ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA"

Transkrypt

1 ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA AL-AHSA ISLAMIC CENTER Przekład: Monika Meziani ~ 0 ~

2 PRZEDMOWA Chrze cija stwo i islam to dwie wielkie religie na wiecie, ka da z nich ma ponad miliard wyznawców. Chocia maj one ze sob wiele wspólnego, to jednak istnieje mi dzy nimi wielka przepa. Jednym z g ównych powodów jest brak wiedzy i w a ciwego zrozumienia wzajemnych pogl dów. Musimy wszelkimi sposobami zbli y je do siebie, aby móc wspólnie czerpa korzy ci z ich dziedzictwa. Jednym z takich sposobów mog oby by dla muzu manina wyja nienie swemu chrze cija skiemu bratu, e islam nie jest obc religi, jak mo e on my le ; jest on (islam przyp. t um.) bardzo biblijny, w takim sensie, e muzu manie post puj za tym, czego nauczali wszyscy prorocy Boga (wymienieni w Biblii). To muzu manie naj ci lej trzymaj si nauk Jezusa Chrystusa (pokój z nim), przez co zas uguj na to, by nazywano ich prawdziwymi na ladowcami Jezusa Chrystusa. To w a nie próbuje przekaza ta broszura. W tre ci niniejszej broszury nie ma niczego oryginalnego. Jest to po prostu próba zebrania okre lonych wersetów i fragmentów Biblii, które uzasadniaj twierdzenie muzu manów, e islam nie jest now religi, z nieznanymi pogl dami i fundamentalnymi doktrynami. Cytaty tu zamieszczone pochodz z New Revised Standard Version oraz New International Version 1. Materia ten by pierwotnie przygotowany jako przemowa dla du ej grupy chrze cijan z Filipin, pracuj cych w Bahrain; i alhamdulillah 2, zosta on dobrze odebrany. Do czone zosta y do niego dwa artyku y (oryginalnie opublikowane gdzie indziej) zwi zane z tematem Muhammad (pokój z nim) w Biblii, jako uzupe nienie. DISCOVER ISLAM z ch ci opublikowa o t prezentacj w formie ksi ki. To nie tylko pomo e obala ró ne stereotypy istniej ce w umy le chrze cijanina, ale tak e da muzu maninowi w a ciwe zrozumienie, w celu komunikowania si z chrze cija skim bratem/siostr. Oby Allah wynagrodzi szejchowi Essamowi Eshaq i dr Lindzie Thayer za sprawdzenie szkicu i konstruktywne komentarze. Syed R. Ali Nic nie pochodzi od nas z wyj tkiem tego, w czym Allah dopomo e. Bahrain Te wersje Biblii wykorzystane s w angloj zycznej broszurze; w polskim t umaczeniu wykorzystana zosta a Biblia Tysi clecia przyp. t um. 2 arabski zwrot alhamdulillah po polsku znaczy chwa a Bogu przyp. t um. ~ 1 ~

3 WST P Czytelnik mo e si zastanawia co islam ma wspólnego z Bibli, skoro Biblia jest wi t ksi g chrze cijan, a islam to zupe nie inna religia! Jak zobaczymy, jest to bardzo powierzchowny os d. Faktem jest, e pomi dzy muzu manami a chrze cijanami istnieje wiele podobie stw oboje maj wiele wspólnych wierze, jak wiara w jednego Boga, Jego wys anników i proroków, boskie objawienie zes ane im, Dzie S du, niebo i piek o, itp. Poza chrze cija stwem nie ma adnej innej religii, z wyj tkiem islamu, której podstaw jest wiara w Jezusa Chrystusa (pokój z nim) 3 i objawienie dane mu przez Boga Ewangeli. Muzu manie wierz, e zosta on pocz ty w cudowny sposób, bez adnego ojca, oraz e dokonywa wielkich cudów, jak przywracanie ycia umar ym, uzdrawianie niewidomych i tr dowatych z mocy Boga. Wierz tak e w powtórne przyj cie Jezusa (pokój z nim). Tak on, jak i jego matka Maria (pokój z nimi obojgiem) s w islamie darzeni ogromnym szacunkiem. Pozwólcie, e po tym wprowadzeniu przeanalizujemy islam oraz chrze cija stwo, o jakim uczy Biblia. Obie te religie zostan omówione w nast puj cych rozdzia ach: Islam 1. Pochodzenie i znaczenie nazwy ISLAM 2. Koncept ISLAMU w Biblii 3. Praktyki ISLAMU w Biblii. Chrze cija stwo 4. Pochodzenie i znaczenie nazwy CHRZE CIJA STWO 5. Praktyki i znaczenie CHRZE CIJA STWA w Biblii. 3 Muzu manie u ywaj zwrotu pokój z nim b d skrótu (pzn) zawsze, gdy wymieniaj imi którego z proroków; jest to wyraz szacunku dla jego osoby. ~ 2 ~

4 WST P 1. NAZWA ISLAM JEJ POCHODZENIE I ZNACZENIE Kiedy cz owiek rodzi si, nadaje mu si imi. Dzi ki niemu mo e by on rozpoznawany i identyfikowany. Dowodem na posiadania tego imienia s wa ne dokumenty. W ten sam sposób, by potwierdzi nazw religii, powinni my poszuka dwóch rzeczy: Po wiadczenie to samo ci, tj. czy jest to rzeczywi cie w a ciwa nazwa? Je li tak, gdzie jest to zapisane? Kto ma moc po wiadczania, tj. kto nada t nazw? Po wiadczenie to samo ci: Islam jest autentyczn nazw tej religii objawionej przez Boga. Jest ona zapisana w wi tej ksi dze islamu Koranie. {Religi (sposobem ycia) prawdziw w oczach Boga jest islam!} [Rozdzia 3, werset 19] {A od tego, kto poszukuje innej religii ni islam, nie b dzie ona przyj ta; i on w yciu ostatecznym b dzie w liczbie tych, którzy ponie li strat.} [3:85] Osoba, która praktykuje islam, to muzu manin (po arabsku muslim przyp. t um.). Rdze s-l-m wyst puje w j zyku arabskim w dwóch spokrewnionych ze sob s owach. J zyki arabski, hebrajski (j zyk Starego Testamentu) i aramejski (którego u ywa Jezus, pokój z nim) nale do jednej rodziny. Kto ma moc po wiadczania? Czy nazw islam nadali sami muzu manie, czy te Arabowie b d inni ludzie, albo Prorok Muhammad (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim)? B d czy nazwa ta sama w sobie pojawi a si z biegiem czasu? Odpowied brzmi: Nazwy islam i muzu manie nie zosta y nadane przez nikogo innego, jak tylko przez samego Boga. {Dzisiaj udoskonali em dla was wasz religi i obdarzy em was w pe ni Moj dobroci ; wybra em dla was islam jako religi.} [5:3] ~ 3 ~

5 { On nazwa was muzu manami, niegdy i obecnie } [22:78] Oto jeden z powodów, dla których nazwa mahometanin na okre lenie muzu manina jest nie do zaakceptowania, nawet je li muzu manie s na ladowcami Muhammada (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim). Dlaczego kto mia by nazywa ich mahometanami, skoro oni maj ju sw nazw - muzu manie? Nazwa islam nie jest jedynie s owem identyfikuj cym, tak jak na przyk ad ryba - zwierz morskie posiadaj ce pewne cechy postrzegane jest jako ryba, jednak s owo ryba samo w sobie nie niesie adnego znaczenia funkcjonalnego. W przypadku s owa islam jest inaczej. To nie tylko s owo identyfikuj ce, lecz tak e maj ce znaczenie funkcjonalne. Znaczenie tego s owa wyra a istot pogl du i celu tej religii. Ma ono dwojakie znaczenie: a poddanie si woli Jednego Jedynego Boga, Boga Prawdziwego, b pokój (zawiera ten sam rdze co zwrot as-salamu alejkum oznaczaj ce pokój wam ). Te dwa znaczenia w rzeczywisto ci nie s traktowane oddzielnie; s one ze sob zwi zane. Dlatego najpe niejszym znaczeniem islamu jest osi gni cie pokoju poprzez poddanie si woli Jednego Prawdziwego Boga. 2. KONCEPT ISLAMU W BIBLII Czy s owo islam znajduje si w Biblii? Nie znajdujemy takiego okre lenia z trzech g ównych powodów: Jest to s owo arabskie, a Biblia któr mamy w r ku jest to angielskie (polskie przyp. t um.) t umaczenie z greckiego i hebrajskiego; Islam jest s owem przet umaczalnym. Skoro niesie ze sob jakie znaczenie, mo na je przet umaczy ; Wiele obecnych religii identyfikowanych za pomoc nazw ko cz cych si na izm/yzm b d stwo, nie istnia o w czasach biblijnych. By a wówczas albo religia polegaj ca na pos usze stwie Jednemu Jedynemu Bogu, albo ba wochwalstwo. Ludzie byli albo wierz cymi w Jednego Boga, albo poganami. Oczywi cie gdyby my chcieli znale s owo islam w Bibilii, musieliby my szuka jedynie jego przet umaczonego znaczenia. ~ 4 ~

6 (a) Poddanie si woli Jednego Prawdziwego Boga Co oznacza tu s owo poddanie? Oznacza ono ca kowite pos usze stwo, z oddaniem i ochot. W terminologii biblijnej oznacza to zachowywanie przykaza lub spe nianie woli Boga. Okre lenia te znajdujemy w wielu miejscach w Biblii, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Oto przyk ady: 1. W Starym Testamencie czytamy o tym, czego Bóg wymaga od Swoich ludzi: A teraz, Izraelu, czego da od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, by si ba Pana, Boga swojego, chodzi wszystkimi Jego drogami, mi owa Go, s u y Panu, Bogu twemu, z ca ego swojego serca i z ca ej swej duszy, strzeg polece Pana i Jego praw, które ja ci podaj dzisiaj dla twego dobra. (Pwt 10,12-13) Te wersety jasno wskazuj, e Bóg wymaga: 1. by si Go obawia 2. by pod a Jego cie kami 3. by Go mi owa 4. by Mu s u y ca ym sercem i dusz 5. by zachowywa Jego przykazania. Jedynym zdaniem zawieraj cym w sobie wszystkie powy sze punkty jest: Ca kowite poddanie si woli Boga z oddaniem i ochot. Arabskie s owo islam ma takie w a nie znaczenie. Skoro Bóg jest uczciwy i sprawiedliwy, nie b dzie On wymaga od Izraelitów czego innego ni od Arabów, Amerykanów czy Hindusów, albo Filipi czyków. Jest On Bogiem dla wszystkich ludzi na wiecie; jest Stwórc wszystkiego. Jasnym jest zatem, e Bóg chce, aby cz owiek by dla Niego nikim innym jak tylko muzu maninem. 2. Co wi cej, Bóg chce, by cz owiek by muzu maninem na wskro, w ka dej chwili, niezale nie od tego, gdzie si znajduje zgodnie z tym, co czytamy w Wielkim Przykazaniu : S uchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. B dziesz mi owa Pana, Boga twojego, z ca ego swego serca, z ca ej duszy swojej, ze wszystkich swych si. Niech pozostan w twym sercu te s owa, które ja ci dzi nakazuj. Wpoisz je twoim synom, b dziesz o nich mówi przebywaj c w domu, w czasie podró y, k ad c si spa i wstaj c ze snu. Przywi esz je do twojej r ki jako znak. Niech one ci b d ozdob przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach. (Pwt 6,4-9) ~ 5 ~

7 To samo przes anie g osili pozostali Prorocy Boga. Oto przyk ady: 3. Dawid rzek, pouczaj c swego syna Salomona: Ja wyruszam w drog [przeznaczon ludziom na] ca ej ziemi. Ty za b d mocny i oka si m em! B dziesz strzeg zarz dze Pana, Boga twego, aby i za Jego wskazaniami, przestrzega Jego praw, polece i nakazów, jak napisano w Prawie Moj esza, aby ci si powiod o wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym si zajmiesz. (I Krl 2,2-3) 4. Salomon, zwracaj c si do zgromadzenia izraelskiego: Niech wszystkie ludy wiata dowiedz si, e jedynie Pan jest Bogiem, a innego nie ma. Niech wi c serce wasze b dzie szczere wobec Pana, Boga naszego, aby cie post powali wed ug Jego praw i przestrzegali Jego nakazów, jak jest w dniu dzisiejszym. (I Krl 8,60-61) 5. Samuel, zwracaj c si do swego ludu: Je li b dziecie si bali Pana, s u yli Mu i s uchali Jego g osu, nie sprzeciwiali si nakazom Pana, je li b dziecie tak wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, szli za Panem, Bogiem waszym [wtedy Pan b dzie z wami]. Ale je eli nie b dziecie s ucha g osu Pana i sprzeciwia si b dziecie Jego nakazom, r ka Pana b dzie przeciw wam, podobnie jak by a przeciw waszym przodkom. Bójcie si jedynie Pana, s u cie Mu w prawdzie z ca ego serca: spójrzcie, jak wiele wam wy wiadczy. ( ) Lecz gdyby cie trwali w przewrotno ci, zginiecie tak wy, jak i wasz król. (I Sam 12,14-15;24) 6. Jozue rzek na po egnanie: Jozue odpowiedzia ludowi: Wy jeste cie wiadkami przeciw samym sobie, e wybrali cie Pana, aby Mu s u y. I odpowiedzieli: Jeste my wiadkami. Usu cie wi c bogów obcych spo ród was i zwró cie serca wasze ku Panu, Bogu Izraela. I odrzek lud Jozuemu: Panu, Bogu naszemu, chcemy s u y i g osu Jego chcemy s ucha. (Joz 24,22-24) W Nowym Testamencie zauwa amy, e Jezus (pokój z nim) naucza tego samego by zachowywa przykazania i spe nia wol Boga, tzn. podda si woli Boga. Przyk ady: 7. ycie wieczne poprzez poddanie si nakazom Boga: A oto podszed do Niego pewien cz owiek i zapyta : Nauczycielu, co dobrego mam czyni, aby otrzyma ycie wieczne? Odpowiedzia mu: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A je li chcesz osi gn ycie, zachowaj przykazania. (Mt 19,16-17) 8. Królestwo niebieskie poprzez poddanie woli Boga: Nie ka dy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spe nia wol mojego Ojca, który jest w niebie. (Mt 7,21) 9. U yte jest nawet s owo poddanie : B d cie wi c poddani Bogu, przeciwstawiajcie si natomiast diab u, a ucieknie od was. (Jk 4,7) ~ 6 ~

8 10. Jak pi knie Jezus (pokój z nim) okre li sw islamsk misj : Moim pokarmem jest wype ni wol Tego, który mnie pos a, i wykona Jego dzie o. (J 4,34) 11. Jak pokornie Jezus (pokój z nim) okaza swe poddanie Bogu! Ja sam z siebie nic czyni nie mog. Tak jak s ysz, s dz, a s d mój jest sprawiedliwy: nie szukam bowiem w asnej woli, lecz woli Tego, który mnie pos a. (J 5,30) 12. Jezus (pokój z nim) postrzega muzu manów jako swych braci i siostry: Bo kto pe ni wol Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostr i matk. (Mt 12,50) (b) Pokój S owo pokój posiada wiele znacze pokój ze Stwórc, pokój umys u, pokój w sercu, w spo ecze stwie, itp. Takie znaczenie s owa islam zdaje si nie wyst puje tak cz sto jak to pierwsze. Oto niektóre z wersetów, które wskazuj na takie t umaczenie. Dzie em sprawiedliwo ci b dzie pokój, a owocem prawa wieczyste bezpiecze stwo. (Iz 32,17) Prawo jest efektem zachowywania przykaza (Pwt 6,25), a pokój jest efektem prawo ci. S owo pokój jest znaczeniem s owa ISLAM w sensie wiecznego spokoju, pewno ci, zaufania i pewno ci, tzn. zbawienia. Pokój zostawiam wam, pokój mój daj wam. Nie tak jak daje wiat, ja wam daj. Niech si nie trwo y serce wasze ani si nie l ka! (J 14:27) Jezus (pokój z nim) mówi o pokoju jako: - pokoju b d cym jego pokojem - pokoju przekazywany innym - pokój nie b d cy takim, jaki daje wiat - pokój b d cy pocieszeniem dla serca - pokój usuwaj cy l k. Pokój, o jakim mówi tu Jezus (pokój z nim) nie by pokojem, jaki daje wiat, lecz by tym, jaki nazwa on swym pokarmem i misj, tak jak czytamy w Janie 4,34. On sam go posiada i chcia przekaza go innym. Mia on usun strach przed pot pieniem i pocieszy serce wie ci o yciu wiecznym. ~ 7 ~

9 Pokój w ISLAMIE. B ogos awieni, którzy wprowadzaj pokój, albowiem oni b d nazwani synami Bo ymi. (Mt 5,9) Tutaj Jezus (pokój z nim) zdaje si nazywa tych, którzy poddaj si Bogu ( MUZU MANÓW ) jako wprowadzaj cych pokój, którzy w efekcie nazwani zostaj dzie mi Boga, czyli lud mi Boga, czy te lud mi umi owanymi przez Boga. Bóg z pewno ci kocha tych, którzy zachowuj Jego przykazania i poddaj si Jego woli, zgodnie z Dziesi cioma Przykazaniami: Okazuj za ask a do tysi cznego pokolenia tym, którzy Mnie mi uj i przestrzegaj Moich przykaza (Wj 20,6) Powy sze wyra enie z Mateusza 5,9 jest porównywalne z tym zawartym w Psalmach: Szcz liwy m, który si boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach. (Ps 112,1) Szcz liwy ka dy, kto boi si Pana, kto chodzi Jego drogami! (Ps 128,1) Opieraj c si na powy szej dyskusji kto mo e wyrazi zdziwienie: Jak to mo liwe, e wszyscy Prorocy Boga nauczali ISLAMU, w tym tak e Jezus (pokój z nim)? Czy byli oni tak naprawd MUZU MANAMI? Odpowied brzmi TAK. ISLAM by religi wszystkich Proroków, w tym tak e Jezusa (pokój z nim). Ich wierni na ladowcy byli tak e MUZU MANAMI. W to w a nie my, muzu manie, wierzymy. Faktem jest, e: - Islam nie jest now religi, która zosta a utworzona czy zapocz tkowana przez Proroka Muhammada (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim). - Termin muzu manin si ga daleko wcze niej ni czasów Muhammada (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim). - Rola Proroka Muhammada (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim) by a prostym dope nieniem pierwotnego przes ania, pierwotnej religii, oraz przedstawieniem ostatecznego, czystego i wiecznego przewodnictwa dla ludzko ci, które zosta o mu objawione od Boga. Koran g osi: {Powiedzcie (muzu manie): My wierzymy w Boga i w to, co nam zosta o zes ane, i w to, co zosta o zes ane Abrahamowi, Izmaelowi i Izaakowi, Jakubowi i pokoleniom; i w to, co zosta o dane Moj eszowi i Jezusowi; i w to, co zosta o dane prorokom od ich Pana. My nie robimy adnej ró nicy mi dzy nimi i poddajemy si Jemu ca kowicie. } [2:136] {On ustanowi dla was, je li chodzi o religi, to ju poleci Noemu, i to, co objawili my tobie, i to, co polecili my Abrahamowi, Moj eszowi i Jezusowi. Przestrzegajcie nale ycie religii i nie rozdzielajcie si w niej!} [42:13] ~ 8 ~

10 {Abraham nie by ydem ani chrze cijaninem, lecz by szczerze wierz cym hanifem, ca kowicie poddanym, i nie by on z liczby ba wochwalców.} [3:67] Dalej zostanie to wyja nione bardziej szczegó owo. 3. PRAKTYKI ISLAMU W BIBLII Zak adaj c, e ISLAM nie jest now religi, oraz e wszyscy Prorocy Boga, w cznie z Jezusem (pokój z nim), oraz ich wierni na ladowcy byli MUZU MANAMI, to nasuwa si pytanie, czy wierzenia i praktyki islamskie tak e znajdujemy z Biblii? Sprawd my. (a) ISLAMSKIE WYZNANIE WIARY: Islam naucza o prawdziwym monoteizmie. Najbardziej fundamentalnym wierzeniem w islamie jest Jedno Boga, bez przypisywania Mu partnerów czy uznawania kogo, kto dzieli z Nim Bosko. Bez tego nie ma islamu. Islamskie kredo wyra a si prostym, lecz wiele znacz cym o wiadczeniem: Nie ma bóstwa poza Jedynym Prawdziwym Bogiem (Allahem), a Muhammad jest Wys annikiem Boga. Ka dy, kto wierzy w to o wiadczenie jest muzu maninem. To wyznanie wiary sk ada si z dwóch cz ci: i) Pierwsza cz dotyczy Bosko ci, W adzy i Suwerenno ci Jednego i Jedynego Boga, i tylko On jest Stwórc, Podtrzymuj cym, Zbawicielem, Odkupicielem i Bogiem; i nie ma poza Nim innego. ii) Druga cz dotyczy rodka przekazu pomi dzy Stwórc a lud mi, czyli misji proroczej. Muzu manin musi wierzy w Wys annika Boga i stosowa si do jego nauk, gdy jest to jedyna droga prowadz ca do Boga. Wspomnieli my wcze niej, e islam by religi wszystkich proroków Boga. Skoro tak, to islamskie wyznanie wiary przed nadej ciem Proroka Muhammada (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim) powinno zawiera : - wiar w Jednego Prawdziwego Boga, czyli e nikt nie jest godny czci z wyj tkiem Niego, - wiar w ówczesnego Wys annika Boga jako jednego z Proroków. ~ 9 ~

11 i) Wiara w Jednego Prawdziwego Boga ukazana w Biblii Oznacza to czysty monoteizm, którzy pozostaje ca y czas niezmienny. Przyk ady: 1. Pierwsze z Dziesi ciu Przykaza : Ja jestem Pan, twój Bóg, który ci wywiód z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie b dziesz mia cudzych bogów obok Mnie! Nie b dziesz czyni adnej rze by ani adnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemi! Nie b dziesz oddawa im pok onu i nie b dziesz im s u y, poniewa Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze wyst pek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia wzgl dem tych, którzy Mnie nienawidz. (Wj 20,2-5) 2. Niech wszystkie ludy wiata dowiedz si, e jedynie Pan jest Bogiem, a innego nie ma. (I Krl 8,60) 3. Poznaj dzisiaj i rozwa w swym sercu, e Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. (Pwt 4,39) 4. aby cie mogli pozna i uwierzy Mi, oraz zrozumie, e tylko Ja istniej. Boga utworzonego przede Mn nie by o ani po Mnie nie b dzie. Ja, Pan, tylko Ja istniej i poza Mn nie ma adnego zbawcy. (Iz 43,10-11) 5. Czy nie Ja jestem Pan, a nie ma innego Boga prócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiaj cy nie istnieje poza Mn. Nawró cie si do Mnie, by si zbawi, wszystkie kra ce wiata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! Przysi gam na Siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwo, s owo nieodwo alne. Tak, przede Mn si zegnie wszelkie kolano, wszelki j zyk na Mnie przysi ga b dzie. (Iz 45,21-23) 6. Ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem, i nikogo nie ma jak Ja. (Iz 46,9) 7. Jezus (pokój z nim) powiedzia to samo: Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. (Mk 12,29) ii) Wiara w Wys annika Boga ukazana w Biblii: To wierzenie zmienia o si z czasem, w zale no ci od konkretnej, ukazuj cej si wówczas misji proroczej. Dlatego w czasach Moj esza (pokój z nim) wyznanie wiary brzmia oby: a Moj esz jest Wys annikiem Boga. Po nadej ciu Jezusa (pokój z nim) natomiast brzmia oby ono: a Jezus jest Wys annikiem Boga. To pokazuje, e powinno si wierzy we wszystkich wcze niejszych Wys anników Boga, oraz w obecnego Wys annika. Moj esz (pokój z nim) przekazywa ludziom s owo Boga. By zatem Wys annikiem Bo ym, lub przekazicielem Bo ej woli. Powiedzia do swych ludzi: W tym czasie ja sta em mi dzy Panem a wami, aby wam oznajmi s owa Pana (Pwt 5,5) ~ 10 ~

12 Za ludzie odpowiedzieli Moj eszowi (pokój z nim): Mów ty do nas wszystko, co powie do ciebie Pan, Bóg nasz, a my us uchamy i wykonamy to. (Pwt 5,27) Ujawnienie woli Boga rozpocz o si wraz z pierwszym przykazaniem: Jam jest Pan, Bóg twój, który ci wyprowadzi z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie b dziesz mia bogów innych oprócz Mnie. (Pwt 5,6-7) Z powy szych cytatów biblijnych wynika islamskie wyznanie wiary: Nie ma bóstwa z wyj tkiem jedynego prawdziwego Boga, a Moj esz jest Wys annikiem Boga. Jezus (pokój z nim) wyrazi ca e islamskie wyznanie wiary w prostym zdaniu: A to jest ycie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego pos a e, Jezusa Chrystusa. (J 7,3) Co przekazuje nam ten werset? Mówi nam, e ycie wieczne, tj. zbawienie, zale y od nast puj cych dwóch rzeczy: a) poznania jedynego prawdziwego Boga - tutaj s owo poznanie nie oznacza biernego poznania; to co wi cej. Poci ga ono za sob : - wiedz, e jest On jedynym godnym czci, czy e jest On jedynym bóstwem, - wiedz, e jest On jedynym Zbawc i Odkupicielem, oraz - akceptacj Jego jako jedynego godnego czci i porzucenie czczenia kogokolwiek innego. Sama wiedza jest bezu yteczna. Szatan/Lucyfer tak e wiedzia o Bogu, kiedy zosta przekl ty i odrzucony z powodu odmowy bycia pos usznym Bogu. Wierzysz, e jest jeden Bóg? S usznie czynisz lecz tak e i z e duchy wierz i dr. (Jk 2,19) b) zna Jezusa Chrystusa jako Wys annika Boga wskazuje, e jedynie do jego nauk nale y si stosowa, z wy czeniem innych ideologii. Werset (J 17,3) mo e zatem by parafraz obecnego islamskiego wyznania wiary: Nie ma bóstwa poza jedynym prawdziwym Bogiem, a Jezus Chrystus jest Wys annikiem Boga. Oto inny przyk ad islamskiego wyznania wiary: Nast pnie w porze sk adania ofiary z pokarmów prorok Eliasz wyst pi i rzek : O Panie, Bo e Abrahama, Izaaka oraz Izraela! Niech dzi b dzie wiadomo, e Ty jeste Bogiem w Izraelu, a ja Twój s uga na Twój rozkaz to wszystko uczyni em. (I Krl 18,36) ~ 11 ~

13 Mo emy to sparafrazowa nast puj co: Nie ma bóstwa poza jedynym prawdziwym Bogiem, a Eljasz jest Wys annikiem Boga. (b) ISLAMSKIE MODLITWY/AKTY CZCI/OBRZ DY RELIGIJNE Muzu manie modl si i oddaj cze Bogu w sposób podobny do tego, w jaki czynili to wcze niejsi prorocy Boga. W Biblii znajdujemy o tym nast puj ce wzmianki: i) Uk ony i pok ony do ziemi: Jezus (pokój z nim): I odszed szy nieco dalej, upad na twarz i modli si (Mt 26,39) Moj esz (pokój z nim): I natychmiast sk oni si Moj esz a do ziemi i odda pok on (Wj 34,8) Moj esz i Aaron (pokój z nimi): Moj esz i Aaron odeszli od t umu i skierowali si ku wej ciu do Namiotu Spotkania. Tam padli na twarz (Lb 20,6) Abraham (pokój z nim): Abraham pad na oblicze (Rdz 17,3) S uga Abrahama: Gdy s uga Abrahama us ysza te ich s owa, odda pok on Panu. (Rdz 24,52) Jozue (pokój z nim): Wtedy Jozue upad twarz na ziemi, odda mu pok on (Joz 5,14) Ezdrasz i jego ludzie: Potem oddali pok on i padli przed Panem na kolana, twarz ku ziemi. (Ne 8,6) ii) Recytowanie podczas pi ciu codziennych modlitw czego, co mog oby zosta nazwane Modlitw Pa sk muzu manów (rozdzia em otwieraj cym Koran). Porównajcie to z tym, czego zgodnie z przekazem naucza Jezus (Mt 6:9-13). ~ 12 ~

14 Modlitwa islamska (w Koranie) Modlitwa chrze cija ska (w Biblii) (Cz 1: Wychwalanie Pana i wspominanie Jego atrybutów) W imi Boga, Mi osiernego, Lito ciwego. Chwa a Bogu, Panu wiatów, Mi osiernemu, Lito ciwemu. Królowi Dnia S du. Ojcze nasz, który jeste w niebie, niech si wi ci imi Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spe nia si na ziemi, tak jak i w niebie. (Cz 2: Szukanie pomocy) Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; (Cz 3: Pro ba o przewodnictwo) Prowad nas drog prost, drog tych, których obdarzy e ask ; nie za tych, którzy Ci rozgniewali; i nie tych, którzy zb dzili. I nie dopu, aby my ulegli pokusie, ale nas zachowaj od z ego! iii) Modlitwy od witu do wieczora, jak zosta o wspomniane w Psalmach (113,3). Od wschodu s o ca a po zachód jego niech imi Pa skie b dzie pochwalone! (Ps 113,3) iv) Odprawianie modlitw o okre lonych porach dnia, tak jak robili to Piotr i Jan, aposto owie Jezusa (pokój z nim), co by o odpowiednikiem muzu ma skiej modlitwy popo udniowej (Asr): Gdy Piotr i Jan wchodzili do wi tyni na modlitw o godzinie dziewi tej* (Dz 3:1) * Tzn. trzeciej po po udniu (pi tnastej) przypis z Biblii Tysi clecia (przyp. t um.) v) Wznoszenie pró b, z uniesionymi d o mi: Salomon (pokój z nim): Potem, kiedy Salomon sko czy zanosi do Pana te wszystkie mod y i b agania, podniós si sprzed o tarza Pa skiego, z miejsca, gdzie kl cza, i r ce wyci gn do nieba (Krl 8,54) Ezdrasz (pokój z nim) I Ezdrasz b ogos awi Pana, wielkiego Boga, a ca y lud z podniesieniem r k swoich odpowiedzia : Amen1 Amen! (Ne 8,6) ~ 13 ~

15 vi) Wykonywanie ablucji przed odprawianiem modlitw: I myli w niej r ce i nogi Moj esz i Aaron oraz jego synowie, przed wchodzeniem do Namiotu Spotkania i przyst pieniem do o tarza, jak to nakaza Pan Moj eszowi. (Wj 40,31-32) v) Zdejmowanie butów przy wchodzeniu na miejsce modlitwy, tak jak Bóg nakaza Moj eszowi (pokój z nim): Rzek mu [Bóg]: Nie zbli aj si tu! Zdejm sanda y z nóg, gdy miejsce, na którym stoisz, jest ziemi wi t (Wj 3,5) Zdejmij sanda y z nóg powiedzia do niego Pan bo miejsce na którym stoisz, jest ziemi wi t. (Dz 7,33) Na to rzek wódz zast pów Pa skich do Jozuego: Zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest wi te. I Jozue tak uczyni. (Joz 5,15) viii) Nazywanie namiotu Boga domem modlitwy [po arabsku Masd id ], tak jak robi to Jezus (pokój z nim) I rzek do nich: Napisane jest: Mój dom ma by domem modlitwy (Mt 21,13) ix) Korzystanie z kalendarza lunarnego: Sprawdzi si to, e ka dego miesi ca podczas nowiu i ka dego tygodnia w szabat, przyjdzie ka dy cz owiek, by Mi odda pok on mówi Pan. (Iz 66,23) x) Post jest w islamie form oddawania czci. Obowi zkiem muzu manina jest zachowywanie postu przez jeden pe ny miesi c (zwany Ramadan) w roku, jako wiczenie w rozbudzaniu i odnawianiu prawej wiadomo ci i czynów. Jezus (pokój z nim) po ci przez czterdzie ci dni (Mt 4,2), a o tych, którzy pozwalaj sobie na wzmo enie pragnienia jedzenia i picia (tzn. poszcz ) powiedzia : B ogos awieni, którzy akn i pragn sprawiedliwo ci, albowiem oni b d nasyceni.(mt 5,6) Jego nauczanie odno nie postu (Mt 6,16) jest islamskie : Kiedy po cicie, nie b d cie pos pni jak ob udnicy. Przybieraj oni wygl d ponury, aby pokaza ludziom, e poszcz. xi) Ja mu na jest innym obowi zkowym aktem czci w islamie; nazywana jest Zakah (biblijny termin tithe ). Prawa zwi zane z ni s wspomniane w (Wj 27,30-33). Jezus (pokój z nim) przypomina ludziom o jej duchu: Strze cie si, eby cie uczynków pobo nych nie wykonywali przed lud mi po to, aby was widzieli; inaczej nie b dziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. ( ) Zaprawd powiadam wam: ci otrzymali ju swoj nagrod. Kiedy za ty dajesz ja mu n, niech nie wie lewa twoja r ka co czyni prawa. (Mt 6,1-3) ~ 14 ~

16 xii) Pielgrzymka: Biblia wspomina, e ludzie powinni przychodzi w miejsce wybrane przez Boga i wys awia Jego imi. Je li szuka b dziecie miejsca, które sobie wybierze Pan, Bóg wasz, spomi dzy wszystkich pokole, by tam umie ci swe imi na mieszkanie, tam pójdziecie, tam zaniesiecie wasze ca opalenia, krwawe ofiary ( ) Tam te wobec Pana, Boga waszego, ucztowa b dziecie wy ze swymi rodzinami, cieszy si z dóbr, które waza r ka osi gn a, w czym b ogos awi wam Pan, Bóg wasz. (Pwt 12,5-7) Kiedy przyby Prorok Muhammad (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim), wykona t instrukcj. Muzu manie udaj si do Mekki miejsca [ na pustyni Paran, jak okre la to Biblia (Rdz 21,21)] b ogos awionego przez Boga, gdzie Prorok Abraham (pokój z nim) wybudowa dom modlitwy, czy Dom Boga [po arabsku Baitullah, a po hebrajsku Bethel (Rdz 35,15; 28,18)] by chwali Boga. Przyb d, by zebra wszystkie narody i j zyki; przyjd i ujrz moj chwa. (Iz 66,18) Podczas pielgrzymki muzu manie rytualnie pij wod ze ród a Zamzam. By o to ród o, z którego Hagar nabra a wody dla swego spragnionego syna, Izmaela (pokój z nim): Po czym Bóg otworzy jej oczy i ujrza a studni z wod ; a ona posz a, nape ni a buk ak wod i da a ch opcu pi. (Rdz 21,19) ród o to (w Mekce, w Arabii Saudyjskiej) od tego czasu dostarcza wody. c) NIEKTÓRE Z PRAKTYK ISLAMSKICH TAKIE, JAKIMI WIDZI JE BIBLIA i) Muzu manie nie jedz wieprzowiny. Biblia tak e zabrania spo ywania wieprzowiny. Wieprz, poniewa ma rozdzielone kopyto, ale nie prze uwa b dzie dla was nieczysty. Nie b dziecie jedli ich mi sa ani dotykali ich padliny s one dla was nieczyste. (Kp 11,7-8; Pwt 14,8) Ci, którzy jedz mi so wini s okre leni przez Boga jako lud buntowniczy i niesforny, który post powa drog z, za swoimi zachciankami (I 65,1-4) Muzu manie nie jedz padliny, ani zwierz t rozszarpanych przez dzikie zwierz ta. Te zakazy znajduj si te w Biblii: Nie b dziecie spo ywa adnej padliny. (Pwt 14,21) Nie b dziecie spo ywa mi sa zwierz cia rozszarpanego przez dzikie zwierz ta, ale je rzucicie psom. (Wj 22,30) ~ 15 ~

17 ii) Muzu manie stroni od nierz du i wina. Biblia podaje powody. nierz d, wino i moszcz odbieraj rozum( ) bo go (tnz. lud przyp. t um.) duch nierz du omami opu cili Boga swojego, aby cudzo o y. (Oz 4,11-12) Szyderc jest wino, swarliw sycera, ka dy kto tutaj b dzi, niem dry. (Prz 20,1) Nast pnie Pan powiedzia do Aarona: Kiedy b dziecie wchodzi do Namiotu Spotkania, ty i synowie twoi, nie b dziecie pi wina ani sycery, aby cie nie pomarli! To jest ustawa wieczysta dla wszystkich waszych pokole. (Kp 10,8-9) Nie b d z tych, co winu ho duj lub mi sem si lubi ob era ; bo pijak i ar ok jest w n dzy, ospa o chodzi w achmanach. (Prz 23,20-21) Nie patrz na wino, jak si czerwieni, jak pi knie b yszczy w kielichu, jak atwo p ynie [przez gard o]: bo w ko cu k sa jak mija, swój jad niby w wypuszcza. (Prz 23,31-32) iii) Muzu manom zabroniony jest udzia w lichwie (odsetkach). Biblia nakazuje: Je li po yczysz pieni dze ubogiemu z mojego ludu, yj cemu obok ciebie, to nie b dziesz post powa wobec niego jak lichwiarz i nie ka esz mu p aci odsetek. (Wj 22,24) iv) Muzu manie (m czy ni) s obrzezani. Sam Jezus (pokój z nim) tak e by obrzezany ( k 2,21), podobnie jak Abraham (pokój z nim) i wszyscy izraeliccy prorocy oraz wierni ydzi. v) Sposób ubioru kobiet: Od muzu manek wymagany jest skromny ubiór. Zakonnice ubieraj si w sposób muzu ma ski. Biblia mówi, e Rebeka, ona Proroka Izaaka, zakrywa a si zas on : wtedy Rebeka wzi a zas on i zakry a twarz. (Rdz 24,65) Zgodnie z Nowym Testamentem, kobiety nie zakrywaj ce g owy w publicznym oddawaniu czci postrzegane s za zha bione: Je li wi c jaka kobieta nie nakrywa g owy, niech e ostrzy e swe w osy! Je li natomiast ha bi kobiet to, e jest ostrzy ona lub ogolona, niech e nakrywa g ow! (I Kor 11,6) Oto inna islamska regulacja dotycz ca stroju, która znajduje si w Biblii: Kobieta nie b dzie nosi a ubioru m czyzny, ani m czyzna ubioru kobiety; gdy ka dy, kto tak post puje, obrzyd y jest dla Pana, Boga swego. (Pwt 22,5) vi) Muzu manie pozdrawiaj si nawzajem mówi c Assalamu alejkum, co oznacza Pokój wam. Biblia daje nam dowód na to, e by a to tak e praktyka Jezusa (pokój z nim): ~ 16 ~

18 przyszed Jezus, stan po rodku i rzek do nich: Pokój wam! (J 20,19;21;26; k 24,36) Tak naprawd Jezus (pokój z nim) pouczy swych aposto ów, kiedy wysy a ich na misj, e powinni oni u ywa tego pozdrowienia, kiedy wchodz do jakiego domu. Jest to nauka islamska. Wchodz c do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Je li dom na to zas uguje, niech zst pi na niego pokój wasz; je li za nie zas uguje, niech pokój wasz powróci do was! (Mt 10,12-13) vii) Muzu manie cz sto u ywaj zwrotu insza Allah, który oznacza z woli Boga, czy jak Bóg da. Znajdujemy to pouczenie tak e w Biblii: Wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro b dzie. Bo czym e jest ycie wasze? Par jeste cie, co si ukazuje na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinni cie mówi : Je eli Pan zechce, i b dziemy yli, zrobimy to lub owo. (Jk 4,14-15) Zastanawia nas, jak wiele z tych praktyk jest przestrzeganych dzi przez chrze cijan. A zatem kto bardziej zas uguje na miano na ladowcy Jezusa Chrystusa muzu manie, którzy znani s z tych praktyk, czy te ci, którzy nazywaj siebie chrze cijanami? Dlatego jasnym jest, e to, co robi muzu manie to nic nowego czy dziwnego, jak mo e wydawa si chrze cijanom, lecz pochodzi to z Biblii. Jasnym jest tak e, e islam by religi wszystkich Proroków Boga. Islam by tak e religi Jezusa (pokój z nim). Na tym nie koniec; ci g o religii Abrahama a po Muhammada (pokój z nim) tak e widoczna jest w Biblii, gdy znajdziemy proroctwa, tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie, dotycz ce nadej cia Proroka Muhammada (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim). Ta kwestia jest odr bnym tematem i wymaga osobnego omówienia. Dwa artyku y na ten temat s dodane w Za czniku. ~ 17 ~

19 CHRZE CIJA STWO 4. NAZWA CHRZE CIJA STWO JEJ POCHODZENIE I ZNACZENIE Zobaczymy, e chrze cija stwo jakie obecnie znamy nie jest nauk Jezusa (pokój z nim). Tak naprawd to muzu manie bli si s naukom Jezusa (pokój z nim) pod wzgl dem wierze i praktyk, ani eli chrze cijanie. Muzu manie czuj, e ich mi o do Boga i do Jezusa (pokój z nim) jest bardziej ich prawem, ni chrze cijan. Trzeba pami ta, e nikt nie mo e by muzu maninem, je li nie wierzy w Jezusa (pokój z nim). Zarówno muzu manie, jak i chrze cijanie, maj wspólne dziedzictwo i oboje powinni czerpa z tego korzy ci. Oto powód, dla którego nauki Jezusa (pokój z nim) wymagaj szczególnej uwagi. Teraz przyst pimy do ukazania chrze cija stwa w Bibili. Zadamy te same dwa pytania, które wcze niej zdali my odno nie ISLAMU: a) Nazwa chrze cija stwo czy to naprawd w a ciwa nazwa? Je li tak, gdzie jest ona zapisana? Innymi s owy, gdzie jest jej po wiadczenie to samo ci? b) Kto nada t nazw? B d kto jest organem po wiadczaj cym? Nazwa chrze cija stwo zosta a u yta po raz pierwszy w Antiochii, zgodnie z tym, co czytamy w Biblii: Uda si do Tarsu, aby odszuka Szaw a. A kiedy [go] znalaz, przyprowadzi do Antiochii i przez ca y rok pracowali razem w Ko ciele nauczaj c wielk rzesz ludzi. W Antiochii te po raz pierwszy nazwano uczniów chrze cijanami. (Dz 11,25-26) Kto nada t nazw? Ani Bóg, ani Jezus (pokój z nim). Odno nie nazwy chrze cija stwo mo emy powiedzie : 1. Nazwa ta nie zosta a nadana przez Boga ani przez Jezusa (pokój z nim). 2. Zosta a nadana przez ydów i pogan w Antiochii (mie cie w Imperium Rzymskim), tzn. raczej przez wrogów, ni przez przyjació. 3. Nazwa ta zosta a nadana po odej ciu Jezusa (pokój z nim) z tego wiata. 4. Nazwa ta zosta a u yta dla poni enia (wyznawców tej religii przyp. t um.), zgodnie z ustaleniami historyków. ~ 18 ~

20 Kto mo e si spiera : Có takiego jest w nazwie? Czy nazwa naprawd ma znaczenie? To mo e by wa ny zarzut, b d nie, jednak dla celów dyskusji wyja nijmy to znaczenie. S owo CHRZE CIJA STWO nie niesie ze sob adnego funkcjonalnego znaczenia, w przeciwie stwie do s owa ISLAM. Jest to po prostu s owo do zidentyfikowania, wywodz ce si od Chrystusa (tak jak Buddyzm wzi sw nazw od Buddy). Zatem nast pnym pytaniem b dzie: Jaka jest definicja chrze cija stwa? Przejd my do sedna. - Kto móg by powiedzie, e chrze cijanin to kto, kto wierzy w Jezusa Chrystusa (pokój z nim). My muzu manie tak e w niego wierzymy (wiara w niego jest jednym z aktów wiary). Tak wi c pod tym wzgl dem my tak e mo emy by nazywani chrze cijanami. - Kto móg by powiedzie, e chrze cijanin to kto, kto przestrzega nauk Jezusa Chrystusa (pokój z nim). My muzu manie twierdzimy, e przestrzegamy ich bardziej, ani eli ci, którzy nazywaj siebie chrze cijanami. Skoro tak, to raczej my jeste my chrze cijanami. - Kto móg by powiedzie, e chrze cijanin to ten, kto czci Jezusa Chrystusa (pokój z nim). Jednak my nie mo emy zaakceptowa tej definicji. Dlaczego? Po prostu dlatego, e Jezus (pokój z nim) nigdy nie stwierdzi : Jestem Bogiem i musicie mnie czci, Jestem równy i tak samo wieczny jak Bóg, czy te wst picie do Królestwa niebieskiego, je li uwierzycie w moj ofiar z krwi. Nie mamy adnych dowodów, e cho by raz wypowiedzia on takie stwierdzenie. Jezus (pokój z nim) z pewno ci nie u ywa by niejednoznacznego s ownictwa w celu wyja nienia tak fundamentalnej i wa nej sprawy, ani te nie pozostawi by tego w asnej wyobra ni i interpretacji ludzi. Tak naprawd kwestia natury Jezusa (pokój z nim) i jego bosko to efekt spekulacji pó niejszych Ojców Ko cio a i teologów. A czego naucza Jezus (pokój z nim)? Co by o istot jego misji? T kwesti omówimy bardziej szczegó owo. 5. PRAKTYKI I ZNACZENIE CHRZE CIJA STWA W BIBLII S owo chrze cija stwo nie znajduje si w adnej z Ewangelii. W innych ksi gach Nowego Testamentu nazwa ta wspomniana jest tylko kilka razy (Dz 11,26; Dz 26,28; I P 4,16). Jest to zrozumia e, gdy termin ten zosta wymy lony d ugo pó niej, kiedy Jezus (pokój z nim) opu ci ju ten wiat. ~ 19 ~

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex)

1. Podstawy budowania wyra e regularnych (Regex) Dla wi kszo ci prostych gramatyk mo na w atwy sposób napisa wyra enie regularne które b dzie s u y o do sprawdzania poprawno ci zda z t gramatyk. Celem niniejszego laboratorium b dzie zapoznanie si z wyra

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE

ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdzia II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie ROZDZIA II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów

Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów Us ugi edukacyjne obejmuj ce przeprowadzenie zaj w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szko y podstawowej, realizowanie w Szko ach Podstawowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZARZ DZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie zmiany zarz dzenia nr 31 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W GIMNAZJUM w ZESPOLE SZKÓ W SZTUTOWIE Przedmiotowy System Oceniania sporz dzony zosta w oparciu o: 1. Rozporz dzenie MEN z dnia 21.03.2001 r. 2. Statut Szko y 3.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO

WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO WNIOSEK O WYP AT ZASI KU POGRZEBOWEGO przed wype nieniem wniosku prosimy o zapoznanie si z Pouczeniem zamieszczonym na ko cu formularza Prosz o wyp acenie zasi ku pogrzebowego po zmar ym(ej) w dniu: Data

Bardziej szczegółowo

Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys

Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys Wst p do obs ugi bazy danych Reaxys Baza danych Reaxys pozwala na przeszukiwanie literatury z zakresu chemii, biologii i nauk pokrewnych. Przeszukiwanie literatury odbywa si mo e na ró nych drogach: -

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL

O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL O PROJEKCIE I WNIOSKU DLA POCZĄTKUJĄCYCH I TYCH, KTÓRZY CHCĄ UPORZĄDKOWAĆ WIEDZĘ MARCIN DADEL Sieć SPLOT STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ UCZNIOM ZESPO U SZKÓ PONADGIMNAZJALNYCH W NOWEM PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. 2. Rozporz dzenie Rady Ministrów dnia 14

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania

Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania Za cznik nr 13 Sprawozdanie z realizacji dzia Rocznego Planu Wspomagania w obszarze: Efekty Oferta : Rodzice s partnerami szko y w projekcie: Bezpo rednie wsparcie rozwoju szkó poprzez wdro enie zmodernizowanego

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Wniosek o przyj cie dziecka do publicznego przedszkola, oddzia u przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego 1

Dyrektor. Wniosek o przyj cie dziecka do publicznego przedszkola, oddzia u przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego 1 Imi i Nazwisko wnioskodawcy rodzica /opiekuna prawnego kandydata Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji Dyrektor Nazwa i adres jednostki, do której sk adany jest wniosek (placówki pierwszego wyboru)

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA W RODZINIE

PRAWA DZIECKA W RODZINIE PRAWA DZIECKA W RODZINIE W 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwali o jednomy lnie Konwencj o Prawach Dziecka. Polska ratyfikowa a j w 1991r. Podpisuj c Konwencj prezydent z o y stosowne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci ZAPYTANIE OFERTOWE na dostarczenie us ugi polegaj cej na przeprowadzeniu kursu Kadry i p ace dla 3 uczestników projektu Z bezradno ci do aktywno ci Stosownie do art. 44 ust. 3, Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23

Page 1 of 5 SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2011-02-23 Page 1 of 5 Zielona Góra: Przetarg nieograniczony na organizacj szkole w ramach projektu Lubuski Przedsi biorca, realizowanego w ramach Dzia ania 6.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Numer og oszenia:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ FIRMA OPONIARSKA D BICA S.A. w D bicy INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ CZ OGÓLNA Tekst obowi zuje od dnia: data:15.02.2012 wersja:1 Strona 1 z 7 SPIS TRE CI I.A. Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH

WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA PRACOWNICZE JAKO ALTERNATYWA DLA WYNAGRODZE GOTÓWKOWYCH WIADCZENIA ELEMENTEM SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH 16/01/2013 Krzysztof Nowak Warszawa Agenda Wst p Struktura wynagrodze Czy pracownicy s / mog

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) PROJEKT z dnia... 2007 r. w sprawie wysoko ci i sposobu pobierania op at zwi zanych z identyfikacj i rejestracj konia, wydaniem i dor czeniem paszportu

Bardziej szczegółowo

Kwerendy funkcjonalne

Kwerendy funkcjonalne Kwerendy funkcjonalne Hurtownia owoców Do tej pory zajmowali my si podstawowym rodzajem kwerend - kwerendami wybieraj cymi. Dzi ki nim mo emy wybiera dane, które nas w danym momencie interesuj. Z tabelami

Bardziej szczegółowo

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy)

Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Polityka dot. konfliktu interesów (Conflicts of Interest Policy) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszego t umaczenia w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH

ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH ZARZ DZANIE ZESPO EM P DR PIOTR PILCH Aktywno ci Przeci tni mened erowie Mened erowie odnosz cy sukcesy Mened erowie efektywni Tradycyjne zarz dzanie 32% 13% 19% Komunikowanie si 29% 28% 44% Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI

REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI REGULAMIN DZIA ALNO CI RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZ DOWEJ SZKO Y PODSTAWOWEJ NR 1 WE WRZE NI I PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Podstaw prawn funkcjonowania Rady Pedagogicznej s zapisy Ustawy

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont

Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Jak dbaj o zdrowie rodziny z dzie mi? Raport przygotowany dla Wydawnictwa Egmont Warszawa, dnia 13.1.8 1 Wprowadzenie metodologiczne Dane zawarte w niniejszym raporcie pochodz z deklaracji osób, które

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Zał czniki do rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2010 r. (poz...) Zał cznik nr 1 1. 1. Statut publicznego przedszkola,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej dla uczniów gimnazjów województwa warmi sko-mazurskiego w roku szkolnym 2008/2009 ZASADY OGÓLNE

Regulamin konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej dla uczniów gimnazjów województwa warmi sko-mazurskiego w roku szkolnym 2008/2009 ZASADY OGÓLNE Regulamin konkursu wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej dla uczniów gimnazjów województwa warmi sko-mazurskiego w roku szkolnym 2008/2009 ZASADY OGÓLNE 1 Organizatorem tematycznego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej

Bardziej szczegółowo

II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y

II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y I. Podstawa prawna Rozporz dzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny w

Bardziej szczegółowo

w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym

w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym FUNDACJA NORMALNA PRZYSZ zaprasza osoby z orzeczon niepe nosprawno ci w stopniu w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym do skorzystania ze wsparcia BIURA PO REDNICTWA PRACY Biuro zorganizowane jest

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013

Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem. Warszawa, 2013 Proces inwestycyjny w OZE w kontek cie wspó pracy z samorz dem i spo eczno ci lokaln Warszawa, 2013 Cele prezentacji Poszczególne fazy realizacji projektu inwestycyjnego, a procesy konsultacji Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni

Projekt: UCHWA A nr 2. ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni Projekt: UCHWA A nr 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z dzia alno ci Spó ki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spó ka Akcyjna w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotycz ce:

Zapytanie ofertowe dotycz ce: Zapytanie ofertowe dotycz ce: wiadczenia us ugi dostawy symetrycznego cza internetowego w technologii wiat owodowej o przepustowo ci min. 100Mbps/100Mbps do siedziby Instytutu Wzornictwa Przemys owego

Bardziej szczegółowo

Model odpowiedzi i schemat oceniania Wiedza o spo ecze stwie Arkusz I

Model odpowiedzi i schemat oceniania Wiedza o spo ecze stwie Arkusz I Model odpowiedzi i schemat oceniania Wiedza o spo ecze stwie Arkusz I Zasady oceniania: - za rozwi zanie zada z arkusza I mo na uzyska maksymalnie 00 punktów, - model odpowiedzi uwzgl dnia jej zakres merytoryczny,

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania

Dlaczego? Jak? Finansowanie 2014-2020. Eutrofizacja. Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Pozna, maj 2014 Dlaczego? Eutrofizacja Jak? KPO K Aglomeracja Oczyszczanie cieków Systemy zbierania Finansowanie 2014-2020 Eutrofizacja oznacza wzbogacenie wody sk adnikami od ywczymi, szczególnie zwi

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami.

Baza danych. Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami. Access Baza danych Baza danych jest to zbiór danych powi zanych mi dzy sob pewnymi zale no ciami. Baza danych sk ada si z danych oraz programu komputerowego wyspecjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. projekt z dnia 10.12.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych wymaga w zakresie jako ci handlowej wyrobów kakaowych i

Bardziej szczegółowo

Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH

Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH Szko a Kaskaderów 13 Marek So ek, ul. Podgórki 18, Kraków REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKO A KASKADERÓW FILMOWYCH 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Szko a Kaskaderów Filmowych, realizowany

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. KOMUNIKAT Nr 23 MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarz dczej dla sektora finansów publicznych Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejk z kodem dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Czas pracy 10 minut Instrukcja dla zdaj cego 1. Prosz sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak nale

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW w ramach projektu w asnego Instytucji Wdra aj cej pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne dla studentów województwa lubuskiego w ramach Dzia

Bardziej szczegółowo

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r.

do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. Za cznik do Uchwa y Rady Wydzia u Mechanicznego nr 02/01/20013 z dnia 17.01.2013r. SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY REALIZACJI PROGRAMU STUDIÓW ORAZ PROWADZENIA BADA NAUKOWYCH PRZEZ DOKTORANTÓW NA WYDZIALE MECHANICZNYM

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech

Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Polska Zagraniczna Izba Gospodarczo- Handlowa w Niemczech Funkcje Izby Wspieranie stosunków w handlowych mi dzy przedsi biorstwami w Polsce i w Niemczech Reprezentowanie - polskiej gospodarki w niemieckiej

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty stosowania norm w ocenie zgodno ci

Praktyczne aspekty stosowania norm w ocenie zgodno ci Marta Wojas Urz d Dozoru Technicznego Centrum Certyfikacji i Oceny Zgodno ci Praktyczne aspekty stosowania norm w ocenie zgodno ci Urz d Dozoru Technicznego, Warszawa, Szcz liwicka 34 Warszawa, 18 maja

Bardziej szczegółowo

POWIAT KRAKOWSKI Modernizacja kszta cenia zawodowego w Ma opolsce

POWIAT KRAKOWSKI Modernizacja kszta cenia zawodowego w Ma opolsce Regulamin uczestnictwa w projekcie Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Partner: Realizator 1. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Giebu towie 32-085 Modlnica, 2. Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE. I. Postanowienia ogólne. II. Zadania Rady Rodziców REGULAMIN RADY RODZICÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PRZY SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKOŁ W KOSTKOWIE Podstawa prawna: art. 53.4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016

Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 Warunki przyj i tryb rekrutacji na studia w Wydziale Turystyki i Zdrowia w roku akademickim 2015/2016 I. W Wydziale Turystyki i Zdrowia nabór kandydatów odbywa si b dzie na nast puj ce kierunki, poziomy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI. z dnia 9 marca 1999 r. Dz.U.99.41.419 ROZPORZ DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymaga kwalifikacyjnych uprawniaj cych do zajmowania okre lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE.

Funkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. unkcjonowanie funduszy por czeniowych na poziomie krajowym i poziomie regionalnym. Ocena wsparcia funduszy por czeniowych ze rodków UE. Jan zczucki, Krajowe towarzyszenie unduszy or czeniowych Aktualna

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJ CYCH SI STRON DO POROZUMIENIA

WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJ CYCH SI STRON DO POROZUMIENIA 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Polnisch (Normativer Teil) 1 von 13 WSPÓLNE DEKLARACJE UMAWIAJ CYCH SI STRON DO POROZUMIENIA WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE JEDNOCZESNEGO ROZSZERZENIA

Bardziej szczegółowo

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny

Temat. Skala dzia a. Program zdrowotny. Program zdrowotny Michał Brzeziński 1 z 6 Skala dzia a Program zdrowotny Dzia ania wieloletnie Dzia ania wieloo rodkowe Nie tylko interwencje medyczne Interwencje medyczne prewencja Interwencje edukacyjne profilaktyka Interwencje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 314/13 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lipca 2013 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZ DU MIASTA SZCZECIN Id: EF19B3A0-4229-4B91-8B25-9DADC02E93A0. Podpisany

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r.

ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2007 r. ROZPORZ DZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..... 2007 r. projekt w sprawie wysoko ci dop at do sk adek z tytu u ubezpieczenia upraw rolnych i zwierz t gospodarskich w 2008 r. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan. 17.01.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu Wdro enie strategii rozwoju PKPP Lewiatan realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

1 Wg komunikatu Prezesa GUS z 25 marca 2008 r. w sprawie tablicy redniego dalszego trwania ycia kobiet i

1 Wg komunikatu Prezesa GUS z 25 marca 2008 r. w sprawie tablicy redniego dalszego trwania ycia kobiet i Zasady czenia wiadcze emerytalnych ze zreformowanego powszechnego systemu emerytalnego i systemu ubezpieczenia spo ecznego rolników obowi zuj ce od 8 stycznia 2009 r. 1. Geneza 8 stycznia 2009 r. wesz

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim...

YCIE W CHRYSTUSIE. ...Kto trwa we Mnie, a Ja w nim... Rozpocznij od nauczenia si na pami J 15,5 YCIE W CHRYSTUSIE Rozmylanie nad J 15,5 Kto jest krzewem winnym? Kto latorolami?... Jak widzisz zaleno midzy latorol a krzewem?... W jaki sposób odnosi si to do

Bardziej szczegółowo

NAJ WI TSZEJ MARYI PANNY MARII NIE NEJ PRZYCZYNY NASZEJ RADO CI

NAJ WI TSZEJ MARYI PANNY MARII NIE NEJ PRZYCZYNY NASZEJ RADO CI NAJ WI TSZEJ MARYI PANNY MARII NIE NEJ PRZYCZYNY NASZEJ RADO CI Formularz mszalny zatwierdzony przez Ks. Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski w dniu 13.03.1985 r. N.0521/85/P na dzie 5. sierpnia oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO

REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO REGULAMIN SAMORZ DU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W S KOCINIE IM. WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO PODSTAWA PRAWNA 1. Uchwała o systemie o wiaty z dn. 7.09.1991 z pó niejszymi zmianami. 2. Statut Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Dzie o sztuki we wspó czesnej reklamie. Analiza formy, symbolu i znaku w badaniach pedagogicznych. dr Paula Wia ewicz-wójtowicz

Dzie o sztuki we wspó czesnej reklamie. Analiza formy, symbolu i znaku w badaniach pedagogicznych. dr Paula Wia ewicz-wójtowicz Dzie o sztuki we wspó czesnej reklamie. Analiza formy, symbolu i znaku w badaniach pedagogicznych dr Paula Wia ewicz-wójtowicz dr Paula Wia ewicz-wójtowicz Uniwersytet Szczeci ski Wydzia Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. Ustawa. z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. Ustawa. z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Ustawa z dnia. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych W ustawie z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020)

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) Wersja I 26 lipca 2013 r. 1 z 220 VII.13 Dzia anie Tworzenie grup producentów Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Witamy w Help Service! Jeste my firm wpisan do KRS. pod numerem: 0000539079, NIP: 899-27-61-509, REGON: 360567699

Witamy w Help Service! Jeste my firm wpisan do KRS. pod numerem: 0000539079, NIP: 899-27-61-509, REGON: 360567699 Witamy w Help Service! Jeste my firm wpisan do KRS pod numerem: 0000539079, NIP: 899-27-61-509, REGON: 360567699 Znajdziesz Nas we Wroc awiu przy ul. Ruskiej 34 w Pasa u w. Miko aja. Zajmujemy si sprzeda

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. pobrano z www.sqlmedia.pl Uk ad graficzny CKE 00 KOD Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju

REGULAMIN. wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju BS Bank Spó dzielczy W Czarnym Dunajcu REGULAMIN wiadczenia us ug za po rednictwem systemu ebanknet przez Bank Spó dzielczy w Czarnym Duancju Czarny Dunajec 2007 1 SPIS TRE CI Rozdzia I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie

Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Nie tylko nauka wa na jest w szkole. Zobacz zdj cia!!! Uzupe nienie Szko a wymaga odbr zowienia. Nale y wi cej uwagi zwraca na dzieci utalentowane. I te talenty nale y rozwija powiedzia a nam Lucyna Ma

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre li ) wnioskodawcy ORD-IN Podstawa prawna: 2. Nr dokumentu 3. Status WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Art. 14b 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER. Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek...

KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER. Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... KWESTIONARIUS Z ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU ELASTYCZNA PRACA- TELEMARKETER Nazwisko...Imi... P e : K M Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania: Ulica... Nr domu...nr lokalu...

Bardziej szczegółowo

3 Spó ka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej:

3 Spó ka prowadzi korporacyjn stron internetow i zamieszcza na niej: wiadczenie DOMEX-BUD Development S.A. z siedzib we Wroc awiu w sprawie przestrzegania zasad zawartych w za czniku Nr 1 do Uchwa y Nr 293/2010 Zarz du Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE PRZYRODY. Zespó Szkó w Lubczy oraz Samorz dowe Centrum Edukacji w Tarnowie zapraszaj do udzia u w konkursie wiedzy przyrodniczej pt.

NAUCZYCIELE PRZYRODY. Zespó Szkó w Lubczy oraz Samorz dowe Centrum Edukacji w Tarnowie zapraszaj do udzia u w konkursie wiedzy przyrodniczej pt. NAUCZYCIELE PRZYRODY Nasz znak: SCE.58/2-12/13 Zespó Szkó w Lubczy oraz Samorz dowe Centrum Edukacji w Tarnowie zapraszaj do udzia u w konkursie wiedzy przyrodniczej pt. Formy Ochrony Przyrody. Konkurs

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Motyl uczy nas literki L

Motyl uczy nas literki L Karolina Wi ckowska Motyl uczy nas literki L Podstawa programowa (wybrane treêci i wymagania): 1. Edukacja polonistyczna: 1.a. Obdarza uwagà dzieci i doros ych, s ucha ich wypowiedzi i chce zro zumieç,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 J ZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY KLUCZ ODPOWIEDZI I PUNKTOWANIA ZADA KWIECIE 2012 Rozumienie ze s uchu Wymagania ogólne II.

Bardziej szczegółowo

3.1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja og osze prasowych zwi zanych z promocj projektu Informatyka+. 3.2. Szczegó owy zakres zamówienia: Liczba

3.1. Przedmiotem zamówienia jest publikacja og osze prasowych zwi zanych z promocj projektu Informatyka+. 3.2. Szczegó owy zakres zamówienia: Liczba Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkó ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ Gwia dzisty Rajd Prymaaprylisowy

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ Gwia dzisty Rajd Prymaaprylisowy Stary W gliniec 11.03.2012r. REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ Gwia dzisty Rajd Prymaaprylisowy Wycieczka organizowana jest przez: - Ogólnopolsk Grup Rajdow Stary W gliniec dzia aj przy Stowarzyszeniu Mi ników

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Oznaczenie kwalifikacji: E.14 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo