsca zamieszkania w Polsce? Podatek od towarów i usług, zwany popularnie VAT-em (Value Added Tax - podatek od wartości

Bardziej szczegółowo

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe 100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wprowadziła szereg nowych regulacji i instytucji prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 1428 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Charakterystyka ogólna... 15 Istota podatku... 17 1. Pojęcie podatku... 17 2. Elementy konstrukcji podatku... 21 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 10 czerwca 2011 r. Druk nr 1244 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczać VAT w nowych deklaracjach i krajowej informacji podsumowującej instrukcja

Jak rozliczać VAT w nowych deklaracjach i krajowej informacji podsumowującej instrukcja dodatek do Biuletynu VAT nr 8/2015 Jak rozliczać VAT w nowych deklaracjach i krajowej informacji podsumowującej instrukcja 1. VAT-7 (15) Deklaracja dla podatku od towarów i usług... 2 2. VAT-7K (9) Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 27 stycznia 2014 r.

Newsletter / 27 stycznia 2014 r. Newsletter / 27 stycznia 2014 r. Str.2. Str.4. Nowe zasady dotyczące terminu odliczenia VAT przy WNT Raportowanie transakcji instrumentami pochodnymi Str.6. Czy zmienią się przepisy unijne dotyczące delegowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zachęcamy do lektury! Informacje ogólne o zakładaniu firmy... 3. Podatek dochodowy... 4. Podatek VAT... 5. Księgowość...

Spis treści. Zachęcamy do lektury! Informacje ogólne o zakładaniu firmy... 3. Podatek dochodowy... 4. Podatek VAT... 5. Księgowość... Informacje ogólne o zakładaniu firmy... 3 Rejestracja firmy... 3 Meldunek w Norwegii... 3 Dokumenty uzupełniające... 4 Podatek dochodowy... 4 Spis treści Podatek VAT... 5 Księgowość... 5 Witaj, Założyłeś

Bardziej szczegółowo

Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2011.1

Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2011.1 Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Wersja 2011.1 Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Strona 2 z 11 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Ewidencja w Symfonia Finanse i Księgowość...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

I. ROZPOCZĘCIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI

I. ROZPOCZĘCIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI I. ROZPOCZĘCIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI 1. ZAKRES OPODATKOWANIA 1.1. Zakres przedmiotowy opodatkowania Zakres opodatkowania w każdym z podatków wyznaczają dwie granice. Teoria prawa podatkowego mówi o

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZMIANY W USTAWIE O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2010 R. DOTYCZĄCE MIEJSCA

GŁÓWNE ZMIANY W USTAWIE O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2010 R. DOTYCZĄCE MIEJSCA GŁÓWNE ZMIANY W USTAWIE O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2010 R. DOTYCZĄCE MIEJSCA ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie sposobu rozliczenia podatku VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Ltd

Informacja o zmianie sposobu rozliczenia podatku VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Ltd Warszawa, dnia 21 marca 2011 r. AstraZeneca UK Limited 2 Kingdom Street W2 6BD Londyn Wielka Brytania Informacja o zmianie sposobu rozliczenia podatku VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Ltd Pragniemy

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Ryb?

W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Ryb? W jaki sposób powinno zostać zorganizowane naliczanie, pobieranie i przekazywanie wpłat na Fundusz Promocji Ryb? W przypadku Funduszu Promocji Ryb są trzy grupy podmiotów zobowiązanych do naliczania, pobierania

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług 1. Zagadnienia ogólne 2. Przedmiot opodatkowania 3. Zwolnienia podatkowe 4. Obowiązek podatkowy 5. Stawki podatku 6. Udogodnienia dla małych przedsiębiorstw 1. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014

Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Harmonogram zmian w VAT 2013/2014 Zmiany od 1 stycznia 2013 Zmiany od 1 stycznia 2014 pi rkzoyrgzoytsutaj 2 HARMONOGRAM ZMIAN W VAT Harmonogram zmian w VAT W trakcie prac r ządowych i sejmowych nad zmianami

Bardziej szczegółowo

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie.

Mała książeczka o zmianach w przepisach. Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Mała książeczka o zmianach w przepisach Jak przygotować firmę na zbliżające się zmiany w przepisach o VAT oraz do innych zmian w prawie. Spis treści Dlaczego warto przeczytać małą książeczkę o zmianach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia r. w sprawie wzorów: zgłoszenia rejestracyjnego, potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika podatku VAT i VAT UE, zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 8.7.2004 COM(2004) 468 końcowy 2003/0091 (CNS) Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w zakresie podatku od wartości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota

Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Warszawa, dnia 18 października 2012 r. Grupa Posłów na Sejm RP Klubu Poselskiego Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Strona 1 z 12 Spis treści Spis treści... 2 1. Metoda kasowa VAT... 3 1.2 Na czym polega metoda kasowa VAT... 3 1.3 Kto może stosować metodę

Bardziej szczegółowo