5. SYSTEMY BUDOWNICTWA MONOLITYCZNEGO SBM-75 I PÓŹNIEJSZE MODYFIKACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. SYSTEMY BUDOWNICTWA MONOLITYCZNEGO SBM-75 I PÓŹNIEJSZE MODYFIKACJE"

Transkrypt

1 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 1 5. SYSTEMY BUDOWNICTWA MONOLITYCZNEGO SBM-75 I PÓŹNIEJSZE MODYFIKACJE 5.1. Założenia funkcjonalno-przestrzenne System budownictwa oparty na technologii monolitycznej uprzemysłowionej, nie biorąc udziału w licytacji dotyczącej ograniczania do minimum asortymentu elementów nośnych, zachowuje jednocześnie stopień uprzemysłowienia odpowiadający osiągnięciom prefabrykacji. Dwa czynniki uwalniają tu projektowanie architektoniczne od uciążliwych ograniczeń prefabrykacyjnych związanych z uprzemysłowieniem. Czynnikiem pierwszym jest swoboda kształtowania i sytuowania otworów w elementach nośnych formowanych na budowie (specyfika technologii), drugim metoda uzyskiwania zmiany rozpiętości (bądź wysokości) deskowań przez stosowanie prostych w konstrukcji wkładek. W ten sposób zasada funkcjonowania sprzętu formującego złagodziła rygor ekonomiczny towarzyszący zwykle doborowi rozstawów ścian nośnych, a systemowe ujęcie opracowania podporządkowane zostało tylko jednej generalnej dyscyplinie, wynikającej z ogólnych warunków typizacji: stosowanie poziomej siatki projektowej pokrywającej się z obowiązującą w typizacji siatką modularną 60x60 cm (wprowadzenie modułu projektowego 30 cm wymagającego jedynie zwiększenia liczby wkładek może nastąpić w każdym uzasadnionym przypadku). Uwolnienie z obowiązku ograniczenia liczby typorozmiarów elementów nośnych oraz wykorzystanie wszystkich właściwości konstrukcyjnych monolitycznego ustroju nośnego stworzyły podstawę założeń funkcjonalno przestrzennych systemu. W wyniku niezbędnego w warunkach systemowych kompleksowego współdziałania projektowego, określona została skala rozległości stosowania systemu charakteryzująca się możliwością realizowania tym samym sprzętem : - budynków mieszkalnych lub podobnych użytkowo, jak hotele, domy akademickie, bursy, domy starców itp. o wysokościach 1 do 30 kondygnacji z usługami wbudowanymi lub bez usług, - wolno stojących obiektów budownictwa towarzyszącego o układach słupowych, wysokości jednej do kilku kondygnacji (usługi, handel, gastronomia itp.), - stanów zerowych, Duża skala rozległości stosowania sprzętu, umożliwiająca pokrycie w pełni wszystkich potrzeb architekto urbanistycznych zabudowy osiedlowej jednorodną metodą technologiczną zapewnia racjonalną organizację przedsiębiorstw budowlanych i prawidłowe wykorzystanie ich mocy produkcyjnej. Ponadto system z tytułu właściwości konstrukcyjnych predestynowany niejako do realizacji budownictwa wysokiego daje szansę wznoszenia budynków do 30 kondygnacji metodą wysoko uprzemysłowioną. Elastyczność systemu zbliżona do elastyczności technologii tzw. tradycyjnych operujących drobnymi elementami tworzywa konstrukcyjnego, jak cegła lub bloczki ścienne, pustaki i beleczki stropowe, znalazły swoje odbicie w formułowaniu założeń funkcjonalno przestrzennych. Dyscypliną systemową, bazującą na siatce projektowej 60x60 cm objęte zostały: - zasady kształtowania układów komunikacji budynków, - zasada kształtowania układów sanitarnych mieszkań, - zasada kształtowania ścian zewnętrznych. Te funkcjonalno konstrukcyjne rozwiązania systemowe stanowią rdzeń techniczny projektowania architektonicznego pozostawiają autorom opracowań realizacyjnych możliwości formowania dowolnych układów przestrzennych. Uzyskanie określonego typu układu poziomego budynku mieszkalnego, uzależnionego od rozwiązania funkcji węzła komunikacyjnego, uwarunkowane zostało ujętym w ramy zasad systemowych powiązaniem z liczbą kondygnacji. Zasady te przewidują kształtowanie podstawowych kombinacji funkcjonalno przestrzennych ( Rys. 5.1 ): - układów punktowych i korytarzowych budynku 5- i 11-kondygnacyjnych oraz wysokich do ok. 30 kondygnacji, - układów segmentowych (klatkowych) ograniczonych ze względów ekonomicznych do 5 i 11 kondygnacji, - układów galeriowych jak wykazuje doświadczenie, niechętnie użytkowych przy większych wysokościach w pierwszym okresie przewidzianych dla wysokości 5 kondygnacji.

2 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 2 Rys. 5.1 Możliwości systemu Przy ujednolicaniu podstawowych konstrukcyjno funkcjonalnych elementów komunikacji budynków uwzględnione zostały dwa warunki: - założona integracja międzysystemowa (przyjęcie gabarytów biegów schodowych w systemie W-70 co umożliwia ich technologiczne wariantowanie), - zgodność z aktualnymi przepisami ppoż. Metoda przyjętych rozwiązań instalacji elektrycznych w systemie charakteryzuje się: - przygotowaniem prefabrykatów elektroinstalacyjnych w warsztatach zaplecza, co nie wymaga specjalnych zakładów produkcyjnych, - zastosowanie typowych elementów elektroinstalacyjnych, przystosowanych do produkcji warsztatowej, - zastosowanie osprzętu i przewodów osiągalnych na rynku, dzięki czemu uniknięto uruchomienia produkcji nowych asortymentów elektroinstalacyjnych, - opracowanie takiego przygotowania budynku do wykonania instalacji elektrycznych, które eliminują potrzebę dodatkowego kucia, przebić itp. prac budowlanych kosztownych i pracochłonnych, - prostotą, nie wymagającą specjalnego szkolenia personelu wykonawczego, a więc dającą możliwość realizacji w każdym ośrodku budowlanym, - jednolitym sposobem wykonywania instalacji dla wszelkiego rodzaju budynków, bez względu na ich strukturę, wielkość i wysokość, - ograniczeniem elementów potrzebnych do przygotowania budynków dla wykonania instalacji elektrycznych do dwóch, tj. nakładanych listew i prefabrykowanego elementu piętrowego, - ekonomia rozwiązania.

3 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 3 Przeprowadzona analiza pozwoliła na wybranie rozwiązania najbardziej oszczędnego pod względem zużycia materiałów przewodowych, a jednocześnie zgodnego ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Ponadto w systemie przewidziano stosowanie wszystkich wymaganych instalacji i urządzeń elektrycznych, nie ograniczając możliwości wprowadzenia nowych instalacji, elementów elektroinstalacyjnych względnie możliwości dostosowania ich do zmienionych przepisów (system całkowicie otwarty), nowego sprzętu, materiałów lub aparatów ( Rys.5.2 ). Rys. 5.2 Monolityczne i prefabrykowane elementy systemu

4 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje Założenia konstrukcyjne. Charakterystyka układów konstrukcyjnych, zasady projektowania rzutu Układy konstrukcji nośnej budynków systemu dostosowane zostały do wymagań budownictwa mieszkaniowego i innego o podobnej strukturze funkcji (hotele, administracja itp.) oraz do wymagań budownictwa usługowego (handel, gastronomia, rzemiosło, oświata, zdrowie itp.). W świetle tych wymagań użytkowych powstały dwa, w pewnym sensie odrębne, rozwiązania konstrukcyjne. W obu przypadkach stropy i pionowa konstrukcja nośna wykonywane są w monolicie. Betonowanie stropów i ścian lub słupów następuje jednocześnie, a wszystkie kondygnacje łącznie z podziemiem betonowane są za pomocą sprzętu systemu. Pierwsze rozwiązanie dla budownictwa mieszkaniowego i podobnego stanowi konstrukcja o układzie ścian nośnych wewnętrznych, w zasadzie poprzecznych, z fragmentami ścian podłużnych lub o układzie mieszanym ścian (w budynkach punktowych). Część ścian nośnych może być w tym przypadku zastąpiona słupami. Słupy mają w tym przypadku przekrój płaski, mieszczący się w grubości ścian, tj. 15 cm. Jest to warunek zachowania jednorodności operacji technologicznej słupy formowane są w deskowaniach układów ścianowych. W układzie o konstrukcji ścianowej rozpiętości stropów ( płyta pełna grubości 16 cm ) zawierają się w przedziałach ( Rys. 5.3 ): - dla stropów pracujących jednokierunkowo od 1,80 do 6,00 m - dla stropów pracujących dwukierunkowo do 7,80 x 7,80 m Rys. 5.3 Systematyka stropów Drugie rozwiązanie dla budownictwa usługowego, którego funkcja wymaga przestrzeni bezścianowych stanowi układ szkieletowy ze słupami płaskimi (jak poprzednio) lub o innym przekroju ( zastosowanie dodatkowego sprzętu ). W tym układzie siatka słupów konstrukcji obciążonej użytkowo, przy grubości płyty stropowej 16 cm i grubości podciągów i słupów 20 cm, wynosi 6,0 x 9,0 m z możliwością kształtowania wsporników, podciągów i stropów. Siatka ta dla stropodachów może być zwiększona do 6,0 x 12,0 m. Wysokość kondygnacji 2,80 3,30 3, 60 i 4,50 m. Wysokość budynków w zależności od przyjętej siatki słupów, ich kształtu i układu ścian usztywniających zawiera się w granicach do kilku kondygnacji. Są to układy szkieletowe. Podstawową konstrukcję nośną stanowi w obu rozwiązaniach monolityczny ustrój przestrzenny, składający się z poziomych tarcz stropowych oraz pionowych tarcz ściennych lub słupów. Monolityczna konstrukcja nośna pozwala na względnie swobodne i zróżnicowane ukształtowanie ścian słupów. Możliwe jest także wprowadzenie załamań rzutu pod kątami różnymi od prostego bez zakłócenia jednorodności technologicznej. Zwiększenie nośności stropu sprowadza się do zastosowania siatki zbrojeniowej o większym przekroju, bez zmiany pozostałych operacji technologicznych. System pozwala na dowolne kształtowanie i lokalizowanie otworów w stropach i ścianach nośnych. Ze względu na specyfikę operacji technologicznych ( montaż i demontaż deskowań ), preferuje się typy budynków o układzie ścian poprzecznych równoległych lub prostopadłych.

5 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje Założenia organizacyjno technologiczne, sprzęt systemu Wznoszenie budynku według zasad polega na wykonaniu konstrukcji nośnej, tj. ścian, słupów i stropów poszczególnych kondygnacji w jednym, jednorodnym cyklu technologicznym. Konstrukcja wykonana z betonu na miejscu wbudowania. Formowanie elementów konstrukcji następuje w produkowanych fabrycznie, zmodularyzowanych deskowaniach stalowych. Poszczególne operacje produkcyjne stanu surowego wykonywane są wg ustalonego porządku organizacyjnego i określonych reguł technologicznych. Obowiązuje zasada realizacji wg metody taśmy produkcyjnej i ściśle określonego harmonogramu. Urządzenia formujące wyprowadzane są w linii prostej na zewnątrz (Rys. 5.4). Zakłócenia spowodowane nie technologicznym rzutem omówiono w rozdziale 5.4. Rys. 5.4 Zasady wprowadzania urządzeń formujących na zewnątrz Struktura wewnętrzna systemu nie ogranicza swobody wyboru stopnia uprzemysłowienia składowych procesów technologicznych i wyboru różnych rozwiązań materiałowych. Mogą one być swobodnie wariantowane w zależności od warunków techniczno organizacyjnych przedsiębiorstw budowlanych. Kompleksowe rozwiązanie optymalizacyjne stało się niemożliwe bez jednoznacznego i przejrzystego przedstawienia struktury układu poszczególnych elementów systemu, ich powiązań, zależności i następstwa działań. Jako metodę takiego przedstawienia budowy takiego systemu i jego pracy przyjęto graficzny układ modeli bloków działań, struktury zależności i powiązań. Organizację produkcji stanu surowego na placu budowy zobrazowano modelem graficznym. Tą metodą przedstawiono organizację działań i operacji na placu budowy od momentu wprowadzenia wykonawcy do ostatnich robót porządkowych przed odbiorem budynku. Celem było przy tym dążenie do minimalizacji liczby operacji i czasochłonności na miejscu budowy oraz określenie najbardziej prawidłowej kolejności ich następowania. Pierwszym krokiem była analiza i wybór optymalnych parametrów podstawowego systemu ( deskowania i pomosty ), zasad ich konstruowania i swobody zastosowania. W wyniku tej analizy wybrano jako podstawowy wymiar głębokości deskowań 1,80 m ( dla układów ścianowych ) oraz uzupełniający 1,20 m. Drugim rygorem wprowadzonym w rozwiązania deskowań było ustalenie ujednoliconych zasad wzajemnego łączenia deskowań w jedną całość dla całej działki technologicznej. Przy wybranych uprzednio wymiarach głębokości, rytm 60 cm pozwolił na uzyskanie pełnej uniwersalności wzajemnego łączenia, z możliwością kształtowania dowolnych uskoków ścian w rytmie o tej wielkości. Przy założeniu nie pełnego wykorzystania skrajnych deskowań można uzyskiwać głębokości budynku w rytmie mniejszym od 60 cm. Kolejnym założeniem było zapewnienie swobody uzyskiwania różnych rozpiętości i wysokości kondygnacji przy jednoczesnym warunku minimalizacji liczby typów deskowań. To założenie doprowadziło do zasady konstruowania deskowań w oparciu o ujednolicone, wzajemnie wymienne podzespoły. Żądaną wysokość i rozpiętość uzyskuje się drogą wymiany pionowych i poziomych wkładek dystansowych, które stanowią najprostszą i najtańszą część składową deskowania. Dla kompletności obrazu technologicznych założeń wyjściowych konstrukcji podstawowego sprzętu systemu należy dodać, że przy wyborze koncepcji rozwiązania deskowania szczytowego wzięto pod uwagę warunek swobody wariantowania materiałowego okładziny (różnice grubości), rektyfikacji ustawienia elementów i jednoczesnego wykonywania z tego deskowania w cyklu stanu surowego robót elewacyjnych ściany szczytowej. Konstrukcja deskowania szczytowego przejmuje parcie betonu w czasie betonowania.

6 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 6 Podobnie konstrukcja pomostów roboczych uwzględnia warunki montażu z tego pomostu kabiny łazienkowej oraz wykonywania na nim operacji czyszczenia i smarowania deskowania przed montażem na nowym miejscu. Analiza sprzętu grupy ogólno budowlanej doprowadziła do wyboru następującego podstawowego zestawu : - transport pionowy ( przestawienie deskowań, transport betonu w pojemnikach 1,0 1,5 2,0 m 3, betonowanie, podawanie zbrojenia, montaż prefabrykatów) odbywać się może przy zastosowaniu: Dla budynków 1 3 kondygnacji żurawie samojezdne kołowe Dla budynków 5 11 kondygnacji żurawie ŻW-45 Dla budynków powyżej 11 kondygnacji żurawie torowe ŻB-80W (ŻB-60\100) lub stacjonarne ZBS-80 (preferowane), - transport pionowy materiałów i pracowników do robót wykończeniowych dźwigi przyścienne ZREMB Gniezno 1000, 1300, 2000 wariant transportu betonu szczególnie dla stanów zerowych i budynków niskich pompy do betonu, - produkcja betonu: betonownia przyobiektowa lub centralna ( beton towarowy ) wg opracowań ZREMB, - agregaty do nagrzewu betonu wytwornice pary WP 100, agregaty grzewcze na czyste powietrze AGP-50 i AGP-80, - roboty wykończeniowe: narzędzia specyficzne w systemie to szlifierki z wałkiem giętkim lub suwakowe, młotki obrotowo-udarowe (nierówności i wycieki betonu ), aparaty do nakładania i rozprowadzenia mas szpachlowych. Jak wspomniano poprzednio, istotę systemu stanowi uprzemysłowienie produkcji na budowie w oparciu o przemysłowo produkowany sprzęt systemu znajdujący się w dyspozycji centralnego zaplecza oraz sprzęt ogólnobudowlany. Ściany i stropy poszczególnych kondygnacji realizowane są równocześnie w jednym cyklu technologicznym przez specjalistyczne brygady, przy czym możliwe jest wariantowanie materiałów, sprzętu, środków transportu pionowego oraz metod wykonania poszczególnych operacji. Front pracy stanowią 3-4 działki robocze wyposażone w komplety deskowań. Działka obejmuje m 2 powierzchni rzutu, co równa się 40-60m 3 betonu. Front pracy obsługiwany jest przez 3 brygady specjalistyczne wykonujące operacje: montażu (demontażu) deskowań, zbrojenia, betonowania, w rytmie pracy trzyzmianowej w następującej kolejności: - 1 zmiana ( ) - rektyfikacja kontrolna deskowań, zbrojenie słupów, montaż prefabrykatów wewnątrz budynku, - 2 zmiana ( ) - demontaż, montaż deskowań, zbrojenie ścian - 3 zmiana ( ) - betonowanie, Cykl operacji montaż - zbrojenie - betonowanie, łącznie z przerwą 8-godzinną po montażu deskowań i po zbrojeniu słupów, wynosi na jednej działce 40 godzin, a razem z okresem pielęgnacji betonu - 72 godziny. Montaż ścian osłonowych (prefabrykowanych) odbywa się z opóźnieniem 3 kondygnacji równocześnie z wykonaniem stanu surowego (ze względu na występowanie pomostów przy pionowym przestawianiu deskowań z zastosowaniem trawersu z przeciwwagą ). Wariantowo montaż ścian osłonowych nastąpić może po zakończeniu stanu surowego, bez użycia specjalnego trawersu metodą przyciągania elementów wciągarkami ręcznymi linowymi. Montaż kabin sanitarnych może następować przez usunięcie kabiny z pomostu roboczego do wnętrza budynku na specjalnych wózkach rolkowych. Wariantowo można kabinę opuszczać przez otwór pozostawiony w stropie, zabetonowany po ustawieniu kabiny.

7 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje Układy funkcjonalno - przestrzenne budynków spełniające kryterium technologiczności stalowych tunelowych urządzeń formujących Podczas obrad 5th Conference of Cement and Concrete Marketeers (Bruksela, listopad 2001) reprezentant rządu Holandii przedstawił propozycję budowy w ciągu 10 lat 1 miliona mieszkań technologią betonowego budownictwa monolitycznego, w stalowych, tunelowych urządzeniach formujących. Dla realizacji tych zamierzeń powstała Firma Konosch, która w 2002 roku powołała swój oddział także w Polsce (Konosch Polska, Kraków). Autor artykułu, wraz z zespołami projektantów z Poznania, Wrocławia i Krakowa pracował nad taką technologią w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku w ramach programu PR-5 wdrażającego system SBM-75. System miał liczne realizacje na terenie całej Polski, a obecnie nadal w Poznaniu, w tej technologii, realizowane są duże jednostki osiedlowe. System jest niezwykle efektywny pod warunkiem, iż spełnione są podstawowe zasady technologiczne, umożliwiające uruchomienie ciągłej taśmy produkcyjnej, uwzględniającej jednodobowy cykl wykonania ścian i stropów na rzucie budynku o powierzchni m2. Stąd pomysł wykorzystania stalowych, tunelowych urządzeń formujących kształtujących jednocześnie przestrzenną strukturę budynku. O efektywności systemu decyduje w znacznym stopniu technologiczny rzut budynku i zagadnieniem tym poświęcony jest niniejszy artykuł Założenia technologii betonowego budownictwa monolitycznego realizowanego metodą tunelowych urządzeń przestrzennych i przykłady wykonanych obiektów Dążenie do konkurencyjności systemów monolitycznych w stosunku do innych spowodowało sformułowanie pewnych zasad technologiczno-organizacyjnych, ograniczających projektowanie układów funkcjonalno-przestrzennych, niezbędnych jednakże ze względów efektywnościowych. Generalna zasada systemów monolitycznych dotyczy stworzenia rodzaju taśmy produkcyjnej umożliwiającej ciągły postęp robót, polegającej na formowaniu powtarzalnych sekcji konstrukcji za pomocą stalowych, tunelowych (pełnych lub połówkowych) urządzeń formujących, rotowanych cyklicznie z działki na działkę zgodnie z przyjętymi założeniami technologicznymi. Podstawowe założenia systemu obejmują: - projektowanie poprzecznych układów ścian konstrukcyjnych w układzie jedno- lub 2, 5-traktowym (dwa trakty pomieszczeń i poprzeczny układ korytarzowy), z możliwością rozrzeźbienia elewacji, ale w układach prostokątnych elementów rzutu sekcji, pomieszczenia itp.; wymiary pomieszczeń narzuca albo przyjęta siatka projektowa (np. 0,6 0,6 m) albo wymiary kompletu deskowań, - możliwość wyprowadzania - w linii prostej na zewnątrz - urządzeń formujących ściany i stropy konstrukcji, - ograniczenie rozpiętości pomieszczeń (lub sekcji powtarzalnych rzutu) do dwóch lub trzech, w celu możliwości przestawienia deskowań z działki roboczej na kolejną działkę; w związku z tym pojawia się dążenie do zminimalizowania kompletu deskowań (celem szybkiej jego amortyzacji) i wymuszenie postępu robót poprzez przyspieszone dojrzewanie betonu i częstą rotację deskowań w poziomie i pionie - przy większych rzutach, lub tylko w pionie - przy mniejszych), - przyjęcie innych rozwiązań (podsystemowych) obejmujących, obok kompletu urządzeń formujących, elementy budowlane (ściany zewnętrzne, schody, szyby wentylacyjne itp.), elementy instalacji zatapianych w ścianach i stropach, zestawy sprzętu do robót betonowych i wykończeniowych. Pełną realizację założeń systemowych obrazuje rozwiązanie firmy Ontinord przedstawiające 4 dobową realizację rzutu budynku o powierzchni około 440 m 2 kompletem urządzeń na 1/4 rzutu. Dzienny zakres robót obejmował rozformowanie, czyszczenie i ustawianie urządzeń na sąsiedniej działce, zbrojenie ścian i stropów, betonowanie. Czynności, wykonywane przez 6 osobową brygadę, podejmowano codziennie w godzinach 7 15, czas między godziną 15 a 7 rano dnia następnego poświęcony był dojrzewaniem betonu do uzyskania wytrzymałości rozformowania betonu (min. 12 MPa). Przykład rozformowywania konstrukcji przedstawia Rys. 5.5, a kolejność przemieszczania urządzeń na 4 działkach roboczych pokazuje Rys. 5.6.

8 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 8 Rys. 5.5 Rozformowywanie konstrukcji 1) 2) 3) 4) Rys. 5.6 Przemieszczanie kompletu urządzeń formujących zgodnie z zasadą taśmy produkcyjnej

9 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 9 Akceptując powyższe ustalenia, w których punkt ciężkości stanowi konstrukcja utechnologiczniona, opracowano w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych oraz ponownie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku szereg systemów technologicznych (np. systemu SBM-75) oraz szereg systemów urządzeń formujących (Stolica I i II, SBM-75 Model I i II, Schwing, Outinord, Konosch i inne). Przykładem realizacji z lat sześćdziesiątych (system Stolica I, Warszawa) jest osiedle Za Żelazną Bramą, dla 23 tysięcy mieszkańców, skomponowane z 19 identycznych budynków 16 kondygnacyjnych. Wykonawca dysponował kompletem deskowań tunelowych pozwalających zaformować 40% rzutu, dostosowanym do rozstawu ścian poprzecznych 6,0, 4,5 i 3,3 m. Głębokość wszystkich tuneli była jednakowa i wynosiła 1,3 m. Rzut podzielono na 9 działek roboczych o powierzchni po ok. 150 m2. Formy przedstawiono najpierw w poziomie rzutu, a następnie w pionie. Po opanowaniu przez wykonawcę technologii robót (uruchomienie wspomnianej taśmy ) realizowano w okresie letnim jedną kondygnację w ciągu 11 dni roboczych (przy pracy trzyzmianowej i średniej 8 osobowej brygadzie). Przeciętna pracochłonność realizacji 1m 2 powierzchni zabudowy 1,6 rg/m 2.Rzut tego budynku pokazano na Rys Rys. 5.7 Rzut budynku z osiedla Za Żelazną Bramą Wymienione rozwiązanie projektowe uważano za technologiczne, porówny-walne na przykład z rozwiązaniem hotelu Forum w Warszawie (także korytarzowiec, z sekcjami mieszkalnymi o równej szerokości) czy podstawowymi realizacjami w systemie Outinord, opisanymi uprzednio. Za w mniejszym stopniu technologiczne, choć spełniające wymagania systemowe, uważa się rozwiązanie obiektu z lat siedemdziesiątych, objęte budową prototypową we Wrocławiu, a powieloną w różnych kompozycjach na osiedlu Klin Dębiecki w Poznaniu (rys. 5.8). Rys. 5.8 Budynek z Klina Dębieckiego

10 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 10 Niższa ocena technologiczności wynika z zaprojektowania zróżnicowanej rozpiętości pomieszczeń (wymagany komplet deskowań na segment), a także z nieliniowego wyprowadzania na zewnątrz deskowań korytarzowych (złamana została zasada prostolinijności wysuwania deskowań). Pracochłonność realizacji stanu surowego oceniono - po opanowaniu przez brygady robocze technologii wykonywania robót - na 2rg/m2 powierzchni rzutu zabudowy. Nadmienić należy, iż po opanowaniu technologii można mówić po 6-9 krotnym przestawieniu deskowań powtarzalnej sekcji (2-3 kondygnacje). W okresie opanowywania technologii pracochłonność realizacji 1m 2 powierzchni zabudowy bywa 2-3 krotnie wyższa. W latach osiemdziesiątych koncepcja masowego, wielokrotnie powtarzalnego rozwiązania projektowego, dostosowanego do zasady produkcji taśmowej, zaczęła stopniowo zanikać. Ograniczając rozmiary budownictwa dążono jednocześnie do wprowadzenia rozwiązań o indywidualnym charakterze, ze stopniowym ograniczeniem technologii uprzemysłowionych na rzecz technologii wręcz rzemieślniczych. W takim kontekście rozpatrywać należy także rozwiązanie architektoniczno - konstrukcyjne jednostki osiedlowej omawianej w dalszej części artykułu Ograniczenia możliwości systemu wynikające z nietechnologicznej dokumentacji budynku Realizacja obiektu monolitycznego może napotykać na liczne trudności, o ile projektant nie respektuje podstawowych założeń systemu. Za przykład bardzo ciekawie w sensie architektonicznym zaprojektowanego budynku, ale nietechnologicznego, może posłużyć obiekt pokazany na rys Rys. 5.9 Przykład rzutu budynku nie spełniającego wymagań rzutu technologicznego

11 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 11 Budynek ten, o rzucie załamanym w kształcie litery L składa się z dwóch oddylatowanych części. Część oznaczona literami A i B składa się z dwóch segmentów: A. o powierzchni rzutu około 240 m 2, podpiwniczonego, o odmiennie od reszty rozwiązanych kondygnacjach parteru, trzech powtarzalnych i czwartej i rejonie poddasza, B. oddzielonego od segmentu A klatką schodową, niepodpiwniczonego, o powierzchni rzutu około 110 m2, przesuniętego - na wysokości, w stosunku do segmentu A - o pół kondygnacji, z pomieszczeniami przeznaczonymi na usługi w poziomie parteru (stąd wysokość 1,5 kondygnacji), trzema kondygnacjami powtarzalnymi i kondygnacją w rejonie poddasza. C. - segment o powierzchni zabudowy ok. 285 m2, stanowi przedłużenie segmentu B. W kondygnacji parteru zlokalizowano pomieszczenia przeznaczone na usługi, pozostałe cztery kondygnacje (3 powtarzalne + czwarta w obrębie poddasza) nawiązują poziomami do kondygnacji segmentu B. Jeśli chodzi o powtarzalności rzutów segmentów budynku to można powiedzieć, iż segment B jest w 70% segmentem odrębnym w stosunku do pozostałych, natomiast segmenty A i C są w ok. 95% zbieżne, ale na zasadzie podobieństwa rozpatrywanego od ścian szczytowych w stronę segmentu B. Rozrzeźbienie elewacji jest duże: występują przesunięcia - w poziomie rzutu - poszczególnych pomieszczeń segmentów; od strony zachodniej występuje wykusz i trapezowe balkony, od strony południowej balkony półkoliste; element narożny segmentu B jest ścięty i zakończony półkolistym balkonem wspartym na dwóch słupach żelbetowych. W poziomie parteru segmentu C wysunięto poza obrys rzutu ściany poprzeczne w celu oparcia płyt balkonowych i stropowych. Przyjęto wykonanie zasadniczych elementów konstrukcyjnych budynku (ściany, stropy) z betonu na placu budowy w urządzeniach Outinord. Dwie klatki schodowe oraz strop nad pomieszczeniami parteru przeznaczonymi na pomieszczenia usługowe przyjęto do wykonania także z betonu, ale prefabrykowane. Koncepcja wykonania stanu surowego przyjęta przez wykonawcę obejmowała dwa ciągi robót, przesunięte w czasie. Przyjęto, iż działki robocze pokrywają się z segmentami, a formy przestawiane będą z segmentu A na segment C, a częściowo także z segmentu B na C. Wykonawca dysponował kompletem deskowań do jednoczesnego zaformowania segmentu A i B i był to komplet wystarczający. W praktyce wystąpiło znaczne spowolnienie robót i niemożliwym okazało się uruchomienie taśmy produkcyjnej. Niezgodność poziomów kondygnacji segmentu A z segmentami B i C wymusiła opóźnioną realizację ostatniego segmentu, a przyczynę opóźnienia pokazuje rys Rys Kolizyjne ustawienie urządzeń formujących

12 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 12 Technologiczna konieczność opóźnienia realizacji segmentu C wymusiła wykonanie w pierwszym rzędzie segmentów A i B i uniemożliwiła przestrzeganie form z segmentów A i B na C. Efekt był taki, iż formy były wolne, ale brak frontu robót hamował postęp robót. Zakłócenia procesu formowania wywołało także rozdzielcze wykonanie ścian i stropów nad parterem segmentu C oraz formowanie, w dodatkowym cyklu technologicznym półkolistych balkonów w narożu segmentu B. Sytuacje te przedstawiają rysunki 5.11 i 5.12 Ostatecznie pracochłonność wykonania rzutu stanu surowego oszacowano na 3,45 rg/m2, podczas gdy za dopuszczalną przyjmowano 2 rg/m2, a idealną 1 1,5 rg/m2. Rys Realizacja półkolistego balkonuw odrębnym cyklu technologicznym Rys Rozdzielcze wykonanie ściani stropów w segmencie C Podejmując ponownie problematykę technologii betonowego budownictwa monolitycznego realizowanego za pomocą stalowych tunelowych urządzeń formujących należałoby dobierać rzuty utechnologicznione, umożliwiające rytmiczne formowanie ścian i stropów i funkcjonowanie taśmy produkcyjnej. Wymagania takie spełnia przedstawiony na rys budynek przewidziany do realizacji przez firmę Konosch Polska.

13 5. Systemy budownictwa monolitycznego SBM-75 i późniejsze modyfikacje 13 Rys Przykład rzutu budynku spełniającego wymagania rzutu technologicznego. Opracowanie firmy Konosch z Krakowa.

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT KONSTRUKCYJNO BUDOWLANY OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, KOPIA UPRAWNIENIEŃ I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA STATYCZNO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Prefabrykowane płyty żelbetowe

Prefabrykowane płyty żelbetowe Prefabrykowane płyty żelbetowe Stropy zespolone typu filigran Przeznaczenie : - Prefabrykowane stropy w systemie płyta-słup - Prefabrykowane płyty balkonowe - Prefabrykowane płyty podestów klatek schodowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A.

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Rok założenia 1934 O F E R T A na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Lublin 2005 BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY Nr VI (informacja o obiekcie) Lokalizacja: Budynek

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.pl

FUD UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.pl RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI szerokość kabiny 1200 głębokość kabiny 2300 RZUT SZYBU -SZCZEGÓŁ DRZWI NA NAJWYŻSZYM PRZYSTANKU UWAGI: Możliwe wykonanie szybu w lustrzanym odbiciu. Istnieje możliwość wykonania

Bardziej szczegółowo

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3.

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3. Firma XXX ma wykonać strop gęstożebrowy Fert 45 nad I kondygnacją budynku gospodarczego. Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu Fert 45 wraz z wieńcami i żebrem rozdzielczym. Beton

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 4 - Konstrukcja Zespół

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 Specyfikacje techniczne - ST-3 Roboty żelbetowe i betonowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji

Poziom wymagań na ocenę dostateczną (podstawowych). Uczeń potrafi: -klasyfikuje fundamenty wg różnych kryteriów -wylicza rodzaje izolacji WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Organizacja robót klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 Dział programowy ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH STANU

Bardziej szczegółowo

FUD. szafa sterowa UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.

FUD. szafa sterowa UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net. RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI szerokość drzwi 900 szerokość kabiny 1100 głębokość szybu 2620 głębokość kabiny 2100 szerokość drzwi 900 kaseta wezwań RZUT SZYBU -SZCZEGÓŁ DRZWI NA NAJWYŻSZYM PRZYSTANKU

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r.

Przedmiar robót. Orłowo 9 czerwiec 2015 r. Przedmiar robót Obiekt Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku i budowa zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa ul. Szamarzewskiego 99, 60-568 Poznań

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu

OCENA TECHNICZNA. STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu OCENA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU NR 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego NR 4 we Wrocławiu dla zakresie adaptacji pomieszczeń dla utworzenia R Kardiologicznej 2p w części IV Budynku NR 1 DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny wiaty:

Opis techniczny wiaty: Załącznik 1 Opis techniczny wiaty: do dokumentacji technicznej budowy wiaty w ramach realizacji umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-340/11-00 z dnia 30 maja 2012 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ

WL-PROJEKT 41-400 Mysłowice, ul.towarowa 10 tel.(32)222-23-06, 694-807-406, www.wl.pl BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ BUDYNKI W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ I SZEREGOWEJ Mysłowice, grudzień 2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY BUDYNKÓW NISKOENERGETYCZNYCH BLIŹNIACZYCH I SZEREGOWYCH 1. FUNDAMENT. Założenie, że działka jest płaska

Bardziej szczegółowo

Oferta na budowę domu jednorodzinnego o powierzchni całkowitej 185,30 m2 ( w tym użytkowej 135 m2

Oferta na budowę domu jednorodzinnego o powierzchni całkowitej 185,30 m2 ( w tym użytkowej 135 m2 Oferta na budowę domu jednorodzinnego o powierzchni całkowitej 185,30 m2 ( w tym użytkowej 135 m2 CENA 169.000 tyś zł BRUTTO STAN SUROWY OTWARTY CENA 199.000 tyś zł BRUTTO STAN SUROWY ZAMKNIĘTY CENA 299.000

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rozbiórka budynku przy ul. Mickiewicza 8a

Przedmiar robót. Rozbiórka budynku przy ul. Mickiewicza 8a Przedmiar robót Data: 2010-10-23 Budowa: ROZBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW MIESZKALNO- USŁUGOWYCH PRZY UL. MICKIEWICZA 6 I 8, ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA CELE MIESZKALNE, ROZBIÓRKI BUDYNKÓW PRZY

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj bloku Symbol elementu b/h Masa [kg] Objętość [m] 0,345 0,460 0,578 bloki drzwiowe BPD/149/228 865 0,346 BP/89/112

Rodzaj bloku Symbol elementu b/h Masa [kg] Objętość [m] 0,345 0,460 0,578 bloki drzwiowe BPD/149/228 865 0,346 BP/89/112 Bloki ścienne piwniczne dla budownictwa wielkoblokowego. Bloki (tzw. typ cegła żerańska ) są elementami konstrukcyjnymi, dostosowanymi do przeniesienia obciążeń z 5 kondygnacji nadziemnych. Budynki w których

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Opracował: inż. Andrzej Matusiak upr. St-185/82

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTÓW MAGAZYNOWO PRODUKCYJNYCH zlokalizowanych przy ulicy Małachowskiego 10 w Poznaniu (w trybie 2 ust. 3a rozporządzenia MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

Baumat i prefabrykacja we współczesnej architekturze. Zespół budynków Malmö Live w Szwecji

Baumat i prefabrykacja we współczesnej architekturze. Zespół budynków Malmö Live w Szwecji Baumat i prefabrykacja we współczesnej architekturze. Zespół budynków Malmö Live w Szwecji W ramach prestiżowej inwestycji Malmö Live w Szwecji powstają budynki apartamentowe z elementów prefabrykowanych

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice

BIURO PROJEKTOWE Basista - Krasucka. Projekt budowlany rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach, dz. nr 231/14, 66-006 Jarogniewice 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA do projektu budowlanego rozbiórki budynku gospodarczego w Jarogniewicach 66-006 Jarogniewice, dz. nr 231/14 1. Strona tytułowa projektu str.1 2. Zawartość opracowania str.2 3. Opis

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Konstrukcja/Właściwości/Wskazówki 54 Zbrojenie na budowie 55 Instrukcja montażu 56-59 Lista kontrolna 60 Klasy odporności ogniowej 20-21 53 Schöck

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część V. Stropy. www.wseiz.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część V. Stropy. www.wseiz. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część V Stropy www.wseiz.pl STROPY Stropy podobnie jak ściany należą do

Bardziej szczegółowo

PB PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO, Radna 9, SM RADNA 2014.05 Nr 1417 PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO. Ul. RADNA 9 WARSZAWA PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PB PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO, Radna 9, SM RADNA 2014.05 Nr 1417 PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO. Ul. RADNA 9 WARSZAWA PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA PRZEBUDOWA SZYBU WINDOWEGO Ul. RADNA 9 WARSZAWA PROJEKT BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa szybu windowego INWESTOR: Spółdzielnia Mieszkaniowa Radna, ul. Radna 15a, 00-341 Warszawa ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1.Podstawa opracowania Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Al.

OPIS TECHNICZNY. 1.1.Podstawa opracowania Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Al. SPIS ZAWARTOŚCI OPIS 1. Informacje ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot i cel opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Materiały wykorzystane w opracowaniu 2. Opis stanu istniejącego 3. Zamierzenia

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM. Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM BIUROWO- USŁUGOWYM Opole, ul. Żwirki i Wigury 9a KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Departament i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich

Bardziej szczegółowo

Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24,

Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24, Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24, koło Zduńskiej Woli rozpoczęła swoją działalność. Firma

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE. Budownictwo i konstrukcje inżynierskie

MATERIAŁY POMOCNICZE. Budownictwo i konstrukcje inżynierskie MATERIAŁY POMOCNICZE do ćwiczeń projektowych z przedmiotu Budownictwo i konstrukcje inżynierskie 1. Rozpiętości modularne stropów Stosowane w budownictwie mieszkaniowym rozpiętości modularne Lm: 2,40;

Bardziej szczegółowo

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Boisko sportowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. św. Marii Magdaleny w Poznaniu Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - OPIS: A. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI - CZĘŚĆ OPISOWA... 3 B. PROJEKT WYKONANIA NAWIĘRZCHNI SPORTOWEJ NA ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWIE Z ASFALTOBETONOWEJ

Bardziej szczegółowo

WILCZA ESKA ETAP III

WILCZA ESKA ETAP III WILCZA ESKA ETAP III Na teren zespołu budynków prowadzą trzy zjazdy z czego dwa zlokalizowane są od strony ul. Królowej Jadwigi oraz jeden z ul. Wilczej. Prowadzą one do drogi wewnętrznej zaprojektowanej

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji wynikające z wymiany stropu w budynku szkieletowym

Zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji wynikające z wymiany stropu w budynku szkieletowym Zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji wynikające z wymiany stropu w budynku szkieletowym Dr inż. Jacek Ścigałło, Politechnika Poznańska 1. Wprowadzenie Adaptacje istniejących budynków do spełniania nowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO NA TERENIE BAZY OLEJOWEJ PRZY UL. LEGNICKIEJ 60a WE WROCŁAWIU 1. Dane ogólne: 1.1. Obiekt: Budynek biurowy na terenie bazy olejowej 1.2. Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A tel./ fax. ( 0-32 ) 256-56-15 kom.0601-68-87-87 e-mail: hirszberg@poczta.onet.pl. NIP: 634-107-47-64 P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A R C H I T E K T mgr inż. Halina Piotrowska- Hirszberg 40-026

Bardziej szczegółowo

http://poig.parp.gov.pl/index/index/847.

http://poig.parp.gov.pl/index/index/847. Opis projektu Park Technologiczny - Miasteczko Multimedialne : Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu Park Technologiczny Miasteczko Multimedialne, dofinansowywanego ze środków UE oraz

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE

DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLE efekt DOBUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NADLEŚNICTWA KARNIESZEWICE Lokalizacja : dz. nr 485 ; Karnieszewice; obręb Karnieszewice, gm.sianów Trawica 8a Inwestor

Bardziej szczegółowo

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem

Bardziej szczegółowo

1.1 TEMAT: "KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-FUNKCJONALNA BUDOWY ZESPOŁU MIESZKANIOWEGO PRZY KOSZALIŃSKIEJ W OPOLU "

1.1 TEMAT: KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-FUNKCJONALNA BUDOWY ZESPOŁU MIESZKANIOWEGO PRZY KOSZALIŃSKIEJ W OPOLU OPIS TECHNICZNY DO KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO FUNKCJONALNEJ BUDOWY ZESPOŁU MIESZKANIOWEGO PRZY ULICY LWOWSKIEJ W OPOLU-DZIAŁKI NR 1111/1, 1111/12, 1115/1, 1115/10, 1116/16 I 1116/17 OBRĘB KOL. GOSŁAWICKA.

Bardziej szczegółowo

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09 PL 215872 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215872 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383660 (51) Int.Cl. E04C 1/00 (2006.01) E04B 2/42 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom tytuł/temat Projekt remontu i dostosowania pomieszczeń w budynku w obszarze wejścia do Sali wykładowej i Sali dydaktycznej Katedry i Zakładu Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej i Pracowni Stawu Skokowo-śuchwowego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1, 2 2 Instytut Instytut Architektury i Urbanistyki 3 Kod PPWSZ-AU-1-416-S przedmiotu PPWSZ-AU-1-415-N Kierunek Architektura

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Budynek publicznej świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid. 2724 w Baranowie Urząd Gminy Chotcza 27-312 Chotcza ą ᆗ唧 ᆗ唧 Ś

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A K N PROJEKTOW ANIE OBIEKTÓW BUDOW LANYCH 2.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D L A P R OJEKTU ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71

BIURO INŻYNIERSKIE S. Kaczorowski, H. Górczyński Siedziba: 41-800 Zabrze ul. Wolności 94 Telefon / Fax (032) 276 08 71 Z AK R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Inwentaryzacja architektoniczna budynku dydaktycznego Akademii Muzycznej im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu Autorzy: Geocartis Sp. z o.o. ul. Wilczak 12H 61-623 Poznań Poznań, lipiec 2015 Spis treści Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA NOWA FORMA U l. W y s z y ń s k i e g o 8 1 4 2 6 0 0 T a r n o w s k i e G ó r y n o w a. f o r m a @ w p. p l OBIEKT ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ INWESTOR SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne

Przykładowe zadanie egzaminacyjne Technik budownictwa 311 [04] Przykładowe zadanie egzaminacyjne Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu Akermana, w budynku gospodarczym, nad pierwszą kondygnacją. Na czas realizacji

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY WYMIAROWANIE

RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY WYMIAROWANIE RYSUNEK TECHNICZNY BUDOWLANY WYMIAROWANIE MOJE DANE dr inż. Sebastian Olesiak Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Pokój 309, pawilon A-1 (poddasze) e-mail: olesiak@agh.edu.pl WWW http://home.agh.edu.pl/olesiak

Bardziej szczegółowo

Główny Instytut Górnictwa 44-166 Katowice Pl. Gwarków 1. Przedmiar robót. Wzmocnienie belki podsuwnicowej

Główny Instytut Górnictwa 44-166 Katowice Pl. Gwarków 1. Przedmiar robót. Wzmocnienie belki podsuwnicowej Główny Instytut Górnictwa 44-166 Katowice Pl. Gwarków 1 Przedmiar robót Data: 2015-11-04 Budowa: Kody CPV: 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TEMAT DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO SEJFU ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NR 4 I 4a W SĄDZIE REJONOWYM W ŁAŃCUCIE ARDES INWESTYCJI Sąd Rejonowy w Łańcucie ul. Grunwaldzka 10, 37-100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania

PROJEKT WYKONAWCZY. Opracowali: Imię i nazwisko Nr i zakres uprawnień Podpis. 1238/98/U specj. instalacje telekomunikacyjne do projektowania PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy studni kablowych TP-SA ETAP 2 w ramach projektu: Przebudowa placu Bema wraz z odcinkiem ul. Bema od ul. Prusa do ul. Sienkiewicza i remontem mostów Młyńskich we Wrocławiu"

Bardziej szczegółowo

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,

Bardziej szczegółowo

Budynek Nr 79 hangar nr 6.

Budynek Nr 79 hangar nr 6. Opis budynków hangarowych przeznaczonych do rozbiórki, wymagających opracowania projektu budowlanego na rozbiórkę i uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę.

Bardziej szczegółowo

System montażu interior M2 ver. 2

System montażu interior M2 ver. 2 System montażu interior M2 ver. 2 strona 2 Spis Treści 1. Przygotowanie i organizacja prac 1.01. Odnośne dokumenty, z którymi należy się zapoznać 1.02. Organizacja prac 2. System M2 - Opis. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA

NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA Grabowiecka 19, Ostrowiec Świętokrzyski Ostrowiec Świętokrzyski, Maj 2014 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka nieruchomości komercyjnej... 2 2. Hala główna... 3 3. Obiekt handlowo-magazynowy...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Projekt Zagospodarowanie przestrzeni osiedlowej wraz z tworzeniem stref bezpieczeństwa w ramach rewitalizacji osiedli ESM Sielanka, obszar 4.4 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI W CHEŁMKU LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI:

INFORMACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI W CHEŁMKU LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: INFORMACJA DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI W CHEŁMKU LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI: Miasto: Ulica: Powiat: Województwo: Chełmek Przemysłowa oświęcimski małopolskie Odległość: do Krakowa 50 km do Katowic 30 km do Tychów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262110-5 Demontaż rusztowań 45262120-8 Wznoszenie rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo