Tradycje antyczne i biblijne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tradycje antyczne i biblijne"

Transkrypt

1

2 Wstęp Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa

3 Wstęp

4 Literatura przedmiotu Anna Świderkówna, Prawie wszystko o Biblii Anna Świderkówna, Rozmowy o Biblii Anna Świderkówna, Rozmów o Biblii ciąg dalszy Anna Świderkówna, Rozmowy o Biblii. Anna Świderkówna, Rozmowy o Biblii. Opowieści i przypowieści Artur Sandauer, Bóg, szatan, Mesjasz i...? Daniel-Rops (Henri Petitot), Od Abrahama do Chrystusa Witold Tyloch, Dzieje ksiąg Starego Testamentu Alfred Tschirschnitz, Dzieje ludów biblijnych

5 Współczesne przekłady Biblii Biblia Tysiąclecia (katolicka) Biblia Poznańska (katolicka) Biblia w przekładzie Brytyjskiego Towarzystwa Biblijnego (protestancka)

6 Klasyczne przekłady Septuaginta przekład siedemdziesięciu, na grekę (koine), III I w. pne., Aleksandria Wulgata przekład św. Hieronima, na łacinę, IV/V w. ne. Biblia Jakuba Wujka z łac., ale uwzględnia jęz. oryg., 1599, przekład katolicki

7 Terminologia Biblia (gr. bibĺıon, pl. bibĺıa) zwój papirusowy, pismo, dokument, list, tabliczka, książka, księga, biblioteka Tora (Prawo, Pentateuch, Mojżeszowy) pięć najstarszych ksiąg Biblii: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa

8 Języki biblijne hebrajski () aramejski (, fragmenty kilku ksiąg) grecki ()

9 Chronologia X/IX w. pne. Mojżeszowy I/II w. ne. Podział na rozdziały XIII w. Podział na wersety XVI w.

10 Ustalenie kanonów. Apokryfy 90 r. ne., faryzeusze w Jamnia 382 r. ne., Synod Rzymski (papież Damazy) Apokryf pismo związane ze Starym lub Nowym Testamentem, ale nie włączone do kanonu (List Barnaby, Pasterz Hermasa) M. Starowieyski, A. Świderkówna, Pierwsi świadkowie)

11 Trzy Biblie Biblia żydowska hebrajska (38 ksiąg) Biblia katolicka (prawosławna) Biblia hebrajska wraz z Ne, Tb, Jdt, 1-2 Mch, Mdr, Syr, Ba oraz (46 ksiąg ST oraz 27 ksiąg NT) Biblia protestancka Biblia hebrajska wraz z Nowym Testamentem

12 Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie

13 Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Okres powstawania: X III w. pne. Biblia hebrajska: Tora, Prorocy (Nebiim), Pisma (Ketubim) Biblia katolicka:, księgi historyczne, mądrościowe, prorockie

14 Biblia hebrajska Wstęp Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Księga Tora Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa Prorocy Prorocy pierwsi: Jozuego, Sędziów, 1-2 Samuela, 1-2 Królewska Prorocy późniejsi: więksi: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela mniejsi: Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza Pisma Psalmów, Przysłów, Hioba, Pieśń nad Pieśniami, Rut, Lamentacje, Koheleta, Estery, Daniela, Ezdrasza, 1-2 Kronik

15 Biblia katolicka Wstęp Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa Księgi historyczne Jozuego, Sędziów, Rut, 1-2 Samuela, 1-2 Królewska, 1-2 Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza, Tobiasza, Judyty, Estery, 1-2 Machabejska Księgi mądrościowe Psalmów, Przysłów, Hioba, Pieśń nad Pieśniami, (dydaktyczne) Koheleta, Mądrości, Syracha Księgi prorockie (profetyczne) Prorocy więksi: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, Lamentacje, Barucha, Daniela Prorocy mniejsi: Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza

16 Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie : zestawienie Biblii hebrajskiej i katolickiej Księgi Biblia żydowska Biblia katolicka Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Tora Powtórzonego Prawa Jozuego, Sędziów, 1-2 Samuela, 1-2 Prorocy Księgi historyczne Królewska Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i prorocy Prorocy Księgi prorockie mniejsi Psalmów, Przysłów, Hioba, Pieśń nad Pisma Księgi mądrościowe Pieśniami, Koheleta Rut, Estery, 1-2 Kronik, Ezdrasza Pisma Księgi historyczne Nehemiasza Pisma (zawarta Księgi historyczne w Ezdrasza) Lamentacje, Daniela Pisma Księgi prorockie Tobiasza, Judyty, 1-2 Machabejska Księgi historyczne Mądrości, Syracha Księgi mądrościowe Barucha Księgi prorockie

17 Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Groty w Qumran nad Morzem Martwym W grotach w Qumran znaleziono kilkaset zwojów ukrytych 2000 lat wcześniej przez ostatnich esseńczyków. Uczniowie Mistrza Sprawiedliwości, prześladowani przez Niegodziwego Kapłana szukali ratunku na pustyni. Zostali wybici przez Rzymian.

18 Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Rękopisy z Qumran Zwoje znad Morza Czarnego Najstarsze znane rękopisy Biblii ( pne.) 900 zwojów, odkrywane , w 11 grotach w Qumran Prawie cała Biblia; parafraza Księgi Rodzaju (Bóg jako narrator); Księga Hymnów, Reguła Wojny, Reguła Zrzeszenia, Zwój Miedziany Przechowywane w Świątyni Księgi w Jerozolimie Pełny przekład: Piotr Muchowski, Rękopisy znad Morza Martwego

19 Rękopisy z Qumran Wstęp Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie

20 Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie

21 Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Drzeworyt Nicolasa Camille Flammariona

22 Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Tematyka Pięcioksięgu Genesis: stworzenie świata, opowieści o pierwszych ludziach, historia Kaina i Abla, potop, budowa wieży Babel, dzieje Abrahama i Izaaka, Jakuba, Józefa Exodus: życie Mojżesza, wędrówka przez pustynię Levitikus: rodzaje ofiar, prawa obrzędowe, przepisy higieniczne i medyczne Numeri: Mojżesz buduje węża z miedzi Deuteronomium: mowy Mojżesza, dziesięć przykazań, śmierć Mojżesza

23 Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Dwa opisy stworzenia człowieka Ziemia wydała rośliny zielone: trawę dającą nasienie według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków.(...) A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. (...)». Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. (Rdz 1,12 27) Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła (...) wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. (Rdz 2, 4 7)

24 Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Cztery tradycje Jahwistyczna (J) X/IX w. pne, Bóg określany jako Jahwe Elohistyczna (E) VIII w. pne, Bóg-Elohim Deuteronomiczna (D) VIII w., głównie Księga Powtórzonego Prawa, wywarła wpływ na księgi historyczne (Jozuego, Sędziów, Samuela, Królewskie) Kapłańska (P, Priester) VI/V w. pne, suchy, naukowy styl, wyliczenia, rodowody, liczby, nazwy geograficzne, kult, przepisy liturgiczne (np. początek Księgi Rodzaju, zakończenie Księgi Powtórzonego Prawa); pisane na wygnaniu w Babilonie

25 Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Tycjan, Upadek człowieka Rdz 3,22 I rzekł Jahwe-Bóg: Oto człowiek stał się jako jeden z nas, poznając, co dobre i co złe. (Biblia Poznańska) Po czym Pan Bóg rzekł: «Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło (Biblia Tysiąclecia) Relikty religii politeistycznych.

26 Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Księgi historyczne

27 Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Księgi historyczne. Tematyka Jozue podbija ziemię Kanaan: przejście prezz Jordan, podbicie Jerycha Sędziowie pierwsi władcy Kanaan Samuel i Saul ostatni sędzia Izraela i pierwszy król Izraela Dzieje króla Dawida i rządy Salomona Rozpad Izreala na królewstwo północne (Izrael) i południowe (Juda) Czasy proroka Eliasza. Zburzenie świątyni i niewola babilońska Dekret Cyrusa i powrót do Jerozolimy. Odbudowa świątyni Historia Estery, Mardocheusza i Hamana Dzieje Hioba, Tobiasza, Judyty i Holofernesa Powstanie machabejskie przeciwko reżymowi greckiemu

28 Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Księgi dydaktyczne

29 Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Księgi dydaktyczne Księga psalmów psałterz Dawida Dzieje Hioba Pieśn nad Pieśniami pieśnie weselne Oblubieńca i Oblubienicy Księga Koheleta vanitas vanitatum et omnia vanitas Traktat o mądrości, znany jako Mądrość Salomona protreptikos (mowa napominająca), zapożyczenie gatunkowe z greckiego Mądrość Syracha najstarszy znany z imienia autor biblijny

30 Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Księgi dydaktyczne. Księga Psalmów Psałterz (150 pieśni): hymny dziękczynno-pochwalne, modlitwy błagalne Tradycyjnie przypisywane królowi Dawidowi Numeracja psalmów Psałterz hebrajski Psałterz grecki

31 Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Księgi prorockie

32 Księgi historyczne Księgi dydaktyczne Księgi prorockie Księgi prorockie Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel VII VI w. pne., okres niewoli babilońskiej, zapowiadają upadek, a potem wyzwolenie Jerozolimy Lamentacje Jeremiasza ból po zniszczeniu Jerozolimy, treny z użyciem akrostychów Życie i wizje Daniela Dzieje Jonasza Proroctwa zainspirowane kłopotami rodzinnymi, plagami, niesprawiedliwością społeczną, dziejami Izraela i jego wrogów, przepowiadające klęskę Jerozolimy, a następnie jej odrodzenie Zainspirowały nowożytne mesjanizmy

33 Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa

34 Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa św. Mateusza } św. Marka ewangelie synoptyczne Ewangelie św. Łukasza św. Jana Dzieje Apostolskie Listy św. Pawła: do Rzymian, 1-2 do Koryntian, do Galatów, do Efezjan, do Filipian, do Kolosan, 1-2 do Tesaloniczan, 1-2 do Tymoteusza, do Tytusa, do Filemona, do Hebrajczyków Listy: św. Jakuba, 1-2 św. Piotra, 1-3 św. Jana, św. Judy Apokalipsa św. Jana

35 Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Kwestie językowe Ewangelia są pisane po grecku, a tymczasem Jezus nie znał greckiego, a jego językiem ojczystym był aramejski. Nagromadzenie semityzmów Ewangeliści znali być może wypowiedzi Jezusa po aramejsku (logia).

36 Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Ewangelie i Dzieje Apostolskie

37 Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Marek, Mateusz i Łukasz Ewangelie synoptyczne

38 Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Ewangelia św. Marka Najkrótsza z Ewangelii długi czas uważana z tego m. in. powodu jedynie za streszczenie Mateusza i Łukasza Zawiera dużo realistycznych szczegółów. Np.: Ale ponieważ z powodu tłumu nie mogli go przynieść do samego Jezusa, usunęli dach nad miejscem, gdzie on był, a Przekopawszy otwór, spuścili nosze, na których leżał paralityk. (Mk 2, 4) A Ponieważ z powodu tłumu nie znaleźli drogi, którą mogliby go wnieść, wspięli się na dach i przez pokrycie dachówkowe spuścili go wraz z małym łożem pomiędzy tych, którzy byli przed Jezusem (Łk 5, 19)

39 Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Ewangelia św. Mateusza Przez długi czas uważana za najstarszą, a więc najbardziej czcigodną. Przypisywano jej autorstwo Apostołowi Mateuszowi. Powstała po zburzeniu Jerozolimy, ok r. ne.

40 Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Ewangelia św. Łukasza Wystąpienie Jana Chrzciciela 15. rok panowania Tyberiusza (jedyna data w całym Nowym Testamencie) Powstała po zburzeniu Jerozolimy, ok r. ne. Św. Łukasz jest również autorem Dziejów Apostolskich

41 Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Ewangelia św. Jana Powstała w latach ne. Budowa dwuczęściowa: Prolog do Logosu: Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga i Słowo był bogiem (J 1, 1) Księga znaków U synoptyków Jezus czyni cuda, u Jana znaki.

42 Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Czterej Ewangeliści, Ewangeliarz z Kells Mateusz człowiek Łukasz wół Marek lew Jan orzeł

43 Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Ewangelie i Dzieje Apostolskie Rodowód, narodzenie i dzieciństwo Chrystusa, działalność w Galilei, Ostatnia Wieczerza, mękę i zmartwychwstwanie Kazanie na Górze: Miłujcie swych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują (Mt 5, 44) Ojcze nasz, Osiem błogosławieństw Złota Reguła: wszystko, co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy też im podobnie czyńcie (Mt 7, 12) Działalność Jana Chrzciciela Dzieje Apostolskie: szerzenie się chrześcijaństwa w Palestynie, nawrócenie i podróże św. Pawła

44 Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Leonardo da Vinci, Ostatnia wieczerza

45 Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Listy

46 Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Św. Paweł z Tarsu Urodził się jako żyd o imieniu Saul (Szaweł) Jako młody faryzeusz prześladował chrześcijan. Nawrócenie na drodze do Damaszku Trzy podróże misyjne, uwięzienie i śmierć przez ścięcie.

47 Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Apokalipsa

48 Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Apokalipsa, czyli Objawienie Apokalipa jako gatunek Księga Daniela, Apokalipsa św. Jana proroctwo apokalipsa spisywane przez spisana przez autora uczniów nawołują do nawrócenia, Królestwo Boże jest dają nadzieję nieuniknione nieliczne wizje zaopatrzone w interpretacje wizje złożone i wieloznacze język symbolicznym

49 Ewangelie i Dzieje Apostolskie Listy Apokalipsa Symbolika Apokalipsy siedem doskonałość, pełnia sześć niedoskonałość trzy i pół czas próby dwanaście Izrael cztery świat stworzony tysiąc bardzo wiele biel sfera Boża, tryumf czerwień mord, gwałt, krew męczenników czerń śmierć, bezbożność róg moc, potęga białe włosy wieczność długa szata kapłaństwo morze wroga Bogu otchłań, rodząca potwory

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ.

JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. JAK PRZECZYTAĆ BIBLIĘ W 1 ROK? PROPOZYCJA CZYTAŃ. Jest to propozycja przeczytania całego Pisma Świętego w ciągu roku kalendarzowego (przeczytania, a nie modlitwy Słowem Bożym!). W zależności od tempa czytania,

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ PIERWSZY Pogłębienie doświadczenia miłości Boga Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: J 15, 1-10

Bardziej szczegółowo

BIBLIA KANON. KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE www.ggwo.pl

BIBLIA KANON. KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE www.ggwo.pl BIBLIA KANON 1. Znaczenie słowa kanon Pochodzenie słowa. Słowo to pochodzi od greckiego słowa κανών (kan-ohn ) oznaczającego instrument pomiarowy. Zostało użyte między innymi w: Galacjan 6:16 A pokój i

Bardziej szczegółowo

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY

Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Łk 1, 1-4 KRĄG BIBLIJNY Tomasz Kiesling Oborniki 2013 Być jak Teofil dziś Teofil konkretne imię adresata, chrześcijanina, do którego pisze św. Łukasz Ewangelię. Ewangelista przeprowadził wiele rozmów

Bardziej szczegółowo

14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe?

14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe? YOUCAT (3) (wybrane problemy) 14 Czy Pismo Święte jest prawdziwe? Prawdy przez Boga objawione, zawarte i przedłożone na piśmie w księgach świętych zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego... i dlatego

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Biblia - pochodzenie, przekaz, natchnienie Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem - pochodzenie, przekaz, natchnienie Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Cichy czas - czytanie Słowa Bożego. i rozmowa z Bogiem

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Cichy czas - czytanie Słowa Bożego. i rozmowa z Bogiem Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Cichy czas - czytanie Słowa Bożego i rozmowa z Bogiem Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Posłuszeństwo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Posłuszeństwo Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Posłuszeństwo Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Znać i kochać Boga

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Znać i kochać Boga Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Znać i kochać Boga Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Kościół

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Kościół Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Odkrywanie i używanie darów

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Odkrywanie i używanie darów Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Odkrywanie i używanie darów Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)?

Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Jak czytać ze zrozumieniem Pismo Święte (YC 14-19)? Mój pierwszy nauczyciel języka hebrajskiego bił mnie linijką po dłoni, gdy ośmieliłem się dotknąć palcem świętych liter Pięcioksięgu. (R. Brandstaetter,

Bardziej szczegółowo

poznaj biblię w 24 godziny

poznaj biblię w 24 godziny poznaj biblię w 24 godziny Książka ta jest dedykowana pastorowi Charlesowi Schmitzowi, pastorowi Theodorowi B. Haxowi oraz Williamowi E. Biggsowi, którzy zaszczepili mi pasję dla Pisma Świętego, a także

Bardziej szczegółowo

Czym jest Biblia? Wartości: Biblia księga o zbawieniu, szata literacka Biblii kluczem do jej zrozumienia.

Czym jest Biblia? Wartości: Biblia księga o zbawieniu, szata literacka Biblii kluczem do jej zrozumienia. 5 Czym jest Biblia? Cele katechetyczne wymagania ogólne: przypomnienie prawdy o Bosko-ludzkim autorstwie Biblii; ukazanie kontekstu powstania ksiąg biblijnych i wyjaśnienie związanych z nim pojęć (etapy

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Modlitwa

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Modlitwa Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Modlitwa Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v. Polish edition by Fundacja Ewangeliczna

Bardziej szczegółowo

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego

Manfred Röseler. Kurs biblijny. Nowe życie z Jezusem. Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego Manfred Röseler Kurs biblijny Nowe życie z Jezusem Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego Tytuł oryginału: BIBELGRUNDKURS NEUES LEBEN MIT JESUS Original edition by Missionswerk DIE BRUDERHAND e.v.

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA zasady sporządzania opisów bibliograficznych przewodnik dla uczniów. Opracowanie: Ewa Smólska

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA zasady sporządzania opisów bibliograficznych przewodnik dla uczniów. Opracowanie: Ewa Smólska BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA zasady sporządzania opisów bibliograficznych przewodnik dla uczniów. Opracowanie: Ewa Smólska Bibliografia załącznikowa (kryptobibliografia) to spis dokumentów (książek, czasopism,

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej

Konspekt szkółki niedzielnej Konspekt szkółki niedzielnej 3. NIEDZIELA ADWENTU Główna myśl: Słowo Boże jest wieczne. Tekst: Izajasz 40,1-11 Boże słowo pociechą dla ludu. Jeremiasz 36,1-32 spalenie przez Jojakima zwoju z proroctwami

Bardziej szczegółowo

6.2.1 Dwa kanony żydowskie. 6.2.2 Sprawa cytowania. Objawienie, Pismo, Kościół

6.2.1 Dwa kanony żydowskie. 6.2.2 Sprawa cytowania. Objawienie, Pismo, Kościół 6.2 Kanon Pisma Świętego Reformacja zanegowała kanon ksiąg Pisma Świętego. Po pewnych perturbacjach ukształtował się alternatywny, protestancki kanon Biblii, zawierający (w miejsce dotychczasowych 73)

Bardziej szczegółowo

Sola scriptura jedynie Pismo

Sola scriptura jedynie Pismo Sola scriptura jedynie Pismo Wierzymy, nauczamy i wyznajemy, iż jedyną regułą i normą, według której powinno się oceniać i osądzać wszystkie nauki i wszystkich nauczycieli, nie może to być żadna inna,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii: Podstawowe: Prowadzi zeszyt i odrabia zadania domowe. Wyczerpująco i samodzielnie wypowiada się na temat poruszanego zagadnienia. Wykazuje się wiadomościami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I Szkoły Podstawowej

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I Szkoły Podstawowej Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I Szkoły Podstawowej I. Witam Bądź pozdrowiony, Panie 1. Uczeń zna religijne znaczenie krzyża 2. Wie, że kościół jest miejscem spotkania z Bogiem, miejscem modlitwy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej gimnazjum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Szukam prawdy o sobie przewidziany programem w stopniu bardzo

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I GIMNAZJUM. Cele katechetyczne WYMAGANIA Treści podstawy programowej

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I GIMNAZJUM. Cele katechetyczne WYMAGANIA Treści podstawy programowej PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I GIMNAZJUM ROZDZIAŁ I Szukam prawdy o sobie Temat jednostki lekcyjnej Cele katechetyczne WYMAGANIA Treści podstawy programowej ponad 1.1 Kim jestem? ukazanie wielkości człowieka

Bardziej szczegółowo

(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad

(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad (1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. (3) I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość.

Bardziej szczegółowo

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP

Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach. Kościoła Zielonoświątkowego w RP Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania biblijnego Kościoła Zielonoświątkowego w RP Podstawa Programowa katechezy zielonoświątkowej Za podstawowe źródło treści oraz główną przesłankę

Bardziej szczegółowo

BIBLIA I PRZYPOWIEŚCI BIBLIJNE KLASA 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA

BIBLIA I PRZYPOWIEŚCI BIBLIJNE KLASA 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA BIBLIA I PRZYPOWIEŚCI BIBLIJNE KLASA 4-6 SZKOŁA PODSTAWOWA 1. Pismo Święte to: a) zbiór 72 ksiąg b) Nowy i Stary Testament c) 44 księgi Starego Testamentu d) księga Nostradamusa 2. Autorem Pisma Świętego

Bardziej szczegółowo

Cała Prezentacja. Wstęp p do Biblii. Wybierz temat

Cała Prezentacja. Wstęp p do Biblii. Wybierz temat Jak powstała a Biblia Kluczowe wydarzenia w Historii Biblii Cała Prezentacja Wstęp p do Biblii 1500 p.n.e. - 500 n.e. 500 n.e. - 1500 n.e. 1500 n.e. - 1900 n.e. 1900 n.e. - 2007 n.e. Wybierz temat Biblia

Bardziej szczegółowo

BIBLIA I PRZYPOWIEŚCI BIBLIJNE GIMNAZJUM

BIBLIA I PRZYPOWIEŚCI BIBLIJNE GIMNAZJUM BIBLIA I PRZYPOWIEŚCI BIBLIJNE 1. Pismo Święte to: a) zbiór 72 ksiąg b) Nowy i Stary Testament c) 44 księgi Starego Testamentu d) księga Nostradamusa GIMNAZJUM 2. Autorem Pisma Świętego jest: a) człowiek

Bardziej szczegółowo

Temat 6 : Stworzenie człowieka antropologia.

Temat 6 : Stworzenie człowieka antropologia. Temat 6 : Stworzenie człowieka antropologia. Antropologia teologiczna, mówiąca o genezie człowieka, powołuje się przede wszystkim na dwa pierwsze rozdziały księgi Rodzaju, która zawiera dwa opisy stworzenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

Żydzi Dlaczego warto o nich mówić?

Żydzi Dlaczego warto o nich mówić? Żydzi Dlaczego warto o nich mówić? Mamy wspólną wielowiekową historię Mają bogatą kulturę, tradycję i sztukę. Warto je poznać! Jan Paweł II nazwał ich starszymi braćmi w wierze. Czas zapomnieć o nieporozumieniach

Bardziej szczegółowo

K A N O N K S I Ą G Ś W I Ę T Y C H

K A N O N K S I Ą G Ś W I Ę T Y C H s.e.j.jezierska OSU Papieski Wydział TReologiczny Wrocław K A N O N K S I Ą G Ś W I Ę T Y C H Kanon hebrajski Pisma Świętego liczy 39 ksiąg. Dzieli się na trzy grupy nazwy biorąc z Prologu do Księgi Syracha

Bardziej szczegółowo

Życie Jezusa. Historia. Kościoła. Uprowadzenie. Resztka. Niewola. Powrót PERSJA. GRECJA Aleksander Wielki RZYM. Izrael. Juda. Resztka Judy.

Życie Jezusa. Historia. Kościoła. Uprowadzenie. Resztka. Niewola. Powrót PERSJA. GRECJA Aleksander Wielki RZYM. Izrael. Juda. Resztka Judy. 2000 Poezja 1500 Ludzie Historia Niewola ASYRIA Powrót przed Chr. po Chr. Upadek Babilonu 539 BABILON 605 538 Juda Zerubabel 722 457 PERSJA 444 GRECJA Aleksander Wielki Niezależność Judy 168 za Machabeuszy

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 15

Gimnazjum kl. I, Temat 15 Po polsku: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Po angielsku: In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Po niemiecku: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE WIEKI CHRZEŚCIJAŃSTWA

PIERWSZE WIEKI CHRZEŚCIJAŃSTWA The Polish Journal of the Arts and Culture Nr 3 (3/2012) Andrzej Mrozek PIERWSZE WIEKI CHRZEŚCIJAŃSTWA POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA Chrześcijaństwo uznawane za religię objawioną pojawiło się w określonym momencie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej. Klasy IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej. Klasy IV - VI Przedmiotowy system oceniania z religii w szkole podstawowej Klasy IV - VI Przedmiotem oceny ucznia są: wiadomości, umiejętności, postawa Uczeń otrzymuje oceny: śródsemestralne, semestralną/roczną. Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Konfirmacyjne Pytania i odpowiedzi (Opracowane na podstawie podręcznika Wierzę i ślubuję M. Hvožďary) 1. Co to jest konfirmacja? Co oznacza słowo konfirmacja? Konfirmacja to uroczyste przyjęcie ochrzczonych

Bardziej szczegółowo

Kluczowe wydarzenia w Historii Biblii

Kluczowe wydarzenia w Historii Biblii Na podstawie Jak powstała Biblia Kluczowe wydarzenia w Historii Biblii Cała Prezentacja Wstęp do Biblii 1500 p.n.e. - 500 n.e. 500 n.e. - 1500 n.e. 1500 n.e. - 1900 n.e. 1900 n.e. - 2007 n.e. Wybierz temat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 14 Wprowadzenie... 16 Prolog O Słowie... 20 Narodzenie i lata dziecięce Jezusa... 23

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 14 Wprowadzenie... 16 Prolog O Słowie... 20 Narodzenie i lata dziecięce Jezusa... 23 Spis treści Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 14 Wprowadzenie... 16 Prolog O Słowie... 20 Narodzenie i lata dziecięce Jezusa... 23 Zapowiedź narodzenia Jana Chrzciciela...23 Zwiastowanie Maryi...24 Nawiedzenie

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

-powie kto i przez kogo dał ludziom przykazania -podzieli Dekalog na dwie części i uzasadni swój podział

-powie kto i przez kogo dał ludziom przykazania -podzieli Dekalog na dwie części i uzasadni swój podział Plan wynikowy Przedmiot: religia Klasa: V S P Program: AZ-2-01/1 Podręcznik ucznia zgodny z programem nauczania: Umiłowani w Jezusie Chrystusie, red. Ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Poznań 2012 Wymagania

Bardziej szczegółowo

księgi uznane przez Żydów ale w odmiennym układzie oraz 27 ksiąg Nowego Testamentu

księgi uznane przez Żydów ale w odmiennym układzie oraz 27 ksiąg Nowego Testamentu Nazwa Biblia: Nazwa Biblia pochodzi od gr. słowa biblios łodyga paiprusa. Papirus to rodzaj trzciny rosnącej na Nilem, był jednym z pierwszych materiałów piśmiennictwa. Później nazwa ta oznaczała zwój

Bardziej szczegółowo

Ks. dr hab. Wojciech Pikor

Ks. dr hab. Wojciech Pikor Ks. dr hab. Wojciech Pikor Biogram naukowy Urodzony 31 X 1969 w Gdańsku; 1988 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie; 1994 przyjął święcenia kapłańskie; kontynuował studia na Katolickim

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA (CZĘŚĆ I) 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 1. Co to jest religia? Religia jest to łączność człowieka z Panem Bogiem. 2. Jaką religią jest religia katolicka? Religia katolicka jest religią objawioną przez Boga O OBJAWIENIU BOŻYM 3. W czym zawiera

Bardziej szczegółowo

DUCH ŒWIĘTY DAWCĄ YCIA KOŒCIOŁA PIERWOTNEGO

DUCH ŒWIĘTY DAWCĄ YCIA KOŒCIOŁA PIERWOTNEGO I DUCH ŒWIĘTY DAWCĄ YCIA KOŒCIOŁA PIERWOTNEGO CELE OGÓLNE: wprowadzenie w historię Kościoła pierwotnego, rozwój i umacnianie się pierwszych wspólnot chrześcijańskich; uświadomienie roli Ducha Świętego

Bardziej szczegółowo

wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II poganom, wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II

wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II poganom, wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II REGULAMIN KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ pt. Święty Paweł niosący ewangelię poganom, wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II skierowanego do szkół gimnazjalnych Diecezji Włocławskiej 1. Informacje podstawowe:

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Pozytywne myślenie Dla wszystkich negatywnych myśli, które możemy mieć w sobie, Jehowa ma pozytywną odpowiedź. Każdy powinien sobie to od czasu do czasu przeanalizować. Mówisz: To niemożliwe! Jehowa odpowiada:

Bardziej szczegółowo

rozpoznaje znaki sakramentalne; okazuje szacunek wobec znaków obecności Boga. Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; szczęśliwego;

rozpoznaje znaki sakramentalne; okazuje szacunek wobec znaków obecności Boga. Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; szczęśliwego; I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty 2 3 4 5 6 Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; wymienia cechy człowieka szczęśliwego; wskazuje osoby, które troszczą się o niego; charakteryzuje,

Bardziej szczegółowo

Mówię do was. Dałem wam wszystko

Mówię do was. Dałem wam wszystko Z e s z y t 2 Rozdział III Mówię do was katechezy 13-18 Rozdział IV Dałem wam wszystko katechezy 19-22 K l a s a I g i m n a z j u m 22 16. ZROZUMIEĆ PISMO ŚWIĘTE ZNACZENIE SŁOWA Wprowadzenie dla katechety

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej I. Bóg nas kocha II. Wiara jest odpowiedzią 1. Uzasadnia dlaczego należy poszerzać wiedzę o Bogu i pogłębiać życie religijne. 2. Wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl 1 2 3 Redakcja: Jarosław Sołtys Korekta: Barbara Turnau Copyright by Hanna Trippenbach-Dulska, Kazimierz Dulski Copyright by Wydawnictwo M, Kraków 2013 ISBN 978-83-7595-629-0 Wydawnictwo M 31-002 Kraków,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Szkoła: Publiczne Gimnazjum nr 2 w Brzesku Przedmiot: Religia Kl. I Na podstawie programu: Pójść za Jezusem Chrystusem Podręcznik: Spotykam Twoje słowo Rok szk. 2013/14 Opracował:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - RELIGIA KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - RELIGIA KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - RELIGIA KLASY IV - VI Przedmiotem oceny ucznia są: wiadomości, umiejętności, postawa Uczeń otrzymuje oceny:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV SŁUCHAMY BOGA Semestr I

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV SŁUCHAMY BOGA Semestr I I. BÓG KOCHA LUDZI SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA KLASA IV SŁUCHAMY BOGA Semestr I wymieni sposoby spotykania się z Bogiem w roku katechetycznym określi, co znaczy słowo Biblia pamięta podział Biblii na

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ pt. Święty Paweł niosący ewangelię poganom, wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II

KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ pt. Święty Paweł niosący ewangelię poganom, wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ pt. Święty Paweł niosący ewangelię poganom, wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II skierowany do szkół gimnazjalnych Diecezji Włocławskiej Etap diecezjalny Rok szkolny 008/009

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii w klasie V Program: Poznaję Boga i w Niego wierzę Numer programu: AZ - 2-01/10 Podręcznik: Wierzę w Boga

Kryteria oceniania z religii w klasie V Program: Poznaję Boga i w Niego wierzę Numer programu: AZ - 2-01/10 Podręcznik: Wierzę w Boga Kryteria oceniania z religii w klasie V Program: Poznaję Boga i w Niego wierzę Numer programu: AZ - 2-01/10 Podręcznik: Wierzę w Boga Tytuł działu Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Bóg kocha

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z RELIGII

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z RELIGII ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z RELIGII KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE CZWARTEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowane na podstawie materiałów katechetycznych: Jestem chrześcijaninem z serii

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy czwartej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy czwartej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: czwarta szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z KATECHEZY dla klasy pierwszej gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z KATECHEZY dla klasy pierwszej gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z KATECHEZY dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania z Katechezy został opracowany na podstawie,programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Boże przebaczenie Program dla 8-latków

Plan wynikowy do podręcznika Boże przebaczenie Program dla 8-latków Plan wynikowy do podręcznika Boże przebaczenie Program dla 8-latków Na podstawie programu: Pragram Wychowania Biblijnego i podręcznika: Boże Przebaczenie opracowała mgr inż. Wioletta Kłopotek Dział programowy

Bardziej szczegółowo

EPIFANICZNE WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych jest jak świecące światło, które coraz bardziej świeci aż do dnia doskonałego TOM 12

EPIFANICZNE WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych jest jak świecące światło, które coraz bardziej świeci aż do dnia doskonałego TOM 12 EPIFANICZNE WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych jest jak świecące światło, które coraz bardziej świeci aż do dnia doskonałego TOM 12 B I B L I A Słowo Twoje jest Prawdą (Ewangelia Jana 17: 17).

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Łukasza Par. św. Franciszka czerwiec 2013

Ewangelia Łukasza Par. św. Franciszka czerwiec 2013 Ewangelia Łukasza Par. św. Franciszka czerwiec 2013 Modlitwa w Ewangelii Łukasza W trzeciej Ewangelii szczególne miejsce zajmuje temat modlitwy. Św. Łukasz częściej niż pozostali ewangeliści wspomina o

Bardziej szczegółowo

SP Klasa IV, Temat 28. Morze Śródziemne. Nazaret. Jerycho. Jerozolima Ain Karim Betlejem. Jordan. Morze Martwe

SP Klasa IV, Temat 28. Morze Śródziemne. Nazaret. Jerycho. Jerozolima Ain Karim Betlejem. Jordan. Morze Martwe Morze Śródziemne Nazaret Jordan Jerozolima Ain Karim Betlejem Jerycho Morze Martwe Grupa I W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Podążali

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy gimnazjum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych. Jezus uczy i zbawia z serii W drodze do Emaus

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy gimnazjum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych. Jezus uczy i zbawia z serii W drodze do Emaus Kryteria oceniania w zakresie 1 klasy gimnazjum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Jezus uczy i zbawia z serii W drodze do Emaus podręcznik nr AZ-31-01/10-KR-2/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej

Bardziej szczegółowo

II. TŁUMACZENIA BIBLII

II. TŁUMACZENIA BIBLII II. TŁUMACZENIA BIBLII Bóg, jako stwórca wszechświata i człowieka, jako Ten, który posiada pełną kontrolę nad duchami czystymi i nieczystymi, jest siłą nadrzędną i absolutną. Księga powszechnie nazywana

Bardziej szczegółowo

BIBLIA W LITERATURZE I SZTUCE

BIBLIA W LITERATURZE I SZTUCE BIBLIA W LITERATURZE I SZTUCE bibliografia w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Korekta Anna Knajder-Sowa Niniejsza bibliografia ma charakter poradnika i powstała z myślą o czytelnikach bibliotek

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 5

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 5 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 5,,Wierzę w Kościół Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-22-01/10-PO-1/12 (z dnia 14.05.2012) I. Znajomość modlitw: I. MODLITWY: - przykazanie miłości

Bardziej szczegółowo

wymagania Metody i techniki podstawowe efekty kształcenia Temat według podstawy programowej Uczeń: Blok tematyczny ponadpodstawowe

wymagania Metody i techniki podstawowe efekty kształcenia Temat według podstawy programowej Uczeń: Blok tematyczny ponadpodstawowe Plan wynikowy - zgodny z nową Podstawą programową Przedmiot: Religia Klasa I gimnazjum Program Pójść za Chrystusem (AZ-3-01/10) Podręcznik Spotkanie ze Słowem (AZ-31-01/10-PO-1/11) Imprimatur N. 2270/2011

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Bóg powołuje Program dla 12-latków

Plan wynikowy do podręcznika Bóg powołuje Program dla 12-latków Plan wynikowy do podręcznika Bóg powołuje Program dla 1-latków I. Sposoby powoływania mężów Bożych w Starym Testamencie 1. Bóg przełamuje uprzedzenia (Jonasz). Posłuszeństwo Jehojady jako wierność złożonej

Bardziej szczegółowo

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI

RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI RELIGIA OGÓLNE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLAS I-VI 1. Interpretacja życia w świetle wiary - uczeń pogłębia świadomość dziecięctwa Bożego rozpoczętego na chrzcie świętym i odnajduje ślady Boga w otaczającym

Bardziej szczegółowo

Redakcja. Elżbieta Bednarz Romuald Tomaszewski WPROWADZENIE DO NAUKI O BIBLII ORAZ DOKTRYNY I PRAKTYKI RUCHU ZIELONOŚWIĄTKOWEGO

Redakcja. Elżbieta Bednarz Romuald Tomaszewski WPROWADZENIE DO NAUKI O BIBLII ORAZ DOKTRYNY I PRAKTYKI RUCHU ZIELONOŚWIĄTKOWEGO Redakcja Elżbieta Bednarz Romuald Tomaszewski WPROWADZENIE DO NAUKI O BIBLII ORAZ DOKTRYNY I PRAKTYKI RUCHU ZIELONOŚWIĄTKOWEGO Warszawskie Seminarium Teologiczne Warszawa 2010 Konsultacje merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

Bóg ma plan dla Twojego życia, ponieważ zna Ciebie jak nikt inny. W jaki sposób poniższe teksty opisują to, jak dobrze Bóg Cię zna?

Bóg ma plan dla Twojego życia, ponieważ zna Ciebie jak nikt inny. W jaki sposób poniższe teksty opisują to, jak dobrze Bóg Cię zna? Uczniostwo w czasach końca BOŻY PLAN DLA TWOJEGO ŻYCIA Temat 1, Moduł 1 Michael Dörnbrack Wprowadzenie Na starość wiele osób patrzy wstecz na swoje życie i pyta z rozczarowaniem: To było to?. Zadanie sobie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM OCEN Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ. ks. Arkadiusz Hajdasz

KRYTERIUM OCEN Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ. ks. Arkadiusz Hajdasz 1 KRYTERIUM OCEN Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ ks. Arkadiusz Hajdasz W myśl kanonu 777 Kodeksu Prawa Kanonicznego katecheta ma prawo wymagać od dziecka: - wypełniania praktyk religijnych, zwłaszcza codziennej

Bardziej szczegółowo

Pismo święte w naszym życiu i w katechezie http://biblista.pl/index.php

Pismo święte w naszym życiu i w katechezie http://biblista.pl/index.php 1. Czym jest Pismo święte i dlaczego czasami nazywamy go Biblią?... 2 2. Czym Pismo Święte JEST... 4 3. Księgi proto- i deuterokanoniczne, apokryfy... 6 4. Przekaz Tradycji... 7 5. W ilu językach przemawia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z religii dla klasy piątej : Wierzę w Boga

Plan pracy z religii dla klasy piątej : Wierzę w Boga Plan pracy z religii dla klasy piątej : Wierzę w Boga Nauczyciel : Lucyna Kamińska Tematy lekcji Zamierzone osiągnięcia ucznia Uwagi Wrzesień I.Bóg kocha ludzi 1. Wielkość Boga dostrzega piękno stworzonego

Bardziej szczegółowo

Księga, którą dał nam Bóg

Księga, którą dał nam Bóg Księga, którą dał nam Bóg Czy kiedykolwiek zasianawiałeś się, w jaki sposób Bóg dal nam Biblię? Czy bylo lo może lak, ze aniołowie gdzieś ją zostawili aż kioś ją znajdzie? Albo może ktoś poświęcił swoje

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Klasa I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Klasa I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Załącznik nr 2.1 I. Głód słuchania słów Pańskich: umie wyjaśnić jaki jest sens życia zna definicję pojęcia wiara

Bardziej szczegółowo

Program nauczania AZ - 2-01/10 z 9 czerwca 2010 r. do podręcznika Jestem chrześcijaninem pod red. Waldemara Janigi

Program nauczania AZ - 2-01/10 z 9 czerwca 2010 r. do podręcznika Jestem chrześcijaninem pod red. Waldemara Janigi Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV PSP 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kraśniku ul. Al. Niepodległości 54 Program nauczania AZ - 2-01/10 z 9 czerwca 2010 r. do podręcznika Jestem chrześcijaninem

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA BIBLIJNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KATECHEZY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO. 1. Nauczanie religii w wieku przedszkolnym (3.-6.

KATECHEZA BIBLIJNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KATECHEZY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO. 1. Nauczanie religii w wieku przedszkolnym (3.-6. KATECHEZA BIBLIJNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KATECHEZY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE (8.03.2010) I PROGRAMIE NAUCZANIA RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH (9.06.2010) 1. Nauczanie religii

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI

Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI 1 Przedmiotowe zasady oceniania - Religia klasa IV-VI Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Ocenianie poszczególnych form aktywności. Ocenie podlegają: a. prace klasowe (sprawdziany), b. kartkówki, c.

Bardziej szczegółowo

MESJASZ WEDŁUG BIBLIJNYCH PROROCTW

MESJASZ WEDŁUG BIBLIJNYCH PROROCTW MESJASZ WEDŁUG BIBLIJNYCH PROROCTW Dowód absolutny, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Królestwa Niebieskiego Autor: Tony Alamo Biblijne cytaty użyte w niniejszym opracowaniu pochodzą z Biblii Tysiąclecia,

Bardziej szczegółowo

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie piątek, 6 listopada

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie piątek, 6 listopada 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie piątek, 6 listopada Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie,

Bardziej szczegółowo

1 Tajemnice Biblii o. Jacek Salij OP

1 Tajemnice Biblii o. Jacek Salij OP 1 2 Spis treści Słowo wstępne...... 7 Problemy ogólne.... 10 Skąd wiadomo, że Pismo Święte jest Pismem Świętym?.... 11 Chrystus ostatecznym sensem Pisma Świętego.... 17 Czy Chrystus Pan odkupił wszystkich

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

Świat stworzony przez Boga jest dobry

Świat stworzony przez Boga jest dobry Świat stworzony przez Boga jest dobry 6 Cele katechetyczne wymagania ogólne: zapoznanie uczniów z prehistorią biblijną ukazaną w 1 rozdziale Księgi Rodzaju; ukazanie sensu biblijnego opisu stworzenia świata

Bardziej szczegółowo

5 Bóg przemówił po grecku (13 lutego 2012)

5 Bóg przemówił po grecku (13 lutego 2012) 5 Bóg przemówił po grecku (13 lutego 2012) Pochwalony Jezus Chrystus... Dobry wieczór państwu. Zaczniemy, jak zawsze, od modlitwy. W Imię Ojca... Ojcze nasz... Stolico Mądrości... Bardzo serdecznie, a

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REKOLEKCJI w OGNISKU ŚWIATŁA I MIŁOŚCI 2015 ROK

PROGRAM REKOLEKCJI w OGNISKU ŚWIATŁA I MIŁOŚCI 2015 ROK PROGRAM REKOLEKCJI w OGNISKU ŚWIATŁA I MIŁOŚCI 2015 ROK STYCZEŃ 02 04 Dzień skupienia dla mężczyzn Być i mieć prowadzący: ks. dr Adam Rybicki, profesor KUL 31 I 02 II Szkoła Modlitwy dla dzieci Maryjo

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Z RELIGII W KLASIE I OPRACOWANY WEDŁUG PROGRAMU: PÓJŚĆ ZA JEZUSEM (AZ 3-01/10 z9.06,2010r.)

PLAN PRACY Z RELIGII W KLASIE I OPRACOWANY WEDŁUG PROGRAMU: PÓJŚĆ ZA JEZUSEM (AZ 3-01/10 z9.06,2010r.) PLAN PRACY Z RELIGII W KLASIE I OPRACOWANY WEDŁUG PROGRAMU: PÓJŚĆ ZA JEZUSEM (AZ 3-01/10 z9.06,2010r.) Lp. Temat lekcji Wymagania Umiejętności z podstawy Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający programowej.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z RELIGII DLA KLASY V PODRĘCZNIK WIERZĘ W BOGA PROGRAM POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ NR 16/2013

PLAN WYNIKOWY ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z RELIGII DLA KLASY V PODRĘCZNIK WIERZĘ W BOGA PROGRAM POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ NR 16/2013 PLAN WYNIKOWY ZGODNY Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z RELIGII DLA KLASY V PODRĘCZNIK WIERZĘ W BOGA PROGRAM POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ NR 16/2013 PROWADZĄCA REGINA TABAKA 1 PODSTAWOWE I. BÓG KOCHA LUDZI

Bardziej szczegółowo

Kryteria wystawiania ocen z katechezy dla klasy V

Kryteria wystawiania ocen z katechezy dla klasy V I. Tajemnica miłości Boga do ludzi Kryteria wystawiania ocen z katechezy dla klasy V opowiada, co Jezus mówi o sobie w pierwszym wystąpieniu; wie, czym powinien charakteryzować się sługa Boga; opowiada

Bardziej szczegółowo

Program nauczania religii dla etapu wczesnoszkolnego. (klasy I-III szkoły podstawowej) TK/PR/12/2013

Program nauczania religii dla etapu wczesnoszkolnego. (klasy I-III szkoły podstawowej) TK/PR/12/2013 Program nauczania religii dla etapu wczesnoszkolnego (klasy I-III szkoły podstawowej) TK/PR/12/2013 Klasa I Podręcznik nauczyciela i ćwiczenia dla ucznia noszą tytuł: I ja będę Bożym bohaterem Cele katechetyczne

Bardziej szczegółowo

Judaizm - religia monoteistyczna, ukształtowana w II tysiącleciu p.n.e.; stanowi religię narodowążydów. Jest też pierwszą religią abrahamową.

Judaizm - religia monoteistyczna, ukształtowana w II tysiącleciu p.n.e.; stanowi religię narodowążydów. Jest też pierwszą religią abrahamową. SYMBOLE JUDAIZMU Judaizm - religia monoteistyczna, ukształtowana w II tysiącleciu p.n.e.; stanowi religię narodowążydów. Jest też pierwszą religią abrahamową. Jej wyznawcy znajdują się na całym świecie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 4. I. Znajomość modlitw:

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 4. I. Znajomość modlitw: Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 4 Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-21-01/10-PO-1/11 I. MODLITWY: - przykazanie miłości, - Dekalog, - osiem błogosławieństw, - Aniele Boży, I. Znajomość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Biblia istota i rola w kulturze

Biblia istota i rola w kulturze Krzysztof Napora scj Biblia istota i rola w kulturze (skrypt do użytku wewnętrznego) Lublin 2014 Jako pochodzące od Boga, Pismo święte ma atrybuty boskie. Cechą fundamentalną jest jego prawda, rozumiana

Bardziej szczegółowo