5. SYSTEMY BUDOWNICTWA MONOLITYCZNEGO SBM-75 I PÓŹNIEJSZE MODYFIKACJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. SYSTEMY BUDOWNICTWA MONOLITYCZNEGO SBM-75 I PÓŹNIEJSZE MODYFIKACJE"

Transkrypt

1 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 1 5. SYSTEMY BUDOWNICTWA MONOLITYCZNEGO SBM-75 I PÓŹNIEJSZE MODYFIKACJE 5.1. Założenia funkcjonalno-przestrzenne System budownictwa oparty na technologii monolitycznej uprzemysłowionej, nie biorąc udziału w licytacji dotyczącej ograniczania do minimum asortymentu elementów nośnych, zachowuje jednocześnie stopień uprzemysłowienia odpowiadający osiągnięciom prefabrykacji. Dwa czynniki uwalniają tu projektowanie architektoniczne od uciążliwych ograniczeń prefabrykacyjnych związanych z uprzemysłowieniem. Czynnikiem pierwszym jest swoboda kształtowania i sytuowania otworów w elementach nośnych formowanych na budowie (specyfika technologii), drugim metoda uzyskiwania zmiany rozpiętości (bądź wysokości) deskowań przez stosowanie prostych w konstrukcji wkładek. W ten sposób zasada funkcjonowania sprzętu formującego złagodziła rygor ekonomiczny towarzyszący zwykle doborowi rozstawów ścian nośnych, a systemowe ujęcie opracowania podporządkowane zostało tylko jednej generalnej dyscyplinie, wynikającej z ogólnych warunków typizacji: stosowanie poziomej siatki projektowej pokrywającej się z obowiązującą w typizacji siatką modularną 60x60 cm (wprowadzenie modułu projektowego 30 cm wymagającego jedynie zwiększenia liczby wkładek może nastąpić w każdym uzasadnionym przypadku). Uwolnienie z obowiązku ograniczenia liczby typorozmiarów elementów nośnych oraz wykorzystanie wszystkich właściwości konstrukcyjnych monolitycznego ustroju nośnego stworzyły podstawę założeń funkcjonalno przestrzennych systemu. W wyniku niezbędnego w warunkach systemowych kompleksowego współdziałania projektowego, określona została skala rozległości stosowania systemu charakteryzująca się możliwością realizowania tym samym sprzętem : - budynków mieszkalnych lub podobnych użytkowo, jak hotele, domy akademickie, bursy, domy starców itp. o wysokościach 1 do 30 kondygnacji z usługami wbudowanymi lub bez usług, - wolno stojących obiektów budownictwa towarzyszącego o układach słupowych, wysokości jednej do kilku kondygnacji (usługi, handel, gastronomia itp.), - stanów zerowych, Duża skala rozległości stosowania sprzętu, umożliwiająca pokrycie w pełni wszystkich potrzeb architekto urbanistycznych zabudowy osiedlowej jednorodną metodą technologiczną zapewnia racjonalną organizację przedsiębiorstw budowlanych i prawidłowe wykorzystanie ich mocy produkcyjnej. Ponadto system z tytułu właściwości konstrukcyjnych predestynowany niejako do realizacji budownictwa wysokiego daje szansę wznoszenia budynków do 30 kondygnacji metodą wysoko uprzemysłowioną. Elastyczność systemu zbliżona do elastyczności technologii tzw. tradycyjnych operujących drobnymi elementami tworzywa konstrukcyjnego, jak cegła lub bloczki ścienne, pustaki i beleczki stropowe, znalazły swoje odbicie w formułowaniu założeń funkcjonalno przestrzennych. Dyscypliną systemową, bazującą na siatce projektowej 60x60 cm objęte zostały: - zasady kształtowania układów komunikacji budynków, - zasada kształtowania układów sanitarnych mieszkań, - zasada kształtowania ścian zewnętrznych. Te funkcjonalno konstrukcyjne rozwiązania systemowe stanowią rdzeń techniczny projektowania architektonicznego pozostawiają autorom opracowań realizacyjnych możliwości formowania dowolnych układów przestrzennych. Uzyskanie określonego typu układu poziomego budynku mieszkalnego, uzależnionego od rozwiązania funkcji węzła komunikacyjnego, uwarunkowane zostało ujętym w ramy zasad systemowych powiązaniem z liczbą kondygnacji. Zasady te przewidują kształtowanie podstawowych kombinacji funkcjonalno przestrzennych ( Rys. 5.1 ): - układów punktowych i korytarzowych budynku 5- i 11-kondygnacyjnych oraz wysokich do ok. 30 kondygnacji, - układów segmentowych (klatkowych) ograniczonych ze względów ekonomicznych do 5 i 11 kondygnacji, - układów galeriowych jak wykazuje doświadczenie, niechętnie użytkowych przy większych wysokościach w pierwszym okresie przewidzianych dla wysokości 5 kondygnacji.

2 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 2 Rys. 5.1 Możliwości systemu Przy ujednolicaniu podstawowych konstrukcyjno funkcjonalnych elementów komunikacji budynków uwzględnione zostały dwa warunki: - założona integracja międzysystemowa (przyjęcie gabarytów biegów schodowych w systemie W-70 co umożliwia ich technologiczne wariantowanie), - zgodność z aktualnymi przepisami ppoż. Metoda przyjętych rozwiązań instalacji elektrycznych w systemie charakteryzuje się: - przygotowaniem prefabrykatów elektroinstalacyjnych w warsztatach zaplecza, co nie wymaga specjalnych zakładów produkcyjnych, - zastosowanie typowych elementów elektroinstalacyjnych, przystosowanych do produkcji warsztatowej, - zastosowanie osprzętu i przewodów osiągalnych na rynku, dzięki czemu uniknięto uruchomienia produkcji nowych asortymentów elektroinstalacyjnych, - opracowanie takiego przygotowania budynku do wykonania instalacji elektrycznych, które eliminują potrzebę dodatkowego kucia, przebić itp. prac budowlanych kosztownych i pracochłonnych, - prostotą, nie wymagającą specjalnego szkolenia personelu wykonawczego, a więc dającą możliwość realizacji w każdym ośrodku budowlanym, - jednolitym sposobem wykonywania instalacji dla wszelkiego rodzaju budynków, bez względu na ich strukturę, wielkość i wysokość, - ograniczeniem elementów potrzebnych do przygotowania budynków dla wykonania instalacji elektrycznych do dwóch, tj. nakładanych listew i prefabrykowanego elementu piętrowego, - ekonomia rozwiązania.

3 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 3 Przeprowadzona analiza pozwoliła na wybranie rozwiązania najbardziej oszczędnego pod względem zużycia materiałów przewodowych, a jednocześnie zgodnego ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Ponadto w systemie przewidziano stosowanie wszystkich wymaganych instalacji i urządzeń elektrycznych, nie ograniczając możliwości wprowadzenia nowych instalacji, elementów elektroinstalacyjnych względnie możliwości dostosowania ich do zmienionych przepisów (system całkowicie otwarty), nowego sprzętu, materiałów lub aparatów ( Rys.5.2 ). Rys. 5.2 Monolityczne i prefabrykowane elementy systemu

4 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje Założenia konstrukcyjne. Charakterystyka układów konstrukcyjnych, zasady projektowania rzutu Układy konstrukcji nośnej budynków systemu dostosowane zostały do wymagań budownictwa mieszkaniowego i innego o podobnej strukturze funkcji (hotele, administracja itp.) oraz do wymagań budownictwa usługowego (handel, gastronomia, rzemiosło, oświata, zdrowie itp.). W świetle tych wymagań użytkowych powstały dwa, w pewnym sensie odrębne, rozwiązania konstrukcyjne. W obu przypadkach stropy i pionowa konstrukcja nośna wykonywane są w monolicie. Betonowanie stropów i ścian lub słupów następuje jednocześnie, a wszystkie kondygnacje łącznie z podziemiem betonowane są za pomocą sprzętu systemu. Pierwsze rozwiązanie dla budownictwa mieszkaniowego i podobnego stanowi konstrukcja o układzie ścian nośnych wewnętrznych, w zasadzie poprzecznych, z fragmentami ścian podłużnych lub o układzie mieszanym ścian (w budynkach punktowych). Część ścian nośnych może być w tym przypadku zastąpiona słupami. Słupy mają w tym przypadku przekrój płaski, mieszczący się w grubości ścian, tj. 15 cm. Jest to warunek zachowania jednorodności operacji technologicznej słupy formowane są w deskowaniach układów ścianowych. W układzie o konstrukcji ścianowej rozpiętości stropów ( płyta pełna grubości 16 cm ) zawierają się w przedziałach ( Rys. 5.3 ): - dla stropów pracujących jednokierunkowo od 1,80 do 6,00 m - dla stropów pracujących dwukierunkowo do 7,80 x 7,80 m Rys. 5.3 Systematyka stropów Drugie rozwiązanie dla budownictwa usługowego, którego funkcja wymaga przestrzeni bezścianowych stanowi układ szkieletowy ze słupami płaskimi (jak poprzednio) lub o innym przekroju ( zastosowanie dodatkowego sprzętu ). W tym układzie siatka słupów konstrukcji obciążonej użytkowo, przy grubości płyty stropowej 16 cm i grubości podciągów i słupów 20 cm, wynosi 6,0 x 9,0 m z możliwością kształtowania wsporników, podciągów i stropów. Siatka ta dla stropodachów może być zwiększona do 6,0 x 12,0 m. Wysokość kondygnacji 2,80 3,30 3, 60 i 4,50 m. Wysokość budynków w zależności od przyjętej siatki słupów, ich kształtu i układu ścian usztywniających zawiera się w granicach do kilku kondygnacji. Są to układy szkieletowe. Podstawową konstrukcję nośną stanowi w obu rozwiązaniach monolityczny ustrój przestrzenny, składający się z poziomych tarcz stropowych oraz pionowych tarcz ściennych lub słupów. Monolityczna konstrukcja nośna pozwala na względnie swobodne i zróżnicowane ukształtowanie ścian słupów. Możliwe jest także wprowadzenie załamań rzutu pod kątami różnymi od prostego bez zakłócenia jednorodności technologicznej. Zwiększenie nośności stropu sprowadza się do zastosowania siatki zbrojeniowej o większym przekroju, bez zmiany pozostałych operacji technologicznych. System pozwala na dowolne kształtowanie i lokalizowanie otworów w stropach i ścianach nośnych. Ze względu na specyfikę operacji technologicznych ( montaż i demontaż deskowań ), preferuje się typy budynków o układzie ścian poprzecznych równoległych lub prostopadłych.

5 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje Założenia organizacyjno technologiczne, sprzęt systemu Wznoszenie budynku według zasad polega na wykonaniu konstrukcji nośnej, tj. ścian, słupów i stropów poszczególnych kondygnacji w jednym, jednorodnym cyklu technologicznym. Konstrukcja wykonana z betonu na miejscu wbudowania. Formowanie elementów konstrukcji następuje w produkowanych fabrycznie, zmodularyzowanych deskowaniach stalowych. Poszczególne operacje produkcyjne stanu surowego wykonywane są wg ustalonego porządku organizacyjnego i określonych reguł technologicznych. Obowiązuje zasada realizacji wg metody taśmy produkcyjnej i ściśle określonego harmonogramu. Urządzenia formujące wyprowadzane są w linii prostej na zewnątrz (Rys. 5.4). Zakłócenia spowodowane nie technologicznym rzutem omówiono w rozdziale 5.4. Rys. 5.4 Zasady wprowadzania urządzeń formujących na zewnątrz Struktura wewnętrzna systemu nie ogranicza swobody wyboru stopnia uprzemysłowienia składowych procesów technologicznych i wyboru różnych rozwiązań materiałowych. Mogą one być swobodnie wariantowane w zależności od warunków techniczno organizacyjnych przedsiębiorstw budowlanych. Kompleksowe rozwiązanie optymalizacyjne stało się niemożliwe bez jednoznacznego i przejrzystego przedstawienia struktury układu poszczególnych elementów systemu, ich powiązań, zależności i następstwa działań. Jako metodę takiego przedstawienia budowy takiego systemu i jego pracy przyjęto graficzny układ modeli bloków działań, struktury zależności i powiązań. Organizację produkcji stanu surowego na placu budowy zobrazowano modelem graficznym. Tą metodą przedstawiono organizację działań i operacji na placu budowy od momentu wprowadzenia wykonawcy do ostatnich robót porządkowych przed odbiorem budynku. Celem było przy tym dążenie do minimalizacji liczby operacji i czasochłonności na miejscu budowy oraz określenie najbardziej prawidłowej kolejności ich następowania. Pierwszym krokiem była analiza i wybór optymalnych parametrów podstawowego systemu ( deskowania i pomosty ), zasad ich konstruowania i swobody zastosowania. W wyniku tej analizy wybrano jako podstawowy wymiar głębokości deskowań 1,80 m ( dla układów ścianowych ) oraz uzupełniający 1,20 m. Drugim rygorem wprowadzonym w rozwiązania deskowań było ustalenie ujednoliconych zasad wzajemnego łączenia deskowań w jedną całość dla całej działki technologicznej. Przy wybranych uprzednio wymiarach głębokości, rytm 60 cm pozwolił na uzyskanie pełnej uniwersalności wzajemnego łączenia, z możliwością kształtowania dowolnych uskoków ścian w rytmie o tej wielkości. Przy założeniu nie pełnego wykorzystania skrajnych deskowań można uzyskiwać głębokości budynku w rytmie mniejszym od 60 cm. Kolejnym założeniem było zapewnienie swobody uzyskiwania różnych rozpiętości i wysokości kondygnacji przy jednoczesnym warunku minimalizacji liczby typów deskowań. To założenie doprowadziło do zasady konstruowania deskowań w oparciu o ujednolicone, wzajemnie wymienne podzespoły. Żądaną wysokość i rozpiętość uzyskuje się drogą wymiany pionowych i poziomych wkładek dystansowych, które stanowią najprostszą i najtańszą część składową deskowania. Dla kompletności obrazu technologicznych założeń wyjściowych konstrukcji podstawowego sprzętu systemu należy dodać, że przy wyborze koncepcji rozwiązania deskowania szczytowego wzięto pod uwagę warunek swobody wariantowania materiałowego okładziny (różnice grubości), rektyfikacji ustawienia elementów i jednoczesnego wykonywania z tego deskowania w cyklu stanu surowego robót elewacyjnych ściany szczytowej. Konstrukcja deskowania szczytowego przejmuje parcie betonu w czasie betonowania.

6 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 6 Podobnie konstrukcja pomostów roboczych uwzględnia warunki montażu z tego pomostu kabiny łazienkowej oraz wykonywania na nim operacji czyszczenia i smarowania deskowania przed montażem na nowym miejscu. Analiza sprzętu grupy ogólno budowlanej doprowadziła do wyboru następującego podstawowego zestawu : - transport pionowy ( przestawienie deskowań, transport betonu w pojemnikach 1,0 1,5 2,0 m 3, betonowanie, podawanie zbrojenia, montaż prefabrykatów) odbywać się może przy zastosowaniu: Dla budynków 1 3 kondygnacji żurawie samojezdne kołowe Dla budynków 5 11 kondygnacji żurawie ŻW-45 Dla budynków powyżej 11 kondygnacji żurawie torowe ŻB-80W (ŻB-60\100) lub stacjonarne ZBS-80 (preferowane), - transport pionowy materiałów i pracowników do robót wykończeniowych dźwigi przyścienne ZREMB Gniezno 1000, 1300, 2000 wariant transportu betonu szczególnie dla stanów zerowych i budynków niskich pompy do betonu, - produkcja betonu: betonownia przyobiektowa lub centralna ( beton towarowy ) wg opracowań ZREMB, - agregaty do nagrzewu betonu wytwornice pary WP 100, agregaty grzewcze na czyste powietrze AGP-50 i AGP-80, - roboty wykończeniowe: narzędzia specyficzne w systemie to szlifierki z wałkiem giętkim lub suwakowe, młotki obrotowo-udarowe (nierówności i wycieki betonu ), aparaty do nakładania i rozprowadzenia mas szpachlowych. Jak wspomniano poprzednio, istotę systemu stanowi uprzemysłowienie produkcji na budowie w oparciu o przemysłowo produkowany sprzęt systemu znajdujący się w dyspozycji centralnego zaplecza oraz sprzęt ogólnobudowlany. Ściany i stropy poszczególnych kondygnacji realizowane są równocześnie w jednym cyklu technologicznym przez specjalistyczne brygady, przy czym możliwe jest wariantowanie materiałów, sprzętu, środków transportu pionowego oraz metod wykonania poszczególnych operacji. Front pracy stanowią 3-4 działki robocze wyposażone w komplety deskowań. Działka obejmuje m 2 powierzchni rzutu, co równa się 40-60m 3 betonu. Front pracy obsługiwany jest przez 3 brygady specjalistyczne wykonujące operacje: montażu (demontażu) deskowań, zbrojenia, betonowania, w rytmie pracy trzyzmianowej w następującej kolejności: - 1 zmiana ( ) - rektyfikacja kontrolna deskowań, zbrojenie słupów, montaż prefabrykatów wewnątrz budynku, - 2 zmiana ( ) - demontaż, montaż deskowań, zbrojenie ścian - 3 zmiana ( ) - betonowanie, Cykl operacji montaż - zbrojenie - betonowanie, łącznie z przerwą 8-godzinną po montażu deskowań i po zbrojeniu słupów, wynosi na jednej działce 40 godzin, a razem z okresem pielęgnacji betonu - 72 godziny. Montaż ścian osłonowych (prefabrykowanych) odbywa się z opóźnieniem 3 kondygnacji równocześnie z wykonaniem stanu surowego (ze względu na występowanie pomostów przy pionowym przestawianiu deskowań z zastosowaniem trawersu z przeciwwagą ). Wariantowo montaż ścian osłonowych nastąpić może po zakończeniu stanu surowego, bez użycia specjalnego trawersu metodą przyciągania elementów wciągarkami ręcznymi linowymi. Montaż kabin sanitarnych może następować przez usunięcie kabiny z pomostu roboczego do wnętrza budynku na specjalnych wózkach rolkowych. Wariantowo można kabinę opuszczać przez otwór pozostawiony w stropie, zabetonowany po ustawieniu kabiny.

7 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje Układy funkcjonalno - przestrzenne budynków spełniające kryterium technologiczności stalowych tunelowych urządzeń formujących Podczas obrad 5th Conference of Cement and Concrete Marketeers (Bruksela, listopad 2001) reprezentant rządu Holandii przedstawił propozycję budowy w ciągu 10 lat 1 miliona mieszkań technologią betonowego budownictwa monolitycznego, w stalowych, tunelowych urządzeniach formujących. Dla realizacji tych zamierzeń powstała Firma Konosch, która w 2002 roku powołała swój oddział także w Polsce (Konosch Polska, Kraków). Autor artykułu, wraz z zespołami projektantów z Poznania, Wrocławia i Krakowa pracował nad taką technologią w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w ramach programu PR-5 wdrażającego system SBM-75. System miał liczne realizacje na terenie całej Polski, a obecnie nadal w Poznaniu, w tej technologii, realizowane są duże jednostki osiedlowe. System jest niezwykle efektywny pod warunkiem, iż spełnione są podstawowe zasady technologiczne, umożliwiające uruchomienie ciągłej taśmy produkcyjnej, uwzględniającej jednodobowy cykl wykonania ścian i stropów na rzucie budynku o powierzchni m2. Stąd pomysł wykorzystania stalowych, tunelowych urządzeń formujących kształtujących jednocześnie przestrzenną strukturę budynku. O efektywności systemu decyduje w znacznym stopniu technologiczny rzut budynku i zagadnieniem tym poświęcony jest niniejszy artykuł Założenia technologii betonowego budownictwa monolitycznego realizowanego metodą tunelowych urządzeń przestrzennych i przykłady wykonanych obiektów Dążenie do konkurencyjności systemów monolitycznych w stosunku do innych spowodowało sformułowanie pewnych zasad technologiczno-organizacyjnych, ograniczających projektowanie układów funkcjonalno-przestrzennych, niezbędnych jednakże ze względów efektywnościowych. Generalna zasada systemów monolitycznych dotyczy stworzenia rodzaju taśmy produkcyjnej umożliwiającej ciągły postęp robót, polegającej na formowaniu powtarzalnych sekcji konstrukcji za pomocą stalowych, tunelowych (pełnych lub połówkowych) urządzeń formujących, rotowanych cyklicznie z działki na działkę zgodnie z przyjętymi założeniami technologicznymi. Podstawowe założenia systemu obejmują: - projektowanie poprzecznych układów ścian konstrukcyjnych w układzie jedno- lub 2, 5-traktowym (dwa trakty pomieszczeń i poprzeczny układ korytarzowy), z możliwością rozrzeźbienia elewacji, ale w układach prostokątnych elementów rzutu sekcji, pomieszczenia itp.; wymiary pomieszczeń narzuca albo przyjęta siatka projektowa (np. 0,6 0,6 m) albo wymiary kompletu deskowań, - możliwość wyprowadzania - w linii prostej na zewnątrz - urządzeń formujących ściany i stropy konstrukcji, - ograniczenie rozpiętości pomieszczeń (lub sekcji powtarzalnych rzutu) do dwóch lub trzech, w celu możliwości przestawienia deskowań z działki roboczej na kolejną działkę; w związku z tym pojawia się dążenie do zminimalizowania kompletu deskowań (celem szybkiej jego amortyzacji) i wymuszenie postępu robót poprzez przyspieszone dojrzewanie betonu i częstą rotację deskowań w poziomie i pionie - przy większych rzutach, lub tylko w pionie - przy mniejszych), - przyjęcie innych rozwiązań (podsystemowych) obejmujących, obok kompletu urządzeń formujących, elementy budowlane (ściany zewnętrzne, schody, szyby wentylacyjne itp.), elementy instalacji zatapianych w ścianach i stropach, zestawy sprzętu do robót betonowych i wykończeniowych. Pełną realizację założeń systemowych obrazuje rozwiązanie firmy Ontinord przedstawiające 4 dobową realizację rzutu budynku o powierzchni około 440 m 2 kompletem urządzeń na 1/4 rzutu. Dzienny zakres robót obejmował rozformowanie, czyszczenie i ustawianie urządzeń na sąsiedniej działce, zbrojenie ścian i stropów, betonowanie. Czynności, wykonywane przez 6 osobową brygadę, podejmowano codziennie w godzinach 7 15, czas między godziną 15 a 7 rano dnia następnego poświęcony był dojrzewaniem betonu do uzyskania wytrzymałości rozformowania betonu (min. 12 MPa). Przykład rozformowywania konstrukcji przedstawia Rys. 5.5, a kolejność przemieszczania urządzeń na 4 działkach roboczych pokazuje Rys. 5.6.

8 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 8 Rys. 5.5 Rozformowywanie konstrukcji 1) 2) 3) 4) Rys. 5.6 Przemieszczanie kompletu urządzeń formujących zgodnie z zasadą taśmy produkcyjnej

9 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 9 Akceptując powyższe ustalenia, w których punkt ciężkości stanowi konstrukcja utechnologiczniona, opracowano w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych oraz ponownie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku szereg systemów technologicznych (np. systemu SBM-75) oraz szereg systemów urządzeń formujących (Stolica I i II, SBM-75 Model I i II, Schwing, Outinord, Konosch i inne). Przykładem realizacji z lat sześćdziesiątych (system Stolica I, Warszawa) jest osiedle Za Żelazną Bramą, dla 23 tysięcy mieszkańców, skomponowane z 19 identycznych budynków 16 kondygnacyjnych. Wykonawca dysponował kompletem deskowań tunelowych pozwalających zaformować 40% rzutu, dostosowanym do rozstawu ścian poprzecznych 6,0, 4,5 i 3,3 m. Głębokość wszystkich tuneli była jednakowa i wynosiła 1,3 m. Rzut podzielono na 9 działek roboczych o powierzchni po ok. 150 m2. Formy przedstawiono najpierw w poziomie rzutu, a następnie w pionie. Po opanowaniu przez wykonawcę technologii robót (uruchomienie wspomnianej taśmy ) realizowano w okresie letnim jedną kondygnację w ciągu 11 dni roboczych (przy pracy trzyzmianowej i średniej 8 osobowej brygadzie). Przeciętna pracochłonność realizacji 1m 2 powierzchni zabudowy 1,6 rg/m 2.Rzut tego budynku pokazano na Rys Rys. 5.7 Rzut budynku z osiedla Za Żelazną Bramą Wymienione rozwiązanie projektowe uważano za technologiczne, porówny-walne na przykład z rozwiązaniem hotelu Forum w Warszawie (także korytarzowiec, z sekcjami mieszkalnymi o równej szerokości) czy podstawowymi realizacjami w systemie Outinord, opisanymi uprzednio. Za w mniejszym stopniu technologiczne, choć spełniające wymagania systemowe, uważa się rozwiązanie obiektu z lat siedemdziesiątych, objęte budową prototypową we Wrocławiu, a powieloną w różnych kompozycjach na osiedlu Klin Dębiecki w Poznaniu (rys. 5.8). Rys. 5.8 Budynek z Klina Dębieckiego

10 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 10 Niższa ocena technologiczności wynika z zaprojektowania zróżnicowanej rozpiętości pomieszczeń (wymagany komplet deskowań na segment), a także z nieliniowego wyprowadzania na zewnątrz deskowań korytarzowych (złamana została zasada prostolinijności wysuwania deskowań). Pracochłonność realizacji stanu surowego oceniono - po opanowaniu przez brygady robocze technologii wykonywania robót - na 2rg/m2 powierzchni rzutu zabudowy. Nadmienić należy, iż po opanowaniu technologii można mówić po 6-9 krotnym przestawieniu deskowań powtarzalnej sekcji (2-3 kondygnacje). W okresie opanowywania technologii pracochłonność realizacji 1m 2 powierzchni zabudowy bywa 2-3 krotnie wyższa. W latach osiemdziesiątych koncepcja masowego, wielokrotnie powtarzalnego rozwiązania projektowego, dostosowanego do zasady produkcji taśmowej, zaczęła stopniowo zanikać. Ograniczając rozmiary budownictwa dążono jednocześnie do wprowadzenia rozwiązań o indywidualnym charakterze, ze stopniowym ograniczeniem technologii uprzemysłowionych na rzecz technologii wręcz rzemieślniczych. W takim kontekście rozpatrywać należy także rozwiązanie architektoniczno - konstrukcyjne jednostki osiedlowej omawianej w dalszej części artykułu Ograniczenia możliwości systemu wynikające z nietechnologicznej dokumentacji budynku Realizacja obiektu monolitycznego może napotykać na liczne trudności, o ile projektant nie respektuje podstawowych założeń systemu. Za przykład bardzo ciekawie w sensie architektonicznym zaprojektowanego budynku, ale nietechnologicznego, może posłużyć obiekt pokazany na rys Rys. 5.9 Przykład rzutu budynku nie spełniającego wymagań rzutu technologicznego

11 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 11 Budynek ten, o rzucie załamanym w kształcie litery L składa się z dwóch oddylatowanych części. Część oznaczona literami A i B składa się z dwóch segmentów: A. o powierzchni rzutu około 240 m 2, podpiwniczonego, o odmiennie od reszty rozwiązanych kondygnacjach parteru, trzech powtarzalnych i czwartej i rejonie poddasza, B. oddzielonego od segmentu A klatką schodową, niepodpiwniczonego, o powierzchni rzutu około 110 m2, przesuniętego - na wysokości, w stosunku do segmentu A - o pół kondygnacji, z pomieszczeniami przeznaczonymi na usługi w poziomie parteru (stąd wysokość 1,5 kondygnacji), trzema kondygnacjami powtarzalnymi i kondygnacją w rejonie poddasza. C. - segment o powierzchni zabudowy ok. 285 m2, stanowi przedłużenie segmentu B. W kondygnacji parteru zlokalizowano pomieszczenia przeznaczone na usługi, pozostałe cztery kondygnacje (3 powtarzalne + czwarta w obrębie poddasza) nawiązują poziomami do kondygnacji segmentu B. Jeśli chodzi o powtarzalności rzutów segmentów budynku to można powiedzieć, iż segment B jest w 70% segmentem odrębnym w stosunku do pozostałych, natomiast segmenty A i C są w ok. 95% zbieżne, ale na zasadzie podobieństwa rozpatrywanego od ścian szczytowych w stronę segmentu B. Rozrzeźbienie elewacji jest duże: występują przesunięcia - w poziomie rzutu - poszczególnych pomieszczeń segmentów; od strony zachodniej występuje wykusz i trapezowe balkony, od strony południowej balkony półkoliste; element narożny segmentu B jest ścięty i zakończony półkolistym balkonem wspartym na dwóch słupach żelbetowych. W poziomie parteru segmentu C wysunięto poza obrys rzutu ściany poprzeczne w celu oparcia płyt balkonowych i stropowych. Przyjęto wykonanie zasadniczych elementów konstrukcyjnych budynku (ściany, stropy) z betonu na placu budowy w urządzeniach Outinord. Dwie klatki schodowe oraz strop nad pomieszczeniami parteru przeznaczonymi na pomieszczenia usługowe przyjęto do wykonania także z betonu, ale prefabrykowane. Koncepcja wykonania stanu surowego przyjęta przez wykonawcę obejmowała dwa ciągi robót, przesunięte w czasie. Przyjęto, iż działki robocze pokrywają się z segmentami, a formy przestawiane będą z segmentu A na segment C, a częściowo także z segmentu B na C. Wykonawca dysponował kompletem deskowań do jednoczesnego zaformowania segmentu A i B i był to komplet wystarczający. W praktyce wystąpiło znaczne spowolnienie robót i niemożliwym okazało się uruchomienie taśmy produkcyjnej. Niezgodność poziomów kondygnacji segmentu A z segmentami B i C wymusiła opóźnioną realizację ostatniego segmentu, a przyczynę opóźnienia pokazuje rys Rys Kolizyjne ustawienie urządzeń formujących

12 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 12 Technologiczna konieczność opóźnienia realizacji segmentu C wymusiła wykonanie w pierwszym rzędzie segmentów A i B i uniemożliwiła przestrzeganie form z segmentów A i B na C. Efekt był taki, iż formy były wolne, ale brak frontu robót hamował postęp robót. Zakłócenia procesu formowania wywołało także rozdzielcze wykonanie ścian i stropów nad parterem segmentu C oraz formowanie, w dodatkowym cyklu technologicznym półkolistych balkonów w narożu segmentu B. Sytuacje te przedstawiają rysunki 5.11 i 5.12 Ostatecznie pracochłonność wykonania rzutu stanu surowego oszacowano na 3,45 rg/m2, podczas gdy za dopuszczalną przyjmowano 2 rg/m2, a idealną 1 1,5 rg/m2. Rys Realizacja półkolistego balkonuw odrębnym cyklu technologicznym Rys Rozdzielcze wykonanie ściani stropów w segmencie C Podejmując ponownie problematykę technologii betonowego budownictwa monolitycznego realizowanego za pomocą stalowych tunelowych urządzeń formujących należałoby dobierać rzuty utechnologicznione, umożliwiające rytmiczne formowanie ścian i stropów i funkcjonowanie taśmy produkcyjnej. Wymagania takie spełnia przedstawiony na rys budynek przewidziany do realizacji przez firmę Konosch Polska.

13 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 13 Rys Przykład rzutu budynku spełniającego wymagania rzutu technologicznego. Opracowanie firmy Konosch z Krakowa.

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część II

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część II WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część II Obiekty budowlane Budynki Oznaczenia w projektowaniu podstawowych

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

MB-L2-Z /I/02 OCENA STANU BUDYNKÓW W STREFACH WPŁYWU BUDOWY METRA CZĘŚĆ I STACJA C8, TUNEL SZLAKOWY D9. ZESZYT nr 15 BUDYNEK UL.

MB-L2-Z /I/02 OCENA STANU BUDYNKÓW W STREFACH WPŁYWU BUDOWY METRA CZĘŚĆ I STACJA C8, TUNEL SZLAKOWY D9. ZESZYT nr 15 BUDYNEK UL. MB-L2-Z01-4742/I/02 OCENA STANU BUDYNKÓW W STREFACH WPŁYWU BUDOWY METRA CZĘŚĆ I STACJA C8, TUNEL SZLAKOWY D9 ZESZYT nr 15 BUDYNEK UL. PŁOCKA 8 Rzędne w układzie 0 Wisły: - spód fundamentów 29,80m - teren

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Gdańsk, 2010 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska PODSTAWY BUDOWNICTWA PLANSZE DYDAKTYCZNE Michał ł Wójcik Gdańsk, 2010 ZAWARTOŚĆ Ogólne zagadnienia dotyczące budownictwa: podstawowe definicje,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 TEMAT: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ I DZIECKIEM - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 15, 16, 17 ORAZ BUDOWA BUDYNKU 2A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

2. SPIS RYSUNKÓW... 2

2. SPIS RYSUNKÓW... 2 1. SPIS TREŚCI. 1. SPIS TREŚCI.... 2 2. SPIS RYSUNKÓW.... 2 3. OPIS TECHNICZNY... 3 3.1 DANE OGÓLNE... 3 3.1.1 Przedmiot opracowania.... 3 3.1.2 Inwestor.... 3 3.1.3 Podstawa opracowania.... 3 3.1.4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu ul. Mikołaja Kopernika 5/2, 32-602 Oświęcim; tel. 600-27-33-39 egz. 1. Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu Wstępna koncepcja architektoniczna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT KONSTRUKCYJNO BUDOWLANY OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, KOPIA UPRAWNIENIEŃ I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA STATYCZNO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

1. SYSTEMY BUDOWNICTWA. PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE

1. SYSTEMY BUDOWNICTWA. PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE 1. Systemy budownictwa. Podstawowe pojęcia i definicje 1 1. SYSTEMY BUDOWNICTWA. PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE 1.1 Wprowadzenie Otaczający nas świat składa się z nieliniowej ilości elementów materialnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7 PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI BUDYNKI 6 7 Inwestycja: BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ BUDYNKI 6 7 Inwestor: SOBIESŁAW ZASADA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne L.p. Dział Temat lekcji Liczba godzin na realiza cję Dział. 2 Dział. PKZ(B.c) (). 3 Dział. PKZ(B.c) (),2 4 Dział. PKZ(B.c) (2) 5 Dział. PKZ(B.c) ()3

Bardziej szczegółowo

Prefabrykowane płyty żelbetowe

Prefabrykowane płyty żelbetowe Prefabrykowane płyty żelbetowe Stropy zespolone typu filigran Przeznaczenie : - Prefabrykowane stropy w systemie płyta-słup - Prefabrykowane płyty balkonowe - Prefabrykowane płyty podestów klatek schodowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Cel i zakres opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Cel i zakres opracowania 1 OPIS TECHNICZNY 1. Cel i zakres opracowania -projektowany strop jest stropem żelbetowym zespolonym składającym się z płyt prefabrykowanych grubości 5 cm i wylewanej na nich na miejscu budowy warstwy

Bardziej szczegółowo

Deskowanie tracone w stropach. Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015

Deskowanie tracone w stropach. Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015 Deskowanie tracone w stropach Wykonały: Magdalena Sroka Magdalena Romanek Budownictwo, rok III Kraków, styczeń 2015 Deskowanie tracone Jest to konstrukcja jednorazowa, na ogół z elementów żelbetowych lub

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA. Opis stanu istniejącego

OCENA TECHNICZNA. Opis stanu istniejącego OCENA TECHNICZNA Opis stanu istniejącego Budynek sitopiaskownika (wiata) Obecnie obiekt stanowi wiata w konstrukcji stalowej o układzie słupowo-ryglowym. Stopy fundamentowe żelbetowe, kielichowe o wymiarach

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014

PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014 PREFABRYKATY BETONOWE 2013/2014 Firma LUBAR PREFABRYKACJA Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją betonowych elementów prefabrykowanych, takich jak: stropy Filigran, schody, słupy, belki,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

Elementy i ustroje konstrukcyjne oraz układy budynków 1

Elementy i ustroje konstrukcyjne oraz układy budynków 1 @mw Budownictwo str. 1 Elementy i ustroje konstrukcyjne oraz układy budynków 1 Obiekty budowlane składają się z wielu elementów spełniających określone funkcje konstrukcyjne, użytkowe i estetyczne. Można

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE ADESI Sp. z o.o. 65-849 ZIELONA GÓRA ul. BROWARNA 1 TEL/FAX 068/4511321 PROJEKT WYKONAWCZY ZLEC. TEMAT EGZ.NR ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE LOKALIZACJA Sulęcin, ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

SCHODY ŻELBETOWE ZASADY KONSTRUOWANIA I ZBROJENIA SCHODY PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE

SCHODY ŻELBETOWE ZASADY KONSTRUOWANIA I ZBROJENIA SCHODY PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE SCHODY ŻELBETOWE ZASADY KONSTRUOWANIA I ZBROJENIA SCHODY PODSTAWOWE TERMINY I DEFINICJE Schody następujące po sobie poziome elementy (stopnie lub podesty) o takiej różnicy poziomów, którą można pokonać

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DO KARTKÓWKI NR 3 : WIADOMO

PYTANIA DO KARTKÓWKI NR 3 : WIADOMO PYTANIA DO KARTKÓWKI NR 3 : WIADOMOŚCI OGÓLNE: 1. Omów charakterystyki techniczne dowolnie wybranego stropu, podaj wartości wraz z jednostkami.. 2. Dokonaj podziału stropów belkowych ze względu na materiał

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 1 I. INWENTARYZACJA BUDOWLANA II. EKSPERTYZA TECHNICZNA O MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA III. KONCEPCJA ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LOKALE MIESZKALNE SOCJALNE Obiekt: Budynek po SDDO

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

9. METODY PRODUKCJI PREFABRYKATÓW

9. METODY PRODUKCJI PREFABRYKATÓW 9. Metody produkcji prefabrykatów 1 9. METODY PRODUKCJI PREFABRYKATÓW 9.1. Rodzaje zakładów prefabrykacji Podstawową cechą prefabrykacji elementów jest ich wytwarzanie w wydzielonych zakładach typu fabrycznego,

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZO BUDOWLANA ARCHITEKTURA INWENTARYZACJA BUDYNKU NR 29 SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO UL. GRUNWALDZKA 45 KIELCE 25-736 Strona 1 z 9 SPIS ZAWARTOŚCI A. część opisowa... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25, Szczecin Tel.: , fax:

Nazwa i adres obiektu budowlanego. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25, Szczecin Tel.: , fax: Nazwa i adres obiektu budowlanego Budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Kaszubskiej 30 w Szczecinie działka geodezyjna nr 89/3, obręb ewidencyjny 1041 Śródmieście, jednostka ewidencyjna Gmina Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY

WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY WAKPRO PROJEKTOWANIE KOORDYNACJA NADZORY TEL.: (32) 67 15 661-2; FAX. (32) 67 15 663; TEL. KOM.: 501 315 007 PROJEKT WYKONAWCZY NR 01.462.15.01 Tytuł opracowania GARAŻ O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ (szerokość

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA

II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA II. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO - INWENTARYZACJA 1. Dane ogólne Budynek świetlicy wiejskiej, częściowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE Nr projektu: 34735 Inwestor: ASE Sp. z o. o. 80-557 Gdańsk, ul. Narwicka 6 Nr arch. Biura: 08238 Stadium: PW Przedsięwzięcie: Projekt wykonawczy konstrukcji stalowych i żelbetowych Budynku biurowego Centrum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA PROJEKT WYKONAWCZY Temat: Nr opracowania: EIT-KON-05/2017 PROJEKT WYKONAWCZY PT.: Projekt przebić w ścianach konstrukcyjnych w związku z przeprojektowaniem wentylacji w obszarze BSL3 w bud. 04 w zakresie zrównoważenia hydraulicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu W

Schöck Isokorb typu W Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 289: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń ścian wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Ilustr. 97: Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu przeznaczony do połączeń balkonów wspornikowych. Przenosi ujemne momenty i dodatnie siły poprzeczne. Element

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY strona: 1 SPIS TREŚCI A. Opis techniczny. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Konstrukcja budynków. 4. Konstrukcja remontu budynków. 5. Wytyczne rozbiórki budynku. 6. Wytyczne wykonawstwa.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY B BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY 211/3, 211/4, 212/3, 212/5

PROJEKT WYKONAWCZY B BUDYNEK BIUROWO - SOCJALNY 211/3, 211/4, 212/3, 212/5 ..FAZA:..BRANŻA:..TEMAT: OBIEKT:..LOKALIZACJA: PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJE ŻELBETOWE BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO I BUDYNKU BIUROWO SOCJALNEGO NA DZIAŁKACH 211/3, 211/4, 212/3, 212/5 W OBRĘBIE BŁĄDZIKOWO,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA OGÓLNE ZASADY MONTAŻU STROPÓW TERIVA: TERIVA 4,0/1 [TERIVA I; TERIVA NOWA]* TERIVA 6,0 TERIVA 8,0 [TERIVA II]* [TERIVA III]* *oznaczenia potoczne 1 Str. 1. Czym są stropy TERIVA? 2 2. Układanie belek i

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie stropu pod ścianką działową komina wentylacyjnego. SZKIC NR 2 Rozwiązanie belek stropowych pod ściankami działowymi gr.

Rozwiązanie stropu pod ścianką działową komina wentylacyjnego. SZKIC NR 2 Rozwiązanie belek stropowych pod ściankami działowymi gr. 8 SZKIC NR 1 Rozwiązanie stropu pod ścianką działową komina wentylacyjnego SZKIC NR 2 Rozwiązanie belek stropowych pod ściankami działowymi gr.12cm 7 Przemieszczenia otworów (zawężenia i poszerzenia jednostronne)

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH

WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH WYKAZ RYSUNKÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. SZYB WINDY PIWNICA 2. SZYB WINDY PARTER 3. SZYB WINDY 1 PIĘTRO 4. SZYB WINDY PODDASZE 5. FUNDAMENT SZYBU WINDY RZUT 6. FUNDAMENT SZYBU WINDY PRZEKRÓJ 7. STROP SZYBU WINDY

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH PROJEKT Skoczów, ul. Morcinka 18a, tel ,

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH PROJEKT Skoczów, ul. Morcinka 18a, tel , Egz. nr 3 DLA INWESTORA OBIEKT : Powiatowy Dom Pomocy Społecznej - Budynek B skrzydło północne TEMAT : Ocena stanu techniczna obiektu ADRES: 43-430 Pogórze ul. Zamek 132, segment B ZLECENIODAWCA : Powiatowy

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM

EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM Dla potrzeb projektu przebudowy budynku żłobka, Zdzieszowice, ul. Piastów 20, dz. nr 69/54 Inwestor : Żłobek Samorządowy, Zdzieszowice, ul. Piastów 20 I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1.

Bardziej szczegółowo

Budynek Mieszkalny. Wspólnota

Budynek Mieszkalny. Wspólnota Budynek Mieszkalny Wspólnota Buduj dla wspólnoty Charakterystyka Pierwotny projekt budynku mieszkalnego WSPÓLNOTA autorstwa arch. Ewy Dobruckiej powstał w 2008 roku na zamówienie jednej z mazowieckich

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projekt Budowlany i Wykonawczy

OPIS TECHNICZNY. Projekt Budowlany i Wykonawczy OPIS TECHNICZNY Projekt Budowlany i Wykonawczy PROJEKT PRZEBUDOWY PRZEPUSTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 - KM 6 + 492 W M. CZARNOWĄSY (DOBUDOWA ZASTAWKI NA WYLOCIE PRZEPUSTU) Przepust Czarnowąsy km

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY WYKONAWCY za pośrednictwem

WSZYSCY WYKONAWCY za pośrednictwem WSZYSCY WYKONAWCY Wrocław, 18 sierpnia 2016 r. NZ.3620. 48.454.2016. Wyspa Słodowa. MSZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Przebudowa i remont kamienicy z oficyną na Wyspie Słodowej

Bardziej szczegółowo

Zakres projektów inżynierskich p (łącznie 10 tematów) obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych według Eurokodu 2.

Zakres projektów inżynierskich p (łącznie 10 tematów) obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych według Eurokodu 2. Studia I o stacjonarne i niestacjonarne Budownictwo Dr hab. inż. Tadeusz Ciężak, prof. PL 1 5. Projekt konstrukcyjny wybranych elementów żelbetowych w wielokondygnacyjnym budynku usługowym o układzie szkieletowym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Elementy stropów. Płyty Kanałowe Stropowe. Powierzchnia [m2] Objętość [m3] Asortyment Szerokość [cm]

Elementy stropów. Płyty Kanałowe Stropowe. Powierzchnia [m2] Objętość [m3] Asortyment Szerokość [cm] Elementy stropów Płyty Kanałowe Stropowe Asortyment Szerokość Objętość [m3] Powierzchnia [m2] S - 240 x 90 0,273 2,16 683 120 0,340 2,88 850 150 0,448 3,60 1120 S - 270 x 90 0,337 2,43 843 120 0,395 3,24

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY konstrukcja. Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o Tarnów, ul. Graniczna 8a

PROJEKT BUDOWLANY konstrukcja. Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o Tarnów, ul. Graniczna 8a PROJEKT BUDOWLANY konstrukcja Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami Etap II segment B Adres: Tarnów, ul. Sportowa Prusa Reja obr. 274 dz. nr 10/104 Inwestor: Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny

SPIS TREŚCI. I. Opis techniczny SPIS TREŚCI I. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis stanu projektowanego 5. Materiały budowlane 6. Prace związane z rozbiórką 7. Normy budowlane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej

OPIS DZIAŁKI DANE LOKALIZACYJNE. Nr ewidencyjny działki(ek) 2139/2, 2140/2 Działka znajduje się w Świnnej przy ul. Jasnej OPIS NIERUCHOMOŚCI 1. Opis i charakterystyka działek : Działki będące przedmiotem wyceny położone są w Łodygowicach przy ulicy Jasnej. Posiadają księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Żywcu o numerze BB1Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III

Instrukcja montażu stropów TERIVA I; NOVA; II; III 1. Informacje ogólne 2. Układanie belek 3. Układanie pustaków 4. Wieńce 5. Żebra rozdzielcze 5.1. Żebra rozdzielcze pod ściankami działowymi, równoległymi do belek 6. Zbrojenie podporowe 7. Betonowanie

Bardziej szczegółowo

7. Ogrodzenie placu budowy w mieście przy arterii komunikacyjnej powinno być wykonane jako:

7. Ogrodzenie placu budowy w mieście przy arterii komunikacyjnej powinno być wykonane jako: 1.Na rysunku przedstawiono naroże ściany z elementów: a) Bisotherm b) Porotherm c) Thermomur d) Pustak Max 2. Jaki element przedstawiono na rysunku? a) płyta stropowa b) belka wspornikowa c) płyta wspornikowa

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A.

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Rok założenia 1934 O F E R T A na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Lublin 2005 BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY Nr VI (informacja o obiekcie) Lokalizacja: Budynek

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r

Obowiązujące przepisy i normy z zakresu budownictwa: -Ustawa z dnia PRAWO BUDOWLANE Ustawa ze zmianami z dnia 27marca 2003r I. SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO - ARCHITEKTURA PROJEKTANT: mgr inż. arch. Justyna Uszałowicz upr. nr 2/R-519/LOOIA/10 II. OPIS TECHNICZNY 1. LOKALIZACJA KOMPLEKS 3 dz. nr 22/24 2. INWESTOR ŁÓDZKA SPECJALNA

Bardziej szczegółowo

do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS

do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS CZĘŚĆ OPISOWA do PB branży konstrukcyjnej dla zadania: PRZEBUDOWA KINA PEGAZ W CKIS 1. Podstawa opracowania : - zlecenie inwestora - założenia i wytyczne branży architektonicznej - projekt branży technologicznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący

SPIS TREŚCI. I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący SPIS TREŚCI I. Część opisowa. 1. Opis stanu istniejącego i przyjętych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych. II. Część rysunkowa stan istniejący 1. Zagospodarowanie terenu 1:500 2. Rzut parteru 1 1:200

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE

TECHNOLOGIA i ORGANIZACJA ROBÓT MUROWYCH W BUDOWNICTWIE Wykład 9: Wykład 10 Podstawy realizacji robót murowych i stropowych. Stosowane technologie wykonania elementów murowanych w konstrukcjach obiektów, przegląd rozwiązań materiałowotechnologicznych (a) materiały

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D b

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D b WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45233000-9 PRZESTAWIENIE OGRODZEŃ PRZY POSESJACH PRZYDROŻNYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU. 2. Cel kursu: przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót z zakresu prac zbrojarskich oraz ciesielskich.

PROGRAM KURSU. 2. Cel kursu: przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót z zakresu prac zbrojarskich oraz ciesielskich. PROGRAM KURSU INFORMACJE O KURSIE 1. Nazwa kursu: zbrojarz cieśla. 2. Cel kursu: przygotowanie słuchaczy do wykonywania podstawowych robót z zakresu prac zbrojarskich oraz ciesielskich. 3. Wymagania stawiane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ. Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Nowa Ruda ul. Piłsudskiego 24 KONTAKT Cena proponowana wynosi 700 000 zł do negocjacji (siedemset tysięcy złotych) Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym:

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym: Zał. Nr 1 do wniosku PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Przebudowa fragmentów wnętrza budynku szkoły

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA Lubsza tel/fax.: (34) 3579 383 tel kom. 602 489 851 http://www.betohurt.pl INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA Lubsza tel/fax.: (34) 3579 383 tel kom. 602 489 851 http://www.betohurt.pl Układanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

SZYBKO, ELASTYCZNIE, PRECYZYJNIE

SZYBKO, ELASTYCZNIE, PRECYZYJNIE LEKKI SYSTEM SZALUNKOWY SZYBKO, ELASTYCZNIE, PRECYZYJNIE Jeszcze kilka lat temu przedsiębiorcy budowlani do tworzenia szalunków wykorzystywali tylko i wyłącznie drewno. Obecnie stawia się coraz częściej

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

Instalacja klimatyzacji

Instalacja klimatyzacji Instalacja klimatyzacji 19 0. SPIS TREŚCI 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...21 1.1 DANE OGÓLNE...21 1.2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...21 2 ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE...21 2.1 INSTALACJA KLIMATYZACJI...21 2.1.1 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo