ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA"

Transkrypt

1 ISLAM A CHRZEŚCIJAŃSTWO TAKIE, JAKIM WIDZI JE BIBLIA AL-AHSA ISLAMIC CENTER Przekład: Monika Meziani ~ 0 ~

2 PRZEDMOWA Chrze cija stwo i islam to dwie wielkie religie na wiecie, ka da z nich ma ponad miliard wyznawców. Chocia maj one ze sob wiele wspólnego, to jednak istnieje mi dzy nimi wielka przepa. Jednym z g ównych powodów jest brak wiedzy i w a ciwego zrozumienia wzajemnych pogl dów. Musimy wszelkimi sposobami zbli y je do siebie, aby móc wspólnie czerpa korzy ci z ich dziedzictwa. Jednym z takich sposobów mog oby by dla muzu manina wyja nienie swemu chrze cija skiemu bratu, e islam nie jest obc religi, jak mo e on my le ; jest on (islam przyp. t um.) bardzo biblijny, w takim sensie, e muzu manie post puj za tym, czego nauczali wszyscy prorocy Boga (wymienieni w Biblii). To muzu manie naj ci lej trzymaj si nauk Jezusa Chrystusa (pokój z nim), przez co zas uguj na to, by nazywano ich prawdziwymi na ladowcami Jezusa Chrystusa. To w a nie próbuje przekaza ta broszura. W tre ci niniejszej broszury nie ma niczego oryginalnego. Jest to po prostu próba zebrania okre lonych wersetów i fragmentów Biblii, które uzasadniaj twierdzenie muzu manów, e islam nie jest now religi, z nieznanymi pogl dami i fundamentalnymi doktrynami. Cytaty tu zamieszczone pochodz z New Revised Standard Version oraz New International Version 1. Materia ten by pierwotnie przygotowany jako przemowa dla du ej grupy chrze cijan z Filipin, pracuj cych w Bahrain; i alhamdulillah 2, zosta on dobrze odebrany. Do czone zosta y do niego dwa artyku y (oryginalnie opublikowane gdzie indziej) zwi zane z tematem Muhammad (pokój z nim) w Biblii, jako uzupe nienie. DISCOVER ISLAM z ch ci opublikowa o t prezentacj w formie ksi ki. To nie tylko pomo e obala ró ne stereotypy istniej ce w umy le chrze cijanina, ale tak e da muzu maninowi w a ciwe zrozumienie, w celu komunikowania si z chrze cija skim bratem/siostr. Oby Allah wynagrodzi szejchowi Essamowi Eshaq i dr Lindzie Thayer za sprawdzenie szkicu i konstruktywne komentarze. Syed R. Ali Nic nie pochodzi od nas z wyj tkiem tego, w czym Allah dopomo e. Bahrain Te wersje Biblii wykorzystane s w angloj zycznej broszurze; w polskim t umaczeniu wykorzystana zosta a Biblia Tysi clecia przyp. t um. 2 arabski zwrot alhamdulillah po polsku znaczy chwa a Bogu przyp. t um. ~ 1 ~

3 WST P Czytelnik mo e si zastanawia co islam ma wspólnego z Bibli, skoro Biblia jest wi t ksi g chrze cijan, a islam to zupe nie inna religia! Jak zobaczymy, jest to bardzo powierzchowny os d. Faktem jest, e pomi dzy muzu manami a chrze cijanami istnieje wiele podobie stw oboje maj wiele wspólnych wierze, jak wiara w jednego Boga, Jego wys anników i proroków, boskie objawienie zes ane im, Dzie S du, niebo i piek o, itp. Poza chrze cija stwem nie ma adnej innej religii, z wyj tkiem islamu, której podstaw jest wiara w Jezusa Chrystusa (pokój z nim) 3 i objawienie dane mu przez Boga Ewangeli. Muzu manie wierz, e zosta on pocz ty w cudowny sposób, bez adnego ojca, oraz e dokonywa wielkich cudów, jak przywracanie ycia umar ym, uzdrawianie niewidomych i tr dowatych z mocy Boga. Wierz tak e w powtórne przyj cie Jezusa (pokój z nim). Tak on, jak i jego matka Maria (pokój z nimi obojgiem) s w islamie darzeni ogromnym szacunkiem. Pozwólcie, e po tym wprowadzeniu przeanalizujemy islam oraz chrze cija stwo, o jakim uczy Biblia. Obie te religie zostan omówione w nast puj cych rozdzia ach: Islam 1. Pochodzenie i znaczenie nazwy ISLAM 2. Koncept ISLAMU w Biblii 3. Praktyki ISLAMU w Biblii. Chrze cija stwo 4. Pochodzenie i znaczenie nazwy CHRZE CIJA STWO 5. Praktyki i znaczenie CHRZE CIJA STWA w Biblii. 3 Muzu manie u ywaj zwrotu pokój z nim b d skrótu (pzn) zawsze, gdy wymieniaj imi którego z proroków; jest to wyraz szacunku dla jego osoby. ~ 2 ~

4 WST P 1. NAZWA ISLAM JEJ POCHODZENIE I ZNACZENIE Kiedy cz owiek rodzi si, nadaje mu si imi. Dzi ki niemu mo e by on rozpoznawany i identyfikowany. Dowodem na posiadania tego imienia s wa ne dokumenty. W ten sam sposób, by potwierdzi nazw religii, powinni my poszuka dwóch rzeczy: Po wiadczenie to samo ci, tj. czy jest to rzeczywi cie w a ciwa nazwa? Je li tak, gdzie jest to zapisane? Kto ma moc po wiadczania, tj. kto nada t nazw? Po wiadczenie to samo ci: Islam jest autentyczn nazw tej religii objawionej przez Boga. Jest ona zapisana w wi tej ksi dze islamu Koranie. {Religi (sposobem ycia) prawdziw w oczach Boga jest islam!} [Rozdzia 3, werset 19] {A od tego, kto poszukuje innej religii ni islam, nie b dzie ona przyj ta; i on w yciu ostatecznym b dzie w liczbie tych, którzy ponie li strat.} [3:85] Osoba, która praktykuje islam, to muzu manin (po arabsku muslim przyp. t um.). Rdze s-l-m wyst puje w j zyku arabskim w dwóch spokrewnionych ze sob s owach. J zyki arabski, hebrajski (j zyk Starego Testamentu) i aramejski (którego u ywa Jezus, pokój z nim) nale do jednej rodziny. Kto ma moc po wiadczania? Czy nazw islam nadali sami muzu manie, czy te Arabowie b d inni ludzie, albo Prorok Muhammad (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim)? B d czy nazwa ta sama w sobie pojawi a si z biegiem czasu? Odpowied brzmi: Nazwy islam i muzu manie nie zosta y nadane przez nikogo innego, jak tylko przez samego Boga. {Dzisiaj udoskonali em dla was wasz religi i obdarzy em was w pe ni Moj dobroci ; wybra em dla was islam jako religi.} [5:3] ~ 3 ~

5 { On nazwa was muzu manami, niegdy i obecnie } [22:78] Oto jeden z powodów, dla których nazwa mahometanin na okre lenie muzu manina jest nie do zaakceptowania, nawet je li muzu manie s na ladowcami Muhammada (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim). Dlaczego kto mia by nazywa ich mahometanami, skoro oni maj ju sw nazw - muzu manie? Nazwa islam nie jest jedynie s owem identyfikuj cym, tak jak na przyk ad ryba - zwierz morskie posiadaj ce pewne cechy postrzegane jest jako ryba, jednak s owo ryba samo w sobie nie niesie adnego znaczenia funkcjonalnego. W przypadku s owa islam jest inaczej. To nie tylko s owo identyfikuj ce, lecz tak e maj ce znaczenie funkcjonalne. Znaczenie tego s owa wyra a istot pogl du i celu tej religii. Ma ono dwojakie znaczenie: a poddanie si woli Jednego Jedynego Boga, Boga Prawdziwego, b pokój (zawiera ten sam rdze co zwrot as-salamu alejkum oznaczaj ce pokój wam ). Te dwa znaczenia w rzeczywisto ci nie s traktowane oddzielnie; s one ze sob zwi zane. Dlatego najpe niejszym znaczeniem islamu jest osi gni cie pokoju poprzez poddanie si woli Jednego Prawdziwego Boga. 2. KONCEPT ISLAMU W BIBLII Czy s owo islam znajduje si w Biblii? Nie znajdujemy takiego okre lenia z trzech g ównych powodów: Jest to s owo arabskie, a Biblia któr mamy w r ku jest to angielskie (polskie przyp. t um.) t umaczenie z greckiego i hebrajskiego; Islam jest s owem przet umaczalnym. Skoro niesie ze sob jakie znaczenie, mo na je przet umaczy ; Wiele obecnych religii identyfikowanych za pomoc nazw ko cz cych si na izm/yzm b d stwo, nie istnia o w czasach biblijnych. By a wówczas albo religia polegaj ca na pos usze stwie Jednemu Jedynemu Bogu, albo ba wochwalstwo. Ludzie byli albo wierz cymi w Jednego Boga, albo poganami. Oczywi cie gdyby my chcieli znale s owo islam w Bibilii, musieliby my szuka jedynie jego przet umaczonego znaczenia. ~ 4 ~

6 (a) Poddanie si woli Jednego Prawdziwego Boga Co oznacza tu s owo poddanie? Oznacza ono ca kowite pos usze stwo, z oddaniem i ochot. W terminologii biblijnej oznacza to zachowywanie przykaza lub spe nianie woli Boga. Okre lenia te znajdujemy w wielu miejscach w Biblii, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Oto przyk ady: 1. W Starym Testamencie czytamy o tym, czego Bóg wymaga od Swoich ludzi: A teraz, Izraelu, czego da od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, by si ba Pana, Boga swojego, chodzi wszystkimi Jego drogami, mi owa Go, s u y Panu, Bogu twemu, z ca ego swojego serca i z ca ej swej duszy, strzeg polece Pana i Jego praw, które ja ci podaj dzisiaj dla twego dobra. (Pwt 10,12-13) Te wersety jasno wskazuj, e Bóg wymaga: 1. by si Go obawia 2. by pod a Jego cie kami 3. by Go mi owa 4. by Mu s u y ca ym sercem i dusz 5. by zachowywa Jego przykazania. Jedynym zdaniem zawieraj cym w sobie wszystkie powy sze punkty jest: Ca kowite poddanie si woli Boga z oddaniem i ochot. Arabskie s owo islam ma takie w a nie znaczenie. Skoro Bóg jest uczciwy i sprawiedliwy, nie b dzie On wymaga od Izraelitów czego innego ni od Arabów, Amerykanów czy Hindusów, albo Filipi czyków. Jest On Bogiem dla wszystkich ludzi na wiecie; jest Stwórc wszystkiego. Jasnym jest zatem, e Bóg chce, aby cz owiek by dla Niego nikim innym jak tylko muzu maninem. 2. Co wi cej, Bóg chce, by cz owiek by muzu maninem na wskro, w ka dej chwili, niezale nie od tego, gdzie si znajduje zgodnie z tym, co czytamy w Wielkim Przykazaniu : S uchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. B dziesz mi owa Pana, Boga twojego, z ca ego swego serca, z ca ej duszy swojej, ze wszystkich swych si. Niech pozostan w twym sercu te s owa, które ja ci dzi nakazuj. Wpoisz je twoim synom, b dziesz o nich mówi przebywaj c w domu, w czasie podró y, k ad c si spa i wstaj c ze snu. Przywi esz je do twojej r ki jako znak. Niech one ci b d ozdob przed oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach. (Pwt 6,4-9) ~ 5 ~

7 To samo przes anie g osili pozostali Prorocy Boga. Oto przyk ady: 3. Dawid rzek, pouczaj c swego syna Salomona: Ja wyruszam w drog [przeznaczon ludziom na] ca ej ziemi. Ty za b d mocny i oka si m em! B dziesz strzeg zarz dze Pana, Boga twego, aby i za Jego wskazaniami, przestrzega Jego praw, polece i nakazów, jak napisano w Prawie Moj esza, aby ci si powiod o wszystko, co zamierzysz, i wszystko, czym si zajmiesz. (I Krl 2,2-3) 4. Salomon, zwracaj c si do zgromadzenia izraelskiego: Niech wszystkie ludy wiata dowiedz si, e jedynie Pan jest Bogiem, a innego nie ma. Niech wi c serce wasze b dzie szczere wobec Pana, Boga naszego, aby cie post powali wed ug Jego praw i przestrzegali Jego nakazów, jak jest w dniu dzisiejszym. (I Krl 8,60-61) 5. Samuel, zwracaj c si do swego ludu: Je li b dziecie si bali Pana, s u yli Mu i s uchali Jego g osu, nie sprzeciwiali si nakazom Pana, je li b dziecie tak wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, szli za Panem, Bogiem waszym [wtedy Pan b dzie z wami]. Ale je eli nie b dziecie s ucha g osu Pana i sprzeciwia si b dziecie Jego nakazom, r ka Pana b dzie przeciw wam, podobnie jak by a przeciw waszym przodkom. Bójcie si jedynie Pana, s u cie Mu w prawdzie z ca ego serca: spójrzcie, jak wiele wam wy wiadczy. ( ) Lecz gdyby cie trwali w przewrotno ci, zginiecie tak wy, jak i wasz król. (I Sam 12,14-15;24) 6. Jozue rzek na po egnanie: Jozue odpowiedzia ludowi: Wy jeste cie wiadkami przeciw samym sobie, e wybrali cie Pana, aby Mu s u y. I odpowiedzieli: Jeste my wiadkami. Usu cie wi c bogów obcych spo ród was i zwró cie serca wasze ku Panu, Bogu Izraela. I odrzek lud Jozuemu: Panu, Bogu naszemu, chcemy s u y i g osu Jego chcemy s ucha. (Joz 24,22-24) W Nowym Testamencie zauwa amy, e Jezus (pokój z nim) naucza tego samego by zachowywa przykazania i spe nia wol Boga, tzn. podda si woli Boga. Przyk ady: 7. ycie wieczne poprzez poddanie si nakazom Boga: A oto podszed do Niego pewien cz owiek i zapyta : Nauczycielu, co dobrego mam czyni, aby otrzyma ycie wieczne? Odpowiedzia mu: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A je li chcesz osi gn ycie, zachowaj przykazania. (Mt 19,16-17) 8. Królestwo niebieskie poprzez poddanie woli Boga: Nie ka dy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spe nia wol mojego Ojca, który jest w niebie. (Mt 7,21) 9. U yte jest nawet s owo poddanie : B d cie wi c poddani Bogu, przeciwstawiajcie si natomiast diab u, a ucieknie od was. (Jk 4,7) ~ 6 ~

8 10. Jak pi knie Jezus (pokój z nim) okre li sw islamsk misj : Moim pokarmem jest wype ni wol Tego, który mnie pos a, i wykona Jego dzie o. (J 4,34) 11. Jak pokornie Jezus (pokój z nim) okaza swe poddanie Bogu! Ja sam z siebie nic czyni nie mog. Tak jak s ysz, s dz, a s d mój jest sprawiedliwy: nie szukam bowiem w asnej woli, lecz woli Tego, który mnie pos a. (J 5,30) 12. Jezus (pokój z nim) postrzega muzu manów jako swych braci i siostry: Bo kto pe ni wol Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostr i matk. (Mt 12,50) (b) Pokój S owo pokój posiada wiele znacze pokój ze Stwórc, pokój umys u, pokój w sercu, w spo ecze stwie, itp. Takie znaczenie s owa islam zdaje si nie wyst puje tak cz sto jak to pierwsze. Oto niektóre z wersetów, które wskazuj na takie t umaczenie. Dzie em sprawiedliwo ci b dzie pokój, a owocem prawa wieczyste bezpiecze stwo. (Iz 32,17) Prawo jest efektem zachowywania przykaza (Pwt 6,25), a pokój jest efektem prawo ci. S owo pokój jest znaczeniem s owa ISLAM w sensie wiecznego spokoju, pewno ci, zaufania i pewno ci, tzn. zbawienia. Pokój zostawiam wam, pokój mój daj wam. Nie tak jak daje wiat, ja wam daj. Niech si nie trwo y serce wasze ani si nie l ka! (J 14:27) Jezus (pokój z nim) mówi o pokoju jako: - pokoju b d cym jego pokojem - pokoju przekazywany innym - pokój nie b d cy takim, jaki daje wiat - pokój b d cy pocieszeniem dla serca - pokój usuwaj cy l k. Pokój, o jakim mówi tu Jezus (pokój z nim) nie by pokojem, jaki daje wiat, lecz by tym, jaki nazwa on swym pokarmem i misj, tak jak czytamy w Janie 4,34. On sam go posiada i chcia przekaza go innym. Mia on usun strach przed pot pieniem i pocieszy serce wie ci o yciu wiecznym. ~ 7 ~

9 Pokój w ISLAMIE. B ogos awieni, którzy wprowadzaj pokój, albowiem oni b d nazwani synami Bo ymi. (Mt 5,9) Tutaj Jezus (pokój z nim) zdaje si nazywa tych, którzy poddaj si Bogu ( MUZU MANÓW ) jako wprowadzaj cych pokój, którzy w efekcie nazwani zostaj dzie mi Boga, czyli lud mi Boga, czy te lud mi umi owanymi przez Boga. Bóg z pewno ci kocha tych, którzy zachowuj Jego przykazania i poddaj si Jego woli, zgodnie z Dziesi cioma Przykazaniami: Okazuj za ask a do tysi cznego pokolenia tym, którzy Mnie mi uj i przestrzegaj Moich przykaza (Wj 20,6) Powy sze wyra enie z Mateusza 5,9 jest porównywalne z tym zawartym w Psalmach: Szcz liwy m, który si boi Pana i wielkie upodobanie ma w Jego przykazaniach. (Ps 112,1) Szcz liwy ka dy, kto boi si Pana, kto chodzi Jego drogami! (Ps 128,1) Opieraj c si na powy szej dyskusji kto mo e wyrazi zdziwienie: Jak to mo liwe, e wszyscy Prorocy Boga nauczali ISLAMU, w tym tak e Jezus (pokój z nim)? Czy byli oni tak naprawd MUZU MANAMI? Odpowied brzmi TAK. ISLAM by religi wszystkich Proroków, w tym tak e Jezusa (pokój z nim). Ich wierni na ladowcy byli tak e MUZU MANAMI. W to w a nie my, muzu manie, wierzymy. Faktem jest, e: - Islam nie jest now religi, która zosta a utworzona czy zapocz tkowana przez Proroka Muhammada (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim). - Termin muzu manin si ga daleko wcze niej ni czasów Muhammada (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim). - Rola Proroka Muhammada (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim) by a prostym dope nieniem pierwotnego przes ania, pierwotnej religii, oraz przedstawieniem ostatecznego, czystego i wiecznego przewodnictwa dla ludzko ci, które zosta o mu objawione od Boga. Koran g osi: {Powiedzcie (muzu manie): My wierzymy w Boga i w to, co nam zosta o zes ane, i w to, co zosta o zes ane Abrahamowi, Izmaelowi i Izaakowi, Jakubowi i pokoleniom; i w to, co zosta o dane Moj eszowi i Jezusowi; i w to, co zosta o dane prorokom od ich Pana. My nie robimy adnej ró nicy mi dzy nimi i poddajemy si Jemu ca kowicie. } [2:136] {On ustanowi dla was, je li chodzi o religi, to ju poleci Noemu, i to, co objawili my tobie, i to, co polecili my Abrahamowi, Moj eszowi i Jezusowi. Przestrzegajcie nale ycie religii i nie rozdzielajcie si w niej!} [42:13] ~ 8 ~

10 {Abraham nie by ydem ani chrze cijaninem, lecz by szczerze wierz cym hanifem, ca kowicie poddanym, i nie by on z liczby ba wochwalców.} [3:67] Dalej zostanie to wyja nione bardziej szczegó owo. 3. PRAKTYKI ISLAMU W BIBLII Zak adaj c, e ISLAM nie jest now religi, oraz e wszyscy Prorocy Boga, w cznie z Jezusem (pokój z nim), oraz ich wierni na ladowcy byli MUZU MANAMI, to nasuwa si pytanie, czy wierzenia i praktyki islamskie tak e znajdujemy z Biblii? Sprawd my. (a) ISLAMSKIE WYZNANIE WIARY: Islam naucza o prawdziwym monoteizmie. Najbardziej fundamentalnym wierzeniem w islamie jest Jedno Boga, bez przypisywania Mu partnerów czy uznawania kogo, kto dzieli z Nim Bosko. Bez tego nie ma islamu. Islamskie kredo wyra a si prostym, lecz wiele znacz cym o wiadczeniem: Nie ma bóstwa poza Jedynym Prawdziwym Bogiem (Allahem), a Muhammad jest Wys annikiem Boga. Ka dy, kto wierzy w to o wiadczenie jest muzu maninem. To wyznanie wiary sk ada si z dwóch cz ci: i) Pierwsza cz dotyczy Bosko ci, W adzy i Suwerenno ci Jednego i Jedynego Boga, i tylko On jest Stwórc, Podtrzymuj cym, Zbawicielem, Odkupicielem i Bogiem; i nie ma poza Nim innego. ii) Druga cz dotyczy rodka przekazu pomi dzy Stwórc a lud mi, czyli misji proroczej. Muzu manin musi wierzy w Wys annika Boga i stosowa si do jego nauk, gdy jest to jedyna droga prowadz ca do Boga. Wspomnieli my wcze niej, e islam by religi wszystkich proroków Boga. Skoro tak, to islamskie wyznanie wiary przed nadej ciem Proroka Muhammada (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim) powinno zawiera : - wiar w Jednego Prawdziwego Boga, czyli e nikt nie jest godny czci z wyj tkiem Niego, - wiar w ówczesnego Wys annika Boga jako jednego z Proroków. ~ 9 ~

11 i) Wiara w Jednego Prawdziwego Boga ukazana w Biblii Oznacza to czysty monoteizm, którzy pozostaje ca y czas niezmienny. Przyk ady: 1. Pierwsze z Dziesi ciu Przykaza : Ja jestem Pan, twój Bóg, który ci wywiód z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie b dziesz mia cudzych bogów obok Mnie! Nie b dziesz czyni adnej rze by ani adnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemi! Nie b dziesz oddawa im pok onu i nie b dziesz im s u y, poniewa Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze wyst pek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia wzgl dem tych, którzy Mnie nienawidz. (Wj 20,2-5) 2. Niech wszystkie ludy wiata dowiedz si, e jedynie Pan jest Bogiem, a innego nie ma. (I Krl 8,60) 3. Poznaj dzisiaj i rozwa w swym sercu, e Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. (Pwt 4,39) 4. aby cie mogli pozna i uwierzy Mi, oraz zrozumie, e tylko Ja istniej. Boga utworzonego przede Mn nie by o ani po Mnie nie b dzie. Ja, Pan, tylko Ja istniej i poza Mn nie ma adnego zbawcy. (Iz 43,10-11) 5. Czy nie Ja jestem Pan, a nie ma innego Boga prócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiaj cy nie istnieje poza Mn. Nawró cie si do Mnie, by si zbawi, wszystkie kra ce wiata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny! Przysi gam na Siebie samego, z moich ust wychodzi sprawiedliwo, s owo nieodwo alne. Tak, przede Mn si zegnie wszelkie kolano, wszelki j zyk na Mnie przysi ga b dzie. (Iz 45,21-23) 6. Ja jestem Bogiem i nie ma innego, Bogiem, i nikogo nie ma jak Ja. (Iz 46,9) 7. Jezus (pokój z nim) powiedzia to samo: Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. (Mk 12,29) ii) Wiara w Wys annika Boga ukazana w Biblii: To wierzenie zmienia o si z czasem, w zale no ci od konkretnej, ukazuj cej si wówczas misji proroczej. Dlatego w czasach Moj esza (pokój z nim) wyznanie wiary brzmia oby: a Moj esz jest Wys annikiem Boga. Po nadej ciu Jezusa (pokój z nim) natomiast brzmia oby ono: a Jezus jest Wys annikiem Boga. To pokazuje, e powinno si wierzy we wszystkich wcze niejszych Wys anników Boga, oraz w obecnego Wys annika. Moj esz (pokój z nim) przekazywa ludziom s owo Boga. By zatem Wys annikiem Bo ym, lub przekazicielem Bo ej woli. Powiedzia do swych ludzi: W tym czasie ja sta em mi dzy Panem a wami, aby wam oznajmi s owa Pana (Pwt 5,5) ~ 10 ~

12 Za ludzie odpowiedzieli Moj eszowi (pokój z nim): Mów ty do nas wszystko, co powie do ciebie Pan, Bóg nasz, a my us uchamy i wykonamy to. (Pwt 5,27) Ujawnienie woli Boga rozpocz o si wraz z pierwszym przykazaniem: Jam jest Pan, Bóg twój, który ci wyprowadzi z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie b dziesz mia bogów innych oprócz Mnie. (Pwt 5,6-7) Z powy szych cytatów biblijnych wynika islamskie wyznanie wiary: Nie ma bóstwa z wyj tkiem jedynego prawdziwego Boga, a Moj esz jest Wys annikiem Boga. Jezus (pokój z nim) wyrazi ca e islamskie wyznanie wiary w prostym zdaniu: A to jest ycie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego pos a e, Jezusa Chrystusa. (J 7,3) Co przekazuje nam ten werset? Mówi nam, e ycie wieczne, tj. zbawienie, zale y od nast puj cych dwóch rzeczy: a) poznania jedynego prawdziwego Boga - tutaj s owo poznanie nie oznacza biernego poznania; to co wi cej. Poci ga ono za sob : - wiedz, e jest On jedynym godnym czci, czy e jest On jedynym bóstwem, - wiedz, e jest On jedynym Zbawc i Odkupicielem, oraz - akceptacj Jego jako jedynego godnego czci i porzucenie czczenia kogokolwiek innego. Sama wiedza jest bezu yteczna. Szatan/Lucyfer tak e wiedzia o Bogu, kiedy zosta przekl ty i odrzucony z powodu odmowy bycia pos usznym Bogu. Wierzysz, e jest jeden Bóg? S usznie czynisz lecz tak e i z e duchy wierz i dr. (Jk 2,19) b) zna Jezusa Chrystusa jako Wys annika Boga wskazuje, e jedynie do jego nauk nale y si stosowa, z wy czeniem innych ideologii. Werset (J 17,3) mo e zatem by parafraz obecnego islamskiego wyznania wiary: Nie ma bóstwa poza jedynym prawdziwym Bogiem, a Jezus Chrystus jest Wys annikiem Boga. Oto inny przyk ad islamskiego wyznania wiary: Nast pnie w porze sk adania ofiary z pokarmów prorok Eliasz wyst pi i rzek : O Panie, Bo e Abrahama, Izaaka oraz Izraela! Niech dzi b dzie wiadomo, e Ty jeste Bogiem w Izraelu, a ja Twój s uga na Twój rozkaz to wszystko uczyni em. (I Krl 18,36) ~ 11 ~

13 Mo emy to sparafrazowa nast puj co: Nie ma bóstwa poza jedynym prawdziwym Bogiem, a Eljasz jest Wys annikiem Boga. (b) ISLAMSKIE MODLITWY/AKTY CZCI/OBRZ DY RELIGIJNE Muzu manie modl si i oddaj cze Bogu w sposób podobny do tego, w jaki czynili to wcze niejsi prorocy Boga. W Biblii znajdujemy o tym nast puj ce wzmianki: i) Uk ony i pok ony do ziemi: Jezus (pokój z nim): I odszed szy nieco dalej, upad na twarz i modli si (Mt 26,39) Moj esz (pokój z nim): I natychmiast sk oni si Moj esz a do ziemi i odda pok on (Wj 34,8) Moj esz i Aaron (pokój z nimi): Moj esz i Aaron odeszli od t umu i skierowali si ku wej ciu do Namiotu Spotkania. Tam padli na twarz (Lb 20,6) Abraham (pokój z nim): Abraham pad na oblicze (Rdz 17,3) S uga Abrahama: Gdy s uga Abrahama us ysza te ich s owa, odda pok on Panu. (Rdz 24,52) Jozue (pokój z nim): Wtedy Jozue upad twarz na ziemi, odda mu pok on (Joz 5,14) Ezdrasz i jego ludzie: Potem oddali pok on i padli przed Panem na kolana, twarz ku ziemi. (Ne 8,6) ii) Recytowanie podczas pi ciu codziennych modlitw czego, co mog oby zosta nazwane Modlitw Pa sk muzu manów (rozdzia em otwieraj cym Koran). Porównajcie to z tym, czego zgodnie z przekazem naucza Jezus (Mt 6:9-13). ~ 12 ~

14 Modlitwa islamska (w Koranie) Modlitwa chrze cija ska (w Biblii) (Cz 1: Wychwalanie Pana i wspominanie Jego atrybutów) W imi Boga, Mi osiernego, Lito ciwego. Chwa a Bogu, Panu wiatów, Mi osiernemu, Lito ciwemu. Królowi Dnia S du. Ojcze nasz, który jeste w niebie, niech si wi ci imi Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spe nia si na ziemi, tak jak i w niebie. (Cz 2: Szukanie pomocy) Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; (Cz 3: Pro ba o przewodnictwo) Prowad nas drog prost, drog tych, których obdarzy e ask ; nie za tych, którzy Ci rozgniewali; i nie tych, którzy zb dzili. I nie dopu, aby my ulegli pokusie, ale nas zachowaj od z ego! iii) Modlitwy od witu do wieczora, jak zosta o wspomniane w Psalmach (113,3). Od wschodu s o ca a po zachód jego niech imi Pa skie b dzie pochwalone! (Ps 113,3) iv) Odprawianie modlitw o okre lonych porach dnia, tak jak robili to Piotr i Jan, aposto owie Jezusa (pokój z nim), co by o odpowiednikiem muzu ma skiej modlitwy popo udniowej (Asr): Gdy Piotr i Jan wchodzili do wi tyni na modlitw o godzinie dziewi tej* (Dz 3:1) * Tzn. trzeciej po po udniu (pi tnastej) przypis z Biblii Tysi clecia (przyp. t um.) v) Wznoszenie pró b, z uniesionymi d o mi: Salomon (pokój z nim): Potem, kiedy Salomon sko czy zanosi do Pana te wszystkie mod y i b agania, podniós si sprzed o tarza Pa skiego, z miejsca, gdzie kl cza, i r ce wyci gn do nieba (Krl 8,54) Ezdrasz (pokój z nim) I Ezdrasz b ogos awi Pana, wielkiego Boga, a ca y lud z podniesieniem r k swoich odpowiedzia : Amen1 Amen! (Ne 8,6) ~ 13 ~

15 vi) Wykonywanie ablucji przed odprawianiem modlitw: I myli w niej r ce i nogi Moj esz i Aaron oraz jego synowie, przed wchodzeniem do Namiotu Spotkania i przyst pieniem do o tarza, jak to nakaza Pan Moj eszowi. (Wj 40,31-32) v) Zdejmowanie butów przy wchodzeniu na miejsce modlitwy, tak jak Bóg nakaza Moj eszowi (pokój z nim): Rzek mu [Bóg]: Nie zbli aj si tu! Zdejm sanda y z nóg, gdy miejsce, na którym stoisz, jest ziemi wi t (Wj 3,5) Zdejmij sanda y z nóg powiedzia do niego Pan bo miejsce na którym stoisz, jest ziemi wi t. (Dz 7,33) Na to rzek wódz zast pów Pa skich do Jozuego: Zdejm obuwie z nóg twoich, albowiem miejsce, na którym stoisz, jest wi te. I Jozue tak uczyni. (Joz 5,15) viii) Nazywanie namiotu Boga domem modlitwy [po arabsku Masd id ], tak jak robi to Jezus (pokój z nim) I rzek do nich: Napisane jest: Mój dom ma by domem modlitwy (Mt 21,13) ix) Korzystanie z kalendarza lunarnego: Sprawdzi si to, e ka dego miesi ca podczas nowiu i ka dego tygodnia w szabat, przyjdzie ka dy cz owiek, by Mi odda pok on mówi Pan. (Iz 66,23) x) Post jest w islamie form oddawania czci. Obowi zkiem muzu manina jest zachowywanie postu przez jeden pe ny miesi c (zwany Ramadan) w roku, jako wiczenie w rozbudzaniu i odnawianiu prawej wiadomo ci i czynów. Jezus (pokój z nim) po ci przez czterdzie ci dni (Mt 4,2), a o tych, którzy pozwalaj sobie na wzmo enie pragnienia jedzenia i picia (tzn. poszcz ) powiedzia : B ogos awieni, którzy akn i pragn sprawiedliwo ci, albowiem oni b d nasyceni.(mt 5,6) Jego nauczanie odno nie postu (Mt 6,16) jest islamskie : Kiedy po cicie, nie b d cie pos pni jak ob udnicy. Przybieraj oni wygl d ponury, aby pokaza ludziom, e poszcz. xi) Ja mu na jest innym obowi zkowym aktem czci w islamie; nazywana jest Zakah (biblijny termin tithe ). Prawa zwi zane z ni s wspomniane w (Wj 27,30-33). Jezus (pokój z nim) przypomina ludziom o jej duchu: Strze cie si, eby cie uczynków pobo nych nie wykonywali przed lud mi po to, aby was widzieli; inaczej nie b dziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. ( ) Zaprawd powiadam wam: ci otrzymali ju swoj nagrod. Kiedy za ty dajesz ja mu n, niech nie wie lewa twoja r ka co czyni prawa. (Mt 6,1-3) ~ 14 ~

16 xii) Pielgrzymka: Biblia wspomina, e ludzie powinni przychodzi w miejsce wybrane przez Boga i wys awia Jego imi. Je li szuka b dziecie miejsca, które sobie wybierze Pan, Bóg wasz, spomi dzy wszystkich pokole, by tam umie ci swe imi na mieszkanie, tam pójdziecie, tam zaniesiecie wasze ca opalenia, krwawe ofiary ( ) Tam te wobec Pana, Boga waszego, ucztowa b dziecie wy ze swymi rodzinami, cieszy si z dóbr, które waza r ka osi gn a, w czym b ogos awi wam Pan, Bóg wasz. (Pwt 12,5-7) Kiedy przyby Prorok Muhammad (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim), wykona t instrukcj. Muzu manie udaj si do Mekki miejsca [ na pustyni Paran, jak okre la to Biblia (Rdz 21,21)] b ogos awionego przez Boga, gdzie Prorok Abraham (pokój z nim) wybudowa dom modlitwy, czy Dom Boga [po arabsku Baitullah, a po hebrajsku Bethel (Rdz 35,15; 28,18)] by chwali Boga. Przyb d, by zebra wszystkie narody i j zyki; przyjd i ujrz moj chwa. (Iz 66,18) Podczas pielgrzymki muzu manie rytualnie pij wod ze ród a Zamzam. By o to ród o, z którego Hagar nabra a wody dla swego spragnionego syna, Izmaela (pokój z nim): Po czym Bóg otworzy jej oczy i ujrza a studni z wod ; a ona posz a, nape ni a buk ak wod i da a ch opcu pi. (Rdz 21,19) ród o to (w Mekce, w Arabii Saudyjskiej) od tego czasu dostarcza wody. c) NIEKTÓRE Z PRAKTYK ISLAMSKICH TAKIE, JAKIMI WIDZI JE BIBLIA i) Muzu manie nie jedz wieprzowiny. Biblia tak e zabrania spo ywania wieprzowiny. Wieprz, poniewa ma rozdzielone kopyto, ale nie prze uwa b dzie dla was nieczysty. Nie b dziecie jedli ich mi sa ani dotykali ich padliny s one dla was nieczyste. (Kp 11,7-8; Pwt 14,8) Ci, którzy jedz mi so wini s okre leni przez Boga jako lud buntowniczy i niesforny, który post powa drog z, za swoimi zachciankami (I 65,1-4) Muzu manie nie jedz padliny, ani zwierz t rozszarpanych przez dzikie zwierz ta. Te zakazy znajduj si te w Biblii: Nie b dziecie spo ywa adnej padliny. (Pwt 14,21) Nie b dziecie spo ywa mi sa zwierz cia rozszarpanego przez dzikie zwierz ta, ale je rzucicie psom. (Wj 22,30) ~ 15 ~

17 ii) Muzu manie stroni od nierz du i wina. Biblia podaje powody. nierz d, wino i moszcz odbieraj rozum( ) bo go (tnz. lud przyp. t um.) duch nierz du omami opu cili Boga swojego, aby cudzo o y. (Oz 4,11-12) Szyderc jest wino, swarliw sycera, ka dy kto tutaj b dzi, niem dry. (Prz 20,1) Nast pnie Pan powiedzia do Aarona: Kiedy b dziecie wchodzi do Namiotu Spotkania, ty i synowie twoi, nie b dziecie pi wina ani sycery, aby cie nie pomarli! To jest ustawa wieczysta dla wszystkich waszych pokole. (Kp 10,8-9) Nie b d z tych, co winu ho duj lub mi sem si lubi ob era ; bo pijak i ar ok jest w n dzy, ospa o chodzi w achmanach. (Prz 23,20-21) Nie patrz na wino, jak si czerwieni, jak pi knie b yszczy w kielichu, jak atwo p ynie [przez gard o]: bo w ko cu k sa jak mija, swój jad niby w wypuszcza. (Prz 23,31-32) iii) Muzu manom zabroniony jest udzia w lichwie (odsetkach). Biblia nakazuje: Je li po yczysz pieni dze ubogiemu z mojego ludu, yj cemu obok ciebie, to nie b dziesz post powa wobec niego jak lichwiarz i nie ka esz mu p aci odsetek. (Wj 22,24) iv) Muzu manie (m czy ni) s obrzezani. Sam Jezus (pokój z nim) tak e by obrzezany ( k 2,21), podobnie jak Abraham (pokój z nim) i wszyscy izraeliccy prorocy oraz wierni ydzi. v) Sposób ubioru kobiet: Od muzu manek wymagany jest skromny ubiór. Zakonnice ubieraj si w sposób muzu ma ski. Biblia mówi, e Rebeka, ona Proroka Izaaka, zakrywa a si zas on : wtedy Rebeka wzi a zas on i zakry a twarz. (Rdz 24,65) Zgodnie z Nowym Testamentem, kobiety nie zakrywaj ce g owy w publicznym oddawaniu czci postrzegane s za zha bione: Je li wi c jaka kobieta nie nakrywa g owy, niech e ostrzy e swe w osy! Je li natomiast ha bi kobiet to, e jest ostrzy ona lub ogolona, niech e nakrywa g ow! (I Kor 11,6) Oto inna islamska regulacja dotycz ca stroju, która znajduje si w Biblii: Kobieta nie b dzie nosi a ubioru m czyzny, ani m czyzna ubioru kobiety; gdy ka dy, kto tak post puje, obrzyd y jest dla Pana, Boga swego. (Pwt 22,5) vi) Muzu manie pozdrawiaj si nawzajem mówi c Assalamu alejkum, co oznacza Pokój wam. Biblia daje nam dowód na to, e by a to tak e praktyka Jezusa (pokój z nim): ~ 16 ~

18 przyszed Jezus, stan po rodku i rzek do nich: Pokój wam! (J 20,19;21;26; k 24,36) Tak naprawd Jezus (pokój z nim) pouczy swych aposto ów, kiedy wysy a ich na misj, e powinni oni u ywa tego pozdrowienia, kiedy wchodz do jakiego domu. Jest to nauka islamska. Wchodz c do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Je li dom na to zas uguje, niech zst pi na niego pokój wasz; je li za nie zas uguje, niech pokój wasz powróci do was! (Mt 10,12-13) vii) Muzu manie cz sto u ywaj zwrotu insza Allah, który oznacza z woli Boga, czy jak Bóg da. Znajdujemy to pouczenie tak e w Biblii: Wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro b dzie. Bo czym e jest ycie wasze? Par jeste cie, co si ukazuje na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinni cie mówi : Je eli Pan zechce, i b dziemy yli, zrobimy to lub owo. (Jk 4,14-15) Zastanawia nas, jak wiele z tych praktyk jest przestrzeganych dzi przez chrze cijan. A zatem kto bardziej zas uguje na miano na ladowcy Jezusa Chrystusa muzu manie, którzy znani s z tych praktyk, czy te ci, którzy nazywaj siebie chrze cijanami? Dlatego jasnym jest, e to, co robi muzu manie to nic nowego czy dziwnego, jak mo e wydawa si chrze cijanom, lecz pochodzi to z Biblii. Jasnym jest tak e, e islam by religi wszystkich Proroków Boga. Islam by tak e religi Jezusa (pokój z nim). Na tym nie koniec; ci g o religii Abrahama a po Muhammada (pokój z nim) tak e widoczna jest w Biblii, gdy znajdziemy proroctwa, tak w Starym, jak i w Nowym Testamencie, dotycz ce nadej cia Proroka Muhammada (pokój i b ogos awie stwo Allaha z nim). Ta kwestia jest odr bnym tematem i wymaga osobnego omówienia. Dwa artyku y na ten temat s dodane w Za czniku. ~ 17 ~

19 CHRZE CIJA STWO 4. NAZWA CHRZE CIJA STWO JEJ POCHODZENIE I ZNACZENIE Zobaczymy, e chrze cija stwo jakie obecnie znamy nie jest nauk Jezusa (pokój z nim). Tak naprawd to muzu manie bli si s naukom Jezusa (pokój z nim) pod wzgl dem wierze i praktyk, ani eli chrze cijanie. Muzu manie czuj, e ich mi o do Boga i do Jezusa (pokój z nim) jest bardziej ich prawem, ni chrze cijan. Trzeba pami ta, e nikt nie mo e by muzu maninem, je li nie wierzy w Jezusa (pokój z nim). Zarówno muzu manie, jak i chrze cijanie, maj wspólne dziedzictwo i oboje powinni czerpa z tego korzy ci. Oto powód, dla którego nauki Jezusa (pokój z nim) wymagaj szczególnej uwagi. Teraz przyst pimy do ukazania chrze cija stwa w Bibili. Zadamy te same dwa pytania, które wcze niej zdali my odno nie ISLAMU: a) Nazwa chrze cija stwo czy to naprawd w a ciwa nazwa? Je li tak, gdzie jest ona zapisana? Innymi s owy, gdzie jest jej po wiadczenie to samo ci? b) Kto nada t nazw? B d kto jest organem po wiadczaj cym? Nazwa chrze cija stwo zosta a u yta po raz pierwszy w Antiochii, zgodnie z tym, co czytamy w Biblii: Uda si do Tarsu, aby odszuka Szaw a. A kiedy [go] znalaz, przyprowadzi do Antiochii i przez ca y rok pracowali razem w Ko ciele nauczaj c wielk rzesz ludzi. W Antiochii te po raz pierwszy nazwano uczniów chrze cijanami. (Dz 11,25-26) Kto nada t nazw? Ani Bóg, ani Jezus (pokój z nim). Odno nie nazwy chrze cija stwo mo emy powiedzie : 1. Nazwa ta nie zosta a nadana przez Boga ani przez Jezusa (pokój z nim). 2. Zosta a nadana przez ydów i pogan w Antiochii (mie cie w Imperium Rzymskim), tzn. raczej przez wrogów, ni przez przyjació. 3. Nazwa ta zosta a nadana po odej ciu Jezusa (pokój z nim) z tego wiata. 4. Nazwa ta zosta a u yta dla poni enia (wyznawców tej religii przyp. t um.), zgodnie z ustaleniami historyków. ~ 18 ~

20 Kto mo e si spiera : Có takiego jest w nazwie? Czy nazwa naprawd ma znaczenie? To mo e by wa ny zarzut, b d nie, jednak dla celów dyskusji wyja nijmy to znaczenie. S owo CHRZE CIJA STWO nie niesie ze sob adnego funkcjonalnego znaczenia, w przeciwie stwie do s owa ISLAM. Jest to po prostu s owo do zidentyfikowania, wywodz ce si od Chrystusa (tak jak Buddyzm wzi sw nazw od Buddy). Zatem nast pnym pytaniem b dzie: Jaka jest definicja chrze cija stwa? Przejd my do sedna. - Kto móg by powiedzie, e chrze cijanin to kto, kto wierzy w Jezusa Chrystusa (pokój z nim). My muzu manie tak e w niego wierzymy (wiara w niego jest jednym z aktów wiary). Tak wi c pod tym wzgl dem my tak e mo emy by nazywani chrze cijanami. - Kto móg by powiedzie, e chrze cijanin to kto, kto przestrzega nauk Jezusa Chrystusa (pokój z nim). My muzu manie twierdzimy, e przestrzegamy ich bardziej, ani eli ci, którzy nazywaj siebie chrze cijanami. Skoro tak, to raczej my jeste my chrze cijanami. - Kto móg by powiedzie, e chrze cijanin to ten, kto czci Jezusa Chrystusa (pokój z nim). Jednak my nie mo emy zaakceptowa tej definicji. Dlaczego? Po prostu dlatego, e Jezus (pokój z nim) nigdy nie stwierdzi : Jestem Bogiem i musicie mnie czci, Jestem równy i tak samo wieczny jak Bóg, czy te wst picie do Królestwa niebieskiego, je li uwierzycie w moj ofiar z krwi. Nie mamy adnych dowodów, e cho by raz wypowiedzia on takie stwierdzenie. Jezus (pokój z nim) z pewno ci nie u ywa by niejednoznacznego s ownictwa w celu wyja nienia tak fundamentalnej i wa nej sprawy, ani te nie pozostawi by tego w asnej wyobra ni i interpretacji ludzi. Tak naprawd kwestia natury Jezusa (pokój z nim) i jego bosko to efekt spekulacji pó niejszych Ojców Ko cio a i teologów. A czego naucza Jezus (pokój z nim)? Co by o istot jego misji? T kwesti omówimy bardziej szczegó owo. 5. PRAKTYKI I ZNACZENIE CHRZE CIJA STWA W BIBLII S owo chrze cija stwo nie znajduje si w adnej z Ewangelii. W innych ksi gach Nowego Testamentu nazwa ta wspomniana jest tylko kilka razy (Dz 11,26; Dz 26,28; I P 4,16). Jest to zrozumia e, gdy termin ten zosta wymy lony d ugo pó niej, kiedy Jezus (pokój z nim) opu ci ju ten wiat. ~ 19 ~