Świadczenie usług w Niderlandach. Podatek VAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenie usług w Niderlandach. Podatek VAT"

Transkrypt

1 Świadczenie usług w Niderlandach Podatek VAT Opracowanie: mr. M. P. Lewandowski mgr M. Czajkowska na zlecenie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej Stan prawny na dzień

2 Podatek VAT w Niderlandach 1. Podatek VAT 1.1 Istota rynku wewnętrznego 1.2 Przepisy europejskie 1.3 Obowiązek rejestracji w holenderskim urzędzie skarbowym 1.4 Stopy procentowe 1.5 Rodzaje deklaracji i terminy składania deklaracji (zwykła deklaracja VAT oraz deklaracja wewnątrzwspólnotowych dostaw) 2. Kto i kiedy płaci. 2.1 Przedsiębiorstwa z siedzibą w Niderlandach 2.2. Przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce aspekty transgraniczne 3. VAT w praktyce - wybrane zagadnienia 3.1 Najczęściej zadawane pytania 3.2 Zwrot podatku (co i na jakich zasadach)? 4. Przydatne adresy i telefony Stan prawny na dzień

3 1. Podatek VAT 1.1 Istota rynku wewnętrznego Zgodnie z w art. 14 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską rynek wewnętrzny to przestrzeń bez granic wewnętrznych, w której zgodnie z przepisami Traktatu jest zapewniony swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Na mocy Traktatu zniesione zostały granice celne pomiędzy państwami członkowskimi, konsekwencją czego było wprowadzenie wspólnej zewnętrznej taryfy celnej. Towary pochodzące z państw członkowskich, jak również towary pochodzące z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej) wprowadzone na terytorium WE po opłaceniu cła, mogą krążyć swobodnie po obszarze Wspólnoty. Likwidacja wewnętrznych granic umożliwia sprawny transport towarów, bez konieczności stosowania licznych procedur biurokratycznych. Przedsiębiorcy dokonujący obrotu z państwami członkowskimi nie muszą już wypełniać wielu formularzy celnych. Zgodnie z założeniem rynku wewnętrznego zniesione zostały kontrole graniczne pomiędzy państwami członkowskimi. Obrót towarowy odbywa się swobodnie. Konsekwencją utworzenia rynku wewnętrznego było wprowadzenie przez państwa członkowskie jednolitego systemu podatkowego w zakresie podatku od wartości dodanej VAT. 1.2 Przepisy europejskie Obowiązek wprowadzenia wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT) nałożyła na państwa członkowskie Pierwsza Dyrektywa Rady z 11 kwietnia 1967 roku w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich w zakresie podatków obrotowych (67/227/EEC). Przełomowe znaczenie dla ujednolicenia wewnątrzwspólnotowej legislacji w zakresie podatku od wartości dodanej miała Szósta Dyrektywa Rady z 17 maja 1977 w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej; ujednolicona podstawa Stan prawny na dzień

4 wymiaru podatku (77/388/EEC). Reguluje ona podstawowe elementy podatku VAT, tj. przedmiot, podmiot i podstawę opodatkowania, definicję miejsca i momentu powstania obowiązku podatkowego, stawki podatku, zwolnienia, zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego. Aktualnie Szósta Dyrektywa jest podstawowym dokumentem regulującym wspólny system podatku od wartości dodanej na terenie Unii Europejskiej. Wśród przepisów europejskich regulujących zagadnienia podatku od wartości dodanej (VAT) należy wymienić ponadto następujące dyrektywy: 1. Ósma Dyrektywa Rady z 6 grudnia 1979 w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom nieposiadającym siedziby na terytorium kraju (79/1072/EEC); 2. Trzynasta Dyrektywa Rady z 17 listopada 1986 w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - zasady zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom nieposiadającym siedziby na terytorium Wspólnoty (86/560/EEC); 3. Dyrektywa Rady z 16 grudnia 1991 uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca Dyrektywę 77/388/EEC w celu zniesienia granic podatkowych (91/680/EEC); 4. Dyrektywa Rady z 19 października 1992 uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca dyrektywę 77/388/EEC (określenie stawek podatku od wartości dodanej) (92/77/EEC); 5. Dyrektywa Rady z 20 grudnia 2001 zmieniająca dyrektywę 77/388/EEC w celu uproszczenia uaktualnienia i ujednolicenia warunków dotyczących wystawiania faktur w zakresie podatku od wartości dodanej (2001/115/EEC); 6. Dyrektywa Rady z 7 maja 2002 zmieniająca i tymczasowo zmieniająca dyrektywę 77/388/EEC w zakresie zasad opodatkowania usług radiowych i telewizyjnych i określonych usług świadczonych drogą elektroniczną (2002/38/EEC); Stan prawny na dzień

5 1.3 Obowiązek rejestracji w niderlandzkim urzędzie skarbowym Przepisy europejskie oraz przepisy narodowe (Wet op omzetbelasting Ustawa o podatku obrotowym) zobowiązują do dokonania rejestracji dla potrzeb podatku VAT (niderlandzki odpowiednik polskiego VAT-u nosi nazwę Belasting over de Toegevoegde Waarde w skrócie BTW; użyte w niniejszym opracowaniu określenie podatek VAT w odniesieniu do podatku niderlandzkiego, należy rozumieć BTW ) w Niderlandach przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i dokonujących transakcji podlegających opodatkowaniu na terenie Królestwa Niderlandów. Polscy przedsiębiorcy, którzy na terenie Niderlandów posiadają zakład podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy niderlandzcy. Podobnie jest z przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę w Polsce i świadczącymi usługi osobom fizycznym w Niderlandach. W przypadku naliczania wynagrodzenia za usługę wykonaną w Królestwie Niderlandów na rzecz osoby fizycznej, (przykładem mogą być prace remontowo - budowlane), polski przedsiębiorca 1 jest zobowiązany do rejestracji w niderlandzkim urzędzie skarbowym w celu rozliczania podatku VAT, który jest zobowiązany naliczyć i odprowadzić do skarbu państwa Królestwa Niderlandów. W przypadku transgranicznego świadczenia usług o charakterze tymczasowym dla niderlandzkich podmiotów gospodarczych sytuacja ma się nieco inaczej. Ustawodawstwo Królestwa Niderlandów zawiera mianowicie przepis o przeniesieniu obowiązku odprowadzenia VAT na zleceniodawcę - przedsiębiorcę z siedzibą w Niderlandach, który jest zarejestrowanym płatnikiem VAT. W takim przypadku polski przedsiębiorca (na przykład firma remontowo budowlana), który działa jako podwykonawca niderlandzkiej firmy budowlanej, lub dla innego przedsiębiorstwa (renowacja sklepu dla firmy prowadzącej handel detaliczny) może poprzestać na wystawieniu faktury netto z dopiskiem, iż obowiązek rozliczenia VAT przeniesiono na zleceniodawcę. Podatek zostanie w takim przypadku rozliczony w ramach deklaracji podatkowej zleceniodawcy. 1 Pod pojęciem polski przedsiębiorca rozumiemy przedsiębiorstwo prowadzące zazwyczaj działalność gospodarczą w Polsce i będące polskim rezydentem w rozumieniu przepisów podatkowych jak i przepisów o rejestracji działalności gospodarczej. Stan prawny na dzień

6 W powyższej sytuacji obowiązek rejestracji (uzyskania numeru VAT w Królestwie Niderlandów) nie dotyczy polskiego przedsiębiorcy. Przedsiębiorca taki nie będzie mógł jednak odzyskać podatku VAT, który zapłacił za koszty poniesione w ramach realizacji zlecenia w Niderlandach. W przypadku poważniejszych kosztów należy się w takim razie zastanowić nad rejestracją w celu odzyskania podatku VAT. Niderlandzki numer VAT składa się z dwunastu znaków poprzedzonych kodem kraju NL. Format numeru VAT wygląda następująco: NL B99. Trzycyfrowa końcówka numeru składa się z litery B oraz dwóch cyfr z zakresu od 01 do Stopy procentowe Do chwili obecnej wysokość stawek podatkowych nie została jeszcze ujednolicona w Unii Europejskiej. Na obszarze Wspólnoty obowiązują zróżnicowane stawki podatku od wartości dodanej. Państwa członkowskie przyjęły minimalną wysokość stawek. Ustalono, iż stawka podstawowa nie może być niższa niż 15 %, a stawka obniżona nie może wynosić mniej niż 5%. W Niderlandach podstawowa stawka podatku VAT wynosi 19%, obniżona stawka wynosi 6%. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru (sprzedaży towaru z Królestewa Niderlandów do innego kraju członkowskiego) stosuje się 0% stawkę podatku VAT. Warunki zastosowania stawki 0% oraz wymogi formalne dostawy określają przepisy europejskiego prawa podatkowego oraz narodowe przepisy wykonawcze. Stan prawny na dzień

7 1.5 Rodzaje deklaracji i terminy składania deklaracji (zwykła deklaracja VAT, deklaracja wewnątrzwspólnotowych dostaw oraz wniosek o zwrot VAT-u za poniesione koszty) Przedsiębiorcy prowadzący działalność w Niderlandach składają do organu podatkowego deklaracje VAT oraz informacje podsumowujące w zakresie dokonywanych dostaw wewnątrzwspólnotowych. Termin rozliczeniowy wyznaczany jest przez urząd skarbowy. Najczęściej wyznaczany jest termin kwartalny. Dla małych przedsiębiorstw istnieje możliwość rozliczania się w trybie rocznym. Przedsiębiorstwa charakteryzujące się dużym obrotem musza liczyć się z obowiązkiem dokonywania rozliczeń w trybie miesięcznym. Istnieje jednak możliwość składania deklaracji za okresy miesięczne oraz roczne. Organ podatkowy przysyła podatnikowi raz na kwartał formularze podatkowe. Podatnik zobowiązany jest wypełnić formularze i złożyć je w terminie 1 miesiąca od zakończenia okresu rozliczeniowego (dla przedsiębiorców zagranicznych obowiązuje termin dwóch miesięcy), za który składana jest deklaracja. Składając pierwszą deklarację VAT podatnicy zobowiązani są załączyć faktury zakupowe (w celu sprawdzenia wynikającego z nich VAT-u naliczonego) oraz faktury sprzedażowe wystawione przez podatnika. Kolejne składane deklaracje muszą zawierać tylko zestawienie faktur, na podstawie których została sporządzona deklaracja. Raz na kwartał podatnicy składają informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach towaru. W informacji tej zawarta jest łączna wartość wewnątrzwspólnotowych dostaw dokonanych na rzecz poszczególnych kontrahentów w danym kwartale. W ramach składanej informacji należy podać numery indentyfikacyjne kontrahentów, na rzecz których dokonana była wewnątrzwspólnotowa dostawa. Termin składania informacji podsumowującej upływa ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składana jest informacja. Stan prawny na dzień

8 2. Kto i kiedy płaci. 2.1 Przedsiębiorstwa z siedzibą w Niderlandach Przedsiębiorstwa z siedzibą w Niderlandach zobowiązane są odprowadzać podatek VAT w Niderlandach. Transakcje dokonywane przez przedsiębiorców nie posiadających siedziby, ale posiadających stały zakład w rozumieniu Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania na terenie Niderlandów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Niderlandach. Polscy przedsiębiorcy posiadający siedzibę w Królestwie Niderlandów naliczają i odprowadzają podatek VAT od sprzedaży towarów dla niderlandzkich kontrahentów. Stosuje się do nich przepisy obowiązujące przedsiębiorstwa niderlandzkie. Termin złożenia deklaracji dla przedsiębiorstw z posiadających siedzibę lub stały zakład w Niderlandach wynosi 1 miesiąc. Zgodnie z niderlandzkim prawem podatkowym, kwota podatku należnego powinna być zapłacona w terminie jednego miesiąca licząc od końca okresu rozliczeniowego, którego wpłata dotyczy. Za dzień zapłaty podatku uważa się dzień wpływu środków na konto organu podatkowego. Polscy przedsiębiorcy z siedzibą w Niderlandach dokonując dostawy towarów kontrahentom spoza Królestwa Niderlandów (w ramach Wspólnoty Europejskiej), po spełnieniu ustawowo określonych warunków mogą zastosować 0% stawkę podatku (dostawa wewnątrzwspólnotowa). W przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych przedsiębiorcy zobowiązani są do składania deklaracji dostaw wewnątrzwspólnotowych (ICL) obok zwykłej deklaracji VAT. Problematyka opodatkowania dostawy towarów nie budzi większych wątpliwości, dlatego też nie zostanie szerszej prezentowana w niniejszym opracowaniu. Stan prawny na dzień

9 2.2. Przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce aspekty transgraniczne Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej polskie firmy usługowe zwiększyły swoje zainteresowanie niderlandzkim rynkiem. Wysokie ceny usług w Niderlandach i niewielka odległość od Polski sprawiają, że polskie firmy chętnie podejmują działalność usługową w Niderlandach. Poniżej przedstawiono tylko niektóre usługi świadczone najczęściej przez polskich przedsiębiorców w Królestwie Niderlandów. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają następujące usługi świadczone na terenie Niderlandów: - świadczenie usług remontowo budowlanych na nieruchomościach położonych w Królestwie Niderlandów; - usługi transportowe towarów i osób; - przedstawienia muzyczne i teatralne; - przyznawanie praw licencyjnych; - usługi świadczone przez menadżerów, prawników, księgowych; - przeniesienie wartości niematerialnych i prawnych; - itd. 2 Podstawowym kryterium decydującym o tym, gdzie dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jest miejsce jej świadczenia. 2 Informacja zawarta w niniejszym opracowaniu nie zawiera pelnego wykiczenia uslug transgranicznych polegajacych opodatkowaniu podatkiem VATw Niderlandach. Stan prawny na dzień

10 3. VAT w praktyce wybrane zagadnienia 3.1 Najczęściej zadawane pytania : Kiedy polski przedsiębiorca świadczący usługi remontowo - budowlane w Niderlandach zobowiązany jest do rejestracji w niderlandzkim urzędzie skarbowym? Czy Polski przedsiębiorca jest zobowiązany naliczać VAT za usługi świadczone w Niderlandach dla osoby fizycznej? Jak postępować jeśli zleceniodawcą jest podmiot gospodarczy? Odpowiedzi na powyższe pytania najlepiej zobrazują przedstawione poniżej sytuacje, które najczęściej mają miejsce w ramach wewnątrzwspólnotowego transgranicznego świadczenia usług: Sytuacja A. Przedsiębiorca zarejestrował działalność w Niderlandach i prowadzi zazwyczaj działalność gospodarczą w Niderlandach. Sytuacja B. Przedsiębiorca prowadzi zazwyczaj zarejestrowaną działalność w Polsce i tymczasowo świadczy usługi remontowe podmiotom gospodarczym będącym zarejestrowanymi płatnikami VAT-u w Niderlandach. Sytuacja C. Przedsiębiorca prowadzi zazwyczaj zarejestrowaną działalność w Polsce i tymczasowo świadczy usługi remontowe w Niderlandach dla osób fizycznych (i niderlandzkich podmiotów gospodarczych będących zarejestrowanym płatnikiem VAT). Stan prawny na dzień

11 Ad A. W przypadku polskich przedsiębiorców rejestrujących działalność gospodarczą w Niderlandach i świadczących usługi w Niderlandach dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych obowiązki podatkowe są takie same jak dla niderlandzkich przedsiębiorców. Bezpośrednio po rejestracji działalności w rejestrze handlowym (Kamer van Koophandel) należy złożyć wniosek o przyznanie numeru BTW do odpowiedniego urzędu skarbowego (urząd, któremu podlega dane miasto lub gmina, w której przedsiębiorstwo ma siedzibę). Na przyznanie numeru czeka sie obecnie od 4 10 tygodni (zależnie od urzedu). W ramach przyznania numeru BTW urząd skarbowy ocenia, czy dany przedsiębiorca spełnia kryteria samodzielnego przedsiębiorcy. W związku z szeroko stosowaną praktyką rejestracji firm jednoosobowych w celu ominiecia przepisów o zatrudnieniu obcokrajowcow należy liczyć się z tym, że urząd skarbowy może odmówić rejestracji lub może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia. Aby uniknąć problemów należy skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym przed dokonaniem rejestracji, lub zlecić procedurę wyspecjalizowanej kancelarii doradczej lub księgowej. W przypadku akceptacji wniosku urząd skarbowy wyznacza zazwyczaj kwartalny okres rozliczeniowy, co oznacza iż przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT i dokonania wpłaty należnego podatku przed upływem terminu jednego miesiąca od zakończenia danego kwartału. Przedsiębiorstwa dokonujące transakcji handlowych dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy towaru powinny ponadto dokonywać periodycznie deklaracji wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw (ICL aangifte). Ad B. W przypadku B chodzi o polskie firmy jednoosobowe zarejestrowane w Polsce jak i polskie firmy oddelegowujace swoich pracownikow do Niderlandów w ramach świadczenia usług. Jeśli kontrahentem niderlandzkim jest zarejestrowany w Niderlandach płatnik podatku VAT (przedsiębiorca niderlandzki), to Polski usługodawca jest Stan prawny na dzień

12 zobowiązany wystawić fakturę VAT z przeniesieniem obowiązku rozliczenia VAT-u na odbiorcę faktury (zleceniodawcę). W przypadku przeniesienia obowiązku zapłaty podatku na nabywcę usługi, zleceniobiorca nie ma prawa uwzględniać kwoty VAT na fakturze i jest zobowiązany nadmienić na fakturze, iż obowiązek rozliczenia VAT został przeniesiony na odbiorcę faktury (zleceniodawcę). Podatek VAT jest w takiej sytuacji rozliczany przez zleceniodawcę w jego periodycznej deklaracji podatkowej. Dzięki przepisowi o przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku VAT przedsiębiorcy świadczący sporadycznie usługi dla Niderlandzkich podmiotów gospodarczych nie muszą dokonywać rejestracji w niderlandzkim urzędzie skarbowym. Brak rejestracji powoduje jednak, iż przedsiębiorca z Polski nie będzie mógł upomnieć się o zwrot podatku BTW. Procedurę dotyczącą rejestracji w ramach zwrotu podatku VAT za poniesione koszty przy realizacji zlecenia w Niderlandach przedstawimy w następnym punkcie. Ad C. Jeśli polski przedsiębiorca świadczy usługi o charakterze tymczasowym w Niderlandach i jego zleceniodawcami są osoby fizyczne (na przykład renowacja prywatnej kamienicy lub apartamentu) to przedsiębiorca ten jest zobowiązany dokonać rejestracji w urzędzie skarbowym w ramach podatku VAT. Za usługę należy w takim przypadku naliczyć odpowiednią stawkę VAT (19 % lub 6 %) a następnie naliczony podatek należy uwzględnić w deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy i należy odprowadzić do urzędu skarbowego przed upływem dwóch miesięcy od zakończenia danego okresu rozliczeniowego. Często spotyka się w praktyce przedsiębiorców naliczających polski podatek VAT (22 lub 7 %) lub nienaliczających podatku za usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w Niderlandach. Przyczyną takiej sytuacji jest często niewiedza przedsiębiorcy lub błędna informacja podana przez polskie biura księgowe. Stan prawny na dzień

13 Jeśli nabywcą usługi jest osoba fizyczna, obowiązek naliczenia i odprowadzenia do niderlandzkiego urzędu skarbowego podatku VAT od usługi spoczywa na dostawcy usługi, w tym przypadku na polskim przedsiębiorcy. 3.2 Zwrot podatku (co i na jakich zasadach)? Dokonując zakupów na terenie Królestwa Niderlandów oraz ponosząc inne koszty związane z prowadzeniem działalności polscy przedsiębiorcy płacą podatek VAT naliczony przez ich dostawców. Podobnie też przedsiębiorcy zobowiązani są do zapłaty VAT-u od importu towarów spoza Wspólnoty, jak również od wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Pod pewnymi warunkami polscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwrot podatku zapłaconego w cenie towarów i usług nabytych na terenie Niderlandów. Jeśli kwota podatku naliczonego jest większa od wartości podatku do zapłaty, przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot różnicy. Przedsiębiorcy występujący po raz pierwszy o zwrot podatku powinni dodatkowo dokonać rejestracji dla celów zwrotu podatku. Warunkiem odzyskania VAT-u zapłaconego w cenie nabytych towarów i usług jest ich wykorzystanie do potrzeb prowadzonej działalności. Wykorzystanie towarów i usług na potrzeby osobiste podatnika uniemożliwia odzyskanie podatku VAT. Nabyte towary i usługi powinny być ponadto wykorzystane do czynności podlegających opodatkowaniu. Nie ma możliwości odzyskania podatku VAT zapłaconego przy nabyciu posiłków w hotelach i restauracjach. Przedsiębiorcy mają natomiast prawo odzyskania podatku naliczonego w cenie zakwaterowania, pod warunkiem, że koszty zakwaterowania zostały poniesione w związku z dokonaniem czynności podlegającej opodatkowaniu. Przedsiębiorca ma prawo odzyskania podatku zapłaconego w cenie towarów i usług nabytych w Niderlandach, jeśli spełni określone warunki. Przede wszystkim powinien przedstawić organowi podatkowemu prawidłowo wystawioną fakturę, z której Stan prawny na dzień

14 wynika zapłacony podatek. Na fakturze powinny być zamieszczone dane dostawcy, jego nazwa, adres i numer indentyfikacyjny VAT, jak również analogiczne informacje o nabywcy. Faktura musi zawierać: numer; datę wystawienia; datę dostawy lub usługi; ilość i rodzaj dostarczonych towarów i usług wraz z opisem; stawkę VAT; cenę bez podatku; wartość podatku VAT; eventualnie numer VAT kontrahenta. UWAGA: Urząd skarbowy nie akceptuje bonów i rachunków nie spełniających ww. kryteriów. Aby zapewnić sobie prawo do zwrotu VAT-u zapłaconego w Niderlandach należy pobierać faktury za zakupione towary i usługi.. Aby odzyskać VAT zapłacony od towarów importowanych konieczne jest posiadanie oryginalnej faktury zakupu zawierającą kwotę podatku VAT. Wniosek o zwrot VAT powinien być sporządzony na specjalnym formularzu w języku niderlandzkim. Organy podatkowe rozpatrują jednak również wnioski w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Wnioski o zwrot VAT muszą być składane w wyznaczonym terminie (okres rozliczeniowy miesięczny, kwartalny lub roczny) przed upływem dwóch miesięcy licząc od końca okresu, którego dotyczą w przypadku przedsiębiorców zagranicznych i w okresie miesiąca w przypadku przedsiębiorców z siedzibą w Niderlandach. Należny podatek trzeba także zapłacić przed upływem terminu złożenia deklaracja podatkowej. Stan prawny na dzień

15 4. Przydatne adresy i telefony Tax and Customs Administration/Limburg/Department of International Issues, Kloosterweg 22, PO Box DJ Heerlen tel , (poniedziałek - piątek ) Lewandowski Consulting Tel.: Fax: http: Correspondence Address: PoBox BJ Tilburg Holland Office: Dr. Hub van Doorneweg RB Tilburg Holland (4th floor) COPYRIGHTS LEWANDOWSKI CONSULTING Niniejsze opracowanie ma charakter ogólnoinformacyjny, nie stanowi porady prawnej. Autor nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z użytkowania informacji w nim zawartych. Stan prawny na dzień