5. SYSTEMY BUDOWNICTWA MONOLITYCZNEGO SBM-75 I PÓŹNIEJSZE MODYFIKACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. SYSTEMY BUDOWNICTWA MONOLITYCZNEGO SBM-75 I PÓŹNIEJSZE MODYFIKACJE"

Transkrypt

1 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 1 5. SYSTEMY BUDOWNICTWA MONOLITYCZNEGO SBM-75 I PÓŹNIEJSZE MODYFIKACJE 5.1. Założenia funkcjonalno-przestrzenne System budownictwa oparty na technologii monolitycznej uprzemysłowionej, nie biorąc udziału w licytacji dotyczącej ograniczania do minimum asortymentu elementów nośnych, zachowuje jednocześnie stopień uprzemysłowienia odpowiadający osiągnięciom prefabrykacji. Dwa czynniki uwalniają tu projektowanie architektoniczne od uciążliwych ograniczeń prefabrykacyjnych związanych z uprzemysłowieniem. Czynnikiem pierwszym jest swoboda kształtowania i sytuowania otworów w elementach nośnych formowanych na budowie (specyfika technologii), drugim metoda uzyskiwania zmiany rozpiętości (bądź wysokości) deskowań przez stosowanie prostych w konstrukcji wkładek. W ten sposób zasada funkcjonowania sprzętu formującego złagodziła rygor ekonomiczny towarzyszący zwykle doborowi rozstawów ścian nośnych, a systemowe ujęcie opracowania podporządkowane zostało tylko jednej generalnej dyscyplinie, wynikającej z ogólnych warunków typizacji: stosowanie poziomej siatki projektowej pokrywającej się z obowiązującą w typizacji siatką modularną 60x60 cm (wprowadzenie modułu projektowego 30 cm wymagającego jedynie zwiększenia liczby wkładek może nastąpić w każdym uzasadnionym przypadku). Uwolnienie z obowiązku ograniczenia liczby typorozmiarów elementów nośnych oraz wykorzystanie wszystkich właściwości konstrukcyjnych monolitycznego ustroju nośnego stworzyły podstawę założeń funkcjonalno przestrzennych systemu. W wyniku niezbędnego w warunkach systemowych kompleksowego współdziałania projektowego, określona została skala rozległości stosowania systemu charakteryzująca się możliwością realizowania tym samym sprzętem : - budynków mieszkalnych lub podobnych użytkowo, jak hotele, domy akademickie, bursy, domy starców itp. o wysokościach 1 do 30 kondygnacji z usługami wbudowanymi lub bez usług, - wolno stojących obiektów budownictwa towarzyszącego o układach słupowych, wysokości jednej do kilku kondygnacji (usługi, handel, gastronomia itp.), - stanów zerowych, Duża skala rozległości stosowania sprzętu, umożliwiająca pokrycie w pełni wszystkich potrzeb architekto urbanistycznych zabudowy osiedlowej jednorodną metodą technologiczną zapewnia racjonalną organizację przedsiębiorstw budowlanych i prawidłowe wykorzystanie ich mocy produkcyjnej. Ponadto system z tytułu właściwości konstrukcyjnych predestynowany niejako do realizacji budownictwa wysokiego daje szansę wznoszenia budynków do 30 kondygnacji metodą wysoko uprzemysłowioną. Elastyczność systemu zbliżona do elastyczności technologii tzw. tradycyjnych operujących drobnymi elementami tworzywa konstrukcyjnego, jak cegła lub bloczki ścienne, pustaki i beleczki stropowe, znalazły swoje odbicie w formułowaniu założeń funkcjonalno przestrzennych. Dyscypliną systemową, bazującą na siatce projektowej 60x60 cm objęte zostały: - zasady kształtowania układów komunikacji budynków, - zasada kształtowania układów sanitarnych mieszkań, - zasada kształtowania ścian zewnętrznych. Te funkcjonalno konstrukcyjne rozwiązania systemowe stanowią rdzeń techniczny projektowania architektonicznego pozostawiają autorom opracowań realizacyjnych możliwości formowania dowolnych układów przestrzennych. Uzyskanie określonego typu układu poziomego budynku mieszkalnego, uzależnionego od rozwiązania funkcji węzła komunikacyjnego, uwarunkowane zostało ujętym w ramy zasad systemowych powiązaniem z liczbą kondygnacji. Zasady te przewidują kształtowanie podstawowych kombinacji funkcjonalno przestrzennych ( Rys. 5.1 ): - układów punktowych i korytarzowych budynku 5- i 11-kondygnacyjnych oraz wysokich do ok. 30 kondygnacji, - układów segmentowych (klatkowych) ograniczonych ze względów ekonomicznych do 5 i 11 kondygnacji, - układów galeriowych jak wykazuje doświadczenie, niechętnie użytkowych przy większych wysokościach w pierwszym okresie przewidzianych dla wysokości 5 kondygnacji.

2 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 2 Rys. 5.1 Możliwości systemu Przy ujednolicaniu podstawowych konstrukcyjno funkcjonalnych elementów komunikacji budynków uwzględnione zostały dwa warunki: - założona integracja międzysystemowa (przyjęcie gabarytów biegów schodowych w systemie W-70 co umożliwia ich technologiczne wariantowanie), - zgodność z aktualnymi przepisami ppoż. Metoda przyjętych rozwiązań instalacji elektrycznych w systemie charakteryzuje się: - przygotowaniem prefabrykatów elektroinstalacyjnych w warsztatach zaplecza, co nie wymaga specjalnych zakładów produkcyjnych, - zastosowanie typowych elementów elektroinstalacyjnych, przystosowanych do produkcji warsztatowej, - zastosowanie osprzętu i przewodów osiągalnych na rynku, dzięki czemu uniknięto uruchomienia produkcji nowych asortymentów elektroinstalacyjnych, - opracowanie takiego przygotowania budynku do wykonania instalacji elektrycznych, które eliminują potrzebę dodatkowego kucia, przebić itp. prac budowlanych kosztownych i pracochłonnych, - prostotą, nie wymagającą specjalnego szkolenia personelu wykonawczego, a więc dającą możliwość realizacji w każdym ośrodku budowlanym, - jednolitym sposobem wykonywania instalacji dla wszelkiego rodzaju budynków, bez względu na ich strukturę, wielkość i wysokość, - ograniczeniem elementów potrzebnych do przygotowania budynków dla wykonania instalacji elektrycznych do dwóch, tj. nakładanych listew i prefabrykowanego elementu piętrowego, - ekonomia rozwiązania.

3 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 3 Przeprowadzona analiza pozwoliła na wybranie rozwiązania najbardziej oszczędnego pod względem zużycia materiałów przewodowych, a jednocześnie zgodnego ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Ponadto w systemie przewidziano stosowanie wszystkich wymaganych instalacji i urządzeń elektrycznych, nie ograniczając możliwości wprowadzenia nowych instalacji, elementów elektroinstalacyjnych względnie możliwości dostosowania ich do zmienionych przepisów (system całkowicie otwarty), nowego sprzętu, materiałów lub aparatów ( Rys.5.2 ). Rys. 5.2 Monolityczne i prefabrykowane elementy systemu

4 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje Założenia konstrukcyjne. Charakterystyka układów konstrukcyjnych, zasady projektowania rzutu Układy konstrukcji nośnej budynków systemu dostosowane zostały do wymagań budownictwa mieszkaniowego i innego o podobnej strukturze funkcji (hotele, administracja itp.) oraz do wymagań budownictwa usługowego (handel, gastronomia, rzemiosło, oświata, zdrowie itp.). W świetle tych wymagań użytkowych powstały dwa, w pewnym sensie odrębne, rozwiązania konstrukcyjne. W obu przypadkach stropy i pionowa konstrukcja nośna wykonywane są w monolicie. Betonowanie stropów i ścian lub słupów następuje jednocześnie, a wszystkie kondygnacje łącznie z podziemiem betonowane są za pomocą sprzętu systemu. Pierwsze rozwiązanie dla budownictwa mieszkaniowego i podobnego stanowi konstrukcja o układzie ścian nośnych wewnętrznych, w zasadzie poprzecznych, z fragmentami ścian podłużnych lub o układzie mieszanym ścian (w budynkach punktowych). Część ścian nośnych może być w tym przypadku zastąpiona słupami. Słupy mają w tym przypadku przekrój płaski, mieszczący się w grubości ścian, tj. 15 cm. Jest to warunek zachowania jednorodności operacji technologicznej słupy formowane są w deskowaniach układów ścianowych. W układzie o konstrukcji ścianowej rozpiętości stropów ( płyta pełna grubości 16 cm ) zawierają się w przedziałach ( Rys. 5.3 ): - dla stropów pracujących jednokierunkowo od 1,80 do 6,00 m - dla stropów pracujących dwukierunkowo do 7,80 x 7,80 m Rys. 5.3 Systematyka stropów Drugie rozwiązanie dla budownictwa usługowego, którego funkcja wymaga przestrzeni bezścianowych stanowi układ szkieletowy ze słupami płaskimi (jak poprzednio) lub o innym przekroju ( zastosowanie dodatkowego sprzętu ). W tym układzie siatka słupów konstrukcji obciążonej użytkowo, przy grubości płyty stropowej 16 cm i grubości podciągów i słupów 20 cm, wynosi 6,0 x 9,0 m z możliwością kształtowania wsporników, podciągów i stropów. Siatka ta dla stropodachów może być zwiększona do 6,0 x 12,0 m. Wysokość kondygnacji 2,80 3,30 3, 60 i 4,50 m. Wysokość budynków w zależności od przyjętej siatki słupów, ich kształtu i układu ścian usztywniających zawiera się w granicach do kilku kondygnacji. Są to układy szkieletowe. Podstawową konstrukcję nośną stanowi w obu rozwiązaniach monolityczny ustrój przestrzenny, składający się z poziomych tarcz stropowych oraz pionowych tarcz ściennych lub słupów. Monolityczna konstrukcja nośna pozwala na względnie swobodne i zróżnicowane ukształtowanie ścian słupów. Możliwe jest także wprowadzenie załamań rzutu pod kątami różnymi od prostego bez zakłócenia jednorodności technologicznej. Zwiększenie nośności stropu sprowadza się do zastosowania siatki zbrojeniowej o większym przekroju, bez zmiany pozostałych operacji technologicznych. System pozwala na dowolne kształtowanie i lokalizowanie otworów w stropach i ścianach nośnych. Ze względu na specyfikę operacji technologicznych ( montaż i demontaż deskowań ), preferuje się typy budynków o układzie ścian poprzecznych równoległych lub prostopadłych.

5 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje Założenia organizacyjno technologiczne, sprzęt systemu Wznoszenie budynku według zasad polega na wykonaniu konstrukcji nośnej, tj. ścian, słupów i stropów poszczególnych kondygnacji w jednym, jednorodnym cyklu technologicznym. Konstrukcja wykonana z betonu na miejscu wbudowania. Formowanie elementów konstrukcji następuje w produkowanych fabrycznie, zmodularyzowanych deskowaniach stalowych. Poszczególne operacje produkcyjne stanu surowego wykonywane są wg ustalonego porządku organizacyjnego i określonych reguł technologicznych. Obowiązuje zasada realizacji wg metody taśmy produkcyjnej i ściśle określonego harmonogramu. Urządzenia formujące wyprowadzane są w linii prostej na zewnątrz (Rys. 5.4). Zakłócenia spowodowane nie technologicznym rzutem omówiono w rozdziale 5.4. Rys. 5.4 Zasady wprowadzania urządzeń formujących na zewnątrz Struktura wewnętrzna systemu nie ogranicza swobody wyboru stopnia uprzemysłowienia składowych procesów technologicznych i wyboru różnych rozwiązań materiałowych. Mogą one być swobodnie wariantowane w zależności od warunków techniczno organizacyjnych przedsiębiorstw budowlanych. Kompleksowe rozwiązanie optymalizacyjne stało się niemożliwe bez jednoznacznego i przejrzystego przedstawienia struktury układu poszczególnych elementów systemu, ich powiązań, zależności i następstwa działań. Jako metodę takiego przedstawienia budowy takiego systemu i jego pracy przyjęto graficzny układ modeli bloków działań, struktury zależności i powiązań. Organizację produkcji stanu surowego na placu budowy zobrazowano modelem graficznym. Tą metodą przedstawiono organizację działań i operacji na placu budowy od momentu wprowadzenia wykonawcy do ostatnich robót porządkowych przed odbiorem budynku. Celem było przy tym dążenie do minimalizacji liczby operacji i czasochłonności na miejscu budowy oraz określenie najbardziej prawidłowej kolejności ich następowania. Pierwszym krokiem była analiza i wybór optymalnych parametrów podstawowego systemu ( deskowania i pomosty ), zasad ich konstruowania i swobody zastosowania. W wyniku tej analizy wybrano jako podstawowy wymiar głębokości deskowań 1,80 m ( dla układów ścianowych ) oraz uzupełniający 1,20 m. Drugim rygorem wprowadzonym w rozwiązania deskowań było ustalenie ujednoliconych zasad wzajemnego łączenia deskowań w jedną całość dla całej działki technologicznej. Przy wybranych uprzednio wymiarach głębokości, rytm 60 cm pozwolił na uzyskanie pełnej uniwersalności wzajemnego łączenia, z możliwością kształtowania dowolnych uskoków ścian w rytmie o tej wielkości. Przy założeniu nie pełnego wykorzystania skrajnych deskowań można uzyskiwać głębokości budynku w rytmie mniejszym od 60 cm. Kolejnym założeniem było zapewnienie swobody uzyskiwania różnych rozpiętości i wysokości kondygnacji przy jednoczesnym warunku minimalizacji liczby typów deskowań. To założenie doprowadziło do zasady konstruowania deskowań w oparciu o ujednolicone, wzajemnie wymienne podzespoły. Żądaną wysokość i rozpiętość uzyskuje się drogą wymiany pionowych i poziomych wkładek dystansowych, które stanowią najprostszą i najtańszą część składową deskowania. Dla kompletności obrazu technologicznych założeń wyjściowych konstrukcji podstawowego sprzętu systemu należy dodać, że przy wyborze koncepcji rozwiązania deskowania szczytowego wzięto pod uwagę warunek swobody wariantowania materiałowego okładziny (różnice grubości), rektyfikacji ustawienia elementów i jednoczesnego wykonywania z tego deskowania w cyklu stanu surowego robót elewacyjnych ściany szczytowej. Konstrukcja deskowania szczytowego przejmuje parcie betonu w czasie betonowania.

6 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 6 Podobnie konstrukcja pomostów roboczych uwzględnia warunki montażu z tego pomostu kabiny łazienkowej oraz wykonywania na nim operacji czyszczenia i smarowania deskowania przed montażem na nowym miejscu. Analiza sprzętu grupy ogólno budowlanej doprowadziła do wyboru następującego podstawowego zestawu : - transport pionowy ( przestawienie deskowań, transport betonu w pojemnikach 1,0 1,5 2,0 m 3, betonowanie, podawanie zbrojenia, montaż prefabrykatów) odbywać się może przy zastosowaniu: Dla budynków 1 3 kondygnacji żurawie samojezdne kołowe Dla budynków 5 11 kondygnacji żurawie ŻW-45 Dla budynków powyżej 11 kondygnacji żurawie torowe ŻB-80W (ŻB-60\100) lub stacjonarne ZBS-80 (preferowane), - transport pionowy materiałów i pracowników do robót wykończeniowych dźwigi przyścienne ZREMB Gniezno 1000, 1300, 2000 wariant transportu betonu szczególnie dla stanów zerowych i budynków niskich pompy do betonu, - produkcja betonu: betonownia przyobiektowa lub centralna ( beton towarowy ) wg opracowań ZREMB, - agregaty do nagrzewu betonu wytwornice pary WP 100, agregaty grzewcze na czyste powietrze AGP-50 i AGP-80, - roboty wykończeniowe: narzędzia specyficzne w systemie to szlifierki z wałkiem giętkim lub suwakowe, młotki obrotowo-udarowe (nierówności i wycieki betonu ), aparaty do nakładania i rozprowadzenia mas szpachlowych. Jak wspomniano poprzednio, istotę systemu stanowi uprzemysłowienie produkcji na budowie w oparciu o przemysłowo produkowany sprzęt systemu znajdujący się w dyspozycji centralnego zaplecza oraz sprzęt ogólnobudowlany. Ściany i stropy poszczególnych kondygnacji realizowane są równocześnie w jednym cyklu technologicznym przez specjalistyczne brygady, przy czym możliwe jest wariantowanie materiałów, sprzętu, środków transportu pionowego oraz metod wykonania poszczególnych operacji. Front pracy stanowią 3-4 działki robocze wyposażone w komplety deskowań. Działka obejmuje m 2 powierzchni rzutu, co równa się 40-60m 3 betonu. Front pracy obsługiwany jest przez 3 brygady specjalistyczne wykonujące operacje: montażu (demontażu) deskowań, zbrojenia, betonowania, w rytmie pracy trzyzmianowej w następującej kolejności: - 1 zmiana ( ) - rektyfikacja kontrolna deskowań, zbrojenie słupów, montaż prefabrykatów wewnątrz budynku, - 2 zmiana ( ) - demontaż, montaż deskowań, zbrojenie ścian - 3 zmiana ( ) - betonowanie, Cykl operacji montaż - zbrojenie - betonowanie, łącznie z przerwą 8-godzinną po montażu deskowań i po zbrojeniu słupów, wynosi na jednej działce 40 godzin, a razem z okresem pielęgnacji betonu - 72 godziny. Montaż ścian osłonowych (prefabrykowanych) odbywa się z opóźnieniem 3 kondygnacji równocześnie z wykonaniem stanu surowego (ze względu na występowanie pomostów przy pionowym przestawianiu deskowań z zastosowaniem trawersu z przeciwwagą ). Wariantowo montaż ścian osłonowych nastąpić może po zakończeniu stanu surowego, bez użycia specjalnego trawersu metodą przyciągania elementów wciągarkami ręcznymi linowymi. Montaż kabin sanitarnych może następować przez usunięcie kabiny z pomostu roboczego do wnętrza budynku na specjalnych wózkach rolkowych. Wariantowo można kabinę opuszczać przez otwór pozostawiony w stropie, zabetonowany po ustawieniu kabiny.

7 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje Układy funkcjonalno - przestrzenne budynków spełniające kryterium technologiczności stalowych tunelowych urządzeń formujących Podczas obrad 5th Conference of Cement and Concrete Marketeers (Bruksela, listopad 2001) reprezentant rządu Holandii przedstawił propozycję budowy w ciągu 10 lat 1 miliona mieszkań technologią betonowego budownictwa monolitycznego, w stalowych, tunelowych urządzeniach formujących. Dla realizacji tych zamierzeń powstała Firma Konosch, która w 2002 roku powołała swój oddział także w Polsce (Konosch Polska, Kraków). Autor artykułu, wraz z zespołami projektantów z Poznania, Wrocławia i Krakowa pracował nad taką technologią w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w ramach programu PR-5 wdrażającego system SBM-75. System miał liczne realizacje na terenie całej Polski, a obecnie nadal w Poznaniu, w tej technologii, realizowane są duże jednostki osiedlowe. System jest niezwykle efektywny pod warunkiem, iż spełnione są podstawowe zasady technologiczne, umożliwiające uruchomienie ciągłej taśmy produkcyjnej, uwzględniającej jednodobowy cykl wykonania ścian i stropów na rzucie budynku o powierzchni m2. Stąd pomysł wykorzystania stalowych, tunelowych urządzeń formujących kształtujących jednocześnie przestrzenną strukturę budynku. O efektywności systemu decyduje w znacznym stopniu technologiczny rzut budynku i zagadnieniem tym poświęcony jest niniejszy artykuł Założenia technologii betonowego budownictwa monolitycznego realizowanego metodą tunelowych urządzeń przestrzennych i przykłady wykonanych obiektów Dążenie do konkurencyjności systemów monolitycznych w stosunku do innych spowodowało sformułowanie pewnych zasad technologiczno-organizacyjnych, ograniczających projektowanie układów funkcjonalno-przestrzennych, niezbędnych jednakże ze względów efektywnościowych. Generalna zasada systemów monolitycznych dotyczy stworzenia rodzaju taśmy produkcyjnej umożliwiającej ciągły postęp robót, polegającej na formowaniu powtarzalnych sekcji konstrukcji za pomocą stalowych, tunelowych (pełnych lub połówkowych) urządzeń formujących, rotowanych cyklicznie z działki na działkę zgodnie z przyjętymi założeniami technologicznymi. Podstawowe założenia systemu obejmują: - projektowanie poprzecznych układów ścian konstrukcyjnych w układzie jedno- lub 2, 5-traktowym (dwa trakty pomieszczeń i poprzeczny układ korytarzowy), z możliwością rozrzeźbienia elewacji, ale w układach prostokątnych elementów rzutu sekcji, pomieszczenia itp.; wymiary pomieszczeń narzuca albo przyjęta siatka projektowa (np. 0,6 0,6 m) albo wymiary kompletu deskowań, - możliwość wyprowadzania - w linii prostej na zewnątrz - urządzeń formujących ściany i stropy konstrukcji, - ograniczenie rozpiętości pomieszczeń (lub sekcji powtarzalnych rzutu) do dwóch lub trzech, w celu możliwości przestawienia deskowań z działki roboczej na kolejną działkę; w związku z tym pojawia się dążenie do zminimalizowania kompletu deskowań (celem szybkiej jego amortyzacji) i wymuszenie postępu robót poprzez przyspieszone dojrzewanie betonu i częstą rotację deskowań w poziomie i pionie - przy większych rzutach, lub tylko w pionie - przy mniejszych), - przyjęcie innych rozwiązań (podsystemowych) obejmujących, obok kompletu urządzeń formujących, elementy budowlane (ściany zewnętrzne, schody, szyby wentylacyjne itp.), elementy instalacji zatapianych w ścianach i stropach, zestawy sprzętu do robót betonowych i wykończeniowych. Pełną realizację założeń systemowych obrazuje rozwiązanie firmy Ontinord przedstawiające 4 dobową realizację rzutu budynku o powierzchni około 440 m 2 kompletem urządzeń na 1/4 rzutu. Dzienny zakres robót obejmował rozformowanie, czyszczenie i ustawianie urządzeń na sąsiedniej działce, zbrojenie ścian i stropów, betonowanie. Czynności, wykonywane przez 6 osobową brygadę, podejmowano codziennie w godzinach 7 15, czas między godziną 15 a 7 rano dnia następnego poświęcony był dojrzewaniem betonu do uzyskania wytrzymałości rozformowania betonu (min. 12 MPa). Przykład rozformowywania konstrukcji przedstawia Rys. 5.5, a kolejność przemieszczania urządzeń na 4 działkach roboczych pokazuje Rys. 5.6.

8 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 8 Rys. 5.5 Rozformowywanie konstrukcji 1) 2) 3) 4) Rys. 5.6 Przemieszczanie kompletu urządzeń formujących zgodnie z zasadą taśmy produkcyjnej

9 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 9 Akceptując powyższe ustalenia, w których punkt ciężkości stanowi konstrukcja utechnologiczniona, opracowano w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych oraz ponownie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku szereg systemów technologicznych (np. systemu SBM-75) oraz szereg systemów urządzeń formujących (Stolica I i II, SBM-75 Model I i II, Schwing, Outinord, Konosch i inne). Przykładem realizacji z lat sześćdziesiątych (system Stolica I, Warszawa) jest osiedle Za Żelazną Bramą, dla 23 tysięcy mieszkańców, skomponowane z 19 identycznych budynków 16 kondygnacyjnych. Wykonawca dysponował kompletem deskowań tunelowych pozwalających zaformować 40% rzutu, dostosowanym do rozstawu ścian poprzecznych 6,0, 4,5 i 3,3 m. Głębokość wszystkich tuneli była jednakowa i wynosiła 1,3 m. Rzut podzielono na 9 działek roboczych o powierzchni po ok. 150 m2. Formy przedstawiono najpierw w poziomie rzutu, a następnie w pionie. Po opanowaniu przez wykonawcę technologii robót (uruchomienie wspomnianej taśmy ) realizowano w okresie letnim jedną kondygnację w ciągu 11 dni roboczych (przy pracy trzyzmianowej i średniej 8 osobowej brygadzie). Przeciętna pracochłonność realizacji 1m 2 powierzchni zabudowy 1,6 rg/m 2.Rzut tego budynku pokazano na Rys Rys. 5.7 Rzut budynku z osiedla Za Żelazną Bramą Wymienione rozwiązanie projektowe uważano za technologiczne, porówny-walne na przykład z rozwiązaniem hotelu Forum w Warszawie (także korytarzowiec, z sekcjami mieszkalnymi o równej szerokości) czy podstawowymi realizacjami w systemie Outinord, opisanymi uprzednio. Za w mniejszym stopniu technologiczne, choć spełniające wymagania systemowe, uważa się rozwiązanie obiektu z lat siedemdziesiątych, objęte budową prototypową we Wrocławiu, a powieloną w różnych kompozycjach na osiedlu Klin Dębiecki w Poznaniu (rys. 5.8). Rys. 5.8 Budynek z Klina Dębieckiego

10 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 10 Niższa ocena technologiczności wynika z zaprojektowania zróżnicowanej rozpiętości pomieszczeń (wymagany komplet deskowań na segment), a także z nieliniowego wyprowadzania na zewnątrz deskowań korytarzowych (złamana została zasada prostolinijności wysuwania deskowań). Pracochłonność realizacji stanu surowego oceniono - po opanowaniu przez brygady robocze technologii wykonywania robót - na 2rg/m2 powierzchni rzutu zabudowy. Nadmienić należy, iż po opanowaniu technologii można mówić po 6-9 krotnym przestawieniu deskowań powtarzalnej sekcji (2-3 kondygnacje). W okresie opanowywania technologii pracochłonność realizacji 1m 2 powierzchni zabudowy bywa 2-3 krotnie wyższa. W latach osiemdziesiątych koncepcja masowego, wielokrotnie powtarzalnego rozwiązania projektowego, dostosowanego do zasady produkcji taśmowej, zaczęła stopniowo zanikać. Ograniczając rozmiary budownictwa dążono jednocześnie do wprowadzenia rozwiązań o indywidualnym charakterze, ze stopniowym ograniczeniem technologii uprzemysłowionych na rzecz technologii wręcz rzemieślniczych. W takim kontekście rozpatrywać należy także rozwiązanie architektoniczno - konstrukcyjne jednostki osiedlowej omawianej w dalszej części artykułu Ograniczenia możliwości systemu wynikające z nietechnologicznej dokumentacji budynku Realizacja obiektu monolitycznego może napotykać na liczne trudności, o ile projektant nie respektuje podstawowych założeń systemu. Za przykład bardzo ciekawie w sensie architektonicznym zaprojektowanego budynku, ale nietechnologicznego, może posłużyć obiekt pokazany na rys Rys. 5.9 Przykład rzutu budynku nie spełniającego wymagań rzutu technologicznego

11 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 11 Budynek ten, o rzucie załamanym w kształcie litery L składa się z dwóch oddylatowanych części. Część oznaczona literami A i B składa się z dwóch segmentów: A. o powierzchni rzutu około 240 m 2, podpiwniczonego, o odmiennie od reszty rozwiązanych kondygnacjach parteru, trzech powtarzalnych i czwartej i rejonie poddasza, B. oddzielonego od segmentu A klatką schodową, niepodpiwniczonego, o powierzchni rzutu około 110 m2, przesuniętego - na wysokości, w stosunku do segmentu A - o pół kondygnacji, z pomieszczeniami przeznaczonymi na usługi w poziomie parteru (stąd wysokość 1,5 kondygnacji), trzema kondygnacjami powtarzalnymi i kondygnacją w rejonie poddasza. C. - segment o powierzchni zabudowy ok. 285 m2, stanowi przedłużenie segmentu B. W kondygnacji parteru zlokalizowano pomieszczenia przeznaczone na usługi, pozostałe cztery kondygnacje (3 powtarzalne + czwarta w obrębie poddasza) nawiązują poziomami do kondygnacji segmentu B. Jeśli chodzi o powtarzalności rzutów segmentów budynku to można powiedzieć, iż segment B jest w 70% segmentem odrębnym w stosunku do pozostałych, natomiast segmenty A i C są w ok. 95% zbieżne, ale na zasadzie podobieństwa rozpatrywanego od ścian szczytowych w stronę segmentu B. Rozrzeźbienie elewacji jest duże: występują przesunięcia - w poziomie rzutu - poszczególnych pomieszczeń segmentów; od strony zachodniej występuje wykusz i trapezowe balkony, od strony południowej balkony półkoliste; element narożny segmentu B jest ścięty i zakończony półkolistym balkonem wspartym na dwóch słupach żelbetowych. W poziomie parteru segmentu C wysunięto poza obrys rzutu ściany poprzeczne w celu oparcia płyt balkonowych i stropowych. Przyjęto wykonanie zasadniczych elementów konstrukcyjnych budynku (ściany, stropy) z betonu na placu budowy w urządzeniach Outinord. Dwie klatki schodowe oraz strop nad pomieszczeniami parteru przeznaczonymi na pomieszczenia usługowe przyjęto do wykonania także z betonu, ale prefabrykowane. Koncepcja wykonania stanu surowego przyjęta przez wykonawcę obejmowała dwa ciągi robót, przesunięte w czasie. Przyjęto, iż działki robocze pokrywają się z segmentami, a formy przestawiane będą z segmentu A na segment C, a częściowo także z segmentu B na C. Wykonawca dysponował kompletem deskowań do jednoczesnego zaformowania segmentu A i B i był to komplet wystarczający. W praktyce wystąpiło znaczne spowolnienie robót i niemożliwym okazało się uruchomienie taśmy produkcyjnej. Niezgodność poziomów kondygnacji segmentu A z segmentami B i C wymusiła opóźnioną realizację ostatniego segmentu, a przyczynę opóźnienia pokazuje rys Rys Kolizyjne ustawienie urządzeń formujących

12 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 12 Technologiczna konieczność opóźnienia realizacji segmentu C wymusiła wykonanie w pierwszym rzędzie segmentów A i B i uniemożliwiła przestrzeganie form z segmentów A i B na C. Efekt był taki, iż formy były wolne, ale brak frontu robót hamował postęp robót. Zakłócenia procesu formowania wywołało także rozdzielcze wykonanie ścian i stropów nad parterem segmentu C oraz formowanie, w dodatkowym cyklu technologicznym półkolistych balkonów w narożu segmentu B. Sytuacje te przedstawiają rysunki 5.11 i 5.12 Ostatecznie pracochłonność wykonania rzutu stanu surowego oszacowano na 3,45 rg/m2, podczas gdy za dopuszczalną przyjmowano 2 rg/m2, a idealną 1 1,5 rg/m2. Rys Realizacja półkolistego balkonuw odrębnym cyklu technologicznym Rys Rozdzielcze wykonanie ściani stropów w segmencie C Podejmując ponownie problematykę technologii betonowego budownictwa monolitycznego realizowanego za pomocą stalowych tunelowych urządzeń formujących należałoby dobierać rzuty utechnologicznione, umożliwiające rytmiczne formowanie ścian i stropów i funkcjonowanie taśmy produkcyjnej. Wymagania takie spełnia przedstawiony na rys budynek przewidziany do realizacji przez firmę Konosch Polska.

13 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 13 Rys Przykład rzutu budynku spełniającego wymagania rzutu technologicznego. Opracowanie firmy Konosch z Krakowa.

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część II

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część II WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część II Obiekty budowlane Budynki Oznaczenia w projektowaniu podstawowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT KONSTRUKCYJNO BUDOWLANY OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, KOPIA UPRAWNIENIEŃ I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA STATYCZNO

Bardziej szczegółowo

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 TEMAT: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ I DZIECKIEM - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 15, 16, 17 ORAZ BUDOWA BUDYNKU 2A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Deskowanie tracone w stropach. Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015

Deskowanie tracone w stropach. Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015 Deskowanie tracone w stropach Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015 Deskowanie tracone Jest to konstrukcja jednorazowa, na ogół z elementów żelbetowych lub

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

Elementy i ustroje konstrukcyjne oraz układy budynków 1

Elementy i ustroje konstrukcyjne oraz układy budynków 1 @mw Budownictwo str. 1 Elementy i ustroje konstrukcyjne oraz układy budynków 1 Obiekty budowlane składają się z wielu elementów spełniających określone funkcje konstrukcyjne, użytkowe i estetyczne. Można

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

9. METODY PRODUKCJI PREFABRYKATÓW

9. METODY PRODUKCJI PREFABRYKATÓW 9. Metody produkcji prefabrykatów 1 9. METODY PRODUKCJI PREFABRYKATÓW 9.1. Rodzaje zakładów prefabrykacji Podstawową cechą prefabrykacji elementów jest ich wytwarzanie w wydzielonych zakładach typu fabrycznego,

Bardziej szczegółowo

Prefabrykowane płyty żelbetowe

Prefabrykowane płyty żelbetowe Prefabrykowane płyty żelbetowe Stropy zespolone typu filigran Przeznaczenie : - Prefabrykowane stropy w systemie płyta-słup - Prefabrykowane płyty balkonowe - Prefabrykowane płyty podestów klatek schodowych

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014

PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014 PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014 Firma LUBAR PREFABRYKACJA Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją betonowych elementów prefabrykowanych, takich jak: stropy Filigran, schody, słupy, belki,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO KARTKÓWKI NR 3 : WIADOMO

PYTANIA DO KARTKÓWKI NR 3 : WIADOMO PYTANIA DO KARTKÓWKI NR 3 : WIADOMOŚCI OGÓLNE: 1. Omów charakterystyki techniczne dowolnie wybranego stropu, podaj wartości wraz z jednostkami.. 2. Dokonaj podziału stropów belkowych ze względu na materiał

Bardziej szczegółowo

SCHODY ŻELBETOWE ZASADY KONSTRUOWANIA I ZBROJENIA SCHODY PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE

SCHODY ŻELBETOWE ZASADY KONSTRUOWANIA I ZBROJENIA SCHODY PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE SCHODY ŻELBETOWE ZASADY KONSTRUOWANIA I ZBROJENIA SCHODY PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE Schody następujące po sobie poziome elementy (stopnie lub podesty) o takiej różnicy poziomów, którą można pokonać

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A.

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Rok założenia 1934 O F E R T A na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Lublin 2005 BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY Nr VI (informacja o obiekcie) Lokalizacja: Budynek

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Organizacja robót klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Dział programowy ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH STANU

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

7. Ogrodzenie placu budowy w mieście przy arterii komunikacyjnej powinno być wykonane jako:

7. Ogrodzenie placu budowy w mieście przy arterii komunikacyjnej powinno być wykonane jako: 1.Na rysunku przedstawiono naroże ściany z elementów: a) Bisotherm b) Porotherm c) Thermomur d) Pustak Max 2. Jaki element przedstawiono na rysunku? a) płyta stropowa b) belka wspornikowa c) płyta wspornikowa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE Wykład 9: Wykład 10 Podstawy realizacji robót murowych i stropowych. Stosowane technologie wykonania elementów murowanych w konstrukcjach obiektów, przegląd rozwiązań materiałowotechnologicznych (a) materiały

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 KONTAKT Cena proponowana wynosi 700 000 zł do negocjacji (siedemset tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3.

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3. Firma XXX ma wykonać strop gęstożebrowy Fert 45 nad I kondygnacją budynku gospodarczego. Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu Fert 45 wraz z wieńcami i żebrem rozdzielczym. Beton

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE DZ NR 75/15, 75/8, 75/7, 75/21, obręb Pilchowo 72-004 Pilchowo, woj. zachodniopomorskie Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW

PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW PROJEKT BUDOWLANY ZADASZENIA DLA GŁUSZCÓW OBIEKT: Kompleks hodowlany głuszca ADRES: Brzóza Królewska działka nr 6425, gmina LeŜajsk BRANśA: Architektoniczno konstrukcyjna INWESTOR: Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.pl

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.pl RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI szerokość kabiny 1200 głębokość kabiny 2300 RZUT SZYBU -SZCZEGÓŁ DRZWI NA NAJWYŻSZYM PRZYSTANKU UWAGI: Możliwe wykonanie szybu w lustrzanym odbiciu. Istnieje możliwość wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 Specyfikacje techniczne - ST-3 Roboty żelbetowe i betonowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Faza projektu : PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA. Adres inwestycji: ul Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa. Projektował : Sprawdził :

Faza projektu : PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA. Adres inwestycji: ul Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa. Projektował : Sprawdził : 1 PROJEKT ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z DOBUDOWĄ SCHODÓW NA III PIĘTRZE (DOTYCZY KLATKI OD STRONY UL. KORCZAKA) W PLACÓWCE ZAMIEJSCOWEJ ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W CZĘSTOCHOWIE TOM 2 Faza projektu

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik budownictwa 311[04]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik budownictwa 311[04]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były następujące elementy: I. Tytuł odnoszący się do zakresu opracowania. II. Dane wynikające z treści

Bardziej szczegółowo

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Śniadowo 2011 1. Opis oraz parametry techniczne - stropu, elementów składowych (elementy SKB, belki) Strop gęstożebrowy Teriva 4,0/1 z elementami SKB przeznaczony

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...

I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE... 1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...2 1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA...2 1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI ORAZ PRZEZNACZENIE...2 2. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJĄCY...3 2.1. LOKALIZACJA I STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

METODOLOGIA WYKONANIA INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ Zamawiający: MIASTO ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ BIURO DS. REWITALIZACJI I ROZWOJU ZABUDOWY MIASTA 90-131 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 171 Temat: Tytuł opracowania: PROGRAM PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY REWITALIZACJI: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE INWESTYCJA: Budynek Biurowy, SZCZECIN, UL. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 INWESTOR: Szczecińskie

Bardziej szczegółowo

FUD. szafa sterowa UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.

FUD. szafa sterowa UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net. RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI szerokość drzwi 900 szerokość kabiny 1100 głębokość szybu 2620 głębokość kabiny 2100 szerokość drzwi 900 kaseta wezwań RZUT SZYBU -SZCZEGÓŁ DRZWI NA NAJWYŻSZYM PRZYSTANKU

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY BETONOWE

PREFABRYKATY BETONOWE PREFABRYKATY BETONOWE ŚCIANY PREFABRYKOWANE STROPY PREFABRYKOWANE SCHODY I SPOCZNIKI PREFABRYKOWANE ELEMENTY STROPOWE FILIGRAN 2 ŚCIANY I STROPY PREFABRYKOWANE 412 210 300 150 48 90 105 90 79 113 90 105

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 4 - Konstrukcja Zespół

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

NADBUDOWY MIESZKALNE Z PREFABRYKOWANYCH WIĄZARÓW

NADBUDOWY MIESZKALNE Z PREFABRYKOWANYCH WIĄZARÓW NADBUDOWY MIESZKALNE Z PREFABRYKOWANYCH WIĄZARÓW PRZYKŁAD NADBUDOWY MIESZKALNEJ - DOM WCZASOWY POBIEROWO Ceny działek w gminie Rewal, podobnie ja w innych rejonach nadmorskich są bardzo wysokie Sprzedano

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu OCENA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu dla zakresie adaptacji pomieszczeń dla utworzenia R Kardiologicznej 2p w części IV Budynku NR 1 DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC PROJEKTU 1. SPIS ZAWARTOŚCI 2. OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OPIS OBIEKTU DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE UWAGI I ZALECENIA 3. CZĘŚD

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PARTERU I PIĘTRA (SŁUPÓW, WIEŃCY, STROPU, STROPODACHU I KLATKI SCHODOWEJ) DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczno budowlana elewatora EWA zlokalizowanego na terenie Portu Szczecin

Inwentaryzacja architektoniczno budowlana elewatora EWA zlokalizowanego na terenie Portu Szczecin PROJEKTOWANIE Badanie Konstrukcji i Obiektów mgr inż. Zdzisław Woźniak 71-118 Szczecin, ul. Kaliny 51/29 tel. 603 583 702 Inwentaryzacja architektoniczno budowlana elewatora EWA zlokalizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY REJPROJEKT. Most w km 0+048 dr. powiatowej nr 2604L w m. Wilków 1 2 Przebudowa mostu drogowego przez rz. Wrzelówkę w km 0+048 drogi powiatowej nr 2604L Wilków-Majdany-Zakrzów-Janiszów w m. Wilków, JNI 01007079. Spis treści I. Część opisowa Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1. UKŁADANIE I PODPIERANIE BELEK Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy sprawdzić z dokumentacją tech-niczną poprawność wykonania podpór i ich

Bardziej szczegółowo

budynków NR 12 i NR 1

budynków NR 12 i NR 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA budynków NR 12 i NR 1 INWESTOR (ZAMAWIAJĄCY): ADRES OBIEKTÓW: EC1 ŁÓDŹ MIASTO KULTURY 90-022022 Łódź ul. Targowa 1/3 AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. Dariusz Dolecki UPR

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Przedmioty Kierunkowe:

Przedmioty Kierunkowe: Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski w Katedrze Budownictwa, czerwiec-lipiec 2016 Losowanie 3 pytań: 1-2 z przedmiotów kierunkowych i 1-2 z przedmiotów specjalistycznych Przedmioty Kierunkowe:

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A tel./ fax. ( 0-32 ) 256-56-15 kom.0601-68-87-87 e-mail: hirszberg@poczta.onet.pl. NIP: 634-107-47-64 P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A R C H I T E K T mgr inż. Halina Piotrowska- Hirszberg 40-026

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

ŚCIANY ZESPOLONE OL-GRAN - informacje techniczne

ŚCIANY ZESPOLONE OL-GRAN - informacje techniczne ŚCIANY ZESPOLONE OL-GRAN - informacje techniczne Wymiary i kształt Parametry geometryczne ścian prefabrykowanych mogą być dowolne i powinny być indywidualnie określone przez projektanta na podstawie rzutów

Bardziej szczegółowo

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A

I N W E S T Y C J A INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA INWENTARYZACJA T E M A T O P R A C O W A N I A I N W E S T Y C J A temat projektu adres INWENTARYZACJA MATERIAŁOWA-ODKRYWKI W BUDYNKU USŁUGOWYM DAWNEGO BARU BARBARA WROCŁAW, UL. SZEWSKA 80 i 81, ŚWIDNICKA 8b, Wrocław nr działki 27/5, 27/7, 27/17, 27/35

Bardziej szczegółowo

kszta³tka zewnêtrzna KZE podpora monta owa nadbeton

kszta³tka zewnêtrzna KZE podpora monta owa nadbeton Stropy Teriva Spis treści 1. Informacja ogólne... 3 2. Pustaki stropowe... 5 3. Kształtki wieńcowo-nadprożowe... 6 3.1. Zaprawa... 7 4. Element deklujący... 7 5. Belki Stropowe... 8 5.1. Uwagi ogólne...

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

35-060 Rzeszów ul. J. Słowackiego 24/72 tel. +48 693 751 504 e-mail. a.wilkos@arch-kon.pl PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU

35-060 Rzeszów ul. J. Słowackiego 24/72 tel. +48 693 751 504 e-mail. a.wilkos@arch-kon.pl PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU INWESTOR : Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiego 4 INESTYCJA : PRZEBUDOWA WRAZ Z DOBUDOWĄ EWAKUACYJNYCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU INTERNATU

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE I

PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE I PLAN ZAJĘĆ W SEMESTRZE I Zajęcia nr 1 ( Budownictwo 1 x 45 min ) Zasady ogólne, informacje podstawowe o zaliczeniu przedmiotu Zasady wykonywania rysunków architektoniczno budowlanych, ściany Zajęcia nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

4. Opis szczegółowy robót w budynku istniejącym

4. Opis szczegółowy robót w budynku istniejącym OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA 1. Przedmiot z zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy konstrukcji adaptacji i modernizacji budynku głównego Oddziału Leczniczo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJI STROPÓW pod mieszkaniami nr 18 i 19 przy ul.śmigród 1 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJI STROPÓW pod mieszkaniami nr 18 i 19 przy ul.śmigród 1 w Lublinie PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - BADAWCZE REALIZACJI I NADZORU INWESTYCJI W LUBLINIE S. Z. G. Sp. z o.o. 20-016 Lublin ul.narutowicza 45/3, tel/fax. (081) 53-298-19 OBIEKT: Budynek mieszkalny MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r.

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r. Przedmiar robót Obiekt Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku i budowa zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW. Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWO KOSZTORYSOWA ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY UL. śeromskiego 12 (DZ. 1211) W KIELCACH Dział 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Część 1.1 PROJEKT BUDOWLANY ROZBIÓRKI BUDYNKÓW - INWENTARYZACJA STANU

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo