Holenderski standard zaangażowania w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Holenderski standard zaangażowania w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu"

Transkrypt

1 Radosław WOLNIAK Patrycja HĄBEK Instytut Inżynierii Produkcji Politechnika Śląska Holenderski standard zaangażowania w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu Wprowadzenie W celu poprawy zaangażowania w zakresie raportowania związanego ze społeczną odpowiedzialnością biznesu kraje opracowują specjalne standardy, które mają na celu zapewnienie odpowiedniego zaangażowania w zakresie tej problematyki. W przypadku społecznej odpowiedzialności biznesu istnieje wiele inicjatyw dotyczących raportowania tej problematyki, jak np. GRI, AA1000, COS 3401N, ISAE 3000 itp. W niniejszej publikacji opisano standard COS 3410N oparty o wymagania standardu ISAE Analizy przedstawione w niniejszym artykule zostały zrealizowane w ramach projektu badawczego Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w Polsce na tle doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej, 2011/03/B/HS4/01790 symbol na uczelni PBU10/ROZ3/2012 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w programie OPUS. 1. Raportowanie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Holandii Holenderski rząd ustalając swoją politykę dotyczącą społecznej odpowiedzialności biznesu polega obecnie głównie na samoregulacjach oraz wspomaganiu CSR poprzez wydawanie instrukcji, podręczników i dostarczaniu innego rodzaju dokumentów. W porównaniu z innymi krajami holenderskie duże firmy są bardzo transparentne w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to wymagane poprzez odpowiednie akty prawne wydane przez Holenderskie Ministerstwo Gospodarki, które obligują te organizacje do raportowania odnośnie społecznej odpowiedzialności biznesu [8]. W Holandii panuje bardzo pozytywny klimat w zakresie prowadzenia polityki zgodnej z zasadami rozwoju społecznego, jednak problemy występują w przypadku kwestii środowiskowych. Choć relatywny wpływ Holandii na zmiany klimatyczne jest mały, z uwagi na niedużą wielkość kraju, to w porównaniu do wielkości populacji problemy te są stosunkowo duże, co związane jest z wysokim poziomem uprzemysłowienia gospodarki. Bardzo ważnymi aspektami, które należy zatem uwzględnić w raportowaniu dotyczącym CSR są kwestie dotyczące: zmian klimatycznych, bioróżnorodności oraz zmian demograficznych. Innymi ważnymi dla omawianego kraju problemami jest zapewnienie odpowiedzialnej polityki w łańcuchach dostaw, implementacji zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie i rolnictwie oraz rozwijania innowacyjności technologicznej. 588

2 Tab. 1. Standardy raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Holandii Rodzaj Standardu Charakterystyka Obligatoryjny Holenderski Kodeks Cywilny Artykuł 2:391 subsekcja 1 kodeksu jest bezpośrednim wprowadzeniem dyrektywy Unii Europejskiej 2003/51/EC. Nakłada ona na organizacje obowiązek dostarczania informacji (o charakterze finansowym i niefinansowym) w zakresie wpływu działań na środowisko, pracowników, oraz analizy ryzyka. Organizacje powinny informacje te umieszczać w swych corocznych raportach. Wymaganie to jest obowiązkowe dla wszystkich organizacji wymienionych w dokumencie bez względu na ich wielkość, oraz dla wszystkich dużych firm, nawet tych bezpośrednio nie wymienionych. Obligatoryjny Dobrowolny Dobrowolny Dodatkowe Źródło: [10; 11; 8] Akt Ochrony Środowiska 1993 (The Environmental Protection Act). Dokument zawiera sekcję poświęconą raportowaniu środowiskowemu, które powinny dokonywać firmy, będące największymi trucicielami w kraju. Opisany w dokumencie system środowiskowego raportowania bazuje na europejskiej regulacji PRTR wraz z dodatkowymi wymaganiami pochodzącymi z wcześniejszego duńskiego systemu. System raportowania środowiskowego ma za zadanie dostarczyć władzom ilościowych informacji potrzebnych w celu dostosowania się do wymagań europejskich oraz do oceny stanu środowiska i wpływu polityki środowiskowej na ten stan. Sporządzane raporty są następnie oceniane przez kompetentnych urzędników w celu porównania sytuacji w poszczególnych regionach Holandii. Obecnie około 800 organizacji dostarcza tego rodzaju raporty. Wytyczne w celu zintegrowania społecznego i środowiskowego raportowania finansowego przez organizacje Dokument koncentruje się na raportowaniu finansowym. Zawarto w nim 400 wytycznych dotyczących sposobów w jaki organizacje powinny dostarczać zintegrowanych informacji finansowych dotyczących omawianych kwestii w swych corocznych raportach. Biorąc pod uwagę rosnące oczekiwania w zakresie kwestii związanych z CSR w roku 2008 uzupełniono wymagania o wiele dodatkowych kwestii związanych ze społecznym raportowaniem. Zwłaszcza skoncentrowano się na kwestiach związanych z zasadami odpowiedzialności w łańcuchu dostaw. Nowa wersja dokumentu obowiązuje od 2010 roku Minister Finansów Holandii w wydanym dokumencie stwierdził, ze oczekuje od największych holenderskich firm, aby wykorzystywały wymagania GRI w ich raportowaniu CSR. W dokumencie stwierdza się, że organizacje powinny podjąć działania w celu zapewnienia transparentności swych działań. Standard COS 3410N Zapewnienie zaangażowania w zakresie raportowania dotyczącego zrównoważonego rozwoju Standard został opracowany przez holenderski królewski instytut księgowości. Standard został opracowany w celu zachowania zgodności z zasadami ISAE 3000 podczas wdrażania wymagań AA1000AS i GRI. Standard definiuje wymagania w zakresie audytów. Badania prowadzone w Holandii sugerują, że około 30% konsumentów kieruje się społeczną odpowiedzialnością wybierając produkty, które kupują. Przy czym polega to zwykle nie na tym, że zmniejszają poziom swej konsumpcji, ale raczej zwiększają ilość 589

3 kupowanych dóbr, wytwarzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Około 16% populacji można uznać za bardzo świadomych ekologicznie klientów, którzy wybierają tylko te produkty, które nie stwarzają środowiskowych lub społecznych problemów [9]. Jednym z większych badań dotyczących społecznej odpowiedzialności i raportowania kwestii związanych z tą tematyką, były badania prowadzone przez holenderskie ministerstwo ekonomii. Badania te były prowadzone wśród dużych firm i objęły swym zakresem około 70 aspektów dotyczących wysiłków i efektów stosowania przez organizacje procedur dotyczących CSR i raportowania kwestii dotyczących tej koncepcji 1. Na podstawie tych raportów opracowano holenderskie standardy dotyczące raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu i audytowania raportów w tym omówiony w dalszej części publikacji standard COS 3410N. W tablicy 1 przedstawiono przegląd najważniejszych obligatoryjnych i dobrowolnych standardów w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, jakie są stosowane w Holandii. 2. Standard ISAE 3000 podstawy problematyki Obecnie istnieją dwa standardy dotyczące procesu poświadczania kwestii społecznej odpowiedzialności biznesu: ISAE 3000 [1] oraz AA1000AS. Przy czym w szczególności standard ISAE jest szeroko wykorzystywany w księgowości. Nazwa standardu ISAE jest skrótem od - International Standard on Assurance Engagement Międzynarodowy standard o zapewnieniu zaangażowania. Pierwsza wersja standardu powstała w roku Organizacja ISAE, która opracowała standard zajmuje się w pierwszej kolejności audytowaniem i przeglądem historycznych informacji finansowych. Dlatego w ramach omawianego standardu zaimplementowano podstawowe procedury stosowane w księgowości. Standard może być również wykorzystywany w zakresie zapewnienia zaangażowania w dziedzinach nie związanych z finansami. Jest on używany przez wielu księgowych jako baza w zakresie zapewnienia zaangażowania w społeczną odpowiedzialność biznesu / zrównoważony rozwój [2]. Standard ISAE 3000, który został opracowany przez Międzynarodową Federację Księgowych jest następcą standardu ISAE 100, który był podstawą dla nowego, rozszerzonego standardu. Nowy standard jest wykorzystywany przy przeprowadzaniu nie finansowych audytów. Zawiera on dziesięć podstawowych obszarów [12]: wymagania etyczne, kontrola jakości, zaangażowanie, zasady zaangażowania, planowanie i ocean zaangażowania, ocean ekspercka, ewidencjonowanie, rozpatrywanie kolejnych zdażeń, dokumentowanie, przygotowanie raportu. Obecna wersja omawianego standardu pochodzi z roku 2011 [1]. Międzynarodowy standard usług atestacyjnych ISAE 3000 usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych jest to międzynarodowy 1 Duurzaamheidkompas, 590

4 standard opublikowany przez IAASB określający zasady przeprowadzania badania i wydawania przez biegłego rewidenta opinii w przypadkach zagadnień innych niż historyczne informacje finansowe. Standard nie określa wprost katalogu zagadnień, które mogą podlegać badaniu, a jedynie warunki, które powinny być spełnione przy wykonywaniu tego rodzaju usługi. W efekcie standard ten jest bardzo pojemny i może być wykorzystywany do przygotowania niezależnej oceny w bardzo różnych sytuacjach w zależności od potrzeb klientów. Przykładowe usługi atestacyjne wykonywane w oparciu o standard ISAE 3000 obejmować mogą m.in. ocenę [13]: zgodności systemów informatycznych ze standardami oraz wymogami prawnymi stawianymi przez regulatorów, efektywności działania systemu kontroli wewnętrznej (w tym również IT Governance), poprawności prezentowanych informacji dotyczących odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa (ang. Corporate Social Responsibility). W wyniku przeprowadzenia badania, klient uzyskuje raport niezależnego audytora z przeprowadzonej usługi atestacyjnej zawierający ocenę czy zagadnienie podlegające badaniu spełnia określone w raporcie kryteria. Raport przygotowany według Standardu ISAE 3000 jest przeznaczony dla określonych użytkowników. W zależności od celu przeprowadzenia badania mogą być to np. kontrahenci lub udziałowcy firm, władze nadzorcze, odbiorcy publikowanych przez naszych klientów informacji. 3. Standard COS 3410N podstawowe założenia i wymagania Standard COS 3410N nosi nazwę - Zapewnienie zaangażowania w zakresie raportowania dotyczącego zrównoważonego rozwoju. Standard ten został opracowany przez Holenderski Królewski Instytut Księgowości NIVRA w roku 2007 [6]. Standard definiuje wymagania w zakresie audytów zawartości raportów społecznej odpowiedzialności biznesu. Standard jest oparty o podstawowe założenia ISAF 3000, ale skoncentrowany bardziej na zapewnieniu odpowiedniego zaangażowania w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu czyli inaczej mówiąc na procesie audytowania raportów CSR w zakresie poświadczania wiarygodności danych zawartych w tych raportach. Głównym jego celem jest zapewnienie, że dany raport będzie spełniał odpowiednie wymagane kryteria. Podejście to ma na celu zapewnienie, że dokumentacja powstająca w Holandii zgodnie z wymaganiami ISAE będzie zestandaryzowana co zapewni jej porównywalność. Oba standardy, co zrozumiałe, powinny być wykorzystywane razem, ponieważ w ISAE 3000 są zawarte podstawowe wymagania a w COS 3410N znajduje się uszczegółowienie sposobu ich raportowania. Holenderski standard COS 3410N pozwala również zdefiniować samo pojęcie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu [7]. Zgodnie z omawianym dokumentem raport dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu jest publikacją dotyczącą raportowanego okresu, w której organizacja informuje i przedstawia końcowym użytkownikom sprawozdanie dotyczące jej polityki w obszarze zrównoważonego rozwoju, jak również działań, wydarzeń i wyników w tym zakresie 2. 2 CR report is a publication for a reporting period in which a reporting organization informs and renders account to intended users about its policy regarding sustainable development, as well as its activities, events and performance relating to sustainable development za: [3]. 591

5 Informacje zawarte w omawianym standardzie są bardzo silnie osadzone w praktyce księgowo-finansowej. Przy czym poza perspektywą finansową dołączono w nim podejście niefinansowe co razem daje wystarczający materiał pozwalający na weryfikację raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt ich interdyscyplinarności, które pozwala zapewnić postępowanie zgodne z wymaganiami normy COS 3410N. Norma obejmuje kwestie dotyczące następujących zagadnień [4]: zapewnienie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie informacji jakościowych, każda organizacja musi szczegółowo opisać zakres sporządzanego raportu i rodzaj informacji w nim zawartych, dokument powinien opisać zapewnienie zaangażowania organizacji w społeczną odpowiedzialność biznesu i odpowiednie procedury odwoławcze, należy ustalić poziom istotności auditu, wystarczalność raport powinien zawierać informacje wystarczające z punktu widzenia danej organizacji i podstawowych wymogów realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu. Problematyka raportowania informacji niefinansowych jest szczególnie istotna, gdyż w tym przypadku nie można posłużyć się wprost danymi z księgowości. Zbieranie informacji niefinansowych w raportach można przedstawić w postaci czteroetapowego cyklu (rysunek 1) [5]: faza 1 formułowanie i dostosowywanie misji, strategii, polityki i celów, faza 2 planowanie struktury i systemu informacyjnego, faza 3 - zbieranie informacji i wyników funkcjonowania systemu (wdrożenie), faza 4 - przekazywanie informacji do stron zainteresowanych. Ważnym elementem COS 3410N jest weryfikacja raportowania zarówno według kryteriów ilościowych jak i jakościowych. Jest to istotne, ponieważ nie wszystkie sprawy dotyczące społecznej odpowiedzialności da się raportować w postaci konkretnych ilościowych wskaźników. Innym istotnym elementem jest sprawa dotycząca kryteriów przyjmowanych przez organizację do oceny. W typowych normach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu i jej raportowania kryteria dotyczące konkretnych wskaźników technicznych, środowiskowych, bezpieczeństwa, itp. są bowiem mało konkretne. Standard COS 3410N określa natomiast konkretne kryteria i pozwala zapewnić spójność tychże kryteriów zwłaszcza w odniesieniu do klienta. Daje to możliwość przeglądu stosowanych modeli, porównywania wyników i ich ekstrapolacji. W przeciwieństwie do tego klasyczne podejście nie zapewniało porównywalności i regularności danych. Przy czym z uwagi na to, że nie zawsze organizacje mogą zdobyć odpowiednie informacje standard również w pewnym przypadkach umożliwia podawanie danych niepełnych, cząstkowych. Jego twórcy wyszli z założenia, że nawet takie dane lepsze są niż dążenie za wszelka cenę do ich usystematyzowania i pozwala na uzyskanie rzeczywistego obrazu funkcjonowania firmy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu [4]. 592

6 Faza 2 planowanie struktury i systemu informacyjnego Faza 1 formułowanie i dostosowywanie misji, strategii, polityki i celów Kontrola publiczna Wewnętrzne audytowanie Faza 3 zbieranie informacji i wyników funkcjonowania systemu (wdrożenie) Faza 4 - przekazywanie informacji do stron zainteresowanych Nadzór Zewnętrzne audytowanie Strony zainteresowane Rys. 1. Etapy zbierania informacji niefinansowych w raportowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu Źródło: [5, s. 14] Porównując omawiany standard do standardów jakie występują w podobnym zakresie w innych krajach (tablica 2) COS 3410 N jest standardem najbardziej zaawansowanym [2]. Standard bardzo dobrze sprawdza się w zakresie pomocy w opracowywaniu raportów dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu w tym zwłaszcza wyróżnia się w zakresie podejścia do szczegółowych zagadnień. Największą zaletą COS 3410 N jest jego poziom szczegółowości i konkretności, który jest znacznie większy niż ma to miejsce w przypadku innych standardów, które są w znacznie większym stopniu ogólne. Tab. 2. Standardy dotyczące zapewnienia zaangażowania w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu Kraj Standard Charakterystyka Holandia Royal NIVRACOS 3410N Standard jest oparty o podstawowe założenia ISAF 3000, ale skoncentrowany bardziej na zapewnieniu odpowiedniego zaangażowania w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Głównym jego celem jest zapewnienie, że dany raport będzie spełniał, odpowiednie wymagane kryteria. Niemcy Generally Accepted Assurance Principles for the Audit or Review of Reports on Sustainability Issues (IDW AsS821) Standard IDW zapewnia wytyczne w zakresie akceptacji i oceny dla audytowania raportów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Służy do oceny zaangażowania organizacji w raportowanie i oceny raportu według profesjonalnych kryteriów. 593

7 Szwecja FARSR Sstandard RevR6 Independent assurance of voluntary separate sustainability reports Standard wykorzystywany w księgowości przez szwedzkie firmy. W roku 2004, w którym powstał, był to pierwszy narodowy standard na świecie w tym zakresie. Standard został zrewidowany w roku 2006 zgonie z nowymi wymaganiami zawartymi w ISAE W roku 2007 FAR SRS rozpoczęła nowy projekt ukierunkowany na opracowanie nowego, bardziej szczegółowego standardu. Francja Guidance Profesjonalny standard dotyczący auditowania informacji w raportach środowiskowych i społecznych lub informacji zawartych w sprawozdaniach odnośnie zrównoważonego rozwoju. (tekst istnieje jedynie w języku francuskim). Włochy Źródło: [2] CNDC Asseverazione e Report di Sostenibilità (Sustainability Report Assurance) Powstał w roku 2006 i zawiera podstawowe wytyczne dla zapewnienia kontroli nad zawartością raportów społecznej odpowiedzialności biznesu I zrównoważonego rozwoju. Obecnie standard COS 3410 jest uważany za wzór i wyznacznik prawidłowego raportowania dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu. Daje on bowiem bardzo szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu audytowania tychże raportów. Z tego powodu zyskuje on w ostatnich latach popularność poza Holandią w której powstał [6]. Podsumowanie Na podstawie analizy istniejących na świecie standardów dotyczących zapewnienia zaangażowania w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu można uznać omawiany w niniejszej publikacji holenderski standard 3401 N za wzorzec i przykład dobrych praktyk w tym zakresie. Jego szczegółowość i konkretność wyróżniają go na tle innych standardów. Standard jest przydatny dla audytowania raportowania informacji niefinansowych dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu. Można domniemywać, ze w przyszłości rozwiązania w nim zastosowane wejdą do praktyki innych standardów i będą wykorzystywane jako narzędzie wspomagające praktyki raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu. Literatura 1. ISAE 3000, Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information, International Federations of Accountants, april Assurance. Sustainability briefing paper 3, Account Ability and KPMG, UK The right combination, Corporate Responsibility reports: the role of assurance providers and stakeholder panels, PowerWaterhouseCoopers, Switzerland, Klaas van den Berg, Arco ten Klooster, Joop Joost Hietbrink; Corporate Responsibility Assurance, PowerWaterhouseCoopers, Non financial information in progress, Royal NIVRA, Amsterdam Weisz A., Sustainability Assurance: How can auditors increase the legitimacy and enhance the credibility?, University of Amsterdam, Faculty of Economy and Business Royal NIVRA (Royal Dutch Institute for Register Accountants) (2007). Standard for Assurance Engagements 3410 Assurance Engagements relating to Sustainability. Reports (Amsterdam: Royal NIVRA). 8. Carrots and stick for starters, UNEP, France

8 9. A guide to CSR in Europe. Country insights by CSR Europe s national partner organization, CSR Europe, Wensen van K., Broer W., Klein J., Knopf J., The state of play in sustainability reporting in the European Union, European Union The CSR Navigator. Public Policies in Africa, the Americas, Asia and Europe, Bertelsmann Stiftung, International Standards on Assurance Engagements: ISAE 3000, 13. Prezentacja KPMG: E-assurance w chmurze obliczeniowej, Streszczenie W celu poprawy zaangażowania w zakresie raportowania związanego ze społeczną odpowiedzialnością biznesu kraje opracowują specjalne standardy, które mają na celu zapewnienie odpowiedniego zaangażowania w zakresie tej problematyki. W przypadku społecznej odpowiedzialności biznesu istnieje wiele inicjatyw dotyczących raportowania tej problematyki, jak np. GRI, AA1000, COS 3401N, ISAE 3000 itp. W niniejszej publikacji opisano standard COS 3410N oparty o wymagania standardu ISAE Na podstawie analizy istniejących na świecie standardów dotyczących zapewnienia zaangażowania w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu można uznać omawiany w niniejszej publikacji holenderski standard 3401N za wzorzec i przykład dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Dutch Standard about Assurance engagements relating to sustainability reports Summary In order to improve the involvement of related reporting corporate social responsibility some countries are developing specific standards that are designed to ensure appropriate involvement of such issues. In the case of corporate social responsibility, there are many initiatives on reporting these issues, such as the GRI, AA1000, COS 3401N, ISAE 3000, etc. This paper describes the standard COS 3410N based on the requirements of the standard ISAE Based on the analysis of the world's existing standards to ensure the involvement of CSR reporting discussed in this publication, the Dutch standard 3401N is a model and an example of good practice in corporate social responsibility. 595