Podatkowe ADR Alternatywne metody rozwiązywania sporów podatkowych perspektywa mediacji podatkowej w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.pwc.pl Podatkowe ADR Alternatywne metody rozwiązywania sporów podatkowych perspektywa mediacji podatkowej w Polsce"

Transkrypt

1 Alternatywne metody rozwiązywania sporów podatkowych perspektywa mediacji podatkowej w Polsce

2 Wstęp Panujący klimat gospodarczy skłania administracje wielu rozwiniętych państw, w tym także Polski, do poszukiwania sposobów na uszczelnienie systemu podatkowego w dążeniu do zwiększenia wpływów do budżetu. W Polsce, zmiany w tym zakresie zaproponowane przez Ministerstwo Finansów obejmują między innymi wprowadzenie ogólnej klauzuli obejścia prawa podatkowego 1, solidarnej odpowiedzialności nabywcy w podatku od towarów i usług 2 oraz opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych 3. W niniejszym raporcie zwracamy uwagę na możliwość wprowadzenia rozwiązań, które mogłyby uczynić rozwiązywanie sporów podatkowych szybszym, prostszym, efektywniejszym a w rezultacie, tak dla Państwa jak i podatnika tańszym. Jedną z charakterystycznych cech systemów prawnych państw rozwiniętych jest funkcjonowanie polubownych (koncyliacyjnych) metod rozwiązywania sporów prawnych. Zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych w miarę instytucjonalizacji i coraz szerszego stosowania, rozwiązania tego typu zostały nazwane alternatywnymi środkami rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution ADR). Dostępność rozwiązań polubownych skutkuje redukcją ilości spraw prowadzonych przed sądami, w zamierzeniu ograniczając rolę władzy sądowniczej do pozycji strażnika zawartych przez strony porozumień oraz źródła rozwiązań w sprawach, w których porozumienie okazuje się niemożliwe, np. ze względu na rozbieżność interpretacji przepisów bądź ze względu na z gruntu antagonistyczne nastawienie stron. Przez ADR rozumiemy wszystkie procedury i tryby postępowania, których zamierzeniem jest osiągnięcie wiążącego strony rozstrzygnięcia bez wchodzenia na tradycyjną drogę sądową lub przy pomocy ograniczonego zaangażowania sądu. W szerszym rozumieniu, procedury ADR mogą także ograniczać ryzyko powstania sporów a priori poprzez dostarczenie mechanizmów ułatwiających współpracę stron. Zastosowanie ADR w prawie podatkowym, które, przynajmniej w kontynentalnych 4 systemach prawa zakłada nierówną, władczą relację organu podatkowego z podatnikiem jest trendem stosunkowo nowym. Korzyści płynące z wprowadzania procedur skierowanych na uniknięcie złożenia przez podatnika skargi na rozstrzygnięcie organu przemawiają jednak za wprowadzaniem tego typu rozwiązań w rozlicznych jurysdykcjach podatkowych. Naszym zdaniem, walory ADR warto rozważyć także na gruncie sporów podatkowych w Polsce. 1 Założenia do projektu zmiany ustawy Ordynacja podaktowa oraz niektórych innych ustaw, projekt z dnia 9 września 2013 r. 2 Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz r., poz Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (CFC), Rządowe Centrum Legislacji: 4 Tzn. w przeciwieństwie to systemu prawa anglosaskiego (ang. common law). 1

3 Cel i struktura raportu Prezentując niniejszy raport, mamy nadzieję rozpocząć dyskusję zainteresowanych środowisk o wprowadzeniu ADR do polskiego porządku prawa podatkowego. Celem jest wszczęcie debaty skierowanej na wypracowanie rozwiązań, które będą stanowiły użyteczną i realnie dostępną alternatywę dla tradycyjnego sposobu rozstrzygania sporów podatkowych (także poprzez wniesienie skargi na decyzję organu podatkowego do sądu administracyjnego). W raporcie prezentujemy charakterystykę ADR; czerpiąc z przepisów i doświadczeń jurysdykcji podatkowych, w których polubowne metody rozwiązywania spraw funkcjonują obecnie. Przedstawiamy nasze uzasadnienie dla propozycji wprowadzenia podatkowego ADR w Polsce. W załączniku do niniejszego raportu po krótce przyglądamy się wybranym państwom oraz funkcjonującym w nim procedurom podatkowym ADR. W ostatniej części raportu sformułowaliśmy propozycję założeń dla projektu legislacyjnego wprowadzenia procedury ADR do Ordynacji podatkowej 5. Podkreślamy, iż raport nie oferuje gotowych rozwiązań ani nie stanowi jednolitego postulatu prawodawczego. Jeśli jednak nasze założenie, iż w polskiej procedurze podatkowej istnieje potrzeba prawdziwej alternatywy dla sporu sądowoadministracyjnego znajdzie poparcie wśród przedstawicieli podatników, sądownictwa, organów podatkowych oraz środowisk: doradczego i prawniczego, mamy nadzieję, iż nasza publikacja dostarczy argumentów wszystkim stronom debaty, która będzie prowadzić do stworzenia mechanizmu służącego zainteresowanym, zresztą w zgodzie z ideą ADR. 5 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2012 r., poz. 749, Ordynacja podatkowa. 2

4 ADR czym jest i jakie przybiera formy Alternatywne metody rozwiązywania sporów to mechanizmy prowadzące do wypracowania wspólnego stanowiska podatnika z organami podatkowymi. Dzielą się na: Mechanizmy prowadzące do rozstrzygnięcia przed zaistnieniem sporu ADR ex ante Mechanizmami ADR o działaniu prewencyjnym lub profilaktycznym są wszelkie procedury konsultacji interpretacji przepisów lub uzgodnień z organami co do planowanego działania podatnika Mechanizmy prowadzące do rozstrzygnięcia po zaistnieniu sporu ADR ex post Jest to kategoria mechanizmów polubownego rozwiązywania sporów sensu stricto, w którą wpisują się w szczególności negocjacja (postepowanie, w którym uczestniczą tylko strony sporu) i mediacja (postępowanie z udziałem niezależnego arbitra). Techniki i środki działania z grupy ADR mają wspierać funkcjonowanie systemu sądowego i odciążać go tam, gdzie jest to możliwe i celowe. Koncepcja stosowania metod ADR nie podważa roli sądów w wykonywaniu wymiaru sprawiedliwości, a co najwyżej modyfikuje ich właściwe miejsce w tym procesie. Tego typu rozwiązania są stosowane i popularyzowane w wielu jurysdykcjach, zarówno w Unii Europejskiej jak i poza nią. Wprowadzenie takiej procedury uważamy za zasadne na gruncie realiów polskiego prawa podatkowego. 3

5 Korzyści z funkcjonowania ADR w prawie podatkowym 1. Szybkość załatwienia sprawy. Dostępne statystyki 6 dość jednoznacznie sugerują, iż w danym systemie, oczekiwanie na uzyskanie ostatecznego rozstrzygnięcia przez odpowiedni sąd lub trybunał zajmuje znacznie więcej czasu, niż osiągnięcie porozumienia na drodze mediacji czy negocjacji. Przeciągające się spory sądowe z organami podatkowymi mogą mieć istotne konsekwencje dla działalności podatnika, czasem nawet dla płynności finansowej przedsiębiorcy. 2. Niższe koszty obsługi. Ta korzyść wynika bezpośrednio ze skrócenia czasu postępowania. Zarówno dla podatnika jak i dla organu podatkowego szybsze osiągnięcie rozstrzygnięcia oznacza poświęcenie mniejszych zasobów kadrowych i wydatków związanych z prowadzeniem sporu przed sądem. 3. Odciążenie sądów. Choć, jak zaznaczono powyżej 7, odwodzenie podatników od kierowania swoich spraw na ścieżkę sądowoadministracyjną nie jest głównym walorem ADR, nie można go bagatelizować. Udrożnienie przepustowości sądów, pozwalające na skrócenie czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie w sprawach, gdzie nie osiągnięto polubownego rozwiązania, zwiększa skuteczność wymiaru sprawiedliwości ogółem. 4. Budowa relacji i zwiększanie zaufania do organów. W toku postępowania spornego strony powołują argumenty w dążeniu do osiągnięcia korzystnego rozstrzygnięcia, czasem powołując nie tylko argumenty materialne, dotyczące istoty sporu, ale także formalne, gdzie podkreślane są wszelkie błędy osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw stron. Warto pamiętać, iż często prowadzony spór stanowi zaledwie jedno z ogniw kontaktu pomiędzy przedstawicielami stron. Umożliwienie im osiągnięcia wzajemnie korzystnego porozumienia uwzględnia aspekt ludzki współpracy pomiędzy podatnikami, a organami. 6 W szczególności dane opublikowane przez brytyjskie organy podatkowe po przeprowadzeniu programu pilotażowego w zakresie ADR: Alternative Dispute Resolution for the Mass Market Pilot Evaluation Report. 7 Patrz: ADR czym jest i jakie przybiera formy, powyżej. 4

6 Mediacja przed sądami administracyjnymi w Polsce W polskim modelu dwuinstancyjnego sądownictwa administracyjnego postępowanie mediacyjne stanowi jedną z procedur szczególnych w postepowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Ustawodawca uregulował kwestię mediacji w Rozdziale 8 Działu III (art ) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 8. Zgodnie z art. 116 p.p.s.a. celem mediacji jest wyjaśnienie stanu faktycznego i prawnego danej sprawy oraz przyjęcie wspólnych ustaleń co do sposobu jej załatwienia w sposób zgodny z prawem. Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego 9 przedmiotem mediacji może być ustalenie okoliczności faktycznych danej sprawy lub stanu prawnego, w jakim podjęte było działanie organu. Mediacja jest dopuszczalna jedynie w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Podstawową zasadą jest przeprowadzenie mediacji na wniosek skarżącego lub organu, aczkolwiek możliwe jest również wszczęcie mediacji z urzędu. Wniosek o przeprowadzenie mediacji może być zawarty jako jeden z elementów w skardze, odpowiedzi na skargę albo też w odrębnym piśmie procesowym. Wniosek musi spełniać wszystkie wymogi formalne pisma procesowego. Moment wyznaczenia rozprawy stanowi termin końcowy na skuteczne złożenie wniosku o mediację. Zasadniczym elementem postępowania mediacyjnego jest posiedzenie, podczas którego mają zostać przeprowadzone uzgodnienia pomiędzy stronami. Zasadą w mediacji przed WSA jest jej przeprowadzenie podczas jednego posiedzenia sądu, przy czym dopuszczalne jest odroczenie posiedzenia mediacyjnego. Posiedzenie mediacyjne może zakończyć się niepowodzeniem, gdy nie uda się uzgodnić wspólnego stanowiska stron. W takiej sytuacji sprawa będzie rozpatrywana w trybie standardowego postępowania tj. zostanie skierowana zarządzeniem na rozprawę. W sytuacji, gdy spór zostanie rozwiązany pozytywnie na skutek mediacji, możliwe są dwie sytuacje. W pierwszym przypadku skutkiem mediacji jest wycofanie skargi, a sprawa kierowana jest na posiedzenie niejawne, w celu umorzenia postępowania sądowego. Druga możliwość to uwzględnienie w uzgodnieniach mediacyjnych zobowiązania organu administracji do weryfikacji swoich rozstrzygnięć. Treść przyjętych uzgodnień nie przesądza merytorycznej treści podjętych w ich efekcie działań organu, ale stanowią podstawę do ponownego rozpatrzenia sprawy na zasadach ogólnych. 10 Strona skarżąca nie ma bezpośredniego wpływu na sposób realizacji przez organ administracji uzgodnień mediacyjnych. Dysponuje jednakże prawem do zaskarżenia do WSA aktu lub działania podjętego w wyniku mediacji w terminie 30 dni. 8 T.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z dalszymi zmianami, p.p.s.a. 9 Naczelny Sąd Administracyjny, Informacja o działalności sądów administracyjnych w roku 2004, Warszawa Hauser R., Sporów o dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne ciąg dalszy, PiP

7 Instytucja postępowania mediacyjnego nie znalazła szerszego zastosowania w sądownictwie administracyjnym. W 2012 r. w trybie mediacji załatwiono zaledwie 4 sprawy (wszystkie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu). Szczegółowe dane na temat spraw w postepowaniu mediacyjnym przedstawia poniższa tabela 11. Rok Ilość wszczętych postępowań Załatwiono spraw Skuteczność 25% 57% 38% 19% 44% 14% 18% 35% 16% mediacji W stosunku do ilości skarg wnoszonych do wojewódzkich sądów administracyjnych liczba postępowań mediacyjnych wynosiła od 0,4% do 0,03%. Z informacji przedstawionych przez NSA postepowania mediacyjne były prowadzone w dwóch zasadniczych grupach zagadnień, tj. prawa podatkowego oraz prawa celnego. Przyczyny braku szerszego zastosowania postępowania mediacyjnego w sporach z organami administracji publicznej mogą wynikać z następujących kwestii: 1. Organy administracji wykonują swoje zadania głównie poprzez władcze formy działania, a przy podejmowaniu rozstrzygnięć nie dążą do współdziałają z podmiotami administrowanymi. 2. Aparat administracyjny jest ukształtowany hierarchiczne, z dominującą zasadą podporządkowania i związania organów i pracowników organów stanowiskiem przełożonych. Taka struktura niejednokrotnie uniemożliwia podjęcie mediacji. 11 Naczelny Sąd Administracyjny, Informacja o działalności sądów administracyjnych w roku 2012, Warszawa

8 Studium wykonalności kluczowe elementy procedur ADR Doświadczenia innych państw mogą być bardzo pomocne przy formułowaniu założeń dla procedur polubownego rozwiązywania sporów, które mogłyby odnaleźć zastosowanie w Polsce. 1. Selekcja spraw. Nie ulega wątpliwości, iż nie każdy spór nadaje się do rozwiązania polubownego. Spory, w których istotą problemu nie jest interpretacja faktów, lecz wykładnia obowiązujących przepisów, powinny pozostać w gestii sądów administracyjnych. Warto jednak zwrócić uwagę, że kwestie dotyczące stanu faktycznego również trafiają na wokandę sądów administracyjnych. Wprowadzenie mechanizmów ADR pozwoliłoby na prowadzenie negocjacji pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi, dotyczących istotności elementów stanu faktycznego danej sprawy. Systemowe założenie idealnego wyjaśnienia stanu faktycznego, w praktyce często nie jest możliwe do spełnienia, z racji różnić w interpretowaniu przez strony znaczenia elementów stanu faktycznego oraz ich wpływu na wykładnię przepisów prawa. W rezultacie spór dotyczący stanu faktycznego przenosi się przed sąd administracyjny poprzez zarzut naruszenia przepisów regulujących postępowanie dowodowe. Wprowadzony mechanizm ADR pozwoliłby na wyjaśnienie różnic interpretacyjnych w zakresie przepisów prawa podatkowego i ich zastosowania do stanu faktycznego sprawy już na etapie negocjacji - /mediacji między stronami. Elementem koniecznym jest także dobrowolność wyboru rodzaju postępowania. Przystąpienie do procedury ADR musi być podyktowane skłonnością (zarówno organu jak i podatnika) do polubownego rozwiązania sporu. 2. Identyfikacja celów. Proces ADR musi mieć jasno zdefiniowaną materię sporną, podlegającą negocjacji lub mediacji. Celem procedury ADR nie może być szeroko rozumiane osiągnięcie porozumienia, lecz rozwikłanie konkretnych zagadnień, które stoją na przeszkodzie zgodności stanowiska stron. Takie ukierunkowanie procedury ADR gwarantuje sprawność jej przeprowadzenia oraz pozwala zwiększyć satysfakcję stron dzięki s precyzowaniu oczekiwań. 3. Ograniczenie formalizmu. Głównym elementem przyspieszającym działanie procedur ADR jest wyeliminowanie czasochłonnych kwestii formalnych. Czynnik ten jest szczególnie istotny dla podatników, którzy, aby dopełnić formalności sporu częstokroć są zmuszeni korzystać z długoterminowego profesjonalnego wsparcia, które może generować istotne koszty. 4. Bezpośredniość występowania stron. Zarówno negocjacje jak i mediacja w doświadczeniu większości jurysdykcji podatkowych zakładają, iż przedstawiciele stron mają okazję spotkać się twarzą w twarz w celu prezentacji swoich stanowisk. Taka wymiana jest korzystna ze względu na zrozumienie motywacji strony przeciwnej oraz identyfikacji priorytetów sporu oraz sprzyja ograniczeniu formalizmu. 5. Aspekt ludzki/kadrowy. W praktyce, o skuteczności jakiegokolwiek mechanizmu decyduje czynnik ludzki. Jeżeli osoba, która z ramienia organu podatkowego prowadzi negocjacje lub wyznaczony mediator posiada konieczne przygotowanie (zarówno w zakresie znajomości przepisów jak i kompetencji w zakresie wypracowywania wspólnego stanowiska) a także wystarczająco mocną pozycję, by nadać procedurze wiążący strony charakter, istnieje szansa, iż przeprowadzenie procedury będzie skuteczne, a jej wynik zadowalający dla stron. Brak któregokolwiek z tych elementów w przygotowaniu mediatora może poddać w wątpliwość zasadność całego przedsięwzięcia. 7

9 Studium wykonalności spodziewane trudności na gruncie polskich realiów postępowania Różnice w dokładnym kształcie procedur ADR wynikają niewątpliwie z lokalnych uwarunkowań jurysdykcji podatkowych, w których dane procedury są stosowane. W kontekście formułowania założeń dla polskiej procedury podatkowej ADR należy mieć na uwadze szczególne polskie uwarunkowania, bez uwzględnienia których nowa procedura może być skazana na brak skuteczności. 1. Przekonanie o celowości procedury. Niewątpliwie, strony (podatnik i organ podatkowy) muszą uważać polubowne załatwienie sprawy za korzystne, by nawet rozważać odstąpienie od tradycyjnej procedury sądowoadministracyjnej. O ile argument o przyśpieszeniu w czasie i obniżonym koszcie prowadzenia postępowania wydaje się być wystarczający dla przekonania podatnika w uczestnictwie w procedurze ADR, o tyle praktyka prowadzenia postępowań w Polsce może sugerować, iż organy podatkowe mogą koncentrować się na wartości sporu bez poświęcenia uwagi kosztom jego prowadzenia. Rozwiązaniem dla ukazania zasadności prowadzenia procedur ADR jest weryfikacja kosztów prowadzenia postępowania sądowoadministracyjnego i uczynienie z wydajności prowadzenia sporów kryterium oceny zarówno pracy poszczególnych urzędników, poszczególnych organów podatkowych, jak i całej administracji podatkowej. Publikacja statystyk ilustrujących wysokość kwot zasądzonych na rzecz Ministra Finansów w stosunku do kosztu prowadzenia sporów, zarówno w ujęciu ogólnokrajowym, jak i dla poszczególnych organów podatkowych pozwoliłaby skłonić organy podatkowe do poszukiwania oszczędności, jakich dostarczają procedury ADR. 2. Mandat urzędnika podatkowego stosującego ADR. W zależności od konkretnego kształtu wprowadzonej procedury (np. czy miałaby charakter negocjacji czy mediacji), urzędnik, który przystępuje do przeprowadzenia procedury polubownej musi posiadać wystarczająco silne umocowanie, by z jednej strony podatnik mógł zaufać skuteczności tej procedury, a z drugiej aby urzędnik ten posiadał wystarczający komfort w podejmowaniu decyzji co do treści układu. Podatnik, godząc się na potencjalne przedłużenie procesu wydawania decyzji lub osiągania porozumienia nie może narażać się na ryzyko, iż ustalenia poczynione w toku rozmów zostaną następnie odrzucone przez przełożonych ich rozmówcy. Rozwiązaniem tego problemu, poza stworzeniem bodźców skłaniających administrację podatkową jako całość do stosowania procedur ADR jest takie pozycjonowanie urzędnika stosującego ADR, by był umocowany do reprezentowania organu (kompetencja równoważna podpisywaniu decyzji w imieniu organu). 3. Niezależność urzędnika podatkowego stosującego ADR. Kolejnym dość oczywistym elementem procedury ADR jest konieczność, aby osoba odpowiedzialna za przebieg negocjacji/mediacji była niezwiązana organizacyjnie z osobami zaangażowanymi w prowadzenie postępowania (bez względu na etap) i ewentualne przygotowywanie decyzji. Rozwiązaniem tego problemu jest wydzielenie oddzielnego podmiotu organizacyjnego w ramach administracji podatkowej (w formie samodzielnego organu odpowiedzialnego za ADR albo poprzez wyszczególnienie wydziałów obsługujących postępowania ADR w ramach organów podatkowych bądź Ministerstwa Finansów) lub stworzenie procesu, w ramach którego pracownicy jednego organu 8

10 zostawaliby oddelegowani do polubownego rozwiązania sporu wynikłego z decyzji wydanej przez inny organ. Drugie rozwiązanie zdaje się być mniej korzystne organizacyjnie, gdzie osoba zajmująca się mediacją jest odrywana od bieżących obowiązków na czas trwania czynności podejmowanych w ramach procedury ADR. Ponadto, takie rozwiązanie wzmaga ryzyko wystąpienia mechanizmu wzajemnego wsparcia w ramach organów, który mógłby prowadzić do wzajemności porozumień o wsparciu stanowiska wydawcy decyzji będącej przedmiotem sporu na niekorzyść podatnika. Innym rozwiązaniem może być możliwość wyłaniania mediatorów spośród zaufanych instytucji, np. jednostek naukowych. 4. Zaufanie do skuteczności porozumienia. Wynikiem procedury musi być zawarcie wiążącego obie strony porozumienia, o wadze prawnej równej lub zbliżonej do ostatecznej decyzji organu. Tak wypracowane porozumienie, w formie pisemnej, podpisanej przez osoby reprezentujące obie strony, daje gwarancję trwałości uzgodnień. 5. Przeciwdziałanie nadużyciom procesowym. Ze względu na dobrowolność przystąpienia do procedury ADR, konieczne jest umożliwienie stronom odstąpienia od procedury w dowolnym momencie. Po odstąpieniu od procedury ADR, podatnik powinien zachować prawo wniesienia środka odwoławczego, a organ podatkowy, podtrzymania kwestionowanego rozstrzygnięcia. Taka dobrowolność rodzi jednak ryzyko, iż strony będą mogły zaproponować przystąpienie do procedury ADR w złej wierze, np. w celu opóźnienia wydania rozstrzygnięcia. Rozwiązaniem takiego problemu może być rejestracja przebiegu postępowania i poddanie pod ocenę sądu kwestii, czy strona działała w złej wierze zagrożonej sankcją lub zwrotem kosztów postępowania w trybie ADR. 6. Przeciwdziałanie nadużyciom. Wszelkie mechanizmy oparte na porozumieniu stron w sferze publicznoprawnej rodzą ryzyko wystąpienia czynnika korupcyjnego. Konieczna poufność postępowania polubownego może prowadzić np. do zatajenia elementów stanu faktycznego istotnych dla sprawy. Możliwym rozwiązaniem jest rejestracja całości przebiegu postępowania ADR. Nagrywanie negocjacji czy mediacji jest standardem w wielu krajach. W razie wystąpienia uzasadnionego podejrzenia, że w procesie doszło do nadużyć, uzyskaniu porozumienia, przebieg procesu ADR będzie mógł zostać poddany analizie przez organy ścigania i służyć jako dowód w postępowaniu karnym na wypadek postawienia zarzutów korupcyjnych. 9

11 Propozycja wstępnych założeń projektu procedury podatkowej ADR W oparciu o przedstawione powyżej spostrzeżenia i wnioski, poniżej przedstawiamy propozycję wstępnych założeń do projektu wprowadzającego tryb polubownego rozwiązywania sporu podatkowego do polskiego porządku prawnego. Należy podkreślić, iż przedstawione propozycje mają charakter poglądowy i są w zamierzeniu punktem wyjścia do dyskusji o rozwiązaniach właściwych. Z pewnością sformułowane założenia, choć mogą wydawać się właściwe z perspektywy np. doradcy podatkowego, mogą wymagać modyfikacji w percepcji sądów czy organów podatkowych. 1. Tryb ADR. Proponujemy, aby tryb polubownego rozwiązywania sporów podatkowych w Polsce przyjął formę mediacji. Tryb negocjacyjny, z konieczności prowadzony przez tego samego urzędnika, który wydał sporne rozstrzygnięcie, nie służyłby w naszej ocenie koncyliacyjności procesu. W mediacji, urzędnik może przedstawiać argumenty organu, podczas gdy mediator, jako osoba trzecia nie ma systemowego interesu w preferowaniu którejkolwiek ze stron. 2. Wszczęcie procedury. Procedura powinna być wszczynana z inicjatywy jednej ze stron: tzn. zarówno na wniosek podatnika jak i w formie postanowienia wydawanego przez organ wyznaczającego podatnikowi termin do ustosunkowania się do propozycji przystąpienia do postępowania mediacyjnego. Treść wniosku/postanowienia. Składany przez podatnika wniosek powinien zawierać przedstawienie stanu faktycznego sprawy spornej, oraz identyfikować kwestię sporną, której rozwikłanie może mieć wpływ na wynik postępowania. Postanowienie organu powinno mieć zawartość analogiczną. Moment wniesienia wniosku/wydania postanowienia. Zarówno wniosek podatnika jak i postanowienie organu powinny móc zostać skierowane do strony w toku postępowania, przed wydaniem decyzji, która kończyłaby to postępowanie. Termin na ustosunkowanie się. Od momentu wniesienia do właściwego organu wniosku o wszczęcie procedury mediacyjnej, organ powinien w wyznaczonym terminie ustosunkować się do wniosku podatnika. W przypadku przychylenia się do wniosku, organ wydaje postanowienie o wszczęciu procedury mediacyjnej. Analogicznie, przed upływem terminu wskazanego w postanowieniu organu, podatnik ustosunkowuje się na piśmie do propozycji mediacji w treści postanowienia. Odrzucając wniosek podatnika w formie postanowienia, organ podatkowy musi przedstawić uzasadnienie podjętego rozstrzygnięcia. Ustosunkowując się negatywnie do propozycji organu, podatnik nie musi uzasadniać podjętej decyzji. Nieustosunkowanie się w terminie przez podatnika jest równoznaczne z odrzuceniem oferty postępowania mediacyjnego organu. Porozumienie o przystąpieniu do mediacji. W przypadku wyrażenia przez strony zgodności zamiaru przystąpienia do procedury mediacyjnej, organ wyznacza termin na stawienie się w siedzibie organu w celu spisania porozumienia o przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego. 10

12 3. Ustalenie ram postępowania mediacyjnego. Zawarte na piśmie porozumienie o wszczęciu procedury mediacyjnej zawiera: wskazanie stron postępowania mediacyjnego, wskazanie kwestii spornej i uzasadnienia, dla którego jej rozwiązanie może mieć wpływ na przebieg sprawy oraz: wskazanie wyznaczonego przez strony mediatora, podpis przedstawicieli stron postępowania mediacyjnego. Do porozumienia, strony załączają po jednym opisie stanu faktycznego oraz stanowisko w sprawie. Odpis tak skompletowanego porozumienia otrzymuje każda ze stron postępowania mediacyjnego oraz wskazany przez strony mediator. 4. Mediator. Proponujemy, aby mediatorami byli wyznaczeni z imienia i nazwiska urzędnicy nominowani przez Ministra Finansów. Minister Finansów może upoważnić do wyznaczenia mediatorów Dyrektorów Izb Skarbowych. Lista mediatorów, wraz z miastem siedziby jest publikowana do publicznej wiadomości. Na zgodny wniosek stron powinno być możliwe odwołanie mediatora i powołanie nowego w toku postępowania mediacyjnego. 5. Przebieg postępowania. Dokładny przebieg postępowania jest ustalany przez mediatora w porozumieniu ze stronami postępowania mediacyjnego, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zachowaniem określonych prawem terminów. Wymogiem postępowania jest doprowadzenie do co najmniej jednego spotkania stron w obecności mediatora. 6. Terminy. Ustawa precyzuje terminy: na ustosunkowanie się do wniosku podatnika o wszczęcie postępowania mediacyjnego lub postanowienia organu wyznaczającego termin na ustosunkowanie się do oferty przystąpienia do postępowania mediacyjnego. Proponowany termin w obu przypadkach to 7 dni. maksymalny termin na podpisanie porozumienia stron o wszczęciu postępowania mediacyjnego. Proponowany termin to 7 dni. termin od dnia zawarcia porozumienia o wszczęciu postępowania do dnia zawarcia porozumienia co do istoty sporu. Proponowany termin to 30 dni. Termin uprawomocnienia się porozumienia co do istoty sporu. Proponowany termin to 30 dni. 11

13 7. Porozumienie co do istoty sporu. W wyniku przeprowadzenia postępowania mediacyjnego strony uzgadniają na piśmie treść porozumienia co do istoty sporu poddanego mediacji (proponowane określenia ustawowe to Wynik mediacji, lub Porozumienie mediacyjne ). Porozumienie zawiera: wskazanie stron postępowania mediacyjnego, wskazanie mediatora, określenie przedmiotu sporu, sentencję, osnowę porozumienia przedstawiającą zakres ustaleń poczynionych w toku postępowania mediacyjnego, określenie skutków zawarcia porozumienia podpisy przedstawicieli stron porozumienia oraz podpis mediatora. 8. Możliwe skutki porozumienia. Uważamy, iż strony powinny dowolnie kształtować zakres postępowania oraz skutki porozumienia, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Możliwym przedmiotem postępowania mediacyjnego są: ustalenie wspólnego stanowiska w zakresie spornego elementu stanu faktycznego na potrzeby dalszego prowadzenia postępowania, ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w przypadku wystąpienia sporu co do stanu faktycznego postępowania, wyjaśnienie różnic interpretacyjnych w zakresie przepisów prawa podatkowego oraz ich zastosowania do stanu faktycznego będącego przedmiotem sporu, ustalenie metody zapłaty podatku np. poprzez rozłożenie go na raty. 9. Kontrola legalności porozumień. Nadzór nad legalnością zawieranych porozumień powinny sprawować sądy administracyjne. Podstawą do uchylenia porozumienia powinno być rażące naruszenie prawa przez porozumienie lub okoliczności uzasadniające wznowienie postepowania. Skarga na porozumienie powinna przysługiwać stronom postępowania, a także prokuratorowi oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich. 12

14 Konkluzje Doświadczenia rozwiniętych państw wskazują na rozliczne korzyści z funkcjonowania w ich systemach prawa podatkowego polubownych metod rozwiązywania sporów. Tam gdzie, z uwagi na charakter sporu, zastąpienie drogi sądowej procedurą ADR jest możliwe, rozstrzygnięcia są osiągane mniejszym nakładem czasu i kosztów, a ponadto zmniejszają natężenie pracy sądów. Podatkowe procedury ADR przyjmują różne formy zarówno zażegnywania sporów jak i ograniczania ich częstotliwości i zakresu. W Polsce funkcjonuje szereg mechanizmów, które sprzyjają ograniczaniu ilości sporów podatkowych dotyczących wymiaru podatku, lecz brak w naszym porządku prawnym skutecznego narzędzia polubownego załatwiania zaistniałych sporów pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym. Roli takiej nie spełnia tryb przewidziany w art. 116 p.p.s.a., o czym świadczy jego marginalne zastosowanie. Należy więc uznać za zasadne rozważenie wprowadzenia w Polsce mechanizmu, który pozwalałby na ograniczanie ilości sporów sądowoadministracyjnych z organami podatkowymi poprzez umożliwienie mediacji już na etapie postępowania podatkowego lub po wydaniu decyzji. Wprowadzenie takiego rozwiązania będzie się łączyć z niemałymi trudnościami, w szczególności w zakresie systemowej integracji postępowania mediacyjnego do realizacji celów postawionych administracji podatkowej. Mamy nadzieję, iż nasze sugestie i spostrzeżenia staną się przyczynkiem do rozważenia możliwych rozwiązań w tym zakresie. 13

15 Załącznik 14

16 Przegląd procedur ADR w wybranych jurysdykcjach podatkowych Szeroko rozumiane alternatywne metody rozwiązywania sporów są stosowane na różną skalę w jurysdykcjach poszczególnych państw. Obok zostały przedstawione wybrane przykłady rozwiązań ADR w sporach podatkowych. Australia Stosowane w Australii roczne porozumienia rozliczeniowe (ang. annual compliance agreements ACA ) zakładają konsultację ryzyka podatkowego identyfikowanego przez podatnika z australijskim fiskusem (Australian Taxation Office, ATO ). Założeniem programu, obecnie ograniczonego do 50 największych spółek giełdowych w kraju, jest umożliwienie fiskusowi zbadania i uzgodnienia dopuszczalności transakcji narażonych na wzmożone ryzyko podatkowe przedstawianych przez podatników w zamian za wykazywanie większej niż przy braku ACA tolerancji na transakcje mniej kontrowersyjne 1. Francja Mechanizmy ADR przyjęte we Francji skupiają się na działaniach prewencyjnych. Nacisk został położony przede wszystkim na konsultacje interpretacji przepisów prawa podatkowego. Francuskie przepisy przewidują możliwość uzyskania przez przedsiębiorców interpretacji przepisów prawa podatkowego (fr. rescrits) w zakresie szczególnych zagadnień (np. opodatkowania zakładu 2 czy obejścia prawa 3 ). Holandia Funkcjonująca w Holandii instytucja pogłębionej relacji (ang. enhanced relationship) lub poziomego monitorowania (ang. horizontal monitoring), zakłada pogłębioną współpracę pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi 4. Sprowadza się ona właściwie do permanentnego udostępnienia ksiąg organom podatkowym oraz sygnalizowania wszelkich zagadnień podatkowych pojawiających się wraz z prowadzeniem biznesu. W zamian, fiskus oferuje swoiste doradztwo w zakresie konsekwencji podejmowanych przez podatnika działań w krótkim czasie, pozwalając decydentom podatnika na wzięcie pod uwagę zagadnień podatkowych przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Jak podkreślają opisujące ten mechanizm publikacje, stosowanie tej metody wymaga zmiany mentalności zarówno ze strony organów jak i podatnika. Popularny sukces tej metody powoduje, iż rozwiązanie to będzie rozszerzane na innych podatników. Dodatkowo przepisy holenderskie przewidują także możliwość przeprowadzenia mediacji pomiędzy stronami sporu. Procedura ta ma na celu wypracowanie wspólnego stanowiska bez udziału sądu. Jeśli dzięki mediacji uda się osiągnąć porozumienie strony podpisują ugodę, której postanowienia wiążą obie strony. 1 Por. Your guide to dispute resolution, National Alternative Dispute Resolution Advisory Council, Australia 2012 r. 2 Por. oficjalne informacje z witryny francuskiej administracji podatkowej, 3 Ibidem., d=documentstandard_ Por. informacje na witrynie promującej inwestycje w Brabancji: 15