ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA"

Transkrypt

1 ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA AL-AHSA ISLAMIC CENTER Przekład: Monika Meziani ~ 0 ~

2 PRZEDMOWA Chrze cija stwo i islam to dwie wielkie religie na wiecie, ka da z nich ma ponad miliard wyznawców. Chocia maj one ze sob wiele wspólnego, to jednak istnieje mi dzy nimi wielka przepa. Jednym z g ównych powodów jest brak wiedzy i w a ciwego zrozumienia wzajemnych pogl dów. Musimy wszelkimi sposobami zbli y je do siebie, aby móc wspólnie czerpa korzy ci z ich dziedzictwa. Jednym z takich sposobów mog oby by dla muzu manina wyja nienie swemu chrze cija skiemu bratu, e islam nie jest obc religi, jak mo e on my le ; jest on (islam przyp. t um.) bardzo biblijny, w takim sensie, e muzu manie post puj za tym, czego nauczali wszyscy prorocy Boga (wymienieni w Biblii). To muzu manie naj ci lej trzymaj si nauk Jezusa Chrystusa (pokój z nim), przez co zas uguj na to, by nazywano ich prawdziwymi na ladowcami Jezusa Chrystusa. To w a nie próbuje przekaza ta broszura. W tre ci niniejszej broszury nie ma niczego oryginalnego. Jest to po prostu próba zebrania okre lonych wersetów i fragmentów Biblii, które uzasadniaj twierdzenie muzu manów, e islam nie jest now religi, z nieznanymi pogl dami i fundamentalnymi doktrynami. Cytaty tu zamieszczone pochodz z New Revised Standard Version oraz New International Version 1. Materia ten by pierwotnie przygotowany jako przemowa dla du ej grupy chrze cijan z Filipin, pracuj cych w Bahrain; i alhamdulillah 2, zosta on dobrze odebrany. Do czone zosta y do niego dwa artyku y (oryginalnie opublikowane gdzie indziej) zwi zane z tematem Muhammad (pokój z nim) w Biblii, jako uzupe nienie. DISCOVER ISLAM z ch ci opublikowa o t prezentacj w formie ksi ki. To nie tylko pomo e obala ró ne stereotypy istniej ce w umy le chrze cijanina, ale tak e da muzu maninowi w a ciwe zrozumienie, w celu komunikowania si z chrze cija skim bratem/siostr. Oby Allah wynagrodzi szejchowi Essamowi Eshaq i dr Lindzie Thayer za sprawdzenie szkicu i konstruktywne komentarze. Syed R. Ali Nic nie pochodzi od nas z wyj tkiem tego, w czym Allah dopomo e. Bahrain Te wersje Biblii wykorzystane s w angloj zycznej broszurze; w polskim t umaczeniu wykorzystana zosta a Biblia Tysi clecia przyp. t um. 2 arabski zwrot alhamdulillah po polsku znaczy chwa a Bogu przyp. t um. ~ 1 ~

3 WST P Czytelnik mo e si zastanawia co islam ma wspólnego z Bibli, skoro Biblia jest wi t ksi g chrze cijan, a islam to zupe nie inna religia! Jak zobaczymy, jest to bardzo powierzchowny os d. Faktem jest, e pomi dzy muzu manami a chrze cijanami istnieje wiele podobie stw oboje maj wiele wspólnych wierze, jak wiara w jednego Boga, Jego wys anników i proroków, boskie objawienie zes ane im, Dzie S du, niebo i piek o, itp. Poza chrze cija stwem nie ma adnej innej religii, z wyj tkiem islamu, której podstaw jest wiara w Jezusa Chrystusa (pokój z nim) 3 i objawienie dane mu przez Boga Ewangeli. Muzu manie wierz, e zosta on pocz ty w cudowny sposób, bez adnego ojca, oraz e dokonywa wielkich cudów, jak przywracanie ycia umar ym, uzdrawianie niewidomych i tr dowatych z mocy Boga. Wierz tak e w powtórne przyj cie Jezusa (pokój z nim). Tak on, jak i jego matka Maria (pokój z nimi obojgiem) s w islamie darzeni ogromnym szacunkiem. Pozwólcie, e po tym wprowadzeniu przeanalizujemy islam oraz chrze cija stwo, o jakim uczy Biblia. Obie te religie zostan omówione w nast puj cych rozdzia ach: Islam 1. Pochodzenie i znaczenie nazwy ISLAM 2. Koncept ISLAMU w Biblii 3. Praktyki ISLAMU w Biblii. Chrze cija stwo 4. Pochodzenie i znaczenie nazwy CHRZE CIJA STWO 5. Praktyki i znaczenie CHRZE CIJA STWA w Biblii. 3 Muzu manie u ywaj zwrotu pokój z nim b d skrótu (pzn) zawsze, gdy wymieniaj imi którego z proroków; jest to wyraz szacunku dla jego osoby. ~ 2 ~

4 WST P 1. NAZWA ISLAM JEJ POCHODZENIE I ZNACZENIE Kiedy cz owiek rodzi si, nadaje mu si imi. Dzi ki niemu mo e by on rozpoznawany i identyfikowany. Dowodem na posiadania tego imienia s wa ne dokumenty. W ten sam sposób, by potwierdzi nazw religii, powinni my poszuka dwóch rzeczy: Po wiadczenie to samo ci, tj. czy jest to rzeczywi cie w a ciwa nazwa? Je li tak, gdzie jest to zapisane? Kto ma moc po wiadczania, tj. kto nada t nazw? Po wiadczenie to samo ci: Islam jest autentyczn nazw tej religii objawionej przez Boga. Jest ona zapisana w wi tej ksi dze islamu Koranie. {Religi (sposobem ycia) prawdziw w oczach Boga jest islam!} [Rozdzia 3, werset 19] {A od tego, kto poszukuje innej religii ni islam, nie b dzie ona przyj ta; i on w yciu ostatecznym b dzie w liczbie tych, którzy ponie li strat.} [3:85] Osoba, która praktykuje islam, to muzu manin (po arabsku muslim przyp. t um.). Rdze s-l-m wyst puje w j zyku arabskim w dwóch spokrewnionych ze sob s owach. J zyki arabski, hebrajski (j zyk Starego Testamentu) i aramejski (którego u ywa Jezus, pokój z nim) nale do jednej rodziny. Kto ma moc po wiadczania? Czy nazw islam nadali sami muzu manie, czy te Arabowie b d inni ludzie, albo Prorok Muhammad (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim)? B d czy nazwa ta sama w sobie pojawi a si z biegiem czasu? Odpowied brzmi: Nazwy islam i muzu manie nie zosta y nadane przez nikogo innego, jak tylko przez samego Boga. {Dzisiaj udoskonali em dla was wasz religi i obdarzy em was w pe ni Moj dobroci ; wybra em dla was islam jako religi.} [5:3] ~ 3 ~

5 { On nazwa was muzu manami, niegdy i obecnie } [22:78] Oto jeden z powodów, dla których nazwa mahometanin na okre lenie muzu manina jest nie do zaakceptowania, nawet je li muzu manie s na ladowcami Muhammada (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim). Dlaczego kto mia by nazywa ich mahometanami, skoro oni maj ju sw nazw - muzu manie? Nazwa islam nie jest jedynie s owem identyfikuj cym, tak jak na przyk ad ryba - zwierz morskie posiadaj ce pewne cechy postrzegane jest jako ryba, jednak s owo ryba samo w sobie nie niesie adnego znaczenia funkcjonalnego. W przypadku s owa islam jest inaczej. To nie tylko s owo identyfikuj ce, lecz tak e maj ce znaczenie funkcjonalne. Znaczenie tego s owa wyra a istot pogl du i celu tej religii. Ma ono dwojakie znaczenie: a poddanie si woli Jednego Jedynego Boga, Boga Prawdziwego, b pokój (zawiera ten sam rdze co zwrot as-salamu alejkum oznaczaj ce pokój wam ). Te dwa znaczenia w rzeczywisto ci nie s traktowane oddzielnie; s one ze sob zwi zane. Dlatego najpe niejszym znaczeniem islamu jest osi gni cie pokoju poprzez poddanie si woli Jednego Prawdziwego Boga. 2. KONCEPT ISLAMU W BIBLII Czy s owo islam znajduje si w Biblii? Nie znajdujemy takiego okre lenia z trzech g ównych powodów: Jest to s owo arabskie, a Biblia któr mamy w r ku jest to angielskie (polskie przyp. t um.) t umaczenie z greckiego i hebrajskiego; Islam jest s owem przet umaczalnym. Skoro niesie ze sob jakie znaczenie, mo na je przet umaczy ; Wiele obecnych religii identyfikowanych za pomoc nazw ko cz cych si na izm/yzm b d stwo, nie istnia o w czasach biblijnych. By a wówczas albo religia polegaj ca na pos usze stwie Jednemu Jedynemu Bogu, albo ba wochwalstwo. Ludzie byli albo wierz cymi w Jednego Boga, albo poganami. Oczywi cie gdyby my chcieli znale s owo islam w Bibilii, musieliby my szuka jedynie jego przet umaczonego znaczenia. ~ 4 ~

6 (a) Poddanie si woli Jednego Prawdziwego Boga Co oznacza tu s owo poddanie? Oznacza ono ca kowite pos usze stwo, z oddaniem i ochot. W terminologii biblijnej oznacza to zachowywanie przykaza lub spe nianie woli Boga. Okre lenia te znajdujemy w wielu miejscach w Biblii, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Oto przyk ady: 1. W Starym Testamencie czytamy o tym, czego Bóg wymaga od Swoich ludzi: A teraz, Izraelu, czego da od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, by si ba Pana, Boga swojego, chodzi wszystkimi Jego drogami, mi owa Go, s u y Panu, Bogu twemu, z ca ego swojego serca i z ca ej swej duszy, strzeg polece Pana i Jego praw, które ja ci podaj dzisiaj dla twego dobra. (Pwt 10,12-13) Te wersety jasno wskazuj, e Bóg wymaga: 1. by si Go obawia 2. by pod a Jego cie kami 3. by Go mi owa 4. by Mu s u y ca ym sercem i dusz 5. by zachowywa Jego przykazania. Jedynym zdaniem zawieraj cym w sobie wszystkie powy sze punkty jest: Ca kowite poddanie si woli Boga z oddaniem i ochot. Arabskie s owo islam ma takie w a nie znaczenie. Skoro Bóg jest uczciwy i sprawiedliwy, nie b dzie On wymaga od Izraelitów czego innego ni od Arabów, Amerykanów czy Hindusów, albo Filipi czyków. Jest On Bogiem dla wszystkich ludzi na wiecie; jest Stwórc wszystkiego. Jasnym jest zatem, e Bóg chce, aby cz owiek by dla Niego nikim innym jak tylko muzu maninem. 2. Co wi cej, Bóg chce, by cz owiek by muzu maninem na wskro, w ka dej chwili, niezale nie od tego, gdzie si znajduje zgodnie z tym, co czytamy w Wielkim Przykazaniu : S uchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. B dziesz mi owa Pana, Boga twojego, z ca ego swego serca, z ca ej duszy swojej, ze wszystkich swych si. Niech pozostan w twym sercu te s owa, które ja ci dzi nakazuj. Wpoisz je twoim synom, b dziesz o nich mówi przebywaj c w domu, w czasie podró y, k ad c si spa i wstaj c ze snu. Przywi esz je do twojej r ki jako znak. Niech one ci b d ozdob przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach. (Pwt 6,4-9) ~ 5 ~

7 To samo przes anie g osili pozostali Prorocy Boga. Oto przyk ady: 3. Dawid rzek, pouczaj c swego syna Salomona: Ja wyruszam w drog [przeznaczon ludziom na] ca ej ziemi. Ty za b d mocny i oka si m em! B dziesz strzeg zarz dze Pana, Boga twego, aby i za Jego wskazaniami, przestrzega Jego praw, polece i nakazów, jak napisano w Prawie Moj esza, aby ci si powiod o wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym si zajmiesz. (I Krl 2,2-3) 4. Salomon, zwracaj c si do zgromadzenia izraelskiego: Niech wszystkie ludy wiata dowiedz si, e jedynie Pan jest Bogiem, a innego nie ma. Niech wi c serce wasze b dzie szczere wobec Pana, Boga naszego, aby cie post powali wed ug Jego praw i przestrzegali Jego nakazów, jak jest w dniu dzisiejszym. (I Krl 8,60-61) 5. Samuel, zwracaj c si do swego ludu: Je li b dziecie si bali Pana, s u yli Mu i s uchali Jego g osu, nie sprzeciwiali si nakazom Pana, je li b dziecie tak wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, szli za Panem, Bogiem waszym [wtedy Pan b dzie z wami]. Ale je eli nie b dziecie s ucha g osu Pana i sprzeciwia si b dziecie Jego nakazom, r ka Pana b dzie przeciw wam, podobnie jak by a przeciw waszym przodkom. Bójcie si jedynie Pana, s u cie Mu w prawdzie z ca ego serca: spójrzcie, jak wiele wam wy wiadczy. ( ) Lecz gdyby cie trwali w przewrotno ci, zginiecie tak wy, jak i wasz król. (I Sam 12,14-15;24) 6. Jozue rzek na po egnanie: Jozue odpowiedzia ludowi: Wy jeste cie wiadkami przeciw samym sobie, e wybrali cie Pana, aby Mu s u y. I odpowiedzieli: Jeste my wiadkami. Usu cie wi c bogów obcych spo ród was i zwró cie serca wasze ku Panu, Bogu Izraela. I odrzek lud Jozuemu: Panu, Bogu naszemu, chcemy s u y i g osu Jego chcemy s ucha. (Joz 24,22-24) W Nowym Testamencie zauwa amy, e Jezus (pokój z nim) naucza tego samego by zachowywa przykazania i spe nia wol Boga, tzn. podda si woli Boga. Przyk ady: 7. ycie wieczne poprzez poddanie si nakazom Boga: A oto podszed do Niego pewien cz owiek i zapyta : Nauczycielu, co dobrego mam czyni, aby otrzyma ycie wieczne? Odpowiedzia mu: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A je li chcesz osi gn ycie, zachowaj przykazania. (Mt 19,16-17) 8. Królestwo niebieskie poprzez poddanie woli Boga: Nie ka dy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spe nia wol mojego Ojca, który jest w niebie. (Mt 7,21) 9. U yte jest nawet s owo poddanie : B d cie wi c poddani Bogu, przeciwstawiajcie si natomiast diab u, a ucieknie od was. (Jk 4,7) ~ 6 ~

8 10. Jak pi knie Jezus (pokój z nim) okre li sw islamsk misj : Moim pokarmem jest wype ni wol Tego, który mnie pos a, i wykona Jego dzie o. (J 4,34) 11. Jak pokornie Jezus (pokój z nim) okaza swe poddanie Bogu! Ja sam z siebie nic czyni nie mog. Tak jak s ysz, s dz, a s d mój jest sprawiedliwy: nie szukam bowiem w asnej woli, lecz woli Tego, który mnie pos a. (J 5,30) 12. Jezus (pokój z nim) postrzega muzu manów jako swych braci i siostry: Bo kto pe ni wol Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostr i matk. (Mt 12,50) (b) Pokój S owo pokój posiada wiele znacze pokój ze Stwórc, pokój umys u, pokój w sercu, w spo ecze stwie, itp. Takie znaczenie s owa islam zdaje si nie wyst puje tak cz sto jak to pierwsze. Oto niektóre z wersetów, które wskazuj na takie t umaczenie. Dzie em sprawiedliwo ci b dzie pokój, a owocem prawa wieczyste bezpiecze stwo. (Iz 32,17) Prawo jest efektem zachowywania przykaza (Pwt 6,25), a pokój jest efektem prawo ci. S owo pokój jest znaczeniem s owa ISLAM w sensie wiecznego spokoju, pewno ci, zaufania i pewno ci, tzn. zbawienia. Pokój zostawiam wam, pokój mój daj wam. Nie tak jak daje wiat, ja wam daj. Niech si nie trwo y serce wasze ani si nie l ka! (J 14:27) Jezus (pokój z nim) mówi o pokoju jako: - pokoju b d cym jego pokojem - pokoju przekazywany innym - pokój nie b d cy takim, jaki daje wiat - pokój b d cy pocieszeniem dla serca - pokój usuwaj cy l k. Pokój, o jakim mówi tu Jezus (pokój z nim) nie by pokojem, jaki daje wiat, lecz by tym, jaki nazwa on swym pokarmem i misj, tak jak czytamy w Janie 4,34. On sam go posiada i chcia przekaza go innym. Mia on usun strach przed pot pieniem i pocieszy serce wie ci o yciu wiecznym. ~ 7 ~

9 Pokój w ISLAMIE. B ogos awieni, którzy wprowadzaj pokój, albowiem oni b d nazwani synami Bo ymi. (Mt 5,9) Tutaj Jezus (pokój z nim) zdaje si nazywa tych, którzy poddaj si Bogu ( MUZU MANÓW ) jako wprowadzaj cych pokój, którzy w efekcie nazwani zostaj dzie mi Boga, czyli lud mi Boga, czy te lud mi umi owanymi przez Boga. Bóg z pewno ci kocha tych, którzy zachowuj Jego przykazania i poddaj si Jego woli, zgodnie z Dziesi cioma Przykazaniami: Okazuj za ask a do tysi cznego pokolenia tym, którzy Mnie mi uj i przestrzegaj Moich przykaza (Wj 20,6) Powy sze wyra enie z Mateusza 5,9 jest porównywalne z tym zawartym w Psalmach: Szcz liwy m, który si boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach. (Ps 112,1) Szcz liwy ka dy, kto boi si Pana, kto chodzi Jego drogami! (Ps 128,1) Opieraj c si na powy szej dyskusji kto mo e wyrazi zdziwienie: Jak to mo liwe, e wszyscy Prorocy Boga nauczali ISLAMU, w tym tak e Jezus (pokój z nim)? Czy byli oni tak naprawd MUZU MANAMI? Odpowied brzmi TAK. ISLAM by religi wszystkich Proroków, w tym tak e Jezusa (pokój z nim). Ich wierni na ladowcy byli tak e MUZU MANAMI. W to w a nie my, muzu manie, wierzymy. Faktem jest, e: - Islam nie jest now religi, która zosta a utworzona czy zapocz tkowana przez Proroka Muhammada (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim). - Termin muzu manin si ga daleko wcze niej ni czasów Muhammada (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim). - Rola Proroka Muhammada (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim) by a prostym dope nieniem pierwotnego przes ania, pierwotnej religii, oraz przedstawieniem ostatecznego, czystego i wiecznego przewodnictwa dla ludzko ci, które zosta o mu objawione od Boga. Koran g osi: {Powiedzcie (muzu manie): My wierzymy w Boga i w to, co nam zosta o zes ane, i w to, co zosta o zes ane Abrahamowi, Izmaelowi i Izaakowi, Jakubowi i pokoleniom; i w to, co zosta o dane Moj eszowi i Jezusowi; i w to, co zosta o dane prorokom od ich Pana. My nie robimy adnej ró nicy mi dzy nimi i poddajemy si Jemu ca kowicie. } [2:136] {On ustanowi dla was, je li chodzi o religi, to ju poleci Noemu, i to, co objawili my tobie, i to, co polecili my Abrahamowi, Moj eszowi i Jezusowi. Przestrzegajcie nale ycie religii i nie rozdzielajcie si w niej!} [42:13] ~ 8 ~

10 {Abraham nie by ydem ani chrze cijaninem, lecz by szczerze wierz cym hanifem, ca kowicie poddanym, i nie by on z liczby ba wochwalców.} [3:67] Dalej zostanie to wyja nione bardziej szczegó owo. 3. PRAKTYKI ISLAMU W BIBLII Zak adaj c, e ISLAM nie jest now religi, oraz e wszyscy Prorocy Boga, w cznie z Jezusem (pokój z nim), oraz ich wierni na ladowcy byli MUZU MANAMI, to nasuwa si pytanie, czy wierzenia i praktyki islamskie tak e znajdujemy z Biblii? Sprawd my. (a) ISLAMSKIE WYZNANIE WIARY: Islam naucza o prawdziwym monoteizmie. Najbardziej fundamentalnym wierzeniem w islamie jest Jedno Boga, bez przypisywania Mu partnerów czy uznawania kogo, kto dzieli z Nim Bosko. Bez tego nie ma islamu. Islamskie kredo wyra a si prostym, lecz wiele znacz cym o wiadczeniem: Nie ma bóstwa poza Jedynym Prawdziwym Bogiem (Allahem), a Muhammad jest Wys annikiem Boga. Ka dy, kto wierzy w to o wiadczenie jest muzu maninem. To wyznanie wiary sk ada si z dwóch cz ci: i) Pierwsza cz dotyczy Bosko ci, W adzy i Suwerenno ci Jednego i Jedynego Boga, i tylko On jest Stwórc, Podtrzymuj cym, Zbawicielem, Odkupicielem i Bogiem; i nie ma poza Nim innego. ii) Druga cz dotyczy rodka przekazu pomi dzy Stwórc a lud mi, czyli misji proroczej. Muzu manin musi wierzy w Wys annika Boga i stosowa si do jego nauk, gdy jest to jedyna droga prowadz ca do Boga. Wspomnieli my wcze niej, e islam by religi wszystkich proroków Boga. Skoro tak, to islamskie wyznanie wiary przed nadej ciem Proroka Muhammada (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim) powinno zawiera : - wiar w Jednego Prawdziwego Boga, czyli e nikt nie jest godny czci z wyj tkiem Niego, - wiar w ówczesnego Wys annika Boga jako jednego z Proroków. ~ 9 ~

11 i) Wiara w Jednego Prawdziwego Boga ukazana w Biblii Oznacza to czysty monoteizm, którzy pozostaje ca y czas niezmienny. Przyk ady: 1. Pierwsze z Dziesi ciu Przykaza : Ja jestem Pan, twój Bóg, który ci wywiód z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie b dziesz mia cudzych bogów obok Mnie! Nie b dziesz czyni adnej rze by ani adnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemi! Nie b dziesz oddawa im pok onu i nie b dziesz im s u y, poniewa Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze wyst pek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia wzgl dem tych, którzy Mnie nienawidz. (Wj 20,2-5) 2. Niech wszystkie ludy wiata dowiedz si, e jedynie Pan jest Bogiem, a innego nie ma. (I Krl 8,60) 3. Poznaj dzisiaj i rozwa w swym sercu, e Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. (Pwt 4,39) 4. aby cie mogli pozna i uwierzy Mi, oraz zrozumie, e tylko Ja istniej. Boga utworzonego przede Mn nie by o ani po Mnie nie b dzie. Ja, Pan, tylko Ja istniej i poza Mn nie ma adnego zbawcy. (Iz 43,10-11) 5. Czy nie Ja jestem Pan, a nie ma innego Boga prócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiaj cy nie istnieje poza Mn. Nawró cie si do Mnie, by si zbawi, wszystkie kra ce wiata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! Przysi gam na Siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwo, s owo nieodwo alne. Tak, przede Mn si zegnie wszelkie kolano, wszelki j zyk na Mnie przysi ga b dzie. (Iz 45,21-23) 6. Ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem, i nikogo nie ma jak Ja. (Iz 46,9) 7. Jezus (pokój z nim) powiedzia to samo: Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. (Mk 12,29) ii) Wiara w Wys annika Boga ukazana w Biblii: To wierzenie zmienia o si z czasem, w zale no ci od konkretnej, ukazuj cej si wówczas misji proroczej. Dlatego w czasach Moj esza (pokój z nim) wyznanie wiary brzmia oby: a Moj esz jest Wys annikiem Boga. Po nadej ciu Jezusa (pokój z nim) natomiast brzmia oby ono: a Jezus jest Wys annikiem Boga. To pokazuje, e powinno si wierzy we wszystkich wcze niejszych Wys anników Boga, oraz w obecnego Wys annika. Moj esz (pokój z nim) przekazywa ludziom s owo Boga. By zatem Wys annikiem Bo ym, lub przekazicielem Bo ej woli. Powiedzia do swych ludzi: W tym czasie ja sta em mi dzy Panem a wami, aby wam oznajmi s owa Pana (Pwt 5,5) ~ 10 ~

12 Za ludzie odpowiedzieli Moj eszowi (pokój z nim): Mów ty do nas wszystko, co powie do ciebie Pan, Bóg nasz, a my us uchamy i wykonamy to. (Pwt 5,27) Ujawnienie woli Boga rozpocz o si wraz z pierwszym przykazaniem: Jam jest Pan, Bóg twój, który ci wyprowadzi z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie b dziesz mia bogów innych oprócz Mnie. (Pwt 5,6-7) Z powy szych cytatów biblijnych wynika islamskie wyznanie wiary: Nie ma bóstwa z wyj tkiem jedynego prawdziwego Boga, a Moj esz jest Wys annikiem Boga. Jezus (pokój z nim) wyrazi ca e islamskie wyznanie wiary w prostym zdaniu: A to jest ycie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego pos a e, Jezusa Chrystusa. (J 7,3) Co przekazuje nam ten werset? Mówi nam, e ycie wieczne, tj. zbawienie, zale y od nast puj cych dwóch rzeczy: a) poznania jedynego prawdziwego Boga - tutaj s owo poznanie nie oznacza biernego poznania; to co wi cej. Poci ga ono za sob : - wiedz, e jest On jedynym godnym czci, czy e jest On jedynym bóstwem, - wiedz, e jest On jedynym Zbawc i Odkupicielem, oraz - akceptacj Jego jako jedynego godnego czci i porzucenie czczenia kogokolwiek innego. Sama wiedza jest bezu yteczna. Szatan/Lucyfer tak e wiedzia o Bogu, kiedy zosta przekl ty i odrzucony z powodu odmowy bycia pos usznym Bogu. Wierzysz, e jest jeden Bóg? S usznie czynisz lecz tak e i z e duchy wierz i dr. (Jk 2,19) b) zna Jezusa Chrystusa jako Wys annika Boga wskazuje, e jedynie do jego nauk nale y si stosowa, z wy czeniem innych ideologii. Werset (J 17,3) mo e zatem by parafraz obecnego islamskiego wyznania wiary: Nie ma bóstwa poza jedynym prawdziwym Bogiem, a Jezus Chrystus jest Wys annikiem Boga. Oto inny przyk ad islamskiego wyznania wiary: Nast pnie w porze sk adania ofiary z pokarmów prorok Eliasz wyst pi i rzek : O Panie, Bo e Abrahama, Izaaka oraz Izraela! Niech dzi b dzie wiadomo, e Ty jeste Bogiem w Izraelu, a ja Twój s uga na Twój rozkaz to wszystko uczyni em. (I Krl 18,36) ~ 11 ~

13 Mo emy to sparafrazowa nast puj co: Nie ma bóstwa poza jedynym prawdziwym Bogiem, a Eljasz jest Wys annikiem Boga. (b) ISLAMSKIE MODLITWY/AKTY CZCI/OBRZ DY RELIGIJNE Muzu manie modl si i oddaj cze Bogu w sposób podobny do tego, w jaki czynili to wcze niejsi prorocy Boga. W Biblii znajdujemy o tym nast puj ce wzmianki: i) Uk ony i pok ony do ziemi: Jezus (pokój z nim): I odszed szy nieco dalej, upad na twarz i modli si (Mt 26,39) Moj esz (pokój z nim): I natychmiast sk oni si Moj esz a do ziemi i odda pok on (Wj 34,8) Moj esz i Aaron (pokój z nimi): Moj esz i Aaron odeszli od t umu i skierowali si ku wej ciu do Namiotu Spotkania. Tam padli na twarz (Lb 20,6) Abraham (pokój z nim): Abraham pad na oblicze (Rdz 17,3) S uga Abrahama: Gdy s uga Abrahama us ysza te ich s owa, odda pok on Panu. (Rdz 24,52) Jozue (pokój z nim): Wtedy Jozue upad twarz na ziemi, odda mu pok on (Joz 5,14) Ezdrasz i jego ludzie: Potem oddali pok on i padli przed Panem na kolana, twarz ku ziemi. (Ne 8,6) ii) Recytowanie podczas pi ciu codziennych modlitw czego, co mog oby zosta nazwane Modlitw Pa sk muzu manów (rozdzia em otwieraj cym Koran). Porównajcie to z tym, czego zgodnie z przekazem naucza Jezus (Mt 6:9-13). ~ 12 ~

14 Modlitwa islamska (w Koranie) Modlitwa chrze cija ska (w Biblii) (Cz 1: Wychwalanie Pana i wspominanie Jego atrybutów) W imi Boga, Mi osiernego, Lito ciwego. Chwa a Bogu, Panu wiatów, Mi osiernemu, Lito ciwemu. Królowi Dnia S du. Ojcze nasz, który jeste w niebie, niech si wi ci imi Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spe nia si na ziemi, tak jak i w niebie. (Cz 2: Szukanie pomocy) Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; (Cz 3: Pro ba o przewodnictwo) Prowad nas drog prost, drog tych, których obdarzy e ask ; nie za tych, którzy Ci rozgniewali; i nie tych, którzy zb dzili. I nie dopu, aby my ulegli pokusie, ale nas zachowaj od z ego! iii) Modlitwy od witu do wieczora, jak zosta o wspomniane w Psalmach (113,3). Od wschodu s o ca a po zachód jego niech imi Pa skie b dzie pochwalone! (Ps 113,3) iv) Odprawianie modlitw o okre lonych porach dnia, tak jak robili to Piotr i Jan, aposto owie Jezusa (pokój z nim), co by o odpowiednikiem muzu ma skiej modlitwy popo udniowej (Asr): Gdy Piotr i Jan wchodzili do wi tyni na modlitw o godzinie dziewi tej* (Dz 3:1) * Tzn. trzeciej po po udniu (pi tnastej) przypis z Biblii Tysi clecia (przyp. t um.) v) Wznoszenie pró b, z uniesionymi d o mi: Salomon (pokój z nim): Potem, kiedy Salomon sko czy zanosi do Pana te wszystkie mod y i b agania, podniós si sprzed o tarza Pa skiego, z miejsca, gdzie kl cza, i r ce wyci gn do nieba (Krl 8,54) Ezdrasz (pokój z nim) I Ezdrasz b ogos awi Pana, wielkiego Boga, a ca y lud z podniesieniem r k swoich odpowiedzia : Amen1 Amen! (Ne 8,6) ~ 13 ~

15 vi) Wykonywanie ablucji przed odprawianiem modlitw: I myli w niej r ce i nogi Moj esz i Aaron oraz jego synowie, przed wchodzeniem do Namiotu Spotkania i przyst pieniem do o tarza, jak to nakaza Pan Moj eszowi. (Wj 40,31-32) v) Zdejmowanie butów przy wchodzeniu na miejsce modlitwy, tak jak Bóg nakaza Moj eszowi (pokój z nim): Rzek mu [Bóg]: Nie zbli aj si tu! Zdejm sanda y z nóg, gdy miejsce, na którym stoisz, jest ziemi wi t (Wj 3,5) Zdejmij sanda y z nóg powiedzia do niego Pan bo miejsce na którym stoisz, jest ziemi wi t. (Dz 7,33) Na to rzek wódz zast pów Pa skich do Jozuego: Zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest wi te. I Jozue tak uczyni. (Joz 5,15) viii) Nazywanie namiotu Boga domem modlitwy [po arabsku Masd id ], tak jak robi to Jezus (pokój z nim) I rzek do nich: Napisane jest: Mój dom ma by domem modlitwy (Mt 21,13) ix) Korzystanie z kalendarza lunarnego: Sprawdzi si to, e ka dego miesi ca podczas nowiu i ka dego tygodnia w szabat, przyjdzie ka dy cz owiek, by Mi odda pok on mówi Pan. (Iz 66,23) x) Post jest w islamie form oddawania czci. Obowi zkiem muzu manina jest zachowywanie postu przez jeden pe ny miesi c (zwany Ramadan) w roku, jako wiczenie w rozbudzaniu i odnawianiu prawej wiadomo ci i czynów. Jezus (pokój z nim) po ci przez czterdzie ci dni (Mt 4,2), a o tych, którzy pozwalaj sobie na wzmo enie pragnienia jedzenia i picia (tzn. poszcz ) powiedzia : B ogos awieni, którzy akn i pragn sprawiedliwo ci, albowiem oni b d nasyceni.(mt 5,6) Jego nauczanie odno nie postu (Mt 6,16) jest islamskie : Kiedy po cicie, nie b d cie pos pni jak ob udnicy. Przybieraj oni wygl d ponury, aby pokaza ludziom, e poszcz. xi) Ja mu na jest innym obowi zkowym aktem czci w islamie; nazywana jest Zakah (biblijny termin tithe ). Prawa zwi zane z ni s wspomniane w (Wj 27,30-33). Jezus (pokój z nim) przypomina ludziom o jej duchu: Strze cie si, eby cie uczynków pobo nych nie wykonywali przed lud mi po to, aby was widzieli; inaczej nie b dziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. ( ) Zaprawd powiadam wam: ci otrzymali ju swoj nagrod. Kiedy za ty dajesz ja mu n, niech nie wie lewa twoja r ka co czyni prawa. (Mt 6,1-3) ~ 14 ~

16 xii) Pielgrzymka: Biblia wspomina, e ludzie powinni przychodzi w miejsce wybrane przez Boga i wys awia Jego imi. Je li szuka b dziecie miejsca, które sobie wybierze Pan, Bóg wasz, spomi dzy wszystkich pokole, by tam umie ci swe imi na mieszkanie, tam pójdziecie, tam zaniesiecie wasze ca opalenia, krwawe ofiary ( ) Tam te wobec Pana, Boga waszego, ucztowa b dziecie wy ze swymi rodzinami, cieszy si z dóbr, które waza r ka osi gn a, w czym b ogos awi wam Pan, Bóg wasz. (Pwt 12,5-7) Kiedy przyby Prorok Muhammad (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim), wykona t instrukcj. Muzu manie udaj si do Mekki miejsca [ na pustyni Paran, jak okre la to Biblia (Rdz 21,21)] b ogos awionego przez Boga, gdzie Prorok Abraham (pokój z nim) wybudowa dom modlitwy, czy Dom Boga [po arabsku Baitullah, a po hebrajsku Bethel (Rdz 35,15; 28,18)] by chwali Boga. Przyb d, by zebra wszystkie narody i j zyki; przyjd i ujrz moj chwa. (Iz 66,18) Podczas pielgrzymki muzu manie rytualnie pij wod ze ród a Zamzam. By o to ród o, z którego Hagar nabra a wody dla swego spragnionego syna, Izmaela (pokój z nim): Po czym Bóg otworzy jej oczy i ujrza a studni z wod ; a ona posz a, nape ni a buk ak wod i da a ch opcu pi. (Rdz 21,19) ród o to (w Mekce, w Arabii Saudyjskiej) od tego czasu dostarcza wody. c) NIEKTÓRE Z PRAKTYK ISLAMSKICH TAKIE, JAKIMI WIDZI JE BIBLIA i) Muzu manie nie jedz wieprzowiny. Biblia tak e zabrania spo ywania wieprzowiny. Wieprz, poniewa ma rozdzielone kopyto, ale nie prze uwa b dzie dla was nieczysty. Nie b dziecie jedli ich mi sa ani dotykali ich padliny s one dla was nieczyste. (Kp 11,7-8; Pwt 14,8) Ci, którzy jedz mi so wini s okre leni przez Boga jako lud buntowniczy i niesforny, który post powa drog z, za swoimi zachciankami (I 65,1-4) Muzu manie nie jedz padliny, ani zwierz t rozszarpanych przez dzikie zwierz ta. Te zakazy znajduj si te w Biblii: Nie b dziecie spo ywa adnej padliny. (Pwt 14,21) Nie b dziecie spo ywa mi sa zwierz cia rozszarpanego przez dzikie zwierz ta, ale je rzucicie psom. (Wj 22,30) ~ 15 ~

17 ii) Muzu manie stroni od nierz du i wina. Biblia podaje powody. nierz d, wino i moszcz odbieraj rozum( ) bo go (tnz. lud przyp. t um.) duch nierz du omami opu cili Boga swojego, aby cudzo o y. (Oz 4,11-12) Szyderc jest wino, swarliw sycera, ka dy kto tutaj b dzi, niem dry. (Prz 20,1) Nast pnie Pan powiedzia do Aarona: Kiedy b dziecie wchodzi do Namiotu Spotkania, ty i synowie twoi, nie b dziecie pi wina ani sycery, aby cie nie pomarli! To jest ustawa wieczysta dla wszystkich waszych pokole. (Kp 10,8-9) Nie b d z tych, co winu ho duj lub mi sem si lubi ob era ; bo pijak i ar ok jest w n dzy, ospa o chodzi w achmanach. (Prz 23,20-21) Nie patrz na wino, jak si czerwieni, jak pi knie b yszczy w kielichu, jak atwo p ynie [przez gard o]: bo w ko cu k sa jak mija, swój jad niby w wypuszcza. (Prz 23,31-32) iii) Muzu manom zabroniony jest udzia w lichwie (odsetkach). Biblia nakazuje: Je li po yczysz pieni dze ubogiemu z mojego ludu, yj cemu obok ciebie, to nie b dziesz post powa wobec niego jak lichwiarz i nie ka esz mu p aci odsetek. (Wj 22,24) iv) Muzu manie (m czy ni) s obrzezani. Sam Jezus (pokój z nim) tak e by obrzezany ( k 2,21), podobnie jak Abraham (pokój z nim) i wszyscy izraeliccy prorocy oraz wierni ydzi. v) Sposób ubioru kobiet: Od muzu manek wymagany jest skromny ubiór. Zakonnice ubieraj si w sposób muzu ma ski. Biblia mówi, e Rebeka, ona Proroka Izaaka, zakrywa a si zas on : wtedy Rebeka wzi a zas on i zakry a twarz. (Rdz 24,65) Zgodnie z Nowym Testamentem, kobiety nie zakrywaj ce g owy w publicznym oddawaniu czci postrzegane s za zha bione: Je li wi c jaka kobieta nie nakrywa g owy, niech e ostrzy e swe w osy! Je li natomiast ha bi kobiet to, e jest ostrzy ona lub ogolona, niech e nakrywa g ow! (I Kor 11,6) Oto inna islamska regulacja dotycz ca stroju, która znajduje si w Biblii: Kobieta nie b dzie nosi a ubioru m czyzny, ani m czyzna ubioru kobiety; gdy ka dy, kto tak post puje, obrzyd y jest dla Pana, Boga swego. (Pwt 22,5) vi) Muzu manie pozdrawiaj si nawzajem mówi c Assalamu alejkum, co oznacza Pokój wam. Biblia daje nam dowód na to, e by a to tak e praktyka Jezusa (pokój z nim): ~ 16 ~

18 przyszed Jezus, stan po rodku i rzek do nich: Pokój wam! (J 20,19;21;26; k 24,36) Tak naprawd Jezus (pokój z nim) pouczy swych aposto ów, kiedy wysy a ich na misj, e powinni oni u ywa tego pozdrowienia, kiedy wchodz do jakiego domu. Jest to nauka islamska. Wchodz c do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Je li dom na to zas uguje, niech zst pi na niego pokój wasz; je li za nie zas uguje, niech pokój wasz powróci do was! (Mt 10,12-13) vii) Muzu manie cz sto u ywaj zwrotu insza Allah, który oznacza z woli Boga, czy jak Bóg da. Znajdujemy to pouczenie tak e w Biblii: Wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro b dzie. Bo czym e jest ycie wasze? Par jeste cie, co si ukazuje na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinni cie mówi : Je eli Pan zechce, i b dziemy yli, zrobimy to lub owo. (Jk 4,14-15) Zastanawia nas, jak wiele z tych praktyk jest przestrzeganych dzi przez chrze cijan. A zatem kto bardziej zas uguje na miano na ladowcy Jezusa Chrystusa muzu manie, którzy znani s z tych praktyk, czy te ci, którzy nazywaj siebie chrze cijanami? Dlatego jasnym jest, e to, co robi muzu manie to nic nowego czy dziwnego, jak mo e wydawa si chrze cijanom, lecz pochodzi to z Biblii. Jasnym jest tak e, e islam by religi wszystkich Proroków Boga. Islam by tak e religi Jezusa (pokój z nim). Na tym nie koniec; ci g o religii Abrahama a po Muhammada (pokój z nim) tak e widoczna jest w Biblii, gdy znajdziemy proroctwa, tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie, dotycz ce nadej cia Proroka Muhammada (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim). Ta kwestia jest odr bnym tematem i wymaga osobnego omówienia. Dwa artyku y na ten temat s dodane w Za czniku. ~ 17 ~

19 CHRZE CIJA STWO 4. NAZWA CHRZE CIJA STWO JEJ POCHODZENIE I ZNACZENIE Zobaczymy, e chrze cija stwo jakie obecnie znamy nie jest nauk Jezusa (pokój z nim). Tak naprawd to muzu manie bli si s naukom Jezusa (pokój z nim) pod wzgl dem wierze i praktyk, ani eli chrze cijanie. Muzu manie czuj, e ich mi o do Boga i do Jezusa (pokój z nim) jest bardziej ich prawem, ni chrze cijan. Trzeba pami ta, e nikt nie mo e by muzu maninem, je li nie wierzy w Jezusa (pokój z nim). Zarówno muzu manie, jak i chrze cijanie, maj wspólne dziedzictwo i oboje powinni czerpa z tego korzy ci. Oto powód, dla którego nauki Jezusa (pokój z nim) wymagaj szczególnej uwagi. Teraz przyst pimy do ukazania chrze cija stwa w Bibili. Zadamy te same dwa pytania, które wcze niej zdali my odno nie ISLAMU: a) Nazwa chrze cija stwo czy to naprawd w a ciwa nazwa? Je li tak, gdzie jest ona zapisana? Innymi s owy, gdzie jest jej po wiadczenie to samo ci? b) Kto nada t nazw? B d kto jest organem po wiadczaj cym? Nazwa chrze cija stwo zosta a u yta po raz pierwszy w Antiochii, zgodnie z tym, co czytamy w Biblii: Uda si do Tarsu, aby odszuka Szaw a. A kiedy [go] znalaz, przyprowadzi do Antiochii i przez ca y rok pracowali razem w Ko ciele nauczaj c wielk rzesz ludzi. W Antiochii te po raz pierwszy nazwano uczniów chrze cijanami. (Dz 11,25-26) Kto nada t nazw? Ani Bóg, ani Jezus (pokój z nim). Odno nie nazwy chrze cija stwo mo emy powiedzie : 1. Nazwa ta nie zosta a nadana przez Boga ani przez Jezusa (pokój z nim). 2. Zosta a nadana przez ydów i pogan w Antiochii (mie cie w Imperium Rzymskim), tzn. raczej przez wrogów, ni przez przyjació. 3. Nazwa ta zosta a nadana po odej ciu Jezusa (pokój z nim) z tego wiata. 4. Nazwa ta zosta a u yta dla poni enia (wyznawców tej religii przyp. t um.), zgodnie z ustaleniami historyków. ~ 18 ~

20 Kto mo e si spiera : Có takiego jest w nazwie? Czy nazwa naprawd ma znaczenie? To mo e by wa ny zarzut, b d nie, jednak dla celów dyskusji wyja nijmy to znaczenie. S owo CHRZE CIJA STWO nie niesie ze sob adnego funkcjonalnego znaczenia, w przeciwie stwie do s owa ISLAM. Jest to po prostu s owo do zidentyfikowania, wywodz ce si od Chrystusa (tak jak Buddyzm wzi sw nazw od Buddy). Zatem nast pnym pytaniem b dzie: Jaka jest definicja chrze cija stwa? Przejd my do sedna. - Kto móg by powiedzie, e chrze cijanin to kto, kto wierzy w Jezusa Chrystusa (pokój z nim). My muzu manie tak e w niego wierzymy (wiara w niego jest jednym z aktów wiary). Tak wi c pod tym wzgl dem my tak e mo emy by nazywani chrze cijanami. - Kto móg by powiedzie, e chrze cijanin to kto, kto przestrzega nauk Jezusa Chrystusa (pokój z nim). My muzu manie twierdzimy, e przestrzegamy ich bardziej, ani eli ci, którzy nazywaj siebie chrze cijanami. Skoro tak, to raczej my jeste my chrze cijanami. - Kto móg by powiedzie, e chrze cijanin to ten, kto czci Jezusa Chrystusa (pokój z nim). Jednak my nie mo emy zaakceptowa tej definicji. Dlaczego? Po prostu dlatego, e Jezus (pokój z nim) nigdy nie stwierdzi : Jestem Bogiem i musicie mnie czci, Jestem równy i tak samo wieczny jak Bóg, czy te wst picie do Królestwa niebieskiego, je li uwierzycie w moj ofiar z krwi. Nie mamy adnych dowodów, e cho by raz wypowiedzia on takie stwierdzenie. Jezus (pokój z nim) z pewno ci nie u ywa by niejednoznacznego s ownictwa w celu wyja nienia tak fundamentalnej i wa nej sprawy, ani te nie pozostawi by tego w asnej wyobra ni i interpretacji ludzi. Tak naprawd kwestia natury Jezusa (pokój z nim) i jego bosko to efekt spekulacji pó niejszych Ojców Ko cio a i teologów. A czego naucza Jezus (pokój z nim)? Co by o istot jego misji? T kwesti omówimy bardziej szczegó owo. 5. PRAKTYKI I ZNACZENIE CHRZE CIJA STWA W BIBLII S owo chrze cija stwo nie znajduje si w adnej z Ewangelii. W innych ksi gach Nowego Testamentu nazwa ta wspomniana jest tylko kilka razy (Dz 11,26; Dz 26,28; I P 4,16). Jest to zrozumia e, gdy termin ten zosta wymy lony d ugo pó niej, kiedy Jezus (pokój z nim) opu ci ju ten wiat. ~ 19 ~

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA III Ocena dopuszczająca -Wie, dlaczego należy odprawiać I piątki miesiąca. -Wie, że słowo Boże głoszone

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska

Nawracać się. 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu. Modlitwa małżeńska Nawracać się 04.03 09.03.2013 III. tydzień Wielkiego Postu Modlitwa małżeńska Wspólnota Ruchu Światło - Życie On Jest (www.onjest.pl) marzec 2013 Opracowanie: Monika Mosior/ Jerzy Prokopiuk Modlitwa małżeńska

Bardziej szczegółowo

Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Marek 12,29).

Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Marek 12,29). Jedynemu Bogu, Panu i mojemu Zbawicielowi, JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, dziękuję. Słuchaj, Izraelu! Pan Bóg nasz, Pan JEST JEDEN. (Marek 12,29). Nie znam większej radości, niż radość pisania o naszym Bogu, Panu

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

Temat: Św. Bernadetta Soubirous.

Temat: Św. Bernadetta Soubirous. Kazanie ze spotkania młodych 11 października 2014r. Temat: Św. Bernadetta Soubirous. Wiara otwiera nam drogę do Bożej rodziny, tworząc duchową rodzinę. "Błogosławione łono które Cię nosiło". Pan Jezus

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r.

W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010 r. Rozkład materiału dla kl. 2 szkoły podstawowej opracowany na podstawie materiałów katechetycznych Kochamy Pana Jezusa zgodnych z Programem nauczania religii W drodze do Wieczernika nr AZ-1-01/10 z 9.06.2010

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Venusian Script Collection of Texts Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Zbiór tekstów Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz

Tischner KS. JÓZEF. Opracowanie Wojciech Bonowicz Tischner KS. JÓZEF Tischner KS. JÓZEF Opracowanie Wojciech Bonowicz Wydawnictwo Znak Kraków 2010 KAZANIE PIERWSZE o tym, za kogo umarł Pan Jezus KSIĄDZ JÓZEF: Dzieci kochane! Wysłuchaliśmy przed chwilą

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części:

Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: Spotkanie kręgu ma trzy integralne części: ü Modlitwa (także z dziećmi i wstawiennicza), ü Formacja z dzieleniem, ü Agapa (na początku lub na końcu spotkania). Każda z tych części jest ważna, nie pomijajmy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III

KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III s. Agata Trzaska KATECHEZA DL SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III TEMAT: Powołanie do życia konsekrowanego co to takiego? ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE 1. Cele katechetyczne wymagania ogólne Uczeń uświadamia sobie kim

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony

Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony Uwagi ogólne Definicja umowy Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Według ustawowej definicji jest to zgodne oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania religii dla klasy I gimnazjum

Program nauczania religii dla klasy I gimnazjum Program nauczania religii dla klasy I gimnazjum JEZUS CHRYSTUS OBJAWIA PRAWDĘ O BOGU I CZŁOWIEKU 1. Pytania egzystencjalne człowieka Wprowadzenie w tematykę roku w kontekście pytań dotyczących istnienia

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Wioleta Halek Nauczyciel katechezy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII (ocenianie bieżące) KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE Ia, Ib, Ic, Id, Ie GIMANZJUM nr 1 w Strzelcach Opolskich w roku szkolnym 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Kszałtowanie postawy otwartości na poznawanie ludzi należących do różnych religii i reprezentujących podobne lub inne wartości i style życia.

Kszałtowanie postawy otwartości na poznawanie ludzi należących do różnych religii i reprezentujących podobne lub inne wartości i style życia. Starsi bracia w wierze plan lekcji dla dzieci Czas zajęć: 45 minut Grupa wiekowa: V-VI klasa szkoły podstawowej Miejsce: synagoga Chewra Lomdej Misznajot w Oświęcimiu Cele pedagogiczne: A. Wiedza Podczas

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

opracowanie: www.sunrise.republika.pl, pag Jezus jest Bogiem 26 fragmentów biblijnych

opracowanie: www.sunrise.republika.pl, pag Jezus jest Bogiem 26 fragmentów biblijnych Jezus jest Bogiem 26 fragmentów biblijnych Kol. 2:8-10 Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie;

Bardziej szczegółowo

6ka.pl Użytkownik:, Data: 28.05.2016

6ka.pl Użytkownik:, Data: 28.05.2016 Angielski na Szóstkę - Część 1 URL: http://www.angielski.6ka.pl/lekcja/cz1/1 Lekcja 1 Jak masz na imię? What's your name? Lesson 1, Topic: What's your name? Lekcja 1, Temat: Jak masz na imię? Hello! (Cześć!)

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr z dnia Dyrektora PCPR w Lublinie KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBLINIE ROZDZIAŁ I Zasady ogólne 1 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.271.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości

PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości PROGRAM KURSU ONLINE Asertywność i poczucie własnej wartości Marta Pyrchała-Zarzycka www.astrosalus.pl www.kosmetyka-fitness.pl http://www.astrosalus.com/ www.sukces-biznes.pl kursy@astrosalus.pl 506-320-330

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz.

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz. Data generacji: 2009-5-11 20:13 ID aktu: 25900 brzmienie od 2007-07-20 Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie

Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie Przedmiotowy system oceniania z religii Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Przechlewie I. Formy oceniania ucznia. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się w całym procesie katechizacji za pomocą następujących

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 5 klasy szkoły podstawowej opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Zaproszeni przez Boga z serii Drogi Przymierza podręcznik nr AZ-21-01/10-KR-5/13 do nauczania

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Budowanie własnego wizerunku. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Budowanie własnego wizerunku. moduł 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych moduł 2 Temat 1, Poziom 2 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 2 Temat 1 Poziom 2 jak zrobić dobre pierwsze wrażenie? Podręcznik prowadzącego Cele szkolenia Zarówno prezencja, jak i umiejętność

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl

MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl MĘSKIE KOBIETY I KOBIECY MĘŻCZYŹNI WEDŁUG www.mkontakt.pl Dystrybucja i ograniczenia: Serwis www. - jako wydawca - zezwala na darmowe rozpowszechnianie tej treśći. Zabronione jest jednakże jego przetwarzanie,

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na

Bardziej szczegółowo

Artur Samojluk Zostań inwestorem

Artur Samojluk Zostań inwestorem Artur Samojluk Zostań inwestorem 1 e-bookowo ZOSTAŃ INWESTOREM Artur Samojluk ZOSTAŃ INWESTOREM Czyli sztuka podejmowania dobrych decyzji finansowych Sekrety praktyków. Poznaj kompletną strategię dochodowych

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycz ca klimatu bezpiecze stwa pracy w krajach nordyckich

Ankieta dotycz ca klimatu bezpiecze stwa pracy w krajach nordyckich NOSACQ-50- Polish Ankieta dotycz ca klimatu pracy w krajach nordyckich Celem tej ankiety jest zapoznanie z Twoimi pogl dami na temat Tego miejsca pracy. Twoje odpowiedzi zostan komputerowo przetworzone

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na

Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na Nasze zachowanie, ubiór i kultura świadczy o nas samych i wpływa na to jak widzą i oceniają nas inni. Wbrew pozorom niewiele trzeba aby zrobić na kimś dobre wrażenie. Przestrzeganie tych kilku wskazówek

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1962 Nr 10 poz. 49 USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim Rozdział 1 Obywatele polscy Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z 2001

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ

OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ OBECNOŚĆ I OSTĘPNOŚĆ RODZICA DAJE DZIECKU ODWAGĘ Z. Freud: STAWIANIE GRANIC BUDUJE JEGO SIŁĘ Źródłem energii człowieka jest jego instynktowny pęd do przyjemności. Ta podstawowa żądza natychmiastowego zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo